ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските фондове за рисков капитал

5.6.2012 - (COM(2011)0860 – C7‑0490/2011 – 2011/0417(COD)) - ***I

Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчик: Philippe Lamberts


Процедура : 2011/0417(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0193/2012

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските фондове за рисков капитал

(COM(2011)0860 – C7‑0490/2011 – 2011/0417(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2011)0860),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла в Парламента предложението (C7-0490/2011),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 26 април 2012 г.[1],

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по правни въпроси (A7-0193/2012),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ[2]*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

относно европейските фондове за рисков капитал

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка[3],

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет[4],

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)       Рисковият капитал предоставя финансиране на предприятия, които обикновено са много малки,намират се на ранен етап от своето стопанско развитие, но същевременно притежават значителен потенциал за растеж и експанзия. Въпреки че фондовете за рисков капитал често инвестират в стартиращи предприятия, има случаи, в които е целесъобразно да се направят трансформационни инвестиции в предприятия, основани преди повече от пет години. Фондовете за рисков капитал предоставят на ▌предприятията и ценен експертен опит, и познания, делови контакти, добавената стойност за активите от дадена търговска марка и стратегически съвети. Чрез предоставянето на финансиране и съвети на тези предприятия, фондовете за рисков капитал стимулират икономическия растеж, допринасят за създаването на работни места и набирането на капитал, насърчават създаването и експанзията на иновативни предприятия, увеличават инвестициите им в научноизследователска и развойна дейност и насърчават предприемачеството, иновациите и конкурентоспособността в съответствие с целите на стратегия „Европа 2020“ и в контекста на дългосрочните предизвикателства пред държавите членки, като например тези, определени в доклада за Европейската система за стратегически и политически анализ, „Глобални тенденции 2030“. За да се подпомогне инвестирането в малките и средни предприятия (МСП), инвестициите, направени съгласно настоящият регламент следва да бъдат интегрирани в инвестициите, които ще бъдат направени от Комисията в контекста на рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Комисията следва да представи интегрирана стратегия за финансовите инструменти за МСП и да направи оценка на въздействието на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)[5], Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно приемането и осъществяването на дейност от кредитните институции[6] и Директива 2006/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно капиталовата адекватност на инвестиционните посредници и кредитните институции[7], върху наличието на рисков капитал.

(2)       Необходимо е да се установят еднообразни правила в Съюза за използването на обозначението „Европейски фонд за рисков капитал“, в частност по отношение на състава на портфейла на фондовете, които извършват дейност с това обозначение, на техните допустими инвестиционни цели и инструменти, както и на категориите инвеститори, на които се позволява да инвестират в такива фондове. При липсата на обща рамка съществува риск държавите членки да приемат разнопосочни мерки на национално равнище, които ще имат пряко отрицателно въздействие върху гладкото функциониране на вътрешния пазар, тъй като фондовете за рисков капитал, които желаят да развиват дейност в Съюза, ще са обект на различни правила в различните държави членки. Освен това, различията в изискванията по отношение на качеството на състава на портфейлите, инвестиционните цели и допустимите инвеститори могат да доведат до различни равнища на защита на инвеститорите и създават объркване по отношение на инвестиционния спектър на даден „европейски фонд за рисков капитал“. Инвеститорите следва също така да могат да сравняват тези инвестиционни спектри на различни фондове за рисков капитал. Необходимо е да се отстранят значителните пречки пред трансграничното набиране на финансиране от фондовете за рисков капитал, както и да се избегне нарушаването на конкуренцията между тези фондове и да се предотврати възникването на всякакви допълнителни възможни пречки пред търговията и съществени нарушения на конкуренцията. Подходящото правно основание е следователно член 114 от ДФЕС, както е тълкуван в последователната съдебна практика на Съда на Европейския съюз.

(3)       Необходимо е да се приеме регламент, с който се установяват еднообразни правила за европейските фондове за рисков капитал и се налагат съответните задължения за техните управители във всички държави членки, на чиито пазари те желаят да набират капитал при използване на обозначението „Европейски фонд за рисков капитал“. Тези изисквания следва да породят доверието на инвеститорите, които желаят да инвестират във фондове за рисков капитал.

(3a)     Процесът на създаване на Европейски фонд за рисков капитал следва да бъде възможно най-бърз, за да се намалят разходите за създаване на нови фондове на пазара.

(4)       Определянето на качествени изисквания за използването на обозначението „Европейски фонд за рисков капитал“ под формата на регламент ще гарантира, че тези изисквания ще бъдат пряко приложими към ръководителите на предприятия за колективно инвестиране, които набират средства при използване на обозначението. Това ще осигури еднообразни условия за използване на това обозначение, като в резултат на транспонирането на директива се предотвратят различаващи се национални изисквания. Настоящият регламент означава еднообразни правила в целия Съюз за ръководителите на предприятия за колективно инвестиране, които използват това обозначение, и следователно — увеличено доверие на инвеститорите, които желаят да инвестират във фондове за рисков капитал. Регламентът също така ще намали регулаторната сложност и разходите на ръководителите за привеждане в съответствие с често различаващата се национална нормативна уредба на фондовете за рисков капитал, особено за тези ръководители, които желаят да набират капитал на трансгранична основа. Регламентът следва да допринесе и за отстраняването на нарушения на конкуренцията. Комисията следва да представи до края на 2012 г. доклад за данъчните пречки, с които се сблъскват фондовете за рисков капитал в различните държави членки, и следва да продължи да работи в посока равнопоставени фискални условия.

(5)       С цел да се изясни връзката между настоящия регламент и правилата относно предприятията за колективно инвестиране и техните ръководители е необходимо да се уточни, че в съответствие с член 1 от Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) настоящият регламент следва да се прилага само за ръководители на предприятия за колективно инвестиране, различни от ПКИПЦК, които са установени в Съюза и са регистрирани при компетентния орган в своята държава членка по произход в съответствие с Директива 2011/61/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи фондове за алтернативни инвестиции, и за изменение на Директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и Регламенти (ЕС) № 1060/2009 и (ЕО) № 1095/2010. Освен това, той следва да се прилага само по отношение на ръководителите, които управляват портфейли от допустими фондове за рисков капитал, общо управляваните активи на които не надвишават 500 млн. EUR. Ръководителите на фондове за рисков капитал, които са регистрирани по силата на настоящия регламент и чиито общо управлявани активи впоследствие надвишават прага от 500 млн. EUR, и следователно се нуждаят от разрешение от компетентните органи в своята държава членка в съответствие с член 6 от Директива 2011/61/ЕС, следва да могат да продължат да използват обозначението „Европейски фонд за рисков капитал“ и да работят по силата на настоящия регламент във връзка с предлагането в Съюза на допустими фондове за рисков капитал , при условие че продължават по всяко време да се съобразяват с настоящия регламент по отношение на допустимите фондове за рисков капитал.

(6)       Когато ръководителите на предприятия за колективно инвестиране не желаят да използват обозначението „Европейски фонд за рисков капитал“, настоящият регламент следва да не се прилага. В тези случаи следва да продължат да се прилагат действащите национални правила и общи правила на Съюза.

(6a)     Въпреки че европейските фондове за рисков капитал могат да играят важна роля в подпомагането на достъпа на МСП до финансиране и въпреки че са включени предпазни мерки, които да гарантират, че фондовете се използват правилно, има риск европейските фондове за рисков капитал да бъдат използвани не по предназначение. Надзорните органи следва да бъдат бдителни в това отношение и следва да се извърши преглед, за да се гарантира затварянето на всякакви подобни потенциални „вратички“.

(7)       С настоящия регламент следва да се установят еднообразни правила относно естеството на допустимите фондове за рисков капитал, в частност относно предприятията, допустими да бъдат обект на инвестиция от допустим фонд за рисков капитал, както и относно приемливите инвестиционни инструменти. Това е необходимо, за да могат ясно да бъдат разграничени допустимите фондове за рисков капитал от останалите алтернативни инвестиционни фондове, които преследват други, не така специфични, инвестиционни стратегии, например дялово участие или инвестиции в недвижими имоти.

(8)       В съответствие с целта за точно описание на предприятията за колективно инвестиране, които ще бъдат обхванати от настоящия регламент, както и за да се гарантира, че фокусът им е осигуряването на капитал за малките предприятия в началните етапи на стопанската им дейност, обозначението „Европейски фонд за рисков капитал“ следва да бъде ограничено ▌до тези фондове, които средно инвестират през първите две години след първата инвестиция в съответствие с настоящия регламент поне 55 % и след това поне 70% от записания си и поискан капитал в такива предприятия след приспадане на всички съответни разходи, краткосрочни позиции в пари и парични еквиваленти. Съответните разходи следва да обхващат всички такси, комисионни и разноски, поемани пряко или непряко от инвеститорите, които са съгласувани между управителя на фонд за рисков капитал и инвеститорите.

(8a)     Управителите на допустимите фондове за рисков капитал следва да могат да привлекат допълнителни капиталови инвестиции по време на съществуването на този фонд.

(8б)     Инструментите на хибридния капитал представляват финансов инструмент, при който възвръщаемостта е свързана с печалбата или загубата на предприятието с квалифициран портфейл, а изплащането на инструмента в случай на неизпълнение не е напълно гарантирано. Такива инструменти включват различни финансови инструменти, като например подчинени заеми, непреки дялови участия, заеми с участие, права за участие в печалбата, конвертируеми облигации и облигации с варианти.

(9)       С оглед въвеждането на основополагаща граница между допустимите фондове за рисков капитал, както са определени в настоящия регламент, и по-широката категория на алтернативните инвестиционни фондове, които търгуват с емитирани ценни книжа на вторичния пазар, е необходимо допустимите фондове за рисков капитал да могат да инвестират само в пряко емитирани инструменти.

(10)     С цел да се предостави на управителите на фондове за рисков капитал определена степен на гъвкавост при управлението на инвестициите и ликвидността на съответните допустими фондове за рисков капитал, следва да бъде позволена вторична търговия, като например с акции или участия в предприятия, които не е допустимо да бъдат част от портфейл, до максимален праг, който не надвишава, средно, през двете години след първата инвестиция, съгласно настоящия регламент, 45% и след това 30% от записания и поискан капитал на фонда, след приспадане на всички съответни разходи. Краткосрочните позиции в пари и парични еквиваленти не следва да се взимат предвид при изчисляването на тази граница.

(11)     С цел да се осигури надеждност и лесна разпознаваемост на обозначението „Европейски фонд за рисков капитал“ сред инвеститорите в Съюза, в настоящия регламент следва да се посочи, че само управителите на фондове за рисков капитал, които удовлетворяват посочените в него еднообразни критерии, имат право да използват обозначението при търгуването на допустими фондове за рисков капитал на пазарите в Съюза.

(12)     С цел да се гарантира, че допустимите фондове за рисков капитал имат своеобразен и разпознаваем профил, който отговаря на предназначението им, следва да има еднообразни правила за състава на портфейла на тези допустими фондове и позволените инвестиционни техники, включително заеми.

(13)     С цел да се гарантира, че допустимите фондове за рисков капитал не способстват за увеличаването на системния риск ▌и че фокусът на инвестиционната им дейност е подпомагането на предприятия, допустими да бъдат част от портфейла им, следва да бъде ▌позволено на равнище фонд взимането на заем или използването на ефекта на лоста само до степента на записания и непоискан капитал. Следва обаче да се позволи краткосрочното заемане на средства, с цел да се даде възможност на фонда да покрие извънредната нужда от ликвидни средства, която би могла да възникне между отправянето към инвеститорите на искане за внасяне на записания капитал и действителното вписване на капитала по сметка.

(14)     С цел да се гарантира, че допустимите фондове за рисков капитал се търгуват с инвеститори, които разполагат със знанията, опита и капацитета да поемат рисковете, свързани с тези фондове, както и за да се поддържа доверието на инвеститорите и доверието в допустимите фондове за рисков капитал, следва да се въведат някои специфични предпазни мерки. В резултат допустимите фондове за рисков капитал следва по принцип да се търгуват само с инвеститорите, които са професионални клиенти или които могат да бъдат третирани като такива по силата на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти. Тази категория включва управители на фондове за рисков капитал, които от своя страна инвестират във фондове за рисков капитал. Все пак, за да има достатъчно широка инвеститорска база за инвестиране във фондове за рисков капитал, е желателно също така и някои други инвеститори да имат достъп до допустимите фондове за рисков капитал, включително частни лица със значително нетно богатство. По отношение на тези други инвеститори обаче следва да бъдат определени специални предпазни мерки, така че да се гарантира, че допустимите фондове за рисков капитал се търгуват единствено сред инвеститорите с подходящ профил за извършване на такива инвестиции. Тези предпазни клаузи не допускат търгуване чрез използването на периодични спестовни планове. Освен това инвестициите, извършени от изпълнителни директори, директори или служители на управителя на фонд за рисков капитал, следва да бъдат възможни при инвестиране в допустимия фонд за рисков капитал, който те управляват.

(15)     С цел да се гарантира, че само управителите на фондове за рисков капитал, които удовлетворяват еднообразни критерии за качество по отношение на пазарното им поведение, използват обозначението „Европейски фонд за рисков капитал“, с настоящия регламент следва да се установят правилата за професионална етика и отношенията на управител на фонд за рисков капитал с инвеститорите. Поради същата причина в настоящия регламент следва да се определят единни процедури за управлението на конфликти на интереси от тези управители. Тези правила следва също така да изискват от управителя да разполага с необходимите организационни и административни процедури за осигуряване на подходящо разрешаване на конфликтите на интереси.

(16)     С цел да се гарантира неманипулативния характер на обозначението „Европейски фонд за рисков капитал“, в настоящия регламент следва да се съдържат и критерии за качество по отношение на организацията на фондовете за рисков капитал. Поради това, в него следва да се определят еднообразни съответстващи изисквания за наличието на достатъчни собствени средства и такива човешки и технически ресурси, които са необходими за подходящото управление на допустими фондове за рисков капитал.

(17)     С оглед защитата на инвеститорите е необходимо да се гарантира, че активите на допустимите фондове за рисков капитал са подходящо остойностени. Следователно задължителната документация на допустимите фондове за рисков капитал следва да съдържа правила за остойностяване на активите. Така остойностяването ще бъде неманипулативно и прозрачно.

(18)     С цел да се гарантира, че управителите на фондове за рисков капитал, които използват обозначението „Европейски фонд за рисков капитал“, предоставят необходимата отчетност за дейността си, следва да бъдат установени еднообразни правила за годишните отчети.

(19)     С цел да се гарантира неманипулативния характер на обозначението „Европейски фонд за рисков капитал“ в очите на инвеститорите е необходимо то да се използва единствено от управители на фонд за рисков капитал, които предоставят пълна прозрачност по отношение на инвестиционната си политика и цели. Следователно в настоящия регламент е необходимо да се определят еднообразни правила за предоставяне на информация от управител на фонд за рисков капитал на съответните инвеститори. По-специално, следва да има задължения за преддоговорно информиране по отношение на инвестиционната стратегия и целите на допустимите фондове за рисков капитал, използваните инвестиционни инструменти, разходите и допълнителните разноски, както и отношението между рисков профил и възвръщаемост на предложената от допустим фонд инвестиция. С оглед постигането на висока степен на прозрачност, към изискванията за информиране следва да се добави и информация за начина на изчисляване на възнаграждението на управител на фонд за рисков капитал.

(20)     За да се осигури ефективен надзор на изпълнението на еднообразните изисквания в настоящия регламент е необходимо компетентният орган на държавата членка по произход да следи за съблюдаването им от управителите на фондове за рисков капитал. За тази цел, управителят на допустими фондове за рисков капитал, който желае да ги търгува под обозначението „Европейски фонд за рисков капитал“, следва да уведоми за намерението си компетентния орган на държавата членка по произход. Компетентният орган следва да регистрира управителя на фонд за рисков капитал, ако е предоставена цялата необходима информация и ако съществуват подходящи процедури за осигуряване спазването на изискванията в настоящия регламент. Тази регистрация следва да бъде валидна в целия Съюз.

(21)     С цел да се осигури ефективен надзор на спазването на еднообразните критерии, предвидени в настоящия регламент, последният следва да съдържат правила за обстоятелствата, при които информацията, предоставена на компетентните органи в държавата членка по произход, се нуждае от актуализиране.

(22)     В същата връзка, в настоящия регламент следва също така да се определи процедура за взаимно информиране на компетентните надзорни органи от различни държави членки за регистрирането на управител на фонд за рисков капитал в неговата държава членка по произход.

(23)     С цел да се поддържат прозрачни условия за търгуването на допустимите фондове за рисков капитал на пазарите в Съюза, Европейския надзорен орган (Европейският орган за ценни книжа и пазари) (ЕОЦКП), създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2011 на Европейския парламент и на Съвета[8] , следва да бъде натоварен с поддържането на централна база данни, съдържаща списък на всички допустими фондове за рисков капитал, регистрирани в съответствие с настоящия регламент.

(24)     С цел да се осигури ефективен надзор на спазването на еднообразните критерии, предвидени в настоящия регламент, последният следва да изброи надзорните правомощия на разположение на компетентните органи.

(25)     За да се осигури подходящото му прилагане, в настоящия регламент следва да се съдържат санкции за нарушаване на неговите основни разпоредби — правилата за състава на портфейла, предпазните мерки във връзка със самоличността на допустимите инвеститори и правилата за използването на обозначението „Европейски фонд за рисков капитал“ само от регистрирани управители на фондове за рисков капитал. Следва да се установи, че нарушаване на някоя от тях води до забраната на използване на обозначението, както и до заличаването на управителя на фонд за рисков капитал от регистъра.

(26)     Между компетентните органи в държавата членка по произход, компетентните органи в приемащата държава членка и ЕОЦКП следва да се обменя информация във връзка с надзора.

(27)     Ефективното регулаторно сътрудничество между органите, натоварени с контрола по спазването на еднообразните критерии, предвидени в настоящия регламент, обуславя прилагането на висока степен на професионална тайна във всички съответни национални органи и в ЕОЦКП.

(28)     Техническите стандарти в областта на финансовите услуги следва да осигурят последователното хармонизиране и високо равнище на надзор в целия Съюз. Би било логично и целесъобразно да бъде възложено на ЕОЦКП — в качеството му на орган с високоспециализиран експертен опит, изготвянето на проекти на изпълнителни технически стандарти, които не включват политически избор и които да бъдат представени на Комисията.

(29)     Комисията следва да бъде оправомощена да приема изпълнителни технически стандарти чрез актове за изпълнение в съответствие с член 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз и в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение на Комисията 2009/77/ЕО. ЕОЦКП следва да бъде натоварен с изготвянето на технически стандарти за изпълнение относно формàта ▌на уведомяване, посочен в настоящия регламент.

(30)     С цел уточняване на изискванията в настоящия регламент, Комисията в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да бъде оправомощена да приема актове за ▌определяне на видовете конфликти на интереси, които управителите на фондове за рисков капитал трябва да не допускат, и необходимите мерки в тази връзка. Особено важно е Комисията да провежда подходящи консултации по време на подготвителната си работа, включително на експертно равнище. При подготвянето и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременно, своевременно и целесъобразно предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.

(32)     ▌Настоящият регламент следва да се преразгледа по същото време или веднага след преразглеждането на Директива 2011/61/ЕС, за да се отчете развитието на пазара на рисков капитал. Въз основа на получената информация, Комисията следва да представи на Европейския парламент и на Съвета доклад, придружен при необходимост от предложения за законодателни промени.

(32а)   Необходимо е да се гарантира, че Комисията продължава да извършва редовна оценка на ефективността на публичните схеми, които са създадени в Съюза, за да подкрепят пазара на рисков капитал.

(32б)   За да се гарантира, че правилата за предоставяне на държавна помощ, които ръководят отпускането на подкрепа от държавите членки за европейските фондове за рисков капитал, ефективно насърчават иновациите като същевременно защитават лоялната конкуренция, от особено значение е тясната координация между члена на Комисията, отговарящ за научните изследвания и иновациите и члена на Комисията, отговарящ за конкуренцията.

(32в)   Необходимо е инвестициите на рисков капитал в екологосъобразни технологии да бъдат признати като основен двигател за трансформирането на икономиката на Съюза, предвид поставената цел Съюзът да стане глобален лидер в областта на енергийната ефективност и ефективното използване на ресурсите. Съответно Комисията следва до края на 2012 г. да представи доклад, в който да посочи подходящите правни пътища с оглед осигуряване на регулаторни стимули за привличане на рисков капитал за екологосъобразни технологии.

(33)     Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите в Хартата на основните права на Европейския съюз, включително правото на зачитане на личния и семейния живот (член 7) и свободата на стопанска инициатива (член 16).

(34)     По отношение на обработването на личните данни, извършвано в държавите членки в контекста на настоящия регламент и под надзора на компетентни органи на държавите членки, в частност от посочени от тях обществени независими органи, се прилага Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни[9]. С Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Съюза и за свободното движение на тези данни[10] се урежда обработването на лични данни, извършвано от ЕОЦКП в рамките на настоящия регламент и под контрола на Европейския надзорен орган по защита на данните.

