Postup : 2011/0372(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0191/2012

Předložené texty :

A7-0191/2012

Rozpravy :

PV 11/03/2013 - 23
CRE 11/03/2013 - 23

Hlasování :

PV 12/03/2013 - 8.4
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0064

ZPRÁVA     ***I
PDF 840kWORD 590k
6. 6. 2012
PE 483.710v02-00 A7-0191/2012

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu

(COM(2011)0789 – C7‑0433/2011 – 2011/0372(COD))

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Zpravodaj: Bas Eickhout

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro rozvoj
 STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu

(COM(2011)0789 – C7‑0433/2011 – 2011/0372(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2011)0789),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0433/2011),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 28. března 2012(1),

–   s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne… (2),

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a na stanoviska Výboru pro rozvoj a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0191/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) K pokroku v řešení problémů spojených se změnou klimatu vyváženým způsobem významně přispělo rozhodnutí 1/CP.15 přijaté na konferenci smluvních stran úmluvy UNFCCC (dále jen „rozhodnutí 1/CP.15“ nebo „Kodaňská dohoda“) a rozhodnutí 1/CP.16 přijaté na konferenci smluvních stran úmluvy UNFCCC („rozhodnutí 1/CP.16“ nebo „cancúnské dohody“). Tato rozhodnutí zavádějí nové požadavky na monitorování a podávání zpráv, které se uplatní při realizaci ambiciózního snížení emisí, k jakému se Unie a její členské státy zavázaly, a poskytují podporu rozvojovým zemím. Rovněž uznávají, že zabývat se přizpůsobením změně klimatu má stejnou prioritu jako zmírňování dopadů. Rozhodnutí 1/CP.16 také vyžaduje, aby rozvinuté země vypracovaly strategie nebo plány rozvoje nízkouhlíkového hospodářství. Očekává se, že tyto strategie nebo plány přispějí k vybudování nízkouhlíkové společnosti a zajistí pokračující vysoký růst a udržitelný rozvoj. Toto nařízení by mělo prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci usnadnit provádění těchto a budoucích požadavků na monitorování a podávání zpráv, jež vyplynou z dalších rozhodnutí nebo schválení mezinárodní dohody v rámci úmluvy UNFCCC.

(4) K pokroku v řešení problémů spojených se změnou klimatu vyváženým způsobem významně přispělo rozhodnutí 1/CP.15 přijaté na konferenci smluvních stran úmluvy UNFCCC (dále jen „rozhodnutí 1/CP.15“ nebo „Kodaňská dohoda“) a rozhodnutí 1/CP.16 přijaté na konferenci smluvních stran úmluvy UNFCCC („rozhodnutí 1/CP.16“ nebo „cancúnské dohody“). Tato rozhodnutí zavádějí nové požadavky na monitorování a podávání zpráv, které se uplatní při realizaci ambiciózního snížení emisí, k jakému se Unie a její členské státy zavázaly, a poskytují podporu rozvojovým zemím. Rovněž uznávají, že zabývat se přizpůsobením změně klimatu má stejnou prioritu jako zmírňování dopadů. Rozhodnutí 1/CP.16 také vyžaduje, aby rozvinuté země vypracovaly strategie nebo plány rozvoje nízkouhlíkového hospodářství. Očekává se, že tyto strategie nebo plány přispějí k vybudování nízkouhlíkové společnosti a zajistí pokračující vysoký růst a udržitelný rozvoj. Měly by rovněž být prostorově znázorněny / vymezeny a odpovídat nákladově efektivnímu postupu směřujícímu ke splnění dlouhodobého cíle v oblasti klimatu, tj. snížení domácích emisí do roku 2030 o nejméně 40 % a do roku 2040 o 60 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990. Toto nařízení by mělo prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci usnadnit provádění těchto a budoucích požadavků na monitorování a podávání zpráv, jež vyplynou z dalších rozhodnutí nebo schválení mezinárodní dohody v rámci úmluvy UNFCCC.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Klimaticko-energetický balíček přijatý v roce 2009, zejména rozhodnutí č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020, a směrnice 2009/29/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 2003/87/ES s cílem zlepšit a rozšířit systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství, představuje další závazný příslib Unie a členských států významně snížit své emise skleníkových plynů. Systém Unie pro monitorování a vykazování emisí by měl být rovněž aktualizován s ohledem na nové požadavky těchto právních předpisů.

(5) Klimaticko-energetický balíček přijatý v roce 2009, zejména rozhodnutí č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020, a směrnice 2009/29/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 2003/87/ES s cílem zlepšit a rozšířit systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství, představuje další závazný příslib Unie a členských států významně snížit své emise skleníkových plynů. Systém Unie pro monitorování a vykazování emisí by měl být rovněž aktualizován s ohledem na nové požadavky těchto právních předpisů. Podávání zpráv podle tohoto nařízení by rovněž mělo vycházet z informací obdržených od členských států na základě provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů1 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/.../EU [o energetické účinnosti]2.

 

______________

 

1 Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16.

 

2 Úř. věst. L ...

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) Kypr a Malta byly zařazeny do přílohy I Kjótského protokolu rozhodnutím CP.17 konference smluvních stran úmluvy UNFCCC (s účinkem od 1. ledna 2013 nebo k pozdějšímu dni) a rozhodnutím 3/CP.15 konference smluvních stran úmluvy UNFCCC (s účinkem od 26. října 2010).

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a) V zájmu zajištění efektivity mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů je nutné, aby se dále nezvyšovala finanční a administrativní zátěž, kterou tato činnost již pro členské státy představuje.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Unie a členské státy by se měly snažit podávat co nejaktuálnější informace o emisích skleníkových plynů, zejména v rámci strategie Evropa 2020 a harmonogramů stanovených touto strategií. Toto nařízení by mělo umožnit vypracování těchto odhadů v co nejkratším možném čase za pomoci statistických a dalších informací.

(12) Unie a členské státy by se měly snažit podávat co nejaktuálnější informace o emisích skleníkových plynů, zejména v rámci strategie Evropa 2020 a harmonogramů stanovených touto strategií a v rámci evropské vesmírné politiky a strategie, která se ve prospěch občanů Unie zabývá důležitými problémy, jako jsou přírodní katastrofy, zdroje a monitorování klimatu. V tomto ohledu by měly být za klíčové nástroje Unie a členských států pro monitorování považovány vesmírné údaje, protože dokážou vylepšit celkový obraz emisí CO2 a CH4 i LULUCF. Za tímto účelem by se měl v maximální možné míře používat program globálního sledování životního prostředí a bezpečnosti (GMES) a ostatní družicové systémy s cílem poskytovat včasná hlášení o emisích (globální denní měření emisí CO2 a CH4 způsobených člověkem, emisí ve venkovských oblastech a úložišť CO2) a nezávisle ověřovat zprávy o vypočítaných emisích. Toto nařízení by mělo umožnit vypracování těchto odhadů v co nejkratším možném čase za pomoci statistických a dalších informací.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Požadavky na monitorování a vykazování emisí z námořní dopravy členskými státy by měly být přijaty způsobem, který doplňuje požadavky a je v souladu s požadavky dohodnutými v rámci úmluvy UNFCCC nebo v maximálním možném rozsahu doplňuje požadavky a je v souladu s požadavky, které se uplatňují na plavidla a které byly stanoveny v rámci Mezinárodní námořní organizace („IMO“) nebo prostřednictvím opatření Unie vztahujícího se na emise skleníkových plynů z námořní dopravy. Toto monitorování a vykazování poskytne lepší přehled o těchto emisích a podpoří účinné provádění politiky.

(13) Pro zpřesnění údajů o znečištění z lodí a překonání neúčinnosti pramenící z nedostatečné transparentnosti informací by požadavky na monitorování a vykazování informací souvisejících s klimatem a týkajících se námořní dopravy ze strany majitelů a provozovatelů lodí měly být přijaty způsobem, který doplňuje požadavky a je v souladu s požadavky dohodnutými v rámci úmluvy UNFCCC nebo v maximálním možném rozsahu doplňuje požadavky a je v souladu s požadavky, které se uplatňují na plavidla a které byly stanoveny v rámci Mezinárodní námořní organizace („IMO“) nebo prostřednictvím opatření Unie vztahujícího se na emise skleníkových plynů z námořní dopravy. Toto monitorování a vykazování poskytne lepší přehled o těchto emisích a podpoří účinné provádění politiky.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a) Podle článku 6 Kjótského protokolu mají členské státy zajistit, aby používání pružných mechanismů Kjótského protokolu doplňovalo vnitrostátní kroky, s cílem zmenšit rozdíly v emisích na osobu mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi. Alespoň k polovině absolutního snížení pod historickou hranici emisí by mělo dojít v Unii. Právní předpisy Unie rovněž obsahují konkrétní ustanovení týkající se některých druhů projektových kreditů mechanismu čistého rozvoje, které by měly být v registrech a ve zprávách členských států konkrétně označeny.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a) Je rovněž důležité podávat zprávy o soukromých zdrojích poskytnutých na financování opatření v oblasti klimatu v rozvojových zemích, které se odlišuje od financování projektů spadajících pod flexibilní mechanismy, v jejichž rámci jsou využívány kredity na dosažení souladu se závazky snižovat emise skleníkových plynů v průmyslově vyspělých zemích.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16b) Příspěvek Unie k mezinárodnímu financování opatření v oblasti klimatu v rozvojových zemích by měl být ve stále větší míře poskytován prostřednictvím rozpočtu Unie. Veškeré příjmy plynoucí z opatření na začlenění emisí z mezinárodní dopravy mezi cíle Unie v oblasti klimatu by měly být vybírány na ústřední úrovni a přidělovány na mezinárodní financování opatření v oblasti klimatu, a to prostřednictvím Fondu pro světové klima a biologickou rozmanitost, jehož zřízení navrhla Komise.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a) Komise by měla v kterémkoli nadcházejícím přezkumu směrnice 2003/87/ES posoudit provádění ustanovení o použití příjmů z dražeb a podávání zpráv o těchto příjmech a uvážit převedení jejich části do Fondu pro světové klima a biologickou rozmanitost a na opatření v oblasti klimatu v rámci Unie.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a) Stávající pokyny pro vykazování emisí skleníkových plynů podle úmluvy UNFCCC doporučují, aby byly emise metanu vykazovány v časovém horizontu 100 let. Vzhledem k jeho vysokému potenciálu, co se týče globálního oteplování, a poměrně krátké životnosti v atmosféře by Komise měla analyzovat, jaké dopady by v případě metanu mělo přijetí dvacetiletého časového horizontu na politiky a opatření s ohledem na střednědobé a dlouhodobé cíle Unie v oblasti klimatu.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22) Letectví má dopad na světové klima v důsledku uvolňování oxidu uhličitého (CO2), ale také v důsledku dalších emisí a mechanismů, včetně emisí oxidů dusíku a zvyšování tvorby cirrové oblačnosti. Vzhledem k rychlému vývoji vědeckých poznatků o těchto dopadech by mělo být v rámci tohoto nařízení pravidelně prováděno aktualizované posuzování dopadů letectví na světové klima, které nesouvisejí s CO2.

(22) Letectví má dopad na světové klima v důsledku uvolňování oxidu uhličitého (CO2), ale také v důsledku dalších emisí a mechanismů, včetně emisí oxidů dusíku a zvyšování tvorby cirrové oblačnosti. Vzhledem k rychlému vývoji vědeckých poznatků o těchto dopadech by mělo být v rámci tohoto nařízení pravidelně prováděno aktualizované posuzování dopadů letectví na světové klima, které nesouvisejí s CO2, a měla by být předložena doporučení ohledně proveditelných politických možností jejich řešení.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25) Aby byly zajištěny jednotné podmínky provádění čl. 20 odst. 5 tohoto nařízení, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Za účelem stanovení harmonizovaných požadavků na vykazování potřebných pro monitorování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací s významem pro politiku změny klimatu, by měla být pravomoc k přijímání aktů v souladu s čl. 290 Smlouvy o fungování Evropské unie přenesena na Komisi v souvislosti s revizí přílohy I tohoto nařízení, podáváním zpráv členských států o LULUCF a námořní dopravě, národními systémy členských států, odborným přezkumem údajů inventur členských států, podrobnými požadavky na obsah, strukturu, formát a postupy podávání zpráv členskými státy i zrušením a změnou některých povinností v souladu s tímto nařízením. Je obzvláště důležité, aby Komise během přípravné práce prováděla konzultace, včetně konzultací s odborníky. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit souběžné, včasné a náležité předávání příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě.

(25) Aby byly zajištěny jednotné podmínky provádění čl. 20 odst. 5 tohoto nařízení, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být uplatňovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí1.

 

(25a) Za účelem stanovení harmonizovaných požadavků na vykazování potřebných pro monitorování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací s významem pro politiku změny klimatu, by měla být pravomoc k přijímání aktů v souladu s čl. 290 Smlouvy o fungování Evropské unie přenesena na Komisi v souvislosti s revizí přílohy I tohoto nařízení, podáváním zpráv členských států o LULUCF a námořní dopravě, národními systémy členských států, odborným přezkumem údajů inventur členských států, podrobnými požadavky na obsah, strukturu, formát a postupy podávání zpráv členskými státy i zrušením a změnou některých povinností v souladu s tímto nařízením. Je obzvláště důležité, aby Komise během přípravné práce prováděla konzultace, včetně konzultací s odborníky. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

 

__________________

 

1 Úř. věst. L 55, 28.2.11, s. 13.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) monitorování a vykazování emisí z černého uhlí s přihlédnutím k usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. září 2011 o komplexním přístupu k jiným antropogenním emisím ovlivňujícím klima, než jsou emise CO21;

 

__________________

 

1 P7_TA(2011)0384.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) vykazování emisí CO2 z námořní dopravy;

e) vykazování emisí skleníkových plynů z námořní dopravy;

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) monitorování a podávání zpráv o opatřeních přijatých členskými státy za účelem přizpůsobení se nevyhnutelným následkům změny klimatu;

g) monitorování a podávání zpráv o opatřeních přijatých členskými státy za účelem nákladově efektivního přizpůsobení se nevyhnutelným následkům změny klimatu;

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) strategie Unie a jejích členských států v oblasti rozvoje nízkouhlíkového hospodářství a případné aktualizace těchto strategií v souladu s rozhodnutím 1/CP.16;

a) kvantifikované cíle Unie a jejích členských států týkající se snížení emisí v rámci celého hospodářství, jejich strategie v oblasti rozvoje nízkouhlíkového hospodářství a případné aktualizace těchto strategií v souladu s rozhodnutím 1/CP.16;

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) emise skleníkových plynů z námořních plavidel vplouvajících do přístavů členských států;

d) informace související s klimatem a týkající se námořních plavidel vplouvajících do přístavů členských států;

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea) kroky Unie a členských států na snížení jiných antropogenních emisí ovlivňujících klima, než jsou emise CO2, s přihlédnutím k usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. září 2011 o komplexním přístupu k jiným antropogenním emisím ovlivňujícím klima, než jsou emise CO21;

 

__________________

 

1 P7_TA(2011)0384.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Článek 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy a Komise jménem Unie navrhnou a provádějí strategii rozvoje nízkouhlíkového hospodářství, aby přispěly:

1. Členské státy a Komise jménem Unie navrhnou a provádějí strategii rozvoje nízkouhlíkového hospodářství v souladu s ustanoveními o podávání zpráv, která jsou dohodnuta na mezinárodní úrovni v souvislosti s procesem UNFCCC, aby přispěly:

a) k transparentnímu a přesnému monitorování skutečného a plánovaného pokroku dosaženého členskými státy – mimo jiné v důsledku opatření Unie – při plnění závazků Unie a členských států k omezování nebo snižování antropogenních emisí skleníkových plynů podle úmluvy UNFCCC;

a) k transparentnímu a přesnému monitorování skutečného a plánovaného pokroku dosaženého členskými státy – mimo jiné v důsledku opatření Unie – při plnění závazků Unie a členských států k omezování nebo snižování antropogenních emisí skleníkových plynů podle úmluvy UNFCCC;

b) ke splnění závazků členských států v oblasti snižování emisí skleníkových plynů v souladu s nařízením č. 406/2009/ES a k dosažení dlouhodobého snížení emisí a posílení snížení pomocí propadů ve všech odvětvích v souladu s cílem Unie snížit emise o 80 až 95 % do roku 2050 v porovnání s úrovněmi v roce 1990, a to v souvislosti se snížením ze strany rozvinutých zemí jako celku, jež je podle IPCC nezbytné.

b) ke splnění závazků členských států v oblasti snižování emisí skleníkových plynů v souladu s nařízením č. 406/2009/ES a k dosažení dlouhodobého snížení emisí a jejich většího odstranění pomocí jejich ukládání v úložištích ve všech odvětvích v souladu s cílem Unie snížit domácí emise o 80 až 95 % do roku 2050 v porovnání s úrovněmi v roce 1990 a s nákladově efektivním postupem, včetně mezníků jejich domácího snižování pro roky 2030 a 2040, a to v souvislosti se snížením ze strany rozvinutých zemí jako celku, jež je podle IPCC nezbytné.

2. Členské státy Komisi předloží svou strategii rozvoje nízkouhlíkového hospodářství do jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v platnost, nebo v souladu s jakýmkoli harmonogramem dohodnutým na mezinárodní úrovni v souvislosti s procesem úmluvy UNFCCC.

2. Členské státy Komisi předloží svou prostorově znázorněnou strategii rozvoje nízkouhlíkového hospodářství 18 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost, nebo v souladu s jakýmkoli harmonogramem dohodnutým na mezinárodní úrovni v souvislosti s procesem úmluvy UNFCCC.

 

2a. Členské státy a Komise jménem Unie podle potřeby přezkoumají a aktualizují své příslušné strategie v oblasti rozvoje nízkouhlíkového hospodářství, a to přinejmenším každých pět let.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zřídí, provozují a neustále se snaží vylepšovat národní inventurní systémy pro odhad antropogenních emisí ze zdrojů a snížení pomocí propadů skleníkových plynů uvedených v příloze I tohoto nařízení a zajistí včasnost, transparentnost, přesnost, jednotnost, srovnatelnost a úplnost svých inventur skleníkových plynů.

1. Členské státy v souladu s požadavky UNFCCC na vnitrostátní systémy zřídí, provozují a neustále se snaží vylepšovat národní inventurní systémy pro odhad antropogenních emisí ze zdrojů a snížení pomocí propadů skleníkových plynů uvedených v příloze I tohoto nařízení a zajistí včasnost, transparentnost, přesnost, jednotnost, srovnatelnost a úplnost svých inventur skleníkových plynů.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) využívat systémy podávání zpráv zavedené podle čl. 6 odst. 4 nařízení (ES) č. 842/2006 za účelem zlepšení odhadů fluorovaných plynů v inventurách skleníkových plynů;

a) v případě potřeby využívat systémy podávání zpráv zavedené podle čl. 6 odst. 4 nařízení (ES) č. 842/2006 za účelem zlepšení odhadů fluorovaných plynů v inventurách skleníkových plynů;

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. n

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

n) popis jakýchkoli změn svého národního inventárního systému;

n) popis změn svého národního inventárního systému;

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. o

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

o) popis jakýchkoli změn národního registru;

o) popis změn národního registru;

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členské státy předkládají národní inventuru obsahující informace shodné s informacemi předloženými Komisi v souladu s odstavcem 2 tohoto článku sekretariátu úmluvy UNFCCC do 15. dubna každého roku.

3. Členské státy předkládají národní inventuru obsahující informace předložené Komisi v souladu s odstavcem 2 tohoto článku sekretariátu úmluvy UNFCCC do 15. dubna každého roku.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) přidat látky do seznamu nebo odstranit látky ze seznamu skleníkových plynů uvedeného v příloze I tohoto nařízení;

a) přidat látky do seznamu nebo odstranit látky ze seznamu skleníkových plynů uvedeného v příloze I tohoto nařízení na základě rozhodnutí přijatých podle úmluvy UNFCCC a Kjótského protokolu nebo na základě významu daných skleníkových plynů;

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) stanovit požadavky na monitorování nebo vykazování týkající se LULUCF v souladu s jakoukoli novou mezinárodní dohodou nebo právním aktem přijatým v souladu s článkem 9 rozhodnutí č. 406/2009/ES.

b) stanovit požadavky na monitorování nebo vykazování týkající se LULUCF v souladu s jakoukoli novou mezinárodní dohodou nebo právním aktem přijatým v souladu s článkem 9 rozhodnutí č. 406/2009/ES s cílem zajistit environmentální integritu přispění daného odvětví ke snižování emisí v Unii;

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise provede počáteční kontrolu údajů předložených členskými státy v souladu s čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení z hlediska jejich úplnosti a problémů, jež by s nimi mohly být spojeny. Výsledky zašle členským státům do šesti týdnů od lhůty pro předložení. Členské státy zodpoví dotazy vznesené na základě počáteční kontroly do 15. března a předloží konečné znění inventury za rok X−2.

1. Komise provede počáteční kontrolu údajů předložených členskými státy v souladu s čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení z hlediska jejich úplnosti a problémů, jež by s nimi mohly být spojeny. Výsledky zašle členským státům do šesti týdnů od lhůty pro předložení. Členské státy zodpoví všechny náležité dotazy vznesené na základě počáteční kontroly do 15. března a předloží konečné znění inventury za rok X−2.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pokud členský stát do 15. března nezodpoví dotazy Komise nebo nepředloží úplné odhady inventury požadované pro sestavení inventury Unie, Komise vypracuje odhady, které se použijí namísto příslušných odhadů inventury daného členského státu. Pro tento účel Komise použije metody, které jsou v souladu s pokyny platnými pro vypracovávání národních inventur skleníkových plynů.

2. Pokud členský stát do 15. března nepředloží úplné odhady inventury požadované pro sestavení inventury Unie, Komise v úzké spolupráci s dotčeným členským státem vypracuje odhady, které se použijí namísto příslušných odhadů inventury daného členského státu. Pro tento účel Komise použije metody, které jsou v souladu s pokyny platnými pro vypracovávání národních inventur skleníkových plynů.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Článek 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vykazování emisí CO2 z námořní dopravy

Vykazování informací o námořní dopravě souvisejících s klimatem

1. Komise je zmocněna k přijetí aktu v přenesené pravomoci v souladu s článkem 29 tohoto nařízení za účelem stanovení požadavků na monitorování a vykazování emisí CO2 z námořní dopravy souvisejících s námořními plavidly, které vplouvají do přístavů členských států. Přijaté požadavky na monitorování a vykazování musí být v souladu s požadavky dohodnutými v rámci úmluvy UNFCCC a v maximální možné míře požadavky uplatňovanými na plavidla v rámci IMO nebo prostřednictvím právních předpisů Unie, které se vztahují na emise skleníkových plynů z námořní dopravy. Požadavky na monitorování a vykazování musí v maximální možné míře minimalizovat pracovní zatížení členských států, mimo jiné i za použití centralizovaného shromažďování a správy údajů.

1. Komise přijme akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 29 tohoto nařízení k datu uvedenému v bodu odůvodnění 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/29/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 2003/87/ES s cílem zlepšit a rozšířit systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství1, za účelem stanovení požadavků na monitorování a vykazování informací souvisejících s klimatem a týkajících se námořní dopravy, konkrétně námořních plavidel, které vplouvají do přístavů členských států. Přijaté požadavky na monitorování a vykazování musí být v souladu s metodikami dohodnutými v rámci úmluvy UNFCCC a s metodikami uplatňovanými na plavidla v rámci IMO nebo požadavky právních předpisů Unie, které se vztahují na emise skleníkových plynů z námořní dopravy. Požadavky na monitorování a vykazování musí v maximální možné míře minimalizovat pracovní zatížení členských států, mimo jiné i za použití centralizovaného shromažďování, správy a zveřejňování údajů.

 

Požadavky se vztahují na lodě produkující významné množství emisí a mezi něž patří přinejmenším tankery, lodě pro přepravu volně loženého nákladu, lodě pro přepravu běžného nákladu a kontejnerové lodě, pokud dosahují odpovídající minimální velikosti a prahových hodnot dopravy.

2. V případě přijetí aktu v souladu s odstavcem 1 členské státy do 15. ledna každého roku („rok X“) stanoví emise CO2 z námořní dopravy v souladu s tímto aktem za rok X−2 a podají o tom zprávu Komisi.

2. Po přijetí aktu v přenesené pravomoci v souladu s odstavcem 1 členské státy do 15. ledna každého roku („rok X“) stanoví a shromáždí informace související s klimatem a týkající se námořní dopravy za rok X–2, předloží je Komisi a Evropské agentuře pro námořní bezpečnost (EMSA) a zpřístupní je veřejnosti. Tyto informace se zveřejňují způsobem, který je užitečný pro nájemce či uživatele těchto lodí.

 

2a. Na základě informací poskytnutých podle odstavce 2 poskytne EMSA mimo jiné analýzu celkového dopadu námořní dopravy na světové klima, v níž se zaměří i na dopady, které nejsou spojeny s CO2, např. dopady černého uhlíku, a na účinky aerosolů, a vypracuje prognózy, a to v případě potřeby i prostřednictvím modelového přístupu a s využitím údajů o provozu. EMSA tento modelový přístup pravidelně přezkoumá s ohledem na vědecký pokrok.

 

EMSA rovněž předloží možnosti pro zavedení označování výkonnosti.

 

_______

 

1 Úř. věst L 140, 5.6.2009, s. 63.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Usilují o zajištění včasnosti, transparentnosti, přesnosti, jednotnosti, srovnatelnosti a úplnosti informací podávaných ve zprávách o politikách, opatřeních a odhadech antropogenních emisí skleníkových plynů ze zdrojů a snížení pomocí propadů, jak je uvedeno v článcích 14 a 15 tohoto nařízení, včetně používání a uplatňování údajů, metod a modelů a provádění činností v oblasti zabezpečení kvality a kontroly kvality a analýzy citlivosti.

2. Usilují o zajištění včasnosti, transparentnosti, přesnosti, jednotnosti, srovnatelnosti a úplnosti informací podávaných ve zprávách o politikách, opatřeních a odhadech antropogenních emisí skleníkových plynů ze zdrojů a snížení pomocí propadů, jak je uvedeno v článcích 14 a 15 tohoto nařízení, včetně případného používání a uplatňování údajů, metod a modelů a provádění činností v oblasti zabezpečení kvality a kontroly kvality a analýzy citlivosti.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – písm. c – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) informace o vnitrostátních politikách a opatřeních a o provádění politik a opatření Unie, které omezují nebo snižují emise skleníkových plynů ze zdrojů nebo podporují snížení pomocí propadů, poskytnuté podle odvětví pro jednotlivé skleníkové plyny uvedené v příloze I tohoto nařízení. Tyto informace křížově odkazují na příslušné vnitrostátní nebo unijní politiky, zejména ty, které se týkají kvality ovzduší, a zahrnují:

c) informace o vnitrostátních politikách a opatřeních a o provádění politik a opatření Unie, které omezují nebo snižují emise skleníkových plynů ze zdrojů, podporují snížení pomocí propadů, zvyšují podíl energie z obnovitelných zdrojů nebo snižují hrubou konečnou spotřebu energie, poskytnuté podle odvětví pro jednotlivé skleníkové plyny uvedené v příloze I tohoto nařízení. Tyto informace křížově odkazují na příslušné vnitrostátní nebo unijní politiky, zejména ty, které se týkají kvality ovzduší, a zahrnují:

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – písm. c – bod vi

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

vi) odhady předpokládaných nákladů politik a opatření, případně odhady realizovaných nákladů na politiky a opatření;

vi) odhady předpokládaných nákladů a přínosů politik a opatření, případně odhady realizovaných nákladů na politiky a opatření a jejich přínosů;

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa) informace o tom, do jaké míry jsou opatření členského státu v souladu s nákladově efektivním postupem směřování k dlouhodobému cíli Unie v oblasti klimatu.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy v elektronické podobě zveřejní posouzení nákladů a účinků národních politik a opatření a jakékoli informace o provádění politik a opatření Unie, které omezují nebo snižují emise skleníkových plynů ze zdrojů nebo podporují snížení pomocí propadů, společně s technickými zprávami, z nichž tato posouzení vycházejí. Ty by měly zahrnovat popisy použitých modelů a metodických přístupů, definice a výchozí předpoklady.

2. Členské státy v elektronické podobě zveřejní posouzení nákladů a účinků národních politik a opatření, jsou-li k dispozici, a jakékoli informace o provádění politik a opatření Unie, které omezují nebo snižují emise skleníkových plynů ze zdrojů nebo podporují snížení pomocí propadů, společně s existujícími technickými zprávami, z nichž tato posouzení vycházejí. Ty by měly zahrnovat popisy použitých modelů a metodických přístupů, definice a výchozí předpoklady.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pokud členský stát do 15. března každého roku úplné odhady nepředloží, může odhady, které jsou zapotřebí pro sestavení odhadů Unie, vypracovat Komise.

2. Členské státy předloží nejaktuálnější dostupné odhady. Pokud členský stát do 15. března každého roku úplné odhady nepředloží nebo pokud odhady předložené k tomuto datu nejsou v souladu s odstavcem 1, může odhady, které jsou zapotřebí pro sestavení odhadů Unie, vypracovat Komise.

Pozměňovací návrh  37

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy podávají Komisi nejpozději do 15. března každého roku zprávy o prováděných nebo plánovaných opatřeních pro přizpůsobení se změně klimatu, zejména o národních nebo regionálních adaptačních strategiích a adaptačních opatřeních. Tyto informace zahrnují přidělování rozpočtových prostředků podle odvětví politiky na každé adaptační opatření, hlavní cíl, druh nástroje, stav provádění a kategorie dopadu změny klimatu (jako jsou záplavy, zvyšování mořské hladiny, extrémní teploty, sucha a mimořádné povětrností jevy).

Členské státy podávají Komisi nejpozději do 15. března každého druhého roku zprávy o prováděných nebo plánovaných opatřeních pro přizpůsobení se změně klimatu, zejména o národních nebo regionálních adaptačních strategiích a adaptačních opatřeních. Tyto informace zahrnují přidělování rozpočtových prostředků podle odvětví politiky na každé adaptační opatření, hlavní cíl, druh nástroje, stav provádění a kategorie dopadu změny klimatu (jako jsou záplavy, zvyšování mořské hladiny, extrémní teploty, sucha, bouře, hurikány a jiné mimořádné povětrností jevy).

Konsolidovaný pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení

Článek 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy podávají Komisi nejpozději do 15. března každého roku („rok X“) na základě nejlepších dostupných údajů zprávu obsahující:

Členské státy podávají Komisi nejpozději do 15. března každého roku („rok X“) na základě nejlepších dostupných údajů a za použití společného formátu, pokud možno schváleného v rámci úmluvy UNFCCC, zprávu obsahující:

a) informace o finanční podpoře přislíbené a vyplacené rozvojovým zemím v rámci úmluvy UNFCCC za rok X−1, o finanční podpoře přislíbené na rok X a o plánovaném poskytnutí podpory. Uvedené informace zahrnují:

a) informace o finanční podpoře přislíbené a vyplacené rozvojovým zemím v rámci úmluvy UNFCCC za rok X−1, o finanční podpoře přislíbené na rok X a o plánovaném poskytnutí podpory. Uvedené informace zahrnují:

i) informace, jestli finanční zdroje, které členský stát poskytl rozvojovým zemím, jsou v rámci úmluvy UNFCCC nové a dodatečné, a jakým výpočtem se k nim dospělo;

i) informace, jestli finanční zdroje, které členský stát poskytl rozvojovým zemím, jsou v souladu s úmluvou UNFCCC nové a dodatečné k cíli zvýšit oficiální rozvojovou pomoc na 0,7 % hrubého národního důchodu, a jakým výpočtem se k nim dospělo;

ii) informace o případných finančních prostředcích přidělených členským státem na provádění úmluvy UNFCCC podle druhu kanálu, jako jsou dvoustranné, regionální nebo jiné vícestranné kanály;

ii) informace o případných finančních prostředcích přidělených členským státem v souladu s úmluvou UNFCCC podle druhu finančního nástroje a kanálu, jako jsou dvoustranné, regionální nebo jiné vícestranné kanály;

iii) kvantitativní informace o finančních tocích založené na tzv. „ukazatelích z Ria pro pomoc spojenou se zmírňováním změny klimatu a pomoc spojenou s přizpůsobováním se změně klimatu“ (dále jen „ukazatele z Ria“), které představila skupina pro rozvojovou pomoc OECD, a metodické informace o provádění metodiky ukazatelů z Ria v oblasti změny klimatu;

iii) kvantitativní informace o finančních tocích, buď skrze projektovou, či rozpočtovou podporu, založené na tzv. „ukazatelích z Ria pro pomoc spojenou se zmírňováním změny klimatu a pomoc spojenou s přizpůsobováním se změně klimatu“ (dále jen „ukazatele z Ria“), které představila skupina pro rozvojovou pomoc OECD, a metodické informace o provádění metodiky ukazatelů z Ria v oblasti změny klimatu, přičemž je třeba odlišit financování činností v rámci mechanismu pro snižování emisí z odlesňování a znehodnocování lesů (REDD+) od ostatních finančních toků;

iv) podrobné informace o pomoci případně poskytované veřejným i soukromým sektorem rozvojovým zemím, které jsou obzvláště zranitelné vůči dopadům změny klimatu, aby se těmto dopadům mohly přizpůsobit;

iv) podrobné informace o pomoci případně poskytované veřejným i soukromým sektorem rozvojovým zemím, které jsou obzvláště zranitelné vůči dopadům změny klimatu, aby se těmto dopadům mohly přizpůsobit, s uvedením přijímající země, odvětví a druhu činnosti;

v) podrobné informace o pomoci případně poskytované veřejným i soukromým sektorem rozvojovým zemím na snížení emisí skleníkových plynů;

v) podrobné informace o pomoci případně poskytované veřejným i soukromým sektorem rozvojovým zemím na snížení emisí skleníkových plynů, s uvedením přijímající země, odvětví a druhu činnosti;

 

va) podrobné informace o nových a doplňkových finančních tocích ze soukromých zdrojů v rámci dvoustranného financování v oblasti klimatu, které jsou určeny na činnosti spojené se zmírněním dopadů změny klimatu a přizpůsobením se těmto dopadům v rozvojových zemích, a o politikách a opatřeních, které podporují navýšení soukromých investic na tento typ činností v rozvojových zemích, jež jsou smluvními stranami úmluvy UNFCCC, včetně informací o výši a využití těchto finančních prostředků na opatření v rámci činností na zmírnění a přizpůsobení se dopadům změny klimatu či mechanismu REDD+, přijímající zemi, odvětví a druhu činnosti a o druhu finančních prostředků či nástrojů, jejichž prostřednictvím byly tyto finance získány či investovány;

b) informace o činnostech členských států souvisejících s přenosem technologií do rozvojových zemí v rámci úmluvy UNFCCC a o technologiích přenesených za rok X−1, informace o plánovaných činnostech souvisejících s přenosem technologií do rozvojových zemí v rámci úmluvy UNFCCC a o technologiích, jejichž přenos se plánuje na rok X a roky následující. Měly by být zahrnuty informace o tom, jestli byly přenesené technologie použity na zmírnění dopadů změny klimatu či přizpůsobení se těmto dopadům, dále o přijímající zemi, výši poskytnuté podpory a druhu přenesené technologie.

b) informace o činnostech členských států souvisejících s přenosem technologií do rozvojových zemí v souladu s úmluvou UNFCCC a o technologiích přenesených za rok X−1, informace o plánovaných činnostech souvisejících s přenosem technologií do rozvojových zemí a o technologiích, jejichž přenos se plánuje na rok X a roky následující. Měly by být zahrnuty informace o tom, jestli byly přenesené technologie použity na zmírnění dopadů změny klimatu či přizpůsobení se těmto dopadům, dále o přijímající zemi, výši poskytnuté podpory, zdroji finančních prostředků ve veřejném či soukromém sektoru, odvětví a druhu přenesené technologie, přičemž je třeba odlišit činnosti prováděné veřejným a soukromým sektorem.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Článek 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 17a

 

Zprávy podávané Komisí o finanční podpoře poskytnuté rozvojovým zemím a přenosu technologií do těchto zemí

 

Komise stanoví pokyny a přijme společný vzor ve formátu tabulky v souladu s požadavky na podávání zpráv stanovenými v rámci úmluvy UNFCCC s cílem zajistit srovnatelnost podávání zpráv podle tohoto článku.

 

Do 15. března každého roku („rok X“) předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě na základě společného vzoru zprávu týkající se finanční podpory poskytnuté rozvojovým zemím a přenosu technologií do těchto zemí prostřednictvím rozpočtu, nástrojů a fondů Unie, zejména prostřednictvím Fondu pro klima a biologickou rozmanitost.

