Betänkande - A7-0191/2012Betänkande
A7-0191/2012

  BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information på nationell och unionsnivå som är relevant för klimatförändringen

  6.6.2012 - (COM(2011)0789 – C7‑0433/2011 – 2011/0372(COD)) - ***I

  Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
  Föredragande: Bas Eickhout


  Förfarande : 2011/0372(COD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A7-0191/2012
  Ingivna texter :
  A7-0191/2012
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information på nationell och unionsnivå som är relevant för klimatförändringen

  (COM(2011)0789 – C7‑0433/2011 – 2011/0372(COD))

  (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0789),

  –   med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0433/2011),

  –   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 28 mars 2012[1],

  –   med beaktande yttrandet från Regionkommittén av den ...[2],

  –   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

  –   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandena från utskottet för utveckling och utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A7‑0191/2012).

  1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

  2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

  3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

  Ändringsförslag  1

  Förslag till förordning

  Skäl 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (4) Beslut 1/CP.15 från partskonferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (”beslut 1/CP.15” eller ”Köpenhamnsöverenskommelsen”) och beslut 1/CP.16 från partskonferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (”beslut 1/CP.16” eller ”Cancunöverenskommelserna”) bidrog väsentligt till framsteg med att ta itu med utmaningarna från klimatförändringarna på ett balanserat sätt. De besluten införde nya övervaknings- och rapporteringskrav som gäller genomförandet av ambitiösa utsläppsminskningar vilka unionen och dess medlemsstater har åtagit sig och gav stöd till utvecklingsländer. De besluten erkände även betydelsen av att ta itu med anpassning med samma prioritet som begränsning. Beslut 1/CP.16 kräver också att i-länder utarbetar utvecklingsstrategier eller -planer med låga koldioxidutsläpp. Sådana strategier eller planer förväntas bidra till att bygga ett samhälle med låga koldioxidutsläpp och säkerställa en fortsatt stark tillväxt och hållbar utveckling. Denna förordning skulle, genom sina delegerade rättsakter, underlätta genomförandet av dessa och framtida övervaknings- och rapporteringskrav som kommer av ytterligare beslut eller godkännandet av en internationell överenskommelse i UNFCCC.

  (4) Beslut 1/CP.15 från partskonferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (”beslut 1/CP.15” eller ”Köpenhamnsöverenskommelsen”) och beslut 1/CP.16 från partskonferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (”beslut 1/CP.16” eller ”Cancúnöverenskommelserna”) bidrog väsentligt till framsteg med att ta itu med utmaningarna från klimatförändringarna på ett balanserat sätt. De besluten införde nya övervaknings- och rapporteringskrav som gäller genomförandet av ambitiösa utsläppsminskningar vilka unionen och dess medlemsstater har åtagit sig och gav stöd till utvecklingsländer. De besluten erkände även betydelsen av att ta itu med anpassning med samma prioritet som begränsning. Beslut 1/CP.16 kräver också att i-länder utarbetar utvecklingsstrategier eller -planer med låga koldioxidutsläpp. Sådana strategier eller planer förväntas bidra till att bygga ett samhälle med låga koldioxidutsläpp och säkerställa en fortsatt stark tillväxt och hållbar utveckling och bör vara geografiskt fördelade/specificerade och stämma överens med en kostnadseffektiv utvecklingsgång i riktning mot det långsiktiga klimatmålet, nämligen att de inhemska utsläppen ska minska med minst 40 procent fram till 2030 och 60 procent fram till 2040, jämfört med nivåerna för 1990. Denna förordning skulle, genom sina delegerade rättsakter, underlätta genomförandet av dessa och framtida övervaknings- och rapporteringskrav som kommer av ytterligare beslut eller godkännandet av en internationell överenskommelse i UNFCCC.

  Ändringsförslag  2

  Förslag till förordning

  Skäl 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (5) Paketet om klimatinsatser och förnybar energi som antogs 2009, i synnerhet beslut nr 406/2009/EG av den 23 april om medlemsstaternas ansträngningar för att minska sina utsläpp av växthusgaser för att uppfylla gemenskapens åtaganden för minskningar av utsläpp av växthusgaser fram till 2020 och direktiv 2009/29/EG av den 23 april 2009 som ändrar direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utöka gemenskapssystemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser, markerar ett annat fast åtagande av unionen och medlemsstaterna för att väsentligt minska sina utsläpp av växthusgaser. Unionens system för att övervaka och rapportera utsläpp bör också uppdateras i ljuset av nya krav enligt den lagstiftningen.

  (5) Paketet om klimatinsatser och förnybar energi som antogs 2009, i synnerhet beslut nr 406/2009/EG av den 23 april om medlemsstaternas ansträngningar för att minska sina utsläpp av växthusgaser för att uppfylla gemenskapens åtaganden för minskningar av utsläpp av växthusgaser fram till 2020 och direktiv 2009/29/EG av den 23 april 2009 som ändrar direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utöka gemenskapssystemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser, markerar ett annat fast åtagande av unionen och medlemsstaterna för att väsentligt minska sina utsläpp av växthusgaser. Unionens system för att övervaka och rapportera utsläpp bör också uppdateras i ljuset av nya krav enligt den lagstiftningen. Rapporteringen enligt detta direktiv bör även innefatta information som mottagits från medlemsstaterna som ett led i genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av energi från förnybara energikällor1 samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/…/EU [om energieffektivitet].2

   

  __________

  1 EUT L 140, 5.6.2009, s. 16.

  2 EUT L ...

  Ändringsförslag  3

  Förslag till förordning

  Skäl 7a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (7a) Cypern och Malta har tagits med i bilaga I till Kyotoprotokollet enligt beslut CP.17 från partskonferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (som gäller från och med den 1 januari 2013 eller ett senare datum) respektive beslut 3/CP.15 från partskonferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (som gäller från och med den 26 oktober 2010).

  Ändringsförslag  4

  Förslag till förordning

  Skäl 10a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (10a) För att garantera effektiviteten hos åtgärder för övervakning och rapportering om växthusgasutsläpp bör man undvika att ytterligare öka medlemsstaternas befintliga ekonomiska och administrativa bördor.

  Ändringsförslag  5

  Förslag till förordning

  Skäl 12

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (12) Unionen och medlemsstaterna bör sträva mot att tillhandahålla den senaste informationen om sina utsläpp av växthusgaser, i synnerhet enligt ramen för Europa 2020-strategin och dess angivna tidsgränser. Denna förordning bör möjliggöra att sådana uppskattningar tas fram på kortast möjliga tid genom att använda statistisk och annan information.

  (12) Unionen och medlemsstaterna bör sträva mot att tillhandahålla den senaste informationen om sina utsläpp av växthusgaser, i synnerhet enligt ramen för Europa 2020-strategin och dess angivna tidsgränser och inom ramen för den europeiska rymdpolitiken och rymdstrategin, som behandlar viktiga utmaningar såsom övervakning av naturkatastrofer, resurser och klimat till nytta för unionsmedborgare. I det avseendet bör rymdbaserade uppgifter betraktas som centrala övervakningsverktyg för unionen och medlemsstaterna eftersom de kan förbättra helhetsbilden av utsläppen av koldioxid och metan samt LULUCF. I det syftet bör det europeiska jordövervakningsprogrammet (GMES) och andra satellitsystem användas i så stor utsträckning som möjligt för att tillhandhålla utsläppsrapporter i tid (global mätning av dagliga koldioxidutsläpp och metanutsläpp från mänsklig verksamhet och jordbruk samt av koldioxid i sänkor) och oberoende granskningar av rapporterna över beräknade utsläpp. Denna förordning bör möjliggöra att sådana uppskattningar tas fram på kortast möjliga tid genom att använda statistisk och annan information.

  Ändringsförslag  6

  Förslag till förordning

  Skäl 13

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (13) Kraven på övervakning och rapportering av utsläpp från sjötransporter av medlemsstaterna bör antas på ett sätt som kompletterar och är förenligt med alla krav som man kommer överens om i UNFCCC eller, i möjligaste mån, med krav som gäller fartyg i sammanhanget för den internationella sjöfartsorganisationen (”IMO”) eller genom en unionsåtgärd som tar itu med utsläpp av växthusgaser från sjötransporter. Sådan övervakning och rapportering skulle ge en förbättrad förståelse av dessa utsläpp och skulle understödja ett effektivt genomförande av politiken.

  (13) För att förbättra uppgifterna om föroreningar från fartyg och avhjälpa effektivitetsbristerna till följd av att informationen inte medger insyn bör kraven på fartygsägarnas och verksamhetsutövarnas övervakning och rapportering av klimatrelevanta utsläpp med anknytning till sjötransporter antas på ett sätt som kompletterar och är förenligt med alla krav som man kommer överens om i UNFCCC eller, i möjligaste mån, med krav som gäller fartyg i sammanhanget för den internationella sjöfartsorganisationen (”IMO”) eller genom en unionsåtgärd som tar itu med utsläpp av växthusgaser från sjötransporter. Sådan övervakning och rapportering skulle ge en förbättrad förståelse av dessa utsläpp och skulle understödja ett effektivt genomförande av politiken.

  Ändringsförslag  7

  Förslag till förordning

  Skäl 14a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (14a) Medlemsstaterna måste enligt artikel 6 i Kyotoprotokollet sörja för att användningen av Kyotoprotokollets flexibla mekanismer kompletterar de inhemska åtgärderna på så sätt att skillnaderna i utsläpp mellan industriländer och utvecklingsländer minskar. Minst hälften av de absoluta minskningarna under historiska utgångsvärden för utsläpp bör göras inom EU. Unionslagstiftningen innehåller även särskilda bestämmelser för vissa typer av reduktionsenheter för mekanismen för ren utveckling som bör utpekas skilt för sig i medlemsstaternas register och rapporter.

  Ändringsförslag  8

  Förslag till förordning

  Skäl 16a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (16a) Det behövs också rapporter om privata källor till klimatfinansiering i utvecklingsländerna, då den privata finansieringen är annorlunda än projektfinansieringen via flexibla mekanismer som går ut på att man med hjälp av reduktionsenheter fullgör skyldigheterna att minska växthusgasutsläppen i industriländerna.

  Ändringsförslag  9

  Förslag till förordning

  Skäl 16b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (16b) Unionens bidrag till internationell klimatfinansiering i utvecklingsländer bör alltmer kanaliseras via unionens budget. Uppbörden av eventuella intäkter från åtgärder för att få med utsläppen från internationella transporter inom unionens klimatmål bör ske centralt och medlen bör anslås till internationell klimatfinansiering via den globala fonden för klimatfrågor och biologisk mångfald som kommissionen föreslagit.

  Ändringsförslag  10

  Förslag till förordning

  Skäl 17a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (17a) När det längre fram kan bli aktuellt med en översyn av direktiv 2003/87/EG bör kommissionen se efter hur bestämmelserna om användning och rapportering av auktionsintäkter tillämpats och överväga möjligheten att anslå en del av intäkterna till den globala fonden för klimatfrågor och biologisk mångfald och till klimatåtgärder inom unionen.

  Ändringsförslag  11

  Förslag till förordning

  Skäl 20a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (20a) I ramkonventionens nuvarande riktlinjer för rapportering av växthusgaser rekommenderas det att metanutsläpp rapporteras i ett tidsperspektiv på 100 år. Eftersom metan både har stark växthusgaspotential och ganska kort livstid i atmosfären bör kommissionen undersöka vilka konsekvenser för politiken och åtgärderna det skulle få om det antogs ett tidsperspektiv på 20 år för metan i unionens klimatmål på medellång och lång sikt.

  Ändringsförslag  12

  Förslag till förordning

  Skäl 22

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (22) Luftfarten har en inverkan på det globala klimatet genom utsläpp av koldioxid (CO2) men även genom andra utsläpp och mekanismer, inbegripande utsläpp av kväveoxider och förstärkning av cirrusmoln. I ljuset av den snabba utvecklingen vad beträffar den vetenskapliga förståelsen av dessa konsekvenser bör en uppdaterad utvärdering av de icke CO2-relaterade effekterna av luftfarten för det globala klimatet genomföras regelbundet i samband med denna förordning.

  (22) Luftfarten har en inverkan på det globala klimatet genom utsläpp av koldioxid (CO2) men även genom andra utsläpp och mekanismer, inbegripande utsläpp av kväveoxider och förstärkning av cirrusmoln. I ljuset av hur snabbt den vetenskapliga förståelsen av dessa konsekvenser utvecklas bör en uppdaterad utvärdering av de icke CO2-relaterade effekterna av luftfarten för det globala klimatet genomföras regelbundet i samband med denna förordning och i samband med rekommendationerna till politiska alternativ som kan komma i fråga för att åtgärda dessa effekter.

  Ändringsförslag  13

  Förslag till förordning

  Skäl 25

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (25) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av artikel 20.5 av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. För att upprätta harmoniserade rapporteringskrav för att övervaka utsläppen av växthusgaser och annan information som är relevant för klimatförändringspolitiken, bör befogenheten att anta rättsakter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen avseende ändringen av bilaga I till denna förordning, medlemsstaternas rapportering av LULUCF och sjötransport, medlemsstaternas nationella system, expertgranskningen av medlemsstaternas inventeringsdata, de detaljerade kraven om innehållet i, strukturen på, formatet och inlämningsprocesserna för medlemsstaternas rapportering, liksom upphävande och ändrande av vissa förpliktelser enligt denna förordning. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför samråd under sitt förberedande arbete, inbegripande på expertnivå. När kommissionen förbereder och utformar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar samtidigt, punktligt och på ett lämpligt sätt tillställs Europaparlamentet och rådet.

  (25) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av artikel 20.5 av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter1.

   

  25a. För att upprätta harmoniserade rapporteringskrav för att övervaka utsläppen av växthusgaser och annan information som är relevant för klimatförändringspolitiken, bör befogenheten att anta rättsakter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen avseende ändringen av bilaga I till denna förordning, medlemsstaternas rapportering av LULUCF och sjötransport, medlemsstaternas nationella system, expertgranskningen av medlemsstaternas inventeringsdata, de detaljerade kraven om innehållet i, strukturen på, formatet och inlämningsprocesserna för medlemsstaternas rapportering, liksom upphävande och ändrande av vissa förpliktelser enligt denna förordning. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför samråd under sitt förberedande arbete, inbegripande på expertnivå. När kommissionen förbereder och utformar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar samtidigt, punktligt och på ett lämpligt sätt tillställs Europaparlamentet och rådet.

   

  __________

  1 EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

  Ändringsförslag  14

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – punkt 1 – led da (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (da) övervakning och rapportering av utsläpp av sotpartiklar med hänsyn till Europaparlamentets resolution av den 14 september 2011 om ett helhetsbetonat grepp på frågan om antropogena utsläpp av annat slag än koldioxid och av relevans för klimatet,

   

  __________

  1 P7_TA(2011)0384.

  Ändringsförslag  15

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – punkt 1 – led e

  Komissionens förslag

  Ändringsförslag

  (e) rapportering av utsläpp av CO2 från sjötransporter,

  (e) rapportering av utsläpp av växthusgaser från sjötransporter,

  Ändringsförslag  16

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – punkt 1 – led g

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (g) övervakning av och rapportering om åtgärder som vidtas av medlemsstater för att anpassa sig till klimatförändringens oundvikliga konsekvenser,

  (g) övervakning av och rapportering om åtgärder som vidtas av medlemsstater för att anpassa sig till klimatförändringens oundvikliga konsekvenser på ett kostnadseffektivt sätt,

  Ändringsförslag  17

  Förslag till förordning

  Artikel 2 − led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a) unionens och dess medlemsstaters utvecklingsstrategier med låga koldioxidutsläpp och alla uppdateringar därav i enlighet med beslut 1/CP.16,

  (a) unionens och dess medlemsstaters kvantifierade utsläppsminskningsmål för hela näringslivet samt deras utvecklingsstrategier med låga koldioxidutsläpp och alla uppdateringar därav i enlighet med beslut 1/CP.16,

  Ändringsförslag  18

  Förslag till förordning

  Artikel 2 − led d

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (d) utsläpp av växthusgaser från marina fartyg som angör medlemsstaternas hamnar,

  (d) klimatrelevant information om utsläpp av växthusgaser från havsgående fartyg som angör medlemsstaternas hamnar,

  Ändringsförslag  19

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – punkt 1 – led ea (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ea) unionens och medlemsstaternas åtgärder för att minska antropogena utsläpp av annat slag än koldioxid och av relevans för klimatet, med hänsyn tagen till Europaparlamentets resolution av den 14 september 2011 om ett helhetsbetonat grepp på frågan om antropogena utsläpp av annat slag än koldioxid och av relevans för klimatet1,

   

  __________

  1 P7_TA(2011)0384.

  Ändringsförslag  20

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 1–2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Medlemsstaterna och kommissionen ska å unionens vägnar vardera utarbeta och genomföra utvecklingsstrategier med låga koldioxidutsläpp för att bidra till

  1. Medlemsstaterna och kommissionen ska å unionens vägnar rapportera om utarbetandet av utvecklingsstrategier med låga koldioxidutsläpp i enlighet med de rapporteringsbestämmelser som man kommit överens om internationellt i samband med ramkonventionsprocessen för att bidra till

  (a) en öppen och tillförlitlig övervakning av de faktiska och beräknade framstegen som görs av medlemsstaterna, inbegripande bidraget från unionens åtgärder, för att uppfylla unionens och medlemsstaternas åtaganden enligt ramkonventionen för att begränsa eller minska de antropogena utsläppen av växthusgaser,

  (a) en öppen och tillförlitlig övervakning av de faktiska och beräknade framstegen som görs av medlemsstaterna, inbegripande bidraget från unionens åtgärder, för att uppfylla unionens och medlemsstaternas åtaganden enligt ramkonventionen för att begränsa eller minska de antropogena utsläppen av växthusgaser,

  (b) att uppfylla åtagandena för att minska utsläppen av växthusgaser som medlemsstaterna gjort enligt beslut nr 406/2009/EG och uppnå långsiktiga utsläppsminskningar och förbättringar av minskningar genom upptag i sänkor i alla sektorer i linje med unionens mål att minska utsläppen med 80 till 95 % för 2050 jämfört med nivåerna 1990, i samband med nödvändiga minskningar, enligt IPCC, för i-länderna som en grupp.

  (b) att uppfylla åtagandena för att minska utsläppen av växthusgaser som medlemsstaterna gjort enligt beslut nr 406/2009/EG och uppnå långsiktiga utsläppsminskningar och förbättringar av minskningar genom upptag i sänkor i alla sektorer i linje med unionens mål att minska utsläppen med 80 till 95 % före 2050 jämfört med nivåerna 1990, och med en kostnadseffektiv utvecklingsgång, däribland etappmål för inhemsk minskning 2030 och 2040, i samband med nödvändiga minskningar, enligt IPCC, för i-länderna som en grupp.

  2. Medlemsstaterna ska inkomma med sin utvecklingsstrategi för låga koldioxidutsläpp till kommissionen ett år efter att denna förordning trätt i kraft eller i enlighet med den tidtabell som man kommit överens om internationellt i samband med ramkonventionsprocessen.

  2. Medlemsstaterna ska inkomma med sin geografiskt fördelade utvecklingsstrategi för låga koldioxidutsläpp till kommissionen 18 månader efter att denna förordning trätt i kraft eller i enlighet med den tidtabell som man kommit överens om internationellt i samband med ramkonventionsprocessen.

   

  2a. Medlemsstaterna och kommissionen ska på unionens vägnar minst vart femte år efter situationens krav se över och uppdatera sina respektive utvecklingsstrategier med låga koldioxidutsläpp.

  Ändringsförslag  21

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Medlemsstaterna ska upprätta, bedriva och kontinuerligt försöka förbättra nationella inventeringssystem för att uppskatta antropogena utsläpp från källor och minskningar genom upptag i sänkor av växthusgaser som räknas upp i bilaga I till denna förordning och säkerställa tidsenlighet, öppenhet, tillförlitlighet, överensstämmelse och jämförbarhet för att deras växthusgasinventeringar är uttömmande.

  1. Medlemsstaterna ska upprätta, bedriva och kontinuerligt försöka förbättra nationella inventeringssystem i enlighet med ramkonventionens krav i anslutning till nationella system för att uppskatta antropogena utsläpp från källor och minskningar genom upptag i sänkor av växthusgaser som räknas upp i bilaga I till denna förordning och säkerställa tidsenlighet, öppenhet, tillförlitlighet, överensstämmelse och jämförbarhet för att deras växthusgasinventeringar är uttömmande.

  Ändringsförslag  22

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – punkt 3 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a) använder sig av rapporteringssystem som upprättats enligt artikel 6.4 i förordning (EG) nr 842/2006 för att förbättra uppskattningen av fluorerade gaser i växthusgasinventeringarna,

  (a) använder sig av rapporteringssystem som upprättats enligt artikel 6.4 i förordning (EG) nr 842/2006 för att förbättra uppskattningen av fluorerade gaser i växthusgasinventeringarna, i förekommande fall,

  Ändringsförslag  23

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led n

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (n) En beskrivning av alla ändringar som gjorts deras nationella inventeringssystem,

  (n) En beskrivning av ändringar som gjorts i deras nationella inventeringssystem,

  Ändringsförslag  24

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led o

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (o) En beskrivning av alla ändringar som gjorts i det nationella registret.

  (o) En beskrivning av ändringar som gjorts i det nationella registret.

  Ändringsförslag  25

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3. Medlemsstaterna ska senast den 15 april varje år lämna nationella inventeringar till UNFCCC-sekretariatet, vilka ska innehålla samma information som lämnats till kommissionen i enlighet med punkt 2 i denna artikel.

  3. Medlemsstaterna ska senast den 15 april varje år lämna nationella inventeringar till UNFCCC-sekretariatet, vilka ska innehålla den information som lämnats till kommissionen i enlighet med punkt 2 i denna artikel.

  Ändringsförslag  26

  Förslag till förordning

  Artikel 7 − punkt 5 − led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a) lägga till eller ta bort ämnen från listan över växthusgaser i bilaga I till denna förordning,

  (a) lägga till eller ta bort ämnen från listan över växthusgaser i bilaga I till denna förordning, utgående från beslut som antagits enligt ramkonventionen och Kyotoprotokollet, eller utgående från hur betydelsefulla de ifrågavarande växthusgaserna är,

  Ändringsförslag  27

  Förslag till förordning

  Artikel 7 − punkt 5 − led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b) ställa upp övervaknings- och rapporteringskrav för LULUCF, i enlighet med alla nya internationella överenskommelser eller en lagstiftningsakt som antas i enlighet med artikel 9 i beslut nr 406/2009/EG.

  (b) ställa upp övervaknings- och rapporteringskrav för LULUCF, i enlighet med alla nya internationella överenskommelser eller en lagstiftningsakt som antas i enlighet med artikel 9 i beslut nr 406/2009/EG för att sektorns bidrag till unionens utsläppsminskningar tvivelsutan ska präglas av miljöintegritet.

  Ändringsförslag  28

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Kommissionen ska utföra en inledande kontroll av uppgifterna som lämnats in av medlemsstaterna enligt artikel 7.1 i denna förordning avseende hur uttömmande de är och eventuella problem. Den ska sända resultaten till medlemsstaten inom 6 veckor från inlämningsfristens utgång. Medlemsstaterna ska senast den 15 mars svara på alla frågor som uppkommer i samband med den inledande kontrollen, tillsammans med den slutliga inlämningen av inventeringen för år X-2.

  1. Kommissionen ska utföra en inledande kontroll av uppgifterna som lämnats in av medlemsstaterna enligt artikel 7.1 i denna förordning avseende hur uttömmande de är och eventuella problem. Den ska sända resultaten till medlemsstaten inom 6 veckor från inlämningsfristens utgång. Medlemsstaterna ska senast den 15 mars svara på alla relevanta frågor som uppkommer i samband med den inledande kontrollen, tillsammans med den slutliga inlämningen av inventeringen för år X-2.

  Ändringsförslag  29

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. När en medlemsstat inte svarar på frågorna som kommissionen ställer eller inte lämnar in fullständiga inventeringsuppskattningar som krävs för att sammanställa inventeringen för unionen senast den 15 mars, ska kommissionen utarbeta uppskattningar som ska användas i stället för motsvarande uppskattningar i medlemsstatens inventering. Kommissionen ska för detta ändamål använda metoder som är förenliga med riktlinjerna som är tillämpliga för att utarbeta utkast till de nationella växthusgasinventeringarna.

  2. När en medlemsstat inte lämnar in fullständiga inventeringsuppskattningar som krävs för att sammanställa inventeringen för unionen senast den 15 mars, ska kommissionen, i nära samarbete med den berörda medlemsstaten, utarbeta uppskattningar som ska användas i stället för motsvarande uppskattningar i medlemsstatens inventering. Kommissionen ska för detta ändamål använda metoder som är förenliga med riktlinjerna som är tillämpliga för att utarbeta utkast till de nationella växthusgasinventeringarna.

  Ändringsförslag   30

  Förslag till förordning

  Artikel 10

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Rapportering av CO2-utsläpp från sjötransporter

  Rapportering av klimatrelevant information om utsläpp från sjötransporter

  1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta en delegerad rättsakt i enlighet med artikel 29 i denna förordning för att ange kraven för övervakningen och rapporteringen av CO2-utsläpp från sjötransporter avseende marina fartyg som angör medlemsstatens hamnar. Övervaknings- och rapporteringskraven som antas ska vara förenliga med de överenskomna kraven från UNFCCC och, såvitt det går, med krav som gäller fartyg i samband med IMO eller genom unionslagstiftning som inriktar sig på utsläpp av växthusgaser från sjötransporter. Övervaknings- och rapporteringskraven ska såvitt det går minimera medlemsstaternas arbetsbelastning vilket omfattar genom användning av centraliserad insamling och underhåll av uppgifter.

  1. Kommissionen ska anta en delegerad rättsakt i enlighet med artikel 29 i denna förordning senast vid den tidpunkt som nämns i skäl 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG av den 23 april 2009 om ändring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapssystemet för handel med utsläppsrätter, för att ange krav för övervakningen och rapporteringen av klimatrelevant information om sjötransporter avseende havsgående fartyg som angör medlemsstatens hamnar. Övervaknings- och rapporteringskraven som antas ska vara förenliga med de överenskomna metoderna från UNFCCC och med metoder som gäller fartyg, antingen i samband med IMO eller genom krav i unionslagstiftning som inriktar sig på utsläpp av växthusgaser från sjötransporter. Övervaknings- och rapporteringskraven ska såvitt det går minimera medlemsstaternas arbetsbelastning genom att uppgifterna insamlas, underhålls och offentliggörs centralt.

   

  Kraven ska gälla för fartyg som är ansvariga för betydande utsläpp, åtminstone tankfartyg, bulkfartyg, allmänna lastfartyg och containerfartyg, med förbehåll för lämpliga minimigränsvärden i fråga om storlek och trafik.

  2. När en rättsakt har antagits enligt punkt 1, ska medlemsstaterna senast den 15 januari varje år ('år X') fastställa och rapportera CO2-utsläppen från sjötransporter till kommissionen för år X-2.

  2. Efter det att en delegerad akt har antagits enligt punkt 1, ska medlemsstaterna senast den 15 januari varje år ('år X') fastställa och samla in klimatrelevant information från sjötransporter för kommissionen och Europeiska sjösäkerhetsbyrån för år X-2 samt göra den tillgänglig för allmänheten. Denna information ska tillgängliggöras så, att den blir till nytta för bortfraktare eller användare av sådana fartyg.

   

  2a. Europeiska sjösäkerhetsbyrån ska tillhandahålla undersökningar bl. a. om sjötransporternas totala påverkan av världens klimat, utgående från de uppgifter som tillhandahållits i enlighet med punkt 2, varvid undersökningarna också ska omfatta påverkan från andra ämnen än koldioxid, såsom sot och aerosoler, samt utarbeta prognoser, vid behov också med hjälp av modeller och trafikdata. Byrån ska regelbundet se över modellerna utgående från vetenskapens framsteg.

   

  Byrån ska även lägga fram alternativ för fastställande av prestandamärkning.

   

  __________

  1 EUT L 140, 5.6.2009, s. 63.

  Ändringsförslag  31

  Förslag till förordning

  Artikel 13 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. De ska syfta till informationens punktlighet, öppenhet, tillförlitlighet, överensstämmelse, jämförbarhet och fullständighet som rapporteras om politiska strategier och åtgärder och prognoser för antropogena utsläpp av växthusgaser från källor och upptag i sänkor, som hänvisas till i artiklarna 14 och 15 i denna förordning, inbegripande användningen och tillämpningen av uppgifter, metoder och modeller, och genomförandet av aktiviteter för kvalitetssäkring och kvalitetskontroll och känslighetsanalys.

  2. De ska syfta till informationens punktlighet, öppenhet, tillförlitlighet, överensstämmelse, jämförbarhet och fullständighet som rapporteras om politiska strategier och åtgärder och prognoser för antropogena utsläpp av växthusgaser från källor och upptag i sänkor, som hänvisas till i artiklarna 14 och 15 i denna förordning, i förekommande fall, inbegripande användningen och tillämpningen av uppgifter, metoder och modeller, och genomförandet av aktiviteter för kvalitetssäkring och kvalitetskontroll och känslighetsanalys.

  Ändringsförslag  32

  Förslag till förordning

  Artikel 14 − punkt 1 − led c − inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c) information om nationella politiska strategier och åtgärder, och om genomförandet av unionens politiska strategier och åtgärder som begränsar eller minskar utsläppen av växthusgaser från källor eller ökar upptaget i sänkor, uppdelade på sektorer och växthusgaser som det hänvisas till i bilaga I till denna förordning. Denna information ska korshänvisa till tillämpliga nationella eller unionens politiska strategier, särskilt de om luftkvalitet och ska inbegripa

  (c) information om nationella politiska strategier och åtgärder, och om genomförandet av unionens politiska strategier och åtgärder som begränsar eller minskar utsläppen av växthusgaser från källor, ökar upptaget i sänkor, ökar andelen förnybar energi eller minskar den slutliga bruttoenergiförbrukningen, uppdelade på sektorer och växthusgaser som det hänvisas till i bilaga I till denna förordning. Denna information ska korshänvisa till tillämpliga nationella eller unionens politiska strategier, särskilt de om luftkvalitet och ska inbegripa

  Ändringsförslag  33

  Förslag till förordning

  Artikel 14 − punkt 1− led c − led vi

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (vi) uppskattningar av de beräknade kostnaderna för politiska strategier och åtgärder, liksom uppskattningar, när så är lämpligt, av de verkliga kostnaderna för politiska strategier och åtgärder,

  (vi) uppskattningar av de beräknade kostnaderna för och nyttorna med politiska strategier och åtgärder, liksom uppskattningar, när så är lämpligt, av de verkliga kostnaderna för och nyttorna med politiska strategier och åtgärder,

  Ändringsförslag  34

  Förslag till förordning

  Artikel 14 − punkt 1 − led fa (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (fa) information om i vilken utsträckning medlemsstatens åtgärd står i samklang med en kostnadseffektiv utvecklingsgång i riktning mot unionens långsiktiga klimatmål.

  Ändringsförslag  35

  Förslag till förordning

  Artikel 14 − punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Medlemsstaterna ska för allmänheten offentliggöra, i elektronisk form, alla bedömningar av kostnaderna för och effekterna av nationella politiska strategier och åtgärder, och all information om genomförandet av unionens politiska strategier och åtgärder som begränsar eller minskar utsläppen av växthusgaser från källor eller ökar upptagen i sänkor tillsammans med alla tekniska rapporter som underbygger dessa bedömningar. Dessa bör inbegripa beskrivningar av de modeller och metodologiska tillvägagångssätt som använts, definitioner och underliggande antaganden.

  2. Medlemsstaterna ska för allmänheten offentliggöra, i elektronisk form, alla bedömningar av kostnaderna för och effekterna av nationella politiska strategier och åtgärder, när sådana föreligger, och all information om genomförandet av unionens politiska strategier och åtgärder som begränsar eller minskar utsläppen av växthusgaser från källor eller ökar upptagen i sänkor tillsammans med alla befintliga tekniska rapporter som underbygger dessa bedömningar. Dessa bör inbegripa beskrivningar av de modeller och metodologiska tillvägagångssätt som använts, definitioner och underliggande antaganden.

  Ändringsförslag  36

  Förslag till förordning

  Artikel 15 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. När en medlemsstat inte lämnar in uttömmande beräknade uppskattningar senast den 15 mars varje år får kommissionen utarbeta de uppskattningar som krävs för att sammanställa unionens prognoser.

  2. Medlemsstaterna ska rapportera de mest aktuella prognoserna som finns att tillgå. När en medlemsstat inte lämnar in uttömmande beräknade uppskattningar senast den 15 mars varje år eller när uppskattningarna inte följer punkt 1 får kommissionen utarbeta de uppskattningar som krävs för att sammanställa unionens prognoser.

  Ändringsförslag  37

  Förslag till förordning

  Artikel 16

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Senast den 15 mars varje år ska medlemsstaterna översända en rapport till kommissionen med information om deras genomförda, eller planerade, åtgärder för anpassning till klimatförändring, i synnerhet med avseende på nationella, eller regionala, anpassningsstrategier och anpassningsåtgärder. Denna information ska innefatta budgetallokering per politisk sektor och, för varje anpassningsåtgärd, huvudsaklig målsättning, typ av instrument, status för genomförande och konsekvenskategori för klimatförändring (såsom översvämning, förhöjning av havsvattennivån, extrema temperaturer, torka och extrema väderförhållanden).

  Senast den 15 mars vartannat år ska medlemsstaterna översända en rapport till kommissionen med information om sina genomförda, eller planerade, åtgärder för anpassning till klimatförändring, i synnerhet med avseende på nationella, eller regionala, anpassningsstrategier och anpassningsåtgärder. Denna information ska innefatta budgetallokering per politisk sektor och, för varje anpassningsåtgärd, huvudsaklig målsättning, typ av instrument, status för genomförande och konsekvenskategori för klimatförändring (såsom översvämning, förhöjning av havsvattennivån, extrema temperaturer, torka, stormar, orkaner och andra extrema väderförhållanden).

  Ändringsförslag  38

  Förslag till förordning

  Artikel 17

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Senast den 15 mars varje år (”år X”) ska medlemsstaterna, med utgångspunkt i bästa tillgängliga uppgifter, översända till kommissionen

  Senast den 15 mars varje år (”år X”) ska medlemsstaterna, med utgångspunkt i bästa tillgängliga uppgifter och med hjälp av en gemensam mall som helst ska ha överenskommits om inom ramen för UNFCCC, översända till kommissionen

  (a) information om finansiellt stöd som har avsatts och betalats ut i enlighet med UNFCCC för år X-1, om finansiellt stöd som har avsatts för år X och om det planerade tillhandahållandet av stöd. Denna information ska omfatta följande

  (a) information om finansiellt stöd som har avsatts och betalats ut i enlighet med UNFCCC för år X-1, om finansiellt stöd som har avsatts för år X och om det planerade tillhandahållandet av stöd. Denna information ska omfatta följande

  (i) huruvida de finansiella resurser som medlemsstaterna har tillhandahållit utvecklingsländer är nya, och kompletterande, mot bakgrund av UNFCCC, och hur detta beräknades,

  (i) huruvida de finansiella resurser som medlemsstaterna har tillhandahållit utvecklingsländer är nya, och kompletterar målet med att öka det offentliga utvecklingsbiståndet till 0,7 procent av bruttonationalinkomsten, i enlighet med UNFCCC, och hur detta beräknades,

  ii) information om eventuella finansiella resurser som allokerades av medlemsstaterna i samband med genomförandet av UNFCCC per kanaltyp, såsom bilaterala, regionala eller andra multilaterala kanaler,

  ii) information om eventuella finansiella resurser som allokerades av medlemsstaterna i enlighet med UNFCCC per typ av finansieringsinstrument och kanaltyp, såsom bilaterala, regionala eller andra multilaterala kanaler,

  iii) kvantitativ information om finansflöden baserade på de så kallade ”Rio-markörerna för bistånd gällande begränsning av och anpassning till klimatförändringen” (Rio-markörerna) som introducerades av OECD:s hjälpkommitté för utveckling, och metodologisk information angående genomförande av Rio-markörernas klimatförändringsmetodologi,

  iii) kvantitativ information om finansflöden, antingen via projektstöd eller budgetstöd, baserade på de så kallade ”Rio-markörerna för bistånd gällande begränsning av och anpassning till klimatförändringen” (Rio-markörerna) som introducerades av OECD:s hjälpkommitté för utveckling, och metodologisk information angående genomförande av Rio-markörernas klimatförändringsmetodologi, varvid finansieringen av verksamhet med anknytning till minskade utsläpp från avskogning och skogsförstörelse (REDD+) ska anges skilt från andra finansflöden,

  (iv) detaljerad information om bistånd som tillhandahålls av både den offentliga och privata sektorn till utvecklingsländer som är särskilt känsliga för klimatförändringens konsekvenser under anpassning till sådana klimatförändringskonsekvenser,

  (iv) detaljerad information om bistånd som tillhandahålls av både den offentliga och privata sektorn till utvecklingsländer som är särskilt känsliga för klimatförändringens konsekvenser under anpassning till sådana klimatförändringskonsekvenser, med en specificering av mottagarland, sektor och verksamhetstyp,

  (v) utförlig information om hjälp som tillhandahålls både av den offentliga och privata sektorn, i förekommande fall, till utvecklingsländer, för att begränsa utsläpp av växthusgaser,

  (v) utförlig information om hjälp som tillhandahålls både av den offentliga och privata sektorn, i förekommande fall, till utvecklingsländer, för att begränsa utsläpp av växthusgaser, med en specificering av mottagarland, sektor och verksamhetstyp,

   

  (va) utförlig information om nya och kompletterande privata finansflöden som åstadkommits med hjälp av hävstångseffekter från bilateral klimatfinansiering inriktad på verksamhet för begränsning av och anpassning till klimatförändringar i utvecklingsländer, samt om politik och åtgärder till förmån för ökade privata investeringar i utvecklingsländer som är parter i UNFCCC, inklusive information om beloppen, om hur finansieringen använts för begränsning, anpassning och Redd+ samt om mottagarland, sektor och verksamhetstyp och om vilken typ av finansiering eller instrument som använts för att mobilisera sådan finansiering eller uppnå hävstångseffekter med hjälp av den,

  (b) information om medlemsstaternas verksamhet för teknologiöverföring till utvecklingsländer enligt UNFCCC, och om överförda teknologier för år X-1; information om planerade åtgärder med avseende på teknologiöverföring till utvecklingsländer enligt UNFCCC, och om teknologier som ska överföras för år X och efterföljande år. Det ska omfatta information om huruvida den överförda teknologin användes för att begränsa eller anpassa sig till konsekvenserna av klimatförändringen, mottagarland, mängd lämnat stöd och typ av överförd teknologi.

  (b) information om medlemsstaternas verksamhet för teknologiöverföring till utvecklingsländer i enlighet med UNFCCC, och om överförda teknologier för år X-1; information om planerade åtgärder med avseende på teknologiöverföring till utvecklingsländer, och om teknologier som ska överföras för år X och efterföljande år. Det ska omfatta information om huruvida den överförda teknologin användes för att begränsa eller anpassa sig till konsekvenserna av klimatförändringen, mottagarland, mängd lämnat stöd, källan till stödet från den offentliga eller privata sektorn och typ av överförd teknologi samt skilja mellan verksamhet utförd av den offentliga respektive den privata sektorn.

  Ändringsförslag  39

  Förslag till förordning

  Artikel 17a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 17a

   

  Kommissionens rapportering om finansiellt och teknologiskt stöd till utvecklingsländer

   

  För att rapporteringen enligt denna artikel ska möjliggöra jämförelser ska kommissionen fastställa riktlinjer och anta en gemensam mall i tabellform, i enlighet med de rapporteringskrav som fastställts inom ramen för UNFCCC.

   

  Kommissionen ska senast den 15 mars varje år (”år X”) med hjälp av den gemensamma mallen avlägga rapport för Europaparlamentet och rådet om finansiellt stöd och teknologiöverföring till utvecklingsländer via unionens budget, instrument och fonder, framför allt fonden för klimatfrågor och biologisk mångfald.

   

  För att tillförsäkra transparens i unionens sammanlagda finansiella åtagande ska kommissionen senast den 15 juni varje år på en gemensam internetplattform offentligt tillgängliggöra samlad information för hela unionen för året X-1.

  Ändringsförslag  40

  Förslag till förordning

  Artikel 18 − punkt 1 − led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a) en detaljerad motivering som omnämns i artikel 6.2 i beslut 406/2009/EC,

  (a) antalet reduktionsenheter som använts i enlighet med artikel 6.2 i beslut 406/2009/EG och en detaljerad motivering av det slag som krävs i den artikeln,

  Ändringsförslag  41

  Förslag till förordning

  Artikel 18 − punkt 1 − led d

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (d) informationen som anges i led b i artikel 6.1 i beslut 406/2009/EG och information om hur deras förvärvspolitik förbättrar ingåendet av ett internationellt avtal om klimatförändring.

  (d) informationen som anges i artikel 6.1 b i beslut 406/2009/EG och bevis för att vattenkraftprojekt med en produktionskapacitet som överstiger 20 MW följer artikel 11b.6 i direktiv 2003/87/EG och information om hur deras upphandlingspolitik förbättrar ingåendet av ett internationellt avtal om klimatförändring.

  Ändringsförslag  42

  Förslag till förordning

  Artikel 18 − punkt 1 − led da (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (da) information om hur användningen av reduktionsenheter kompletterar det inhemska arbetet med att minska utsläppen till värden som understiger historiska basdata,

  Ändringsförslag  43

  Förslag till förordning

  Artikel 18 − punkt 1 − stycke 1a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Kommissionen ska anta gemensamma mallar för rapporteringen enligt första stycket b, c och d för att tillförsäkra att rapporteringen medger fullständig insyn och jämförbarhet.

  Ändringsförslag  44

  Förslag till förordning

  Artikel 18 − punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4. Medlemsstater ska göra rapporter till kommissionen enligt denna artikel tillgängliga för allmänheten.

  4. Medlemsstater ska göra rapporter till kommissionen enligt denna artikel tillgängliga för allmänheten. Kommissionen ska göra den samlade informationen för hela unionen tillgänglig för allmänheten i lättåtkomligt format.

  Ändringsförslag  45

  Förslag till förordning

  Artikel 20 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Kommissionen ska med utgångspunkt i data, som har rapporterats för år 2013, genomföra en årlig expertgranskning av nationella inventeringsdata, som har inlämnats av medlemsstater i enlighet med artikel 7.2 i denna förordning för att övervaka medlemsstaternas efterlevnad av att minska eller begränsa sina utsläpp av växthusgas i enlighet med artikel 3 i beslut nr 406/2009/EG, och alla andra mål för minskning, eller begränsning, av växthusgaser som har fastslagits i unionens lagstiftning.

  2. Kommissionen ska med utgångspunkt i data, som har rapporterats för år 2013, genomföra en årlig expertgranskning av nationella inventeringsdata, som har inlämnats av medlemsstater i enlighet med artikel 7.2 i denna förordning för att övervaka medlemsstaternas efterlevnad av att minska eller begränsa sina utsläpp av växthusgas i enlighet med artikel 3 i beslut 406/2009/EG, och alla andra mål för minskning, eller begränsning, av växthusgaser som har fastslagits i unionens lagstiftning. Medlemsstaterna ska delta fullt ut i denna process.

  Ändringsförslag  46

  Förslag till förordning

  Artikel 20 – punkt 3 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c) i förekommande fall, beräkna de nödvändiga tekniska korrigeringarna.

  (c) i förekommande fall, beräkna de nödvändiga tekniska korrigeringarna i samråd med medlemsstaterna.

  Ändringsförslag  47

  Förslag till förordning

  Artikel 20 − punkt 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5. Kommissionen ska anta en genomförandeakt för att fastställa den totala mängden utsläpp för det relevanta året, som framgår av den korrigerade inventeringsdatan för varje medlemsstat efter att den relevanta årliga granskningen har slutförts.

  5. Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa den totala mängden utsläpp för det relevanta året, som framgår av den korrigerade inventeringsdatan för varje medlemsstat efter att den relevanta årliga granskningen har slutförts. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 30.2.

  Ändringsförslag  48

  Förslag till förordning

  Artikel 22 − punkt 1 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Kommissionen ska, i syfte att fastställa om det har gjorts tillräckliga framsteg, med utgångspunkt i informationen som har rapporterats i artiklarna 7, 8, 11 och 15 i denna förordning, och i samråd med medlemsstaterna, årligen bedöma framstegen som har gjorts av unionen och medlemsstaterna för att uppfylla det nedanstående

  1. Kommissionen ska, i syfte att fastställa om det har gjorts tillräckliga framsteg, med utgångspunkt i informationen som har rapporterats i artiklarna 7, 8, 11, 14 och 15–18 i denna förordning, och i samråd med medlemsstaterna, årligen bedöma framstegen som har gjorts av unionen och medlemsstaterna för att uppfylla det nedanstående

  Ändringsförslag  49

  Förslag till förordning

  Artikel 22 − punkt 1 − led ba (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ba) det långsiktiga klimatmålet och en kostnadseffektiv utvecklingsgång, med etappmål för inhemsk utsläppsminskning för 2030 och 2040.

  Ändringsförslag  50

  Förslag till förordning

  Artikel 22 − punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Kommissionen ska vartannat år bedöma luftfartens totala inverkan på det globala klimatet, inbegripet genom icke CO2 ‑relaterade utsläpp, såsom kväveoxider, och effekter såsom förstärkning av cirrusmoln, baserat på de utsläppsdata som har tillhandahållits av medlemsstater i enlighet med artikel 7 i denna förordning, samt, i förekommande fall, förbättra dess kvantifiering med hänvisning till vetenskapliga framsteg och flygtrafikdata.

  2. Kommissionen ska vartannat år bedöma luftfartens totala inverkan på det globala klimatet, inbegripet genom icke CO2‑relaterade utsläpp, såsom kväveoxider, och effekter såsom förstärkning av cirrusmoln, baserat på de utsläppsdata som har tillhandahållits av medlemsstater i enlighet med artikel 7 i denna förordning, samt förbättra dess kvantifiering med hjälp av modeller och flygtrafikdata. Kommissionen ska regelbundet anpassa modellerna, framför allt med hänvisning till vetenskapliga framsteg.

  Ändringsförslag  51

  Förslag till förordning

  Artikel 22 − punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3. Kommissionen ska senast den 31 oktober varje år, i enlighet med bestämmelserna i punkt 1 och 2 i denna artikel, inlämna en rapport som sammanfattar slutsatserna av bedömningarna till Europaparlamentet och rådet.

  3. Kommissionen ska senast den 31 oktober varje år, i enlighet med bestämmelserna i punkt 1 och 2 i denna artikel, inlämna en rapport som sammanfattar slutsatserna av bedömningarna till Europaparlamentet och rådet. Kommissionen ska i den första rapporten, samt vid behov i de därpå följande rapporterna, undersöka vilka konsekvenser för politiken och åtgärderna det skulle få om det antogs ett tidsperspektiv på 20 år för metan i unionens klimatmål på medellång och lång sikt.

  Ändringsförslag  52

  Förslag till förordning

  Artikel 28

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Artikel 28

  utgår

  Upphävande, eller ändring, av skyldigheter

   

  Kommissionen ska vara bemyndigad att anta delegerade akter i överensstämmelse med artikel 29 i denna förordning för att upphäva artikel 4 till 7, 10 till 12, 14, 15, 17 och 19 i denna förordning, eller någon del därav, eller att ändra dessa artiklar, om den skulle dra slutsatsen att internationella eller andra utvecklingar ger upphov till en situation där skyldigheterna till följd av de bestämda artiklarna inte längre är nödvändiga, inte står i proportion till de motsvarande fördelarna eller inte överensstämmer med eller är dubblerar kraven enligt UNFCCC. En akt som antas i enlighet med denna artikel ska inte göra unionsrelaterade, eller internationella, rapporteringsskyldigheter mer betungande för medlemsstater.

   

  Ändringsförslag  53

  Förslag till förordning

  Artikel 30 − punkt 1a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a. När hänvisning görs till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

  Ändringsförslag  54

  Förslag till förordning

  Bilaga I – rubrik 7a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Utsläpp av sotpartiklar

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.
  • [2]  EUT...

  MOTIVERING

  Exakta och pålitliga upplysningar om växthusgasutsläpp i rätt tid är en ofrånkomlig förutsättning för att vi ska få reda på om EU och dess medlemsstater är på rätt spår med att uppfylla sina mål och utveckla en handfast ny politik för att åtgärda den utmaning klimatförändringarna innebär. Förordningen om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser ersätter den övervakningsmekanism som inrättades med stöd av beslut 280/2004/EG. Om än bestämmelserna i förslaget till förordning merendels påminner om kraven i beslut 280/2004/EG har kommissionen dock kommit med några förbättringsförslag. I kommissionens förslag fastställs rapporteringskraven på nationell nivå och ingår inga krav på ytterligt uppgiftsinsamlande, vare sig från de små och medelstora företagens eller från näringslivets sida.

  Bland syftena med den föreslagna översynen märks följande:

  –   Att hjälpa medlemsstaterna genomföra paketet om klimatinsatser och förnybar energi.

  –   Att förbättra de rapporterade uppgifternas inkommande i tid samt deras öppenhet och jämförbarhet.

  –   Att skapa garantier för att unionen och dess medlemsstater följer internationella övervaknings- och rapporteringskrav, också kraven om att rapportera stöd som ges till utvecklingsländer.

  –   Att underlätta utvecklingen av nya klimatförändringsinstrument för unionen.

  Föredraganden ställer fullständigt upp bakom förbättringsförslagen som syftar till att EU ska få effektivare och bättre bestämmelser för rapportering och övervakning av växthusgasutsläpp och framstå som mera trovärdigt i utvecklingsländernas ögon med hjälp av öppen och uttömmande information om vad slags stöd som ges och hur stora stödbeloppen är.

  Föredraganden föreslår en förstärkning av kommissionens förslag på ett flertal punkter:

  –   Av omsorg om konsekvensen mellan de olika målen för paketet om klimatinsatser och förnybar energi byggs bestämmelserna om rapportering och övervakning ut så att de också omfattar andelen förnybar energi och den slutliga bruttoenergiförbrukningen.

  –   Cancúnöverenskommelserna (beslut 1/CP.16) kräver att de utvecklade länder utarbetar utvecklingsstrategier eller -planer med låga koldioxidutsläpp. Kommissionen har tagit med det här i sitt förslag, där det krävs att medlemsstaterna ska utarbeta och genomföra sådana strategier för att vi ska kunna uppnå vårt långsiktiga klimatmål. Dessa strategier bör stå i samklang med en kostnadseffektiv utveckling i riktning mot unionens långsiktiga klimatmål, såsom det står i EU:s färdplan för ett utsläppssnålt samhälle, alltså att de inhemska utsläppen, jämfört med nivåerna 1990, ska minskas med minst 25 % för 2020, 40 % för 2030 och 60 % för 2040.

  –   Sjöfarten har stor betydelse för växthusgasutsläppen globalt sett. I en situation där det saknas internationella åtgärder har lagstiftarna påtagit sig att ta med sjöfarten i EU:s minskningsmål men det räcker inte med de uppgifter som hittills insamlats för att man klart ska kunna förstå hur sjöfarten påverkar klimatet.

  Liksom Europaparlamentet gjort i sina tidigare ställningstaganden om hur auktionsintäkterna ska användas föreslår föredraganden att man noga ska hålla öga på de nuvarande bestämmelserna om anvisning av medel för särskilda ändamål (så kallad öronmärkning).

  YTTRANDE från utskottet för utveckling (24.4.2012)

  till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

  över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information på nationell och unionsnivå som är relevant för klimatförändringen
  (COM(2011)0789 – C7‑0433/2011 – 2011/0372(COD))

  Föredragande: Åsa Westlund

  KORTFATTAD MOTIVERING

  Om man ser efter hur begreppet ekonomiskt additionalitet, eller tillförd ekonomisk nytta, definieras av statsmakterna i givarländerna inser man att uppmärksamheten måste riktas på att kanalisera tillräckligt med ekonomiskt stöd till behov i samband med klimatförändringarna och att det samtidigt måste undvikas att medel tas från utvecklingsåtagandena. När man en gång sett till att det råder ekonomisk additionalitet kommer man inte längre att behöva anlita offentligt utvecklingsbistånd som någon större finansieringskälla. Därför är det viktigt att medlemsstaterna anger om nya och kompletterande resurser ska komma som ett tillägg till målet om att 0,7 procent av bruttonationalinkomsten ska gå till offentligt utvecklingsbistånd och således också anger var dessa resurser kommer från. Dessutom kan det programplanerade ekonomiska stödet göra det svårare att spåra finansieringsflöden med anknytning till klimatfrågor eftersom medlen går direkt till mottagarlandets nationella finansieringssystem. Här har vi orsaken till att det behövs en ny, kompletterande källa till finansiering med anknytning till klimatfrågor, som går lätt att spåra och kanalisera tillsammans med programplanerade finansieringsflöden till utveckling. Detta gör det desto viktigare att spåra mottagarländernas utgiftsallokering.

  ÄNDRINGSFÖRSLAG

  Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

  Ändringsförslag  1

  Förslag till förordning

  Skäl 16

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (16) Enligt beslut 1/CP.15 åtog sig unionen och medlemsstaterna att ge betydande ekonomiskt klimatunderstöd för att stödja anpassning och begränsande åtgärder i utvecklingsländer. I enlighet med punkt 40 i beslut 1/CP.16 måste varje i-land som är en part i ramkonventionen förbättra rapporteringen om tillhandahållandet av ekonomiskt, tekniskt och kapacitetsbyggande understöd till parter som är utvecklingsländer. En förbättrad rapportering är nödvändig för att identifiera unionens och medlemsstaternas ansträngningar för att uppfylla sina åtaganden. Beslut 1/CP.16 upprättade även en ny teknikmekanism för att förbättra den internationella tekniköverföringen. Denna förordning bör se till att stabil aktuell information om tekniköverföringsaktiviteter till utvecklingsländer görs tillgänglig.

  (16) Enligt beslut 1/CP.15 åtog sig unionen och medlemsstaterna att ge betydande ekonomiskt klimatunderstöd för att stödja anpassning och begränsande åtgärder i utvecklingsländer. I enlighet med punkt 40 i beslut 1/CP.16 måste varje i-land som är en part i ramkonventionen förbättra rapporteringen om tillhandahållandet av ekonomiskt, tekniskt och kapacitetsbyggande understöd till parter som är utvecklingsländer. En förbättrad rapportering är nödvändig för att identifiera unionens och medlemsstaternas ansträngningar för att uppfylla sina åtaganden, särskilt åtagandena för en konsekvent politik för utveckling, i enlighet med artikel 208 i FEUF. Beslut 1/CP.16 upprättade även en ny teknikmekanism för att förbättra den internationella tekniköverföringen. Denna förordning bör se till att stabil aktuell information om tekniköverföringsaktiviteter till utvecklingsländer görs tillgänglig.

  Ändringsförslag  2

  Förslag till förordning

  Artikel 17 – led a – led i

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (i) huruvida de finansiella resurser som medlemsstaterna har tillhandahållit utvecklingsländer är nya, och kompletterande, mot bakgrund av UNFCCC, och hur detta beräknades,

  (i) huruvida de finansiella resurser som medlemsstaterna har tillhandahållit utvecklingsländer är nya, och kompletterar målet med att öka det offentliga utvecklingsbiståndet till 0,7 procent av bruttonationalinkomsten, mot bakgrund av UNFCCC, och hur detta beräknades,

  Motivering

  Det behövs en hänvisning till att det offentliga utvecklingsbiståndet ska vara 0,7 procent av bruttonationalinkomsten för att de ekonomiska åtaganden för klimatförändringarna fullgörs och garanteras på ett sådant sätt att inte internationella offentliga medel tas från långsiktiga åtaganden om stöd till utvecklingen i fattiga länder.

  Ändringsförslag  3

  Förslag till förordning

  Artikel 17 – led a – led ii

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  ii) information om eventuella finansiella resurser som allokerades av medlemsstaterna i samband med genomförandet av UNFCCC per kanaltyp, såsom bilaterala, regionala eller andra multilaterala kanaler,

  ii) information om eventuella finansiella resurser som allokerades av medlemsstaterna i samband med genomförandet av UNFCCC per typ av finansiellt instrument och kanaltyp, såsom bilaterala, regionala eller andra multilaterala kanaler,

  Motivering

  Hänvisningen till att något utöver 0,7 procent av bruttoinlandsprodukten kommer att erbjudas som officiellt utvecklingsbistånd vinner i kraft genom att det dessutom upplyses om vad slags finansiellt instrument biståndet kommer att kanaliseras genom. På så sätt går det bättre att fastställa källan till pengarna, alltså om de kommer från utvecklingsbudgeten eller inte.

  Ändringsförslag  4

  Förslag till förordning

  Artikel 17 – led a – led iii

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  iii) kvantitativ information om finansflöden baserade på de så kallade ”Rio-markörerna för bistånd gällande begränsning av och anpassning till klimatförändringen” (Rio‑markörerna) som introducerades av OECD:s hjälpkommitté för utveckling, och metodologisk information angående genomförande av Rio-markörernas klimatförändringsmetodologi,

  iii) kvantitativ information om finansflöden, antingen genom projektstöd eller budgetstöd, baserade på de så kallade ”Rio-markörerna för bistånd gällande begränsning av och anpassning till klimatförändringen” (Rio-markörerna) som introducerades av OECD:s hjälpkommitté för utveckling, och metodologisk information angående genomförande av Rio-markörernas klimatförändringsmetodologi,

  Motivering

  Det internationella offentliga stödet till utvecklingsländer går i riktning mot ”programbaserade” slag av ekonomiskt stöd, bland annat i form av en övergång från projektbaserat stöd i riktning mot budgetstöd. OECD:s kommitté för utvecklingsbistånd tillåter bara att klimatrelaterade biståndsflöden spåras utgående från enskilda projekt eller enskilda sektorer och sådana flöden kan inte spåras via det allmänna budgetstödet. Detta kan komma att framträda klarare i framtiden när utvecklingsstöd med anknytning till klimatfrågor fortsätter utveckla sig i riktning mot mer programmatiska former.

  Ändringsförslag  5

  Förslag till förordning

  Artikel 17 – led a – led iv

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (iv) detaljerad information om bistånd som tillhandahålls av både den offentliga och privata sektorn till utvecklingsländer som är särskilt känsliga för klimatförändringens konsekvenser under anpassning till sådana klimatförändringskonsekvenser,

  (iv) detaljerad information om bistånd som tillhandahålls av både den offentliga och privata sektorn till utvecklingsländer som är särskilt känsliga för klimatförändringens konsekvenser under anpassning till sådana klimatförändringskonsekvenser, med en specificering av mottagarland, sektor och verksamhetstyp,

  Ändringsförslag  6

  Förslag till förordning

  Artikel 17 – led a – led v

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (v) utförlig information om hjälp som tillhandahålls både av den offentliga och privata sektorn, i förekommande fall, till utvecklingsländer, för att begränsa utsläpp av växthusgaser,

  (v) utförlig information om hjälp som tillhandahålls både av den offentliga och privata sektorn, i förekommande fall, till utvecklingsländer, för att begränsa utsläpp av växthusgaser, med en specificering av mottagarland, sektor och verksamhetstyp,

  Ändringsförslag  7

  Förslag till förordning

  Artikel 17 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b) information om medlemsstaternas verksamhet för teknologiöverföring till utvecklingsländer enligt UNFCCC, och om överförda teknologier för år X-1; information om planerade åtgärder med avseende på teknologiöverföring till utvecklingsländer enligt UNFCCC, och om teknologier som ska överföras för år X och efterföljande år. Det ska omfatta information om huruvida den överförda teknologin användes för att begränsa eller anpassa sig till konsekvenserna av klimatförändringen, mottagarland, mängd lämnat stöd och typ av överförd teknologi.

  (b) information om medlemsstaternas verksamhet för teknologiöverföring till utvecklingsländer enligt UNFCCC, och om överförda teknologier för år X-1; information om planerade åtgärder med avseende på teknologiöverföring till utvecklingsländer enligt UNFCCC, och om teknologier som ska överföras för år X och efterföljande år. Det ska omfatta information om huruvida den överförda teknologin användes för att begränsa eller anpassa sig till konsekvenserna av klimatförändringen, mottagarland, mängd lämnat stöd, källan till stödet och typ av överförd teknologi.

  Motivering

  På det här sättet kommer man åter att kunna få reda på om pengarna kommer från budgeten för offentligt utvecklingsbistånd.

  Ändringsförslag  8

  Förslag till förordning

  Artikel 18 – punkt 1 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b) information om intäkterna under år X-1 som har genererats av medlemsstaten genom auktionering av utsläppsrätter i enlighet med artikel 10.1 i direktiv 2003/87/EC. Denna information ska även inbegripa specifik och detaljerad information om användningen av 50 % av intäkterna, och de vidtagna åtgärderna till följd av detta, med en specificering av kategorin för sådana vidtagna åtgärder i enlighet med artikel 10.3 i direktiv 2003/87/EG, samt med angivande av mottagarlandet eller -regionen i fråga,

  (b) information om intäkterna under år X-1 som har genererats av medlemsstaten genom auktionering av utsläppsrätter i enlighet med artikel 10.1 i direktiv 2003/87/EC. Denna information ska även inbegripa specifik och detaljerad information om användningen av 50 % av intäkterna, och de vidtagna åtgärderna till följd av detta, med en specificering av kategorin och additionaliteten för sådana vidtagna åtgärder i enlighet med artikel 10.3 i direktiv 2003/87/EG, samt med angivande av mottagarlandet eller ‑regionen i fråga,

  Ändringsförslag  9

  Förslag till förordning

  Artikel 18 – punkt 1 – led d

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (d) informationen som anges i led b i artikel 6.1 i beslut 406/2009/EG och information om hur deras förvärvspolitik förbättrar ingåendet av ett internationellt avtal om klimatförändring.

  (d) informationen som anges i led b i artikel 6.1 i beslut 406/2009/EG och information om hur deras förvärvspolitik förbättrar ingåendet av ett internationellt avtal om klimatförändring. När medlemsstaterna godkänner vattenkraftprojekt vars produktionskapacitet överstiger 20 MW ska de se till att relevanta internationella kriterier och riktlinjer, särskilt protokollet till hållbarhetsbedömningen av vattenkraft, vilket offentliggjordes av International Hydropower Association i november 2010, efterlevs vid utvecklingen av dem.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information på nationell och unionsnivå som är relevant för klimatförändringen

  Referensnummer

  COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD)

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  ENVI

  30.11.2011

   

   

   

  Rådgivande utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  DEVE

  19.1.2012

   

   

   

  Föredragande

         Utnämning

  Åsa Westlund

  5.12.2011

   

   

   

  Behandling i utskott

  27.3.2012

   

   

   

  Antagande

  24.4.2012

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  24

  0

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Thijs Berman, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Véronique De Keyser, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, Anna Záborská

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Santiago Fisas Ayxela, Judith Sargentini

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

  Sergio Gutiérrez Prieto, Emilio Menéndez del Valle, Katarína Neveďalová, Claudiu Ciprian Tănăsescu

  YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (9.5.2012)

  till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

  över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information på nationell och unionsnivå som är relevant för klimatförändringen
  (COM(2011)0789 – C7‑0433/2011 – 2011/0372(COD))

  Föredragande: Takis Hadjigeorgiou

  KORTFATTAD MOTIVERING

  1.        Europaparlamentet påpekar att kommissionens förslag att ersätta beslut nr 280/2004/ΕG med en förordning skulle kunna underlätta genomförandet av dess bestämmelser i och med att de befintliga övervaknings- och genomförandeförfarandena förbättras. Erfarenheten har visat att det finns ett behov av bättre EU-förfaranden för övervakning, rapportering och kontroll av utsläpp.

  2.        Enligt FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) ska EU och dess medlemsstater utveckla, regelbundet uppdatera, offentliggöra och meddela partskonferensen nationella inventeringar av antropogena utsläpp från källor och upptag i sänkor av alla växthusgaser som inte omfattas av Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet, med tillämpning av jämförbara metoder som ska godkännas av partskonferensen.

  3.        Europaparlamentet påpekar att slutmålet i FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC), som antogs på Europeiska gemenskapernas vägnar genom rådets beslut 94/69/EG, är att stabilisera koncentrationerna av växthusgaser i atmosfären på en nivå som förhindrar farlig påverkan på klimatsystemet genom mänsklig verksamhet. För att detta mål ska kunna uppnås får den globala genomsnittstemperaturen vid jordytan inte nå en nivå som är högre än 2°C över den förindustriella nivån. Detta innebär att gemenskapen måste öka sina ansträngningar, att industriländerna snabbt måste engagera sig och att utvecklingsländerna måste uppmuntras att delta i processen för att minska utsläppen.

  ÄNDRINGSFÖRSLAG

  Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

  Ändringsförslag  1

  Förslag till förordning

  Skäl 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (4) Beslut 1/CP.15 från partskonferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (”beslut 1/CP.15” eller ”Köpenhamnsöverenskommelsen”) och beslut 1/CP.16 från partskonferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (”beslut 1/CP.16” eller ”Cancunöverenskommelserna”) bidrog väsentligt till framsteg med att ta itu med utmaningarna från klimatförändringarna på ett balanserat sätt. De besluten införde nya övervaknings- och rapporteringskrav som gäller genomförandet av ambitiösa utsläppsminskningar vilka unionen och dess medlemsstater har åtagit sig och gav stöd till utvecklingsländer. De besluten erkände även betydelsen av att ta itu med anpassning med samma prioritet som begränsning. Beslut 1/CP.16 kräver också att i-länder utarbetar utvecklingsstrategier eller -planer med låga koldioxidutsläpp. Sådana strategier eller planer förväntas bidra till att bygga ett samhälle med låga koldioxidutsläpp och säkerställa en fortsatt stark tillväxt och hållbar utveckling. Denna förordning skulle, genom sina delegerade rättsakter, underlätta genomförandet av dessa och framtida övervaknings- och rapporteringskrav som kommer av ytterligare beslut eller godkännandet av en internationell överenskommelse i UNFCCC.

  (4) Beslut 1/CP.15 från partskonferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (”beslut 1/CP.15” eller ”Köpenhamnsöverenskommelsen”) och beslut 1/CP.16 från partskonferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (”beslut 1/CP.16” eller ”Cancunöverenskommelserna”) bidrog väsentligt till framsteg med att ta itu med utmaningarna från klimatförändringarna på ett balanserat sätt. De besluten införde nya övervaknings- och rapporteringskrav som gäller genomförandet av ambitiösa utsläppsminskningar vilka unionen och dess medlemsstater har åtagit sig och gav stöd till utvecklingsländer. De besluten erkände även betydelsen av att ta itu med anpassning med samma prioritet som begränsning. Beslut 1/CP.16 kräver också att i-länder utarbetar utvecklingsstrategier eller -planer med låga koldioxidutsläpp. Sådana strategier eller planer förväntas bidra till att bygga ett samhälle med låga koldioxidutsläpp och säkerställa en fortsatt stark tillväxt och hållbar utveckling på ett kostnadseffektivt sätt. Enligt kommissionens meddelande av den 8 mars 2011 om en färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 skulle inhemska utsläppsminskningar i storleksordningen 40 procent och 60 procent jämfört med 1990 års nivåer skulle vara kostnadseffektivt 2030 respektive 2040. Denna förordning skulle, genom sina delegerade rättsakter, underlätta genomförandet av dessa och framtida övervaknings- och rapporteringskrav som kommer av ytterligare beslut eller godkännandet av en internationell överenskommelse i UNFCCC.

  Ändringsförslag  2

  Förslag till förordning

  Skäl 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (5) Paketet om klimatinsatser och förnybar energi som antogs 2009, i synnerhet beslut nr 406/2009/EG av den 23 april om medlemsstaternas ansträngningar för att minska sina utsläpp av växthusgaser för att uppfylla gemenskapens åtaganden för minskningar av utsläpp av växthusgaser fram till 202011 och direktiv 2009/29/EG av den 23 april 2009 som ändrar direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utöka gemenskapssystemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser12, markerar ett annat fast åtagande av unionen och medlemsstaterna för att väsentligt minska sina utsläpp av växthusgaser. Unionens system för att övervaka och rapportera utsläpp bör också uppdateras i ljuset av nya krav enligt den lagstiftningen.

  (5) Paketet om klimatinsatser och förnybar energi som antogs 2009, i synnerhet Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG av den 23 april om medlemsstaternas ansträngningar för att minska sina utsläpp av växthusgaser för att uppfylla gemenskapens åtaganden för minskningar av utsläpp av växthusgaser fram till 202011 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG av den 23 april 2009 som ändrar direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utöka gemenskapssystemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser12, och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor1 markerar ett annat fast åtagande av unionen och medlemsstaterna för att väsentligt minska sina utsläpp av växthusgaser. Unionens system för att övervaka och rapportera utsläpp bör också uppdateras i ljuset av nya krav enligt den lagstiftningen.

   

  _____________

  1 EUT L 140, 5.6.2009, s. 16.

  Ändringsförslag  3

  Förslag till förordning

  Skäl 7a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (7a) Cypern och Malta har tagits med i bilaga I till Kyotoprotokollet enligt beslut CP.17 (som gäller från och med den 1 januari 2013 eller ett senare datum) respektive beslut 3/CP.15 (som gäller från och med den 26 oktober 2010).

  Ändringsförslag  4

  Förslag till förordning

  Skäl 10a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (10a) För att garantera effektiviteten hos åtgärder för övervakning och rapportering om växthusgasutsläpp bör man undvika att ytterligare öka medlemsstaternas befintliga ekonomiska och administrativa bördor.

  Ändringsförslag  5

  Förslag till förordning

  Skäl 12

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (12) Unionen och medlemsstaterna bör sträva mot att tillhandahålla den senaste informationen om sina utsläpp av växthusgaser, i synnerhet enligt ramen för Europa 2020-strategin och dess angivna tidsgränser. Denna förordning bör möjliggöra att sådana uppskattningar tas fram på kortast möjliga tid genom att använda statistisk och annan information.

  (12) Unionen och medlemsstaterna bör sträva mot att tillhandahålla den senaste informationen om sina utsläpp av växthusgaser, i synnerhet enligt ramen för Europa 2020-strategin och dess angivna tidsgränser och inom ramen för europeiska rymdpolitiken och rymdstrategin, som behandlar viktiga utmaningar såsom naturkatastrofer, resurser och klimatövervakning till nytta för unionsmedborgare. I det avseendet bör rymdbaserade uppgifter betraktas som centrala övervakningsverktyg för unionen och medlemsstaterna eftersom de har kapacitet att förbättra helhetsbilden av utsläppen av koldioxid och metan samt LULUCF. I det syftet bör det europeiska jordövervakningsprogrammet (GMES) och andra satellitsystem användas i så stor utsträckning som möjligt för att tillhandhålla utsläppsrapporter i tid (global mätning av dagliga koldioxidutsläpp och metanutsläpp från mänsklig verksamhet och jordbruk samt koldioxid i sänkor) och oberoende granskningar av rapporterna över beräknade utsläpp. Denna förordning bör möjliggöra att sådana uppskattningar tas fram på kortast möjliga tid genom att använda statistisk och annan information.

  Ändringsförslag  6

  Förslag till förordning

  Skäl 25a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (25a) Kommissionens befogenheter att anta delegerade akter för att lägga till eller stryka ämnen i den förteckning över växthusgaser som ingår i bilaga I till denna förordning bör stämma överens med alla nya internationella avtal.

  Ändringsförslag  7

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Medlemsstaterna och kommissionen ska å unionens vägnar vardera utarbeta och genomföra utvecklingsstrategier med låga koldioxidutsläpp för att bidra till

  1. Medlemsstaterna och kommissionen ska å unionens vägnar vardera utarbeta och genomföra utvecklingsstrategier med låga koldioxidutsläpp för att bidra till

  (a) en öppen och tillförlitlig övervakning av de faktiska och beräknade framstegen som görs av medlemsstaterna, inbegripande bidraget från unionens åtgärder, för att uppfylla unionens och medlemsstaternas åtaganden enligt ramkonventionen för att begränsa eller minska de antropogena utsläppen av växthusgaser,

  (a) en öppen och tillförlitlig övervakning av de faktiska och beräknade framstegen som görs av medlemsstaterna, inbegripande bidraget från unionens åtgärder, för att uppfylla unionens och medlemsstaternas åtaganden enligt ramkonventionen för att begränsa eller minska de antropogena utsläppen av växthusgaser,

  (b) att uppfylla åtagandena för att minska utsläppen av växthusgaser som medlemsstaterna gjort enligt beslut nr 406/2009/EG och uppnå långsiktiga utsläppsminskningar och förbättringar av minskningar genom upptag i sänkor i alla sektorer i linje med unionens mål att minska utsläppen med 80 till 95 % för 2050 jämfört med nivåerna 1990, i samband med nödvändiga minskningar, enligt IPCC, för i-länderna som en grupp.

  (b) att uppfylla åtagandena för att minska utsläppen av växthusgaser som medlemsstaterna gjort enligt beslut nr 406/2009/EG och uppnå långsiktiga utsläppsminskningar och förbättringar av minskningar genom upptag i sänkor i alla sektorer i linje med unionens mål att minska utsläppen med 80 till 95 % före 2050 jämfört med nivåerna 1990 och med en kostnadseffektiv utveckling, däribland etappmål för inhemsk minskning 2030 och 2040, i samband med nödvändiga minskningar, enligt IPCC, för i-länderna som en grupp.

  Ändringsförslag  8

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Medlemsstaterna ska inkomma med sin utvecklingsstrategi för låga koldioxidutsläpp till kommissionen ett år efter att denna förordning trätt i kraft eller i enlighet med den tidtabell som man kommit överens om internationellt i samband med ramkonventionsprocessen.

  2. Medlemsstaterna ska inkomma med sin utvecklingsstrategi för låga koldioxidutsläpp till kommissionen två år efter att denna förordning trätt i kraft eller i enlighet med den tidtabell som man kommit överens om internationellt i samband med ramkonventionsprocessen.

  Ändringsförslag  9

  Förslag till förordning

  Artikel 12 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Varje år under Kyotoprotokollets första åtagandeperiod ska medlemsstaterna, efter att de avslutat översynen av sina nationella inventeringar enligt Kyotoprotokollet, inklusive lösning av eventuella genomförandefrågor, dra tillbaka AAU, RMU, ERU och CER från registret som motsvarar deras nettoutsläpp under det aktuella året.

  1. Varje år under Kyotoprotokollets första åtagandeperiod ska medlemsstaterna, efter att de avslutat översynen av sina nationella inventeringar enligt Kyotoprotokollet, inklusive lösning av eventuella genomförandefrågor, dra tillbaka använda AAU, RMU, ERU och CER från registret som motsvarar deras nettoutsläpp under det aktuella året.

  Ändringsförslag  10

  Förslag till förordning

  Artikel 12 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Avseende tillbakadragandeperiodens sista år under Kyotoprotokollet ska medlemsstaterna dra tillbaka enheter från registret före utgången av den ytterligare perioden för att uppfylla åtaganden som anges i beslut 11/CMP.1 från partskonferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar, vilken tjänstgör som mötesplatsen för Kyotoprotokollets parter.

  2. Avseende tillbakadragandeperiodens sista år under Kyotoprotokollet ska medlemsstaterna dra tillbaka använda enheter från registret före utgången av den ytterligare perioden för att uppfylla åtaganden som anges i beslut 11/CMP.1 från partskonferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar, vilken tjänstgör som mötesplatsen för Kyotoprotokollets parter.

  Ändringsförslag  11

  Förslag till förordning

  Artikel 14 – punkt 1 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Senast den 15 mars varje år (år X) ska medlemsstaterna till kommissionen överlämna

  1. Senast den 15 mars varje år (år X) får medlemsstaterna till kommissionen överlämna

  Ändringsförslag  12

  Förslag till förordning

  Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Medlemsstaterna ska senast den 15 mars varje år ('år X') till kommissionen rapportera nationella prognoser för antropogena utsläpp av växthusgaser från källor och upptag i sänkor, organiserade efter gas och sektor. De prognoserna ska inbegripa kvantitativa uppskattningar i en följd av 4 kommande år som slutar med 0 eller 5 omedelbart efter år X. De nationella prognoserna ska ta hänsyn till alla politiska strategier och åtgärder som antas på unionsnivå och inbegripa

  1. En gång vartannat år ska medlemsstaterna senast den 15 mars det relevanta året ('år X') till kommissionen rapportera nationella prognoser för antropogena utsläpp av växthusgaser från källor och upptag i sänkor, organiserade efter gas och sektor. De prognoserna ska inbegripa kvantitativa uppskattningar i en följd av 4 kommande år som slutar med 0 eller 5 omedelbart efter år X. De nationella prognoserna ska ta hänsyn till alla politiska strategier och åtgärder som antas på unionsnivå och inbegripa

  Ändringsförslag  13

  Förslag till förordning

  Artikel 16

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Senast den 15 mars varje år ska medlemsstaterna översända en rapport till kommissionen med information om deras genomförda, eller planerade, åtgärder för anpassning till klimatförändring, i synnerhet med avseende på nationella, eller regionala, anpassningsstrategier och anpassningsåtgärder. Denna information ska innefatta budgetallokering per politisk sektor och, för varje anpassningsåtgärd, huvudsaklig målsättning, typ av instrument, status för genomförande och konsekvenskategori för klimatförändring (såsom översvämning, förhöjning av havsvattennivån, extrema temperaturer, torka och extrema väderförhållanden).

  En gång vartannat år ska medlemsstaterna senast den 15 mars det relevanta året översända en rapport till kommissionen med information om deras genomförda, eller planerade, åtgärder för anpassning till klimatförändring, i synnerhet med avseende på nationella, eller regionala, anpassningsstrategier och anpassningsåtgärder. Denna information ska innefatta budgetallokering per politisk sektor och, för varje anpassningsåtgärd, huvudsaklig målsättning, typ av instrument, status för genomförande och konsekvenskategori för klimatförändring (såsom översvämning, förhöjning av havsvattennivån, extrema temperaturer, torka och extrema väderförhållanden).

  Ändringsförslag  14

  Förslag till förordning

  Artikel 17 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Senast den 15 mars varje år (”år X”) ska medlemsstaterna, med utgångspunkt i bästa tillgängliga uppgifter, översända till kommissionen

  En gång vartannat år senast den 15 mars det relevanta året (”år X”) ska medlemsstaterna, med utgångspunkt i bästa tillgängliga uppgifter, översända till kommissionen

  Ändringsförslag  15

  Förslag till förordning

  Artikel 17 – led a – led iv

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (iv) detaljerad information om bistånd som tillhandahålls av både den offentliga och privata sektorn till utvecklingsländer som är särskilt känsliga för klimatförändringens konsekvenser under anpassning till sådana klimatförändringskonsekvenser,

  (iv) detaljerad information om bistånd som tillhandahålls av både den offentliga och privata sektorn till utvecklingsländer som är särskilt känsliga för klimatförändringens konsekvenser under anpassning till sådana klimatförändringskonsekvenser, med en specificering av mottagarland, sektor och verksamhetstyp,

  Ändringsförslag  16

  Förslag till förordning

  Artikel 17 – led a – led v

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (v) utförlig information om hjälp som tillhandahålls både av den offentliga och privata sektorn, i förekommande fall, till utvecklingsländer, för att begränsa utsläpp av växthusgaser,

  (v) utförlig information om hjälp som tillhandahålls både av den offentliga och privata sektorn, i förekommande fall, till utvecklingsländer, för att begränsa utsläpp av växthusgaser, med en specificering av mottagarland, sektor och verksamhetstyp,

  Ändringsförslag  17

  Förslag till förordning

  Artikel 18 – punkt 1 – led d

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (d) informationen som anges i led b i artikel 6.1 i beslut 406/2009/EG och information om hur deras förvärvspolitik förbättrar ingåendet av ett internationellt avtal om klimatförändring.

  (d) informationen som anges i led b i artikel 6.1 i beslut 406/2009/EG och information om hur deras förvärvspolitik förbättrar ingåendet av ett internationellt avtal om klimatförändring. När det gäller vattenkraftprojekt med en produktionskapacitet som överstiger 20 MW ska medlemsstaterna informera om hur de, i samband med att de godkänner sådana projekt, har sett till att relevanta internationella kriterier och riktlinjer, särskilt protokollet till hållbarhetsbedömningen av vattenkraft från 2010, efterlevs vid utvecklingen av sådana projekt.

  Ändringsförslag  18

  Förslag till förordning

  Artikel 22 – punkt 1 – led ba (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ba) det långsiktiga klimatmålet och en kostnadseffektiv utveckling, med etappmål för inhemsk utsläppsminskning för 2030 och 2040.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information på nationell och unionsnivå som är relevant för klimatförändringen

  Referensnummer

  COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD)

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  ENVI

  30.11.2011

   

   

   

  Rådgivande utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  ITRE

  30.11.2011

   

   

   

  Föredragande

         Utnämning

  Takis Hadjigeorgiou

  15.2.2012

   

   

   

  Antagande

  8.5.2012

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  52

  3

  4

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balèytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Bøezina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjânis Kariòð, Lena Kolarska-Bobiñska, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymañski, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Ioan Enciu, Françoise Grossetête, Takis Hadjigeorgiou, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Bernd Lange, Werner Langen, Zofija Mazej Kukoviè, Silvia-Adriana Þicãu, Inês Cristina Zuber

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

  Anne E. Jensen, Nicole Kiil-Nielsen, Norica Nicolai

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information på nationell och unionsnivå som är relevant för klimatförändringen

  Referensnummer

  COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD)

  Framläggande för parlamentet

  23.11.2011

   

   

   

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  ENVI

  30.11.2011

   

   

   

  Rådgivande utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  DEVE

  19.1.2012

  ITRE

  30.11.2011

  TRAN

  30.11.2011

   

  Inget yttrande avges

         Beslut

  TRAN

  19.12.2011

   

   

   

  Föredragande

         Utnämning

  Bas Eickhout

  25.1.2012

   

   

   

  Behandling i utskott

  22.3.2012

  25.4.2012

   

   

  Antagande

  30.5.2012

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  48

  1

  4

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Martin Callanan, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Inés Ayala Sender, Gaston Franco, James Nicholson, Eva Ortiz Vilella, Vittorio Prodi, Britta Reimers, Michèle Rivasi, Alda Sousa, Bart Staes, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni

  Ingivande

  6.6.2012