Procedură : 2011/0372(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0191/2012

Texte depuse :

A7-0191/2012

Dezbateri :

PV 11/03/2013 - 23
CRE 11/03/2013 - 23

Voturi :

PV 12/03/2013 - 8.4
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0064

RAPORT     ***I
PDF 918kWORD 624k
6.6.2012
PE 483.710v01-00 A7-0191/2012

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice

(COM(2011)0789 – C7‑0433/2011 – 2011/0372(COD))

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Raportor: Bas Eickhout

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare
 AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetarE Şi energie
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice

(COM(2011)0789 – C7‑0433/2011 – 2011/0372(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0789),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0433/2011),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 28 martie 2012(1),

–   având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din ...(2),

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizele Comisiei pentru dezvoltare și Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A7-0191/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Decizia 1/CP.15, adoptată în cadrul Conferinței părților la CCONUSC („Decizia 1/CP.15” sau „Acordul de la Copenhaga”) și Decizia 1/CP.16, adoptată în cadrul Conferinței părților la CCONUSC („Decizia 1/CP.16” sau „Acordul de la Cancun”) au contribuit în mod semnificativ la progresul înregistrat în abordarea într-o manieră echilibrată a provocărilor ridicate de schimbările climatice. Deciziile respective au introdus noi cerințe de monitorizare și de raportare care se aplică în ceea ce privește punerea în aplicare a strategiilor ambițioase de reducere a emisilor asumate de Uniune și de statele sale membre, oferind sprijin țărilor în curs de dezvoltare. De asemenea, deciziile recunosc importanța abordării în mod prioritar a măsurilor de adaptare la schimbările climatice, precum și a măsurilor de atenuare a acestora. Decizia 1/CP.16 solicită, în egală măsură, țărilor dezvoltate să elaboreze strategii sau planuri de dezvoltare cu emisii scăzute de carbon. Se așteaptă ca astfel de strategii sau planuri să contribuie la trecerea la o societate cu emisii reduse de carbon și să asigure o creștere continuă și o dezvoltare durabilă. Prezentul regulament trebuie să faciliteze, prin intermediul actelor delegate, punerea în aplicare a cerințelor existente și viitoare de monitorizare și de raportare care rezultă din decizii ulterioare sau din aprobarea unui acord internațional în temeiul CCONUSC.

(4) Decizia 1/CP.15, adoptată în cadrul Conferinței părților la CCONUSC („Decizia 1/CP.15” sau „Acordul de la Copenhaga”) și Decizia 1/CP.16, adoptată în cadrul Conferinței părților la CCONUSC („Decizia 1/CP.16” sau „Acordul de la Cancun”) au contribuit în mod semnificativ la progresul înregistrat în abordarea într-o manieră echilibrată a provocărilor ridicate de schimbările climatice. Deciziile respective au introdus noi cerințe de monitorizare și de raportare care se aplică în ceea ce privește punerea în aplicare a strategiilor ambițioase de reducere a emisiilor asumate de Uniune și de statele sale membre, oferind sprijin țărilor în curs de dezvoltare. De asemenea, deciziile recunosc importanța abordării în mod prioritar a măsurilor de adaptare la schimbările climatice, precum și a măsurilor de atenuare a acestora. Decizia 1/CP.16 solicită, în egală măsură, țărilor dezvoltate să elaboreze strategii sau planuri de dezvoltare cu emisii scăzute de carbon. Se așteaptă ca astfel de strategii sau planuri să contribuie la trecerea la o societate cu emisii reduse de carbon și să asigure o creștere continuă și o dezvoltare durabilă și acestea ar trebui să fie rezolvate/specificate spațial și să fie compatibile cu o traiectorie rentabilă către obiectivul pe termen lung privind clima, constând în reduceri interne ale emisiilor cu cel puțin 40% până în 2030, respectiv 60% până în 2040 față de nivelurile din 1990. Prezentul regulament trebuie să faciliteze, prin intermediul actelor delegate, punerea în aplicare a cerințelor existente și viitoare de monitorizare și de raportare care rezultă din decizii ulterioare sau din aprobarea unui acord internațional în temeiul CCONUSC.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Pachetul privind clima și energia adoptat în 2009, în special Decizia nr. 406/2009/CE din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 și Directiva 2009/29/CE din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătățirii și extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră, marchează un alt angajament ferm al Uniunii și al statelor membre de a reduce în mod semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră. De asemenea, sistemul Uniunii de monitorizare și de raportare a emisiilor trebuie actualizat având în vedere noile dispoziții ale legislației în cauză.

(5) Pachetul privind clima și energia adoptat în 2009, în special Decizia nr. 406/2009/CE din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020, Directiva 2009/29/CE din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătățirii și extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră, marchează un alt angajament ferm al Uniunii și al statelor membre de a reduce în mod semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră. De asemenea, sistemul Uniunii de monitorizare și de raportare a emisiilor trebuie actualizat având în vedere noile dispoziții ale legislației în cauză. În cadrul raportării în temeiul prezentului regulament ar trebui să se recurgă și la informațiile primite de la statele membre pe baza punerii în aplicare a Directivei 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile1 și a Directivei 2012/.../UE a Parlamentului European și a Consiliului privind [eficiența energetică]2.

 

______________

 

1 JO L 140, 5.6.2009, p. 16.

 

2 JO L ...

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Ciprul și Malta sunt incluse în anexa I la Protocolul de la Kyoto în temeiul Deciziei CP.17 a Conferinței părților la CCONUSC (cu efect de la 1 ianuarie 2013 sau de la o dată ulterioară) și, respectiv, al Deciziei 3/CP15 a Conferinței părților la CCONUSC (cu efect de la 26 octombrie 2010).

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) Pentru a se asigura eficacitatea dispozițiilor pentru monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră, este necesar să se evite creșterea și mai mare a poverii administrative și financiare suportate deja de către statele membre.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Uniunea și statele membre trebuie să depună eforturi pentru a furniza informații cât mai actualizate cu privire la emisiile de gaze cu efect de seră, în special în cadrul Strategiei Europa 2020 și al termenului său limită precis. Prezentul regulament trebuie să permită pregătirea unor astfel de estimări în cel mai scurt timp posibil pe baza informațiilor statistice și de alt tip.

(12) Uniunea și statele membre trebuie să depună eforturi pentru a furniza informații cât mai actualizate cu privire la emisiile de gaze cu efect de seră, în special în cadrul Strategiei Europa 2020 și al termenului său limită precis și în cadrul politicii și strategiei spațiale europene, care abordează provocări importante, precum catastrofele naturale, resursele și monitorizarea climatică, în beneficiul cetățenilor Uniunii. În acest sens, datele transmise de sateliții spațiali ar trebui considerate instrumente fundamentale de monitorizare pentru Uniune și statele membre, grație capacității lor de a îmbunătăți imaginea de ansamblu asupra situației emisiilor de CO2 și CH4, precum și LULUCF. În acest scop, ar trebui valorificate la maximum programul Monitorizarea globală pentru mediu și securitate (GMES) și alte sisteme prin satelit, care să asigure rapoarte oportune asupra emisiilor (măsurători zilnice globale pentru emisiile rurale și antropice de CO2 și CH4, precum și pentru absorbanții de CO2) și verificări independente ale rapoartelor privind emisiile calculate. Prezentul regulament trebuie să permită pregătirea unor astfel de estimări în cel mai scurt timp posibil pe baza informațiilor statistice și de alt tip.

Amendamentul 6

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Cerințele de monitorizare și de raportare de către statele membre a emisiilor provenite din transportul maritim trebuie adoptate într-o manieră complementară și coerentă cu cerințele convenite în cadrul CCONUSC sau, în măsura posibilă, cu cerințele aplicabile navelor, astfel cum sunt acestea stabilite în contextul Organizației Maritime Internaționale („OMI”) sau prin intermediul unei măsuri la nivelul Uniunii care să abordeze tema emisiilor de GES provenite din transportul maritim. O astfel de monitorizare și raportare ar permite o mai bună înțelegere a problematicii acestor emisii și ar sprijini punerea efectivă în aplicare a politicilor.

(13) Pentru a obține date mai bune despre poluarea cauzată de nave și pentru a depăși ineficiențele rezultate ca urmare a lipsei de transparență a informațiilor, cerințele de monitorizare și de raportare de către armatori și operatorii de nave a informațiilor legate de transporturile maritime care sunt relevante pentru climă ar trebui adoptate într-o manieră complementară și coerentă cu cerințele convenite în cadrul CCONUSC sau, în măsura posibilă, cu cerințele aplicabile navelor, astfel cum sunt acestea stabilite în contextul Organizației Maritime Internaționale („OMI”) sau prin intermediul unei măsuri la nivelul Uniunii care să abordeze tema emisiilor de GES provenite din transportul maritim. O astfel de monitorizare și raportare ar permite o mai bună înțelegere a problematicii acestor emisii și ar sprijini punerea efectivă în aplicare a politicilor.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a) Potrivit articolului 6 din Protocolul de la Kyoto, statele membre au obligația de a se asigura că utilizarea mecanismelor flexibile prevăzute în acest protocol completează măsurile adoptate la nivel național în vederea reducerii diferențelor de emisii pe cap de locuitor între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare. Cel puțin jumătate din totalul reducerilor absolute sub nivelul emisiilor de referință istorice ar trebui să fie înregistrate în Uniune. Dreptul Uniunii conține, de asemenea, dispoziții specifice referitoare la anumite tipuri de credite din cadrul proiectului intitulat „Mecanismul de dezvoltare curată”, care ar trebui să fie identificate în mod special în registrele și în rapoartele statelor membre.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a) Este important, de asemenea, să se raporteze sursele private de finanțare a acțiunilor în domeniul climei în țările în curs de dezvoltare, care sunt distincte de finanțarea proiectelor prin intermediul unor mecanisme flexibile în cadrul cărora se utilizează credite pentru îndeplinirea obligațiilor de reducere a gazelor cu efect de seră în țările industrializate.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 16b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16b) Contribuția Uniunii la finanțarea la nivel internațional a acțiunilor în domeniul climei în țările în curs de dezvoltare ar trebui canalizată într-o măsură tot mai mare prin intermediul bugetului Uniunii. Toate veniturile obținute în urma unor măsuri de includere a emisiilor internaționale cauzate de transporturi în obiectivele Uniunii legate de climă ar trebui colectate centralizat și alocate finanțării la nivel internațional a acțiunilor în domeniul climei prin intermediul Fondului global pentru climă și biodiversitate propus de Comisie.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a) Comisia ar trebui să evalueze în cadrul viitoarelor revizuiri ale Directivei 2003/87/CE punerea în aplicare a dispozițiilor referitoare la utilizarea și raportarea veniturilor obținute din licitații și să ia în considerare posibilitatea repartizării unei părți a acestor venituri către Fondul global pentru climă și biodiversitate și către acțiunile interne ale Uniunii vizând clima.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 20a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a) Orientările actuale din cadrul CCONUSC privind raportarea gazelor cu efect de seră recomandă raportarea emisiilor de metan într-un interval de timp de 100 de ani. Dat fiind potențialul ridicat de încălzire globală al acestuia și durata sa de viață relativ scurtă în atmosferă, Comisia ar trebui să analizeze în ce mod ar fi afectate politicile și măsurile de adoptarea unui interval de timp de 20 de ani în cazul metanului în raport cu obiectivele Uniunii pe termen mediu și lung în domeniul climei.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22) Aviația are impact asupra climei globale prin emisiile de dioxid de carbon (CO2), dar și prin alte emisii și mecanisme, inclusiv emisiile de oxizi de azot și creșterea stratului de nori cirrus. În lumina progreselor științifice referitoare la acest impact, trebuie să se efectueze o evaluare periodică a impactului nelegat de CO2 al aviației asupra climei globale în contextul prezentului regulament.

(22) Aviația are impact asupra climei globale prin emisiile de dioxid de carbon (CO2), dar și prin alte emisii și mecanisme, inclusiv emisiile de oxizi de azot și creșterea stratului de nori cirrus. În lumina progreselor științifice referitoare la acest impact, trebuie să se efectueze o evaluare periodică a impactului nelegat de CO2 al aviației asupra climei globale în contextul prezentului regulament și ar trebui să se emită recomandări privind opțiunile politice viabile pentru abordarea acestuia.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25) Cu scopul de a asigura condiții uniforme pentru punerea în aplicare a articolului 20 alineatul (5) din prezentul regulament, puterile de executare trebuie conferite Comisiei. În vederea stabilirii cerințelor armonizate de raportare cu privire la emisiile de gaze cu efect de seră și informațiile relevante pentru politica privind schimbările climatice, puterea de adoptare a actelor în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene trebuie delegată Comisiei în ceea ce privește revizuirea anexei I la prezentul regulament, rapoartele statelor membre privind LULUCF și transportul maritim, sistemele naționale ale statelor membre, examinarea de către experți a datelor din inventarul statelor membre, cerințele detaliate privind conținutul, structura, formatul și procesele de înaintare a raportelor de către statele membre, precum și abrogarea sau modificarea anumitor obligații în conformitate cu prezentul regulament. Este extrem de important ca Comisia să desfășoare consultări pe parcursul lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv la nivel de experți. În momentul elaborării și redactării actelor delegate, Comisia trebuie să asigure transmiterea simultană, corespunzătoare și în timp util a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(25) Cu scopul de a asigura condiții uniforme pentru punerea în aplicare a articolului 20 alineatul (5) din prezentul regulament, puterile de executare trebuie conferite Comisiei. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie1.

 

(25a) În vederea stabilirii cerințelor armonizate de raportare cu privire la emisiile de gaze cu efect de seră și informațiile relevante pentru politica privind schimbările climatice, puterea de adoptare a actelor în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene trebuie delegată Comisiei în ceea ce privește revizuirea anexei I la prezentul regulament, rapoartele statelor membre privind LULUCF și transportul maritim, sistemele naționale ale statelor membre, examinarea de către experți a datelor din inventarul statelor membre, cerințele detaliate privind conținutul, structura, formatul și procesele de înaintare a rapoartelor de către statele membre, precum și abrogarea sau modificarea anumitor obligații în conformitate cu prezentul regulament. Este extrem de important ca Comisia să desfășoare consultări pe parcursul lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează actele delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, în timp util și corespunzătoare a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

 

__________________

 

1 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) monitorizarea și raportarea emisiilor de carbon negru, luând în considerare Rezoluția Parlamentului European din 14 septembrie 2011 referitoare la o abordare globală privind emisiile antropice cu efecte asupra climei, altele decât cele de CO21;

 

__________________

 

1 P7_TA(2011)0384.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) raportarea emisiilor de CO2 generate de activitățile de transport maritim;

(e) raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de activitățile de transport maritim;

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) monitorizarea și raportarea acțiunilor întreprinse de statele membre în vederea adaptării la consecințele inevitabile ale schimbărilor climatice;

(g) monitorizarea și raportarea acțiunilor întreprinse de statele membre în vederea adaptării rentabile la consecințele inevitabile ale schimbărilor climatice;

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) strategiilor de dezvoltare cu emisii reduse de carbon elaborate de Uniune și statele sale membre, precum și oricăror actualizări ale acestora în conformitate cu Decizia 1/CP.16;

(a) obiectivelor cuantificate de reducere a emisiilor la nivelul întregii economii, strategiilor de dezvoltare cu emisii reduse de carbon elaborate de Uniune și statele sale membre, precum și oricăror actualizări ale acestora în conformitate cu Decizia 1/CP.16;

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) emisiilor de gaze cu efect de seră provenind de la ambarcațiunile marine care ancorează în porturile din statele membre;

(d) informațiilor relevante pentru climă legate de ambarcațiunile marine care ancorează în porturile din statele membre;

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) măsurile adoptate de Uniune și de statele membre în vederea reducerii emisiilor antropice cu efecte asupra climei, altele decât cele de CO2, luând în considerare Rezoluția Parlamentului European din 14 septembrie 2011 referitoare la o abordare globală privind emisiile antropice cu efecte asupra climei, altele decât cele de CO21;

 

__________________

 

1 P7_TA(2011)0384.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre și Comisia în numele Uniunii elaborează și pun în aplicare o strategie de dezvoltare cu emisii reduse de carbon pentru a contribui la:

(1) Statele membre și Comisia în numele Uniunii elaborează și pun în aplicare o strategie de dezvoltare cu emisii reduse de carbon în conformitate cu dispozițiile de raportare convenite la nivel internațional, în contextul procesului CCONUSC, pentru a contribui la:

(a) monitorizarea transparentă și precisă a progreselor reale și preconizate înregistrate de către statele membre, inclusiv contribuția măsurilor propuse de Uniune la îndeplinirea angajamentelor Uniunii și ale statelor sale membre, în temeiul CCONUSC, de a limita sau reduce emisiile antropice de gaze cu efect de seră;

(a) monitorizarea transparentă și precisă a progreselor reale și preconizate înregistrate de către statele membre, inclusiv contribuția măsurilor propuse de Uniune la îndeplinirea angajamentelor Uniunii și ale statelor sale membre, în temeiul CCONUSC, de a limita sau reduce emisiile antropice de gaze cu efect de seră;

(b) îndeplinirea angajamentelor statelor membre privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul Deciziei nr. 406/2009/CE și reducerea pe termen lung a emisiilor și sporirea eliminării de către absorbanți în toate sectoarele în conformitate cu obiectivul Uniunii de a reduce emisiile cu până la 80-95% până în 2050 față de nivelurile din 1990, în contextul reducerilor necesare, potrivit IPCC, în țările dezvoltate considerate ca grup.

(b) îndeplinirea angajamentelor statelor membre privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul Deciziei nr. 406/2009/CE și reducerea pe termen lung a emisiilor și sporirea eliminării de către absorbanți în toate sectoarele în conformitate cu obiectivul Uniunii de a reduce emisiile cu până la 80-95% până în 2050 față de nivelurile din 1990 și cu o traiectorie eficientă din punctul de vedere al costurilor, inclusiv stabilirea unor repere pentru reducerile interne pentru 2030 și 2040, în contextul reducerilor necesare, potrivit IPCC, în țările dezvoltate considerate ca grup.

(2) Statele membre transmit Comisiei strategia de dezvoltare cu emisii reduse de carbon la un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament sau în conformitate cu orice calendar stabilit la nivel internațional în contextul procesului CCONUSC.

(2) Statele membre transmit Comisiei strategia de dezvoltare cu emisii reduse de carbon rezolvată spațial la 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament sau în conformitate cu orice calendar stabilit la nivel internațional în contextul procesului CCONUSC.

 

(2a) Statele membre și, în numele Uniunii, Comisia își revizuiesc și își actualizează strategiile de dezvoltare cu emisii reduse de carbon, după cum este necesar, cel puțin din cinci în cinci ani.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc, pun în funcțiune și urmăresc să îmbunătățească permanent sistemele naționale de inventariere pentru a estima emisiile antropice de la surse și eliminările de către absorbanți a gazelor cu efect de seră incluse în anexa I la prezentul regulament și pentru a asigura termenele, transparența, precizia, coerența, comparabilitatea și caracterul integral al inventarelor lor de gaze cu efect de seră.

(1) Statele membre stabilesc, pun în funcțiune și urmăresc să îmbunătățească permanent sistemele naționale de inventariere în conformitate cu cerințele CCONUSC privind sistemele naționale pentru a estima emisiile antropice de la surse și eliminările de către absorbanți a gazelor cu efect de seră incluse în anexa I la prezentul regulament și pentru a asigura termenele, transparența, precizia, coerența, comparabilitatea și caracterul integral al inventarelor lor de gaze cu efect de seră.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) folosesc sistemele de raportare stabilite în temeiul articolului 6 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 842/2006 pentru îmbunătățirea estimării gazelor fluorinate în inventarele de gaze cu efect de seră;

(a) folosesc sistemele de raportare stabilite în temeiul articolului 6 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 842/2006 pentru îmbunătățirea estimării gazelor fluorinate în inventarele de gaze cu efect de seră, unde este cazul;

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera n

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(n) o descriere a tuturor modificărilor aduse sistemului lor național de inventariere;

(n) o descriere a modificărilor aduse sistemului lor național de inventariere;

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera o

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(o) o descriere a tuturor modificărilor aduse registrului național;

(o) o descriere a modificărilor aduse registrului național;

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Statele membre prezintă secretariatului CCONUSC, în fiecare an până la data de 15 aprilie, inventarele naționale conținând informații identice cu cele prezentate Comisiei în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol.

(3) Statele membre prezintă secretariatului CCONUSC, în fiecare an până la data de 15 aprilie, inventarele naționale conținând informațiile prezentate Comisiei în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol.

Amendamentul   26

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) adăuga sau elimina substanțe în/ din lista de gaze cu efect de seră incluse în anexa I la prezentul regulament;

(a) adăuga sau elimina substanțe în/ din lista de gaze cu efect de seră incluse în anexa I la prezentul regulament, pe baza deciziilor adoptate în temeiul CCONUSC și al Protocolului de la Kyoto sau pe baza importanței gazelor cu efect de seră în cauză;

Amendamentul 27

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) stabili cerințe de monitorizare și de raportare cu privire la LULUCF, în conformitate cu orice nou acord internațional încheiat sau act legislativ adoptat în conformitate cu articolul 9 din Decizia nr. 406/2009/CE.

(b) stabili cerințe de monitorizare și de raportare cu privire la LULUCF, în conformitate cu orice nou acord internațional încheiat sau act legislativ adoptat în conformitate cu articolul 9 din Decizia nr. 406/2009/CE, în vederea asigurării integrității ecologice a contribuției pe care o are sectorul la reducerea emisiilor în Uniune;

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia efectuează o verificare inițială a datelor transmise de statele membre în temeiul articolului 7 alineatul (1) din prezentul regulament, în ceea ce privește caracterul integral și problemele potențiale. Comisia trimite statelor membre rezultatele verificărilor efectuate în termen de 6 săptămâni de la data transmiterii informațiilor. Statele membre răspund tuturor întrebărilor ridicate de verificarea inițială până la data de 15 martie, odată cu transmiterea inventarului final pentru anul X-2.

(1) Comisia efectuează o verificare inițială a datelor transmise de statele membre în temeiul articolului 7 alineatul (1) din prezentul regulament, în ceea ce privește caracterul integral și problemele potențiale. Comisia trimite statelor membre rezultatele verificărilor efectuate în termen de 6 săptămâni de la data transmiterii informațiilor. Statele membre răspund tuturor întrebărilor pertinente ridicate de verificarea inițială până la data de 15 martie, odată cu transmiterea inventarului final pentru anul X-2.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În cazul în care statele membre nu răspund la întrebările Comisiei sau nu transmit estimările complete din inventar necesare pentru compilarea, până la 15 martie, a inventarului la nivelul Uniunii, Comisia pregătește estimări care vor fi folosite în locul estimărilor relevante din inventarul statelor membre. Comisia folosește, în acest scop, metode coerente cu orientările aplicabile întocmirii inventarelor naționale de gaze cu efect de seră.

(2) În cazul în care statele membre nu transmit estimările complete din inventar necesare pentru compilarea, până la 15 martie, a inventarului la nivelul Uniunii, Comisia pregătește estimări care vor fi folosite în locul estimărilor relevante din inventarul statelor membre în strânsă cooperare cu statele membre în cauză. Comisia folosește, în acest scop, metode coerente cu orientările aplicabile întocmirii inventarelor naționale de gaze cu efect de seră.

Amendamentul   30

Propunere de regulament

Articolul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Raportarea emisiilor de dioxid de carbon generate de activitățile de transport maritim

Raportarea informațiilor relevante pentru climă legate de transportul maritim

(1) Comisia dispune de competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 29 din prezentul regulament pentru a specifica cerințele pentru monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 generate de ambarcațiunile care ancorează în porturile din statele membre. Cerințele de monitorizare și de raportare adoptate sunt coerente cu cerințele convenite în cadrul CCONUSC și, în măsura în care este posibil, cu cerințele aplicabile ambarcațiunilor în contextul OMI sau prin intermediul legislației UE care abordează emisiile de GES generate de activitățile de transport maritim. În măsura în care este posibil, cerințele de monitorizare și de raportare reduc volumul de lucru al statelor membre, inclusiv prin folosirea colectării și păstrării de date centralizate.

(1) Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 29 din prezentul regulament până la data menționată în considerentul 3 din Directiva 2009/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătățirii și extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră1 pentru a specifica cerințele pentru monitorizarea și raportarea informațiilor relevante pentru climă legate de transportul maritim legat de ambarcațiunile care ancorează în porturile din statele membre. Cerințele de monitorizare și de raportare adoptate sunt coerente cu metodologiile convenite în cadrul CCONUSC și cu metodologiile aplicabile ambarcațiunilor în contextul OMI sau al cerințelor legislației UE care abordează emisiile de GES generate de activitățile de transport maritim. În măsura în care este posibil, cerințele de monitorizare și de raportare reduc volumul de lucru al statelor membre, inclusiv prin folosirea colectării, păstrării și publicării de date centralizate.

 

Cerințele se aplică navelor care generează o parte semnificativă a emisiilor, incluzând cel puțin tancurile, navele pentru transporturi în vrac, pentru încărcătură generală și pentru containere, sub rezerva dimensiunilor și pragurilor de trafic minime corespunzătoare.

(2) În cazul în care un act a fost adoptat în temeiul alineatului (1), statele membre stabilesc și raportează Comisiei până la data de 15 ianuarie a fiecărui an („anul X”), pentru anul X-2, emisiile de dioxid de carbon generate de activitățile de transport maritim în temeiul actului respectiv.

(2) În urma adoptării unui act delegat în conformitate cu alineatul (1), statele membre stabilesc și colectează pentru Comisie și Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA), până la data de 15 ianuarie a fiecărui an („anul X”), pentru anul X-2, informațiile relevante pentru climă legate de transportul maritim și fac publice informațiile respective. Informațiile în cauză trebuie puse la dispoziție în așa mod încât să le fie utile navlositorilor și utilizatorilor de astfel de nave.

 

(2a) EMSA efectuează o analiză, printre altele, cu privire la impactul general al transportului maritim asupra climei la nivel global, pe baza informațiilor furnizate în conformitate cu alineatul (2), inclusiv impactul altor factori decât CO2, cum ar fi efectele carbonului negru și efectele aerosolilor, și stabilește previziuni, inclusiv prin modele și date despre trafic, dacă este cazul. EMSA revizuiește periodic aceste modele în funcție de progresele științifice.

 

EMSA prezintă, de asemenea, opțiuni pentru realizarea etichetării performanței.

 

_______

 

1 JO L 140, 5.6.2009, p. 63.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Acestea vizează garantarea actualității, transparenței, preciziei, coerenței, comparabilității și caracterului integral al informațiilor raportate privind politicile și măsurile, precum și previziunile referitoare la emisiile antropice de la surse și la eliminarea de către absorbanți a gazelor cu efect de seră, menționate la articolele 14 și 15 din prezentul regulament, inclusiv folosirea și aplicarea datelor, metodelor și modelelor, precum și punerea în aplicare a activităților de asigurare a calității și control al calității și analiza de sensibilitate.

(2) Acestea vizează garantarea actualității, transparenței, preciziei, coerenței, comparabilității și caracterului integral al informațiilor raportate privind politicile și măsurile, precum și previziunile referitoare la emisiile antropice de la surse și la eliminarea de către absorbanți a gazelor cu efect de seră, menționate la articolele 14 și 15 din prezentul regulament, inclusiv, dacă este cazul, folosirea și aplicarea datelor, metodelor și modelelor, precum și punerea în aplicare a activităților de asigurare a calității și control al calității și analiza de sensibilitate.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – litera c – teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) informații cu privire la politicile și măsurile naționale, precum și cu privire la punerea în aplicare de politici și măsuri la nivelul Uniunii care limitează sau reduc emisiile antropice de la surse și sporesc eliminarea de către absorbanți a gazelor cu efect de seră, prezentate sectorial pentru fiecare gaz cu efect de seră menționat în anexa I la prezentul regulament. Informațiile cuprind referințe încrucișate la politicile naționale și UE aplicabile, în special cele privind calitatea aerului, și includ:

(c) informații cu privire la politicile și măsurile naționale, precum și cu privire la punerea în aplicare de politici și măsuri la nivelul Uniunii care limitează sau reduc emisiile antropice de la surse și sporesc eliminarea de către absorbanți a gazelor cu efect de seră, cresc proporția de energie din surse regenerabile sau reduc consumul final brut de energie, prezentate sectorial pentru fiecare gaz cu efect de seră menționat în anexa I la prezentul regulament. Informațiile cuprind referințe încrucișate la politicile naționale și UE aplicabile, în special cele privind calitatea aerului, și includ:

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – litera c – punctul vi

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(vi) estimări ale costurilor preconizate pentru politici și măsuri, precum și calculări, după caz, ale costurilor reale pentru politici și măsuri;

(vi) estimări ale costurilor și beneficiilor preconizate pentru politici și măsuri, precum și calculări, după caz, ale costurilor și beneficiilor reale pentru politici și măsuri;

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa) informații privind măsura în care acțiunile statului membru corespund unei traiectorii rentabile către obiectivul pe termen lung al Uniunii în domeniul climei.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre pun la dispoziția publicului, în format electronic, orice evaluare a costurilor și efectelor politicilor și măsurilor naționale, precum și orice informație cu privire la punerea în aplicare a politicilor și măsurilor Uniunii care limitează sau reduc emisiile antropice de la surse și sporesc eliminarea de către absorbanți a gazelor cu efect de seră, împreună cu rapoartele tehnice care susțin evaluările respective. Acestea trebuie să includă descrieri ale modelelor și abordărilor metodologice folosite, definiții și ipoteze aferente.

(2) Statele membre pun la dispoziția publicului, în format electronic, orice evaluare a costurilor și efectelor politicilor și măsurilor naționale, dacă sunt disponibile, precum și orice informație cu privire la punerea în aplicare a politicilor și măsurilor Uniunii care limitează sau reduc emisiile antropice de la surse și sporesc eliminarea de către absorbanți a gazelor cu efect de seră, împreună cu rapoartele tehnice existente care susțin evaluările respective. Acestea trebuie să includă descrieri ale modelelor și abordărilor metodologice folosite, definiții și ipoteze aferente.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În cazul în care un stat membru nu prezintă previziunile estimate complete până la data de 15 martie a fiecărui an, Comisia poate pregăti estimările necesare pentru compilarea previziunilor la nivelul Uniunii.

(2) Statele membre prezintă rapoarte conținând cele mai recente previziuni disponibile. În cazul în care un stat membru nu prezintă previziunile estimate complete sau dacă previziunile nu respectă dispozițiile de la alineatul (1) până la data de 15 martie a fiecărui an, Comisia poate pregăti estimările necesare pentru compilarea previziunilor la nivelul Uniunii.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre raportează Comisiei, până la data de 15 martie a fiecărui an, informații privind acțiunile puse în aplicare sau planificate în vederea adaptării la schimbările climatice, în special cu privire la strategiile naționale sau regionale de adaptare și la măsurile de adaptare. Informațiile includ alocarea bugetului în funcție de sector de acțiune și, pentru fiecare măsură de adaptare, obiectivul principal, tipul de instrument, stadiul implementării și categoria de impact a schimbării climatice (precum inundațiile, creșterea nivelului mărilor, temperaturile extreme, secetele și fenomenele meteorologice extreme).

Statele membre raportează Comisiei, până la data de 15 martie, din doi în doi ani, informații privind acțiunile puse în aplicare sau planificate în vederea adaptării la schimbările climatice, în special cu privire la strategiile naționale sau regionale de adaptare și la măsurile de adaptare. Informațiile includ alocarea bugetului în funcție de sector de acțiune și, pentru fiecare măsură de adaptare, obiectivul principal, tipul de instrument, stadiul implementării și categoria de impact a schimbării climatice (precum inundațiile, creșterea nivelului mărilor, temperaturile extreme, secetele, furtunile, uraganele și alte fenomene meteorologice extreme).

Amendamentul consolidat 38

Propunere de regulament

Articolul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pe baza celor mai bune informații disponibile, statele membre raportează Comisiei, până la data de 15 martie a fiecărui an („anul X”):

Pe baza celor mai bune informații disponibile și folosind un format comun, convenit de preferință în cadrul CCONUSC, statele membre raportează Comisiei, până la data de 15 martie a fiecărui an („anul X”):

(a) informații privind sprijinul financiar angajat și plătit țărilor în curs de dezvoltare în temeiul CCONUSC pentru anul X-1, sprijinul financiar angajat pentru anul X și planificarea acordării sprijinului. Informațiile raportate includ:

(a) informații privind sprijinul financiar angajat și plătit țărilor în curs de dezvoltare în temeiul CCONUSC pentru anul X-1, sprijinul financiar angajat pentru anul X și planificarea acordării sprijinului. Informațiile raportate includ:

(i) detalii privind situația în care resursele financiare pe care statele membre le furnizează țărilor în curs de dezvoltare sunt noi sau suplimentare în contextul CCONUSC și modul în care sunt calculate acestea;

(i) detalii privind situația în care resursele financiare pe care statele membre le furnizează țărilor în curs de dezvoltare sunt noi sau suplimentare față de obiectivul de creștere a Asistenței oficiale pentru dezvoltare la 0,7% din venitul național brut în conformitate cu CCONUSC și modul în care sunt calculate acestea;

(ii) informații privind orice resurse financiare alocate de către statele membre cu privire la implementarea CCONUSC în funcție de canalul de transmisie, tipul bilateral, regional sau alte canale multilaterale;

(ii) informații privind orice resurse financiare alocate de către statele membre în conformitate cu CCONUSC în funcție de tipul de instrument financiar și de canalul de transmisie, bilateral, regional sau alte canale multilaterale;

(iii) informații cantitative cu privire la fluxurile financiare bazate pe așa-numitele „repere Rio pentru ajutorul privind atenuarea schimbărilor climatice și ajutorul privind adaptarea la schimbările climatice” („reperele Rio”) introduse de către Grupul de sprijin pentru dezvoltare OCDE și informații metodologice referitoare la punerea în aplicare a metodologiei privind reperele Rio cu privire la schimbările climatice;

(iii) informații cantitative cu privire la fluxurile financiare, fie prin sprijin pentru proiect, fie prin sprijin bugetar, bazate pe așa-numitele „repere Rio pentru ajutorul privind atenuarea schimbărilor climatice și ajutorul privind adaptarea la schimbările climatice” („reperele Rio”) introduse de către Grupul de sprijin pentru dezvoltare OCDE și informații metodologice referitoare la punerea în aplicare a metodologiei privind reperele Rio cu privire la schimbările climatice, distingând finanțarea pentru activitățile de reducere a emisiilor cauzate de despăduriri și de degradarea pădurilor (REDD+) de alte fluxuri financiare;

(iv) informații detaliate cu privire la sprijinul acordat atât de către sectorul public, cât și de cel privat, după caz, țărilor în curs de dezvoltare care sunt în special vulnerabile la efectele schimbărilor climatice în vederea adaptării la efectele acestora;

(iv) informații detaliate cu privire la sprijinul acordat atât de către sectorul public, cât și de cel privat, după caz, țărilor în curs de dezvoltare care sunt în special vulnerabile la efectele schimbărilor climatice în vederea adaptării la efectele acestora, specificându-se țara, sectorul și tipul de activitate beneficiară;

(v) informații detaliate cu privire la sprijinul acordat atât de către sectorul public, cât și de cel privat, după caz, țărilor în curs de dezvoltare în vederea atenuării emisiilor de gaze cu efect de seră;

(v) informații detaliate cu privire la sprijinul acordat atât de către sectorul public, cât și de cel privat, după caz, țărilor în curs de dezvoltare în vederea atenuării emisiilor de gaze cu efect de seră, specificându-se țara, sectorul și tipul de activitate beneficiară;

 

(va) informații detaliate cu privire la fluxurile financiare private noi și suplimentare, utilizate de fonduri bilaterale de finanțare a luptei împotriva schimbărilor climatice și destinate activităților de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea în țări în curs de dezvoltare, și cu privire la politicile și măsurile de promovare a intensificării investițiilor private în activități de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea în țările în curs de dezvoltare care sunt părți la CCONUSC, inclusiv informații despre sume, utilizarea finanțării pentru adaptare, atenuare sau REDD+, țara, sectorul și tipul de activitate beneficiară și tipul de finanțare sau instrumentele pentru mobilizarea sau exploatarea acestor fonduri;

(b) informații referitoare la activitățile statelor membre cu privire la transferul de tehnologie către țările în curs de dezvoltare în temeiul CCONUSC și cu privire la tehnologiile transferate pentru anul X-1, informații referitoare la activitățile planificate privind transferul de tehnologie către țările în curs de dezvoltare în temeiul CCONUSC și cu privire la tehnologiile care urmează să fie transferate pentru anul X și anii următori. Informațiile trebuie să precizeze dacă tehnologia transferată a fost folosită pentru atenuarea sau adaptarea la efectele schimbărilor climatice, țara de destinație, valoarea sprijinului acordat, precum și tipul de tehnologie transferat.

(b) informații referitoare la activitățile statelor membre cu privire la transferul de tehnologie către țările în curs de dezvoltare în conformitate cu CCONUSC și cu privire la tehnologiile transferate pentru anul X-1, informații referitoare la activitățile planificate privind transferul de tehnologie către țările în curs de dezvoltare și cu privire la tehnologiile care urmează să fie transferate pentru anul X și anii următori. Informațiile trebuie să precizeze dacă tehnologia transferată a fost folosită pentru atenuarea sau adaptarea la efectele schimbărilor climatice, țara de destinație, valoarea sprijinului acordat, sursa de finanțare din sectorul public sau privat, sectorul și tipul de tehnologie transferat și realizarea unei distincții între activitățile întreprinse de sectorul public, respectiv cel privat.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 17a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 17a

 

Raportarea de către Comisie a sprijinului financiar acordat țărilor în curs de dezvoltare și a transferului de tehnologie către acestea

 

Comisia stabilește orientări și adoptă un șablon comun sub formă de tabel, în conformitate cu cerințele de raportare menționate în cadrul CCONUSC, în scopul de a asigura comparabilitatea rapoartelor prezentate în temeiul prezentului articol.

 

Comisia prezintă rapoarte Parlamentului European și Consiliului până la data de 15 martie a fiecărui an („anul X”), folosind șablonul comun, cu privire la sprijinul financiar și transferul de tehnologie către țările în curs de dezvoltare prin intermediul bugetului, instrumentelor și fondurilor Uniunii, în special al Fondului pentru climă și biodiversitate.

 

Pentru a asigura transparența angajamentelor de finanțare cumulate ale Uniunii, Comisia face publice, până la data de 15 iunie a fiecărui an, informațiile cumulate ale Uniunii pentru anul X-1 prin intermediul unei platforme comune pe internet.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) o justificare detaliată prevăzută la articolul 6 alineatul (2) din Decizia nr. 406/2009/CE;

(a) cantitatea de credite utilizate în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Decizia nr. 406/2009/CE și o justificare detaliată astfel cum se prevede în textul acestuia;

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) informațiile menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Decizia nr. 406/2009/CE și informații referitoare la modul în care politica de achiziționare a acestora conduce la o mai bună respectare a acordului internațional privind schimbările climatice.

(d) informațiile menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Decizia nr. 406/2009/CE și dovada respectării articolului 11b alineatul (6) din 2003/87/CE în ceea ce privește activitățile bazate pe proiecte de producere de energie hidroelectrică cu o capacitate de producție care depășește 20 MW și informații referitoare la modul în care politica de achiziționare a acestora conduce la o mai bună respectare a acordului internațional privind schimbările climatice;

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) informații privind modul în care utilizarea creditelor este complementară eforturilor interne de reducere sub nivelul emisiilor de referință istorice.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia adoptă șabloane comune pentru raportarea în temeiul literelor (b), (c) și (d) de la primul paragraf, în vederea asigurării deplinei transparențe și comparabilități a rapoartelor.

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Statele membre pun la dispoziția publicului rapoartele înaintate Comisiei în temeiul prezentului articol.

(4) Statele membre pun la dispoziția publicului rapoartele înaintate Comisiei în temeiul prezentului articol. Comisia face publice informațiile cumulate ale Uniunii într-un format ușor accesibil.

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Începând cu datele declarate pentru anul 2013, Comisia efectuează o expertiză anuală a datelor inventarelor naționale prezentate de către statele membre în temeiul articolului 7 alineatul (2) din prezentul regulament în vederea monitorizării îndeplinirii de către statele membre a obiectivului de reducere sau de limitare a emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul articolului 3 din Decizia nr. 406/2009/CE, și a oricăror alte obiective privind reducerile sau limitările de emisii de gaze cu efect de seră stabilite în legislația UE.

(2) Începând cu datele declarate pentru anul 2013, Comisia efectuează o expertiză anuală a datelor inventarelor naționale prezentate de către statele membre în temeiul articolului 7 alineatul (2) din prezentul regulament în vederea monitorizării îndeplinirii de către statele membre a obiectivului de reducere sau de limitare a emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul articolului 3 din Decizia nr. 406/2009/CE, și a oricăror alte obiective privind reducerile sau limitările de emisii de gaze cu efect de seră stabilite în legislația UE. Statele membre participă pe deplin la acest proces.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) după caz, calcularea corecțiilor tehnice necesare rezultante.

(c) după caz, calcularea corecțiilor tehnice necesare rezultante, după consultarea statelor membre.

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) La încheierea examinării anuale relevante, Comisia adoptă un act de punere în aplicare pentru a determina suma totală a emisiilor pentru anul relevant, care rezultă din datele privind inventarierea corectate pentru fiecare stat membru.

(5) La încheierea examinării anuale relevante, Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a determina suma totală a emisiilor pentru anul relevant, care rezultă din datele privind inventarierea corectate pentru fiecare stat membru. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 30 alineatul (2).

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia evaluează anual, pe baza informațiilor raportate la articolele 7, 8, 11 și 15 – 18 din prezentul regulament și în urma consultării cu statele membre, cu scopul de a stabili dacă progresele înregistrate sunt satisfăcătoare, progresul înregistrat de către Uniune și de către statele sale membre în îndeplinirea:

(1) Comisia evaluează anual, pe baza informațiilor raportate la articolele 7, 8, 11, 14 și 15 – 18 din prezentul regulament și în urma consultării cu statele membre, cu scopul de a stabili dacă progresele înregistrate sunt satisfăcătoare, progresul înregistrat de către Uniune și de către statele sale membre în îndeplinirea:

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) obiectivul pe termen lung în materie de climă și o traiectorie rentabilă de reduceri interne ale emisiilor, inclusiv reperele pentru 2030 și 2040.

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Comisia evaluează bianual impactul general al activităților de aviație asupra climei globale, inclusiv prin intermediul emisiilor altele decât cele de CO2, cum ar fi emisiile de oxizi de azot, sau al altor efecte precum mărirea stratului de nori cirrus, pe baza datelor privind emisiile furnizate de către statele membre în temeiul articolului 7 din prezentul regulament și îmbunătățește această cuantificare pe baza datelor referitoare la progresele științifice și la traficul aerian, după caz.

(2) Comisia evaluează bianual impactul general al activităților de aviație asupra climei globale, inclusiv prin intermediul emisiilor altele decât cele de CO2, cum ar fi emisiile de oxizi de azot, sau al altor efecte precum mărirea stratului de nori cirrus, pe baza datelor privind emisiile furnizate de către statele membre în temeiul articolului 7 din prezentul regulament și îmbunătățește această cuantificare prin intermediul modelelor și al datelor referitoare la traficul aerian. Comisia adaptează periodic modelele, în special în funcție de progresele științifice.

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, până la data de 31 octombrie a fiecărui an, un raport de sinteză privind concluziile evaluărilor prevăzute la alineatele (1) și (2) din prezentul articol.

(3) Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, până la data de 31 octombrie a fiecărui an, un raport de sinteză privind concluziile evaluărilor prevăzute la alineatele (1) și (2) din prezentul articol. În primul raport și, dacă este cazul, în rapoartele ulterioare, Comisia analizează în ce mod ar fi afectate politicile și măsurile de adoptarea unui interval de timp de 20 de ani în cazul metanului în raport cu obiectivele Uniunii pe termen mediu și lung în domeniul climei.

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Articolul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 28

eliminat

Abrogare sau modificarea obligațiilor

 

Comisia deține competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 29 din prezentul regulament pentru a abroga articolele 4-7, 10-12, 14, 15, 17 și 19 din prezentul regulament sau orice parte din acesta, sau pentru a modifica aceleași articole, în cazul în care consideră că evoluțiile internaționale sau de altă natură conduc la situații în care obligațiile ce decurg din articolele respective nu mai sunt necesare, nu mai sunt proporționale avantajelor corespunzătoare sau nu sunt coerente cu cerințele de raportare în temeiul CCONUSC și nu mai răspund acestora. Orice act adoptat în temeiul prezentului articol nu face obligațiile de raportare la nivel UE sau internațional mai costisitoare pentru statele membre.

 

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Anexa I – titlul 7a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Emisii de carbon negru

(1)

             Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

(2)

             JO …


EXPUNERE DE MOTIVE

Disponibilitatea în timp util a unor date fiabile și precise cu privire la emisiile de gaze cu efect de seră este esențială pentru a ști dacă UE și statele sale membre sunt în grafic în privința atingerii obiectivelor lor și pentru elaborarea unor noi politici solide pentru abordarea provocărilor în domeniul climei. Regulamentul privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră (MMR) înlocuiește mecanismul de monitorizare instituit prin Decizia nr. 280/2004/CE. Cu toate că majoritatea dispozițiilor din MMR sunt similare cerințelor din Decizia 280/2004/CE, Comisia a propus unele îmbunătățiri. În propunerea Comisiei s-au stabilit cerințele de raportare la nivelul național și nu s-a solicitat colectarea unor date suplimentare din partea IMM-urilor sau a industriei.

Obiectivele revizuirii propuse sunt, printre altele:

- furnizarea de asistență către statele membre în cadrul punerii în aplicare a pachetului privind clima și energia;

- îmbunătățirea gradului de actualitate, transparență și comparabilitate a datelor raportate;

- asigurarea faptului că Uniunea și statele sale membre respectă obligațiile internaționale în materie de monitorizare și raportare, inclusiv în ceea ce privește raportarea sprijinului acordat țărilor în curs de dezvoltare;

- facilitarea dezvoltării unor noi instrumente ale Uniunii în domeniul schimbărilor climatice.

Raportorul sprijină pe deplin îmbunătățirile propuse pentru optimizarea și perfecționarea normelor UE în materie de raportare și monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru creșterea credibilității UE în fața țărilor în curs de dezvoltare prin furnizarea de informații transparente și complexe cu privire la tipul și cuantumul sprijinului oferit.

Raportorul propune consolidarea propunerii Comisiei în mai multe domenii:

- În vederea asigurării consecvenței dintre diferitele obiective ale pachetului privind clima și energia, dispozițiile privind raportarea și monitorizarea sunt extinse pentru a include și proporția de energie obținută din surse regenerabile, precum și consumul final brut de energie.

- În temeiul acordurilor de la Cancun (Decizia 1/CP.16), țările dezvoltate au obligația de a elabora strategii de dezvoltare cu emisii scăzute de carbon. Această cerință a fost inclusă în propunerea Comisiei, solicitându-se statelor membre să conceapă și să pună în aplicare astfel de strategii în vederea atingerii obiectivului nostru pe termen lung în domeniul climei. Aceste strategii ar trebui să fie compatibile cu o traiectorie rentabilă către obiectivul pe termen lung privind clima astfel cum se menționează în foaia de parcurs a UE pentru emisii scăzute de carbon, adică reduceri interne echivalente cu 25% până în 2020, 40% până în 2030 și 60% până în 2040, față de nivelurile din 1990.

- Transportul maritim este un domeniu extrem de important în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră la nivel global. Legiuitorii s-au angajat ca, în lipsa unor măsuri pe plan internațional, să includă acest sector în cadrul obiectivelor UE de reducere a emisiilor, dar datele colectate în prezent nu sunt suficiente pentru a oferi o imagine clară despre impactul acestui sector asupra climei.

În conformitate cu pozițiile adoptate în trecut de Parlamentul European cu privire la utilizarea veniturilor din licitațiile desfășurate în cadrul ETS, raportorul propune să se supună unui control atent dispozițiile actuale referitoare la alocare.


AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare (24.4.2012)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice

(COM(2011)0789 – C7‑0433/2011 – 2011/0372(COD))

Raportoare pentru aviz: Åsa Westlund

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Modul în care adiționalitatea financiară este definită de guvernele donatoare trebuie analizat cu atenție pentru a se asigura canalizarea unor fonduri suficiente în domeniul schimbărilor climatice, evitând în același timp deturnarea angajamentelor legate de dezvoltare. Odată asigurată adiționalitatea financiară, aceasta va elimina necesitatea de a se baza pe AOD ca sursă majoră de finanțare. În lumina celor de mai sus, este important ca statele membre să specifice dacă noile resursele suplimentare se adaugă procentului de 0,7% din ținta GINI/AOD, indicând astfel sursa financiară a resurselor. În plus, sprijinul financiar programatic poate face ca urmărirea fluxurilor de finanțare climatică să fie mai dificilă, deoarece resursele merg direct la sistemul de finanțare național al țării beneficiare. De aceea este importantă o nouă sursă suplimentară de finanțare în domeniul schimbărilor climatice, care să poată fi urmărită și canalizată cu ușurință prin fluxuri financiare programatice în materie de dezvoltare. Astfel va deveni și mai importantă urmărirea modului în care guvernele beneficiare își alocă fondurile.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) În temeiul Deciziei 1/CP.15, Uniunea și statele membre s-au angajat să asigure o finanțare considerabilă în domeniul climei pentru a susține acțiunile de adaptare și atenuare în țările în curs de dezvoltare. În conformitate cu alineatul (40) din Decizia 1/CP.16, țările dezvoltate care sunt parte la CCONUSC trebuie să-și îmbunătățească modalitățile de raportare privind sprijinul financiar, tehnologic și pentru dezvoltarea capacității destinat țărilor în curs de dezvoltare care sunt parte la CCONUSC. Îmbunătățirea modalităților de raportare este esențială pentru recunoașterea eforturilor depuse de Uniune și de statele membre în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate. De asemenea, Decizia 1/CP.16 prevede un nou mecanism tehnologic pentru îmbunătățirea transferului internațional de tehnologie. Prezentul regulament trebuie să asigure furnizarea de informații importante actualizate referitoare la activitățile privind transferul de tehnologie către țările în curs de dezvoltare.

(16) În temeiul Deciziei 1/CP.15, Uniunea și statele membre s-au angajat să asigure o finanțare considerabilă în domeniul climei pentru a susține acțiunile de adaptare și atenuare în țările în curs de dezvoltare. În conformitate cu alineatul (40) din Decizia 1/CP.16, țările dezvoltate care sunt parte la CCONUSC trebuie să-și îmbunătățească modalitățile de raportare privind sprijinul financiar, tehnologic și pentru dezvoltarea capacității destinat țărilor în curs de dezvoltare care sunt parte la CCONUSC. Îmbunătățirea modalităților de raportare este esențială pentru recunoașterea eforturilor depuse de Uniune și de statele membre în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate, în special a angajamentelor în ceea ce privește coerența politicii pentru dezvoltare în conformitate cu articolul 208 din TFUE. De asemenea, Decizia 1/CP.16 prevede un nou mecanism tehnologic pentru îmbunătățirea transferului internațional de tehnologie. Prezentul regulament trebuie să asigure furnizarea de informații importante actualizate referitoare la activitățile privind transferul de tehnologie către țările în curs de dezvoltare.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Articolul 17 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) detalii privind situația în care resursele financiare pe care statele membre le furnizează țărilor în curs de dezvoltare sunt noi sau suplimentare în contextul CCONUSC și modul în care sunt calculate acestea;

(i) detalii privind situația în care resursele financiare pe care statele membre le furnizează țărilor în curs de dezvoltare sunt noi sau suplimentare față de obiectivul de creștere a Asistenței oficiale pentru dezvoltare la 0,7% din venitul național brut în contextul CCONUSC și modul în care sunt calculate acestea;

Justificare

Menționarea obiectivului de 0,7% din AOD/VNB este necesară pentru a asigura îndeplinirea angajamentelor financiare pentru schimbările climatice astfel încât fondurile publice internaționale să nu fie deturnate de la angajamentele asumate pe termen lung pentru sprijinirea dezvoltării în țările sărace.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Articolul 17 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) informații privind orice resurse financiare alocate de către statele membre cu privire la implementarea CCONUSC în funcție de canalul de transmisie, tipul bilateral, regional sau alte canale multilaterale;

(ii) informații privind orice resurse financiare alocate de către statele membre cu privire la implementarea CCONUSC în funcție de tipul de instrument financiar și de canalul de transmisie, bilateral, regional sau alte canale multilaterale;

Justificare

Obiectivul de adiționalitate de 0,7% din VNB/AOD este consolidat prin cererea de furnizare a unor informații privind tipul de instrument financiar prin care va fi canalizat ajutorul. Aceasta va permite o mai bună identificare a sursei de finanțare, indiferent dacă este vorba de bugetul pentru dezvoltare sau nu.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Articolul 17 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii) informații cantitative cu privire la fluxurile financiare bazate pe așa-numitele „repere Rio pentru ajutorul privind atenuarea schimbărilor climatice și ajutorul privind adaptarea la schimbările climatice” („reperele Rio”) introduse de către Grupul de sprijin pentru dezvoltare OCDE și informații metodologice referitoare la punerea în aplicare a metodologiei privind reperele Rio cu privire la schimbările climatice;

(iii) informații cantitative cu privire la fluxurile financiare, fie prin sprijin pentru proiect, fie prin sprijin bugetar, bazate pe așa-numitele „repere Rio pentru ajutorul privind atenuarea schimbărilor climatice și ajutorul privind adaptarea la schimbările climatice” („reperele Rio”) introduse de către Grupul de sprijin pentru dezvoltare OCDE și informații metodologice referitoare la punerea în aplicare a metodologiei privind reperele Rio cu privire la schimbările climatice;

Justificare

Sprijinul financiar public internațional pentru țările în curs de dezvoltare evoluează către forme „programatice” de asigurare a finanțării, favorizându-se sprijinul bugetar și reducând ajutorul pentru proiecte. OCDE/Comisia pentru asistență pentru dezvoltare nu permite decât urmărirea pe proiect sau pe sector pentru fluxurile din domeniul schimbărilor climatice. Aceste fluxuri nu pot fi urmărite prin sprijinul bugetar general. Acest fenomen ar putea deveni mai evident în viitor, deoarece sprijinul pentru dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice continuă să evolueze în direcția adoptării de forme programatice.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Articolul 17 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iv) informații detaliate cu privire la sprijinul acordat atât de către sectorul public, cât și de cel privat, după caz, țărilor în curs de dezvoltare care sunt în special vulnerabile la efectele schimbărilor climatice în vederea adaptării la efectele acestora;

(iv) informații detaliate cu privire la sprijinul acordat atât de către sectorul public, cât și de cel privat, după caz, țărilor în curs de dezvoltare care sunt în special vulnerabile la efectele schimbărilor climatice în vederea adaptării la efectele acestora, specificându-se țara, sectorul și tipul de activitate beneficiară;

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Articolul 17 – litera a – punctul v

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(v) informații detaliate cu privire la sprijinul acordat atât de către sectorul public, cât și de cel privat, după caz, țărilor în curs de dezvoltare în vederea atenuării emisiilor de gaze cu efect de seră;

(v) informații detaliate cu privire la sprijinul acordat atât de către sectorul public, cât și de cel privat, după caz, țărilor în curs de dezvoltare în vederea atenuării emisiilor de gaze cu efect de seră, specificându-se țara, sectorul și tipul de activitate beneficiară;

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Articolul 17 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) informații referitoare la activitățile statelor membre cu privire la transferul de tehnologie către țările în curs de dezvoltare în temeiul CCONUSC și cu privire la tehnologiile transferate pentru anul X-1, informații referitoare la activitățile planificate privind transferul de tehnologie către țările în curs de dezvoltare în temeiul CCONUSC și cu privire la tehnologiile care urmează să fie transferate pentru anul X și anii următori. Informațiile trebuie să precizeze dacă tehnologia transferată a fost folosită pentru atenuarea sau adaptarea la efectele schimbărilor climatice, țara de destinație, valoarea sprijinului acordat, precum și tipul de tehnologie transferat.

(b) informații referitoare la activitățile statelor membre cu privire la transferul de tehnologie către țările în curs de dezvoltare în temeiul CCONUSC și cu privire la tehnologiile transferate pentru anul X-1, informații referitoare la activitățile planificate privind transferul de tehnologie către țările în curs de dezvoltare în temeiul CCONUSC și cu privire la tehnologiile care urmează să fie transferate pentru anul X și anii următori. Informațiile trebuie să precizeze dacă tehnologia transferată a fost folosită pentru atenuarea sau adaptarea la efectele schimbărilor climatice, țara de destinație, valoarea sprijinului acordat, sursa de finanțare, precum și tipul de tehnologie transferat.

Justificare

Aceasta va permite din nou să se identifice dacă sursa de finanțare provine de la bugetul AOD.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) informații cu privire la folosirea, în decursul anului X-1, a veniturilor generate de către statele membre prin licitarea certificatelor în temeiul articolului 10 alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE. Informațiile trebuie să cuprindă, de asemenea, informații specifice și detaliate cu privire la folosirea a 50% din venituri și la acțiunile rezultante întreprinse, specificând categoria acțiunilor întreprinse în temeiul articolului 10 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE și indicând țara sau regiunea beneficiară relevantă;

(b) informații cu privire la folosirea, în decursul anului X-1, a veniturilor generate de către statele membre prin licitarea certificatelor în temeiul articolului 10 alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE. Informațiile trebuie să cuprindă, de asemenea, informații specifice și detaliate cu privire la folosirea a 50% din venituri și la acțiunile rezultante întreprinse, specificând categoria și adiționalitatea acțiunilor întreprinse în temeiul articolului 10 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE și indicând țara sau regiunea beneficiară relevantă;

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) informațiile menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Decizia nr. 406/2009/CE și informații referitoare la modul în care politica de achiziționare a acestora conduce la o mai bună respectare a acordului internațional privind schimbările climatice.

(d) informațiile menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Decizia nr. 406/2009/CE și informații referitoare la modul în care politica de achiziționare a acestora conduce la o mai bună respectare a acordului internațional privind schimbările climatice. În cazul activităților din cadrul proiectelor de producere a energiei hidroelectrice cu o capacitate de generare mai mare de 20 MW, statele membre se asigură, atunci când aprobă astfel de activități de proiect, că pe parcursul desfășurării activităților respective sunt respectate criteriile și orientările internaționale relevante, în special Protocolul privind evaluarea sustenabilității energiei hidroelectrice publicat de Asociația Internațională a Energiei Hidroelectrice în noiembrie 2010.

PROCEDURĂ

Titlu

Mecanismul de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice

Referințe

COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ENVI

30.11.2011

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

DEVE

19.1.2012

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Åsa Westlund

5.12.2011

 

 

 

Examinare în comisie

27.3.2012

 

 

 

Data adoptării

24.4.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Thijs Berman, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Véronique De Keyser, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, Anna Záborská

Membri supleanți prezenți la votul final

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Santiago Fisas Ayxela, Judith Sargentini

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Sergio Gutiérrez Prieto, Emilio Menéndez del Valle, Katarína Neveďalová, Claudiu Ciprian Tănăsescu


AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetarE Şi energie (9.5.2012)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice

(COM(2011)0789 – C7‑0433/2011 – 2011/0372(COD))

Raportor pentru aviz: Takis Hadjigeorgiou

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

1.        Subliniază că propunerea de înlocuire a Deciziei 280/2004/CE cu un regulament ar putea facilita punerea în aplicare a dispozițiilor sale prin îmbunătățirea procedurilor existente de monitorizare și punere în aplicare. Experiența a demonstrat necesitatea îmbunătățirii procedurilor UE de monitorizare, raportare și verificare a emisiilor.

2.        În conformitate cu CCONUSC, UE și statele sale membre sunt obligate să elaboreze, să actualizeze periodic, să publice și să comunice conferinței părților inventare naționale de emisii antropice de la surse și eliminarea de către absorbanți a tuturor gazelor cu efect de seră, nereglementate prin Protocolul de la Montreal privind substanțele care diminuează stratul de ozon, folosind metode comparabile aprobate de Conferința părților.

3.        Subliniază că obiectivul primordial al Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice („UNFCCC”), aprobată în numele Comunității Europene prin Decizia 94/69/CE a Consiliului, constă în stabilizarea concentrațiilor de gaze cu efect de seră din atmosferă la un nivel care să prevină interferențele antropice periculoase cu sistemul climatic. Pentru a atinge acest obiectiv, creșterea globală a temperaturii medii anuale la suprafață nu ar trebui să depășească nivelurile preindustriale cu mai mult de 2°C. Acest lucru presupune intensificarea eforturilor depuse de Comunitate, implicarea rapidă a țărilor industrializate și încurajarea participării țărilor în curs de dezvoltare la procesul de reducere a emisiilor.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Decizia 1/CP.15, adoptată în cadrul Conferinței părților la CCONUSC („Decizia 1/CP.15” sau „Acordul de la Copenhaga”) și Decizia 1/CP.16, adoptată în cadrul Conferinței părților la CCONUSC („Decizia 1/CP.16” sau „Acordul de la Cancun”) au contribuit în mod semnificativ la progresul înregistrat în abordarea într-o manieră echilibrată a provocărilor ridicate de schimbările climatice. Deciziile respective au introdus noi cerințe de monitorizare și de raportare care se aplică în ceea ce privește punerea în aplicare a strategiilor ambițioase de reducere a emisiilor asumate de Uniune și de statele sale membre, oferind sprijin țărilor în curs de dezvoltare. De asemenea, deciziile recunosc importanța abordării în mod prioritar a măsurilor de adaptare la schimbările climatice, precum și a măsurilor de atenuare a acestora. Decizia 1/CP.16 solicită, în egală măsură, țărilor dezvoltate să elaboreze strategii sau planuri de dezvoltare cu emisii scăzute de carbon. Se așteaptă ca astfel de strategii sau planuri să contribuie la trecerea la o societate cu emisii reduse de carbon și să asigure o creștere continuă și o dezvoltare durabilă. Prezentul regulament trebuie să faciliteze, prin intermediul actelor delegate, punerea în aplicare a cerințelor existente și viitoare de monitorizare și de raportare care rezultă din decizii ulterioare sau din aprobarea unui acord internațional în temeiul CCONUSC.

(4) Decizia 1/CP.15, adoptată în cadrul Conferinței părților la CCONUSC („Decizia 1/CP.15” sau „Acordul de la Copenhaga”) și Decizia 1/CP.16, adoptată în cadrul Conferinței părților la CCONUSC („Decizia 1/CP.16” sau „Acordul de la Cancun”) au contribuit în mod semnificativ la progresul înregistrat în abordarea într-o manieră echilibrată a provocărilor ridicate de schimbările climatice. Deciziile respective au introdus noi cerințe de monitorizare și de raportare care se aplică în ceea ce privește punerea în aplicare a strategiilor ambițioase de reducere a emisiilor asumate de Uniune și de statele sale membre, oferind sprijin țărilor în curs de dezvoltare. De asemenea, deciziile recunosc importanța abordării în mod prioritar a măsurilor de adaptare la schimbările climatice, precum și a măsurilor de atenuare a acestora. Decizia 1/CP.16 solicită, în egală măsură, țărilor dezvoltate să elaboreze strategii sau planuri de dezvoltare cu emisii scăzute de carbon. Se așteaptă ca astfel de strategii sau planuri să contribuie la trecerea la o societate cu emisii reduse de carbon și să asigure o creștere continuă și o dezvoltare durabilă într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor. Potrivit Comunicării Comisiei din 8 martie 2011 intitulată „Foaie de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050”, realizarea unor reduceri ale emisiilor interne de ordinul 40% și 60% sub nivelurile din 1990 ar reprezenta o traiectorie eficientă din punctul de vedere al costurilor până în 2030 și 2040. Prezentul regulament trebuie să faciliteze, prin intermediul actelor delegate, punerea în aplicare a cerințelor existente și viitoare de monitorizare și de raportare care rezultă din decizii ulterioare sau din aprobarea unui acord internațional în temeiul CCONUSC.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Pachetul privind clima și energia adoptat în 2009, în special Decizia nr. 406/2009/CE din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 și Directiva 2009/29/CE din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătățirii și extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră, marchează un alt angajament ferm al Uniunii și al statelor membre de a reduce în mod semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră. De asemenea, sistemul Uniunii de monitorizare și de raportare a emisiilor trebuie actualizat având în vedere noile dispoziții ale legislației în cauză.

(5) Pachetul privind clima și energia adoptat în 2009, în special Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020, Directiva 2009/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătățirii și extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră și Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile1, marchează un alt angajament ferm al Uniunii și al statelor membre de a reduce în mod semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră. De asemenea, sistemul Uniunii de monitorizare și de raportare a emisiilor trebuie actualizat având în vedere noile dispoziții ale legislației în cauză.

 

_____________

 

1 JO L 140, 5.6.2009, p. 16.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Ciprul și Malta sunt incluse în anexa I la Protocolul de la Kyoto în temeiul Deciziei CP.17 (cu efect de la 1 ianuarie 2013 sau de la o dată ulterioară) și, respectiv, al Deciziei 3/CP15 (cu efect de la 26 octombrie 2010).

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) Pentru a se asigura eficiența dispozițiilor pentru monitorizarea și reportarea emisiilor de gaze cu efect de seră, este necesar să se evite creșterea și mai mare a poverii administrative și financiare suportate deja de către statele membre.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Uniunea și statele membre trebuie să depună eforturi pentru a furniza informații cât mai actualizate cu privire la emisiile de gaze cu efect de seră, în special în cadrul Strategiei Europa 2020 și al termenului său limită precis. Prezentul regulament trebuie să permită pregătirea unor astfel de estimări în cel mai scurt timp posibil pe baza informațiilor statistice și de alt tip.

(12) Uniunea și statele membre trebuie să depună eforturi pentru a furniza informații cât mai actualizate cu privire la emisiile de gaze cu efect de seră, în special în cadrul Strategiei Europa 2020 și al termenului său limită precis și în cadrul politicii și strategiei spațiale europene, care abordează provocări importante, precum catastrofele naturale, resursele și monitorizarea climatică, în beneficiul cetățenilor Uniunii. În această privință, datele transmise de sateliții spațiali ar trebui considerate instrumente fundamentale de monitorizare pentru Uniune și statele membre, grație capacității lor de a îmbunătăți imaginea de ansamblu asupra situației emisiilor de CO2 și CH4, precum și LULUCF. În acest scop, ar trebui valorificate la maximum programul Monitorizarea globală pentru mediul înconjurător și securitate (GMES) și alte sisteme prin satelit, care să asigure rapoarte oportune asupra emisiilor (măsurători zilnice globale pentru emisiile rurale și antropice de CO2 și CH4, precum și pentru absorbanții de CO2 ) și verificări independente ale rapoartelor privind emisiile calculate. Prezentul regulament trebuie să permită pregătirea unor astfel de estimări în cel mai scurt timp posibil pe baza informațiilor statistice și de alt tip.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 25a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25a) Competențele Comisiei de a adopta acte delegate pentru a adăuga sau elimina substanțe de pe lista gazelor cu efect de seră stabilită în anexa I la prezentul regulament ar trebui să respecte toate acordurile internaționale noi.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre și Comisia în numele Uniunii elaborează și pun în aplicare o strategie de dezvoltare cu emisii reduse de carbon pentru a contribui la:

(1) Statele membre și Comisia în numele Uniunii elaborează și pun în aplicare o strategie de dezvoltare cu emisii reduse de carbon pentru a contribui la:

(a) monitorizarea transparentă și precisă a progreselor reale și preconizate înregistrate de către statele membre, inclusiv contribuția măsurilor propuse de Uniune la îndeplinirea angajamentelor Uniunii și ale statelor sale membre, în temeiul CCONUSC, de a limita sau reduce emisiile antropice de gaze cu efect de seră;

(a) monitorizarea transparentă și precisă a progreselor reale și preconizate înregistrate de către statele membre, inclusiv contribuția măsurilor propuse de Uniune la îndeplinirea angajamentelor Uniunii și ale statelor sale membre, în temeiul CCONUSC, de a limita sau reduce emisiile antropice de gaze cu efect de seră;

(b) îndeplinirea angajamentelor statelor membre privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul Deciziei nr. 406/2009/CE și reducerea pe termen lung a emisiilor și sporirea eliminării de către absorbanți în toate sectoarele în conformitate cu obiectivul Uniunii de a reduce emisiile cu până la 80-95% până în 2050 față de nivelurile din 1990, în contextul reducerilor necesare, potrivit IPCC, în țările dezvoltate considerate ca grup.

(b) îndeplinirea angajamentelor statelor membre privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul Deciziei nr. 406/2009/CE și reducerea pe termen lung a emisiilor și sporirea eliminării de către absorbanți în toate sectoarele în conformitate cu obiectivul Uniunii de a reduce emisiile interne cu până la 80-95% până în 2050 față de nivelurile din 1990 și cu o traiectorie eficientă din punctul de vedere al costurilor, inclusiv stabilirea unor repere pentru reducerile interne pentru 2030 și 2040, în contextul reducerilor necesare, potrivit IPCC, în țările dezvoltate considerate ca grup.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre transmit Comisiei strategia de dezvoltare cu emisii reduse de carbon la un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament sau în conformitate cu orice calendar stabilit la nivel internațional în contextul procesului CCONUSC.

(2) Statele membre transmit Comisiei strategia de dezvoltare cu emisii reduse de carbon la doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament sau în conformitate cu orice calendar stabilit la nivel internațional în contextul procesului CCONUSC.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) La finalizarea examinării inventarelor lor naționale în temeiul Protocolului de la Kyoto pentru fiecare an al primei perioade de angajament în temeiul Protocolului de la Kyoto, inclusiv soluționarea tuturor problemelor privind punerea în aplicare, statele membre retrag din registre unitățile AAU, RMU, URE și REC echivalente cu emisiile nete ale acestora în cursul anului respectiv.

(1) La finalizarea examinării inventarelor lor naționale în temeiul Protocolului de la Kyoto pentru fiecare an al primei perioade de angajament în temeiul Protocolului de la Kyoto, inclusiv soluționarea tuturor problemelor privind punerea în aplicare, statele membre retrag din registre unitățile AAU, RMU, URE și REC utilizate echivalente cu emisiile nete ale acestora în cursul anului respectiv.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În ceea ce privește ultimul an al perioadei de angajament în temeiul Protocolului de la Kyoto, statele membre retrag unități din registre înainte de sfârșitul perioadei suplimentare pentru îndeplinirea angajamentelor stabilită în Decizia 11/CMP.1 a Conferinței părților la CCONUSC care servește drept reuniune a părților la Protocolul de la Kyoto.

(2) În ceea ce privește ultimul an al perioadei de angajament în temeiul Protocolului de la Kyoto, statele membre retrag unitățile utilizate din registre înainte de sfârșitul perioadei suplimentare pentru îndeplinirea angajamentelor stabilită în Decizia 11/CMP.1 a Conferinței părților la CCONUSC care servește drept reuniune a părților la Protocolul de la Kyoto.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre prezintă Comisiei în fiecare an până la 15 martie („anul X”):

(1) Statele membre pot prezenta Comisiei în fiecare an până la 15 martie („anul X”):

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre raportează Comisiei până la data de 15 martie a fiecărui an („anul X”) previziunile naționale referitoare la emisiile antropice de la surse și la eliminarea de către absorbanți a gazelor cu efect de seră, per gaz și per sector de activitate. Aceste previziuni includ estimările cantitative pentru următorii 4 ani care se termină cu 0 sau 5, imediat după anul X. Previziunile naționale iau în considerare orice politici și măsuri adoptate la nivelul Uniunii și includ:

(1) Statele membre raportează Comisiei o dată la doi ani, până la data de 15 martie a anului relevant („anul X”), previziunile naționale referitoare la emisiile antropice de la surse și la eliminarea de către absorbanți a gazelor cu efect de seră, per gaz și per sector de activitate. Aceste previziuni includ estimările cantitative pentru următorii 4 ani care se termină cu 0 sau 5, imediat după anul X. Previziunile naționale iau în considerare orice politici și măsuri adoptate la nivelul Uniunii și includ:

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre raportează Comisiei, până la data de 15 martie a fiecărui an, informații privind acțiunile puse în aplicare sau planificate în vederea adaptării la schimbările climatice, în special cu privire la strategiile naționale sau regionale de adaptare și la măsurile de adaptare. Informațiile includ alocarea bugetului în funcție de sector de acțiune și, pentru fiecare măsură de adaptare, obiectivul principal, tipul de instrument, stadiul implementării și categoria de impact a schimbării climatice (precum inundațiile, creșterea nivelului mărilor, temperaturile extreme, secetele și fenomenele meteorologice extreme).

Statele membre raportează Comisiei o dată la doi ani, până la data de 15 martie a anului relevant, informații privind acțiunile puse în aplicare sau planificate în vederea adaptării la schimbările climatice, în special cu privire la strategiile naționale sau regionale de adaptare și la măsurile de adaptare. Informațiile includ alocarea bugetului în funcție de sector de acțiune și, pentru fiecare măsură de adaptare, obiectivul principal, tipul de instrument, stadiul implementării și categoria de impact a schimbării climatice (precum inundațiile, creșterea nivelului mărilor, temperaturile extreme, secetele și fenomenele meteorologice extreme).

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 17 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pe baza celor mai bune informații disponibile, statele membre raportează Comisiei, până la data de 15 martie a fiecărui an („anul X”):

Pe baza celor mai bune informații disponibile, statele membre raportează Comisiei o dată la doi ani, până la data de 15 martie a anului relevant („anul X”):

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 17 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iv) informații detaliate cu privire la sprijinul acordat atât de către sectorul public, cât și de cel privat, după caz, țărilor în curs de dezvoltare care sunt în special vulnerabile la efectele schimbărilor climatice în vederea adaptării la efectele acestora;

(iv) informații detaliate cu privire la sprijinul acordat atât de către sectorul public, cât și de cel privat, după caz, țărilor în curs de dezvoltare care sunt în special vulnerabile la efectele schimbărilor climatice în vederea adaptării la efectele acestora, specificându-se țara, sectorul și tipul de activitate beneficiară;

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 17 – litera a – punctul v

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(v) informații detaliate cu privire la sprijinul acordat atât de către sectorul public, cât și de cel privat, după caz, țărilor în curs de dezvoltare în vederea atenuării emisiilor de gaze cu efect de seră;

(v) informații detaliate cu privire la sprijinul acordat atât de către sectorul public, cât și de cel privat, după caz, țărilor în curs de dezvoltare în vederea atenuării emisiilor de gaze cu efect de seră, specificându-se țara, sectorul și tipul de activitate beneficiară;

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) informațiile menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Decizia nr. 406/2009/CE și informații referitoare la modul în care politica de achiziționare a acestora conduce la o mai bună respectare a acordului internațional privind schimbările climatice.

(d) informațiile menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Decizia nr. 406/2009/CE și informații referitoare la modul în care politica de achiziționare a acestora conduce la o mai bună respectare a acordului internațional privind schimbările climatice. În cazul activităților din cadrul proiectelor de producere a energiei hidroelectrice cu o capacitate de generare mai mare de 20 MW, statele membre furnizează informații cu privire la modul în care, atunci când aprobă astfel de activități de proiect, s-au asigurat că pe parcursul desfășurării activităților respective vor fi respectate criteriile și orientările internaționale relevante, în special Protocolul privind evaluarea sustenabilității energiei hidroelectrice din 2010.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) obiectivul pe termen lung în materie de climă și o traiectorie eficientă din punctul de vedere al costurilor, inclusiv stabilirea unor repere pentru reducerile interne pentru 2030 și 2040;

PROCEDURĂ

Titlu

Mecanismul de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice

Referințe

COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ENVI

30.11.2011

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

ITRE

30.11.2011

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Takis Hadjigeorgiou

15.2.2012

 

 

 

Data adoptării

8.5.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

52

3

4

Membri titulari prezenți la votul final

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Membri supleanți prezenți la votul final

Ioan Enciu, Françoise Grossetête, Takis Hadjigeorgiou, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Bernd Lange, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Silvia-Adriana Țicău, Inês Cristina Zuber

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Anne E. Jensen, Nicole Kiil-Nielsen, Norica Nicolai


PROCEDURĂ

Titlu

Mecanismul de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice

Referințe

COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD)

Data prezentării la PE

23.11.2011

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ENVI

30.11.2011

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

DEVE

19.1.2012

ITRE

30.11.2011

TRAN

30.11.2011

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

TRAN

19.12.2011

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Bas Eickhout

25.1.2012

 

 

 

Examinare în comisie

22.3.2012

25.4.2012

 

 

Data adoptării

30.5.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

48

1

4

Membri titulari prezenți la votul final

Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Martin Callanan, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils

Membri supleanți prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Gaston Franco, James Nicholson, Eva Ortiz Vilella, Vittorio Prodi, Britta Reimers, Michèle Rivasi, Alda Sousa, Bart Staes, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni

Data depunerii

6.6.2012

Aviz juridic - Politica de confidențialitate