Procedure : 2011/0372(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0191/2012

Indgivne tekster :

A7-0191/2012

Forhandlinger :

PV 11/03/2013 - 23
CRE 11/03/2013 - 23

Afstemninger :

PV 12/03/2013 - 8.4
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0064

BETÆNKNING     ***I
PDF 668kWORD 547k
6.6.2012
PE 483.710v02-00 A7-0191/2012

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer på nationalt plan og EU-niveau

(COM(2011)0789 – C7‑0433/2011 – 2011/0372(COD))

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Bas Eickhout

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udviklingsudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer på nationalt plan og EU-niveau

(COM(2011)0789 – C7‑0433/2011 – 2011/0372(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0789),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0433/2011),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 28. marts 2012(1),

–   der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af ...(2),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelser fra Udviklingsudvalget og Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A7-0191/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Beslutning 1/CP.15 fra konferencen for UNFCCC-parterne ("beslutning 1/CP.15" eller "København-aftalen") og beslutning 1/CP.16 fra konferencen af UNFCCC-parterne ("beslutning 1/CP.16" eller "Cancún-aftalerne") bidrog betydeligt til fremskridt med hensyn til at afhjælpe udfordringerne med klimaændringerne på en afbalanceret måde. Disse beslutninger indebar nye overvågnings- og rapporteringskrav, der gælder gennemførelsen af ambitiøse emissionsreduktioner, som EU og medlemsstaterne har forpligtet sig til, og indebar ligeledes bistand til udviklingslandene. I disse beslutninger anerkendte man også betydningen af at prioritere tilpasning lige så højt som modvirkning. I beslutning 1/CP.16 kræves det ligeledes, at de udviklede lande udarbejder udviklingsstrategier eller -planer med lavt CO2-indhold. Sådanne strategier eller planer ventes at bidrage til opbygningen af et samfund med lav CO2-udledning og sikre en fortsat høj vækst og bæredygtig udvikling. Denne forordning bør gennem sine delegerede retsakter sikre gennemførelsen af disse og fremtidige overvågnings- og rapporteringskrav, der opstår som følge af yderligere beslutninger eller vedtagelsen af en international aftale under UNFCCC.

(4) Beslutning 1/CP.15 fra konferencen for UNFCCC-parterne ("beslutning 1/CP.15" eller "København-aftalen") og beslutning 1/CP.16 fra konferencen af UNFCCC-parterne ("beslutning 1/CP.16" eller "Cancún-aftalerne") bidrog betydeligt til fremskridt med hensyn til at afhjælpe udfordringerne med klimaændringerne på en afbalanceret måde. Disse beslutninger indebar nye overvågnings- og rapporteringskrav, der gælder gennemførelsen af ambitiøse emissionsreduktioner, som EU og medlemsstaterne har forpligtet sig til, og indebar ligeledes bistand til udviklingslandene. I disse beslutninger anerkendte man også betydningen af at prioritere tilpasning lige så højt som modvirkning. I beslutning 1/CP.16 kræves det ligeledes, at de udviklede lande udarbejder udviklingsstrategier eller -planer med lavt CO2-indhold. Sådanne strategier eller planer ventes at bidrage til opbygningen af et samfund med lav CO2-udledning og sikre en fortsat høj vækst og bæredygtig udvikling og bør være rumligt opløste/fastlagte samt i overensstemmelse med en omkostningseffektiv kurs mod opfyldelse af de langsigtede klimamål, dvs. nationale emissionsreduktioner på mindst 40 % inden 2030 og 60 % inden 2040 sammenholdt med 1990-niveauerne. Denne forordning bør gennem sine delegerede retsakter sikre gennemførelsen af disse og fremtidige overvågnings- og rapporteringskrav, der opstår som følge af yderligere beslutninger eller vedtagelsen af en international aftale under UNFCCC.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Klima- og energipakken, som blev vedtaget i 2009, navnlig beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april 2009 om medlemsstaternes indsats for at reducere deres drivhusgasemissioner med henblik på at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at reducere drivhusgasemissionerne frem til 2020 og direktiv 2009/29/EF af 23. april 2009 om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på at forbedre og udvide ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet, er tegn på endnu en forpligtelse, der påhviler EU og medlemsstaterne til at foretage betydelige reduktioner af deres drivhusgasemissioner. Unionens system til overvågning og rapportering af emissioner skal også ajourføres i lyset af nye krav under denne lovgivning.

(5) Klima- og energipakken, som blev vedtaget i 2009, navnlig beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april 2009 om medlemsstaternes indsats for at reducere deres drivhusgasemissioner med henblik på at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at reducere drivhusgasemissionerne frem til 2020, direktiv 2009/29/EF af 23. april 2009 om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på at forbedre og udvide ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet, er tegn på endnu en forpligtelse, der påhviler EU og medlemsstaterne til at foretage betydelige reduktioner af deres drivhusgasemissioner. Unionens system til overvågning og rapportering af emissioner skal også ajourføres i lyset af nye krav under denne lovgivning. Rapporteringen bør i henhold til denne forordning ligeledes omfatte oplysninger, der er modtaget af medlemsstaterne i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder1 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/…/EU [om energieffektivitet] 2.

 

______________

 

1EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16.

 

2EUT L ...

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) Cypern og Malta er optaget under bilag I i Kyotoprotokollen under henholdsvis afgørelse CP.17 fra partskonferencen inden for klimakonventionen (med virkning fra den 1. januar 2013 eller en senere dato) og afgørelse 3/CP15 fra partskonferencen inden for klimakonventionen (med virkning fra den 26. oktober 2010).

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a) For at sikre effektiviteten af ordningerne for overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner er det nødvendigt at undgå at lægge flere finansielle og administrative byrder på medlemsstaterne, end de allerede må bære.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Unionen og medlemsstaterne skal bestræbe sig på at levere de mest ajourførte oplysninger om deres drivhusgasemissioner, navnlig inden for rammerne af Europa 2020-strategien og de fastsatte frister. Denne forordning skal gøre det muligt at udarbejde sådanne overslag inden for de kortest mulige frister ved hjælp af statistiske og andre oplysninger.

(12) Unionen og medlemsstaterne skal bestræbe sig på at levere de mest ajourførte oplysninger om deres drivhusgasemissioner, navnlig inden for rammerne af Europa 2020-strategien og de fastsatte frister og inden for rammerne af den europæiske rumpolitik og -strategi, som behandler vigtige udfordringer som naturkatastrofer og tilsyn med ressourcer og klima til gavn for EU-borgerne. I den forbindelse bør data, der er indsamlet fra rummet, betragtes som et afgørende kontrolmiddel for EU og medlemsstaterne, fordi de kan forbedre vores samlede billede af CO2- og CH4-emissionerne og LULUCF. Med henblik herpå bør det europæiske jordovervågningsprogram (GMES) og andre satellitsystemer anvendes i så vid udstrækning som muligt til udarbejdelse af rettidige emissionsberetninger (verdensomspændende daglige målinger af menneskeskabte CO2- og CH4‑emissioner og emissioner fra landbruget samt CO2-dræn) og uafhængig kontrol af beregnede emissionsrapporter. Denne forordning skal gøre det muligt at udarbejde sådanne overslag inden for de kortest mulige frister ved hjælp af statistiske og andre oplysninger.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Kravene til medlemsstaternes overvågning og rapportering af emissioner fra søtransport skal indføres på en sådan måde, at de supplerer og er i overensstemmelse med krav, der aftales inden for UNFCCC, eller så vidt muligt med krav til skibe, der fastlægges inden for Den Internationale Søfartsorganisation ("IMO") eller gennem en EU-foranstaltning vedrørende drivhusgasemissioner fra søtransport. Denne overvågning og rapportering vil give mulighed for en bedre forståelse af disse emissioner og støtte en effektiv gennemførelse af politikken.

(13) Med henblik på at forbedre data om forurening fra skibe og for at afhjælpe den ineffektivitet, der skyldes manglende gennemsigtighed i oplysningerne, skal kravene til skibsejeres og driftslederes overvågning og rapportering af klimarelevante oplysninger vedrørende søtransport indføres på en sådan måde, at de supplerer og er i overensstemmelse med krav, der aftales inden for UNFCCC, eller så vidt muligt med krav til skibe, der fastlægges inden for Den Internationale Søfartsorganisation ("IMO") eller gennem en EU-foranstaltning vedrørende drivhusgasemissioner fra søtransport. Denne overvågning og rapportering vil give mulighed for en bedre forståelse af disse emissioner og støtte en effektiv gennemførelse af politikken.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a) I henhold til artikel 6 i Kyotoprotokollen er medlemsstaterne forpligtet til at sikre, at anvendelsen af de fleksible Kyotomekanismer supplerer deres hjemlige foranstaltninger, således at forskellene i emissionsniveauet pr. indbygger mindskes mellem de udviklede lande og udviklingslandene. Mindst halvdelen af de absolutte reduktioner under de historiske referenceemissioner bør gennemføres inden for EU. EU-retten indeholder også særlige bestemmelser om visse typer projektkreditter forbundet med mekanismen for bæredygtig udvikling, hvilket bør fastlægges nærmere i medlemsstaternes registre og rapporter.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a) Det er ligeledes væsentligt at indberette oplysninger om private finansieringskilder på klimaområdet i udviklingslande, idet den private finansiering er forskellig fra projektfinansiering gennem fleksible mekanismer, hvor der anvendes kreditter til at opfylde forpligtelserne om at reducere drivhusgasemissionerne i industrialiserede lande.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 16 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16b) Unionens bidrag til international klimafinansiering i udviklingslande bør i stigende grad finansieres over Unionens budget. Alle indtægter fra de foranstaltninger, der sigter efter at medtage internationale transportemissioner i Unionens klimamålsætninger, bør indsamles centralt og fordeles til international klimafinansiering gennem den af Kommissionen foreslåede globale klima- og biodiversitetsfond.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a) Kommissionen bør i en eventuel foreståede revision af direktiv 2003/87/EF vurdere gennemførelsen af bestemmelserne vedrørende anvendelse og rapportering af auktionsindtægter og overveje at tildele en del af disse indtægter til den globale klima- og biodiversitetsfond og til klimaindsatser i Unionen.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a) I UNFCCC's nuværende retningslinjer for rapportering af drivhusgasser anbefales det at rapportere metanemissioner over en tidshorisont på 100 år. I betragtning af metans høje GWP og relativt korte levetid i atmosfæren bør Kommissionen undersøge, hvilke konsekvenser der vil være for politikker og foranstaltninger, såfremt der vedtages en tidshorisont på 20 år for metan i forbindelse med Unionens klimamålsætninger på mellemlang og lang sigt.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) Luftfarten påvirker det globale klima gennem udledninger af kuldioxid (CO2), men også gennem andre emissioner og mekanismer, herunder emissioner af kvælstofoxider og forstærkninger af cirrusskyer. I lyset af den hastige udvikling inden for den videnskabelige forståelse af disse virkninger, bør der regelmæssigt gennemføres en ajourført vurdering af luftfartens ikke-CO2-relaterede indvirkning på det globale klima i forbindelse med denne forordning.

(22) Luftfarten påvirker det globale klima gennem udledninger af kuldioxid (CO2), men også gennem andre emissioner og mekanismer, herunder emissioner af kvælstofoxider og forstærkninger af cirrusskyer. I lyset af den hastige udvikling inden for den videnskabelige forståelse af disse virkninger, bør der regelmæssigt gennemføres en ajourført vurdering af luftfartens ikke-CO2-relaterede indvirkning på det globale klima i forbindelse med denne forordning, og der bør udarbejdes henstillinger angående gennemførlige politiske valgmuligheder til håndtering af disse virkninger.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af artikel 20, stk. 5, i denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Med henblik på at indføre harmoniserede rapporteringskrav til overvågning af drivhusgasemissioner og andre oplysninger af relevans for klimaændringspolitikken bør beføjelserne til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde uddelegeres til Kommissionen, for så vidt angår revisionen af bilag I i denne forordning, medlemsstaternes rapportering om LULUCF og søtransport, medlemsstaternes nationale systemer, ekspertgennemgangen af medlemsstaternes opgørelser, de detaljerede krav til indhold, struktur, format og indsendelsesprocessen for medlemsstaternes rapporter samt ophævelse og ændring af visse forpligtelser i henhold til denne forordning. Det er særlig vigtigt, at Kommissionen under forberedelserne hertil gennemfører høringer, herunder af eksperter. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(25) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af artikel 20, stk. 5, i denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser1.

 

(25a) Med henblik på at indføre harmoniserede rapporteringskrav til overvågning af drivhusgasemissioner og andre oplysninger af relevans for klimaændringspolitikken bør beføjelserne til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde uddelegeres til Kommissionen, for så vidt angår revisionen af bilag I i denne forordning, medlemsstaternes rapportering om LULUCF og søtransport, medlemsstaternes nationale systemer, ekspertgennemgangen af medlemsstaternes opgørelser, de detaljerede krav til indhold, struktur, format og indsendelsesprocessen for medlemsstaternes rapporter samt ophævelse og ændring af visse forpligtelser i henhold til denne forordning. Det er særlig vigtigt, at Kommissionen under forberedelserne hertil gennemfører høringer, herunder af eksperter. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

 

__________________

 

1EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da) overvågning og indberetning af sodemissioner under hensyntagen til Europa-Parlamentets beslutning af 14. september 2011 om en samlet tilgang til ikke-CO2-klimarelevante menneskeskabte udledninger1

 

__________________

 

1P7_TA(2011)0384.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) indberetning af CO2-emissioner fra søtransport

e) indberetning af drivhusgasemissioner fra søtransport

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g) overvågning af og rapportering om medlemsstaternes foranstaltninger vedrørende tilpasning til de uundgåelige følger af klimaændringerne

g) overvågning af og rapportering om medlemsstaternes foranstaltninger vedrørende tilpasning til de uundgåelige følger af klimaændringerne på en omkostningseffektiv måde

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) Unionens og medlemsstaternes udviklingsstrategier med lav CO2-udledning og eventuelle ajourføringer af disse i henhold til beslutning 1/CP.16

a) Unionens og medlemsstaternes kvantificerede emissionsreduktionsmål for hele økonomien, udviklingsstrategier med lav CO2-udledning og eventuelle ajourføringer af disse i henhold til beslutning 1/CP.16

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) drivhusgasemissioner fra skibe, der anløber medlemsstaternes havne

d) klimarelevante oplysninger vedrørende skibe, der anløber medlemsstaternes havne

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea) Unionens og medlemsstaternes foranstaltninger til reduktion af ikke-CO2-klimarelevante menneskeskabte emissioner under hensyntagen til Europa-Parlamentets beslutning af 14. september 2011 om en samlet tilgang til ikke-CO2-klimarelevante menneskeskabte udledninger1

 

__________________

 

1P7_TA(2011)0384.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne og Kommissionen på Unionens vegne udformer og gennemfører hver især en udviklingsstrategi med lav CO2-udledning for at bidrage til:

1. Medlemsstaterne og Kommissionen på Unionens vegne udformer og gennemfører hver især en udviklingsstrategi med lav CO2-udledning i overensstemmelse med alle rapporteringsbestemmelser vedtaget internationalt i forbindelse med UNFCCC-processen for at bidrage til:

a) gennemsigtig og præcis overvågning af medlemsstaternes faktiske og forventede fremskridt, herunder bidraget fra Unionens foranstaltninger, hvad angår opfyldelsen af Unionens og medlemsstaternes forpligtelser vedrørende begrænsning eller reduktion af emissioner af alle drivhusgasser efter klimakonventionen og Kyoto-protokollen

a) gennemsigtig og præcis overvågning af medlemsstaternes faktiske og forventede fremskridt, herunder bidraget fra Unionens foranstaltninger, hvad angår opfyldelsen af Unionens og medlemsstaternes forpligtelser vedrørende begrænsning eller reduktion af emissioner af alle drivhusgasser efter klimakonventionen og Kyoto-protokollen

b) opfyldelse af medlemsstaternes forpligtelser vedrørende reduktion af drivhusgasemissioner i henhold til beslutning nr. 406/2009/EF og gennemførelse af langsigtede emissionsreduktioner og forbedret optag gennem dræn inden for alle sektorer i overensstemmelse med Unionens mål om at nedbringe emissionerne med 80 til 95 % inden 2050 sammenholdt med 1990-niveauerne i forbindelse med de nødvendige reduktioner, som de udviklede lande ifølge IPCC skal gennemføre som gruppe.

b) opfyldelse af medlemsstaternes forpligtelser vedrørende reduktion af drivhusgasemissioner i henhold til beslutning nr. 406/2009/EF og gennemførelse af langsigtede emissionsreduktioner og forbedret optag gennem dræn inden for alle sektorer i overensstemmelse med Unionens mål om at nedbringe emissionerne med 80 til 95 % inden 2050 sammenholdt med 1990-niveauerne og med en omkostningseffektiv tidsplan, herunder etapemål for nationale reduktioner for 2030 og 2040, i forbindelse med de nødvendige reduktioner, som de udviklede lande ifølge IPCC skal gennemføre som gruppe.

2. Medlemsstater indsender deres udviklingsstrategi med lav CO2-udledning til Kommissionen et år efter, at denne forordning træder i kraft eller i henhold til internationalt aftalte tidsfrister i forbindelse med klimakonventionsprocessen.

2. Medlemsstater indsender deres rumligt opløste udviklingsstrategi med lav CO2-udledning til Kommissionen 18 måneder efter, at denne forordning træder i kraft eller i henhold til internationalt aftalte tidsfrister i forbindelse med klimakonventionsprocessen.

 

2a. Medlemsstaterne og Kommissionen på Unionens vegne reviderer og ajourfører i nødvendigt omfang deres respektive udviklingsstrategier med lav CO2-udledning mindst hvert femte år.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne indfører, driver og søger løbende at forbedre nationale opgørelsessystemer for at udarbejde overslag over kilderne til menneskeskabte emissioner og optag gennem dræn af de drivhusgasser, der findes opført i bilag I til denne forordning, og for at sikre rettidighed, gennemsigtighed, nøjagtighed, konsekvens, sammenlignelighed og fuldstændighed i deres drivhusgasopgørelser.

1. Medlemsstaterne indfører, driver og søger løbende at forbedre nationale opgørelsessystemer i overensstemmelse med UNFCCC-kravene vedrørende nationale systemer for at udarbejde overslag over kilderne til menneskeskabte emissioner og optag gennem dræn af de drivhusgasser, der findes opført i bilag I til denne forordning, og for at sikre rettidighed, gennemsigtighed, nøjagtighed, konsekvens, sammenlignelighed og fuldstændighed i deres drivhusgasopgørelser.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) gør brug af rapporteringssystemerne i henhold til artikel 6, stk. 4, i forordning (EF) nr. 842/2006 for at forbedre overslagene over fluorholdige gasser i drivhusgasopgørelserne

a) gør brug af rapporteringssystemerne i henhold til artikel 6, stk. 4, i forordning (EF) nr. 842/2006 for at forbedre overslagene over fluorholdige gasser i drivhusgasopgørelserne, hvor dette er relevant

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra n

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

n) en beskrivelse af eventuelle ændringer i det nationale opgørelsessystem

n) en beskrivelse af ændringer i det nationale opgørelsessystem

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra o

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

o) en beskrivelse af eventuelle ændringer i det nationale register

o) en beskrivelse af ændringer i det nationale register

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Inden den 15. april tilsender medlemsstaterne klimakonventionens sekretariat nationale opgørelser med oplysninger svarende til dem, der indsendes til Kommissionen i henhold til stk. 2 i denne artikel.

3. Inden den 15. april tilsender medlemsstaterne klimakonventionens sekretariat nationale opgørelser med oplysninger, der indsendes til Kommissionen i henhold til stk. 2 i denne artikel.

Ændringsforslag   26

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) tilføje eller fjerne stoffer fra listen over drivhusgasser i bilag I til denne forordning

a) tilføje eller fjerne stoffer fra listen over drivhusgasser i bilag I til denne forordning på grundlag af beslutningerne vedtaget i henhold til UNFCCC og Kyoto-protokollen eller på grundlag af betydningen af de pågældende drivhusgasser

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) indføre overvågnings- og rapporteringskrav for LULUCF i overensstemmelse med eventuelle nye internationale aftaler eller retsakter vedtaget i henhold til artikel 9 i beslutning nr. 406/2009/EF.

b) indføre overvågnings- og rapporteringskrav for LULUCF i overensstemmelse med eventuelle nye internationale aftaler eller retsakter vedtaget i henhold til artikel 9 i beslutning nr. 406/2009/EF med henblik på at sikre den miljømæssige integritet i sektorens bidrag til emissionsreduktioner i Unionen.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen udfører en første kontrol af de data, som medlemsstaterne indsender i henhold til artikel 7, stk. 1, i denne forordning vedrørende fuldstændighed og potentielle problemer. Den sender resultaterne til medlemsstaterne senest 6 uger efter indsendelsesfristen. Medlemsstaterne skal reagere på spørgsmål som følge af den første kontrol inden den 15. marts samtidig med indsendelse af den endelige opgørelse for året X-2.

1. Kommissionen udfører en første kontrol af de data, som medlemsstaterne indsender i henhold til artikel 7, stk. 1, i denne forordning vedrørende fuldstændighed og potentielle problemer. Den sender resultaterne til medlemsstaterne senest 6 uger efter indsendelsesfristen. Medlemsstaterne skal reagere på relevante spørgsmål som følge af den første kontrol inden den 15. marts samtidig med indsendelse af den endelige opgørelse for året X-2.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis en medlemsstat ikke reagerer på Kommissionens spørgsmål eller ikke indsender de fuldstændige opgørelsesoverslag, der er nødvendige for udarbejdelsen af EU-opgørelsen inden den 15. marts, udarbejder Kommissionen overslag, som skal anvendes i stedet for de relevante overslag i medlemsstatens opgørelse. Hertil anvender Kommissionen metoder, der er i overensstemmelse med de gældende retningslinjer for udarbejdelse af de nationale drivhusgasopgørelser.

2. Hvis en medlemsstat ikke indsender de fuldstændige opgørelsesoverslag, der er nødvendige for udarbejdelsen af EU-opgørelsen inden den 15. marts, udarbejder Kommissionen overslag, som skal anvendes i stedet for de relevante overslag i medlemsstatens opgørelse, i tæt samarbejde med den berørte medlemsstat. Hertil anvender Kommissionen metoder, der er i overensstemmelse med de gældende retningslinjer for udarbejdelse af de nationale drivhusgasopgørelser.

Ændringsforslag   30

Forslag til forordning

Artikel 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Rapportering af CO2-emissioner fra søtransport

Rapportering af klimarelevante oplysninger vedrørende søtransport

1. Kommissionen bemyndiges til at vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 29 i denne forordning for at angive kravene til overvågning og rapportering af CO2-emissioner fra søtransport vedrørende skibe, der anløber medlemsstaternes havne. De indførte overvågnings- og rapporteringskrav skal være i overensstemmelse med de aftalte krav inden for klimakonventionen og så vidt muligt med de krav, som IMO anvender for skibe, eller gennem EU-lovgivningen vedrørende drivhusgasemissioner fra søtransport. Så vidt muligt skal overvågnings- og rapporteringskravene minimere medlemsstaternes arbejdsbyrde, herunder gennem brug af centraliseret dataindsamling og -vedligholdelse.

1. Kommissionen vedtager en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 29 i denne forordning senest den dato, der er anført i betragtning 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/29/EF af 23. april 2009 om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på at forbedre og udvide ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet1, for at angive kravene til overvågning og rapportering af klimarelevante oplysninger om søtransport vedrørende skibe, der anløber medlemsstaternes havne. De indførte overvågnings- og rapporteringskrav skal være i overensstemmelse med de aftalte metodologier inden for klimakonventionen og med de metodologier, som IMO anvender for skibe, eller krav gennem EU-lovgivningen vedrørende drivhusgasemissioner fra søtransport. Så vidt muligt skal overvågnings- og rapporteringskravene minimere medlemsstaternes arbejdsbyrde, herunder gennem brug af centraliseret dataindsamling, -vedligholdelse og ‑offentliggørelse.

 

Kravene omfatter de skibe, der er ansvarlige for væsentlige emissioner, herunder som minimum tankskibe, masse-godsskibe, almindelige fragtskibe og containerskibe, med forbehold for passende minimumstærskler for størrelse og trafik.

2. Når en retsakt er vedtaget i henhold til stk. 1, fastsætter og indberetter medlemsstaterne senest den 15. januar hvert år ("år X") CO2-emissionerne fra søtransport i henhold til denne retsakt for året X-2.

2. Efter vedtagelsen af en delegeret retsakt i henhold til stk. 1 fastsætter og indsamler medlemsstaterne senest den 15. januar hvert år ("år X") for året X-2 klimarelevante oplysninger vedrørende søtransport til Kommissionen og Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) og offentliggør disse oplysninger. Disse oplysninger offentliggøres på en sådan måde, at de er nyttige for befragtere eller brugere af sådanne skibe.

 

2a. EMSA udarbejder analyser af bl.a. søtransportens overordnede indvirkning på det globale klima på grundlag af oplysningerne i henhold til stk. 2, herunder om ikke-CO2-indvirkninger, f.eks. fra sod og aerosoler, og udarbejder i givet fald prognoser ved hjælp af modellering og trafikdata. EMSA reviderer regelmæssigt modelleringen i henhold til videnskabelige fremskridt.

 

EMSA forelægger også muligheder for indførelsen af en energimærkning.

 

_______

 

1EUT L 140 af 5.6.2009, s. 63

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De tilstræber rettidighed, gennemsigtighed, nøjagtighed, konsekvens, sammenlignelighed og fuldstændighed for de indberettede oplysninger om politikker og foranstaltninger og fremskrivninger for menneskeskabte drivhusgasemissioner fra kilder og optag gennem dræn, jf. artikel 14 og 15 i denne forordning, herunder brug og anvendelse af data, metoder og modeller, samt gennemførelse af kvalitetssikrings- og kvalitetskontrolaktiviteter og følsomhedsanalyser.

2. De tilstræber rettidighed, gennemsigtighed, nøjagtighed, konsekvens, sammenlignelighed og fuldstændighed for de indberettede oplysninger om politikker og foranstaltninger og fremskrivninger for menneskeskabte drivhusgasemissioner fra kilder og optag gennem dræn, jf. artikel 14 og 15 i denne forordning, herunder, når det er relevant, brug og anvendelse af data, metoder og modeller, samt gennemførelse af kvalitetssikrings- og kvalitetskontrolaktiviteter og følsomhedsanalyser.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – litra c – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) oplysninger om nationale politikker og foranstaltninger og om gennemførelsen af Unionens politikker og foranstaltninger, som begrænser eller reducerer drivhusgasemissioner fra kilder eller øger optag gennem dræn opstillet sektorvis for de enkelte i Bilag I til denne forordning nævnte drivhusgasser. Disse oplysninger skal indeholde krydshenvisninger til gældende nationale politikker eller EU-politikker, navnlig om luftkvalitet, og skal omfatte:

c) oplysninger om nationale politikker og foranstaltninger og om gennemførelsen af Unionens politikker og foranstaltninger, som begrænser eller reducerer drivhusgasemissioner fra kilder, øger optag gennem dræn, øger andelen af energi fra vedvarende kilder eller reducerer det samlede bruttoenergiforbrug opstillet sektorvis for de enkelte i Bilag I til denne forordning nævnte drivhusgasser. Disse oplysninger skal indeholde krydshenvisninger til gældende nationale politikker eller EU-politikker, navnlig om luftkvalitet, og skal omfatte:

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – litra c – nr. vi

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

vi) skøn over de projekterede omkostninger ved politikker og foranstaltninger samt eventuelt overslag over de afholdte omkostninger ved politikker og foranstaltninger

vi) skøn over de projekterede omkostninger og fordele ved politikker og foranstaltninger samt eventuelt overslag over de afholdte omkostninger og fordele ved politikker og foranstaltninger

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa) oplysninger om i hvilket omfang medlemsstatens foranstaltninger er forenelige med en omkostningseffektiv kurs mod opfyldelse af Unionens langsigtede klimamål.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne offentliggør i elektronisk form alle vurderinger af omkostningerne og virkningerne af de nationale politikker og foranstaltninger og alle oplysninger om gennemførelsen af Unionens politikker og foranstaltninger, som begrænser eller reducerer drivhusgasemissioner fra kilder eller øger optaget gennem dræn sammen med alle tekniske rapporter, der underbygger disse vurderinger. Disse vil omfatte beskrivelser af de anvendte modeller og metodologiske metoder, definitioner og underliggende hypoteser.

2. Medlemsstaterne offentliggør i elektronisk form alle vurderinger af omkostningerne og virkningerne af de nationale politikker og foranstaltninger og, hvis det er muligt, alle oplysninger om gennemførelsen af Unionens politikker og foranstaltninger, som begrænser eller reducerer drivhusgasemissioner fra kilder eller øger optaget gennem dræn sammen med alle eksisterende tekniske rapporter, der underbygger disse vurderinger. Disse vil omfatte beskrivelser af de anvendte modeller og metodologiske metoder, definitioner og underliggende hypoteser.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis en medlemsstat ikke indsender fuldstændige fremskrivningsskøn inden den 15. marts hvert år, kan Kommissionen udarbejde de skøn, der er nødvendige for at samle fremskrivningerne på EU-niveau.

2. Medlemsstaterne indberetter de senest ajourførte fremskrivninger, som de har til rådighed. Hvis en medlemsstat ikke indsender fuldstændige fremskrivningsskøn, eller hvis fremskrivningerne ikke er i overensstemmelse med stk. 1 inden den 15. marts hvert år, kan Kommissionen udarbejde de skøn, der er nødvendige for at samle fremskrivningerne på EU-niveau.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest den 15. marts hvert år indberetter medlemsstaterne oplysninger om deres gennemførte eller planlagte foranstaltninger for tilpasning til klimaændring til Kommissionen, navnlig om nationale eller regionale tilpasningsstrategier og om tilpasningsforanstaltninger. Disse oplysninger skal omfatte budgetbevillinger fordelt på politiksektor og for de enkelte tilpasningsforanstaltninger med angivelse af hovedformål, instrumentets type, status for gennemførelsen og kategorien af indvirkning på klimaændringer (f.eks. oversvømmelse, stigende vandstand i havene, ekstreme temperaturer, tørke og ekstreme vejrfænomener).

Senest den 15. marts hvert andet år indberetter medlemsstaterne oplysninger om deres gennemførte eller planlagte foranstaltninger for tilpasning til klimaændring til Kommissionen, navnlig om nationale eller regionale tilpasningsstrategier og om tilpasningsforanstaltninger. Disse oplysninger skal omfatte budgetbevillinger fordelt på politiksektor og for de enkelte tilpasningsforanstaltninger med angivelse af hovedformål, instrumentets type, status for gennemførelsen og kategorien af indvirkning på klimaændringer (f.eks. oversvømmelse, stigende vandstand i havene, ekstreme temperaturer, tørke, storme, orkaner og andre ekstreme vejrfænomener).

Konsolideret ændringsforslag 38

Forslag til forordning

Artikel 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstater sender senest den 15. marts hvert år ("året X") en rapport til Kommissionen baseret på de bedste tilgængelige oplysninger:

Medlemsstater sender senest den 15. marts hvert år ("året X") en rapport til Kommissionen baseret på de bedste tilgængelige oplysninger og ved anvendelse af et fælles format, der helst skal aftales i henhold til klimakonventionen:

a) om den økonomiske bistand, der er forpligtet og udbetalt til udviklingslandene i henhold til klimakonventionen for året X-1, om den økonomiske bistand, der er forpligtet for året X, og om den planlagte ydelse af bistand. Oplysningsmaterialet skal omfatte:

a) om den økonomiske bistand, der er forpligtet og udbetalt til udviklingslandene i henhold til klimakonventionen for året X-1, om den økonomiske bistand, der er forpligtet for året X, og om den planlagte ydelse af bistand. Oplysningsmaterialet skal omfatte:

i) oplysninger om, hvorvidt de økonomiske ressourcer, som den pågældende medlemsstat har ydet til udviklingslande, er nye i forbindelse med klimakonventionen, og hvordan dette er beregnet

i) oplysninger om, hvorvidt de økonomiske ressourcer, som den pågældende medlemsstat har ydet til udviklingslande, er nye i forhold til målet om at øge den officielle bistand til udviklingslandene til 0,7 % af bruttonationalindkomsten i overensstemmelse med klimakonventionen, og hvordan dette er beregnet

ii) oplysninger om eventuelle økonomiske ressourcer, som medlemsstaten har bevilget til gennemførelsen af klimakonventionen efter kanaltype som f.eks. bilaterale, regionale eller andre multilaterale kanaler

ii) oplysninger om eventuelle økonomiske ressourcer, som medlemsstaten har bevilget i overensstemmelse med klimakonventionen efter type finansielt instrument og kanaltype som f.eks. bilaterale, regionale eller andre multilaterale kanaler

iii) kvantitative oplysninger om økonomiske strømme baseret på de såkaldte "markører for støtte til modvirkning af klimaændringer og støtte til tilpasning til klimaændringer" ("Rio-markørerne"), som OECD's gruppe for udviklingsbistand har udviklet, og metodologiske oplysninger om gennemførelsen af metodologien for Rio-markørerne for klimaændringer

iii) kvantitative oplysninger om økonomiske strømme, enten gennem projekt- eller budgetstøtte, baseret på de såkaldte "markører for støtte til modvirkning af klimaændringer og støtte til tilpasning til klimaændringer" ("Rio-markørerne"), som OECD's gruppe for udviklingsbistand har udviklet, og metodologiske oplysninger om gennemførelsen af metodologien for Rio-markørerne for klimaændringer, hvor finansieringen af aktiviteter vedrørende reduktionen af emissioner fra skovrydning og skovforringelse (REDD+) angives særskilt fra andre økonomiske strømme

iv) detaljerede oplysninger om bistand fra både den offentlige og den private sektor til udviklingslande, der er særligt sårbare over for virkningerne af klimaændringer, med at tilpasse sig virkningerne af disse klimaændringer

iv) detaljerede oplysninger om bistand fra både den offentlige og den private sektor til udviklingslande, der er særligt sårbare over for virkningerne af klimaændringer, med at tilpasse sig virkningerne af disse klimaændringer med angivelse af modtagerland, sektor og aktivitetstype

v) detaljerede oplysninger om bistand fra både den offentlige og den private sektor til udviklingslandene med henblik på at modvirke drivhusgasemissioner

v) detaljerede oplysninger om bistand fra både den offentlige og den private sektor til udviklingslandene med henblik på at modvirke drivhusgasemissioner med angivelse af modtagerland, sektor og aktivitetstype

 

va) detaljerede oplysninger om nye private økonomiske strømme anvendt i forbindelse med bilateral klimafinansiering til modvirknings- og tilpasningsforanstaltninger i udviklingslandene og om politikker og foranstaltninger, der fremmer optrapning af private investeringer i modvirknings- og tilpasningsforanstaltninger i udviklingslande, som er parter i klimakonventionen, herunder oplysninger om mængde, anvendelsen af sådanne midler til tilpasning, modvirkning eller REDD+, modtagerland, sektor og aktivitetstype samt finansieringstype eller instrumenter til mobilisering eller udnyttelse af denne finansiering

b) om medlemsstatens aktiviteter vedrørende teknologioverførsel til udviklingslande i henhold til klimakonventionen og om teknologioverførsel i året X-1, oplysninger om planlagte aktiviteter vedrørende teknologioverførsel til udviklingslande i henhold til klimakonventionen og om teknologier, der skal overføres for år X og efterfølgende år. Det bør omfatte oplysninger om, hvorvidt den overførte teknologi blev anvendt til modvirkning af eller tilpasning til virkningerne af klimaændringer, modtagerland, mængden af den ydede bistand og typen af den overførte teknologi.

b) om medlemsstatens aktiviteter vedrørende teknologioverførsel til udviklingslande i henhold til klimakonventionen og om teknologioverførsel i året X-1, oplysninger om planlagte aktiviteter vedrørende teknologioverførsel til udviklingslande og om teknologier, der skal overføres for år X og efterfølgende år. Det bør omfatte oplysninger om, hvorvidt den overførte teknologi blev anvendt til modvirkning af eller tilpasning til virkningerne af klimaændringer, modtagerland, mængden af den ydede bistand, finansieringskilden fra den offentlige eller private sektor, sektoren og typen af den overførte teknologi og bør skelne mellem aktiviteter, der gennemføres af den offentlige og private sektor.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 17a

 

Kommissionens rapportering af økonomisk bistand og teknologioverførsel til udviklingslande

 

Kommissionen fastlægger retningslinjer og vedtager en fælles model i tabelform i henhold til de rapporteringskrav, der er fastlagt inden for rammerne af klimakonventionen, med henblik på at sikre sammenligneligheden af rapporteringen i henhold til denne artikel.

 

Kommissionen sender senest den 15. marts hvert år ("år X") Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, ved anvendelse af den fælles model, om økonomisk støtte og teknologioverførsel til udviklingslande via Unionens budget, instrumenter og fonde, navnlig klima- og biodiversitetsfonden.

 

For at sikre gennemsigtigheden i Unionens aggregerede finansieringsstøtte offentliggør Kommissionen senest den 15. juni hvert år aggregerede EU-oplysninger for året X-1 på en fælles internetplatform.

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) en detaljeret begrundelse, jf. artikel 6, stk. 2, i beslutning nr. 406/2009/EF

a) omfanget af kreditter, der er anvendt, i overensstemmelse med og en detaljeret begrundelse som fastlagt i artikel 6, stk. 2, i beslutning nr. 406/2009/EF

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) de i artikel 6, stk. 1, litra b), i beslutning nr. 406/2009/EF nævnte oplysninger og oplysninger om, hvordan deres indkøbspolitik styrker mulighederne for indgåelse af en international aftale om klimaændringer.

d) de i artikel 6, stk. 1, litra b), i beslutning nr. 406/2009/EF nævnte oplysninger og bevis for foreneligheden med artikel 11b, stk. 6, i 2003/87/EF vedrørende projektaktiviteter for vandkraftanlæg med en kapacitet på over 20 MW og oplysninger om, hvordan deres indkøbspolitik styrker mulighederne for indgåelse af en international aftale om klimaændringer.

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da) oplysninger om hvordan anvendelsen af kreditter supplerer de hjemlige bestræbelser på at reducere emissionerne, således at de ligger under historiske referenceemissioner.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen vedtager fælles modeller for rapporteringen i henhold til litra b), c) og d) i første afsnit med henblik på at sikre rapporteringens fulde gennemsigtighed og sammenlignelighed.

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Medlemsstater skal offentliggøre de rapporter, der indsendes til Kommissionen, i henhold til denne artikel.

4. Medlemsstater skal offentliggøre de rapporter, der indsendes til Kommissionen, i henhold til denne artikel. Kommissionen stiller aggregerede EU-oplysninger til rådighed for offentligheden i en let tilgængelig form.

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Begyndende med de data, der indberettes for 2013, skal Kommissionen gennemføre en årlig ekspertrevision af de data i de nationale opgørelser, som medlemsstaterne indberetter i henhold til artikel 7, stk. 2, i denne forordning med henblik på at overvåge, hvorvidt medlemsstaterne gennemfører deres reduktioner eller begrænsninger af drivhusgasemissioner i henhold til artikel 3 i beslutning nr. 406/2009/EF og eventuelle andre reduktioner eller begrænsninger i drivhusgasemissioner i henhold til EU-lovgivning.

2. Begyndende med de data, der indberettes for 2013, skal Kommissionen gennemføre en årlig ekspertrevision af de data i de nationale opgørelser, som medlemsstaterne indberetter i henhold til artikel 7, stk. 2, i denne forordning med henblik på at overvåge, hvorvidt medlemsstaterne gennemfører deres reduktioner eller begrænsninger af drivhusgasemissioner i henhold til artikel 3 i beslutning nr. 406/2009/EF og eventuelle andre reduktioner eller begrænsninger i drivhusgasemissioner i henhold til EU-lovgivning. Medlemsstaterne skal deltage fuldt ud i denne proces.

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) eventuelt beregning af de resulterende nødvendige tekniske ændringer.

c) eventuelt beregning af de resulterende nødvendige tekniske ændringer i samråd med medlemsstaterne.

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Kommissionen vedtager en gennemførelsesretsakt med henblik på at beregne den samlede mængde emissioner for det relevante år i henhold til de korrigerede opgørelsesdata for de enkelte medlemsstater efter afslutningen af den relevante årlige revision.

5. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter med henblik på at beregne den samlede mængde emissioner for det relevante år i henhold til de korrigerede opgørelsesdata for de enkelte medlemsstater efter afslutningen af den relevante årlige revision. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 30, stk. 2.

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen vurderer hvert år på baggrund af de i artikel 7, 8, 11 og 15-18 i denne forordning indberettede oplysninger og i samråd med medlemsstaterne Unionens og medlemsstaternes fremskridt i retning af at opfylde følgende med henblik på at afgøre, hvorvidt der er gjort tilstrækkelige fremskridt:

1. Kommissionen vurderer hvert år på baggrund af de i artikel 7, 8, 11, 14 og 15-18 i denne forordning indberettede oplysninger og i samråd med medlemsstaterne Unionens og medlemsstaternes fremskridt i retning af at opfylde følgende med henblik på at afgøre, hvorvidt der er gjort tilstrækkelige fremskridt:

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) det langsigtede klimamål og en omkostningseffektiv tidsplan for hjemlige emissionsreduktioner, herunder etapemålene for 2030 og 2040.

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen vurderer hvert andet år luftfartens samlede indvirkning på det globale klima, herunder i form af ikke-CO2-relaterede emissioner som f.eks. fra kvælstofoxider, og virkninger som f.eks. forstærkninger af cirrusskyer baseret på emissionsdata fra medlemsstaterne i henhold til artikel 7 i denne forordning, og forbedrer denne kvantificering med henvisning til henholdsvis de videnskabelige fremskridt og data for flytrafikken.

2. Kommissionen vurderer hvert andet år luftfartens samlede indvirkning på det globale klima, herunder i form af ikke-CO2-relaterede emissioner som f.eks. fra kvælstofoxider, og virkninger som f.eks. forstærkninger af cirrusskyer baseret på emissionsdata fra medlemsstaterne i henhold til artikel 7 i denne forordning, og forbedrer denne kvantificering ved hjælp af modellering og data for flytrafikken. Kommissionen tilpasser regelmæssigt modelleringen, navnlig med henvisning til de videnskabelige fremskridt.

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen forelægger inden den 31. oktober hvert år en rapport, hvori den sammenfatter konklusionerne af de i stk. 1 og 2 i denne artikel nævnte vurderinger, for Europa-Parlamentet og Rådet.

3. Kommissionen forelægger inden den 31. oktober hvert år en rapport, hvori den sammenfatter konklusionerne af de i stk. 1 og 2 i denne artikel nævnte vurderinger, for Europa-Parlamentet og Rådet. I den første rapport og om nødvendigt i kommende rapporter analyserer Kommissionen, hvilke konsekvenser der vil være for politikker og foranstaltninger, såfremt der vedtages en tidshorisont på 20 år for metan i forbindelse med Unionens klimamålsætninger på mellemlang og lang sigt.

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Artikel 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 28

Udgår

Ophævelse eller ændring af forpligtelser

 

Kommissionen bemyndiges til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 29 i denne forordning med henblik på at ophæve artikel 4-7, 10-12, 14, 15, 17 og 19 i denne forordning eller enhver del heraf eller ændring af de samme artikler, hvis den konkluderer, at den internationale udvikling eller andre udviklinger fører til en situation, hvor forpligtelserne i henhold til disse artikler ikke længere er nødvendige, ikke står i rimeligt forhold til de medfølgende fordele eller ikke er i overensstemmelse med rapporteringskravene under klimakonventionen. Enhver retsakt, der vedtages i henhold til denne artikel, må ikke fordyre EU-rapporteringsforpligtelserne eller de internationale rapporteringsforpligtelser som helhed for medlemsstaterne.

 

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Bilag 1 – overskrift 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Sodemissioner

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)

EUT...


BEGRUNDELSE

Rettidige, pålidelige og præcise date om drivhusgasemissioner er afgørende for at vide, om EU og medlemsstaterne er godt på vej til at opfylde deres mål og for at udvikle solide nye politikker til håndtering af klimaudfordringen. Forordningen om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner (MMR) erstatter overvågningsmekanismen i beslutning nr. 280/2004/EF. Skønt mange af bestemmelserne i MMR ligner kravene i beslutning nr. 280/2004/EF, har Kommissionen foreslået nogle forbedringer. I Kommissionens forslag er der fastlagt rapporteringskrav på nationalt plan, hvor det ikke kræves, at SMV'er eller industrien indsamler yderligere data.

Målene med de foreslåede ændringer er bl.a.:

- at bistå medlemsstaterne i gennemførelsen af klima- og energipakken

- at forbedre de indberettede datas rettidighed, gennemsigtighed og sammenlignelighed

- at sikre, at Unionen og medlemsstaterne overholder internationale overvågnings- og rapporteringsforpligtelser, herunder rapporteringen af støtte til udviklingslande

- at lette udviklingen af nye EU-klimaændringsinstrumenter.

Ordføreren støtter fuldt ud de foreslåede forbedringer, der skal strømline og forbedre EU-reglerne for rapportering og overvågning af drivhusgasemissioner, og som skal øge EU's troværdighed over for udviklingslande ved at stille gennemsigtige og omfattende oplysninger til rådighed om typen og mængden af den ydede støtte.

Ordføreren foreslår at styrke Kommissionens forslag på flere områder:

- For at sikre sammenhængen mellem de forskellige mål i klima- og energipakken udvides rapporterings- og overvågningsbestemmelserne til også at omfatte andelen af energi fra vedvarende kilder og bruttoenergiforbruget.

- I Cancúnaftalerne (beslutning 1/CP.16) kræves det, at de udviklede lande udarbejder udviklingsstrategier med lavt CO2-indhold. Dette er blevet medtaget i Kommissionens forslag, som kræver, at medlemsstaterne udarbejder og gennemfører sådanne strategier for at opfylde vores langsigtede klimamålsætning. Disse strategier bør være i overensstemmelse med en omkostningseffektiv kurs mod opfyldelse af den langsigtede klimamålsætning, der er nævnt i EU's lavemissionskøreplan, dvs. de hjemlige emissioner skal reduceres med 25 % inden 2020, 40 % inden 2030 og 60 % inden 2040 sammenholdt med 1990-niveauerne.

- Søtransport er et område af stor betydning med hensyn til drivhusgasemissioner globalt. Lovgivere har forpligtet sig til at indføre EU's reduktionsmål inden for denne sektor, idet der ikke gælder internationale foranstaltninger, men de hidtil indsamlede data giver ikke en tilstrækkeligt klar forståelse for sektorens klimapåvirkning.

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets tidligere holdninger vedrørende anvendelsen af auktionsindtægterne fra emissionshandelsordningen foreslår ordføreren, at de aktuelle bestemmelser vedrørende øremærkning granskes nøje.


UDTALELSE fra Udviklingsudvalget (24.4.2012)

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og

rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer på nationalt plan og EU-niveau

(COM(2011)0789 – C7‑0433/2011 – 2011/0372(COD))

Ordfører for udtalelse: Åsa Westlund

KORT BEGRUNDELSE

Der skal være mere fokus på den måde, hvorpå finansiel additionalitet defineres af donorregeringer, for at sikre at der er tilstrækkelige midler til finansiering af klimaændringsbehovene, samtidig med at man undgår, at midlerne tages fra udviklingsforpligtelserne. Når først den finansielle additionalitet er sikret, er der ikke længere behov for at være afhængig af ODA som en væsentlig finansieringskilde. I lyset af dette er det vigtigt, at medlemsstaterne angiver, om de nye og yderligere midler er et supplement til GINI/ODA-målsætningen på 0,7 %, således at de oplyser om den finansielle kilde til midlerne. Derudover kan programmæssig finansiel støtte besværliggøre sporingen af klimafinansieringsstrømmene, idet midlerne går direkte til modtagerlandets nationale finansieringssystem. Dette er grunden til, at det er vigtigt at have en ny og yderligere finansieringskilde for klimaændringer, som nemt kan spores og kanaliseres sammen med programmæssige udviklingsfinansieringsstrømme. Dette gør det ligeledes vigtigt at spore, hvordan modtagerlandene tildeler deres ressourcer.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

16) I henhold til beslutning 1/CP.15 forpligter EU og medlemsstaterne sig til at yde betydelig klimafinansiering for at yde bistand til tilpasnings- og modvirkningsforanstaltninger i udviklingslande. I henhold til artikel 40 i beslutning 1/CP.16 skal udviklede lande, der er parter i UNFCCC, forbedre rapporteringen om levering af økonomisk og teknologisk støtte samt støtte til kapacitetsopbygning til de parter, der er udviklingslande. Der er behov for forbedret rapportering for at anerkende Unionens og medlemsstaternes bestræbelser på at opfylde deres forpligtelser. I beslutning 1/CP.16 indføres der også en ny teknologimekanisme, der skal styrke den internationale teknologioverførsel. Denne forordning skal sikre, at der stilles ajourførte oplysninger om teknologioverførselsaktiviteter til udviklingslandene til rådighed.

16) I henhold til beslutning 1/CP.15 forpligter EU og medlemsstaterne sig til at yde betydelig klimafinansiering for at yde bistand til tilpasnings- og modvirkningsforanstaltninger i udviklingslande. I henhold til artikel 40 i beslutning 1/CP.16 skal udviklede lande, der er parter i UNFCCC, forbedre rapporteringen om levering af økonomisk og teknologisk støtte samt støtte til kapacitetsopbygning til de parter, der er udviklingslande. Der er behov for forbedret rapportering for at anerkende Unionens og medlemsstaternes bestræbelser på at opfylde deres forpligtelser, navnlig deres forpligtelser med hensyn til udviklingsvenlig politikkohærens i henhold til artikel 208 i TEUF. I beslutning 1/CP.16 indføres der også en ny teknologimekanisme, der skal styrke den internationale teknologioverførsel. Denne forordning skal sikre, at der stilles ajourførte oplysninger om teknologioverførselsaktiviteter til udviklingslandene til rådighed.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Artikel 17 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) oplysninger om, hvorvidt de økonomiske ressourcer, som den pågældende medlemsstat har ydet til udviklingslande, er nye i forbindelse med klimakonventionen, og hvordan dette er beregnet

i) oplysninger om, hvorvidt de økonomiske ressourcer, som den pågældende medlemsstat har ydet til udviklingslande, er nye i forhold til målet om at øge den officielle bistand til udviklingslandene til 0,7 % af bruttonationalindkomsten i forbindelse med klimakonventionen, og hvordan dette er beregnet

Begrundelse

Henvisningen til 0,7 % ODA/GINI er nødvendig for at sikre, at de finansielle forpligtelser for klimaændringer opfyldes og sikres på en sådan måde, at internationale offentlige midler ikke ledes bort fra langtidsforpligtelserne til at støtte udviklingen i fattige lande.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Artikel 17 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii) oplysninger om eventuelle økonomiske ressourcer, som medlemsstaten har bevilget til gennemførelsen af klimakonventionen efter kanaltype som f.eks. bilaterale, regionale eller andre multilaterale kanaler

ii) oplysninger om eventuelle økonomiske ressourcer, som medlemsstaten har bevilget til gennemførelsen af klimakonventionen efter type finansielt instrument og kanaltype som f.eks. bilaterale, regionale eller andre multilaterale kanaler

Begrundelse

Henvisningen til additionalitet i forhold til de 0,7 % GINI/ODA styrkes gennem anmodningen om at oplyse, hvilken type finansielt instrument der skal anvendes til at kanalisere støtten. Dette vil muliggøre en bedre identifikation af finansieringskilden, således at det er tydeligt at se, om finansieringen kommer fra udviklingsbudgettet eller ej.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Artikel 17 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii) kvantitative oplysninger om økonomiske strømme baseret på de såkaldte "markører for støtte til modvirkning af klimaændringer og støtte til tilpasning til klimaændringer" ("Rio-markørerne"), som OECD's gruppe for udviklingsbistand har udviklet, og metodologiske oplysninger om gennemførelsen af metodologien for Rio-markørerne for klimaændringer

iii) kvantitative oplysninger om økonomiske strømme, enten gennem projekt- eller budgetstøtte, baseret på de såkaldte "markører for støtte til modvirkning af klimaændringer og støtte til tilpasning til klimaændringer" ("Rio-markørerne"), som OECD's gruppe for udviklingsbistand har udviklet, og metodologiske oplysninger om gennemførelsen af metodologien for Rio-markørerne for klimaændringer

Begrundelse

Den internationale offentlige finansielle støtte til udviklingslande bevæger sig hen imod "programmæssige" former for finansiering, hvilket betyder en overgang fra projektbaseret støtte til budgetstøtte. OECD/komitéen for udviklingsbistand tillader udelukkende projektbaseret eller sektorbaseret sporing af klimaændringsrelaterede strømme. Sådanne strømme kan ikke spores gennem generel budgetstøtte. Dette kan blive mere fremtrædende i fremtiden, da klimarelateret udviklingsstøtte fortsat bevæger sig hen imod programmæssige former.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Artikel 17 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iv) detaljerede oplysninger om bistand fra både den offentlige og den private sektor til udviklingslande, der er særligt sårbare over for virkningerne af klimaændringer, med at tilpasse sig virkningerne af disse klimaændringer

iv) detaljerede oplysninger om bistand fra både den offentlige og den private sektor til udviklingslande, der er særligt sårbare over for virkningerne af klimaændringer, med at tilpasse sig virkningerne af disse klimaændringer med angivelse af modtagerland, sektor og aktivitetstype

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Artikel 17 – litra a – nr. v

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

v) detaljerede oplysninger om bistand fra både den offentlige og den private sektor til udviklingslandene med henblik på at modvirke drivhusgasemissioner

v) detaljerede oplysninger om bistand fra både den offentlige og den private sektor til udviklingslandene med henblik på at modvirke drivhusgasemissioner med angivelse af modtagerland, sektor og aktivitetstype

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Artikel 17 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) om medlemsstatens aktiviteter vedrørende teknologioverførsel til udviklingslande i henhold til klimakonventionen og om teknologioverførsel i året X-1, oplysninger om planlagte aktiviteter vedrørende teknologioverførsel til udviklingslande i henhold til klimakonventionen og om teknologier, der skal overføres for år X og efterfølgende år. Det bør omfatte oplysninger om, hvorvidt den overførte teknologi blev anvendt til modvirkning af eller tilpasning til virkningerne af klimaændringer, modtagerland, mængden af den ydede bistand og typen af den overførte teknologi.

b) om medlemsstatens aktiviteter vedrørende teknologioverførsel til udviklingslande i henhold til klimakonventionen og om teknologioverførsel i året X-1, oplysninger om planlagte aktiviteter vedrørende teknologioverførsel til udviklingslande i henhold til klimakonventionen og om teknologier, der skal overføres for år X og efterfølgende år. Det bør omfatte oplysninger om, hvorvidt den overførte teknologi blev anvendt til modvirkning af eller tilpasning til virkningerne af klimaændringer, modtagerland, mængden af den ydede bistand, finansieringskilde og typen af den overførte teknologi.

Begrundelse

Dette vil igen gøre det muligt at finde frem til, om finansieringskilden kommer fra ODA-budgettet.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) oplysninger om brugen af indtægter, som medlemsstaten har genereret ved auktionering af tilladelser i henhold til artikel 10, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF, i løbet af året X-1. Disse oplysninger omfatter ligeledes specifikke og detaljerede oplysninger om brugen af 50 % af indtægterne og de resulterende foranstaltninger med angivelse af kategorien af de foranstaltninger, der træffes i overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF, og af det pågældende modtagerland eller -region

b) oplysninger om brugen af indtægter, som medlemsstaten har genereret ved auktionering af tilladelser i henhold til artikel 10, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF, i løbet af året X-1. Disse oplysninger omfatter ligeledes specifikke og detaljerede oplysninger om brugen af 50 % af indtægterne og de resulterende foranstaltninger med angivelse af kategorien og additionaliteten af de foranstaltninger, der træffes i overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF, og af det pågældende modtagerland eller -region

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) de i artikel 6, stk. 1, litra b), i beslutning nr. 406/2009/EF nævnte oplysninger og oplysninger om, hvordan deres indkøbspolitik styrker mulighederne for indgåelse af en international aftale om klimaændringer.

d) de i artikel 6, stk. 1, litra b), i beslutning nr. 406/2009/EF nævnte oplysninger og oplysninger om, hvordan deres indkøbspolitik styrker mulighederne for indgåelse af en international aftale om klimaændringer. I forbindelse med projektaktiviteter for vandkraftanlæg med en kapacitet på over 20 MW sikrer medlemsstaterne ved godkendelse af sådanne projektaktiviteter, at de relevante internationale kriterier og retningslinjer, navnlig protokollen for vurdering af bæredygtig vandkraft (Hydropower Sustainability Assessment Protocol), som den internationale vandkraftforening udsendte i november 2010, overholdes under udviklingen af sådanne projektaktiviteter.

PROCEDURE

Titel

Mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer på nationalt plan og EU-niveau

Referencer

COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

30.11.2011

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

19.1.2012

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Åsa Westlund

5.12.2011

 

 

 

Behandling i udvalg

27.3.2012

 

 

 

Dato for vedtagelse

24.4.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Thijs Berman, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Véronique De Keyser, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, Anna Záborská

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Santiago Fisas Ayxela, Judith Sargentini

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Sergio Gutiérrez Prieto, Emilio Menéndez del Valle, Katarína Neveďalová, Claudiu Ciprian Tănăsescu


UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (9.5.2012)

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer på nationalt plan og EU-niveau

(COM(2011)0789 – C7‑0433/2011 – 2011/0372(COD))

Ordfører for udtalelse: Takis Hadjigeorgiou

KORT BEGRUNDELSE

1.  Understreger, at Kommissionens forslag om at erstatte beslutning nr. 280/2004/EF med en forordning kan lette gennemførelsen af dens bestemmelser ved at forbedre de eksisterende overvågnings- og gennemførelsesprocedurer. Erfaringen har vist, at der er behov for en forbedring af EU's procedurer for overvågning, rapportering og verifikation af emissioner.

2.  Påpeger, at klimakonventionen forpligter EU og medlemsstaterne til at udvikle, jævnligt ajourføre, offentliggøre og meddele partskonferencen nationale opgørelser over menneskeskabte emissioner efter kilder og optag gennem dræn af alle drivhusgasser, der ikke er reguleret ved Montreal-protokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget, med anvendelse af sammenlignelige metoder, der er godkendt af partskonferencen.

3.  Understreger, at endemålet for De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC), som blev godkendt på Det Europæiske Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse 94/69/EF, er at opnå en stabilisering af koncentrationerne af drivhusgasser i atmosfæren på et niveau, som kan forhindre farlig antropogen indvirkning på klimasystemet. Hvis dette mål skal nås, bør stigningen i den globale gennemsnitstemperatur ved jordoverfladen begrænses til 2 °C over de førindustrielle niveauer. Det indebærer en øget indsats fra Fællesskabets side, hurtig inddragelse af industrilandene og foranstaltninger til fremme af udviklingslandenes deltagelse i bestræbelserne på at reducere drivhusgasemissionerne.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Beslutning 1/CP.15 fra konferencen for UNFCCC-parterne ("beslutning 1/CP.15" eller "København-aftalen") og beslutning 1/CP.16 fra konferencen af UNFCCC-parterne ("beslutning 1/CP.16" eller "Cancún-aftalerne") bidrog betydeligt til fremskridt med hensyn til at afhjælpe udfordringerne med klimaændringerne på en afbalanceret måde. Disse beslutninger indebar nye overvågnings- og rapporteringskrav, der gælder gennemførelsen af ambitiøse emissionsreduktioner, som EU og medlemsstaterne har forpligtet sig til, og indebar ligeledes bistand til udviklingslandene. I disse beslutninger anerkendte man også betydningen af at prioritere tilpasning lige så højt som modvirkning. I beslutning 1/CP.16 kræves det ligeledes, at de udviklede lande udarbejder udviklingsstrategier eller -planer med lavt CO2-indhold. Sådanne strategier eller planer ventes at bidrage til opbygningen af et samfund med lav CO2-udledning og sikre en fortsat høj vækst og bæredygtig udvikling. Denne forordning bør gennem sine delegerede retsakter sikre gennemførelsen af disse og fremtidige overvågnings- og rapporteringskrav, der opstår som følge af yderligere beslutninger eller vedtagelsen af en international aftale under UNFCCC.

(4) Beslutning 1/CP.15 fra konferencen for UNFCCC-parterne ("beslutning 1/CP.15" eller "København-aftalen") og beslutning 1/CP.16 fra konferencen af UNFCCC-parterne ("beslutning 1/CP.16" eller "Cancún-aftalerne") bidrog betydeligt til fremskridt med hensyn til at afhjælpe udfordringerne med klimaændringerne på en afbalanceret måde. Disse beslutninger indebar nye overvågnings- og rapporteringskrav, der gælder gennemførelsen af ambitiøse emissionsreduktioner, som EU og medlemsstaterne har forpligtet sig til, og indebar ligeledes bistand til udviklingslandene. I disse beslutninger anerkendte man også betydningen af at prioritere tilpasning lige så højt som modvirkning. I beslutning 1/CP.16 kræves det ligeledes, at de udviklede lande udarbejder udviklingsstrategier eller -planer med lavt CO2-indhold. Sådanne strategier eller planer ventes at bidrage til opbygningen af et samfund med lav CO2-udledning og sikre en fortsat høj vækst og bæredygtig udvikling på en omkostningseffektiv måde. Ifølge Kommissionens meddelelse af 8. marts 2011 med titlen "Køreplan for omstilling til en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050" vil det være omkostningseffektivt at satse på indenlandske emissionsreduktioner i størrelsesordenen 40 % og 60 % under 1990-niveauet i henholdsvis 2030 og 2040. Denne forordning bør gennem sine delegerede retsakter sikre gennemførelsen af disse og fremtidige overvågnings- og rapporteringskrav, der opstår som følge af yderligere beslutninger eller vedtagelsen af en international aftale under UNFCCC.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Klima- og energipakken, som blev vedtaget i 2009, navnlig beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april 2009 om medlemsstaternes indsats for at reducere deres drivhusgasemissioner med henblik på at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at reducere drivhusgasemissionerne frem til 2020 og direktiv 2009/29/EF af 23. april 2009 om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på at forbedre og udvide ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet, er tegn på endnu en forpligtelse, der påhviler EU og medlemsstaterne til at foretage betydelige reduktioner af deres drivhusgasemissioner. Unionens system til overvågning og rapportering af emissioner skal også ajourføres i lyset af nye krav under denne lovgivning.

(5) Klima- og energipakken, som blev vedtaget i 2009, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april 2009 om medlemsstaternes indsats for at reducere deres drivhusgasemissioner med henblik på at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at reducere drivhusgasemissionerne frem til 2020, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/29/EF af 23. april 2009 om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på at forbedre og udvide ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder1, er tegn på endnu en forpligtelse, der påhviler EU og medlemsstaterne til at foretage betydelige reduktioner af deres drivhusgasemissioner. Unionens system til overvågning og rapportering af emissioner skal også ajourføres i lyset af nye krav under denne lovgivning.

 

_____________

 

1EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) Cypern og Malta er optaget under bilag I i Kyotoprotokollen under hhv. afgørelse CP.17 (med virkning fra den 1. januar 2013 eller en senere dato) og afgørelse 3/CP15 (med virkning fra den 26. oktober 2010).

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a) For at sikre effektiviteten af ordningerne for overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner er det nødvendigt at undgå at lægge flere finansielle og administrative byrder på medlemsstaterne, end de allerede må bære.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Unionen og medlemsstaterne skal bestræbe sig på at levere de mest ajourførte oplysninger om deres drivhusgasemissioner, navnlig inden for rammerne af Europa 2020-strategien og de fastsatte frister. Denne forordning skal gøre det muligt at udarbejde sådanne overslag inden for de kortest mulige frister ved hjælp af statistiske og andre oplysninger.

(12) Unionen og medlemsstaterne skal bestræbe sig på at levere de mest ajourførte oplysninger om deres drivhusgasemissioner, navnlig inden for rammerne af Europa 2020-strategien og de fastsatte frister og inden for rammerne af den europæiske rumpolitik og ‑strategi, som behandler vigtige udfordringer som naturkatastrofer og tilsyn med ressourcer og klima til gavn for EU-borgerne. I den forbindelse bør data, der er indsamlet fra rummet, betragtes som et afgørende kontrolmiddel for EU og medlemsstaterne, fordi de kan forbedre vores samlede billede af CO2- og CH4-emissionerne og LULUCF. Med henblik herpå bør det europæiske jordovervågningsprogram og andre satellitsystemer anvendes i så vid udstrækning som muligt til udarbejdelse af rettidige emissionsberetninger (verdensomspændende daglige målinger af menneskeskabte CO2- og CH4-emissioner og emissioner fra landbruget samt CO2-dræn) og uafhængig kontrol af beregnede emissionsrapporter. Denne forordning skal gøre det muligt at udarbejde sådanne overslag inden for de kortest mulige frister ved hjælp af statistiske og andre oplysninger.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25a) De beføjelser, som Kommissionen får tildelt til at vedtage delegerede retsakter for at tilføje eller fjerne stoffer anført på listen over drivhusgasser fastlagt i Bilag I til denne forordning, bør være i overensstemmelse med alle nye internationale aftaler.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne og Kommissionen på Unionens vegne udformer og gennemfører hver især en udviklingsstrategi med lav CO2-udledning for at bidrage til:

1. Medlemsstaterne og Kommissionen på Unionens vegne udformer og gennemfører hver især en udviklingsstrategi med lav CO2-udledning for at bidrage til:

a) gennemsigtig og præcis overvågning af medlemsstaternes faktiske og forventede fremskridt, herunder bidraget fra Unionens foranstaltninger, hvad angår opfyldelsen af Unionens og medlemsstaternes forpligtelser vedrørende begrænsning eller reduktion af emissioner af alle drivhusgasser efter klimakonventionen og Kyoto-protokollen

a) gennemsigtig og præcis overvågning af medlemsstaternes faktiske og forventede fremskridt, herunder bidraget fra Unionens foranstaltninger, hvad angår opfyldelsen af Unionens og medlemsstaternes forpligtelser vedrørende begrænsning eller reduktion af emissioner af alle drivhusgasser efter klimakonventionen og Kyoto-protokollen

b) opfyldelse af medlemsstaternes forpligtelser vedrørende reduktion af drivhusgasemissioner i henhold til beslutning nr. 406/2009/EF og gennemførelse af langsigtede emissionsreduktioner og forbedret optag gennem dræn inden for alle sektorer i overensstemmelse med Unionens mål om at nedbringe emissionerne med 80 til 95 % inden 2050 sammenholdt med 1990-niveauerne i forbindelse med de nødvendige reduktioner, som de udviklede lande ifølge IPCC skal gennemføre som gruppe.

b) opfyldelse af medlemsstaternes forpligtelser vedrørende reduktion af drivhusgasemissioner i henhold til beslutning nr. 406/2009/EF og gennemførelse af langsigtede emissionsreduktioner og forbedret optag gennem dræn inden for alle sektorer i overensstemmelse med Unionens mål om at nedbringe emissionerne med 80 til 95 % inden 2050 sammenholdt med 1990-niveauerne og med en omkostningseffektiv tidsplan, herunder etapemål for indenlandske reduktioner for 2030 og 2040, i forbindelse med de nødvendige reduktioner, som de udviklede lande ifølge IPCC skal gennemføre som gruppe.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstater indsender deres udviklingsstrategi med lav CO2-udledning til Kommissionen et år efter, at denne forordning træder i kraft eller i henhold til internationalt aftalte tidsfrister i forbindelse med klimakonventionsprocessen.

2. Medlemsstater indsender deres udviklingsstrategi med lav CO2-udledning til Kommissionen to år efter, at denne forordning træder i kraft eller i henhold til internationalt aftalte tidsfrister i forbindelse med klimakonventionsprocessen.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Efter færdiggørelsen af revisionen af deres nationale opgørelser under Kyoto-protokollen for hvert år for den første forpligtelsesperiode i henhold til Kyoto-protokollen, herunder afhjælpning af eventuelle gennemførelsesproblemer, fjerner medlemsstaterne AAU'er, RMU'er, ERU'er og CER'er svarende til deres nettoemissioner i årets løb fra registret.

1. Efter færdiggørelsen af revisionen af deres nationale opgørelser under Kyoto-protokollen for hvert år for den første forpligtelsesperiode i henhold til Kyoto-protokollen, herunder afhjælpning af eventuelle gennemførelsesproblemer, fjerner medlemsstaterne brugte AAU'er, RMU'er, ERU'er og CER'er svarende til deres nettoemissioner i årets løb fra registret.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. For det sidste år af forpligtelsesperioden i henhold til Kyoto-protokollen fjerner medlemsstaterne enheder fra registret inden udgangen af den supplerende periode for opfyldelsen af forpligtelserne i henhold til beslutning 11/CMP.1 fra partskonferencen inden for klimakonventionen, der tjener som møde for parterne til Kyoto-protokollen.

2. For det sidste år af forpligtelsesperioden i henhold til Kyoto-protokollen fjerner medlemsstaterne brugte enheder fra registret inden udgangen af den supplerende periode for opfyldelsen af forpligtelserne i henhold til beslutning 11/CMP.1 fra partskonferencen inden for klimakonventionen, der tjener som møde for parterne til Kyoto-protokollen.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fremsender senest den 15. marts hvert år ("år X") følgende til Kommissionen:

1. Medlemsstaterne kan senest den 15. marts hvert år ("år X") fremsende følgende til Kommissionen:

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Senest den 15. marts hvert år ("året X") tilsender medlemsstaterne Kommissionen nationale fremskrivninger for menneskeskabte drivhusgasemissioner fra kilder og optag gennem dræn opdelt efter gasart og sektor. Disse fremskrivninger skal indeholde kvantitative overslag for fire år frem, der slutter på 0 eller 5, umiddelbart efter året X. I de nationale fremskrivninger tages der hensyn til alle politikker og foranstaltninger, der er indført på EU-niveau, og omfatter:

1. Senest den 15. marts hvert andet år for det relevante år ("året X") tilsender medlemsstaterne Kommissionen nationale fremskrivninger for menneskeskabte drivhusgasemissioner fra kilder og optag gennem dræn opdelt efter gasart og sektor. Disse fremskrivninger skal indeholde kvantitative overslag for fire år frem, der slutter på 0 eller 5, umiddelbart efter året X. I de nationale fremskrivninger tages der hensyn til alle politikker og foranstaltninger, der er indført på EU-niveau, og omfatter:

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest den 15. marts hvert år indberetter medlemsstaterne oplysninger om deres gennemførte eller planlagte foranstaltninger for tilpasning til klimaændring til Kommissionen, navnlig om nationale eller regionale tilpasningsstrategier og om tilpasningsforanstaltninger. Disse oplysninger skal omfatte budgetbevillinger fordelt på politiksektor og for de enkelte tilpasningsforanstaltninger med angivelse af hovedformål, instrumentets type, status for gennemførelsen og kategorien af indvirkning på klimaændringer (f.eks. oversvømmelse, stigende vandstand i havene, ekstreme temperaturer, tørke og ekstreme vejrfænomener).

Senest den 15. marts hvert andet år indberetter medlemsstaterne for det relevante år oplysninger om deres gennemførte eller planlagte foranstaltninger for tilpasning til klimaændring til Kommissionen, navnlig om nationale eller regionale tilpasningsstrategier og om tilpasningsforanstaltninger. Disse oplysninger skal omfatte budgetbevillinger fordelt på politiksektor og for de enkelte tilpasningsforanstaltninger med angivelse af hovedformål, instrumentets type, status for gennemførelsen og kategorien af indvirkning på klimaændringer (f.eks. oversvømmelse, stigende vandstand i havene, ekstreme temperaturer, tørke og ekstreme vejrfænomener).

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 17 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstater sender senest den 15. marts hvert år ("året X") en rapport til Kommissionen baseret på de bedste tilgængelige oplysninger:

Medlemsstater sender senest den 15. marts hvert andet år for det relevante år ("året X") en rapport til Kommissionen baseret på de bedste tilgængelige oplysninger

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 17 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iv) detaljerede oplysninger om bistand fra både den offentlige og den private sektor til udviklingslande, der er særligt sårbare over for virkningerne af klimaændringer, med at tilpasse sig virkningerne af disse klimaændringer

iv) detaljerede oplysninger om bistand fra både den offentlige og den private sektor til udviklingslande, der er særligt sårbare over for virkningerne af klimaændringer, med at tilpasse sig virkningerne af disse klimaændringer med nærmere angivelse af modtagerland, sektor og form for indsats

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 17 – litra a – nr. v

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

v) detaljerede oplysninger om bistand fra både den offentlige og den private sektor til udviklingslandene med henblik på at modvirke drivhusgasemissioner

v) detaljerede oplysninger om bistand fra både den offentlige og den private sektor til udviklingslandene med henblik på at modvirke drivhusgasemissioner med nærmere angivelse af modtagerland, sektor og form for indsats

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) de i artikel 6, stk. 1, litra b), i beslutning nr. 406/2009/EF nævnte oplysninger og oplysninger om, hvordan deres indkøbspolitik styrker mulighederne for indgåelse af en international aftale om klimaændringer.

d) de i artikel 6, stk. 1, litra b), i beslutning nr. 406/2009/EF nævnte oplysninger og oplysninger om, hvordan deres indkøbspolitik styrker mulighederne for indgåelse af en international aftale om klimaændringer. I forbindelse med vandkraftprojekter med en produktionskapacitet på over 20 MW forelægger medlemsstaterne oplysninger om, hvordan de i forbindelse med godkendelsen vil sikre, at de relevante internationale kriterier og retningslinjer, herunder navnlig protokollen om vurdering af vandkraftværkers bæredygtighed fra 2010, overholdes under udviklingen af sådanne projekter.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) det langsigtede klimamål og en omkostningseffektiv tidsplan, herunder etapemål for indenlandske emissionsreduktioner for 2030 og 2040

PROCEDURE

Titel

Mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer på nationalt plan og EU-niveau

Referencer

COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

30.11.2011

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

30.11.2011

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Takis Hadjigeorgiou

15.2.2012

 

 

 

Dato for vedtagelse

8.5.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

52

3

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Ioan Enciu, Françoise Grossetête, Takis Hadjigeorgiou, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Bernd Lange, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Silvia-Adriana Ţicău, Inês Cristina Zuber

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Anne E. Jensen, Nicole Kiil-Nielsen, Norica Nicolai


PROCEDURE

Titel

Mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer på nationalt plan og EU-niveau

Referencer

COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD)

Dato for høring af EP

23.11.2011

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

30.11.2011

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

19.1.2012

ITRE

30.11.2011

TRAN

30.11.2011

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

TRAN

19.12.2011

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Bas Eickhout

25.1.2012

 

 

 

Behandling i udvalg

22.3.2012

25.4.2012

 

 

Dato for vedtagelse

30.5.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

48

1

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Martin Callanan, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Inés Ayala Sender, Gaston Franco, James Nicholson, Eva Ortiz Vilella, Vittorio Prodi, Britta Reimers, Michèle Rivasi, Alda Sousa, Bart Staes, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni

Dato for indgivelse

6.6.2012

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik