Procedura : 2011/0372(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0191/2012

Teksty złożone :

A7-0191/2012

Debaty :

PV 11/03/2013 - 23
CRE 11/03/2013 - 23

Głosowanie :

PV 12/03/2013 - 8.4
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0064

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 924kWORD 600k
6.6.2012
PE 483.710v02-00 A7-0191/2012

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, istotnych dla zmiany klimatu

(COM(2011)0789 – C7‑0433/2011 – 2011/0372(COD))

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Sprawozdawca: Bas Eickhout

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Rozwoju
 OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, istotnych dla zmiany klimatu

(COM(2011)0789 – C7‑0433/2011 – 2011/0372(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0789),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0433/2011),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 28 marca 2012 r.(1),

–   uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia...(2),

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Rozwoju, jak również Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7-0191/2012),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Decyzja 1/CP.15 Konferencji Stron UNFCCC („decyzja 1/CP.15” lub „porozumienie kopenhaskie”) i decyzja 1/CP.16 Konferencji Stron UNFCCC („decyzja 1/CP.16” lub „ustalenia z Cancún”) znacznie przyczyniły się do postępów w sprostaniu w zrównoważony sposób wyzwaniom wynikającym ze zmiany klimatu. Decyzjami tymi wprowadzono nowe wymogi dotyczące monitorowania i sprawozdawczości, które mają zastosowanie do realizacji ambitnych celów w zakresie redukcji emisji, do czego zobowiązały się Unia i państwa członkowskie, jak również zapewniono wsparcie krajom rozwijającym się. W decyzjach tych uznano również znaczenie zajęcia się kwestią przystosowywania się do zmiany klimatu na równi z łagodzeniem tej zmiany. Decyzja 1/CP.16 zawiera również wymóg opracowania przez kraje rozwinięte strategii lub planów rozwoju niskoemisyjnego. Oczekuje się, że takie strategie lub plany przyczynią się do budowania społeczeństwa niskoemisyjnego oraz zapewnią dalszy duży wzrost i zrównoważony rozwój. Niniejsze rozporządzenie powinno ułatwiać, poprzez akty delegowane przyjmowane na jego mocy, wdrożenie tych i przyszłych wymogów dotyczących monitorowania i sprawozdawczości, wynikających z przyszłych decyzji lub zatwierdzenia międzynarodowego porozumienia na mocy UNFCCC.

(4) Decyzja 1/CP.15 Konferencji Stron UNFCCC („decyzja 1/CP.15” lub „porozumienie kopenhaskie”) i decyzja 1/CP.16 Konferencji Stron UNFCCC („decyzja 1/CP.16” lub „ustalenia z Cancún”) znacznie przyczyniły się do postępów w sprostaniu w zrównoważony sposób wyzwaniom wynikającym ze zmiany klimatu. Decyzjami tymi wprowadzono nowe wymogi dotyczące monitorowania i sprawozdawczości, które mają zastosowanie do realizacji ambitnych celów w zakresie redukcji emisji, do czego zobowiązały się Unia i państwa członkowskie, jak również zapewniono wsparcie krajom rozwijającym się. W decyzjach tych uznano również znaczenie zajęcia się kwestią przystosowywania się do zmiany klimatu na równi z łagodzeniem tej zmiany. Decyzja 1/CP.16 zawiera również wymóg opracowania przez kraje rozwinięte strategii lub planów rozwoju niskoemisyjnego. Oczekuje się, że takie strategie lub plany przyczynią się do budowania społeczeństwa niskoemisyjnego oraz zapewnią dalszy duży wzrost i zrównoważony rozwój, powinny być przestrzennie konkretnie rozmieszczone/określone, a także spójne z opłacalnym zmierzaniem do osiągnięcia długoterminowego celu w zakresie klimatu, tj. ograniczenia krajowych emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o przynajmniej 40%, a do 2040 r. o 60% w porównaniu z poziomem w 1990 r. Niniejsze rozporządzenie powinno ułatwiać, poprzez akty delegowane przyjmowane na jego mocy, wdrożenie tych i przyszłych wymogów dotyczących monitorowania i sprawozdawczości, wynikających z przyszłych decyzji lub zatwierdzenia międzynarodowego porozumienia na mocy UNFCCC.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Pakiet klimatyczno-energetyczny przyjęty w 2009 r., w szczególności zaś decyzja nr 406/2009/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych i dyrektywa 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, oznaczają kolejne stanowcze zobowiązanie Unii i państw członkowskich do znaczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Unijny system monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji również powinien zostać zaktualizowany w świetle nowych wymogów wprowadzonych tym prawodawstwem.

(5) Pakiet klimatyczno-energetyczny przyjęty w 2009 r., w szczególności zaś decyzja nr 406/2009/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych, dyrektywa 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, oznaczają kolejne stanowcze zobowiązanie Unii i państw członkowskich do znaczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Unijny system monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji również powinien zostać zaktualizowany w świetle nowych wymogów wprowadzonych tym prawodawstwem. Sprawozdania sporządzane na mocy niniejszego rozporządzenia powinny także powstawać z wykorzystaniem informacji otrzymanych od państw członkowskich na podstawie wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych1, a także dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/.../UE [w sprawie efektywności energetycznej]2.

 

______________

 

1 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16.

 

2 Dz.U. L ...

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a) Cypr i Malta są włączone do załącznika I do protokołu z Kioto na mocy decyzji CP.17 Konferencji Stron UNFCCC (wchodzącej w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. lub z datą późniejszą) oraz decyzji 3/CP.15 Konferencji Stron UNFCCC (obowiązującej od dnia 26 października 2010 r.).

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a) Aby zapewnić skuteczność ustaleń dotyczących monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych, należy unikać nakładania na państwa członkowskie jakichkolwiek dalszych obciążeń finansowych i administracyjnych.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Unia i państwa członkowskie powinny dążyć do dostarczania najbardziej aktualnych informacji na temat swoich emisji gazów cieplarnianych, w szczególności w ramach strategii „Europa 2020” i w terminach przewidzianych w niej. Niniejsze rozporządzenie powinno umożliwiać przygotowanie takich oszacowań w możliwe najkrótszych ramach czasowych poprzez zastosowanie danych statystycznych i innych informacji.

(12) Unia i państwa członkowskie powinny dążyć do dostarczania najbardziej aktualnych informacji na temat swoich emisji gazów cieplarnianych, w szczególności w ramach strategii „Europa 2020”, i w terminachprzewidzianych w niej, a także w ramach europejskiej polityki i strategii dotyczącej przestrzeni kosmicznej, w której podjęto ważne wyzwania, takie jak monitorowanie klęsk żywiołowych, zasobów i klimatu, z korzyścią dla obywateli Unii. W tym względzie dane uzyskiwane z przestrzeni kosmicznej powinny zostać uznane za kluczowe narzędzia monitorowania dla Unii i państw członkowskich, zważywszy na ich zdolność poprawy ogólnej sytuacji emisji CO2 i CH4, a także w zakresie LULUCF. W tym celu w jak największym stopniu należy korzystać z programu Globalnego monitoringu środowiska i bezpieczeństwa (GMES) i innych systemów satelitarnych, żeby zapewnić terminową sprawozdawczość w zakresie emisji (globalny dzienny pomiar emisji CO2 i CH4 pochodzących z działalności człowieka i gospodarki rolnej oraz pochłaniaczy CO2) oraz niezależne kontrole sprawozdań zawierających wyliczenia poziomów emisji. Niniejsze rozporządzenie powinno umożliwiać przygotowanie takich oszacowań w możliwe najkrótszych ramach czasowych poprzez zastosowanie danych statystycznych i innych informacji.

Poprawka       6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Wymogi dotyczące monitorowania przez państwa członkowskie emisji z transportu morskiego i sprawozdawczości w tym zakresie należy przyjąć w sposób uzupełniający wszelkie wymogi uzgodnione w UNFCCC i spójny z nimi lub, w miarę możliwości, z wymogami mającymi zastosowanie do statków określonymi w kontekście Międzynarodowej Organizacji Morskiej („IMO”) lub poprzez unijny środek dotyczący emisji gazów cieplarnianych z transportu morskiego. Takie monitorowanie i sprawozdawczość pozwoliłyby na lepsze zrozumienie tych emisji i wspierałyby efektywne wdrożenie polityki.

(13) W celu poprawy jakości danych o zanieczyszczeniach ze statków i pokonania nieskuteczności wynikającej z braku przejrzystości informacji wymogi dotyczące monitorowania przez armatorów oraz operatorów statków informacji związanych z klimatem, dotyczących transportu morskiego i sprawozdawczości w tym zakresie należy przyjąć w sposób uzupełniający wszelkie wymogi uzgodnione w UNFCCC i spójny z nimi lub, w miarę możliwości, z wymogami mającymi zastosowanie do statków określonymi w kontekście Międzynarodowej Organizacji Morskiej („IMO”) lub poprzez unijny środek dotyczący emisji gazów cieplarnianych z transportu morskiego. Takie monitorowanie i sprawozdawczość pozwoliłyby na lepsze zrozumienie tych emisji i wspierałyby efektywne wdrożenie polityki.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a) Na mocy art. 6 protokołu z Kioto państwa członkowskie są zobowiązane dopilnować, aby wykorzystywanie elastycznych mechanizmów przewidzianych w tym protokole było uzupełnieniem krajowego działania w celu zmniejszenia między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się różnic w ilości emisji przypadających na jednego mieszkańca. Co najmniej połowa bezwzględnej redukcji poniżej historycznego punktu odniesienia emisji powinna zostać osiągnięta w Unii. Prawo unijne zawiera również szczegółowe przepisy dotyczące niektórych rodzajów jednostek pochodzących z projektów w ramach mechanizmu czystego rozwoju, które należy wyszczególnić w wykazach i sprawozdaniach państw członkowskich.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a) Istotne jest również informowanie o prywatnych źródłach finansowania działań związanych z klimatem w krajach rozwijających się, innych niż finansowanie projektów w ramach mechanizmów elastycznych, gdzie kredyty udzielane są na zapewnienie zgodności z zobowiązaniami do redukcji emisji gazów cieplarnianych w krajach uprzemysłowionych.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16b) Wkład Unii w międzynarodowe finansowanie działań związanych z klimatem w krajach rozwijających się powinien w coraz większym stopniu pochodzić z budżetu Unii. Wszelkie dochody z działań na rzecz włączenia emisji z transportu międzynarodowego do unijnych celów w zakresie klimatu powinny zostać zebrane centralnie i przeznaczone na finansowanie międzynarodowych działań związanych z klimatem poprzez Fundusz na rzecz Klimatu i Różnorodności Biologicznej na Świecie, zaproponowany przez Komisję.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a) Podczas każdego przyszłego przeglądu dyrektywy 2003/87/WE Komisja powinna ocenić wdrożenie przepisów dotyczących wykorzystania dochodów z licytacji i sprawozdawczości na ich temat oraz rozważyć przeznaczenie części dochodów na Fundusz na rzecz Klimatu i Różnorodności Biologicznej na Świecie oraz projekty związane z klimatem na obszarze Unii.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 20 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a) Aktualne wytyczne UNFCCC dotyczące sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych zalecają sprawozdawczość w zakresie emisji metanu przez okres 100 lat. Ze względu na wysoki współczynnik ocieplenia globalnego oraz stosunkowo krótki okres utrzymywania się metanu w atmosferze Komisja powinna przeanalizować implikacje strategii politycznych i działań obejmujących przyjęcie okresu 20 lat w przypadku metanu dla średnio- i długoterminowych celów UE dotyczących klimatu.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22) Transport lotniczy ma wpływ na klimat na świecie poprzez uwalnianie dwutlenku węgla (CO2), ale także przez inne emisje i mechanizmy, w tym emisje tlenków azotu i wspomaganie tworzenia się chmur pierzastych. W świetle szybko rozwijającej się wiedzy naukowej na temat tych skutków należy w kontekście niniejszego rozporządzenia regularnie przeprowadzać aktualną ocenę wpływu transportu lotniczego na klimat na świecie wynikającego z emisji gazów innych niż CO2.

(22) Transport lotniczy ma wpływ na klimat na świecie poprzez uwalnianie dwutlenku węgla (CO2), ale także przez inne emisje i mechanizmy, w tym emisje tlenków azotu i wspomaganie tworzenia się chmur pierzastych. W świetle szybko rozwijającej się wiedzy naukowej na temat tych skutków należy w kontekście niniejszego rozporządzenia regularnie przeprowadzać aktualną ocenę wpływu transportu lotniczego na klimat na świecie wynikającego z emisji gazów innych niż CO2 oraz wydać zalecenia dotyczące wszelkich możliwych do realizacji opcji politycznych służących zajęciu się tą sprawą.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25) W celu zapewnienia jednolitych warunków wdrożenia art. 20 ust. 5 niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. W celu ustanowienia zharmonizowanych wymogów dotyczących sprawozdawczości w zakresie monitorowania emisji gazów cieplarnianych i innych informacji istotnych dla polityki przeciwdziałania zmianie klimatu należy Komisji powierzyć uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do zmiany załącznika I do niniejszego rozporządzenia, sprawozdawczości państw członkowskich w zakresie LULUCF i transportu morskiego, systemów krajowych państw członkowskich, przeglądu eksperckiego danych inwentaryzacyjnych państw członkowskich, szczegółowych wymogów dotyczących treści, struktury, formatu i procesu składania sprawozdań przez państwa członkowskie, jak również uchylenia i zmiany niektórych obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym z ekspertami. Podczas przygotowywania i sporządzania aktów delegowanych Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie odpowiednich dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(25) W celu zapewnienia jednolitych warunków wdrożenia art. 20 ust. 5 niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję1.

 

(25a) W celu ustanowienia zharmonizowanych wymogów dotyczących sprawozdawczości w zakresie monitorowania emisji gazów cieplarnianych i innych informacji istotnych dla polityki przeciwdziałania zmianie klimatu należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do zmiany załącznika I do niniejszego rozporządzenia, sprawozdawczości państw członkowskich w zakresie LULUCF i transportu morskiego, systemów krajowych państw członkowskich, przeglądu eksperckiego danych inwentaryzacyjnych państw członkowskich, szczegółowych wymogów dotyczących treści, struktury, formatu i procesu składania sprawozdań przez państwa członkowskie, jak również uchylenia i zmiany niektórych obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

 

__________________

 

1 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(da) monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji czarnego węgla, biorąc pod uwagę rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie kompleksowego podejścia do antropogenicznej, wpływającej na klimat emisji gazów cieplarnianych innych niż CO21;

 

__________________

 

1 P7_TA(2011)0384.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(e) sprawozdawczości w zakresie emisji CO2 z transportu morskiego;

(e) sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych z transportu morskiego;

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(g) monitorowania i sprawozdawczości w zakresie działań podejmowanych przez państwa członkowskie w celu przystosowania się do nieuniknionych skutków zmiany klimatu;

(g) monitorowania i sprawozdawczości w zakresie działań podejmowanych przez państwa członkowskie w celu przystosowania się do nieuniknionych skutków zmiany klimatu w opłacalny sposób;

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) strategii rozwoju niskoemisyjnego Unii i jej państw członkowskich oraz wszelkich aktualizacji tych strategii zgodnie z decyzją 1/CP.16;

(a) wyrażonych ilościowo celów redukcji emisji dla całej gospodarki, strategii rozwoju niskoemisyjnego Unii i jej państw członkowskich oraz wszelkich aktualizacji tych strategii zgodnie z decyzją 1/CP.16;

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(d) emisji gazów cieplarnianych ze statków morskich zawijających do portów morskich państw członkowskich;

(d) informacji związanych z klimatem na temat statków morskich zawijających do portów morskich państw członkowskich;

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ea) działań podejmowanych przez Unię i państwa członkowskie na rzecz redukcji antropogenicznych, wpływających na klimat emisji gazów innych niż CO2, biorąc pod uwagę rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie kompleksowego podejścia do antropogenicznej, wpływającej na klimat emisji gazów cieplarnianych innych niż CO21;

 

__________________

 

1 P7_TA(2011)0384.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie i, w imieniu Unii, Komisja indywidualnie opracowują i realizują strategię rozwoju niskoemisyjnego, aby przyczynić się do:

1. Państwa członkowskie i, w imieniu Unii, Komisja indywidualnie opracowują i realizują strategię rozwoju niskoemisyjnego, zgodnie z wszelkimi przepisami dotyczącymi sprawozdawczości ustalonymi na szczeblu międzynarodowym w kontekście procesu UNFCCC, aby przyczynić się do:

(a) przejrzystego i dokładnego monitorowania rzeczywistego i przewidywanego postępu osiągniętego przez państwa członkowskie, w tym wkładu wniesionego za pomocą środków unijnych w wypełnianie zobowiązań Unii i państw członkowskich wynikających z UNFCCC, odnoszących się do ograniczenia lub redukcji antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych.

(a) przejrzystego i dokładnego monitorowania rzeczywistego i przewidywanego postępu osiągniętego przez państwa członkowskie, w tym wkładu wniesionego za pomocą środków unijnych w wypełnianie zobowiązań Unii i państw członkowskich wynikających z UNFCCC, odnoszących się do ograniczenia lub redukcji antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych.

(b) wypełniania zobowiązań państw członkowskich na mocy decyzji nr 406/2009/WE, odnoszących się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, oraz osiągania długoterminowej redukcji emisji i poprawy usuwania przez pochłaniacze we wszystkich sektorach zgodnie z celem Unii, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. o 80-95 % w porównaniu z poziomem w 1990 r., w kontekście redukcji niezbędnych ze strony grupy krajów rozwiniętych sugerowanej przez IPPC.

(b) wypełniania zobowiązań państw członkowskich na mocy decyzji nr 406/2009/WE, odnoszących się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, oraz osiągania długoterminowej redukcji emisji i poprawy usuwania przez pochłaniacze we wszystkich sektorach zgodnie z celem Unii, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. o 80-95 % w porównaniu z poziomem w 1990 r., przy zachowaniu opłacalnej drogi do tego celu, co obejmuje pośrednie cele redukcji emisji wewnętrznych do roku 2030 i 2040, w kontekście redukcji niezbędnych ze strony grupy krajów rozwiniętych sugerowanej przez IPPC.

2. Państwa członkowskie przedkładają Komisji swoje strategie rozwoju niskoemisyjnego po upływie roku od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia lub zgodnie z dowolnym harmonogramem uzgodnionym na poziomie międzynarodowym w kontekście procesu UNFCCC.

2. Państwa członkowskie przedkładają Komisji swoje przestrzennie konkretnie rozmieszczone strategie rozwoju niskoemisyjnego po upływie 18 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia lub zgodnie z dowolnym harmonogramem uzgodnionym na poziomie międzynarodowym w kontekście procesu UNFCCC.

 

2a. Państwa członkowskie i, w imieniu Unii, Komisja dokonują przeglądu oraz aktualizacji odpowiednich strategii rozwoju niskoemisyjnego, w stosownych przypadkach, przynajmniej co pięć lat.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają i prowadzą krajowe systemy wykazów w celu szacowania antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych wymienionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia według ich źródeł oraz usuwania przez pochłaniacze, a także dążą do ciągłego ulepszania tych systemów oraz do zapewnienia terminowości, przejrzystości, dokładności, spójności, porównywalności i kompletności swoich wykazów gazów cieplarnianych.

1. Zgodnie z wymogami UNFCCC w zakresie systemów krajowych państwa członkowskie ustanawiają i prowadzą krajowe systemy wykazów w celu szacowania antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych wymienionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia według ich źródeł oraz usuwania przez pochłaniacze, a także dążą do ciągłego ulepszania tych systemów oraz do zapewnienia terminowości, przejrzystości, dokładności, spójności, porównywalności i kompletności swoich wykazów gazów cieplarnianych.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) wykorzystują systemy składania sprawozdań ustanowione na mocy art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 842/2006 w celu udoskonalenia szacowania gazów fluorowanych w wykazach gazów cieplarnianych;

(a) w stosownych przypadkach wykorzystują systemy składania sprawozdań ustanowione na mocy art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 842/2006 w celu udoskonalenia szacowania gazów fluorowanych w wykazach gazów cieplarnianych;

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera n)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(n) opis wszelkich zmian w krajowym systemie wykazów;

(n) opis zmian w krajowym systemie wykazów;

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera o)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(o) opis wszelkich zmian w krajowym rejestrze;

(o) opis zmian w krajowym rejestrze;

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Państwa członkowskie przedkładają sekretariatowi UNFCCC do dnia 15 kwietnia każdego roku krajowe wykazy zawierające informacje identyczne z przedłożonymi Komisji zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu.

3. Państwa członkowskie przedkładają sekretariatowi UNFCCC do dnia 15 kwietnia każdego roku krajowe wykazy zawierające informacje przedłożone Komisji zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu.

Poprawka   26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) dodania substancji do wykazu gazów cieplarnianych zawartego w załączniku I do niniejszego rozporządzenia lub usunięcia substancji z tego wykazu;

(a) dodania substancji do wykazu gazów cieplarnianych zawartego w załączniku I do niniejszego rozporządzenia lub usunięcia substancji z tego wykazu, zgodnie z decyzjami przyjętymi w ramach UNFCCC i protokołu z Kioto lub zgodnie ze znaczeniem danego gazu cieplarnianego;

Poprawka       27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) określenia wymogów dotyczących monitorowania i sprawozdawczości w zakresie LULUCF, zgodnie z każdym nowym porozumieniem międzynarodowym lub aktem ustawodawczym przyjętym zgodnie z art. 9 decyzji nr 406/2009/WE.

(b) określenia wymogów dotyczących monitorowania i sprawozdawczości w zakresie LULUCF, zgodnie z każdym nowym porozumieniem międzynarodowym lub aktem ustawodawczym przyjętym zgodnie z art. 9 decyzji nr 406/2009/WE, z myślą o zapewnieniu integralności środowiskowej wkładu sektora w redukcję emisji w Unii;

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja przeprowadza wstępną kontrolę danych przekazanych przez państwa członkowskie na mocy art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia pod względem kompletności i potencjalnych problemów. Przesyła wyniki państwom członkowskim w ciągu 6 tygodni od terminu przekazania. Do dnia 15 marca państwa członkowskie odpowiadają na wszelkie pytania postawione w wyniku wstępnej kontroli, wraz z przedłożeniem ostatecznego wykazu w odniesieniu do roku X-2.

1. Komisja przeprowadza wstępną kontrolę danych przekazanych przez państwa członkowskie na mocy art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia pod względem kompletności i potencjalnych problemów. Przesyła wyniki państwom członkowskim w ciągu 6 tygodni od terminu przekazania. Do dnia 15 marca państwa członkowskie odpowiadają na wszelkie istotne pytania postawione w wyniku wstępnej kontroli, wraz z przedłożeniem ostatecznego wykazu w odniesieniu do roku X-2.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W przypadku gdy do dnia 15 marca państwo członkowskie nie odpowie na pytania postawione przez Komisję lub nie przedłoży kompletnych oszacowań wykazu wymaganych do zestawienia unijnego wykazu, Komisja przygotowuje oszacowania, które zostaną zastosowane zamiast właściwych oszacowań w wykazie państwa członkowskiego. W tym celu Komisja wykorzystuje metody zgodne z wytycznymi mającymi zastosowanie do opracowywania krajowych wykazów gazów cieplarnianych.

2. W przypadku gdy do dnia 15 marca państwo członkowskie nie przedłoży kompletnych oszacowań wykazu wymaganych do zestawienia unijnego wykazu, Komisja w ścisłej współpracy z zainteresowanym państwem członkowskim przygotowuje oszacowania, które zostaną zastosowane zamiast właściwych oszacowań w wykazie państwa członkowskiego. W tym celu Komisja wykorzystuje metody zgodne z wytycznymi mającymi zastosowanie do opracowywania krajowych wykazów gazów cieplarnianych.

Poprawka   30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Sprawozdawczość w zakresie emisji CO2 z transportu morskiego

Sprawozdawczość w zakresie informacji związanych z klimatem dotyczących transportu morskiego

1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 29 niniejszego rozporządzenia w celu określenia wymogów dotyczących monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji CO2 z transportu morskiego w odniesieniu do statków morskich zawijających do portów morskich państw członkowskich. Przyjęte wymogi dotyczące monitorowania i sprawozdawczości są spójne z wymogami uzgodnionymi w UNFCCC oraz, w możliwym zakresie, z wymogami mającymi zastosowanie do statków w kontekście IMO lub poprzez prawodawstwo unijne dotyczące emisji gazów cieplarnianych z transportu morskiego. W możliwym zakresie wymogi dotyczące monitorowania i sprawozdawczości minimalizują obciążenie pracą państw członkowskich, w tym poprzez stosowanie scentralizowanego gromadzenia i obsługi danych.

1. Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 29 niniejszego rozporządzenia przed terminem, o którym mowa w punkcie 3 preambuły dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w celu określenia wymogów dotyczących monitorowania i sprawozdawczości w zakresie informacji dotyczących klimatu związanych z transportem morskim w odniesieniu do statków morskich zawijających do portów morskich państw członkowskich. Przyjęte wymogi dotyczące monitorowania i sprawozdawczości są spójne z metodami uzgodnionymi w UNFCCC oraz z metodami mającymi zastosowanie do statków w kontekście IMO lub z wymogami w prawodawstwie unijnym dotyczącym emisji gazów cieplarnianych z transportu morskiego. W możliwym zakresie wymogi dotyczące monitorowania i sprawozdawczości minimalizują obciążenie pracą państw członkowskich, w tym poprzez stosowanie scentralizowanego gromadzenia, obsługi i publikacji danych.

 

Wymogi dotyczą statków odpowiedzialnych za znaczne emisje, obejmując przynajmniej zbiornikowce, masowce, transportowce uniwersalne, kontenerowce, podlegające wymogom odpowiednich progów minimalnego rozmiaru oraz ruchu towarowego.

2. W przypadku przyjęcia aktu na mocy ust. 1 państwa członkowskie ustalają i zgłaszają Komisji w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku („rok X”) emisje CO2 z transportu morskiego w odniesieniu do roku X-2 zgodnie z tym aktem.

2. Po przyjęciu aktu delegowanego na mocy ust. 1 państwa członkowskie ustalają i zbierają dla Komisji i Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku („rok X”) informacje w odniesieniu do roku X-2 związane z klimatem dotyczące transportu morskiego oraz je upubliczniają. Informacje te należy udostępnić w sposób użyteczny dla najemców i użytkowników takich statków.

 

2a. Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA) przygotowuje między innymi analizę ogólnego wpływu transportu morskiego na klimat na świecie opartą na danych dostarczonych zgodnie z ust. 2, uwzględniając wpływ emisji gazów innych niż CO2, takich jak czarny węgiel oraz wpływ aerozoli, jak również sporządza prognozy z użyciem w razie potrzeby modelowania i danych o ruchu. EMSA regularnie dokonuje przeglądu modelowania w zależności od osiągnięć naukowych.

 

EMSA przedstawia również możliwości stworzenia systemów etykietowania wydajności.

 

_______

 

1 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 63.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Ich celem jest zapewnienie terminowości, przejrzystości, dokładności, spójności, porównywalności i kompletności przekazanych informacji dotyczących polityki, środków i prognoz antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych według ich źródeł oraz usuwania przez pochłaniacze, o których to informacjach mowa w art. 14 i 15 niniejszego rozporządzenia, w tym wykorzystywania i stosowania danych, metod i modeli oraz wdrożenie działań w zakresie zapewniania jakości i kontroli jakości oraz analizy wrażliwości.

2. Ich celem jest zapewnienie terminowości, przejrzystości, dokładności, spójności, porównywalności i kompletności przekazanych informacji dotyczących polityki, środków i prognoz antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych według ich źródeł oraz usuwania przez pochłaniacze, o których to informacjach mowa w art. 14 i 15 niniejszego rozporządzenia, w tym w stosownych przypadkach wykorzystywania i stosowania danych, metod i modeli oraz wdrożenie działań w zakresie zapewniania jakości i kontroli jakości oraz analizy wrażliwości.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera c) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) informacje dotyczące krajowej polityki i środków oraz wdrożenia polityki i środków Unii, które ograniczają lub redukują emisje gazów cieplarnianych przez źródła lub zwiększają ich usunięcie przez pochłaniacze, przedstawione w układzie sektorowym dla każdego z gazów cieplarnianych, o których mowa w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Informacje te powinny zawierać odniesienia do mającej zastosowanie polityki krajowej lub polityki Unii, szczególnie w dziedzinie jakości powietrza, i obejmować:

(c) informacje dotyczące krajowej polityki i środków oraz wdrożenia polityki i środków Unii, które ograniczają lub redukują emisje gazów cieplarnianych przez źródła, zwiększają ich usunięcie przez pochłaniacze, zwiększają udział energii ze źródeł odnawialnych lub zmniejszają ostateczną wartość brutto zużycia energii, przedstawione w układzie sektorowym dla każdego z gazów cieplarnianych, o których mowa w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Informacje te powinny zawierać odniesienia do mającej zastosowanie polityki krajowej lub polityki Unii, szczególnie w dziedzinie jakości powietrza, i obejmować:

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (vi)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(vi) oszacowania prognozowanych kosztów polityki i środków, a także w stosownych przypadkach oszacowania poniesionych kosztów polityki i środków;

(vi) oszacowania prognozowanych kosztów polityki i środków oraz korzyści z nich, a także w stosownych przypadkach oszacowania poniesionych kosztów polityki i środków oraz korzyści z nich;

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(fa) informacje o zakresie, w jakim działanie państwa członkowskiego jest spójne z opłacalnym zmierzaniem do osiągnięcia długoterminowego unijnego celu w zakresie klimatu.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie podają do wiadomości publicznej, w formie elektronicznej, wszelkie oceny kosztów i skutków krajowej polityki i środków oraz wszelkie informacje dotyczące wdrożenia polityki i środków Unii, które ograniczają lub redukują emisje gazów cieplarnianych przez źródła lub zwiększają ich usunięcie przez pochłaniacze, wraz ze sprawozdaniami technicznymi, które stanowią podstawę tych ocen. Powinny one obejmować opisy zastosowanych modeli i rodzajów podejścia metodologicznego, definicje i założenia bazowe.

2. Państwa członkowskie podają do wiadomości publicznej, w formie elektronicznej, wszelkie oceny kosztów i skutków krajowej polityki i środków, jeżeli są dostępne, oraz wszelkie informacje dotyczące wdrożenia polityki i środków Unii, które ograniczają lub redukują emisje gazów cieplarnianych przez źródła lub zwiększają ich usunięcie przez pochłaniacze, wraz z istniejącymi sprawozdaniami technicznymi, które stanowią podstawę tych ocen. Powinny one obejmować opisy zastosowanych modeli i rodzajów podejścia metodologicznego, definicje i założenia bazowe.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W przypadku gdy państwa członkowskie nie przekażą kompletnych oszacowań prognoz do dnia 15 marca każdego roku, Komisja może przygotować oszacowania konieczne do zestawienia prognoz unijnych.

2. Państwa członkowskie przekazują najnowsze dostępne prognozy. W przypadku gdy państwa członkowskie nie przekażą kompletnych oszacowań prognoz do dnia 15 marca każdego roku lub gdy prognozy nie są zgodne z ust. 1, Komisja może przygotować oszacowania konieczne do zestawienia prognoz unijnych.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do dnia 15 marca każdego roku państwa członkowskie przekazują Komisji informacje o swoich wdrożonych lub planowanych działaniach w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, w szczególności na temat krajowych lub regionalnych strategii przystosowawczych lub na temat środków przystosowawczych. Informacje te obejmują przydział środków budżetowych według sektora polityki i, w odniesieniu do każdego środka przystosowawczego, główny cel, rodzaj instrumentu, stan wdrażania i kategorię wpływu na zmianę klimatu (taką jak: powódź, podnoszenie się poziomu morza, ekstremalne temperatury, susze i ekstremalne zdarzenia meteorologiczne).

Do dnia 15 marca co dwa lata państwa członkowskie przekazują Komisji informacje o swoich wdrożonych lub planowanych działaniach w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, w szczególności na temat krajowych lub regionalnych strategii przystosowawczych lub na temat środków przystosowawczych. Informacje te obejmują przydział środków budżetowych według sektora polityki i, w odniesieniu do każdego środka przystosowawczego, główny cel, rodzaj instrumentu, stan wdrażania i kategorię wpływu na zmianę klimatu (taką jak: powódź, podnoszenie się poziomu morza, ekstremalne temperatury, susze, burze, huragany i inne ekstremalne zdarzenia meteorologiczne).

Poprawka skonsolidowana             38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W oparciu o najlepsze dostępne dane państwa członkowskie przekazują Komisji do dnia 15 marca każdego roku („rok X”):

W oparciu o najlepsze dostępne dane i stosując wspólny format, najlepiej uzgodniony na szczeblu UNFCCC, państwa członkowskie przekazują Komisji do dnia 15 marca każdego roku („rok X”):

(a) informacje dotyczące wsparcia finansowego rozdzielonego i wydatkowanego na rzecz krajów rozwijających się na mocy UNFCCC w odniesieniu do roku X-1, wsparcia finansowego rozdzielonego w odniesieniu do roku X oraz planowanego zapewnienia wsparcia. Przekazywane informacje obejmują:

(a) informacje dotyczące wsparcia finansowego rozdzielonego i wydatkowanego na rzecz krajów rozwijających się na mocy UNFCCC w odniesieniu do roku X-1, wsparcia finansowego rozdzielonego w odniesieniu do roku X oraz planowanego zapewnienia wsparcia. Przekazywane informacje obejmują:

(i) to, czy środki finansowe, które państwo członkowskie przekazuje na rzecz krajów rozwijających się, są nowe i dodatkowe w kontekście UNFCCC, oraz sposób ich obliczenia;

(i) to, czy środki finansowe, które państwo członkowskie przekazuje na rzecz krajów rozwijających się, są nowe i dodatkowe w stosunku do celu zwiększenia oficjalnej pomocy rozwojowej do poziomu 0,7% dochodu narodowego brutto zgodnie z UNFCCC, oraz sposób ich obliczenia;

(ii) informacje o wszelkich środkach finansowych przydzielonych przez państwo członkowskie w odniesieniu do wdrożenia UNFCCC według rodzaju kanałów, takiego jak: kanały dwustronne, regionalne lub inne kanały wielostronne;

(ii) informacje o wszelkich środkach finansowych przydzielonych przez państwo członkowskie zgodnie z UNFCCC według rodzaju instrumentu finansowego i kanałów, takich jak: kanały dwustronne, regionalne lub inne kanały wielostronne;

(iii) ilościowe informacje dotyczące przepływów finansowych w oparciu o tzw. „wskaźniki z Rio dotyczące pomocy związanej z łagodzeniem zmian klimatu i pomocy związanej z przystosowywaniem się do zmiany klimatu” („wskaźniki z Rio”) wprowadzone przez Grupę Pomocy Rozwojowej OECD oraz informacje metodologiczne na temat wdrażania metodyki dotyczącej wskaźników z Rio w zakresie zmiany klimatu;

(iii) ilościowe informacje dotyczące przepływów finansowych, zarówno przez projekt, jak i wsparcie budżetowe, w oparciu o tzw. „wskaźniki z Rio dotyczące pomocy związanej z łagodzeniem zmian klimatu i pomocy związanej z przystosowywaniem się do zmiany klimatu” („wskaźniki z Rio”) wprowadzone przez Grupę Pomocy Rozwojowej OECD oraz informacje metodologiczne na temat wdrażania metodyki dotyczącej wskaźników z Rio w zakresie zmiany klimatu, rozróżniające finansowanie działań na rzecz zmniejszania emisji powodowanych przez wyrąb i degradację lasów (REDD+) i inne przepływy finansowe;

(iv) szczegółowe informacje na temat pomocy udzielonej zarówno przez sektory publiczne, jak i prywatne, w stosownych przypadkach, na rzecz krajów rozwijających się, które są szczególnie narażone na skutki zmiany klimatu, na potrzeby przystosowywania się do tych skutków zmiany klimatu;

(iv) szczegółowe informacje na temat pomocy udzielonej zarówno przez sektory publiczne, jak i prywatne, w stosownych przypadkach, na rzecz krajów rozwijających się, które są szczególnie narażone na skutki zmiany klimatu, na potrzeby przystosowywania się do tych skutków zmiany klimatu, z podaniem kraju, sektora i rodzaju działalności korzystającego z pomocy;

(v) szczegółowe informacje na temat pomocy udzielonej zarówno przez sektory publiczne, jak i prywatne, w stosownych przypadkach, na rzecz krajów rozwijających się na potrzeby łagodzenia emisji gazów cieplarnianych;

(v) szczegółowe informacje na temat pomocy udzielonej zarówno przez sektory publiczne, jak i prywatne, w stosownych przypadkach, na rzecz krajów rozwijających się na potrzeby łagodzenia emisji gazów cieplarnianych, z podaniem kraju, sektora i rodzaju działalności korzystającego z pomocy;

 

(va) szczegółowe informacje na temat nowych i dodatkowych prywatnych przepływów finansowych zmobilizowanych przez dwustronne fundusze klimatyczne na rzecz działań łagodzących i przystosowawczych w krajach rozwijających się oraz na temat strategii politycznych i środków propagujących zwiększenie inwestycji prywatnych w działania łagodzące i przystosowawcze w krajach rozwijających się, które są stronami UNFCCC, w tym na temat kwot, wykorzystania tych funduszy na przystosowanie, łagodzenie lub REDD+, kraju odbiorcy, sektora i rodzaju działania oraz rodzaju funduszu lub instrumentów służących mobilizacji lub zwiększeniu tych funduszy;

(b) informacje na temat działań państwa członkowskiego związanych z transferem technologii na mocy UNFCCC do krajów rozwijających się i na temat przekazanych technologii w odniesieniu do roku X-1, informacje na temat planowanych działań związanych z transferem technologii na mocy UNFCCC do krajów rozwijających się i na temat technologii przekazywanych w roku X i latach kolejnych. Powinno to obejmować informacje na temat tego, czy przekazana technologia została wykorzystana na potrzeby łagodzenia skutków zmiany klimatu lub przystosowywania się do nich, kraju będącego jej odbiorcą, kwoty udzielonego wsparcia i rodzaju przekazanej technologii.

(b) informacje na temat działań państwa członkowskiego związanych z transferem technologii zgodnie z UNFCCC do krajów rozwijających się i na temat przekazanych technologii w odniesieniu do roku X-1, informacje na temat planowanych działań związanych z transferem technologii do krajów rozwijających się i na temat technologii przekazywanych w roku X i latach kolejnych. Powinno to obejmować informacje na temat tego, czy przekazana technologia została wykorzystana na potrzeby łagodzenia skutków zmiany klimatu lub przystosowywania się do nich, kraju będącego jej odbiorcą, kwoty udzielonego wsparcia, źródła finansowania z sektora publicznego lub prywatnego i rodzaju przekazanej technologii, jak również wprowadzać rozróżnienie działań podjętych przez sektory publiczne i prywatne.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 17a

 

Sprawozdawczość Komisji w zakresie wsparcia finansowego i transferu technologii na rzecz krajów rozwijających się

 

Komisja ustala wytyczne i przyjmuje wspólny szablon w formie tabeli zgodnie z wymogami sprawozdawczości określonymi w ramach UNFCCC, aby zapewnić porównywalność sprawozdań, o których mowa w niniejszym artykule.

 

Komisja składa sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do 15 marca każdego roku („rok X”), korzystając ze wspólnego szablonu, na temat wsparcia finansowego oraz transferu technologii na rzecz krajów rozwijających się za pośrednictwem unijnego budżetu, instrumentów i funduszy, a w szczególności Funduszu na rzecz Klimatu i Różnorodności Biologicznej na Świecie.

 

Aby zapewnić przejrzystość wspólnego zobowiązania finansowego Unii, Komisja publikuje informacje zbiorcze Unii do 15 czerwca każdego roku za rok X-1 na wspólnej platformie internetowej.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) szczegółowe uzasadnienie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 decyzji nr 406/2009/WE;

(a) wysokość wykorzystanych kredytów i szczegółowe uzasadnienie zgodnie z art. 6 ust. 2 decyzji nr 406/2009/WE;

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(d) informacje, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) decyzji nr 406/2009/WE, oraz informacje na temat sposobu, w jaki ich polityka zakupu przyczynia się do osiągnięcia międzynarodowego porozumienia w sprawie zmiany klimatu.

(d) informacje, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) decyzji nr 406/2009/WE, dowód zachowania wymogów art. 11b ust. 6 dyrektywy nr 2003/87/WE odnośnie do produkcji energii elektrycznej w hydroenergetyce o zdolnościach wytwórczych przekraczających 20 MW oraz informacje na temat sposobu, w jaki ich polityka zakupu przyczynia się do osiągnięcia międzynarodowego porozumienia w sprawie zmiany klimatu.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(da) informacje dotyczące uzupełniającej roli, jaką pełni wykorzystanie kredytów w krajowych działaniach na rzecz redukcji emisji poniżej historycznych danych bazowych.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja przyjmuje wspólny szablon służący sporządzaniu sprawozdań zgodnie z lit. b), c) i d) pierwszego akapitu, aby zapewnić pełną przejrzystość i porównywalność sprawozdań.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Państwa członkowskie podają do publicznej wiadomości sprawozdania przedłożone Komisji zgodnie z niniejszym artykułem.

4. Państwa członkowskie podają do publicznej wiadomości sprawozdania przedłożone Komisji zgodnie z niniejszym artykułem. Komisja udostępnia informacje zbiorcze Unii w łatwo dostępnej formie.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Począwszy od danych zgłoszonych w odniesieniu do 2013 r., Komisja przeprowadza roczny przegląd ekspercki krajowych danych inwentaryzacyjnych przedłożonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 7 ust 2 niniejszego rozporządzenia w celu monitorowania osiągnięcia przez państwa członkowskie redukcji lub ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z art. 3 decyzji nr 406/2009/WE, a także wszelkich innych celów w zakresie redukcji lub ograniczenia emisji gazów, określonych w prawodawstwie Unii.

2. Począwszy od danych zgłoszonych w odniesieniu do 2013 r., Komisja przeprowadza roczny przegląd ekspercki krajowych danych inwentaryzacyjnych przedłożonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 7 ust 2 niniejszego rozporządzenia w celu monitorowania osiągnięcia przez państwa członkowskie redukcji lub ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z art. 3 decyzji nr 406/2009/WE, a także wszelkich innych celów w zakresie redukcji lub ograniczenia emisji gazów, określonych w prawodawstwie Unii. Państwa członkowskie w pełni uczestniczą w tym procesie.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) obliczenie wynikających niezbędnych korekt technicznych, w stosownych przypadkach.

(c) obliczenie wynikających niezbędnych korekt technicznych, w stosownych przypadkach, w porozumieniu z państwami członkowskimi.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Komisja przyjmuje akt wykonawczy w celu określenia całkowitej sumy emisji w odniesieniu do danego roku, wynikającej ze skorygowanych danych inwentaryzacyjnych dla każdego państwa członkowskiego po zakończeniu właściwego przeglądu rocznego.

5. Komisja przyjmuje akty wykonawcze w celu określenia całkowitej sumy emisji w odniesieniu do danego roku, wynikającej ze skorygowanych danych inwentaryzacyjnych dla każdego państwa członkowskiego po zakończeniu właściwego przeglądu rocznego. Odnośne akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 30 ust. 2.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja dokonuje co roku oceny na podstawie informacji przedstawionych w art. 7, 8, 11 i 15-18 niniejszego rozporządzenia, w porozumieniu z państwami członkowskimi, postępów poczynionych przez Unię i jej państwa członkowskie w zakresie wypełniania następujących zobowiązań, mając na uwadze ustalenie, czy poczyniono wystarczające postępy:

1. Komisja dokonuje co roku oceny na podstawie informacji przedstawionych w art. 7, 8, 11, 14 i 15-18 niniejszego rozporządzenia, w porozumieniu z państwami członkowskimi, postępów poczynionych przez Unię i jej państwa członkowskie w zakresie wypełniania następujących zobowiązań, mając na uwadze ustalenie, czy poczyniono wystarczające postępy:

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ba) długoterminowego celu dotyczącego klimatu oraz opłacalnej drogi do realizacji wyznaczonych celów, w tym pośrednich celów redukcji emisji wewnętrznych do roku 2030 i 2040.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja co dwa lata ocenia ogólny wpływ lotnictwa na klimat na świecie, w tym poprzez emisje inne niż emisje CO2, takie jak emisje tlenków azotu, oraz skutki, takie jak wspomaganie tworzenia się chmur pierzastych, w oparciu o dane dotyczące emisji przekazane przez państwa członkowskie zgodnie z art. 7 niniejszego rozporządzenia, i w stosownych przypadkach poprawia określanie ilościowe poprzez odwołanie się do postępów naukowych i informacji o ruchu lotniczym.

2. Komisja co dwa lata ocenia ogólny wpływ lotnictwa na klimat na świecie, w tym poprzez emisje inne niż emisje CO2, takie jak emisje tlenków azotu, oraz skutki, takie jak wspomaganie tworzenia się chmur pierzastych, w oparciu o dane dotyczące emisji przekazane przez państwa członkowskie zgodnie z art. 7 niniejszego rozporządzenia, i poprawia określanie ilościowe poprzez modelowanieinformacje o ruchu lotniczym. Komisja regularnie dostosowuje modele, szczególnie w zależności od postępu naukowego.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Do dnia 31 października każdego roku Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, w którym podsumowane są wnioski z ocen określonych w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu.

3. Do dnia 31 października każdego roku Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, w którym podsumowane są wnioski z ocen określonych w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu. W pierwszym sprawozdaniu oraz w stosownych przypadkach w kolejnych sprawozdaniach Komisja analizuje skutki przyjęcia okresu 20 lat w przypadku metanu w odniesieniu do średnio- i długoterminowych celów UE dotyczących klimatu dla strategii politycznych i działań.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 28

skreślony

Uchylenie lub zmiana zobowiązań

 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 29 niniejszego rozporządzenia w celu uchylenia art. 4-7, 10-12, 14, 15, 17 i 19 niniejszego rozporządzenia lub dowolnych ich części, lub zmiany tych samych artykułów, w razie gdy dojdzie do wniosku, że zmiany międzynarodowe lub inne prowadzą do sytuacji, w której zobowiązania nałożone tymi artykułami nie są już konieczne, są nieproporcjonalne do odpowiadających im korzyści, niespójne z wymogami dotyczącymi sprawozdawczości na mocy UNFCCC lub powielające te wymogi. Wszelkie akty przyjęte zgodnie z niniejszym artykułem nie sprawiają, że wymogi unijne i międzynarodowe dotyczące sprawozdawczości są jako całość bardziej uciążliwe dla państw członkowskich.

 

Poprawka  53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. W przypadku odniesień do niniejszego ustępu zastosowanie ma art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 1 – pozycja siódma a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Emisje węgla czarnego

(1)

             Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(2)

             Dz.U. …


UZASADNIENIE

Wiarygodne i precyzyjne oraz terminowo dostarczane dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych stanowią podstawę informacji, czy Unia Europejska i państwa członkowskie są na dobrej drodze w kierunku osiągnięcia założonych celów oraz są kluczowe dla rozwoju silnych nowych strategii politycznych w odpowiedzi na zmiany klimatyczne. Rozporządzenie w sprawie mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych zastępuje mechanizm monitorowania opracowany na mocy decyzji nr 280/2004/WE. Wprawdzie większość postanowień rozporządzenia jest podobna do wymogów zawartych w decyzji 280/2004/WE, ale Komisja zaproponowała pewne ulepszenia. Wniosek Komisji zawiera wymogi dotyczące sprawozdawczości na poziomie krajowym i nie wymaga gromadzenia dodatkowych danych z małych i średnich przedsiębiorstw oraz z przemysłu.

Celami proponowanej zmiany są między innymi:

- wspieranie państw członkowskich we wdrażaniu pakietu klimatyczno-energetycznego;

- poprawa terminowości, przejrzystości i porównywalności przekazywanych danych;

- zapewnienie spełniania przez Unię i państwa członkowskie międzynarodowych wymogów dotyczących monitorowania i sprawozdawczości, łącznie ze składaniem sprawozdań dotyczących pomocy na rzecz krajów rozwijających się;

- ułatwienie rozwoju nowych unijnych instrumentów przeciwdziałania zmianom klimatu.

Sprawozdawca w pełni popiera propozycje harmonizacji i udoskonalenia unijnych zasad sprawozdawczości i monitorowania emisji gazów cieplarnianych oraz podnoszenia wiarygodności UE względem krajów rozwijających się poprzez przekazywanie przejrzystych i wyczerpujących informacji dotyczących rodzaju i kwoty przekazanej pomocy.

Sprawozdawca proponuje uściślenie wniosku Komisji w kilku dziedzinach:

- Aby zapewnić spójność w realizacji różnych celów założonych w ramach pakietu klimatyczno-energetycznego, należy w przepisach dotyczących monitorowania i sprawozdawczości uwzględnić również udział energii ze źródeł odnawialnych oraz wartość brutto ostatecznego zużycia energii.

- Ustalenia z Cancún (Decyzja 1/CP.16) zawierają również wymóg opracowania przez kraje rozwinięte strategii rozwoju niskoemisyjnego (LCDS). Uwzględniono to we wniosku Komisji, który wymaga od państw członkowskich opracowania i zastosowania takich strategii, aby osiągnąć długoterminowy cel w zakresie klimatu. Strategie te powinny być spójne z opłacalnym zmierzaniem do osiągnięcia długoterminowego celu w zakresie klimatu zgodnie z planem działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej, np.: redukcji na poziomie krajowym o 25 % do 2020 r., o 40 % do 2030 r. i o 60 % do 2040 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r.

- Transport morski jest sektorem mającym duże znaczenie w odniesieniu do emisji gazów cieplarnianych na świecie. W obliczu braku międzynarodowych środków ustawodawcy zobowiązali się do objęcia tego sektora unijnymi celami redukcji emisji, niemniej jednak obecnie gromadzone dane są niewystarczające, aby w pełni zrozumieć wpływ tego sektora na klimat.

Zgodnie z poprzednim stanowiskiem Parlamentu Europejskiego dotyczącym wykorzystywania dochodów ze sprzedaży aukcyjnej w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych sprawozdawca proponuje ścisłą kontrolę aktualnych przepisów dotyczących przypisywania środków.


OPINIA Komisji Rozwoju (24.4.2012)

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, istotnych dla zmiany klimatu

(COM(2011)0789 – C7‑0433/2011 – 2011/0372(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Åsa Westlund

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Należy zwrócić uwagę na sposób określania dodatkowości finansowej przez rządy będące darczyńcami w celu upewnienia się, że wystarczające finansowanie przekazywane jest na potrzeby związane ze zmianą klimatu przy jednoczesnym unikaniu odchodzenia od zobowiązań dotyczących rozwoju. Zapewnienie dodatkowości finansowej wyeliminuje potrzebę opierania się na ODA jako na głównym źródle finansowania. W związku z tym ważne jest, żeby państwa członkowskie określiły, czy nowe i dodatkowe środki będą dodatkowe w stosunku do celu 0,7 % DNB/ODA, wskazując tym samym źródło środków finansowych. Ponadto programowe wsparcie finansowe może utrudnić śledzenie przepływów finansowych dotyczących działań związanych z klimatem, ponieważ środki trafiają bezpośrednio do krajowego systemu finansowania państwa otrzymującego pomoc. Dlatego ważne jest wprowadzenie nowego i dodatkowego źródła finansowania działań związanych ze zmianą klimatu, które w łatwy sposób można monitorować i ukierunkowywać wraz z programowym wsparciem finansowym. Zwiększy to jeszcze bardziej znaczenie monitorowania sposobu rozdzielania środków przez rządy państw otrzymujących pomoc.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Zgodnie z decyzją 1/CP.15 Unia i państwa członkowskie zobowiązały się do zapewnienia znacznego finansowania na potrzeby wspierania działań dotyczących przystosowywania się do zmiany klimatu i łagodzenia tej zmiany w krajach rozwijających się. Zgodnie z pkt 40 decyzji 1/CP.16 każdy kraj rozwinięty będący Stroną UNFCCC musi poprawić sprawozdawczość w zakresie udzielania wsparcia finansowego, technologicznego i w dziedzinie budowania zdolności na rzecz krajów rozwijających się będących Stronami Konwencji. Lepsza sprawozdawczość jest niezbędna do uznania wysiłków Unii i państw członkowskich na rzecz wypełniania ich zobowiązań. W decyzji 1/CP.16 ustanowiono także nowy mechanizm technologii w celu zwiększenia międzynarodowego transferu technologii. Niniejsze rozporządzenie powinno zapewniać udostępnianie wiarygodnych i aktualnych informacji na temat działań dotyczących transferu technologii do krajów rozwijających się.

(16) Zgodnie z decyzją 1/CP.15 Unia i państwa członkowskie zobowiązały się do zapewnienia znacznego finansowania na potrzeby wspierania działań dotyczących przystosowywania się do zmiany klimatu i łagodzenia tej zmiany w krajach rozwijających się. Zgodnie z pkt 40 decyzji 1/CP.16 każdy kraj rozwinięty będący Stroną UNFCCC musi poprawić sprawozdawczość w zakresie udzielania wsparcia finansowego, technologicznego i w dziedzinie budowania zdolności na rzecz krajów rozwijających się będących Stronami Konwencji. Lepsza sprawozdawczość jest niezbędna do uznania wysiłków Unii i państw członkowskich na rzecz wypełniania ich zobowiązań, w szczególności zobowiązań dotyczących spójności polityki na rzecz rozwoju określonej w art. 208 TFUE. W decyzji 1/CP.16 ustanowiono także nowy mechanizm technologii w celu zwiększenia międzynarodowego transferu technologii. Niniejsze rozporządzenie powinno zapewniać udostępnianie wiarygodnych i aktualnych informacji na temat działań dotyczących transferu technologii do krajów rozwijających się.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – litera (a) – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i) to, czy środki finansowe, które państwo członkowskie przekazuje na rzecz krajów rozwijających się, są nowe i dodatkowe w kontekście UNFCCC, oraz sposób ich obliczenia;

(i) to, czy środki finansowe, które państwo członkowskie przekazuje na rzecz krajów rozwijających się, są nowe i dodatkowe w stosunku do celu zwiększenia oficjalnej pomocy rozwojowej do poziomu 0,7% dochodu narodowego brutto w kontekście UNFCCC, oraz sposób ich obliczenia;

Uzasadnienie

Odniesienie do 0,7% ODA/DNB jest potrzebne w celu upewnienia się, że zobowiązania finansowe na rzecz działań związanych ze zmianą klimatu są przestrzegane i zabezpieczone w taki sposób, aby międzynarodowe środki publiczne nie były przesuwane z długoterminowych zobowiązań w zakresie wspierania rozwoju w krajach ubogich.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – litera (a) – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) informacje o wszelkich środkach finansowych przydzielonych przez państwo członkowskie w odniesieniu do wdrożenia UNFCCC według rodzaju kanałów, takiego jak: kanały dwustronne, regionalne lub inne kanały wielostronne;

(ii) informacje o wszelkich środkach finansowych przydzielonych przez państwo członkowskie w odniesieniu do wdrożenia UNFCCC według rodzaju instrumentu finansowego i kanałów, takiego jak: kanały dwustronne, regionalne lub inne kanały wielostronne;

Uzasadnienie

Odniesienie do dodatkowych środków w stosunku do 0,7% ODA/DNB zostało poparte wymogiem udzielenia informacji na temat rodzaju instrumentu finansowego, poprzez który pomoc będzie przekazywana. Pozwoli to na lepsze zidentyfikowanie źródła finansowania, czy jest to budżet na przeznaczony na rozwój czy też nie.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – litera (a) – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii) ilościowe informacje dotyczące przepływów finansowych w oparciu o tzw. „wskaźniki z Rio dotyczące pomocy związanej z łagodzeniem zmian klimatu i pomocy związanej z przystosowywaniem się do zmiany klimatu” („wskaźniki z Rio”) wprowadzone przez Grupę Pomocy Rozwojowej OECD oraz informacje metodologiczne na temat wdrażania metodyki dotyczącej wskaźników z Rio w zakresie zmiany klimatu;

(iii) ilościowe informacje dotyczące przepływów finansowych przez wspieranie projektów albo wsparcie budżetowe w oparciu o tzw. „wskaźniki z Rio dotyczące pomocy związanej z łagodzeniem zmian klimatu i pomocy związanej z przystosowywaniem się do zmiany klimatu” („wskaźniki z Rio”) wprowadzone przez Grupę Pomocy Rozwojowej OECD oraz informacje metodologiczne na temat wdrażania metodyki dotyczącej wskaźników z Rio w zakresie zmiany klimatu;

Uzasadnienie

Międzynarodowa pomoc udzielana z środków publicznych krajom rozwijającym się zmierza ku „programowym” formom udostępniania środków finansowych, co pociąga za sobą przechodzenie na wsparcie budżetowe i odchodzenie od wsparcia w formie projektów. OECD/Komitet Pomocy Rozwojowej pozwala jedynie na monitorowanie przepływów finansowych związanych ze zmianą klimatu w ramach projektów lub według sektorów; takich przepływów nie można monitorować w przypadku wsparcia z budżetu ogólnego. Ta kwestia może stać się bardziej dostrzegalna w przyszłości, jako że pomoc rozwojowa związana z działaniami na rzecz klimatu coraz częściej przybiera programowe formy.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – litera (a) – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iv) szczegółowe informacje na temat pomocy udzielonej zarówno przez sektory publiczne, jak i prywatne, w stosownych przypadkach, na rzecz krajów rozwijających się, które są szczególnie narażone na skutki zmiany klimatu, na potrzeby przystosowywania się do tych skutków zmiany klimatu;

(iv) szczegółowe informacje na temat pomocy udzielonej zarówno przez sektory publiczne, jak i prywatne, w stosownych przypadkach, na rzecz krajów rozwijających się, które są szczególnie narażone na skutki zmiany klimatu, na potrzeby przystosowywania się do tych skutków zmiany klimatu, określając państwo będące odbiorcą, sektor i rodzaj działania;

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – litera (a) – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(v) szczegółowe informacje na temat pomocy udzielonej zarówno przez sektory publiczne, jak i prywatne, w stosownych przypadkach, na rzecz krajów rozwijających się na potrzeby łagodzenia emisji gazów cieplarnianych;

(v) szczegółowe informacje na temat pomocy udzielonej zarówno przez sektory publiczne, jak i prywatne, w stosownych przypadkach, na rzecz krajów rozwijających się na potrzeby łagodzenia emisji gazów cieplarnianych, określając państwo będące odbiorcą, sektor i rodzaj działania;

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) informacje na temat działań państwa członkowskiego związanych z transferem technologii na mocy UNFCCC do krajów rozwijających się i na temat przekazanych technologii w odniesieniu do roku X-1, informacje na temat planowanych działań związanych z transferem technologii na mocy UNFCCC do krajów rozwijających się i na temat technologii przekazywanych w roku X i latach kolejnych. Powinno to obejmować informacje na temat tego, czy przekazana technologia została wykorzystana na potrzeby łagodzenia skutków zmiany klimatu lub przystosowywania się do nich, kraju będącego jej odbiorcą, kwoty udzielonego wsparcia i rodzaju przekazanej technologii.

(b) informacje na temat działań państwa członkowskiego związanych z transferem technologii na mocy UNFCCC do krajów rozwijających się i na temat przekazanych technologii w odniesieniu do roku X-1, informacje na temat planowanych działań związanych z transferem technologii na mocy UNFCCC do krajów rozwijających się i na temat technologii przekazywanych w roku X i latach kolejnych. Powinno to obejmować informacje na temat tego, czy przekazana technologia została wykorzystana na potrzeby łagodzenia skutków zmiany klimatu lub przystosowywania się do nich, kraju będącego jej odbiorcą, kwoty udzielonego wsparcia, źródła finansowania i rodzaju przekazanej technologii.

Uzasadnienie

Pozwoli to również określić, czy źródłem pochodzenia pieniędzy jest budżet ODA.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) informacje na temat wykorzystania dochodów uzyskanych w ciągu roku X-1 przez państwo członkowskie w wyniku sprzedaży uprawnień na aukcji zgodnie z art. 10 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE. Informacje te obejmują także określone i szczegółowe informacje na temat wykorzystania 50 % dochodów i podjętych wskutek tego działań, z wyszczególnieniem kategorii takich działań podjętych zgodnie z art. 10 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE i z podaniem właściwego kraju lub regionu będącego beneficjentem;

(b) informacje na temat wykorzystania dochodów uzyskanych w ciągu roku X-1 przez państwo członkowskie w wyniku sprzedaży uprawnień na aukcji zgodnie z art. 10 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE. Informacje te obejmują także określone i szczegółowe informacje na temat wykorzystania 50 % dochodów i podjętych wskutek tego działań, z wyszczególnieniem kategorii oraz suplementarności takich działań podjętych zgodnie z art. 10 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE i z podaniem właściwego kraju lub regionu będącego beneficjentem;

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(d) informacje, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) decyzji nr 406/2009/WE, oraz informacje na temat sposobu, w jaki ich polityka zakupu przyczynia się do osiągnięcia międzynarodowego porozumienia w sprawie zmiany klimatu.

(d) informacje, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) decyzji nr 406/2009/WE, oraz informacje na temat sposobu, w jaki ich polityka zakupu przyczynia się do osiągnięcia międzynarodowego porozumienia w sprawie zmiany klimatu. W przypadku działań projektowych związanych z produkcją energii hydroelektrycznej o mocy produkcyjnej przekraczającej 20 MW, państwa członkowskie gwarantują przy zatwierdzaniu tego rodzaju działań projektowych, że odpowiednie kryteria i wytyczne międzynarodowe, w szczególności kryteria zawarte w protokole oceny zrównoważonego charakteru elektrowni wodnych opublikowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Energetyki Wodnej w listopadzie 2010 r., są stosowane podczas realizacji tego rodzaju działań projektowych.

PROCEDURA

Tytuł

Mechanizm monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, istotnych dla zmiany klimatu

Odsyłacze

COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

30.11.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

19.1.2012

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Åsa Westlund

5.12.2011

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

27.3.2012

 

 

 

Data przyjęcia

24.4.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Thijs Berman, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Véronique De Keyser, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, Anna Záborská

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Santiago Fisas Ayxela, Judith Sargentini

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Sergio Gutiérrez Prieto, Emilio Menéndez del Valle, Katarína Neveďalová, Claudiu Ciprian Tănăsescu


OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (9.5.2012)

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, istotnych dla zmiany klimatu

(COM(2011)0789 – C7‑0433/2011 – 2011/0372(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Takis Hadjigeorgiou

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

1.        Wniosek Komisji w sprawie zastąpienia decyzji 280/2004/WE rozporządzeniem może ułatwić realizację danych postanowień dzięki udoskonaleniu istniejących procedur monitorowania i wdrażania. W świetle zgromadzonych doświadczeń należy ulepszyć przepisy wspólnotowego systemu dotyczące monitorowania, sprawozdawczości i weryfikacji emisji.

2.        Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) zobowiązuje UE i jej państwa członkowskie do opracowania, okresowej aktualizacji, publikowania i przedstawiania na Konferencji Stron krajowych sprawozdań dotyczących antropogenicznych emisji wszystkich gazów cieplarnianych nieobjętych protokołem montrealskim w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, w rozbiciu na źródła emisji, a także dotyczących zobowiązań do wychwytywania tych gazów w rozbiciu na pochłaniacze, przy zastosowaniu porównywalnych metod uzgodnionych przez Konferencję Stron.

3.        Ostatecznym celem UNFCCC, która została zatwierdzona w imieniu Wspólnoty Europejskiej decyzją Rady 94/69/WE, jest osiągnięcie stabilizacji stężeń gazów cieplarnianych w powietrzu na poziomie, który zapobiegnie groźnej antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny. W tym celu wzrost średniej rocznej temperatury na powierzchni Ziemi w skali światowej nie powinien przekroczyć 2°C w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej. Oznacza to konieczność zwiększenia wysiłków ze strony Wspólnoty, szybkiego włączenia krajów rozwiniętych w proces redukcji emisji, a także zachęcenia do udziału w nim krajów rozwijających się.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Decyzja 1/CP.15 Konferencji Stron UNFCCC („decyzja 1/CP.15” lub „porozumienie kopenhaskie”) i decyzja 1/CP.16 Konferencji Stron UNFCCC („decyzja 1/CP.16” lub „ustalenia z Cancún”) znacznie przyczyniły się do postępów w sprostaniu w zrównoważony sposób wyzwaniom wynikającym ze zmiany klimatu. Decyzjami tymi wprowadzono nowe wymogi dotyczące monitorowania i sprawozdawczości, które mają zastosowanie do realizacji ambitnych celów w zakresie redukcji emisji, do czego zobowiązały się Unia i państwa członkowskie, jak również zapewniono wsparcie krajom rozwijającym się. W decyzjach tych uznano również znaczenie zajęcia się kwestią przystosowywania się do zmiany klimatu na równi z łagodzeniem tej zmiany. Decyzja 1/CP.16 zawiera również wymóg opracowania przez kraje rozwinięte strategii lub planów rozwoju niskoemisyjnego. Oczekuje się, że takie strategie lub plany przyczynią się do budowania społeczeństwa niskoemisyjnego oraz zapewnią dalszy duży wzrost i zrównoważony rozwój. Niniejsze rozporządzenie powinno ułatwiać, poprzez akty delegowane przyjmowane na jego mocy, wdrożenie tych i przyszłych wymogów dotyczących monitorowania i sprawozdawczości, wynikających z przyszłych decyzji lub zatwierdzenia międzynarodowego porozumienia na mocy UNFCCC.

(4) Decyzja 1/CP.15 Konferencji Stron UNFCCC („decyzja 1/CP.15” lub „porozumienie kopenhaskie”) i decyzja 1/CP.16 Konferencji Stron UNFCCC („decyzja 1/CP.16” lub „ustalenia z Cancún”) znacznie przyczyniły się do postępów w sprostaniu w zrównoważony sposób wyzwaniom wynikającym ze zmiany klimatu. Decyzjami tymi wprowadzono nowe wymogi dotyczące monitorowania i sprawozdawczości, które mają zastosowanie do realizacji ambitnych celów w zakresie redukcji emisji, do czego zobowiązały się Unia i państwa członkowskie, jak również zapewniono wsparcie krajom rozwijającym się. W decyzjach tych uznano również znaczenie zajęcia się kwestią przystosowywania się do zmiany klimatu na równi z łagodzeniem tej zmiany. Decyzja 1/CP.16 zawiera również wymóg opracowania przez kraje rozwinięte strategii lub planów rozwoju niskoemisyjnego. Oczekuje się, że takie strategie lub plany w opłacalny sposób przyczynią się do budowania społeczeństwa niskoemisyjnego oraz zapewnią dalszy duży wzrost i zrównoważony rozwój. Zgodnie z komunikatem Komisji z dnia 8 marca 2011 r. pt. „Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.” opłacalnym rozwiązaniem byłaby redukcja emisji wewnętrznych o około 40% stosunku do poziomu sprzed 1990 do roku 2030 i o około 60% do roku 2040. Niniejsze rozporządzenie powinno ułatwiać, poprzez akty delegowane przyjmowane na jego mocy, wdrożenie tych i przyszłych wymogów dotyczących monitorowania i sprawozdawczości, wynikających z przyszłych decyzji lub zatwierdzenia międzynarodowego porozumienia na mocy UNFCCC.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Pakiet klimatyczno-energetyczny przyjęty w 2009 r., w szczególności zaś decyzja nr 406/2009/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych i dyrektywa 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, oznaczają kolejne stanowcze zobowiązanie Unii i państw członkowskich do znaczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Unijny system monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji również powinien zostać zaktualizowany w świetle nowych wymogów wprowadzonych tym prawodawstwem.

(5) Pakiet klimatyczno-energetyczny przyjęty w 2009 r., w szczególności zaś decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych i dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, a także dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych1 oznaczają kolejne stanowcze zobowiązanie Unii i państw członkowskich do znaczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Unijny system monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji również powinien zostać zaktualizowany w świetle nowych wymogów wprowadzonych tym prawodawstwem.

 

_____________

 

1 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a) Cypr i Maltę włączono do załącznika I do protokołu z Kioto odpowiednio na mocy decyzji CP.17 (ze skutkiem od 1 stycznia 2013 r. lub późniejszej daty) i decyzji 3/CP.15 (ze skutkiem od 26 października 2010 r.).

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a) Aby zapewnić skuteczność ustaleń dotyczących monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych, należy unikać nakładania na państwa członkowskie jakichkolwiek dalszych obciążeń finansowych i administracyjnych.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Unia i państwa członkowskie powinny dążyć do dostarczania najbardziej aktualnych informacji na temat swoich emisji gazów cieplarnianych, w szczególności w ramach strategii „Europa 2020” i w terminach przewidzianych w niej. Niniejsze rozporządzenie powinno umożliwiać przygotowanie takich oszacowań w możliwe najkrótszych ramach czasowych poprzez zastosowanie danych statystycznych i innych informacji.

(12) Unia i państwa członkowskie powinny dążyć do dostarczania najbardziej aktualnych informacji na temat swoich emisji gazów cieplarnianych, w szczególności w ramach strategii „Europa 2020”, w przewidzianych w niej terminach, a także w ramach europejskiej polityki i strategii dotyczącej przestrzeni kosmicznej, w której podjęto ważne wyzwania, takie jak monitorowanie klęsk żywiołowych, zasobów i klimatu, z korzyścią dla obywateli Unii. W związku z tym dane z przestrzeni kosmicznej należy traktować jak kluczowe dla Unii i państw członkowskich narzędzia monitorowania, gdyż mogą one dawać lepszy ogólny obraz poziomu emisji CO2 i CH4 oraz LULUCF. W tym celu należy w jak największym stopniu korzystać z programu Globalnego Monitoringu dla Środowiska i Bezpieczeństwa (GMES) i innych systemów satelitarnych, żeby zapewnić na czas sprawozdawczość w zakresie emisji (globalny dzienny pomiar emisji CO2 i CH4 pochodzących z działalności człowieka i z gospodarki rolnej, a także pochłaniaczy CO2) oraz niezależną kontrolę sprawozdań opartych na wyliczeniach poziomów emisji. Niniejsze rozporządzenie powinno umożliwiać przygotowanie takich oszacowań w możliwe najkrótszych ramach czasowych poprzez zastosowanie danych statystycznych i innych informacji.

