ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза

6.6.2012 - (COM(2011)0789 – C7‑0433/2011 – 2011/0372(COD)) - ***I

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Докладчик: Bas Eickhout


Процедура : 2011/0372(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0191/2012
Внесени текстове :
A7-0191/2012
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза

(COM(2011)0789 – C7‑0433/2011 – 2011/0372(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0789),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0433/2011),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 28 март 2012 г.[1],

–   като взе предвид становището на Комитета на регионите от ...[2],

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на комисията по развитие и на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0191/2012),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Решение 1/CP.15 на Конференцията на страните по РКООНИК („Решение 1/CP.15“ или „Споразумението от Копенхаген“) и Решение 1/CP.16 на Конференцията на страните по РКООНИК („Решение 1/CP.16“ или „Договореностите от Канкун“) допринесоха значително за напредъка, що се отнася до посрещането на свързаните с изменението на климата предизвикателства по балансиран начин. С тези решения се въведоха нови изисквания за мониторинг и докладване, приложими към осъществяването на амбициозните намаления на емисиите, за които Съюзът и неговите държави членки са поели ангажимент, и се предостави помощ на развиващите се страни. В тези решения беше отчетено, че е важно адаптацията да се разглежда в същия приоритетен ред като смекчаването. В Решение 1/СР.16 също се изисква развитите страни да разработят стратегии или планове за развитие с ниски нива на въглеродни емисии. Очаква се тези стратегии или планове да допринесат за изграждането на общество с ниски нива на въглеродни емисии и да осигурят продължителен висок растеж и устойчиво развитие. Настоящият регламент следва да улесни чрез делегираните си актове изпълнението на тези и на бъдещи изисквания за мониторинг и докладване, произтичащи от допълнителни решения или от одобряването на международно споразумение съгласно РКООНИК.

(4) Решение 1/CP.15 на Конференцията на страните по РКООНИК („Решение 1/CP.15“ или „Споразумението от Копенхаген“) и Решение 1/CP.16 на Конференцията на страните по РКООНИК („Решение 1/CP.16“ или „Договореностите от Канкун“) допринесоха значително за напредъка, що се отнася до посрещането на свързаните с изменението на климата предизвикателства по балансиран начин. С тези решения се въведоха нови изисквания за мониторинг и докладване, приложими към осъществяването на амбициозните намаления на емисиите, за които Съюзът и неговите държави членки са поели ангажимент, и се предостави помощ на развиващите се страни. В тези решения беше отчетено, че е важно адаптацията да се разглежда в същия приоритетен ред като смекчаването. В Решение 1/СР.16 също се изисква развитите страни да разработят стратегии или планове за развитие с ниски нива на въглеродни емисии. Очаква се тези стратегии или планове да допринесат за изграждането на общество с ниски нива на въглеродни емисии и да осигурят продължителен висок растеж и устойчиво развитие, като следва да бъдат териториално разгърнати/конкретизирани, както и да съответстват на разходно-ефективната траектория при преследване на дългосрочната цел по отношение на климата, т.е. намаляване на емисиите на национално равнище с най-малко 40% до 2030 г. и 60% до 2040 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. Настоящият регламент следва да улесни чрез делегираните си актове изпълнението на тези и на бъдещи изисквания за мониторинг и докладване, произтичащи от допълнителни решения или от одобряването на международно споразумение съгласно РКООНИК.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Пакетът относно климата и енергетиката, приет през 2009 г., и по-специално Решение № 406/2009/ЕО от 23 април 2009 г. относно усилията на държавите членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. и Директива 2009/29/ЕО от 23 април 2009 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността, отбелязва още един твърд ангажимент от страна на Съюза и държавите членки значително да намалят своите емисии на парникови газове. Системата на Съюза за мониторинг и докладване на емисиите следва също да бъде актуализирана в светлината на новите изисквания съгласно тези законодателни мерки.

(5) Пакетът относно климата и енергетиката, приет през 2009 г., и по-специално Решение № 406/2009/ЕО от 23 април 2009 г. относно усилията на държавите членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г., Директива 2009/29/ЕО от 23 април 2009 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността, отбелязва още един твърд ангажимент от страна на Съюза и държавите членки значително да намалят своите емисии на парникови газове. Системата на Съюза за мониторинг и докладване на емисиите следва също да бъде актуализирана в светлината на новите изисквания съгласно тези законодателни мерки. Докладването по силата на настоящия регламент следва също така да черпи информация, получена от държавите членки, въз основа на прилагането на Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници1 и Директива 2012/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета [относно енергийната ефективност]2.

 

______________

 

1 ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16.

 

2 ОВ L ...

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) Кипър и Малта са включени в приложение I на Протокола от Киото съгласно Решение CP.17 на Конференцията на страните по РКООНИК, (в сила от 1 януари 2013 г. или от по-късна дата) и съответно Решение 3/CP15 на Конференцията на страните по РКООНИК, (в сила от 26 октомври 2010 г.).

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a) За да се осигури ефективността на системата за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове е необходимо да се избягва всякакво допълнително добавяне на финансова и административна тежест към тежестта, която държавите членки вече носят.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Съюзът и държавите членки следва да се стремят да представят възможно най-актуална информация за своите емисии на парникови газове, по-специално в рамките на стратегията „Европа 2020“ и в определения за нея график. Настоящият регламент следва да дава възможност за изготвянето на такива прогнози във възможно най-кратки срокове чрез използването на статистическа и друга информация.

(12) Съюзът и държавите членки следва да се стремят да представят възможно най-актуална информация за своите емисии на парникови газове, по-специално в рамките на стратегията „Европа 2020“ и в определения за нея график и в рамките на европейската космическа политика и на европейската космическа стратегия, които се занимават с важни предизвикателства, като например природни бедствия, ресурси и наблюдение на климата, в полза на гражданите на Съюза. В това отношение базираните на наблюдения от космоса данни следва да се считат за основни инструменти за мониторинг от Съюза и от държавите членки, поради възможността им да подобрят общата картина на емисиите на СО2 и CH4, както и на земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (LULUCF). За тази цел програмата „Глобален мониторинг на околната среда и сигурността“ (ГМОСС) и другите спътникови системи следва да бъдат използвани в максимална степен, за да гарантират своевременно докладване на емисиите (ежедневно измерване в световен мащаб на предизвиканите от човека и селското стопанство емисии на CO2 и CH4, както и на поглътителите на CO2) и независими проверки на докладите за изчислените емисии. Настоящият регламент следва да дава възможност за изготвянето на такива прогнози във възможно най-кратки срокове чрез използването на статистическа и друга информация.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Изискванията за мониторинга и докладването на емисиите от морския транспорт от държавите членки следва да се приемат по начин, който да е допълващ и да е в съответствие с изискванията, договорени в РКООНИК, или, доколкото е възможно, с изискванията, приложими към плавателните съдове в контекста на Международната морска организация („ИМО“) или чрез мярка на Съюза относно емисиите на парникови газове от морския транспорт. Подобен вид мониторинг и докладване би позволил да се подобри разбирането за тези емисии и би спомогнал за ефективното осъществяване на политиката.

(13) С цел подобряване на данните относно замърсяването от кораби и за преодоляване на неефикасността, която е резултат от липсата на прозрачност на информацията, изискванията за мониторинга и докладването от страна на корабособствениците и операторите на съответната информация от значение за климата, свързана с морския транспорт, следва да се приемат по начин, който да е допълващ и да е в съответствие с изискванията, договорени в РКООНИК, или, доколкото е възможно, с изискванията, приложими към плавателните съдове в контекста на Международната морска организация („ИМО“) или чрез мярка на Съюза относно емисиите на парникови газове от морския транспорт. Подобен вид мониторинг и докладване би позволил да се подобри разбирането за тези емисии и би спомогнал за ефективното осъществяване на политиката.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a) По силата на член 6 от Протокола от Киото, държавите членки трябва да гарантират, че използването на гъвкавите механизми на Протокола от Киото допълва вътрешните действия, с оглед намаляване на разликите в емисиите на глава от населението между развитите и развиващите се страни. В рамките на Съюза следва да бъдат направени най-малко половината от абсолютните намаления под историческите базови данни за емисиите. Правото на Съюза включва и специфични разпоредби по отношение на някои видове кредити от проекти по механизма за чисто развитие, които следва да бъдат конкретно посочвани в регистрите и докладите на държавите членки.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16a) Важно е също така да се докладва за частни източници на финансиране на мерките за борба с изменението на климата в развиващите се страни, което е различно от финансирането на проекти в рамките на гъвкави механизми, където кредитите се използват за спазване на ангажиментите за намаляване на парниковите газове в индустриализираните страни.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 16 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16б) Участието на Съюза в международното финансиране на мерки за борба с изменението на климата в развиващите се страни все повече следва да се канализира чрез бюджета на Съюза. Всички приходи от мерки за включване на емисиите на международния транспорт в рамките на целите на Съюза по отношение на климата следва да се събират централно и да се разпределят за международно финансиране на мерки в областта на климата посредством Световния фонд за климата и биологичното разнообразие, предложен от Комисията.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a) При всяко следващо преразглеждане на Директива 2003/87/ЕО Комисията следва да извършва оценка на изпълнението на разпоредбите по отношение на използването и отчитането на тръжните приходи и да обмисли предоставянето на част от тези приходи за Световния фонд за климата и биологичното разнообразие, както и за действията в областта на климата в рамките на Съюза.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20a) Настоящите насоки на РКООНИК за докладване на емисиите на парникови газове препоръчват докладване на емисиите на метан за 100 годишен времеви хоризонт. Предвид на високия потенциал на метана за глобалното затопляне и сравнително краткия му живот в атмосферата, Комисията следва да анализира ефекта от приемането на 20 годишен времеви хоризонт за метан по отношение на политиките и мерките, свързани със средносрочните и дългосрочните цели на Съюза в областта на климата.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) Въздухоплаването оказва въздействие върху климата в световен мащаб чрез изпускането на въглероден диоксид (CO2), но също и чрез други емисии и механизми, в т.ч. емисиите на азотни оксиди и увеличаването на перестите облаци. С оглед на бързо развиващото се разбиране на науката за това въздействие, в контекста на настоящия регламент следва редовно да се извършва актуална оценка на въздействието на въздухоплаването върху климата в световен мащаб, несвързано с CO2.

(22) Въздухоплаването оказва въздействие върху климата в световен мащаб чрез изпускането на въглероден диоксид (CO2), но също и чрез други емисии и механизми, в т.ч. емисиите на азотни оксиди и увеличаването на перестите облаци. С оглед на бързо развиващото се разбиране на науката за това въздействие, в контекста на настоящия регламент следва редовно да се извършва актуална оценка на въздействието на въздухоплаването върху климата в световен мащаб, несвързано с CO2, и да се правят препоръки по отношение на възможни мерки за противодействие.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) С цел да се осигурят еднакви условия за прилагане на член 20, параграф 5 от настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. За да бъдат установени хармонизирани изисквания за докладване с цел мониторинг на емисиите на парникови газове и за друга информация, свързана с политиката в областта на изменението на климата, на Комисията следва да се делегират правомощия да приема актове съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на преразглеждането на приложение І към настоящия регламент, докладването на държавите членки относно земеползването, промяната в земеползването и горското стопанство и морския транспорт, националните системи на държавите членки, експертния преглед на данните от инвентаризациите на държавите членки, подробните изисквания по съдържанието, структурата, формата и процедурата за подаване на докладите на държавите членки, както и за отмяна и изменение на някои задължения съгласно настоящия регламент. От особено значение е Комисията да провежда консултации по време на подготвителната работа, включително на експертно равнище. При подготвянето и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременно, своевременно и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.

(25) С цел да се осигурят еднакви условия за прилагане на член 20, параграф 5 от настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията1.

 

(25a) За да бъдат установени хармонизирани изисквания за докладване с цел мониторинг на емисиите на парникови газове и за друга информация, свързана с политиката в областта на изменението на климата, на Комисията следва да се делегират правомощия да приема актове съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на преразглеждането на приложение І към настоящия регламент, докладването на държавите членки относно земеползването, промяната в земеползването и горското стопанство и морския транспорт, националните системи на държавите членки, експертния преглед на данните от инвентаризациите на държавите членки, подробните изисквания по съдържанието, структурата, формата и процедурата за подаване на докладите на държавите членки, както и за отмяна и изменение на някои задължения съгласно настоящия регламент. От особено значение е Комисията да провежда консултации по време на подготвителната работа, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегирани актове Комисията следва да гарантира едновременното и своевременното изпращане по подходящ начин на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.

 

__________________

 

1 ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га) мониторинг и докладване на емисиите на сажди, като се вземе под внимание Резолюцията на Европейския парламент от 14 септември 2011 г. относно всеобхватен подход към антропогенните емисии на газове, различни от CO2, които оказват въздействие върху климата1;

 

__________________

 

1 P7_TA(2011)0384.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) докладване на емисиите на CO2 от морския транспорт;

д) докладване на емисиите на парникови газове от морския транспорт;

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) мониторинг и докладване на действията на държавите членки за адаптация към неизбежните последствия от изменението на климата;

ж) мониторинг и докладване на действията на държавите членки за адаптация към неизбежните последствия от изменението на климата по разходно-ефективен начин;

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) стратегиите за развитие с ниски нива на въглеродни емисии на държавите членки и техните актуализации в съответствие с Решение 1/СР.16;

a) валидните за цялата икономика количествени цели за намаляване на емисиите на Съюза и държавите членки, стратегиите за развитие с ниски нива на въглеродни емисии и техните актуализации в съответствие с Решение 1/СР.16;

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) емисиите на парникови газове от морски плавателни съдове, акостиращи в пристанища в държавите членки;

г) информацията от значение за климата, свързана с плавателни съдове, акостиращи в пристанища в държавите членки;

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да) действията на Съюза и на държавите членки за намаляване на различните от CO2 антропогенни емисии, свързани с климата, като се взема под внимание Резолюцията на Европейския парламент от 14 септември 2011 г. относно всеобхватен подход към антропогенните емисии на газове, различни от CO 2, които оказват въздействие върху климата1;

 

__________________

 

1 P7_TA(2011)0384.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки и от името на Съюза Комисията разработват и прилагат стратегии за развитие с ниски нива на въглеродни емисии, за да допринесат за:

1. Държавите членки и от името на Съюза Комисията разработват и прилагат стратегии за развитие с ниски нива на въглеродни емисии в съответствие с всички разпоредби за докладване, договорени в международен план в контекста на процеса, свързан с РКООНИК, за да допринесат за:

a) прозрачния и точен мониторинг на действителния и предвидения напредък на държавите членки, включително приноса на мерките на Съюза за изпълнение на ангажиментите на Съюза и държавите членки съгласно РКООНИК за ограничаване или намаляване на антропогенните емисии на парникови газове;

a) прозрачния и точен мониторинг на действителния и предвидения напредък на държавите членки, включително приноса на мерките на Съюза за изпълнение на ангажиментите на Съюза и държавите членки съгласно РКООНИК за ограничаване или намаляване на антропогенните емисии на парникови газове;

(b) изпълнението на ангажиментите на държавите членки за намаляване на емисиите на парникови газове съгласно Решение № 406/2009/ЕО и постигането на дългосрочно намаление на емисиите и засилване на отстраняването от поглътители във всички сектори в съответствие с целта на Съюза за намаляване на емисиите на развитите страни като група с 80—95 % до 2050 г. в сравнение с равнищата от 1990 г., в контекста на необходимите намаления според Междуправителствения комитет по изменение на климата (МКИК);

б) изпълнението на ангажиментите на държавите членки за намаляване на емисиите на парникови газове съгласно Решение № 406/2009/ЕО и постигането на дългосрочно намаление на емисиите и засилване на отстраняването от поглътители във всички сектори в съответствие с целта на Съюза за намаляване на вътрешните емисии на развитите страни като група с 80—95 % до 2050 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. и с разходно-ефективна траектория, включително основни етапи за намаленията на национално равнище за 2030 г. и 2040 г., в контекста на необходимите намаления според Междуправителствения комитет по изменение на климата (МКИК);

2. Държавите членки представят на Комисията своите стратегии за развитие с ниски нива на въглеродни емисии една година след влизането в сила на настоящия регламент или съгласно график, одобрен в международен план в контекста на процесите, свързани с РКООНИК.

2. Държавите членки представят на Комисията своите пространствени стратегии за развитие с ниски нива на въглеродни емисии 18 месеца след влизането в сила на настоящия регламент или съгласно график, одобрен в международен план в контекста на процесите, свързани с РКООНИК.

 

2a. Държавите членки, заедно с Комисията, действаща от името на Съюза, преразглеждат и актуализират своите съответни стратегии за развитие с ниски нива на въглеродни емисии, когато е необходимо, но поне на всеки пет години.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки изготвят, поддържат и се стремят постоянно да подобряват националните системи за инвентаризация с оглед на оценката на антропогенните емисиите на парникови газове по източници и по отстраняването от поглътители на парниковите газове, посочени в приложение І към настоящия регламент, и да осигурят навременността, прозрачността, точността, последователността, сравнимостта и изчерпателността на своите инвентаризации на парниковите газове.

1. Държавите членки изготвят, поддържат и се стремят постоянно да подобряват националните системи в съответствие с изискванията на РКООНИК по отношение на националните системи за инвентаризация с оглед на оценката на антропогенните емисии на парникови газове по източници и по отстраняването от поглътители на парниковите газове, посочени в приложение І към настоящия регламент, и да осигурят навременността, прозрачността, точността, последователността, сравнимостта и изчерпателността на своите инвентаризации на парниковите газове.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) да използват системите за докладване, създадени съгласно член 6, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 842/2006, за да подобрят прогнозите за флуорираните газове в инвентаризациите на парниковите газове;

a) да използват системите за докладване, създадени съгласно член 6, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 842/2006, за да подобрят прогнозите за флуорираните газове в инвентаризациите на парниковите газове, където е уместно;

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква н )

Текст, предложен от Комисията

Изменение

н) описание на всякакви промени в националните системи за инвентаризация;

н) описание на промените в националните системи за инвентаризация;

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква o)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

o) описание на всякакви промени в националните регистри;

o) описание на промените в националните регистри;

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. До 15 април всяка година държавите членки предоставят на секретариата на РКООНИК националните инвентаризации, съдържащи същата информация като предоставената на Комисията, в съответствие с параграф 2 от настоящия член.

3. До 15 април всяка година държавите членки предоставят на секретариата на РКООНИК националните инвентаризации, съдържащи информацията, предоставена на Комисията в съответствие с параграф 2 от настоящия член.

Изменение   26

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) да добавя или заличава вещества от списъка на парниковите газове в приложение І към настоящия регламент;

a) да добавя или заличава вещества от списъка на парниковите газове в приложение І към настоящия регламент въз основа на решенията, приети съгласно РКООНИК и Протокола от Киото, или въз основа на значението на въпросните парникови газове;

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) да определя изисквания за мониторинг и докладване във връзка със земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в съответствие с нови международни споразумения или законодателни актове, които се приемат съгласно член 9 от Решение № 406/2009/ЕО.

б) да определя изисквания за мониторинг и докладване във връзка със земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в съответствие с нови международни споразумения или законодателни актове, които се приемат съгласно член 9 от Решение № 406/2009/ЕО с оглед осигуряване на екологичния интегритет на приноса на сектора за намаляване на емисиите в Съюза;

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията извършва първоначална проверка на данните, представени от държавите членки съгласно член 7, параграф 1 от настоящия регламент, за изчерпателност и потенциални проблеми. Тя изпраща резултатите на държавите членки в рамките на 6 седмици от крайния срок за подаване. До 15 март държавите членки отговарят на всички въпроси, възникнали по повод предварителната проверка, заедно с изпращането на окончателната инвентаризация за годината Х-2.

1. Комисията извършва първоначална проверка на данните, представени от държавите членки съгласно член 7, параграф 1 от настоящия регламент, за изчерпателност и потенциални проблеми. Тя изпраща резултатите на държавите членки в рамките на 6 седмици от крайния срок за подаване. До 15 март държавите членки отговарят на всички съществени въпроси, възникнали по повод предварителната проверка, заедно с изпращането на окончателната инвентаризация за годината Х-2.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Когато до 15 март държава членка не отговори на въпросите, зададени от Комисията, или не изпрати пълните прогнози на инвентаризацията, необходими за съставяне на инвентаризацията на Съюза, Комисията изготвя прогнози, които да бъдат използвани вместо съответните прогнози в инвентаризацията на държавата членка. За тази цел Комисията използва методи, съответстващи на приложимите насоки за изготвяне на националните инвентаризации на парниковите газове.

2. Когато до 15 март държава членка не изпрати пълните прогнози на инвентаризацията, необходими за съставяне на инвентаризацията на Съюза, Комисията изготвя прогнози, които да бъдат използвани вместо съответните прогнози в инвентаризацията на държавата членка, в тясно сътрудничество със съответната държава членка. За тази цел Комисията използва методи, съответстващи на приложимите насоки за изготвяне на националните инвентаризации на парниковите газове.

Изменение   30

Предложение за регламент

Член 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Докладване на емисиите на CO2 от морския транспорт

Докладване на информацията от значение за климата, свързана с морския транспорт

1. Комисията се оправомощава да приеме делегиран акт в съответствие с член 29 от настоящия регламент, за да установи изискванията за мониторинга и докладването на емисиите на CO2 от морския транспорт по отношение на морските плавателни съдове, акостиращи в пристанища на държавите членки. Приетите изисквания за мониторинг и докладване съответстват на изискванията, одобрени в рамките на РКООНИК, и доколкото е възможно — на изискванията, прилагани към плавателните съдове в рамките на ИМО или чрез законодателни мерки на Съюза относно емисиите на парникови газове от морския транспорт. Изискванията за мониторинг и докладване намаляват доколкото е възможно обема на работа на държавите членки, в т.ч. чрез централизиране на събирането и поддържането на данните.

1. Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 29 от настоящия регламент до датата, посочена в съображение 3 от Директива 2009/29/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността, за да установи изискванията за мониторинга и докладването на информацията от значение за климата, свързана с морския транспорт по отношение на морските плавателни съдове, акостиращи в пристанища на държавите членки. Приетите изисквания за мониторинг и докладване съответстват на методологиите, одобрени в рамките на РКООНИК, и на методологиите, прилагани към плавателните съдове в рамките на ИМО или на изискванията чрез законодателни мерки на Съюза относно емисиите на парникови газове от морския транспорт. Изискванията за мониторинг и докладване намаляват доколкото е възможно обема на работа на държавите членки, в т.ч. чрез централизиране на събирането, поддържането и публикуването на данните.

 

Изискванията засягат кораби, отговорни за значителни емисии, включително най-малкото категориите танкери, кораби за насипни товари, товарни и контейнерни кораби, при спазване на съответните разпоредби по отношение на минимални размери и прагове за превоз.

2. Когато даден акт е приет съгласно параграф 1, до 15 януари всяка година („година Х“) държавите членки определят и докладват на Комисията емисиите на CO2 от морския транспорт за годината Х-2 съгласно този акт.

2. След приемането на делегиран акт съгласно параграф 1, до 15 януари всяка година („година Х“) държавите членки определят и събират за Комисията и Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ) за годината Х-2 информацията от значение за климата, свързана с морския транспорт, и предоставят тази информация на обществеността. Тази информация се предоставя по начин, който е полезен за наемателите или ползвателите на такива кораби.

 

2a. ЕАМБ предоставя анализ, наред с другото, на цялостното въздействие на морския транспорт върху климата в световен мащаб, като се базира на информацията, предоставена съгласно параграф 2, включително относно въздействието, което не е свързано с CO2, като например отделянето на сажди и последиците от отделянето на аерозоли, и изготвя прогнози, в това число посредством модели и данни за трафика, в зависимост от случая. ЕАМБ прави редовен преглед на моделите, като взема предвид научния напредък.

 

ЕАМБ представя също така опции за въвеждане на означаване на енергийните характеристики.

 

_______

 

1 ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 63.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 13 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Те имат за цел да осигурят навременността, прозрачността, точността, последователността, съпоставимостта и изчерпателността на докладваната информация относно политиките и мерките и относно прогнозите за антропогенните емисии на парникови газове по източници и по отстраняването от поглътители, съгласно посоченото в членове 14 и 15 от настоящия регламент, включително относно използването и прилагането на данни, методи и модели, както и осъществяването на дейности по осигуряване и контрол на качеството и анализ на чувствителността.

2. Те имат за цел да осигурят навременността, прозрачността, точността, последователността, съпоставимостта и изчерпателността на докладваната информация относно политиките и мерките и относно прогнозите за антропогенните емисии на парникови газове по източници и по отстраняването от поглътители, съгласно посоченото в членове 14 и 15 от настоящия регламент, включително, когато е уместно, относно използването и прилагането на данни, методи и модели, както и осъществяването на дейности по осигуряване и контрол на качеството и анализ на чувствителността.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква в) – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) информация за националните политики и мерки и за прилагането на политики и мерки на Съюза, които водят до ограничаване или намаляване на емисиите на парникови газове по източници или до повишаване на отстраняването от поглътители, представени по сектори за всеки отделен парников газ, посочен в приложение І към настоящия регламент. В тази информация се посочват препратки към приложимите национални политики или политики на Съюза, по-специално към свързаните с качеството на въздуха политики, и тя включва:

в) информация за националните политики и мерки и за прилагането на политики и мерки на Съюза, които водят до ограничаване или намаляване на емисиите на парникови газове по източници, до повишаване на отстраняването от поглътители, до нарастване на дела на енергията от възобновяеми източници или до намаляване на брутното крайно потребление на енергия, представени по сектори за всеки отделен парников газ, посочен в приложение І към настоящия регламент. В тази информация се посочват препратки към приложимите национални политики или политики на Съюза, по-специално към свързаните с качеството на въздуха политики, и тя включва:

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква в) – подточка vi)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

vi) оценка на прогнозираните разходи за политиките и мерките, както и разчети на направените разходи за политиките и мерките, когато е уместно;

vi) оценка на прогнозираните разходи и ползи за политиките и мерките, както и разчети на направените разходи и ползите за политиките и мерките, когато е уместно;

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква e а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа) информация относно това до каква степен действията на държавите членки съответстват на разходно-ефективната траектория на развитие при преследването на дългосрочната цел на Съюза по отношение на климата.

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 14 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки предоставят на обществеността в електронна форма всички оценки на разходите и на въздействието на националните политики и мерки, както и всякаква информация за прилагането на политиките и мерките на Съюза за ограничаване или намаляване на емисиите на парникови газове по източници или за увеличаване на отстраняването от поглътители, заедно с всички технически доклади на които се основават оценките. Те следва да включват описание на използваните модели и методологични подходи, определения и основни допускания.

2. Държавите членки предоставят на обществеността в електронна форма всички оценки на разходите и на въздействието на националните политики и мерки, ако такива съществуват, както и всякаква информация за прилагането на политиките и мерките на Съюза за ограничаване или намаляване на емисиите на парникови газове по източници или за увеличаване на отстраняването от поглътители, заедно с всички налични технически доклади на които се основават оценките. Те следва да включват описание на използваните модели и методологични подходи, определения и основни допускания.

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 15 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Ако някоя държава членка не представи пълни прогнозни очаквания до 15 март всяка година, Комисията може да подготви изискваните прогнози, за да състави прогнозите на Съюза.

2. Държавите членки докладват най-актуалните прогнози, които са на разположение. Ако някоя държава членка не представи пълни прогнозни очаквания или когато прогнозите не са в съответствие с параграф 1 до 15 март всяка година, Комисията може да подготви изискваните прогнози, за да състави прогнозите на Съюза.

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 16 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

До 15 март всяка година държавите членки докладват на Комисията информация за осъществените или планирани от тях действия за адаптиране към изменението на климата, по-специално за националните или регионалните стратегии и за мерките за адаптиране. Тази информация включва отпусканите от бюджета средства по области на политиката и, за всяка мярка за адаптиране, основната цел, вида инструмент, състоянието на изпълнение и категорията въздействие на изменението на климата (например наводнения, повишаване на морското равнище, екстремни температури, суши и необичайни метеорологични явления).

До 15 март на всеки две години държавите членки докладват на Комисията информация за осъществените или планирани от тях действия за адаптиране към изменението на климата, по-специално за националните или регионалните стратегии и за мерките за адаптиране. Тази информация включва отпусканите от бюджета средства по области на политиката и, за всяка мярка за адаптиране, основната цел, вида инструмент, състоянието на изпълнение и категорията въздействие на изменението на климата (например наводнения, повишаване на морското равнище, екстремни температури, суши, бури, урагани и други необичайни метеорологични явления).

Консолидирано изменение        38

Предложение за регламент

Член 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Въз основа на най-добрите налични данни държавите членки докладват на Комисията до 15 март всяка година („година Х“):

Въз основа на най-добрите налични данни и като използват общ формат, за предпочитане договорен в рамките на РКООНИК, държавите членки докладват на Комисията до 15 март всяка година („година Х“):

a) информация за поетата като задължение и изплатената финансова помощ на развиващите се страни в рамките на РКООНИК за година Х-1, за поетата като задължение финансова помощ за година Х и за планираното предоставяне на помощ. Докладваната информация включва:

a) информация за поетата като задължение и изплатената финансова помощ на развиващите се страни в рамките на РКООНИК за година Х-1, за поетата като задължение финансова помощ за година Х и за планираното предоставяне на помощ. Докладваната информация включва:

i) дали финансовите средства, предоставени от държавата членка на развиващите се страни, са нови и допълващи по смисъла на РКООНИК и как са били изчислени;

i) дали финансовите средства, предоставени от държавата членка на развиващите се страни, са нови и допълващи спрямо целта за повишаване на официалната помощ за развитие до 0,7 % от брутния национален доход в съответствие с РКООНИК, и как са били изчислени;

ii) информация за всички разпределени от държавата членка финансови средства, свързани с прилагането на РКООНИК, по вида канал, например двустранни, регионални или други многостранни канали;

ii) информация за всички разпределени от държавата членка финансови средства, в съответствие с РКООНИК, по вида финансов инструмент и канал, например двустранни, регионални или други многостранни канали;

iii) количествена информация за финансовите потоци, въз основа на така наречените „Рио показатели за помощта, свързана със смекчаването на изменението на климата и с адаптацията към изменението на климата“ („Рио показатели“), въведени от Комитета за подпомагане на развитието към ОИСР, и методологическа информация, свързана с прилагането на методологията на Рио показателите за изменението на климата;

iii) количествена информация за финансовите потоци, посредством проектно или бюджетно подпомагане, въз основа на така наречените „Рио показатели за помощта, свързана със смекчаването на изменението на климата и с адаптацията към изменението на климата“ („Рио показатели“), въведени от Комитета за подпомагане на развитието към ОИСР, и методологическа информация, свързана с прилагането на методологията на Рио показателите за изменението на климата, с разграничаване на финансирането на дейностите за намаляване на емисиите от обезлесяване и деградация на горите в развиващите се страни (REDD+) от други финансови потоци;

iv) подробна информация за помощта, предоставена както от публичния, така и от частния сектор, когато е целесъобразно, на развиващи се държави, които са особено уязвими към последиците от изменението на климата при адаптирането към тези последици;

iv) подробна информация за помощта, предоставена както от публичния, така и от частния сектор, когато е целесъобразно, на развиващи се държави, които са особено уязвими към последиците от изменението на климата при адаптирането към тези последици, в която се посочват страната – получател на помощта, секторът и видът дейност;

v) подробна информация за помощта, предоставена както от публичния, така и от частния сектор, когато е целесъобразно, на развиващи се страни с цел намаляване на емисиите на парникови газове;

v) подробна информация за помощта, предоставена както от публичния, така и от частния сектор, когато е целесъобразно, на развиващи се страни с цел намаляване на емисиите на парникови газове, в която се посочват страната – получател на помощта, секторът и видът дейност;

 

va) подробна информация относно нови и допълнителни частни финансови потоци, генерирани от двустранно финансиране на дейности за смекчаване и адаптиране към изменението на климата в развиващите се страни, и относно политики и мерки, които насърчават постепенно повишаване на частните инвестиции в дейности за смекчаване и адаптиране в развиващи се страни, които са страни по РКООНИК, включително информация за сумите, за използването на такова финансиране за адаптиране, смекчаване или намаляване на емисиите от обезлесяване и деградация на горите в развиващите се страни (REDD+), за страната получател, за сектора и вида на дейността и за вида финансиране или инструменти за мобилизиране или привличане на такова финансиране;

б) информация за дейностите на държавите членки, свързани с трансфера на технологии към развиващите се страни в рамките на РКООНИК и с трансфера на технологии за година Х-1, информация за планираните дейности, свързани с трансфера на технологии към развиващите се страни в рамките на РКООНИК и с трансфера на технологии, който следва да се осъществи през година Х и следващите години. Информацията следва да включва сведения дали прехвърлените технологии са използвани за смекчаване на изменението на климата или за адаптиране към последиците него, страната получател, размера на предоставената помощ и вида на прехвърлената технология.

б) информация за дейностите на държавите членки, свързани с трансфера на технологии към развиващите се страни в съответствие с РКООНИК и с трансфера на технологии за година Х-1, информация за планираните дейности, свързани с трансфера на технологии към развиващите се страни и с трансфера на технологии, който следва да се осъществи през година Х и следващите години. Информацията следва да включва сведения дали прехвърлените технологии са използвани за смекчаване на изменението на климата или за адаптиране към последиците от него, страната получател, размера на предоставената помощ, източника на финансирането от публичния или частния сектор, сектора и вида на прехвърлената технология, както и да прави разлика между дейности, предприети от публичния и от частния сектор.

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 17 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 17а

 

Докладване от страна на Комисията относно финансовата помощ и трансфера на технологии за развиващите се страни

 

С цел да се осигури сравнимост на докладването по силата на настоящия член, Комисията определя насоки и приема общ образец в таблична форма в съответствие с изискванията по отношение на докладването, установени в рамката на РКООНИК.

 

Като използва общия образец, Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета до 15 март всяка година („година Х“) относно финансовата помощ и трансфера на технологии за развиващите се страни посредством бюджета, инструментите и фондовете на Съюза, по-специално фонда за климата и биологичното разнообразие.

 

За да се осигури прозрачност на съвкупните финансови задължения на Съюза, до 15 юни всяка година, на обща интернет платформа Комисията предоставя на обществеността обобщена за Съюза информация за годината Х-1.

Изменение  40

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) подробна обосновка, съгласно посоченото в член 6, параграф 2 от Решение № 406/2009/ЕО;

a) размера на кредитите, използвани в съответствие с член 6, параграф 2 от Решение № 406/2009/ЕО и подробна обосновка съгласно изискванията на посочения член;

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) информацията, посочена в член 6, параграф 1, буква б) от Решение № 406/2009/ЕО, и информация как тяхната политика за закупуване спомага за постигането на международно споразумение относно изменението на климата.

г) информацията, посочена в член 6, параграф 1, буква б) от Решение № 406/2009/ЕО, и доказателство за съответствие с член 11б, параграф 6 от Директива 2003/87/ЕО по отношение на дейности по проекти, свързани с производството на енергия чрез водноелектрически централи с мощност над 20 MW, както и информация как тяхната политика за закупуване спомага за постигането на международно споразумение относно изменението на климата;

Изменение  42

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га) информация за начина, по който използването на кредити допълва националните усилия за намаляване на емисиите на национално равнище на нива, по ниски от референтните исторически стойности.

Изменение  43

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

С цел да се осигури пълна прозрачност и сравнимост на докладването Комисията приема общи образци за докладване на информацията, посочена в точки б), в) и г) на първата алинея.

Изменение  44

Предложение за регламент

Член 18 − параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Държавите членки предоставят обществен достъп до докладите, представени на Комисията съгласно настоящия член.

4. Държавите членки предоставят обществен достъп до докладите, представени на Комисията съгласно настоящия член. Тази обобщена за Съюза информация Комисията предоставя на обществеността в лесно достъпна форма.

Изменение  45

Предложение за регламент

Член 20 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Като започне с данните, докладвани за 2013 г., Комисията провежда годишен експертен преглед на данните от националната инвентаризация, представени от държавите членки съгласно член 7, параграф 2 от настоящия регламент с оглед на извършването на мониторинг на постигнатото от държавите членки намаление или ограничение на техните емисии на парникови газове съгласно член 3 от Решение № 406/2009/ЕО и на поставените в законодателството на Съюза цели за намаление или ограничение на емисиите на всякакви други парникови газове.

2. Като започне с данните, докладвани за 2013 г., Комисията провежда годишен експертен преглед на данните от националната инвентаризация, представени от държавите членки съгласно член 7, параграф 2 от настоящия регламент с оглед на извършването на мониторинг на постигнатото от държавите членки намаление или ограничение на техните емисии на парникови газове съгласно член 3 от Решение № 406/2009/ЕО и на поставените в законодателството на Съюза цели за намаление или ограничение на емисиите на всякакви други парникови газове. Държавите членки участват изцяло в този процес.

Изменение  46

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) когато е уместно, изчисляване на произтичащите от това необходими технически корекции.

в) когато е уместно, изчисляване на произтичащите от това необходими технически корекции след консултации с държавите членки.

Изменение  47

Предложение за регламент

Член 20 − параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Комисията приема изпълнителен акт, за да определи общия сбор от емисиите за съответната година в резултат на коригираните данни от инвентаризацията за всяка държава членка след приключване на съответния годишен преглед.

5. Комисията приема актове за изпълнение, за да определи общия сбор от емисиите за съответната година в резултат на коригираните данни от инвентаризацията за всяка държава членка след приключване на съответния годишен преглед. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 30, параграф 2.

Изменение  48

Предложение за регламент

Член 22 − параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всяка година, въз основа на докладваната информация съгласно членове 7, 8, 11 и 15—18 от настоящия регламент и като се консултира с държавите членки, Комисията прави оценка на постигнатия напредък от Съюза и неговите държави членки за изпълнение на следното с оглед да определи дали е постигнат достатъчен напредък:

1. Всяка година, въз основа на докладваната информация съгласно членове 7, 8, 11, 14 и 15—18 от настоящия регламент и като се консултира с държавите членки, Комисията прави оценка на постигнатия напредък от Съюза и неговите държави членки за изпълнение на следното с оглед да определи дали е постигнат достатъчен напредък:

Изменение  49

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa) дългосрочната цел по отношение на климата и разходно-ефективна траектория за намаления на емисиите на национално равнище, включително основните етапи за 2030 г. и 2040 г.;

Изменение  50

Предложение за регламент

Член 22 − параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Веднъж на две години Комисията оценява общото въздействие на въздухоплаването върху климата в световен мащаб, включително чрез невъглеродни емисии, като например азотни оксиди, и ефекти като например увеличаването на перестите облаци въз основа на данните за емисиите, предоставени от държавите членки съгласно член 7 от настоящия регламент, и подобрява тази количествена преценка като се опира на научния напредък и на данните за въздушния трафик, когато е уместно.

2. Веднъж на две години Комисията оценява общото въздействие на въздухоплаването върху климата в световен мащаб, включително чрез невъглеродни емисии, като например азотни оксиди, и ефекти, като например увеличаването на перестите облаци въз основа на данните за емисиите, предоставени от държавите членки съгласно член 7 от настоящия регламент, и подобрява тази количествена преценка посредством моделиране и данните за въздушния трафик. Комисията редовно актуализира модела, а именно като се опира на научния прогрес.

Изменение  51

Предложение за регламент

Член 22 − параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. До 31 октомври всяка година Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, в който се обобщават заключенията от оценките, предвидени в параграфи 1 и 2 от настоящия член.

3. До 31 октомври всяка година Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, в който се обобщават заключенията от оценките, предвидени в параграфи 1 и 2 от настоящия член. В първия, а по целесъобразност и в следващи доклади, Комисията анализира ефекта от приемането на 20 годишен времеви хоризонт за метан по отношение на политиките и мерките, свързани със средносрочните и дългосрочните цели на Съюза в областта на климата.

Изменение  52

Предложение за регламент

Член 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 28

заличава се

Отмяна или промяна на задължения

 

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 29 от настоящия регламент за отмяна на членове 4—7, 10—12, 14, 15, 17 и 19 от настоящия регламент, или на части от тях, или да изменя същите членове, ако прецени, че международни или други събития водят до положение, при което произтичащите от тези членове задължения вече не са необходими, не са пропорционални на съответните ползи или не са в съответствие с изискванията за докладване на РКООНИК или пък ги дублират. Приетите съгласно настоящия член актове, не правят международните задължения за докладване и задълженията за докладване на Съюза, като цяло, по-обременяващи за държавите-членки.

 

Изменение  53

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Изменение  54

Предложение за регламент

Приложение І – заглавие 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Емисии на сажди

  • [1]  Все още непубликувано в Официален вестник.
  • [2]  ОВ...

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Своевременните, надеждни и точни данни за емисиите на парникови газове имат жизнено важно значение за установяване дали ЕС и неговите държави членки са на път да изпълнят своите цели, както и за разработване на солидни нови политики за справяне с предизвикателството, свързано с изменението на климата. Регламентът относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове замества механизма за мониторинг, установен по силата на Решение № 280/2004/ЕО. Въпреки че болшинството от разпоредбите в механизма за мониторинг и докладване са подобни на изискванията по силата на Решение 280/2004/ЕО, Комисията предложи някои подобрения. Предложението на Комисията определя изискванията за докладване на национално равнище и не изисква допълнително събиране на данни от МСП или промишлеността.

Цели на предложеното преразглеждане наред с другото са:

- да се окаже съдействие на държавите членки при прилагането на пакета относно климата и енергетиката;

- да се подобри навременността, прозрачността и сравнимостта на отчетените данни;

- да се гарантира, че Европейският съюз и държавите членки се съобразяват с международните задължения за мониторинг и докладване, включително докладване относно подкрепата, предоставена на развиващите се страни;

- да се улесни създаването на нови съюзни инструменти в областта на изменението на климата.

Докладчикът изцяло подкрепя предложените подобрения за рационализиране и улесняване на правилата на ЕС за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за увеличаване на доверието на развиващите се страни в ЕС, като се предоставя прозрачна и изчерпателна информация за вида и размера на оказаната подкрепа.

Докладчикът предлага предложението на Комисията да бъде подкрепено в няколко области:

- разпоредбите за докладване и мониторинг се разширяват, за да се гарантира съгласуваност между различните цели на пакета относно климата и енергетиката и за да се включи също делът на енергията от възобновяеми източници, както и брутното крайно потребление на енергия;

- в споразуменията от Канкун (Решение 1/СР.16) се изисква развитите страни да разработят стратегии за развитие с ниски нива на въглеродни емисии; Това беше включено в предложението на Комисията, според което държавите членки разработват и прилагат такива стратегии, за да бъде постигната нашата дългосрочна цел в областта на климата. Тези стратегии следва да съответстват на разходно-ефективната траектория на развитие при преследването на дългосрочната цел по отношение на климата, както е посочено в пътната карта за нисковъглеродна интензивност, а именно намаляване с 25% на национално равнище до 2020 г., 40% до 2030 г. и с 60% до 2040 г. в сравнение с нивата от 1990 г.;

- Морският транспорт е област от голямо значение от гледна точка на емисиите на парникови газове в световен мащаб. Законодателите, при отсъствието на международни мерки, се ангажираха да включат сектора към целите на ЕС за намаляване на емисиите, но събраните понастоящем данни са недостатъчни за създаване на ясна картина за неговото въздействие върху климата.

В съответствие с предходните позиции на Европейския парламент относно използването на тръжните приходи от схемата за търговия с емисии, докладчикът предлага внимателно да се следят сегашните разпоредби по отношение на целевото разпределяне на средства.

СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (24.4.2012)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза
(COM(2011)0789 – C7‑0433/2011 – 2011/0372(COD))

Докладчик по становище: Åsa Westlund

КРАТКА ОБОСНОВКА

Начинът, по който финансовата допълняемост се определя от страна на правителствата донори, изисква специално внимание с цел да се гарантира, че към нуждите, свързани с изменението на климата, се насочва достатъчно финансиране, като в същото време се избягва отклоняване от ангажиментите във връзка с развитието. Гарантирането на финансовата допълняемост ще премахне необходимостта да се разчита на официалната помощ за развитие (ОПР) като основен източник на финансиране. Във връзка с това е важно държавите членки да уточнят дали новите и допълнителните ресурси допълват целта за 0,7 % ОПР/Джини, като посочват финансовия източник на средствата. Също така програмната финансова помощ може да затрудни проследяването на финансирането за климата, тъй като средствата отиват пряко в националната система за финансиране на страната получател. Ето защо е важно да съществува нов и допълнителен източник за финансиране на изменението на климата, който да може да бъде канализиран заедно с програмното финансиране за развитие. Това също така ще направи още по-важно проследяването на това, как правителствата разпределят своите разходи.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по развитие приканва комисията по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните, като водеща комисия, да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Съгласно Решение 1/СР.15 Съюзът и държавите членки поемат ангажимент да предоставят съществено финансиране в подкрепа на действия за адаптация и смекчаване на изменението на климата в развиващите се страни. В съответствие с параграф 40 от Решение 1/СР.16 всяка развита страна, участваща в РКООНИК, трябва да подобри докладването относно финансовата и технологичната помощ и помощта за изграждане на капацитет, която предоставя на развиващите се страни, участващи в конвенцията. По-доброто докладване е от съществено значение, за да бъдат признати усилията, които Съюзът и държавите членки полагат в изпълнение на ангажиментите си. С Решение 1/СР.16 беше създаден и нов технологичен механизъм за подобряване на международния трансфер на технологии. Настоящият регламент следва да осигури наличието на надеждна и актуална информация за действията по трансфер на технологии към развиващите се страни.

(16) Съгласно Решение 1/СР.15 Съюзът и държавите членки поемат ангажимент да предоставят съществено финансиране в подкрепа на действия за адаптация и смекчаване на изменението на климата в развиващите се страни. В съответствие с параграф 40 от Решение 1/СР.16 всяка развита страна, участваща в РКООНИК, трябва да подобри докладването относно финансовата и технологичната помощ и помощта за изграждане на капацитет, която предоставя на развиващите се страни, участващи в конвенцията. По-доброто докладване е от съществено значение, за да бъдат признати усилията, които Съюзът и държавите членки полагат в изпълнение на ангажиментите си, по-конкретно ангажиментите им за съгласуваност на политиките за развитие съгласно член 208 от ДФЕС. С Решение 1/СР.16 беше създаден и нов технологичен механизъм за подобряване на международния трансфер на технологии. Настоящият регламент следва да осигури наличието на надеждна и актуална информация за действията по трансфер на технологии към развиващите се страни.

Изменение  2

Предложение за регламент

Член 17 – буква а) – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i) дали финансовите средства, предоставени от държавата членка на развиващите се страни, са нови и допълващи по смисъла на РКООНИК и как са били изчислени;

i) дали финансовите средства, предоставени от държавата членка на развиващите се страни, са нови и допълващи спрямо целта за повишаване на официалната помощ за развитие до 0,7 % от брутния национален доход по смисъла на РКООНИК и как са били изчислени;

Обосновка

Споменаването на 0,7 % ОПР/Джини е необходимо с цел гарантиране, че финансовите ангажименти във връзка с изменението на климата се изпълняват и се гарантират по такъв начин, че международните публични средства не се отклоняват от дългосрочните ангажименти за подпомагане на развитието в бедните страни.

Изменение  3

Предложение за регламент

Член 17 – буква а) - подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii) информация за всички разпределени от държавата членка финансови средства, свързани с прилагането на РКООНИК, по вида канал, например двустранни, регионални или други многостранни канали;

ii) информация за всички разпределени от държавата членка финансови средства, свързани с прилагането на РКООНИК, по вида финансов инструмент и канал, например двустранни, регионални или други многостранни канали;

Обосновка

Споменаването на допълняемостта спрямо 0,7 % ОПР/Джини се подкрепя от искането за предоставяне на информация относно вида финансов инструмент, посредством който помощта ще бъде канализирана. Това ще даде възможност за по-добро идентифициране на източника на финансиране, независимо дали се отнася за бюджет за развитие или не.

Изменение  4

Предложение за регламент

Член 17 – буква а) – подточка iii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii) количествена информация за финансовите потоци, въз основа на така наречените „Рио показатели за помощта, свързана със смекчаването на изменението на климата и с адаптацията към изменението на климата“ („Рио показатели“), въведени от Комитета за подпомагане на развитието към ОИСР, и методологическа информация, свързана с прилагането на методологията на Рио показателите за изменението на климата;

iii) количествена информация за финансовите потоци, посредством проектно или бюджетно подпомагане, въз основа на така наречените „Рио показатели за помощта, свързана със смекчаването на изменението на климата и с адаптацията към изменението на климата“ („Рио показатели“), въведени от Комитета за подпомагане на развитието към ОИСР, и методологическа информация, свързана с прилагането на методологията на Рио показателите за изменението на климата;

Обосновка

Международното публично финансово подпомагане за развиващите се страни се насочва към „програмни“ форми на предоставяне на финанси, като това включва преминаване към бюджетно подпомагане и оттегляне от подпомагането за проекти. Комитетът за подпомагане на развитието на ОИСР разрешава единствено проектно или секторно проследяване на свързаните с изменението на климата финансови потоци; подобни потоци не могат да се проследяват посредством общо бюджетно подпомагане. Това може да стане още по-изразено в бъдеще, тъй като свързаното с изменението на климата подпомагане продължава да се насочва към програмни форми.

Изменение  5

Предложение за регламент

Член 17 – буква а) – подточка iv

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iv) подробна информация за помощта, предоставена както от публичния, така и от частния сектор, когато е целесъобразно, на развиващи се държави, които са особено уязвими към последиците от изменението на климата при адаптирането към тези последици;

iv) подробна информация за помощта, предоставена както от публичния, така и от частния сектор, когато е целесъобразно, на развиващи се държави, които са особено уязвими към последиците от изменението на климата при адаптирането към тези последици, в която се посочват страната получател на помощта, секторът и видът дейност;

Изменение  6

Предложение за регламент

Член 17 – буква а) - подточка v

Текст, предложен от Комисията

Изменение

v) подробна информация за помощта, предоставена както от публичния, така и от частния сектор, когато е целесъобразно, на развиващи се страни с цел намаляване на емисиите на парникови газове;

v) подробна информация за помощта, предоставена както от публичния, така и от частния сектор, когато е целесъобразно, на развиващи се страни с цел намаляване на емисиите на парникови газове, в която се посочват страната получател на помощта, секторът и видът дейност;

Изменение  7

Предложение за регламент

Член 17 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) информация за дейностите на държавите членки, свързани с трансфера на технологии към развиващите се страни в рамките на РКООНИК и с трансфера на технологии за година Х-1, информация за планираните дейности, свързани с трансфера на технологии към развиващите се страни в рамките на РКООНИК и с трансфера на технологии, който следва да се осъществи през година Х и следващите години. Информацията следва да включва сведения дали прехвърлените технологии са използвани за смекчаване на изменението на климата или за адаптиране към последиците него, страната получател, размера на предоставената помощ и вида на прехвърлената технология.

б) информация за дейностите на държавите членки, свързани с трансфера на технологии към развиващите се страни в рамките на РКООНИК и с трансфера на технологии за година Х-1, информация за планираните дейности, свързани с трансфера на технологии към развиващите се страни в рамките на РКООНИК и с трансфера на технологии, който следва да се осъществи през година Х и следващите години. Информацията следва да включва сведения дали прехвърлените технологии са използвани за смекчаване на изменението на климата или за адаптиране към последиците него, страната получател, размера на предоставената помощ, източника на финансирането и вида на прехвърлената технология.

Обосновка

Това ще позволи да се идентифицира дали източникът на средствата идва от бюджета на ОПР.

Изменение  8

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) информация за използването през година Х-1 на приходите, генерирани от държавата членка чрез продажба на квоти на търг, съгласно член 10, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО. Тази информация включва също така конкретна и подробна информация за използването на 50 % от приходите и предприетите в резултат на това действия, като се уточнява категорията на действията, предприети в съответствие с член 10, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО, и се посочват съответната страна или регион бенефициер;

б) информация за използването през година Х-1 на приходите, генерирани от държавата членка чрез продажба на квоти на търг, съгласно член 10, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО. Тази информация включва също така конкретна и подробна информация за използването на 50 % от приходите и предприетите в резултат на това действия, като се уточнява категорията и допълващият характер на действията, предприети в съответствие с член 10, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО, и се посочват съответната страна или регион бенефициер;

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 18 - параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) информацията, посочена в член 6, параграф 1, буква б) от Решение № 406/2009/ЕО, и информация как тяхната политика за закупуване спомага за постигането на международно споразумение относно изменението на климата.

г) информацията, посочена в член 6, параграф 1, буква б) от Решение № 406/2009/ЕО, и информация как тяхната политика за закупуване спомага за постигането на международно споразумение относно изменението на климата. В случай на дейности по проект за производство на енергия чрез водноелектрическа централа с мощност над 20MW, държавите членки, при одобряването на подобни дейности по проекти, гарантират, че по време на тяхното разработване се спазват съответните международни критерии и насоки, по-конкретно Протоколът за оценка на устойчивостта на водноелектрическите централи, публикуван от Международната асоциация за водна енергия през ноември 2010 г.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза

Позовавания

COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

30.11.2011 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

19.1.2012 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Åsa Westlund

5.12.2011 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

27.3.2012 г.

 

 

 

Дата на приемане

24.4.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Thijs Berman, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Véronique De Keyser, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, Anna Záborská

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Santiago Fisas Ayxela, Judith Sargentini

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Sergio Gutiérrez Prieto, Emilio Menéndez del Valle, Katarína Neveďalová, Claudiu Ciprian Tănăsescu

СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (9.5.2012)

на вниманието на комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза
(COM(2011)0789 – C7‑0433/2011 – 2011/0372(COD))

Докладчик по становище: Takis Hadjigeorgiou

КРАТКА ОБОСНОВКА

1.        Подчертава, че предложението на Комисията за заменяне на Решение 280/2004/ЕО с регламент може да предостави начин за улесняване на неговото прилагане посредством подобряване на съществуващата система за мониторинг и прилагане. Разпоредбите на схемата на Общността по отношение на мониторинга, докладването и проверката на емисиите следва да бъдат усъвършенствани с оглед на натрупания опит.

2.        Подчертава, че РКООНИК задължава Общността и нейните държави членки да изготвят, да съобщават периодично, да публикуват и да докладват Конференцията на страните националните инвентаризации за антропогенните емисии по източници, както и отстраняването от поглътители за всички парникови газове, неконтролирани от Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой към Виенската конвенция за опазване на озоновия слой, като използват сравними методи, утвърдени от Конференцията на страните.

3.        Подчертава, че крайната цел на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (РКООНИК), която бе одобрена от името на Европейската общност с Решение 94/69/ЕО на Съвета, е да стабилизира концентрациите на парникови газове в атмосферата на ниво, което би предотвратило опасна антропогенна намеса в климатичната система. С оглед постигането на тази цел общото повишение на световната средногодишна температура на повърхността не следва да надхвърля нивата от преди началото на индустриализацията с повече от 2 °C. Това предполага повишаване на усилията на Общността, незабавно поемане на ангажименти от страна на развитите държави и насърчаване участието на развиващите се държави в процеса на намаляване на емисиите.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Решение 1/CP.15 на Конференцията на страните по РКООНИК („Решение 1/CP.15“ или „Споразумението от Копенхаген“) и Решение 1/CP.16 на Конференцията на страните по РКООНИК („Решение 1/CP.16“ или „Договореностите от Канкун“) допринесоха значително за напредъка, що се отнася до посрещането на свързаните с изменението на климата предизвикателства по балансиран начин. С тези решения се въведоха нови изисквания за мониторинг и докладване, приложими към осъществяването на амбициозните намаления на емисиите, за които Съюзът и неговите държави членки са поели ангажимент, и се предостави помощ на развиващите се страни. В тези решения беше отчетено, че е важно адаптацията да се разглежда в същия приоритетен ред като смекчаването. В Решение 1/СР.16 също се изисква развитите страни да разработят стратегии или планове за развитие с ниски нива на въглеродни емисии. Очаква се тези стратегии или планове да допринесат за изграждането на общество с ниски нива на въглеродни емисии и да осигурят продължителен висок растеж и устойчиво развитие. Настоящият регламент следва да улесни чрез делегираните си актове изпълнението на тези и на бъдещи изисквания за мониторинг и докладване, произтичащи от допълнителни решения или от одобряването на международно споразумение съгласно РКООНИК.

(4) Решение 1/CP.15 на Конференцията на страните по РКООНИК („Решение 1/CP.15“ или „Споразумението от Копенхаген“) и Решение 1/CP.16 на Конференцията на страните по РКООНИК („Решение 1/CP.16“ или „Договореностите от Канкун“) допринесоха значително за напредъка, що се отнася до посрещането на свързаните с изменението на климата предизвикателства по балансиран начин. С тези решения се въведоха нови изисквания за мониторинг и докладване, приложими към осъществяването на амбициозните намаления на емисиите, за които Съюзът и неговите държави членки са поели ангажимент, и се предостави помощ на развиващите се страни. В тези решения беше отчетено, че е важно адаптацията да се разглежда в същия приоритетен ред като смекчаването. В Решение 1/СР.16 също се изисква развитите страни да разработят стратегии или планове за развитие с ниски нива на въглеродни емисии. Очаква се тези стратегии или планове да допринесат за изграждането на общество с ниски нива на въглеродни емисии и да осигурят продължителен висок растеж и устойчиво развитие по разходно-ефективен начин. Съгласно съобщението на Комисията от 8 март 2011 г., озаглавено „Пътна карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност” намаляването на вътрешните емисии от порядъка на 40 % и 60 % под нивата от 1990 г. би било икономически ефективният път съответно до 2030 г. и 2040 г. Настоящият регламент следва да улесни чрез делегираните си актове изпълнението на тези и на бъдещи изисквания за мониторинг и докладване, произтичащи от допълнителни решения или от одобряването на международно споразумение съгласно РКООНИК.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Пакетът относно климата и енергетиката, приет през 2009 г., и по-специално Решение № 406/2009/ЕО от 23 април 2009 г. относно усилията на държавите-членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. и Директива 2009/29/ЕО от 23 април 2009 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността, отбелязва още един твърд ангажимент от страна на Съюза и държавите-членки значително да намалят своите емисии на парникови газове. Системата на Съюза за мониторинг и докладване на емисиите следва също да бъде актуализирана в светлината на новите изисквания съгласно тези законодателни мерки.

(5) Пакетът относно климата и енергетиката, приет през 2009 г., и по-специално Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно усилията на държавите членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г., Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността и Директива 2009/28/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници1, отбелязва още един твърд ангажимент от страна на Съюза и държавите членки значително да намалят своите емисии на парникови газове. Системата на Съюза за мониторинг и докладване на емисиите следва също да бъде актуализирана в светлината на новите изисквания съгласно тези законодателни мерки.

 

_____________

 

1 ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) Кипър и Малта са включени в приложение I от Протокола от Киото под Решение CP.17 (в сила от 1 януари 2013 г. или по-късна дата) и съответно Решение 3/CP.15 (в сила от 26 октомври 2010 г.).

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a) За да бъде ефективна системата за мониторинг и докладване относно емисиите на парникови газове, трябва да бъде избягвана всяка икономическа и административна тежест за държавите членки, която се прибавя към вече съществуващите тежести.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Съюзът и държавите членки следва да се стремят да представят възможно най-актуална информация за своите емисии на парникови газове, по-специално в рамките на стратегията „Европа 2020“ и в определения за нея график. Настоящият регламент следва да дава възможност за изготвянето на такива прогнози във възможно най-кратки срокове чрез използването на статистическа и друга информация.

(12) Съюзът и държавите членки следва да се стремят да представят възможно най-актуална информация за своите емисии на парникови газове, по-специално в рамките на стратегията „Европа 2020“ и в определения за нея график и в рамките на европейската космическа политика и на европейската космическа стратегия, които се занимават с важни предизвикателства, като природни бедствия, ресурси и наблюдение на климата в полза на гражданите на Съюза. В това отношение космическите данни следва да се считат за съществени инструменти за мониторинг за Съюза и държавите членки, поради способността да подобрят общата картина на емисиите на СО2 и CH4, както и на земеползването, промените в земеползването и горското стопанство. За тази цел програмата „Глобален мониторинг на околната среда и сигурността“ (ГМОСС) и другите спътникови системи следва да бъдат използвани в максимална степен, за да гарантират своевременно докладване на емисиите (ежедневно измерване в световен мащаб на предизвиканите от човека и селското стопанство емисии на CO2 и CH4, както и на поглътителите на CO2) и независими проверки на докладите за изчислените емисии. Настоящият регламент следва да дава възможност за изготвянето на такива прогнози във възможно най-кратки срокове чрез използването на статистическа и друга информация.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25a) Правомощията на Комисията да приема делегирани актове, за да добавя или заличава вещества от списъка на парниковите газове в приложение І към настоящия регламент, следва да бъдат в съответствие с всички нови международни споразумения.

Изменение  7

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки и от името на Съюза Комисията разработват и прилагат стратегии за развитие с ниски нива на въглеродни емисии, за да допринесат за:

1. Държавите членки и от името на Съюза Комисията разработват и прилагат стратегии за развитие с ниски нива на въглеродни емисии, за да допринесат за:

a) прозрачния и точен мониторинг на действителния и предвидения напредък на държавите членки, включително приноса на мерките на Съюза за изпълнение на ангажиментите на Съюза и държавите-членки съгласно РКООНИК за ограничаване или намаляване на антропогенните емисии на парникови газове;

a) прозрачния и точен мониторинг на действителния и предвидения напредък на държавите членки, включително приноса на мерките на Съюза за изпълнение на ангажиментите на Съюза и държавите членки съгласно РКООНИК за ограничаване или намаляване на антропогенните емисии на парникови газове;

б) изпълнението на ангажиментите на държавите членки за намаляване на емисиите на парникови газове съгласно Решение № 406/2009/ЕО и постигането на дългосрочно намаление на емисиите и засилване на отстраняването от поглътители във всички сектори в съответствие с целта на Съюза за намаляване на емисиите на развитите страни като група с 80—95 % до 2050 г. в сравнение с равнищата от 1990 г., в контекста на необходимите намаления според Междуправителствения комитет по изменение на климата (МКИК);

б) изпълнението на ангажиментите на държавите членки за намаляване на емисиите на парникови газове съгласно Решение № 406/2009/ЕО и постигането на дългосрочно намаление на емисиите и засилване на отстраняването от поглътители във всички сектори в съответствие с целта на Съюза за намаляване на вътрешните емисии на развитите страни като група с 80—95 % до 2050 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. и с разходно-ефективна траектория, включително основни етапи за намаленията на национално равнище за 2030 г. и 2040 г., в контекста на необходимите намаления според Междуправителствения комитет по изменение на климата (МКИК);

Изменение  8

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки представят на Комисията своите стратегии за развитие с ниски нива на въглеродни емисии една година след влизането в сила на настоящия регламент или съгласно график, одобрен в международен план в контекста на процесите, свързани с РКООНИК.

2. Държавите членки представят на Комисията своите стратегии за развитие с ниски нива на въглеродни емисии две години след влизането в сила на настоящия регламент или съгласно график, одобрен в международен план в контекста на процесите, свързани с РКООНИК.

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. След приключване на прегледа на националните инвентаризации по Протокола от Киото за всяка година от първия период на ангажименти, предвиден в Протокола от Киото, включително решаването на всички въпроси, свързани с изпълнението, държавите членки изтеглят от регистъра ПЕЕ, ЕПЕ, ЕНЕ и СНЕ, еквивалентни на техните нетни емисии през съответната година.

1. След приключване на прегледа на националните инвентаризации по Протокола от Киото за всяка година от първия период на ангажименти, предвиден в Протокола от Киото, включително решаването на всички въпроси, свързани с изпълнението, държавите членки изтеглят от регистъра използваните ПЕЕ, ЕПЕ, ЕНЕ и СНЕ, еквивалентни на техните нетни емисии през съответната година.

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. По отношение на последната година от периода на ангажименти, предвиден в Протокола от Киото, държавите членки изтеглят емисионните единици от регистъра преди края на допълнителния период за изпълнение на ангажиментите, установен в Решение 11/СМР.11 на Конференцията на страните по РКООНИК, служеща като среща на страните по Протокола от Киото.

2. По отношение на последната година от периода на ангажименти, предвиден в Протокола от Киото, държавите членки изтеглят използваните емисионни единици от регистъра преди края на допълнителния период за изпълнение на ангажиментите, установен в Решение 11/СМР.11 на Конференцията на страните по РКООНИК, служеща като среща на страните по Протокола от Киото.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки предоставят на Комисията в срок до 15 март всяка година („година Х“):

1. Държавите членки могат да предоставят на Комисията в срок до 15 март всяка година („година Х“):

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. До 15 март всяка година („година Х“) държавите членки докладват на Комисията националните прогнози за антропогенни емисии на парникови газове по източници и по отстраняването от поглътители, организирани по газове и по сектори. Тези прогнози включват предполагаемите количества за период от 4 бъдещи години, които завършват на 0 или 5 веднага след годината Х. Националните прогнози вземат под внимание всички политики и мерки, приети на равнището на Съюза, и включват:

1. До 15 март на съответната година („година Х“) държавите членки докладват веднъж на всеки две години на Комисията националните прогнози за антропогенни емисии на парникови газове по източници и по отстраняването от поглътители, организирани по газове и по сектори. Тези прогнози включват предполагаемите количества за период от 4 бъдещи години, които завършват на 0 или 5 веднага след годината Х. Националните прогнози вземат под внимание всички политики и мерки, приети на равнището на Съюза, и включват:

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

До 15 март всяка година държавите членки докладват на Комисията информация за осъществените или планирани от тях действия за адаптиране към изменението на климата, по-специално за националните или регионалните стратегии и за мерките за адаптиране. Тази информация включва отпусканите от бюджета средства по области на политиката и, за всяка мярка за адаптиране, основната цел, вида инструмент, състоянието на изпълнение и категорията въздействие на изменението на климата (например наводнения, повишаване на морското равнище, екстремни температури, суши и необичайни метеорологични явления).

До 15 март на съответната година държавите членки докладват веднъж на всеки две години на Комисията информация за осъществените или планирани от тях действия за адаптиране към изменението на климата, по-специално за националните или регионалните стратегии и за мерките за адаптиране. Тази информация включва отпусканите от бюджета средства по области на политиката и, за всяка мярка за адаптиране, основната цел, вида инструмент, състоянието на изпълнение и категорията въздействие на изменението на климата (например наводнения, повишаване на морското равнище, екстремни температури, суши и необичайни метеорологични явления).

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 17 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Въз основа на най-добрите налични данни държавите-членки докладват на Комисията до 15 март всяка година („година Х“):

Въз основа на най-добрите налични данни държавите членки докладват веднъж на всеки две години на Комисията до 15 март на съответната година („година Х“):

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 17 – буква а – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iv) подробна информация за помощта, предоставена както от публичния, така и от частния сектор, когато е целесъобразно, на развиващи се държави, които са особено уязвими към последиците от изменението на климата при адаптирането към тези последици;

iv) подробна информация за помощта, предоставена както от публичния, така и от частния сектор, когато е целесъобразно, на развиващи се държави, които са особено уязвими към последиците от изменението на климата при адаптирането към тези последици, в която се посочват страната получател на помощта, секторът и видът дейност;

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 17 – буква а – подточка v)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

v) подробна информация за помощта, предоставена както от публичния, така и от частния сектор, когато е целесъобразно, на развиващи се страни с цел намаляване на емисиите на парникови газове;

v) подробна информация за помощта, предоставена както от публичния, така и от частния сектор, когато е целесъобразно, на развиващи се страни с цел намаляване на емисиите на парникови газове, в която се посочват страната получател на помощта, секторът и видът дейност;

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) информацията, посочена в член 6, параграф 1, буква б) от Решение № 406/2009/ЕО, и информация как тяхната политика за закупуване спомага за постигането на международно споразумение относно изменението на климата.

г) информацията, посочена в член 6, параграф 1, буква б) от Решение № 406/2009/ЕО, и информация как тяхната политика за закупуване спомага за постигането на международно споразумение относно изменението на климата. В случай на дейности по проект за производство на енергия чрез водноелектрическа централа с мощност над 20MW, държавите членки уведомяват по какъв начин, при одобряването на подобни дейности по проекти, те гарантират, че по време на тяхното разработване се спазват съответните международни критерии и насоки, по-конкретно Протоколът за оценка на устойчивостта на водноелектрическите централи от 2010 г.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa) дългосрочната цел по отношение на климата и разходно-ефективна траектория, включително основни етапи за намаленията на национално равнище за 2030 г. и 2040 г.;

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза

Позовавания

COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

30.11.2011 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

30.11.2011 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Takis Hadjigeorgiou

15.2.2012 г.

 

 

 

Дата на приемане

8.5.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

52

3

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Владимир Уручев, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Ioan Enciu, Françoise Grossetête, Takis Hadjigeorgiou, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Bernd Lange, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Silvia-Adriana Ţicău, Inês Cristina Zuber

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Anne E. Jensen, Nicole Kiil-Nielsen, Norica Nicolai

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза

Позовавания

COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD)

Дата на представяне на ЕП

23.11.2011 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

30.11.2011 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

19.1.2012 г.

ITRE

30.11.2011 г.

TRAN

30.11.2011 г.

 

Неизказано становище

       Дата на решението

TRAN

19.12.2011 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Bas Eickhout

25.1.2012 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

22.3.2012 г.

25.4.2012 г.

 

 

Дата на приемане

30.5.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

48

1

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Martin Callanan, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Владко Тодоров Панайотов, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Gaston Franco, James Nicholson, Eva Ortiz Vilella, Vittorio Prodi, Britta Reimers, Michèle Rivasi, Alda Sousa, Bart Staes, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni

Дата на внасяне

6.6.2012 г.