 

Aby byla zajištěna transparentnost souhrnného finančního závazku Unie, zveřejní Komise do 15. června každého roku souhrnné informace Unie za rok X–1 prostřednictvím společné internetové platformy.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) podrobné odůvodnění uvedené v čl. 6 odst. 2 rozhodnutí č. 406/2009/ES;

a) informace o množství kreditů použitých v souladu s čl. 6 odst. 2 rozhodnutí č. 406/2009/ES a podrobné odůvodnění, jak požaduje uvedený článek;

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) informace uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. b) rozhodnutí č. 406/2009/ES a informace o tom, jak jejich nákupní politika podporuje plnění mezinárodní dohody o změně klimatu.

d) informace uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. b) rozhodnutí č. 406/2009/ES a důkaz o dodržení ustanovení čl. 11b odst. 6 směrnice 2003/87/ES, pokud jde o projektové činnosti výroby hydroelektrické energie s výrobní kapacitou přesahující 20 MW, a informace o tom, jak jejich nákupní politika podporuje plnění mezinárodní dohody o změně klimatu;

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) informace o tom, jak použití kreditů doplňuje úsilí o snížení domácích emisí pod jejich historické základní hodnoty.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise přijme společné vzory pro podávání zpráv podle písmen b), c) a d) prvního pododstavce s cílem zajistit úplnou transparentnost a srovnatelnost podávaných zpráv.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Zprávy podané Komisi v souladu s tímto článkem členské státy zveřejní.

4. Zprávy podané Komisi v souladu s tímto článkem členské státy zveřejní. Komise zveřejní souhrnné informace Unie, a to ve snadno přístupné formě.

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Počínaje údaji vykazovanými za rok 2013 Komise provádí každoroční odborný přezkum údajů národních inventur předkládaných členskými státy v souladu s čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení s cílem monitorovat, zda členské státy dosáhly snížení nebo omezení emisí skleníkových plynů v souladu s článkem 3 rozhodnutí č. 406/2009/ES a všech dalších cílů snížení nebo omezení emisí skleníkových plynů stanovených v právních předpisech Unie.

2. Počínaje údaji vykazovanými za rok 2013 Komise provádí každoroční odborný přezkum údajů národních inventur předkládaných členskými státy v souladu s čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení s cílem monitorovat, zda členské státy dosáhly snížení nebo omezení emisí skleníkových plynů v souladu s článkem 3 rozhodnutí č. 406/2009/ES a všech dalších cílů snížení nebo omezení emisí skleníkových plynů stanovených v právních předpisech Unie. Členské státy se tohoto procesu v plném rozsahu účastní.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) případný výpočet nutných technických oprav, které z přezkumu vyplynou.

c) případný výpočet nutných technických oprav, které z přezkumu vyplynou, na základě konzultace s členskými státy.

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Komise přijme prováděcí akt za účelem stanovení celkového množství emisí za příslušný rok na základě opravených údajů inventur jednotlivých členských států po provedení příslušného ročního přezkumu.

5. Komise přijme prováděcí akty za účelem stanovení celkového množství emisí za příslušný rok na základě opravených údajů inventur jednotlivých členských států po provedení příslušného ročního přezkumu. Tyto prováděcí akty se přijmou v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 30 odst. 2.

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise každoročně posoudí na základě informací uvedených v článcích 7, 8, 11 a 15 až 18 tohoto nařízení a po konzultaci s členskými státy pokrok Unie a jejích členských států při plnění následujících závazků, aby zhodnotila, zda byl pokrok dostačující:

1. Komise každoročně posoudí na základě informací uvedených v článcích 7, 8, 11, 14 a 15 až 18 tohoto nařízení a po konzultaci s členskými státy pokrok Unie a jejích členských států při plnění následujících závazků, aby zhodnotila, zda byl pokrok dostačující:

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) dlouhodobý cíl v oblasti ochrany klimatu a nákladově efektivního postupu snižování emisí v členských státech, včetně mezníků pro roky 2030 a 2040.

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Každé dva roky Komise posoudí celkový dopad letectví na světové klima, včetně emisí, které nejsou spojeny s CO2, jako jsou emise oxidu dusíku, a jeho dopady, např. zvyšování tvorby cirrové oblačnosti, na základě údajů o emisích poskytnutých členskými státy podle článku 7 tohoto nařízení a tuto kvantifikaci případně doplní odkazy na vědecké pokroky a údaje o leteckém provozu.

2. Každé dva roky Komise posoudí celkový dopad letectví na světové klima, včetně emisí, které nejsou spojeny s CO2, jako jsou emise oxidu dusíku, a jeho dopady, např. zvyšování tvorby cirrové oblačnosti, na základě údajů o emisích poskytnutých členskými státy podle článku 7 tohoto nařízení a tuto kvantifikaci doplní pomocí modelového přístupu a údajů o leteckém provozu. Komise modelový přístup pravidelně upravuje, zejména s ohledem na vědecký pokrok.

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise předloží do 31. října každého roku Evropskému parlamentu a Radě zprávu shrnující závěry posouzení stanovených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku.

3. Komise předloží do 31. října každého roku Evropskému parlamentu a Radě zprávu shrnující závěry posouzení stanovených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku. V první zprávě a popřípadě ve zprávách následujících provede Komise analýzu toho, jaké dopady by mělo přijetí dvacetiletého časového horizontu týkajícího se metanu na politiky a opatření s ohledem na střednědobé a dlouhodobé cíle Unie v oblasti klimatu.

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Článek 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 28

vypouští se

Zrušení nebo změna povinností

 

Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 29 tohoto nařízení za účelem zrušení článků 4 až 7, 10 až 12, 14, 15, 17 a 19 tohoto nařízení nebo jakékoli jejich části nebo změny uvedených článků, dojde-li k závěru, že v důsledku mezinárodního nebo jiného vývoje nastala situace, kdy povinnosti uvedené v těchto článcích již nejsou nutné, jsou nepřiměřené vzhledem k odpovídajícím výhodám, nejsou v souladu s požadavky na podávání zpráv podle úmluvy UNFCCC nebo jsou vzhledem k těmto požadavkům duplicitní. Žádný akt přijatý v souladu s tímto článkem nesmí z hlediska unijních a mezinárodních povinností v oblasti podávání zpráv klást na členské státy větší zátěž.

 

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení

Čl. 30. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení

Příloha I – nadpis 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Emise z černého uhlí

(1)

             Dosud nepublikováno v Úř. věst. …

(2)

             Úř. věst. …


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Včasné, spolehlivé a přesné údaje o emisích skleníkových plynů jsou zásadní pro to, aby bylo možné zjistit, zda jsou EU a její členské státy na dobré cestě ke splnění svých cílů, a aby bylo možné vytvořit důrazné nové politiky pro řešení problémů spojených se změnou klimatu. Nařízení o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů nahrazuje mechanismus monitorování, který zavedlo rozhodnutí č. 280/2004/ES. I když je většina ustanovení nařízení o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podobná požadavkům podle rozhodnutí č. 280/2004/ES, Komise navrhla určitá vylepšení. Návrh Komise stanoví požadavky na podávání zpráv na vnitrostátní úrovni a nevyžaduje žádná další shromažďování údajů na úrovni malých a středních podniků či na úrovni odvětví.

Mezi cíle navrhovaného přezkumu mimo jiné patří:

- pomoc členským státům při provádění opatření klimaticko-energetického balíčku;

- zlepšení včasnosti, transparentnosti a srovnatelnosti vykázaných údajů;

- zajištění toho, aby Unie a její členské státy plnily mezinárodní povinnosti v otázce monitorování a podávání zpráv, včetně podávání zpráv o podpoře poskytované rozvojovým zemím;

- usnadnění rozvoje nových nástrojů Unie souvisejících se změnou klimatu.

Zpravodaj plně podporuje navrhovaná zlepšení, jež mají zefektivnit a posílit pravidla EU pro vykazování a monitorování emisí skleníkových plynů a zvýšit důvěryhodnost EU v rozvojových zemích poskytováním transparentních a srozumitelných informací o druhu a výši poskytované podpory.

Zpravodaj navrhuje, aby byl návrh Komise v několika oblastech posílen:

- Pro zajištění soudržnosti mezi různými cíli klimaticko-energetického balíčku jsou ustanovení o monitorování a podávání zpráv rozšířena tak, aby zahrnovala rovněž podíl energie z obnovitelných zdrojů a hrubou konečnou spotřebu energie.

- Cancúnské dohody (rozhodnutí 1/CP.16) vyžadují, aby rozvinuté země vypracovaly strategie rozvoje nízkouhlíkového hospodářství. To je obsaženo v návrhu Komise, který vyžaduje, aby členské státy takové strategie navrhly a prováděly za účelem dosažení našeho dlouhodobého cíle v oblasti klimatu. Tyto strategie by měly být v souladu s nákladově efektivním postupem směřujícím ke splnění dlouhodobého cíle v oblasti klimatu, jak je uvedeno v plánu EU ohledně přechodu na nízkouhlíkové hospodářství, tj. snížení domácích emisí o 25 % do roku 2020, o 40 % do roku 2030 a o 60 % do roku 2040 ve srovnání s úrovněmi z roku 1990.

- Námořní doprava je oblastí, která je obecně velmi významná z hlediska emisí skleníkových plynů. Zákonodárci se zavázali, že toto odvětví začlení mezi cíle EU týkající se snížení emisi, pokud nebudou zavedena mezinárodní opatření, ale údaje, které jsou v současné době shromážděny, nejsou dostatečné pro jasné pochopení dopadů tohoto odvětví na klima.

V souladu s dřívějšími postoji Evropského parlamentu ohledně používání příjmů z dražeb v rámci systému obchodování s emisemi zpravodaj navrhuje, aby se důkladně dohlíželo na současná ustanovení o vyčleňování prostředků.


STANOVISKO Výboru pro rozvoj (24. 4. 2012)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu

(COM(2011)0789 – C7‑0433/2011 – 2011/0372(COD))

Navrhovatelka: Åsa Westlund

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Je třeba věnovat zvláštní pozornost způsobu, jakým vlády dárcovských zemí definují finanční adicionalitu, aby bylo možné zajistit poskytování dostatečných finančních prostředků na potřeby související se změnou klimatu a současně zabránit odklonu od závazků v oblasti rozvoje. Jakmile bude zabezpečena finanční adicionalita, nebude nutné spoléhat se na oficiální rozvojovou pomoc jako na hlavní zdroj financování. V tomto kontextu je důležité, aby členské státy upřesňovaly, zda jsou nové a dodatečné zdroje poskytovány nad rámec cíle 0,7% poměru oficiální rozvojové pomoci k HND, a uváděly tedy finanční zdroj poskytovaných prostředků. V důsledku poskytování finanční pomoci programovou formou může být navíc sledování toků finančních prostředků souvisejících se změnou klimatu obtížnější, jelikož takové prostředky plynou přímo do vnitrostátního finančního systému přijímající země. Z tohoto důvodu je důležitý nový a dodatečný zdroj financování určený na dopady změny klimatu, který lze snadno sledovat a je možné z něj čerpat souběžně s programovými prostředky poskytovanými na rozvoj. Tímto způsobem se rovněž zvýší význam sledování způsobu, jakým vlády přijímajících zemí vydávané prostředky přidělují.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Podle rozhodnutí 1/CP.15 se Unie a členské státy zavázaly poskytovat významnou finanční podporu na opatření pro přizpůsobení se změně klimatu a opatření zmírňující dopady změny klimatu v rozvojových zemích. V souladu s odstavcem 40 rozhodnutí 1/CP.16 každá rozvinutá země, která je smluvní stranou úmluvy UNFCCC, musí posílit podávání zpráv o poskytování finanční a technologické podpory a podpory na vybudování kapacit pro smluvní strany z řad rozvojových zemí. Posílené podávání zpráv má zásadní význam pro uznání úsilí Unie a členských států splnit své závazky. Rozhodnutí 1/CP.16 rovněž zavedlo nový technologický mechanismus pro posílení mezinárodního přenosu technologií. Toto nařízení by mělo zajistit, aby byly k dispozici spolehlivé aktualizované informace o činnostech v oblasti přenosu technologií do rozvojových zemí.

(16) Podle rozhodnutí 1/CP.15 se Unie a členské státy zavázaly poskytovat významnou finanční podporu na opatření pro přizpůsobení se změně klimatu a opatření zmírňující dopady změny klimatu v rozvojových zemích. V souladu s odstavcem 40 rozhodnutí 1/CP.16 každá rozvinutá země, která je smluvní stranou úmluvy UNFCCC, musí posílit podávání zpráv o poskytování finanční a technologické podpory a podpory na vybudování kapacit pro smluvní strany z řad rozvojových zemí. Posílené podávání zpráv má zásadní význam pro uznání úsilí Unie a členských států splnit své závazky, zejména závazky v oblasti soudržnosti politik ve prospěch rozvoje odpovídající článku 208 SFEU. Rozhodnutí 1/CP.16 rovněž zavedlo nový technologický mechanismus pro posílení mezinárodního přenosu technologií. Toto nařízení by mělo zajistit, aby byly k dispozici spolehlivé aktualizované informace o činnostech v oblasti přenosu technologií do rozvojových zemí.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Čl. 17 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) informace, jestli finanční zdroje, které členský stát poskytl rozvojovým zemím, jsou v rámci úmluvy UNFCCC nové a dodatečné, a jakým výpočtem se k nim dospělo;

i) informace, jestli finanční zdroje, které členský stát poskytl rozvojovým zemím za účelem zvýšení oficiální rozvojové pomoci na 0,7 % hrubého národního důchodu, jsou v rámci úmluvy UNFCCC nové a dodatečné, a jakým výpočtem se k nim dospělo;

Odůvodnění

Zmínka o oficiální rozvojové pomoci ve výši 0,7 % HND je nutná, aby bylo zajištěno, že finanční závazky spojené se změnou klimatu jsou plněny a zabezpečeny tak, že nedochází k odčerpávání mezinárodních veřejných finančních prostředků z dlouhodobých závazků na podporu rozvoje chudých zemí.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Čl. 17 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii) informace o případných finančních prostředcích přidělených členským státem na provádění úmluvy UNFCCC podle druhu kanálu, jako jsou dvoustranné, regionální nebo jiné vícestranné kanály;

ii) informace o případných finančních prostředcích přidělených členským státem na provádění úmluvy UNFCCC podle druhu finančního nástroje a kanálu, jako jsou dvoustranné, regionální nebo jiné vícestranné kanály;

Odůvodnění

Odkaz na adicionalitu oficiální rozvojové pomoci ve výši 0,7 % HND je umocněn požadavkem na poskytování informací o druhu finančního nástroje, z něhož bude pomoc čerpána. Usnadní se tak identifikace zdroje financování, tedy zjišťování, zda se jedná o rozpočet na rozvoj či nikoliv.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Čl. 17 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii) kvantitativní informace o finančních tocích založené na tzv. „ukazatelích z Ria pro pomoc spojenou se zmírňováním změny klimatu a pomoc spojenou s přizpůsobováním se změně klimatu“ (dále jen „ukazatele z Ria“), které představila skupina pro rozvojovou pomoc OECD, a metodické informace o provádění metodiky ukazatelů z Ria v oblasti změny klimatu;

iii) kvantitativní informace o finančních tocích – poskytovaných buď prostřednictvím projektové nebo rozpočtové podpory –založené na tzv. „ukazatelích z Ria pro pomoc spojenou se zmírňováním změny klimatu a pomoc spojenou s přizpůsobováním se změně klimatu“ (dále jen „ukazatele z Ria“), které představila skupina pro rozvojovou pomoc OECD, a metodické informace o provádění metodiky ukazatelů z Ria v oblasti změny klimatu;

Odůvodnění

Mezinárodní podpora poskytovaná z veřejných financí rozvojovým zemím přechází na „programové“ formy poskytování finančních prostředků, což s sebou nese přechod na rozpočtovou podporu a odklon od pomoci založené na projektech. Výbor OECD pro rozvojovou pomoc umožňuje sledování toků spojených se změnou klimatu pouze na základě projektů či odvětví; tyto toky nelze sledovat v rámci obecné rozpočtové podpory. Tato tendence bude možná výraznější v budoucnosti s tím, jak bude rozvojová podpora související se změnou klimatu přecházet na programové formy.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Čl. 17 – písm. a – bod iv

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iv) podrobné informace o pomoci případně poskytované veřejným i soukromým sektorem rozvojovým zemím, které jsou obzvláště zranitelné vůči dopadům změny klimatu, aby se těmto dopadům mohly přizpůsobit;

iv) podrobné informace o pomoci případně poskytované veřejným i soukromým sektorem rozvojovým zemím, které jsou obzvláště zranitelné vůči dopadům změny klimatu, aby se těmto dopadům mohly přizpůsobit, v nichž je uvedena přijímající země, odvětví a druh činnosti;

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Čl. 17 – písm. a – bod v

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

v) podrobné informace o pomoci případně poskytované veřejným i soukromým sektorem rozvojovým zemím na snížení emisí skleníkových plynů;

v) podrobné informace o pomoci případně poskytované veřejným i soukromým sektorem rozvojovým zemím na snížení emisí skleníkových plynů, v nichž je uvedena přijímající země, odvětví a druh činnosti;

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Čl. 17 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) informace o činnostech členských států souvisejících s přenosem technologií do rozvojových zemí v rámci úmluvy UNFCCC a o technologiích přenesených za rok X−1, informace o plánovaných činnostech souvisejících s přenosem technologií do rozvojových zemí v rámci úmluvy UNFCCC a o technologiích, jejichž přenos se plánuje na rok X a roky následující. Měly by být zahrnuty informace o tom, jestli byly přenesené technologie použity na zmírnění dopadů změny klimatu či přizpůsobení se těmto dopadům, dále o přijímající zemi, výši poskytnuté podpory a druhu přenesené technologie.

b) informace o činnostech členských států souvisejících s přenosem technologií do rozvojových zemí v rámci úmluvy UNFCCC a o technologiích přenesených za rok X−1, informace o plánovaných činnostech souvisejících s přenosem technologií do rozvojových zemí v rámci úmluvy UNFCCC a o technologiích, jejichž přenos se plánuje na rok X a roky následující. Měly by být zahrnuty informace o tom, jestli byly přenesené technologie použity na zmírnění dopadů změny klimatu či přizpůsobení se těmto dopadům, dále o přijímající zemi, výši poskytnuté podpory, zdroji financování a druhu přenesené technologie.

Odůvodnění

Účelem tohoto doplnění je opět zjistit, zda zdrojem finančních prostředků je rozpočet určený na oficiální rozvojovou pomoc.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 18 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) informace o použití příjmů v roce X−1, které členský stát získal z dražeb povolenek v souladu s čl. 10 odst. 1 směrnice 2003/87/ES. Tyto informace musí rovněž zahrnovat konkrétní a podrobné informace o použití 50 % těchto příjmů a výsledná opatření, která byla přijata, s upřesněním kategorie těchto opatření přijatých v souladu s čl. 10 odst. 3 směrnice 2003/87/ES a uvedením země nebo regionu příslušného příjemce;

b) informace o použití příjmů v roce X−1, které členský stát získal z dražeb povolenek v souladu s čl. 10 odst. 1 směrnice 2003/87/ES. Tyto informace musí rovněž zahrnovat konkrétní a podrobné informace o použití 50 % těchto příjmů a výsledná opatření, která byla přijata, s upřesněním kategorie a doplňkovosti těchto opatření přijatých v souladu s čl. 10 odst. 3 směrnice 2003/87/ES a uvedením země nebo regionu příslušného příjemce;

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 18 – bod 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) informace uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. b) rozhodnutí č. 406/2009/ES a informace o tom, jak jejich nákupní politika podporuje plnění mezinárodní dohody o změně klimatu.

d) informace uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. b) rozhodnutí č. 406/2009/ES a informace o tom, jak jejich nákupní politika podporuje plnění mezinárodní dohody o změně klimatu. Pokud jde o projektové činnosti v oblasti výroby hydroelektrické energie s výrobní kapacitou přesahující 20 MW, členské státy zajistí, aby byla při schvalování a provádění uvedených projektových činností dodržována příslušná mezinárodní kritéria a pokyny, zejména protokol o posuzování udržitelnosti vodní energie z roku 2010 vydaný Mezinárodním sdružením pro hydroelektrickou energii v listopadu 2010;

POSTUP

Název

Mechanismus monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu

Referenční údaje

COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

30.11.2011

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

19.1.2012

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Åsa Westlund

5.12.2011

 

 

 

Projednání ve výboru

27.3.2012

 

 

 

Datum přijetí

24.4.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Thijs Berman, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Véronique De Keyser, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, Anna Záborská

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Santiago Fisas Ayxela, Judith Sargentini

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Sergio Gutiérrez Prieto, Emilio Menéndez del Valle, Katarína Neveďalová, Claudiu Ciprian Tănăsescu


STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (9. 5. 2012)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu

(COM(2011)0789 – C7‑0433/2011 – 2011/0372(COD))

Navrhovatel: Takis Hadjigeorgiou

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1.        Poukazuje na to, že návrh Komise nahradit rozhodnutí 280/2004/ΕS nařízením by mohl usnadnit uplatňování jeho ustanovení tím, že by zlepšil stávající postupy jeho monitorování a provádění. Zkušenosti ukázaly, že je třeba zlepšit unijní postupy monitorování, vykazování a ověřování emisí.

2.        Podle Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu mají EU a její členské státy vypracovat, pravidelně aktualizovat, zveřejňovat a předkládat konferenci smluvních stran národní inventury antropogenních emisí ze zdrojů a odstraňování všech skleníkových plynů, na něž se nevztahuje Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, pomocí jejich skladování v úložištích, s použitím srovnatelných postupů dohodnutých konferencí smluvních stran.

3.        Upozorňuje, že konečným cílem Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC), která byla jménem Evropského společenství schválena rozhodnutím Rady 94/69/ES, je dosáhnout stabilizace koncentrací skleníkových plynů v atmosféře na úrovni, která by zabránila nebezpečnému narušení klimatického systému lidskou činností. Aby bylo tohoto cíle dosaženo, neměl by celkový nárůst průměrné roční teploty při zemském povrchu být vyšší než 2 % oproti úrovni před industrializací. To vyžaduje zvýšení úsilí ze strany Společenství, rychlé zapojení průmyslově vyspělých zemí a opatření motivující k účasti rozvojových zemí na procesu snižování emisí.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) K pokroku v řešení problémů spojených se změnou klimatu vyváženým způsobem významně přispělo rozhodnutí 1/CP.15 přijaté na konferenci smluvních stran úmluvy UNFCCC (dále jen „rozhodnutí 1/CP.15“ nebo „Kodaňská dohoda“) a rozhodnutí 1/CP.16 přijaté na konferenci smluvních stran úmluvy UNFCCC („rozhodnutí 1/CP.16“ nebo „cancúnské dohody“). Tato rozhodnutí zavádějí nové požadavky na monitorování a podávání zpráv, které se uplatní při realizaci ambiciózního snížení emisí, k jakému se Unie a její členské státy zavázaly, a poskytují podporu rozvojovým zemím. Rovněž uznávají, že zabývat se přizpůsobením změně klimatu má stejnou prioritu jako zmírňování dopadů. Rozhodnutí 1/CP.16 také vyžaduje, aby rozvinuté země vypracovaly strategie nebo plány rozvoje nízkouhlíkového hospodářství. Očekává se, že tyto strategie nebo plány přispějí k vybudování nízkouhlíkové společnosti a zajistí pokračující vysoký růst a udržitelný rozvoj. Toto nařízení by mělo prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci usnadnit provádění těchto a budoucích požadavků na monitorování a podávání zpráv, jež vyplynou z dalších rozhodnutí nebo schválení mezinárodní dohody v rámci úmluvy UNFCCC.

(4) K pokroku v řešení problémů spojených se změnou klimatu vyváženým způsobem významně přispělo rozhodnutí 1/CP.15 přijaté na konferenci smluvních stran úmluvy UNFCCC (dále jen „rozhodnutí 1/CP.15“ nebo „Kodaňská dohoda“) a rozhodnutí 1/CP.16 přijaté na konferenci smluvních stran úmluvy UNFCCC („rozhodnutí 1/CP.16“ nebo „cancúnské dohody“). Tato rozhodnutí zavádějí nové požadavky na monitorování a podávání zpráv, které se uplatní při realizaci ambiciózního snížení emisí, k jakému se Unie a její členské státy zavázaly, a poskytují podporu rozvojovým zemím. Rovněž uznávají, že zabývat se přizpůsobením změně klimatu má stejnou prioritu jako zmírňování dopadů. Rozhodnutí 1/CP.16 také vyžaduje, aby rozvinuté země vypracovaly strategie nebo plány rozvoje nízkouhlíkového hospodářství. Očekává se, že tyto strategie nebo plány přispějí k vybudování nízkouhlíkové společnosti a rentabilním způsobem zajistí pokračující vysoký růst a udržitelný rozvoj. Podle sdělení Komise ze dne 8. března nazvaného „Plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050“ by z hlediska rentability bylo ideální dosáhnout do roku 2030 vnitrostátního snižování emisí o 40 % v porovnání s úrovní z roku 1990 a do roku 2040 o 60 %. Toto nařízení by mělo prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci usnadnit provádění těchto a budoucích požadavků na monitorování a podávání zpráv, jež vyplynou z dalších rozhodnutí nebo schválení mezinárodní dohody v rámci úmluvy UNFCCC.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Klimaticko-energetický balíček přijatý v roce 2009, zejména rozhodnutí č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020, a směrnice 2009/29/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 2003/87/ES s cílem zlepšit a rozšířit systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství, představuje další závazný příslib Unie a členských států významně snížit své emise skleníkových plynů. Systém Unie pro monitorování a vykazování emisí by měl být rovněž aktualizován s ohledem na nové požadavky těchto právních předpisů.

(5) Klimaticko-energetický balíček přijatý v roce 2009, zejména rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/29/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 2003/87/ES s cílem zlepšit a rozšířit systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství, a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů1 představuje další závazný příslib Unie a členských států významně snížit své emise skleníkových plynů. Systém Unie pro monitorování a vykazování emisí by měl být rovněž aktualizován s ohledem na nové požadavky těchto právních předpisů.

 

_____________

 

1 Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) Do přílohy I Kjótského protokolu byly zařazeny Kypr a Malta, a to rozhodnutím CP.17 (s účinkem od 1. ledna 2013 nebo později), respektive rozhodnutím 3/CP15 (s účinkem od 26. října 2010).

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a) V zájmu zajištění efektivnosti mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů je nutné, aby se dále nezvyšovala finanční a administrativní zátěž, kterou tato činnost již představuje pro členské státy.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Unie a členské státy by se měly snažit podávat co nejaktuálnější informace o emisích skleníkových plynů, zejména v rámci strategie Evropa 2020 a harmonogramů stanovených touto strategií. Toto nařízení by mělo umožnit vypracování těchto odhadů v co nejkratším možném čase za pomoci statistických a dalších informací.

(12) Unie a členské státy by se měly snažit podávat co nejaktuálnější informace o emisích skleníkových plynů, zejména v rámci strategie Evropa 2020 a harmonogramů stanovených touto strategií a v rámci evropské vesmírné politiky a strategie, která se v zájmu občanů Unie zabývá důležitými záležitostmi, jako jsou přírodní katastrofy, zdroje a sledování klimatu. Vesmírné údaje by měly být v tomto ohledu považovány za klíčové nástroje Unie a členských států pro monitorování, protože dokážou vylepšit celkový obraz emisí CO2 a CH4 a LULUCF. V maximální možné míře by se měl používat Evropský program monitorování Země (GMES) a ostatní družicové systémy, aby poskytovat včasná hlášení o emisích (globální denní měření emisí CO2 a CH4 způsobených člověkem, emisí ve venkovských oblastech a úložisť CO2) zajistit nezávislé ověžování zpráv o vypočítaných emisích. Toto nařízení by mělo umožnit vypracování těchto odhadů v co nejkratším možném čase za pomoci statistických a dalších informací.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25a) Pravomoci Komise přijímat akty v přenesené pravomoci, jimiž se v seznamu skleníkových plynů v příloze I tohoto nařízení doplňují nebo vypouštějí určité látky, by měly být v souladu se všemi novými mezinárodními dohodami.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy a Komise jménem Unie navrhnou a provádějí strategii rozvoje nízkouhlíkového hospodářství, aby přispěly:

1. Členské státy a Komise jménem Unie navrhnou a provádějí strategii rozvoje nízkouhlíkového hospodářství, aby přispěly:

(a) k transparentnímu a přesnému monitorování skutečného a plánovaného pokroku dosaženého členskými státy – mimo jiné v důsledku opatření Unie – při plnění závazků Unie a členských států k omezování nebo snižování antropogenních emisí skleníkových plynů podle úmluvy UNFCCC;

a) k transparentnímu a přesnému monitorování skutečného a plánovaného pokroku dosaženého členskými státy – mimo jiné v důsledku opatření Unie – při plnění závazků Unie a členských států k mezování nebo snižování antropogenních emisí skleníkových plynů podle úmluvy UNFCCC;

(b) ke splnění závazků členských států v oblasti snižování emisí skleníkových plynů v souladu s nařízením č. 406/2009/ES a k dosažení dlouhodobého snížení emisí a posílení snížení pomocí propadů ve všech odvětvích v souladu s cílem Unie snížit emise o 80 až 95 % do roku 2050 v porovnání s úrovněmi v roce 1990, a to v souvislosti se snížením ze strany rozvinutých zemí jako celku, jež je podle IPCC nezbytné.

b) ke splnění závazků členských států v oblasti snižování emisí skleníkových plynů v souladu s nařízením č. 406/2009/ES a k dosažení dlouhodobého snížení emisí a jejich většího odstranění pomocí jejich ukládání v úložištích ve všech odvětvích v souladu s cílem Unie snížit domácí emise o 80 až 95 % do roku 2050 v porovnání s úrovněmi v roce 1990 a v souladu s nákladově efektivním postupem, včetně mezníků jejich snižování v členských státech do roku 2030 a 2040, a to v souvislosti se snížením ze strany rozvinutých zemí jako celku, jež je podle IPCC nezbytné.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy Komisi předloží svou strategii rozvoje nízkouhlíkového hospodářství do jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v platnost, nebo v souladu s jakýmkoli harmonogramem dohodnutým na mezinárodní úrovni v souvislosti s procesem úmluvy UNFCCC.

2. Členské státy Komisi předloží svou strategii rozvoje nízkouhlíkového hospodářství do dvou let od vstupu tohoto nařízení v platnost, nebo v souladu s jakýmkoli harmonogramem dohodnutým na mezinárodní úrovni v souvislosti s procesem úmluvy UNFCCC.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy po dokončení přezkumu svých národních inventur podle Kjótského protokolu za každý rok prvního kontrolního období Kjótského protokolu, včetně vyřešení jakýchkoli otázek spojených s prováděním, odeberou z registru jednotky AAU, RMU, ERU a CER odpovídající jejich čistým emisím v průběhu daného roku.

1. Členské státy po dokončení přezkumu svých národních inventur podle Kjótského protokolu za každý rok prvního kontrolního období Kjótského protokolu, včetně vyřešení veškerých otázek spojených s jeho prováděním, odeberou z registru využité jednotky AAU, RMU, ERU a CER odpovídající jejich čistým emisím v průběhu daného roku.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pokud jde o poslední rok kontrolního období Kjótského protokolu, členské státy odeberou jednotky z registru před koncem dodatečného období pro splnění závazků stanovených v rozhodnutí 11/CMP.1 konference smluvních stran úmluvy UNFCCC jednající jako shromáždění smluvních stran Kjótského protokolu.

2. Pokud jde o poslední rok kontrolního období Kjótského protokolu, členské státy odeberou využité jednotky z registru před koncem dodatečného období pro splnění závazků stanovených v rozhodnutí 11/CMP.1 konference smluvních stran úmluvy UNFCCC jednající jako shromáždění smluvních stran Kjótského protokolu.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy Komisi do 15. března každého roku („rok X“) předloží:

1. Členské státy Komisi mohou do 15. března každého roku („rok X“) předložit:

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy Komisi do 15. března každého roku („rok X“) vykazují národní odhady antropogenních emisí skleníkových plynů ze zdrojů a snížení pomocí propadů, rozdělené podle plynu a odvětví. Tyto odhady zahrnují kvantitativní odhady na období čtyř po sobě jdoucích budoucích let končící 0 nebo 5, které bezprostředně následují po roce X. V národních odhadech jsou zohledněny veškeré politiky a opatření přijaté na úrovni Unie a zahrnují:

1. Členské státy Komisi jednou za dva roky do 15. března příslušného roku („rok X“) vykazují národní odhady antropogenních emisí skleníkových plynů ze zdrojů a snížení pomocí propadů, rozdělené podle plynu a odvětví. Tyto odhady zahrnují kvantitativní odhady na období čtyř po sobě jdoucích budoucích let končících 0 nebo 5, které následují bezprostředně po roce X. V národních odhadech jsou zohledněny veškeré politiky a opatření přijaté na úrovni Unie a zahrnují:

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Článek 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy podávají Komisi nejpozději do 15. března každého roku zprávy o prováděných nebo plánovaných opatřeních pro přizpůsobení se změně klimatu, zejména o národních nebo regionálních adaptačních strategiích a adaptačních opatřeních. Tyto informace zahrnují přidělování rozpočtových prostředků podle odvětví politiky na každé adaptační opatření, hlavní cíl, druh nástroje, stav provádění a kategorie dopadu změny klimatu (jako jsou záplavy, zvyšování mořské hladiny, extrémní teploty, sucha a mimořádné povětrností jevy).

Členské státy podávají Komisi jednou za dva roky nejpozději do 15. března příslušného roku zprávy o prováděných nebo plánovaných opatřeních pro přizpůsobení se změně klimatu, zejména o národních nebo regionálních adaptačních strategiích a adaptačních opatřeních. Tyto informace zahrnují přidělování rozpočtových prostředků podle odvětví politiky na každé adaptační opatření, hlavní cíl, druh nástroje, stav provádění a kategorie dopadu změny klimatu (jako jsou záplavy, zvyšování mořské hladiny, extrémní teploty, sucha a mimořádné povětrností jevy).

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 17 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy podávají Komisi nejpozději do 15. března každého roku („rok X“) na základě nejlepších dostupných údajů zprávu obsahující:

Členské státy podávají Komisi jednou za dva roky nejpozději do 15. března příslušného roku („rok X“) na základě nejlepších dostupných údajů zprávu obsahující:

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 17 – písm. a – bod iv

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(iv) podrobné informace o pomoci případně poskytované veřejným i soukromým sektorem rozvojovým zemím, které jsou obzvláště zranitelné vůči dopadům změny klimatu, aby se těmto dopadům mohly přizpůsobit;

iv) podrobné informace o pomoci případně poskytované veřejným i soukromým sektorem rozvojovým zemím, které jsou obzvláště zranitelné vůči dopadům změny klimatu, aby se těmto dopadům mohly přizpůsobit, s uvedením přijímající země, odvětví a druhu činnosti;

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 17 – písm. a – bod v

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(v) podrobné informace o pomoci případně poskytované veřejným i soukromým sektorem rozvojovým zemím na snížení emisí skleníkových plynů;

v) podrobné informace o pomoci případně poskytované veřejným i soukromým sektorem rozvojovým zemím na snížení emisí skleníkových plynů, s uvedením přijímající země, odvětví a druhu činnosti;

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(d) informace uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. b) rozhodnutí č. 406/2009/ES a informace o tom, jak jejich nákupní politika podporuje plnění mezinárodní dohody o změně klimatu.

d) informace uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. b) rozhodnutí č. 406/2009/ES a informace o tom, jak jejich nákupní politika podporuje plnění mezinárodní dohody o změně klimatu. V případě činností v rámci projektů výroby energie ve vodních elektrátních s výrobní kapacitou přesahující 20 MW členské státy informují, jakým způsobem při schvalování těchto projektových činností zajistily, aby byla během jejich rozvoje dodržena příslušná mezinárodní kritéria a pokyny, především Protokol o posuzování udržitelnosti vodní energie z roku 2010.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) dlouhodobý cíl v oblasti ochrany klimatu a nákladově efektivní postup, včetně mezníků snižování emisí v členských státech do roku 2030 a 2040;

POSTUP

Název

Mechanismus monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu

Referenční údaje

COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

30.11.2011

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

30.11.2011

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Takis Hadjigeorgiou

15.2.2012

 

 

 

Datum přijetí

8.5.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

52

3

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Ioan Enciu, Françoise Grossetête, Takis Hadjigeorgiou, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Bernd Lange, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Silvia-Adriana Ţicău, Inês Cristina Zuber

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Anne E. Jensen, Nicole Kiil-Nielsen, Norica Nicolai


POSTUP

Název

Mechanismus monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu

Referenční údaje

COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD)

Datum predložení EP

23.11.2011

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

30.11.2011

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

19.1.2012

ITRE

30.11.2011

TRAN

30.11.2011

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

TRAN

19.12.2011

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Bas Eickhout

25.1.2012

 

 

 

Projednání ve výboru

22.3.2012

25.4.2012

 

 

Datum přijetí

30.5.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

48

1

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Martin Callanan, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Gaston Franco, James Nicholson, Eva Ortiz Vilella, Vittorio Prodi, Britta Reimers, Michèle Rivasi, Alda Sousa, Bart Staes, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni

Datum předložení

6.6.2012

Právní upozornění - Ochrana soukromí