 

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 25 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(25a) Powierzone Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych w celu dodania substancji do wykazu gazów cieplarnianych zawartego w załączniku I do niniejszego rozporządzenia lub ich usuwania z tego wykazu powinny być spójne z wszelkimi kolejnymi porozumieniami międzynarodowymi.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie i, w imieniu Unii, Komisja indywidualnie opracowują i realizują strategię rozwoju niskoemisyjnego, aby przyczynić się do:

1. Państwa członkowskie i, w imieniu Unii, Komisja indywidualnie opracowują i realizują strategię rozwoju niskoemisyjnego, aby przyczynić się do:

a) przejrzystego i dokładnego monitorowania rzeczywistego i przewidywanego postępu osiągniętego przez państwa członkowskie, w tym wkładu wniesionego za pomocą środków unijnych w wypełnianie zobowiązań Unii i państw członkowskich wynikających z UNFCCC, odnoszących się do ograniczenia lub redukcji antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych.

a) przejrzystego i dokładnego monitorowania rzeczywistego i przewidywanego postępu osiągniętego przez państwa członkowskie, w tym wkładu wniesionego za pomocą środków unijnych w wypełnianie zobowiązań Unii i państw członkowskich wynikających z UNFCCC, odnoszących się do ograniczenia lub redukcji antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych;

b) wypełniania zobowiązań państw członkowskich na mocy decyzji nr 406/2009/WE, odnoszących się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, oraz osiągania długoterminowej redukcji emisji i poprawy usuwania przez pochłaniacze we wszystkich sektorach zgodnie z celem Unii, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. o 80-95 % w porównaniu z poziomem w 1990 r., w kontekście redukcji niezbędnych ze strony grupy krajów rozwiniętych sugerowanej przez IPPC.

b) wypełniania zobowiązań państw członkowskich na mocy decyzji nr 406/2009/WE, odnoszących się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, oraz osiągania długoterminowej redukcji emisji i poprawy usuwania przez pochłaniacze we wszystkich sektorach zgodnie z celem Unii, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. o 80-95 % w porównaniu z poziomem w 1990 r., przy zachowaniu opłacalnej drogi do tego celu, co obejmuje pośrednie cele redukcji emisji wewnętrznych do roku 2030 i 2040, w kontekście redukcji niezbędnych ze strony grupy krajów rozwiniętych sugerowanej przez IPPC.

 

 

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie przedkładają Komisji swoje strategie rozwoju niskoemisyjnego po upływie roku od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia lub zgodnie z dowolnym harmonogramem uzgodnionym na poziomie międzynarodowym w kontekście procesu UNFCCC.

2. Państwa członkowskie przedkładają Komisji swoje strategie rozwoju niskoemisyjnego po upływie dwóch lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia lub zgodnie z dowolnym harmonogramem uzgodnionym na poziomie międzynarodowym w kontekście procesu UNFCCC.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie, zakończywszy przegląd swoich krajowych wykazów prowadzonych na podstawie protokołu z Kioto za każdy rok pierwszego okresu zobowiązań wynikającego z protokołu z Kioto, w tym rozstrzygnąwszy wszelkie kwestie wdrożeniowe, wycofują z wykazu AAU, RMU, ERU i CER równoważne swoim emisjom netto w ciągu danego roku.

1. Państwa członkowskie, zakończywszy przegląd swoich krajowych wykazów prowadzonych na podstawie protokołu z Kioto za każdy rok pierwszego okresu zobowiązań wynikającego z protokołu z Kioto, w tym rozstrzygnąwszy wszelkie kwestie wdrożeniowe, wycofują z wykazu wykorzystane AAU, RMU, ERU i CER równoważne swoim emisjom netto w ciągu danego roku.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W odniesieniu do ostatniego roku okresu zobowiązań wynikającego z protokołu z Kioto państwa członkowskie wycofują jednostki z rejestru przed końcem dodatkowego okresu na wypełnienie zobowiązań określonego w decyzji 11/CMP.1 Konferencji Stron UNFCCC służącej jako spotkanie stron protokołu z Kioto.

2. W odniesieniu do ostatniego roku okresu zobowiązań wynikającego z protokołu z Kioto państwa członkowskie wycofują wykorzystane jednostki z rejestru przed końcem dodatkowego okresu na wypełnienie zobowiązań określonego w decyzji 11/CMP.1 Konferencji Stron UNFCCC służącej jako spotkanie stron protokołu z Kioto.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie przekazują Komisji do dnia 15 marca każdego roku („rok X”):

1. Państwa członkowskie mogą przekazywać Komisji do dnia 15 marca każdego roku („rok X”):

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie przekazują Komisji do dnia 15 marca każdego roku („rok X”) krajowe prognozy dotyczące antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych według ich źródeł oraz usuwania przez pochłaniacze, przedstawione w podziale na gazy i sektory. Prognozy te obejmują oszacowania ilościowe w odniesieniu do czterech kolejnych przyszłych lat kończących się na 0 lub 5, następujących bezpośrednio po roku X. W krajowych prognozach uwzględnia się każdą politykę i środki przyjęte na poziomie Unii i obejmują one:

1. Państwa członkowskie przekazują Komisji raz na dwa lata do dnia 15 marca odpowiedniego roku („rok X”) krajowe prognozy dotyczące antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych według ich źródeł oraz usuwania przez pochłaniacze, przedstawione w podziale na gazy i sektory. Prognozy te obejmują oszacowania ilościowe w odniesieniu do czterech kolejnych przyszłych lat kończących się na 0 lub 5, następujących bezpośrednio po roku X. W krajowych prognozach uwzględnia się każdą politykę i środki przyjęte na poziomie Unii i obejmują one:

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do dnia 15 marca każdego roku państwa członkowskie przekazują Komisji informacje o swoich wdrożonych lub planowanych działaniach w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, w szczególności na temat krajowych lub regionalnych strategii przystosowawczych lub na temat środków przystosowawczych. Informacje te obejmują przydział środków budżetowych według sektora polityki i, w odniesieniu do każdego środka przystosowawczego, główny cel, rodzaj instrumentu, stan wdrażania i kategorię wpływu na zmianę klimatu (taką jak: powódź, podnoszenie się poziomu morza, ekstremalne temperatury, susze i ekstremalne zdarzenia meteorologiczne).

Do dnia 15 marca odpowiedniego roku raz na dwa lata państwa członkowskie przekazują Komisji informacje o swoich wdrożonych lub planowanych działaniach w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, w szczególności na temat krajowych lub regionalnych strategii przystosowawczych lub na temat środków przystosowawczych. Informacje te obejmują przydział środków budżetowych według sektora polityki i, w odniesieniu do każdego środka przystosowawczego, główny cel, rodzaj instrumentu, stan wdrażania i kategorię wpływu na zmianę klimatu (taką jak: powódź, podnoszenie się poziomu morza, ekstremalne temperatury, susze i ekstremalne zdarzenia meteorologiczne).

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W oparciu o najlepsze dostępne dane państwa członkowskie przekazują Komisji do dnia 15 marca każdego roku („rok X”):

W oparciu o najlepsze dostępne dane państwa członkowskie przekazują Komisji raz na dwa lata do dnia 15 marca odpowiedniego roku („rok X”):

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – litera a) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iv) szczegółowe informacje na temat pomocy udzielonej zarówno przez sektory publiczne, jak i prywatne, w stosownych przypadkach, na rzecz krajów rozwijających się, które są szczególnie narażone na skutki zmiany klimatu, na potrzeby przystosowywania się do tych skutków zmiany klimatu;

(iv) szczegółowe informacje na temat pomocy udzielonej zarówno przez sektory publiczne, jak i prywatne, w stosownych przypadkach, na rzecz krajów rozwijających się, które są szczególnie narażone na skutki zmiany klimatu, na potrzeby przystosowywania się do tych skutków zmiany klimatu, z podaniem kraju, sektora i rodzaju działalności korzystającego z pomocy;

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – litera a) – podpunkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(v) szczegółowe informacje na temat pomocy udzielonej zarówno przez sektory publiczne, jak i prywatne, w stosownych przypadkach, na rzecz krajów rozwijających się na potrzeby łagodzenia emisji gazów cieplarnianych;

(v) szczegółowe informacje na temat pomocy udzielonej zarówno przez sektory publiczne, jak i prywatne, w stosownych przypadkach, na rzecz krajów rozwijających się na potrzeby łagodzenia emisji gazów cieplarnianych, z podaniem kraju, sektora i rodzaju działalności korzystającego z pomocy;

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) informacje, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) decyzji nr 406/2009/WE, oraz informacje na temat sposobu, w jaki ich polityka zakupu przyczynia się do osiągnięcia międzynarodowego porozumienia w sprawie zmiany klimatu.

d) informacje, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) decyzji nr 406/2009/WE, oraz informacje na temat sposobu, w jaki ich polityka zakupu przyczynia się do osiągnięcia międzynarodowego porozumienia w sprawie zmiany klimatu; w przypadku działań projektowych związanych z produkcją energii hydroelektrycznej o mocy produkcyjnej przekraczającej 20 MW państwa członkowskie informują, w jaki sposób przy zatwierdzaniu tego rodzaju działań projektowych zagwarantowały, że odpowiednie kryteria i wytyczne międzynarodowe, w szczególności protokół oceny zrównoważonego charakteru elektrowni wodnych z 2010 r., będą przestrzegane podczas realizacji tego rodzaju działań projektowych.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) długoterminowego celu dotyczącego klimatu oraz opłacalnej drogi do realizacji wyznaczonych celów, w tym pośrednich celów redukcji emisji wewnętrznych do roku 2030 i 2040.

PROCEDURA

Tytuł

Mechanizm monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, istotnych dla zmiany klimatu

Odsyłacze

COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

30.11.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

30.11.2011

 

 

 

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Takis Hadjigeorgiou

15.2.2012

 

 

 

Data przyjęcia

8.5.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

52

3

4

Posłowie obecni w trakcie głosowania końcowego

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Zastępca(-y) obecny(-i) w trakcie głosowania końcowego

Ioan Enciu, Françoise Grossetête, Takis Hadjigeorgiou, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Bernd Lange, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Silvia-Adriana Ţicău, Inês Cristina Zuber

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Anne E. Jensen, Nicole Kiil-Nielsen, Norica Nicolai


PROCEDURA

Tytuł

Mechanizm monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, istotnych dla zmiany klimatu

Odsyłacze

COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD)

Data przedstawienia w PE

23.11.2011

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

30.11.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

19.1.2012

ITRE

30.11.2011

TRAN

30.11.2011

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

TRAN

19.12.2011

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Bas Eickhout

25.1.2012

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

22.3.2012

25.4.2012

 

 

Data przyjęcia

30.5.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

48

1

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Martin Callanan, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Gaston Franco, James Nicholson, Eva Ortiz Vilella, Vittorio Prodi, Britta Reimers, Michèle Rivasi, Alda Sousa, Bart Staes, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni

Data złożenia

6.6.2012

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności