MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan ja sen liitteen I muuttamisesta

5.6.2012 - (02074/2011 – C7‑0090/2011 – 2011/0901(COD)) - ***I

Oikeudellisten asioiden valiokunta
Esittelijä: Alexandra Thein


Menettely : 2011/0901A(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0185/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0185/2012
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan ja sen liitteen I muuttamisesta

(02074/2011 – C7‑0090/2011 – 2011/0901(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetun unionin tuomioistuimen pyynnön (02074/2011),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 257 artiklan ensimmäisen ja toisen kohdan ja 281 artiklan toisen kohdan, joiden mukaisesti säädösesitys on toimitettu Euroopan parlamentille (C7-0090/2011),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 ja 15 kohdan,

–   ottaa huomioon komission lausunnon (COM(2011)0596),

–   ottaa huomioon unionin tuomioistuimen 8. toukokuuta 2012 päivätyn kirjeen,

–   ottaa huomioon komission 30. toukokuuta 2012 päivätyn kirjeen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan ja perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan lausunnot (A7‑0185/2012),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  toteaa, että ottaen huomioon unionin tuomioistuimen tuomareiden osittainen vaihtuminen 7. lokakuuta 2012 ja kiireellinen tarve löytää ratkaisu Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen asianmukaisen toiminnan turvaamiseksi ehdotetut muutokset perussääntöön, joka koskee unionin tuomioistuinta, unionin yleisen tuomioistuimen organisaatiota ja virkamiestuomioistuinta on hyväksyttävä viipymättä, kuten todettiin unionin tuomioistuimen presidentin 8. toukokuuta 2012 päivätyssä kirjeessä;

3.  pidättää itsellään oikeuden tutkia myöhemmin unionin tuomioistuimen esittämän pyynnön sitä osaa, joka koskee unionin yleisen tuomioistuimen jäsenyyttä;

4.  päättää järjestää parlamentissa piakkoin keskustelun eduista, joita esitettävien eriävien mielipiteiden mahdollisuus voisi tarjota unionin tuomioistuimessa;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, unionin tuomioistuimelle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET[1]*

säädösesitykseen

---------------------------------------------------------

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) N:o …/2012,

annettu … päivänä …kuuta …,

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan ja sen liitteen I muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen ▌257 artiklan ensimmäisen ja toisen kohdan sekä 281 artiklan toisen kohdan,

ottavat huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 a artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon unionin tuomioistuimen pyynnön[2],

ottavat huomioon Euroopan komission lausunnon[3],

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä[4],

sekä katsovat seuraavaa:

(1)         Jotta kaikki tuomarit osallistuisivat unionin tuomioistuimen suuren jaoston ratkaisuihin aikaisempaa enemmän, olisi lisättävä niiden tuomareiden lukumäärää, jotka voivat osallistua kyseiseen ratkaisukokoonpanoon, ja luovuttava kaikkien viiden tuomarin jaostojen puheenjohtajien järjestelmällisestä osallistumisesta.

(2)         Määräyksiä suuren jaoston ja täysistunnon päätösvaltaisesta jäsenmäärästä olisi mukautettava vastaavasti.

(3)         Unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen presidenteille kuuluvien tehtävien määrän lisääntymisen vuoksi on välttämätöntä perustaa kumpaankin näistä tuomioistuimista varapresidentin tehtävä, johon kuuluu presidentin avustaminen tämän tehtävien hoitamisessa.

(5)         Koska unionin yleisen tuomioistuimen toimivalta on vähitellen laajentunut sen perustamisesta lähtien, unionin yleisessä tuomioistuimessa nykyisin vireille tulevien asioiden lukumäärä on jatkuvasti kasvanut.

(6)         Unionin yleisessä tuomioistuimessa vireille tulevien asioiden määrä ylittää sen vuosittain ratkaisemien asioiden määrän, mistä on seurauksena kyseisessä tuomioistuimessa vireillä olevien asioiden lukumäärän huomattava kasvu ja käsittelyaikojen pidentyminen.

(7)         Unionin yleisen tuomioistuimen suuresta työmäärästä johtuvien viivytysten torjuminen edellyttää jatkuvasti toimenpiteitä, ja sen vuoksi on aiheellista valmistella asianmukaiset toimenpiteet toteutettaviksi unionin yleisen tuomioistuimen jäsenten osittaisen vaihtumisen yhteydessä vuonna 2013.

(7 a)      Koska osa unionin tuomioistuimen jäsenistä vaihtuu 7 päivänä lokakuuta 2012, unionin tuomioistuimen presidentin 8 päivänä toukokuuta 2012 lähettämän kirjeen mukaisesti on syytä hyväksyä aluksi vain unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen organisaatiota koskevat perussäännön muutokset. Unionin yleisen tuomioistuimen jäseniä koskeva osa unionin tuomioistuimen esittämästä pyynnöstä olisi käsiteltävä vasta myöhemmin.

(7 b)      Koska ratkaisu virkamiestuomioistuimen asianmukaisen toiminnan turvaamiseksi olisi löydettävä nopeasti, virkamiestuomioistuinta koskevat muutokset on syytä hyväksyä samanaikaisesti unionin tuomioistuinta koskevien muutosten kanssa.

(10)       Jotta erityistuomioistuinten toiminnan jatkuminen tyydyttävästi olisi mahdollista myös sellaisen tuomarin poissa ollessa, joka on pitkäaikaisesti estynyt osallistumasta asioiden käsittelyyn, vaikkei hänen työkyvyttömyyttään ole katsottava täydelliseksi, on aiheellista mahdollistaa erityistuomioistuinten täydentäminen määräaikaisilla tuomareilla.

(11)       Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehtyä pöytäkirjaa (N:o 3) ja sen liitettä I olisi sen vuoksi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja (N:o 3) seuraavasti:

(1)         Lisätään artikla seuraavasti:

"9 a artikla

Tuomarit valitsevat keskuudestaan unionin tuomioistuimen presidentin ja varapresidentin kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Heidät voidaan valita tehtävään uudelleen.

Varapresidentti avustaa unionin tuomioistuimen presidenttiä työjärjestyksen määräysten mukaisesti. Varapresidentti toimii presidentin sijaisena presidentin ollessa estynyt tai presidentin toimen ollessa avoinna ▌."

(2)         Korvataan 16 artiklan toinen kohta seuraavasti:

"Suureen jaostoon kuuluu viisitoista tuomaria. Suuren jaoston puheenjohtajana toimii unionin tuomioistuimen presidentti. Suureen jaostoon kuuluvat lisäksi unionin tuomioistuimen varapresidentti, viiden tuomarin jaostojen kolme puheenjohtajaa ja muut työjärjestyksen ehtojen mukaisesti siihen nimetyt tuomarit."

(3)         Korvataan 17 artiklan kolmas ja neljäs kohta seuraavasti:

"Suuren jaoston päätökset ovat päteviä vain, kun asian käsittelyyn osallistuu yksitoista tuomaria.

Unionin tuomioistuimen täysistunnossa tekemät päätökset ovat päteviä vain, kun asian käsittelyyn osallistuu seitsemäntoista tuomaria."

