SPRAWOZDANIE zawierające projekt zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie 67. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych

5.6.2012 - (2012/2036(INI))

Komisja Spraw Zagranicznych
Sprawozdawca: Alexander Graf Lambsdorff

Procedura : 2012/2036(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0186/2012
Teksty złożone :
A7-0186/2012
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT ZALECENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO DLA RADY

w sprawie 67. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych

(2012/2036(INI))

Parlament Europejski,

–    uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej (TUE), w szczególności jego art. 21 i 34,

–    uwzględniając projekt zalecenia dla Rady, który złożył Alexander Graf Lambsdorff w imieniu grupy politycznej ALDE w sprawie 67. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (ZO ONZ) (B7-0132/2012),

–   uwzględniając swoje zalecenie dla Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie 66. sesji ZO ONZ[1] oraz rezolucję z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie UE jako podmiotu na scenie globalnej: jej roli w organizacjach wielostronnych[2],

–    uwzględniając priorytety UE na 66. sesję ZO ONZ przyjęte przez Radę w dniu 10 czerwca 2011 r.[3],

–    uwzględniając 66. sesję ZO ONZ, w szczególności rezolucje tego organu zatytułowane „ONZ a globalne zarządzanie” [4], „Propagowanie skuteczności, odpowiedzialności, efektywności i przejrzystości administracji publicznej poprzez wzmocnienie najwyższych organów kontroli” [5], „Sytuacja w Syryjskiej Republice Arabskiej” [6], „Wzmocnienie i rozwój narodów” [7], „W kierunku globalnych partnerstw” [8], „Współpraca południe–południe” [9], „Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych w propagowaniu rozwoju w kontekście globalizacji i współzależności” [10], „Zwiększanie roli Narodów Zjednoczonych w umacnianiu okresowych i rzeczywistych wyborów oraz propagowaniu demokratyzacji” [11], „Sprawozdanie Konferencji Rozbrojeniowej” [12], „Propagowanie demokratycznego i sprawiedliwego ładu międzynarodowego” [13] oraz „Powszechny, niepodzielny, wzajemnie powiązany, współzależny i wzajemnie uzupełniający się charakter wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności” [14],

–   uwzględniając rezolucję ZO ONZ z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania nietolerancji, negatywnych stereotypów, piętnowania, dyskryminacji, podżegania do przemocy oraz przemocy na tle religijnym i wyznaniowym[15],

–    uwzględniając rezolucję ZO ONZ z dnia 3 maja 2011 r. w sprawie udziału Unii Europejskiej w pracach Organizacji Narodów Zjednoczonych[16],

–   uwzględniając rezolucję ZO ONZ z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wdrażania Agendy 21, programu na rzecz dalszego wdrażania Agendy 21 oraz wyników Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju[17],

–    uwzględniając deklarację milenijną ONZ z dnia 8 września 2000 r., określającą milenijne cele rozwoju (MCR) jako cele uzgodnione wspólnie przez wspólnotę międzynarodową z myślą o likwidacji ubóstwa,

–    uwzględniając komunikat Komisji z 2003 r. zatytułowany „Unia Europejska a Organizacja Narodów Zjednoczonych: wybór multilateralizmu” (COM(2003)0526),

–   uwzględniając uwagi przewodniczącego Rady Europejskiej po spotkaniu z sekretarzem generalnym ONZ (SG ONZ) w dniu 16 kwietnia 2012 r.,

–    uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie stanowiska Parlamentu na 19. sesję Rady Praw Człowieka ONZ[18],

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie poparcia Unii Europejskiej dla Międzynarodowego Trybunału Karnego: stojąc w obliczu wyzwań i pokonując trudności[19],

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie polityk zewnętrznych UE na rzecz demokratyzacji[20],

–    uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie przyszłości strategicznego partnerstwa Afryki i Unii Europejskiej po trzecim szczycie UE-Afryka[21],

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie dziesiątej rocznicy przyjęcia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 z 2000 r. na temat kobiet, pokoju i bezpieczeństwa[22],

–    uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie współpracy cywilno-wojskowej i rozwoju potencjału cywilno-wojskowego[23],

–    uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie reformy Organizacji Narodów Zjednoczonych[24],

–    uwzględniając sprawozdanie wspólnej delegacji Komisji Spraw Zagranicznych i Podkomisji Praw Człowieka z dni 28–29 listopada 2011 dotyczące 66. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ,

–    uwzględniając art. 121 ust. 3 oraz art. 97 Regulaminu,

–    uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz opinię Komisji Rozwoju (A7-0186/2012),

A. mając na uwadze, że wspólne wartości i normy międzynarodowe mają na celu zapewnić pokój, ochronę praw człowieka, bezpieczeństwo i dobrobyt na świecie oraz sprawiedliwszy podział korzyści wynikających z globalizacji między wszystkich ludzi;

B.   mając na uwadze, że ONZ jest rdzeniem globalnego zarządzania, a jednocześnie wdraża własne reformy w celu zwiększenia swojej przejrzystości, sprawności i skuteczności;

C.  mając na uwadze rosnącą potrzebę wprowadzenia wspólnych zasad i mechanizmów decyzyjnych, które pomogą wspólnie sprostać globalnym wyzwaniom i negatywnym skutkom ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego;

