ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз и приложение I към него

5.6.2012 - (02074/2011 – C7‑0090/2011 – 2011/0901A(COD)) - ***I

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Alexandra Thein


Процедура : 2011/0901A(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0185/2012
Внесени текстове :
A7-0185/2012
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз и приложение I към него

(02074/2011 – C7‑0090/2011 – 2011/0901A(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид искането на Съда, представено на Парламента и на Съвета (02074/2011),

–   като взе предвид член 257, параграфи 1 и 2 и член 281, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които е внесен проектът на регламент (C7-0090/2011),

–   като взе предвид член 294, параграфи 3 и 15 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид становището на Комисията (COM(2011)0596),

–   като взе предвид писмото на Съда от 8 май 2012 г.,

–   като взе предвид писмото на Комисията от 30 май 2012 г.,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на комисията по бюджети и комисията по конституционни въпроси (A7-0185/2012),

1.   приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.   отбелязва, че като има предвид частичното обновяване на състава на Съда на 7 октомври 2012 г. и неотложната нужда от намиране на решение, което да гарантира нормалното функциониране на Съда на публичната служба, е необходимо предлаганите изменения на Статута, отнасящи се до Съда, организацията на Общия съд и до Съда на публичната служба, да бъдат приети без допълнително забавяне, както е посочено в писмото от председателя на Съда на Европейския съюз от 8 май 2012 г.;

3.   запазва си правото да разгледа на по-късен етап искането на Съда в частта му относно състава на Общия съд;

4.   решава да проведе разискване в Парламента в близко бъдеще относно основателността на въвеждането на възможност за изразяване на особено мнение в рамките на производството на Съда;

5.   възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Съда и на Комисията, както и на националните парламенти.

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ[1]*

към проекта на законодателен акт

---------------------------------------------------------

РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № …/2012НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от

за изменение на Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз и приложение I към него

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално ▌член 257, първа и втора алинея и член 281, втора алинея от него,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а, параграф 1 от него,

като взеха предвид искането на Съда[2],

като взеха предвид становището на Европейската комисия[3],

след предаване на проекта за законодателен акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура[4],

като имат предвид, че:

(1)         За да се позволи по-голямо участие на всички съдии в решенията на големия състав на Съда, следва да се увеличи броят на тези от тях, които могат да участват в него, и да се премахне системното участие на всички председатели на състави от петима съдии.

(2)         Кворумите на големия състав и пленума следва съответно да се адаптират.

(3)         Утежняването на задачите на председателите на Съда и на Общия съд налага във всяко от тези съдилища да се създаде длъжност заместник-председател ▌, натоварен да подпомага председателя при изпълнение на задачите му.

(5)         Вследствие на постепенното разширяване на компетентността на Общия съд понастоящем броят на делата, с които той е сезиран, непрестанно се увеличава.

(6)         Броят на образуваните пред тази юрисдикция дела надвишава броя на приключваните ежегодно, което води до значително увеличаване на броя на висящите пред нея дела и на продължителността на производствата.

(7)         Налице е трайна необходимост от преодоляване на забавянето, произтичащо от голямото натоварване на Общия съд, и поради това е целесъобразно да се работи за въвеждането на подходящи мерки преди датата на частичното обновяване на състава на този съд през 2013 г.

(7a)       С оглед на частичното обновяване на състава на Съда на 7 октомври 2012 г. и в съответствие с писмото на председателя на Съда на Европейския съюз от 8 май 2012 г. на първо време следва да се приемат само измененията на Статута във връзка с организацията на Съда и на Общия съд, а искането на Съда в частта му относно състава на Общия съд да бъде разгледано на по-късен етап.

(7б)       С оглед на неотложната нужда от намиране на решение, което да гарантира доброто функциониране на Съда на публичната служба, измененията, които се отнасят до този съд, следва да бъдат приети заедно с измененията относно Съда.

(10)       За да се запази удовлетворителното функциониране на специализираните съдилища при отсъствие на съдия, който, без състоянието му да се счита за пълна инвалидност, е възпрепятстван да участва в разглеждането на делата през продължителен период от време, следва да се предвиди възможност за зачисляване на заместващи съдии към тези съдилища.

(11)       Поради това Протокол (№ 3) относно Статута на Съда на Европейския съюз и приложение І към него следва да бъдат съответно изменени.

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Протокол (№ 3) относно Статута на Съда на Европейския съюз се изменя, както следва:

1)          Вмъква се следният член:

Член 9a

Съдиите избират помежду си председател и заместник-председател на Съда за срок от три години. Техният мандат може да бъде подновяван.

Заместник-председателят подпомага председателя на Съда в съответствие с условията, предвидени в Процедурния правилник. Той го замества, когато председателят е възпрепятстван да присъства или длъжността председател е свободна ▌“.

2)          В член 16 втора алинея се заменя със следното:

„Големият състав се състои от петнадесет съдии. Той се председателства от председателя на Съда. Заместник-председателят на Съда, както и трима председатели на състави от петима съдии и други съдии в съответствие с условията, предвидени в Процедурния правилник, ▌също са част от големия състав“.

3)          В член 17 трета и четвърта алинея се заменят със следното:

„Решенията на големия състав са валидни само ако заседават единадесет съдии.

Решенията на пленума са валидни само ако заседават седемнадесет съдии“.

4)          В член 20 четвърта алинея се заменя със следното:

„Устното производство се състои от изслушване от Съда на представителите, съветниците и адвокатите и на заключението на генералния адвокат, както и от изслушване на свидетелите и експертите, ако има такива“.

5)          В член 39 втора алинея се заменя със следните две алинеи:

При условията, предвидени в Процедурния правилник, заместник-председателят на Съда може да упражнява правомощията, посочени в първа алинея.

Ако председателят и заместник-председателят са възпрепятствани да присъстват, те се заместват от ▌ друг съдия при условията, предвидени в Процедурния правилник“.

6a)  В член 47 първа алинея се заменя със следното:

„Член 9, първа алинея, член 9а, членове 14 и 15, член 17, първа, втора, четвърта и пета алинея и член 18 се прилагат по отношение на Общия съд и неговите членове“.

8)          В член 62в се добавя следната алинея:

„Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с член 257 от Договора за функционирането на Европейския съюз, могат да зачислят заместващи съдии към специализираните съдилища за изпълнение на функциите на отсъстващите съдии, които, без състоянието им да се счита за пълна инвалидност, са трайно възпрепятствани да участват в разглеждането на делата. В този случай Европейският парламент и Съветът определят условията за назначаване на заместващите съдии, техните права и задължения, реда за упражняване на функциите им и обстоятелствата, при които тези функции се прекратяват“.

Член 2

В член 2 от приложение I към Протокол (№ 3) относно Статута на Съда на Европейския съюз, чийто настоящ текст става параграф 1, се добавя следният параграф:

„2. Към съдиите, посочени в параграф 1, първа алинея, се зачисляват заместващи съдии за изпълнение на функциите на тези от тях, които, без състоянието им да се счита за пълна инвалидност, са трайно възпрепятствани да участват в разглеждането на делата“.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в първия ден на месеца след месеца на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Точки 1, 2, 3, ▌ 5 и 6а от член 1 се прилагат, считано от първото частично обновяване по член 9 от Протокол (№ 3) относно Статута на Съда на Европейския съюз ▌.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Изготвен в …, на …

За Европейския парламент                                      За Съвета

Председател  Председател

 • [1] *       Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.
 • [2]        Искане от 28 март 2011 г. (все още непубликувано в Официален вестник).
 • [3]        Становище от 30 септември 2011 г. (все още непубликувано в Официален вестник).
 • [4]        Позиция на Европейския парламент от ... (все още непубликувана в Официален вестник) и Решение на Съвета от ....

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст

Съдът представи предложения за изменение на Статута на Съда и на приложение I.

(1) Предложения, отнасящи се до Съда

Съдът счита за желателно да се създаде длъжност заместник-председател на Съда и да се променят правилата относно състава на големия състав.

Съществуващата структура и правилата за функционирането на големия състав, а именно участие на председателя на Съда и на председателите на съставите от петима съдии в разглеждането на всички дела, разпределени на големия състав, и кворум от девет съдии, са следствие от измененията, въведени с Договора от Ница, влязъл в сила на 1 февруари 2003 г. Оттогава насам в работата на Съда настъпиха редица промени: (i) присъединяване на 12 нови държави членки; (ii) преминаване от два към три състава от петима съдии през май 2004 г. и към четири състава от петима съдии през октомври 2006 г., (iii) въвеждане на спешно преюдициално производство през март 2008 г.; и (iv) въвеждане на производство за преразглеждане след създаването на Съда на публичната служба.

Понастоящем председателят на Съда и председателите на съставите от петима съдии са много натоварени, докато други съдии заседават сравнително рядко по дела, разпределени на големия състав.

Предложението предвижда: (a) по-голямо участие на съдиите в разглеждането на делата, разпределени на големия състав, като ще им позволи да заседават много по-често от сега. Това ще се постигне с изменението на членове 16 и 17 от Статута, с което броят на съдиите, участващи в големия състав, се увеличава на петнадесет и вече не се предвижда автоматичното участие на всички председатели на съставите от петима съдии в разглеждането на делата на големия състав. Съответно ще се адаптират правилата относно кворума на големия състав и на пленума; (б) създаването на длъжността заместник-председател: той ще участва заедно с председателя на Съда в разглеждането на всяко дело, разпределено на големия състав. Постоянното присъствие на двама души, съчетано с по-честото участие на останалите съдии в работата на големия състав, ще позволи да се гарантира последователност в практиката на този състав. Освен че ще участва в разглеждането на всички дела на големия състав, заместник-председателят ще подпомага председателя на Съда при изпълнението на функциите му.

(2) Предложения, отнасящи се до Общия съд

От няколко години броят на приключените от Общия съд дела е по-малък от този на образуваните, поради което непрестанно нараства броят на висящите дела. Между 1 януари и 12 октомври 2011 г. бяха образувани 572 дела и бяха приключени 549. Към 12 октомври 2011 г. имаше 1 323 висящи дела. За сравнение, между 1 януари и 12 октомври 2010 г. бяха образувани 514 дела и бяха приключени 401. Към 12 октомври 2010 г. имаше 1 304 висящи дела.

Това показва - макар и да е трудно да се съпоставя една година с друга - първо, че броят на образувалите дела продължава да нараства (58 или 11,3% повече в сравнение със същата дата през 2010 г.). На второ място, продуктивността на Съда се е увеличила (37% или 148 дела повече в сравнение със същата дата през 2010 г.). На трето място, броят на висящите дела продължава да нараства (19 повече). Следователно, въпреки съществените усилия на Съда, той не може да следва този процес. От друга страна, това, което цифрите не показват, е броят на исканията за използване на ускорената процедура или броят на исканията за временни мерки, като и в двата случая се изискват много ресурси.

За да илюстрира проблема, Съдът посочва, че досиетата по разглежданите дела заемат 505 метра рафтове.

Настоящата увеличена натовареност е резултат от (i) предоставената през 2004 г. компетентност за разглеждане на определени категории искове или производства, образувани по искане на държавите членки, (ii) увеличения брой съдебни спорове след присъединяванията от 2004 г. и 2007 г., (iii) съдебните спорове вследствие на задълбочаването на европейската интеграция, довело до по-интензивна и разнообразна дейност на институциите, органите, службите и агенциите на ЕС по приемане на законодателни и подзаконови актове и (iv) увеличаването на броя на съдебните спорове във връзка със заявки за регистрация на марки на Общността. Отбелязва се, че много от исковете, увеличаващи натовареността на Съда, не бяха предвидени.

Не става въпрос за липса на активност от страна на Съда, изправен пред тази непрестанно нарастващата работа. Процедурният му правилник беше изменен, за да му позволи да прилага устното производство при делата за интелектуална собственост, като изяснява статута на участниците в такива дела, давайки по този начин възможност за по-експедитивното им разглеждане.

На второ място, през 2007 г. Съдът избра организацията му да включва осем различни състава плюс една апелативна камера. Той въведе също така динамична система за разпределяне на делата. На трето място, докладът за съдебното заседание се изготвя под формата на резюме за всички дела. На четвърто място, понастоящем председателят може да разпределя нови дела на състави, които вече разглеждат други дела с подобна правна проблематика. На пето място, бяха въведени нови методи за изготвяне на проектите за решения и определения и, шесто, бяха въведени нови високо резултатни компютърни приложения, които да предоставят незабавно достъп до информацията и да дават възможност за бърз обмен както между кабинетите, така и между кабинетите, регистъра и различните служби на Съда.

Съдът счита, че необходимостта от структурно решение е неотложна. Договорите предлагат два възможни пътя за реформа:

(a) създаване на специализирани съдилища с юрисдикция да изслушват и определят преки действия в специфична област в съответствие с член 257, параграф 1 от ДФЕС. В това отношение беше обмисляно създаването на такъв съд в областта на интелектуалната собственост; (б) увеличаване на броя на съдиите в Общия съд чрез изменение на член 48 от Статута по реда, посочен в член 281, втори параграф от ДФЕС.

След дълго претегляне на двете възможности Съдът стигна до заключението, че увеличаването на броя на съдиите определено е за предпочитане пред създаването на специализиран съд в областта на интелектуалната собственост. Съображенията за това са свързани с ефективността на предложеното разрешение, спешността на случая, гъвкавостта на предвидената мярка и съгласуваността на правото на Съюза.

Съдът счита, че е необходимо увеличаване на броя на съдиите най-малко с 12, вследствие на което съдиите в Общия съд ще станат 39.

Комисията намира доводите, изложени от Съда, за убедителни. Въпреки че принципно има съгласие относно увеличаването на броя на съдиите в Общия съд, все още не е установен метод за тяхното определяне. По тази причина на този етап комисията не разглежда този аспект от искането, внесено от Съда, и е заличила съответните части от текста, за да раздели искането на две части. Комисията счита, че оставащите части от искането, внесено от Съда, които се отнасят до Общия съд, предстои да бъдат разгледани и си запазва правото да ги разгледа на по-късен етап с оглед приемането им в отделен регламент.

(3) Становище на Комисията

Комисията по правни въпроси възприема повечето от препоръките на Комисията. Въпреки това тя счита, че не би било разумно да се изисква от Съда да създаде най-малко два специализирани състава. Комисията е на мнение, че това би било твърде ограничаващо. Тя би предпочела да остави възможността за създаване на такива състави на Съда чрез неговия Процедурен правилник. Освен това, комисията има предвид, че Съдът вече разполага с правомощието да разпределя дела от същия характер на един или повече специализирани състави.

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (27.1.2012)

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Статута на Съда на Европейския съюз
(02074/2011 − C7−0090/2011 − 2011/0901(COD))

Докладчик по становище: Angelika Werthmann

КРАТКА ОБОСНОВКА

С две искания от 28 март 2011 г. Съдът на Европейския съюз предложи редица изменения на своя Статут, както и приемането на регламент относно заместващите съдии в Съда на публичната служба. Вследствие от влизането в сила на Договора от Лисабон тези разпоредби за първи път следва да бъдат приети от Европейския парламент и от Съвета в съответствие с обикновената законодателна процедура.

Предложените изменения засягат в различна степен трите юрисдикции, които съставляват понастоящем Съда на Европейския съюз: Съдът, Общият съд и Съдът на публичната служба.

Освен съществени промени, двете предложения засягат промени в персонала или увеличаване на персонала, което изисква допълнителни средства и следователно има пряко отражение върху бюджета на ЕС:

1. Създаване на длъжността заместник-председател на Съда

Съдът предлага създаването на допълнителна длъжност заместник-председател на Съда на Европейския съюз.

а. Обосновка:

Съдът твърди, че натовареността на неговия председател е нараснала значително с времето и следователно би било полезно, ако в бъдеще той може да бъде заместван или подпомаган от заместник-председател при изпълнението на своите функции.

Председателят на Съда има голям брой отговорности, чието изпълнение е от изключително значение за доброто функциониране на Съда. Той носи основна отговорност за приключване на обезпечителните производства и на делата, образувани по жалби срещу решения по обезпечителни производства. Има случаи, в които производствата по жалби срещу решения на Общия съд по обезпечителни производства се приключват след периоди, понякога надвишаващи една година. Създаването на длъжността заместник-председател следва да допринесе за подобряване на положението от тази гледна точка.

б. Отражение върху бюджета:

Съгласно информация, предоставена от Съда, допълнителният годишен разход в резултат от създаването на длъжността заместник-председател на Съда би възлязъл на около 38 000 EUR. В него влизат промени във възнаграждението, надбавките и надбавките, свързани с изпълнението на представителни функции.

2. Увеличаване с 12 съдии на броя на съдиите в Общия съд

а. Обосновка:

Съдът твърди, че от няколко години несъответствието между броя на разгледаните от Общия съд дела и броя на новите производства нараства и че броят на неразгледаните дела непрекъснато се увеличава. В края на 2010 г. те са 1 300, докато приключените от Общия съд през 2010 г. дела са 527. През периода 2004—2010 г. средната продължителност на производствата се е увеличила от 20,9 месеца на 27,2 месеца. През периода 2000—2010 г. броят на новите дела се е увеличил с 65 %. Съдът изхожда от това, че и в бъдеще броят на производствата всяка година ще продължи да расте.

След внимателна преценка Съдът реши да подкрепи предложението за увеличаване на броя на съдиите, тъй като единствено по този начин може да се постигне крайно необходимата ефикасност, неотложност, гъвкавост и последователност на съдебната практика на Съда.

б. Отражение върху бюджета:

Предложението за увеличаване на броя на съдиите с 12 души, включително необходимите за тези съдии нови щатни длъжности, обзавеждане и т.н,. води до допълнителни разходи в размер на около 16 052 000 EUR през първата година, а през следващите години — до допълнителни разходи в размер на около 13 652 000 EUR.

Разчетът на Съда за бюджета за 2012 г., т.е. периодът, през който измененият Статут би могъл да влезе в сила, предвижда общ бюджет в размер на около 354 000 000 EUR.

По този начин предложеното от Съда увеличаване на броя на съдиите в Общия съд би довело до увеличаване с около 3,8 % на годишния бюджет на Съда на Европейския съюз през следващата година. Ако Парламентът и Съветът подкрепят предложението на Съда за изменение на неговия Статут, произтичащите от това допълнителни разходи през 2012 г. ще трябва да се покрият чрез проект на коригиращ бюджет.

в. Препоръка:

Докладчикът съзнава много добре последиците от предложенията на Съда на Европейския съюз за бюджета на ЕС, особено в контекста на настоящата трудна икономическа обстановка в повечето държави членки, както и крайните ограничения в бюджета на ЕС. При все това следва да се посочи, че предоставянето на ефективна съдебна защита, включително чрез постановени в разумни срокове съдебни решения, е задължение от първостепенна значимост, но макар отрицателните финансови последици от неефикасно правораздаване да не са толкова явни, колкото едно бюджетно увеличение, те твърде вероятно са по-скъпи от него.

******

Комисията по бюджети приканва водещата комисията по правни въпроси да предложи Европейският парламент да приеме своята позиция на първо четене, като одобри искането на Съда.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Статута на Съда на Европейския съюз

Позовавания

02074/2011 – C7‑0090/2011 – 2011/0901(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

7.4.2011 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

29.9.2011 г.

 

 

 

Дата на приемане

25.1.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Reimer Böge, Lajos Bokros, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Carl Haglund, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen, Ивайло Калфин, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Claudio Morganti, Dominique Riquet, Potito Salatto, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

François Alfonsi, Peter Jahr, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Paul Rübig, Adina-Ioana Vălean

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Derk Jan Eppink

СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси (5.3.2012)

на вниманието на комисия по правни въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Статута на Съда на Европейския съюз
(02074/2011 – C7-0090/2011 – 2011/0901(COD))

Докладчик по становище: Morten Messerschmidt

КРАТКА ОБОСНОВКА

Съдът на Европейският съюз предлага четири реформи, които да се гласуват от Европейския парламент (ЕП) и Съвета (обикновена законодателна процедура, равнопоставеност на ЕП и Съвета), след получаване на становището на Комисията[1].

Обща забележка: Анализът на предложението на Съда е затруднен поради структурата на съдебната система на Европейския съюз: един „Съд на Европейския съюз“, който се състои от „Съд“, „Общ съд“ и „специализирани съдилища“[2] (до настоящия момент единствено „Съд на публичната служба на Европейския съюз“), както и поради това, че разпоредбите относно структурата и функционирането на тези съдебни органи са разпределени в четири текста: Договора за Европейския съюз (ДЕС), Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), Статута на Съда на ЕС (протокол към ДФЕС относно Статута) и Процедурния правилник, като всички те са взаимосвързани и допълващи се.

Предложението на Съда съдържа четири основни точки (от А до Г).

A.  Създаване на длъжност заместник-председател на Съда (вж. член 1, параграфи 1 и 2 от предложението на Съда)

Цел на реформата

Да участва заедно с председателя на Съда в разглеждането на всяко дело, разпределено на големия състав. Да замества председателя при изпълнение на съдебните му функции, когато е възпрепятстван да ги упражнява.

Да подпомага или да замества председателя при изпълнението на функции, различни от съдебните (представителни, административни и др.).

Забележки

Председателят, когото съдиите са избрали помежду си за срок от три години, „ръководи дейността и службите на Съда; той председателства съдебните заседания и разискванията“[3].

Както посочва Съдът, „задачите на председателя станаха много тежки след последователните разширявания на Съюза, по-специално при представителството и ръководството на Съда“.

Б.  Промяна на структурата на големия състав и увеличаване на броя на съдиите, участващи в този състав, от 13 на 15 (вж. член 1, параграф 2 от предложението на Съда)

Цел на реформата

Увеличаване на капацитета на големия състав и включване на повече съдиите в неговата работа.

Председателите на четирите състава от петима съдии до настоящия момент са постоянни или „ex officio“ членове на големия състав. Съдът предлага това да бъде заличено и големият състав да се състои от 15 съдии[4].

Забележки

Съдът посочва, че понастоящем председателят на Съда и председателите на съставите от петима съдии са много натоварени, докато другите съдии заседават сравнително рядко по дела, разпределени на големия състав.

В.  Предвиждане на възможност за зачисляване на заместващи съдии към Съда на публичната служба (член 1, параграф 8, и член 2 от предложението на Съда за изменение на Статута)

Цел на реформата

Да се замести съдия от Съда на публичната служба, когато е възпрепятстван, по медицински причини, за период, вероятно по-дълъг от три месеца, да участва в разглеждането на съдебните дела.

Забележки

Заместващите съдии ще се избират от списък от трима бивши членове на Съда, изготвен от Съвета по предложение на председателя на Съда. Заместващият съдия упражнява тези функции единствено докато съдията, който той замества, е възпрепятстван да изпълнява задълженията си. Съдът счита, че тази система е гъвкава, и гарантира, че съответните съдии могат да упражняват функциите си веднага щом бъдат назначени. Това ще се прилага също така и за другите специализирани съдилища, създадени съгласно член 257 от ДФЕС (до настоящия момент съществува единствено Съдът на публичната служба на Европейския съюз).

Г.  Увеличаване на броя на съдиите в Общия съд от 27 на 39 (член 1, параграф 7 от предложението на Съда)

Цел на реформата

Да се даде възможност на Общия съд да се справи със забавянето на съдебните решения поради все по-големия брой висящи дела и да спазва „принципа за разумен срок“ за разглеждане на делата, предвиден в Хартата на основните права и в Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.

Забележки

„Общият съд включва поне по един съдия от държава членка“[5]. „… съдиите на Общия съд … се назначават по общо съгласие от правителствата на държавите членки за срок от шест години…“[6]. Броят им понастоящем е определен в Статута на 27[7].