(35)     Настоящият регламент не следва да засяга прилагането на правилата за Държавните помощи към допустимите фондове за рисков капитал.

(36)     Тъй като целите на настоящия регламент, а именно осигуряване прилагането на еднообразни изисквания към търгуването на допустими фондове за рисков капитал и проста система за регистриране за управители на фондове за рисков капитал, като по този начин се отчита напълно необходимостта за намиране на равновесие между, от една страна, свързаните с използването на обозначението „Европейски фонд за рисков капитал“ сигурност и надеждност, и от друга — ефективното функциониране на пазара на рисков капитал и разходите за различните заинтересовани страни, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки и могат съответно, поради своя размер и последици, да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, ▌настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(36а)   Под формата на допълнение към настоящия регламент рамковите програми на Съюза за подкрепа на изследванията, иновациите и конкурентоспособността на МСП помагат за установяване на европейска среда, благоприятна за рисков капитал. Те включват мерки за стимулиране на предлагането на рисков капитал, по-специално на трансграничен такъв. Те са основани на мрежа от европейски инвеститори на рисков капитал, като например Европейската асоциация за рисков капитал, Европейската мрежа на инвеститорите във фондове за рисков капитал и Международния клуб за рисков капитал.

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА IПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

С настоящия регламент се установяват еднообразни изисквания за тези ръководители на предприятия за колективно инвестиране, които желаят да използват обозначението „Европейски фонд за рисков капитал“, както и условията за търгуването на предприятията с такова обозначение на пазарите в ЕС, като по този начин се допринася за гладкото функциониране на вътрешния пазар. С регламента се определят еднообразни правила за предлагането, в рамките на пазарите в ЕС, на допустимите фондове за рисков капитал на допустимите инвеститори, за състава на портфейла на допустимите фондове за рисков капитал, за допустимите инвестиционни инструменти и техники, които да бъдат използвани от тези фондове за рисков капитал, както и за принципите на организация, професионална етика и прозрачност за управителите на фондове за рисков капитал, които търгуват допустими фондове за рисков капитал на пазарите в ЕС.

Като основни акционери в Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), Европейската инвестиционна банка и Комисията следва да гарантират, че при инвестиране от страна на ЕИФ във фондове за рисков капитал ще се отдава приоритет на инвестициите в Европейски фондове за рисков капитал.

Член 2

1.        Настоящият регламент се прилага по отношение на ръководителите на предприятия за колективно инвестиране, както тези предприятия са определени в член 3, буква б) от настоящия регламент, които ръководители са установени в Съюза и които са регистрирани от компетентните органи на тяхната държава членка по произход в съответствие с член 3, параграф 3, буква а) от Директива 2011/61/EО, или са получили разрешение в съответствие с тази директива, както и при условие, че те управляват портфейл от допустими фондове за рисков капитал, чиито активи общо не надвишават 500 млн. EUR, или, в държавите членки, чиято парична единица не е еврото, съответната стойност в националната парична единица на датата на влизане в сила на настоящия регламент.

1a.      Управителите на фондове за рисков капитал, които са регистрирани по силата на настоящия регламент в съответствие с член 13 и чиито общо управлявани активи надвишават 500 млн. EUR след регистрацията, и които затова стават обект на разрешителен режим от компетентните органи в своята държава членка в съответствие с член 6 от Директива 2011/61/ЕС, трябва да бъдат в състояние да продължат да използват обозначението „Европейски фонд за рисков капитал“ и да работят по силата на този регламент във връзка с предлагането на пазара на отговарящи на изискванията фондове за рисков капитал в Съюза, при условие че продължават по всяко време да се съобразяват с настоящия регламент що се отнася до отговарящи на изискванията фондове за рисков капитал.

1б.      Управителите на европейски фондове за рисков капитал, които са регистрирани в съответствие с настоящия регламент, могат също така да управляват ПКИПЦК, като, при условие че са външни ръководители, подлежат на разрешение по силата на Директива 2009/65/ЕО.

2.        При изчисляването на посочения в параграф 1 праг, не е необходимо ръководителите на предприятия за колективно инвестиране, които управляват фондове, различни от допустими фондове за рисков капитал, да включват активите по тези други фондове.

Член 3

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

a)        „допустим фонд за рисков капитал“ е предприятие за колективно инвестиране, чийто записан капитал не е изискуем преди ликвидацията на фонда и което инвестира средно през първите две години след първата инвестиция в съответствие с настоящия регламент поне 55% и поне 70% от записания си и поискан капитал в активи, които представляват допустими инвестиции, след приспадане на всички съответни разходи, краткосрочни позиции в пари и парични еквиваленти, след това;

aa)      „съответни разходи“ означава всички такси, комисионни и разноски, поемани пряко или непряко от инвеститорите, които са съгласувани между управителя на фонд за рисков капитал и инвеститорите;

б)        „предприятие за колективно инвестиране“ е предприятие, което набира капитал от множество инвеститори с цел инвестирането му в съответствие с определена инвестиционна политика в полза на тези инвеститори и за което не се изисква получаване на разрешение съгласно член 5 от Директива 2009/65/ЕО;

в)        „квалифицирани инвестиции“ означава всеки от следните инструменти:

i)         инструменти на собствения капитал или хибриден капитал, които са

-          емитирани от предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, и пряко придобити от него от допустим фонд за рисков капитал; или

-          емитирани от предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, в замяна на емитиран от това предприятие инструмент на собствения капитал; или

-          емитирани от предприятие, на което предприятието, допустимо да бъде част от портфейл, е дъщерно дружество и които биват придобити от допустимия фонд за рисков капитал в замяна на инструмент на собствения капитал, емитиран от предприятието, допустимо да бъде част от портфейл;

ii)       акции на предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, придобити от съществуващи акционери на това предприятие;

iii)      дялове или акции на един или повече допустими фондове за рисков капитал;

г)        „предприятие, допустимо да бъде част от портфейл“ е предприятие, което:

i)        към момента на инвестицията от страна на допустим фонд за рисков капитал

-          не се котира на регулиран пазар (прилага се определението за такъв пазар по член 4, параграф 1, точка 14 от Директива 2004/39/ЕО);

-          служителите му са по-малко от 250 лица; както и

-          или годишният му оборот не надвишава 50 млн. EUR, или общата сума на годишния му счетоводен баланс не надвишава 43 млн. EUR;

ii)       само по себе си не е предприятие за колективно инвестиране;

iii)      различно е от доставчиците на финансови технологии, не е доставчик на финансова услуга;

iv)       не е установено в трета държава, която се представя като офшорен финансов център или в която няма данъчна основа или има номинална данъчна основа, липсва ефективен обмен на информация с чуждестранни данъчни органи, липсва прозрачност в законодателните, съдебните или административните разпоредби, или няма изискване за съществено местно присъствие;

д)        „собствен капитал“ е емитирано за инвеститорски цели участие в капитала на дружество, представено от акции или други форми на участие в капитала на предприятието, допустимо да бъде част от портфейл;

е)        „хибриден капитал“ е всеки вид финансов инструмент, който представлява комбинация от собствен капитал и дълг, или който има елемент на дълг и чиято възвръщаемост се основава предимно на печалбата или загубата на предприятието, допустимо да бъде част от портфейл, и който не е обезпечен при евентуално неизпълнение;

ж)       „търгуване“ означава пряко или непряко предлагане на инвеститори, установени в Съюза или със седалище в него, или пласиране по споразумение с такива инвеститори на дялове или акции на фонд за рисков капитал по инициатива или от името на управителя на фонда;

з)        „записан капитал“ е поето задължение, съгласно което лице се задължава да придобие участие или да внесе капитал във фонд за рисков капитал;

и)        „управител на фонд за рисков капитал“ е юридическо лице, чиято обичайна стопанска дейност е управлението на поне един допустим фонд за рисков капитал;

й)        „държава членка по произход“ е държавата членка, в която управителят на фонд за рисков капитал е установен или има седалище;

к)        „приемаща държава членка“ е:

i)         държава членка, различна от държавата членка по произход, в която управителят на фонд за рисков капитал управлява фондове за рисков капитал; или

ii)       държава членка, различна от държавата членка по произход, в която управител на фонд за рисков капитал търгува с дялове и акции на фонд за рисков капитал;

л)        „компетентен орган“ е националният орган, който държавата членка по произход определя със законов или подзаконов нормативен акт за регистриране на ръководителите на предприятия за колективно инвестиране (вж. по отношение на тях член 2, параграф 1);

ла)      „доставчик на финансови услуги“ e всяко от следните:

a)       следните независимо дали са установени в Съюза или в трета държава:

i)         кредитна институция по смисъла на член 4, параграф 1 от Директива 2006/48/EО;

ii)       инвестиционен посредник по смисъла на член 4, параграф 1 от Директива 2004/39/EО;

iii)      застрахователно предприятие по смисъла на член 13, параграф 1 от Директива 2009/138/ЕО;

iv)       финансов холдинг по смисъла на член 19 от Директива 2006/48/EО;

v)        смесен финансов холдинг по смисъла на член 4, параграф 1 от Директива 2006/48/EО;

б)        предприятие, което упражнява една или повече от дейностите, изброени в приложение I към Директива 2004/39/EO или в приложение I към Директива 2006/48/EO;

в)        предприятие, което действа като посредник за разпространяване на продукти на предприятия, посочени в буква а) и буква б);

С оглед на алинея първа, буква а), допустим фонд за рисков капитал не се установява в трета държава, която се представя като офшорен финансов център или в която няма данъчна основа или има номинална данъчна основа, липсва ефективен обмен на информация с чуждестранни данъчни органи, липсва прозрачност в законодателните, съдебните или административните разпоредби, или няма изискване за съществено местно присъствие;

С оглед на алинея първа, подточка i), когато правната форма на фонд за рисков капитал позволява вътрешно управление и когато управителният орган на фонда реши да не назначава външен управител, самият фонд следва да бъде оторизиран като управител на фонд за рисков капитал.

ГЛАВА IIУСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОБОЗНАЧЕНИЕТО „ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РИСКОВ КАПИТАЛ“

Член 4

Управителите на фонд за рисков капитал, които отговарят на посочените в настоящата глава изисквания, имат право да използват обозначението „Европейски фонд за рисков капитал“ във връзка с търгуването на допустими фондове за рисков капитал на пазарите в Съюза.

Член 5

1.        Управителят на фонд за рисков капитал се уверява, че при придобиването на активи, различни от допустими инвестиции, средно, не повече от:

a)        45% през първите две години след първата инвестиция, съгласно настоящия регламент; както и

б)        30 % след това

от записания и поискан капитал на фонда, след приспадане на всички съответни разходи, се използват за придобиването на активи, различни от допустими инвестиции; краткосрочните позиции в пари и парични еквиваленти не се взимат предвид при изчисляването на тази граница.

2.        Управителят на фонд за рисков капитал може само да привлича заемни средства, емитира дългови инструменти или да предоставя гаранции на равнище допустим фонд за рисков капитал, при условие че такива привличания на заемни средства, дългови инструменти или гаранции се покриват от непоискани задължения и така не повишават експозицията на фонда отвъд неговите задължения.

Член 6

1.        Контрагентите на търгуваните от управителите на фонд за рисков капитал дялове и акции на допустими фондове за рисков капитал са само инвеститорите, които се приемат за професионални клиенти в съответствие с раздел I от приложение II към Директива 2004/39/ЕО или които при поискване могат да бъдат третирани като такива в съответствие с раздел II от приложение II към Директива 2004/39/ЕО, или други инвеститори, когато:

a)        тези други инвеститори се ангажират да инвестират минимум 50 000 EUR;

aa)      тези други инвеститори представят на управителя на фонд за рисков капитал оценка, извършена от кредитна институция, друг професионалист от финансовия сектор, предмет на Директива 2004/39/ЕО, или от управляващо дружество по смисъла на Директива 2009/65/ЕО, която удостоверява тяхната компетентност, опит и познания в правилното оценяване на инвестиция в рисков капитал.

1a.      Параграф 1 не се прилага за инвестиции, извършени от изпълнителни директори, директори и служители на управител на фонд за рисков капитал при инвестиране в допустимите фондове за рисков капитал, които управляват.

Член 7

По отношение на управляваните допустими фондове за рисков капитал управителите на фондове за рисков капитал:

a)        полагат надлежното умение, грижа и старание при извършване на дейността си;

б)        прилагат подходящите политики и процедури за предотвратяване на злоупотребите, които могат основателно да се очаква да засегнат интересите на инвеститорите и предприятията, допустими да бъдат част от портфейл;

в)        развиват дейност, служейки в най-висша степен на интересите на управлявания от тях допустим фонд за рисков капитал, на инвеститорите в тези фондове и на лоялните пазарни отношения; отнасят се еднакво към инвеститорите;

г)        полагат дължимата необходима грижа при избора и текущия контрол на инвестициите в предприятия, допустими да бъдат част от портфейл;

д)        притежават адекватните познания за предприятията, допустими да бъдат част от портфейл, в които инвестират.

Член 8

1. Управителите на фонд за рисков капитал установяват наличието на конфликти на интереси и ги избягват, а когато не е възможно да бъдат избегнати ги управляват и контролират, като, в съответствие с параграф 4, ги оповестяват, за да се предотврати засягане на интересите на допустим фонд за рисков капитал и неговите инвеститори, както и за да се гарантира, че управляваният допустим фонд за рисков капитал се третира справедливо.

2. Управителят на фонд за рисков капитал откроява по-специално конфликтите на интереси, които могат да възникнат между:

а)      от една страна — управителите на фондове за рисков капитал, лицата, които фактически извършват функцията на управител на фонд за рисков капитал, служителите или друго лице, което пряко или косвено контролира или е контролирано от управителя на фонд за рисков капитал, и от друга — допустимите фондове за рисков капитал, управлявани от управителите на фонд за рисков капитал, или инвеститорите в тези допустими фондове;

б)     от една страна — допустимия фонд за рисков капитал или инвеститорите в него и от друга — друг допустим фонд за рисков капитал, управляван от същия управител на фонд за рисков капитал, или инвеститорите в този друг допустим фонд.

3. Управителите на фонд за рисков капитал поддържат и разполагат с ефективни организационни и административни процедури с оглед спазването на изискванията в параграфи 1 и 2.

4. Конфликтите на интереси по параграф 1 се оповестяват в случаите, когато организационните процедури, с които разполага управителят на фонд за рисков капитал с цел откриване, предотвратяване, управляване и контролиране на конфликтите на интереси, не са достатъчни, за да гарантират в разумна степен, че рискът от накърняване на интересите на инвеститорите ще бъде предотвратен. Управителите на фонд за рисков капитал ясно информират инвеститорите за общото естество или източниците на конфликт на интереси, преди да започнат да извършват дейност за тяхна сметка.

5. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 23, с които се уточняват:

а)      видовете конфликти на интереси, както тези конфликти са посочени в параграф 2 от настоящия член;

б)     стъпките, които се очаква управител на фонд за рисков капитал да предприеме по отношение на структурите и организационните и административни процедури с оглед установяване, предотвратяване, управляване, контролиране и оповестяване на конфликти на интереси.

Член 9

Управителите на фонд за рисков капитал винаги имат достатъчно собствени средства и използват такива човешки и технически ресурси, които са необходими за подходящото управление на допустим фонд за рисков капитал.

Компетентният орган следи за спазването на изискванията, съгласно параграф 1.

Член 10

Правилата за остойностяването на активите се определят в учредителните документи на допустим фонд за рисков капитал.

Член 10а

1.        Управителят осигурява определянето на един депозитар за всеки управляван от него Европейски фонд за рисков капитал в съответствие с настоящия член.

2.        Депозитарят е институция, която подлежи на пруденциално регулиране и текущ надзор. Той спада към категорията на институциите, за които държавите членки определят, че отговарят на условията да бъдат депозитар, съгласно член 23, параграф 3 от Директива 2009/65/ЕО.

3.        Депозитарят отговаря за проверката на собствеността и поддържането на архив с активите на допустимите Европейски фондове за рисков капитал.

4.        Депозитарят носи отговорност пред Европейския фонд за рисков капитал и неговите инвеститори за всяка понесена загуба в резултат на небрежност или на умишлено неизпълнение.

Член 11

1.        Управителят на фонд за рисков капитал предоставя годишен отчет на компетентния орган на държавата членка по произход за всеки допустим фонд за рисков капитал не по-късно от 6 месеца след края на финансовата година. В отчета се описват съставът на портфейла на допустимия фонд за рисков капитал и дейността през изминалата година. Той съдържа одитираните финансови отчети на допустимия фонд за рисков капитал. Той потвърждава, че паричните средства и активите са на името на фонда и че управителят на фонда за рисков капитал създава и поддържа подходящи отчети и контрол по отношение на употребата на всеки мандат или контрол върху паричните средства и активите на допустимия фонд за рисков капитал и неговите инвеститори. Той се съставя в съответствие със съществуващите стандарти за отчитане и условията, договорени между управителя на фонд за рисков капитал и инвеститорите. Управителят на фонд за рисков капитал предоставя доклада на инвеститорите при поискване. Управителите на фонд за рисков капитал и инвеститорите могат да договорят да направят взаимни допълнителни оповестявания.

2.        Когато в съответствие с Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 година относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар[11] от управителя на фонд за рисков капитал се изисква да публикува годишен финансов отчет във връзка с допустим фонд за рисков капитал, информацията по параграф 1 може да се представи поотделно или като допълнителна част от годишния финансов отчет.

Член 12

1.        Преди техните инвеститори да вземат инвестиционно решение, управителите на фонд за рисков капитал ги информират, по ясен и разбираем начин, за следните елементи:

a)        самоличността на управителя на фонд за рисков капитал и на другите доставчици на услуги, които се намират в договорни отношения с него във връзка с управлението на допустими фондове за рисков капитал, както и описание на техните задължения;

б)        описание на инвестиционната стратегия и целите на допустимия фонд за рисков капитал, включително на видовете предприятия, допустими да бъдат част от портфейл, и неквалифицирани инвестиции, които допустим фонд за рисков капитал може да прави, техниките, които може да използва, и всякакви приложими инвестиционни ограничения;

в)        описание на рисковия профил на допустимия фонд за рисков капитал и рисковете, свързани с активите, в които фондът би могъл да инвестира, или инвестиционните техники, които би могъл да използва;

г)        описание на процедурата за остойностяване на допустим фонд за рисков капитал и ценообразуващата методика за определяне стойността на активите, включително използваните методи за остойностяване на предприятията, допустими да бъдат част от портфейл;

д)        описание на начина на изчисляване на възнаграждението на управител на фонд за рисков капитал, както и оповестяване на печалбите на фонда за рисков капитал;

е)        описание на всички такси, комисиони и разходи, които пряко или косвено се поемат от инвеститорите, както и на максималните им размери;

ж)       ако съществуват — хронологична справка за резултатите от дейността на допустимия фонд за рисков капитал;

з)        описание на процедурите на допустим фонд за рисков капитал за промяна на инвестиционната му стратегия, на инвестиционната му политики или и на двете.

Буква б) се прилага mutatis mutandis за допустимите фондове за рисков капитал, които инвестират в други допустими фондове за рисков капитал.

2.        Ако в съответствие с Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване[12] или с приложимото национално право от допустим фонд за рисков капитал се изисква да публикува проспект, информацията по параграф 1 от настоящия член може да бъде представена отделно или като част от проспекта.

ГЛАВА III

НАДЗОР, АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 13

1.        Управител на фонд за рисков капитал, който възнамерява да използва обозначението „Европейски фонд за рисков капитал“ за търгуване на управляваните от него допустими фондове за рисков капитал, уведомява компетентния орган на своята държава членка по произход за намерението си и предоставя следната информация:

a)        самоличността на лицата, които фактически извършват функцията по управление на допустимите фондове за рисков капитал;

б)        идентичността на допустимите фондове за рисков капитал, чиито дялове или акции ще се търгуват, както и техните инвестиционни стратегии;

в)        информация за предприетите действия за постигане на съответствие с изискванията в глава II;

г)        списък на държавите членки, на чиито пазари управителят на фонд за рисков капитал възнамерява да търгува даден допустим фонд за рисков капитал.

2.        Компетентният орган на държавата членка по произход регистрира управител на фонд за рисков капитал, само ако се е уверил, че:

а)        информацията по параграф 1 е пълна и

б)        мерките, съобщени в съответствие с параграф 1, буква в), са подходящи за спазването на изискванията в глава II.

3.        Регистрацията е валидна на цялата територия на Съюза и позволява на управител на фонд за рисков капитал да търгува допустим фонд за рисков капитал под обозначението „Европейски фонд за рисков капитал“ навсякъде в Съюза.

Член 14

Управителят на фонд за рисков капитал информира компетентния орган на държавата членка по произход, на чийто пазар възнамерява да търгува, за:

а)        нов допустим фонд за рисков капитал;

б)        допустим фонд за рисков капитал, съществуващ в държава членка, която не е в списъка, посочен в член 13, параграф 1, буква г).

Член 15

1.        Непосредствено след регистрирането на управител на фонд за рисков капитал, компетентният орган на държавата членка по произход съобщава този факт на държавите членки, указани в съответствие с член 13, параграф 1, буква г), както и на ЕОЦКП.

2.        Приемащите държави членки, указани в съответствие с член 13, параграф 1, буква г), не налагат на управителя на фонд за рисков капитал, регистриран в съответствие с член 13, никакви изисквания или административни процедури във връзка с търгуването на неговите допустими фондове за рисков капитал, нито изискват каквото и да било одобрение на търгуването преди неговото начало.

3.        С цел да се осигури еднообразно прилагане на настоящия член, ЕОЦКП разработва проекти на изпълнителни технически стандарти за определяне на формàта на уведомлението.

4.        ЕОЦКП предоставя на Комисията тези проекти на изпълнителни технически стандарти до [да се въведе дата].

5.        Комисията се оправомощава да приема посочените в параграф 3 от настоящия член изпълнителни технически стандарти в съответствие с процедурата, предвидена в член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 16

ЕОЦКП поддържа свободно достъпна по интернет централна база данни на всички управители на Европейски фондове за рисков капитал и на всички фондове за рисков капитал, регистрирани в Съюза, както и страните, в които те извършват дейност, в съответствие с настоящия регламент.

Член 17

1.        Компетентният орган на държавата членка по произход контролира спазването на определените в настоящия регламент изисквания.

1a.      В случай че компетентният орган на приемащата държава членка има ясни и очевидни причини да счита, че управителят на фонд за рисков капитал е в нарушение на настоящия регламент в рамките на своята територия, той съответно незабавно информира компетентния орган на държавата членка по произход. Държавата членка по произход предприема необходимите мерки.

1б.      Ако управителят на фонд за рисков капитал не се съобрази с настоящия регламент въпреки мерките, предприети от компетентния орган на държавата членка по произход, или ако компетентният орган на държавата членка по произход не предприеме действия в разумен срок, компетентният орган на приемащата държава членка предприема всички необходими мерки, за да защити инвеститорите, след като информира компетентния орган на държавата членка по произход.

1в.      В случай на неразбирателство между компетентния орган на държавата членка по произход и този на приемащата държава членка относно адекватността на Европейския фонд за рисков капитал за инвеститорите на приемащия пазар, единият или и двата засегнати компетентни органа могат да отнесат въпроса до ЕОЦКП съгласно член 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 18

Компетентните органи разполагат, в съответствие с националното право, с всички правомощия за осъществяването на надзор и разследвания, необходими за упражняването на функциите им. По-специално, те разполагат с правомощията да:

a)        изискат достъп до всеки документ под всякаква форма и да получат или направят копие от него;

б)        изискат от управител на фонд за рисков капитал да предостави информация незабавно;

в)        да изискат информация от всяко лице, свързано с дейността на управителя на фонд за рисков капитал или на допустимия фонд за рисков капитал;

г)        извършват проверки на място със или без предупреждение;

д)        издадат заповед с цел да се гарантира, че управител на фонд за рисков капитал съблюдава изискванията на настоящия регламент и се въздържа от повторение на всяко поведение, което може да представлява негово нарушение.

Член 19

1.        Държавите членки определят правилата относно санкциите, приложими при нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното изпълнение. Предвидените санкции са ефективни, съразмерни и възпиращи.

2.        До [24 месеца след влизането в сила на настоящия регламент] държавите членки уведомяват Комисията и EOЦКП за правилата, посочени в параграф 1. Те уведомяват незабавно Комисията и EOЦКП за всякакви последващи изменения в нея.

Член 20

1.        Компетентният орган на държавата членка по произход предприема посочените в параграф 2 подходящи мерки, ако управител на фонд за рисков капитал:

a)        в нарушение на член 5 не съблюдава приложимите към състава на портфейла изисквания;

б)        в нарушение на член 6 търгува допустим фонд за рисков капитал с други инвеститори, освен допустимите;

в)        в нарушение на изискванията на член 13 не се регистрира при допустимия компетентен орган на своята държава членка по произход.

2.        В случаите по параграф 1 компетентният орган на държавата членка по произход предприема следните мерки, по целесъобразност:

а)        забранява използването на обозначението „Европейски фонд за рисков капитал“ за търгуването на един или повече допустими фондове за рисков капитал от управителя на фонд за рисков капитал;

б)        заличава управителя на фонд за рисков капитал от регистъра.

3.        Компетентният орган на държавата членка по произход информира компетентните органи на приемащата държава членка, указана в съответствие с член 13, параграф 1, буква г), за заличаването на управителя на фонд за рисков капитал от регистъра, посочен в параграф 2, буква б) от настоящия член.

4.        Правото да се търгуват един или повече допустими фондове за рисков капитал под обозначението „Европейски фонд за рисков капитал“ на пазарите в Съюза се прекратява с незабавно действие, считано от датата на решението на компетентния орган, посочен в параграф 2, букви а) или б).

Член 21

1.        Компетентните органи ▌си сътрудничат с ЕОЦКП за целите на настоящия регламент в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010.

2.        Компетентните органи незабавно предоставят на ЕОЦКП цялата необходима информация за изпълнение на неговите задължения, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010. По-конкретно, ЕОЦКП и компетентните органи обменят цялата информация и документация, необходими за установяването и санкционирането на нарушения на настоящия регламент.

Член 22

1.        Всички лица, които работят или са работили за компетентните органи или ЕОЦКП, както и одиторите и експертите, инструктирани от компетентните органи, са обвързани със задължението за спазване на професионална тайна. Никаква поверителна информация, която тези лица получават при изпълнение на служебните си задължения, не се разкрива на лица или органи, освен в обобщена или сбита форма, така че да е невъзможно отделното установяване на управители на фондове за рисков капитал и допустими фондове за рисков капитал, като не се засягат случаите, предмет на наказателното право и производствата по настоящия регламент.

2.        Компетентните органи на държавите членки или ЕОЦКП не биват възпрепятствани да обменят информация в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент или на друго право на Съюза, приложимо към управителите на фондовете за рисков капитал и допустимите фондове за рисков капитал.

3.        Когато компетентните органи и ЕОЦКП получават поверителна информация в съответствие с параграф 2, те могат да я използват само при изпълнение на задълженията си и за целите на административните и съдебни производства.

ГЛАВА IV

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 23

1.        Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при условията, предвидени в настоящия член.

2.        Делегирането на правомощия по ▌член 8, параграф 5, се предоставя на Комисията за период от четири години, считано от ...[13] . Комисията изготвя доклад относно предоставените правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на четиригодишния срок. Предоставянето на правомощия се подновява мълчаливо за периоди с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възрази срещу подобно подновяване не по-късно от три месеца преди края на всеки период.

3.        Делегирането на правомощия по ▌член 8, параграф 5, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решение за оттегляне се прекратява посоченото в него предоставяне на правомощия. Решението за оттегляне влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в него по-късна дата. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.        Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява за него едновременно Европейския парламент и Съвета.

5.        Делегиран акт, приет съгласно ▌ член 8, параграф 5, влиза в сила само ако Европейският парламент или Съветът не отправят възражение в рамките на три месеца след получаването на уведомление за него или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът уведомят Комисията, че нямат възражения. Този срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 23а

До ...[14] ЕОЦКП извършва оценка на нуждите си от персонал и ресурси, свързани с изпълнението на неговите правомощия и задължения в съответствие с настоящия регламент, и представя доклад пред Европейския парламент, Съвета и Комисията.

Член 24

1.        До 22 юли 2017 г. Комисията преразглежда настоящия регламент. В прегледа се включва общо проучване на действието на неговите правила и на опита, придобит при прилагането им, включително:

a)        степента, в която обозначението „Европейски фонд за рисков капитал“ е било използвано от управителите на фондове за рисков капитал в различните държави членки — на съответния вътрешен пазар или в трансграничен план;

б)        обхвата на настоящия регламент, включително възможността за разширяването на пазара на Европейските фондове за рисков капитал към инвеститори на дребно;

бa)      доколко са подходящи изискванията за информация по член 12, по-специално дали са достатъчни, за да позволят на инвеститорите да взимат информирани инвестиционни решения;

бб)      ефективността, пропорционалността и прилагането на санкции, предвидени от държавите членки в съответствие с настоящия регламент;

бв)      географското и отрасловото разпределение на инвестициите, направени от Европейските фондове за рисков капитал;

бг)      въздействието на настоящия регламент върху пазара на рисков капитал и върху приноса по отношение на водещата промишлена роля на Съюза и предизвикателствата пред обществото, посочени в приложение І, съответно част ІІ и ІІІ от Регламент (ЕС) № .../... на Европейския парламент и на Съвета от ... за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.).

Прегледът включва и проучване на възможното отрицателно или положително въздействие на други финансови регламенти на Съюза и финансови инструменти на Съюза за МСП върху функционирането на правилата на настоящия регламент.

2.        След прегледа посочен в параграф 1 и след допитване до ЕОЦКП, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, придружен при необходимост от законодателно предложение.

Член 25

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага се от 22 юли 2013 г., с изключение на ▌член 8, параграф 5, който се прилага от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в ...

За Европейския парламент                        За Съвета

Председател                                               Председател

 • [1]  Все още непубликувано в Официален вестник.
 • [2] * Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.
 • [3]               ОВ C …, стр…
 • [4]               ОВ С…, стр. .
 • [5]               ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1.
 • [6]               ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1.
 • [7]               ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 201.
 • [8]               ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.
 • [9]              ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.
 • [10]               ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.
 • [11]             ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 38.
 • [12]             OВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 64.
 • [13]             ОВ: Моля въведете датата на влизане в сила на настоящия регламент.
 • [14]             ОВ: Моля въведете датата 12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси (27.4.2012)

на вниманието на комисия по икономически и парични въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските фондове за рисков капитал
(COM(2011)0860 – C7‑0490/2011 – 2011/0417(COD))

Докладчик по становище: Димитър Стоянов

КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението за регламент създава правната рамка, регулираща възможността различни инвестиционни фондове да получат названието „Европейски фонд за рисков капитал“ и „паспорт“ за рисков капитал. Целта е създаването на европейски сектор на инвестициите на рисков капитал за малки и средни предприятия (МСП).

Предложението за регламент определя критериите по отношение на разполагаемите активи, на които даден фонд трябва да отговаря, за да получи горепосочените название и паспорт. Също така се определят изискванията към управителите на фондове за рискови капитали и ограниченията относно инвестициите, които могат да се осъществяват с активите на фонда.

Следва да се отбележи, че съществуват вече две директиви по отношение на инвестиционните фондове, Директива 2011/61/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, съдържащи правила относно инвестиционните фондове, тяхното управление и приложимите правила за инвеститорите в подобни фондове. С настоящото становище се цели осигуряването на съответствие между предложението за регламент и тези действащи законодателни актове.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Рисковият капитал предоставя финансиране на предприятия, които обикновено са много малки,намират се на ранен етап от своето стопанско развитие, но същевременно притежават значителен потенциал за растеж и експанзия. Фондовете за рисков капитал предоставят на тези предприятия и ценен експертен опит и познания, делови контакти, добавената стойност за активите от дадена търговска марка и стратегически съвети.Чрез предоставянето на финансиране и съвети на тези предприятия, фондовете за рисков капитал стимулират икономическия растеж, допринасят за създаването на работни места, насърчават иновативните предприятия, увеличават инвестициите им в научноизследователска и развойна дейност и насърчават предприемачеството, иновациите и конкурентоспособността в Съюза.

(1) Рисковият капитал предоставя финансиране на предприятия, които обикновено са много малки,намират се на ранен етап от своето стопанско развитие, но същевременно притежават значителен потенциал за растеж и експанзия. Фондовете за рисков капитал предоставят на тези предприятия и ценен експертен опит и познания, делови контакти, добавената стойност за активите от дадена търговска марка и стратегически съвети. Чрез предоставянето на финансиране и съвети на тези предприятия, фондовете за рисков капитал стимулират икономическия растеж, допринасят за създаването на работни места и набирането на капитали, насърчават създаването и развитието на иновативните предприятия, увеличават инвестициите им в научноизследователска и развойна дейност и насърчават предприемачеството, иновациите и конкурентоспособността в Съюза.

Изменение  2

Предложение за регламент

Член 3 - буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) „допустим фонд за рисков капитал“ е предприятие за колективно инвестиране, което инвестира най-малко 70 % от общия си внесен капитал и записания и непоискан капитал в активи, които представляват допустими инвестиции;

а) „допустим фонд за рисков капитал“ е предприятие за колективно инвестиране, което инвестира най-малко 70 % от общия си внесен капитал и записания и непоискан капитал в активи, които представляват допустими инвестиции, независимо дали предприятието за колективно инвестиране е от отворен или затворен тип;

Обосновка

Изясняване на текста с цел да се запълни правна празнота, която би довела до субективно тълкуване.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Европейските фондове за рисков капитал

Позовавания

COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

17.1.2012 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

JURI

17.1.2012 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Димитър Стоянов

25.1.2012 г

 

 

 

Разглеждане в комисия

26.3.2012 г.

 

 

 

Дата на приемане

26.4.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Димитър Стоянов, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Axel Voss

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Karin Kadenbach

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Европейските фондове за рисков капитал

Позовавания

COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD)

Дата на представяне на ЕП

7.12.2011 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

17.1.2012 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

17.1.2012 г.

IMCO

17.1.2012 г.

JURI

17.1.2012 г.

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ITRE

24.1.2012 г.

IMCO

29.2.2012 г.

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Philippe Lamberts

25.10.2011 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

20.3.2012 г.

26.4.2012 г.

 

 

Дата на приемане

31.5.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

3

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Sophie Auconie, Thijs Berman, Philippe De Backer, Vicky Ford, Danuta Maria Hübner, Olle Ludvigsson, Mario Mauro

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Margrete Auken

Дата на внасяне

6.6.2012 г.