Postup : 2011/0372(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0191/2012

Predkladané texty :

A7-0191/2012

Rozpravy :

PV 11/03/2013 - 23
CRE 11/03/2013 - 23

Hlasovanie :

PV 12/03/2013 - 8.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0064

SPRÁVA     ***I
PDF 860kWORD 609k
6.6.2012
PE 483.710v02-00 A7-0191/2012

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy na úrovni členských štátov a Únie

(COM(2011)0789 – C7‑0433/2011 – 2011/0372(COD))

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajca: Bas Eickhout

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre rozvoj
 STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy na úrovni členských štátov a Únie

(COM(2011)0789 – C7‑0433/2011 – 2011/0372(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0789),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0433/2011),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 28. marca 2012(1),

–   so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z ...(2),

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanoviská Výboru pre rozvoj a Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0191/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Rozhodnutie 1/CP.15 Konferencie zmluvných strán dohovoru UNFCCC („rozhodnutie 1/CP.15“ alebo „Kodanská dohoda“) a rozhodnutie 1/CP.16 Konferencie zmluvných strán UNFCCC („rozhodnutie 1/CP.16“ alebo „Cancúnske dohody“) významne prispeli k pokroku, pokiaľ ide o otázok zmeny klímy na základe vyváženej koncepcie. Oboma rozhodnutiami sa zaviedli nové požiadavky na monitorovanie a nahlasovanie, ktoré sa vzťahujú na realizáciu ambicióznych cieľov zníženia emisií, ku ktorým sa Únia a jej členské štáty zaviazali, ako aj finančná podpora rozvojovým krajinám. V týchto rozhodnutiach sa zároveň uznalo, že je dôležité venovať adaptácii rovnakú pozornosť ako zmierňovaniu. Rozhodnutie 1/CP.16 okrem toho vyžaduje, aby rozvinuté krajiny vypracovali stratégie alebo plány nízkouhlíkového rozvoja. Tieto stratégie alebo plány by podľa očakávania mali prispieť k budovaniu nízkouhlíkovej spoločnosti a zabezpečiť pokračujúci vysoký rast a udržateľný rozvoj. Toto nariadenie by malo prostredníctvom svojich delegovaných aktov uľahčiť vykonávanie týchto a budúcich požiadaviek na monitorovanie a nahlasovanie, ktoré vyplynú z ďalších rozhodnutí alebo schválenia medzinárodnej dohody v rámci UNFCCC.

(4) Rozhodnutie 1/CP.15 Konferencie zmluvných strán dohovoru UNFCCC („rozhodnutie 1/CP.15“ alebo „Kodanská dohoda“) a rozhodnutie 1/CP.16 Konferencie zmluvných strán UNFCCC („rozhodnutie 1/CP.16“ alebo „Cancúnske dohody“) významne prispeli k pokroku pri riešení otázok zmeny klímy na základe vyváženej koncepcie. Oboma rozhodnutiami sa zaviedli nové požiadavky na monitorovanie a nahlasovanie, ktoré sa vzťahujú na realizáciu ambicióznych cieľov zníženia emisií, ku ktorým sa Únia a jej členské štáty zaviazali, ako aj finančná podpora rozvojovým krajinám. V týchto rozhodnutiach sa zároveň uznalo, že je dôležité venovať adaptácii rovnakú pozornosť ako zmierňovaniu. Rozhodnutie 1/CP.16 okrem toho vyžaduje, aby rozvinuté krajiny vypracovali stratégie alebo plány nízkouhlíkového rozvoja. Tieto stratégie alebo plány by podľa očakávania mali prispieť k budovaniu nízkouhlíkovej spoločnosti a zabezpečiť pokračujúci vysoký rast a udržateľný rozvoj a mali by byť priestorovo rozdelené/vymedzené a tiež v súlade s nákladovo efektívnym postupom smerujúcim k dosiahnutiu dlhodobého cieľa v oblasti klímy, t. j. zníženia emisií na vnútroštátnej úrovni do roku 2030 o najmenej 40 % a do roku 2040 o 60 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990. Toto nariadenie by malo prostredníctvom svojich delegovaných aktov uľahčiť vykonávanie týchto a budúcich požiadaviek na monitorovanie a nahlasovanie, ktoré vyplynú z ďalších rozhodnutí alebo schválenia medzinárodnej dohody v rámci UNFCCC.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Klimaticko-energetický balík prijatý v roku 2009, najmä rozhodnutie č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020 a smernica 2009/29/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť a rozšíriť schému Spoločenstva na obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov, predstavuje ďalší pevný záväzok Únie a členských štátov výrazne znížiť emisie skleníkových plynov. Na základe nových požiadaviek podľa uvedených právnych predpisov je potrebné aktualizovať aj systém Únie na monitorovanie a nahlasovanie emisií.

(5) Klimaticko-energetický balík prijatý v roku 2009, najmä rozhodnutie č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020,  smernica 2009/29/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť a rozšíriť schému Spoločenstva na obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov predstavuje ďalší pevný záväzok Únie a členských štátov výrazne znížiť emisie skleníkových plynov. Na základe nových požiadaviek podľa uvedených právnych predpisov je potrebné aktualizovať aj systém Únie na monitorovanie a nahlasovanie emisií. Nahlasovanie podľa tohto nariadenia by malo tiež vychádzať z informácií prijatých od členských štátov na základe vykonávania smernice 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov1 a smernice 2012/.../EÚ Európskeho parlamentu a Rady [o energetickej účinnosti]2.

 

______________

 

1 Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16.

 

2 Ú. v. EÚ L ...

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(7a) Cyprus a Malta sú zahrnutí do prílohy I Kjótskeho protokolu podľa rozhodnutia CP.17 Konferencie zmluvných strán dohovoru UNFCCC (účinné od 1. januára 2013 alebo v neskoršom termíne), resp. rozhodnutia 3/CP15 Konferencie zmluvných strán dohovoru UNFCCC (účinné od 26. októbra 2010).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(10a) V záujme zabezpečenia účinnosti mechanizmov monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov je nutné vyhnúť sa ďalšiemu zvyšovaniu finančného a administratívneho zaťaženia, ktoré už znášajú členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Únia a členské štáty by sa mali usilovať poskytovať čo najaktuálnejšie informácie o svojich emisiách skleníkových plynov, a to najmä v rámci stratégie Európa 2020 a ňou určených časových lehôt. Toto nariadenie by malo umožniť prípravu takýchto odhadov v čo možno najkratších časových rámcoch použitím štatistických a iných informácií.

(12) Únia a členské štáty by sa mali usilovať poskytovať čo najaktuálnejšie informácie o svojich emisiách skleníkových plynov, a to najmä v rámci stratégie Európa 2020 a ňou určených časových lehôt a v rámci politiky a stratégie Európskej únie v oblasti kozmického priestoru, ktoré sa v prospech občanov Únie zaoberajú závažnými otázkami, ako sú napríklad prírodné katastrofy, zdroje či monitorovanie klímy. V tejto súvislosti by sa údaje z vesmíru mali považovať za kľúčové nástroje Únie a členských štátov na monitorovanie, pretože dokážu vylepšiť celkový obraz o emisiách CO2 a CH4, ako aj o LULUCF. S ohľadom na to by sa mali v maximálnom rozsahu využívať program Globálneho monitorovania pre životné prostredie a bezpečnosť (GMES) a ďalšie satelitné systémy s cieľom poskytovať včasné nahlasovanie informácií o emisiách (celkové denné meranie emisií CO2 a CH4 vyprodukovaných človekom a poľnohospodárstvom, ako aj úložísk CO2) a nezávislé overovanie správ o vypočítaných hodnotách emisií. Toto nariadenie by malo umožniť prípravu takýchto odhadov v čo možno najkratších časových rámcoch použitím štatistických a iných informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh                  6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Požiadavky na monitorovanie a nahlasovanie emisií z námornej dopravy členskými štátmi by sa mali prijať tak, aby dopĺňali všetky požiadavky dohodnuté v rámci UNFCCC alebo – v čo možno najväčšom rozsahu – požiadavky platné pre plavidlá určené v rámci Medzinárodnej námornej organizácie („IMO“) a aby boli s týmito požiadavkami v súlade, alebo prostredníctvom opatrenia Únie, ktoré sa zaoberá emisiami skleníkových plynov z námornej dopravy. Takéto monitorovanie a nahlasovanie by viedlo k lepšiemu pochopeniu týchto emisií a podporilo by účinné vykonávanie politiky.

(13) S cieľom skvalitniť údaje o znečisťovaní z lodí a vyrovnať sa s neefektívnosťou vyplývajúcou z nedostatočne transparentných informácií by sa mali požiadavky na majiteľov a prevádzkovateľov lodí na monitorovanie a nahlasovanie informácií o námornej doprave, ktoré sú relevantné z hľadiska klímy prijať tak, aby dopĺňali všetky požiadavky dohodnuté v rámci UNFCCC alebo – v čo možno najväčšom rozsahu – požiadavky platné pre plavidlá určené v rámci Medzinárodnej námornej organizácie („IMO“) a aby boli s týmito požiadavkami v súlade, alebo prostredníctvom opatrenia Únie, ktoré sa týka emisií skleníkových plynov z námornej dopravy. Takéto monitorovanie a nahlasovanie by viedlo k lepšiemu pochopeniu týchto emisií a podporilo by účinné vykonávanie politiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(14a) Od členských štátov sa v súlade s článkom 6 Kjótskeho protokolu vyžaduje zabezpečenie toho, aby využívanie flexibilných mechanizmov Kjótskeho protokolu dopĺňalo ich vlastné opatrenia, a to s ohľadom na vyrovnávanie rozdielov medzi emisiami vyspelých a rozvojových krajín na jedného obyvateľa. Zníženie prinajmenšom polovice množstva emisií pod ich historickú základnú hodnotu by sa malo realizovať v rámci Únie. Právne predpisy Európskej únie okrem toho obsahujú osobitné ustanovenia týkajúce sa určitých druhov kreditov projektu mechanizmu čistého rozvoja, ktoré by sa mali presne vymedziť v rámci registrov členských štátov a nahlasovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(16a) Je dôležité informovať aj o súkromných zdrojoch financovania v oblasti klímy v rozvojových krajinách, ktoré sa líši od financovania projektov v rámci flexibilných mechanizmov, v prípade ktorých sa využívajú kredity na plnenie záväzkov v oblasti znižovania skleníkových plynov v priemyselných krajinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(16b) Príspevok Únie na medzinárodné financovanie opatrení v oblasti klímy v rozvojových krajinách by sa mal v čoraz väčšej miere poskytovať z rozpočtu Únie. Všetky príjmy z opatrení na zahrnutie emisií z medzinárodnej dopravy medzi ciele Únie v oblasti klímy by sa mali zhromažďovať centrálne a mali by sa prideľovať na medzinárodné financovanie opatrení v oblasti klímy prostredníctvom globálneho fondu pre klímu a biodiverzitu, ktorého zriadenie navrhla Komisia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(17a) Komisia by mala v nadchádzajúcej revízii smernice 2003/87/ES posúdiť vykonávanie ustanovení týkajúcich sa využívania príjmov z aukcií a podávania správ o nich a zvážiť pridelenie časti týchto príjmov do globálneho mechanizmu pre klímu a biodiverzitu a na opatrenia Únie v oblasti klímy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(20a) Na základe súčasných usmernení UNFCCC týkajúcich sa informovania o skleníkových plynoch sa odporúča nahlasovanie emisií metánu počas obdobia 100 rokov. Vzhľadom na vysoký potenciál globálneho otepľovania a relatívne krátku životnosť v atmosfére by Komisia v súvislosti so strednodobými a s dlhodobými cieľmi Únie v oblasti klímy mala analyzovať dôsledky prijatia 20-ročného časového horizontu v prípade metánu pre príslušné politiky a opatrenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Letecká doprava vplýva na globálnu klímu prostredníctvom uvoľňovania oxidu uhličitého (CO2), ale aj prostredníctvom iných emisií a mechanizmov vrátane emisií oxidov dusíka a zväčšovania riasovitých oblakov. Vzhľadom na rýchlo sa vyvíjajúce vedecké poznatky o týchto vplyvoch by sa mali na základe tohto nariadenia pravidelne vykonávať aktualizované posúdenia vplyvu leteckej dopravy na globálnu klímu, ktorý nesúvisí s emisiami CO2.

(22) Letecká doprava vplýva na globálnu klímu prostredníctvom uvoľňovania oxidu uhličitého (CO2), ale aj prostredníctvom iných emisií a mechanizmov vrátane emisií oxidov dusíka a zväčšovania riasovitých oblakov. Vzhľadom na rýchlo sa vyvíjajúce vedecké poznatky o týchto vplyvoch by sa mali na základe tohto nariadenia pravidelne vykonávať aktualizované posúdenia vplyvu leteckej dopravy na globálnu klímu, ktorý nesúvisí s emisiami CO2, a v záujme riešenia tejto otázky by sa mali predložiť odporúčania týkajúce sa uskutočniteľných politických alternatív.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania článku 20 ods. 5 tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Na stanovenie harmonizovaných požiadaviek na nahlasovanie s cieľom monitorovať emisie skleníkových plynov a ďalšie informácie súvisiace s politikou v oblasti zmeny klímy by sa mala právomoc prijímať právne akty podľa článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie delegovať na Komisiu. Týka sa to najmä revízie prílohy I k tomuto nariadeniu, nahlasovania emisií z LULUCF a námornej dopravy členskými štátmi, vnútroštátnych systémov členských štátov, odborného preskúmania údajov z inventárov členských štátov, podrobných požiadaviek na obsah, štruktúru, formát a postup nahlasovania členskými štátmi, ako aj zrušenia a zmeny a doplnenia určitých povinností podľa tohto nariadenia. Je obzvlášť dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila konzultácie, a to aj na odbornej úrovni. Komisia by pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov mala zaistiť súčasné, včasné a náležité postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(25) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania článku 20 ods. 5 tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie1.

 

(25a) Na stanovenie harmonizovaných požiadaviek na nahlasovanie s cieľom monitorovať emisie skleníkových plynov a ďalšie informácie súvisiace s politikou v oblasti zmeny klímy by sa mala právomoc prijímať právne akty podľa článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie delegovať na Komisiu. Týka sa to najmä revízie prílohy I k tomuto nariadeniu, nahlasovania emisií z LULUCF a námornej dopravy členskými štátmi, vnútroštátnych systémov členských štátov, odborného preskúmania údajov z inventárov členských štátov, podrobných požiadaviek na obsah, štruktúru, formát a postup nahlasovania členskými štátmi, ako aj zrušenia a zmeny a doplnenia určitých povinností podľa tohto nariadenia. Je obzvlášť dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila konzultácie, a to aj na odbornej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

 

__________________

 

1 Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

da) monitorovanie a nahlasovanie emisií sadzových častíc, pričom sa zoberie do úvahy uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2011 o komplexnom prístupe k antropogénnym emisiám látok iných ako CO2, ktoré prispievajú k zmene klímy1;

 

__________________

 

1 P7_TA(2011)0384.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) nahlasovanie emisií CO2 z námornej dopravy;

e) nahlasovanie emisií skleníkových plynov z námornej dopravy;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) monitorovanie a nahlasovanie opatrení, ktoré členské štáty prijali v záujme adaptácie na nevyhnutné dôsledky zmeny klímy;

g) monitorovanie a nahlasovanie opatrení, ktoré členské štáty prijali v záujme adaptácie na nevyhnutné dôsledky zmeny klímy, a to nákladovo efektívnym spôsobom;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) stratégie nízkouhlíkového rozvoja Únie jej a členských štátov a všetky príslušné aktualizácie v súlade s rozhodnutím 1/CP.16;

a) kvantifikované ciele Únie a jej členských štátov týkajúce sa znižovania emisií v celom hospodárstve, stratégie nízkouhlíkového rozvoja Únie jej a členských štátov a všetky ich príslušné aktualizácie v súlade s rozhodnutím 1/CP.16;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) emisie skleníkových plynov z námorných plavidiel prichádzajúcich do prístavov členských štátov;

d) informácie o námorných plavidlách prichádzajúcich do prístavov členských štátov relevantné z hľadiska klímy;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ea) opatrenia Európskej únie a členských štátov na zníženie antropogénnych emisií látok iných ako CO2, ktoré prispievajú k zmene klímy, pričom sa zoberie do úvahy uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2011 o komplexnom prístupe k antropogénnym emisiám látok iných ako CO2, ktoré prispievajú k zmene klímy1;

 

__________________

 

1 P7_TA(2011)0384.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty a Komisia konajúca v mene Únie navrhnú a zrealizujú stratégiu nízkouhlíkového rozvoja s cieľom prispieť k:

1. Členské štáty a Komisia konajúca v mene Únie podajú správu o návrhu stratégie nízkouhlíkového rozvoja, ktorý bude v súlade so všetkými ustanoveniami v oblasti nahlasovania, ktoré boli dohodnuté na medzinárodnej úrovni v súvislosti s procesom týkajúcim sa Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC), s cieľom prispieť k:

a) transparentnému a presnému monitorovaniu skutočného a predpovedaného pokroku (vrátane príspevku opatrení Únie), ktorý dosiahli členské štáty pri plnení záväzkov Únie a členských štátov podľa UNFCCC obmedziť alebo znížiť antropogénne emisie skleníkových plynov;

(a) transparentnému a presnému monitorovaniu skutočného a predpovedaného pokroku (vrátane príspevku opatrení Únie), ktorý dosiahli členské štáty pri plnení záväzkov Únie a členských štátov podľa UNFCCC obmedziť alebo znížiť antropogénne emisie skleníkových plynov;

(b) plneniu záväzkov členských štátov podľa rozhodnutia č. 406/2009/ES znížiť emisie skleníkových plynov, dosiahnuť dlhodobé zníženie emisií a zvýšiť záchyty vo všetkých sektoroch v súlade s cieľom Únie znížiť emisie do roku 2050 o 80 až 95 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990, a to v kontexte znížení potrebných podľa Medzinárodného panelu o zmene klímy (International Panel on Climate Change, IPCC) zo strany rozvinutých krajín ako skupiny.

b) plneniu záväzkov členských štátov podľa rozhodnutia č. 406/2009/ES znížiť emisie skleníkových plynov a dosiahnutiu dlhodobého zníženia emisií a zvýšenia záchytov vo všetkých sektoroch v súlade s cieľom Únie znížiť emisie do roku 2050 o 80 až 95 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990 a v súlade s nákladovo efektívnym postupom vrátane medzníkov interného zníženia do roku 2030 a 2040, a to v kontexte znížení potrebných podľa Medzinárodného panelu o zmene klímy (International Panel on Climate Change, IPCC) zo strany rozvinutých krajín ako skupiny.

2. Členské štáty predložia Komisii svoju stratégiu nízkouhlíkového rozvoja rok po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia alebo podľa časového plánu odsúhlaseného na medzinárodnej úrovni v rámci procesu UNFCCC.

2. Členské štáty predložia Komisii svoju priestorovo rozdelenú stratégiu nízkouhlíkového rozvoja 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia alebo podľa časového plánu odsúhlaseného na medzinárodnej úrovni v rámci procesu UNFCCC.

 

2a. Členské štáty a Komisia v mene Únie podľa okolností minimálne každých päť rokov preskúmajú a aktualizujú svoje príslušné stratégie nízkouhlíkového rozvoja.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zriadia, prevádzkujú a neustále sa snažia zlepšovať vnútroštátne inventarizačné systémy na odhady antropogénnych emisií zo zdrojov a záchytov skleníkových plynov uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu, ako aj zabezpečovať včasnosť, transparentnosť, presnosť, konzistentnosť, porovnateľnosť a úplnosť inventárov skleníkových plynov.

1. Členské štáty zriadia, prevádzkujú a neustále sa v súlade s požiadavkami Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy na systémy jednotlivých štátov snažia zlepšovať vnútroštátne inventarizačné systémy na odhady antropogénnych emisií zo zdrojov a zachytávania skleníkových plynov uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu, ako aj zabezpečovať včasnosť, transparentnosť, presnosť, konzistentnosť, porovnateľnosť a úplnosť inventárov skleníkových plynov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) využívali systémy nahlasovania zriadené podľa článku 6 ods. 4 nariadenia (ES) č. 842/2006 s cieľom zlepšiť odhady fluórovaných plynov v inventároch skleníkových plynov;

a) v prípade potreby využívali systémy nahlasovania zriadené podľa článku 6 ods. 4 nariadenia (ES) č. 842/2006 s cieľom zlepšiť odhady fluórovaných plynov v inventároch skleníkových plynov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno n

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

n) opis všetkých zmien svojho vnútroštátneho inventarizačného systému;

n) opis zmien svojho vnútroštátneho inventarizačného systému;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno o

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

o) opis všetkých zmien vnútroštátneho registra;

o) opis zmien vnútroštátneho registra;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty do 15. apríla každého roka predložia sekretariátu UNFCCC vnútroštátne inventáre obsahujúce informácie totožné s informáciami predloženými Komisii v súlade s odsekom 2 tohto článku.

3. Členské štáty do 15. apríla každého roka predložia sekretariátu UNFCCC vnútroštátne inventáre obsahujúce informácie predložené Komisii v súlade s odsekom 2 tohto článku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh      26

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) dopĺňať látky do zoznamu skleníkových plynov uvedeného v prílohe I k tomuto nariadeniu alebo ich z neho odstraňovať;

a) dopĺňať látky do zoznamu skleníkových plynov uvedeného v prílohe I k tomuto nariadeniu alebo ich z neho odstraňovať, a na základe rozhodnutí prijatých podľa rámcového dohovoru OSN o zmene klímy a Kjótskeho protokolu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh                  27

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) určiť požiadavky na monitorovanie a nahlasovanie pre LULUCF v súlade s prípadnými novými medzinárodnými dohodami alebo právnymi aktmi prijatými v súlade s článkom 9 rozhodnutia č 406/2009/ES.

b) určiť požiadavky na monitorovanie a nahlasovanie pre LULUCF v súlade s prípadnými novými medzinárodnými dohodami alebo právnymi aktmi prijatými v súlade s článkom 9 rozhodnutia č. 406/2009/ES s cieľom zabezpečiť, aby bol prínos odvetvia k znižovaniu emisií v Únii v súlade s environmentálnym hľadiskom;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia vykoná úvodnú kontrolu údajov predložených členskými štátmi podľa článku 7 ods. 1 tohto nariadenia z hľadiska úplnosti a potenciálnych problémov. Výsledky pošle členským štátom do 6 týždňov od uplynutia termínu na predloženie údajov. Členské štáty odpovedia na všetky otázky položené v rámci úvodnej kontroly do 15. marca spolu s predložením konečného inventára za rok X-2.

1. Komisia vykoná úvodnú kontrolu údajov predložených členskými štátmi podľa článku 7 ods. 1 tohto nariadenia z hľadiska úplnosti a potenciálnych problémov. Výsledky pošle členským štátom do 6 týždňov od uplynutia termínu na predloženie údajov. Členské štáty odpovedia na všetky relevantné otázky položené v rámci úvodnej kontroly do 15. marca spolu s predložením konečného inventára za rok X – 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak členský štát do 15. marca neodpovie na otázky položené Komisiou alebo nepredloží úplné odhady inventárov potrebné na zostavenie inventáru Únie, Komisia vypracuje odhady, ktoré sa použijú namiesto príslušných odhadov v inventári daného členského štátu. Komisia na tento účel použije metodiku, ktorá je v súlade s usmerneniami používanými na vypracovanie návrhu vnútroštátnych inventárov skleníkových plynov.

2. Ak členský štát do 15. marca nepredloží úplné odhady inventárov potrebné na zostavenie inventáru Únie, Komisia vypracuje odhady, ktoré sa použijú namiesto príslušných odhadov v inventári daného členského štátu v úzkej spolupráci s príslušným členským štátom. Komisia na tento účel použije metodiku, ktorá je v súlade s usmerneniami používanými na vypracovanie návrhu vnútroštátnych inventárov skleníkových plynov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh      30

Návrh nariadenia

Článok 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Nahlasovanie emisií CO2 z námornej dopravy

Nahlasovanie informácií o námornej doprave relevantných z hľadiska klímy

1. Komisia je splnomocnená prijať delegovaný akt v súlade s článkom 29 tohto nariadenia s cieľom určiť požiadavky na monitorovanie a nahlasovanie emisií CO2 z námornej dopravy vo vzťahu k námorným plavidlám prichádzajúcim do námorných prístavov členských štátov. Prijaté požiadavky na monitorovanie a nahlasovanie sú v súlade s požiadavkami dohodnutými v rámci UNFCCC a v čo najväčšom možnom rozsahu aj s požiadavkami, ktoré platia pre plavidlá v rámci IMO alebo prostredníctvom právnych predpisov Únie, ktoré sa týkajú emisií skleníkových plynov z námornej dopravy. Požiadavky na monitorovanie a nahlasovanie čo najviac minimalizujú zaťaženie členských štátov, okrem iného aj použitím centralizovaného zberu a uchovávania údajov.

1. Komisia prijme delegovaný akt v súlade s článkom 29 do dátumu uvedeného v odôvodnení 3 smernice 2009/29/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. apríla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť a rozšíriť schému Spoločenstva na obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov1 s cieľom určiť požiadavky na monitorovanie a nahlasovanie informácií o námornej doprave relevantných z hľadiska klímy vo vzťahu k námorným plavidlám prichádzajúcim do námorných prístavov členských štátov. Prijaté požiadavky na monitorovanie a nahlasovanie sú v súlade s metodikami dohodnutými v rámci UNFCCC a aj s metodikami, ktoré platia pre plavidlá v rámci IMO alebo s požiadavkami právnych predpisov Únie, ktoré sa týkajú emisií skleníkových plynov z námornej dopravy. Požiadavky na monitorovanie a nahlasovanie čo najviac minimalizujú zaťaženie členských štátov, okrem iného aj použitím centralizovaného zberu, uchovávania a zverejňovania údajov.

 

Požiadavky sa vzťahujú na lode, ktoré spôsobujú značné emisie a medzi ktoré patria prinajmenšom tankery, nákladné lode na prepravu voľne naloženého nákladu, lode na prepravu bežného nákladu a kontajnerové lode v závislosti od primeraných minimálnych a dopravných prahových hodnôt.

2. Po prijatí právneho aktu podľa odseku 1 sú členské štáty povinné do 15. januára každého roka („rok X“) stanoviť a nahlásiť emisie CO2 z námornej dopravy za rok X-2 podľa daného aktu.

2. Po prijatí delegovaného aktu podľa odseku 1 členské štáty do 15. januára každého roka („rok X“) stanovia a zozbierajú pre Komisiu a Európsku námornú bezpečnostnú agentúru (EMSA) informácie o námornej doprave relevantné z hľadiska klímy za rok X-2 a sprístupnia ich verejnosti. Tieto informácie sa užitočným spôsobom poskytnú nájomcom lodí alebo užívateľom takýchto lodí.

 

2a. EMSA poskytne okrem iného analýzu celkového vplyvu námornej dopravy na globálnu klímu, a to na základe informácií poskytovaných podľa odseku 2 vrátane informácií o vplyvoch, ktoré nesúvisia s emisiami CO2, napríklad vplyve čierneho uhlíka, a o účinkoch aerosólov a vypracujú prognózy, v relevantných prípadoch aj pomocou modelovania a dopravných údajov. EMSA pravidelne preskúma modelovanie vzhľadom na vedecký pokrok.

 

EMSA tiež ponúkne možnosti pre zavedenie označovania výkonnosti.

 

_______

 

Ú. v. EÚ L 1, 5.6.2009, s. 63.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ich cieľom bude zabezpečiť aktuálnosť, transparentnosť, presnosť, súlad, porovnateľnosť a úplnosť nahlásených informácií o politikách, opatreniach a prognózach antropogénnych emisií skleníkových plynov zo zdrojov a záchytov v zmysle článkov 14 a 15 tohto nariadenia vrátane použitia a uplatnenia údajov, metód a modelov a vykonávania činností na zabezpečenie a kontroly kvality, ako aj analýzy citlivosti.

2. Ich cieľom bude zabezpečiť aktuálnosť, transparentnosť, presnosť, súlad, porovnateľnosť a úplnosť nahlásených informácií o politikách, opatreniach a prognózach antropogénnych emisií skleníkových plynov zo zdrojov a záchytov v zmysle článkov 14 a 15 tohto nariadenia vrátane prípadného použitia a uplatnenia údajov, metód a modelov a vykonávania činností na zabezpečenie a kontroly kvality, ako aj analýzy citlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno c – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) informácie o vnútroštátnych politikách a opatreniach a o vykonávaní politík a opatrení Únie, ktorými sa obmedzujú alebo znižujú emisie skleníkových plynov zo zdrojov alebo zvyšujú záchyty, rozčlenené podľa sektorov za každý skleníkový plyn uvedený v prílohe I k tomuto nariadeniu. Tieto informácie odkazujú na príslušné vnútroštátne politiky alebo politiky Únie, najmä tie, ktoré sa týkajú kvality ovzdušia, a obsahujú okrem iného:

c) informácie o vnútroštátnych politikách a opatreniach a o vykonávaní politík a opatrení Únie, ktorými sa obmedzujú alebo znižujú emisie skleníkových plynov zo zdrojov, zvyšujú sa záchyty, zvyšuje sa podiel energie z obnoviteľných zdrojov alebo znižuje sa hrubá konečná spotreba energie, rozčlenené podľa sektorov za každý skleníkový plyn uvedený v prílohe I k tomuto nariadeniu. Tieto informácie odkazujú na príslušné vnútroštátne politiky alebo politiky Únie, najmä tie, ktoré sa týkajú kvality ovzdušia, a obsahujú okrem iného:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno c – bod vi

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

vi) odhady prognóz nákladov politík a opatrení a prípadne aj odhady realizovaných nákladov politík a opatrení;

vi) odhady prognóz nákladov a prínosov politík a opatrení a prípadne aj odhady realizovaných nákladov a prínosov politík a opatrení;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

fa) informácie o tom, do akej miery sú opatrenia členského štátu v súlade s nákladovo efektívnym postupom smerovania k dlhodobému cieľu Únie v oblasti klímy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty sprístupnia verejnosti v elektronickej forme všetky hodnotenia nákladov a účinkov vnútroštátnych politík a opatrení a všetky informácie o vykonávaní politík a opatrení Únie, ktorými sa obmedzujú alebo znižujú emisie skleníkových plynov zo zdrojov alebo zvyšujú záchyty, spolu so všetkými technickými správami, ktoré tvoria podklad k týmto hodnoteniam. Súčasťou týchto informácií by mali byť opisy použitých modelov a metodických prístupov, definície a základné predpoklady.

2. Členské štáty sprístupnia verejnosti v elektronickej forme všetky hodnotenia nákladov a účinkov vnútroštátnych politík a opatrení, ak existujú, a všetky informácie o vykonávaní politík a opatrení Únie, ktorými sa obmedzujú alebo znižujú emisie skleníkových plynov zo zdrojov alebo zvyšujú záchyty, spolu so všetkými existujúcimi technickými správami, ktoré tvoria podklad k týmto hodnoteniam. Súčasťou týchto informácií by mali byť opisy použitých modelov a metodických prístupov, definície a základné predpoklady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak členský štát nepredloží úplné odhady prognóz do 15. marca každého roka, Komisia môže vypracovať odhady potrebné na zostavenie prognóz Únie.

2. Členské štáty nahlasujú najaktuálnejšie prognózy, ktoré majú k dispozícii. Ak členský štát nepredloží úplné odhady prognóz alebo ak prognózy nie sú v súlade s odsekom 1 do 15. marca každého druhého roka, Komisia môže vypracovať odhady potrebné na zostavenie prognóz Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty do 15. marca každého roka predložia Komisii informácie o svojich vykonaných alebo plánovaných opatreniach zameraných na adaptáciu na zmenu klímy, najmä o vnútroštátnych alebo regionálnych adaptačných stratégiách a o adaptačných opatreniach. Súčasťou týchto informácií bude prideľovanie rozpočtových prostriedkov podľa sektora, politiky a pre každé adaptačné opatrenie sa uvedie hlavný cieľ, typ nástroja, stav vykonávania a kategória vplyvu na zmenu klímy (napríklad záplavy, zdvihnutie hladiny morí, extrémne teploty, sucho a extrémne prejavy počasia).

Členské štáty do 15. marca každého druhého roka predložia Komisii informácie o svojich vykonaných alebo plánovaných opatreniach zameraných na adaptáciu na zmenu klímy, najmä o vnútroštátnych alebo regionálnych adaptačných stratégiách a o adaptačných opatreniach. Súčasťou týchto informácií bude prideľovanie rozpočtových prostriedkov podľa sektora politiky a pre každé adaptačné opatrenie sa uvedie hlavný cieľ, typ nástroja, stav vykonávania a kategória vplyvu na zmenu klímy (napríklad záplavy, zdvihnutie hladiny morí, extrémne teploty, sucho, búrky, orkány a iné extrémne prejavy počasia).

Konsolidovaný pozmeňujúci a doplňujúci návrh                 38

Návrh nariadenia

Článok 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty na základe najlepších dostupných údajov do 15. marca každého roka („rok X“) predložia Komisii:

Členské štáty na základe najlepších dostupných údajov a s použitím spoločného formátu podľa možnosti dohodnutého v rámci UNFCCC do 15. marca každého roka („rok X“) predložia Komisii:

a) informácie o finančnej podpory vyčlenenej a vyplatenej rozvojovým krajinám pre rok X-1 podľa UNFCCC, o vyčlenenej finančnej podpory za rok X a o plánovanom poskytovaní podpory. Nahlásené informácie budú zahŕňať:

a) informácie o finančnej podpory vyčlenenej a vyplatenej rozvojovým krajinám pre rok X-1 podľa UNFCCC, o vyčlenenej finančnej podpory za rok X a o plánovanom poskytovaní podpory. Nahlásené informácie budú zahŕňať:

i) informáciu o tom, či finančné zdroje, ktoré členské štáty poskytli rozvojovým krajinám, sú nové a dodatočné zdroje v zmysle UNFCCC, a príslušný spôsob výpočtu;

i) informáciu o tom, či finančné zdroje, ktoré členské štáty poskytli rozvojovým krajinám, sú nové a dodatočné zdroje poskytované nad rámec cieľa zvýšiť oficiálnu rozvojovú pomoc na 0,7 % z hrubého národného dôchodku v zmysle UNFCCC, a príslušný spôsob výpočtu;

ii) informácie o všetkých finančných zdrojoch, ktoré pridelil členský štát v súvislosti s vykonávaním UNFCCC podľa typu kanála, ako sú napríklad bilaterálne, regionálne alebo iné multilaterálne kanály;

ii) informácie o všetkých finančných zdrojoch, ktoré pridelil členský štát v súlade s UNFCCC podľa typu finančného nástroja a kanála, ako sú bilaterálne, regionálne alebo iné multilaterálne kanály;

iii) kvantitatívne informácie o finančných tokoch na základe tzv. „Rio-markerov“ pre pomoc súvisiacu so zmierňovaním zmeny klímy a adaptáciou na túto zmenu („Rio-markery“), ktoré zaviedla Skupina pre rozvojovú pomoc (Development Assistance Group, DAG) organizácie OECD a metodické informácie týkajúce sa uplatňovania metodiky Rio-markerov vo vzťahu ku zmene klímy;

iii) kvantitatívne informácie o finančných tokoch buď cez projektovú alebo rozpočtovú podporu na základe tzv. „Rio-markerov“ pre pomoc súvisiacu so zmierňovaním zmeny klímy a adaptáciou na túto zmenu („Rio-markery“), ktoré zaviedla Skupina pre rozvojovú pomoc (Development Assistance Group, DAG) organizácie OECD a metodické informácie týkajúce sa uplatňovania metodiky Rio-markerov vo vzťahu ku zmene klímy, pričom sa rozlišuje financovanie opatrení na znižovanie emisií a činnosťami v oblasti odlesňovania a degradácie lesov (REDD+) od iných finančných tokov.;

iv) podrobné informácie o pomoci, ktorú poskytuje verejný či súkromný sektor rozvojovým krajinám, ktoré sú zvlášť citlivé na účinky zmeny klímy, na účely adaptácie na tieto účinky;

iv) podrobné informácie o pomoci, ktorú poskytuje verejný či súkromný sektor rozvojovým krajinám, ktoré sú zvlášť citlivé na účinky zmeny klímy, na účely adaptácie na tieto účinky, s uvedením prijímajúcej krajiny, sektora a druhu činnosti;

v) podrobné informácie o pomoci, ktorú rozvojovým krajinám poskytuje verejný či súkromný sektor na účely zmiernenia emisií skleníkových plynov;

v) podrobné informácie o pomoci, ktorú rozvojovým krajinám poskytuje verejný či súkromný sektor na účely zmiernenia emisií skleníkových plynov, s uvedením prijímajúcej krajiny, sektora a druhu činnosti;

 

va) podrobné informácie o nových a dodatočných súkromných finančných tokoch stimulovaných bilaterálnymi finančnými prostriedkami v oblasti klímy, ktoré sú určené na činnosti spojené so zmierňovaním zmeny klímy a s prispôsobovaním sa tejto zmene v rozvojových krajinách, a o politikách a opatreniach na podporu zvýšenia súkromných investícií do týchto činností v tých rozvojových krajinách, ktoré sú zmluvnými stranami rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, a to vrátane informácií o sumách, využívaní takýchto finančných prostriedkov na prispôsobovanie sa zmene klímy, jej zmierňovanie alebo znižovanie emisií z odlesňovania a degradácie lesov (REDD+), o prijímajúcej krajine, odvetví a druhu činnosti a druhu finančných prostriedkov alebo nástrojov na získanie či stimuláciu takýchto finančných prostriedkov;

b) informácie o činnostiach členských štátov súvisiacich s odovzdávaním technológií rozvojovým krajinám podľa UNFCCC a o odovzdaných technológiách za rok X-1, informácie o plánovaných činnostiach súvisiacich s odovzdávaním technológií rozvojovým krajinám podľa UNFCCC a o technológiách, ktoré sa majú preniesť, za rok X a nasledujúce roky. Súčasťou týchto informácií by mali byť informácie o tom, či boli odovzdané technológie použité na zmiernenie účinkov zmeny klímy alebo na adaptáciu na tieto účinky, informácie o prijímajúcej krajine, množstve poskytnutej podpory a type odovzdanej technológie.

b) informácie o činnostiach členských štátov súvisiacich s odovzdávaním technológií rozvojovým krajinám v súlade s UNFCCC a o odovzdaných technológiách za rok X-1, informácie o plánovaných činnostiach súvisiacich s odovzdávaním technológií rozvojovým krajinám a o technológiách, ktoré sa majú preniesť, za rok X a nasledujúce roky. Súčasťou týchto informácií by mali byť informácie o tom, či boli odovzdané technológie použité na zmiernenie účinkov zmeny klímy alebo na adaptáciu na tieto účinky, informácie o prijímajúcej krajine, množstve poskytnutej podpory, zdroji financovania z verejného alebo súkromného sektora, sektore a type odovzdanej technológie a rozlišujúce činnosti, ktoré vykonáva verejný a súkromný sektor.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh nariadenia

Článok 17a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 17a

 

Nahlasovanie informácií o finančnej podpore a odovzdávaní technologií rozvojovým krajinám Komisiou

 

Komisia stanoví usmernenia a prijme spoločný vzor v tabuľkovom formáte v súlade s požiadavkami nahlasovania stanovenými v rámci UNFCCC s cieľom zabezpečiť porovnateľnosť nahlasovania podľa tohto článku.

 

Komisia do 15. marca každého roku („rok X“) informuje pomocou spoločného vzoru Európsky parlament a Radu o finančnej podpore a transfere technológií do rozvojových krajín prostredníctvom rozpočtu, nástrojov a fondov Únie, najmä fondu pre klímu a biodiverzitu.

 

S cieľom zaistiť transparentnosť celkového záväzku Únie v oblasti financovania Komisia do 15. júna každého roku sprístupní verejnosti prostredníctvom spoločnej internetovej platformy súhrnné informácie Únie za rok X-1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) podrobné odôvodnenie v zmysle článku 6 ods. 2 rozhodnutia č. 406/2009/ES;

a) sumu kreditov využívaných v súlade s článkom 6 ods. 2 rozhodnutia č. 406/2009/ES a podrobné odôvodnenie požadované podľa tohto článku;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) informácie uvedené v článku 6 ods. 1 písm. b) smernice č. 406/2009/ES a informácie o tom, ako ich nákupná politika podporuje dosiahnutie medzinárodnej dohody o zmene klímy.

d) informácie uvedené v článku 6 ods. 1 písm. b) rozhodnutia č. 406/2009/ES a dôkaz o súlade s článkom 11b ods. 6 2003/87/ES, pokiaľ ide o činnosti spojené s projektom výroby elektrickej energie z vodnej energie s výrobnou kapacitou presahujúcou 20 MW, a informácie o tom, ako ich nákupná politika podporuje dosiahnutie medzinárodnej dohody o zmene klímy;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

da) informácie o tom, ako využívanie kreditov dopĺňa úsilie v oblasti znižovania emisií na vnútroštátnej úrovni pod ich historické základné hodnoty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Komisia prijme spoločné vzory nahlasovania podľa písmen b), c) a d) prvého pododseku, aby zabezpečila úplnú transparentnosť a porovnateľnosť nahlasovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty sprístupnia verejnosti správy predložené Komisii podľa tohto článku.

4. Členské štáty sprístupnia verejnosti správy predložené Komisii podľa tohto článku. Komisia sprístupní verejnosti súhrnné informácie Únie, a to v ľahko prístupnej podobe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Počínajúc údajmi nahlásenými za rok 2013 bude Komisia vykonávať ročné odborné preskúmanie údajov vnútroštátnych inventárov predložených členskými štátmi podľa článku 7 ods. 2 tohto nariadenia s cieľom monitorovať, ako sa členským štátom darí dosahovať zníženie alebo obmedzenie emisií skleníkových plynov podľa článku 3 rozhodnutia č. 406/2009/ES a všetky ďalšie ciele znižovania alebo obmedzovania emisií skleníkových plynov stanovené v právnych predpisoch Únie.

2. Počínajúc údajmi nahlásenými za rok 2013 bude Komisia vykonávať ročné odborné preskúmanie údajov vnútroštátnych inventárov predložených členskými štátmi podľa článku 7 ods. 2 tohto nariadenia s cieľom monitorovať, ako sa členským štátom darí dosahovať zníženie alebo obmedzenie emisií skleníkových plynov podľa článku 3 rozhodnutia č. 406/2009/ES a všetky ďalšie ciele znižovania alebo obmedzovania emisií skleníkových plynov stanovené v právnych predpisoch Únie. Členské štáty sa v plnej miere účastnia tohto procesu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) v prípade potreby výpočet výsledných technických opráv.

c) v prípade potreby po konzultácii s členskými štátmi výpočet výsledných potrebných technických opráv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Komisia prijme vykonávací akt s cieľom stanoviť celkový súčet emisií za relevantný rok vyplývajúci z opravených inventarizačných údajov pre každý členský štát po dokončení príslušného ročného preskúmania.

5. Komisia prijme vykonávacie akty s cieľom stanoviť celkový súčet emisií za relevantný rok vyplývajúci z opravených inventarizačných údajov pre každý členský štát po dokončení príslušného ročného preskúmania. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 30 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia každý rok na základe informácií predložených v článkoch 7, 8, 11 a 15 až 18 tohto nariadenia a po konzultácii s členskými štátmi posúdi pokrok, ktorý Únia a jej členské štáty dosiahli pri plnení nasledujúcich záväzkov s cieľom zistiť, či je tento pokrok postačujúci:

1. Komisia každý rok na základe informácií predložených v článkoch 7, 8, 11, 14 a 15 až 18 tohto nariadenia a po konzultácii s členskými štátmi posúdi pokrok, ktorý Únia a jej členské štáty dosiahli pri plnení nasledujúcich záväzkov s cieľom zistiť, či je tento pokrok postačujúci:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ba) dlhodobý cieľ v oblasti klímy a nákladovo efektívny postup vrátane medzníkov interného zníženia emisií do roku 2030 a 2040;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia každé dva roky posúdi celkový vplyv leteckej dopravy na celosvetovú klímu (vrátane vplyvu emisií iných plynov ako CO2, ako sú napríklad oxidy dusíka, a iných účinkov, ako je zväčšovanie riasovitých oblakov) na základe údajov o emisiách poskytnutých členskými štátmi podľa článku 7 tohto nariadenia a zlepší túto kvantifikáciu odkazom na vedecký pokrok a údaje z leteckej dopravy.

2. Komisia každý rok posúdi celkový vplyv leteckej dopravy na celosvetovú klímu (vrátane vplyvu emisií iných plynov ako CO2, ako sú oxidy dusíka, a iných účinkov, ako je zväčšovanie riasovitých oblakov) na základe údajov o emisiách poskytnutých členskými štátmi podľa článku 7 tohto nariadenia a zlepší túto kvantifikáciu prostredníctvom modelovania a údajov z leteckej dopravy. Komisia pravidelne upravuje modelovanie, a to najmä vzhľadom na vedecký pokrok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia do 31. októbra každého roka predloží Európskemu parlamentu a Rade správu obsahujúcu súhrn záverov posúdení podľa odsekov 1 a 2 tohto článku.

3. Komisia do 31. októbra každého roka predloží Európskemu parlamentu a Rade správu obsahujúcu súhrn záverov posúdení podľa odsekov 1 a 2 tohto článku. V prvej správe a prípadne i ďalších správach Komisia s ohľadom na strednodobé a dlhodobé ciele Únie v oblasti klímy analyzuje dôsledky prijatia 20-ročného časového horizontu v prípade metánu pre príslušné politiky a opatrenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh nariadenia

Článok 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 28

vypúšťa sa

Zrušenie alebo zmena a doplnenie povinností

 

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 29 tohto nariadenia s cieľom zrušiť články 4 až 7, 10 až 12, 14, 15, 17 a 19 tohto nariadenia alebo akúkoľvek ich časť alebo zmeniť a doplniť tie isté články v prípade, že dôjde k záveru, že medzinárodným alebo iným vývojom vznikne situácia, keď povinnosti podľa týchto článkov prestali byť potrebné, primerané zodpovedajúcim prínosom alebo nespĺňajú či zdvojujú požiadavky na nahlasovanie podľa UNFCCC. Žiadny akt prijatý podľa tohto článku nesmie spôsobiť, že povinnosti nahlasovania na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni ako celok budú pre členské štáty spojené s väčším bremenom.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh nariadenia

Príloha 1 – nadpis 7a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Emisie sadzových častíc

(1)

             Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku...

(2)

             Ú. v. EÚ ....


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Včasné, spoľahlivé a presné údaje týkajúce sa emisií skleníkových plynov sú nevyhnutné na to, aby sme vedeli, či EÚ a jej členské štáty sú na dobrej ceste k splneniu svojich cieľov, ako aj na vypracovanie nových ráznych politík na riešenie otázky klímy. Nariadenie o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov nahrádza mechanizmus monitorovania stanovený smernicou č. 280/2004/ES. Napriek tomu, že ustanovenia v nariadení o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov sú podobné požiadavkám podľa rozhodnutia 280/2004/ES, Komisia navrhla niektoré zlepšenia. V návrhu Komisie sa stanovili požiadavky nahlasovania na vnútroštátnej úrovni, pričom nevyžaduje sa v ňom žiadny zber dodatočných údajov od MSP alebo priemyslu.

Medzi ciele navrhovanej revízie okrem iného patrí:

- podpora členských štátov pri vykonávaní klimaticko-energetického balíka;

- zlepšenie včasnosti, transparentnosti a porovnateľnosti nahlasovaných údajov;

- zaistenie toho, aby Únia a jej členské štáty dodržiavali medzinárodné povinnosti monitorovania a nahlasovania vrátane nahlasovania podpory poskytovanej rozvojovým krajinám;

- uľahčenie rozvoja nových nástrojov Únie v oblasti zmeny klímy.

Spravodajca plne podporuje navrhované zlepšenia na zefektívnenie a posilnenie pravidiel EÚ týkajúcich sa nahlasovania a monitorovania emisií skleníkových plynov a na zvýšenie dôveryhodnosti EÚ voči rozvojovým krajinám poskytovaním transparentných a rozsiahlych informácií o druhu a sume poskytovanej podpory.

Spravodajca navrhuje posilnenie návrhu Komisie v niekoľkých oblastiach:

- S cieľom zabezpečiť súdržnosť medzi jednotlivými cieľmi klimaticko-energetického balíka dochádza k rozširovaniu ustanovení týkajúcich sa nahlasovania a monitorovania tak, aby zahŕňali aj podiel energie z obnoviteľných zdrojov a hrubú konečnú spotrebu energie.

- Cancúnske dohody (rozhodnutie 1/CP.16) si vyžadujú, aby rozvinuté krajiny vypracovali stratégie nízkouhlíkového rozvoja. Tento prvok bol zahrnutý do návrhu Komisie, v ktorom sa žiada, aby členské štáty navrhli a vykonávali takéto stratégie v záujme dosiahnutia nášho dlhodobého cieľa v oblasti klímy. Tieto stratégie by mali byť v súlade s nákladovo efektívnym postupom smerujúcim k dosiahnutiu dlhodobého cieľa v oblasti klímy, ktorý je uvedený v nízkouhlíkovom pláne EÚ, t. j. 25 % zníženia emisií na vnútroštátnej úrovni do roku 2020, 40 % do roku 2030 a 60 % do roku 2040 v porovnaní s úrovňami v roku 1990.

- Námorná doprava je veľmi dôležitou oblasťou z hľadiska celkových emisií skleníkových plynov. Zákonodarcovia sa zaviazali, že vzhľadom na absenciu medzinárodných opatrení zavedú v tomto odvetví ciele EÚ v oblasti znižovania emisií; avšak údaje, ktoré boli v súčasnosti zozbierané nie sú dostatočné na to, aby umožnili jednoznačne porozumieť vplyvu tohto odvetvia na klímu.

V súlade s predchádzajúcimi pozíciami Európskeho parlamentu o využívaní príjmov z aukcií v rámci systému obchodovania s emisiami spravodajca navrhuje dôslednú kontrolu súčasných ustanovení o účelovom viazaní.


STANOVISKO Výboru pre rozvoj (24.4.2012)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy na úrovni členských štátov a Únie

(COM(2011)0789 – C7‑0433/2011 – 2011/0372(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Åsa Westlund

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Pozornosť treba zamerať na spôsob, akým vlády darcovských krajín vymedzujú finančnú doplnkovosť, aby bolo možné zabezpečiť, že na potreby súvisiace so zmenou klímy bude pridelené dostatočné množstvo finančných prostriedkov, a súčasne zabrániť odklonu od záväzkov v oblasti rozvoja. Po zabezpečení finančnej doplnkovosti nebude potrebné spoliehať sa na oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA) ako hlavný zdroj financovania. V tejto súvislosti je dôležité, aby členské štáty špecifikovali, či sú nové a dodatočné zdroje poskytované nad rámec cieľa 0,7 % HND/ODA, teda aby uvádzali finančný zdroj poskytovaných prostriedkov. V dôsledku poskytovania programovej finančnej podpory môže byť navyše ťažšie sledovať finančné toky súvisiace s opatreniami v oblasti zmeny klímy, pretože takéto prostriedky smerujú priamo do vnútroštátneho finančného systému prijímajúcej krajiny. Preto je dôležitý nový a dodatočný zdroj finančných prostriedkov určených na opatrenia v oblasti zmeny klímy, ktorý možno jednoducho sledovať a z ktorého možno čerpať súbežne s programovými finančnými tokmi poskytovanými na rozvoj. O to dôležitejším sa tak stane sledovanie spôsobu, akým vlády prijímajúcich krajín prideľujú vydávané prostriedky.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Podľa rozhodnutia 1/CP.15 sa Únia a členské štáty zaviazali poskytovať významné finančné čiastky na podporu adaptačných a zmierňujúcich opatrení v rozvojových krajinách. Podľa odseku 40 rozhodnutia 1/CP.16 musí každá rozvinutá krajina, ktorá je zmluvnou stranou UNFCCC, zlepšiť nahlasovanie informácií o poskytovaní finančnej a technickej pomoci a podpory budovania kapacít rozvojovým krajinám, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru. Zlepšenie nahlasovania je potrebné aj na uznanie úsilia Únie a členských štátov pri plnení ich záväzkov. Rozhodnutie 1/CP.16 tiež stanovilo nový technologický mechanizmus na podporu medzinárodného prenosu technológií. Toto nariadenie by malo zabezpečiť, aby boli k dispozícii obsiahle aktuálne informácie o činnostiach odovzdávania technológií rozvojovým krajinám.

(16) Podľa rozhodnutia 1/CP.15 sa Únia a členské štáty zaviazali poskytovať významné finančné čiastky na podporu adaptačných a zmierňujúcich opatrení v rozvojových krajinách. Podľa odseku 40 rozhodnutia 1/CP.16 musí každá rozvinutá krajina, ktorá je zmluvnou stranou UNFCCC, zlepšiť nahlasovanie informácií o poskytovaní finančnej a technickej pomoci a podpory budovania kapacít rozvojovým krajinám, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru. Zlepšenie nahlasovania je potrebné aj na uznanie úsilia Únie a členských štátov pri plnení ich záväzkov, najmä záväzkov súvisiacich so súdržnosťou politík v záujme rozvoja podľa článku 208 ZFEÚ. Rozhodnutie 1/CP.16 tiež stanovilo nový technologický mechanizmus na podporu medzinárodného prenosu technológií. Toto nariadenie by malo zabezpečiť, aby boli k dispozícii obsiahle aktuálne informácie o činnostiach odovzdávania technológií rozvojovým krajinám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Článok 17 – písmeno a – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(i) informáciu o tom, či finančné zdroje, ktoré členské štáty poskytli rozvojovým krajinám, sú nové a dodatočné zdroje v zmysle UNFCCC, a príslušný spôsob výpočtu;

(i) informáciu o tom, či finančné zdroje, ktoré členské štáty poskytli rozvojovým krajinám, sú nové a dodatočné zdroje poskytované nad rámec cieľa zvýšiť oficiálnu rozvojovú pomoc na 0,7 %z hrubého národného dôchodku v zmysle UNFCCC, a príslušný spôsob výpočtu;

Odôvodnenie

Odkaz na 0,7 % ODA/HND je potrebný nato, aby sa zaistilo plnenie finančných záväzkov a ich zabezpečenie takým spôsobom, aby nedochádzalo k prevádzaniu medzinárodných verejných finančných prostriedkov z dlhodobých záväzkov na podporu rozvoja v chudobných krajinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Článok 17 – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ii) informácie o všetkých finančných zdrojoch, ktoré pridelil členský štát v súvislosti s vykonávaním UNFCCC podľa typu kanála, ako sú napríklad bilaterálne, regionálne alebo iné multilaterálne kanály;

(ii) informácie o všetkých finančných zdrojoch, ktoré pridelil členský štát v súvislosti s vykonávaním UNFCCC podľa typu finančného nástroja a kanála, ako sú bilaterálne, regionálne alebo iné multilaterálne kanály;

Odôvodnenie

Odkaz na doplnkovosť 0,7 % HND/ODA umocňuje žiadosť o poskytovanie informácií o druhu finančného nástroja, prostredníctvom ktorého sa bude pomoc prideľovať. Tým sa zjednoduší identifikácia zdroja financovania, teda či ide o rozpočet určený na rozvoj alebo nie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Článok 17 – písmeno a – bod iii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(iii) kvantitatívne informácie o finančných tokoch na základe tzv. „Rio-markerov“ pre pomoc súvisiacu so zmierňovaním zmeny klímy a adaptáciou na túto zmenu („Rio-markery“), ktoré zaviedla Skupina pre rozvojovú pomoc (Development Assistance Group, DAG) organizácie OECD a metodické informácie týkajúce sa uplatňovania metodiky Rio-markerov vo vzťahu ku zmene klímy;

(iii) kvantitatívne informácie o finančných tokoch – poskytovaných buď prostredníctvom projektovej alebo rozpočtovej podpory – na základe tzv. „Rio-markerov“ pre pomoc súvisiacu so zmierňovaním zmeny klímy a adaptáciou na túto zmenu („Rio-markery“), ktoré zaviedla Skupina pre rozvojovú pomoc (Development Assistance Group, DAG) organizácie OECD a metodické informácie týkajúce sa uplatňovania metodiky Rio-markerov vo vzťahu ku zmene klímy;

Odôvodnenie

Medzinárodná podpora poskytovaná z verejných financií rozvojovým krajinám prechádza na tzv. programové formy poskytovania finančných prostriedkov, čo zahŕňa posun smerom k rozpočtovej podpore a odklon od pomoci založenej na projektoch. Výbor OECD pre rozvojovú pomoc umožňuje sledovanie tokov súvisiacich so zmenou klímy len na základe projektov alebo odvetvia; tieto toky nie je možné sledovať v rámci všeobecnej rozpočtovej podpory. Táto tendencia možno bude markantnejšia v budúcnosti, keďže rozvojová podpora súvisiaca so zmenou klímy sa aj naďalej presúva smerom k programovým formám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Článok 17 – písmeno a – bod iv

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(iv) podrobné informácie o pomoci, ktorú poskytuje verejný či súkromný sektor rozvojovým krajinám, ktoré sú zvlášť citlivé na účinky zmeny klímy, na účely adaptácie na tieto účinky;

(iv) podrobné informácie o pomoci, ktorú poskytuje verejný či súkromný sektor rozvojovým krajinám, ktoré sú zvlášť citlivé na účinky zmeny klímy, na účely adaptácie na tieto účinky so zreteľom na prijímajúcu krajinu, sektor a typ činnosti;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Článok 17 – písmeno a – bod v

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(v) podrobné informácie o pomoci, ktorú rozvojovým krajinám poskytuje verejný či súkromný sektor na účely zmiernenia emisií skleníkových plynov;

(v) podrobné informácie o pomoci, ktorú rozvojovým krajinám poskytuje verejný či súkromný sektor na účely zmiernenia emisií skleníkových plynov, so zreteľom na prijímajúcu krajinu, sektor a typ činnosti;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Článok 17 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) informácie o činnostiach členských štátov súvisiacich s odovzdávaním technológií rozvojovým krajinám podľa UNFCCC a o odovzdaných technológiách za rok X-1, informácie o plánovaných činnostiach súvisiacich s odovzdávaním technológií rozvojovým krajinám podľa UNFCCC a o technológiách, ktoré sa majú preniesť, za rok X a nasledujúce roky. Súčasťou týchto informácií by mali byť informácie o tom, či boli odovzdané technológie použité na zmiernenie účinkov zmeny klímy alebo na adaptáciu na tieto účinky, informácie o prijímajúcej krajine, množstve poskytnutej podpory a type odovzdanej technológie.

(b) informácie o činnostiach členských štátov súvisiacich s odovzdávaním technológií rozvojovým krajinám podľa UNFCCC a o odovzdaných technológiách za rok X-1, informácie o plánovaných činnostiach súvisiacich s odovzdávaním technológií rozvojovým krajinám podľa UNFCCC a o technológiách, ktoré sa majú preniesť, za rok X a nasledujúce roky. Súčasťou týchto informácií by mali byť informácie o tom, či boli odovzdané technológie použité na zmiernenie účinkov zmeny klímy alebo na adaptáciu na tieto účinky, informácie o prijímajúcej krajine, množstve poskytnutej podpory, zdroji financovania a type odovzdanej technológie.

Odôvodnenie

Účelom tohto PDN je opäť zistiť, či zdroj finančných prostriedkov pochádza z rozpočtu určeného na ODA.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) informácie o použití výnosov počas roka X-1 získaných členským štátom aukciou kvót podľa článku 10 ods. 1 smernice 2003/87/ES. Tieto informácie obsahujú aj konkrétne a podrobné informácie o použití 50 % výnosov a výsledných prijatých opatrení s uvedením kategórie týchto opatrení prijatých v súlade s článkom 10 ods. 3 smernice 2003/87/ES a označením relevantnej prijímajúcej krajiny alebo regiónu;

(b) informácie o použití výnosov počas roka X-1 získaných členským štátom aukciou kvót podľa článku 10 ods. 1 smernice 2003/87/ES. Tieto informácie obsahujú aj konkrétne a podrobné informácie o použití 50 % výnosov a výsledných prijatých opatreniach s uvedením kategórie a doplnkovosti týchto opatrení prijatých v súlade s článkom 10 ods. 3 smernice 2003/87/ES a označením relevantnej prijímajúcej krajiny alebo regiónu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) informácie uvedené v článku 6 ods. 1 písm. b) smernice č. 406/2009/ES a informácie o tom, ako ich nákupná politika podporuje dosiahnutie medzinárodnej dohody o zmene klímy.

(d) informácie uvedené v článku 6 ods. 1 písm. b) rozhodnutia č. 406/2009/ES a informácie o tom, ako ich nákupná politika podporuje dosiahnutie medzinárodnej dohody o zmene klímy. V prípade činností spojených s projektmi výroby hydroelektrickej energie s výrobnou kapacitou presahujúcou 20 MW členské štáty pri schvaľovaní takýchto projektových činností zabezpečia, aby sa počas ich príprav dodržiavali príslušné medzinárodné kritériá a usmernenia, najmä Protokol o hodnotení udržateľnosti vodnej energie vydaný Medzinárodným združením pre hydroelektrickú energiu v novembri 2010.

POSTUP

Názov

Mechanizmus monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy na úrovni členských štátov a Únie

Referenčné čísla

COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

30.11.2011

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

19.1.2012

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Åsa Westlund

5.12.2011

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

27.3.2012

 

 

 

Dátum prijatia

24.4.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Thijs Berman, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Véronique De Keyser, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, Anna Záborská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Santiago Fisas Ayxela, Judith Sargentini

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Sergio Gutiérrez Prieto, Emilio Menéndez del Valle, Katarína Neveďalová, Claudiu Ciprian Tănăsescu


STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (9.5.2012)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy na úrovni členských štátov a Únie

(COM(2011)0789 – C7‑0433/2011 – 2011/0372(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Takis Hadjigeorgiou

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

1.        Spravodajca poukazuje na skutočnosť, že návrh Komisie nahradiť rozhodnutie 280/2004/ES nariadením môže uľahčiť vykonávanie jeho ustanovení tým, že sa zlepšia súčasné postupy monitorovania a vykonávania. Prax poukázala na potrebu zlepšiť postupy EÚ v oblasti monitorovania, nahlasovania a overovania emisií.

2.        Podľa Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy sú EÚ a jej členské štáty povinné vypracovávať, pravidelne aktualizovať, zverejňovať a predkladať konferencii zmluvných strán národné inventúry antropogénnych emisií zo zdrojov a záchytov všetkých skleníkových plynov, na ktoré sa nevzťahuje Montrealský protokol o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, pri použití komparatívnych metodík dohodnutých na konferencii zmluvných strán.

3.        Spravodajca zdôrazňuje, že hlavným cieľom Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy, ktorý bol schválený v mene Európskeho spoločenstva rozhodnutím Rady 94/69/ES, je stabilizovať koncentráciu skleníkových plynov v atmosfére na úrovni, ktorá by zabraňovala nebezpečnému antropogénnemu zasahovaniu do klimatického systému. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné, aby sa celosvetová priemerná ročná teplota zemského povrchu nezvýšila o viac ako 2 % v porovnaní s hodnotami z obdobia pred priemyselnou revolúciou, čo si vyžaduje zintenzívnenie úsilia Spoločenstva, rýchle zapojenie priemyselných krajín a prijatie opatrení na podporu účasti rozvojových krajín na procese znižovania emisií.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Rozhodnutie 1/CP.15 Konferencie zmluvných strán dohovoru UNFCCC („rozhodnutie 1/CP.15“ alebo „Kodanská dohoda“) a rozhodnutie 1/CP.16 Konferencie zmluvných strán UNFCCC („rozhodnutie 1/CP.16“ alebo „Cancúnske dohody“) významne prispeli k pokroku, pokiaľ ide o otázok zmeny klímy na základe vyváženej koncepcie. Oboma rozhodnutiami sa zaviedli nové požiadavky na monitorovanie a nahlasovanie, ktoré sa vzťahujú na realizáciu ambicióznych cieľov zníženia emisií, ku ktorým sa Únia a jej členské štáty zaviazali, ako aj finančná podpora rozvojovým krajinám. V týchto rozhodnutiach sa zároveň uznalo, že je dôležité venovať adaptácii rovnakú pozornosť ako zmierňovaniu. Rozhodnutie 1/CP.16 okrem toho vyžaduje, aby rozvinuté krajiny vypracovali stratégie alebo plány nízkouhlíkového rozvoja. Tieto stratégie alebo plány by podľa očakávania mali prispieť k budovaniu nízkouhlíkovej spoločnosti a zabezpečiť pokračujúci vysoký rast a udržateľný rozvoj. Toto nariadenie by malo prostredníctvom svojich delegovaných aktov uľahčiť vykonávanie týchto a budúcich požiadaviek na monitorovanie a nahlasovanie, ktoré vyplynú z ďalších rozhodnutí alebo schválenia medzinárodnej dohody v rámci UNFCCC.

(4) Rozhodnutie 1/CP.15 Konferencie zmluvných strán dohovoru UNFCCC („rozhodnutie 1/CP.15“ alebo „Kodanská dohoda“) a rozhodnutie 1/CP.16 Konferencie zmluvných strán UNFCCC („rozhodnutie 1/CP.16“ alebo „Cancúnske dohody“) významne prispeli k pokroku, pokiaľ ide o otázky zmeny klímy na základe vyváženej koncepcie. Oboma rozhodnutiami sa zaviedli nové požiadavky na monitorovanie a nahlasovanie, ktoré sa vzťahujú na realizáciu ambicióznych cieľov zníženia emisií, ku ktorým sa Únia a jej členské štáty zaviazali, ako aj finančná podpora rozvojovým krajinám. V týchto rozhodnutiach sa zároveň uznalo, že je dôležité venovať adaptácii rovnakú pozornosť ako zmierňovaniu. Rozhodnutie 1/CP.16 okrem toho vyžaduje, aby rozvinuté krajiny vypracovali stratégie alebo plány nízkouhlíkového rozvoja. Tieto stratégie alebo plány by podľa očakávania mali nákladovo efektívnym spôsobom prispieť k budovaniu nízkouhlíkovej spoločnosti a zabezpečiť pokračujúci vysoký rast a udržateľný rozvoj. Podľa oznámenia Komisie z 8. marca 2011 s názvom Plán prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050 by z hľadiska nákladovej efektívnosti bolo ideálne dosiahnuť do roku 2030 interné zníženie emisií o 40 % v porovnaní s úrovňou z roku 1990 a o 60 % do roku 2040. Toto nariadenie by malo prostredníctvom svojich delegovaných aktov uľahčiť vykonávanie týchto a budúcich požiadaviek na monitorovanie a nahlasovanie, ktoré vyplynú z ďalších rozhodnutí alebo schválenia medzinárodnej dohody v rámci UNFCCC.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Klimaticko-energetický balík prijatý v roku 2009, najmä rozhodnutie č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020 a smernica 2009/29/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť a rozšíriť schému Spoločenstva na obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov, predstavuje ďalší pevný záväzok Únie a členských štátov výrazne znížiť emisie skleníkových plynov. Na základe nových požiadaviek podľa uvedených právnych predpisov je potrebné aktualizovať aj systém Únie na monitorovanie a nahlasovanie emisií.

(5) Klimaticko-energetický balík prijatý v roku 2009, najmä rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/29/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť a rozšíriť schému Spoločenstva na obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov, a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov1, predstavuje ďalší pevný záväzok Únie a členských štátov výrazne znížiť emisie skleníkových plynov. Na základe nových požiadaviek podľa uvedených právnych predpisov je potrebné aktualizovať aj systém Únie na monitorovanie a nahlasovanie emisií.

 

_____________

 

1 Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(7a) Cyprus a Malta sú zahrnutí do prílohy I Kjótskeho protokolu podľa rozhodnutia CP.17 (účinného od 1. januára 2013 alebo od neskoršieho dátumu) a rozhodnutia 3/CP.15 (účinného od 26. októbra 2010).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(10a) V záujme zabezpečenia účinnosti mechanizmov monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov je nutné vyhnúť sa ďalšiemu zvyšovaniu finančného a administratívneho zaťaženia, ktoré už znášajú členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Únia a členské štáty by sa mali usilovať poskytovať čo najaktuálnejšie informácie o svojich emisiách skleníkových plynov, a to najmä v rámci stratégie Európa 2020 a ňou určených časových lehôt. Toto nariadenie by malo umožniť prípravu takýchto odhadov v čo možno najkratších časových rámcoch použitím štatistických a iných informácií.

(12) Únia a členské štáty by sa mali usilovať poskytovať čo najaktuálnejšie informácie o svojich emisiách skleníkových plynov, a to najmä v rámci stratégie Európa 2020 a ňou určených časových lehôt a v rámci európskej politiky a stratégie v oblasti kozmického priestoru, ktorá sa v záujme občanov Únie zaoberá dôležitými výzvami, ako sú prírodné katastrofy, zdroje a sledovanie klímy. V tejto súvislosti by sa údaje z kozmického priestoru mali považovať za hlavné nástroje Únie a členských štátov na monitorovanie, pretože môžu vylepšiť celkový obraz emisií CO2 a CH4, ako aj využívanie pôdy, zmeny vo využívaní pôdy a lesné hospodárstvo. Na tento účel by sa mal v maximálnej miere využívať program Globálne monitorovanie pre životné prostredie a bezpečnosť (GMES) a ďalšie satelitné systémy, aby zabezpečovali včasné hlásenie emisií (globálne denné meranie emisií CO2 a CH4 spôsobených človekom a emisií vo vidieckych oblastiach, ako aj záchytov CO2) a nezávislé overovanie správ o vypočítaných emisiách. Toto nariadenie by malo umožniť prípravu takýchto odhadov v čo možno najkratších časových rámcoch použitím štatistických a iných informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(25a) Právomoci Komisie prijímať delegované akty s cieľom dopĺňať látky do zoznamu skleníkových plynov uvedeného v prílohe I tohto nariadenia alebo ich z neho odstraňovať by mali byť v súlade so všetkými novými medzinárodnými dohodami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty a Komisia konajúca v mene Únie navrhnú a zrealizujú stratégiu nízkouhlíkového rozvoja s cieľom prispieť k:

1. Členské štáty a Komisia konajúca v mene Únie navrhnú a zrealizujú stratégiu nízkouhlíkového rozvoja s cieľom prispieť k:

(a) transparentnému a presnému monitorovaniu skutočného a predpovedaného pokroku (vrátane príspevku opatrení Únie), ktorý dosiahli členské štáty pri plnení záväzkov Únie a členských štátov podľa UNFCCC obmedziť alebo znížiť antropogénne emisie skleníkových plynov;

(a) transparentnému a presnému monitorovaniu skutočného a predpovedaného pokroku (vrátane príspevku opatrení Únie), ktorý dosiahli členské štáty pri plnení záväzkov Únie a členských štátov podľa UNFCCC obmedziť alebo znížiť antropogénne emisie skleníkových plynov;

(b) plneniu záväzkov členských štátov podľa rozhodnutia č. 406/2009/ES znížiť emisie skleníkových plynov, dosiahnuť dlhodobé zníženie emisií a zvýšiť záchyty vo všetkých sektoroch v súlade s cieľom Únie znížiť emisie do roku 2050 o 80 až 95 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990, a to v kontexte znížení potrebných podľa Medzinárodného panelu o zmene klímy (International Panel on Climate Change, IPCC) zo strany rozvinutých krajín ako skupiny.

(b) plneniu záväzkov členských štátov podľa rozhodnutia č. 406/2009/ES znížiť emisie skleníkových plynov a dosiahnutiu dlhodobého zníženia emisií a zvýšenia záchytov vo všetkých sektoroch v súlade s cieľom Únie znížiť emisie do roku 2050 o 80 až 95 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990 a v súlade s nákladovo efektívnym postupom vrátane medzníkov interného zníženia do roku 2030 a 2040, a to v kontexte znížení potrebných podľa Medzinárodného panelu o zmene klímy (International Panel on Climate Change, IPCC) zo strany rozvinutých krajín ako skupiny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty predložia Komisii svoju stratégiu nízkouhlíkového rozvoja rok po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia alebo podľa časového plánu odsúhlaseného na medzinárodnej úrovni v rámci procesu UNFCCC.

2. Členské štáty predložia Komisii svoju stratégiu nízkouhlíkového rozvoja do dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia alebo podľa časového plánu odsúhlaseného na medzinárodnej úrovni v rámci procesu UNFCCC.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Po ukončení preskúmania svojich vnútroštátnych inventárov podľa Kjótskeho protokolu za každý rok prvého záväzného obdobia, vrátane vyriešenia všetkých realizačných problémov, členské štáty vyradia z registra jednotky AAU, RMU, ERU a CER ekvivalentné čistým emisiám v danom roku.

1. Po ukončení preskúmania svojich vnútroštátnych inventárov podľa Kjótskeho protokolu za každý rok prvého záväzného obdobia vrátane vyriešenia všetkých realizačných problémov členské štáty vyradia z registra použité jednotky AAU, RMU, ERU a CER ekvivalentné čistým emisiám v danom roku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Za posledný rok záväzného obdobia podľa Kjótskeho protokolu členské štáty vyradia jednotky z registra pred skončením dodatočného obdobia na splnenie záväzkov stanoveného v rozhodnutí 11/CMP.1 Konferencie zmluvných strán UNFCCC vo funkcii stretnutia zmluvných strán Kjótskeho protokolu.

2. Za posledný rok záväzného obdobia podľa Kjótskeho protokolu členské štáty vyradia použité jednotky z registra pred skončením dodatočného obdobia na splnenie záväzkov stanoveného v rozhodnutí 11/CMP.1 Konferencie zmluvných strán UNFCCC vo funkcii stretnutia zmluvných strán Kjótskeho protokolu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty do 15. marca každého roka („rok X“) predložia Komisii:

1. Členské štáty môžu do 15. marca každého roka („rok X“) predložiť Komisii:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty do 15. marca každého roka („rok X“) predložia Komisii vnútroštátne prognózy antropogénnych emisií skleníkových plynov zo zdrojov a záchytov usporiadané podľa plynov a podľa sektorov. Ich súčasťou budú kvantitatívne odhady pre postupnosť 4 budúcich rokov končiacich číslom 0 alebo 5, ktoré nasledujú bezprostredne po roku X. Vnútroštátne prognózy zohľadňujú všetky politiky a opatrenia prijaté na úrovni Únie a obsahujú:

1. Členské štáty každé dva roky do 15. marca príslušného roka („rok X“) predložia Komisii vnútroštátne prognózy antropogénnych emisií skleníkových plynov zo zdrojov a záchytov usporiadané podľa plynov a podľa sektorov. Ich súčasťou budú kvantitatívne odhady pre postupnosť 4 budúcich rokov končiacich číslom 0 alebo 5, ktoré nasledujú bezprostredne po roku X. Vnútroštátne prognózy zohľadňujú všetky politiky a opatrenia prijaté na úrovni Únie a obsahujú:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty do 15. marca každého roka predložia Komisii informácie o svojich vykonaných alebo plánovaných opatreniach zameraných na adaptáciu na zmenu klímy, najmä o vnútroštátnych alebo regionálnych adaptačných stratégiách a o adaptačných opatreniach. Súčasťou týchto informácií bude prideľovanie rozpočtových prostriedkov podľa sektora, politiky a pre každé adaptačné opatrenie sa uvedie hlavný cieľ, typ nástroja, stav vykonávania a kategória vplyvu na zmenu klímy (napríklad záplavy, zdvihnutie hladiny morí, extrémne teploty, sucho a extrémne prejavy počasia).

Členské štáty každé dva roky do 15. marca príslušného roka predložia Komisii informácie o svojich vykonaných alebo plánovaných opatreniach zameraných na adaptáciu na zmenu klímy, najmä o vnútroštátnych alebo regionálnych adaptačných stratégiách a o adaptačných opatreniach. Súčasťou týchto informácií bude prideľovanie rozpočtových prostriedkov podľa sektora, politiky a pre každé adaptačné opatrenie sa uvedie hlavný cieľ, typ nástroja, stav vykonávania a kategória vplyvu na zmenu klímy (napríklad záplavy, zdvihnutie hladiny morí, extrémne teploty, sucho a extrémne prejavy počasia).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 17 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty na základe najlepších dostupných údajov do 15. marca každého roka („rok X“) predložia Komisii:

Členské štáty každé dva roky na základe najlepších dostupných údajov do 15. marca príslušného roka („rok X“) predložia Komisii:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 17 – písmeno a – bod iv

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(iv) podrobné informácie o pomoci, ktorú poskytuje verejný či súkromný sektor rozvojovým krajinám, ktoré sú zvlášť citlivé na účinky zmeny klímy, na účely adaptácie na tieto účinky;

(iv) podrobné informácie o pomoci, ktorú poskytuje verejný či súkromný sektor rozvojovým krajinám, ktoré sú zvlášť citlivé na účinky zmeny klímy, na účely adaptácie na tieto účinky, s uvedením prijímajúcej krajiny, sektora a druhu činnosti;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 17 – písmeno a – bod v

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(v) podrobné informácie o pomoci, ktorú rozvojovým krajinám poskytuje verejný či súkromný sektor na účely zmiernenia emisií skleníkových plynov;

(v) podrobné informácie o pomoci, ktorú rozvojovým krajinám poskytuje verejný či súkromný sektor na účely zmiernenia emisií skleníkových plynov, s uvedením prijímajúcej krajiny, sektora a druhu činnosti;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) informácie uvedené v článku 6 ods. 1 písm. b) smernice č. 406/2009/ES a informácie o tom, ako ich nákupná politika podporuje dosiahnutie medzinárodnej dohody o zmene klímy.

(d) informácie uvedené v článku 6 ods. 1 písm. b) smernice č. 406/2009/ES a informácie o tom, ako ich nákupná politika podporuje dosiahnutie medzinárodnej dohody o zmene klímy. Pokiaľ ide o činnosti v rámci projektov výroby vodnej energie s výrobnou kapacitou, ktorá presahuje 20 MW, členské štáty informujú, akým spôsobom zaistili pri schvaľovaní týchto projektových činností, aby sa počas ich rozvoja dodržali príslušné medzinárodné kritériá a usmernenia, predovšetkým Protokol o hodnotení udržateľnosti vodnej energie z roku 2010.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ba) dlhodobý cieľ v oblasti klímy a nákladovo efektívny postup vrátane medzníkov interného zníženia emisií do roku 2030 a 2040;

POSTUP

Názov

Mechanizmus monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy na úrovni členských štátov a Únie

Referenčné čísla

COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

30.11.2011

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

30.11.2011

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Takis Hadjigeorgiou

15.2.2012

 

 

 

Dátum prijatia

8.5.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

52

3

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ioan Enciu, Françoise Grossetête, Takis Hadjigeorgiou, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Bernd Lange, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Silvia-Adriana Ţicău, Inês Cristina Zuber

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Anne E. Jensen, Nicole Kiil-Nielsen, Norica Nicolai


POSTUP

Názov

Mechanizmus monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy na úrovni členských štátov a Únie

Referenčné čísla

COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD)

Dátum predloženia v EP

23.11.2011

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

30.11.2011

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

19.1.2012

ITRE

30.11.2011

TRAN

30.11.2011

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

TRAN

19.12.2011

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Bas Eickhout

25.1.2012

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

22.3.2012

25.4.2012

 

 

Dátum prijatia

30.5.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

48

1

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Martin Callanan, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Gaston Franco, James Nicholson, Eva Ortiz Vilella, Vittorio Prodi, Britta Reimers, Michèle Rivasi, Alda Sousa, Bart Staes, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni

Dátum predloženia

6.6.2012

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia