ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech rizikového kapitálu

5. 6. 2012 - (COM(2011)0860 – C7‑0490/2011 – 2011/0417(COD)) - ***I

Hospodářský a měnový výbor
Zpravodaj: Philippe Lamberts


Postup : 2011/0417(COD)
Průběh na zasedání

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech rizikového kapitálu

(COM(2011)0860 – C7‑0490/2011 – 2011/0417(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0860),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 114 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0490/2011),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 26. dubna 2012[1],

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro právní záležitosti (A7-0193/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu, Radě a Komisi a vnitrostátním parlamentům.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu Komise

---------------------------------------------------------

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o evropských fondech rizikového kapitálu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky[2],

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru[3],

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)       Rizikový kapitál poskytuje finanční prostředky podnikům, které jsou obecně velmi malé, v prvotních stádiích existence a mají velký potenciál pro růst a rozšiřování. Ačkoli fondy rizikového kapitálu často investují do nově zakládaných podniků, existují případy, kdy je vhodné investovat do transformace podniků, které byly založeny před více než pěti lety. Fondy rizikového kapitálu ▌ podnikům také poskytují cenné odborné schopnosti a znalosti, obchodní kontakty, hodnotu obchodní značky a strategické poradenství. Poskytováním finančních prostředků a poradenství těmto podnikům fondy rizikového kapitálu stimulují hospodářský růst, přispívají k vytváření pracovních míst a mobilizaci kapitálu, podporují zakládánírozšiřování inovačních podniků, zvyšují jejich investice do výzkumu a vývoje a posilují podnikavost, inovace a konkurenceschopnost v souladucíli strategie EU 2020 a v kontextu dlouhodobých problémů členských států, např. problémů uvedených ve zprávě Evropského systému pro strategickoupolitickou analýzu (ESPAS)názvem Globální trendy do roku 2030. Aby se zvýšily investice do malýchstředních podniků (MSP), měly by být investice podle tohoto nařízení součástí investic, které bude Komise realizovatsouvislostirámcovým programem pro výzkuminovace Horizont 2020. Komise by měla předložit integrovanou strategii finančních nástrojů pro maléstřední podnikyposoudit dopady směrnice Evropského parlamentuRady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009přístupupojišťovacízajišťovací činnostijejím výkonu (Solventnost II)[4], směrnice Evropského parlamentuRady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006přístupučinnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu[5]směrnice Evropského parlamentuRady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006kapitálové přiměřenosti investičních podnikůúvěrových institucí[6] na dostupnost rizikového kapitálu.

(2)       Je nutné stanovit společný rámec pravidel pro používání označení „evropský fond rizikového kapitálu“, zejména co se týče složení portfolia fondů, které jsou pod tímto označením provozovány, jejich způsobilých investičních cílů, investičních nástrojů, jež mohou používat, a kategorií investorů, kteří jsou způsobilí k investování do těchto fondů podle jednotných pravidel v Unii. Při neexistenci tohoto společného rámce hrozí, že by členské státy na vnitrostátní úrovni přijímaly odchylná opatření, což by mělo přímý negativní dopad na řádné fungování vnitřního trhu a vedlo by to k vytváření překážek na vnitřním trhu, protože fondy rizikového kapitálu, které chtějí působit v celé Unii, by se musely řídit různými pravidly v různých členských státech. Kromě toho by mohly odchylné požadavky na složení portfolia, investiční cíle a způsobilé investory vést k různé úrovni ochrany investorů a způsobovat nejasnosti ohledně investičního návrhu určitého „evropského fondu rizikového kapitálu“. Investoři by dále měli mít možnost porovnávat investiční návrhy různých fondů rizikového kapitálu. Je nezbytné odstranit značné překážky pro přeshraniční získávání finančních prostředků do fondů rizikového kapitálu, zamezit narušení hospodářské soutěže mezi těmito fondy a zabránit dalším možným překážkám pro obchod a značnému narušení hospodářské soutěže v budoucnosti. V důsledku toho je vhodným právním základem článek 114 Smlouvy o fungování EU vykládaný podle ustálené judikatury Soudního dvora Evropské unie.

(3)       Je nezbytné přijmout nařízení, kterým se stanoví jednotná pravidla pro evropské fondy rizikového kapitálu a příslušné povinnosti pro jejich správce ve všech členských státech, kteří chtějí získávat kapitál v celé Unii a používat označení „evropský fond rizikového kapitálu“. Tyto požadavky by měly zajistit důvěru investorů, kteří chtějí do fondů rizikového kapitálu investovat.

(3a)     Proces vytváření evropského fondu rizikového kapitálu by měl probíhat co nejrychleji, aby se snížily náklady na zřizování nových fondů na trhu.

(4)       Definování kvalitativních požadavků pro používání označení „evropský fond rizikového kapitálu“ formou nařízení by zajistilo, že tyto požadavky budou přímo platné pro správce subjektů kolektivního investování, které získávají finanční prostředky pod tímto označením. To by zamezilo existenci odlišných vnitrostátních požadavků v důsledku provádění směrnice, a tak zajistilo jednotné podmínky pro používání tohoto označení. Nařízení by vyžadovalo, aby správci subjektů kolektivního investování, které používají toto označení, museli dodržovat stejná pravidla v celé Unii, což by zároveň posílilo důvěru investorů, kteří chtějí investovat do fondů rizikového kapitálu. Nařízení by rovněž zjednodušilo složitou regulaci a snížilo náklady správců na plnění často odlišných vnitrostátních pravidel, kterými se fondy rizikového kapitálu řídí, zejména v případě správců, kteří chtějí získávat finanční prostředky ze zahraničí. Nařízení by rovněž přispělo k eliminaci narušení hospodářské soutěže. Komise by měla do konce roku 2012 předložit zprávudaňových překážkách,nimž se fondy rizikového kapitálu setkávajírůzných členských státech,měla by nadále usilovatdosažení rovných podmínek ve fiskální oblasti.

(5)       S cílem vyjasnit vztah mezi tímto nařízením a pravidly týkajícími se subjektů kolektivního investování a jejich správců je nezbytné stanovit, že se toto nařízení vztahuje pouze na správce jiných subjektů kolektivního investování než SKIPCP v souladu s článkem 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), které jsou usazené v Unii a registrované u příslušného orgánu ve svém domovském členském státě v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/61/ES ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010. Kromě toho by se toto nařízení mělo vztahovat jen na správce, kteří spravují portfolia kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, jejichž celková spravovaná aktiva nepřekročí hranici ve výši 500 milionů EUR. Správci fondů rizikového kapitálu registrovaní podle tohoto nařízení, jejichž celková aktiva následně překročí hranici 500 milionů EUR,kteří tedysouladučlánkem 6 směrnice 2011/61/EU musí mít povolení příslušného orgánu ve svém domovském členském státě, by měli mít nadále možnost používat označení „evropský fond rizikového kapitálu“ a v souladutímto nařízením uvádět kvalifikované evropské fondy rizikového kapitáluUnii na trh za předpokladu, žesouvislostikvalifikovanými fondy rizikového kapitálu neustále splňují podmínky tohoto nařízení.

(6)       Na správce subjektů kolektivního investování, kteří nechtějí používat označení „evropský fond rizikového kapitálu“, by se toto nařízení vztahovat nemělo. V těchto případech nadále platí stávající vnitrostátní pravidla a obecná pravidla Unie.

(6a)     Evropské fondy rizikového kapitálu mohou hrát důležitou úlohu ve zlepšování přístupu malýchstředních podnikůfinančním prostředkům, ale stále existuje riziko, že evropské fondy rizikového kapitálu jsou využíványnezamýšleným účelům, přestože jsoudispozici záruky jejich řádného využívání. Orgány dohledu by této skutečnosti měly věnovat pozornostměl by být proveden přezkum, aby se zajistilo, že veškeré případné nedostatky budou odstraněny.

(7)       Toto nařízení by mělo stanovit jednotná pravidla týkající se povahy kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, zejména podniků v portfoliu, do nichž mohou kvalifikované fondy rizikového kapitálu investovat, a investičních nástrojů, které mohou být použity. To je nezbytné, aby bylo možné jasně oddělit kvalifikovaný fond rizikového kapitálu od ostatních alternativních investičních fondů, které se angažují v jiných, méně specializovaných investičních strategiích, například v oblasti vlastního kapitálu společností nebo investic do nemovitostí.

(8)       V souladu s cílem přesného vymezení subjektů kolektivního investování, na něž se bude toto nařízení vztahovat, a za účelem zajištění jejich zaměření na poskytování kapitálu malým podnikům v prvotních fázích jejich existence, by mělo být označení „evropský fond rizikového kapitálu“ omezeno ▌ na ty fondy, které do dvou let po první investicisouladutímto nařízením investujíprůměru alespoň 55 %poté alespoň 70 % svého splaceného upsaného kapitálu do těchto podniků,to po odečtení veškerých příslušných nákladů, krátkodobého držení hotovostipeněžních ekvivalentů. Příslušné náklady by měly zahrnovat všechny poplatky, výdajesrážky, které přímo či nepřímo hradí investořina nichž se správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu dohodlinvestory.

(8a)     Správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu by měl mít po celou dobu existence tohoto fondu možnost získávat další kapitálové závazky.

(8b)     Nástroje kvazivlastního kapitálu zahrnují druh finančního nástroje,něhož je výnos spojen se ziskem nebo ztrátou kvalifikovaného podnikuportfoliujehož splacení nenípřípadě selhání zcela zajištěno. Tyto nástroje zahrnují nejrůznější finanční nástroje, např. podřízené půjčky, vklady tichého společníka, účastnické půjčky, práva na podíl ze zisku, směnitelné obligaceopční obligace.

(9)       Za účelem zavedení zásadní záruky, která odliší kvalifikované fondy rizikového kapitálu podle tohoto nařízení od širší kategorie alternativních investičních fondů, které obchodují s emitovanými cennými papíry na sekundárních trzích, je potřeba omezit působení kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu pouze na investování do přímo emitovaných nástrojů.

(10)     S cílem umožnit správcům fondů rizikového kapitálu určitou míru flexibility v řízení investic a likvidity jejich kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu by mělo být do dvou let po první investici podle tohoto nařízení povoleno obchodování na sekundárních trzích, napříkladakciemi nebo podílynekvalifikovaných podnicíchportfoliu, do maximální hodnoty nepřesahující v průměru 45 %poté 30 % splaceného upsaného kapitálu fondu,to po odečtení veškerých příslušných nákladů. Krátkodobé držení hotovosti a peněžních ekvivalentů by nemělo být při výpočtu tohoto limitu zohledněno.

(11)     S cílem zajistit, aby označení „evropský fond rizikového kapitálu“ bylo spolehlivé a snadno rozpoznatelné pro investory v celé Unii, mělo by toto nařízení stanovit, že označení „evropský fond rizikového kapitálu“ smějí v rámci uvádění kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu na trh v celé Unii používat pouze správci fondů rizikového kapitálu, které splňují jednotná kritéria kvality stanovená v tomto nařízení.

(12)     S cílem zajistit jasný a snadno rozpoznatelný profil kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, který odpovídá jejich účelu, měla by existovat jednotná pravidla pro složení portfolia a techniky investování, které mohou být u těchto kvalifikovaných fondů používány, včetně půjček.

(13)     S cílem zajistit, aby kvalifikované fondy rizikového kapitálu nepřispívaly k vytváření systémových rizik a aby se ve svých investičních aktivitách soustředily na podporu kvalifikovaných společností v portfoliu, ▌mělo by být na úrovni těchto fondů povoleno půjčování nebo využívání pákového efektu pouzerozsahu nesplaceného upsaného kapitálu. Aby však fond mohl pokrýt mimořádné potřeby likvidity, které se mohou objevit mezi výzvou investorům k převedení upsaného kapitálu a skutečným připsáním kapitálu na jeho účty, měly by být povoleny krátkodobé půjčky.

(14)     S cílem zajistit, aby kvalifikované fondy rizikového kapitálu byly nabízeny investorům, kteří mají znalosti, zkušenosti a kapacitu k tomu, aby na sebe převzali rizika s těmito fondy spojená, a aby byla zachována důvěra investorů v kvalifikované fondy rizikového kapitálu, měly by být stanoveny určité speciální záruky. Kvalifikované fondy rizikového kapitálu by tudíž měly být v zásadě nabízeny jen investorům z řad profesionálních klientů nebo takovým, které lze považovat za profesionální klienty v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů. Tato kategorie zahrnuje správce fondů rizikového kapitálu, kteří sami investují do fondů rizikového kapitálu. Aby však bylo možné vytvořit dostatečně širokou investorskou základnu pro investice do fondů rizikového kapitálu, je rovněž žádoucí, aby k těmto kvalifikovaným fondům rizikového kapitálu měli přístup i další investoři, včetně jednotlivců s vysokým čistým jměním. Pro tyto jiné investory by měly být stanoveny speciální záruky, aby se zajistilo, že kvalifikované fondy rizikového kapitálu budou nabízeny pouze investorům s vhodným profilem pro uskutečnění takových investic. Tyto záruky vylučují nabízení prostřednictvím programů pravidelného spoření. Mimoto by měli mít vedoucí pracovníci, ředitelé nebo zaměstnanci správce fondu rizikového kapitálu možnost investovat, jde-liinvestici do kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, který spravují.

(15)     S cílem zajistit, aby označení „evropský fond rizikového kapitálu“ používali pouze správci fondů rizikového kapitálu, které splňují jednotná kritéria kvality, pokud jde o jejich působení na trhu, mělo by toto nařízení stanovit pravidla chování a vztahu správce fondu rizikového kapitálu a jeho investorů. Z téhož důvodu by toto nařízení mělo také stanovit jednotné podmínky týkající se řešení střetu zájmů těmito správci. Tato pravidla by měla rovněž vyžadovat, aby správce měl přijata nezbytná organizační a administrativní opatření pro zajištění správného řešení střetů zájmů.

(16)     Pro zajištění integrity označení „evropský fond rizikového kapitálu“ by toto nařízení mělo rovněž obsahovat kritéria kvality týkající se organizace správce fondu rizikového kapitálu. Toto nařízení by tudíž mělo stanovit jednotné, přiměřené požadavky týkající se potřeby udržovat dostatečné technické a lidské zdroje i vlastní finanční prostředky pro řádnou správu kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu.