Общият съд е компетентен да разглежда и да се произнася като първа инстанция по исковете относно законосъобразността на законодателните актове или актовете на институциите, органите, службите или агенциите на Съюза[8] с изключение на производствата, образувани в някои случаи по искане на държавите членки срещу институция на Съюза или по искане на институция срещу друга институция[9]. Решенията на Общия съд подлежат на обжалване пред Съда само по правни въпроси[10]. Следователно Общият съд е изправени пред по-голямата част производства, включително делата с особено сложен характер, при които трябва да се вземе под внимание значителен обем фактическа информация, каквито са делата в областта на конкуренцията и делата относно държавни помощи, както и действително многобройните дела във връзка със заявки за регистрация на марки на Общността. Съдът обръща внимание на увеличаването на броя на висящите дела от 787 през 2000 г. до 1300 през 2010 г. (= 65 %).

Съдът разглежда два варианта за разрешаване на проблема с прекалената натовареност на Общия съд: създаване на специализиран съд, компетентен във връзка с искове в специални области[11], и увеличаване на броя на съдиите[12].

Първият вариант беше представен за разискване от самия Общ съд по отношение на областта на интелектуалната собственост[13].

Съдът стига до заключението, че увеличаването на броя на съдиите определено е за предпочитане пред създаването на специализиран съд в областта на интелектуалната собственост. Неговите съображения са главно ефективност, спешност и гъвкавост.

Според тези аргументи по-голямата ефективност, която се цели със специализацията, може да се постигне по същия начин чрез създаване на състави в рамките на Общия съд. Увеличаването на броя на съдиите и назначаването им отнема по-малко време, отколкото създаването на нов съд. По отношение на гъвкавостта Съдът твърди, че Общият съд може лесно да адаптира своите човешки ресурси към променящата се натовареност в различни области на съдебните спорове.

Общият съд обосновава предложението си за създаване на специализиран съд по следния начин: Идеята на реформата на съдебната система, въведена от Договора от Ница и потвърдена от Договора от Лисабон, е да се използват, доколкото е възможно, специализирани съдилища за разглеждане на дела на първа инстанция. Споровете в областта на интелектуалната собственост са идеално подходящи за прехвърляне на компетентността относно тях на такъв специализиран съд, тъй като тази материя е специална, хомогенна и ясно определена. Този вид дела вече заема понастоящем значително място в цялостната натовареност на Общия съд, като възлиза на около една трета от делата. Съдиите, съдебните помощници и длъжностните лица, в случай че са избрани въз основа на специалния им опит в дадена област, са по-продуктивни, както по отношение на качеството, така и на количеството. Примерът на Съда на публичната служба показва, че по-високата производителност води до по-ниски разходи. Последователни увеличения на броя на съдиите на Общия съд не изглежда като трайно решение на проблема с натрупването на дела, който ще се появи отново в бъдеще.

Предложението на Съда не засяга въпроса как ще бъдат назначени допълнителните 12 съдии. Следователно би се приложило цитираното по-горе общо правило „по общо съгласие от правителствата на държавите членки“ или би се въвела определен вид ротационна система.

Допълнителна възможност за облекчаване на натовареността на Общия съд би представлявало предназначаването за разглеждане от Съда на повече видове искове, отколкото в момента е предвидено съгласно член 51 от Статута, тъй като Съдът не изглежда толкова натоварен, колкото Общият съд.

Д.  Въвеждане на „особено мнение“ в Съда

Особеното мнение е възможността съдия, който има различно мнение относно съдебно решение, прието от мнозинството съдии, или относно основанията за това решение, да съобщи това мнение по време на разискванията и да поиска то да бъде публикувано заедно с решението. Следователно то представлява изключение от принципа на тайната на разискванията. Идеята за възможността за такова особено мнение в производствата на Съда не е нещо ново. Съществуват убедителни причини да се въведе този институт. Той съществува в значителен брой конституционни съдилища в Европейския съюз, по-точно в девет от тях: Дания, Финландия, Германия, Гърция, Ирландия, Португалия, Испания, Швеция и Обединеното кралство, без да се поставя под въпрос, без да нарушава колегиалността на Съда или да подкопава репутацията му. Той съществува също така в Съда по правата на човека, където е често срещана практика. Ако се въведе обаче, това трябва да се направи по начин, който не застрашава независимостта на съдиите, и са необходими задълбочени разисквания по този въпрос.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по правни въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 1

Проект на Съда

Изменение

(1) За да се позволи по-голямо участие на всички съдии в решенията на големия състав на Съда, следва да се увеличи броят на тези от тях, които могат да участват в него, и да се премахне системното участие на председателите на съставите от петима съдии.