(4)         Korvataan 20 artiklan neljäs kohta seuraavasti:

"Suullisessa käsittelyssä unionin tuomioistuin kuulee asiamiehiä, avustajia ja asianajajia samoin kuin julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksen sekä tarvittaessa kuulee todistajia ja asiantuntijoita."

(5)         Korvataan 39 artiklan toinen kohta seuraavilla kahdella kohdalla:

"Unionin tuomioistuimen varapresidentti voi työjärjestyksen määräysten mukaisesti käyttää ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua toimivaltaa.

Presidentin ja varapresidentin ollessa estyneet heidän sijaisenaan on toinen tuomari siten kuin työjärjestyksessä määrätään."

(6 a)      Korvataan 47 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

"Tämän perussäännön 9 artiklan ensimmäistä kohtaa, 9 a, 14 ja 15 artiklaa, 17 artiklan ensimmäistä, toista, neljättä ja viidettä kohtaa sekä 18 artiklaa sovelletaan unionin yleiseen tuomioistuimeen ja sen jäseniin."

(8)         Lisätään 62c artiklaan kohta seuraavasti:

"Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 257 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen täydentää erityistuomioistuimia määräaikaisilla tuomareilla niiden poissa olevien tuomareiden korvaamiseksi, jotka ovat pitkäaikaisesti estyneet osallistumasta asioiden käsittelyyn mutta joiden työkyvyttömyyttä ei ole katsottava täydelliseksi. Euroopan parlamentti ja neuvosto vahvistavat määräaikaisten tuomareiden nimittämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt, heidän oikeutensa ja velvollisuutensa, heidän tehtäviensä hoitamiseen liittyvät edellytykset sekä seikat, joiden johdosta heidän tehtäviensä hoitaminen päättyy."

2 artikla

Numeroidaan Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 liitteessä I oleva 2 artikla kyseisen artiklan 1 kohdaksi ja lisätään samaan artiklaan kohta seuraavasti:

"2. Edellä 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tuomareiden määrän täydentämiseksi nimitetään määräaikaisia tuomareita niiden tuomareiden tilalle, jotka ovat pitkäaikaisesti estyneet osallistumasta asioiden käsittelyyn mutta joiden työkyvyttömyyttä ei ole katsottava täydelliseksi."

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämän asetuksen 1 artiklan 1, 2, 3, ▌5 ja 6 a kohtaa sovelletaan siitä alkaen, kun Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 9 artiklassa tarkoitettu tuomareiden osittainen vaihtuminen tapahtuu ensimmäisen kerran ▌.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty …ssa/ssä … päivänä …kuuta ….

Euroopan parlamentin puolesta                                 Neuvoston puolesta

Puhemies  Puheenjohtaja

 • [1] * Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.
 • [2]             Pyyntö esitetty 28. maaliskuuta 2011 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
 • [3]             Lausunto annettu 30. syyskuuta 2011 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
 • [4]             Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu … (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty ….

PERUSTELUT

Taustaa

Euroopan unionin tuomioistuin on esittänyt ehdotuksia Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön ja liitteen I muuttamisesta.

(1) Unionin tuomioistuinta koskevat ehdotukset

Unionin tuomioistuin pitää toivottavana tuomioistuimen varapresidentin viran perustamista ja suuren jaoston kokoonpanoa koskevien sääntöjen muuttamista.

Suuren jaoston nykyinen kokoonpano ja säännöt, joiden mukaan se toimii – päätösvaltaisuuteen tarvittavat yhdeksän tuomaria sekä unionin tuomioistuimen presidentin ja viiden tuomarin jaostojen puheenjohtajien osallistuminen kaikkien asioiden käsittelyyn – ovat 1. helmikuuta 2003 voimaan tulleen Nizzan sopimuksen aiheuttamien muutosten seurausta. Sen jälkeen on tapahtunut monia muutoksia, jotka vaikuttavat unionin tuomioistuimen työhön: (i) kahdentoista uuden jäsenvaltion liittyminen; (ii) siirtyminen kahdesta kolmeen viiden tuomarin jaostoon toukokuussa 2004 sekä neljään viiden tuomarin jaostoon lokakuussa 2006; (iii) kiireellisen ennakkoratkaisumenettelyn käyttöönotto maaliskuussa 2008; ja (iv) muutoksenhakumenettelyn käyttöönotto virkamiestuomioistuimen perustamisen jälkeen.

Nykyisin unionin tuomioistuimen presidentin ja viiden tuomarin jaostojen puheenjohtajien työmäärä on erittäin suuri, kun taas muut tuomarit osallistuvat suureen jaostoon siirrettyjen asioiden käsittelyyn verrattain vähän.

Ehdotus sisältää säännöksiä seuraavista: (a) kaikkien tuomareiden laajempi osallistuminen suuren jaoston käsiteltäväksi annettujen asioiden käsittelyyn, mikä mahdollistaisi heidän osallistumisensa huomattavasti useammin kuin nykyisin. Tämä aikaansaataisiin muuttamalla perussäännön 16 ja 17 artiklaa siten, että suuren jaoston muodostavien tuomareiden määrä nostettaisiin 15:een, ja viiden tuomarin jaostojen kaikkien puheenjohtajien järjestelmällisestä osallistumisesta suuren jaoston käsittelemiin asioihin luovuttaisiin. Vastaavia mukautuksia olisi tehtävä sääntöihin, jotka koskevat suuren jaoston päätösvaltaisuutta ja tuomioistuimen täysistuntoa. (b) Varapresidentin viran perustaminen: varapresidentti istuisi presidentin tavoin suuressa jaostossa jokaisen asian käsittelyn aikana. Tämä kahden henkilön jatkuva mukanaolo yhdistettynä muiden tuomareiden osallistumiseen suuren jaoston työskentelyyn aikaisempaa useammin mahdollistaisi kyseisen ratkaisukokoonpanon oikeuskäytännön yhtenäisyyden turvaamisen. Varapresidentin tehtäviin kuuluisi kaikkien asioiden käsittelyyn suuressa jaostossa osallistumisen lisäksi unionin tuomioistuimen presidentin avustaminen tämän tehtävissä.

(2) Unionin yleistä tuomioistuinta koskevat ehdotukset

Unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisemien asioiden lukumäärä on useiden vuosien ajan ollut vireille tulleiden asioiden lukumäärää pienempi, joten vireillä olevien asioiden lukumäärä kasvaa jatkuvasti. Tammikuun 1. päivän ja lokakuun 12. päivän 2011 välisenä aikana 572 asiaa tuotiin käsiteltäväksi ja 549 ratkaistiin. Lokakuun 12. päivänä 2011 keskeneräisiä asioita oli 1 323. Tammikuun 1. päivän ja lokakuun 12. päivän 2010 välisenä aikana 514 asiaa tuotiin käsiteltäväksi ja 401 ratkaistiin. Lokakuun 12. päivänä 2010 keskeneräisiä asioita oli 1 304.

Tämä osoittaa – vaikka eri vuosia koskevien lukujen välistä vertailua on vaikea tehdä – ensinnäkin, että käsiteltäväksi toimitettujen asioiden määrä kasvaa edelleen (58 eli 11,3 prosenttia enemmän kuin samana ajankohtana vuonna 2010). Toiseksi unionin tuomioistuimen tuottavuus on kasvanut (37 prosenttia eli 148 asiaa enemmän kuin samana ajankohtana vuonna 2010). Kolmanneksi keskeneräisten asioiden määrä kasvaa edelleen (19 asiaa enemmän). Näin ollen unionin tuomioistuin ei huomattavista ponnisteluistaan huolimatta pysty käsittelemään asioita samassa tahdissa kuin niitä tulee käsiteltäväksi. Lisäksi luvuista ei käy ilmi, mikä on nopeutetun menettelyn käyttöä tai välitoimia koskevien hakemusten määrä; nämä molemmat edellyttävät runsaasti resursseja.

Valaisevana yksityiskohtana mainittakoon, että tuomioistuin kertoo tutkittavina olevien asioiden mappien vievän 505 metriä hyllytilaa.

Nykyinen työmäärän kasvu johtuu (i) oikeudenkäyttövallan laajenemisesta vuodesta 2004 alkaen tietyntyyppisiin kanteisiin, jotka jäsenvaltiot jättävät käsiteltäväksi; (ii) riita-asioiden lisääntymisestä vuosina 2004 ja 2007 tapahtuneen uusien jäsenten liittymisen seurauksena; (iii) riita-asioiden lisääntymisestä, joka aiheutuu unionin toimielimiä, elimiä, laitoksia ja virastoja koskevien lakien ja asetusten määrän ja moninaisuuden kasvusta Euroopan tiiviimmän yhdentymisen myötä, ja (iv) yhteisön tavaramerkkiä koskeviin hakemuksiin liittyvien riita-asioiden lisääntymisestä. On syytä todeta, että monet unionin tuomioistuimen käsittelemien asioiden määrää lisäävän toiminnan syistä ovat olleet ennalta arvaamattomia.

Unionin tuomioistuin ei suinkaan ole jäänyt toimettomaksi tämän työtulvan suhteen. Sen työjärjestystä on muutettu siten, että sen on mahdollista ratkaista teollis- tai tekijänoikeusasioita suullisessa käsittelyssä, ja väliintulijoiden asemaa on selkiytetty tällaisissa tapauksissa ja siten on tehty mahdolliseksi käsitellä ne nopeammin.

Toiseksi vuonna 2007 unionin tuomioistuin päätti järjestäytyä siten, että se muodostaa kahdeksan eri kokoonpanoa ja lisäksi muutoksenhakujaoston. Se on myös ottanut käyttöön dynaamisen asiainhallintajärjestelmän. Kolmanneksi suullista käsittelyä varten laadittu kertomus tuotetaan nyt tiivistelmänä kaikkia asioita varten. Neljänneksi tuomioistuimen presidentti voi nyt jakaa uusia asioita jaostoille, jotka jo käsittelevät muita asioita, jotka koskevat samanlaisten oikeudellisten kysymysten ratkaisemista. Viidenneksi, on otettu käyttöön uusia tuomioiden ja määräysten laatimismenetelmiä ja, kuudenneksi, on otettu käyttöön erittäin suorituskykyisiä tietoteknisiä sovelluksia, jotta asiakirjat asetetaan välittömästi saataville ja nopea vaihto on mahdollista tuomareiden kabinettien välillä ja kabinettien, kirjaamon sekä tuomioistuimen eri osastojen välillä.

Unionin tuomioistuin katsoo, että rakenteellista ratkaisua tarvitaan pikaisesti. Perussopimukset tarjoavat kaksi mahdollista uudistuskeinoa:

(a) Perustetaan erityistuomioistuimia, joilla on toimivalta käsitellä ja ratkaista tietyn alan kanteita SEUT:n 257 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti. Teollis- ja tekijänoikeuksia koskevia asioita on esitetty tällaiseksi alaksi. (b) Lisätään yleisen tuomioistuimen tuomareiden määrää muuttamalla perussäännön 48 artiklaa SEUT:n 281 artiklan toisessa kohdassa määrätyn mekanismin mukaisesti.

Kumpaakin vaihtoehtoa pitkään harkittuaan unionin tuomioistuin on päätynyt katsomaan, että tuomareiden lukumäärän lisääminen on selvästi parempi vaihtoehto kuin teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien asioiden erityistuomioistuimen perustaminen. Perusteina ovat ehdotetun ratkaisun tehokkuus, tilanteen kiireellisyys, suunnitellun toimenpiteen joustavuus sekä unionin oikeuden johdonmukaisuus.

Näin ollen tuomioistuin katsoo, että on tarpeen lisätä tuomareiden määrää vähintään 12:lla, jolloin yleisen tuomioistuimen tuomareiden määrä nousisi 39:ään.

Valiokunta katsoo, että tuomioistuimen esittämät perusteet ovat vakuuttavia. Vaikka periaatteessa on päästy sopimukseen tuomareiden määrän lisäämisestä unionin yleisessä tuomioistuimessa, menetelmää heidän nimittämisekseen ei kuitenkaan vielä ole luotu. Tämän vuoksi valiokunta ei tässä vaiheessa käsittele unionin tuomioistuimen esittämän pyynnön tätä näkökohtaa. Valiokunta on poistanut asianomaiset kohdat tekstistä, siten että pyyntö jaetaan kahteen osaan. Valiokunta katsoo, että unionin tuomioistuimen esittämän, unionin yleistä tuomioistuinta koskevan pyynnön jäljellä olevat osat ovat edelleen ratkaisematta, ja pidättää itsellään oikeuden tutkia niitä myöhemmin pyrkien siihen, että ne hyväksytään myöhemmin erillisellä asetuksella.

(3) Komission lausunto

Valiokunta on säilyttänyt useimmat komission suositukset. Se katsoo kuitenkin, ettei olisi järkevää vaatia tuomioistuinta perustamaan vähintään kaksi erityisjaostoa. Valiokunnan mielestä tämä olisi liian joustamatonta. Se jättäisi mieluummin tuomioistuimelle mahdollisuuden tällaisten jaostojen perustamiseen työjärjestyksessään. Lisäksi se on tietoinen siitä, että tuomioistuimella on jo nyt valta antaa samantyyppisiä asioita yhdelle tai useammalle määrätylle jaostolle.

BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (27.1.2012)

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan ja sen liitteen I muuttamisesta
(02074/2011 – C7‑0090/2011 – 2011/0901A(COD))

Valmistelija: Angelika Werthmann

LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unionin tuomioistuin esitti 28. maaliskuuta 2011 kaksi pyyntöä, jotka koskivat useita muutoksia sen perussääntöön sekä asetuksen antamista Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen määräaikaisista tuomareista. Ensimmäistä kertaa Euroopan parlamentin ja neuvoston on hyväksyttävä nämä säädökset tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti Lissabonin sopimuksen voimaantulon seurauksena.