(17)     Pro účely ochrany investorů je nezbytné zajistit, aby aktiva kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu byla řádně oceněna. Stanovy kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu by tudíž měly obsahovat pravidla o oceňování aktiv. Tak by měla být zajištěna poctivost a transparentnost oceňování.

(18)     S cílem zajistit, aby správci fondů rizikového kapitálu, které používají označení „evropský fond rizikového kapitálu“, řádně vykazovali činnosti fondu, měla by být stanovena jednotná pravidla pro výroční zprávy.

(19)     Pro zajištění integrity označení „evropský fond rizikového kapitálu“ v očích investorů je nezbytné, aby toto označení používali pouze správci fondů rizikového kapitálu, jejichž investiční politika a investiční cíle jsou plně transparentní. Toto nařízení by tudíž mělo stanovit jednotná pravidla týkající se požadavků na zveřejňování, která jsou závazná pro správce fondů rizikového kapitálu ve vztahu k investorům. Zejména by měly být stanoveny informační povinnosti vykonávané před uzavřením smluv ve vztahu k investiční strategii a cílům kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, používaným investičním nástrojům, informacím o nákladech a souvisejících poplatcích a poměru rizika a výnosů u dané investice navrhované ze strany kvalifikovaného fondu. S cílem dosáhnout vysoké míry transparentnosti by tyto informační požadavky měly zahrnovat také informace o způsobu stanovení odměny správce fondu rizikového kapitálu.

(20)     S cílem zajistit účinný dohled nad plněním jednotných požadavků uvedených v tomto nařízení by měl na to, zda správci fondů rizikového kapitálu dodržují jednotné požadavky stanovené v tomto nařízení, dohlížet příslušný orgán domovského členského státu. Správce fondu rizikového kapitálu, který chce svůj kvalifikovaný fond nabízet pod označením „evropský fond rizikového kapitálu“, by tudíž měl o svém záměru uvědomit příslušný orgán svého domovského členského státu. Jestliže byly poskytnuty všechny nezbytné informace a přijata vhodná opatření, aby byly splněny požadavky tohoto nařízení, příslušný orgán by měl správce fondu rizikového kapitálu zaregistrovat. Tato registrace by měla být platná v celé Unii.

(21)     S cílem zajistit účinný dohled nad dodržováním stanovených jednotných kritérií by toto nařízení mělo obsahovat pravidla týkající se okolností, za nichž je zapotřebí informace poskytnuté příslušnému orgánu v domovském členském státě aktualizovat.

(22)     Pro zajištění účinného dohledu nad plněním stanovených požadavků by toto nařízení mělo rovněž stanovit proces přeshraničních oznámení mezi příslušnými orgány dohledu, který se spustí na základě registrace správce fondu rizikového kapitálu v jeho domovském státě.

(23)     Za účelem zachování transparentních podmínek pro uvádění kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu na trh v celé Unii by Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) (ESMA), zřízený nařízením Evropského parlamentuRady (EU) č. 1095/2010[7], měl být pověřen vedením centrální databáze obsahující všechny kvalifikované fondy rizikového kapitálu registrované v souladu s tímto nařízením.

(32c)   Pro zajištění účinného dohledu nad dodržováním stanovených jednotných kritérií by toto nařízení mělo obsahovat seznam pravomocí dohledu, které by příslušné orgány měly mít k dispozici.

(25)     S cílem zajistit řádné uplatňování by toto nařízení mělo obsahovat sankce za porušení jeho hlavních ustanovení, konkrétně pravidel týkajících se složení portfolia, záruk souvisejících s identitou způsobilých investorů a používání označení „evropský fond rizikového kapitálu“ pouze registrovanými správci fondů rizikového kapitálu. Mělo by být stanoveno, že porušení těchto hlavních ustanovení s sebou nese zákaz používání tohoto označení a výmaz správce fondu rizikového kapitálu z rejstříku.

(26)     Příslušné orgány v domovském a hostitelském členském státě a ESMA by si měly vyměňovat informace týkající se dohledu.

(27)     Účinná spolupráce v oblasti regulace mezi subjekty pověřenými dohledem nad dodržováním jednotných kritérií stanovených v tomto nařízení vyžaduje, aby se na všechny příslušné vnitrostátní orgány a ESMA vztahovala vysoká úroveň profesního tajemství.

(28)     Technické normy ve finančních službách by měly zajistit důslednou harmonizaci a vysokou úroveň dohledu v celé Unii. Vzhledem k vysoce odborným znalostem, jimiž ESMA disponuje, by bylo účinné a vhodné pověřit tento orgán vypracováním návrhů prováděcích technických norem bez politických rozhodnutí a jejich předložením Komisi.

(29)     Komise by měla být zmocněna k přijetí prováděcích technických norem prostřednictvím prováděcích aktů v souladu s článkem 291 Smlouvy o fungování Evropské unie a v souladu s článkem 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES. Orgán ESMA by měl být pověřen vypracováním návrhu prováděcích technických norem týkajících se formátu ▌oznamování uvedenéhotomto nařízení.

(30)     Za účelem upřesnění požadavků stanovených v tomto nařízení by měla být Komise v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie zmocněna přijímat akty, pokud jde o ▌druhy střetů zájmů, kterých se správci fondů rizikového kapitálu musejí vyvarovat, a kroky, které je třeba v tomto ohledu podniknout. Je zvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Komise by při přípravěvypracování aktůpřenesené pravomoci měla zajistit souběžné, včasnévhodné předání příslušných dokumentů Evropskému parlamentuRadě.

(32)     ▌ Současněpřezkumem směrnice 2011/61/EU nebo ihned po jeho provedení by měl být proveden přezkum tohoto nařízení za účelem zohlednění vývoje trhu rizikového kapitálu. Na základě tohoto přezkumu by Komise měla Evropskému parlamentu a Radě předložit zprávu případně doprovázenou legislativními změnami.

(32a)   Je nezbytné zajistit, aby Komise prováděla pravidelné posuzování efektivnosti veřejných systémů, které se používajíUnii na podporu trhu rizikového kapitálu.

(32b)   Pro zajištění toho, aby pravidla státní podpory vztahující se na podporu členských států evropským fondům rizikového kapitálu skutečně podněcovala inovace,přitom zachovávala spravedlivou hospodářskou soutěž, je zvláště důležitá úzká koordinace činnosti komisaře pro výzkum, inovacevědukomisaře pro hospodářskou soutěž.

(32c)   Je nutné mít na zřeteli, že investice rizikového kapitálu do ekologických technologií jsou zásadní hybnou silou transformace hospodářství Unieohledem na cíl učinitUnie globálního vůdčího činitele, pokud jde energetickou účinnostúčelné využívání zdrojů. Komise by proto měla do konce roku 2012 předložit zprávu nastiňující vhodné právní cesty, jak poskytnout regulační pobídky, které by motivovaly rizikový kapitálinvesticím do ekologických technologií.

(33)     Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznávané Listinou základních práv Evropské unie, včetně práva na respektování soukromého a rodinného života (článek 7) a svobodu podnikání (článek 16).

(34)     Zpracovávání osobních údajů prováděné v členských státech v souvislosti s tímto nařízením a pod dohledem příslušných orgánů členských států, zejména nezávislých veřejných orgánů určených členskými státy, se řídí směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů[8] a o volném pohybu těchto údajů. Zpracovávání údajů prováděné Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy v rámci tohoto nařízení a pod dohledem evropského inspektora ochrany údajů se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Unie a o volném pohybu těchto údajů[9].

(35)     Přijetím tohoto nařízení by nemělo být dotčeno uplatňování pravidel státní pomoci na kvalifikované fondy rizikového kapitálu.

(36)     Vzhledemtomu, že cílů tohoto nařízení, tj. zajistit, aby se na uvádění kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu na trh vztahovaly jednotné požadavky, a zřídit jednoduchý registrační systém pro správce fondů rizikového kapitálu,tím plně zohlednit potřebu vyvážit bezpečnostspolehlivost spojenoupoužíváním označení „evropský fond rizikového kapitálu“efektivním fungováním trhu rizikového kapitálunáklady pro jednotlivé zúčastněné strany, lze lépe dosáhnout na úrovni Unie, může Unie ▌přijímat opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku toto nařízení toto nařízení ▌nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(36a)   Rámcové programy Unie určené na podporu výzkumu, inovacíkonkurenceschopnosti malýchstředních podniků přispívajívytvoření evropského prostředí příznivého pro rizikový kapitáldoplňují toto nařízení. Zahrnují opatření podporující příliv rizikového kapitálu, zejména ze zahraničí. Jsou založeny na síti evropských investorů rizikového kapitálu, jako je např. Evropská asociace rizikového kapitálu, Síť evropských investorů rizikového kapitálusíť hlavních investorů rizikového kapitáluInternational Venture Club.

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Toto nařízení stanoví jednotné požadavky pro ty správce subjektů kolektivního investování, kteří chtějí používat označení „evropský fond rizikového kapitálu“, a podmínky pro uvádění subjektů kolektivního investování pod tímto označením na trh v Unii, čímž přispívá k hladkému fungování vnitřního trhu. Toto nařízení rovněž stanoví jednotná pravidla týkající se nabízení kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu způsobilým investorům v Unii, složení portfolia kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, způsobilých investičních nástrojů a technik, které používají kvalifikované fondy rizikového kapitálu, jakož i organizace, transparentnosti a chování správců fondů rizikového kapitálu, kteří uvádějí kvalifikované fondy rizikového kapitálu na trh v Unii.

Evropská investiční bankaKomise jakožto hlavní akcionáři EIF zajistí, aby EIFpřípadě investic do fondů rizikového kapitálu upřednostňoval evropské fondy rizikového kapitálu.

Článek 2

1.        Toto nařízení se vztahuje na správce subjektů kolektivního investování definované v čl. 3 písm. b), kteří jsou usazeni v Unii a podléhají registraci u příslušných orgánů svého domovského členského státu v souladu s čl. 3 odst. 3 písm. a) směrnice 2011/61/EU nebo získali povolení v souladu s touto směrnicí, za předpokladu, že tito správci spravují portfolia kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, u nichž celková hodnota spravovaných aktiv nepřesahuje částku 500 milionů EUR, nebo, v členských státech, jejichž měnou není euro, odpovídající hodnotu v národní měně ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost.

1a.      Správci fondů rizikového kapitálu registrovaní podle tohoto nařízenísouladučlánkem 13, jejichž celková aktiva po jejich registraci překročí hranici 500 milionů EUR,kteří tedysouladučlánkem 6 směrnice 2011/61/EU podléhají povolení příslušného orgánu ve svém domovském členském státě, mohou nadále používat označení „evropský fond rizikového kapitálu“mohou za podmínek stanovených tímto nařízením uvádět kvalifikované fondy rizikového kapitáluUnii na trh za předpokladu, žesouvislostikvalifikovanými fondy rizikového kapitálu neustále splňují podmínky tohoto nařízení.

1b.      Správci evropských fondů rizikového kapitálu registrovanísouladutímto nařízením mohou také spravovat subjekty SKIPCP podléhající povolení podle směrnice 2009/65/ES za předpokladu, že jsou externími správci.

2.        Při výpočtu hraniční hodnoty uvedené v odstavci 1 správci subjektů kolektivního investování, kteří spravují jiné fondy než kvalifikované fondy rizikového kapitálu, nemusí sčítat aktiva spravovaná v těchto jiných fondech.

Článek 3

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a)        „kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu“ se rozumí subjekt kolektivního investování, jehož upsaný kapitál nelze před likvidací fondu odkoupitkterý investuje do dvou let po první investici podle tohoto nařízeníprůměru alespoň 55 %poté alespoň 70 % svého splaceného upsaného kapitálu do aktiv, která představují kvalifikované investice,to po odečtení veškerých příslušných nákladů, krátkodobého držení hotovostipeněžních ekvivalentů;

aa)      „příslušnými náklady“ se rozumí všechny poplatky, výdajesrážky, které přímo či nepřímo hradí investořina nichž se správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu dohodlinvestory;

b)        „subjektem kolektivního investování“ se rozumí subjekt, který získává kapitál od většího množství investorů s cílem investovat tento kapitál ve prospěch těchto investorů v souladu se stanovenou investiční politikou a který není povinen získat povolení podle článku 5 směrnice 2009/65/ES;

c)        „kvalifikovanými investicemi“ se rozumí následující nástroje:

i)         nástroje investování do vlastního kapitálu nebo kvazivlastního kapitálu, které                jsou emitované:

-          kvalifikovaným podnikem v portfoliu a získané přímo kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu od kvalifikovaného podniku v portfoliu nebo

-          kvalifikovaným podnikem v portfoliu výměnou za majetkový cenný papír vydaný kvalifikovaným podnikem v portfoliu nebo

-          podnikem, jehož je kvalifikovaný podnik v portfoliu dceřinou společností, který byl získán kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu výměnou za kapitálový nástroj vydaný kvalifikovaným podnikem v portfoliu;

ii)       akcie kvalifikovaného podnikuportfoliu získané od stávajících akcionářů tohoto podniku;

iii)      podílové jednotky nebo akcie jednoho či více jiných kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu;

d)        „kvalifikovaným podnikem v portfoliu“ se rozumí podnik, který:

i)         v době investice kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu

-          nebyl kotován na regulovaném trhu definovaném v čl. 4 odst. 1 bodě 14 směrnice 2004/39/ES,

-          zaměstnává méně než 250 osob a 

-          jeho roční obrat buď nepřesahuje částku 50 milionů EUR, nebo jeho konečná roční rozvaha nepřesahuje 43 milionů EUR,

ii)       není sám subjektem kolektivního investování,

iii)      kromě poskytovatele finančních technologií není poskytovatelem finančních služeb,

iv)       není usazentřetí zemi, která se prezentuje jako offshorové finanční centrum a v níž nejsou žádné nebo pouze nominální daně, neprobíhá výměna informacídaňovými orgány jiných zemí, která má netransparentní právní, soudní nebo správní ustanovení nebo která neuplatňuje požadavek výrazné místní přítomnosti;

e)        „vlastním kapitálem“ se rozumí vlastnický podíl v podniku, který má podobu akcií nebo jiné formy účasti na kapitálu kvalifikovaného podniku v portfoliu, jenž byl vydán investorům;

f)         „kvazivlastním kapitálem“ se rozumí jakýkoli druh finančního nástroje, který je kombinací vlastního kapitáluúvěru nebo který obsahuje aspekt úvěru a u něhož je výnos založen především na ziscích nebo ztrátách kvalifikovaného podniku v portfoliu a který není zajištěn v případě selhání;

g)        „uváděním na trh“ se rozumí přímé nebo nepřímé nabízení nebo umísťování podílových jednotek nebo akcií fondu rizikového kapitálu, který správce fondu rizikového kapitálu spravuje, investorům s bydlištěm nebo se sídlem v Unii z podnětu správce nebo jeho jménem;

h)        „upsaným kapitálem“ se rozumí jakýkoli závazek, kterým se daná osoba zavazuje nabýt podíl ve fondu rizikového kapitálu nebo do tohoto fondu učinit kapitálové vklady;

i)         „správcem fondu rizikového kapitálu“ se rozumí právnická osoba, jejímž předmětem podnikatelské činnosti je správa jednoho nebo více kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu;

j)         „domovským členským státem“ se rozumí členský stát, v němž je správce fondu rizikového kapitálu usazen nebo zde má své sídlo;

k)        „hostitelským členským státem“ se rozumí:

i)         členský stát, který není jeho domovským členským státem,němž správce fondu rizikového kapitálu spravuje fondy rizikového kapitálu, nebo

ii)       členský stát, který není jeho domovským členským státem,němž správce fondu rizikového kapitálu nabízí podílové jednotky nebo akcie fondu rizikového kapitálu;

l)         „příslušným orgánem“ se rozumí vnitrostátní orgán, jejž domovský členský stát na základě právních předpisů pověří registrací správců subjektů kolektivního investování uvedených v čl. 2 odst. 1;

la)       „poskytovatelem finančních služeb“ se rozumí kterýkolinásledujících subjektů:

a)        kterýkolitěchto subjektů, ať již má sídloUnii nebo ve třetí zemi:

i)         úvěrové instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 směrnice 2006/48/ES,

ii)       investiční podnik ve smyslu čl. 4 odst. 1 směrnice 2004/39/ES,

iii)      pojišťovna ve smyslu čl. 13 odst. 1 směrnice 2009/138/ES,

iv)       finanční holdingová společnost ve smyslu článku 19 směrnice 2006/48/ES,

v)        smíšená holdingová společnost ve smyslu čl. 4 odst. 1 směrnice 2006/48/ES;

b)        jakýkoli subjekt, který vykonává jednu nebo více činností uvedenýchpřílozesměrnice 2004/39/ES nebopřílozesměrnice 2006/48/ES;

c)        subjekt, který jedná jako zprostředkovatel pro účely distribuce produktů subjektů uvedenýchpísmenu a)b);

Pokud jdepísmeno a) prvního pododstavce, kvalifikovaný fond rizikového kapitálu není usazentřetí zemi, která se prezentuje jako offshorové finanční centrum a v níž nejsou žádné nebo pouze nominální daně, neprobíhá výměna informacídaňovými orgány jiných zemí, která má netransparentní právní, soudní nebo správní ustanovení, nebo která neuplatňuje požadavek výrazné místní přítomnosti;

Pokud jdebod i) prvního pododstavce, dovoluje-li právní forma fondu rizikového kapitálu interní správurozhodne-li se řídící orgán tohoto fondu nejmenovat externího správce, je samotný fond rizikového kapitálu povolen jako správce fondu rizikového kapitálu.

KAPITOLA II

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ OZNAČENÍ „EVROPSKÝ FOND RIZIKOVÉHO KAPITÁLU“

Článek 4

Správci fondů rizikového kapitálu, kteří splňují požadavky stanovené v této kapitole, jsou oprávněni používat označení „evropský fond rizikového kapitálu“ v rámci uvádění kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu na trh v Unii.

Článek 5

1.        Správce fondu rizikového kapitálu zajistí, aby při získávání jiných aktiv než kvalifikovaných investic nebylo použito v průměru více než

a)        45 % do dvou let po první investici podle tohoto nařízení

b)        poté 30 %

splaceného upsaného kapitálu fondu po odečtení veškerých příslušných nákladů pro účely získání jiných aktiv než kvalifikovaných investic; krátkodobé držení hotovosti a peněžních ekvivalentů se pro účely výpočtu tohoto limitu nezohledňuje.

2.        Správce fondu rizikového kapitálu může na úrovni kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu poskytovat půjčky, vydávat dluhové obligace nebo poskytovat záruky pouze za předpokladu, že tyto půjčky, dluhové obligace nebo záruky jsou kryty nesplacenými závazky,proto nevedou ke zvýšení expozice fondu vůči riziku nad rámec jeho závazků.

Článek 6

1.        Správci fondů rizikového kapitálu nabízejí podílové jednotky a akcie kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu výhradně investorům, kteří jsou považováni za profesionální klienty v souladu s oddílem I přílohy II směrnice 2004/39/ES, nebo s nimi může být na požádání jako s profesionálními klienty zacházeno v souladu s oddílem II přílohy II směrnice 2004/39/ES, nebo jiným investorům, pokud:

a)        se tito jiní investoři zavážou investovat alespoň 50 000 EUR;

aa)      tito jiní investoři předloží správci fondu rizikového kapitálu posouzení vypracované úvěrovou institucí, jiným profesionálním subjektem finančního sektoru, na nějž se vztahuje směrnice 2004/39/ES, nebo správcovskou společností, jak je vymezena ve směrnici 2009/65/ES, jež dokládá jejich odborné znalosti, zkušenostiznalostioblasti adekvátního hodnocení investic do rizikového kapitálu;

▌1a.   Odstavec 1 se nevztahuje na investice vedoucích pracovníků, ředitelů nebo zaměstnanců správce fondu rizikového kapitálu, jde-liinvestici do kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, který spravují.

Článek 7

Správci fondů rizikového kapitálu ve vztahu ke kvalifikovaným fondům rizikového kapitálu, které spravují:

a)        jednají při výkonu svých činností s patřičnou dovedností, péčí a opatrností;

b)        uplatňují vhodné zásady a postupy s cílem zabránit nekalým praktikám, u nichž lze očekávat, že poškodí zájmy investorů a kvalifikovaných podniků v portfoliu;

c)        provozují své obchodní činnosti v nejlepším zájmu kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, které spravují, investorů v těchto kvalifikovaných fondech rizikového kapitálu, a v zájmu integrity trhu; zacházejíinvestory rovnocenně;

d)        uplatňují náležitou obezřetnost při výběru a průběžném sledování investic v kvalifikovaných podnicích v portfoliu;

e)        mají odpovídající znalosti a povědomí o kvalifikovaných podnicích v portfoliu, do nichž investují.

Článek 8

1. Správci fondů rizikového kapitálu rozpoznají střety zájmů a předcházejí jim, a není-li možné střetům zájmů předejít, řeší a sledují je a v souladu s odstavcem 4 tyto střety zájmů nahlásí s cílem zabránit tomu, aby nežádoucím způsobem ovlivnily zájmy kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a jejich investorů, a zajistí poctivé zacházení s kvalifikovanými fondy rizikového kapitálu, které spravují.

2. Správce fondu rizikového kapitálu určí především střety zájmů, které mohou vyvstat mezi

(a) správci fondů rizikového kapitálu, osobami, které skutečně řídí obchodní činnost správce fondu rizikového kapitálu, zaměstnanci nebo osobami, které přímo či nepřímo kontrolují správce fondu rizikového kapitálu nebo jsou tímto správcem kontrolovány, a kvalifikovaný fondem rizikového kapitálu řízeným správci fondů rizikového kapitálu nebo investory v těchto kvalifikovaných fondech rizikového kapitálu;

(b)  kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu nebo investory v tomto kvalifikovaném fondu a jiným kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu spravovaným stejným správcem fondu rizikového kapitálu nebo investory v tomto jiném kvalifikovaném fondu.

3. Správci fondů rizikového kapitálu používají účinné organizační a administrativní postupy pro splnění požadavků stanovených v odstavcích 1 a 2.

4. Oznámení konfliktů zájmů ve smyslu odstavce 1 se uplatní v případě, že organizační opatření přijatá správcem fondu rizikového kapitálu k rozpoznání, předcházení, řešení a sledování střetů zájmů nejsou dostatečná k tomu, aby s přiměřenou jistotou zajistila, že rizika poškození zájmů investorů budou odvrácena. Správci fondů rizikového kapitálu jasně oznámí obecnou povahu nebo zdroje střetů zájmů investorům předtím, než provedou obchod jejich jménem.

5. Komise se zmocňuje přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23, jimiž se stanoví:

(a) druhy střetů zájmů podle odstavce 2 tohoto článku;

(b)  opatření, která by měli správci fondů rizikového kapitálu v rámci svých struktur a organizačních a administrativních postupů přijmout k rozpoznávání, předcházení, řešení, sledování a oznamování střetů zájmů.

Článek 9

Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu mají vždy dostatečný kapitál a využívají přiměřené a vhodné lidské a technické zdroje, které jsou nezbytné k zajištění řádné správy těchto fondů.

Příslušný orgán sleduje dodržování požadavků uvedenýchodstavci 1.

Článek 10

Pravidla pro oceňování aktiv se uvádějí ve stanovách kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu.

Článek 10a

1.        Správce zajistí, aby byl pro každý evropský fond rizikového kapitálu, který spravuje, jmenován jeden depozitářsouladutímto článkem.

2.        Depozitářem smí být jen instituce, která podléhá obezřetnostní správěprůběžnému dohledu. Spadá do kategorie institucí, které jsou určeny členskými státy jako způsobilé být depozitářem podle čl. 23 odst. 3 směrnice 2009/65/ES.

3.        Depozitář odpovídá za ověřování vlastnictvívedení záznamů aktiv kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu.

4.        Depozitář odpovídá evropskému fondu rizikového kapitálujeho investorům za veškeré ztráty, které vzniklydůsledku jeho nedbalosti nebo úmyslného jednání.

Článek 11

1.        Správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu poskytne příslušnému orgánu domovského členského státu výroční zprávu za každý kvalifikovaný fond rizikového kapitálu, který spravuje, nejpozději 6 měsíců po skončení daného účetního roku. Zpráva uvede složení portfolia kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a činnosti z minulého roku. Bude rovněž obsahovat finanční účty kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu ověřené auditorem. Potvrdí, že peněžní prostředkyaktiva jsou držena jménem fonduže správce fondu rizikového kapitálu vytvářívede příslušné záznamyzajišťuje kontrolysouvislostivykonáváním jakéhokoli úkolu týkajícího se peněžních prostředkůaktiv kvalifikovaného fondu rizikového kapitálujeho investorůkontrolu nad nimi. Zpráva bude vypracována v souladu se stávajícími standardy finančního výkaznictví a podmínkami dohodnutými mezi správcem kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a investory. Správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu na požádání poskytne zprávu investorům. Správci a investoři fondů rizikového kapitálu se mohou dohodnout, že si budou vzájemně poskytovat další informace.

2.        Pokud je správce fondu rizikového kapitálu povinen zveřejnit výroční finanční zprávu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informacíemitentech, jejichž cenné papíry jsou přijatyobchodování na regulovaném trhu[10], týkající se kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, informace uvedené v odstavci 1 mohou být poskytnuty buď odděleně, nebo jako doplněk výroční finanční zprávy.

Článek 12

1.        Správci fondů rizikového kapitálu jasněsrozumitelně sdělí svým investorům předtím, než učiní investiční rozhodnutí, alespoň následují informace:

a)        totožnost správce fondu rizikového kapitálu a případných dalších poskytovatelů služeb, s nimiž správce fondu rizikového kapitálu uzavřel smlouvu ve věci jimi vykonávané správy kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, a popis jejich povinností;

b)        popis investiční strategie a cílů kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, včetně popisu typů kvalifikovaných podniků v portfoliu a nekvalifikovaných investic, které může kvalifikovaný fond rizikového kapitálu uskutečnit, technik investování, které může použít, a příslušných omezení pro investování;

c)        popis rizikového profilu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a případných rizik spojených s aktivy, do nichž může fond investovat, nebo technik investování, které lze použít;

d)        popis postupu oceňování kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a metod oceňování aktiv včetně metod používaných k oceňování kvalifikovaných podniků v portfoliu;

e)        popis stanovení odměny správce fondu rizikového kapitálu a informaceziscích fondu rizikového kapitálu;

f)         popis všech poplatků, srážek a výdajů, které přímo či nepřímo hradí investoři, a jejich maximální výše;

g)        dosavadní výsledky kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, pokud jsou dostupné;

h)        popis postupů, kterými může kvalifikovaný fond rizikového kapitálu změnit investiční strategii, investiční politiku nebo obojí.

Písmeno b) platí obdobně pro kvalifikované fondy rizikového kapitálu, které investují do jiných kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu.

2.        Pokud má správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu povinnost zveřejnit v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírůobchodování[11] nebo v souladu s vnitrostátními právními předpisy prospekt, týkající se kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, informace uvedené v odstavci 1 tohoto článku mohou být poskytnuty buď odděleně, nebo jako součást prospektu.

KAPITOLA III

DOHLED A SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 13

1.        Správci fondů rizikového kapitálu, kteří pro účely uvádění svých kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu na trh chtějí používat označení „evropský fond rizikového kapitálu“, o tomto záměru informují příslušný orgán svého domovského členského státu a poskytnou tyto informace:

a)        totožnost osob, které skutečně provádějí činnost správce kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu;

b)        identitu kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, jejichž podílové jednotky či akcie budou nabízeny, a jejich investiční strategie;

c)        informace o opatřeních přijatých za účelem splnění požadavků kapitoly II;

d)        seznam členských států, v nichž správce fondu rizikového kapitálu hodlá uvádět jednotlivé kvalifikované fondy rizikového kapitálu na trh.

2.        Příslušný orgán domovského členského státu zaregistruje správce fondu rizikového kapitálu pouze za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

a)        informace požadované podle odstavce 1 jsou úplné;

b)        opatření oznámená podle odst. 1 písm. c) jsou s to zajistit splnění požadavků kapitoly II.

3.        Registrace bude platit na celém území Unie a umožní správcům fondů rizikového kapitálu uvádět kvalifikované fondy rizikového kapitálu na trh pod označením „evropské fondy rizikového kapitálu“ v celé Unii.

Článek 14

Správce fondu rizikového kapitálu informuje příslušný orgán domovského členského státu, kde zamýšlí uvádět na trh:

a)        nový kvalifikovaný fond rizikového kapitálu;

b)        stávající kvalifikovaný fond rizikového kapitálu v členském státě, který není na seznamu uvedeném v čl. 13 odst. 1 písm. d).

Článek 15

1.        Okamžitě po registraci správce fondu rizikového kapitálu příslušný orgán domovského členského státu oznámí skutečnost, že je správce fondu rizikového kapitálu zaregistrován, členským státům oznámeným v souladu s čl. 13 odst. 1 písm. d) a Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy.

2.        Hostitelské členské státy oznámené v souladu s čl. 13 odst. 1 písm. d) nestanoví pro správce fondu rizikového kapitálu registrovaného v souladu s článkem 13 žádné požadavky nebo správní postupy v souvislosti s nabízením kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, ani nepodmiňují uvádění na trh získáním souhlasu před jeho zahájením.

3.        Za účelem zajištění jednotného uplatňování tohoto článku vypracuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy návrhy prováděcí technické normy, kterými se stanoví forma oznámení.

4.        Evropský orgán pro cenné papíry a trhy předloží Komisi tyto návrhy prováděcích technických norem do [vložte datum].

5.        Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v odstavci 3 tohoto článku postupem podle článku 15 nařízení (EU) 1095/2010.

Článek 16

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy vede centrální databázi, která je veřejně přístupná na internetu a která obsahuje seznam všech evropských fondů rizikového kapitáluvšech správců fondů rizikového kapitálu registrovaných v Unii, včetně zemí,nichž působí, v souladu s tímto nařízením.

Článek 17

1.        Příslušný orgán domovského členského státu vykonává dohled nad dodržováním požadavků stanovených v tomto nařízení.

1a.      Má-li příslušný orgán hostitelského členského státu jednoznačnéprokazatelné důvody domnívat se, že správce fondu rizikového kapitálu na jeho území porušuje toto nařízení, ihned to oznámí příslušnému orgánu domovského členského státu. Domovský členský stát přijme příslušná opatření.

1b.      Nedodržuje-li správce fondu rizikového kapitálu toto nařízenípřes opatření přijatá příslušným orgánem domovského členského státu nebo pokud příslušný orgán domovského členského státu nekonápřiměřené lhůtě, přijme příslušný orgán hostitelského členského státu veškerá nezbytná opatřeníochraně investorů poté, cotěchto opatřeních informoval příslušný orgán domovského členského státu.

1c.       V případě sporu příslušného orgánu domovského členského státupříslušného orgánu hostitelského členského státuto, zda je evropský fond rizikového kapitálu vhodný pro investory na trhu hostitelského členského státu, mohou oba dotčené příslušné orgány nebo kterýkolinich postoupit tento spor orgánu ESMAsouladučlánkem 19 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 18

Příslušným orgánům budou v souladu s vnitrostátním právem svěřeny veškeré pravomoci v oblasti dohledu a vyšetřování, které jsou nezbytné pro výkon jejich funkce. Bude jim zejména svěřena pravomoc:

a)        vyžádat si jakýkoli dokument v jakékoli formě a obdržet či opatřit si jeho kopii;

b)        vyžádat si od správce fondu rizikového kapitálu bezodkladné poskytnutí informací;

c)        vyžádat si informace od osob zapojených do aktivit správce fondu rizikového kapitálu nebo kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu;

d)        provádět kontroly na místě s předchozím ohlášením nebo bez předchozího ohlášení;

e)        vydat nařízení s cílem zajistit, aby správce fondu rizikového kapitálu plnil požadavky tohoto nařízení a upustil od opakování chování, které může představovat porušení tohoto nařízení.

Článek 19

1.        Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2.        Do [24 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost] členské státy oznámí pravidla uvedená v odstavci 1 Komisi a Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy. Dále bezodkladně oznámí Komisi a Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy jakékoli následné změny těchto pravidel.

Článek 20

1.        Příslušný orgán domovského členského státu přijme vhodná opatření uvedená v odstavci 2, pokud správce fondu rizikového kapitálu:

a)        neplní požadavky, které se vztahují na složení portfolia podle článku 5;

b)        nenabízí kvalifikovaný fond rizikového kapitálu způsobilým investorům podle článku 6;

c)        nezaregistruje se u příslušného orgánu svého domovského členského státu v souladu s článkem 13.

2.        V případech uvedených v odstavci 1 příslušné orgány domovského členského státu přijmou podle okolností následující opatření:

a)        zákaz používání označení „evropský fond rizikového kapitálu“ pro účely nabízení jednoho nebo více kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu správce fondu rizikového kapitálu;

b)        výmaz správce fondu rizikového kapitálu z rejstříku.

3.        Příslušný orgán domovského členského státu informuje příslušné orgány hostitelských členských států oznámených v souladu s čl. 13 odst. 1 písm. d) o výmazu správce fondu rizikového kapitálu z rejstříku uvedeného v odst. 2 písm. b) tohoto článku.

4.        Právo nabízet jeden nebo více kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu pod označením „evropský fond rizikového kapitálu“ v Unii končí s okamžitou účinností k datu, k němuž bylo přijato rozhodnutí příslušného orgánu uvedeného v odst. 2 písm. a) nebo b).

Článek 21

1.        Příslušné orgány ▌spolupracují pro účely tohoto nařízení s ESMAsouladunařízením (EU) č. 1095/2010.

2.        Příslušné orgány neprodleně poskytnou orgánu ESMA veškeré informace nezbytnétomu, aby mohl plnit své povinnosti podle nařízení (EU) č. 1095/2010. Zejména si orgán ESMApříslušné orgány vyměňují veškeré informace a dokumentaci potřebnou k rozpoznání a nápravě nedostatků, které představují porušení tohoto nařízení.

Článek 22

1.        Pro všechny osoby, které pracují nebo pracovaly pro příslušné orgány nebo Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, jakož i auditory a odborníky pověřené příslušnými orgány platí povinnost mlčenlivosti. Žádné důvěrné informace, které tyto osoby získají při výkonu svých služebních povinností, nesmějí sdělit jiné osobě nebo orgánu jinak než v souhrnné podobě, z níž nelze jednotlivě identifikovat správce fondu rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, aniž jsou dotčeny případy stanovené trestním právem a řízením podle tohoto nařízení.

2.        Příslušným orgánům členských států nebo Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy nesmí být bráněno ve výměně informací v souladu s tímto nařízením nebo dalšími právními předpisy, které se vztahují na správce fondů rizikového kapitálu a kvalifikované fondy rizikového kapitálu.

3.        V případě, že příslušné orgány a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy získají důvěrné informace v souladu s odstavcem 2, mohou je použít pouze při výkonu svých služebních povinností a pro účely správních a soudních řízení.

KAPITOLA IV

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 23

1.        Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám stanoveným v tomto článku.

2.        Přenesení pravomoci uvedené v ▌čl. 8 odst. 5 je svěřeno Komisi na dobu čtyř let od …[12]. Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto čtyřletého období. Přenesení pravomocí se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.        Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v ▌čl. 8 odst. 5 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Rozhodnutí nemá vliv na platnost žádných aktů v přenesené pravomoci, které jsou již v platnosti.

4.        Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.        Akt v přenesené pravomoci přijatý v souladu s ▌čl. 8 odst. 5 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

Článek 23a

Orgán ESMA posoudí do ...[13] své personálnífinanční potřeby vyplývajícítoho, že se orgán ujme svých pravomocípovinnostísouladutímto nařízením,předloží zprávu Evropskému parlamentu, RaděKomisi.

Článek 24

1.        Rada přezkoumá toto nařízení do 22. července 2017. Přezkum bude zahrnovat obecné hodnocení fungování pravidel stanovených tímto nařízením a zkušeností získaných při jejich uplatňování, včetně:

a)        rozsahu použití označení „evropský fond rizikového kapitálu“ správci fondů rizikového kapitálu v různých členských státech, ať již vnitrostátně, nebo přeshraničně;

b)        oblasti působnosti tohoto nařízení, včetně možnosti rozšířit nabídku evropských fondů rizikového kapitáluna neprofesionální investory;

ba)      přiměřenost požadavků na informace podle článku 12, zejména zda jsou dostatečnétomu, aby investoři mohli učinit informované investiční rozhodnutí;

bb)      účelnosti, přiměřenostiuplatňování sankcí stanovených členskými státysouladutímto nařízením;

bc)      zeměpisnéhoodvětvového rozložení investic uskutečněných evropskými fondy rizikového kapitálu;

bd)      dopadu tohoto nařízení na trh rizikového kapitáluna příspěvekvůdčímu postavení Unietomto odvětvíke společenským výzvám uvedenýmpřílozečásti II, resp. III nařízení Evropského parlamentuRady (EU) č. .../... ze dne ..., kterým se zřizuje Horizont 2020 – rámcový program pro financování výzkumuinovací (2014–2020);

Součástí přezkumu bude také prozkoumání možných negativních nebo pozitivních dopadů jiných evropských právních předpisůoblasti financíevropských finančních nástrojů určených malýmstředním podnikům na funkčnost pravidel tohoto nařízení.

2.        Po přezkumu uvedenémodstavci 1 a po konzultaci s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu, k níž bude v případě potřeby přiložen legislativní návrh.

Článek 25

Tato nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 22. července 2013 s výjimkou ▌čl. 8 odst. 5, který se použije ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V … dne

Za Evropský parlament                                Za Radu

předseda                                                       předseda

 • [1]  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
 • [2] * Pozměňovací návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌.
                Úř. věst. C …, s. …
 • [3]               Úř. věst. C …, s. …
 • [4]               Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.
 • [5]               Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1.
 • [6]               Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 201.
 • [7]               Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.
 • [8]              Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
 • [9]               Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.
 • [10]             Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38.
 • [11]             Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 64.
 • [12]             Úř. věst.: vložte prosím datum: den vstupu tohoto nařízení v platnost.
 • [13]             Úř. věst.: vložte prosím datum: 12 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.

STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti (27. 4. 2012)

pro Hospodářský a měnový výbor

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech rizikového kapitálu
(COM(2011)0860 – C7‑0490/2011 – 2011/0417(COD))

Navrhovatel: Dimitar Stoyanov

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Předložený návrh nařízení vytváří právní rámec, který reguluje možnost různých investičních fondů získat název „evropský fond rizikového kapitálu“ a pas pro rizikový kapitál. Cílem je vytvoření evropského odvětví investic rizikového kapitálu pro malé a střední podniky.

Návrh nařízení zavádí kritéria z hlediska vlastněných aktiv, která musí daný fond splňovat, aby mohl dostat výše uvedený název a pas. Zavádějí se také požadavky na správu podobných fondů a omezení ohledně možnosti investovat aktiva fondu.

Je nutno poznamenat, že ve vztahu k investičním fondům existují dvě směrnice: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, které obsahují předpisy, jimiž se řídí investiční fondy, jejich správa a předpisy týkající se investorů v podobných fondech. Toto stanovisko má za cíl zajistit soulad mezi předloženým návrhem nařízení a těmito dvěma legislativními akty.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Rizikový kapitál poskytuje finanční prostředky podnikům, které jsou obecně velmi malé, v prvotních stádiích existence a mají velký potenciál pro růst a rozšiřování. Fondy rizikového kapitálu těmto podnikům také poskytují cenné odborné schopnosti a znalosti, obchodní kontakty, hodnotu obchodní značky a strategické poradenství. Poskytováním finančních prostředků a poradenství těmto podnikům fondy rizikového kapitálu stimulují hospodářský růst, přispívají k vytváření pracovních míst, podporují inovační podniky, zvyšují jejich investice do výzkumu a vývoje a posilují podnikavost, inovace a konkurenceschopnost v Unii.

(1) Rizikový kapitál poskytuje finanční prostředky podnikům, které jsou obecně velmi malé, v prvotních stádiích existence a mají velký potenciál pro růst a rozšiřování. Fondy rizikového kapitálu těmto podnikům také poskytují cenné odborné schopnosti a znalosti, obchodní kontakty, hodnotu obchodní značky a strategické poradenství. Poskytováním finančních prostředků a poradenství těmto podnikům fondy rizikového kapitálu stimulují hospodářský růst, přispívají k vytváření pracovních míst, mobilizaci kapitálu, podporují vznikrozvoj inovačních podniků, zvyšují jejich investice do výzkumu a vývoje a posilují podnikavost, inovace a konkurenceschopnost v Unii.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Čl. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

а) „kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu“ se rozumí subjekt kolektivního investování, který investuje alespoň 70 % celkových kapitálových vkladů a nesplaceného upsaného kapitálu do aktiv, která představují kvalifikované investice;

а) „kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu“ se rozumí subjekt kolektivního investování, který investuje alespoň 70 % celkových kapitálových vkladů a nesplaceného upsaného kapitálu do aktiv, která představují kvalifikované investice, bez ohledu na to, zda je subjekt kolektivního investování otevřeného nebo uzavřeného typu;

Odůvodnění

Ujasnění textucílem předejít mezeřeprávních předpisech, která by vedlajeho subjektivnímu výkladu.

POSTUP

Název

Evropský fond rizikového kapitálu

Referenční údaje

COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

17.1.2012

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é)stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

17.1.2012

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Dimitar Stoyanov

25.1.2012

 

 

 

Projednání ve výboru

26.3.2012

 

 

 

Datum přijetí

26.4.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Axel Voss

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Karin Kadenbach

POSTUP

Název

Evropský fond rizikového kapitálu

Referenční údaje

COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD)

Datum predložení EP

7.12.2011

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

17.1.2012

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é)stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

17.1.2012

IMCO

17.1.2012

JURI

17.1.2012

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ITRE

24.1.2012

IMCO

29.2.2012

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Philippe Lamberts

25.10.2011

 

 

 

Projednání ve výboru

20.3.2012

26.4.2012

 

 

Datum přijetí

31.5.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

34

3

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Sophie Auconie, Thijs Berman, Philippe De Backer, Vicky Ford, Danuta Maria Hübner, Olle Ludvigsson, Mario Mauro

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Margrete Auken

Datum předložení

6.6.2012