(1) За да се предостави по-широко участие на всички съдии и да им се даде възможност да участват по-често в разглеждането на дела, разпределени на големия състав на Съда, следва да се увеличи броят на тези от тях, които могат да участват в него, и да се премахне системното участие на председателите на съставите от петима съдии.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 1 a (ново)

Проект на Съда

Изменение

 

(1a) Увеличаването на ресурсите би могло да предостави възможност за реорганизация на делата от категорията „други производства“ по приоритет, по-специално делата в областта на конкуренцията, при които трябва да се следи особено внимателно за спазване на разумен срок.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 1 б (ново)

Проект на Съда

Изменение

 

(1б) Увеличаването на броя на съдиите не е достатъчно за решаване на проблема със забавянията. Необходимо е също така някои от съставите да имат по-специализиран характер, за да се подобрят гъвкавостта и резултатността на работата на Общия съд.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 5

Проект на Съда

Изменение

(5) Вследствие на постепенното разширяване на компетентността на Общия съд понастоящем броят на делата, с които той е сезиран, непрестанно се увеличава.

(5) Вследствие на постепенното разширяване на компетентността на Общия съд понастоящем броят на делата, с които той е сезиран, непрестанно се увеличава, а също така нарастват закъсненията при производствата.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 9

Проект на Съда

Изменение

(9) Поради това следва да се приемат мерките, които се налагат за преодоляване на това положение, като предвидената от Договорите възможност за увеличаване на броя на съдиите в Общия съд позволява в кратък срок да се намали както броят на висящите дела, така и прекомерната продължителност на производствата пред тази юрисдикция.

(9) Поради това следва да се приемат мерките, които се налагат за преодоляване на това положение, като предвидената от Договорите възможност за увеличаване на броя на съдиите в Общия съд от 27 на 39 позволява в кратък срок да се намали както броят на висящите дела, така и прекомерната продължителност на производствата пред тази юрисдикция. Съответно, по-ефективното разпределение на делата на Общия съд на подходящите състави би могло в значителна степен да ограничи забавянията на производствата.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Проект на Съда

Изменение

 

(9a) След увеличаването на броя на съдиите от Общия съд по естествен път ще възникне въпросът за тяхното назначаване. По отношение на системата за назначаване на съдиите държавите членки следва да постигнат съгласие относно правила, предлагащи всички гаранции за независимост и безпристрастност, както и за компетентност и професионална пригодност на назначените лица, а също така и осигуряващи равенство и балансираност по отношение на техните държави членки по произход.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 9 б (ново)

Проект на Съда

Изменение

 

(9б) Основният принцип следва да се изразява в това, че в състава на Общия съд следва да присъства поне един и максимум двама съдии от всяка държава членка.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 9 в (ново)

Проект на Съда

Изменение

 

(9в) За да се даде възможност на Общия съд да функционира по-ефективно и да се гарантира, че делата се разглеждат и се постановява решение в разумен срок, Общият съд може да създаде специализирани състави, когато това е необходимо поради броя на производствата в дадена област.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 9 г (ново)

Проект на Съда

Изменение

 

(9г) По отношение на вътрешната организация на Общия съд следва да се създаде, в съответствие с възприетия от Съда подход, длъжност заместник-председател, който да подпомага председателя.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 10

Проект на Съда

Изменение

(10) За да се запази удовлетворителното функциониране на специализираните съдилища при отсъствие на съдия, който, без състоянието му да се счита за пълна инвалидност, е възпрепятстван да участва в разглеждането на делата през продължителен период от време, следва да се предвиди възможност за зачисляване на заместващи съдии към тези съдилища.

(10) За да се запази удовлетворителното функциониране на специализираните съдилища при отсъствие на съдия, който, без състоянието му да се счита за пълна инвалидност, е възпрепятстван да участва в разглеждането на делата през продължителен период от време, следва да се предвиди възможност за зачисляване на заместващи съдии към тези съдилища. Назначаването на заместващи съдии следва да предлага всички гаранции за независимост и безпристрастност, както и за компетентност и професионална пригодност на назначените лица, а също така и да осигурява равенство и балансираност по отношение на техните държави членки по произход.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Проект на Съда

Изменение

 

(10a) С цел предотвратяване на каквото и да е съмнение по отношение на авторитета на заместващите съдии от първостепенно значение е те да се избират по начин, който не компрометира авторитета на Съда и гарантира пълната им независимост.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 10 б (ново)

Проект на Съда

Изменение

 

(10б) Заместващите съдии трябва да подлежат на задължения за независимост, безпристрастност, компетентност и професионални способности и да имат същите права при изпълнение на функциите си, като тези на постоянните съдии.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 10 в (ново)

Проект на Съда

Изменение

 

(10в) Макар и да е необходимо Съдът да въведе механизъм, даващ възможност за изразяване на особени мнения, това не трябва да застрашава независимостта на съдиите; този въпрос трябва да е предмет на задълбочен дебат между експертите, практикуващите юристи и другите заинтересовани страни.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6 a (нова)

Проект на Съда

Изменение

 

6a. Член 47, първи параграф се заменя със следния текст:

 

„Член 9а, член 14, член 15, член 17, първа, втора, четвърта и пета алинея, и член 18 се прилагат по отношение на Общия съд и неговите членове.“

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Проект на Съда

Изменение

7. В член 48 числото „27“се заменя с числото „39“.

7. Член 48 се заменя със следния текст:

 

„Общият съд се състои от 39 съдии.

 

Когато на всеки три години съставът на съдиите бива частично обновяван, последователно се подменят 20 и 19 съдии.“

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 7 a (нова)

Проект на Съда

Изменение

 

7a. В член 48 се добавя следният параграф:

 

„Държавите членки са представяни от поне един и максимум двама съдии, които са техни граждани.“

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 7 б (нова)

Проект на Съда

Изменение

 

7б. След член 50, параграф 1 се добавя следният параграф:

 

„За разглеждане на въпроси, по които има висок брой висящи дела, Общият съд може да създаде целесъобразен брой специализирани състави, на които се разпределят производствата, свързани с тези въпроси.“

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Проект на Съда

Изменение

Член 62в се допълва със следната алинея:

Член 62в се допълва със следната алинея:

„Парламентът и Съветът, като действат в съответствие с член 257 ДФЕС, могат да зачислят заместващи съдии към специализираните съдилища за изпълнение на функциите на отсъстващите съдии, които, без състоянието им да се счита за пълна инвалидност, са трайно възпрепятствани да участват в разглеждането на делата. В този случай Парламентът и Съветът определят условията за назначаване на заместващите съдии, техните права и задължения, реда за упражняване на функциите им и обстоятелствата, при които тези функции се прекратяват.“

„Парламентът и Съветът, като действат в съответствие с член 257 ДФЕС, могат да зачислят заместващи съдии към специализираните съдилища за изпълнение на функциите на отсъстващите съдии, които, без състоянието им да се счита за пълна инвалидност, са трайно възпрепятствани да участват в разглеждането на делата. В този случай Парламентът и Съветът определят условията за назначаване на заместващите съдии, техните права и задължения, реда за упражняване на функциите им и обстоятелствата, при които тези функции се прекратяват. Тези разпоредби осигуряват също така на заместващите съдии същите права и възможности да изпълняват същите функции като постоянните съдии с цел да се гарантира, че авторитетът на решенията на Съда няма да бъде компрометиран.

(Това изменение заменя изменение 4 от проектостановището (PE 470.092 v01-00))

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 a (нов)

Проект на Съда

Изменение

 

2a. Дванадесетимата съдии, назначени след влизането в сила на настоящия регламент, встъпват в длъжност непосредствено след като са положили клетва. Мандатът на шестима от тях, избрани с жребий, завършва шест години след първата частична промяна на състава на Общия съд след влизането в сила на настоящия регламент. Мандатът на останалите шестима съдии завършва шест години след втората частична промяна на състава на Общия съд след влизането в сила на настоящия регламент.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Статута на Съда на Европейския съюз

Позовавания

02074/2011 – C7-0090/2011 – 2011/0901(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

7.4.2011 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

AFCO

15.9.2011 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Morten Messerschmidt

12.7.2011 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

11.10.2011 г.

 

 

 

Дата на приемане

28.2.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Ashley Fox, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Станимир Илчев, Constance Le Grip, Jaime Mayor Oreja, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, József Szájer, Søren Bo Søndergaard, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Elmar Brok, Vital Moreira, Evelyn Regner, György Schöpflin, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Leonardo Domenici

 • [1]  Член 281, параграф 2 от ДФЕС.
 • [2]  Член 19, параграф 1 от ДЕС.
 • [3]  Член 253, параграф 3 от ДФЕС, член 8 от Процедурния правилник
 • [4]  Член 16, параграф 2 от Статута, член 11б, параграфи 1 и 2 от Процедурния правилник
 • [5]  Член 19, параграф 2, втора алинея от ДЕС
 • [6]  Член 19, параграф 2, трета алинея от ДЕС
 • [7]  Член 254, параграф 1 от ДФЕС и член 48 от Статута
 • [8]  Член 256, параграф 1, първа алинея от ДФЕС
 • [9]  Член 51 от Статута
 • [10]  Член 256, параграф 1, втора алинея от ДФЕС.
 • [11]  в съответствие с член 257 от ДФЕС
 • [12]  в съответствие с член 19, параграф 2 от ДЕС, член 254, параграф 1 от ДФЕС и член 48 от Статута
 • [13]  документ, изпратен до председателя на Съда на 22 декември 2009 г.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Статута на Съда на Европейския съюз

Позовавания

02074/2011 – C7-0090/2011 – 2011/0901A(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

7.4.2011 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

29.9.2011 г.

AFCO

15.9.2011 г.

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Alexandra Thein

12.4.2011 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

21.6.2011 г.

21.11.2011 г.

26.1.2012 г.

 

Дата на приемане

31.5.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Gerald Häfner, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Evelyn Regner, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Eva Lichtenberger, Axel Voss

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Mikael Gustafsson, Elisabeth Morin-Chartier

Дата на внасяне

5.6.2012 г.