Ehdotetut muutokset koskevat vaihtelevassa määrin kolmea tuomioistuinta, jotka tällä hetkellä muodostavat Euroopan unionin tuomioistuimen. Kyseessä ovat Euroopan unionin tuomioistuin, unionin yleinen tuomioistuin ja virkamiestuomioistuin.

Sisältöä koskevien muutosten ohella kaksi ehdotusta koskee henkilöstön muutoksia tai henkilöstön lisäämistä, ja ne edellyttävät lisävaroja ja vaikuttavat näin suoraan EU:n talousarvioon.

1.        Unionin tuomioistuimen varapresidentin viran perustaminen

Unionin tuomioistuin ehdottaa, että sille perustetaan myös varapresidentin virka.

a) Perustelu:

Unionin tuomioistuin toteaa, että sen presidentin työmäärä on ajan myötä lisääntynyt voimakkaasti. Siksi olisikin hyödyllistä, jos varapresidentti voisi tulevaisuudessa toimia presidentin sijaisena tai avustaa tätä tehtävän hoidossa.

Unionin tuomioistuimen presidentillä on monia tehtäviä, joiden hoitaminen on keskeisen tärkeää tuomioistuimen moitteettoman toiminnan kannalta. Presidentti on ensisijaisesti vastuussa välitoimimenettelyistä ja välitoimimenettelyllä tapahtuvista muutoksenhauista. Aiemmin on käynyt niin, että tietyt välitoimia koskevista määräyksistä tehdyt muutoksenhaut on ratkaistu vasta pitkän ajan, jopa vuoden, kuluttua. Varapresidentin viran perustaminen helpottanee tätä tilannetta.

b) Talousarviovaikutukset:

Unionin tuomioistuimen tietojen mukaan tuomioistuimen varapresidentin viran perustaminen tuo vuosittain 38 000 euron lisäkustannukset. Ne aiheutuvat palkan, lisien ja kulukorvausten muuttamisesta.

2.        Tuomioistuimeen 12 tuomaria lisää

a) Perustelu:

Unionin tuomioistuin katsoo, että jo vuosien ajan on vallinnut koko ajan suurempi epätasapaino tuomioistuimessa käsiteltävien asioiden ja uusien menettelyjen määrän välillä, ja käsittelemättömien asioiden määrä kasvaa koko ajan. Vuoden 2010 lopulla kesken oli 1 300 asiaa, ja vuoden aikana käsiteltiin 527 asiaa. Vuosina 2004–2010 keskimääräinen käsittelyaika piteni 20,9 kuukaudesta 27,2 kuukauteen. Vuosina 2000–2010 uusien asioiden määrä kasvoi 65 prosenttia. Tuomioistuin arvioi, että vuosittain käsiteltävien asioiden määrä kasvaa myös jatkossa.

Tuomioistuin on asian perusteellisen harkinnan jälkeen asettunut kannattamaan ehdotusta tuomarien määrän lisäämisestä, koska vain tällä tavoin voidaan toteuttaa siltä ehdottomasti edellytettävä tehokkuus, nopeus, joustavuus ja oikeuskäytännön vakaus.

b) Talousarviovaikutukset:

Ehdotuksen mukainen tuomarien määrän lisääminen 12:lla ja tämän edellyttämät uudet virat avustajille sekä muun muassa kalusteet aiheuttavat ensimmäisenä vuonna 16 052 000 euron lisäkustannukset ja sitä seuraavina vuosina 13 652 000 euron lisäkustannukset.

Tuomioistuimen ennakkoarvio talousarvioista vuodeksi 2012, jolloin muutettu perussääntö voisi tulla voimaan, on yhteensä 354 miljoonaa euroa.

Tuomioistuimen ehdottama tuomioistuimen tuomareiden määrän lisääminen merkitsisi noin 3,8 prosentin lisäystä unionin tuomioistuimen vuotuisen talousarvioon seuraavana vuonna. Jos parlamentti ja neuvosto hyväksyvät tuomioistuimen esittämät muutokset perussääntöön, siitä vuonna 2012 aiheutuvat lisäkustannukset olisi hoidettava lisätalousarvioesityksellä.

c) Suositus:

Valmistelija on erittäin hyvin perillä tuomioistuimen ehdotusten vaikutuksista unionin talousarvioon etenkin, kun otetaan huomioon tämänhetkinen vaikea taloustilanne useimmissa jäsenvaltioissa sekä EU:n talousarvioon kohdistuva erittäin suuri rasitus. On kuitenkin todettava, että toisaalta tehokkaan oikeusturvan takaaminen – johon kuuluu myös tuomioiden antaminen kohtuullisessa ajassa – on ensisijaisen tärkeää, ja toisaalta tehoton oikeudenkäyttö aiheuttaa kielteisiä taloudellisia seurauksia, jotka ovat erittäin todennäköisesti kalliimpia kuin budjettimäärärahojen lisäys, vaikka ne eivät olekaan yhtä näkyviä.

*******

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa ehdottamaan, että parlamentti vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan unionin tuomioistuimen esittämän pyynnön.

Euroopan unionin tuomioistuimen varapresidentin tehtävän perustamiseen liittyvät lisäkustannukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuukausi-

palkka

 

 

Erinäiset korvaukset (22 %)

 

Vaikutus

Vaikutus

 

Yhteensä noin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kuukausi

12 kuukautta

 

 

 

Palkkio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peruspalkka AD16/3

 

 

 

 

18 370.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuomarin peruspalkka (112,5% peruspalkasta AD16/3)

 

20 667.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varapresidentin peruspalkka (125 % peruspalkasta AD16/3)

22 963.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erotus

2 296.36

 

505.20

 

2 801.55

33 618.64

 

34 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edustuskorvaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuomarin edustuskorvaus

 

 

 

 

 

607.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varapresidentin edustuskorvaus

 

 

 

 

911.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erotus

303.67

 

 

 

303.67

3 644.04

 

4 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokonaisvaikutus 12 kk

38 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukon liite: yksityiskohtainen palkkioita koskeva laskelma

Kuvaus

Lkm

Laskentapohja

Perus-palkka (kk)

Erilaiset lisät

Yhteensä (kk)

Kokonaisvaikutus

%

määrä

1 kk

12 kk

Toimielimen jäsenet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palkkiot

 

12

ABS AD16/3 * 104 %

19 106

25.0 %

4 776

23 882

286 585

3 439 021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edustuskorvaukset

12

554,17 € / kk

 

 

554.17

554

6 650

79 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korvaukset erityistehtävistä

 

 

 

 

 

 

 

 

(jaoston puheenjohtajat)

4

739,47 € / kk

 

 

739.47

739

2 958

35 495

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimielimen jäsenet yhteensä

 

 

 

 

 

 

296 193

3 554 316

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pyöristet-tynä

3 555 000

Toimielimen jäsenten kabinetit

 

 

 

 

 

 

 

 

Lakimiesavustajat

Palkkaluokka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD 14/2

7

 

13 772

32.0 %

4 407

18 179

127 252

1 527 025

 

 

AD 12/2

11

 

10 758

32.0 %

3 443

14 201

156 207

1 874 481

 

 

AD 11/2

12

 

9 508

32.0 %

3 043

12 551

150 612

1 807 340

 

 

AD 10/2

6

 

8 404

32.0 %

2 689

11 093

66 558

798 693

Lakimiesavustajat yhteensä

36

 

 

 

 

 

500 628

6 007 539

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistentit

Palkkaluokka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AST 4/2

12

 

4 006

32.0 %

1 282

5 288

63 453

761 432

 

 

AST 3/2

12

 

3 541

32.0 %

1 133

4 673

56 082

672 978

Assistentit yhteensä

24

 

 

 

 

 

119 534

1 434 410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabinetit yhteensä

 

 

 

 

 

 

620 162

7 441 949

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pyöristet-tynä

7 442 000

Unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamo

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallintovirkamiehet

Palkkaluokka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD 9/2

3

 

7 428

32.0 %

2 377

9 804

29 413

352 956

 

 

AD 5/2

3

 

4 532

32.0 %

1 450

5 983

17 948

215 378

Hallintovirkamiehet yhteensä

6

 

 

 

 

 

47 361

568 333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistentit

Palkkaluokka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AST 3/2

6

 

3 541

32.0 %

1 133

4 673

28 041

336 489

 

 

AST 1/2

6

 

2 766

32.0 %

885

3 651

21 904

262 852

Assistentit yhteensä

12

 

 

 

 

 

49 945

599 341

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamo yhteensä

 

 

 

 

 

 

97 306

1 167 675

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pyöristet-tynä

1 168 000

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan ja sen liitteen I muuttamisesta

Viiteasiakirjat

02074/2011 – C7-0090/2011 – 2011/0901A(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

7.4.2011

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

29.9.2011

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

25.1.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Reimer Böge, Lajos Bokros, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Carl Haglund, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Claudio Morganti, Dominique Riquet, Potito Salatto, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

François Alfonsi, Peter Jahr, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Paul Rübig, Adina-Ioana Vălean

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Derk Jan Eppink

PERUSSOPIMUS-, TYÖJÄRJESTYS- JA TOIMIELINASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (5.3.2012)

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan ja sen liitteen I muuttamisesta
(02074/2011 – C7-0090/2011 – 2011/0901A(COD))

Valmistelija: Morten Messerschmidt

LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unionin tuomioistuin ehdottaa neljää uudistusta, jotka Euroopan parlamentin ja neuvoston on hyväksyttävä (tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen, EP ja neuvosto tasavertaisina lainsäätäjinä komission lausunnon saatuaan[1].

Yleinen huomautus: Euroopan unionin tuomioistuimen ehdotuksen arviointi on vaikeaa tuomioistuimen organisaatiorakenteen vuoksi: "Euroopan unionin tuomioistuin" sisältää "unionin tuomioistuimen", "yleisen tuomioistuimen" ja "erikoistuomioistuimet"[2] (tähän saakka vain "Euroopan unionin virkamiestuomioistuin"), sekä se, että mainittujen oikeusistuinten rakennetta ja toimintaa koskevat säädökset ovat hajallaan neljässä sopimustekstissä, joita ovat sopimus Euroopan unionista (SEU), sopimus Euroopan unionin toiminnasta (SEUT), tuomioistuimen perussääntö (SEUT:n liitteenä oleva pöytäkirja) sekä työjärjestys, jotka kaikki ovat sidoksissa toisiinsa ja täydentävät toisiaan.

Unionin tuomioistuimen ehdotukset sisältävät 4 pääkohtaa (A–D kohdat)

A.  Unionin tuomioistuimen varapresidentin viran perustaminen (ks. unionin tuomioistuimen ehdotuksen 1 artiklan 1 ja 2 kohta)

Uudistuksen tarkoitus

Varapresidentti istuu presidentin rinnalla suuressa jaostossa jokaisen asian käsittelyn aikana. Varapresidentti toimii presidentin sijaisena tämän ollessa estyneenä.

Varapresidentti avustaa presidenttiä ja toimii presidentin sijaisena muissa kuin oikeudellisissa tehtävissä (edustustehtävät, hallinnolliset tehtävät jne.).

Huomioita

Tuomarit valitsevat unionin tuomioistuimen presidentin keskuudestaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan, ja presidentti "johtaa tuomioistuimen asioiden käsittelyä ja tuomioistuimen hallintoa; hän toimii puheenjohtajana istunnoissa ja neuvotteluissa"[3].

Tuomioistuin on itse todennut, että "presidentin tehtävien vaatima työmäärä on nimittäin muodostunut unionin useiden laajentumisten jälkeen hyvin raskaaksi erityisesti unionin tuomioistuimen edustamisessa ja hallinnossa".

B.  Suureen jaostoon kuuluvien tuomareiden lukumäärän lisääminen kolmestatoista viiteentoista (ks. tuomioistuimen ehdotuksen (Tuomioistuimen ehdotuksen 1 artiklan 7 kohta.)

Uudistuksen tarkoitus

Tarkoituksena on parantaa suuren jaoston toimintakykyä ja lisätä sen asioiden käsittelyyn osallistuvien tuomarien lukumäärää.

Kunkin viiden tuomarin muodostaman neljän jaoston presidentit ovat tähän saakka toimineet suuren jaoston pysyvinä ex officio -jäseninä. Tuomioistuin ehdottaa mainitun käytännön lakkauttamista ja suuren jaoston tuomarien lukumäärän nostamista viiteentoista[4].

Huomioita

Tuomioistuin huomauttaa, että nykyisin unionin tuomioistuimen presidentin ja viiden tuomarin jaostojen puheenjohtajien työmäärä on erittäin suuri, kun taas muut tuomarit osallistuvat suureen jaostoon siirrettyjen asioiden käsittelyyn verrattain vähän.

C. Mahdollisuus nimittää väliaikaisia tuomareita virkamiestuomioistuimeen (perussäännön muuttamista koskevan tuomioistuimen ehdotuksen 1 artiklan 8 kohta ja 2 artikla)

Uudistuksen tarkoitus

Virkamiestuomioistuimen tuomarin korvaaminen varamiehellä tapauksissa, joissa tuomari on lääketieteellisin perustein luultavasti estynyt osallistumasta oikeusasioiden käsittelyyn enemmän kuin kolmen kuukauden ajan.

Huomioita

Väliaikaiset tuomarit valitaan tuomioistuimen kolmen aikaisemman jäsenen listalta, jonka neuvosto laatii Euroopan unionin tuomioistuimen presidentin ehdotuksen mukaisesti. Väliaikainen tuomari toimii tuomarina ainoastaan siihen saakka, kunnes estynyt tuomari palaa hoitamaan virkaansa. Tuomioistuin katsoo, että mainittu järjestely on joustava ja takaa, että asianomaiset tuomarit ovat valmiita hoitamaan tehtäviään nimittämisestään lähtien. Mainittu järjestely koskisi myös muita SEUT:n 257 artiklan mukaisia erikoistuomioistuimia (toistaiseksi toiminnassa on vain Euroopan unionin virkamiestuomioistuin).

D. Yleisen tuomioistuimen tuomarien lukumäärän nostaminen 27:stä 39:ään (Tuomioistuimen ehdotuksen 1 artiklan 7 kohta.)

Uudistuksen tarkoitus

Uudistuksen myötä yleinen tuomioistuin voi purkaa jatkuvasti kasvavan vireillä olevien asioiden ruuhkan ja kunnioittaa perusoikeuskirjan ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen periaatetta, jonka mukaan tuomio on annettava kohtuullisessa ajassa.

Huomioita

"Unionin yleisessä tuomioistuimessa on vähintään yksi tuomari jäsenvaltiota kohden"[5]. "...yleisen tuomioistuimen tuomarit ...nimitetään jäsenvaltioiden hallitusten yhteisellä sopimuksella kuudeksi vuodeksi kerrallaan..."[6]. Tuomareiden nykyinen lukumäärä on 27 perussäännön mukaisesti[7].

Yleisen tuomioistuimen ensisijaiseen toimivaltaan kuuluvat säädösten sekä toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen toimien ja menettelyjen lainmukaisuuden tarkistaminen[8] lukuun ottamatta toimia, joihin jäsenvaltio tietyissä tapauksissa ryhtyy EU:n toimielintä vastaan tai toimielin ryhtyy toista toimielintä vastaan[9]. Yleisen tuomioistuimen tekemiin päätöksiin voidaan vain oikeuskysymysten osalta hakea muutosta unionin tuomioistuimelta[10]. Näin ollen yleisen tuomioistuimen ongelmana on niiden asioiden monilukuisuus, joissa on otettava huomioon suuri määrä tosiseikkoihin liittyviä tietoja, koska kilpailua ja valtiontukia koskevat asiat ja lukuisat yhteisön tavaramerkiksi rekisteröintiä koskevat hakemukset ovat luonteeltaan erityisen monimutkaisia. Tuomioistuin kiinnittää huomiota vireillä olevien asioiden lukumäärän nousuun, koska vuonna 2000 vireillä olevia asioita oli 787, kun niitä oli 1 300 vuonna 2010 (= 65 %).

Tuomioistuin on tutkinut kahta vaihtoehtoa, joiden avulla yleisen tuomioistuimen ruuhkautumista voitaisiin purkaa: Perustetaan erityistuomioistuin, jonka tehtävänä on ratkaista ensimmäisenä oikeusasteena tietynlaiset erityisissä asioissa nostetut kanteet[11] sekä lisätä tuomarien lukumäärää[12].

Yleinen tuomioistuin ehdotti itse ensimmäistä vaihtoehtoa teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien asioiden osalta[13].

Euroopan unionin tuomioistuin katsoo, että tuomareiden lukumäärän lisääminen on selvästi parempi vaihtoehto kuin teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien asioiden erityistuomioistuimen perustaminen. Tuomioistuimen perusteluja ovat tehokkuus, kiireellisyys ja joustavuus.

Tämän ajattelutavan mukaan tehokkuutta, johon erikoitumisella pyritään, voidaan saavuttaa myös perustamalla jaostoja yleiseen tuomioistuimeen. Tuomarien lukumäärän lisäämiseen ja tuomarien nimittämiseen kuluu vähemmän aikaa kuin uuden tuomioistuimen perustamiseen. Joustavuuden osalta unionin tuomioistuin katsoo, että yleinen tuomioistuin voi nopeasti sopeuttaa henkilöstöään käsiteltävien asioiden muuttumiseen eri oikeudenkäyntiasioiden ryhmien aloilla.

Yleinen tuomioistuin perustelee erityistuomioistuimen perustamista seuraavasti: Tuomioistuimen uudistaminen sisältyi Nizzan sopimukseen ja se vahvistettiin Lissabonin sopimuksessa siten, että erityistuomioistuimet käsittelevät ensimmäisen asteen asioista mahdollisimman suuressa määrin. Teollisuus- ja tekijänoikeuksia koskevat asiat soveltuvat erinomaisesti siirrettäväksi erityistuomioistuimen toimivaltaan, koska mainitut asiat ovat erityisiä, homogeenisiä ja selkeästi määriteltyjä. Mainitut asiat muodostavat jo nykyisellään huomattavan osan yleisen tuomioistuimen käsiteltävänä olevista asioista, koska niiden osuus on kolmannes. Tuomarit, lakimiesavustajat ja virkamiehet, jotka valitaan tiettyä alaa koskevan asiantuntemuksen perusteella, ovat tuottavampia sekä laadun että määrän osalta. EU:n virkamiestuomioistuimen esimerkki osoittaa, että tuottavuuden nousu vähentää kustannuksia. Yleisen tuomioistuimen tuomarien lukumäärän toistuva lisääminen ei ole samassa määrin toimiva ratkaisu tulevaisuudessa jälleen ongelmaksi muodostuvaan asioiden ruuhkautumisen ongelmaan.

Unionin tuomioistuin ei mainitse sitä, kuinka 12 uutta tuomaria nimitettäisiin virkaansa. Näin ollen sovellettaisiin edellä mainittua yleistä sääntöä, jonka mukaan tuomarit "nimitetään jäsenvaltioiden hallitusten yhteisellä sopimuksella", koska muussa tapauksessa olisi sovellettava jonkinlaista kiertojärjestelmää.

Yleisen tuomioistuimen työmäärää voitaisiin vähentää myös siten, että unionin tuomioistuimelle siirrettäisiin suurempi osuus työmäärästä kuin mitä unionin tuomioistuimen perussäännön 51 artiklassa tällä hetkellä määrätään, koska asioiden ruuhkautuminen unionin tuomioistuimessa on vähäisempää kuin ruuhkautuminen yleisessä tuomioistuimessa.

E.  Eriävän mielipiteen käyttöönotto EU:n tuomioistuimessa

Tuomari, joka on eri mieltä tuomarien enemmistön muodostamasta kannasta ja sen perusteluista, voi esittää eriävän mielipiteen, ilmoittaa mielipiteensä asian käsittelyn aikana ja saada sen julkaistuksi tuomion julkaisemisen yhteydessä. Näin ollen eriävä mielipide mahdollistaa poikkeamisen asian luottamuksellisesta käsittelystä. Mahdollisuus esittää mainitun kaltainen eriävä mielipide EU:n tuomioistuimen oikeuskäsittelyn yhteydessä ei ole uusi asia. Eriävän mielipiteen esittämiselle on painavat perusteet. Tällainen mahdollisuus sisältyy yhdeksän EU:n jäsenvaltion perustuslakituomioistuimen oikeuskäytäntöön: Tanskassa, Suomessa, Saksassa, Kreikassa, Irlannissa, Portugalissa, Espanjassa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa ilman, että sitä pidettäisiin kyseenalaisena, että se asettaisi kyseenalaiseksi tuomioistuimen kollegiaalisuutta tai vaarantaisi tuomioistuimen arvovallan. Se on yleinen käytäntö myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Jos se otetaan käyttöön, se on kuitenkin tehtävä tavalla, joka ei vaaranna tuomareiden riippumattomuutta, ja asiasta on käytävä perinpohjainen keskustelu.

TARKISTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Unionin tuomioistuimen esitys

Tarkistus

(1) Jotta kaikki tuomarit osallistuisivat unionin tuomioistuimen suuren jaoston ratkaisuihin aikaisempaa enemmän, on lisättävä niiden tuomareiden lukumäärää, jotka voivat osallistua kyseiseen ratkaisukokoonpanoon, ja luovuttava viiden tuomarin jaostojen puheenjohtajien järjestelmällisestä osallistumisesta.

(1) Jotta kaikki tuomarit voisivat osallistua laajemmin ja olla useammin mukana unionin tuomioistuimen suuren jaoston käsiteltäväksi annettujen asioiden käsittelyssä, on lisättävä niiden tuomareiden lukumäärää, jotka voivat osallistua kyseiseen ratkaisukokoonpanoon, ja luovuttava viiden tuomarin jaostojen puheenjohtajien järjestelmällisestä osallistumisesta.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Unionin tuomioistuimen esitys

Tarkistus

 

(1 a) Lisäresurssit voisivat antaa mahdollisuuden käsittelyjen uudelleenmäärittämiseen "muihin asioihin" prioriteettijärjestyksessä erityisesti kilpailuoikeutta koskevissa asioissa, joissa on erityisesti huolehdittava kohtuullisten määräaikojen noudattamisesta.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Unionin tuomioistuimen esitys

Tarkistus

 

(1 b) Tuomarien lukumäärän lisääminen ei riitä korjaamaan viivästymisiä. On myös tarpeen, että tietyissä jaostoissa toimitaan erikoistuneemmalla tavalla, mikä parantaa joustavuutta ja tuloksia yleisessä tuomioistuimessa.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Unionin tuomioistuimen esitys

Tarkistus

(5) Koska unionin yleisen tuomioistuimen toimivalta on vähitellen laajentunut sen perustamisesta lähtien, unionin yleisessä tuomioistuimessa nykyisin vireille tulevien asioiden lukumäärä kasvaa jatkuvasti.

(5) Koska unionin yleisen tuomioistuimen toimivalta on vähitellen laajentunut sen perustamisesta lähtien, unionin yleisessä tuomioistuimessa nykyisin vireille tulevien asioiden lukumäärä kasvaa jatkuvasti ja myös käsittelyt pitkittyvät.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Unionin tuomioistuimen esitys

Tarkistus

(9) Näin ollen on toteutettava tilanteen vaatimat toimenpiteet, ja perussopimusten mukainen mahdollisuus unionin yleisen tuomioistuimen tuomareiden lukumäärän lisäämiseen on asianmukainen keino vähentää lyhyessä ajassa sekä vireillä olevien asioiden määrää että asioiden kohtuuttoman pitkää käsittelyaikaa kyseisessä tuomioistuimessa.

(9) Näin ollen on toteutettava tilanteen vaatimat toimenpiteet, ja perussopimusten mukainen mahdollisuus unionin yleisen tuomioistuimen tuomareiden lukumäärän lisäämiseen 27:stä 39:ään on asianmukainen keino vähentää lyhyessä ajassa sekä vireillä olevien asioiden määrää että asioiden kohtuuttoman pitkää käsittelyaikaa kyseisessä tuomioistuimessa. Myös yleisen tuomioistuimen työtaakan tehokkaampi jakaminen asianmukaisille jaostoille voisi merkittävästi rajoittaa käsittelyaikojen pidentymistä.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Unionin tuomioistuimen esitys

Tarkistus

 

(9 a) Kun yleisen tuomioistuimen tuomarien lukumäärää on lisätty, on luonnollisesti mietittävä, miten heidät nimitetään. Jäsenvaltioiden olisi sovittava tuomarien nimittämisen säännöistä, joilla turvataan kaikin tavoin, että nimitetyt henkilöt ovat riippumattomia, puolueettomia, päteviä ja soveltuvia sekä se, että heidät valitaan tasapuolisesti eri jäsenvaltioista.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Unionin tuomioistuimen esitys

Tarkistus

 

(9 b) Periaatteena pitäisi olla se, että yleisessä tuomioistuimessa on vähintään yksi ja enintään kaksi tuomaria kustakin jäsenvaltiosta.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 c kappale (uusi)

Unionin tuomioistuimen esitys

Tarkistus

 

(9 c) Yleisen tuomioistuimen toiminnan tehostamiseksi ja sen varmistamiseksi, että käsittelyt voidaan hoitaa ja ratkaisut antaa kohtuullisessa ajassa, yleinen tuomioistuin voi perustaa erikoisjaostoja, jos se on tiettyyn alaan kuuluvien käsittelyjen lukumäärän mukaan tarpeen.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 d kappale (uusi)

Unionin tuomioistuimen esitys

Tarkistus

 

(9 d) Yleisen tuomioistuimen sisäiseen organisaatioon olisi perustettava varapresidentin tehtävä tarkoituksena avustaa yleisen tuomioistuimen presidenttiä samaan tapaan kuin tehdään unionin tuomioistuimessa.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Unionin tuomioistuimen esitys

Tarkistus

(10) Jotta erityistuomioistuinten toiminnan jatkuminen tyydyttävästi olisi mahdollista myös sellaisen tuomarin poissa ollessa, joka on pitkäaikaisesti estynyt osallistumasta asioiden käsittelyyn, vaikkei hänen työkyvyttömyyttään ole katsottava täydelliseksi, on aiheellista mahdollistaa erityistuomioistuinten täydentäminen määräaikaisilla tuomareilla.

(10) Jotta erityistuomioistuinten toiminnan jatkuminen tyydyttävästi olisi mahdollista myös sellaisen tuomarin poissa ollessa, joka on pitkäaikaisesti estynyt osallistumasta asioiden käsittelyyn, vaikkei hänen työkyvyttömyyttään ole katsottava täydelliseksi, on aiheellista mahdollistaa erityistuomioistuinten täydentäminen määräaikaisilla tuomareilla. Määräaikaisten tuomarien nimittämisen yhteydessä olisi kaikin tavoin turvattava, että nimitetyt henkilöt ovat riippumattomia, puolueettomia, päteviä ja soveltuvia sekä se, että heidät valitaan tasapuolisesti eri jäsenvaltioista.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Unionin tuomioistuimen esitys

Tarkistus

 

(10 a) Määräaikaisten tuomarien arvovaltaan kohdistuvien kaikenlaisten epäilyjen välttämiseksi on erittäin tärkeää, että heidät valitaan tavalla, joka ei vaaranna tuomioistuimen arvovaltaa ja joka varmistaa heidän täydellisen riippumattomuutensa.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

Unionin tuomioistuimen esitys

Tarkistus

 

(10 b) Määräaikaisiin tuomareihin sovelletaan riippumattomuutta, puolueettomuutta, soveltuvuutta ja pätevyyttä koskevia vaatimuksia ja heillä on tehtäviään hoitaessaan samat oikeudet kuin pysyvillä tuomareilla.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 c kappale (uusi)

Unionin tuomioistuimen esitys

Tarkistus

 

(10 c) Tuomioistuimen olisi otettava käyttöön järjestelmä eriävien mielipiteiden ilmaisemista varten, mutta tämä ei kuitenkaan saa vaarantaa tuomarien riippumattomuutta. Tästä kysymyksestä on keskusteltava perinpohjaisesti asiantuntijoiden, oikeusalan ammattilaisten ja muiden asianosaisten kesken.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Unionin tuomioistuimen esitys

Tarkistus

 

6 a. Korvataan 47 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

 

"Tämän perussäännön 9 a, 14 ja 15 artiklaa, 17 artiklan ensimmäistä, toista, neljättä ja viidettä kohtaa ja 18 artiklaa sovelletaan unionin yleiseen tuomioistuimeen ja sen jäseniin."

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Unionin tuomioistuimen esitys

Tarkistus

7. Korvataan 48 artiklassa numero 27 numerolla 39.

7. Korvataan 48 artikla seuraavasti:

 

"Unionin yleisessä tuomioistuimessa on 39 tuomaria.

 

Osa tuomareista vaihtuu joka kolmas vuosi. Tämä koskee vuoroin 20:tä ja vuoroin 19:ää tuomaria."

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)

Unionin tuomioistuimen esitys

Tarkistus

 

7 a. Lisätään 48 artiklaan kohta seuraavasti:

 

"Kutakin jäsenvaltiota edustaa vähintään yksi tuomari. Enintään kahdella tuomarilla voi olla sama kansallisuus."

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 b alakohta (uusi)

Unionin tuomioistuimen esitys

Tarkistus

 

7 b. Lisätään 50 artiklan ensimmäisen kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

 

"Kysymysten, joihin liittyy suuri määrä vireillä olevia asioita, käsittelemiseksi yleinen tuomioistuin voi perustaa tarpeellisen määrän erityisjaostoja, joiden käsiteltäväksi nämä kysymykset annetaan."

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Unionin tuomioistuimen esitys

Tarkistus

Lisätään 62 c artiklaan kohta seuraavasti:

Lisätään 62 c artiklaan kohta seuraavasti:

"Parlamentti ja neuvosto voivat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 257 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen täydentää erityistuomioistuimia määräaikaisilla tuomareilla niiden poissa olevien tuomareiden korvaamiseksi, jotka ovat pitkäaikaisesti estyneet osallistumasta asioiden käsittelyyn mutta joiden työkyvyttömyyttä ei ole katsottava täydelliseksi. Parlamentti ja neuvosto vahvistavat määräaikaisten tuomareiden nimittämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt, heidän oikeutensa ja velvollisuutensa, heidän tehtäviensä hoitamiseen liittyvät edellytykset sekä seikat, joiden johdosta heidän tehtäviensä hoitaminen päättyy."

"Parlamentti ja neuvosto voivat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 257 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen täydentää erityistuomioistuimia määräaikaisilla tuomareilla niiden poissa olevien tuomareiden korvaamiseksi, jotka ovat pitkäaikaisesti estyneet osallistumasta asioiden käsittelyyn mutta joiden työkyvyttömyyttä ei ole katsottava täydelliseksi. Parlamentti ja neuvosto vahvistavat määräaikaisten tuomareiden nimittämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt, heidän oikeutensa ja velvollisuutensa, heidän tehtäviensä hoitamiseen liittyvät edellytykset sekä seikat, joiden johdosta heidän tehtäviensä hoitaminen päättyy. Tuomioistuimen tuomioiden ehdottoman arvovallan varmistamiseksi näissä säännöissä on turvattava lisäksi se, että määräaikaisilla tuomareilla on samat oikeudet kuin pysyvillä tuomareilla ja että heillä on oikeus ottaa vastaan samoja tehtäviä."

(Tarkistus korvaa lausuntoluonnoksen tarkistuksen 4 (PE 470.092 v01-00).)

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Unionin tuomioistuimen esitys

Tarkistus

 

2 a. Tämän asetuksen voimaantulon jälkeen nimitettävät kaksitoista tuomaria ottavat tehtävänsä vastaan heti valan annettuaan. Kuuden satunnaisesti valitun tuomarin toimikausi päättyy kuuden vuoden kuluttua yleisen tuomioistuimen ensimmäisestä osittaisesta korvaamisesta tämän asetuksen voimaantulon jälkeen. Kuuden muun tuomarin toimikausi päättyy kuuden vuoden kuluttua yleisen tuomioistuimen toisesta osittaisesta korvaamisesta asetuksen voimaantulon jälkeen.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan ja sen liitteen I muuttamisesta

Viiteasiakirjat

02074/2011 – C7-0090/2011 – 2011/0901(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

7.4.2011

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFCO

15.9.2011

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Morten Messerschmidt

12.7.2011

 

 

 

Valiokuntakäsittely

11.10.2011

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

28.2.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

0

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Ashley Fox, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Jaime Mayor Oreja, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, József Szájer, Søren Bo Søndergaard, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

John Stuart Agnew, Elmar Brok, Vital Moreira, Evelyn Regner, György Schöpflin, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Leonardo Domenici

 • [1]  SEUT-sopimuksen 281 artiklan 2 kohta.
 • [2]  SEUT-sopimuksen 19 artiklan 1 kohta.
 • [3]  SEUT-sopimuksen 253 artiklan 3 kohta, työjärjestyksen 8 artikla.
 • [4]  Perussäännön 16 artiklan 2 kohta, työjärjestyksen 11 b artiklan 1 alakohta ja 2 artikla.
 • [5]  SEU-sopimuksen 19 artiklan 2 kohdan toinen alakohta.
 • [6]  SEU-sopimuksen 19 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta.
 • [7]  SEUT:n 254 artiklan 1 kohta ja perussäännön 48 artikla.
 • [8]  SEUT-sopimuksen 256 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta.
 • [9]  Perussäännön 51 artikla.
 • [10]  SEUT-sopimuksen 256 artiklan 1 kohdan toinen alakohta.
 • [11]  SEUT-sopimuksen 257 artiklan mukaisesti.
 • [12]  SEU-sopimuksen 19 artiklan 2 kohdan, SEUT-sopimuksen 254 artiklan 1 kohdan ja perussäännön 48 artiklan mukaisesti.
 • [13]  Tuomioistuimen presidentille 22. joulukuuta 2009 lähetetty asiakirja.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön muuttamisesta

Viiteasiakirjat

02074/2011 – C7-0090/2011 – 2011/0901A(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

7.4.2011

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

29.9.2011

AFCO

15.9.2011

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Alexandra Thein

12.4.2011

 

 

 

Valiokuntakäsittely

21.6.2011

21.11.2011

26.1.2012

 

Hyväksytty (pvä)

31.5.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Gerald Häfner, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Evelyn Regner, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Eva Lichtenberger, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Mikael Gustafsson, Elisabeth Morin-Chartier

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

5.6.2012