MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja raportoimiseksi sekä muiden ilmastonmuutosta koskevien tietojen raportoimiseksi kansallisella ja unionin tasolla

6.6.2012 - (COM(2011)0789 – C7‑0433/2011 – 2011/0372(COD)) - ***I

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Esittelijä: Bas Eickhout


Menettely : 2011/0372(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0191/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0191/2012
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja raportoimiseksi sekä muiden ilmastonmuutosta koskevien tietojen raportoimiseksi kansallisella ja unionin tasolla

(COM(2011)0789 – C7‑0433/2011 – 2011/0372(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2011)0789),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 192 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0433/2011),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 28. maaliskuuta 2012[1] antaman lausunnon,

–   ottaa huomioon alueiden komitean ...[2] antaman lausunnon,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä kehitysyhteistyövaliokunnan ja teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnot (A7-0191/2012),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) UNFCCC:n osapuolten konferenssin päätös 1/CP.15 ('päätös 1/CP.15' tai 'Kööpenhaminan sitoumus') ja UNFCCC:n osapuolten konferenssin päätös 1/CP.16 ('päätös 1/CP.16' tai 'Cancunin sopimukset') edistivät merkittävästi ilmastonmuutoksen aiheuttamien haasteiden käsittelyä tasapainoisella tavalla. Kyseisten päätösten perusteella otetaan käyttöön uusia seuranta- ja raportointivaatimuksia, joita sovelletaan niiden kunnianhimoisten päästövähennysten täytäntöönpanoon, joihin unioni ja jäsenvaltiot ovat sitoutuneet, ja annetaan tukea kehitysmaille. Näissä päätöksissä tunnustetaan myös se, että sopeutuminen ilmastonmuutokseen edellyttää samanlaista huomiota kuin ilmastonmuutoksen hillitseminen. Päätöksessä 1/CP.16 edellytetään myös, että teollisuusmaat laativat vähähiilistä kehitystä koskevat strategiat tai suunnitelmat. Tällaisten strategioiden tai suunnitelmien tarkoituksena on edistää siirtymistä kohti vähähiilistä yhteiskuntaa ja varmistaa nopean kasvun ja kestävän kehityksen jatkuminen. Tällä asetuksella ja sen delegoiduilla säädöksillä olisi helpotettava mainittujen sekä niiden tulevien seuranta- ja raportointivaatimusten täytäntöönpanoa, jotka perustuvat uusiin päätöksiin tai UNFCCC:n puitteissa hyväksyttyyn kansainväliseen sopimukseen.

(4) UNFCCC:n osapuolten konferenssin päätös 1/CP.15 ('päätös 1/CP.15' tai 'Kööpenhaminan sitoumus') ja UNFCCC:n osapuolten konferenssin päätös 1/CP.16 ('päätös 1/CP.16' tai 'Cancunin sopimukset') edistivät merkittävästi ilmastonmuutoksen aiheuttamien haasteiden käsittelyä tasapainoisella tavalla. Kyseisten päätösten perusteella otetaan käyttöön uusia seuranta- ja raportointivaatimuksia, joita sovelletaan niiden kunnianhimoisten päästövähennysten täytäntöönpanoon, joihin unioni ja jäsenvaltiot ovat sitoutuneet, ja annetaan tukea kehitysmaille. Näissä päätöksissä tunnustetaan myös se, että sopeutuminen ilmastonmuutokseen edellyttää samanlaista huomiota kuin ilmastonmuutoksen hillitseminen. Päätöksessä 1/CP.16 edellytetään myös, että teollisuusmaat laativat vähähiilistä kehitystä koskevat strategiat tai suunnitelmat. Tällaisten strategioiden tai suunnitelmien tarkoituksena on edistää siirtymistä kohti vähähiilistä yhteiskuntaa ja varmistaa nopean kasvun ja kestävän kehityksen jatkuminen. Niistä olisi päätettävä tai ne olisi määriteltävä alueellisesti, ja niissä olisi noudatettava kustannustehokasta etenemissuunnitelmaa, jonka avulla on tarkoitus saavuttaa pitkän aikavälin ilmastotavoite eli kotimaisten päästöjen vähintään 40 prosentin vähennys vuoteen 2030 mennessä ja 60 prosentin vähennys vuoteen 2040 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna. Tällä asetuksella ja sen delegoiduilla säädöksillä olisi helpotettava mainittujen sekä niiden tulevien seuranta- ja raportointivaatimusten täytäntöönpanoa, jotka perustuvat uusiin päätöksiin tai UNFCCC:n puitteissa hyväksyttyyn kansainväliseen sopimukseen.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Vuonna 2009 hyväksytty ilmasto- ja energiapaketti, erityisesti jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä 23 päivänä huhtikuuta 2009 tehty päätös N:o 406/2009/EY sekä direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppaa koskevan yhteisön järjestelmän parantamiseksi ja laajentamiseksi 23 päivänä huhtikuuta 2009 annettu direktiivi 2009/29/EY, on uusi vahva merkki unionin ja jäsenvaltioiden sitoumuksesta vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjään. Unionin järjestelmä päästöjen seuraamiseksi ja raportoimiseksi olisi myös päivitettävä mainittuun lainsäädäntöön perustuvien uusien vaatimusten perusteella.

(5) Vuonna 2009 hyväksytty ilmasto- ja energiapaketti, erityisesti jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä 23 päivänä huhtikuuta 2009 tehty päätös N:o 406/2009/EY sekä direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppaa koskevan yhteisön järjestelmän parantamiseksi ja laajentamiseksi 23 päivänä huhtikuuta 2009 annettu direktiivi 2009/29/EY, on uusi vahva merkki unionin ja jäsenvaltioiden sitoumuksesta vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjään. Unionin järjestelmä päästöjen seuraamiseksi ja raportoimiseksi olisi myös päivitettävä mainittuun lainsäädäntöön perustuvien uusien vaatimusten perusteella. Tämän asetuksen mukaisessa raportoinnissa olisi hyödynnettävä myös tietoja, joita saadaan jäsenvaltioilta uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/28/EY1 sekä [energiatehokkuudesta] annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/.../EU2 täytäntöönpanon perusteella.

 

______________

 

EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16.

 

EUVL L ...

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a) Kypros ja Malta on lisätty Kioton pöytäkirjan liitteeseen I UNFCCC:n osapuolten konferenssin päätöksellä CP.17 (voimassa 1 päivästä tammikuuta 2013 tai myöhäisemmästä päivämäärästä alkaen) ja vastaavasti UNFCCC:n osapuolten konferenssin päätöksellä 3/CP.15 (voimassa 26 päivästä lokakuuta 2010 alkaen).

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a) Kasvihuonekaasupäästöjen seuranta- ja raportointijärjestelmän tehokkuuden varmistamiseksi on vältettävä lisäämästä entisestään jäsenvaltioiden taloudellisia ja hallinnollisia rasitteita.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Unionin ja jäsenvaltioiden olisi pyrittävä toimittamaan mahdollisimman ajantasaiset tiedot kasvihuonekaasujen päästöistä, erityisesti Eurooppa 2020 -strategian ja siinä asetettujen määräaikojen puitteissa. Tällä asetuksella olisi mahdollistettava se, että tällaiset arviot laaditaan mahdollisimman lyhyessä määräajassa käyttäen tilastotietoja ja muita tietoja.

(12) Unionin ja jäsenvaltioiden olisi pyrittävä toimittamaan mahdollisimman ajantasaiset tiedot kasvihuonekaasujen päästöistä, erityisesti Eurooppa 2020 -strategian ja siinä asetettujen määräaikojen puitteissa sekä osana eurooppalaista avaruuspolitiikkaa ja strategiaa, jossa käsitellään luonnonkatastrofien, luonnonvarojen ja ilmaston seurannan kaltaisia tärkeitä haasteita unionin kansalaisten hyödyksi. Avaruuspohjaisia tietoja olisi pidettävä unionin ja jäsenvaltioiden kannalta keskeisinä seurantavälineinä, sillä niiden avulla voidaan saada entistä parempi kokonaiskuva hiilidioksidi- ja metaanipäästöistä sekä maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta. Tätä varten olisi hyödynnettävä mahdollisimman paljon ympäristön ja turvallisuuden maailmanlaajuisen seurannan (GMES) ohjelmaa ja muita satelliittijärjestelmiä, jotta päästöt voidaan raportoida oikea-aikaisesti (ihmisen toiminnan aiheuttamien ja maaseudun hiilidioksidi- ja metaanipäästöjen sekä hiilidioksidinielujen maailmanlaajuiset päivittäiset mittaukset) ja jotta päästölaskelmaraportit voidaan todentaa riippumattomasti. Tällä asetuksella olisi mahdollistettava se, että tällaiset arviot laaditaan mahdollisimman lyhyessä määräajassa käyttäen tilastotietoja ja muita tietoja.

Tarkistus       6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Vaatimuksia, jotka koskevat jäsenvaltioiden suorittamaa meriliikenteestä aiheutuvien päästöjen seurantaa ja raportointia, olisi mukautettava tavalla, joka täydentää ja vastaa UNFCCC:n puitteissa sovittuja tavoitteita tai mahdollisimman pitkälle niitä aluksiin sovellettavia vaatimuksia, jotka on asetettu Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) puitteissa tai meriliikenteen kasvihuonepäästöjä koskevan unionin toimenpiteen puitteissa. Tällainen seuranta ja raportointi parantaisi näiden päästöjen ymmärtämistä ja tukisi politiikan tehokasta täytäntöönpanoa.

(13) Vaatimuksia, jotka koskevat alusten omistajien ja toiminnanharjoittajien harjoittamaa ilmaston kannalta merkittävien meriliikenteeseen liittyvien tietojen seurantaa ja raportointia, olisi aluksista peräisin olevaa pilaantumista koskevien tietojen parantamiseksi ja tietojen avoimuuden puutteesta aiheutuvan tehottomuuden poistamiseksi mukautettava tavalla, joka täydentää ja vastaa UNFCCC:n puitteissa sovittuja tavoitteita tai mahdollisimman pitkälle niitä aluksiin sovellettavia vaatimuksia, jotka on asetettu Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) puitteissa tai meriliikenteen kasvihuonepäästöjä koskevan unionin toimenpiteen puitteissa. Tällainen seuranta ja raportointi parantaisi näiden päästöjen ymmärtämistä ja tukisi politiikan tehokasta täytäntöönpanoa.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a) Jäsenvaltioiden on Kioton pöytäkirjan 6 artiklan nojalla varmistettava, että Kioton joustomekanismien käyttö täydentää kansallisia toimenpiteitä, jotta voidaan vähentää henkeä kohden laskettuja päästöjen eroja teollisuus- ja kehitysmaiden välillä. Vähintään puolet absoluuttisista vähennyksistä lähtökohtana käytetyn aiemman päästötason alapuolelle olisi toteutettava unionissa. Unionin oikeudessa on myös erityissäännöksiä tietyntyyppisistä puhtaan kehityksen mekanismin hankeperäisistä hyvityksistä, jotka olisi nimenomaisesti yksilöitävä jäsenvaltioiden rekistereissä ja raportoinnissa.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a) On tärkeää raportoida myös kehitysmaissa toteutettavien ilmastotoimien yksityisestä rahoituksesta, joka poikkeaa hankkeiden rahoittamisesta joustomekanismien avulla, jossa hyvityksiä käytetään kasvihuonekaasujen vähentämisvelvoitteiden täyttämiseen teollisuusmaissa.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 b) Unionin osuus kehitysmaissa toteutettavien kansainvälisten ilmastotoimien rahoituksesta olisi entistä enemmän kanavoitava unionin talousarvion kautta. Kaikki tulot, jotka saadaan toimista, joilla liikenteen kansainväliset päästöt sisällytetään unionin ilmastotavoitteisiin, olisi kerättävä keskitetysti ja kohdennettava kansainvälisten ilmastotoimien rahoittamiseen komission ehdottaman Maailman ilmasto- ja biodiversiteettirahaston välityksellä.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a) Komission olisi direktiivin 2003/87/EY tulevassa tarkistamisessa arvioitava huutokaupasta saatujen tulojen käyttöä ja raportointia koskevien säännösten täytäntöönpanoa ja harkittava, kohdennetaanko osa näistä tuloista Maailman ilmasto- ja biodiversiteettirahastoon ja unionin ilmastotoimiin.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 a) UNFCCC:n nykyisissä kasvihuonekaasujen raportointiohjeissa suositellaan, että metaanipäästöistä raportoidaan 100 vuoden aikajänteellä. Koska metaanin lämmitysvaikutus on suuri ja se säilyy ilmakehässä suhteellisen lyhyen aikaa, komission olisi selvitettävä, mitä vaikutuksia 20 vuoden aikajänteen soveltamisella metaaniin unionin keskipitkän ja pitkän aikavälin ilmastotavoitteiden yhteydessä olisi politiikkoihin ja toimenpiteisiin.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22) Ilmailu vaikuttaa maailman ilmastoon paitsi hiilidioksidipäästöjen (CO2) vuoksi myös muiden päästöjen ja mekanismien vuoksi, mukaan lukien typen oksidien päästöt ja cirrus-pilvien muodostuminen. Koska tieteellinen ymmärrys näistä vaikutuksista kehittyy nopeasti, tämän asetuksen puitteissa olisi tehtävä säännöllisesti ajankohtainen arviointi ilmailun muista kuin hiilidioksidin aiheuttamista vaikutuksista maailman ilmastoon.

(22) Ilmailu vaikuttaa maailman ilmastoon paitsi hiilidioksidipäästöjen (CO2) vuoksi myös muiden päästöjen ja mekanismien vuoksi, mukaan lukien typen oksidien päästöt ja cirrus-pilvien muodostuminen. Koska tieteellinen ymmärrys näistä vaikutuksista kehittyy nopeasti, tämän asetuksen puitteissa olisi tehtävä säännöllisesti ajankohtainen arviointi ilmailun muista kuin hiilidioksidin aiheuttamista vaikutuksista maailman ilmastoon ja annettava suosituksia toimintavaihtoehdoista, joilla näihin vaikutuksiin voidaan puuttua.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25) Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen 20 artiklan 5 kohdan täytäntöönpanoa koskevat yhdenmukaiset edellytykset, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Jotta voidaan laatia yhdenmukaiset raportointivaatimukset kasvihuonekaasupäästöjen ja muiden ilmastonmuutospolitiikan kannalta merkityksellisten tietojen seuraamiseksi, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tämän asetuksen liitteen I tarkistusta, jäsenvaltioiden raportointia maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta sekä meriliikenteestä, jäsenvaltioiden kansallisia järjestelmiä, jäsenvaltioiden inventaarioiden asiantuntijatarkistusta, jäsenvaltioiden raportoinnin sisältöä, rakennetta, muotoa ja toimitusprosesseja koskevia yksityiskohtaisia vaatimuksia sekä tiettyjen tämän asetuksen mukaisten velvoitteiden kumoamista ja muuttamista. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(25) Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen 20 artiklan 5 kohdan täytäntöönpanoa koskevat yhdenmukaiset edellytykset, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201111 mukaisesti.

 

(25 a) Jotta voidaan laatia yhdenmukaiset raportointivaatimukset kasvihuonekaasupäästöjen ja muiden ilmastonmuutospolitiikan kannalta merkityksellisten tietojen seuraamiseksi, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tämän asetuksen liitteen I tarkistusta, jäsenvaltioiden raportointia maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta sekä meriliikenteestä, jäsenvaltioiden kansallisia järjestelmiä, jäsenvaltioiden inventaarioiden asiantuntijatarkistusta, jäsenvaltioiden raportoinnin sisältöä, rakennetta, muotoa ja toimitusprosesseja koskevia yksityiskohtaisia vaatimuksia sekä tiettyjen tämän asetuksen mukaisten velvoitteiden kumoamista ja muuttamista. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

 

__________________

 

EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a) seurataan nokipäästöjä ja raportoidaan niistä ilmastoon vaikuttavia, ihmisen toiminnasta aiheutuvia muita kuin CO2-päästöjä koskevasta kokonaisvaltaisesta menettelytavasta 14 päivänä syyskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman1 mukaisesti;

 

__________________

 

P7_TA(2011)0384.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e) raportoidaan meriliikenteen CO2-päästöistä;

(e) raportoidaan meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöistä;

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(g) seurataan jäsenvaltioiden toimia, joita ne toteuttavat sopeutumiseksi ilmastonmuutoksen väistämättömiin seurauksiin, ja raportoidaan niistä;

(g) seurataan jäsenvaltioiden toimia, joita ne toteuttavat sopeutumiseksi ilmastonmuutoksen väistämättömiin seurauksiin kustannustehokkaasti, ja raportoidaan niistä;

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) unionin ja sen jäsenvaltioiden vähähiilistä kehitystä koskevat strategiat ja sen mahdolliset päivitykset päätöksen 1/CP.16 mukaisesti;

(a) unionin ja sen jäsenvaltioiden määrälliset koko talouden päästövähennystavoitteet, vähähiilistä kehitystä koskevat strategiat ja niiden mahdolliset päivitykset päätöksen 1/CP.16 mukaisesti;

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d) jäsenvaltioiden merisatamissa käyvistä merialuksista peräisin olevat kasvihuonekaasupäästöt;

(d) jäsenvaltioiden merisatamissa käyviin merialuksiin liittyvät ilmaston kannalta merkittävät tiedot;

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e a) unionin ja jäsenvaltioiden toimet ilmastoon vaikuttavien, ihmisen toiminnasta aiheutuvien muiden kuin CO2-päästöjen vähentämiseksi ilmastoon vaikuttavia, ihmisen toiminnasta aiheutuvia muita kuin CO2-päästöjä koskevasta kokonaisvaltaisesta menettelytavasta 14 päivänä syyskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman1 mukaisesti;

 

__________________

 

P7_TA(2011)0384.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

4 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden sekä komission unionin puolesta on kunkin laadittava ja pantava täytäntöön vähähiilistä kehitystä koskeva strategia, jolla edistetään

1. Jäsenvaltioiden sekä komission unionin puolesta on kunkin laadittava ja pantava täytäntöön UNFCCC-prosessin yhteydessä kansainvälisesti sovittujen raportointimääräysten mukaisesti vähähiilistä kehitystä koskeva strategia, jolla edistetään

(a) avointa ja täsmällistä seurantaa, joka koskee jäsenvaltioiden todellista ja ennakoitua edistymistä, unionin toimenpiteiden osuus mukaan luettuna, niiden UNFCCC:hen ja Kioton pöytäkirjaan perustuvien unionin ja jäsenvaltioiden velvoitteiden täyttämisessä, jotka liittyvät kaikkien kasvihuonekaasujen päästöjen rajoittamiseen tai vähentämiseen;

(a) avointa ja täsmällistä seurantaa, joka koskee jäsenvaltioiden todellista ja ennakoitua edistymistä, unionin toimenpiteiden osuus mukaan luettuna, niiden UNFCCC:hen ja Kioton pöytäkirjaan perustuvien unionin ja jäsenvaltioiden velvoitteiden täyttämisessä, jotka liittyvät kaikkien kasvihuonekaasujen päästöjen rajoittamiseen tai vähentämiseen;

(b) päätökseen N:o 406/2009/EY perustuvien jäsenvaltioiden kasvihuonekaasujen vähennyssitoumusten noudattamista sekä pitkäaikaisten päästövähennysten saavuttamista sekä nielujen aikaansaamien poistumien parantamista kaikilla sektoreilla noudattaen unionin tavoitetta vähentää päästöjä 80–95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna; perustana ovat IPCC:n mukaan tarvittavat vähennykset, jotka teollisuusmaiden on tehtävä ryhmänä.

(b) päätökseen N:o 406/2009/EY perustuvien jäsenvaltioiden kasvihuonekaasujen vähennyssitoumusten noudattamista sekä pitkäaikaisten päästövähennysten saavuttamista sekä nielujen aikaansaamien poistumien parantamista kaikilla sektoreilla noudattaen unionin tavoitetta vähentää päästöjä 80–95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna ja kustannustehokasta etenemissuunnitelmaa, johon sisältyy kotimaisten vähennysten välitavoitteet vuosiksi 2030 ja 2040; perustana ovat IPCC:n mukaan tarvittavat vähennykset, jotka teollisuusmaiden on tehtävä ryhmänä.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle niiden vähähiilistä kehitystä koskeva strategia vuosi tämän asetuksen voimaantulon jälkeen tai kansainvälisesti UNFCCC-prosessin yhteydessä sovitussa aikataulussa.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle niiden vähähiilistä kehitystä koskeva strategia, josta on päätetty alueellisesti, 18 kuukautta tämän asetuksen voimaantulon jälkeen tai kansainvälisesti UNFCCC-prosessin yhteydessä sovitussa aikataulussa.

 

2 a. Jäsenvaltioiden sekä komission unionin puolesta on tarkasteltava uudelleen vähähiilistä kehitystä koskevia strategioitaan ja päivitettävä niitä tarvittaessa vähintään viiden vuoden välein.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on perustettava, hallinnoitava ja pyrittävä jatkuvasti parantamaan kansallisia inventaariojärjestelmiä ennusteiden tekemiseksi tämän asetuksen liitteessä I mainittujen kasvihuonekaasujen lähteistä syntyvistä ihmisen toiminnasta aiheutuvista päästöistä ja nielujen aikaansaamista poistumista sekä varmistettava kasvihuonekaasuinventaarioidensa oikea-aikaisuus, läpinäkyvyys, tarkkuus, johdonmukaisuus, vertailtavuus ja täydellisyys.

1. Jäsenvaltioiden on perustettava, hallinnoitava ja pyrittävä jatkuvasti parantamaan kansallisia inventaariojärjestelmiä kansallisia järjestelmiä koskevien UNFCCC:n vaatimusten mukaisesti ennusteiden tekemiseksi tämän asetuksen liitteessä I mainittujen kasvihuonekaasujen lähteistä syntyvistä ihmisen toiminnasta aiheutuvista päästöistä ja nielujen aikaansaamista poistumista sekä varmistettava kasvihuonekaasuinventaarioidensa oikea-aikaisuus, läpinäkyvyys, tarkkuus, johdonmukaisuus, vertailtavuus ja täydellisyys.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) hyödyntävät asetuksen (EY) N:o 842/2006 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti perustettuja raportointijärjestelmiä parantaakseen fluorattujen kaasujen ennusteita kasvihuonekaasuinventaarioissa;

(a) hyödyntävät asetuksen (EY) N:o 842/2006 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti perustettuja raportointijärjestelmiä parantaakseen tarvittaessa fluorattujen kaasujen ennusteita kasvihuonekaasuinventaarioissa;

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – n alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(n) kuvaus kansalliseen inventaariojärjestelmään mahdollisesti tehdyistä muutoksista;

(n) kuvaus kansalliseen inventaariojärjestelmään tehdyistä muutoksista;

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – o alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(o) kuvaus kansalliseen rekisteriin mahdollisesti tehdyistä muutoksista;

(o) kuvaus kansalliseen rekisteriin tehdyistä muutoksista;

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava kunakin vuonna viimeistään 15 päivänä huhtikuuta UNFCCC:n sihteeristölle kansalliset inventaariot, jotka sisältävät samat tiedot kuin ne, jotka on toimitettu komissiolle tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava kunakin vuonna viimeistään 15 päivänä huhtikuuta UNFCCC:n sihteeristölle kansalliset inventaariot, jotka sisältävät tiedot, jotka on toimitettu komissiolle tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tarkistus   26

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) lisätään aineita tämän asetuksen liitteessä I olevaan kasvihuonekaasujen luetteloon tai poistetaan niitä kyseisestä luettelosta;

(a) lisätään aineita tämän asetuksen liitteessä I olevaan kasvihuonekaasujen luetteloon tai poistetaan niitä kyseisestä luettelosta UNFCCC:n ja Kioton pöytäkirjan perusteella tehtyjen päätösten mukaisesti tai kyseisten kasvihuonekaasujen merkityksen perusteella;

Tarkistus                  27

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) asetetaan maankäyttöön, maankäytön muutokseen ja metsätalouteen liittyviä seuranta- ja raportointivaatimuksia mahdollisten uusien kansainvälisten sopimusten tai päätöksen N:o 406/2009/EY 9 artiklan mukaisesti annetun säädöksen mukaisesti.

(b) asetetaan maankäyttöön, maankäytön muutokseen ja metsätalouteen liittyviä seuranta- ja raportointivaatimuksia mahdollisten uusien kansainvälisten sopimusten tai päätöksen N:o 406/2009/EY 9 artiklan mukaisesti annetun säädöksen mukaisesti sen varmistamiseksi, että ympäristötavoitteista ei tingitä alan osallistuessa unionin päästövähennyksiin.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Komissio tekee jäsenvaltioiden tämän asetuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimittamista tiedoista alustavan tarkistuksen, joka koskee kattavuutta ja mahdollisia ongelmia. Se lähettää tulokset jäsenvaltioille 6 viikon kuluessa tietojen toimittamisen määräajasta. Jäsenvaltioiden on vastattava alustavassa tarkistuksessa mahdollisesti heränneisiin kysymyksiin viimeistään 15 päivänä maaliskuuta toimittaessaan lopullisen inventaarion viimeistä edelliseltä vuodelta (vuosi X-2).

1. Komissio tekee jäsenvaltioiden tämän asetuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimittamista tiedoista alustavan tarkistuksen, joka koskee kattavuutta ja mahdollisia ongelmia. Se lähettää tulokset jäsenvaltioille 6 viikon kuluessa tietojen toimittamisen määräajasta. Jäsenvaltioiden on vastattava alustavassa tarkistuksessa mahdollisesti heränneisiin olennaisiin kysymyksiin viimeistään 15 päivänä maaliskuuta toimittaessaan lopullisen inventaarion viimeistä edelliseltä vuodelta (vuosi X-2).

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Mikäli jäsenvaltio ei vastaa komission esittämiin kysymyksiin tai ei toimita unionin inventaarion laatimiseen tarvittavia täydellisiä inventaarioennusteita viimeistään 15 päivänä maaliskuuta, komissio laatii ennusteet, joita käytetään jäsenvaltioiden inventaarioon sisältyvien ennusteiden sijaan. Komissio käyttää tätä tarkoitusta varten menetelmiä, jotka ovat johdonmukaisia kansallisten kasvihuonekaasuinventaarioiden laatimiseen sovellettavien ohjeiden kanssa.

2. Mikäli jäsenvaltio ei toimita unionin inventaarion laatimiseen tarvittavia täydellisiä inventaarioennusteita viimeistään 15 päivänä maaliskuuta, komissio laatii ennusteet läheisessä yhteistyössä kyseisen jäsenvaltion kanssa. Komissio käyttää tätä tarkoitusta varten menetelmiä, jotka ovat johdonmukaisia kansallisten kasvihuonekaasuinventaarioiden laatimiseen sovellettavien ohjeiden kanssa.

Tarkistus   30

Ehdotus asetukseksi

10 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Meriliikenteestä peräisin olevien CO2-päästöjen raportointi

Meriliikenteeseen liittyvien ilmaston kannalta merkittävien tietojen raportointi

1. Siirretään komissiolle valta antaa tämän asetuksen 29 artiklan mukaisesti delegoitu säädös, jossa määritetään vaatimukset niiden CO2-päästöjen seurannalle ja raportoimiselle, jotka ovat peräisin jäsenvaltioiden merisatamissa käyvien merialusten meriliikenteestä. Vahvistettujen seuranta- ja raportointivaatimusten on oltava johdonmukaisia UNFCCC:n puitteissa sovittujen vaatimusten kanssa sekä mahdollisimman pitkälle niiden vaatimusten kanssa, joita sovelletaan aluksiin IMO:n puitteissa tai meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä koskevan unionin lainsäädännön perusteella. Seuranta- ja raportointivaatimuksissa on mahdollisimman pitkälle pyrittävä minimoimaan jäsenvaltioiden työmäärä, myös tietojen keskitetyn keräyksen ja ylläpidon avulla.

1. Komissio antaa tämän asetuksen 29 artiklan mukaisesti viimeistään direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppaa koskevan yhteisön järjestelmän parantamiseksi ja laajentamiseksi 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/29/EY1 johdanto-osan 3 kappaleessa mainittuna päivänä delegoidun säädöksen, jossa määritetään vaatimukset niiden ilmaston kannalta merkittävien tietojen seurannalle ja raportoimiselle, jotka liittyvät jäsenvaltioiden merisatamissa käyvien merialusten meriliikenteeseen. Vahvistettujen seuranta- ja raportointivaatimusten on oltava johdonmukaisia UNFCCC:n puitteissa sovittujen menettelyjen kanssa sekä niiden menettelyjen kanssa, joita sovelletaan aluksiin IMO:n puitteissa tai meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä koskevan unionin lainsäädännön mukaisten vaatimusten perusteella. Seuranta- ja raportointivaatimuksissa on mahdollisimman pitkälle pyrittävä minimoimaan jäsenvaltioiden työmäärä, myös tietojen keskitetyn keräyksen, ylläpidon ja julkaisemisen avulla.

 

Vaatimuksia sovelletaan kaikkiin merkittäviä päästöjä aiheuttaviin aluksiin, joita ovat ainakin säiliöalukset, irtolastialukset sekä rahti- ja konttialukset, ottaen huomioon asianmukaiset kokoa ja liikennöintiä koskevat vähimmäisarvot.

2. Mikäli annetaan säädös 1 kohdan nojalla, jäsenvaltioiden on kyseisen säädöksen perusteella määritettävä ja raportoitava komissiolle kunakin vuonna (vuosi X) viimeistään 15 päivänä tammikuuta vuoden X-2 osalta meriliikenteestä peräisin olevat CO2-päästöt.

2. Kun delegoitu säädös on annettu 1 kohdan nojalla, jäsenvaltioiden on määritettävä ja kerättävä komissiolle ja Euroopan meriturvallisuusvirastolle (EMSA) kunakin vuonna (vuosi X) viimeistään 15 päivänä tammikuuta vuoden X-2 osalta meriliikenteeseen liittyvät ilmaston kannalta merkittävät tiedot ja saatettava ne yleisön saataville. Tiedot on asetettava saataville siten, että rahtaajat tai tällaisten alusten käyttäjät voivat hyödyntää niitä.

 

2 a. EMSA analysoi muun muassa meriliikenteen kokonaisvaikutusta maailman ilmastoon 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella, mukaan luettuna muun kuin hiilidioksidin, esimerkiksi noen ja aerosolien, vaikutukset ja laatii ennusteita tarvittaessa mallintamisen ja liikennöintitietojen perusteella. EMSA tarkastelee mallintamista säännöllisesti uudelleen tieteellisen kehityksen perusteella.

 

Lisäksi EMSA esittää vaihtoehtoisia tapoja suorituskyvyn merkitsemiselle.

 

_______

 

1 EUVL L 140, 5.6.2009, s. 63.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Järjestelmien tarkoituksena on varmistaa, että tämän asetuksen 14 ja 15 artiklan mukainen raportointi kasvihuonekaasujen lähteistä syntyviä ihmisen toiminnasta aiheutuvia päästöjä ja nielujen aikaansaamia poistumia koskevista politiikoista, toimenpiteistä ja kehitysarvioista on oikea-aikaista, läpinäkyvää, tarkkaa, johdonmukaista, vertailtavaa ja täydellistä; tämä koskee myös tietojen, menetelmien ja mallien käyttöä ja soveltamista sekä laadunvarmistus- ja laadunohjaustoimien ja herkkyysanalyysin täytäntöönpanoa.

2. Järjestelmien tarkoituksena on varmistaa, että tämän asetuksen 14 ja 15 artiklan mukainen raportointi kasvihuonekaasujen lähteistä syntyviä ihmisen toiminnasta aiheutuvia päästöjä ja nielujen aikaansaamia poistumia koskevista politiikoista, toimenpiteistä ja kehitysarvioista on oikea-aikaista, läpinäkyvää, tarkkaa, johdonmukaista, vertailtavaa ja täydellistä; tämä koskee soveltuvin osin myös tietojen, menetelmien ja mallien käyttöä ja soveltamista sekä laadunvarmistus- ja laadunohjaustoimien ja herkkyysanalyysin täytäntöönpanoa.

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

(c) tiedot niistä kansallisista politiikoista ja toimenpiteistä ja niiden unionin politiikkojen ja toimenpiteiden täytäntöönpanosta, joilla rajoitetaan tai vähennetään kasvihuonekaasujen lähteistä syntyviä ihmisen toiminnasta aiheutuvia päästöjä tai parannetaan nielujen aikaansaamia poistumia, esitettyinä sektorikohtaisesti kustakin tämän asetuksen liitteessä I tarkoitetusta kasvihuonekaasusta. Näissä tiedoissa on viitattava sovellettaviin kansallisiin tai unionin politiikkoihin, erityisesti niihin, jotka koskevat ilmanlaatua, ja niiden on sisällettävä

(c) tiedot niistä kansallisista politiikoista ja toimenpiteistä ja niiden unionin politiikkojen ja toimenpiteiden täytäntöönpanosta, joilla rajoitetaan tai vähennetään kasvihuonekaasujen lähteistä syntyviä ihmisen toiminnasta aiheutuvia päästöjä tai parannetaan nielujen aikaansaamia poistumia, lisätään uusiutuvista energianlähteistä saatavan energian osuutta tai vähennetään energian kokonaisloppukulutusta, esitettyinä sektorikohtaisesti kustakin tämän asetuksen liitteessä I tarkoitetusta kasvihuonekaasusta. Näissä tiedoissa on viitattava sovellettaviin kansallisiin tai unionin politiikkoihin, erityisesti niihin, jotka koskevat ilmanlaatua, ja niiden on sisällettävä

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – c alakohta – vi alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(vi) ennusteet politiikkojen ja toimenpiteiden arvioiduista kustannuksista sekä tilanteen mukaan selvitykset politiikkojen ja toimenpiteiden toteutuneista kustannuksista;

(vi) ennusteet politiikkojen ja toimenpiteiden arvioiduista kustannuksista ja hyödyistä sekä tilanteen mukaan selvitykset politiikkojen ja toimenpiteiden toteutuneista kustannuksista ja hyödyistä;

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(f a) tiedot siitä, missä määrin jäsenvaltion toiminta sopii yhteen unionin pitkän aikavälin ilmastotavoitteiden saavuttamiseen tähtäävän kustannustehokkaan etenemissuunnitelman kanssa.

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on saatettava yleisön saataville sähköisessä muodossa kaikki mahdolliset arvioinnit kansallisten politiikkojen ja toimenpiteiden kustannuksista ja vaikutuksista sekä tiedot niiden unionin politiikkojen ja toimenpiteiden täytäntöönpanosta, joilla rajoitetaan tai vähennetään kasvihuonekaasujen lähteistä johtuvia ihmisen toiminnasta aiheutuvia päästöjä tai lisätään nielujen aikaansaamia poistumia, yhdessä näitä arviointeja tukevien mahdollisten teknisten raporttien kanssa. Näiden tietojen olisi sisällettävä kuvaukset käytetyistä malleista ja menetelmistä sekä määritelmät ja pohjana olevat oletukset.

2. Jäsenvaltioiden on saatettava yleisön saataville sähköisessä muodossa kaikki saatavilla olevat arvioinnit kansallisten politiikkojen ja toimenpiteiden kustannuksista ja vaikutuksista sekä tiedot niiden unionin politiikkojen ja toimenpiteiden täytäntöönpanosta, joilla rajoitetaan tai vähennetään kasvihuonekaasujen lähteistä johtuvia ihmisen toiminnasta aiheutuvia päästöjä tai lisätään nielujen aikaansaamia poistumia, yhdessä näitä arviointeja tukevien olemassa olevien teknisten raporttien kanssa. Näiden tietojen olisi sisällettävä kuvaukset käytetyistä malleista ja menetelmistä sekä määritelmät ja pohjana olevat oletukset.

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Mikäli jäsenvaltio ei toimita täydellisiä kehitysarvioita kunakin vuonna viimeistään 15 päivänä maaliskuuta, komissio voi valmistella tarvittavat ennusteet unionin kehitysarvioiden laatimiseksi.

2. Jäsenvaltioiden on raportoitava ajantasaisimmat saatavilla olevat kehitysarviot. Mikäli jäsenvaltio ei toimita täydellisiä kehitysarviota tai kehitysarviot eivät ole 1 kohdan mukaisia kunakin vuonna viimeistään 15 päivänä maaliskuuta, komissio voi valmistella tarvittavat ennusteet unionin kehitysarvioiden laatimiseksi.

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kunakin vuonna viimeistään 15 päivänä maaliskuuta tiedot toteuttamistaan tai suunnittelemistaan toimista, joilla pyritään sopeutumaan ilmastonmuutokseen, erityisesti kansallisista tai alueellisista sopeutumisstrategioista ja sopeutumistoimenpiteistä. Tiedoissa on ilmoitettava talousarviomäärärahat politiikan sektoreittain sekä kunkin sopeutumistoimenpiteen osalta päätavoite, välineen tyyppi, täytäntöönpanon tila sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksen tyyppi (kuten tulvat, merenpinnan nousu, äärimmäiset lämpötilat, kuivuus ja äärimmäiset sääilmiöt).

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle joka toinen vuosi viimeistään 15 päivänä maaliskuuta tiedot toteuttamistaan tai suunnittelemistaan toimista, joilla pyritään sopeutumaan ilmastonmuutokseen, erityisesti kansallisista tai alueellisista sopeutumisstrategioista ja sopeutumistoimenpiteistä. Tiedoissa on ilmoitettava talousarviomäärärahat politiikan sektoreittain sekä kunkin sopeutumistoimenpiteen osalta päätavoite, välineen tyyppi, täytäntöönpanon tila sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksen tyyppi (kuten tulvat, merenpinnan nousu, äärimmäiset lämpötilat, kuivuus, myrskyt, hurrikaanit ja muut äärimmäiset sääilmiöt).

Konsolidoitu tarkistus                    38

Ehdotus asetukseksi

17 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on raportoitava komissiolle kunakin vuonna (vuosi X) viimeistään 15 päivänä tammikuuta:

Jäsenvaltioiden on yhteistä, mieluummin UNFCCC:n puitteissa sovittua mallia käyttäen raportoitava komissiolle kunakin vuonna (vuosi X) viimeistään 15 päivänä maaliskuuta:

(a) tiedot kehitysmaille UNFCCC:n puitteissa sidotusta ja maksetusta taloudellisesta tuesta edeltävältä vuodelta (vuosi X-1), sidotusta taloudellisesta tuesta vuodelta X sekä suunnitellusta tuesta. Tietojen on sisällettävä

(a) tiedot kehitysmaille UNFCCC:n puitteissa sidotusta ja maksetusta taloudellisesta tuesta edeltävältä vuodelta (vuosi X-1), sidotusta taloudellisesta tuesta vuodelta X sekä suunnitellusta tuesta. Tietojen on sisällettävä

(i) tiedot siitä, ovatko jäsenvaltion kehitysmaille tarjoamat rahoitusvarat uusia lisävaroja UNFCCC:n puitteissa ja kuinka tämä on laskettu;

(i) tiedot siitä, ovatko jäsenvaltion kehitysmaille UNFCCC:n mukaisesti tarjoamat rahoitusvarat uusia lisävaroja suhteessa tavoitteeseen, jonka mukaan julkisen kehitysavun olisi oltava 0,7 prosenttia bruttokansantulosta, ja kuinka tämä on laskettu;

(ii) tiedot mahdollisista jäsenvaltion osoittamista UNFCCC:n täytäntöönpanoon liittyvistä rahoitusvaroista, jotka on toimitettu esimerkiksi kahdenvälisten, alueellisten tai muiden monenvälisten kanavien kautta;

(ii) tiedot mahdollisista jäsenvaltion UNFCCC:n mukaisesti osoittamista rahoitusvaroista eriteltyinä rahoitusvälineittäin ja toimituskanavittain, joita ovat muun muassa kahdenväliset, alueelliset tai muut monenväliset kanavat;

(iii) määrälliset tiedot rahoitusvirroista käyttäen perustana OECD:n kehitysapukomitean (DAG) käyttöönottamia Rion tunnusmerkkejä, jotka koskevat ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvää tukea ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvää tukea, sekä menetelmiin liittyvät tiedot, jotka koskevat ilmastonmuutokseen liittyvien Rion tunnusmerkkien menetelmien täytäntöönpanoa;

(iii) määrälliset tiedot hanke- ja budjettituen muodossa olevista rahoitusvirroista käyttäen perustana OECD:n kehitysapukomitean (DAG) käyttöönottamia Rion tunnusmerkkejä, jotka koskevat ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvää tukea ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvää tukea, sekä menetelmiin liittyvät tiedot, jotka koskevat ilmastonmuutokseen liittyvien Rion tunnusmerkkien menetelmien täytäntöönpanoa, esittäen REDD+-ohjelmalle (metsäkadosta ja metsien heikkenemisestä aiheutuva päästöjen vähentäminen) myönnetty rahoitus erillään muista rahoitusvirroista;

(iv) yksityiskohtaiset tiedot tilanteen mukaan sekä julkisen että yksityisen sektorin tarjoamasta tuesta, joka liittyy sopeutumiseen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, kehitysmaille, jotka ovat erityisen haavoittuvia ilmastonmuutokselle;

(iv) yksityiskohtaiset tiedot tilanteen mukaan sekä julkisen että yksityisen sektorin tarjoamasta tuesta, joka liittyy sopeutumiseen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, kehitysmaille, jotka ovat erityisen haavoittuvia ilmastonmuutokselle, ilmoittaen vastaanottajamaa, sektori ja toiminnan tyyppi;

(v) yksityiskohtaiset tiedot tilanteen mukaan sekä julkisen että yksityisen sektorin kehitysmaille tarjoamasta tuesta kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemisessä;

(v) yksityiskohtaiset tiedot tilanteen mukaan sekä julkisen että yksityisen sektorin kehitysmaille tarjoamasta tuesta kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemisessä ilmoittaen vastaanottajamaa, sektori ja toiminnan tyyppi;

 

(va) yksityiskohtaiset tiedot uusista yksityisistä lisärahoitusvirroista, joita kohdennetaan kahdenvälisen ilmastorahoituksen puitteissa hillitsemis- ja sopeutumistoimiin kehitysmaissa, sekä politiikoista ja toimenpiteistä, joilla edistetään suurempia yksityisiä investointeja hillitsemis- ja sopeutumistoimiin kehitysmaissa, jotka ovat UNFCCC:n osapuolia, mukaan luettuina tiedot määristä, tällaisen rahoituksen käytöstä sopeutumis- tai hillitsemistoimiin tai REDD+-ohjelmaan, vastaanottajamaasta, sektorista ja toiminnan tyypistä sekä rahoituksen tyypistä tai tällaisen rahoituksen käyttöön ottamisessa tai hankkimisessa käytettyjen välineiden tyypistä;

(b) tiedot jäsenvaltion toimista, jotka koskevat teknologian siirtoa kehitysmaihin UNFCCC:n puitteissa, sekä siirretystä teknologiasta edelliseltä vuodelta (vuosi X-1), tiedot suunnitelluista toimista, jotka liittyvät teknologian siirtoon kehitysmaihin UNFCCC:n puitteissa, sekä siirrettävästä teknologiasta vuoden X ja sitä seuraavien vuosien osalta. Tietojen olisi sisällettävä tiedot siitä, onko siirrettyä teknologiaa käytetty ilmastonmuutoksen hillitsemiseen vai sopeutumiseen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, vastaanottajamaasta, tuen määrästä sekä siirretyn teknologian tyypistä.

(b) tiedot jäsenvaltion toimista, jotka koskevat teknologian siirtoa kehitysmaihin UNFCCC:n mukaisesti, sekä siirretystä teknologiasta edelliseltä vuodelta (vuosi X-1), tiedot suunnitelluista toimista, jotka liittyvät teknologian siirtoon kehitysmaihin, sekä siirrettävästä teknologiasta vuoden X ja sitä seuraavien vuosien osalta. Tietojen olisi sisällettävä tiedot siitä, onko siirrettyä teknologiaa käytetty ilmastonmuutoksen hillitsemiseen vai sopeutumiseen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, sekä tiedot vastaanottajamaasta, tuen määrästä, julkisen tai yksityisen rahoituksen lähteestä, sektorista ja siirretyn teknologian tyypistä, ja niissä olisi esitettävä erikseen julkisen ja yksityisen sektorin toteuttamat toimet.

Tarkistus  39

Ehdotus asetukseksi

17 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

17 a artikla

 

Komission raportointi kehitysmaille annettavasta taloudellisesta ja teknologisesta tuesta

 

Komissio määrittelee ohjeet ja vahvistaa taulukkomuotoisen yhteisen mallin UNFCCC:n puitteissa vahvistettujen raportoimisvaatimusten mukaisesti, jotta voidaan varmistaa tämän artiklan mukaisen raportoinnin vertailukelpoisuus.

 

Komissio raportoi yhteistä mallia käyttäen Euroopan parlamentille ja neuvostolle kunakin vuonna (vuosi X) viimeistään 15 päivänä maaliskuuta rahoitustuesta ja teknologian siirtämisestä kehitysmaihin unionin talousarvion, rahoitusvälineiden ja rahastojen ja erityisesti Maailman ilmasto- ja biodiversiteettirahaston kautta.

 

Varmistaakseen unionin rahoitussitoumusten kokonaismäärää koskevan avoimuuden komissio saattaa niitä koskevat tiedot yleisön saataville yhteisellä verkkosivustolla kunakin vuonna (vuosi X-1) viimeistään 15 päivänä kesäkuuta.

Tarkistus  40

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) päätöksen 406/2009/EY 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu yksityiskohtainen perustelu;

(a) päätöksen 406/2009/EY 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti käytettyjen hyvitysten määrä ja kyseisessä kohdassa edellytetty yksityiskohtainen perustelu;

Tarkistus  41

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d) päätöksen N:o 406/2009/EY 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot sekä tiedot siitä, miten niiden ostopolitiikka edistää kansainvälisen ilmastonmuutossopimuksen aikaansaamista.

(d) päätöksen N:o 406/2009/EY 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot ja näyttö siitä, että direktiivin 2003/87/EY 11 b artiklan 6 kohtaa on noudatettu sellaisten vesivoimaloiden osalta, joiden tuotantokapasiteetti on yli 20 MW, sekä tiedot siitä, miten niiden ostopolitiikka edistää kansainvälisen ilmastonmuutossopimuksen aikaansaamista;

Tarkistus  42

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a) tiedot siitä, miten hyvitysten käyttö täydentää kotimaisten päästöjen vähentämistä lähtökohtana käytetyn aiemman päästötason alapuolelle.

Tarkistus  43

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio vahvistaa yhteiset mallit ensimmäisen alakohdan b, c ja d alakohdan mukaista raportointia varten varmistaakseen täyden avoimuuden ja raporttien vertailukelpoisuuden.

Tarkistus  44

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on toimitettava yleisön saataville raportit, jotka on toimitettu komissiolle tämän artiklan mukaisesti.

4. Jäsenvaltioiden on toimitettava yleisön saataville raportit, jotka on toimitettu komissiolle tämän artiklan mukaisesti. Komissio julkistaa koko unionia koskevat tiedot helposti saatavilla olevassa muodossa.

Tarkistus  45

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Vuodelta 2013 raportoiduista tiedoista lähtien komissio suorittaa vuosittaisen asiantuntijatarkistuksen kansallisten inventaarioiden tiedoista, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet tämän asetuksen 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti; tarkoituksena on seurata sitä, miten jäsenvaltiot pystyvät saavuttamaan päätöksen N:o 406/2009/EY 3 artiklan mukaisen kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksen tai rajoituksen sekä muut unionin lainsäädäntöön perustuvat kasvihuonekaasujen vähennys- tai rajoitustavoitteet.

2. Vuodelta 2013 raportoiduista tiedoista lähtien komissio suorittaa vuosittaisen asiantuntijatarkistuksen kansallisten inventaarioiden tiedoista, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet tämän asetuksen 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti; tarkoituksena on seurata sitä, miten jäsenvaltiot pystyvät saavuttamaan päätöksen N:o 406/2009/EY 3 artiklan mukaisen kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksen tai rajoituksen sekä muut unionin lainsäädäntöön perustuvat kasvihuonekaasujen vähennys- tai rajoitustavoitteet. Jäsenvaltioiden on osallistuttava täysimääräisesti kyseiseen prosessiin.

Tarkistus  46

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c) tilanteen mukaan tarvittavien tuloksena olevien teknisten korjausten laskeminen.

(c) tilanteen mukaan tarvittavien tuloksena olevien teknisten korjausten laskeminen jäsenvaltioita kuullen.

Tarkistus  47

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksen, jossa määritetään päästöjen kokonaismäärä kyseessä olevalta vuodelta käyttäen perusteena korjattuja inventaariotietoja kunkin jäsenvaltion osalta, kun vuosittainen tarkistus on tehty.

5. Komissio antaa täytäntöönpanosäädökset, joissa määritetään päästöjen kokonaismäärä kyseessä olevalta vuodelta käyttäen perusteena korjattuja inventaariotietoja kunkin jäsenvaltion osalta, kun vuosittainen tarkistus on tehty. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus  48

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jotta voidaan määrittää, onko tavoitteiden saavuttamisessa edistytty riittävästi, komissio arvioi vuosittain tämän asetuksen 7, 8, 11 ja 15–18 artiklan mukaisesti raportoitujen tietojen perusteella sekä jäsenvaltioita kuullen sitä, miten unioni ja sen jäsenvaltiot ovat edistyneet seuraavien saavuttamisessa:

1. Jotta voidaan määrittää, onko tavoitteiden saavuttamisessa edistytty riittävästi, komissio arvioi vuosittain tämän asetuksen 7, 8, 11, 14 ja 15–18 artiklan mukaisesti raportoitujen tietojen perusteella sekä jäsenvaltioita kuullen sitä, miten unioni ja sen jäsenvaltiot ovat edistyneet seuraavien saavuttamisessa:

Tarkistus  49

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a) pitkän aikavälin ilmastotavoite ja kustannustehokas etenemissuunnitelma, johon sisältyy kotimaisten vähennysten välitavoitteet vuosiksi 2030 ja 2040;

Tarkistus  50

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Komissio arvioi joka toinen vuosi ilmailun yleistä vaikutusta maailman ilmastoon, myös muista kuin hiilidioksidipäästöistä, kuten typen oksideista, aiheutuvaa vaikutusta, mukaan luettuina cirrus-pilvien muodostuminen, jäsenvaltioiden tämän asetuksen 7 artiklan mukaisesti toimittamien päästötietojen perusteella ja parantaa määrällistä arviointia viittaamalla tarvittaessa tieteen edistymiseen ja ilmaliikennetietoihin.

2. Komissio arvioi vuosittain ilmailun yleistä vaikutusta maailman ilmastoon, myös muista kuin hiilidioksidipäästöistä, kuten typen oksideista, aiheutuvaa vaikutusta, mukaan luettuina cirrus-pilvien muodostuminen, jäsenvaltioiden tämän asetuksen 7 artiklan mukaisesti toimittamien päästötietojen perusteella ja parantaa määrällistä arviointia mallintamisen ja ilmaliikennetietojen avulla. Komissio mukauttaa mallintamista säännöllisesti erityisesti tieteen kehityksen perusteella.

Tarkistus  51

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio toimittaa raportin, jossa esitetään tiivistetysti tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen arviointien päätelmät, Euroopan parlamentille ja neuvostolle joka vuosi viimeistään 31 päivänä lokakuuta.

3. Komissio toimittaa raportin, jossa esitetään tiivistetysti tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen arviointien päätelmät, Euroopan parlamentille ja neuvostolle joka vuosi viimeistään 31 päivänä lokakuuta. Komissio selvittää ensimmäisessä raportissa ja tarvittaessa myöhemmissä raporteissa, mitä vaikutuksia 20 vuoden aikajänteen soveltamisella metaaniin unionin keskipitkän ja pitkän aikavälin ilmastotavoitteiden yhteydessä olisi politiikkoihin ja toimiin.

Tarkistus  52

Ehdotus asetukseksi

28 artikla

Komission teksti

Tarkistus

28 artikla

Poistetaan.

Velvoitteiden kumoaminen tai muuttaminen

 

Siirretään komissiolle valta antaa tämän asetuksen 29 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla kumotaan tämän asetuksen 4–7, 10–12, 14, 15, 17 ja 19 artiklat tai niiden osa tai muutetaan kyseisiä artikloja, mikäli komissio katsoo, että kansainvälisen tai muun kehityksen seurauksena kyseisten artiklojen mukaiset velvoitteet eivät enää ole tarpeen, oikeasuhteisia niistä saataviin etuihin nähden tai johdonmukaisia UNFCCC:hen perustuvien raportointivaatimusten kanssa tai ne ovat kyseisten raportointivaatimusten kanssa päällekkäisiä. Tämän artiklan mukaisesti hyväksytyistä säädöksistä ei saa seurata sitä, että unionin ja kansainvälisistä raportointivaatimuksista tulisi kokonaisuutena työläämpiä jäsenvaltioille.

 

Tarkistus  53

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

Tarkistus  54

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Nokipäästöt

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.....
  • [2]  EUVL....

PERUSTELUT

Kasvihuonekaasupäästöistä on saatava ajan tasalla olevia, luotettavia ja täsmällisiä tietoja, jotta voidaan tietää, ovatko EU ja sen jäsenvaltiot saavuttamassa tavoitteensa, ja jotta voidaan kehittää vahvaa uutta politiikkaa, jolla vastataan ilmastohaasteisiin. Kasvihuonekaasupäästöjen seuraamista ja raportointia koskevalla asetuksella korvataan päätöksen N:o 280/2004/EY mukaisesti perustettu seurantajärjestelmä. Monet asetuksen säännöksistä ovat samanlaisia kuin päätöksen N:o 280/2004/EY mukaiset vaatimukset, mutta komissio on ehdottanut eräitä parannuksia. Raportointivaatimukset on vahvistettu komission ehdotuksessa kansalliselle tasolle ja pk-yrityksiltä ja teollisuudelta ei edellytetä muiden tietojen keräämistä.

Ehdotetuilla muutoksilla pyritään muun muassa:

–   auttamaan jäsenvaltioita ilmasto- ja energiapaketin täytäntöönpanossa

–   parantamaan raportoitujen tietojen oikea-aikaisuutta, avoimuutta ja vertailukelpoisuutta

–   varmistamaan, että unioni ja sen jäsenvaltiot täyttävät kansainväliset seuranta- ja raportointivelvoitteet, mukaan luettuna kehitysmaille annettavasta tuesta raportoiminen

–   helpottamaan unionin uusien ilmastonmuutosta koskevien välineiden kehittämistä.

Esittelijä antaa täyden tukensa ehdotetuille parannuksille, joilla virtaviivaistetaan ja tehostetaan EU:n kasvihuonekaasupäästöjen raportointi- ja seurantasäännöksiä ja parannetaan EU:n uskottavuutta kehitysmaissa antamalla avoimesti kattavat tiedot annetun tuen lajista ja määristä.

Esittelijä ehdottaa komission ehdotuksen tiukentamista monessa kohdassa:

–   Jotta ilmasto- ja energiapaketin eri tavoitteiden yhtenäisyys voidaan varmistaa, raportoimis- ja seurantasäännöksiä laajennetaan sisällyttämällä niihin myös uusiutuvista energianlähteistä saatavan energian osuus ja energian kokonaisloppukulutus.

–   Cancúnin sopimuksissa (päätös 1/CP.16) edellytetään myös, että teollisuusmaat laativat vähähiilistä kehitystä koskevat strategiat. Tämä on otettu huomioon komission ehdotuksessa, jossa edellytetään, että jäsenvaltiot laativat ja toteuttavat tällaiset strategiat, jotta voimme saavuttaa pitkän aikavälin ilmastotavoitteemme. Strategioiden olisi oltava vähähiilisyyttä koskevan EU:n etenemissuunnitelman kustannustehokkaan lähestymistavan mukaisia, eli kotimaisia päästöjä vähennetään 25 prosentilla vuoteen 2020 mennessä, 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja 60 prosentilla vuoteen 2040 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna.

–   Meriliikenne on hyvin merkittävä ala koko maailman kasvihuonekaasupäästöjen kannalta. Lainsäätäjät ovat sitoutuneet ottamaan kansainvälisten toimien puuttuessa alalla käyttöön EU:n vähennystavoitteet, mutta nykyisin kerätyt tiedot eivät riitä antamaan selvää käsitystä alan ilmastovaikutuksista.

Euroopan parlamentti on esittänyt aiemmin kantansa päästökauppajärjestelmästä saatujen tulojen käytöstä, ja esittelijä ehdottaa näiden kantojen mukaisesti, että kohdentamista koskevien nykyisten säännösten noudattamista seurataan tarkasti.

KEHITYSYHTEISTYÖVALIOKUNNAN LAUSUNTO (24.4.2012)

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja raportoimiseksi sekä muiden ilmastonmuutosta koskevien tietojen raportoimiseksi kansallisella ja unionin tasolla
(COM(2011)0789 – C7‑0433/2011 – 2011/0372(COD))

Valmistelija: Åsa Westlund

LYHYET PERUSTELUT

Tapaan, jolla rahoittajahallitukset määrittelevät täydentävän rahoituksen, täytyy kiinnittää huomiota, jotta voidaan varmistaa, että ilmastonmuutostarpeisiin ohjataan tarpeeksi rahoitusta ja vältetään samalla kehityssitoumuksiin varatun rahoituksen ohjautuminen toisaalle. Kun turvataan täydentävä rahoitus, voidaan luopua julkisen kehitysavun käytöstä merkittävänä rahoituslähteenä. Tämän vuoksi jäsenvaltioiden on tarkennettava, tulevatko uudet lisävarat julkisen kehitysavun tavoitteen – joka on 0,7 prosenttia suhteessa bruttokansantuloon – lisäksi, ja osoitettava varojen rahoituslähde. Lisäksi ohjelmallinen rahoitustuki voi vaikeuttaa ilmastorahoitusvirtojen seuraamista, koska varat menevät suoraan vastaanottajamaan kansalliseen rahoitusjärjestelmään. Näin ollen ilmastonmuutokseen tarvitaan uusi lisärahoituslähde, jota voidaan seurata ja ohjata helposti yhdessä ohjelmallisten kehitysrahoitusvirtojen kanssa. Myös sen seuraaminen, miten vastaanottajamaiden hallitukset kohdentavat rahoituksen, on entistä tärkeämpää.

TARKISTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) Päätöksessä 1/CP.15 unioni ja jäsenvaltiot sitoutuivat antamaan merkittävää ilmastorahoitusta sopeutumis- ja hillitsemistoimien tukemiseksi kehitysmaissa. Päätöksen 1/CP.16 40 kappaleen mukaisesti kunkin teollisuusmaan, joka on UNFCCC:n osapuoli, on parannettava raportointia taloudellisesta, teknologisesta ja valmiuksien parantamiseen tähtäävästä tuesta osapuolina oleville kehitysmaille. Parannettu raportointi on ehdottoman tärkeää, jotta voidaan tunnustaa unionin ja jäsenvaltioiden ponnistelut sitoumusten täyttämiseksi. Päätöksellä 1/CP.16 perustetaan myös teknologiamekanismi, jolla parannetaan kansainvälistä teknologian siirtoa. Tällä asetuksella olisi varmistettava, että saatavilla on luotettavaa ajantasaista tietoa teknologian siirtämisestä kehitysmaille.

(16) Päätöksessä 1/CP.15 unioni ja jäsenvaltiot sitoutuivat antamaan merkittävää ilmastorahoitusta sopeutumis- ja hillitsemistoimien tukemiseksi kehitysmaissa. Päätöksen 1/CP.16 40 kappaleen mukaisesti kunkin teollisuusmaan, joka on UNFCCC:n osapuoli, on parannettava raportointia taloudellisesta, teknologisesta ja valmiuksien parantamiseen tähtäävästä tuesta osapuolina oleville kehitysmaille. Parannettu raportointi on ehdottoman tärkeää, jotta voidaan tunnustaa unionin ja jäsenvaltioiden ponnistelut erityisesti kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuutta koskevien sitoumusten täyttämiseksi SEUT:n 208 artiklan mukaisesti. Päätöksellä 1/CP.16 perustetaan myös teknologiamekanismi, jolla parannetaan kansainvälistä teknologian siirtoa. Tällä asetuksella olisi varmistettava, että saatavilla on luotettavaa ajantasaista tietoa teknologian siirtämisestä kehitysmaille.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – a alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(i) tiedot siitä, ovatko jäsenvaltion kehitysmaille tarjoamat rahoitusvarat uusia lisävaroja UNFCCC:n puitteissa ja kuinka tämä on laskettu;

(i) tiedot siitä, ovatko jäsenvaltion kehitysmaille tarjoamat rahoitusvarat uusia lisävaroja julkisen kehitysavun tavoitteen, joka on 0,7 prosenttia suhteessa bruttokansantuloon, lisäksi UNFCCC:n puitteissa ja kuinka tämä on laskettu;

Perustelu

Viittaus julkisen kehitysavun tavoitteeseen, joka on 0,7 prosenttia BKTL:stä, tarvitaan sen varmistamiseksi, että ilmastonmuutoksen taloudelliset sitoumukset turvataan ja täytetään siten, että kansainvälisiä julkisia varoja ei ohjata pois pitkän aikavälin kehitystukisitoumuksista köyhissä maissa.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(ii) tiedot mahdollisista jäsenvaltion osoittamista UNFCCC:n täytäntöönpanoon liittyvistä rahoitusvaroista, jotka on toimitettu esimerkiksi kahdenvälisten, alueellisten tai muiden monenvälisten kanavien kautta;

(ii) tiedot mahdollisista jäsenvaltion osoittamista UNFCCC:n täytäntöönpanoon liittyvistä rahoitusvaroista, jotka esitetään rahoitusvälineittäin ja sen mukaan, onko ne toimitettu esimerkiksi kahdenvälisten, alueellisten tai muiden monenvälisten kanavien kautta;

Perustelu

Viittausta 0,7 prosentin julkisen kehitysavun tavoitteen täydentävyyteen vahvistetaan pyytämällä tietoja sen rahoitusvälineen tyypistä, jonka kautta tuki kanavoidaan. Tämä parantaa rahoituslähteen tunnistamista eli ilmaisee, onko rahoitus kehitysbudjetista vai ei.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(iii) määrälliset tiedot rahoitusvirroista käyttäen perustana OECD:n kehitysapukomitean (DAG) käyttöönottamia Rion tunnusmerkkejä, jotka koskevat ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvää tukea ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvää tukea, sekä menetelmiin liittyvät tiedot, jotka koskevat ilmastonmuutokseen liittyvien Rion tunnusmerkkien menetelmien täytäntöönpanoa;

(iii) määrälliset tiedot rahoitusvirroista joko hanke- tai budjettituen kautta käyttäen perustana OECD:n kehitysapukomitean (DAG) käyttöönottamia Rion tunnusmerkkejä, jotka koskevat ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvää tukea ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvää tukea, sekä menetelmiin liittyvät tiedot, jotka koskevat ilmastonmuutokseen liittyvien Rion tunnusmerkkien menetelmien täytäntöönpanoa;

Perustelu

Kehitysmaille suunnattu kansainvälinen julkinen rahoitustuki on muuttumassa kohti varojen toimituksen ohjelmallista muotoa, johon kuuluu siirtyminen hankekohtaisesta tuesta kohti budjettitukea. OECD:n kehitysapukomitea sallii vain ilmastonmuutokseen liittyvien rahoitusvirtojen hanke- tai sektorikohtaisen seurannan. Rahoitusvirtoja ei voi seurata yleisen budjettituen kautta. Tämä voi olla yhä merkittävämpää tulevaisuudessa, kun ilmastoon liittyvä kehitystuki muuttuu edelleen kohti ohjelmallista muotoa.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(iv) yksityiskohtaiset tiedot tilanteen mukaan sekä julkisen että yksityisen sektorin tarjoamasta tuesta, joka liittyy sopeutumiseen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, kehitysmaille, jotka ovat erityisen haavoittuvia ilmastonmuutokselle;

(iv) yksityiskohtaiset tiedot tilanteen mukaan sekä julkisen että yksityisen sektorin tarjoamasta tuesta, joka liittyy sopeutumiseen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, kehitysmaille, jotka ovat erityisen haavoittuvia ilmastonmuutokselle, siten, että eritellään vastaanottajamaa, sektori ja toiminnan tyyppi;

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – a alakohta – v alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(v) yksityiskohtaiset tiedot tilanteen mukaan sekä julkisen että yksityisen sektorin kehitysmaille tarjoamasta tuesta kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemisessä;

(v) yksityiskohtaiset tiedot tilanteen mukaan sekä julkisen että yksityisen sektorin kehitysmaille tarjoamasta tuesta kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemisessä siten, että eritellään vastaanottajamaa, sektori ja toiminnan tyyppi;

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) tiedot jäsenvaltion toimista, jotka koskevat teknologian siirtoa kehitysmaihin UNFCCC:n puitteissa, sekä siirretystä teknologiasta edelliseltä vuodelta (vuosi X-1), tiedot suunnitelluista toimista, jotka liittyvät teknologian siirtoon kehitysmaihin UNFCCC:n puitteissa, sekä siirrettävästä teknologiasta vuoden X ja sitä seuraavien vuosien osalta. Tietojen olisi sisällettävä tiedot siitä, onko siirrettyä teknologiaa käytetty ilmastonmuutoksen hillitsemiseen vai sopeutumiseen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, vastaanottajamaasta, tuen määrästä sekä siirretyn teknologian tyypistä.

(b) tiedot jäsenvaltion toimista, jotka koskevat teknologian siirtoa kehitysmaihin UNFCCC:n puitteissa, sekä siirretystä teknologiasta edelliseltä vuodelta (vuosi X-1), tiedot suunnitelluista toimista, jotka liittyvät teknologian siirtoon kehitysmaihin UNFCCC:n puitteissa, sekä siirrettävästä teknologiasta vuoden X ja sitä seuraavien vuosien osalta. Tietojen olisi sisällettävä tiedot siitä, onko siirrettyä teknologiaa käytetty ilmastonmuutoksen hillitsemiseen vai sopeutumiseen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, vastaanottajamaasta, tuen määrästä, rahoituslähteestä sekä siirretyn teknologian tyypistä.

Perustelu

Tämä auttaa jälleen tunnistamaan, onko rahoituslähde peräisin julkisen kehitysavun budjetista.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) tiedot edeltävältä vuodelta (vuosi X-1) niiden tulojen käytöstä, jotka jäsenvaltio on saanut direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 1 mukaisesta päästöoikeuksien huutokaupasta. Näiden tietojen on sisällettävä myös erityiset ja yksityiskohtaiset tiedot näiden tulojen 50 prosentin osuuden käytöstä sekä tuloksena olevista toimista siten, että eritellään kyseisten toimien tarkoitukset direktiivin 2003/87/EY 10 artikla 3 kohdan mukaisesti ja ilmoitetaan edunsaajamaa tai -alue;

(b) tiedot edeltävältä vuodelta (vuosi X-1) niiden tulojen käytöstä, jotka jäsenvaltio on saanut direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 1 mukaisesta päästöoikeuksien huutokaupasta. Näiden tietojen on sisällettävä myös erityiset ja yksityiskohtaiset tiedot näiden tulojen 50 prosentin osuuden käytöstä sekä tuloksena olevista toimista siten, että eritellään kyseisten toimien tarkoitukset ja täydentävyys direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja ilmoitetaan edunsaajamaa tai -alue;

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d) päätöksen N:o 406/2009/EY 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot sekä tiedot siitä, miten niiden ostopolitiikka edistää kansainvälisen ilmastonmuutossopimuksen aikaansaamista.

(d) päätöksen N:o 406/2009/EY 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot sekä tiedot siitä, miten niiden ostopolitiikka edistää kansainvälisen ilmastonmuutossopimuksen aikaansaamista. Yli 20 megawattia tuottavien vesivoimahankkeiden osalta jäsenvaltioiden on varmistettava tällaisia hanketoimintoja hyväksyessään, että asiaankuuluvia kansainvälisiä perusteita sekä ohjeita ja erityisesti vesivoima-alaa edustavan kansainvälisen International Hydropower Association -järjestön marraskuussa 2010 julkaisemaa vesivoiman kestävyyttä koskevaa arviointipöytäkirjaa (Hydropower Sustainability Assessment Protocol) noudatetaan tällaisissa hanketoiminnoissa.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Järjestelmä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja raportoimiseksi sekä muiden ilmastonmuutosta koskevien tietojen raportoimiseksi kansallisella ja unionin tasolla

Viiteasiakirjat

COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

30.11.2011

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

19.1.2012

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Åsa Westlund

5.12.2011

 

 

 

Valiokuntakäsittely

27.3.2012

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

24.4.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

24

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Thijs Berman, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Véronique De Keyser, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, Anna Záborská

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Santiago Fisas Ayxela, Judith Sargentini

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Sergio Gutiérrez Prieto, Emilio Menéndez del Valle, Katarína Neveďalová, Claudiu Ciprian Tănăsescu

TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (9.5.2012)

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja raportoimiseksi sekä muiden ilmastonmuutosta koskevien tietojen raportoimiseksi kansallisella ja unionin tasolla
(COM(2011)0789 – C7‑0433/2011 – 2011/0372(COD))

Valmistelija: Takis Hadjigeorgiou

LYHYET PERUSTELUT

1.  Korostaa, että komission ehdotus päätöksen N:o 280/2004/ΕY korvaamisesta asetuksella saattaa olla keino helpottaa sen täytäntöönpanoa nykyisen seuranta- ja täytäntöönpanojärjestelmän parantamisen kautta. Kokemus on osoittanut, että päästöjen seurantaa, raportointia ja todentamista koskevia unionin menettelyjä olisi parannettava.

2.  Painottaa, että UNFCCC velvoittaa unionia ja sen jäsenvaltioita laatimaan, päivittämään säännöllisesti, julkaisemaan ja toimittamaan osapuolten konferenssille tiedoksi kansalliset inventaariot ihmisen toiminnasta aiheutuvista kasvihuonekaasuista lähteittäin ja kunkin nielun aikaansaamista poistumista kaikkien niiden kasvihuonekaasujen osalta, jotka vaikuttavat osaltaan kasvihuoneilmiöön ja joita ei valvota otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevalla Montrealin pöytäkirjalla, ja että inventaarioissa on käytettävä osapuolten konferenssin hyväksymiä vertailukelpoisia menetelmiä.

3.  Painottaa, että ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen (UNFCCC), joka on Euroopan yhteisön puolesta hyväksytty neuvoston päätöksellä 94/69/EY, perimmäisenä tavoitteena on ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksien vakauttaminen sellaiselle tasolle, että estetään ihmisen toiminnan vaaralliset vaikutukset ilmastojärjestelmään. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi maapallon keskimääräisen vuosittaisen pintalämpötilan kokonaisnousu saa olla enintään 2 celsiusastetta suhteessa esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon. Tämä vaatii unionilta lisätoimia sekä teollisuusmaiden saamista nopeasti mukaan päämäärän tavoitteluun. Lisäksi on kannustettava kehitysmaita osallistumaan päästöjen vähentämisprosessiin.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) UNFCCC:n osapuolten konferenssin päätös 1/CP.15 (päätös 1/CP.15’ tai ’Kööpenhaminan sitoumus’) ja UNFCCC:n osapuolten konferenssin päätös 1/CP.16 (päätös 1/CP.16' taiCancunin sopimukset) edistivät merkittävästi ilmastonmuutoksen aiheuttamien haasteiden käsittelyä tasapainoisella tavalla. Kyseisten päätösten perusteella otetaan käyttöön uusia seuranta- ja raportointivaatimuksia, joita sovelletaan niiden kunnianhimoisten päästövähennysten täytäntöönpanoon, joihin unioni ja jäsenvaltiot ovat sitoutuneet, ja annetaan tukea kehitysmaille. Näissä päätöksissä tunnustetaan myös se, että sopeutuminen ilmastonmuutokseen edellyttää samanlaista huomiota kuin ilmastonmuutoksen hillitseminen. Päätöksessä 1/CP.16 edellytetään myös, että teollisuusmaat laativat vähähiilistä kehitystä koskevat strategiat tai suunnitelmat. Tällaisten strategioiden tai suunnitelmien tarkoituksena on edistää siirtymistä kohti vähähiilistä yhteiskuntaa ja varmistaa nopean kasvun ja kestävän kehityksen jatkuminen. Tällä asetuksella ja sen delegoiduilla säädöksillä olisi helpotettava mainittujen sekä niiden tulevien seuranta- ja raportointivaatimusten täytäntöönpanoa, jotka perustuvat uusiin päätöksiin tai UNFCCC:n puitteissa hyväksyttyyn kansainväliseen sopimukseen.

(4) UNFCCC:n osapuolten konferenssin päätös 1/CP.15 (’päätös 1/CP.15’ tai ’Kööpenhaminan sitoumus) ja UNFCCC:n osapuolten konferenssin päätös 1/CP.16 ('päätös 1/CP.16' tai 'Cancunin sopimukset') edistivät merkittävästi ilmastonmuutoksen aiheuttamien haasteiden käsittelyä tasapainoisella tavalla. Kyseisten päätösten perusteella otetaan käyttöön uusia seuranta- ja raportointivaatimuksia, joita sovelletaan niiden kunnianhimoisten päästövähennysten täytäntöönpanoon, joihin unioni ja jäsenvaltiot ovat sitoutuneet, ja annetaan tukea kehitysmaille. Näissä päätöksissä tunnustetaan myös se, että sopeutuminen ilmastonmuutokseen edellyttää samanlaista huomiota kuin ilmastonmuutoksen hillitseminen. Päätöksessä 1/CP.16 edellytetään myös, että teollisuusmaat laativat vähähiilistä kehitystä koskevat strategiat tai suunnitelmat. Tällaisten strategioiden tai suunnitelmien tarkoituksena on edistää siirtymistä kohti vähähiilistä yhteiskuntaa ja varmistaa nopean kasvun ja kestävän kehityksen jatkuminen kustannustehokkaalla tavalla. Komission 8 päivänä maaliskuuta 2011 esittämän tiedonannon "Etenemissuunnitelma – siirtyminen kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 2050" mukaan EU:n on mahdollista vähentää omia päästöjään vuoden 1990 tasoista kustannustehokkaasti noin 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja noin 60 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Tällä asetuksella ja sen delegoiduilla säädöksillä olisi helpotettava mainittujen sekä niiden tulevien seuranta- ja raportointivaatimusten täytäntöönpanoa, jotka perustuvat uusiin päätöksiin tai UNFCCC:n puitteissa hyväksyttyyn kansainväliseen sopimukseen.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Vuonna 2009 hyväksytty ilmasto- ja energiapaketti, erityisesti jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä 23 päivänä huhtikuuta 2009 tehty päätös N:o 406/2009/EY sekä direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppaa koskevan yhteisön järjestelmän parantamiseksi ja laajentamiseksi 23 päivänä huhtikuuta 2009 annettu direktiivi 2009/29/EY, on uusi vahva merkki unionin ja jäsenvaltioiden sitoumuksesta vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjään. Unionin järjestelmä päästöjen seuraamiseksi ja raportoimiseksi olisi myös päivitettävä mainittuun lainsäädäntöön perustuvien uusien vaatimusten perusteella.

(5) Vuonna 2009 hyväksytty ilmasto- ja energiapaketti, erityisesti jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä 23 päivänä huhtikuuta 2009 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 406/2009/EY, direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppaa koskevan yhteisön järjestelmän parantamiseksi ja laajentamiseksi 23 päivänä huhtikuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/29/EY ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä 23 päivänä huhtikuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY1, on uusi vahva merkki unionin ja jäsenvaltioiden sitoumuksesta vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjään. Unionin järjestelmä päästöjen seuraamiseksi ja raportoimiseksi olisi myös päivitettävä mainittuun lainsäädäntöön perustuvien uusien vaatimusten perusteella.

 

_____________

 

1 EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a) Kypros ja Malta on sisällytetty Kioton pöytäkirjan liitteeseen I päätöksellä CP.17 (voimassa 1 päivästä tammikuuta 2013 alkaen) ja päätöksellä 3/CP.15 (voimassa 26 päivästä lokakuuta 2010 alkaen).

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a) Kasvihuonekaasupäästöjen seuranta- ja raportointijärjestelmän tehokkuuden varmistamiseksi on vältettävä lisäämästä entisestään jäsenvaltioiden taloudellisia ja hallinnollisia rasitteita.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Unionin ja jäsenvaltioiden olisi pyrittävä toimittamaan mahdollisimman ajantasaiset tiedot kasvihuonekaasujen päästöistä, erityisesti Eurooppa 2020 -strategian ja siinä asetettujen määräaikojen puitteissa. Tällä asetuksella olisi mahdollistettava se, että tällaiset arviot laaditaan mahdollisimman lyhyessä määräajassa käyttäen tilastotietoja ja muita tietoja.

(12) Unionin ja jäsenvaltioiden olisi pyrittävä toimittamaan mahdollisimman ajantasaiset tiedot kasvihuonekaasujen päästöistä, erityisesti Eurooppa 2020 -strategian ja siinä asetettujen määräaikojen puitteissa sekä osana eurooppalaista avaruuspolitiikkaa ja -strategiaa, jossa käsitellään luonnonkatastrofien, luonnonvarojen ja ilmaston seurannan kaltaisia tärkeitä haasteita unionin kansalaisten hyödyksi. Satelliittivälitteisiä tietoja olisi tässä yhteydessä pidettävä unionin ja jäsenvaltioiden kannalta keskeisinä seurantavälineinä, sillä niiden avulla voidaan saada entistä parempi kokonaiskuva hiilidioksidi- ja metaanipäästöistä sekä maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta. Tätä varten olisi hyödynnettävä mahdollisimman paljon ympäristön ja turvallisuuden maailmanlaajuista seurantaa (GMES) koskevaa ohjelmaa ja muita satelliittijärjestelmiä, jotta päästöt voidaan raportoida oikea-aikaisesti (ihmisen toiminnan aiheuttamien ja maaseudun hiilidioksidi- ja metaanipäästöjen sekä hiilidioksidinielujen maailmanlaajuiset päivittäiset mittaukset) ja päästölaskelmaraportit voidaan todentaa riippumattomasti. Tällä asetuksella olisi mahdollistettava se, että tällaiset arviot laaditaan mahdollisimman lyhyessä määräajassa käyttäen tilastotietoja ja muita tietoja.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 a) Komissiolle siirrettävän vallan hyväksyä delegoituja säädöksiä tämän asetuksen liitteessä I olevien kasvihuonekaasujen luetteloon sisältyvien aineiden lisäämisestä tai poistamisesta kyseisestä luettelosta on oltava yhdenmukainen kaikkien uusien kansainvälisten sopimusten kanssa.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden sekä komission unionin puolesta on kunkin laadittava ja pantava täytäntöön vähähiilistä kehitystä koskeva strategia, jolla edistetään

1. Jäsenvaltioiden sekä komission unionin puolesta on kunkin laadittava ja pantava täytäntöön vähähiilistä kehitystä koskeva strategia, jolla edistetään

(a) avointa ja täsmällistä seurantaa, joka koskee jäsenvaltioiden todellista ja ennakoitua edistymistä, unionin toimenpiteiden osuus mukaan luettuna, niiden UNFCCC:hen ja Kioton pöytäkirjaan perustuvien unionin ja jäsenvaltioiden velvoitteiden täyttämisessä, jotka liittyvät kaikkien kasvihuonekaasujen päästöjen rajoittamiseen tai vähentämiseen;

(a) avointa ja täsmällistä seurantaa, joka koskee jäsenvaltioiden todellista ja ennakoitua edistymistä, unionin toimenpiteiden osuus mukaan luettuna, niiden UNFCCC:hen ja Kioton pöytäkirjaan perustuvien unionin ja jäsenvaltioiden velvoitteiden täyttämisessä, jotka liittyvät kaikkien kasvihuonekaasujen päästöjen rajoittamiseen tai vähentämiseen;

(b) päätökseen N:o 406/2009/EY perustuvien jäsenvaltioiden kasvihuonekaasujen vähennyssitoumusten noudattamista sekä pitkäaikaisten päästövähennysten saavuttamista sekä nielujen aikaansaamien poistumien parantamista kaikilla sektoreilla noudattaen unionin tavoitetta vähentää päästöjä 80–95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna; perustana ovat IPCC:n mukaan tarvittavat vähennykset, jotka teollisuusmaiden on tehtävä ryhmänä.

(b) päätökseen N:o 406/2009/EY perustuvien jäsenvaltioiden kasvihuonekaasujen vähennyssitoumusten noudattamista sekä pitkäaikaisten päästövähennysten saavuttamista sekä nielujen aikaansaamien poistumien parantamista kaikilla sektoreilla noudattaen unionin tavoitetta vähentää päästöjä 80–95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna ja kustannustehokasta etenemissuunnitelmaa sekä kotimaisten vähennysten kehityspolkua vuosille 2030 ja 2040; perustana ovat IPCC:n mukaan tarvittavat vähennykset, jotka teollisuusmaiden on tehtävä ryhmänä.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle niiden vähähiilistä kehitystä koskeva strategia vuosi tämän asetuksen voimaantulon jälkeen tai kansainvälisesti UNFCCC-prosessin yhteydessä sovitussa aikataulussa.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle niiden vähähiilistä kehitystä koskeva strategia kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulon jälkeen tai kansainvälisesti UNFCCC-prosessin yhteydessä sovitussa aikataulussa.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kun Kioton pöytäkirjaan perustuva jäsenvaltioiden inventaarioiden tarkistus on saatettu loppuun Kioton pöytäkirjan ensimmäisen velvoitekauden kultakin vuodelta ja mahdolliset täytäntöönpanoa koskevat kysymykset selvitetty, jäsenvaltioiden on viipymättä poistettava rekisteristä sallitut päästömääräyksiköt, poistoyksiköt, päästövähennysyksiköt ja sertifioidut päästövähennykset, jotka vastaavat niiden nettopäästöjä kyseisenä vuonna.

1. Kun Kioton pöytäkirjaan perustuva jäsenvaltioiden inventaarioiden tarkistus on saatettu loppuun Kioton pöytäkirjan ensimmäisen velvoitekauden kultakin vuodelta ja mahdolliset täytäntöönpanoa koskevat kysymykset selvitetty, jäsenvaltioiden on viipymättä poistettava rekisteristä käytetyt sallitut päästömääräyksiköt, poistoyksiköt, päästövähennysyksiköt ja sertifioidut päästövähennykset, jotka vastaavat niiden nettopäästöjä kyseisenä vuonna.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Kioton pöytäkirjan velvoitekauden viimeisen vuoden osalta jäsenvaltioiden on poistettava yksiköt rekisteristä ennen Kioton pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivan UNFCCC:n osapuolten konferenssin päätöksessä 11/CMP.1 velvoitteiden täyttämiseksi myönnetyn lisäajan loppumista.

2. Kioton pöytäkirjan velvoitekauden viimeisen vuoden osalta jäsenvaltioiden on poistettava käytetyt yksiköt rekisteristä ennen Kioton pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivan UNFCCC:n osapuolten konferenssin päätöksessä 11/CMP.1 velvoitteiden täyttämiseksi myönnetyn lisäajan loppumista.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kunakin vuonna (vuosi X) viimeistään 15 päivänä maaliskuuta

1. Jäsenvaltiot voivat toimittaa komissiolle kunakin vuonna (vuosi X) viimeistään 15 päivänä maaliskuuta

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kunakin vuonna (vuosi X) viimeistään 15 päivänä maaliskuuta kansalliset kehitysarviot kasvihuonekaasujen lähteistä syntyvistä ihmisen toiminnasta aiheutuvista päästöistä ja nielujen aikaansaamista poistumista kaasujen ja sektorien mukaan eriteltynä. Näiden kehitysarvioiden on sisällettävä määrälliset ennusteet vuoden X jälkeen esiintyvästä neljästä tulevasta vuodesta, joiden viimeinen luku on 0 tai 5. Kansallisissa kehitysarvioissa on otettava huomioon unionin tasolla mahdollisesti hyväksyttävät politiikat ja toimenpiteet, ja niiden on sisällettävä

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle joka toinen vuosi viimeistään kyseisen vuoden (vuosi X) 15 päivänä maaliskuuta kansalliset kehitysarviot kasvihuonekaasujen lähteistä syntyvistä ihmisen toiminnasta aiheutuvista päästöistä ja nielujen aikaansaamista poistumista kaasujen ja sektorien mukaan eriteltynä. Näiden kehitysarvioiden on sisällettävä määrälliset ennusteet vuoden X jälkeen esiintyvästä neljästä tulevasta vuodesta, joiden viimeinen luku on 0 tai 5. Kansallisissa kehitysarvioissa on otettava huomioon unionin tasolla mahdollisesti hyväksyttävät politiikat ja toimenpiteet, ja niiden on sisällettävä

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

16 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kunakin vuonna viimeistään 15 päivänä maaliskuuta tiedot toteuttamistaan tai suunnittelemistaan toimista, joilla pyritään sopeutumaan ilmastonmuutokseen, erityisesti kansallisista tai alueellisista sopeutumisstrategioista ja sopeutumistoimenpiteistä. Tiedoissa on ilmoitettava talousarviomäärärahat politiikan sektoreittain sekä kunkin sopeutumistoimenpiteen osalta päätavoite, välineen tyyppi, täytäntöönpanon tila sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksen tyyppi (kuten tulvat, merenpinnan nousu, äärimmäiset lämpötilat, kuivuus ja äärimmäiset sääilmiöt).

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle joka toinen vuosi viimeistään kyseisen vuoden 15 päivänä maaliskuuta tiedot toteuttamistaan tai suunnittelemistaan toimista, joilla pyritään sopeutumaan ilmastonmuutokseen, erityisesti kansallisista tai alueellisista sopeutumisstrategioista ja sopeutumistoimenpiteistä. Tiedoissa on ilmoitettava talousarviomäärärahat politiikan sektoreittain sekä kunkin sopeutumistoimenpiteen osalta päätavoite, välineen tyyppi, täytäntöönpanon tila sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksen tyyppi (kuten tulvat, merenpinnan nousu, äärimmäiset lämpötilat, kuivuus ja äärimmäiset sääilmiöt).

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on raportoitava komissiolle kunakin vuonna (vuosi X) viimeistään 15 päivänä tammikuuta:

Jäsenvaltioiden on raportoitava komissiolle viimeistään kyseisenä vuonna (vuosi X) 15 päivänä maaliskuuta:

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – a kohta – iv alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(iv) yksityiskohtaiset tiedot tilanteen mukaan sekä julkisen että yksityisen sektorin tarjoamasta tuesta, joka liittyy sopeutumiseen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, kehitysmaille, jotka ovat erityisen haavoittuvia ilmastonmuutokselle;

(iv) yksityiskohtaiset tiedot tilanteen mukaan sekä julkisen että yksityisen sektorin tarjoamasta tuesta, joka liittyy sopeutumiseen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, kehitysmaille, jotka ovat erityisen haavoittuvia ilmastonmuutokselle, siten, että eritellään vastaanottajamaa, sektori ja toiminnan tyyppi;

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – a kohta – v alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(v) yksityiskohtaiset tiedot tilanteen mukaan sekä julkisen että yksityisen sektorin kehitysmaille tarjoamasta tuesta kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemisessä;

(v) yksityiskohtaiset tiedot tilanteen mukaan sekä julkisen että yksityisen sektorin kehitysmaille tarjoamasta tuesta kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemisessä siten, että eritellään vastaanottajamaa, sektori ja toiminnan tyyppi;

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d) päätöksen N:o 406/2009/EY 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot sekä tiedot siitä, miten niiden ostopolitiikka edistää kansainvälisen ilmastonmuutossopimuksen aikaansaamista.

(d) päätöksen N:o 406/2009/EY 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot sekä tiedot siitä, miten niiden ostopolitiikka edistää kansainvälisen ilmastonmuutossopimuksen aikaansaamista. Yli 20 megawattia tuottavien vesivoimahankkeiden osalta jäsenvaltioiden on varmistettava tällaisia hankkeita hyväksyessään, että asiaankuuluvia kansainvälisiä perusteita sekä ohjeita ja erityisesti vesivoiman kestävyyttä koskevaa arviointipöytäkirjaa 2010 (Hydropower Sustainability Assessment Protocol 2010) noudatetaan tällaisia hanketoimintoja kehitettäessä.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a) pitkän aikavälin ilmastotavoite ja kustannustehokas etenemissuunnitelma sekä kotimaisten vähennysten kehityspolku vuosille 2030 ja 2040;

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Järjestelmä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja raportoimiseksi sekä muiden ilmastonmuutosta koskevien tietojen raportoimiseksi kansallisella ja unionin tasolla

Viiteasiakirjat

COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

30.11.2011

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

30.11.2011

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Takis Hadjigeorgiou

15.2.2012

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

8.5.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

52

3

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ioan Enciu, Françoise Grossetête, Takis Hadjigeorgiou, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Bernd Lange, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Silvia-Adriana Ţicău, Inês Cristina Zuber

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Anne E. Jensen, Nicole Kiil-Nielsen, Norica Nicolai

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Järjestelmä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja raportoimiseksi sekä muiden ilmastonmuutosta koskevien tietojen raportoimiseksi kansallisella ja unionin tasolla

Viiteasiakirjat

COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

23.11.2011

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

30.11.2011

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

19.1.2012

ITRE

30.11.2011

TRAN

30.11.2011

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

TRAN

19.12.2011

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Bas Eickhout

25.1.2012

 

 

 

Valiokuntakäsittely

22.3.2012

25.4.2012

 

 

Hyväksytty (pvä)

30.5.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

48

1

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Martin Callanan, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Inés Ayala Sender, Gaston Franco, James Nicholson, Eva Ortiz Vilella, Vittorio Prodi, Britta Reimers, Michèle Rivasi, Alda Sousa, Bart Staes, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

6.6.2012