BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer på nationalt plan og EU-niveau

  6.6.2012 - (COM(2011)0789 – C7‑0433/2011 – 2011/0372(COD)) - ***I

  Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
  Ordfører: Bas Eickhout


  Procedure : 2011/0372(COD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A7-0191/2012
  Indgivne tekster :
  A7-0191/2012
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer på nationalt plan og EU-niveau

  (COM(2011)0789 – C7‑0433/2011 – 2011/0372(COD))

  (Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0789),

  –   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0433/2011),

  –   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 28. marts 2012[1],

  –   der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af ...[2],

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

  –   der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelser fra Udviklingsudvalget og Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A7-0191/2012),

  1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

  2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

  3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

  Ændringsforslag  1

  Forslag til forordning

  Betragtning 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (4) Beslutning 1/CP.15 fra konferencen for UNFCCC-parterne ("beslutning 1/CP.15" eller "København-aftalen") og beslutning 1/CP.16 fra konferencen af UNFCCC-parterne ("beslutning 1/CP.16" eller "Cancún-aftalerne") bidrog betydeligt til fremskridt med hensyn til at afhjælpe udfordringerne med klimaændringerne på en afbalanceret måde. Disse beslutninger indebar nye overvågnings- og rapporteringskrav, der gælder gennemførelsen af ambitiøse emissionsreduktioner, som EU og medlemsstaterne har forpligtet sig til, og indebar ligeledes bistand til udviklingslandene. I disse beslutninger anerkendte man også betydningen af at prioritere tilpasning lige så højt som modvirkning. I beslutning 1/CP.16 kræves det ligeledes, at de udviklede lande udarbejder udviklingsstrategier eller -planer med lavt CO2-indhold. Sådanne strategier eller planer ventes at bidrage til opbygningen af et samfund med lav CO2-udledning og sikre en fortsat høj vækst og bæredygtig udvikling. Denne forordning bør gennem sine delegerede retsakter sikre gennemførelsen af disse og fremtidige overvågnings- og rapporteringskrav, der opstår som følge af yderligere beslutninger eller vedtagelsen af en international aftale under UNFCCC.

  (4) Beslutning 1/CP.15 fra konferencen for UNFCCC-parterne ("beslutning 1/CP.15" eller "København-aftalen") og beslutning 1/CP.16 fra konferencen af UNFCCC-parterne ("beslutning 1/CP.16" eller "Cancún-aftalerne") bidrog betydeligt til fremskridt med hensyn til at afhjælpe udfordringerne med klimaændringerne på en afbalanceret måde. Disse beslutninger indebar nye overvågnings- og rapporteringskrav, der gælder gennemførelsen af ambitiøse emissionsreduktioner, som EU og medlemsstaterne har forpligtet sig til, og indebar ligeledes bistand til udviklingslandene. I disse beslutninger anerkendte man også betydningen af at prioritere tilpasning lige så højt som modvirkning. I beslutning 1/CP.16 kræves det ligeledes, at de udviklede lande udarbejder udviklingsstrategier eller -planer med lavt CO2-indhold. Sådanne strategier eller planer ventes at bidrage til opbygningen af et samfund med lav CO2-udledning og sikre en fortsat høj vækst og bæredygtig udvikling og bør være rumligt opløste/fastlagte samt i overensstemmelse med en omkostningseffektiv kurs mod opfyldelse af de langsigtede klimamål, dvs. nationale emissionsreduktioner på mindst 40 % inden 2030 og 60 % inden 2040 sammenholdt med 1990-niveauerne. Denne forordning bør gennem sine delegerede retsakter sikre gennemførelsen af disse og fremtidige overvågnings- og rapporteringskrav, der opstår som følge af yderligere beslutninger eller vedtagelsen af en international aftale under UNFCCC.

  Ændringsforslag  2

  Forslag til forordning

  Betragtning 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (5) Klima- og energipakken, som blev vedtaget i 2009, navnlig beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april 2009 om medlemsstaternes indsats for at reducere deres drivhusgasemissioner med henblik på at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at reducere drivhusgasemissionerne frem til 2020 og direktiv 2009/29/EF af 23. april 2009 om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på at forbedre og udvide ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet, er tegn på endnu en forpligtelse, der påhviler EU og medlemsstaterne til at foretage betydelige reduktioner af deres drivhusgasemissioner. Unionens system til overvågning og rapportering af emissioner skal også ajourføres i lyset af nye krav under denne lovgivning.

  (5) Klima- og energipakken, som blev vedtaget i 2009, navnlig beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april 2009 om medlemsstaternes indsats for at reducere deres drivhusgasemissioner med henblik på at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at reducere drivhusgasemissionerne frem til 2020, direktiv 2009/29/EF af 23. april 2009 om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på at forbedre og udvide ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet, er tegn på endnu en forpligtelse, der påhviler EU og medlemsstaterne til at foretage betydelige reduktioner af deres drivhusgasemissioner. Unionens system til overvågning og rapportering af emissioner skal også ajourføres i lyset af nye krav under denne lovgivning. Rapporteringen bør i henhold til denne forordning ligeledes omfatte oplysninger, der er modtaget af medlemsstaterne i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder1 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/…/EU [om energieffektivitet] 2.

   

  ______________

   

  1EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16.

   

  2EUT L ...

  Ændringsforslag  3

  Forslag til forordning

  Betragtning 7 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (7a) Cypern og Malta er optaget under bilag I i Kyotoprotokollen under henholdsvis afgørelse CP.17 fra partskonferencen inden for klimakonventionen (med virkning fra den 1. januar 2013 eller en senere dato) og afgørelse 3/CP15 fra partskonferencen inden for klimakonventionen (med virkning fra den 26. oktober 2010).

  Ændringsforslag  4

  Forslag til forordning

  Betragtning 10 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (10a) For at sikre effektiviteten af ordningerne for overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner er det nødvendigt at undgå at lægge flere finansielle og administrative byrder på medlemsstaterne, end de allerede må bære.

  Ændringsforslag  5

  Forslag til forordning

  Betragtning 12

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (12) Unionen og medlemsstaterne skal bestræbe sig på at levere de mest ajourførte oplysninger om deres drivhusgasemissioner, navnlig inden for rammerne af Europa 2020-strategien og de fastsatte frister. Denne forordning skal gøre det muligt at udarbejde sådanne overslag inden for de kortest mulige frister ved hjælp af statistiske og andre oplysninger.

  (12) Unionen og medlemsstaterne skal bestræbe sig på at levere de mest ajourførte oplysninger om deres drivhusgasemissioner, navnlig inden for rammerne af Europa 2020-strategien og de fastsatte frister og inden for rammerne af den europæiske rumpolitik og -strategi, som behandler vigtige udfordringer som naturkatastrofer og tilsyn med ressourcer og klima til gavn for EU-borgerne. I den forbindelse bør data, der er indsamlet fra rummet, betragtes som et afgørende kontrolmiddel for EU og medlemsstaterne, fordi de kan forbedre vores samlede billede af CO2- og CH4-emissionerne og LULUCF. Med henblik herpå bør det europæiske jordovervågningsprogram (GMES) og andre satellitsystemer anvendes i så vid udstrækning som muligt til udarbejdelse af rettidige emissionsberetninger (verdensomspændende daglige målinger af menneskeskabte CO2- og CH4‑emissioner og emissioner fra landbruget samt CO2-dræn) og uafhængig kontrol af beregnede emissionsrapporter. Denne forordning skal gøre det muligt at udarbejde sådanne overslag inden for de kortest mulige frister ved hjælp af statistiske og andre oplysninger.

  Ændringsforslag 6

  Forslag til forordning

  Betragtning 13

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (13) Kravene til medlemsstaternes overvågning og rapportering af emissioner fra søtransport skal indføres på en sådan måde, at de supplerer og er i overensstemmelse med krav, der aftales inden for UNFCCC, eller så vidt muligt med krav til skibe, der fastlægges inden for Den Internationale Søfartsorganisation ("IMO") eller gennem en EU-foranstaltning vedrørende drivhusgasemissioner fra søtransport. Denne overvågning og rapportering vil give mulighed for en bedre forståelse af disse emissioner og støtte en effektiv gennemførelse af politikken.

  (13) Med henblik på at forbedre data om forurening fra skibe og for at afhjælpe den ineffektivitet, der skyldes manglende gennemsigtighed i oplysningerne, skal kravene til skibsejeres og driftslederes overvågning og rapportering af klimarelevante oplysninger vedrørende søtransport indføres på en sådan måde, at de supplerer og er i overensstemmelse med krav, der aftales inden for UNFCCC, eller så vidt muligt med krav til skibe, der fastlægges inden for Den Internationale Søfartsorganisation ("IMO") eller gennem en EU-foranstaltning vedrørende drivhusgasemissioner fra søtransport. Denne overvågning og rapportering vil give mulighed for en bedre forståelse af disse emissioner og støtte en effektiv gennemførelse af politikken.

  Ændringsforslag  7

  Forslag til forordning

  Betragtning 14 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (14a) I henhold til artikel 6 i Kyotoprotokollen er medlemsstaterne forpligtet til at sikre, at anvendelsen af de fleksible Kyotomekanismer supplerer deres hjemlige foranstaltninger, således at forskellene i emissionsniveauet pr. indbygger mindskes mellem de udviklede lande og udviklingslandene. Mindst halvdelen af de absolutte reduktioner under de historiske referenceemissioner bør gennemføres inden for EU. EU-retten indeholder også særlige bestemmelser om visse typer projektkreditter forbundet med mekanismen for bæredygtig udvikling, hvilket bør fastlægges nærmere i medlemsstaternes registre og rapporter.

  Ændringsforslag  8

  Forslag til forordning

  Betragtning 16 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (16a) Det er ligeledes væsentligt at indberette oplysninger om private finansieringskilder på klimaområdet i udviklingslande, idet den private finansiering er forskellig fra projektfinansiering gennem fleksible mekanismer, hvor der anvendes kreditter til at opfylde forpligtelserne om at reducere drivhusgasemissionerne i industrialiserede lande.

  Ændringsforslag  9

  Forslag til forordning

  Betragtning 16 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (16b) Unionens bidrag til international klimafinansiering i udviklingslande bør i stigende grad finansieres over Unionens budget. Alle indtægter fra de foranstaltninger, der sigter efter at medtage internationale transportemissioner i Unionens klimamålsætninger, bør indsamles centralt og fordeles til international klimafinansiering gennem den af Kommissionen foreslåede globale klima- og biodiversitetsfond.

  Ændringsforslag  10

  Forslag til forordning

  Betragtning 17 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (17a) Kommissionen bør i en eventuel foreståede revision af direktiv 2003/87/EF vurdere gennemførelsen af bestemmelserne vedrørende anvendelse og rapportering af auktionsindtægter og overveje at tildele en del af disse indtægter til den globale klima- og biodiversitetsfond og til klimaindsatser i Unionen.

  Ændringsforslag  11

  Forslag til forordning

  Betragtning 20 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (20a) I UNFCCC's nuværende retningslinjer for rapportering af drivhusgasser anbefales det at rapportere metanemissioner over en tidshorisont på 100 år. I betragtning af metans høje GWP og relativt korte levetid i atmosfæren bør Kommissionen undersøge, hvilke konsekvenser der vil være for politikker og foranstaltninger, såfremt der vedtages en tidshorisont på 20 år for metan i forbindelse med Unionens klimamålsætninger på mellemlang og lang sigt.

  Ændringsforslag  12

  Forslag til forordning

  Betragtning 22

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (22) Luftfarten påvirker det globale klima gennem udledninger af kuldioxid (CO2), men også gennem andre emissioner og mekanismer, herunder emissioner af kvælstofoxider og forstærkninger af cirrusskyer. I lyset af den hastige udvikling inden for den videnskabelige forståelse af disse virkninger, bør der regelmæssigt gennemføres en ajourført vurdering af luftfartens ikke-CO2-relaterede indvirkning på det globale klima i forbindelse med denne forordning.

  (22) Luftfarten påvirker det globale klima gennem udledninger af kuldioxid (CO2), men også gennem andre emissioner og mekanismer, herunder emissioner af kvælstofoxider og forstærkninger af cirrusskyer. I lyset af den hastige udvikling inden for den videnskabelige forståelse af disse virkninger, bør der regelmæssigt gennemføres en ajourført vurdering af luftfartens ikke-CO2-relaterede indvirkning på det globale klima i forbindelse med denne forordning, og der bør udarbejdes henstillinger angående gennemførlige politiske valgmuligheder til håndtering af disse virkninger.

  Ændringsforslag  13

  Forslag til forordning

  Betragtning 25

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (25) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af artikel 20, stk. 5, i denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Med henblik på at indføre harmoniserede rapporteringskrav til overvågning af drivhusgasemissioner og andre oplysninger af relevans for klimaændringspolitikken bør beføjelserne til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde uddelegeres til Kommissionen, for så vidt angår revisionen af bilag I i denne forordning, medlemsstaternes rapportering om LULUCF og søtransport, medlemsstaternes nationale systemer, ekspertgennemgangen af medlemsstaternes opgørelser, de detaljerede krav til indhold, struktur, format og indsendelsesprocessen for medlemsstaternes rapporter samt ophævelse og ændring af visse forpligtelser i henhold til denne forordning. Det er særlig vigtigt, at Kommissionen under forberedelserne hertil gennemfører høringer, herunder af eksperter. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

  (25) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af artikel 20, stk. 5, i denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser1.

   

  (25a) Med henblik på at indføre harmoniserede rapporteringskrav til overvågning af drivhusgasemissioner og andre oplysninger af relevans for klimaændringspolitikken bør beføjelserne til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde uddelegeres til Kommissionen, for så vidt angår revisionen af bilag I i denne forordning, medlemsstaternes rapportering om LULUCF og søtransport, medlemsstaternes nationale systemer, ekspertgennemgangen af medlemsstaternes opgørelser, de detaljerede krav til indhold, struktur, format og indsendelsesprocessen for medlemsstaternes rapporter samt ophævelse og ændring af visse forpligtelser i henhold til denne forordning. Det er særlig vigtigt, at Kommissionen under forberedelserne hertil gennemfører høringer, herunder af eksperter. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

   

  __________________

   

  1EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

  Ændringsforslag  14

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – litra d a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  da) overvågning og indberetning af sodemissioner under hensyntagen til Europa-Parlamentets beslutning af 14. september 2011 om en samlet tilgang til ikke-CO2-klimarelevante menneskeskabte udledninger1

   

  __________________

   

  1P7_TA(2011)0384.

  Ændringsforslag  15

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – litra e

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  e) indberetning af CO2-emissioner fra søtransport

  e) indberetning af drivhusgasemissioner fra søtransport

  Ændringsforslag  16

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – litra g

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  g) overvågning af og rapportering om medlemsstaternes foranstaltninger vedrørende tilpasning til de uundgåelige følger af klimaændringerne

  g) overvågning af og rapportering om medlemsstaternes foranstaltninger vedrørende tilpasning til de uundgåelige følger af klimaændringerne på en omkostningseffektiv måde

  Ændringsforslag  17

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a) Unionens og medlemsstaternes udviklingsstrategier med lav CO2-udledning og eventuelle ajourføringer af disse i henhold til beslutning 1/CP.16

  a) Unionens og medlemsstaternes kvantificerede emissionsreduktionsmål for hele økonomien, udviklingsstrategier med lav CO2-udledning og eventuelle ajourføringer af disse i henhold til beslutning 1/CP.16

  Ændringsforslag  18

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – litra d

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  d) drivhusgasemissioner fra skibe, der anløber medlemsstaternes havne

  d) klimarelevante oplysninger vedrørende skibe, der anløber medlemsstaternes havne

  Ændringsforslag  19

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 1 – litra e a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ea) Unionens og medlemsstaternes foranstaltninger til reduktion af ikke-CO2-klimarelevante menneskeskabte emissioner under hensyntagen til Europa-Parlamentets beslutning af 14. september 2011 om en samlet tilgang til ikke-CO2-klimarelevante menneskeskabte udledninger1

   

  __________________

   

  1P7_TA(2011)0384.

  Ændringsforslag  20

  Forslag til forordning

  Artikel 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Medlemsstaterne og Kommissionen på Unionens vegne udformer og gennemfører hver især en udviklingsstrategi med lav CO2-udledning for at bidrage til:

  1. Medlemsstaterne og Kommissionen på Unionens vegne udformer og gennemfører hver især en udviklingsstrategi med lav CO2-udledning i overensstemmelse med alle rapporteringsbestemmelser vedtaget internationalt i forbindelse med UNFCCC-processen for at bidrage til:

  a) gennemsigtig og præcis overvågning af medlemsstaternes faktiske og forventede fremskridt, herunder bidraget fra Unionens foranstaltninger, hvad angår opfyldelsen af Unionens og medlemsstaternes forpligtelser vedrørende begrænsning eller reduktion af emissioner af alle drivhusgasser efter klimakonventionen og Kyoto-protokollen

  a) gennemsigtig og præcis overvågning af medlemsstaternes faktiske og forventede fremskridt, herunder bidraget fra Unionens foranstaltninger, hvad angår opfyldelsen af Unionens og medlemsstaternes forpligtelser vedrørende begrænsning eller reduktion af emissioner af alle drivhusgasser efter klimakonventionen og Kyoto-protokollen

  b) opfyldelse af medlemsstaternes forpligtelser vedrørende reduktion af drivhusgasemissioner i henhold til beslutning nr. 406/2009/EF og gennemførelse af langsigtede emissionsreduktioner og forbedret optag gennem dræn inden for alle sektorer i overensstemmelse med Unionens mål om at nedbringe emissionerne med 80 til 95 % inden 2050 sammenholdt med 1990-niveauerne i forbindelse med de nødvendige reduktioner, som de udviklede lande ifølge IPCC skal gennemføre som gruppe.

  b) opfyldelse af medlemsstaternes forpligtelser vedrørende reduktion af drivhusgasemissioner i henhold til beslutning nr. 406/2009/EF og gennemførelse af langsigtede emissionsreduktioner og forbedret optag gennem dræn inden for alle sektorer i overensstemmelse med Unionens mål om at nedbringe emissionerne med 80 til 95 % inden 2050 sammenholdt med 1990-niveauerne og med en omkostningseffektiv tidsplan, herunder etapemål for nationale reduktioner for 2030 og 2040, i forbindelse med de nødvendige reduktioner, som de udviklede lande ifølge IPCC skal gennemføre som gruppe.

  2. Medlemsstater indsender deres udviklingsstrategi med lav CO2-udledning til Kommissionen et år efter, at denne forordning træder i kraft eller i henhold til internationalt aftalte tidsfrister i forbindelse med klimakonventionsprocessen.

  2. Medlemsstater indsender deres rumligt opløste udviklingsstrategi med lav CO2-udledning til Kommissionen 18 måneder efter, at denne forordning træder i kraft eller i henhold til internationalt aftalte tidsfrister i forbindelse med klimakonventionsprocessen.

   

  2a. Medlemsstaterne og Kommissionen på Unionens vegne reviderer og ajourfører i nødvendigt omfang deres respektive udviklingsstrategier med lav CO2-udledning mindst hvert femte år.

  Ændringsforslag  21

  Forslag til forordning

  Artikel 5 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Medlemsstaterne indfører, driver og søger løbende at forbedre nationale opgørelsessystemer for at udarbejde overslag over kilderne til menneskeskabte emissioner og optag gennem dræn af de drivhusgasser, der findes opført i bilag I til denne forordning, og for at sikre rettidighed, gennemsigtighed, nøjagtighed, konsekvens, sammenlignelighed og fuldstændighed i deres drivhusgasopgørelser.

  1. Medlemsstaterne indfører, driver og søger løbende at forbedre nationale opgørelsessystemer i overensstemmelse med UNFCCC-kravene vedrørende nationale systemer for at udarbejde overslag over kilderne til menneskeskabte emissioner og optag gennem dræn af de drivhusgasser, der findes opført i bilag I til denne forordning, og for at sikre rettidighed, gennemsigtighed, nøjagtighed, konsekvens, sammenlignelighed og fuldstændighed i deres drivhusgasopgørelser.

  Ændringsforslag  22

  Forslag til forordning

  Artikel 5 – stk. 3 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a) gør brug af rapporteringssystemerne i henhold til artikel 6, stk. 4, i forordning (EF) nr. 842/2006 for at forbedre overslagene over fluorholdige gasser i drivhusgasopgørelserne

  a) gør brug af rapporteringssystemerne i henhold til artikel 6, stk. 4, i forordning (EF) nr. 842/2006 for at forbedre overslagene over fluorholdige gasser i drivhusgasopgørelserne, hvor dette er relevant

  Ændringsforslag  23

  Forslag til forordning

  Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra n

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  n) en beskrivelse af eventuelle ændringer i det nationale opgørelsessystem

  n) en beskrivelse af ændringer i det nationale opgørelsessystem

  Ændringsforslag  24

  Forslag til forordning

  Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra o

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  o) en beskrivelse af eventuelle ændringer i det nationale register

  o) en beskrivelse af ændringer i det nationale register

  Ændringsforslag  25

  Forslag til forordning

  Artikel 7 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Inden den 15. april tilsender medlemsstaterne klimakonventionens sekretariat nationale opgørelser med oplysninger svarende til dem, der indsendes til Kommissionen i henhold til stk. 2 i denne artikel.

  3. Inden den 15. april tilsender medlemsstaterne klimakonventionens sekretariat nationale opgørelser med oplysninger, der indsendes til Kommissionen i henhold til stk. 2 i denne artikel.

  Ændringsforslag   26

  Forslag til forordning

  Artikel 7 – stk. 5 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a) tilføje eller fjerne stoffer fra listen over drivhusgasser i bilag I til denne forordning

  a) tilføje eller fjerne stoffer fra listen over drivhusgasser i bilag I til denne forordning på grundlag af beslutningerne vedtaget i henhold til UNFCCC og Kyoto-protokollen eller på grundlag af betydningen af de pågældende drivhusgasser

  Ændringsforslag 27

  Forslag til forordning

  Artikel 7 – stk. 5 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b) indføre overvågnings- og rapporteringskrav for LULUCF i overensstemmelse med eventuelle nye internationale aftaler eller retsakter vedtaget i henhold til artikel 9 i beslutning nr. 406/2009/EF.

  b) indføre overvågnings- og rapporteringskrav for LULUCF i overensstemmelse med eventuelle nye internationale aftaler eller retsakter vedtaget i henhold til artikel 9 i beslutning nr. 406/2009/EF med henblik på at sikre den miljømæssige integritet i sektorens bidrag til emissionsreduktioner i Unionen.

  Ændringsforslag  28

  Forslag til forordning

  Artikel 9 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Kommissionen udfører en første kontrol af de data, som medlemsstaterne indsender i henhold til artikel 7, stk. 1, i denne forordning vedrørende fuldstændighed og potentielle problemer. Den sender resultaterne til medlemsstaterne senest 6 uger efter indsendelsesfristen. Medlemsstaterne skal reagere på spørgsmål som følge af den første kontrol inden den 15. marts samtidig med indsendelse af den endelige opgørelse for året X-2.

  1. Kommissionen udfører en første kontrol af de data, som medlemsstaterne indsender i henhold til artikel 7, stk. 1, i denne forordning vedrørende fuldstændighed og potentielle problemer. Den sender resultaterne til medlemsstaterne senest 6 uger efter indsendelsesfristen. Medlemsstaterne skal reagere på relevante spørgsmål som følge af den første kontrol inden den 15. marts samtidig med indsendelse af den endelige opgørelse for året X-2.

  Ændringsforslag  29

  Forslag til forordning

  Artikel 9 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Hvis en medlemsstat ikke reagerer på Kommissionens spørgsmål eller ikke indsender de fuldstændige opgørelsesoverslag, der er nødvendige for udarbejdelsen af EU-opgørelsen inden den 15. marts, udarbejder Kommissionen overslag, som skal anvendes i stedet for de relevante overslag i medlemsstatens opgørelse. Hertil anvender Kommissionen metoder, der er i overensstemmelse med de gældende retningslinjer for udarbejdelse af de nationale drivhusgasopgørelser.

  2. Hvis en medlemsstat ikke indsender de fuldstændige opgørelsesoverslag, der er nødvendige for udarbejdelsen af EU-opgørelsen inden den 15. marts, udarbejder Kommissionen overslag, som skal anvendes i stedet for de relevante overslag i medlemsstatens opgørelse, i tæt samarbejde med den berørte medlemsstat. Hertil anvender Kommissionen metoder, der er i overensstemmelse med de gældende retningslinjer for udarbejdelse af de nationale drivhusgasopgørelser.

  Ændringsforslag   30

  Forslag til forordning

  Artikel 10

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Rapportering af CO2-emissioner fra søtransport

  Rapportering af klimarelevante oplysninger vedrørende søtransport

  1. Kommissionen bemyndiges til at vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 29 i denne forordning for at angive kravene til overvågning og rapportering af CO2-emissioner fra søtransport vedrørende skibe, der anløber medlemsstaternes havne. De indførte overvågnings- og rapporteringskrav skal være i overensstemmelse med de aftalte krav inden for klimakonventionen og så vidt muligt med de krav, som IMO anvender for skibe, eller gennem EU-lovgivningen vedrørende drivhusgasemissioner fra søtransport. Så vidt muligt skal overvågnings- og rapporteringskravene minimere medlemsstaternes arbejdsbyrde, herunder gennem brug af centraliseret dataindsamling og -vedligholdelse.

  1. Kommissionen vedtager en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 29 i denne forordning senest den dato, der er anført i betragtning 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/29/EF af 23. april 2009 om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på at forbedre og udvide ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet1, for at angive kravene til overvågning og rapportering af klimarelevante oplysninger om søtransport vedrørende skibe, der anløber medlemsstaternes havne. De indførte overvågnings- og rapporteringskrav skal være i overensstemmelse med de aftalte metodologier inden for klimakonventionen og med de metodologier, som IMO anvender for skibe, eller krav gennem EU-lovgivningen vedrørende drivhusgasemissioner fra søtransport. Så vidt muligt skal overvågnings- og rapporteringskravene minimere medlemsstaternes arbejdsbyrde, herunder gennem brug af centraliseret dataindsamling, -vedligholdelse og ‑offentliggørelse.

   

  Kravene omfatter de skibe, der er ansvarlige for væsentlige emissioner, herunder som minimum tankskibe, masse-godsskibe, almindelige fragtskibe og containerskibe, med forbehold for passende minimumstærskler for størrelse og trafik.

  2. Når en retsakt er vedtaget i henhold til stk. 1, fastsætter og indberetter medlemsstaterne senest den 15. januar hvert år ("år X") CO2-emissionerne fra søtransport i henhold til denne retsakt for året X-2.

  2. Efter vedtagelsen af en delegeret retsakt i henhold til stk. 1 fastsætter og indsamler medlemsstaterne senest den 15. januar hvert år ("år X") for året X-2 klimarelevante oplysninger vedrørende søtransport til Kommissionen og Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) og offentliggør disse oplysninger. Disse oplysninger offentliggøres på en sådan måde, at de er nyttige for befragtere eller brugere af sådanne skibe.

   

  2a. EMSA udarbejder analyser af bl.a. søtransportens overordnede indvirkning på det globale klima på grundlag af oplysningerne i henhold til stk. 2, herunder om ikke-CO2-indvirkninger, f.eks. fra sod og aerosoler, og udarbejder i givet fald prognoser ved hjælp af modellering og trafikdata. EMSA reviderer regelmæssigt modelleringen i henhold til videnskabelige fremskridt.

   

  EMSA forelægger også muligheder for indførelsen af en energimærkning.

   

  _______

   

  1EUT L 140 af 5.6.2009, s. 63

  Ændringsforslag  31

  Forslag til forordning

  Artikel 13 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. De tilstræber rettidighed, gennemsigtighed, nøjagtighed, konsekvens, sammenlignelighed og fuldstændighed for de indberettede oplysninger om politikker og foranstaltninger og fremskrivninger for menneskeskabte drivhusgasemissioner fra kilder og optag gennem dræn, jf. artikel 14 og 15 i denne forordning, herunder brug og anvendelse af data, metoder og modeller, samt gennemførelse af kvalitetssikrings- og kvalitetskontrolaktiviteter og følsomhedsanalyser.

  2. De tilstræber rettidighed, gennemsigtighed, nøjagtighed, konsekvens, sammenlignelighed og fuldstændighed for de indberettede oplysninger om politikker og foranstaltninger og fremskrivninger for menneskeskabte drivhusgasemissioner fra kilder og optag gennem dræn, jf. artikel 14 og 15 i denne forordning, herunder, når det er relevant, brug og anvendelse af data, metoder og modeller, samt gennemførelse af kvalitetssikrings- og kvalitetskontrolaktiviteter og følsomhedsanalyser.

  Ændringsforslag  32

  Forslag til forordning

  Artikel 14 – stk. 1 – litra c – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  c) oplysninger om nationale politikker og foranstaltninger og om gennemførelsen af Unionens politikker og foranstaltninger, som begrænser eller reducerer drivhusgasemissioner fra kilder eller øger optag gennem dræn opstillet sektorvis for de enkelte i Bilag I til denne forordning nævnte drivhusgasser. Disse oplysninger skal indeholde krydshenvisninger til gældende nationale politikker eller EU-politikker, navnlig om luftkvalitet, og skal omfatte:

  c) oplysninger om nationale politikker og foranstaltninger og om gennemførelsen af Unionens politikker og foranstaltninger, som begrænser eller reducerer drivhusgasemissioner fra kilder, øger optag gennem dræn, øger andelen af energi fra vedvarende kilder eller reducerer det samlede bruttoenergiforbrug opstillet sektorvis for de enkelte i Bilag I til denne forordning nævnte drivhusgasser. Disse oplysninger skal indeholde krydshenvisninger til gældende nationale politikker eller EU-politikker, navnlig om luftkvalitet, og skal omfatte:

  Ændringsforslag  33

  Forslag til forordning

  Artikel 14 – stk. 1 – litra c – nr. vi

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  vi) skøn over de projekterede omkostninger ved politikker og foranstaltninger samt eventuelt overslag over de afholdte omkostninger ved politikker og foranstaltninger

  vi) skøn over de projekterede omkostninger og fordele ved politikker og foranstaltninger samt eventuelt overslag over de afholdte omkostninger og fordele ved politikker og foranstaltninger

  Ændringsforslag  34

  Forslag til forordning

  Artikel 14 – stk. 1 – litra f a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  fa) oplysninger om i hvilket omfang medlemsstatens foranstaltninger er forenelige med en omkostningseffektiv kurs mod opfyldelse af Unionens langsigtede klimamål.

  Ændringsforslag  35

  Forslag til forordning

  Artikel 14 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Medlemsstaterne offentliggør i elektronisk form alle vurderinger af omkostningerne og virkningerne af de nationale politikker og foranstaltninger og alle oplysninger om gennemførelsen af Unionens politikker og foranstaltninger, som begrænser eller reducerer drivhusgasemissioner fra kilder eller øger optaget gennem dræn sammen med alle tekniske rapporter, der underbygger disse vurderinger. Disse vil omfatte beskrivelser af de anvendte modeller og metodologiske metoder, definitioner og underliggende hypoteser.

  2. Medlemsstaterne offentliggør i elektronisk form alle vurderinger af omkostningerne og virkningerne af de nationale politikker og foranstaltninger og, hvis det er muligt, alle oplysninger om gennemførelsen af Unionens politikker og foranstaltninger, som begrænser eller reducerer drivhusgasemissioner fra kilder eller øger optaget gennem dræn sammen med alle eksisterende tekniske rapporter, der underbygger disse vurderinger. Disse vil omfatte beskrivelser af de anvendte modeller og metodologiske metoder, definitioner og underliggende hypoteser.

  Ændringsforslag  36

  Forslag til forordning

  Artikel 15 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Hvis en medlemsstat ikke indsender fuldstændige fremskrivningsskøn inden den 15. marts hvert år, kan Kommissionen udarbejde de skøn, der er nødvendige for at samle fremskrivningerne på EU-niveau.

  2. Medlemsstaterne indberetter de senest ajourførte fremskrivninger, som de har til rådighed. Hvis en medlemsstat ikke indsender fuldstændige fremskrivningsskøn, eller hvis fremskrivningerne ikke er i overensstemmelse med stk. 1 inden den 15. marts hvert år, kan Kommissionen udarbejde de skøn, der er nødvendige for at samle fremskrivningerne på EU-niveau.

  Ændringsforslag  37

  Forslag til forordning

  Artikel 16 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Senest den 15. marts hvert år indberetter medlemsstaterne oplysninger om deres gennemførte eller planlagte foranstaltninger for tilpasning til klimaændring til Kommissionen, navnlig om nationale eller regionale tilpasningsstrategier og om tilpasningsforanstaltninger. Disse oplysninger skal omfatte budgetbevillinger fordelt på politiksektor og for de enkelte tilpasningsforanstaltninger med angivelse af hovedformål, instrumentets type, status for gennemførelsen og kategorien af indvirkning på klimaændringer (f.eks. oversvømmelse, stigende vandstand i havene, ekstreme temperaturer, tørke og ekstreme vejrfænomener).

  Senest den 15. marts hvert andet år indberetter medlemsstaterne oplysninger om deres gennemførte eller planlagte foranstaltninger for tilpasning til klimaændring til Kommissionen, navnlig om nationale eller regionale tilpasningsstrategier og om tilpasningsforanstaltninger. Disse oplysninger skal omfatte budgetbevillinger fordelt på politiksektor og for de enkelte tilpasningsforanstaltninger med angivelse af hovedformål, instrumentets type, status for gennemførelsen og kategorien af indvirkning på klimaændringer (f.eks. oversvømmelse, stigende vandstand i havene, ekstreme temperaturer, tørke, storme, orkaner og andre ekstreme vejrfænomener).

  Konsolideret ændringsforslag 38

  Forslag til forordning

  Artikel 17

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Medlemsstater sender senest den 15. marts hvert år ("året X") en rapport til Kommissionen baseret på de bedste tilgængelige oplysninger:

  Medlemsstater sender senest den 15. marts hvert år ("året X") en rapport til Kommissionen baseret på de bedste tilgængelige oplysninger og ved anvendelse af et fælles format, der helst skal aftales i henhold til klimakonventionen:

  a) om den økonomiske bistand, der er forpligtet og udbetalt til udviklingslandene i henhold til klimakonventionen for året X-1, om den økonomiske bistand, der er forpligtet for året X, og om den planlagte ydelse af bistand. Oplysningsmaterialet skal omfatte:

  a) om den økonomiske bistand, der er forpligtet og udbetalt til udviklingslandene i henhold til klimakonventionen for året X-1, om den økonomiske bistand, der er forpligtet for året X, og om den planlagte ydelse af bistand. Oplysningsmaterialet skal omfatte:

  i) oplysninger om, hvorvidt de økonomiske ressourcer, som den pågældende medlemsstat har ydet til udviklingslande, er nye i forbindelse med klimakonventionen, og hvordan dette er beregnet

  i) oplysninger om, hvorvidt de økonomiske ressourcer, som den pågældende medlemsstat har ydet til udviklingslande, er nye i forhold til målet om at øge den officielle bistand til udviklingslandene til 0,7 % af bruttonationalindkomsten i overensstemmelse med klimakonventionen, og hvordan dette er beregnet

  ii) oplysninger om eventuelle økonomiske ressourcer, som medlemsstaten har bevilget til gennemførelsen af klimakonventionen efter kanaltype som f.eks. bilaterale, regionale eller andre multilaterale kanaler

  ii) oplysninger om eventuelle økonomiske ressourcer, som medlemsstaten har bevilget i overensstemmelse med klimakonventionen efter type finansielt instrument og kanaltype som f.eks. bilaterale, regionale eller andre multilaterale kanaler

  iii) kvantitative oplysninger om økonomiske strømme baseret på de såkaldte "markører for støtte til modvirkning af klimaændringer og støtte til tilpasning til klimaændringer" ("Rio-markørerne"), som OECD's gruppe for udviklingsbistand har udviklet, og metodologiske oplysninger om gennemførelsen af metodologien for Rio-markørerne for klimaændringer

  iii) kvantitative oplysninger om økonomiske strømme, enten gennem projekt- eller budgetstøtte, baseret på de såkaldte "markører for støtte til modvirkning af klimaændringer og støtte til tilpasning til klimaændringer" ("Rio-markørerne"), som OECD's gruppe for udviklingsbistand har udviklet, og metodologiske oplysninger om gennemførelsen af metodologien for Rio-markørerne for klimaændringer, hvor finansieringen af aktiviteter vedrørende reduktionen af emissioner fra skovrydning og skovforringelse (REDD+) angives særskilt fra andre økonomiske strømme

  iv) detaljerede oplysninger om bistand fra både den offentlige og den private sektor til udviklingslande, der er særligt sårbare over for virkningerne af klimaændringer, med at tilpasse sig virkningerne af disse klimaændringer

  iv) detaljerede oplysninger om bistand fra både den offentlige og den private sektor til udviklingslande, der er særligt sårbare over for virkningerne af klimaændringer, med at tilpasse sig virkningerne af disse klimaændringer med angivelse af modtagerland, sektor og aktivitetstype

  v) detaljerede oplysninger om bistand fra både den offentlige og den private sektor til udviklingslandene med henblik på at modvirke drivhusgasemissioner

  v) detaljerede oplysninger om bistand fra både den offentlige og den private sektor til udviklingslandene med henblik på at modvirke drivhusgasemissioner med angivelse af modtagerland, sektor og aktivitetstype

   

  va) detaljerede oplysninger om nye private økonomiske strømme anvendt i forbindelse med bilateral klimafinansiering til modvirknings- og tilpasningsforanstaltninger i udviklingslandene og om politikker og foranstaltninger, der fremmer optrapning af private investeringer i modvirknings- og tilpasningsforanstaltninger i udviklingslande, som er parter i klimakonventionen, herunder oplysninger om mængde, anvendelsen af sådanne midler til tilpasning, modvirkning eller REDD+, modtagerland, sektor og aktivitetstype samt finansieringstype eller instrumenter til mobilisering eller udnyttelse af denne finansiering

  b) om medlemsstatens aktiviteter vedrørende teknologioverførsel til udviklingslande i henhold til klimakonventionen og om teknologioverførsel i året X-1, oplysninger om planlagte aktiviteter vedrørende teknologioverførsel til udviklingslande i henhold til klimakonventionen og om teknologier, der skal overføres for år X og efterfølgende år. Det bør omfatte oplysninger om, hvorvidt den overførte teknologi blev anvendt til modvirkning af eller tilpasning til virkningerne af klimaændringer, modtagerland, mængden af den ydede bistand og typen af den overførte teknologi.

  b) om medlemsstatens aktiviteter vedrørende teknologioverførsel til udviklingslande i henhold til klimakonventionen og om teknologioverførsel i året X-1, oplysninger om planlagte aktiviteter vedrørende teknologioverførsel til udviklingslande og om teknologier, der skal overføres for år X og efterfølgende år. Det bør omfatte oplysninger om, hvorvidt den overførte teknologi blev anvendt til modvirkning af eller tilpasning til virkningerne af klimaændringer, modtagerland, mængden af den ydede bistand, finansieringskilden fra den offentlige eller private sektor, sektoren og typen af den overførte teknologi og bør skelne mellem aktiviteter, der gennemføres af den offentlige og private sektor.

  Ændringsforslag  39

  Forslag til forordning

  Artikel 17 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 17a

   

  Kommissionens rapportering af økonomisk bistand og teknologioverførsel til udviklingslande

   

  Kommissionen fastlægger retningslinjer og vedtager en fælles model i tabelform i henhold til de rapporteringskrav, der er fastlagt inden for rammerne af klimakonventionen, med henblik på at sikre sammenligneligheden af rapporteringen i henhold til denne artikel.

   

  Kommissionen sender senest den 15. marts hvert år ("år X") Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, ved anvendelse af den fælles model, om økonomisk støtte og teknologioverførsel til udviklingslande via Unionens budget, instrumenter og fonde, navnlig klima- og biodiversitetsfonden.

   

  For at sikre gennemsigtigheden i Unionens aggregerede finansieringsstøtte offentliggør Kommissionen senest den 15. juni hvert år aggregerede EU-oplysninger for året X-1 på en fælles internetplatform.

  Ændringsforslag  40

  Forslag til forordning

  Artikel 18 – stk. 1 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a) en detaljeret begrundelse, jf. artikel 6, stk. 2, i beslutning nr. 406/2009/EF

  a) omfanget af kreditter, der er anvendt, i overensstemmelse med og en detaljeret begrundelse som fastlagt i artikel 6, stk. 2, i beslutning nr. 406/2009/EF

  Ændringsforslag  41

  Forslag til forordning

  Artikel 18 – stk. 1 – litra d

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  d) de i artikel 6, stk. 1, litra b), i beslutning nr. 406/2009/EF nævnte oplysninger og oplysninger om, hvordan deres indkøbspolitik styrker mulighederne for indgåelse af en international aftale om klimaændringer.

  d) de i artikel 6, stk. 1, litra b), i beslutning nr. 406/2009/EF nævnte oplysninger og bevis for foreneligheden med artikel 11b, stk. 6, i 2003/87/EF vedrørende projektaktiviteter for vandkraftanlæg med en kapacitet på over 20 MW og oplysninger om, hvordan deres indkøbspolitik styrker mulighederne for indgåelse af en international aftale om klimaændringer.

  Ændringsforslag  42

  Forslag til forordning

  Artikel 18 – stk. 1 – litra d a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  da) oplysninger om hvordan anvendelsen af kreditter supplerer de hjemlige bestræbelser på at reducere emissionerne, således at de ligger under historiske referenceemissioner.

  Ændringsforslag  43

  Forslag til forordning

  Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Kommissionen vedtager fælles modeller for rapporteringen i henhold til litra b), c) og d) i første afsnit med henblik på at sikre rapporteringens fulde gennemsigtighed og sammenlignelighed.

  Ændringsforslag  44

  Forslag til forordning

  Artikel 18 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4. Medlemsstater skal offentliggøre de rapporter, der indsendes til Kommissionen, i henhold til denne artikel.

  4. Medlemsstater skal offentliggøre de rapporter, der indsendes til Kommissionen, i henhold til denne artikel. Kommissionen stiller aggregerede EU-oplysninger til rådighed for offentligheden i en let tilgængelig form.

  Ændringsforslag  45

  Forslag til forordning

  Artikel 20 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Begyndende med de data, der indberettes for 2013, skal Kommissionen gennemføre en årlig ekspertrevision af de data i de nationale opgørelser, som medlemsstaterne indberetter i henhold til artikel 7, stk. 2, i denne forordning med henblik på at overvåge, hvorvidt medlemsstaterne gennemfører deres reduktioner eller begrænsninger af drivhusgasemissioner i henhold til artikel 3 i beslutning nr. 406/2009/EF og eventuelle andre reduktioner eller begrænsninger i drivhusgasemissioner i henhold til EU-lovgivning.

  2. Begyndende med de data, der indberettes for 2013, skal Kommissionen gennemføre en årlig ekspertrevision af de data i de nationale opgørelser, som medlemsstaterne indberetter i henhold til artikel 7, stk. 2, i denne forordning med henblik på at overvåge, hvorvidt medlemsstaterne gennemfører deres reduktioner eller begrænsninger af drivhusgasemissioner i henhold til artikel 3 i beslutning nr. 406/2009/EF og eventuelle andre reduktioner eller begrænsninger i drivhusgasemissioner i henhold til EU-lovgivning. Medlemsstaterne skal deltage fuldt ud i denne proces.

  Ændringsforslag  46

  Forslag til forordning

  Artikel 20 – stk. 3 – litra c

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  c) eventuelt beregning af de resulterende nødvendige tekniske ændringer.

  c) eventuelt beregning af de resulterende nødvendige tekniske ændringer i samråd med medlemsstaterne.

  Ændringsforslag  47

  Forslag til forordning

  Artikel 20 – stk. 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5. Kommissionen vedtager en gennemførelsesretsakt med henblik på at beregne den samlede mængde emissioner for det relevante år i henhold til de korrigerede opgørelsesdata for de enkelte medlemsstater efter afslutningen af den relevante årlige revision.

  5. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter med henblik på at beregne den samlede mængde emissioner for det relevante år i henhold til de korrigerede opgørelsesdata for de enkelte medlemsstater efter afslutningen af den relevante årlige revision. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 30, stk. 2.

  Ændringsforslag  48

  Forslag til forordning

  Artikel 22 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Kommissionen vurderer hvert år på baggrund af de i artikel 7, 8, 11 og 15-18 i denne forordning indberettede oplysninger og i samråd med medlemsstaterne Unionens og medlemsstaternes fremskridt i retning af at opfylde følgende med henblik på at afgøre, hvorvidt der er gjort tilstrækkelige fremskridt:

  1. Kommissionen vurderer hvert år på baggrund af de i artikel 7, 8, 11, 14 og 15-18 i denne forordning indberettede oplysninger og i samråd med medlemsstaterne Unionens og medlemsstaternes fremskridt i retning af at opfylde følgende med henblik på at afgøre, hvorvidt der er gjort tilstrækkelige fremskridt:

  Ændringsforslag  49

  Forslag til forordning

  Artikel 22 – stk. 1 – litra b a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ba) det langsigtede klimamål og en omkostningseffektiv tidsplan for hjemlige emissionsreduktioner, herunder etapemålene for 2030 og 2040.

  Ændringsforslag  50

  Forslag til forordning

  Artikel 22 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Kommissionen vurderer hvert andet år luftfartens samlede indvirkning på det globale klima, herunder i form af ikke-CO2-relaterede emissioner som f.eks. fra kvælstofoxider, og virkninger som f.eks. forstærkninger af cirrusskyer baseret på emissionsdata fra medlemsstaterne i henhold til artikel 7 i denne forordning, og forbedrer denne kvantificering med henvisning til henholdsvis de videnskabelige fremskridt og data for flytrafikken.

  2. Kommissionen vurderer hvert andet år luftfartens samlede indvirkning på det globale klima, herunder i form af ikke-CO2-relaterede emissioner som f.eks. fra kvælstofoxider, og virkninger som f.eks. forstærkninger af cirrusskyer baseret på emissionsdata fra medlemsstaterne i henhold til artikel 7 i denne forordning, og forbedrer denne kvantificering ved hjælp af modellering og data for flytrafikken. Kommissionen tilpasser regelmæssigt modelleringen, navnlig med henvisning til de videnskabelige fremskridt.

  Ændringsforslag  51

  Forslag til forordning

  Artikel 22 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Kommissionen forelægger inden den 31. oktober hvert år en rapport, hvori den sammenfatter konklusionerne af de i stk. 1 og 2 i denne artikel nævnte vurderinger, for Europa-Parlamentet og Rådet.

  3. Kommissionen forelægger inden den 31. oktober hvert år en rapport, hvori den sammenfatter konklusionerne af de i stk. 1 og 2 i denne artikel nævnte vurderinger, for Europa-Parlamentet og Rådet. I den første rapport og om nødvendigt i kommende rapporter analyserer Kommissionen, hvilke konsekvenser der vil være for politikker og foranstaltninger, såfremt der vedtages en tidshorisont på 20 år for metan i forbindelse med Unionens klimamålsætninger på mellemlang og lang sigt.

  Ændringsforslag  52

  Forslag til forordning

  Artikel 28

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Artikel 28

  Udgår

  Ophævelse eller ændring af forpligtelser

   

  Kommissionen bemyndiges til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 29 i denne forordning med henblik på at ophæve artikel 4-7, 10-12, 14, 15, 17 og 19 i denne forordning eller enhver del heraf eller ændring af de samme artikler, hvis den konkluderer, at den internationale udvikling eller andre udviklinger fører til en situation, hvor forpligtelserne i henhold til disse artikler ikke længere er nødvendige, ikke står i rimeligt forhold til de medfølgende fordele eller ikke er i overensstemmelse med rapporteringskravene under klimakonventionen. Enhver retsakt, der vedtages i henhold til denne artikel, må ikke fordyre EU-rapporteringsforpligtelserne eller de internationale rapporteringsforpligtelser som helhed for medlemsstaterne.

   

  Ændringsforslag  53

  Forslag til forordning

  Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  1a. Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

  Ændringsforslag  54

  Forslag til forordning

  Bilag 1 – overskrift 7 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Sodemissioner

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.
  • [2]  EUT...

  BEGRUNDELSE

  Rettidige, pålidelige og præcise date om drivhusgasemissioner er afgørende for at vide, om EU og medlemsstaterne er godt på vej til at opfylde deres mål og for at udvikle solide nye politikker til håndtering af klimaudfordringen. Forordningen om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner (MMR) erstatter overvågningsmekanismen i beslutning nr. 280/2004/EF. Skønt mange af bestemmelserne i MMR ligner kravene i beslutning nr. 280/2004/EF, har Kommissionen foreslået nogle forbedringer. I Kommissionens forslag er der fastlagt rapporteringskrav på nationalt plan, hvor det ikke kræves, at SMV'er eller industrien indsamler yderligere data.

  Målene med de foreslåede ændringer er bl.a.:

  - at bistå medlemsstaterne i gennemførelsen af klima- og energipakken

  - at forbedre de indberettede datas rettidighed, gennemsigtighed og sammenlignelighed

  - at sikre, at Unionen og medlemsstaterne overholder internationale overvågnings- og rapporteringsforpligtelser, herunder rapporteringen af støtte til udviklingslande

  - at lette udviklingen af nye EU-klimaændringsinstrumenter.

  Ordføreren støtter fuldt ud de foreslåede forbedringer, der skal strømline og forbedre EU-reglerne for rapportering og overvågning af drivhusgasemissioner, og som skal øge EU's troværdighed over for udviklingslande ved at stille gennemsigtige og omfattende oplysninger til rådighed om typen og mængden af den ydede støtte.

  Ordføreren foreslår at styrke Kommissionens forslag på flere områder:

  - For at sikre sammenhængen mellem de forskellige mål i klima- og energipakken udvides rapporterings- og overvågningsbestemmelserne til også at omfatte andelen af energi fra vedvarende kilder og bruttoenergiforbruget.

  - I Cancúnaftalerne (beslutning 1/CP.16) kræves det, at de udviklede lande udarbejder udviklingsstrategier med lavt CO2-indhold. Dette er blevet medtaget i Kommissionens forslag, som kræver, at medlemsstaterne udarbejder og gennemfører sådanne strategier for at opfylde vores langsigtede klimamålsætning. Disse strategier bør være i overensstemmelse med en omkostningseffektiv kurs mod opfyldelse af den langsigtede klimamålsætning, der er nævnt i EU's lavemissionskøreplan, dvs. de hjemlige emissioner skal reduceres med 25 % inden 2020, 40 % inden 2030 og 60 % inden 2040 sammenholdt med 1990-niveauerne.

  - Søtransport er et område af stor betydning med hensyn til drivhusgasemissioner globalt. Lovgivere har forpligtet sig til at indføre EU's reduktionsmål inden for denne sektor, idet der ikke gælder internationale foranstaltninger, men de hidtil indsamlede data giver ikke en tilstrækkeligt klar forståelse for sektorens klimapåvirkning.

  I overensstemmelse med Europa-Parlamentets tidligere holdninger vedrørende anvendelsen af auktionsindtægterne fra emissionshandelsordningen foreslår ordføreren, at de aktuelle bestemmelser vedrørende øremærkning granskes nøje.

  UDTALELSE fra Udviklingsudvalget (24.4.2012)

  til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner ograpportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer på nationalt plan og EU-niveau
  (COM(2011)0789 – C7‑0433/2011 – 2011/0372(COD))

  Ordfører for udtalelse: Åsa Westlund

  KORT BEGRUNDELSE

  Der skal være mere fokus på den måde, hvorpå finansiel additionalitet defineres af donorregeringer, for at sikre at der er tilstrækkelige midler til finansiering af klimaændringsbehovene, samtidig med at man undgår, at midlerne tages fra udviklingsforpligtelserne. Når først den finansielle additionalitet er sikret, er der ikke længere behov for at være afhængig af ODA som en væsentlig finansieringskilde. I lyset af dette er det vigtigt, at medlemsstaterne angiver, om de nye og yderligere midler er et supplement til GINI/ODA-målsætningen på 0,7 %, således at de oplyser om den finansielle kilde til midlerne. Derudover kan programmæssig finansiel støtte besværliggøre sporingen af klimafinansieringsstrømmene, idet midlerne går direkte til modtagerlandets nationale finansieringssystem. Dette er grunden til, at det er vigtigt at have en ny og yderligere finansieringskilde for klimaændringer, som nemt kan spores og kanaliseres sammen med programmæssige udviklingsfinansieringsstrømme. Dette gør det ligeledes vigtigt at spore, hvordan modtagerlandene tildeler deres ressourcer.

  ÆNDRINGSFORSLAG

  Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

  Ændringsforslag  1

  Forslag til forordning

  Betragtning 16

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  16) I henhold til beslutning 1/CP.15 forpligter EU og medlemsstaterne sig til at yde betydelig klimafinansiering for at yde bistand til tilpasnings- og modvirkningsforanstaltninger i udviklingslande. I henhold til artikel 40 i beslutning 1/CP.16 skal udviklede lande, der er parter i UNFCCC, forbedre rapporteringen om levering af økonomisk og teknologisk støtte samt støtte til kapacitetsopbygning til de parter, der er udviklingslande. Der er behov for forbedret rapportering for at anerkende Unionens og medlemsstaternes bestræbelser på at opfylde deres forpligtelser. I beslutning 1/CP.16 indføres der også en ny teknologimekanisme, der skal styrke den internationale teknologioverførsel. Denne forordning skal sikre, at der stilles ajourførte oplysninger om teknologioverførselsaktiviteter til udviklingslandene til rådighed.

  16) I henhold til beslutning 1/CP.15 forpligter EU og medlemsstaterne sig til at yde betydelig klimafinansiering for at yde bistand til tilpasnings- og modvirkningsforanstaltninger i udviklingslande. I henhold til artikel 40 i beslutning 1/CP.16 skal udviklede lande, der er parter i UNFCCC, forbedre rapporteringen om levering af økonomisk og teknologisk støtte samt støtte til kapacitetsopbygning til de parter, der er udviklingslande. Der er behov for forbedret rapportering for at anerkende Unionens og medlemsstaternes bestræbelser på at opfylde deres forpligtelser, navnlig deres forpligtelser med hensyn til udviklingsvenlig politikkohærens i henhold til artikel 208 i TEUF. I beslutning 1/CP.16 indføres der også en ny teknologimekanisme, der skal styrke den internationale teknologioverførsel. Denne forordning skal sikre, at der stilles ajourførte oplysninger om teknologioverførselsaktiviteter til udviklingslandene til rådighed.

  Ændringsforslag  2

  Forslag til forordning

  Artikel 17 – litra a – nr. i

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  i) oplysninger om, hvorvidt de økonomiske ressourcer, som den pågældende medlemsstat har ydet til udviklingslande, er nye i forbindelse med klimakonventionen, og hvordan dette er beregnet

  i) oplysninger om, hvorvidt de økonomiske ressourcer, som den pågældende medlemsstat har ydet til udviklingslande, er nye i forhold til målet om at øge den officielle bistand til udviklingslandene til 0,7 % af bruttonationalindkomsten i forbindelse med klimakonventionen, og hvordan dette er beregnet

  Begrundelse

  Henvisningen til 0,7 % ODA/GINI er nødvendig for at sikre, at de finansielle forpligtelser for klimaændringer opfyldes og sikres på en sådan måde, at internationale offentlige midler ikke ledes bort fra langtidsforpligtelserne til at støtte udviklingen i fattige lande.

  Ændringsforslag  3

  Forslag til forordning

  Artikel 17 – litra a – nr. ii

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  ii) oplysninger om eventuelle økonomiske ressourcer, som medlemsstaten har bevilget til gennemførelsen af klimakonventionen efter kanaltype som f.eks. bilaterale, regionale eller andre multilaterale kanaler

  ii) oplysninger om eventuelle økonomiske ressourcer, som medlemsstaten har bevilget til gennemførelsen af klimakonventionen efter type finansielt instrument og kanaltype som f.eks. bilaterale, regionale eller andre multilaterale kanaler

  Begrundelse

  Henvisningen til additionalitet i forhold til de 0,7 % GINI/ODA styrkes gennem anmodningen om at oplyse, hvilken type finansielt instrument der skal anvendes til at kanalisere støtten. Dette vil muliggøre en bedre identifikation af finansieringskilden, således at det er tydeligt at se, om finansieringen kommer fra udviklingsbudgettet eller ej.

  Ændringsforslag  4

  Forslag til forordning

  Artikel 17 – litra a – nr. iii

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  iii) kvantitative oplysninger om økonomiske strømme baseret på de såkaldte "markører for støtte til modvirkning af klimaændringer og støtte til tilpasning til klimaændringer" ("Rio-markørerne"), som OECD's gruppe for udviklingsbistand har udviklet, og metodologiske oplysninger om gennemførelsen af metodologien for Rio-markørerne for klimaændringer

  iii) kvantitative oplysninger om økonomiske strømme, enten gennem projekt- eller budgetstøtte, baseret på de såkaldte "markører for støtte til modvirkning af klimaændringer og støtte til tilpasning til klimaændringer" ("Rio-markørerne"), som OECD's gruppe for udviklingsbistand har udviklet, og metodologiske oplysninger om gennemførelsen af metodologien for Rio-markørerne for klimaændringer

  Begrundelse

  Den internationale offentlige finansielle støtte til udviklingslande bevæger sig hen imod "programmæssige" former for finansiering, hvilket betyder en overgang fra projektbaseret støtte til budgetstøtte. OECD/komitéen for udviklingsbistand tillader udelukkende projektbaseret eller sektorbaseret sporing af klimaændringsrelaterede strømme. Sådanne strømme kan ikke spores gennem generel budgetstøtte. Dette kan blive mere fremtrædende i fremtiden, da klimarelateret udviklingsstøtte fortsat bevæger sig hen imod programmæssige former.

  Ændringsforslag  5

  Forslag til forordning

  Artikel 17 – litra a – nr. iv

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  iv) detaljerede oplysninger om bistand fra både den offentlige og den private sektor til udviklingslande, der er særligt sårbare over for virkningerne af klimaændringer, med at tilpasse sig virkningerne af disse klimaændringer

  iv) detaljerede oplysninger om bistand fra både den offentlige og den private sektor til udviklingslande, der er særligt sårbare over for virkningerne af klimaændringer, med at tilpasse sig virkningerne af disse klimaændringer med angivelse af modtagerland, sektor og aktivitetstype

  Ændringsforslag  6

  Forslag til forordning

  Artikel 17 – litra a – nr. v

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  v) detaljerede oplysninger om bistand fra både den offentlige og den private sektor til udviklingslandene med henblik på at modvirke drivhusgasemissioner

  v) detaljerede oplysninger om bistand fra både den offentlige og den private sektor til udviklingslandene med henblik på at modvirke drivhusgasemissioner med angivelse af modtagerland, sektor og aktivitetstype

  Ændringsforslag  7

  Forslag til forordning

  Artikel 17 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b) om medlemsstatens aktiviteter vedrørende teknologioverførsel til udviklingslande i henhold til klimakonventionen og om teknologioverførsel i året X-1, oplysninger om planlagte aktiviteter vedrørende teknologioverførsel til udviklingslande i henhold til klimakonventionen og om teknologier, der skal overføres for år X og efterfølgende år. Det bør omfatte oplysninger om, hvorvidt den overførte teknologi blev anvendt til modvirkning af eller tilpasning til virkningerne af klimaændringer, modtagerland, mængden af den ydede bistand og typen af den overførte teknologi.

  b) om medlemsstatens aktiviteter vedrørende teknologioverførsel til udviklingslande i henhold til klimakonventionen og om teknologioverførsel i året X-1, oplysninger om planlagte aktiviteter vedrørende teknologioverførsel til udviklingslande i henhold til klimakonventionen og om teknologier, der skal overføres for år X og efterfølgende år. Det bør omfatte oplysninger om, hvorvidt den overførte teknologi blev anvendt til modvirkning af eller tilpasning til virkningerne af klimaændringer, modtagerland, mængden af den ydede bistand, finansieringskilde og typen af den overførte teknologi.

  Begrundelse

  Dette vil igen gøre det muligt at finde frem til, om finansieringskilden kommer fra ODA-budgettet.

  Ændringsforslag  8

  Forslag til forordning

  Artikel 18 – stk. 1 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b) oplysninger om brugen af indtægter, som medlemsstaten har genereret ved auktionering af tilladelser i henhold til artikel 10, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF, i løbet af året X-1. Disse oplysninger omfatter ligeledes specifikke og detaljerede oplysninger om brugen af 50 % af indtægterne og de resulterende foranstaltninger med angivelse af kategorien af de foranstaltninger, der træffes i overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF, og af det pågældende modtagerland eller -region

  b) oplysninger om brugen af indtægter, som medlemsstaten har genereret ved auktionering af tilladelser i henhold til artikel 10, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF, i løbet af året X-1. Disse oplysninger omfatter ligeledes specifikke og detaljerede oplysninger om brugen af 50 % af indtægterne og de resulterende foranstaltninger med angivelse af kategorien og additionaliteten af de foranstaltninger, der træffes i overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF, og af det pågældende modtagerland eller -region

  Ændringsforslag  9

  Forslag til forordning

  Artikel 18 – stk. 1 – litra d

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  d) de i artikel 6, stk. 1, litra b), i beslutning nr. 406/2009/EF nævnte oplysninger og oplysninger om, hvordan deres indkøbspolitik styrker mulighederne for indgåelse af en international aftale om klimaændringer.

  d) de i artikel 6, stk. 1, litra b), i beslutning nr. 406/2009/EF nævnte oplysninger og oplysninger om, hvordan deres indkøbspolitik styrker mulighederne for indgåelse af en international aftale om klimaændringer. I forbindelse med projektaktiviteter for vandkraftanlæg med en kapacitet på over 20 MW sikrer medlemsstaterne ved godkendelse af sådanne projektaktiviteter, at de relevante internationale kriterier og retningslinjer, navnlig protokollen for vurdering af bæredygtig vandkraft (Hydropower Sustainability Assessment Protocol), som den internationale vandkraftforening udsendte i november 2010, overholdes under udviklingen af sådanne projektaktiviteter.

  PROCEDURE

  Titel

  Mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer på nationalt plan og EU-niveau

  Referencer

  COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD)

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  ENVI

  30.11.2011

   

   

   

  Rådgivende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  DEVE

  19.1.2012

   

   

   

  Ordfører

         Dato for valg

  Åsa Westlund

  5.12.2011

   

   

   

  Behandling i udvalg

  27.3.2012

   

   

   

  Dato for vedtagelse

  24.4.2012

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  24

  0

  0

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Thijs Berman, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Véronique De Keyser, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, Anna Záborská

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Santiago Fisas Ayxela, Judith Sargentini

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

  Sergio Gutiérrez Prieto, Emilio Menéndez del Valle, Katarína Neveďalová, Claudiu Ciprian Tănăsescu

  UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (9.5.2012)

  til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer på nationalt plan og EU-niveau
  (COM(2011)0789 – C7‑0433/2011 – 2011/0372(COD))

  Ordfører for udtalelse: Takis Hadjigeorgiou

  KORT BEGRUNDELSE

  1.  Understreger, at Kommissionens forslag om at erstatte beslutning nr. 280/2004/EF med en forordning kan lette gennemførelsen af dens bestemmelser ved at forbedre de eksisterende overvågnings- og gennemførelsesprocedurer. Erfaringen har vist, at der er behov for en forbedring af EU's procedurer for overvågning, rapportering og verifikation af emissioner.

  2.  Påpeger, at klimakonventionen forpligter EU og medlemsstaterne til at udvikle, jævnligt ajourføre, offentliggøre og meddele partskonferencen nationale opgørelser over menneskeskabte emissioner efter kilder og optag gennem dræn af alle drivhusgasser, der ikke er reguleret ved Montreal-protokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget, med anvendelse af sammenlignelige metoder, der er godkendt af partskonferencen.

  3.  Understreger, at endemålet for De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC), som blev godkendt på Det Europæiske Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse 94/69/EF, er at opnå en stabilisering af koncentrationerne af drivhusgasser i atmosfæren på et niveau, som kan forhindre farlig antropogen indvirkning på klimasystemet. Hvis dette mål skal nås, bør stigningen i den globale gennemsnitstemperatur ved jordoverfladen begrænses til 2 °C over de førindustrielle niveauer. Det indebærer en øget indsats fra Fællesskabets side, hurtig inddragelse af industrilandene og foranstaltninger til fremme af udviklingslandenes deltagelse i bestræbelserne på at reducere drivhusgasemissionerne.

  ÆNDRINGSFORSLAG

  Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

  Ændringsforslag  1

  Forslag til forordning

  Betragtning 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (4) Beslutning 1/CP.15 fra konferencen for UNFCCC-parterne ("beslutning 1/CP.15" eller "København-aftalen") og beslutning 1/CP.16 fra konferencen af UNFCCC-parterne ("beslutning 1/CP.16" eller "Cancún-aftalerne") bidrog betydeligt til fremskridt med hensyn til at afhjælpe udfordringerne med klimaændringerne på en afbalanceret måde. Disse beslutninger indebar nye overvågnings- og rapporteringskrav, der gælder gennemførelsen af ambitiøse emissionsreduktioner, som EU og medlemsstaterne har forpligtet sig til, og indebar ligeledes bistand til udviklingslandene. I disse beslutninger anerkendte man også betydningen af at prioritere tilpasning lige så højt som modvirkning. I beslutning 1/CP.16 kræves det ligeledes, at de udviklede lande udarbejder udviklingsstrategier eller -planer med lavt CO2-indhold. Sådanne strategier eller planer ventes at bidrage til opbygningen af et samfund med lav CO2-udledning og sikre en fortsat høj vækst og bæredygtig udvikling. Denne forordning bør gennem sine delegerede retsakter sikre gennemførelsen af disse og fremtidige overvågnings- og rapporteringskrav, der opstår som følge af yderligere beslutninger eller vedtagelsen af en international aftale under UNFCCC.

  (4) Beslutning 1/CP.15 fra konferencen for UNFCCC-parterne ("beslutning 1/CP.15" eller "København-aftalen") og beslutning 1/CP.16 fra konferencen af UNFCCC-parterne ("beslutning 1/CP.16" eller "Cancún-aftalerne") bidrog betydeligt til fremskridt med hensyn til at afhjælpe udfordringerne med klimaændringerne på en afbalanceret måde. Disse beslutninger indebar nye overvågnings- og rapporteringskrav, der gælder gennemførelsen af ambitiøse emissionsreduktioner, som EU og medlemsstaterne har forpligtet sig til, og indebar ligeledes bistand til udviklingslandene. I disse beslutninger anerkendte man også betydningen af at prioritere tilpasning lige så højt som modvirkning. I beslutning 1/CP.16 kræves det ligeledes, at de udviklede lande udarbejder udviklingsstrategier eller -planer med lavt CO2-indhold. Sådanne strategier eller planer ventes at bidrage til opbygningen af et samfund med lav CO2-udledning og sikre en fortsat høj vækst og bæredygtig udvikling på en omkostningseffektiv måde. Ifølge Kommissionens meddelelse af 8. marts 2011 med titlen "Køreplan for omstilling til en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050" vil det være omkostningseffektivt at satse på indenlandske emissionsreduktioner i størrelsesordenen 40 % og 60 % under 1990-niveauet i henholdsvis 2030 og 2040. Denne forordning bør gennem sine delegerede retsakter sikre gennemførelsen af disse og fremtidige overvågnings- og rapporteringskrav, der opstår som følge af yderligere beslutninger eller vedtagelsen af en international aftale under UNFCCC.

  Ændringsforslag  2

  Forslag til forordning

  Betragtning 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (5) Klima- og energipakken, som blev vedtaget i 2009, navnlig beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april 2009 om medlemsstaternes indsats for at reducere deres drivhusgasemissioner med henblik på at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at reducere drivhusgasemissionerne frem til 2020 og direktiv 2009/29/EF af 23. april 2009 om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på at forbedre og udvide ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet, er tegn på endnu en forpligtelse, der påhviler EU og medlemsstaterne til at foretage betydelige reduktioner af deres drivhusgasemissioner. Unionens system til overvågning og rapportering af emissioner skal også ajourføres i lyset af nye krav under denne lovgivning.

  (5) Klima- og energipakken, som blev vedtaget i 2009, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april 2009 om medlemsstaternes indsats for at reducere deres drivhusgasemissioner med henblik på at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at reducere drivhusgasemissionerne frem til 2020, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/29/EF af 23. april 2009 om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på at forbedre og udvide ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder1, er tegn på endnu en forpligtelse, der påhviler EU og medlemsstaterne til at foretage betydelige reduktioner af deres drivhusgasemissioner. Unionens system til overvågning og rapportering af emissioner skal også ajourføres i lyset af nye krav under denne lovgivning.

   

  _____________

   

  1EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16.

  Ændringsforslag  3

  Forslag til forordning

  Betragtning 7 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (7a) Cypern og Malta er optaget under bilag I i Kyotoprotokollen under hhv. afgørelse CP.17 (med virkning fra den 1. januar 2013 eller en senere dato) og afgørelse 3/CP15 (med virkning fra den 26. oktober 2010).

  Ændringsforslag  4

  Forslag til forordning

  Betragtning 10 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (10a) For at sikre effektiviteten af ordningerne for overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner er det nødvendigt at undgå at lægge flere finansielle og administrative byrder på medlemsstaterne, end de allerede må bære.

  Ændringsforslag  5

  Forslag til forordning

  Betragtning 12

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (12) Unionen og medlemsstaterne skal bestræbe sig på at levere de mest ajourførte oplysninger om deres drivhusgasemissioner, navnlig inden for rammerne af Europa 2020-strategien og de fastsatte frister. Denne forordning skal gøre det muligt at udarbejde sådanne overslag inden for de kortest mulige frister ved hjælp af statistiske og andre oplysninger.

  (12) Unionen og medlemsstaterne skal bestræbe sig på at levere de mest ajourførte oplysninger om deres drivhusgasemissioner, navnlig inden for rammerne af Europa 2020-strategien og de fastsatte frister og inden for rammerne af den europæiske rumpolitik og ‑strategi, som behandler vigtige udfordringer som naturkatastrofer og tilsyn med ressourcer og klima til gavn for EU-borgerne. I den forbindelse bør data, der er indsamlet fra rummet, betragtes som et afgørende kontrolmiddel for EU og medlemsstaterne, fordi de kan forbedre vores samlede billede af CO2- og CH4-emissionerne og LULUCF. Med henblik herpå bør det europæiske jordovervågningsprogram og andre satellitsystemer anvendes i så vid udstrækning som muligt til udarbejdelse af rettidige emissionsberetninger (verdensomspændende daglige målinger af menneskeskabte CO2- og CH4-emissioner og emissioner fra landbruget samt CO2-dræn) og uafhængig kontrol af beregnede emissionsrapporter. Denne forordning skal gøre det muligt at udarbejde sådanne overslag inden for de kortest mulige frister ved hjælp af statistiske og andre oplysninger.

  Ændringsforslag  6

  Forslag til forordning

  Betragtning 25 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (25a) De beføjelser, som Kommissionen får tildelt til at vedtage delegerede retsakter for at tilføje eller fjerne stoffer anført på listen over drivhusgasser fastlagt i Bilag I til denne forordning, bør være i overensstemmelse med alle nye internationale aftaler.

  Ændringsforslag  7

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Medlemsstaterne og Kommissionen på Unionens vegne udformer og gennemfører hver især en udviklingsstrategi med lav CO2-udledning for at bidrage til:

  1. Medlemsstaterne og Kommissionen på Unionens vegne udformer og gennemfører hver især en udviklingsstrategi med lav CO2-udledning for at bidrage til:

  a) gennemsigtig og præcis overvågning af medlemsstaternes faktiske og forventede fremskridt, herunder bidraget fra Unionens foranstaltninger, hvad angår opfyldelsen af Unionens og medlemsstaternes forpligtelser vedrørende begrænsning eller reduktion af emissioner af alle drivhusgasser efter klimakonventionen og Kyoto-protokollen

  a) gennemsigtig og præcis overvågning af medlemsstaternes faktiske og forventede fremskridt, herunder bidraget fra Unionens foranstaltninger, hvad angår opfyldelsen af Unionens og medlemsstaternes forpligtelser vedrørende begrænsning eller reduktion af emissioner af alle drivhusgasser efter klimakonventionen og Kyoto-protokollen

  b) opfyldelse af medlemsstaternes forpligtelser vedrørende reduktion af drivhusgasemissioner i henhold til beslutning nr. 406/2009/EF og gennemførelse af langsigtede emissionsreduktioner og forbedret optag gennem dræn inden for alle sektorer i overensstemmelse med Unionens mål om at nedbringe emissionerne med 80 til 95 % inden 2050 sammenholdt med 1990-niveauerne i forbindelse med de nødvendige reduktioner, som de udviklede lande ifølge IPCC skal gennemføre som gruppe.

  b) opfyldelse af medlemsstaternes forpligtelser vedrørende reduktion af drivhusgasemissioner i henhold til beslutning nr. 406/2009/EF og gennemførelse af langsigtede emissionsreduktioner og forbedret optag gennem dræn inden for alle sektorer i overensstemmelse med Unionens mål om at nedbringe emissionerne med 80 til 95 % inden 2050 sammenholdt med 1990-niveauerne og med en omkostningseffektiv tidsplan, herunder etapemål for indenlandske reduktioner for 2030 og 2040, i forbindelse med de nødvendige reduktioner, som de udviklede lande ifølge IPCC skal gennemføre som gruppe.

  Ændringsforslag  8

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Medlemsstater indsender deres udviklingsstrategi med lav CO2-udledning til Kommissionen et år efter, at denne forordning træder i kraft eller i henhold til internationalt aftalte tidsfrister i forbindelse med klimakonventionsprocessen.

  2. Medlemsstater indsender deres udviklingsstrategi med lav CO2-udledning til Kommissionen to år efter, at denne forordning træder i kraft eller i henhold til internationalt aftalte tidsfrister i forbindelse med klimakonventionsprocessen.

  Ændringsforslag  9

  Forslag til forordning

  Artikel 12 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Efter færdiggørelsen af revisionen af deres nationale opgørelser under Kyoto-protokollen for hvert år for den første forpligtelsesperiode i henhold til Kyoto-protokollen, herunder afhjælpning af eventuelle gennemførelsesproblemer, fjerner medlemsstaterne AAU'er, RMU'er, ERU'er og CER'er svarende til deres nettoemissioner i årets løb fra registret.

  1. Efter færdiggørelsen af revisionen af deres nationale opgørelser under Kyoto-protokollen for hvert år for den første forpligtelsesperiode i henhold til Kyoto-protokollen, herunder afhjælpning af eventuelle gennemførelsesproblemer, fjerner medlemsstaterne brugte AAU'er, RMU'er, ERU'er og CER'er svarende til deres nettoemissioner i årets løb fra registret.

  Ændringsforslag  10

  Forslag til forordning

  Artikel 12 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. For det sidste år af forpligtelsesperioden i henhold til Kyoto-protokollen fjerner medlemsstaterne enheder fra registret inden udgangen af den supplerende periode for opfyldelsen af forpligtelserne i henhold til beslutning 11/CMP.1 fra partskonferencen inden for klimakonventionen, der tjener som møde for parterne til Kyoto-protokollen.

  2. For det sidste år af forpligtelsesperioden i henhold til Kyoto-protokollen fjerner medlemsstaterne brugte enheder fra registret inden udgangen af den supplerende periode for opfyldelsen af forpligtelserne i henhold til beslutning 11/CMP.1 fra partskonferencen inden for klimakonventionen, der tjener som møde for parterne til Kyoto-protokollen.

  Ændringsforslag  11

  Forslag til forordning

  Artikel 14 – stk. 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Medlemsstaterne fremsender senest den 15. marts hvert år ("år X") følgende til Kommissionen:

  1. Medlemsstaterne kan senest den 15. marts hvert år ("år X") fremsende følgende til Kommissionen:

  Ændringsforslag  12

  Forslag til forordning

  Artikel 15 – stk. 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Senest den 15. marts hvert år ("året X") tilsender medlemsstaterne Kommissionen nationale fremskrivninger for menneskeskabte drivhusgasemissioner fra kilder og optag gennem dræn opdelt efter gasart og sektor. Disse fremskrivninger skal indeholde kvantitative overslag for fire år frem, der slutter på 0 eller 5, umiddelbart efter året X. I de nationale fremskrivninger tages der hensyn til alle politikker og foranstaltninger, der er indført på EU-niveau, og omfatter:

  1. Senest den 15. marts hvert andet år for det relevante år ("året X") tilsender medlemsstaterne Kommissionen nationale fremskrivninger for menneskeskabte drivhusgasemissioner fra kilder og optag gennem dræn opdelt efter gasart og sektor. Disse fremskrivninger skal indeholde kvantitative overslag for fire år frem, der slutter på 0 eller 5, umiddelbart efter året X. I de nationale fremskrivninger tages der hensyn til alle politikker og foranstaltninger, der er indført på EU-niveau, og omfatter:

  Ændringsforslag  13

  Forslag til forordning

  Artikel 16

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Senest den 15. marts hvert år indberetter medlemsstaterne oplysninger om deres gennemførte eller planlagte foranstaltninger for tilpasning til klimaændring til Kommissionen, navnlig om nationale eller regionale tilpasningsstrategier og om tilpasningsforanstaltninger. Disse oplysninger skal omfatte budgetbevillinger fordelt på politiksektor og for de enkelte tilpasningsforanstaltninger med angivelse af hovedformål, instrumentets type, status for gennemførelsen og kategorien af indvirkning på klimaændringer (f.eks. oversvømmelse, stigende vandstand i havene, ekstreme temperaturer, tørke og ekstreme vejrfænomener).

  Senest den 15. marts hvert andet år indberetter medlemsstaterne for det relevante år oplysninger om deres gennemførte eller planlagte foranstaltninger for tilpasning til klimaændring til Kommissionen, navnlig om nationale eller regionale tilpasningsstrategier og om tilpasningsforanstaltninger. Disse oplysninger skal omfatte budgetbevillinger fordelt på politiksektor og for de enkelte tilpasningsforanstaltninger med angivelse af hovedformål, instrumentets type, status for gennemførelsen og kategorien af indvirkning på klimaændringer (f.eks. oversvømmelse, stigende vandstand i havene, ekstreme temperaturer, tørke og ekstreme vejrfænomener).

  Ændringsforslag  14

  Forslag til forordning

  Artikel 17 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Medlemsstater sender senest den 15. marts hvert år ("året X") en rapport til Kommissionen baseret på de bedste tilgængelige oplysninger:

  Medlemsstater sender senest den 15. marts hvert andet år for det relevante år ("året X") en rapport til Kommissionen baseret på de bedste tilgængelige oplysninger

  Ændringsforslag  15

  Forslag til forordning

  Artikel 17 – litra a – nr. iv

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  iv) detaljerede oplysninger om bistand fra både den offentlige og den private sektor til udviklingslande, der er særligt sårbare over for virkningerne af klimaændringer, med at tilpasse sig virkningerne af disse klimaændringer

  iv) detaljerede oplysninger om bistand fra både den offentlige og den private sektor til udviklingslande, der er særligt sårbare over for virkningerne af klimaændringer, med at tilpasse sig virkningerne af disse klimaændringer med nærmere angivelse af modtagerland, sektor og form for indsats

  Ændringsforslag  16

  Forslag til forordning

  Artikel 17 – litra a – nr. v

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  v) detaljerede oplysninger om bistand fra både den offentlige og den private sektor til udviklingslandene med henblik på at modvirke drivhusgasemissioner

  v) detaljerede oplysninger om bistand fra både den offentlige og den private sektor til udviklingslandene med henblik på at modvirke drivhusgasemissioner med nærmere angivelse af modtagerland, sektor og form for indsats

  Ændringsforslag  17

  Forslag til forordning

  Artikel 18 – stk. 1 – litra d

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  d) de i artikel 6, stk. 1, litra b), i beslutning nr. 406/2009/EF nævnte oplysninger og oplysninger om, hvordan deres indkøbspolitik styrker mulighederne for indgåelse af en international aftale om klimaændringer.

  d) de i artikel 6, stk. 1, litra b), i beslutning nr. 406/2009/EF nævnte oplysninger og oplysninger om, hvordan deres indkøbspolitik styrker mulighederne for indgåelse af en international aftale om klimaændringer. I forbindelse med vandkraftprojekter med en produktionskapacitet på over 20 MW forelægger medlemsstaterne oplysninger om, hvordan de i forbindelse med godkendelsen vil sikre, at de relevante internationale kriterier og retningslinjer, herunder navnlig protokollen om vurdering af vandkraftværkers bæredygtighed fra 2010, overholdes under udviklingen af sådanne projekter.

  Ændringsforslag  18

  Forslag til forordning

  Artikel 22 – stk. 1 – litra b a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ba) det langsigtede klimamål og en omkostningseffektiv tidsplan, herunder etapemål for indenlandske emissionsreduktioner for 2030 og 2040

  PROCEDURE

  Titel

  Mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer på nationalt plan og EU-niveau

  Referencer

  COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD)

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  ENVI

  30.11.2011

   

   

   

  Rådgivende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  ITRE

  30.11.2011

   

   

   

  Ordfører

         Dato for valg

  Takis Hadjigeorgiou

  15.2.2012

   

   

   

  Dato for vedtagelse

  8.5.2012

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  52

  3

  4

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Ioan Enciu, Françoise Grossetête, Takis Hadjigeorgiou, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Bernd Lange, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Silvia-Adriana Ţicău, Inês Cristina Zuber

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

  Anne E. Jensen, Nicole Kiil-Nielsen, Norica Nicolai

  PROCEDURE

  Titel

  Mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer på nationalt plan og EU-niveau

  Referencer

  COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD)

  Dato for høring af EP

  23.11.2011

   

   

   

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  ENVI

  30.11.2011

   

   

   

  Rådgivende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  DEVE

  19.1.2012

  ITRE

  30.11.2011

  TRAN

  30.11.2011

   

  Ingen udtalelse

         Dato for afgørelse

  TRAN

  19.12.2011

   

   

   

  Ordfører

         Dato for valg

  Bas Eickhout

  25.1.2012

   

   

   

  Behandling i udvalg

  22.3.2012

  25.4.2012

   

   

  Dato for vedtagelse

  30.5.2012

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  48

  1

  4

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Martin Callanan, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Inés Ayala Sender, Gaston Franco, James Nicholson, Eva Ortiz Vilella, Vittorio Prodi, Britta Reimers, Michèle Rivasi, Alda Sousa, Bart Staes, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni

  Dato for indgivelse

  6.6.2012