D. mając na uwadze, że UE musi wzmocnić swoją spójność, aby utrzymać pozycję kluczowego podmiotu w coraz bardziej wielobiegunowym świecie, który wymaga podejmowania wspólnych działań o zasięgu globalnym; mając na uwadze, że mocą Traktatów państwa członkowskie UE zobowiązane są koordynować swe działania w organizacjach międzynarodowych i podczas konferencji międzynarodowych;

E.   mając na uwadze, że UE jest zobowiązana do skutecznego multilateralizmu, którego rdzeniem jest silna ONZ, gdyż ma to podstawowe znaczenie dla podejmowania wyzwań o wymiarze globalnym;

F.   mając na uwadze, że UE i jej państwa członkowskie przeznaczają najwięcej środków finansowych na system ONZ; mając na uwadze, że fundusze UE-27 stanowią 39% zwykłego budżetu ONZ i ponad 40% środków przeznaczanych na operacje pokojowe ONZ;

G.  mając na uwadze, że solidne i stabilne partnerstwo UE-ONZ ma podstawowe znaczenie dla działań ONZ podejmowanych w ramach wszystkich trzech filarów – pokój i bezpieczeństwo, prawa człowieka, rozwój – oraz ma kluczowe znaczenie dla roli UE jako podmiotu na arenie międzynarodowej;

H.  mając na uwadze, że UE i ONZ są naturalnymi partnerami w odniesieniu do budowania pokoju i państwowości, a także razem zapewniają ramy dla zbiorowych działań w tym zakresie;

I.   mając na uwadze, że prawa człowieka i demokracja są podstawowymi wartościami UE oraz zasadami i celami jej działań zewnętrznych, w tym w zakresie handlu międzynarodowego; mając na uwadze, że poszanowanie, propagowanie i zachowanie powszechności i niepodzielności praw człowieka jest jednym z filarów jedności i integralności Europy;

J.   mając na uwadze, że sprawiedliwość i rządy prawa stanowią filary trwałego pokoju i gwarantują prawa człowieka oraz podstawowe wolności; mając na uwadze, że Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego istotnie przyczynia się do ochrony praw człowieka, prawa międzynarodowego oraz walki z bezkarnością;

K. mając na uwadze, że trwałe wspieranie procesów demokratycznych przynosi korzyści wszystkim krajom i wszystkim obywatelom, a także społeczności międzynarodowej; mając na uwadze, że stoją przed nimi wyzwania związane z budowaniem, odbudową i utrzymaniem demokracji;

1.   występuje do Rady z następującymi zaleceniami:

UE w ONZ

a)      koordynowania w jak najszerszym zakresie i przedstawiania jednolitych stanowisk oraz wzmacniania spójności i widoczności UE jako podmiotu o znaczeniu międzynarodowym w ONZ; spełniania oczekiwań członków ONZ dotyczących zdolności UE do podejmowania działań i uzyskiwania we właściwym czasie założonych rezultatów; przyjęcia rozległego i elastycznego podejścia do stanowisk w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB), prezentowanych na szczeblu ONZ, by dzięki temu umożliwić UE podejmowanie szybkich i szeroko zakrojonych działań w zakresie WPZiB;

b)     zwiększania wkładu UE w działania ONZ przez wspólną interpretację rezolucji ZO ONZ dotyczącej warunków udziału UE w pracach ZO ONZ oraz przez współpracę z partnerami ukierunkowaną na pełne wprowadzenie w życie tej rezolucji; przedstawienia Parlamentowi sprawozdania dotyczącego jej stosowania w praktyce;

c)      współpracy z państwami członkowskimi UE i delegaturą UE przy ONZ w celu poprawy koordynacji, przejrzystości i wymiany informacji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ oraz obrony na jej forum stanowisk i interesów UE przez państwa członkowskie, które są członkami tego organu, bądź też, alternatywnie, przez przedstawiciela UE zaproszonego przez przewodniczącego; zwiększenia wpływu UE na decyzje Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz nadanie odpowiedniej rangi stanowisku UE w ONZ w odniesieniu do istotnych spraw omawianych w Radzie Bezpieczeństwa;

d)     zapewnienia silnej reprezentacji UE w obrębie wszystkich instytucji i wyspecjalizowanych agencji ONZ;

e)      opracowania długoterminowej strategii dotyczącej członkostwa w ONZ i prowadzenia bardziej stanowczej dyplomacji publicznej w odniesieniu do spraw związanych z ONZ;

UE i globalne zarządzanie

f)      pogłębiania skutecznego multilateralizmu jako nadrzędnego strategicznego interesu UE poprzez zwiększenie reprezentatywności, przejrzystości, odpowiedzialności, wydajności i skuteczności ONZ w celu usprawnienia jej działań w terenie; ponownego uwzględnienia potrzeby nowej równowagi instytucjonalnej pomiędzy rolą, jaką zaczyna odgrywać grupa G-20, a ONZ oraz jej agencjami, a także międzynarodowymi instytucjami finansowymi; w tym kontekście poprawy globalnego zarządzania oraz poszukiwania rozwiązań na rzecz dalszej poprawy koordynacji między międzynarodowymi forami a systemem ONZ, przy czym grupy te mogłyby z pożytkiem zająć się wymiarem gospodarczym, pod warunkiem, że ONZ utrzyma czołową pozycję i pozostanie organem uprawnionym do podejmowania działań na skalę globalną;

g)      nawiązania w bardziej aktywny sposób stosunków z partnerami strategicznymi oraz innymi partnerami dwu- i wielostronnymi, zwłaszcza z USA, w celu wspierania skutecznych rozwiązań problemów, które są wspólne dla obywateli UE i całego świata, w tym najbiedniejszych i najbardziej zagrożonych grup społecznych;

h)      aktywnego wspierania kompleksowej i opartej na konsensusie reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ w celu zwiększenia jej wiarygodności, reprezentacji regionalnej, odpowiedzialności oraz skuteczności; wzięcia pod uwagę, że miejsce UE w powiększonej Radzie Bezpieczeństwa ONZ pozostaje głównym i długoterminowym celem Unii Europejskiej; zwrócenia się do wysokiej przedstawiciel/wiceprzewodniczącej, by w związku z powyższym zainicjowała opracowanie wspólnego stanowiska państw członkowskich; mając na uwadze realizację tego celu w przyszłości, dążenia do wcześniejszej koordynacji stanowisk w Radzie UE w sprawie przyjmowania nowych członków do Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz reformy mechanizmu podejmowania decyzji przez Radę Bezpieczeństwa ONZ;

i)       zaangażowania się w debatę rozpoczętą w ZO ONZ dotyczącą roli ONZ w globalnym zarządzaniu w celu zwiększenia przejrzystości i współpracy; zacieśniania współpracy między UE a ZO ONZ;

j)      pomagania w rewitalizacji ZO ONZ oraz zwiększania jego skuteczności, m.in. przez wspieranie prac grupy roboczej ad hoc, ułatwianie bardziej dogłębnych i ukierunkowanych na wyniki debat tematycznych dotyczących aktualnych i ważnych kwestii oraz przez bliższą współpracę ZO ONZ z innymi zainteresowanymi podmiotami, w tym społeczeństwem obywatelskim oraz innymi organizacjami i forami międzynarodowymi i regionalnymi; podkreślania potrzeby dalszego upraszczania zakresu zadań ZO ONZ i jego głównych komisji; podkreślania, że rewitalizacja może dojść do skutku tylko wtedy, gdy ZO ONZ podejmie stosowne i istotne działania w sprawach mających znaczenie dla społeczności międzynarodowej;

k)     ponownego potwierdzenia zaangażowania UE w dopilnowanie, by zasoby finansowe ONZ były odpowiednie i zarządzane w sposób efektywny i wydajny, zgodnie z zasadami spójności i dyscypliny budżetowej, a także zgodnie z najwyższymi standardami międzynarodowymi;

Pokój i bezpieczeństwo

Utrzymywanie i budowanie pokoju

l)       wzmocnienia partnerstwa operacyjnego oraz promowania strategicznej spójności i skuteczności zbiorowych wysiłków na rzecz budowania pokoju, m.in. przez prace specjalnej komisji ds. operacji utrzymywania pokoju;

m)     rozwijania współpracy i tworzenia partnerstw w obszarach zapobiegania konfliktom oraz cywilnego i wojskowego zarządzania kryzysowego i rozwiązywania konfliktów razem z ONZ, OBWE, Unią Afrykańską, Ligą Państw Arabskich oraz innymi organizacjami międzynarodowymi i regionalnymi, a także ze społeczeństwem obywatelskim; zwiększania zdolności organizacji regionalnych w zakresie budowania pokoju, między innymi przez ustanowienie partnerstw trójstronnych: UE–ONZ–Unia Afrykańska oraz UE–ONZ–Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS);

n)      propagowania współpracy różnych podmiotów w ramach systemu budowania pokoju, zwłaszcza pomiędzy Sekretariatem ONZ, Radą Bezpieczeństwa ONZ, ZO ONZ oraz państwami członkowskimi ONZ zaangażowanymi w misje na rzecz budowania pokoju; podejmowania działań w celu zagwarantowania, że państwa członkowskie UE wnoszą wkład w misje pokojowe ONZ, oferując swój wyspecjalizowany potencjał w dziedzinie transportu, logistyki i szkolenia; rozważenia możliwości przeprowadzenia operacji wojskowej w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), obejmującej ewentualne oddelegowanie grupy bojowej poprzedzające misję pokojową ONZ, jeśli wniesie o to ONZ, zwracając przy tym szczególną uwagę na ochronę wszystkich członków misji, a także wysłanych grup bojowych; wspierania budowania potencjału w zakresie zarządzania konfliktami i zapobiegania im, a także mediacji oraz utrzymywania i budowania pokoju na szczeblu krajowym i lokalnym; propagowania wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk między partnerami;

o)     zapewnienia wsparcia prowadzonemu przez ONZ przeglądowi potencjału cywilnego w odniesieniu do znalezienia praktycznych sposobów łączenia popytu z podażą w krytycznych obszarach potencjału cywilnego; przyspieszenia rekrutacji, eliminowania niezgodności operacyjnych oraz unikania powielania działań w czasie rozmieszczania potencjału cywilnego w ramach WPBiO, mającego wspierać działania ONZ; zbadania możliwości wspólnego rozmieszczenia jednostek reagowania w sytuacjach kryzysowych w ramach operacji ONZ, jeśli wymagane są jednostki nadające się do natychmiastowego rozmieszczenia;

p)     zapewnienia udziału kobiet na wszystkich etapach procesów pokojowych oraz systematycznego angażowana ich w dyplomację prewencyjną, wczesne ostrzeganie i monitorowanie bezpieczeństwa; skoncentrowania się, zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325/2000 r. na temat kobiet, pokoju i bezpieczeństwa, na potrzebie uwzględniania aspektu płci w kontekście zapobiegania konfliktom, operacji utrzymywania pokoju, pomocy humanitarnej, odbudowy po zakończeniu konfliktów oraz inicjatyw DDR[25]; aktywnego dążenia do zapewnienia wdrożenia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 przez wszystkie państwa członkowskie ONZ;

q)     współpracy z ONZ na rzecz przeciwdziałania bieżącym globalnym zagrożeniom, takim jak zmiana klimatu, rozprzestrzenianie broni jądrowej, przestępczość zorganizowana i terroryzm oraz pandemie;

r)      zaangażowania się w uzyskanie pozytywnych rezultatów i podjęcie działań następczych w związku z planowaną na 2012 r. konferencją ONZ poświęconą traktatowi o handlu bronią oraz konferencją przeglądową na temat programu działania dotyczącego broni strzeleckiej i lekkiej;

Odpowiedzialność za ochronę

s)      wspierania państw w wypełnianiu ich obowiązku ochrony ludności cywilnej; podkreślenia konieczności podejmowania na czas odpowiednich działań międzynarodowych mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie ludobójstwu, czystkom etnicznym, zbrodniom wojennym oraz zbrodniom przeciwko ludzkości;

t)      osiągania dalszych postępów politycznych i instytucjonalnych w zakresie realizacji koncepcji odpowiedzialności za ochronę ludności cywilnej w organach ONZ, zwłaszcza w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, ZO ONZ i Radzie Praw Człowieka ONZ, wyciągając wnioski na przyszłość zarówno z interwencji podjętej w Libii, jak i z nieumiejętności podjęcia szybkich działań w Syrii; ułatwienia debaty na temat sposobów, w jakie organy ONZ, a w szczególności Rada Bezpieczeństwa ONZ, mogłyby wykorzystać tę koncepcję do zapewnienia ściślejszej współpracy między państwami członkowskimi ONZ w sytuacjach kryzysowych; umacniania pozytywnej roli organizacji regionalnych w opracowywaniu i stosowaniu podejścia operacyjnego do odpowiedzialności za ochronę ludności cywilnej;

u)      współpracy z partnerami w celu zagwarantowania, że ta koncepcja będzie się koncentrowała na zapobieganiu konfliktom, ochronie i rekonstrukcji po ich zakończeniu, zgodnie z trójpodziałem odpowiedzialności za ochronę ludności cywilnej na zapobieganie, ochronę i odbudowę; wspierania państw w budowaniu związanego z tym potencjału, m.in. przez wzmocnienie mechanizmów wczesnego ostrzegania oraz odnośnych zdolności mediacyjnych ONZ; zachęcania, we współpracy z państwami członkowskimi ONZ, do ustanawiania punktów kontaktowych w celu monitorowania powstających sytuacji konfliktowych, a także do budowania odpowiednich zdolności w delegaturach UE;

v)      ponownego stanowczego potwierdzenia zaangażowania UE na rzecz realizacji koncepcji odpowiedzialności za ochronę oraz zainicjowania opracowania międzyinstytucjonalnego konsensusu w sprawie odpowiedzialności za ochronę ludności cywilnej pomiędzy Parlamentem Europejskim, ESDZ i państwami członkowskimi UE, który mógłby zapewnić większą spójność działań UE podejmowanych w tych kwestiach na forach ONZ;

Mediacja

x)      propagowania mediacji jako racjonalnego pod względem kosztów narzędzia pokojowego zapobiegania sporom i ich rozwiązywania, a także zapobiegania ponownym konfliktom w krajach znajdujących się w sytuacji pokonfliktowej; opracowania skuteczniejszych wytycznych dotyczących mediacji w dziedzinie praworządności i demokratycznej odpowiedzialności;

y)      priorytetowego potraktowania tego narzędzia i kontynuacji jego wdrażania oraz dalszego budowania potencjału ESDZ w dziedzinie mediacji, opierając się na koncepcji zwiększenia potencjału UE w zakresie dialogu i mediacji;

z)      prowadzenia ścisłej współpracy z ONZ i innymi podmiotami w zakresie mediacji; dążenia do wypracowania synergii między działaniami podejmowanymi w zakresie mediacji wraz z Departamentem Spraw Politycznych (DPA) w ONZ; pogłębiania partnerstw i współpracy organizacji międzynarodowych, regionalnych i lokalnych z ONZ, ze sobą nawzajem oraz ze społeczeństwem obywatelskim, na przykład partnerstwa pomiędzy UE a ONZ w sprawie zdolności mediacyjnych; usprawniania wymiany informacji, współpracy i koordynacji w celu zapewnienia spójności i komplementarności działań podmiotów zaangażowanych w mediacje;

Wymiar sprawiedliwości w skali międzynarodowej

aa)    wzmocnienia międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych; podkreślania roli Międzynarodowego Trybunału Karnego w zwalczaniu bezkarności oraz dalszego wspierania Trybunału jako jedynego stałego organu sądowego właściwego do orzekania w sprawach przeciwko sprawcom zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i ludobójstwa w sytuacji, gdy sądy krajowe nie są w stanie tego zrobić lub nie wyrażają chęci do podjęcia takich działań;

ab)    wzmocnienia Międzynarodowego Trybunału Karnego przez wsparcie polityczne, dyplomatyczne, finansowe i logistyczne; zachęcania wszystkich państw członkowskich ONZ do współpracy z Trybunałem przez ratyfikację statutu rzymskiego; wspierania ścisłej współpracy ONZ, jej organów i agencji z Trybunałem;

Prawa człowieka

ac)    wzmacniania międzynarodowych starań na rzecz dopilnowania, aby wszystkie prawa człowieka uzgodnione w ramach konwencji ONZ były uznawane za powszechne, niepodzielne, współzależne i wzajemnie powiązane; udzielania pomocy w zwiększaniu krajowego potencjału celem wypełniania międzynarodowych zobowiązań w dziedzinie praw człowieka; podkreślania w tym kontekście potrzeby ochrony prawa wszystkich osób do wolności religii i wyznania;

ad)    aktywnego wspierania prowadzonej przez państwa afrykańskie inicjatywy oraz zalecenia Komisja ds. Statusu Kobiet przez dążenie do przyjęcia w 2012 r. rezolucji ZO ONZ dotyczącej światowego zakazu okaleczania żeńskich narządów płciowych; wezwania wysokiej przedstawiciel/wiceprzewodniczącej i Komisji, aby potraktowały priorytetowo zapewnienie powodzenia tego procesu;

ae)    dalszego propagowania włączania praw człowieka do wszystkich aspektów prac ONZ, będącego potwierdzeniem, że prawa człowieka są nierozerwalnie związane z innymi celami ONZ w zakresie pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju;

af)     aktywnego udziału w pracach Rady Praw Człowieka ONZ przez wspólne przyjmowanie rezolucji, wydawanie oświadczeń oraz uczestniczenie w interaktywnych dialogach i debatach w celu zapewnienia większej równowagi działalności tego organu;

ag)    zwiększania możliwości procedur specjalnych w zakresie wczesnego ostrzegania przez stworzenie mechanizmu pozwalającego na automatyczne rozpatrywanie sytuacji na forum Rady Praw Człowieka ONZ; wspierania działań następczych związanych z wdrażaniem zaleceń procedur specjalnych;

ah)    dążenia do wzmocnienia powszechnego okresowego przeglądu praw człowieka przez włączenie zaleceń do dwustronnych i wielostronnych dialogów z państwami członkowskimi ONZ oraz przez oparcie tych dialogów na międzynarodowych normach i standardach oraz powiązanych z nimi aspektach;

ai)     kontynuacji starań ZO ONZ oraz jego komisji związanych z wezwaniem do ogłoszenia moratorium na stosowanie kary śmierci, która cieszy się rosnącym poparciem coraz liczniejszych krajów, a także działań w dziedzinie praw dziecka, wolnych mediów i tolerancji religijnej; wspierania wszelkich wysiłków na rzecz zniesienia tortur; szczególnego zachęcania do przyjęcia protokołu fakultatywnego do Konwencji ONZ w sprawie tortur,

Wspieranie demokracji

aj)     udzielania pomocy w zapewnianiu lokalnej odpowiedzialności za proces demokratyczny oraz rozwój kultury demokracji i praworządności; zwiększania wsparcia dla demokracji po zakończeniu procesu wyborów w celu utrzymania jej w długim okresie i zapewnienia obywatelom realnych korzyści; zapewnienia większego uczestnictwa parlamentów i partii politycznych w programach wspierających demokrację; podkreślania znaczenie niezależności organizacji pozarządowych, które mogą podejmować swobodne działania na rzecz kształtowania solidnej kultury obywatelskiej;

ak)    skoncentrowania się na włączeniu społecznym i ekonomicznym, przemianach demokratycznych i procesach politycznych/wyborczych, budowaniu zdolności, wzmacnianiu społeczeństwa obywatelskiego, uczestnictwie młodych ludzi w demokracji parlamentarnej oraz na ochronie wolności słowa, wolności sumienia i wolności wyznania, a także ochronie praw kobiet, w tym w zakresie ich uczestnictwa w życiu publicznym i politycznym, zarówno w sferze praktyk społecznych, jak i w prawodawstwie;

al)     efektywniejszego włączenia wsparcia dla demokracji do zakresu działań zewnętrznych UE; wspierania rządów demokratycznych różnorodnymi zasobami finansowymi i, jeśli to tylko możliwe, wykorzystując zasoby delegatur UE; współpracy z ONZ i innymi partnerami w wymiarze globalnym i lokalnym w celu zwiększania praworządności, wspierania rozwoju niezależnych mediów oraz tworzenia i umacniania demokratycznych instytucji, które potrafią osiągnąć założone cele;

am)   dopilnowania, by mandaty misji pokojowych odzwierciedlały konieczność wspierania misji obserwacji wyborów oraz zapewniały im środki niezbędne do zagwarantowania bezpieczeństwa działających lokalnie obserwatorów;

Rozwój

an)    uwzględniania na wszystkich szczeblach strategii politycznych UE dotyczących rozwoju, aby przeciwdziałać sprzecznościom między politykami prorozwojowymi a przeszkodami dla rozwoju krajów partnerskich w dwu-, paro- i wielostronnych umowach oraz na takich samych forach; zwrócenia szczególnej uwagi na wpływ umów o wolnym handlu i negocjacji prowadzonych na szczeblu WTO na prawa człowieka i rozwój;

ao)    kontynuowania wysiłków zmierzających do stawiania ludzi w centrum procesu rozwoju; podejmowania działań następczych dotyczących Deklaracji ONZ o prawie do rozwoju, koncentrując się na działaniach praktycznych na rzecz jej wdrażania;

ap)    zadbania o to, by nie zmniejszać udziału ogólnej europejskiej pomocy świadczonej w ramach budżetu UE oraz by pomoc ta nadal skupiała się na walce z ubóstwem i głodem; rozważenia możliwości przeznaczenia 20% całej pomocy UE na podstawowe usługi socjalne zdefiniowane przez ONZ, ze szczególnym naciskiem na bezpłatny i powszechny dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej i szkolnictwa podstawowego, z uwzględnieniem wsparcia przez UE inicjatywy „Edukacja dla wszystkich” oraz zobowiązania UE do odgrywania istotnej roli w kontekście zdrowia na świecie;

aq)    wnoszenia wkładu w zwiększanie spójności polityki w zakresie rozwoju oraz w poprawę skuteczności pomocy rozwojowej, bowiem kwestie te nadal mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia milenijnych celów rozwoju;

ar)    dołożenia starań i przyspieszenia działań w ONZ na rzecz osiągnięcia milenijnych celów rozwoju przez skoncentrowanie się szczególnie na osiągnięciu tych celów, w których przypadku poczyniono dotychczas najmniejszy postęp;

as)    dążenia do określenia ambitnego planu milenijnych celów rozwoju na okres po 2015 r., z uwzględnieniem dotychczas poczynionych postępów, jak również wciąż istniejących wyzwań, przy jednoczesnym dalszym zaangażowaniu w działania na rzecz likwidacji ubóstwa we współpracy ze społecznością międzynarodową;

at)     prowadzenia działań następczych oraz pracy na rzecz pełnego wdrożenia wyników Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju Rio+20, m.in. przez wspieranie zrównoważonego rozwoju jako przewodniej zasady długoterminowego rozwoju globalnego;

au)    stworzenia panelu wybitnych osobistości ONZ;

av)    aktywnej realizacji konkluzji przyjętych w Pusanie;

ax)    zdecydowanego udziału w walce ze spekulacjami żywnością i rozwiązywaniu pilnych problemów ubóstwa i głodu;

ay)    priorytetowego traktowania takich kwestii, jak bezpieczeństwo żywnościowe, potencjał produkcyjny w rolnictwie, infrastruktura, budowanie potencjału, wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu, korzystne rynki i nowe przedsiębiorstwa, dostęp do technologii oraz rozwój społeczny w krajach najsłabiej rozwiniętych, zgodnie z programem działania ze Stambułu i konkluzjami przyjętymi w trakcie 13. sesji Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD) w Ad-Dausze w dniu 26 kwietnia 2012 r.;

az)    ponowienia zobowiązania do przestrzegania zasad rzymskich dotyczących bezpieczeństwa żywnościowego; wyrażenia ubolewania z powodu konsekwencji spekulacji produktami żywnościowymi;

ba)    zachęcania krajów rozwijających się, przy wsparciu międzynarodowych darczyńców, do przyjęcia długoterminowych środków w celu dopilnowania, by susze nie powodowały w nieunikniony sposób głodu; wdrażania strategii zapobiegania zagrożeniom oraz systemów wczesnego ostrzegania;

bb)   pełnego wsparcia centralnej roli, jaką odgrywa ONZ, a w szczególności Biuro Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej;

bc)    potwierdzenia długofalowego zaangażowania UE we wspieranie dobrobytu mieszkańców Rogu Afryki i zajęcie się przyczynami strukturalnego braku bezpieczeństwa żywnościowego i konfliktów.

Zmiana klimatu, globalna ochrona środowiska a zrównoważoność

bd)   objęcia prowadzenia w dziedzinie globalnego zarządzania klimatem oraz międzynarodowej współpracy w zakresie zmiany klimatu; przyczyniania się do tworzenia struktur instytucjonalnych cechujących się uniwersalnością, przejrzystością, sprawiedliwością oraz wyważoną reprezentacją zarówno krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się w odpowiednich organach zarządzających; dalszego pogłębiania dialogu z kluczowymi podmiotami, takimi jak kraje BRICS oraz kraje rozwijające się, biorąc pod uwagę, że zmiana klimatu stała się kluczowym elementem stosunków międzynarodowych; dalszego rozwoju zdolności ESDZ do tworzenia unijnej polityki dyplomacji w dziedzinie klimatu;

be)    kontynuacji wzmacniania roli obywateli w zarządzaniu środowiskiem przez skuteczne globalne wdrożenie zasady 10 z Rio; w tym kontekście rozszerzenia postanowień konwencji z Aarhus ponad Europejską Komisję Gospodarczą ONZ (EKG ONZ) przez globalną konwencję lub przez zezwolenie na przystąpienie do konwencji z Aarhus stronom spoza EKG ONZ; wspierania lepszego zarządzania opartego na zrównoważonym rozwoju, m.in. przez zwiększenie znaczenia Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP); aktywnej współpracy z partnerami na rzecz lepszego globalnego egzekwowania przepisów dotyczących środowiska;

bf)    wspierania wspólnego stanowiska Unii Afrykańskiej i UE w sprawie przekształcenia UNEP w wyspecjalizowaną agencję ONZ z siedzibą w Nairobi w Kenii; w ramach wspomnianych nowych ram instytucjonalnych zajęcia się kwestiami finansowania, transferu technologii oraz zwiększenia zdolności w zakresie zrównoważonego rozwoju;

bg)    wspierania różnorodności biologicznej i ochrony klimatu w krajach rozwijających się, zgodnie z celami ustanowionymi na mocy Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz Konwencji o różnorodności biologicznej; uczynienia z mórz i oceanów jednego z najistotniejszych, oprócz ochrony klimatu i różnorodności biologicznej, filarów ram z Rio;

bh)    wspierania aktywnego udziału Komisji w toczącej się debacie na temat niedoskonałości systemu ochrony i reakcji ze strony Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w ramach zainicjowanego przez niego w 2010 r. dialogu w sprawie wyzwań w zakresie ochrony uchodźców, który ma na celu usprawnienie istniejącego międzynarodowego systemu ochrony dla osób przymusowo wysiedlonych i bezpaństwowców; czynnego udziału w dyskusji nad terminem„uchodźca klimatyczny” i jego możliwą definicją prawną, który to termin ma opisywać ludzi zmuszonych do opuszczenia miejsca zamieszkania i poszukiwania schronienia za granicą w wyniku zmiany klimatu i który nie jest jeszcze uznany w prawie międzynarodowym ani w żadnej wiążącej umowie międzynarodowej;

Różne

bi)     propagowania współdziałania rządów i parlamentów w kwestiach o wymiarze międzynarodowym oraz stymulowania debaty na temat globalnej roli parlamentów; wzmacniania demokratycznego charakteru, zwiększania odpowiedzialności i przejrzystości globalnego sprawowania rządów oraz umożliwienia szerszego uczestnictwa parlamentów i obywateli w działaniach ONZ;

°

°          °

2.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego zalecenia wysokie przedstawiciel/wiceprzewodniczącej, Radzie i, tytułem informacji, Komisji.

 • [1]  Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2011)0255.
 • [2]  Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0229.
 • [3]  Rada Unii Europejskiej 11298/11.
 • [4]  Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/66/256.
 • [5]  Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/66/209.
 • [6]  Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/66/253.
 • [7]  Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/66/224.
 • [8]  Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/66/223.
 • [9]  Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/66/219.
 • [10]  Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/66/210.
 • [11]  Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/66/163.
 • [12]  Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/66/59.
 • [13]  Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/66/159.
 • [14]  Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/66/151.
 • [15]  Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/66/167.
 • [16]  Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/65/276.
 • [17]  Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/64/236.
 • [18]  Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0058.
 • [19]  Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0507.
 • [20]  Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0334.
 • [21]  Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0482.
 • [22]  Dz.U. C 099E z 3.4.2012, s.56.
 • [23]  Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0419.
 • [24]  Dz.U. C 124 E z 25.5.2006, s. 549.
 • [25]  Rozbrojenie, demobilizacja, reintegracja i rehabilitacja.

PROJEKT ZALECENIA DLA RADY B7-0132/2012

zgodnie z art. 121 ust. 1 Regulaminu

złożył Alexander Graf Lambsdorff w imieniu grupy politycznej ALDE

w sprawie 67. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych

Parlament Europejski,

–   uwzględniając 66. sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (ZO ONZ),

–   uwzględniając zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie 66. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych[1],

–   uwzględniając art. 121 ust. 1 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że pod przewodnictwem wiceprzewodniczącej/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz w wyniku ścisłej współpracy między ESDZ, delegaturą UE w Nowym Jorku oraz stałymi przedstawicielstwami państw członkowskich UE zyskała poparcie dla rezolucji nr 65/276 dotyczącej warunków jej udziału w pracach Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych;

B.  mając na uwadze, że państwa członkowskie UE podjęły zobowiązania w ramach pakietu Rady Praw Człowieka ONZ dotyczącego tworzenia instytucji oraz w związku z wynikami procesu przeglądu;

1.  występuje do Rady z następującymi zaleceniami:

UE w ONZ

a)  wyciągnięcia wniosków z procesu konsultacji, który doprowadził do pomyślnego przyjęcia rezolucji w sprawie udziału UE w pracach ZO ONZ, a tym samym podniesienia rangi UE jako obserwatora przy tym organie; wykorzystania tych konsultacji jako modelu przy realizacji przyszłych strategicznych celów w europejskich działaniach zewnętrznych oraz kontynuowania wzmacniania pozycji UE na świecie;

Sytuacja na Bliskim Wschodzie

b)  dążenia do wypracowania wielostronnych rozwiązań obecnych i ewentualnych przyszłych gwałtownych konfliktów na Bliskim Wschodzie oraz zajęcie się w szczególności niepokojącym rozwojem sytuacji w regionie w zakresie rozprzestrzeniania broni jądrowej;

Powszechny okresowy przegląd praw człowieka

c)  poprawienia realizacji zaleceń zawartych w powszechnym okresowym przeglądzie praw człowieka przez zapewnienie pomocy technicznej; podniesienia rangi tego przeglądu przez regularne podkreślanie znaczenia praw człowieka oraz przez uwzględnianie wynikających z niego zaleceń w kontaktach z państwami członkowskimi ONZ;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego zalecenia Radzie i, tytułem informacji, Komisji.

OPINIA Komisji Rozwoju (15.5.2012)

dla Komisji Spraw Zagranicznych

w sprawie projektu zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie priorytetów UE podczas 67. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych
(2012/2036(INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Eva Joly

WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w tekście projektu zalecenia następujących wskazówek:

Milenijne cele rozwoju (MCR) – przygotowanie ram rozwoju na okres po 2015 r.

MCR niezwykle skutecznie pobudziły przywódców politycznych i organizacje społeczeństwa obywatelskiego do działania na rzecz rozwoju społecznego. Wraz ze zbliżaniem się ostatecznego terminu pojawia się potrzeba nadania znacznego rozmachu politycznego opracowaniu ram rozwoju na okres po 2015 r.

Wzywa, by UE objęła zdecydowane przywództwo w procesie określenia międzynarodowych globalnych ram na okres po 2015 r., wspierając następujące cele:

a)  przyjęcie zobowiązania do osiągnięcia celów do 2015 r. oraz przeprowadzenie wnikliwej oceny sukcesów i niepowodzeń w odniesieniu do obecnych celów w celu stworzenia integracyjnego i całościowego programu na okres po 2015 r.;

b)  stworzenie panelu wybitnych osobistości ONZ;

c)  usprawnienie wdrażania innowacyjnych mechanizmów finansowania, aby zrealizować MCR i cele związane ze zmianą klimatu;

d)  aktywną realizację konkluzji przyjętych w Pusanie;

Zrównoważony rozwój

Kraje najsłabiej rozwinięte

e)  nadanie priorytetowego charakteru bezpieczeństwu żywnościowemu, potencjałowi produkcyjnemu w rolnictwie, infrastrukturze, budowaniu potencjału, wzrostowi gospodarczemu sprzyjającemu włączeniu społecznemu, korzystnym rynkom i nowym przedsiębiorstwom, dostępowi do technologii oraz rozwojowi społecznemu w krajach najsłabiej rozwiniętych zgodnie z programem działania ze Stambułu i konkluzjami przyjętymi w trakcie XIII sesji Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD) w Ad-Dausze w dniu 26 kwietnia 2012 r.;

Środowisko naturalne, zmiana klimatu i bezpieczeństwo żywnościowe

f)   szczere zaangażowanie się na rzecz realizacji wyników konferencji Rio+20;

g)  ponowienie zobowiązania na rzecz zasad rzymskich w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego; wyrażenie ubolewania z powodu konsekwencji spekulacji produktami żywnościowymi;

h)  zachęcanie krajów rozwijających się, przy wsparciu międzynarodowych darczyńców, do przyjęcia długoterminowych środków w celu dopilnowania, by susze nie powodowały w nieunikniony sposób głodu; wdrażanie strategii zapobiegania zagrożeniom oraz systemów wczesnego ostrzegania;

i)   wzmocnienie międzynarodowych wysiłków na rzecz regulacji wykupów wielkich powierzchni gruntów, jakich obecnie dokonują inwestorzy zagraniczni w krajach rozwijających się;

Międzynarodowa pomoc humanitarna

j)   pełne wsparcie centralnej roli, jaką odgrywa ONZ, a w szczególności Biuro Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (UNOCHA);

k)  potwierdzenie długofalowego zaangażowania UE na rzecz wspierania dobrobytu mieszkańców Rogu Afryki i zajęcia się przyczynami strukturalnego braku bezpieczeństwa żywnościowego i konfliktów.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

14.5.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Ricardo Cortés Lastra, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Catherine Grèze, Eva Joly, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Kriton Arsenis, Emer Costello, Krzysztof Lisek, Isabella Lövin

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Ioan Enciu, Alajos Mészáros

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

31.5.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

40

0

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Bastiaan Belder, Frieda Brepoels, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Ria Oomen-Ruijten, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Tokia Saïfi, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Marek Siwiec, Charles Tannock, Inese Vaidere, Boris Zala

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Marije Cornelissen, Corina Creţu, Elisabeth Jeggle, Barbara Lochbihler, Doris Pack, Helmut Scholz, Indrek Tarand

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Iosif Matula, Bill Newton Dunn