ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και υποβολής άλλων πληροφοριών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την κλιματική αλλαγή

  6.6.2012 - (COM(2011)0789 – C7‑0433/2011 – 2011/0372(COD)) - ***I

  Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
  Εισηγητής: Bas Eickhout


  Διαδικασία : 2011/0372(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0191/2012
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0191/2012
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και υποβολής άλλων πληροφοριών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την κλιματική αλλαγή

  (COM(2011)0789 – C7‑0433/2011 – 2011/0372(COD))

  (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0789),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και 192, παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0433/2011),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 28ης Μαρτίου 2012[1],

  –   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών ...[2],

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0191/2012),

  1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

  2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

  Τροπολογία  1

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (4) Η απόφαση 1/CP.15 της διάσκεψης των μερών της UNFCCC («απόφαση 1/CP.15» ή «συμφωνία της Κοπεγχάγης») και η απόφαση 1/CP.16 της διάσκεψης των μερών της UNFCCC («απόφαση 1/CP.16» ή «συμφωνίες του Κανκούν») συνέβαλαν σημαντικά στην πρόοδο όσον αφορά την αντιμετώπιση, κατά ισόρροπο τρόπο, των προκλήσεων που επιφέρει η κλιματική αλλαγή. Οι εν λόγω αποφάσεις καθορίζουν νέες απαιτήσεις ως προς την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων, που ισχύουν για την εφαρμογή των φιλόδοξων μειώσεων των εκπομπών σχετικά με τις οποίες δεσμεύθηκαν η Ένωση και τα κράτη μέλη, και προβλέπουν την παροχή στήριξης στις αναπτυσσόμενες χώρες. Με τις αποφάσεις αυτές αναγνωρίζεται επίσης η σημασία της αντιμετώπισης της προσαρμογής με την ίδια προτεραιότητα με τον μετριασμό. Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση 1/CP.16, οι ανεπτυγμένες χώρες οφείλουν να εκπονήσουν στρατηγικές ή σχέδια ανάπτυξης με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Οι στρατηγικές ή τα σχέδια αυτά αναμένεται να συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και να εξασφαλίσουν τη συνέχιση της υψηλής μεγέθυνσης και της αειφόρου ανάπτυξης. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να διευκολύνει, μέσω των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπει, την εφαρμογή των σημερινών και των μελλοντικών απαιτήσεων παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων που θα απορρέουν από περαιτέρω αποφάσεις ή από την έγκριση διεθνούς συμφωνίας στο πλαίσιο της UNFCCC.

  (4) Η απόφαση 1/CP.15 της διάσκεψης των μερών της UNFCCC («απόφαση 1/CP.15» ή «συμφωνία της Κοπεγχάγης») και η απόφαση 1/CP.16 της διάσκεψης των μερών της UNFCCC («απόφαση 1/CP.16» ή «συμφωνίες του Κανκούν») συνέβαλαν σημαντικά στην πρόοδο όσον αφορά την αντιμετώπιση, κατά ισόρροπο τρόπο, των προκλήσεων που επιφέρει η κλιματική αλλαγή. Οι εν λόγω αποφάσεις καθορίζουν νέες απαιτήσεις ως προς την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων, που ισχύουν για την εφαρμογή των φιλόδοξων μειώσεων των εκπομπών σχετικά με τις οποίες δεσμεύθηκαν η Ένωση και τα κράτη μέλη, και προβλέπουν την παροχή στήριξης στις αναπτυσσόμενες χώρες. Με τις αποφάσεις αυτές αναγνωρίζεται επίσης η σημασία της αντιμετώπισης της προσαρμογής με την ίδια προτεραιότητα με τον μετριασμό. Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση 1/CP.16, οι ανεπτυγμένες χώρες οφείλουν να εκπονήσουν στρατηγικές ή σχέδια ανάπτυξης με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Οι στρατηγικές ή τα σχέδια αυτά αναμένεται να συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και να εξασφαλίσουν τη συνέχιση της υψηλής μεγέθυνσης και της αειφόρου ανάπτυξης, και θα πρέπει τόσο να αναλύονται/καθορίζονται σύμφωνα με χωρικά πρότυπα όσο και να εξασφαλίζουν συνοχή με μια αποδοτική από πλευράς κόστους πορεία προς το μακροπρόθεσμο στόχο για το κλίμα, και συγκεκριμένα τη μείωση των εγχώριων εκπομπών τουλάχιστον σε ποσοστό 40% έως το 2030 και 60% έως το 2040 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να διευκολύνει, μέσω των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπει, την εφαρμογή των σημερινών και των μελλοντικών απαιτήσεων παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων που θα απορρέουν από περαιτέρω αποφάσεις ή από την έγκριση διεθνούς συμφωνίας στο πλαίσιο της UNFCCC.

  Τροπολογία  2

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (5) Η δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια που εκδόθηκε το 2009, και ιδίως η απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ, της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 και η οδηγία 2009/29/ΕΚ, της 23ης Απριλίου 2009, για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας, αποτελεί μία ακόμη σταθερή δέσμευση της Ένωσης και των κρατών μελών για σημαντική μείωση των οικείων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Το ενωσιακό σύστημα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων για τις εκπομπές θα πρέπει επίσης να επικαιροποιηθεί με βάση τις νέες απαιτήσεις της εν λόγω νομοθεσίας.

  (5) Η δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια που εκδόθηκε το 2009, και ιδίως η απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ, της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 και η οδηγία 2009/29/ΕΚ, της 23ης Απριλίου 2009, για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας, αποτελεί μία ακόμη σταθερή δέσμευση της Ένωσης και των κρατών μελών για σημαντική μείωση των οικείων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Το ενωσιακό σύστημα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων για τις εκπομπές θα πρέπει επίσης να επικαιροποιηθεί με βάση τις νέες απαιτήσεις της εν λόγω νομοθεσίας. Οι εκθέσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει επίσης να στηρίζονται σε πληροφορίες που λαμβάνονται από κράτη μέλη με βάση την εφαρμογή της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές1 και της οδηγίας 2012/.../ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση]2.

   

  ______________

   

  1 ΕΕ L 140, 5.6.2009, σελ. 16.

   

  2 ΕΕ L ...

  Τροπολογία  3

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (7a) Η Κύπρος και η Μάλτα περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Πρωτοκόλλου του Κιότο σύμφωνα με την απόφαση CP.17 της Διάσκεψης των Μερών της UNFCCC (σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2013 ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία) και την Απόφαση 3/CP15 της Διάσκεψης των Μερών της UNFCCC (σε ισχύ από 26ης Οκτωβρίου 2010) αντιστοίχως.

  Τροπολογία  4

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (10a) Για να εξασφαλιστούν αποτελεσματικές ρυθμίσεις για το σύστημα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, πρέπει να αποφευχθεί οποιαδήποτε περαιτέρω οικονομική ή διοικητική επιβάρυνση στα κράτη μέλη, από την υφιστάμενη.

  Τροπολογία  5

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 12

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (12) Η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώκουν να παρέχουν τις πλέον επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ιδίως στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των σχετικών προθεσμιών. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επιτρέψει την κατάρτιση των εκτιμήσεων αυτών στα συντομότερα δυνατά χρονικά πλαίσια με τη χρήση στατιστικών και άλλων πληροφοριών.

  (12) Η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώκουν να παρέχουν τις πλέον επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ιδίως στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των σχετικών προθεσμιών, καθώς και στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής και στρατηγικής, που αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, όπως η παρακολούθηση των φυσικών καταστροφών, των πόρων και του κλίματος, προς όφελος των πολιτών της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, τα δορυφορικά δεδομένα θα πρέπει να λογίζονται ως καίρια εργαλεία παρακολούθησης για την Ένωση και τα κράτη μέλη λόγω της ικανότητάς τους να βελτιώνουν τη συνολική εικόνα των εκπομπών CO2 και CH4, καθώς και της LULUCF. Προς τούτο, πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο έπακρο το πρόγραμμα παγκόσμιας παρακολούθησης του περιβάλλοντος και της ασφάλειας (GMES) και άλλα δορυφορικά συστήματα για την έγκαιρη υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές (παγκόσμια ημερήσια μέτρηση ανθρωπογενών και αγροτικών εκπομπών CO2 και CH4 καθώς και δεξαμενών CO2) και ανεξάρτητες επαληθεύσεις των εκθέσεων σχετικά με τις υπολογισμένες εκπομπές. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επιτρέψει την κατάρτιση των εκτιμήσεων αυτών στα συντομότερα δυνατά χρονικά πλαίσια με τη χρήση στατιστικών και άλλων πληροφοριών.

  Τροπολογία              6

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 13

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (13) Οι απαιτήσεις παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, από τα κράτη μέλη, σχετικά με τις εκπομπές από τις θαλάσσιες μεταφορές θα πρέπει να θεσπιστούν κατά τρόπο συμπληρωματικό και συνεπή με τις απαιτήσεις που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο της UNFCCC ή, στο μέτρο του δυνατού, με τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται στα σκάφη στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού («ΔΝΟ») ή βάσει ενός ενωσιακού μέτρου για την αντιμετώπιση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τις θαλάσσιες μεταφορές. Υπό τις συνθήκες αυτές, η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων θα επέτρεπαν την καλύτερη κατανόηση των εκπομπών αυτών και την αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής.

  (13) Για να βελτιωθεί η ποιότητα των στοιχείων για την ρύπανση που προκαλείται από πλοία και για να ξεπεραστούν οι αδυναμίες που οφείλονται στην έλλειψη διαφάνειας κατά την πληροφόρηση, οι απαιτήσεις παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, από τους πλοιοκτήτες και από τους χειριστές κλιματικών δεδομένων που έχουν σχέση με τις θαλάσσιες μεταφορές θα πρέπει να θεσπιστούν κατά τρόπο συμπληρωματικό και συνεπή με τις απαιτήσεις που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο της UNFCCC ή, στο μέτρο του δυνατού, με τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται στα σκάφη στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού («ΔΝΟ») ή βάσει ενός ενωσιακού μέτρου για την αντιμετώπιση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τις θαλάσσιες μεταφορές. Υπό τις συνθήκες αυτές, η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων θα επέτρεπαν την καλύτερη κατανόηση των εκπομπών αυτών και την αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής.

  Τροπολογία  7

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (14α) Δυνάμει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου του Κιότο, τα κράτη μέλη καλούνται να εξασφαλίσουν ότι η χρήση των ευέλικτων μηχανισμών του Κιότο συμπληρώνει την οικεία δράση τους, με στόχο να μειωθούν οι κατά κεφαλή διαφορές στις εκπομπές μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Το ένα δεύτερο τουλάχιστον των απόλυτων μειώσεων κάτω από τα ιστορικά όρια των εκπομπών γραμμής βάσης θα πρέπει να επιτευχθεί εντός της ΕΕ. Το δίκαιο της Ένωσης περιλαμβάνει επίσης ειδικές διατάξεις σχετικά με ορισμένους τύπους πιστωτικών μορίων από έργα του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης που θα πρέπει να καθορίζονται ειδικότερα στα μητρώα και στα συστήματα υποβολής εκθέσεων των κρατών μελών.

  Τροπολογία  8

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (16α) Είναι επίσης σημαντική η δημοσιοποίηση στοιχείων σχετικά με ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στις αναπτυσσόμενες χώρες, μιας χρηματοδότησης που διαφέρει από την χρηματοδότηση έργων βάσει ευέλικτων μηχανισμών στους οποίους οι πιστώσεις χρησιμοποιούνται για την συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στις βιομηχανικές χώρες.

  Τροπολογία  9

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (16β) Η συνεισφορά της Ένωσης στην διεθνή χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στις αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να διοχετεύεται σε ολοένα μεγαλύτερο βαθμό μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ. Οποιαδήποτε έσοδα προέρχονται από μέτρα για την ενσωμάτωση των εκπομπών των διεθνών μεταφορών στους στόχους της ΕΕ για το κλίμα πρέπει να εισπράττονται κεντρικά και να διατίθενται στην διεθνή χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω του Παγκοσμίου Ταμείου για το Κλίμα και τη Βιοποικιλότητα που προτείνει η Επιτροπή.

  Τροπολογία  10

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (17α) Η Επιτροπή πρέπει να αξιολογεί στο πλαίσιο οποιασδήποτε προσεχούς αναθεώρησης της οδηγίας 2003/87/ΕΚ την εφαρμογή των διατάξεων όσον αφορά την χρήση και την γνωστοποίηση των εσόδων από πλειστηριασμούς και να εξετάσει το ενδεχόμενο διάθεσης τμήματος των εν λόγω εσόδων στο Παγκόσμιο Ταμείο για το Κλίμα και τη Βιοποικιλότητα και σε δράσεις για το κλίμα εντός της Ένωσης.

  Τροπολογία  11

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (20α) Οι ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές της UNFCCC για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου συνιστούν την υποβολή εκθέσεων για τις εκπομπές μεθανίου σε χρονικό ορίζοντα εκατονταετίας. Δεδομένου του υψηλού δυναμικού πλανητικής αύξησης της θερμοκρασίας (GWP) και του σχετικά περιορισμένου ατμοσφαιρικού κύκλου ζωής του, η Επιτροπή πρέπει να αναλύσει τις επιπτώσεις που θα έχει για τις πολιτικές και για τα μέτρα το ενδεχόμενο έγκρισης εικοσαετούς ορίζοντα για το μεθάνιο σε σχέση με τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της Ένωσης για την κλιματική αλλαγή.

  Τροπολογία  12

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 22

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (22) Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν επίπτωση στο κλίμα του πλανήτη μέσω της έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα (CO2), αλλά επίσης μέσω άλλων εκπομπών και μηχανισμών, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών οξειδίων του αζώτου και της αύξησης των θυσάνων. Λαμβάνοντας υπόψη τις ταχύτατα αναπτυσσόμενες επιστημονικές γνώσεις όσον αφορά τις επιπτώσεις αυτές, είναι σκόπιμο να διενεργείται τακτικά στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού επικαιροποιημένη εκτίμηση των επιπτώσεων των αερομεταφορών στο παγκόσμιο κλίμα που δεν σχετίζονται με το CO2.

  (22) Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν επίπτωση στο κλίμα του πλανήτη μέσω της έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα (CO2), αλλά επίσης μέσω άλλων εκπομπών και μηχανισμών, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών οξειδίων του αζώτου και της αύξησης των θυσάνων. Λαμβάνοντας υπόψη τις ταχύτατα αναπτυσσόμενες επιστημονικές γνώσεις όσον αφορά τις επιπτώσεις αυτές, είναι σκόπιμο αφενός να διενεργείται τακτικά στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού επικαιροποιημένη εκτίμηση των επιπτώσεων των αερομεταφορών στο παγκόσμιο κλίμα που δεν σχετίζονται με το CO2, και αφετέρου να διατυπώνονται συστάσεις σχετικά με εφικτές πολιτικές επιλογές για την αντιμετώπισή τους.

  Τροπολογία  13

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 25

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (25) Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του άρθρου 20 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού, ενδείκνυται να εκχωρηθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Για να θεσπιστούν εναρμονισμένες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά με την παρακολούθηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών συναφών με την πολιτική για την κλιματική αλλαγή, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αναθεώρηση του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού, την υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη για τη LULUCF και τις θαλάσσιες μεταφορές, τα εθνικά συστήματα των κρατών μελών, την εξέταση από εμπειρογνώμονες των δεδομένων των απογραφών των κρατών μελών, τις λεπτομερείς απαιτήσεις ως προς το περιεχόμενο, τη δομή, τον μορφότυπο και τις διαδικασίες υποβολής εκθέσεων από τα κράτη μέλη, καθώς και την κατάργηση και την τροποποίηση ορισμένων υποχρεώσεων δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να προβαίνει η Επιτροπή σε διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών της, συμπεριλαμβανομένων των διαβουλεύσεων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατά τον δέοντα τρόπο διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

  (25) Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του άρθρου 20 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού, ενδείκνυται να εκχωρηθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή1.

   

  (25α) Για να θεσπιστούν εναρμονισμένες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά με την παρακολούθηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών συναφών με την πολιτική για την κλιματική αλλαγή, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αναθεώρηση του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού, την υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη για τη LULUCF και τις θαλάσσιες μεταφορές, τα εθνικά συστήματα των κρατών μελών, την εξέταση από εμπειρογνώμονες των δεδομένων των απογραφών των κρατών μελών, τις λεπτομερείς απαιτήσεις ως προς το περιεχόμενο, τη δομή, τον μορφότυπο και τις διαδικασίες υποβολής εκθέσεων από τα κράτη μέλη, καθώς και την κατάργηση και την τροποποίηση ορισμένων υποχρεώσεων δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να προβαίνει η Επιτροπή σε διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών της, συμπεριλαμβανομένων των διαβουλεύσεων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατά τον δέοντα τρόπο διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

   

  __________________

   

  1 ΕΕ L 55, 28.2.2011, σ. 13.

  Τροπολογία  14

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (δα) την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αιθάλης, λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με μια συνολική προσέγγιση στις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων πλην του CO2 που αφορούν το κλίμα1·

   

  __________________

   

  1 P7_TA(2011)0384.

  Τροπολογία  15

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (ε) την υποβολή εκθέσεων για τις εκπομπές CO2 από τις θαλάσσιες μεταφορές·

  (ε) την υποβολή εκθέσεων για τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου από τις θαλάσσιες μεταφορές·

  Τροπολογία  16

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (ζ) την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων όσον αφορά τις δράσεις που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη για να προσαρμοστούν στις αναπόφευκτες συνέπειες της αλλαγής του κλίματος·

  (ζ) την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων όσον αφορά τις δράσεις που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη για να προσαρμοστούν με οικονομικά αποδοτικό τρόπο στις αναπόφευκτες συνέπειες της αλλαγής του κλίματος·

  Τροπολογία  17

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (α) στις στρατηγικές της Ένωσης και των κρατών μελών για ανάπτυξη με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές και στην ενδεχόμενη επικαιροποίησή τους σύμφωνα με την απόφαση 1/CP.16·

  (α) στους ποσοτικά καθορισμένους στόχους μείωσης των εκπομπών σε όλους τους τομείς της οικονομίας και στις στρατηγικές της Ένωσης και των κρατών μελών για ανάπτυξη με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές και στην ενδεχόμενη επικαιροποίησή τους σύμφωνα με την απόφαση 1/CP.16·

  Τροπολογία  18

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – στοιχείο δ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (δ) στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από θαλάσσια σκάφη που καταπλέουν στους λιμένες των κρατών μελών·

  (δ) κλιματικού περιεχομένου πληροφορίες σχετικά με θαλάσσια σκάφη που καταπλέουν στους λιμένες των κρατών μελών·

  Τροπολογία  19

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (εα) στις δράσεις της Ένωσης και των κρατών μελών για τη μείωση των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων πλην του CO2 που αφορούν το κλίμα, λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με μια συνολική προσέγγιση στις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων πλην του CO2 που αφορούν το κλίμα1·

   

  __________________

   

  1 P7_TA(2011)0384.

  Τροπολογία  20

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, εξ ονόματος της Ένωσης, χαράσσουν και εφαρμόζουν στρατηγική ανάπτυξης με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές, ώστε να συμβάλουν:

  1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, εξ ονόματος της Ένωσης, υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τη χάραξη στρατηγικής για ανάπτυξη με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές σύμφωνα με όλες τις διατάξεις υποβολής εκθέσεων που έχουν συμφωνηθεί διεθνώς στο πλαίσιο της διαδικασίας UNFCCC, ώστε να συμβάλουν:

  (α) στη διαφανή και ακριβή παρακολούθηση της συντελούμενης και προβλεπόμενης προόδου των κρατών μελών, συμπεριλαμβανόμενης της συμβολής των ενωσιακών μέτρων, όσον αφορά την τήρηση των δεσμεύσεων της Ένωσης και των κρατών μελών βάσει της UNFCCC για περιορισμό ή μείωση των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου·

  (α) στη διαφανή και ακριβή παρακολούθηση της συντελούμενης και προβλεπόμενης προόδου των κρατών μελών, συμπεριλαμβανόμενης της συμβολής των ενωσιακών μέτρων, όσον αφορά την τήρηση των δεσμεύσεων της Ένωσης και των κρατών μελών βάσει της UNFCCC για περιορισμό ή μείωση των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου·

  (β) στην τήρηση των δεσμεύσεων των κρατών μελών για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου δυνάμει της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ και στην επίτευξη μακροπρόθεσμων μειώσεων των εκπομπών και ενίσχυσης των απορροφήσεων από καταβόθρες σε όλους τους τομείς, σύμφωνα με τον στόχο της Ένωσης για μείωση των εκπομπών κατά 80 έως 95% μέχρι το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, στο πλαίσιο των αναγκαίων σύμφωνα με την IPCC μειώσεων από τις ανεπτυγμένες χώρες ως ομάδα.

  (β) στην τήρηση των δεσμεύσεων των κρατών μελών για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου δυνάμει της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ και στην επίτευξη μακροπρόθεσμων μειώσεων των εκπομπών και ενίσχυσης των απορροφήσεων από καταβόθρες σε όλους τους τομείς, σύμφωνα με τον στόχο της Ένωσης για μείωση των εσωτερικών εκπομπών κατά 80 έως 95% μέχρι το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 και ακολουθώντας μια οικονομικά αποδοτική πορεία, συμπεριλαμβανομένων των οροσήμων για τις εγχώριες μειώσεις των εκπομπών κατά το 2030 και το 2040, στο πλαίσιο των αναγκαίων σύμφωνα με την IPCC μειώσεων από τις ανεπτυγμένες χώρες ως ομάδα.

  2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τη στρατηγική τους για ανάπτυξη με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού ή, ενδεχομένως, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το οποίο συμφωνήθηκε διεθνώς στο πλαίσιο της διαδικασίας UNFCCC.

  2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τη στρατηγική τους για ανάπτυξη με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές που έχει αναλυθεί σύμφωνα με χωρικά κριτήρια 18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού ή, ενδεχομένως, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το οποίο συμφωνήθηκε διεθνώς στο πλαίσιο της διαδικασίας UNFCCC.

   

  2a. Τα κράτη μέλη και, εξ ονόματος της Ένωσης, η Επιτροπή οφείλουν να αναθεωρούν και να επικαιροποιούν τις αντίστοιχες οικείες στρατηγικές ανάπτυξης με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές, όποτε το κρίνουν σκόπιμο, και τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια.

  Τροπολογία  21

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν, διαχειρίζονται και επιδιώκουν να βελτιώνουν συνεχώς εθνικά συστήματα απογραφής για την εκτίμηση των ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές καθώς και των απορροφήσεων από καταβόθρες των αερίων θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού και για την εξασφάλιση της έγκαιρης κατάρτισης, της διαφάνειας, της ακρίβειας, της συνέπειας, της συγκρισιμότητας και της πληρότητας των απογραφών τους για τα αέρια θερμοκηπίου.

  1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν, διαχειρίζονται και επιδιώκουν να βελτιώνουν συνεχώς εθνικά συστήματα απογραφής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της UNFCCC σχετικά με τα εθνικά συστήματα, για την εκτίμηση των ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές καθώς και των απορροφήσεων από καταβόθρες των αερίων θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού και για την εξασφάλιση της έγκαιρης κατάρτισης, της διαφάνειας, της ακρίβειας, της συνέπειας, της συγκρισιμότητας και της πληρότητας των απογραφών τους για τα αέρια θερμοκηπίου.

  Τροπολογία  22

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (α) χρησιμοποιούν τα συστήματα υποβολής εκθέσεων που θεσπίστηκαν βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 για τη βελτίωση των εκτιμήσεων σχετικά με τα φθοριούχα αέρια στις απογραφές αερίων θερμοκηπίου·

  (α) χρησιμοποιούν, κατά περίπτωση, τα συστήματα υποβολής εκθέσεων που θεσπίστηκαν βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 για τη βελτίωση των εκτιμήσεων σχετικά με τα φθοριούχα αέρια στις απογραφές αερίων θερμοκηπίου·

  Τροπολογία  23

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ιδ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (ιδ) περιγραφή τυχόν τροποποιήσεων του εθνικού τους συστήματος απογραφής·

  (ιδ) περιγραφή τροποποιήσεων του εθνικού τους συστήματος απογραφής·

  Τροπολογία  24

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ιε

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (ιε) περιγραφή τυχόν τροποποιήσεων του εθνικού μητρώου·

  (ιε) περιγραφή τροποποιήσεων του εθνικού μητρώου·

  Τροπολογία  25

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν εθνικές απογραφές στη γραμματεία της UNFCCC έως τις 15 Απριλίου κάθε έτους, οι οποίες περιλαμβάνουν τις ίδιες πληροφορίες με εκείνες που διαβιβάζονται στην Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

  3. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν εθνικές απογραφές στη γραμματεία της UNFCCC έως τις 15 Απριλίου κάθε έτους, οι οποίες περιλαμβάνουν πληροφορίες που διαβιβάζονται στην Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

  Τροπολογία   26

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (α) να προσθέτει ή να διαγράφει ουσίες από τον κατάλογο των αερίων θερμοκηπίου που παρατίθεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού·

  (α) να προσθέτει ή να διαγράφει ουσίες από τον κατάλογο των αερίων θερμοκηπίου που παρατίθεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, με βάση αποφάσεις που εγκρίνονται βάσει της διαδικασίας UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο, ή τη σημασία των εν λόγω αερίων θερμοκηπίου··

  Τροπολογία              27

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (β) να θεσπίζει απαιτήσεις για την παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων περί της LULUCF, σύμφωνα με κάθε νέα διεθνή συμφωνία ή νομοθετική πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 9 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ.

  (β) να θεσπίζει απαιτήσεις για την παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων περί της LULUCF, σύμφωνα με κάθε νέα διεθνή συμφωνία ή νομοθετική πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 9 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ με στόχο να διασφαλιστεί η περιβαλλοντική ακεραιότητα της συμβολής του τομέα στις μειώσεις εκπομπών στην Ένωση·

  Τροπολογία  28

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Η Επιτροπή διενεργεί αρχικό έλεγχο των δεδομένων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την πληρότητα και τυχόν προβλήματα. Αποστέλλει τα αποτελέσματα στα κράτη μέλη εντός 6 εβδομάδων από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Τα κράτη μέλη απαντούν στα ερωτήματα που προκύπτουν από τον αρχικό έλεγχο έως τις 15 Μαρτίου, μαζί με την υποβολή της οριστικής απογραφής για το έτος X-2.

  1. Η Επιτροπή διενεργεί αρχικό έλεγχο των δεδομένων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την πληρότητα και τυχόν προβλήματα. Αποστέλλει τα αποτελέσματα στα κράτη μέλη εντός 6 εβδομάδων από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Τα κράτη μέλη απαντούν στα σημαντικά ερωτήματα που προκύπτουν από τον αρχικό έλεγχο έως τις 15 Μαρτίου, μαζί με την υποβολή της οριστικής απογραφής για το έτος X-2.

  Τροπολογία  29

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Σε περίπτωση που κράτος μέλος δεν απαντήσει στα ερωτήματα που θέτει η Επιτροπή ή δεν υποβάλει τις πλήρεις εκτιμήσεις απογραφής που απαιτούνται για την εκπόνηση της ενωσιακής απογραφής έως τις 15 Μαρτίου, η Επιτροπή καταρτίζει εκτιμήσεις οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν αντί για τις σχετικές εκτιμήσεις της απογραφής του κράτους μέλους. Προς τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή χρησιμοποιεί μεθόδους σύμφωνες με τις κατευθυντήριες γραμμές που εφαρμόζονται για τη σύνταξη των εθνικών απογραφών αερίων θερμοκηπίου.

  2. Σε περίπτωση που κράτος μέλος δεν υποβάλει τις πλήρεις εκτιμήσεις απογραφής που απαιτούνται για την εκπόνηση της ενωσιακής απογραφής έως τις 15 Μαρτίου, η Επιτροπή καταρτίζει, σε στενή συνεργασία με το εν λόγω κράτος μέλος, εκτιμήσεις οι οποίες βοηθούν το οικείο κράτος μέλος να ολοκληρώσει τις σχετικές εκτιμήσεις της απογραφής του. Προς τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή χρησιμοποιεί μεθόδους σύμφωνες με τις κατευθυντήριες γραμμές που εφαρμόζονται για τη σύνταξη των εθνικών απογραφών αερίων θερμοκηπίου.

  Τροπολογία   30

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Υποβολή εκθέσεων για τις εκπομπές CO2 από τις θαλάσσιες μεταφορές

  Υποβολή εκθέσεων για τα κλιματικά δεδομένα που σχετίζονται με τις θαλάσσιες μεταφορές

  1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξης σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος κανονισμού για να καθορίσει τις απαιτήσεις παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων όσον αφορά τις εκπομπές CO2 από τις θαλάσσιες μεταφορές που συνδέονται με θαλάσσια σκάφη τα οποία καταπλέουν στους λιμένες των κρατών μελών. Οι απαιτήσεις παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων που θεσπίζονται είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο της UNFCCC και, στο μέτρο του δυνατού, με τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται στα σκάφη στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού («ΔΝΟ») ή βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τις θαλάσσιες μεταφορές. Στο μέτρο του δυνατού, οι απαιτήσεις παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων ελαχιστοποιούν τον φόρτο εργασίας των κρατών μελών, μεταξύ άλλων με τη χρησιμοποίηση κεντρικού συστήματος συλλογής και διατήρησης δεδομένων.

  1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξης σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος κανονισμού έως την ημερομηνία που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 3 της οδηγίας 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας 1 για να καθορίσει τις απαιτήσεις παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων όσον αφορά τα κλιματικά δεδομένα που σχετίζονται με τις θαλάσσιες μεταφορές που συνδέονται με θαλάσσια σκάφη τα οποία καταπλέουν στους λιμένες των κρατών Οι απαιτήσεις παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων που θεσπίζονται είναι σύμφωνες με μεθοδολογίες που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο της UNFCCC και με μεθοδολογίες που εφαρμόζονται στα σκάφη στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού («ΔΝΟ») ή βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τις θαλάσσιες μεταφορές. Στο μέτρο του δυνατού, οι απαιτήσεις παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων ελαχιστοποιούν τον φόρτο εργασίας των κρατών μελών, μεταξύ άλλων με τη χρησιμοποίηση κεντρικού συστήματος συλλογής, διατήρησης και δημοσίευσης δεδομένων.

   

  Στις απαιτήσεις υπόκεινται σκάφη που ευθύνονται για σημαντικές εκπομπές, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον δεξαμενοπλοίων, πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην, φορτηγών πλοίων εν γένει και πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, που υπόκεινται στις κατάλληλες διατάξεις σχετικά με μεγέθη de minimis και όρια διακίνησης.

  2. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί πράξη δυνάμει της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη προσδιορίζουν και δηλώνουν στην Επιτροπή, έως τις 15 Ιανουαρίου κάθε έτους («έτος Χ») για το έτος Χ-2, τις εκπομπές CO2 από τις θαλάσσιες μεταφορές σύμφωνα με την εν λόγω πράξη.

  2Μετά τη έγκριση κατ’εξουσιοδότηση πράξης δυνάμει της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη προσδιορίζουν και συγκεντρώνουν για να τα διαβιβάσουν στην Επιτροπή και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) έως τις 15 Ιανουαρίου κάθε έτους («έτος Χ») για το έτος Χ-2, τα κλιματικά δεδομένα που σχετίζονται με τις θαλάσσιες μεταφορές και θέτουν αυτές τις πληροφορίες στην διάθεση του κοινού Οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι χρήσιμες στους ναυλωτές ή στους χρήστες παρομοίων σκαφών.

   

  2a. Ο EMSA παρέχει αναλύσεις, μεταξύ άλλων, σχετικά με τον συνολικό αντίκτυπο των θαλασσίων μεταφορών στο παγκόσμιο κλίμα, οι οποίες βασίζονται στις πληροφορίες που παρέχονται βάσει της παραγράφου 2, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων που δεν σχετίζονται με το CO2, όπως εκείνων που οφείλονται στην αιθάλη, καθώς και εκείνων των αερολυμάτων, και εκπονεί προβλέψεις που βασίζονται μεταξύ άλλων στην μοντελοποίηση και στα δεδομένα κίνησης. Ο EMSA επανεξετάζει σε τακτά διαστήματα τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης με σημείο αναφοράς τις επιστημονικές εξελίξεις.

   

  Ο EMSA προτείνει επίσης εναλλακτικές δυνατότητες για την θέσπιση συστήματος επισήμανσης περιβαλλοντικών επιδόσεων.

   

  _______

   

  1 ΕΕ L140, 5.6.2009, σ. 63.

  Τροπολογία  31

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 13 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Σκοπός των ως άνω συστημάτων είναι να εξασφαλίσουν την έγκαιρη υποβολή, τη διαφάνεια, την ακρίβεια, τη συνέπεια, τη συγκρισιμότητα και την πληρότητα των υποβαλλόμενων πληροφοριών σχετικά με τις πολιτικές και τα μέτρα, καθώς και των προβλέψεων για τις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από πηγές και τις απορροφήσεις από καταβόθρες, που αναφέρονται στα άρθρα 14 και 15 του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων της χρήσης και της εφαρμογής των δεδομένων, των μεθόδων και των μοντέλων, και της εκτέλεσης των δραστηριοτήτων διασφάλισης και ελέγχου της ποιότητας και της ανάλυσης ευαισθησίας.

  2. Σκοπός των ως άνω συστημάτων είναι να εξασφαλίσουν την έγκαιρη υποβολή, τη διαφάνεια, την ακρίβεια, τη συνέπεια, τη συγκρισιμότητα και την πληρότητα των υποβαλλόμενων πληροφοριών σχετικά με τις πολιτικές και τα μέτρα, καθώς και των προβλέψεων για τις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από πηγές και τις απορροφήσεις από καταβόθρες, που αναφέρονται στα άρθρα 14 και 15 του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, της χρήσης και της εφαρμογής των δεδομένων, των μεθόδων και των μοντέλων, και της εκτέλεσης των δραστηριοτήτων διασφάλισης και ελέγχου της ποιότητας και της ανάλυσης ευαισθησίας.

  Τροπολογία  32

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 1 − στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (γ) πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές πολιτικές και τα μέτρα, καθώς και την εφαρμογή των ενωσιακών πολιτικών και μέτρων για τον περιορισμό ή τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από πηγές ή την καλύτερη απορρόφηση από καταβόθρες, κατά τομείς για έκαστο των αερίων θερμοκηπίου που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού. Οι πληροφορίες αυτές συνοδεύονται από παραπομπές στις εφαρμοστέες εθνικές ή ενωσιακές πολιτικές, και ιδίως στις πολιτικές για την ποιότητα του αέρα, και περιλαμβάνουν:

  (γ) πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές πολιτικές και τα μέτρα, καθώς και την εφαρμογή των ενωσιακών πολιτικών και μέτρων για τον περιορισμό ή τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από πηγές ή την καλύτερη απορρόφηση από καταβόθρες, για την αύξηση του ενεργειακού μεριδίου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή για την μείωση της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας, παρουσιασμένες κατά τομείς για έκαστο των αερίων θερμοκηπίου που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού. Οι πληροφορίες αυτές συνοδεύονται από παραπομπές στις εφαρμοστέες εθνικές ή ενωσιακές πολιτικές, και ιδίως στις πολιτικές για την ποιότητα του αέρα, και περιλαμβάνουν:

  Τροπολογία  33

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο vi

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (vi) εκτιμήσεις για το προβλεπόμενο κόστος των πολιτικών και των μέτρων και, ενδεχομένως, εκτιμήσεις για τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες των πολιτικών και των μέτρων,

  (vi) εκτιμήσεις για το προβλεπόμενο κόστος και όφελος των πολιτικών και των μέτρων και, ενδεχομένως, εκτιμήσεις για τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες και τα οφέλη που επιτεύχθηκαν εξαιτίας των πολιτικών και των μέτρων,

  Τροπολογία  34

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (στα) πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό στον οποίο η δράση του κράτους μέλους συνάδει με μια οικονομικά αποδοτική πορεία προς τον μακροπρόθεσμο στόχο της Ένωσης για το κλίμα

  Τροπολογία  35

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν, σε ηλεκτρονική μορφή, κάθε εκτίμηση του κόστους και των αποτελεσμάτων των εθνικών πολιτικών και μέτρων και πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των ενωσιακών πολιτικών και μέτρων για τον περιορισμό ή τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από πηγές ή την καλύτερη απορρόφηση από τις καταβόθρες, καθώς και τις τεχνικές εκθέσεις στις οποίες βασίζονται οι εκτιμήσεις αυτές. Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν περιγραφές των μοντέλων και των μεθοδολογικών προσεγγίσεων που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τους ορισμούς και τις υποκείμενες παραδοχές.

  2. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν, σε ηλεκτρονική μορφή, κάθε εκτίμηση του κόστους και των αποτελεσμάτων των εθνικών πολιτικών και μέτρων, εφόσον διατίθενται, και πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των ενωσιακών πολιτικών και μέτρων για τον περιορισμό ή τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από πηγές ή την καλύτερη απορρόφηση από τις καταβόθρες, καθώς και τις υπάρχουσες τεχνικές εκθέσεις στις οποίες βασίζονται οι εκτιμήσεις αυτές. Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν περιγραφές των μοντέλων και των μεθοδολογικών προσεγγίσεων που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τους ορισμούς και τις υποκείμενες παραδοχές.

  Τροπολογία  36

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 15 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Σε περίπτωση που κράτος μέλος δεν υποβάλει, έως τις 15 Μαρτίου κάθε έτους, πλήρεις προβλέψεις, η Επιτροπή δύναται να πραγματοποιήσει τις εκτιμήσεις που είναι αναγκαίες για την κατάρτιση των ενωσιακών προβλέψεων.

  2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τις πλέον επικαιροποιημένες προβλέψεις που έχουν στη διάθεσή τους. Σε περίπτωση που κράτος μέλος δεν υποβάλει, έως τις 15 Μαρτίου κάθε έτους, πλήρεις προβλέψεις, ή σε περίπτωση που οι προβλέψεις δεν συνάδουν με την παράγραφο 1, η Επιτροπή δύναται να πραγματοποιήσει τις εκτιμήσεις που είναι αναγκαίες για την κατάρτιση των ενωσιακών προβλέψεων.

  Τροπολογία  37

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 16 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, έως τις 15 Μαρτίου κάθε έτους, πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις που υλοποιούν ή έχουν προγραμματίσει για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, και ιδίως σχετικά με τις εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές προσαρμογής και τα μέτρα προσαρμογής. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τα κονδύλια του προϋπολογισμού ανά τομέα πολιτικής και, για κάθε μέτρο προσαρμογής, τον κύριο στόχο, το είδος μέσου, το στάδιο εφαρμογής και την κατηγορία επίπτωσης της κλιματικής αλλαγής (όπως οι πλημμύρες, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, οι ακραίες θερμοκρασίες, οι ξηρασίες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα).

  Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, έως τις 15 Μαρτίου κάθε διετίας, πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις που υλοποιούν ή έχουν προγραμματίσει για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, και ιδίως σχετικά με τις εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές προσαρμογής και τα μέτρα προσαρμογής. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τα κονδύλια του προϋπολογισμού ανά τομέα πολιτικής και, για κάθε μέτρο προσαρμογής, τον κύριο στόχο, το είδος μέσου, το στάδιο εφαρμογής και την κατηγορία επίπτωσης της κλιματικής αλλαγής (όπως οι πλημμύρες, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, οι ακραίες θερμοκρασίες, οι ξηρασίες, οι καταιγίδες, οι τυφώνες και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα).

  Ενοποιημένη τροπολογία              38

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 17

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Πριν από τις 15 Μαρτίου κάθε έτους («έτος Χ»), τα κράτη μέλη, με βάση τα βέλτιστα διαθέσιμα δεδομένα, υποβάλλουν στην Επιτροπή:

  Πριν από τις 15 Μαρτίου κάθε έτους («έτος Χ»), τα κράτη μέλη, με βάση τα βέλτιστα διαθέσιμα δεδομένα και κάνοντας χρήση κοινού μορφοτύπου, που έχει κατά προτίμηση συμφωνηθεί στο πλαίσιο της UNFCCC , υποβάλλουν στην Επιτροπή:

  (α) πληροφορίες σχετικά με την οικονομική στήριξη για την οποία αναλήφθηκαν υποχρεώσεις και η οποία καταβλήθηκε σε αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο της UNFCCC για το έτος X-1, την οικονομική στήριξη για την οποία αναλήφθηκαν υποχρεώσεις για το έτος X και την προβλεπόμενη παροχή στήριξης. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν:

  (α) πληροφορίες σχετικά με την οικονομική στήριξη για την οποία αναλήφθηκαν υποχρεώσεις και η οποία καταβλήθηκε σε αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο της UNFCCC για το έτος X-1, την οικονομική στήριξη για την οποία αναλήφθηκαν υποχρεώσεις για το έτος X και την προβλεπόμενη παροχή στήριξης. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν:

  (i) διευκρίνιση σχετικά με το εάν οι χρηματοδοτικοί πόροι που χορήγησε το κράτος μέλος σε αναπτυσσόμενες χώρες είναι νέοι και πρόσθετοι στο πλαίσιο της UNFCCC και τον τρόπο υπολογισμού για την εξαγωγή του συμπεράσματος αυτού,

  (i) διευκρίνιση σχετικά με την αναλογία στην οποία οι χρηματοδοτικοί πόροι που χορήγησε ή κατένειμε το κράτος μέλος σε αναπτυσσόμενες χώρες είναι νέοι και πρόσθετοι στον στόχο της αύξησης της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας στο 0,7% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος, σύμφωνα με τη διαδικασία UNFCCC, και τον τρόπο υπολογισμού για την εξαγωγή του συμπεράσματος αυτού,

  (ii) πληροφορίες σχετικά με όλους τους χρηματοδοτικούς πόρους που διέθεσε το κράτος μέλος για την εφαρμογή της UNFCCC ανά είδος διαύλου, όπως διμερείς, περιφερειακοί ή άλλοι πολυμερείς δίαυλοι,

  (ii) πληροφορίες σχετικά με όλους τους χρηματοδοτικούς πόρους που διέθεσε το κράτος μέλος σύμφωνα με την UNFCCC, ανά είδος χρηματοδοτικού μέσου και διαύλου, όπως διμερείς, περιφερειακοί ή άλλοι πολυμερείς δίαυλοι,

  (iii) ποσοτικές πληροφορίες για τις χρηματοδοτικές ροές που βασίζονται στους «δείκτες του Ρίο για την ενίσχυση τη σχετική με τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση τη σχετική με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» («δείκτες του Ρίο») που καθορίστηκαν από την ομάδα αναπτυξιακής βοήθειας του ΟΟΣΑ, καθώς και μεθοδολογικές πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της μεθοδολογίας των δεικτών του Ρίο για την κλιματική αλλαγή,

  (iii) ποσοτικές πληροφορίες για τις χρηματοδοτικές ροές, είτε μέσω προγράμματος είτε μέσω δημοσιονομικής στήριξης που βασίζονται στους «δείκτες του Ρίο για την ενίσχυση τη σχετική με τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση τη σχετική με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» («δείκτες του Ρίο») που καθορίστηκαν από την ομάδα αναπτυξιακής βοήθειας του ΟΟΣΑ, καθώς και μεθοδολογικές πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της μεθοδολογίας των δεικτών του Ρίο για την κλιματική αλλαγή και διαχωρίζοντας την χρηματοδότηση της μείωσης των εκπομπών που προέρχονται από την αποψίλωση και υποβάθμιση των δασών (REDD+) από άλλες χρηματοδοτικές ροές,

  (iv) λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη βοήθεια που παρέχεται τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, ανάλογα με την περίπτωση, σε αναπτυσσόμενες χώρες που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής για την προσαρμογή τους στις εν λόγω επιπτώσεις,

  (iv) λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη βοήθεια που παρέχεται τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, ανάλογα με την περίπτωση, σε αναπτυσσόμενες χώρες που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής για την προσαρμογή τους στις εν λόγω επιπτώσεις, καθορίζοντας τη δικαιούχο χώρα, τον τομέα και τη μορφή δραστηριότητας,

  (v) λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη βοήθεια που παρέχεται τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, ανάλογα με την περίπτωση, σε αναπτυσσόμενες χώρες για τον μετριασμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου,

  (v) λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη βοήθεια που παρέχεται τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, ανάλογα με την περίπτωση, σε αναπτυσσόμενες χώρες για τον μετριασμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, καθορίζοντας τη δικαιούχο χώρα, τον τομέα και τη μορφή δραστηριότητας,·

   

  (va) λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με νέες και πρόσθετες χρηματοδοτικές ροές του ιδιωτικού τομέα με μόχλευση διμερούς χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής προς δραστηριότητες μετριασμού και προσαρμογής σε αναπτυσσόμενες χώρες και σχετικά με πολιτικές και μέτρα που προάγουν την αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων σε δραστηριότητες μετριασμού και προσαρμογής σε αναπτυσσόμενες χώρες που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη της UNFCCC, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το ύψος, τη χρήση της εν λόγω χρηματοδότησης για μέτρα προσαρμογής, μετριασμού ή REDD+, τη δικαιούχο χώρα, τον τομέα και τη μορφή της δραστηριότητας και τη μορφή χρηματοδότησης και των μέσων για την κινητοποίηση ή τη μόχλευση των εν λόγω χρηματοδοτικών πόρων·

  (β) πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του κράτους μέλους για τη μεταφορά τεχνολογίας σε αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο της UNFCCC και για τις μεταφερθείσες τεχνολογίες για το έτος X-1, πληροφορίες σχετικά με τις προγραμματισμένες δραστηριότητες για τη μεταφορά τεχνολογίας σε αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο της UNFCCC και σχετικά με τις τεχνολογίες που πρόκειται να μεταφερθούν για το έτος X και τα επόμενα έτη. Πρέπει να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με το εάν η μεταφερθείσα τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή σε αυτές, την αποδέκτρια χώρα, το ύψος της παρασχεθείσας στήριξης και τον τύπο της μεταφερθείσας τεχνολογίας.

  (β) πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του κράτους μέλους για τη μεταφορά τεχνολογίας σε αναπτυσσόμενες χώρες σύμφωνα με την UNFCCC και για τις μεταφερθείσες τεχνολογίες για το έτος X-1, πληροφορίες σχετικά με τις προγραμματισμένες δραστηριότητες για τη μεταφορά τεχνολογίας σε αναπτυσσόμενες χώρες και σχετικά με τις τεχνολογίες που πρόκειται να μεταφερθούν για το έτος X και τα επόμενα έτη. Πρέπει να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με το εάν η μεταφερθείσα τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή σε αυτές, την αποδέκτρια χώρα, το ύψος της παρασχεθείσας στήριξης, την πηγή χρηματοδότησης από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα και τον τύπο της μεταφερθείσας τεχνολογίας , και να γίνεται διάκριση μεταξύ δραστηριοτήτων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα..

  Τροπολογία  39

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 17 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 17α

   

  Υποβολή εκθέσεων για την χρηματοπιστωτική στήριξη και τη μεταφορά τεχνολογίας σε αναπτυσσόμενες χώρες

   

  Η Επιτροπή καθορίζει κατευθυντήριες γραμμές και εγκρίνει κοινό υπόδειγμα σε μορφή πίνακα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που καθορίζονται στο πλαίσιο της UNFCCC, προκειμένου να διασφαλίσει την συγκρισιμότητα των εκθέσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

   

  Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πριν τις 15 Μαρτίου κάθε έτους («έτος Χ»), κάνοντας χρήση του κοινού υποδείγματος, σχετικά με την χρηματοπιστωτική στήριξη και τη μεταφορά τεχνολογίας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες μέσω του προϋπολογισμού, των μηχανισμών και των ταμείων της Ένωσης, και κυρίως μέσω του Ταμείου για το Κλίμα και τη Βιοποικιλότητα.

   

  Η Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλίσει την διαφάνεια του συνόλου των χρηματοδοτικών υποχρεώσεων της Ένωσης, δημοσιοποιεί μέχρι τις 15 Ιουνίου κάθε χρόνου το σύνολο των στοιχείων που διαθέτει η Ένωση για το έτος Χ-1 σε κοινή, διαδικτυακή πλατφόρμα.

  Τροπολογία  40

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (α) τη λεπτομερή αιτιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ·

  (α) το ποσό των πιστώσεων που χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του και λεπτομερή αιτιολόγηση όπως αυτή που απαιτεί το άρθρο 6 παράγραφος 2 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ

  Τροπολογία  41

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 18 − παράγραφος 1 – στοιχείο δ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (δ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) της απόφασης 406/2009/ΕΚ και τις πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η οικεία πολιτική προμηθειών συμβάλλει στην επίτευξη διεθνούς συμφωνίας σχετικά με την κλιματική αλλαγή.

  (δ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) της απόφασης 406/2009/ΕΚ και τα στοιχεία που αποδεικνύουν συμμόρφωση με το άρθρο 11β παράγραφος 6 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ όσον αφορά τις δραστηριότητες υδροηλεκτρικών έργων με δυνατότητα παραγωγής άνω των 20 MW καθώς και τις πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η οικεία πολιτική προμηθειών συμβάλλει στην επίτευξη διεθνούς συμφωνίας σχετικά με την κλιματική αλλαγή

  Τροπολογία  42

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (δα) πληροφορίες σχετικά με το πώς η χρήση πιστώσεων λειτουργεί συμπληρωματικά στις προσπάθειες για εγχώριες μειώσεις κάτω από τα ιστορικά όρια των εκπομπών γραμμής βάσης.

  Τροπολογία  43

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Η Επιτροπή εγκρίνει κοινά υποδείγματα εκθέσεων σύμφωνα με τα σημεία β), γ) και δ) του πρώτου εδαφίου προκειμένου να διασφαλίσει την απόλυτη διαφάνεια και συγκρισιμότητα των εκθέσεων.

  Τροπολογία  44

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 18 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τις εκθέσεις που υποβάλλουν στην Επιτροπή δυνάμει του παρόντος άρθρου.

  4. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τις εκθέσεις που υποβάλλουν στην Επιτροπή δυνάμει του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή θέτει το σύνολο των στοιχείων που διαθέτει η Ένωση στη διάθεση του κοινού σε ευκόλως προσβάσιμη μορφή.

  Τροπολογία  45

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 20 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Η Επιτροπή, ξεκινώντας με τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν για το έτος 2013, υποβάλλει σε ετήσια εξέταση από εμπειρογνώμονες τα δεδομένα εθνικής απογραφής τα οποία υποβάλλουν τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, με σκοπό την παρακολούθηση της επίτευξης από τα κράτη μέλη της μείωσης ή του περιορισμού των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου δυνάμει του άρθρου 3 της απόφασης 406/2009/ΕΚ, καθώς και κάθε άλλου στόχου για μείωση ή περιορισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προβλέπεται στην ενωσιακή νομοθεσία.

  2. Η Επιτροπή, ξεκινώντας με τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν για το έτος 2013, υποβάλλει σε ετήσια εξέταση από εμπειρογνώμονες τα δεδομένα εθνικής απογραφής τα οποία υποβάλλουν τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, με σκοπό την παρακολούθηση της επίτευξης από τα κράτη μέλη της μείωσης ή του περιορισμού των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου δυνάμει του άρθρου 3 της απόφασης 406/2009/ΕΚ, καθώς και κάθε άλλου στόχου για μείωση ή περιορισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προβλέπεται στην ενωσιακή νομοθεσία. Τα κράτη μέλη συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία.

  Τροπολογία  46

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (γ) κατά περίπτωση, υπολογισμό των αναγκαίων τεχνικών διορθώσεων που προκύπτουν.

  (γ) κατά περίπτωση, υπολογισμό των αναγκαίων τεχνικών διορθώσεων που προκύπτουν κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη .

  Τροπολογία  47

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 20 – παράγραφος 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  5. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη για τον προσδιορισμό του συνολικού αθροίσματος των εκπομπών για το αντίστοιχο έτος, που προκύπτει από τα διορθωμένα δεδομένα απογραφής για κάθε κράτος μέλος μετά την ολοκλήρωση της ετήσιας εξέτασης.

  5. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη για τον προσδιορισμό του συνολικού αθροίσματος των εκπομπών για το αντίστοιχο έτος, που προκύπτει από τα διορθωμένα δεδομένα απογραφής για κάθε κράτος μέλος μετά την ολοκλήρωση της ετήσιας εξέτασης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2.

  Τροπολογία  48

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 22 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Η Επιτροπή αξιολογεί ετησίως, με βάση τις πληροφορίες που υποβάλλονται δυνάμει των άρθρων 7, 8, 11 και 15 έως 18 του παρόντος κανονισμού, και σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη, την πρόοδο που σημειώνεται από την Ένωση και τα κράτη μέλη της όσον αφορά την τήρηση των κατωτέρω δεσμεύσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει συντελεστεί επαρκής πρόοδος:

  1. Η Επιτροπή αξιολογεί ετησίως, με βάση τις πληροφορίες που υποβάλλονται δυνάμει των άρθρων 7, 8, 11 14 και 15 έως 18 του παρόντος κανονισμού, και σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη, την πρόοδο που σημειώνεται από την Ένωση και τα κράτη μέλη της όσον αφορά την τήρηση των κατωτέρω δεσμεύσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει συντελεστεί επαρκής πρόοδος:

  Τροπολογία  49

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 22 – παράγραφος 1 −στοιχείο β α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (βα) του μακροπρόθεσμου στόχου για το κλίμα και μιας πορείας οικονομικά αποδοτικής για τη μείωση των εθνικών εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των οροσήμων για το 2030 και το 2040·

  Τροπολογία  50

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 22 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Η Επιτροπή εκτιμά ανά διετία τις συνολικές επιπτώσεις των αεροπορικών μεταφορών στο κλίμα του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν σχετίζονται με τις εκπομπές CO2, όπως οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου ή η αύξηση των θυσάνων, με βάση τα δεδομένα σχετικά με τις εκπομπές που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 7 του παρόντος κανονισμού, και βελτιώνει την ποσοτικοποίηση αυτή λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές εξελίξεις και τα δεδομένα εναέριας κυκλοφορίας, κατά περίπτωση.

  2. Η Επιτροπή εκτιμά ετησίως τις συνολικές επιπτώσεις των αεροπορικών μεταφορών στο κλίμα του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν σχετίζονται με τις εκπομπές CO2, όπως οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου ή η αύξηση των θυσάνων, με βάση τα δεδομένα σχετικά με τις εκπομπές που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 7 του παρόντος κανονισμού, και βελτιώνει την ποσοτικοποίηση αυτή χρησιμοποιώντας μοντελοποίηση και δεδομένα εναέριας κυκλοφορίας. Η Επιτροπή προσαρμόζει τακτικά την μοντελοποίηση με σημείο αναφοράς κυρίως τις επιστημονικές εξελίξεις.

  Τροπολογία  51

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 22 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Έως τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση στην οποία συνοψίζονται τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

  3. Έως τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση στην οποία συνοψίζονται τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Τόσο στην πρώτη έκθεση όσο και σε προσεχείς εκθέσεις, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, η Επιτροπή αναλύει τις επιπτώσεις που θα έχει για τις πολιτικές και για τα μέτρα το ενδεχόμενο έγκρισης εικοσαετούς ορίζοντα για το μεθάνιο σε σχέση με τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της Ένωσης για την κλιματική αλλαγή.

  Τροπολογία  52

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 28

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 28

  διαγράφεται

  Κατάργηση ή τροποποίηση υποχρεώσεων

   

  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος κανονισμού για την κατάργηση των άρθρων 4 έως 7, 10 έως 12, 14, 15, 17 και 19 του παρόντος κανονισμού ή οποιουδήποτε μέρους τους, ή για την τροποποίηση των εν λόγω άρθρων, εάν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι από διεθνείς ή άλλες εξελίξεις προκύπτει μια κατάσταση στην οποία οι υποχρεώσεις δυνάμει των ως άνω άρθρων δεν είναι πλέον αναγκαίες ούτε ανάλογες προς τα αντίστοιχα οφέλη ή δεν είναι σύμφωνες ή αλληλεπικαλύπτονται με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο της UNFCCC. Καμία πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν καθιστά τις ενωσιακές και διεθνείς υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, στο σύνολό τους, επαχθέστερες για τα κράτη μέλη.

   

  Τροπολογία  53

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  1a. Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 182/2011.

  Τροπολογία  54

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα 1 – κεφάλαιο 7α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Εκπομπές αιθάλης

  • [1]  Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα
  • [2]  EE ...

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Τα αξιόπιστα και ακριβή στοιχεία που λαμβάνονται εγκαίρως σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου έχουν ουσιαστική σημασία ώστε να γνωρίζουμε εάν η ΕΕ και τα κράτη μέλη βρίσκονται στον σωστό δρόμο για να επιτύχουν τους στόχους τους και για να διαμορφώσουν νέες και ρωμαλέες πολιτικές για την αντιμετώπιση της πρόκλησης που θέτει το κλίμα. Ο κανονισμός για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου θα αντικαταστήσει τον μηχανισμό παρακολούθησης της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ. Μολονότι οι περισσότερες διατάξεις για τον μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων είναι παρόμοιες με εκείνες της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ, η Επιτροπή έχει προτείνει ορισμένες βελτιώσεις. Η πρόταση της Επιτροπής έχει θεσπίσει τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σε εθνικό επίπεδο και δεν απαιτεί οποιαδήποτε συλλογή πρόσθετων στοιχείων από τις ΜΜΕ ή από την βιομηχανία.

  Οι στόχοι της προτεινόμενης αναθεώρησης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  - παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη για την υλοποίηση της δέσμης μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια·

  - βελτίωση της ταχύτητας, της διαφάνειας, της συγκρισιμότητας των δεδομένων που υποβάλλονται·

  - μέριμνα προκειμένου να συμμορφώνονται η Ένωση και τα κράτη μέλη με τις διεθνείς υποχρεώσεις τους ως προς την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ενίσχυση που δίδεται στις αναπτυσσόμενες χώρες·

  - διευκόλυνση της ανάπτυξης νέων μηχανισμών αντιμετώπισης της κλιματικής μεταβολής.

  Ο εισηγητής της παρούσης έκθεσης συντάσσεται πλήρως με τις προτεινόμενες βελτιώσεις που επιδιώκουν τόσο να απλοποιήσουν και να ενισχύσουν τους κανόνες της ΕΕ περί παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, όσο και να εδραιώσουν την αξιοπιστία της ΕΕ έναντι των αναπτυσσόμενων χωρών μέσω της παροχής διαφανών και εμπεριστατωμένων πληροφοριών σχετικά με το είδος και το μέγεθος της βοήθειας που παρέχεται.

  Ο εισηγητής προτείνει την ενίσχυση της πρότασης της Επιτροπής σε αρκετούς τομείς:

  - Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των διαφόρων στόχων που θέτει η δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια, επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων περί παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων ώστε να καλύπτει επίσης το μερίδιο ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές και την ακαθάριστη τελική κατανάλωσης ενέργειας.

  - Οι συμφωνίες του Κανκούν (απόφαση 1/CP.16) ορίζουν ότι οι ανεπτυγμένες χώρες οφείλουν να εκπονήσουν στρατηγικές ή σχέδια ανάπτυξης με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Τούτο έχει συμπεριληφθεί στην πρόταση της Επιτροπής η οποία ζητεί από τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν και να εφαρμόσουν παρόμοιες στρατηγικές προκειμένου να επιτευχθεί ο μακροπρόθεσμος στόχος μας για το περιβάλλον. Τούτες οι στρατηγικές πρέπει να συνάδουν με μια οικονομικά αποδοτική πορεία προς τον μακροπρόθεσμο στόχο για το κλίμα που ορίζεται στον χάρτη πορείας της ΕΕ για χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών, δηλαδή εσωτερικές μειώσεις 25% έως το 2020, 40% έως το 2030 και 60% έως το 2040, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

  - Οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν τομέα μεγίστης σημασίας για την αντιμετώπιση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε όλο τον κόσμο. Οι νομοθέτες έχουν δεσμευτεί να εντάξουν τον τομέα στους στόχους μείωσης των εκπομπών της ΕΕ δεδομένης της απουσίας διεθνών μέτρων αλλά η σημερινή μέθοδος συλλογής στοιχείων δεν επαρκεί για την πλήρη κατανόηση του κλιματικού αντικτύπου του τομέα.

  Σε συνάρτηση με τις παλαιότερες θέσεις του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη χρήση των εσόδων από πλειστηριασμούς από το σύστημα εμπορίας εκπομπών, ο εισηγητής προτείνει εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση των ισχυουσών διατάξεων όσον αφορά την διοχέτευση των πόρων.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης (24.4.2012)

  προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και υποβολής άλλων πληροφοριών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την κλιματική αλλαγή
  (COM(2011)0789 – C7‑0433/2011 – 2011/0372(COD))

  Συντάκτρια γνωμοδότησης: Åsa Westlund

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Ο τρόπος που καθορίζεται η χρηματοδοτική προσθετικότητα από τις χορηγούς κυβερνήσεις απαιτεί προσοχή για να διασφαλιστεί ότι διοχετεύεται επαρκής χρηματοδότηση στις ανάγκες της κλιματικής αλλαγής, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγεται η εκτροπή από τις αναπτυξιακές δεσμεύσεις. Μόλις εξασφαλιστεί η χρηματοδοτική προσθετικότητα, θα εξαλειφθεί η ανάγκη στήριξης στην Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια ως σημαντικότερη πηγή χρηματοδότησης. Υπό το πρίσμα αυτό, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να διευκρινίσουν εάν οι νέοι και πρόσθετοι πόροι φτάνουν στην κορυφή του στόχου του 0,7% GΙΝΙ / ΕΑΒ, προσδιορίζοντας έτσι τη χρηματοδοτική πηγή των πόρων. Επιπλέον, η προγραμματική οικονομική ενίσχυση μπορεί να δυσχεράνει την παρακολούθηση της χρηματοδότησης για το κλίμα αφού οι πόροι πηγαίνουν απευθείας στο εθνικό σύστημα χρηματοδότησης της δικαιούχου χώρας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο απαιτείται μια νέα και συμπληρωματική πηγή χρηματοδότησης για την αλλαγή του κλίματος, η οποία μπορεί εύκολα να εντοπίζεται και να διοχετεύεται σε συνδυασμό με την προγραμματική ροή της χρηματοδότησης της ανάπτυξης. Αυτό θα καταστήσει επίσης ακόμη πιο σημαντική την παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο οι δικαιούχες κυβερνήσεις διαθέτουν τις δαπάνες τους.

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

  Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

  Τροπολογία  1

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 16

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (16) Βάσει της απόφασης 1/CP.15, η Ένωση και τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να χορηγήσουν σημαντική χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της στήριξης μέτρων προσαρμογής και μετριασμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Σύμφωνα με την παράγραφο 40 της απόφασης 1/CP.16, κάθε ανεπτυγμένη χώρα που είναι συμβαλλόμενο μέρος της UNFCCC οφείλει να βελτιώσει την υποβολή εκθέσεων για την παροχή οικονομικής και τεχνολογικής στήριξης καθώς και στήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων στα συμβαλλόμενα μέρη που είναι αναπτυσσόμενες χώρες. Η βελτίωση της υποβολής εκθέσεων είναι θεμελιώδους σημασίας για την αναγνώριση των προσπαθειών που καταβάλλουν η Ένωση και τα κράτη μέλη ώστε να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Με την απόφαση 1/CP.16 συστήθηκε επίσης ένας νέος Μηχανισμός Τεχνολογίας για την ενίσχυση της διεθνούς μεταφοράς τεχνολογίας. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι διατίθενται αξιόπιστες και επικαιροποιημένες πληροφορίες για τις δραστηριότητες μεταφοράς τεχνολογίας στις αναπτυσσόμενες χώρες.

  (16) Βάσει της απόφασης 1/CP.15, η Ένωση και τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να χορηγήσουν σημαντική χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της στήριξης μέτρων προσαρμογής και μετριασμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Σύμφωνα με την παράγραφο 40 της απόφασης 1/CP.16, κάθε ανεπτυγμένη χώρα που είναι συμβαλλόμενο μέρος της UNFCCC οφείλει να βελτιώσει την υποβολή εκθέσεων για την παροχή οικονομικής και τεχνολογικής στήριξης καθώς και στήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων στα συμβαλλόμενα μέρη που είναι αναπτυσσόμενες χώρες. Η βελτίωση της υποβολής εκθέσεων είναι θεμελιώδους σημασίας για την αναγνώριση των προσπαθειών που καταβάλλουν η Ένωση και τα κράτη μέλη ώστε να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, ιδίως τις δεσμεύσεις τους που αφορούν την συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ. Με την απόφαση 1/CP.16 συστήθηκε επίσης ένας νέος Μηχανισμός Τεχνολογίας για την ενίσχυση της διεθνούς μεταφοράς τεχνολογίας. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι διατίθενται αξιόπιστες και επικαιροποιημένες πληροφορίες για τις δραστηριότητες μεταφοράς τεχνολογίας στις αναπτυσσόμενες χώρες.

  Τροπολογία  2

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 17 – στοιχείο α – εδάφιο i

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (i) διευκρίνιση σχετικά με το εάν οι χρηματοδοτικοί πόροι που χορήγησε το κράτος μέλος σε αναπτυσσόμενες χώρες είναι νέοι και πρόσθετοι στο πλαίσιο της UNFCCC και τον τρόπο υπολογισμού για την εξαγωγή του συμπεράσματος αυτού,

  (i) διευκρίνιση σχετικά με το εάν οι χρηματοδοτικοί πόροι που χορήγησε το κράτος μέλος σε αναπτυσσόμενες χώρες είναι νέοι και πρόσθετοι στον στόχο της αύξησης της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας στο 0,7 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος στο πλαίσιο της UNFCCC και τον τρόπο υπολογισμού για την εξαγωγή του συμπεράσματος αυτού·

  Αιτιολόγηση

  Η αναφορά στο 0,7% ΕΑΒ / GΙΝΙ είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι τηρούνται και διασφαλίζονται οι χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις για την κλιματική αλλαγή κατά τρόπο ώστε τα διεθνή δημόσια κονδύλια να μην εκτρέπονται από μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις για τη στήριξη της ανάπτυξης στις φτωχές χώρες.

  Τροπολογία  3

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 17 – στοιχείο α – εδάφιο ii

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (ii) πληροφορίες σχετικά με όλους τους χρηματοδοτικούς πόρους που διέθεσε το κράτος μέλος για την εφαρμογή της UNFCCC ανά είδος διαύλου, όπως διμερείς, περιφερειακοί ή άλλοι πολυμερείς δίαυλοι,

  (ii) πληροφορίες σχετικά με όλους τους χρηματοδοτικούς πόρους που διέθεσε το κράτος μέλος για την εφαρμογή της UNFCCC ανά είδος χρηματοδοτικού μέσου και διαύλου, όπως διμερείς, περιφερειακοί ή άλλοι πολυμερείς δίαυλοι,

  Αιτιολόγηση

  Η αναφορά στην προσθετικότητα στο 0,7% GΙΝΙ / ΕΑΒ ενισχύεται από το αίτημα για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το είδος του χρηματοδοτικού μέσου μέσω του οποίου η ενίσχυση θα διοχετεύεται. Αυτό θα επιτρέψει την καλύτερη ταυτοποίηση της πηγής της χρηματοδότησης, αν πρόκειται για προϋπολογισμό για την ανάπτυξη ή όχι.

  Τροπολογία  4

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 17 – στοιχείο α – εδάφιο iii

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (iii) ποσοτικές πληροφορίες για τις χρηματοδοτικές ροές που βασίζονται στους «δείκτες του Ρίο για την ενίσχυση τη σχετική με τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση τη σχετική με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» («δείκτες του Ρίο») που καθορίστηκαν από την ομάδα αναπτυξιακής βοήθειας του ΟΟΣΑ, καθώς και μεθοδολογικές πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της μεθοδολογίας των δεικτών του Ρίο για την κλιματική αλλαγή,

  (iii) ποσοτικές πληροφορίες για τις χρηματοδοτικές ροές , είτε μέσω προγράμματος είτε μέσω δημοσιονομικής στήριξης, που βασίζονται στους «δείκτες του Ρίο για την ενίσχυση τη σχετική με τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση τη σχετική με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» («δείκτες του Ρίο») που καθορίστηκαν από την ομάδα αναπτυξιακής βοήθειας του ΟΟΣΑ, καθώς και μεθοδολογικές πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της μεθοδολογίας των δεικτών του Ρίο για την κλιματική αλλαγή,

  Αιτιολόγηση

  Η διεθνής δημόσια χρηματοδοτική στήριξη προς τις αναπτυσσόμενες χώρες κινείται προς «προγραμματικές» μορφές χρηματοοικονομικής παροχής, που στρέφονται προς την δημοσιονομική στήριξη και απέχουν από ενισχύσεις με τη μορφή προγραμμάτων. Ο ΟΟΣΑ / Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας επιτρέπει μόνο έργα ή χρηματοδοτικές ροές που σχετίζονται με την τομεακή παρακολούθηση των κλιματικών αλλαγών. Οι ροές αυτές δεν μπορούν να παρακολουθούνται μέσω της στήριξης του γενικού προϋπολογισμού. Αυτό μπορεί να γίνει πιο εμφανές στο μέλλον, καθώς η αναπτυξιακή στήριξη που σχετίζεται με το κλίμα συνεχίζει να κινείται προς την κατεύθυνση προγραμματικών μορφών.

  Τροπολογία  5

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 17 – στοιχείο α – εδάφιο iv

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (iv) λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη βοήθεια που παρέχεται τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, ανάλογα με την περίπτωση, σε αναπτυσσόμενες χώρες που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής για την προσαρμογή τους στις εν λόγω επιπτώσεις,

  (iv) λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη βοήθεια που παρέχεται τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, ανάλογα με την περίπτωση, σε αναπτυσσόμενες χώρες που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής για την προσαρμογή τους στις εν λόγω επιπτώσεις, καθορίζοντας τη δικαιούχο χώρα, τον τομέα και τη μορφή δραστηριότητας·

  Τροπολογία  6

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 17 – στοιχείο α – εδάφιο v

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (v) λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη βοήθεια που παρέχεται τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, ανάλογα με την περίπτωση, σε αναπτυσσόμενες χώρες για τον μετριασμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου,

  (v) λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη βοήθεια που παρέχεται τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, ανάλογα με την περίπτωση, σε αναπτυσσόμενες χώρες για τον μετριασμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, καθορίζοντας τη δικαιούχο χώρα, τον τομέα και τη μορφή δραστηριότητας·

  Τροπολογία  7

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 17 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (β) πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του κράτους μέλους για τη μεταφορά τεχνολογίας σε αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο της UNFCCC και για τις μεταφερθείσες τεχνολογίες για το έτος X-1, πληροφορίες σχετικά με τις προγραμματισμένες δραστηριότητες για τη μεταφορά τεχνολογίας σε αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο της UNFCCC και σχετικά με τις τεχνολογίες που πρόκειται να μεταφερθούν για το έτος X και τα επόμενα έτη. Πρέπει να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με το εάν η μεταφερθείσα τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή σε αυτές, την αποδέκτρια χώρα, το ύψος της παρασχεθείσας στήριξης και τον τύπο της μεταφερθείσας τεχνολογίας.

  (β) πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του κράτους μέλους για τη μεταφορά τεχνολογίας σε αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο της UNFCCC και για τις μεταφερθείσες τεχνολογίες για το έτος X-1, πληροφορίες σχετικά με τις προγραμματισμένες δραστηριότητες για τη μεταφορά τεχνολογίας σε αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο της UNFCCC και σχετικά με τις τεχνολογίες που πρόκειται να μεταφερθούν για το έτος X και τα επόμενα έτη. Πρέπει να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με το εάν η μεταφερθείσα τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή σε αυτές, την αποδέκτρια χώρα, το ύψος της παρασχεθείσας στήριξης, την πηγή χρηματοδότησης και τον τύπο της μεταφερθείσας τεχνολογίας.

  Αιτιολόγηση

  Αυτό θα επιτρέψει και πάλι να προσδιοριστεί αν η πηγή των χρημάτων προέρχεται από τον προϋπολογισμό της ΕΑΒ.

  Τροπολογία  8

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (β) πληροφορίες για τη χρήση των εσόδων από τον εκπλειστηριασμό δικαιωμάτων από το κράτος μέλος κατά τη διάρκεια του έτους X-1 δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν επίσης συγκεκριμένα και λεπτομερή στοιχεία για τη χρήση του 50% των εσόδων, και τις συνακόλουθες δράσεις που αναλήφθηκαν, με διευκρίνιση της κατηγορίας των δράσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και αναφορά της αντίστοιχης δικαιούχου χώρας ή περιφέρειας·

  (β) πληροφορίες για τη χρήση των εσόδων από τον εκπλειστηριασμό δικαιωμάτων από το κράτος μέλος κατά τη διάρκεια του έτους X-1 δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν επίσης συγκεκριμένα και λεπτομερή στοιχεία για τη χρήση του 50% των εσόδων, και τις συνακόλουθες δράσεις που αναλήφθηκαν, με διευκρίνιση της κατηγορίας και της προσθετικότητας των δράσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και αναφορά της αντίστοιχης δικαιούχου χώρας ή περιφέρειας·

  Τροπολογία  9

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (δ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) της απόφασης 406/2009/ΕΚ κα τις πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η οικεία πολιτική προμηθειών συμβάλλει στην επίτευξη διεθνούς συμφωνίας σχετικά με την κλιματική αλλαγή.

  (δ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) της απόφασης 406/2009/ΕΚ κα τις πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η οικεία πολιτική προμηθειών συμβάλλει στην επίτευξη διεθνούς συμφωνίας σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Στην περίπτωση δράσεων για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας με παραγωγική ικανότητα που υπερβαίνει τα 20MW, τα κράτη μέλη, κατά την έγκριση των εν λόγω έργων, διασφαλίζουν ότι κατά την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων αυτών θα πληρούνται τα αντίστοιχα διεθνή κριτήρια και οι κατευθυντήριες γραμμές, και ιδίως το Πρωτόκολλο εκτίμησης της βιωσιμότητας της υδροηλεκτρικής παραγωγής του 2010 που δημοσίευσε η Διεθνής Ένωση Υδροηλεκτρικής Ενέργειας τον Νοέμβριο 2010.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Mηχανισμός παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και υποβολής άλλων πληροφοριών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την κλιματική αλλαγή

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD)

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ENVI

  30.11.2011

   

   

   

  Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  DEVE

  19.1.2012

   

   

   

  Εισηγητής(ές)

         Ημερομηνία ορισμού

  Åsa Westlund

  5.12.2011

   

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  27.3.2012

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  24.4.2012

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  24

  0

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Thijs Berman, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Véronique De Keyser, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Ελένη Θεοχάρους

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Santiago Fisas Ayxela, Judith Sargentini

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Sergio Gutiérrez Prieto, Emilio Menéndez del Valle, Katarína Neveďalová, Claudiu Ciprian Tănăsescu

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (9.5.2012)

  προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και υποβολής άλλων πληροφοριών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την κλιματική αλλαγή
  (COM(2011)0789 – C7‑0433/2011 – 2011/0372(COD))

  Συντάκτης γνωμοδότησης: Τάκης Χατζηγεωργίου

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  1.        Υπογραμμίζει ότι, η πρόταση της Επιτροπής για αντικατάσταση της απόφασης 280/2004/ΕΚ με κανονισμό μπορεί να αποτελέσει το διάδρομο για τη διευκόλυνση της εφαρμογής της μέσω της βελτίωσης του υφιστάμενου συστήματος παρακολούθησης και εφαρμογής. Υπό το φως της εμπειρίας, οι διατάξεις του κοινοτικού συστήματος που σχετίζονται με την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την εξακρίβωση εκπομπών χρήζουν βελτίωσης.

  2.        Τονίζει ότι η UNFCCC δεσμεύει την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της να αναπτύξουν, να ενημερώνουν περιοδικά, να δημοσιεύουν και να αναφέρουν στη διάσκεψη των μερών τις εθνικές απογραφές για τις ανθρωπογενείς εκπομπές ανά πηγή εκπομπής καθώς και τις δεσμεύσεις ανά δεξαμενή παγίδευσης όλων των αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και τα οποία δεν ελέγχονται από το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος, χρησιμοποιώντας συγκρίσιμες μεθοδολογίες οι οποίες έχουν εγκριθεί από τη διάσκεψη των μερών.

  3.        Επισημαίνει ότι ο απώτερος στόχος της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (UNFCCC), η οποία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα με την απόφαση 94/69/ΕΚ του Συμβουλίου είναι η σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε επίπεδο τέτοιο ώστε να προλαμβάνεται η επικίνδυνη ανθρωπογενής επίδραση στο κλιματικό σύστημα. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η συνολική μέση ετήσια αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας του πλανήτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 2 °C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Αυτό συνεπάγεται αυξανόμενες προσπάθειες από την Κοινότητα, ταχεία συμμετοχή των ανεπτυγμένων χωρών και ενθάρρυνση της συμμετοχής των αναπτυσσόμενων χωρών στη διαδικασία μείωσης των εκπομπών.

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

  Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

  Τροπολογία  1

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (4) Η απόφαση 1/CP.15 της διάσκεψης των μερών της UNFCCC («απόφαση 1/CP.15» ή «συμφωνία της Κοπεγχάγης») και η απόφαση 1/CP.16 της διάσκεψης των μερών της UNFCCC («απόφαση 1/CP.16» ή «συμφωνίες του Κανκούν») συνέβαλαν σημαντικά στην πρόοδο όσον αφορά την αντιμετώπιση, κατά ισόρροπο τρόπο, των προκλήσεων που επιφέρει η κλιματική αλλαγή. Οι εν λόγω αποφάσεις καθορίζουν νέες απαιτήσεις ως προς την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων, που ισχύουν για την εφαρμογή των φιλόδοξων μειώσεων των εκπομπών σχετικά με τις οποίες δεσμεύθηκαν η Ένωση και τα κράτη μέλη, και προβλέπουν την παροχή στήριξης στις αναπτυσσόμενες χώρες. Με τις αποφάσεις αυτές αναγνωρίζεται επίσης η σημασία της αντιμετώπισης της προσαρμογής με την ίδια προτεραιότητα με τον μετριασμό. Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση 1/CP.16, οι ανεπτυγμένες χώρες οφείλουν να εκπονήσουν στρατηγικές ή σχέδια ανάπτυξης με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Οι στρατηγικές ή τα σχέδια αυτά αναμένεται να συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και να εξασφαλίσουν τη συνέχιση της υψηλής μεγέθυνσης και της αειφόρου ανάπτυξης. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να διευκολύνει, μέσω των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπει, την εφαρμογή των σημερινών και των μελλοντικών απαιτήσεων παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων που θα απορρέουν από περαιτέρω αποφάσεις ή από την έγκριση διεθνούς συμφωνίας στο πλαίσιο της UNFCCC.

  (4) Η απόφαση 1/CP.15 της διάσκεψης των μερών της UNFCCC («απόφαση 1/CP.15» ή «συμφωνία της Κοπεγχάγης») και η απόφαση 1/CP.16 της διάσκεψης των μερών της UNFCCC («απόφαση 1/CP.16» ή «συμφωνίες του Κανκούν») συνέβαλαν σημαντικά στην πρόοδο όσον αφορά την αντιμετώπιση, κατά ισόρροπο τρόπο, των προκλήσεων που επιφέρει η κλιματική αλλαγή. Οι εν λόγω αποφάσεις καθορίζουν νέες απαιτήσεις ως προς την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων, που ισχύουν για την εφαρμογή των φιλόδοξων μειώσεων των εκπομπών σχετικά με τις οποίες δεσμεύθηκαν η Ένωση και τα κράτη μέλη, και προβλέπουν την παροχή στήριξης στις αναπτυσσόμενες χώρες. Με τις αποφάσεις αυτές αναγνωρίζεται επίσης η σημασία της αντιμετώπισης της προσαρμογής με την ίδια προτεραιότητα με τον μετριασμό. Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση 1/CP.16, οι ανεπτυγμένες χώρες οφείλουν να εκπονήσουν στρατηγικές ή σχέδια ανάπτυξης με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Οι στρατηγικές ή τα σχέδια αυτά αναμένεται να συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και να εξασφαλίσουν τη συνέχιση της υψηλής μεγέθυνσης και της αειφόρου ανάπτυξης με αποδοτικό ως προς το κόστος τρόπο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2011 με τίτλο "Χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050", μειώσεις των εγχώριων εκπομπών της τάξεως του 40% και 60% κάτω από τα επίπεδα του 1990 θα αποτελούσαν έναν αποδοτικό ως προς το κόστος δρόμο έως το 2030 και το 2040. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να διευκολύνει, μέσω των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπει, την εφαρμογή των σημερινών και των μελλοντικών απαιτήσεων παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων που θα απορρέουν από περαιτέρω αποφάσεις ή από την έγκριση διεθνούς συμφωνίας στο πλαίσιο της UNFCCC.

  Τροπολογία  2

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (5) Η δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια που εκδόθηκε το 2009, και ιδίως η απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ, της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 και η οδηγία 2009/29/ΕΚ, της 23ης Απριλίου 2009, για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας, αποτελεί μία ακόμη σταθερή δέσμευση της Ένωσης και των κρατών μελών για σημαντική μείωση των οικείων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Το ενωσιακό σύστημα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων για τις εκπομπές θα πρέπει επίσης να επικαιροποιηθεί με βάση τις νέες απαιτήσεις της εν λόγω νομοθεσίας.

  (5) Η δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια που εκδόθηκε το 2009, και ιδίως η απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020, η οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009, για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας και η οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές1, αποτελεί μία ακόμη σταθερή δέσμευση της Ένωσης και των κρατών μελών για σημαντική μείωση των οικείων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Το ενωσιακό σύστημα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων για τις εκπομπές θα πρέπει επίσης να επικαιροποιηθεί με βάση τις νέες απαιτήσεις της εν λόγω νομοθεσίας.

   

  _____________

   

  1 ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16.

  Τροπολογία  3

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (7α) Η Κύπρος και η Μάλτα περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I του Πρωτοκόλλου του Κιότο στο πλαίσιο της απόφασης CP.17 (σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2013 ή σε κατοπινή ημερομηνία) και της απόφασης 3/CP15 (σε ισχύ από 26ης Οκτωβρίου 2010) αντιστοίχως.

  Τροπολογία  4

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (10α) Για να είναι αποτελεσματικό το σύστημα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, πρέπει να αποφευχθεί οποιαδήποτε περαιτέρω οικονομική ή διοικητική επιβάρυνση στα κράτη μέλη, από την υφιστάμενη.

  Τροπολογία  5

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 12

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (12) Η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώκουν να παρέχουν τις πλέον επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ιδίως στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των σχετικών προθεσμιών. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επιτρέψει την κατάρτιση των εκτιμήσεων αυτών στα συντομότερα δυνατά χρονικά πλαίσια με τη χρήση στατιστικών και άλλων πληροφοριών.

  (12) Η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώκουν να παρέχουν τις πλέον επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ιδίως στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των σχετικών προθεσμιών, και στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής και στρατηγικής, που αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, όπως η παρακολούθηση των φυσικών καταστροφών, των πόρων και του κλίματος, προς όφελος των πολιτών της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, τα δορυφορικά δεδομένα θα πρέπει να λογίζονται ως καίρια εργαλεία παρακολούθησης για την Ένωση και τα κράτη μέλη λόγω της ικανότητάς τους να βελτιώνουν τη συνολική εικόνα των εκπομπών CO2 και CH4, καθώς και της χρήσης γης, της αλλαγής των χρήσεων γης και τη δασοκομία (LULUCF). Προς τούτο, πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο έπακρο το πρόγραμμα παγκόσμιας παρακολούθησης του περιβάλλοντος και της ασφάλειας (GMES) και άλλα δορυφορικά συστήματα για την έγκαιρη υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές (παγκόσμια ημερήσια μέτρηση ανθρωπογενών και αγροτικών εκπομπών CO2 και CH4 καθώς και καταβοθρών CO2) και ανεξάρτητες επαληθεύσεις των εκθέσεων σχετικά με τις υπολογισμένες εκπομπές. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επιτρέψει την κατάρτιση των εκτιμήσεων αυτών στα συντομότερα δυνατά χρονικά πλαίσια με τη χρήση στατιστικών και άλλων πληροφοριών.

  Τροπολογία  6

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Η αρμοδιότητα που δίνεται στην Επιτροπή να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις για να προσθέτει ή να διαγράφει ουσίες από τον κατάλογο των αερίων θερμοκηπίου που παρατίθεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, πρέπει να συνάδει με κάθε νέα διεθνή συμφωνία.

  Τροπολογία  7

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, εξ ονόματος της Ένωσης, χαράσσουν και εφαρμόζουν στρατηγική ανάπτυξης με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές, ώστε να συμβάλουν:

  1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, εξ ονόματος της Ένωσης, χαράσσουν και εφαρμόζουν στρατηγική ανάπτυξης με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές, ώστε να συμβάλουν:

  (α) στη διαφανή και ακριβή παρακολούθηση της συντελούμενης και προβλεπόμενης προόδου των κρατών μελών, συμπεριλαμβανόμενης της συμβολής των ενωσιακών μέτρων, όσον αφορά την τήρηση των δεσμεύσεων της Ένωσης και των κρατών μελών βάσει της UNFCCC για περιορισμό ή μείωση των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου·

  (α) στη διαφανή και ακριβή παρακολούθηση της συντελούμενης και προβλεπόμενης προόδου των κρατών μελών, συμπεριλαμβανόμενης της συμβολής των ενωσιακών μέτρων, όσον αφορά την τήρηση των δεσμεύσεων της Ένωσης και των κρατών μελών βάσει της UNFCCC για περιορισμό ή μείωση των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου·

  (β) στην τήρηση των δεσμεύσεων των κρατών μελών για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου δυνάμει της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ και στην επίτευξη μακροπρόθεσμων μειώσεων των εκπομπών και ενίσχυσης των απορροφήσεων από καταβόθρες σε όλους τους τομείς, σύμφωνα με τον στόχο της Ένωσης για μείωση των εκπομπών κατά 80 έως 95% μέχρι το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, στο πλαίσιο των αναγκαίων σύμφωνα με την IPCC μειώσεων από τις ανεπτυγμένες χώρες ως ομάδα.

  (β) στην τήρηση των δεσμεύσεων των κρατών μελών για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου δυνάμει της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ και στην επίτευξη μακροπρόθεσμων μειώσεων των εκπομπών και ενίσχυσης των απορροφήσεων από καταβόθρες σε όλους τους τομείς, σύμφωνα με τον στόχο της Ένωσης για μείωση των εκπομπών κατά 80 έως 95% μέχρι το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 και με μια πορεία αποδοτική σε σχέση με το κόστος, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης ενδιάμεσων στόχων για εθνικές μειώσεις για το 2030 και 2040, στο πλαίσιο των αναγκαίων σύμφωνα με την IPCC μειώσεων από τις ανεπτυγμένες χώρες ως ομάδα.

  Τροπολογία  8

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τη στρατηγική τους για ανάπτυξη με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού ή, ενδεχομένως, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το οποίο συμφωνήθηκε διεθνώς στο πλαίσιο της διαδικασίας UNFCCC.

  2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τη στρατηγική τους για ανάπτυξη με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού ή, ενδεχομένως, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το οποίο συμφωνήθηκε διεθνώς στο πλαίσιο της διαδικασίας UNFCCC.

  Τροπολογία  9

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Τα κράτη μέλη, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των εθνικών τους απογραφών δυνάμει του πρωτοκόλλου του Κιότο για κάθε έτος της πρώτης περιόδου δεσμεύσεων δυνάμει του πρωτοκόλλου του Κιότο, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης των θεμάτων εφαρμογής, αποσύρουν από το μητρώο AAU, RMU, ERU και CER ισοδύναμες προς τις καθαρές εκπομπές τους κατά το αντίστοιχο έτος.

  1. Τα κράτη μέλη, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των εθνικών τους απογραφών δυνάμει του πρωτοκόλλου του Κιότο για κάθε έτος της πρώτης περιόδου δεσμεύσεων δυνάμει του πρωτοκόλλου του Κιότο, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης των θεμάτων εφαρμογής, αποσύρουν από το μητρώο χρησιμοποιηθείσες AAU, RMU, ERU και CER ισοδύναμες προς τις καθαρές εκπομπές τους κατά το αντίστοιχο έτος.

  Τροπολογία  10

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Όσον αφορά το τελευταίο έτος της περιόδου δεσμεύσεων δυνάμει του πρωτοκόλλου του Κιότο, τα κράτη μέλη αποσύρουν τις μονάδες από το μητρώο πριν από το τέλος της συμπληρωματικής περιόδου για την τήρηση των δεσμεύσεων που καθορίζονται στην απόφαση 11/CMP.1 της διάσκεψης των μερών της UNFCCC που επέχει θέση συνόδου των μερών του πρωτοκόλλου του Κιότο.

  2. Όσον αφορά το τελευταίο έτος της περιόδου δεσμεύσεων δυνάμει του πρωτοκόλλου του Κιότο, τα κράτη μέλη αποσύρουν τις χρησιμοποιηθείσες μονάδες από το μητρώο πριν από το τέλος της συμπληρωματικής περιόδου για την τήρηση των δεσμεύσεων που καθορίζονται στην απόφαση 11/CMP.1 της διάσκεψης των μερών της UNFCCC που επέχει θέση συνόδου των μερών του πρωτοκόλλου του Κιότο.

  Τροπολογία  11

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, έως τις 15 Μαρτίου κάθε έτους («έτος Χ»):

  1. Τα κράτη μέλη μπορούν να διαβιβάζουν στην Επιτροπή, έως τις 15 Μαρτίου κάθε έτους («έτος Χ»):

  Τροπολογία  12

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, έως τις 15 Μαρτίου κάθε έτους («έτος Χ»), τις εθνικές προβλέψεις για τις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από πηγές και τις απορροφήσεις από καταβόθρες, ανά αέριο και τομέα. Οι προβλέψεις αυτές περιλαμβάνουν ποσοτικές εκτιμήσεις για σειρά 4 μελλοντικών ετών που λήγουν σε 0 ή 5 και έπονται αμέσως του έτους Χ. Οι εθνικές προβλέψεις λαμβάνουν υπόψη τις πολιτικές και τα μέτρα που θεσπίστηκαν σε ενωσιακό επίπεδο και περιλαμβάνουν:

  1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή μία φορά κάθε δύο έτη, έως τις 15 Μαρτίου του αντίστοιχου έτους («έτος Χ»), τις εθνικές προβλέψεις για τις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από πηγές και τις απορροφήσεις από καταβόθρες, ανά αέριο και τομέα. Οι προβλέψεις αυτές περιλαμβάνουν ποσοτικές εκτιμήσεις για σειρά 4 μελλοντικών ετών που λήγουν σε 0 ή 5 και έπονται αμέσως του έτους Χ. Οι εθνικές προβλέψεις λαμβάνουν υπόψη τις πολιτικές και τα μέτρα που θεσπίστηκαν σε ενωσιακό επίπεδο και περιλαμβάνουν:

  Τροπολογία  13

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 16

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, έως τις 15 Μαρτίου κάθε έτους, πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις που υλοποιούν ή έχουν προγραμματίσει για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, και ιδίως σχετικά με τις εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές προσαρμογής και τα μέτρα προσαρμογής. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τα κονδύλια του προϋπολογισμού ανά τομέα πολιτικής και, για κάθε μέτρο προσαρμογής, τον κύριο στόχο, το είδος μέσου, το στάδιο εφαρμογής και την κατηγορία επίπτωσης της κλιματικής αλλαγής (όπως οι πλημμύρες, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, οι ακραίες θερμοκρασίες, οι ξηρασίες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα).

  Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή μία φορά κάθε δύο έτη, έως τις 15 Μαρτίου του αντίστοιχου έτους, πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις που υλοποιούν ή έχουν προγραμματίσει για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, και ιδίως σχετικά με τις εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές προσαρμογής και τα μέτρα προσαρμογής. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τα κονδύλια του προϋπολογισμού ανά τομέα πολιτικής και, για κάθε μέτρο προσαρμογής, τον κύριο στόχο, το είδος μέσου, το στάδιο εφαρμογής και την κατηγορία επίπτωσης της κλιματικής αλλαγής (όπως οι πλημμύρες, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, οι ακραίες θερμοκρασίες, οι ξηρασίες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα).

  Τροπολογία  14

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 17 – εισαγωγή

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Πριν από τις 15 Μαρτίου κάθε έτους («έτος Χ»), τα κράτη μέλη, με βάση τα βέλτιστα διαθέσιμα δεδομένα, υποβάλλουν στην Επιτροπή:

  Πριν από τις 15 Μαρτίου του αντίστοιχου έτους («έτος Χ»), τα κράτη μέλη, με βάση τα βέλτιστα διαθέσιμα δεδομένα, υποβάλλουν στην Επιτροπή μία φορά κάθε δύο έτη:

  Τροπολογία  15

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 17 – στοιχείο α – στοιχείο iv

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (iv) λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη βοήθεια που παρέχεται τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, ανάλογα με την περίπτωση, σε αναπτυσσόμενες χώρες που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής για την προσαρμογή τους στις εν λόγω επιπτώσεις,

  (iv) λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη βοήθεια που παρέχεται τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, ανάλογα με την περίπτωση, σε αναπτυσσόμενες χώρες που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής για την προσαρμογή τους στις εν λόγω επιπτώσεις, προσδιορίζοντας τη δικαιούχο χώρα, τον τομέα και τη μορφή δραστηριότητας·

  Τροπολογία  16

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 17 – στοιχείο α – στοιχείο v

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (v) λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη βοήθεια που παρέχεται τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, ανάλογα με την περίπτωση, σε αναπτυσσόμενες χώρες για τον μετριασμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου,

  (v) λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη βοήθεια που παρέχεται τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, ανάλογα με την περίπτωση, σε αναπτυσσόμενες χώρες για τον μετριασμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, προσδιορίζοντας τη δικαιούχο χώρα, τον τομέα και τη μορφή δραστηριότητας·

  Τροπολογία  17

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (δ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) της απόφασης 406/2009/ΕΚ κα τις πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η οικεία πολιτική προμηθειών συμβάλλει στην επίτευξη διεθνούς συμφωνίας σχετικά με την κλιματική αλλαγή.

  (δ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) της απόφασης 406/2009/ΕΚ κα τις πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η οικεία πολιτική προμηθειών συμβάλλει στην επίτευξη διεθνούς συμφωνίας σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Στην περίπτωση δράσεων για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας με παραγωγική ικανότητα που υπερβαίνει τα 20MW, τα κράτη μέλη παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το πώς διασφαλίζουν, κατά την έγκριση των εν λόγω έργων, ότι κατά την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων αυτών θα πληρούνται τα αντίστοιχα διεθνή κριτήρια και οι κατευθυντήριες γραμμές, και ιδίως το Πρωτόκολλο εκτίμησης της βιωσιμότητας της υδροηλεκτρικής παραγωγής του 2010.

  Τροπολογία  18

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (βα) του μακροπρόθεσμου στόχου για το κλίμα και μιας πορείας αποδοτικής σε σχέση με το κόστος, περιλαμβανομένης της θέσπισης ενδιάμεσων στόχων μείωσης των εθνικών εκπομπών για το 2030 και το 2040·

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Mηχανισμός παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και υποβολής άλλων πληροφοριών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την κλιματική αλλαγή

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD)

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ENVI

  30.11.2011

   

   

   

  Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ITRE

  30.11.2011

   

   

   

  Εισηγητής(ές)

         Ημερομηνία ορισμού

  Τάκης Χατζηγεωργίου

  15.2.2012

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  8.5.2012

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  52

  3

  4

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber, Δημήτριος Δρούτσας, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Владимир Уручев

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Ioan Enciu, Françoise Grossetête, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Bernd Lange, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Silvia-Adriana Ţicău, Inês Cristina Zuber, Τάκης Χατζηγεωργίου

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Anne E. Jensen, Nicole Kiil-Nielsen, Norica Nicolai

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Mηχανισμός παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και υποβολής άλλων πληροφοριών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την κλιματική αλλαγή

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD)

  Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

  23.11.2011

   

   

   

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ENVI

  30.11.2011

   

   

   

  Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  DEVE

  19.1.2012

  ITRE

  30.11.2011

  TRAN

  30.11.2011

   

  Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

         Ημερομηνία της απόφασης

  TRAN

  19.12.2011

   

   

   

  Εισηγητής(ές)

         Ημερομηνία ορισμού

  Bas Eickhout

  25.1.2012

   

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  22.3.2012

  25.4.2012

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  30.5.2012

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  48

  1

  4

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Martin Callanan, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Κρίτων Αρσένης, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Владко Тодоров Панайотов

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Inés Ayala Sender, Gaston Franco, James Nicholson, Eva Ortiz Vilella, Vittorio Prodi, Britta Reimers, Michèle Rivasi, Alda Sousa, Bart Staes, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni

  Ημερομηνία κατάθεσης

  6.6.2012