Pranešimas - A7-0191/2012Pranešimas
A7-0191/2012

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo

  6.6.2012 - (COM(2011)0789 – C7‑0433/2011 – 2011/0372(COD)) - ***I

  Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
  Pranešėjas: Bas Eickhout


  Procedūra : 2011/0372(COD)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A7-0191/2012

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo

  (COM(2011)0789 – C7‑0433/2011 – 2011/0372(COD))

  (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011) 0789),

  –   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 192 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0433/2011),

  –   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

  –   atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 28 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

  –   atsižvelgdamas į ... Regionų komiteto nuomonę[2],

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

  –   atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir Vystymosi komiteto bei Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomones (A7‑0191/2012),

  1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

  2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

  3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

  Pakeitimas  1

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (4) JTBKKK šalių konferencijos sprendimas 1/CP.15 (toliau – Sprendimas 1/CP.15, arba Kopenhagos susitarimas) ir JTBKKK šalių konferencijos sprendimas 1/CP.16 (toliau – Sprendimas 1/CP.15, arba Kankūno susitarimai) labai prisidėjo prie pažangos darniai sprendžiant klimato kaitos problemas. Šiais sprendimais nustatyti nauji stebėsenos ir ataskaitų teikimo reikalavimai, taikomi įgyvendinant plataus užmojo Sąjungos ir valstybių narių prisiimtus teršalų išmetimo mažinimo įsipareigojimus, ir užtikrinta parama besivystančioms šalims. Be to, šiais sprendimais pripažinta, kad prisitaikymas prie klimato kaitos yra toks pat svarbus, kaip ir klimato kaitos švelninimas. Sprendimu 1/CP.16 taip pat reikalaujama, kad išsivysčiusios šalys parengtų anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamas vystymosi strategijas arba planus. Tikimasi, kad šios strategijos arba planai padės ugdyti mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų visuomenę ir užtikrinti didelį nuolatinį augimą ir tvarią plėtrą. Šis reglamentas juo įgaliotaisiais aktais turėtų palengvinti šių ir būsimų stebėsenos ir ataskaitų teikimo reikalavimų, keliamų pagal papildomus sprendimus arba JTBKKK patvirtintus tarptautinius susitarimus, įgyvendinimą;

  (4) JTBKKK šalių konferencijos sprendimas 1/CP.15 (toliau – Sprendimas 1/CP.15, arba Kopenhagos susitarimas) ir JTBKKK šalių konferencijos sprendimas 1/CP.16 (toliau – Sprendimas 1/CP.15, arba Kankūno susitarimai) labai prisidėjo prie pažangos darniai sprendžiant klimato kaitos problemas. Šiais sprendimais nustatyti nauji stebėsenos ir ataskaitų teikimo reikalavimai, taikomi įgyvendinant plataus užmojo Sąjungos ir valstybių narių prisiimtus teršalų išmetimo mažinimo įsipareigojimus, ir užtikrinta parama besivystančioms šalims. Be to, šiais sprendimais pripažinta, kad prisitaikymas prie klimato kaitos yra toks pat svarbus, kaip ir klimato kaitos švelninimas. Sprendimu 1/CP.16 taip pat reikalaujama, kad išsivysčiusios šalys parengtų anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamas vystymosi strategijas arba planus. Tikimasi, kad šios strategijos arba planai padės ugdyti mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų visuomenę ir užtikrinti didelį nuolatinį augimą ir tvarią plėtrą, be to, jie turėtų būti rengiami nurodant konkrečias teritorijas ir atitikti ekonomiškai efektyvią išmetamųjų teršalų mažinimo perspektyvą siekiant su klimato kaita susijusio ilgalaikio tikslo, t. y. iki 2030 m. sumažinti teršalų išmetimą viduje 40 proc. ir iki 2040 m. – 60 proc. palyginti su 1990 m. lygiu. Šis reglamentas juo įgaliotaisiais aktais turėtų palengvinti šių ir būsimų stebėsenos ir ataskaitų teikimo reikalavimų, keliamų pagal papildomus sprendimus arba JTBKKK patvirtintus tarptautinius susitarimus, įgyvendinimą;

  Pakeitimas  2

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (5) 2009 m. priimtas klimato kaitos ir energetikos dokumentų rinkinys, pirmiausia 2009 m. balandžio 23 d. Sprendimas Nr. 406/2009/EB dėl valstybių narių pastangų mažinti jų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, Bendrijai siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas ir 2009 m. balandžio 23 d. Direktyva 2009/29/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2003/87/EB, siekiant patobulinti ir išplėsti Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą; tuo būdu patvirtintas Sąjungos ir valstybių narių įsipareigojimas mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Sąjungos teršalų išmetimo stebėsenos ir ataskaitų teikimo sistema taip pat turėtų būti atnaujinta atsižvelgiant į naujus šių teisės aktų reikalavimus;

  (5) 2009 m. priimtas klimato kaitos ir energetikos dokumentų rinkinys, pirmiausia 2009 m. balandžio 23 d. Sprendimas Nr. 406/2009/EB dėl valstybių narių pastangų mažinti jų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, Bendrijai siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas ir 2009 m. balandžio 23 d. Direktyva 2009/29/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2003/87/EB, siekiant patobulinti ir išplėsti Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą; tuo būdu patvirtintas Sąjungos ir valstybių narių įsipareigojimas mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Sąjungos teršalų išmetimo stebėsenos ir ataskaitų teikimo sistema taip pat turėtų būti atnaujinta atsižvelgiant į naujus šių teisės aktų reikalavimus; Ataskaitų rengimas pagal šį reglamentą turėtų būti grindžiamas iš valstybių narių gauta informacija apie 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją1 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/.../ES [dėl energijos vartojimo efektyvumo]2 įgyvendinimą;

   

  ______________

   

  1 OL L 140, 2009 6 5, p. 16.

   

  2 OL L ...

  Pakeitimas  3

  Pasiūlymas dėl reglamento

  7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (7a) Kipras ir Malta yra įtraukti į Kioto protokolo I priedą JTBKKK šalių konferencijos Sprendimu Nr. CP.17 (įsigaliosiančiu 2013 m. sausio 1 d. ar vėliau) ir JTBKKK šalių konferencijos Sprendimu Nr. 3/CP15 (įsigaliojusiu 2010 m. spalio 26 d.).

  Pakeitimas  4

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (10a) siekiant užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos ir ataskaitų teikimo tvarkos veiksmingumą reikia vengti toliau didinti valstybėms narėms jau tenkančią finansinę ir administracinę naštą.

  Pakeitimas  5

  Pasiūlymas dėl reglamento

  12 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (12) Sąjunga ir valstybės narės turėtų siekti pateikti naujausią informaciją apie jų išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, pirmiausia pagal „Europa 2020“ strategiją ir nustatytus jos įgyvendinimo terminus. Šis reglamentas turėtų suteikti galimybę parengti tokius įverčius per kuo trumpesnį laiką naudojant statistinę ir kitokią informaciją;

  (12) Sąjunga ir valstybės narės turėtų siekti pateikti naujausią informaciją apie jų išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, pirmiausia pagal „Europa 2020“ strategiją ir nustatytus jos įgyvendinimo terminus, taip pat pagal Europos kosmoso politikos sistemą ir strategiją, kurioje ES piliečių labui aptariami svarbūs iššūkiai, pvz., stichinės nelaimės, išteklių ir klimato stebėjimas. Šiuo klausimu duomenys apie kosmosą turėtų būti laikomi pagrindinėmis ES ir valstybių narių stebėjimo priemonėmis, nes jomis galima pagerinti bendrą CO2 ir CH4 išmetimo, taip pat LULUCF padėtį. Minėtu tikslu reikėtų kuo geriau pasinaudoti Pasaulinės aplinkos ir saugumo stebėjimo sistemos (GMES) programa ir kitomis palydovinėmis sistemomis, kad būtų laiku pateiktos ataskaitos apie teršalų išmetimą (kasdien pasaulyje dėl žmogaus veiklos ir žemės ūkyje išmetamas CO2 ir CH4 kiekis ir CO2 absorbentai) ir nepriklausomi apskaičiuoto išmetimo ataskaitų tikrinimai. Šis reglamentas turėtų suteikti galimybę parengti tokius įverčius per kuo trumpesnį laiką naudojant statistinę ir kitokią informaciją;

  Pakeitimas 6

  Pasiūlymas dėl reglamento

  13 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (13) valstybėms narėms taikytini jūrų sektoriuje išmetamų teršalų stebėsenos ir ataskaitų teikimo reikalavimai turėtų būti nustatyti papildant ir atsižvelgiant į kitus reikalavimus, suderintus pagal JTBKKK, arba, jeigu įmanoma, Tarptautinės jūrų organizacijos laivams nustatytus reikalavimus arba reikalavimus, susijusius su Sąjungos priemone, kuria reguliuojamas ŠESD išmetimas jūrų transporto sektoriuje. Tokia stebėsena ir ataskaitų teikimas turėtų suteikti galimybę susidaryti aiškesnę nuomonę apie šį teršalų išmetimą ir padėti veiksmingiau įgyvendinti politiką;

  (13) siekiant gerinti duomenis apie laivų keliamą taršą ir pašalinti trūkumus, atsirandančius dėl informacijos skaidrumo stokos, laivų savininkams ir operatoriams taikomi stebėsenos ir ataskaitų, kuriose pateikiama poveikio klimatui informacija apie jūrų transportą, teikimo reikalavimai turėtų būti nustatyti papildant ir atsižvelgiant į kitus reikalavimus, suderintus pagal JTBKKK, arba, jeigu įmanoma, Tarptautinės jūrų organizacijos laivams nustatytus reikalavimus arba reikalavimus, susijusius su Sąjungos priemone, kuria reguliuojamas ŠESD išmetimas jūrų transporto sektoriuje. Tokia stebėsena ir ataskaitų teikimas turėtų suteikti galimybę susidaryti aiškesnę nuomonę apie šį teršalų išmetimą ir padėti veiksmingiau įgyvendinti politiką;

  Pakeitimas  7

  Pasiūlymas dėl reglamento

  14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (14a) valstybės narės pagal Kioto protokolo 6 straipsnį privalo užtikrinti, kad lanksčių Kioto mechanizmų naudojimas papildytų šalies vidaus veiksmus siekiant sumažinti vienam gyventojui tenkančio išmetamų teršalų kiekio skirtumus išsivysčiusiose ir besivystančiose šalyse. Bent pusė absoliutaus šio kiekio sumažėjimo žemiau istorinio atskaitos taško turėtų būti pasiekta Europos Sąjungoje. ES teisėje taip pat numatytos specialios nuostatos dėl įvairių tipų Švarios plėtros mechanizmo projektų kreditų, kurie valstybių narių registruose ir ataskaitose turėtų būti konkrečiai nustatyti;

  Pakeitimas  8

  Pasiūlymas dėl reglamento

  16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (16a) taip pat svarbu teikti ataskaitas dėl privačių kovos su klimato kaita finansavimo trečiosiose šalyse šaltinių, kai tas finansavimas nesutampa su projektų finansavimu pagal lanksčias priemones, pagal kurias pramoninėse šalyse siekiant vykdyti šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekio mažinimo įsipareigojimus naudojamasi kreditais;

  Pakeitimas  9

  Pasiūlymas dėl reglamento

  16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (16b) Sąjungos įnašas į tarptautinį kovos su klimato kaita finansavimą trečiosiose šalyse turėtų vis dažniau būti teikiamas panaudojant Sąjungos biudžetą. Bet kokios pajamos iš priemonių, siekiant įtraukti tarptautinio transporto išmetamą teršalų kiekį į Sąjungos klimato tikslus, turėtų būti renkamos centralizuotai ir skiriamos tarptautiniam kovos su klimato kaita finansavimui pasinaudojant Komisijos siūlomu Pasauliniu klimato ir biologinės įvairovės fondu;

  Pakeitimas  10

  Pasiūlymas dėl reglamento

  17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (17a) Komisija per visas būsimas Direktyvos 2003/87/EB peržiūras turėtų įvertinti, kaip įgyvendinamos nuostatos dėl pajamų iš aukcionų naudojimo ir ataskaitų teikimo, ir apsvarstyti, ar skirti dalį tų pajamų Pasaulinio klimato ir biologinės įvairovės fondui ir klimato veiksmams Sąjungoje;

  Pakeitimas  11

  Pasiūlymas dėl reglamento

  20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (20a) dabartinėse JTBKKK ataskaitų dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų teikimo gairėse rekomenduojama, kad ataskaitose būtų pateikiama išmetamo metano kiekio skaičiavimų daugiau kaip 100 metų perspektyva. Turint mintyje didelį metano visuotinio atšilimo potencialą ir palyginti trumpą metano išlikimo atmosferoje laiką, Komisija turėtų išnagrinėti politikos ir priemonių pasekmes, jei būtų nustatyta metano skaičiavimų 20 metų perspektyva, atsižvelgiant į Sąjungos vidutinio laikotarpio ir ilgalaikius klimato tikslus;

  Pakeitimas  12

  Pasiūlymas dėl reglamento

  22 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (22) aviacijos poveikį pasaulio klimatui sudaro anglies dioksido (CO2) išmetimas, taip pat kitų teršalų išmetimas ir kiti mechanizmai, įskaitant azoto oksido išmetimą ir plunksninių debesų susidarymo skatinimą. Atsižvelgiant į tai, kad mokslininkai vis geriau suvokia tuos poveikio būdus, pagal šį reglamentą periodiškai turėtų būti atliekamas atnaujinamas kitokio aviacijos poveikio pasaulio klimatui (ne CO2 išmetimo) vertinimas;

  (22) aviacijos poveikį pasaulio klimatui sudaro anglies dioksido (CO2) išmetimas, taip pat kitų teršalų išmetimas ir kiti mechanizmai, įskaitant azoto oksido išmetimą ir plunksninių debesų susidarymo skatinimą. Atsižvelgiant į tai, kad mokslininkai vis geriau suvokia tuos poveikio būdus, pagal šį reglamentą periodiškai turėtų būti atliekamas atnaujinamas kitokio aviacijos poveikio pasaulio klimatui (ne CO2 išmetimo) vertinimas ir pateikiamos rekomendacijos dėl techniškai įmanomų politikos galimybių siekiant spręsti to poveikio keliamas problemas;

  Pakeitimas  13

  Pasiūlymas dėl reglamento

  25 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (25) kad būtų užtikrintos vienodos šio reglamento 20 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo sąlygos, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Siekiant nustatyti darnius ataskaitų teikimo reikalavimus, kuriai būtų siekiama stebėti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir kitokią su klimato kaitos politika susijusią informaciją, Komisijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį turėtų būti perduota teisė priimti teisės aktus, susijusius su šio reglamento I priedo keitimu, valstybių narių ataskaitomis apie LULUCF ir jūrų transportą, valstybių narių nacionalinėmis sistemomis, ekspertų atliekama valstybių narių inventorių duomenų peržiūra, išsamiais reikalavimais dėl valstybių narių ataskaitų turinio, struktūros, formos ir teikimo procedūrų, taip pat su tam tikrų šiame reglamente nustatytų įpareigojimų atšaukimu ir keitimu. Labai svarbu, kad Komisija, atlikdama parengiamąjį darbą, surengtų konsultacijas, įskaitant konsultacijas su ekspertais. Ruošdama ir rengdama deleguotuosius aktus, Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

  (25) kad būtų užtikrintos vienodos šio reglamento 20 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo sąlygos, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai1;

   

  (25a) Siekiant nustatyti darnius ataskaitų teikimo reikalavimus, kuriai būtų siekiama stebėti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir kitokią su klimato kaitos politika susijusią informaciją, Komisijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį turėtų būti perduota teisė priimti teisės aktus, susijusius su šio reglamento I priedo keitimu, valstybių narių ataskaitomis apie LULUCF ir jūrų transportą, valstybių narių nacionalinėmis sistemomis, ekspertų atliekama valstybių narių inventorių duomenų peržiūra, išsamiais reikalavimais dėl valstybių narių ataskaitų turinio, struktūros, formos ir teikimo procedūrų, taip pat su tam tikrų šiame reglamente nustatytų įpareigojimų atšaukimu ir keitimu. Labai svarbu, kad Komisija, atlikdama parengiamąjį darbą, surengtų konsultacijas, įskaitant konsultacijas su ekspertais. Ruošdama ir rengdama deleguotuosius aktus, Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

   

  __________________

   

  1 OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

  Pakeitimas  14

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (da) stebėti suodžių išmetimą ir apie jį teikti ataskaitas, atsižvelgiant į 2011 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl visapusiško požiūrio į įtakos klimatui turinčius antropogeninius (ne CO2) teršalus1;

   

  __________________

   

  1 P7_TA(2011)0384.

  Pakeitimas  15

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies e punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (e) teikti ataskaitas apie jūrų transporto sektoriuje išmetamą CO2;

  (e) teikti ataskaitas apie jūrų transporto sektoriuje išmetamas šiltnamio efektą sukeliančias dujas;

  Pakeitimas  16

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies g punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (g) stebėti ir teikti ataskaitas apie valstybių narių veiksmus, kurių jos ėmėsi siekdamos prisitaikyti prie neišvengiamų klimato kaitos padarinių;

  (g) stebėti ir teikti ataskaitas apie valstybių narių veiksmus, kurių jos ėmėsi siekdamos ekonomiškai efektyviu būdu prisitaikyti prie neišvengiamų klimato kaitos padarinių;

  Pakeitimas  17

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio a punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (a) Sąjungos ir jos valstybių narių anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamoms vystymosi strategijoms ir jų atnaujinimui pagal Sprendimą 1/CP.16;

  (a) Sąjungos ir jos valstybių narių kiekybiniams siekiamiems visos ekonomikos išmetamųjų teršalų mažinimo rodikliams, anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamoms vystymosi strategijoms ir jų atnaujinimui pagal Sprendimą 1/CP.16;

  Pakeitimas  18

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio d punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (d) jūrų laivų, atplaukiančių į valstybių narių jūrų uostus, išmetamoms šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms;

  (d) jūrų laivų, atplaukiančių į valstybių narių jūrų uostus, poveikio klimatui informacijai;

  Pakeitimas  19

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (ea) ES ir valstybių narių veiksmams, kuriais siekiama sumažinti įtakos klimatui turinčių antropogeninių teršalų, išskyrus CO2, kiekį, atsižvelgiant į 2011 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl visapusiško požiūrio į įtakos klimatui turinčius antropogeninius (ne CO2) teršalus1;

   

  __________________

   

  1 P7_TA(2011)0384.

  Pakeitimas  20

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Valstybės narės ir Sąjungos vardu veikianti Komisija kuria ir įgyvendina anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamas vystymosi strategijas, kurios padėtų:

  1. Valstybės narės ir Sąjungos vardu veikianti Komisija, laikydamosi JTBKKK proceso pagrindu tarptautiniu mastu suderintų ataskaitų teikimo nuostatų, kuria ir įgyvendina anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamas vystymosi strategijas, kurios padėtų:

  (a) skaidriai ir tiksliai registruoti faktinę ir prognozuojamą valstybių narių pažangą (įskaitant Sąjungos priemonių indėlį) įgyvendinant Sąjungos ir valstybių narių įsipareigojimus pagal JTBKKK ir siekiant apriboti arba sumažinti antropogeninės kilmės šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą;

  (a) skaidriai ir tiksliai registruoti faktinę ir prognozuojamą valstybių narių pažangą (įskaitant Sąjungos priemonių indėlį) įgyvendinant Sąjungos ir valstybių narių įsipareigojimus pagal JTBKKK ir siekiant apriboti arba sumažinti antropogeninės kilmės šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą;

  (b) laikytis valstybių narių šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo įsipareigojimų pagal Sprendimą Nr. 406/2009/EB ir siekti ilgalaikio teršalų išmetimo iš atskirų šaltinių mažinimo ir kaupimo atskirose terpėse tobulinimo visuose sektoriuose, atsižvelgiant į Sąjungos tikslą iki 2050 m., palyginti su 1990 m. lygiu, teršalų išmetimą sumažinti 80–95 proc., turint omeny sumažinimą, kurį pagal TKKK reikalavimus kaip grupė turi užtikrinti išsivysčiusios šalys.

  (b) laikytis valstybių narių šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo įsipareigojimų pagal Sprendimą Nr. 406/2009/EB ir siekti ilgalaikio teršalų išmetimo iš atskirų šaltinių mažinimo ir kaupimo atskirose terpėse tobulinimo visuose sektoriuose, atsižvelgiant į Sąjungos tikslą iki 2050 m., palyginti su 1990 m. lygiu, ES vidaus teršalų išmetimą sumažinti 80–95 proc. ir atsižvelgiant į ekonomiškai efektyvią išmetamųjų teršalų mažinimo perspektyvą, įskaitant vidaus išmetamųjų teršalo kiekio sumažinimo tikslus, nustatytus 2030 m. ir 2040 m., turint omeny sumažinimą, kurį pagal TKKK reikalavimus kaip grupė turi užtikrinti išsivysčiusios šalys.

  2. Valstybės narės savo anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamą vystymosi strategiją Komisijai pateikia praėjus metams nuo šio reglamento įsigaliojimo arba laikantis tarptautiniu lygiu suderinto tvarkaraščio, nustatyto pagal JTBKKK procesą.

  2. Valstybės narės savo anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamą ir pagal teritorijas parengtą vystymosi strategiją Komisijai pateikia praėjus 18 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo arba laikantis tarptautiniu lygiu suderinto tvarkaraščio, nustatyto pagal JTBKKK procesą.

   

  2a. Valstybės narės ir Sąjungos vardu veikianti Komisija persvarsto ir atnaujina savo atitinkamas anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamas vystymosi strategijas, jei tikslinga, bent kas penkerius metus.

  Pakeitimas  21

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Valstybės narės sudaro, tvarko ir siekia nuolat tobulinti nacionalinių inventorių sistemas, skirtas įvertinti šio reglamento I priede nurodytų antropogeninės kilmės šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą iš atskirų šaltinių ir kaupimą atskirose terpėse ir užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų inventorių parengimą laiku, tų registrų skaidrumą, tikslumą, palyginamumą ir išsamumą.

  1. Valstybės narės, laikydamosi nacionalinėms sistemoms keliamų JTBKKK reikalavimų, sudaro, tvarko ir siekia nuolat tobulinti nacionalinių inventorių sistemas, skirtas įvertinti šio reglamento I priede nurodytų antropogeninės kilmės šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą iš atskirų šaltinių ir kaupimą atskirose terpėse ir užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų inventorių parengimą laiku, tų registrų skaidrumą, tikslumą, palyginamumą ir išsamumą.

  Pakeitimas  22

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 straipsnio 3 dalies a punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (a) naudotis ataskaitų teikimo sistemomis, nustatytomis pagal Reglamento (EB) Nr. 842/2006 6 straipsnio 4 dalį, kad būtų galima patobulinti nacionaliniuose šiltnamio efektą sukeliančių dujų inventoriuose pateikiamo fluorintų dujų kiekio skaičiavimą;

  (a) naudotis ataskaitų teikimo sistemomis, nustatytomis pagal Reglamento (EB) Nr. 842/2006 6 straipsnio 4 dalį, kad prireikus būtų galima patobulinti nacionaliniuose šiltnamio efektą sukeliančių dujų inventoriuose pateikiamo fluorintų dujų kiekio skaičiavimą;

  Pakeitimas  23

  Pasiūlymas dėl reglamento

  7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos n punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (n) jų nacionalinio inventoriaus sistemos pakeitimų aprašą;

  (n) (Tekstas lietuvių k. nekeičiamas.)

  Pakeitimas  24

  Pasiūlymas dėl reglamento

  7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos o punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (o) nacionalinio registro pakeitimų aprašą;

  (o) (Tekstas lietuvių k. nekeičiamas.)

  Pakeitimas  25

  Pasiūlymas dėl reglamento

  7 straipsnio 3 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. Valstybės narės iki kiekvienų metų balandžio 15 d. pateikia JTBKKK sekretoriatui nacionalinius inventorius su tokia pat informacija, kokia buvo pateikta Komisijai pagal šio straipsnio 2 dalį.

  3. Valstybės narės iki kiekvienų metų balandžio 15 d. pateikia JTBKKK sekretoriatui nacionalinius inventorius su informacija, pateikta Komisijai pagal šio straipsnio 2 dalį.

  Pakeitimas   26

  Pasiūlymas dėl reglamento

  7 straipsnio 5 dalies a punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (a) į šio reglamento I priede pateiktą šiltnamio efektą sukeliančių dujų sąrašą įtraukiamos arba iš jo pašalinamos cheminės medžiagos;

  (a) į šio reglamento I priede pateiktą šiltnamio efektą sukeliančių dujų sąrašą įtraukiamos arba iš jo pašalinamos cheminės medžiagos, laikantis sprendimų, priimtų JTBKKK ir pagal Kioto protokolą;

  Pakeitimas 27

  Pasiūlymas dėl reglamento

  7 straipsnio 5 dalies b punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (b) pagal naują tarptautinį susitarimą arba teisės aktą, priimtą pagal Sprendimo Nr. 406/2009/EB 9 straipsnį, nustatomi LULUCF sričiai skirti stebėsenos ir ataskaitų reikalavimai.

  (b) pagal naują tarptautinį susitarimą arba teisės aktą, priimtą pagal Sprendimo Nr. 406/2009/EB 9 straipsnį, nustatomi LULUCF sričiai skirti stebėsenos ir ataskaitų reikalavimai, siekiant užtikrinti sektoriaus įnašo į išmetamųjų teršalų mažinimą Sąjungoje aplinkosauginį principingumą;

   

  Pakeitimas  28

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Komisija atlieka pradinę valstybių narių pagal šio reglamento 7 straipsnio 1 dalį pateiktų duomenų išsamumo ir galimų su jais susijusių problemų patikrą. Per šešias savaites po pateikimo termino rezultatus ji perduoda valstybėms narėms. Valstybės narės, pateikdamos galutinį X-2 metų inventorių, iki kovo 15 d. kartu pateikia atsakymus į klausimus, iškeltus atliekant pradinę patikrą.

  1. Komisija atlieka pradinę valstybių narių pagal šio reglamento 7 straipsnio 1 dalį pateiktų duomenų išsamumo ir galimų su jais susijusių problemų patikrą. Per šešias savaites po pateikimo termino rezultatus ji perduoda valstybėms narėms. Valstybės narės, pateikdamos galutinį X-2 metų inventorių, iki kovo 15 d. kartu pateikia atsakymus į visus susijusius klausimus, iškeltus atliekant pradinę patikrą.

  Pakeitimas  29

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Jeigu valstybė narė iki kovo 15 d. nepateikia atsakymų į Komisijos iškeltus klausimus arba nepateikia išsamių inventoriaus įverčių, reikalingų Sąjungos inventoriui sudaryti, Komisija parengia įverčius, skirtus naudoti vietoje atitinkamų valstybės narės inventoriaus įverčių. Tuo tikslu Komisija taiko metodus, atitinkančius taikytinas nacionalinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų inventorių rengimo gaires.

  2. Jeigu valstybė narė iki kovo 15 d. nepateikia išsamių inventoriaus įverčių, reikalingų Sąjungos inventoriui sudaryti, Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su atitinkama valstybe nare, parengia įverčius, skirtus naudoti vietoje atitinkamų valstybės narės inventoriaus įverčių. Tuo tikslu Komisija taiko metodus, atitinkančius taikytinas nacionalinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų inventorių rengimo gaires.

  Pakeitimas   30

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Ataskaitų apie jūrų transporto sektoriuje išmetamą CO2 teikimas

  Ataskaitų, kuriose pateikiama jūrų transporto sektoriaus poveikio klimatui informacija, teikimas

  1. Komisija įgaliojama pagal šio reglamento 29 straipsnį priimti deleguotąjį teisės aktą, kuriuo būtų nustatyti jūrų transporto sektoriuje jūrų laivų, atplaukiančių į valstybių narių jūrų uostus, išmetamo CO2 stebėsenos ir ataskaitų teikimo reikalavimai. Priimti stebėsenos ir ataskaitų teikimo reikalavimai atitinka pagal JTBKKK suderintus reikalavimus ir, jeigu įmanoma, laivams taikomus Tarptautinės jūrų organizacijos arba Sąjungos teisės aktų reikalavimus, susijusius su ŠESD išmetimu jūrų transporto sektoriuje. Jeigu įmanoma, stebėsenos ir ataskaitų teikimo reikalavimais, įskaitant centralizuoto duomenų rinkimo ir priežiūros reikalavimus, užtikrinama, kad valstybių narių darbo krūvis būtų kuo mažesnis.

  1. Komisija pagal šio reglamento 29 straipsnį turi iki 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/29/EB, iš dalies keičiančios Direktyvą 2003/87/EB, siekiant patobulinti ir išplėsti Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą1 3 konstatuojamoje dalyje nurodytos datos priimti deleguotąjį teisės aktą, kuriuo būtų nustatyti jūrų transporto sektoriuje jūrų laivų, atplaukiančių į valstybių narių jūrų uostus, poveikio klimatui informacijos stebėsenos ir ataskaitų teikimo reikalavimai. Priimti stebėsenos ir ataskaitų teikimo reikalavimai atitinka pagal JTBKKK suderintą metodiką ir laivams taikomą Tarptautinės jūrų organizacijos metodiką arba Sąjungos teisės aktų reikalavimus, susijusius su ŠESD išmetimu jūrų transporto sektoriuje. Jeigu įmanoma, stebėsenos ir ataskaitų teikimo reikalavimais, įskaitant centralizuoto duomenų rinkimo, priežiūros ir skelbimo reikalavimus, užtikrinama, kad valstybių narių darbo krūvis būtų kuo mažesnis.

   

  Reikalavimai taikomi daug teršalų išmetantiems laivams, įskaitant bent tanklaivius, balkerius, universaliuosius krovininius laivai ir konteinervežius, taikant atitinkamas de minimis dydžio ir eismo ribines vertes.

  2. Kai pagal 1 dalį priimamas teisės aktas, valstybės narės pagal tą teisės aktą nustato ir iki kiekvienų metų (X metų) sausio 15 d. Komisijai praneša apie X-2 metais jūrų transporto sektoriuje išmestą CO2 kiekį.

  2. Kai pagal 1 dalį priimamas deleguotasis aktas, valstybės narės nustato, kaupia, iki kiekvienų metų (X metų) sausio 15 d. perduoda Komisijai ir Europos jūrų saugumo agentūrai (EMSA) jūrų transporto poveikio klimatui X-2 metais informaciją ir paskelbia tą informaciją viešai. Frachtuotojams arba tokių laivų naudotojams sudaromos jiems naudingos galimybės susipažinti su ta informacija.

   

  2a. EMSA teikia jūrų transporto, be kita ko, bendro poveikio pasaulio klimatui analizę, pagrįstą pagal 2 dalį pateikta informacija, įskaitant teršalų, kurie nėra CO2, pvz., suodžių, ir aerozolių poveikį, ir rengia prognozes, įskaitant modelį ir eismo duomenis, jei tikslinga. EMSA reguliariai atnaujina modelį, atsižvelgdama į mokslo pažangą.

   

  EMSA taip pat pasiūlo būdų, kaip būtų galima įdiegti energinio efektyvumo ženklinimą.

   

  _______

   

  1 OL L 140, 2009 6 5, p. 63.

  Pakeitimas  31

  Pasiūlymas dėl reglamento

  13 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Jomis siekiama užtikrinti, kad informacija apie politiką ir priemones, taip pat apie antropogeninės kilmės šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo iš atskirų šaltinių ir kaupimo atskirose terpėse prognozes, kaip nurodyta šio reglamento 14 ir 15 straipsniuose, įskaitant informaciją apie duomenų, metodų ir modelių naudojimą ir taikymą, kokybės užtikrinimo ir kokybės kontrolės veiklą bei jautrumo analizę, būtų pateikiama laiku ir būtų skaidri, tiksli, nuosekli, palyginama ir išsami.

  2. Jomis siekiama užtikrinti, kad informacija apie politiką ir priemones, taip pat apie antropogeninės kilmės šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo iš atskirų šaltinių ir kaupimo atskirose terpėse prognozes, kaip nurodyta šio reglamento 14 ir 15 straipsniuose, įskaitant, kai aktualu, informaciją apie duomenų, metodų ir modelių naudojimą ir taikymą, kokybės užtikrinimo ir kokybės kontrolės veiklą bei jautrumo analizę, būtų pateikiama laiku ir būtų skaidri, tiksli, nuosekli, palyginama ir išsami.

  Pakeitimas  32

  Pasiūlymas dėl reglamento

  14 straipsnio 1 dalies c punkto įžanginė dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (c) informaciją apie nacionalinę politiką bei priemones ir apie Sąjungos politikos ir priemonių, kuriomis ribojamas arba mažinamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas iš atskirų šaltinių ir kaupimas atskirose terpėse, įgyvendinimą pagal sektorius ir konkrečias šio reglamento I priede nurodytas šiltnamio efektą sukeliančias dujas. Ši informacija turėtų atitikti įvairias sąsajas su taikoma nacionaline arba Sąjungos politika, pirmiausia oro kokybės srityje, ir turi apimti:

  (c) informaciją apie nacionalinę politiką bei priemones ir apie Sąjungos politikos ir priemonių, kuriomis ribojamas arba mažinamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas iš atskirų šaltinių, kaupimas atskirose terpėse, didinamas energijos iš atsinaujinančiųjų šaltinių procentas arba mažinamas galutinis bendras suvartojamos energijos kiekis, įgyvendinimą pagal sektorius ir konkrečias šio reglamento I priede nurodytas šiltnamio efektą sukeliančias dujas. Ši informacija turėtų atitikti įvairias sąsajas su taikoma nacionaline arba Sąjungos politika, pirmiausia oro kokybės srityje, ir turi apimti:

  Pakeitimas  33

  Pasiūlymas dėl reglamento

  14 straipsnio 1 dalies c punkto v i papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (vi) prognozuojamos politikos ir priemonių įgyvendinimo išlaidų sąmatas, taip pat, jeigu tinka, faktinių politikos ir priemonių įgyvendinimo išlaidų įverčius;

  (vi) prognozuojamos politikos ir priemonių įgyvendinimo išlaidų ir naudos sąmatas, taip pat, jeigu tinka, faktinių politikos ir priemonių įgyvendinimo išlaidų ir naudos įverčius;

  Pakeitimas  34

  Pasiūlymas dėl reglamento

  14 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (fa) informaciją apie tai, kiek valstybės narės veiksmai atitinka ekonomiškai efektyvią išmetamųjų teršalų mažinimo perspektyvą siekiant Sąjungos ilgalaikio klimato tikslo.

  Pakeitimas  35

  Pasiūlymas dėl reglamento

  14 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Valstybės narės elektroniniu būdu visuomenei teikia informaciją apie nacionalinės politikos ir priemonių išlaidų ir poveikio vertinimą ir apie įgyvendinimą Sąjungos politikos ir priemonių, kuriomis ribojamas arba mažinamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas iš atskirų šaltinių arba tobulinamas kaupimas atskirose terpėse, kartu pateikdamos technines ataskaitas, kuriomis pagrindžiamas vertinimas. Teikiant šią informaciją pateikiami taikytų modelių ir metodinių principų aprašai, apibrėžtys ir pamatinės prielaidos.

  2. Valstybės narės elektroniniu būdu visuomenei teikia informaciją apie nacionalinės politikos ir priemonių išlaidų ir poveikio vertinimą, jei yra, ir apie įgyvendinimą Sąjungos politikos ir priemonių, kuriomis ribojamas arba mažinamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas iš atskirų šaltinių arba tobulinamas kaupimas atskirose terpėse, kartu pateikdamos visos esamos technines ataskaitas, kuriomis pagrindžiamas vertinimas. Teikiant šią informaciją pateikiami taikytų modelių ir metodinių principų aprašai, apibrėžtys ir pamatinės prielaidos.

  Pakeitimas  36

  Pasiūlymas dėl reglamento

  15 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Jeigu valstybė narė iki kiekvienų metų kovo 15 d. nepateikia išsamių prognozių įverčių, Komisija gali parengti įverčius, reikalingus Sąjungos prognozėms sudaryti.

  2. Valstybės narės ataskaitose pateikia naujausias turimas prognozes. Jeigu valstybė narė iki kiekvienų metų kovo 15 d. nepateikia išsamių prognozių įverčių arba prognozės neatitinka 1 dalies, Komisija gali parengti įverčius, reikalingus Sąjungos prognozėms sudaryti.

  Pakeitimas  37

  Pasiūlymas dėl reglamento

  16 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Valstybės narės iki kiekvienų metų kovo 15 d. Komisijai pateikia informaciją apie jų įgyvendintus arba numatomus įgyvendinti prisitaikymo prie klimato kaitos veiksmus, pirmiausia apie nacionalines arba regionines prisitaikymo prie klimato kaitos strategijas ir apie prisitaikymo prie klimato kaitos veiksmus. Teikiant šią informaciją nurodomi biudžeto asignavimai pagal politikos sektorius ir kiekvienos prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės pagrindinis tikslas, priemonės pobūdis, įgyvendinimo būklė ir klimato kaitos poveikio kategorija (pvz., potvyniai, jūros lygio kilimas, kritinės temperatūros, sausros, pavojingi orų reiškiniai).

  Valstybės narės kas dvejus metus iki kovo 15 d. Komisijai pateikia informaciją apie jų įgyvendintus arba numatomus įgyvendinti prisitaikymo prie klimato kaitos veiksmus, pirmiausia apie nacionalines arba regionines prisitaikymo prie klimato kaitos strategijas ir apie prisitaikymo prie klimato kaitos veiksmus. Teikiant šią informaciją nurodomi biudžeto asignavimai pagal politikos sektorius ir kiekvienos prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės pagrindinis tikslas, priemonės pobūdis, įgyvendinimo būklė ir klimato kaitos poveikio kategorija (pvz., potvyniai, jūros lygio kilimas, kritinės temperatūros, sausros, audros, uraganai ir kiti pavojingi orų reiškiniai).

  Consolidated Amendment 38

  Pasiūlymas dėl reglamento

  17 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Valstybės narės, remdamosi geriausiais turimais duomenimis, iki kiekvienų metų (X metų) sausio 15 d. Komisijai pateikia:

  Valstybės narės, remdamosi geriausiais turimais duomenimis ir naudodamosi bendru formatu, pageidautina, kad jam pritartų JTBKKK, iki kiekvienų metų (X metų) sausio 15 d. Komisijai pateikia:

  (a) informaciją apie finansinę paramą, X-1 metais skirtą ir išmokėtą besivystančioms šalims pagal JTBKKK, apie X metams skirtą finansinę paramą ir apie planuojamą suteikti paramą. Pateikiant informaciją nurodoma:

  (a) informaciją apie finansinę paramą, X-1 metais skirtą ir išmokėtą besivystančioms šalims pagal JTBKKK, apie X metams skirtą finansinę paramą ir apie planuojamą suteikti paramą. Pateikiant informaciją nurodoma:

  (i) ar, kiek tai susiję su JTBKKK, finansiniai ištekliai, kuriuos valstybė narė suteikė besivystančioms šalims, yra nauji ar papildomi ir kaip jie buvo apskaičiuoti;

  (i) kokia finansinių išteklių, kuriuos valstybė narė suteikė besivystančioms šalims, dalis yra nauja ar papildoma siekiant tikslo oficialią paramą vystymuisi padidinti iki 0,7 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų lygio, kaip numatyta JTBKKK, ir kaip ji buvo apskaičiuota;

  (ii) informacija apie valstybės narės skirtus finansinius išteklius, susijusius su JTBKKK įgyvendinimu, informaciją pateikiant pagal kanalus (pvz., dvišalius, regioninius ir kitus daugiašalius);

  (ii) informacija apie valstybės narės pagal JTBKKK skirtus finansinius išteklius, informaciją pateikiant pagal finansinių priemonių ir kanalų (pvz., dvišaliai, regioniniai ir kiti daugiašaliai kanalai) tipus;

  kiekybinė informacija apie finansinius srautus, pagrįsta OECD Paramos vystymuisi grupės nustatytais vadinamaisiais „klimato kaitos švelninimo pagalbos ir prisitaikymo prie klimato kaitos pagalbos Rio rodikliais“ (toliau – Rio rodikliai), ir metodinė informacija apie klimato kaitos Rio rodiklių metodikos diegimą;

  kiekybinė informacija apie finansinius srautus, kaip parama projektams arba biudžeto parama, pagrįsta EBPO Paramos vystymuisi grupės nustatytais vadinamaisiais „klimato kaitos švelninimo pagalbos ir prisitaikymo prie klimato kaitos pagalbos Rio rodikliais“ (toliau – Rio rodikliai), ir metodinė informacija apie klimato kaitos Rio rodiklių metodikos diegimą, atskirai nuo kitų finansinių srautų nurodant finansavimą, skiriamą dėl miškų naikinimo ir nykimo susidarančio išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo besivystančiose šalyse (REDD+) veiklai;

  (iv) išsami informacija apie paramą, susijusią su prisitaikymu prie tokio klimato kaitos poveikio ir viešojo bei privačiojo sektorių, jei taikytina, suteiktą besivystančioms šalims, kurios yra ypač jautrios klimato kaitos poveikiui;

  (iv) išsami informacija apie paramą, susijusią su prisitaikymu prie tokio klimato kaitos poveikio ir viešojo bei privačiojo sektorių, jei taikytina, suteiktą besivystančioms šalims, kurios yra ypač jautrios klimato kaitos poveikiui, tiksliai nurodant šalį gavėją, sektorių ir veiklos rūšį;

  (v) išsami informacija apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo paramą, kurią viešasis ir privatus sektorius (jeigu taikytina) suteikė besivystančioms šalims;

  (v) išsami informacija apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo paramą, kurią viešasis ir privatus sektorius (jeigu taikytina) suteikė besivystančioms šalims, tiksliai nurodant šalį gavėją, sektorių ir veiklos rūšį;

   

  (va) išsami informacija apie naujus ir papildomus privačius finansinius srautus, pasitelkiant dvišalį kovos su klimato kaita finansavimą, teikiamą klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos veiklai besivystančiose šalyse, ir apie politiką bei priemones, kuriomis skatinama didinti privačias investicijas į klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos veiklą besivystančiose šalyse, kurios yra JTBKKK narės, įskaitant informaciją apie sumas, šių lėšų naudojimą prisitaikymui prie klimato kaitos, jos švelninimui ar REDD+, šalį gavėją, sektorių, veiklos rūšį ir finansavimo tipą ar priemones, kuriomis šis finansavimas sutelkiamas arba skolinamas;

  (b) informaciją apie valstybės narės veiklą, susijusią su technologijų perdavimu besivystančioms šalims pagal JTBKKK, ir apie X-1 metais perduotas technologijas, informaciją apie numatomą veiklą, susijusią su technologijų perdavimu besivystančioms šalims pagal JTBKKK, ir apie technologijas, kurias ketinama perduoti X-1 ir vėlesniais metais. Į ją turėtų būti įtraukta informacija, ar perduotos technologijos buvo skirtos klimato kaitos švelninimo ar prisitaikymo prie klimato kaitos tikslams, taip pat turėtų būti nurodyta šalis gavėja, suteiktos paramos dydis ir perduotos technologijos pobūdis.

  (b) informaciją apie valstybės narės veiklą, susijusią su technologijų perdavimu besivystančioms šalims ją suderinus su JTBKKK, ir apie X-1 metais perduotas technologijas, informaciją apie numatomą veiklą, susijusią su technologijų perdavimu besivystančioms šalims pagal JTBKKK, ir apie technologijas, kurias ketinama perduoti X-1 ir vėlesniais metais. Į ją turėtų būti įtraukta informacija, ar perduotos technologijos buvo skirtos klimato kaitos švelninimo ar prisitaikymo prie klimato kaitos tikslams, taip pat turėtų būti nurodyta šalis gavėja, suteiktos paramos dydis, viešojo arba privačiojo sektoriaus finansavimo šaltinis, perduotos technologijos sektorius ir pobūdis ir atskirai nurodant viešojo ir privačiojo sektoriu vykdomus veiksmus.

  Pakeitimas  39

  Pasiūlymas dėl reglamento

  17 a straipsnis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  17a straipsnis

   

  Komisijos ataskaitų apie finansinę ir technologinę paramą besivystančioms šalims teikimas

   

  Komisija nustato gaires ir patvirtina bendrą lentelių šabloną pagal ataskaitų teikimo reikalavimus, nustatytus JTBKKK sistemoje, kad užtikrintų ataskaitų pagal šį straipsnį palyginamumą.

   

  Komisija teikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai iki kiekvienų metų (X metai) kovo 15 d. dėl finansinės paramos ir technologijų perdavimo besivystančioms šalims panaudojant Sąjungos biudžetą, priemones ir fondus, ypač Klimato ir biologinės įvairovės fondą.

   

  Kad būtų užtikrintas Sąjungos sudėtinių finansavimo įsipareigojimų skaidrumas, Komisija iki kiekvienų metų birželio 15 d. skelbia bendrą Sąjungos informaciją apie X-1 metus viešai bendroje interneto platformoje.

  Pakeitimas  40

  Pasiūlymas dėl reglamento

  18 straipsnio 1 dalies a punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (a) išsamų pagrindimą, kaip nurodyta Sprendimo Nr. 406/2009/EB 6 straipsnio 2 dalyje;

  (a) išsamų pagrindimą, kaip reikalaujama Sprendimo Nr. 406/2009/EB 6 straipsnio 2 dalyje, ir pagal tą sprendimą panaudotų kreditų skaičių;

  Pakeitimas  41

  Pasiūlymas dėl reglamento

  18 straipsnio 1 dalies d punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (d) informaciją, nurodytą Sprendimo Nr. 406/2009/EB 6 straipsnio 1 dalies b punkte, ir informaciją apie tai, kaip jų pirkimo politika padeda įgyvendinti tarptautinį susitarimą dėl klimato kaitos.

  (d) informaciją, nurodytą Sprendimo Nr. 406/2009/EB 6 straipsnio 1 dalies b punkte, įrodymus, kad laikomasi 2003/87/EB 11b straipsnio 6 dalies nuostatų dėl hidroelektrinių, kurių elektros gamybos pajėgumas viršija 20 MW, projektų veiklos, ir informaciją apie tai, kaip jų pirkimo politika padeda įgyvendinti tarptautinį susitarimą dėl klimato kaitos.

  Pakeitimas  42

  Pasiūlymas dėl reglamento

  18 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (da) informacija apie tai, kaip kreditų panaudojimas papildo vidaus mažinimo, atskaitos tašku laikant bazinių metų lygį, pastangas.

  Pakeitimas  43

  Pasiūlymas dėl reglamento

  18 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  Komisija patvirtina bendrus ataskaitų pagal pirmosios pastraipos b, c ir d punktus šablonus, kad užtikrintų visišką ataskaitų skaidrumą ir palyginamumą.

  Pakeitimas  44

  Pasiūlymas dėl reglamento

  18 straipsnio 4 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  4. Pagal šį straipsnį Komisijai pateiktas ataskaitas valstybės narės skelbia visuomenei.

  4. Pagal šį straipsnį Komisijai pateiktas ataskaitas valstybės narės skelbia visuomenei. Institucija suteikia galimybę visuomenei gauti bendrą Sąjungos informaciją lengvai prieinama forma.

  Pakeitimas  45

  Pasiūlymas dėl reglamento

  20 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Pradedant nuo 2013 m. duomenų, Komisijos pavedimu ekspertai atlieka metinę valstybių narių pagal šio reglamento 7 straipsnio 2 dalį pateiktų nacionalinių inventorių duomenų peržiūrą, siekiant įvertinti, kaip valstybėms narėms sekasi mažinti arba riboti jų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą pagal Sprendimo Nr. 406/2009/EB 3 straipsnį ir siekti kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo arba ribojimo tikslų, nustatytų Sąjungos teisės aktais.

  2. Pradedant nuo 2013 m. duomenų, Komisijos pavedimu ekspertai atlieka metinę valstybių narių pagal šio reglamento 7 straipsnio 2 dalį pateiktų nacionalinių inventorių duomenų peržiūrą, siekiant įvertinti, kaip valstybėms narėms sekasi mažinti arba riboti jų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą pagal Sprendimo Nr. 406/2009/EB 3 straipsnį ir siekti kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo arba ribojimo tikslų, nustatytų Sąjungos teisės aktais. Tame procese visapusiškai dalyvauja valstybės narės.

  Pakeitimas  46

  Pasiūlymas dėl reglamento

  20 straipsnio 3 dalies c punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (c) jeigu taikytina, reikiamų techninių pataisų apskaičiavimą.

  (c) jeigu taikytina, reikiamų techninių pataisų apskaičiavimą konsultuojantis su valstybėmis narėmis.

  Pakeitimas  47

  Pasiūlymas dėl reglamento

  20 straipsnio 5 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  5. Komisija priima įgyvendinimo teisės aktą, pagal kurį nustatomas bendras atitinkamais metais išmestas teršalų kiekis, gaunamas remiantis kiekvienos valstybės narės inventoriaus duomenimis, pataisytais baigus atitinkamą metinę ekspertų atliekamą peržiūrą.

  5. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomas bendras atitinkamais metais išmestas teršalų kiekis, gaunamas remiantis kiekvienos valstybės narės inventoriaus duomenimis, pataisytais baigus atitinkamą metinę ekspertų atliekamą peržiūrą. Šie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 30 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

  Pakeitimas  48

  Pasiūlymas dėl reglamento

  22 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Remdamasi pagal šio reglamento 7, 8, 11 ir 15–18 straipsnius pateikta informacija ir pasitarusi su valstybėmis narėmis ir siekdama nustatyti, ar padaryta pakankama pažanga, Komisija kasmet įvertina Sąjungos ir jos valstybių narių padarytą pažangą įgyvendinant šiuos įsipareigojimus:

  1. Remdamasi pagal šio reglamento 7, 8, 11, 14 ir 15–18 straipsnius pateikta informacija ir pasitarusi su valstybėmis narėmis ir siekdama nustatyti, ar padaryta pakankama pažanga, Komisija kasmet įvertina Sąjungos ir jos valstybių narių padarytą pažangą įgyvendinant šiuos įsipareigojimus:

  Pakeitimas  49

  Pasiūlymas dėl reglamento

  22 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (ba) ilgalaikis su klimatu susijęs tikslas ir ekonomiškai efektyvi išmetamųjų teršalų mažinimo perspektyva, įskaitant išmetamųjų teršalų kiekio viduje sumažinimo rodiklius 2030 m. ir 2040 m.;

  Pakeitimas  50

  Pasiūlymas dėl reglamento

  22 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Remdamasi valstybių narių pagal šio reglamento 7 straipsnį pateiktais teršalų išmetimo duomenimis, Komisija kas dvejus metus įvertina bendrą aviacijos poveikį pasaulio klimatui, įskaitant kitokį poveikį nei išmetamas CO2, pvz., azoto oksidų poveikį, ir padarinius, pvz., plunksninių debesų susidarymo skatinimą, ir prireikus patobulina šį kiekybinį vertinimą remdamasi mokslo pasiekimais ir oro eismo duomenimis.

  2. Remdamasi valstybių narių pagal šio reglamento 7 straipsnį pateiktais teršalų išmetimo duomenimis, Komisija kas dvejus metus įvertina bendrą aviacijos poveikį pasaulio klimatui, įskaitant kitokį poveikį nei išmetamas CO2, pvz., azoto oksidų poveikį, ir padarinius, pvz., plunksninių debesų susidarymo skatinimą, ir patobulina šį kiekybinį vertinimą remdamasi modeliavimu ir oro eismo duomenimis. Komisija reguliariai patikslina modeliavimą, visų pirma atsižvelgdama į mokslo pažangą.

  Pakeitimas  51

  Pasiūlymas dėl reglamento

  22 straipsnio 3 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. Komisija iki kiekvienų metų spalio 31 d. Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, kurioje apibendrinamos šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyto vertinimo išvados.

  3. Komisija iki kiekvienų metų spalio 31 d. Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, kurioje apibendrinamos šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyto vertinimo išvados. Pirmojoje ataskaitoje ir, jei tikslinga, tolesnėse ataskaitose Komisija išnagrinėja politikos ir priemonių pasekmes, jei būtų nustatyta 20 metų metano skaičiavimų perspektyva, atsižvelgiant į Sąjungos vidutinio laikotarpio ir ilgalaikius klimato tikslus.

  Pakeitimas  52

  Pasiūlymas dėl reglamento

  28 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  28 straipsnis

  Išbraukta.

  Įpareigojimų atšaukimas arba keitimas

   

  Komisija įgaliojama pagal šio reglamento 29 straipsnį priimti deleguotuosius teisės aktus, kuriais atšaukiami šio reglamento 4–7, 10–12, 14, 15, 17–19 straipsniai ar kurie nors iš jų arba kuriais daromi šių straipsnių pakeitimai, jei ji nusprendžia, kad dėl tarptautinių arba kitokių pokyčių susidarė aplinkybės, dėl kurių šiais straipsniais nustatyti įpareigojimai tapo nebereikalingi, neproporcingi siekiant atitinkamos naudos, neatitinka pagal JTBKKK taikomų ataskaitų teikimo reikalavimų arba jie yra dubliuojami. Pagal šį straipsnį priimtais teisės aktais valstybėms narėms neturėtų būti užkraunama didesnė bendra Sąjungos arba tarptautinių ataskaitų teikimo įpareigojimų našta.

   

  Pakeitimas  53

  Pasiūlymas dėl reglamento

  30 straipsnio 1 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  1a. Kai pateikiama nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

  Pakeitimas  54

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 priedo 7 a antraštinė dalis(nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  Išmetami suodžiai

  • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.....
  • [2]  OL ....

  AIŠKINAMOJI DALIS

  Norint žinoti, ar ES ir jos valstybėms narėms pakankamai gerai sekasi siekti tikslų, ir parengti aktyvią naują politiką siekiant spręsti klimato kaitos problemą, nepaprastai svarbu yra laiku pateikti, patikimi ir tikslūs duomenys apie išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Stebėsenos mechanizmą, įdiegtą pagal Sprendimą Nr. 280/2004/EB, pakeis reglamentas dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų mechanizmo (SAM). Nors dauguma SAM nuostatų panašios į reikalavimus pagal Sprendimą 280/2004/EB, Komisija pasiūlė kelis patobulinimus. Komisijos pasiūlyme nustatyti nacionalinio lygmens ataskaitų teikimo reikalavimai ir nereikalaujama, kad MVĮ ar pramonės įmonės rinktų papildomų duomenų.

  Siūloma redakcija siekiama, be kita ko:

  - padėti valstybėms narėms įgyvendinti klimato ir energetikos dokumentų rinkinį;

  - pagerinti teikiamų duomenų perdavimą tinkamu laiku, jų skaidrumą ir palyginamumą;

  - užtikrinti, kad Sąjunga ir jos valstybės narės laikytųsi tarptautinių stebėjimo ir ataskaitų teikimo įsipareigojimų, įskaitant ataskaitų dėl besivystančioms šalims skiriamos paramos teikimą;

  - sudaryti sąlygas rengti naujas Sąjungos klimato kaitos priemones.

  Pranešėjas visiškai pritaria siūlomiems patobulinimams, kuriais siekiama supaprastinti ir stiprinti ES išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo taisykles ir didinti ES patikimumą besivystančių šalių klausimu, teikiant skaidrią ir išsamią informaciją apie teikiamos paramos rūšis ir dydį.

  Pranešėjas siūlo sustiprinti Komisijos pasiūlymą keliose srityse:

  - siekiant užtikrinti įvairių klimato ir energetikos dokumentų rinkinio tikslų derėjimą, praplečiama ataskaitų teikimo ir stebėsenos nuostatų taikymo sritis ir įtraukiamas energijos iš atsinaujinančiųjų šaltinių procentas ir bendras galutinis suvartotos energijos kiekis;

  - Kankūno susitarimuose (Sprendimas 1/CP.16) reikalaujama, kad išsivysčiusios šalys parengtų anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamas vystymosi strategijas. Šios nuostatos įtrauktos į Komisijos pasiūlymą, kuriame reikalaujama, kad valstybės narės parengtų ir įgyvendintų tokias strategijas siekiant ilgalaikių klimato tikslų. Strategijos turėtų derėti su ekonomiškumo principo laikymusi siekiant ilgalaikių klimato tikslų, kaip minima ES mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo plane, t. y. iki 2020 m. viduje sumažinti išmetamą kiekį 25 proc., iki 2030 m. – 40 proc. ir iki 2040 m. – 60 proc. palyginti su 1990 m. lygiu;

  - jūrų transportas yra labai svarbus sektorius kalbant apie šiltnamio efektą sukeliančias dujas visame pasaulyje. Teisės aktų leidėjai įsipareigojo taikyti sektoriui ES taršos mažinimo tikslus, nors ir nėra tarptautinių priemonių, tačiau šiuo metu surenkamų duomenų nepakanka, kad būtų galima aiškiai suprasti, kokį poveikį klimatui turi šis sektorius;

  Pagal ankstesnes Europos Parlamento pozicijas dėl pajamų iš taršos leidimų prekybos aukcionų pranešėjas siūlo ir toliau vykdyti nuodugnią dabartinių nuostatų dėl pajamų paskirstymo priežiūrą.

  Vystymosi komiteto NUOMONĖ (24.4.2012)

  pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo
  (COM(2011)0789 – C7‑0433/2011 – 2011/0372(COD))

  Nuomonės referentė: Åsa Westlund

  TRUMPAS PAGRINDIMAS

  Turi būti atkreiptas ypatingas dėmesys į būdą, kuriuo valstybių donorių vyriausybės nustato finansinį papildomumą, siekiant užtikrinti, kad būtų skiriama pakankamai lėšų poreikiams, susijusiems su klimato kaita, ir tuo pat metu išvengti nukrypimų nuo vystymosi įsipareigojimų. Kai bus užtikrintas finansinis papildomumas, nebereiks naudotis oficialia parama vystymuisi (OVP) kaip pagrindiniu finansavimo šaltiniu. Atsižvelgiant į tai svarbu, kad valstybės narės nurodytų, ar nauji ir papildomi ištekliai skiriami pasiekti tikslą skirti oficialiai vystymosi pagalbai 0,7 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų, taigi taip nurodytų išteklių finansinį šaltinį. Be to, teikiant paramą atskiroms programoms gali būti sunkiau atsekti su klimatu susijusius finansinius srautus, kadangi ištekliai nukeliauja tiesiai į šalies gavėjos nacionalinę finansavimo sistemą. Todėl svarbu, kad naujus ir papildomus kovos su klimato kaita finansavimo šaltinius būtų galima lengvai atsekti ir panaudoti juos kartu su vystymosi programoms skirto finansavimo srautais. Taip pat bus dar svarbiau atsekti, kaip šalių gavėjų vyriausybės skirsto savo išlaidas.

  PAKEITIMAI

  Vystymosi komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

  Pakeitimas  1

  Pasiūlymas dėl reglamento

  16 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (16) Sprendimu 1/CP.15 Sąjunga ir valstybės narės įsipareigojo svariai finansiškai paremti besivystančių šalių prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos švelninimo veiksmus. Pagal Sprendimo 1/CP.16 40 punktą kiekviena išsivysčiusi JTBKKK šalis privalo patobulinti ataskaitų apie finansinę, technologinę ir gebėjimų ugdymo paramą besivystančioms JTBKKK šalims teikimą. Geresnės ataskaitos yra labai svarbios, kad būtų pripažintos Sąjungos ir valstybių narių pastangos laikytis savo įsipareigojimų. Be to, Sprendimu 1/CP.16 nustatytas naujas technologijų mechanizmas, skirtas pagerinti tarptautinį technologijų perdavimą. Šiuo reglamentu turėtų būti užtikrintas patikimos naujausios informacijos apie technologijų perdavimą besivystančioms šalims skelbimas;

  (16) Sprendimu 1/CP.15 Sąjunga ir valstybės narės įsipareigojo svariai finansiškai paremti besivystančių šalių prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos švelninimo veiksmus. Pagal Sprendimo 1/CP.16 40 punktą kiekviena išsivysčiusi JTBKKK šalis privalo patobulinti ataskaitų apie finansinę, technologinę ir gebėjimų ugdymo paramą besivystančioms JTBKKK šalims teikimą. Geresnės ataskaitos yra labai svarbios, kad būtų pripažintos Sąjungos ir valstybių narių pastangos laikytis savo įsipareigojimų, ypač įsipareigojimų politikos suderinamumo vystymosi labui, kaip nurodyta SESV 208 straipsnyje. Be to, Sprendimu 1/CP.16 nustatytas naujas technologijų mechanizmas, skirtas pagerinti tarptautinį technologijų perdavimą. Šiuo reglamentu turėtų būti užtikrintas patikimos naujausios informacijos apie technologijų perdavimą besivystančioms šalims skelbimas;

  Pakeitimas  2

  Pasiūlymas dėl reglamento

  17 straipsnio a punkto i papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  i) ar, kiek tai susiję su JTBKKK, finansiniai ištekliai, kuriuos valstybė narė suteikė besivystančioms šalims, yra nauji ar papildomi ir kaip jie buvo apskaičiuoti;

  i) ar, kiek tai susiję su JTBKKK, finansiniai ištekliai, kuriuos valstybė narė suteikė besivystančioms šalims, yra nauji, ar papildomi siekiant tikslo oficialią paramą vystymuisi padidinti iki 0,7 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų, ir kaip jie buvo apskaičiuoti;

  Pagrindimas

  Nuorodos į 0,7 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų sudarančią oficialią paramą vystymuisi reikia siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi finansinių įsipareigojimų dėl kovos su klimato kaita ir kad jie būtų užtikrinami tokiu būdu, kad tarptautinės viešosios lėšos, susijusios su paramos neturtingų šalių vystymuisi ilgalaikiais įsipareigojimais, nebūtų skiriamos kitiems dalykams.

  Pakeitimas  3

  Pasiūlymas dėl reglamento

  17 straipsnio a punkto ii papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  ii) informacija apie valstybės narės skirtus finansinius išteklius, susijusius su JTBKKK įgyvendinimu, informaciją pateikiant pagal kanalus (pvz., dvišalius, regioninius ir kitus daugiašalius);

  ii) informacija apie valstybės narės skirtus finansinius išteklius, susijusius su JTBKKK įgyvendinimu, informaciją pateikiant pagal finansinių priemonių ir kanalų (pvz., dvišalių, regioninių ir kitų daugiašalių kanalų) tipus;

  Pagrindimas

  Nuoroda į papildomumą siekiant OPV skirti 0,7 BNP sustiprinama reikalavimu suteikti informaciją apie finansinės priemonės, kurią naudojant bus skiriama pagalba, tipą. Tokiu būdu bus galima geriau identifikuoti finansavimo šaltinį (vystymuisi skirtos lėšos, ar ne).

  Pakeitimas  4

  Pasiūlymas dėl reglamento

  17 straipsnio a punkto iii papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  iii) kiekybinė informacija apie finansinius srautus, pagrįsta OECD Paramos vystymuisi grupės nustatytais vadinamaisiais „klimato kaitos švelninimo pagalbos ir prisitaikymo prie klimato kaitos pagalbos Rio rodikliais“ (toliau – Rio rodikliai), ir metodinė informacija apie klimato kaitos Rio rodiklių metodikos diegimą;

  iii) kiekybinė informacija apie finansinius srautus teikiant paramą projektui arba biudžetui, pagrįsta OECD Paramos vystymuisi grupės nustatytais vadinamaisiais „klimato kaitos švelninimo pagalbos ir prisitaikymo prie klimato kaitos pagalbos Rio rodikliais“ (toliau – Rio rodikliai), ir metodinė informacija apie klimato kaitos Rio rodiklių metodikos diegimą;

  Pagrindimas

  Tarptautinės viešosios finansinės pagalbos besivystančioms šalims formos vis dažniau yra programinės – vis daugiau naudojama biudžetinė parama ir mažiau atskiriems projektams skirta pagalba. OECD Paramos vystymuisi komitetas gali atsekti tik atskiriems projektams ar sektoriams skiriamus finansinius srautus, susijusius su klimato kaita – tokių srautų negalima atsekti teikiant bendrą paramą biudžetui. Ateityje tai gali tapti dar svarbiau, kadangi su klimato kaita susijusi vystymosi parama vis dažniau teikiama pagal programas.

  Pakeitimas  5

  Pasiūlymas dėl reglamento

  17 straipsnio b punkto iv papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  iv) išsami informacija apie paramą, susijusią su prisitaikymu prie tokio klimato kaitos poveikio ir viešojo bei privačiojo sektorių, jei taikytina, suteiktą besivystančioms šalims, kurios yra ypač jautrios klimato kaitos poveikiui;

  iv) išsami informacija apie paramą, susijusią su prisitaikymu prie tokio klimato kaitos poveikio ir viešojo bei privačiojo sektorių, jei taikytina, suteiktą besivystančioms šalims, kurios yra ypač jautrios klimato kaitos poveikiui, nurodant šalį gavėją, sektorių ir veiklos tipą;

  Pakeitimas  6

  Pasiūlymas dėl reglamento

  17 straipsnio a punkto v papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  v) išsami informacija apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo paramą, kurią viešasis ir privatus sektorius (jeigu taikytina) suteikė besivystančioms šalims;

  v) išsami informacija apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo paramą, kurią viešasis ir privatus sektorius (jeigu taikytina) suteikė besivystančioms šalims, nurodant šalį gavėją, sektorių ir veiklos tipą;

  Pakeitimas  7

  Pasiūlymas dėl reglamento

  17 straipsnio b punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b) informaciją apie valstybės narės veiklą, susijusią su technologijų perdavimu besivystančioms šalims pagal JTBKKK, ir apie X-1 metais perduotas technologijas, informaciją apie numatomą veiklą, susijusią su technologijų perdavimu besivystančioms šalims pagal JTBKKK, ir apie technologijas, kurias ketinama perduoti X-1 ir vėlesniais metais. Į ją turėtų būti įtraukta informacija, ar perduotos technologijos buvo skirtos klimato kaitos švelninimo ar prisitaikymo prie klimato kaitos tikslams, taip pat turėtų būti nurodyta šalis gavėja, suteiktos paramos dydis ir perduotos technologijos pobūdis.

  b) informaciją apie valstybės narės veiklą, susijusią su technologijų perdavimu besivystančioms šalims pagal JTBKKK, ir apie X-1 metais perduotas technologijas, informaciją apie numatomą veiklą, susijusią su technologijų perdavimu besivystančioms šalims pagal JTBKKK, ir apie technologijas, kurias ketinama perduoti X-1 ir vėlesniais metais. Į ją turėtų būti įtraukta informacija, ar perduotos technologijos buvo skirtos klimato kaitos švelninimo, ar prisitaikymo prie klimato kaitos tikslams, taip pat turėtų būti nurodyta šalis gavėja, suteiktos paramos dydis, finansavimo šaltinis ir perduotos technologijos pobūdis.

  Pagrindimas

  Tai taip pat padės nustatyti, ar lėšų šaltinis yra OPV biudžetas.

  Pakeitimas  8

  Pasiūlymas dėl reglamento

  18 straipsnio 1 dalies b punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b) informaciją apie X-1 metų pajamas, valstybės narės gautas aukcionuose pardavus leidimus pagal Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 1 dalį. Pateikiant tokią informaciją taip pat įtraukiama specifinė išsami informacija apie 50 proc. pajamų panaudojimą ir atitinkamus taikytus veiksmus, nurodant tokių taikytų veiksmų kategoriją pagal Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 3 dalį ir atitinkamą šalį arba regioną, kuriems buvo skirtos tos pajamos;

  b) informaciją apie X-1 metų pajamas, valstybės narės gautas aukcionuose pardavus leidimus pagal Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 1 dalį. Pateikiant tokią informaciją taip pat įtraukiama specifinė išsami informacija apie 50 proc. pajamų panaudojimą ir atitinkamus taikytus veiksmus, nurodant tokių taikytų veiksmų kategoriją ir papildomumą pagal Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 3 dalį ir atitinkamą šalį arba regioną, kuriems buvo skirtos tos pajamos;

  Pakeitimas  9

  Pasiūlymas dėl reglamento

  18 straipsnio 1 dalies d punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  d) informaciją, nurodytą Sprendimo Nr. 406/2009/EB 6 straipsnio 1 dalies b punkte, ir informaciją apie tai, kaip jų pirkimo politika padeda įgyvendinti tarptautinį susitarimą dėl klimato kaitos.

  d) informaciją, nurodytą Sprendimo Nr. 406/2009/EB 6 straipsnio 1 dalies b punkte, ir informaciją apie tai, kaip jų pirkimo politika padeda įgyvendinti tarptautinį susitarimą dėl klimato kaitos. Valstybės narės, tvirtindamos veiklą pagal elektros gamybos naudojant vandens energiją projektus, kai gamybos pajėgumai viršija 20 MW, užtikrina, kad vykdant tokią veiklą pagal projektus būtų laikomasi atitinkamų tarptautinių kriterijų ir gairių, įskaitant 2010 m. lapkričio mėn. Tarptautinės vandens energijos asociacijos paskelbtą Vandens energijos tvarumo įvertinimo protokolą.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmas

  Nuorodos

  COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD)

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  ENVI

  30.11.2011

   

   

   

  Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  DEVE

  19.1.2012

   

   

   

  Pranešėjas(-ai)

         Paskyrimo data

  Åsa Westlund

  5.12.2011

   

   

   

  Svarstymas komitete

  27.3.2012

   

   

   

  Priėmimo data

  24.4.2012

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  24

  0

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Thijs Berman, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Véronique De Keyser, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, Anna Záborská

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Santiago Fisas Ayxela, Judith Sargentini

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

  Sergio Gutiérrez Prieto, Emilio Menéndez del Valle, Katarína Neveďalová, Claudiu Ciprian Tănăsescu

  Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ (9.5.2012)

  pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo
  (COM(2011)0789 – C7‑0433/2011 – 2011/0372(COD))

  Nuomonės referentas: Takis Hadjigeorgiou

  TRUMPAS PAGRINDIMAS

  1.        Europos Parlamentas pažymi, kad įgyvendinus Komisijos pasiūlymą pakeisti Sprendimą Nr. 280/2004/EB reglamentu būtų lengviau įvykdyti jo nuostatas – būtų pagerinta esama stebėsenos ir įgyvendinimo tvarka. Remiantis sukaupta patirtimi, būtina gerinti ES taikomą teršalų išmetimo stebėsenos, ataskaitų teikimo ir patikros tvarką.

  2.        Pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją (JTBKKK) ES ir jos valstybių narių reikalaujama parengti, periodiškai atnaujinti, skelbti ir teikti šalių konferencijai ataskaitas apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurioms Monrealio protokolas dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų nėra taikomas, antropogeninių teršalų pagal šaltinius ir šalinimą absorbentais nacionalinius inventorius, taikant lyginamuosius metodus, patvirtintus šalių konferencijoje.

  3.        Europos Parlamentas pažymi, kad JTBKKK, kuri Europos Bendrijos vardu patvirtinta Sprendimu 94/69/EB, galutinis tikslas – stabilizuoti šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentraciją atmosferoje iki tokio lygio, kad pavojingas antropogeninis poveikis nesutrikdytų klimato sistemos. Norint pasiekti šį tikslą, metinė vidutinė paviršiaus temperatūra, palyginti su ikipramoninio laikotarpio temperatūra, visame pasaulyje turėtų padidėti ne daugiau kaip 2 proc. Tai reiškia, kad išmetamųjų teršalų mažinimo procese Bendrija turėtų veikti aktyviau, į šį procesą turėtų skubiai įsitraukti pramoninės šalys ir reikėtų imtis priemonių, kuriomis šiame procese būtų skatinamos dalyvauti besivystančios šalys.

  PAKEITIMAI

  Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą įtraukti į savo pranešimą šiuos pakeitimus:

  Pakeitimas  1

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (4) JTBKKK šalių konferencijos sprendimas 1/CP.15 (toliau – Sprendimas 1/CP.15, arba Kopenhagos susitarimas) ir JTBKKK šalių konferencijos sprendimas 1/CP.16 (toliau – Sprendimas 1/CP.15, arba Kankūno susitarimai) labai prisidėjo prie pažangos darniai sprendžiant klimato kaitos problemas. Šiais sprendimais nustatyti nauji stebėsenos ir ataskaitų teikimo reikalavimai, taikomi įgyvendinant plataus užmojo Sąjungos ir valstybių narių prisiimtus teršalų išmetimo mažinimo įsipareigojimus, ir užtikrinta parama besivystančioms šalims. Be to, šiais sprendimais pripažinta, kad prisitaikymas prie klimato kaitos yra toks pat svarbus, kaip ir klimato kaitos švelninimas. Sprendimu 1/CP.16 taip pat reikalaujama, kad išsivysčiusios šalys parengtų anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamas vystymosi strategijas arba planus. Tikimasi, kad šios strategijos arba planai padės ugdyti mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų visuomenę ir užtikrinti didelį nuolatinį augimą ir tvarią plėtrą. Šis reglamentas juo įgaliotaisiais aktais turėtų palengvinti šių ir būsimų stebėsenos ir ataskaitų teikimo reikalavimų, keliamų pagal papildomus sprendimus arba JTBKKK patvirtintus tarptautinius susitarimus, įgyvendinimą;

  (4) JTBKKK šalių konferencijos sprendimas 1/CP.15 (toliau – Sprendimas 1/CP.15, arba Kopenhagos susitarimas) ir JTBKKK šalių konferencijos sprendimas 1/CP.16 (toliau – Sprendimas 1/CP.15, arba Kankūno susitarimai) labai prisidėjo prie pažangos darniai sprendžiant klimato kaitos problemas. Šiais sprendimais nustatyti nauji stebėsenos ir ataskaitų teikimo reikalavimai, taikomi įgyvendinant plataus užmojo Sąjungos ir valstybių narių prisiimtus teršalų išmetimo mažinimo įsipareigojimus, ir užtikrinta parama besivystančioms šalims. Be to, šiais sprendimais pripažinta, kad prisitaikymas prie klimato kaitos yra toks pat svarbus, kaip ir klimato kaitos švelninimas. Sprendimu 1/CP.16 taip pat reikalaujama, kad išsivysčiusios šalys parengtų anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamas vystymosi strategijas arba planus. Tikimasi, kad šios strategijos arba planai padės ugdyti mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų visuomenę ir mažomis sąnaudomis užtikrinti didelį nuolatinį augimą ir tvarią plėtrą. Pagal 2011 m. kovo 8 d. Komisijos komunikatą dėl konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. plano vietinis išmetamas ŠESD kiekis, palyginti su 1990 m., būtų ekonomiškai efektyviai sumažintas atitinkamai/40 ir 60 proc. iki 2030 ir 2040 m. Šis reglamentas juo įgaliotaisiais aktais turėtų palengvinti šių ir būsimų stebėsenos ir ataskaitų teikimo reikalavimų, keliamų pagal papildomus sprendimus arba JTBKKK patvirtintus tarptautinius susitarimus, įgyvendinimą;

  Pakeitimas  2

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (5) 2009 m. priimtas klimato kaitos ir energetikos dokumentų rinkinys, pirmiausia 2009 m. balandžio 23 d. Sprendimas Nr. 406/2009/EB dėl valstybių narių pastangų mažinti jų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, Bendrijai siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas ir 2009 m. balandžio 23 d. Direktyva 2009/29/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2003/87/EB, siekiant patobulinti ir išplėsti Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą; tuo būdu patvirtintas Sąjungos ir valstybių narių įsipareigojimas mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Sąjungos teršalų išmetimo stebėsenos ir ataskaitų teikimo sistema taip pat turėtų būti atnaujinta atsižvelgiant į naujus šių teisės aktų reikalavimus;

  (5) 2009 m. priimtas klimato kaitos ir energetikos dokumentų rinkinys, pirmiausia 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 406/2009/EB dėl valstybių narių pastangų mažinti jų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, Bendrijai siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/29/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2003/87/EB, siekiant patobulinti ir išplėsti Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, ir 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją1; taip patvirtintas Sąjungos ir valstybių narių įsipareigojimas mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Sąjungos teršalų išmetimo stebėsenos ir ataskaitų teikimo sistema taip pat turėtų būti atnaujinta atsižvelgiant į naujus šių teisės aktų reikalavimus;

   

  _____________

   

  1 OL L 140, 2009 6 5, p. 16.

  Pakeitimas  3

  Pasiūlymas dėl reglamento

  7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (7a) Kipras ir Malta yra įtraukti į Kioto protokolo I priedą Sprendimu Nr. CP.17 (įsigaliosiančiu 2013 m. sausio 1 d. ar vėliau) ir Sprendimu Nr. 3/CP15 (įsigaliojusiu 2010 m. spalio 26 d.).

  Pakeitimas  4

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (10a) siekiant užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos ir ataskaitų teikimo tvarkos veiksmingumą reikia vengti toliau didinti valstybėms narėms jau tenkančią finansinę ir administracinę naštą.

  Pakeitimas  5

  Pasiūlymas dėl reglamento

  12 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (12) Sąjunga ir valstybės narės turėtų siekti pateikti naujausią informaciją apie jų išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, pirmiausia pagal „Europa 2020“ strategiją ir nustatytus jos įgyvendinimo terminus. Šis reglamentas turėtų suteikti galimybę parengti tokius įverčius per kuo trumpesnį laiką naudojant statistinę ir kitokią informaciją;

  (12) Sąjunga ir valstybės narės turėtų siekti pateikti naujausią informaciją apie jų išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, pirmiausia pagal „Europa 2020“ strategiją ir nustatytus jos įgyvendinimo terminus bei įgyvendinant Europos kosmoso politiką ir strategiją, kuriomis siekiama įveikti svarbius iššūkius, pvz., vykdyti gaivalinių nelaimių, išteklių ir klimato stebėseną, Sąjungos piliečių labui. Šiuo požiūriu iš kosmoso gautus duomenis reikėtų laikyti ES ir valstybėms narėms esminėmis stebėsenos priemonėmis, nes naudojant šias priemones galima gerinti bendrą padėtį, susijusią su į aplinką išmetamo anglies dioksido ir metano kiekiu bei LULUCF. Šiuo tikslu reikėtų kuo aktyviau naudotis Globalia aplinkos ir saugumo stebėsenos sistema (GMES) ir kitomis palydovinėmis sistemomis siekiant laiku pateikti išmetamųjų teršalų ataskaitas (matuojant visą per parą dėl žmogaus veiklos ir kaimo vietovėse išmetamo anglies dioksido ir metano kiekį bei anglies dioksido absorbentų kiekį) ir atlikti nepriklausomus apskaičiuotų išmetamųjų teršalų ataskaitų tikrinimus. Šis reglamentas turėtų suteikti galimybę parengti tokius įverčius per kuo trumpesnį laiką naudojant statistinę ir kitokią informaciją;

  Pakeitimas  6

  Pasiūlymas dėl reglamento

  25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (25a) Komisijos įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, siekiant į šio reglamento I priede pateikiamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų sąrašą įtraukti naujas medžiagas arba išbraukti jame jau esančias medžiagas, turi atitikti visus naujus tarptautinius susitarimus.

  Pakeitimas  7

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Valstybės narės ir Sąjungos vardu veikianti Komisija kuria ir įgyvendina anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamas vystymosi strategijas, kurios padėtų:

  1. Valstybės narės ir Sąjungos vardu veikianti Komisija kuria ir įgyvendina anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamas vystymosi strategijas, kurios padėtų:

  (a) skaidriai ir tiksliai registruoti faktinę ir prognozuojamą valstybių narių pažangą (įskaitant Sąjungos priemonių indėlį) įgyvendinant Sąjungos ir valstybių narių įsipareigojimus pagal JTBKKK ir siekiant apriboti arba sumažinti antropogeninės kilmės šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą;

  (a) skaidriai ir tiksliai registruoti faktinę ir prognozuojamą valstybių narių pažangą (įskaitant Sąjungos priemonių indėlį) įgyvendinant Sąjungos ir valstybių narių įsipareigojimus pagal JTBKKK ir siekiant apriboti arba sumažinti antropogeninės kilmės šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą;

  (b) laikytis valstybių narių šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo įsipareigojimų pagal Sprendimą Nr. 406/2009/EB ir siekti ilgalaikio teršalų išmetimo iš atskirų šaltinių mažinimo ir kaupimo atskirose terpėse tobulinimo visuose sektoriuose, atsižvelgiant į Sąjungos tikslą iki 2050 m., palyginti su 1990 m. lygiu, teršalų išmetimą sumažinti 80–95 proc., turint omeny sumažinimą, kurį pagal TKKK reikalavimus kaip grupė turi užtikrinti išsivysčiusios šalys.

  (b) laikytis valstybių narių šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo įsipareigojimų pagal Sprendimą Nr. 406/2009/EB ir siekti ilgalaikio teršalų išmetimo iš atskirų šaltinių mažinimo ir kaupimo atskirose terpėse tobulinimo visuose sektoriuose, atsižvelgiant į Sąjungos tikslą iki 2050 m., palyginti su 1990 m. lygiu, ES teršalų išmetimą sumažinti 80–95 proc., suderinant su ekonominio efektyvumo planu, įskaitant išmetamųjų teršalų kiekio šalyje sumažinimą 2030 m. ir 2040 m., turint omeny sumažinimą, kurį pagal TKKK reikalavimus kaip grupė turi užtikrinti išsivysčiusios šalys.

  Pakeitimas  8

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Valstybės narės savo anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamą vystymosi strategiją Komisijai pateikia praėjus metams nuo šio reglamento įsigaliojimo arba laikydamosi tarptautiniu lygiu suderinto tvarkaraščio, nustatyto pagal JTBKKK procesą.

  2. Valstybės narės savo anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamą vystymosi strategiją Komisijai pateikia praėjus dvejiems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo arba laikydamosi tarptautiniu lygiu suderinto tvarkaraščio, nustatyto pagal JTBKKK procesą.

  Pakeitimas  9

  Pasiūlymas dėl reglamento

  12 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Pasibaigus kasmetinei Kioto protokole nustatytu pirmuoju įsipareigojimų laikotarpiu vykdomai nacionalinių inventorių peržiūrai pagal Kioto protokolą, įskaitant rezoliucijos dėl įgyvendinimo klausimų parengimą, valstybės narės atsisako registre esančių NNV, TŠV, ITMV ir PITMV, atitinkančių per tuos metus jų išmestą grynąjį teršalų kiekį.

  1. Pasibaigus kasmetinei Kioto protokole nustatytu pirmuoju įsipareigojimų laikotarpiu vykdomai nacionalinių inventorių peržiūrai pagal Kioto protokolą, įskaitant rezoliucijos dėl įgyvendinimo klausimų parengimą, valstybės narės atsisako registre naudojamų NNV, TŠV, ITMV ir PITMV, atitinkančių per tuos metus jų išmestą grynąjį teršalų kiekį.

  Pakeitimas  10

  Pasiūlymas dėl reglamento

  12 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Paskutiniaisiais Kioto protokole nustatyto įsipareigojimų laikotarpio metais valstybės narės atsisako registre esančių vienetų dar nesipasibaigus papildomam įsipareigojimų įgyvendinimo laikotarpiui, nustatytam JTBKKK šalių konferencijos, kuri tuo pačiu yra ir Kioto protokolo šalių susirinkimas, sprendimu 11/CMP.1.

  2. Paskutiniaisiais Kioto protokole nustatyto įsipareigojimų laikotarpio metais valstybės narės atsisako registre naudojamų vienetų dar nesipasibaigus papildomam įsipareigojimų įgyvendinimo laikotarpiui, nustatytam JTBKKK šalių konferencijos, kuri tuo pačiu yra ir Kioto protokolo šalių susirinkimas, sprendimu 11/CMP.1.

  Pakeitimas  11

  Pasiūlymas dėl reglamento

  14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Valstybės narės iki kiekvienų metų (X metų) sausio 15 d. Komisijai pateikia:

  1. Valstybės narės gali iki kiekvienų metų (X metų) sausio 15 d. Komisijai pateikti:

  Pakeitimas  12

  Pasiūlymas dėl reglamento

  15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Valstybės narės iki kiekvienų metų (X metų) kovo 15 d. pateikia Komisijai nacionalines antropogeninės kilmės šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo ir kaupimo atskirose terpėse prognozes, sudarytas pagal dujų rūšį ir sektorius. Teikiant šias prognozes pateikiami kiekybiniai ketverių būsimų metų, kurių paskutinis skaitmuo yra nulis arba penketas ir kurie eina iš karto po X metų, sekos įverčiai. Rengiant nacionalines prognozes atsižvelgiama į Sąjungos lygmeniu patvirtintą politiką ir priemones ir pateikiama:

  1. Valstybės narės kartą per dvejus metus iki atitinkamų metų (X metų) kovo 15 d. pateikia Komisijai nacionalines antropogeninės kilmės šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo ir kaupimo atskirose terpėse prognozes, sudarytas pagal dujų rūšį ir sektorius. Teikiant šias prognozes pateikiami kiekybiniai ketverių būsimų metų, kurių paskutinis skaitmuo yra nulis arba penketas ir kurie eina iš karto po X metų, sekos įverčiai. Rengiant nacionalines prognozes atsižvelgiama į Sąjungos lygmeniu patvirtintą politiką ir priemones ir pateikiama:

  Pakeitimas  13

  Pasiūlymas dėl reglamento

  16 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Valstybės narės iki kiekvienų metų kovo 15 d. Komisijai pateikia informaciją apie jų įgyvendintus arba numatomus įgyvendinti prisitaikymo prie klimato kaitos veiksmus, pirmiausia apie nacionalines arba regionines prisitaikymo prie klimato kaitos strategijas ir apie prisitaikymo prie klimato kaitos veiksmus. Teikiant šią informaciją nurodomi biudžeto asignavimai pagal politikos sektorius ir kiekvienos prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės pagrindinis tikslas, priemonės pobūdis, įgyvendinimo būklė ir klimato kaitos poveikio kategorija (pvz., potvyniai, jūros lygio kilimas, kritinės temperatūros, sausros, pavojingi orų reiškiniai).

  Valstybės narės kartą per dvejus metus iki atitinkamų metų kovo 15 d. Komisijai pateikia informaciją apie jų įgyvendintus arba numatomus įgyvendinti prisitaikymo prie klimato kaitos veiksmus, pirmiausia apie nacionalines arba regionines prisitaikymo prie klimato kaitos strategijas ir apie prisitaikymo prie klimato kaitos veiksmus. Teikiant šią informaciją nurodomi biudžeto asignavimai pagal politikos sektorius ir kiekvienos prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės pagrindinis tikslas, priemonės pobūdis, įgyvendinimo būklė ir klimato kaitos poveikio kategorija (pvz., potvyniai, jūros lygio kilimas, kritinės temperatūros, sausros, pavojingi orų reiškiniai).

  Pakeitimas  14

  Pasiūlymas dėl reglamento

  17 straipsnio įžanginė dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Valstybės narės, remdamosi geriausiais turimais duomenimis, iki kiekvienų metų (X metų) sausio 15 d. Komisijai pateikia:

  Valstybės narės kartą per dvejus metus, remdamosi geriausiais turimais duomenimis, iki atitinkamų metų (X metų) sausio 15 d. Komisijai pateikia:

  Pakeitimas  15

  Pasiūlymas dėl reglamento

  17 straipsnio b punkto i v papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (iv) išsami informacija apie paramą, susijusią su prisitaikymu prie tokio klimato kaitos poveikio ir viešojo bei privačiojo sektorių, jei taikytina, suteiktą besivystančioms šalims, kurios yra ypač jautrios klimato kaitos poveikiui;

  (iv) išsami informacija apie paramą, susijusią su prisitaikymu prie tokio klimato kaitos poveikio ir viešojo bei privačiojo sektorių, jei taikytina, suteiktą besivystančioms šalims, kurios yra ypač jautrios klimato kaitos poveikiui, tiksliai nurodant šalį gavėją, sektorių ir veiklos rūšį;

  Pakeitimas  16

  Pasiūlymas dėl reglamento

  17 straipsnio a punkto v papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (v) išsami informacija apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo paramą, kurią viešasis ir privatus sektorius (jeigu taikytina) suteikė besivystančioms šalims;

  (v) išsami informacija apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo paramą, kurią viešasis ir privatus sektorius (jeigu taikytina) suteikė besivystančioms šalims, tiksliai nurodant šalį gavėją, sektorių ir veiklos rūšį;

  Pakeitimas  17

  Pasiūlymas dėl reglamento

  18 straipsnio 1 dalies d punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (d) informaciją, nurodytą Sprendimo Nr. 406/2009/EB 6 straipsnio 1 dalies b punkte, ir informaciją apie tai, kaip jų pirkimo politika padeda įgyvendinti tarptautinį susitarimą dėl klimato kaitos.

  (d) informaciją, nurodytą Sprendimo Nr. 406/2009/EB 6 straipsnio 1 dalies b punkte, ir informaciją apie tai, kaip jų pirkimo politika padeda įgyvendinti tarptautinį susitarimą dėl klimato kaitos. Su elektros gamybos naudojant hidroenergiją projektais susijusios veiklos atveju, kai gamybos pajėgumai viršija 20 MW, valstybės narės pateikia informaciją apie tai, kaip jos, patvirtindamos su tokiu projektu susijusią veiklą, užtikrino, kad plėtojant tokią veiklą būtų laikomasi atitinkamų tarptautinių kriterijų ir gairių, visų pirma 2010 m. hidroenergijos tvarumo vertinimo protokolo (angl. Hydropower Sustainability Assessment Protocol 2010).

  Pakeitimas  18

  Pasiūlymas dėl reglamento

  22 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (ba) ilgalaikis su klimatu susijęs tikslas ir ekonominio efektyvumo planas, įskaitant išmetamųjų teršalų kiekio šalyje sumažinimą 2030 m. ir 2040 m.;

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmas

  Nuorodos

  COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD)

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  ENVI

  30.11.2011

   

   

   

  Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  ITRE

  30.11.2011

   

   

   

  Pranešėjas(-ai)

         Paskyrimo data

  Takis Hadjigeorgiou

  15.2.2012

   

   

   

  Priėmimo data

  8.5.2012

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  52

  3

  4

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Ioan Enciu, Françoise Grossetête, Takis Hadjigeorgiou, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Bernd Lange, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Silvia-Adriana Ţicău, Inês Cristina Zuber

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

  Anne E. Jensen, Nicole Kiil-Nielsen, Norica Nicolai

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmas

  Nuorodos

  COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD)

  Pateikimo Europos Parlamentui data

  23.11.2011

   

   

   

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  ENVI

  30.11.2011

   

   

   

  Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  DEVE

  19.1.2012

  ITRE

  30.11.2011

  TRAN

  30.11.2011

   

  Nuomonė nepareikšta

         Nutarimo data

  TRAN

  19.12.2011

   

   

   

  Pranešėjas(-ai)

         Paskyrimo data

  Bas Eickhout

  25.1.2012

   

   

   

  Svarstymas komitete

  22.3.2012

  25.4.2012

   

   

  Priėmimo data

  30.5.2012

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  48

  1

  4

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Martin Callanan, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Inés Ayala Sender, Gaston Franco, James Nicholson, Eva Ortiz Vilella, Vittorio Prodi, Britta Reimers, Michèle Rivasi, Alda Sousa, Bart Staes, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni

  Pateikimo data

  6.6.2012