BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske venturekapitalfonde

5.6.2012 - (COM(2011)0860 – C7‑0490/2011 – 2011/0417(COD)) - ***I

Økonomi- og Valutaudvalget
Ordfører: Philippe Lamberts


Procedure : 2011/0417(COD)
Forløb i plenarforsamlingen

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske venturekapitalfonde

(COM(2011)0860 – C7‑0490/2011 – 2011/0417(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0860),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0490/2011),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 26. april 2012[1],

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Retsudvalget (A7-0193/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG*

til Kommissionens forslag

---------------------------------------------------------

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om europæiske venturekapitalfonde

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank[2]

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[3],

efter den almindelige lovgivningsprocedure og

ud fra følgende betragtninger:

(1)       Venturekapital tilvejebringer finansiering til virksomheder, som normalt er meget små, nystartede virksomheder med et stort vækst- og ekspansionspotentiale. Selv om venturekapitalfonde ofte investerer i opstartsvirksomheder, findes der situationer, hvor det er hensigtsmæssigt med transformative investeringer i virksomheder, der har eksisteret i mere end fem år. Endvidere tilvejebringer venturekapitalfonde ▌virksomheder værdifuld ekspertise og viden, forretningsforbindelser, varemærkeværdier (brand-equity) og strategisk rådgivning. Ved at tilvejebringe finansiering og rådgivning til disse virksomheder fremmer venturekapitalfonde den økonomiske vækst, bidrager til jobskabelsen og mobiliseringen af kapital, stimulerer etableringen og udbygningen af innovative virksomheder, øger deres investeringer i forskning og udvikling og skaber iværksætteri, innovation og konkurrenceevne i overensstemmelse med målene for EU 2020-strategien og i forbindelse med medlemsstaternes langsigtede udfordringer, som de er angivet i det europæiske strategi- og politikanalysesystems rapport Global Trends 2030. For at kunne stimulere investeringer i små og mellemstore virksomheder (SMV'er) bør investeringer, som falder ind under denne forordning, integreres i de investeringer, der vil blive gennemført af Kommissionen inden for Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation. Kommissionen bør fremlægge en integreret strategi for finansielle instrumenter for SMV'er og evaluere konsekvenserne for tilgængeligheden af risikovillig kapital af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) [4], Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut[5] og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/49/EF af 14. juni 2006 om kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag[6].

(2)       Det er nødvendigt at skabe et fælles regelsæt for brug af betegnelsen "europæisk venturekapitalfond", særlig for porteføljesammensætningen i de fonde, som opererer under denne betegnelse, deres kvalificerede investeringsmål, de investeringsredskaber, de kan anvende, og de kategorier af investorer, som er berettigede til at investere i sådanne fonde i henhold til ensartede bestemmelser i Unionen. I mangel af et sådant fælles regelsæt er der en risiko for, at medlemsstaterne træffer forskellige foranstaltninger på nationalt niveau, som vil få en direkte negativ indvirkning på og skabe forhindringer for et velfungerende indre marked, eftersom venturekapitalfonde, som ønsker at operere i hele Unionen, vil være underlagt forskellige regler i forskellige medlemsstater. Endvidere kan forskellige kvalitetskrav til porteføljesammensætningen, investeringsmål og berettigede investorer føre til forskellige niveauer af investorbeskyttelse og skabe usikkerhed om det investeringstilbud, der er forbundet med en "europæisk venturekapitalfond". Investorerne bør endvidere kunne sammenligne de forskellige venturekapitalfondes investeringstilbud. Det er nødvendigt at fjerne væsentlige hindringer for venturekapitalfondes tilvejebringelse af kapital på tværs af grænser og at undgå konkurrenceforvridninger mellem de pågældende fonde samt at forhindre andre sandsynlige handelshindringer og væsentlige konkurrenceforvridninger i at opstå i fremtiden. Det mest egnede retsgrundlag er derfor artikel 114 i TEUF, som fortolket i overensstemmelse med EU-Domstolens faste praksis.

(3)       Det er nødvendigt at vedtage en forordning, hvorved der indføres ensartede bestemmelser for europæiske venturekapitalfonde og tilsvarende forpligtelser for fondsforvaltere i alle medlemsstater, som ønsker at tilvejebringe kapital i hele Unionen og gøre brug af betegnelsen "europæisk venturekapitalfond". Disse krav bør skabe tillid blandt investorer, som ønsker at investere i venturekapitalfonde.

(3a)     Opstartsprocessen for europæiske venturekapitalfonde skal være så hurtig som muligt for at mindske de omkostninger, der er forbundet med at etablere nye fonde på markedet.

(4)       Ved at definere kvalitetskravene for brug af betegnelsen "europæisk venturekapitalfond" ved hjælp af en forordning sikres det, at de pågældende krav finder direkte anvendelse på forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, som tilvejebringer kapital ved brug af denne betegnelse. Det sikrer ensartede betingelser for brug af denne betegnelse ved at forhindre forskellige nationale krav som følge af gennemførelsen af et direktiv. Denne forordning medfører, at forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, som anvender denne betegnelse, skal følge de samme regler i hele Unionen, hvilket også øger tilliden blandt investorer, som ønsker at investere i venturekapitalfonde. En forordning vil endvidere forenkle reglerne og reducere forvalternes omkostninger ved at skulle overholde ofte forskellige nationale bestemmelser om venturekapitalfonde, særlig for de forvaltere, som ønsker at tilvejebringe kapital på tværs af grænser. En forordning bør også bidrage til at fjerne konkurrenceforvridninger. Kommissionen bør senest med udgangen af 2012 fremlægge en rapport om de skattemæssige barrierer, som venturekapitalfonde støder på i de forskellige medlemsstater, og bør fortsætte sit arbejde med at skabe lige skattevilkår.

(5)       For at kunne skelne klart mellem denne forordning og bestemmelserne om kollektive investeringsvirksomheder og deres forvaltere er det nødvendigt at fastlægge, at denne forordning kun bør finde anvendelse på forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, som ikke er investeringsinstitutter, jf. artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter), som er etableret i Unionen og registreret hos den kompetente myndighed i deres hjemland, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010. Endvidere bør den kun finde anvendelse på forvaltere, som forvalter porteføljer i kvalificerede venturekapitalfonde, hvis samlede forvaltede aktiver ikke overstiger en tærskelværdi på 500 mio. EUR. Forvaltere af venturekapitalfonde, der er registreret i henhold til denne forordning, og hvis samlede aktiver efterfølgende overstiger tærskelværdien på 500 mio EUR, og som derfor bliver underlagt autorisationspligt hos de kompetente myndigheder i deres hjemland i overensstemmelse med direktiv 2011/61/EU, bør fortsat kunne anvende betegnelsen "europæisk venturekapitalfond" og operere under denne forordning i forbindelse med markedsføring af kvalificerede venturekapitalfonde i Unionen, under forudsætning af at de fortsat til enhver tid overholder reglerne for kvalificerede venturekapitalfonde i denne forordning.

(6)       Hvis forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder ikke ønsker at anvende betegnelsen "europæisk venturekapitalfond", bør denne forordning ikke finde anvendelse. I sådanne tilfælde bør gældende nationale bestemmelser og almindelig EU-lovgivning fortsat finde anvendelse.

(6a)     Mens europæiske venturekapitalfonde kan spille en afgørende rolle i styrkelsen af SMV'ers adgang til finansiering, og selv om der er truffet beskyttelsesforanstaltninger for at sikre, at midlerne bruges korrekt, er der risiko for, at europæiske venturekapitalfonde bruges uhensigtsmæssigt. Tilsynsmyndighederne skal være opmærksomme på dette, og der skal foretages en gennemgang for at sikre, at eventuelle smuthuller lukkes.

(7)       Med denne forordning bør der indføres ensartede regler om kvalificerede venturekapitalfondes karakter, og særlig om de porteføljevirksomheder, som kvalificerede venturekapitalfonde vil kunne investere i, og om de investeringsinstrumenter, der skal anvendes. Det er nødvendigt for at sikre en skarp adskillelse mellem kvalificerede venturekapitalfonde og andre alternative investeringsfonde, som har andre, mindre specialiserede investeringsstrategier, f.eks. private equity eller investeringer i fast ejendom.

(8)       Ligesom det er målet at foretage en præcis afgrænsning af de kollektive investeringsvirksomheder, som denne forordning omfatter, og at sikre, at de fokuserer på at tilvejebringe kapital til mindre, nystartede virksomheder, bør betegnelsen "europæisk venturekapitalfond" begrænses til ▌fonde, som i de to år, der følger efter den første investering i henhold til denne forordning, gennemsnitligt investerer mindst 55 % og derefter mindst 70 % af deres indkaldte forpligtede kapital i sådanne virksomheder efter fradrag af alle relevante omkostninger, kortsigtede kontantbeholdninger eller kontantlignende instrumenter. De relevante omkostninger omfatter samtlige gebyrer, afgifter og udgifter, som afholdes direkte eller indirekte af investorerne, og som er aftalt mellem forvalteren af den kvalificerede venturekapitalfond og investorerne.

(8a)     Det bør være muligt for forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde at tiltrække supplerende kapitalforpligtelser igennem fondens levetid.

(8b)     Kvasi-egenkapitalinstrumenter udgør en type af finansieringsinstrumenter, hvis afkast hænger sammen med den kvalificerede porteføljevirksomheds overskud eller tab, og hvor der ikke er fuld sikkerhed for tilbagebetaling af instrumentet i tilfælde af misligholdelse. Sådanne instrumenter inkluderer en lang række finansieringsinstrumenter som f.eks. underordnede lån, passive kapitalandele, lån med deltagerrettigheder, rettigheder til profitandele, konvertible obligationer og obligationer med warrant.

(9)       Forudsætningen for at kunne indføre en væsentlig beskyttelsesforanstaltning, hvor der skelnes mellem kvalificerede venturekapitalfonde under denne forordning og den bredere kategori af alternative investeringsfonde, som handler med udstedte værdipapirer på sekundærmarkeder, er at begrænse kvalificerede venturekapitalfondes investeringer til kun at omfatte direkte udstedte instrumenter.

(10)     For at give forvaltere af venturekapitalfonde en vis fleksibilitet med hensyn til investerings- og likviditetsforvaltningen af deres kvalificerede venturekapitalfonde bør handel på det sekundære marked med f.eks. aktier eller andele i ikke-kvalificerede porteføljevirksomheder, være tilladt op til en maksimal tærskelværdi, som i de to år, der følger efter den første investering i henhold til denne forordning, gennemsnitligt ikke overskrider 45% og derefter 30 % af deres indkaldte forpligtede kapital efter fradrag af alle relevante omkostninger. Der bør ikke tages hensyn til kortsigtede kontantbeholdninger eller kontantlignende instrumenter ved beregning af denne grænseværdi.

(11)     For at sikre, at betegnelsen "europæisk venturekapitalfond" er pålidelig og let genkendelig for investorer i hele Unionen, bør denne forordning fastlægge, at kun forvaltere af venturekapitalfonde, som opfylder de ensartede kvalitetskriterier i denne forordning, er berettigede til at anvende betegnelsen "europæisk venturekapitalfond", når de markedsfører kvalificerede venturekapitalfonde i hele Unionen.

(12)     For at sikre, at kvalificerede venturekapitalfonde har en særlig, genkendelig profil, som svarer til formålet, bør der indføres ensartede bestemmelser om porteføljesammensætningen og om de investeringsteknikker, der er tilladt for sådanne kvalificerede fonde, herunder lån.

(13)     For at sikre, at kvalificerede venturekapitalfonde ikke bidrager til at skabe systemiske risici, og ▌at sådanne fonde koncentrerer deres investeringer om at støtte kvalificerede porteføljevirksomheder, bør lånoptagelse og gearing på fondsniveau ▌kun være tilladt i samme omfang som den ikke-indkaldte forpligtede kapital. Men for at sætte fonden i stand til at dække kortsigtede likviditetsbehov, som kan opstå mellem indkaldelse af forpligtet kapital fra investorer og det tidspunkt, hvor kapitalen rent faktisk indsættes på de givne konti, bør kortsigtet lånoptagelse være tilladt.

(14)     For at sikre, at kvalificerede venturekapitalfonde markedsføres til investorer, som har den fornødne viden, erfaring og kapacitet til at påtage sig de risici, der er forbundet med disse fonde, og for at bevare investorernes tillid og tiltro til kvalificerede venturekapitalfonde, bør der træffes visse beskyttelsesforanstaltninger. Derfor bør kvalificerede venturekapitalfonde normalt kun markedsføres til investorer, som er professionelle kunder, eller som kan behandles som professionelle kunder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter. Denne kategori omfatter forvaltere af venturekapitalfonde, som selv investerer i venturekapitalfonde. Men for at have et tilstrækkeligt bredt investorgrundlag for investering i venturekapitalfonde er det også ønskeligt, at visse andre investorer har adgang til kvalificerede venturekapitalfonde, herunder privatpersoner med en større formue. Men der bør træffes særlige beskyttelsesforanstaltninger med henblik på disse andre investorer for at sikre, at kvalificerede venturekapitalfonde kun markedsføres til investorer, som har den rette profil til at foretage sådanne investeringer. Disse beskyttelsesforanstaltninger udelukker markedsføring gennem periodiske opsparingsordninger. Derudover bør investeringer, der foretages af ledere, direktører eller ansatte hos en forvalter af venturekapitalfonde, være mulige, når de investerer i den kvalificerede venturekapitalfond, som de forvalter.

(15)     For at sikre, at betegnelsen "europæisk venturekapitalfond" kun anvendes af forvaltere af venturekapitalfonde, som opfylder ensartede kvalitetskriterier med hensyn til deres adfærd på markedet, bør denne forordning omfatte bestemmelser vedrørende forretningsskik og fondsforvalterens forhold til investorerne. Af samme grund bør denne forordning omfatte ensartede betingelser for sådanne forvalteres håndtering af interessekonflikter. Disse bestemmelser bør også pålægge forvalteren at råde over de organisatoriske og administrative ordninger, der er nødvendige for at sikre korrekt håndtering af interessekonflikter.

(16)     For at sikre, at betegnelsen "europæisk venturekapitalfond" bevarer sin integritet, bør denne forordning også omfatte kvalitetskriterier for fondsforvalteres organisation. Derfor bør denne forordning omfatte ensartede, rimelige krav om til enhver tid at have tilstrækkelige tekniske og menneskelige ressourcer samt tilstrækkelig egenkapital til at sikre korrekt forvaltning af kvalificerede venturekapitalfonde.

(17)     Det er med henblik på investorbeskyttelse nødvendigt at sikre, at kvalificerede venturekapitalfondes aktiver værdiansættes korrekt. Derfor bør kvalificerede venturekapitalfondes vedtægter omfatte bestemmelser om værdiansættelse af aktiver. Det burde sikre værdiansættelsens integritet og gennemsigtighed.

(18)     For at sikre, at forvaltere af venturekapitalfonde, som gør brug af betegnelsen "europæiske venturekapitalfonde", redegør tilstrækkeligt for deres aktiviteter, bør der indføres ensartede bestemmelser om årsrapporter.

(19)     For at sikre, at betegnelsen "europæisk venturekapitalfond" bevarer sin integritet i investorernes øjne, må den kun anvendes af forvaltere af venturekapitalfonde, som sørger for fuldstændig gennemsigtighed med hensyn til investeringspolitik og investeringsmål. Denne forordning bør derfor omfatte ensartede bestemmelser om fondsforvalteres oplysningspligt i forhold til investorerne. Det drejer sig navnlig om pligten til forud for indgåelse af aftaler at oplyse om den kvalificerede fonds investeringsstrategi og investeringsmål, de anvendte investeringsinstrumenter, de tilknyttede omkostninger og gebyrer samt risiko/afkastprofilen for den investering, som fonden tilbyder. For at sikre en høj grad af gennemsigtighed bør det endvidere oplyses, hvordan fondsforvalterens vederlag beregnes.

(20)     For at sikre effektiv overvågning af de ensartede krav i denne forordning fører hjemlandets kompetente myndighed tilsyn med, om venturekapitalfondens forvalter opfylder de ensartede krav i denne forordning. Derfor bør forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde, som ønsker at markedsføre kvalificerede fonde under betegnelsen "europæisk venturekapitalfond", underrette den kompetente myndighed i hjemlandet om denne hensigt. Den kompetente myndighed bør registrere venturekapitalfondens forvalter, hvis alle de nødvendige oplysninger er indgivet, og hvis der er truffet passende foranstaltninger med henblik på at opfylde kravene i denne forordning. Registreringen bør være gyldig i hele Unionen.

(21)     For at sikre effektivt tilsyn med, om de ensartede kriterier i denne forordning opfyldes, bør forordningen omfatte bestemmelser om de forhold, hvorunder de oplysninger, der er indgivet til hjemlandets kompetente myndighed, skal opdateres.

(22)     For at sikre effektivt tilsyn med kravene i denne forordning bør forordningen også indeholde bestemmelser om en procedure for grænseoverskridende underretning mellem de kompetente tilsynsmyndigheder, som udløses ved registrering af venturekapitalfondens forvalter i hjemlandet.

(23)     For at sikre, at betingelserne for markedsføring af kvalificerede venturekapitalfonde i hele Unionen, til enhver tid er gennemsigtige, bør den europæiske myndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) (ESMA), oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010[7] have beføjelse til at opretholde en central database med en oversigt over alle kvalificerede venturekapitalfonde, som er registreret i overensstemmelse med denne forordning.

(24)     For at sikre effektivt tilsyn med de ensartede kriterier, der indføres ved denne forordning, bør forordningen indeholde en liste over de tilsynsbeføjelser, som kompetente myndigheder råder over.

(25)     For at sikre korrekt håndhævelse bør denne forordning omfatte sanktioner for overtrædelse af centrale bestemmelser i forordningen, dvs. reglerne om porteføljesammensætning, om beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til berettigede investorers identitet og om betegnelsen "europæisk venturekapitalfond", der kun må bruges af registrerede forvaltere af venturekapitalfonde. Det bør fastlægges, at i tilfælde af overtrædelse af disse centrale bestemmelser nedlægges der forbud mod brug af betegnelsen, og venturekapitalfondens forvalter slettes af registret.

(26)     Der bør udveksles tilsynsoplysninger mellem de kompetente myndigheder i hjem- og værtslandene og ESMA.

(27)     Som en forudsætning for et effektivt reguleringsmæssigt samarbejde mellem enheder, som har til opgave at føre tilsyn med, om de ensartede kriterier i denne forordning opfyldes, bør alle relevante nationale myndigheder og ESMA i stort omfang pålægges tavshedspligt.

(28)     Tekniske standarder for finansielle tjenesteydelser bør sikre konsekvent harmonisering og en høj grad af tilsyn i hele Unionen. Da ESMA råder over højt specialiseret faglig kompetence, vil det være effektivt og hensigtsmæssigt at lade denne myndighed få til opgave at udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ikke indebærer politikbeslutninger, med henblik på forelæggelse for Kommissionen.

(29)     Kommissionen bør tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesmæssige tekniske standarder ved hjælp af gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og i overensstemmelse med artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF. ESMA bør tillægges beføjelser til at udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for den form for underretning, der henvises til i denne forordning.

(30)     For at præcisere kravene i denne forordning bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ▌de typer interessekonflikter, som forvaltere af venturekapitalfonde skal undgå, samt af de foranstaltninger, der skal træffes i den forbindelse. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(32)     Denne forordning bør tages op til revision samtidig med eller umiddelbart efter revisionen af direktiv 2011/61/EU for at tage hensyn til udviklingen på venturekapitalmarkedet. Kommissionen forelægger på baggrund af revisionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, om nødvendigt ledsaget af lovgivningsændringer.

(32a) Det er nødvendigt at sikre, at Kommissionen fortsætter med regelmæssigt at vurdere effektiviteten af de offentlige ordninger, der anvendes i Unionen for at støtte venturekapitalmarkedet.

(32b) For at sikre, at de statsstøtteregler, der finder anvendelse for medlemsstaternes støtte til europæiske venturekapitalfonde, rent faktisk fremmer innovation og samtidig garantere fair konkurrence, er det specielt vigtigt med et tæt samarbejde mellem kommissæren for forskning, innovation og videnskab og kommissæren for konkurrence.

(32c) Det er nødvendigt at anerkende, at venturekapitalinvesteringer i grønne teknologier udgør en vigtig drivkraft i omdannelsen af EU-økonomien, eftersom målet er at gøre EU førende på verdensplan inden for energi- og ressourceeffektivitet. Kommissionen bør derfor inden udgangen af 2012 forelægge en rapport om, hvorledes det retligt set er mest hensigtsmæssigt at fremsætte lovgivningsmæssige incitamenter, der kan tiltrække venturekapital til grønne teknologier.

(33)     Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der navnlig er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig retten til respekt for privatliv og familieliv (artikel 7) og friheden til at oprette og drive egen virksomhed (artikel 16).

(34)     Den behandling af personoplysninger, som foretages i medlemsstaterne i medfør af denne forordning og under tilsyn af medlemsstaternes kompetente myndigheder, særlig de uafhængige offentlige myndigheder, som medlemsstaterne udpeger, er underlagt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger[8]. ESMA's behandling af personoplysninger i medfør af denne forordning og under tilsyn af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er underlagt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger[9].

(35)     Denne forordning bør ikke berøre anvendelsen af statsstøtteregler for kvalificerede venturekapitalfonde.

(36)     Målene for denne forordning, nemlig at sikre, at ensartede krav finder anvendelse på markedsføring af kvalificerede venturekapitalfonde, og at indføre et enkelt registreringssystem for forvaltere af venturekapitalfonde for på den måde at tage fuld højde for nødvendigheden af at skabe balance mellem på den ene side sikkerheden og troværdigheden af at bruge betegnelsen "europæisk venturekapitalfond"og på den anden side effektiviteten af venturekapitalmarkedet samt omkostningerne for de forskellige berørte parter, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af sit omfang og sine virkninger bedre nås på EU-plan. Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, ▌går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(36a) Som supplement til nærværende forordning medvirker EU's rammeprogrammer for små og mellemstore virksomheders forskning, innovation og konkurrenceevne til at skabe EU-omgivelser, der er gunstige for venturekapital. De indeholder foranstaltninger, der skal stimulere udbuddet af venturekapital, navnlig på grænseoverskridende plan. De støtter sig til et netværk af europæiske venturekapitalinvestorer, såsom Venturekapitalbrancheforeningen (EVCA), det europæiske netværk af venturekapitalfondsinvestorer (EVFIN) og den internationale klub for venturekapital (IVC).

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

GENSTAND, ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Denne forordning indeholder bestemmelser om ensartede krav til forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, som ønsker at anvende betegnelsen "europæisk venturekapitalfond", og om betingelserne for markedsføring af kollektive investeringsvirksomheder under denne betegnelse i Unionen og bidrager dermed til at sikre, at det indre marked fungerer gnidningsfrit. Den indeholder ensartede bestemmelser om markedsføring af kvalificerede venturekapitalfonde til berettigede investorer i hele Unionen, om kvalificerede venturekapitalfondes porteføljesammensætning, om de kvalificerede investeringsinstrumenter og -teknikker, som kvalificerede venturekapitalfonde skal anvende, samt om organisation, adfærd og gennemsigtighed, for så vidt angår forvaltere af venturekapitalfonde, der markedsfører kvalificerede venturekapitalfonde i hele Unionen.

Den Europæiske Investeringsbank og Kommissionen sikrer som hovedaktionærer i EIF i tilfælde af EIF's investering i venturekapitalfonde, at EIF prioriterer investeringer i europæiske venturekapitalfonde.

Artikel 2

1. Denne forordning finder anvendelse på forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, som defineret i artikel 3, litra b), der er etableret Unionen og underlagt registreringspligt hos de kompetente myndigheder i deres hjemland, jf. artikel 3, stk. 3, litra a), i direktiv 2011/61/EU eller godkendt i overensstemmelse med det pågældende direktiv, forudsat at de pågældende forvaltere forvalter kvalificerede venturekapitalfondes porteføljer, hvis samlede forvaltede aktiver indledningsvis ikke overstiger en tærskelværdi på 500 mio. EUR eller, i medlemsstater, hvor euroen ikke er den officielle valuta, den tilsvarende værdi i national valuta på datoen for denne forordnings ikrafttræden.

2. 

1a.      Forvaltere af kapitalfonde, der er registreret i henhold til denne forordning i overensstemmelse med artikel 13, og hvis samlede forvaltede aktiver ikke overstiger en tærskelværdi på 500 mio. EUR efter den pågældende registrering, og som derfor vil være underlagt registreringspligt hos de kompetente myndigheder i deres hjemland i overensstemmelse med artikel 6 i direktiv 2011/61/EU, kan fortsat anvende betegnelsen "europæisk venturekapitalfond" og fortsat drive virksomhed i henhold til denne forordning med hensyn til markedsføring af kvalificerede venturekapitalfonde i Unionen under forudsætning af, at de fortsat altid opfylder kravene i denne forordning i forbindelse med de kvalificerede venturekapitalfonde.

1b.      Forvaltere af europæiske venturekapitalfonde, der er registreret i overensstemmelse med denne forordning, kan endvidere forvalte UCITS efter opnåelse af tilladelse i henhold til direktiv 2009/65/EF, forudsat at de er eksterne forvaltere.

2.        Forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, der forvalter andre fonde end kvalificerede venturekapitalfonde, skal ved beregning af den tærskelværdi, der er omhandlet i stk. 1, ikke aggregere de forvaltede aktiver i de pågældende andre fonde.

Artikel 3

I denne forordning forstås ved:

(a)       "kvalificeret venturekapitalfond": en kollektiv investeringsvirksomhed, hvis forpligtede kapital ikke kan tilbagekøbes før fondens likvidering, og som i de to år, der følger efter den første investering i henhold til denne forordning, gennemsnitligt investerer mindst 55 % og mindst 70 % af den indkaldte forpligtede kapital i aktiver, som er kvalificerede investeringer, efter fradrag af alle relevante omkostninger, kortsigtede kontantbeholdninger eller kontantlignende instrumenter

(aa)     “ relevante omkostninger”: samtlige gebyrer, afgifter og udgifter, som afholdes direkte eller indirekte af investorerne, og som er aftalt mellem forvalteren af den kvalificerede venturekapitalfond og investorerne

(b)       ” kollektiv investeringsvirksomhed”: en virksomhed, som tilvejebringer kapital fra en række investorer med det formål at investere den i overensstemmelse med en defineret investeringspolitik til fordel for de pågældende investorer, og som ikke skal være godkendt i henhold til artikel 5 i direktiv 2009/65/EF

(c)       "kvalificerede investeringer": herved forstås følgende instrumenter:

(i)       egenkapitalinstrumenter eller kvasi-egenkapitalinstrumenter, som er

-          udstedt af en kvalificeret porteføljevirksomhed, og som den kvalificerede venturekapitalfond har erhvervet direkte fra den kvalificerede porteføljevirksomhed

-          udstedt af en kvalificeret porteføljevirksomhed til gengæld for et egenkapitalinstrument udstedt af den kvalificerede porteføljevirksomhed

-          udstedt af en virksomhed, hvor den kvalificerede porteføljevirksomhed er et majoritetsejet datterselskab, og som den kvalificerede venturekapitalfond har erhvervet til gengæld for et egenkapitalinstrument udstedt af den kvalificerede porteføljevirksomhed d)

(ii)      aktier i en kvalificeret porteføljevirksomhed, som er erhvervet fra eksisterende aktionærer i den pågældende virksomhed

(iii)     enheder eller aktier i en eller flere kvalificerede venturekapitalfonde

(d)       "kvalificeret porteføljevirksomhed": en virksomhed, som

(i)       på det tidspunkt, hvor den kvalificerede venturekapitalfond foretager en investering

-          ikke er noteret på et reguleret marked som defineret i artikel 4, stk. 1, punkt 14), i direktiv 2004/39/EF

-          har under 250 ansatte samt

- enten har en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR eller en samlet årlig balance på højst 43 mio. EUR

(ii)      ikke selv er en kollektiv investeringsvirksomhed

(iii) ud over leverandører af finansiel teknologi ikke er leverandør af finansielle tjenesteydelser

(iv)      ikke er etableret i et tredjeland, som fører sig frem som et offshore finanscenter, eller hvor der ikke pålægges skat eller nominel skat, hvor der ikke findes effektiv informationsudveksling med udenlandske skattemyndigheder, hvor der mangler gennemsigtighed for så vidt angår de lovgivningsmæssige, juridiske eller administrative bestemmelser, eller hvor der ikke stilles krav om en omfattende lokal tilstedeværelse

(e)       "egenkapital": ejerskabsinteresse i en virksomhed, dvs. aktier eller andre former for andele i den kvalificerede porteføljevirksomheds kapital, udstedt til investorerne

(f)        "kvasi-egenkapital": ethvert finansielt instrument, som er en kombination af egenkapital og gæld, eller som omfatter et element af gæld, og hvis afkast primært er baseret på den kvalificerede porteføljevirksomheds overskud eller tab, og som der ikke er sikkerhed for i tilfælde af misligholdelse

(g)       "markedsføring": en direkte eller indirekte udbydelse eller placering på initiativ af venturekapitalfondens forvalter eller på vegne af venturekapitalfondens forvalter af andele eller aktier i en venturekapitalfond, som forvaltes, til eller hos investorer, som er hjemmehørende eller har vedtægtsmæssigt hjemsted i Unionen

(h)       "forpligtet kapital": en forpligtelse, hvorefter en person har givet tilsagn om at erhverve en interesse i venturekapitalfonden eller at yde kapitalbidrag til venturekapitalfonden

(i)        "forvalter af en venturekapitalfond": en juridisk person, hvis normale erhvervsvirksomhed består i at forvalte mindst én kvalificeret venturekapitalfond

(j)        "hjemland": den medlemsstat, hvor venturekapitalfondens forvalter er etableret eller har sit vedtægtsmæssige hjemsted

(k)       "værtsland":

(i)       en medlemsstat, som ikke er hjemlandet, og hvor venturekapitalfondens forvalter forvalter venturekapitalfonde eller

(ii)      en medlemsstat, som ikke er hjemlandet, og hvor en venturekapitalfonds forvalter markedsfører enheder eller aktier i en venturekapitalfond

(l)        "kompetent myndighed": den nationale myndighed, som hjemlandet ved lov eller anden forskrift udpeger til at registrere forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, jf. artikel 2, stk. 1

(la)     "leverandør af finansielle tjenesteydelser":

(a)       følgende virksomheder, uanset om den er etableret i EU eller i et tredjeland:

(i)       et kreditinstitut som defineret i artikel 4, nr. 1, i direktiv 2006/48/EF

(ii)      et investeringsselskab som omhandlet i artikel 4, nr. 1, i direktiv 2006/48/EF

(iii)     et forsikringsselskab som defineret i artikel 13, nr. 1, i direktiv 2009/138/EF

(iv)      et finansielt holdingselskab som defineret i artikel 19 i direktiv 2006/48/EF

(v)       et blandet holdingselskab som defineret i artikel 4, nr. 1), i direktiv 2006/48/EF

(b)       en enhed, der udøver en eller flere af aktiviteterne i bilag I til direktiv 2004/39/EF eller i bilag I til direktiv 2006/48/EF

(c)       en enhed, der fungerer som formidler ved distributionen af produkter fra de i punkt (a) og (b) omhandlede enheder.

For så vidt angår punkt (a) i første afsnit må en kvalificeret venturekapitalfond ikke være etableret i et tredjeland, som fører sig frem som et offshore finanscenter, eller hvor der ikke pålægges skat eller nominel skat, hvor der ikke findes effektiv informationsudveksling med udenlandske skattemyndigheder, hvor der mangler gennemsigtighed for så vidt angår de lovgivningsmæssige, juridiske eller administrative bestemmelser, eller hvor der ikke stilles krav om en omfattende lokal tilstedeværelse.

For så vidt angår nr. (i) i første afsnit godkendes selve venturekapitalfonden som forvalter af venturekapitalfonden, såfremt venturekapitalfondens juridiske form tillader intern forvaltning, og fondens styrende organ vælger ikke at udpege en ekstern forvalter.

KAPITEL II

BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF BETEGNELSEN "EUROPÆISK VENTUREKAPITALFOND"

Artikel 4

Forvaltere af venturekapitalfonde, som opfylder kravene i dette kapitel, er berettigede til at anvende betegnelsen "europæisk venturekapitalfond" i forbindelse med markedsføring af kvalificerede venturekapitalfonde i Unionen.

Artikel 5

1.        Venturekapitalfondens forvalter sikrer, at der ved erhvervelse af aktiver, som ikke er kvalificerede investeringer, gennemsnitligt højst anvendes

(a)       45 % i de første to år efter den første investering i henhold til denne forordning samt

(b)       30 % derefter

af fondens indkaldte forpligtede kapital efter fradrag af alle relevante omkostninger til erhvervelse af aktiver, som ikke er kvalificerede investeringer; der tages ikke hensyn til kortsigtede kontantbeholdninger eller kontantlignende instrumenter ved beregning af denne grænseværdi.

2.        Venturekapitalfondens forvalter må kun optage lån, udstede gældsforpligtelser eller yde garantier på den kvalificerede venturekapitalfonds niveau, forudsat at sådanne lån, gældsforpligtelser eller garantier dækkes af ikke-indkaldte forpligtelser og således ikke forøger fondens eksponering ud over dens forpligtelser.

Artikel 6

1.        Forvaltere af venturekapitalfonde markedsfører kun kvalificerede venturekapitalfondes andele og aktier til investorer, som anses for professionelle kunder, jf. afdeling I i bilag II til direktiv 2004/39/EF, eller som efter anmodning kan behandles som professionelle kunder, jf. afsnit II i bilag II til direktiv 2004/39/EF, eller til andre investorer, hvor:

(a)       de pågældende andre investorer forpligter sig til at investere mindst 50.000 EUR

(aa)     disse andre investorer fremlægger en vurdering for venturekapitalfondsforvalteren, der er udarbejdet af et kreditinstitut, en anden erhvervsudøvende i den finansielle sektor, der er underlagt direktiv 2004/39/EF, eller et administrationsselskab i henhold til direktiv 2009/65/EF, som bekræfter deres ekspertise, erfaring og viden med hensyn til at foretage en passende vurdering af en investering i risikokapital

1a.      Stk. 1 finder ikke anvendelse på investeringer foretaget af ledere, direktører eller ansatte hos en venturekapitalfondsforvalter, hvis de investerer i den kvalificerede venturekapitalfond, som de forvalter.

Artikel 7

Forvaltere af venturekapitalfonde skal i forhold til de kvalificerede venturekapitalfonde, de forvalter:

(a)       under udøvelsen af deres aktiviteter handle med passende dygtighed, omhu og hurtighed

(b)       anvende passende politikker og procedurer til forebyggelse af uregelmæssigheder, som med rimelighed kan forventes at påvirke investorernes interesser og de kvalificerede porteføljevirksomheder

(c)       udøve deres erhvervsaktiviteter således, at de bedst muligt varetager interesserne for de venturekapitalfonde, de forvalter, og for investorerne i de pågældende kvalificerede venturekapitalfonde, som de forvalter, samt tilgodeser markedets integritet og behandle investorerne ligeværdigt

(d)       anvende passende omhu ved udvælgelse og løbende overvågning af investeringer i kvalificerede porteføljevirksomheder

(e)       have tilstrækkelig viden om og forståelse af de kvalificerede porteføljevirksomheder, som de investerer i.

Artikel 8

1. Forvaltere af venturekapitalfonde skal påvise og undgå interessekonflikter og, når de ikke kan undgås, styre og overvåge og, i overensstemmelse med stk. 4, oplyse om disse interessekonflikter med henblik på at forhindre, at de får negativ indflydelse på de kvalificerede venturekapitalfondes og deres investorers interesser, og for at sikre, at de kvalificerede venturekapitalfonde, de forvalter, behandles retfærdigt.

2. Forvaltere af venturekapitalfonde skal navnlig påvise interessekonflikter, som kan opstå mellem:

(a) forvaltere af venturekapitalfonde, de personer, som rent faktisk udøver fondsforvalterens erhvervsaktiviteter, ansatte eller personer, som direkte eller indirekte kontrollerer eller kontrolleres af fondsforvalteren, og den kvalificerede venturekapitalfond, som forvaltes af fondsforvalterne, eller investorerne i de pågældende kvalificerede venturekapitalfonde

(b)  den kvalificerede venturekapitalfond eller investorerne i den pågældende kvalificerede venturekapitalfond og en anden kvalificeret venturekapitalfond, som forvaltes af den samme fondsforvalter, eller investorerne i den pågældende anden kvalificerede venturekapitalfond.

3. Forvaltere af venturekapitalfonde skal til enhver tid have og anvende effektive organisatoriske og administrative ordninger med henblik på at opfylde kravene i stk. 1 og 2.

4. Hvis de organisatoriske ordninger, som venturekapitalfondens forvalter har indført for at påvise, forhindre, styre og overvåge interessekonflikter, ikke er tilstrækkelige til med rimelig pålidelighed at kunne sikre, at risikoen for at skade investorernes interesser vil blive undgået, skal der oplyses om de interessekonflikter, der er omhandlet i stk. 1. Forvaltere af venturekapitalfonde skal klart oplyse investorerne om interessekonflikternes generelle karakter eller kilderne hertil, før de påtager sig opgaver på deres vegne.

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 23 vedrørende foranstaltninger, der præciserer:

(a) de forskellige typer interessekonflikter, som omhandlet i stk. 2

(b)  de foranstaltninger, som forvaltere af venturekapitalfonde forventes at træffe i form af strukturer og organisatoriske og administrative procedurer for at påvise, forhindre, styre, overvåge og oplyse om interessekonflikter.

Artikel 9

Forvaltere af venturekapitalfonde skal til enhver tid have tilstrækkelig egenkapital og tilstrækkelige og egnede menneskelige og tekniske ressourcer til at sikre korrekt forvaltning af kvalificerede venturekapitalfonde.

De kompetente myndigheder skal kontrollere overholdelsen af kravene i denne artikels stk. 1.

Artikel 10

Bestemmelserne om værdiansættelse af aktiver skal være fastlagt i den kvalificerede venturekapitalfonds vedtægter.

Artikel 10a

1.        Forvaltere sikrer, at der udpeges en enkelt depositar for hver enkelt europæisk venturekapitalfond, de forvalter, i overensstemmelse med denne artikel.

2.        Depositaren skal være et foretagende, der er underkastet tilsynsregler og løbende tilsyn. Det skal tilhøre de kategorier af institutioner, som medlemsstaterne har fastsat som berettigede til at være depositar i overensstemmelse med artikel 23, stk. 3, i direktiv 2009/65/EF.

3.        Depositaren er ansvarlig for at kontrollere ejerskabet og føre regnskab over aktiverne i den kvalificerede venturekapitalfond.

4.        Depositaren har ansvaret over for den kvalificerede venturekapitalfond og dens investorer for alle tab, disse måtte lide som følge af forsømmelse eller bevidst adfærd.

Artikel 11

1.        Venturekapitalfondens forvalter stiller for hver kvalificeret venturekapitalfond, som forvaltes, en årsrapport til rådighed for hjemlandets kompetente myndighed senest seks måneder efter udgangen af regnskabsåret. Rapporten indeholder en beskrivelse af porteføljesammensætningen i den kvalificerede venturekapitalfond og af aktiviteterne i det forløbne år. Den indeholder den kvalificerede venturekapitalfonds reviderede regnskaber. Den skal bekræfte, at penge og aktiver opbevares i fondens navn, og at venturekapitalfondsforvalteren har oprettet og fører et passende regnskab og kontrollerer brugen af ethvert mandat eller kontrollen med den kvalificerede venturekapitalfonds og dens investorers penge og aktiver. Den udarbejdes i overensstemmelse med de gældende regnskabsmæssige standarder og de betingelser, der er aftalt mellem venturekapitalfondens forvalter og investorerne. Venturekapitalfondens forvalter fremsender rapporten til investorerne efter anmodning. Forvaltere af venturekapitalfonde og investorer kan selv aftale, at der gensidigt udleveres yderligere oplysninger.

2.        Hvis venturekapitalfondens forvalter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked[10] skal offentliggøre en årsrapport om den kvalificerede venturekapitalfond, kan de i stk. 1 omhandlede oplysninger enten udleveres separat eller som en tilføjelse til årsrapporten.

Artikel 12

1.        Forvaltere af venturekapitalfonde stiller på klar og forståelig måde følgende oplysninger til rådighed for investorerne, før de pågældende træffer beslutning om at investere:

(a)       identiteten af venturekapitalfondens forvalter og alle andre leverandører af tjenesteydelser, som venturekapitalfondens forvalter har indgået aftale med i forbindelse med forvaltningen af de kvalificerede venturekapitalfonde, og en beskrivelse af deres opgaver

(b)       en beskrivelse af den kvalificerede venturekapitalfonds investeringsstrategi og -mål, herunder en beskrivelse af den type kvalificerede porteføljevirksomheder og ikke-kvalificerede investeringer, som den kvalificerede venturekapitalfond kan foretage, de teknikker, den kan anvende, samt alle gældende investeringsbegrænsninger

(c)       en beskrivelse af den kvalificerede venturekapitalfonds risikoprofil og af eventuelle risici i forbindelse med de aktiver, som fonden kan investere i, eller de investeringsteknikker, der kan anvendes

(d)       en beskrivelse af den kvalificerede venturekapitalfonds værdiansættelsesprocedure og prissætningsmetodologi til værdiansættelse af aktiver, herunder de metoder, der anvendes til at værdiansætte kvalificerede porteføljevirksomheder

(e)       en beskrivelse af, hvordan fondsforvalterens vederlag beregnes, samt en offentliggørelse af venturekapitalfondens overskud

(f)        en beskrivelse af alle gebyrer og omkostninger med angivelse af de maksimale beløb, som direkte eller indirekte afholdes af investorerne

(g)       den kvalificerede venturekapitalfonds historiske resultater, hvis disse oplysninger er tilgængelige

(h)       en beskrivelse af de procedurer, hvorefter den kvalificerede venturekapitalfond kan ændre sin investeringsstrategi eller investeringspolitik eller begge.

Litra b) finder tilsvarende anvendelse på kvalificerede venturekapitalfonde, som investerer i andre kvalificerede venturekapitalfonde.

2.        Hvis den kvalificerede venturekapitalfond skal offentliggøre et prospekt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel[11] eller i henhold til national ret om den kvalificerede venturekapitalfond, kan de i stk. 1 omhandlede oplysninger enten udleveres separat eller som en del af prospektet.

KAPITEL III

OVERVÅGNING, ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Artikel 13

1.        Forvaltere af venturekapitalfonde, som har til hensigt at anvende betegnelsen "europæisk venturekapitalfond", når de markedsfører deres kvalificerede venturekapitalfonde, underretter hjemlandets kompetente myndighed om denne hensigt og indgiver følgende oplysninger:

(a)       identiteten af de personer, som rent faktisk forvalter de kvalificerede venturekapitalfonde

(b)       identiteten af de kvalificerede venturekapitalfonde, hvis andele eller aktier skal markedsføres, og deres investeringsstrategier

(c)       oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet for at opfylde kravene i kapital II

(d)       en oversigt over de medlemsstater, hvor venturekapitalfondens forvalter har til hensigt at markedsføre de enkelte kvalificerede venturekapitalfonde.

2.        Hjemlandets kompetente myndighed registrerer kun venturekapitalfondens forvalter, hvis den finder det godtgjort, at

(a)       de oplysninger, der kræves i stk. 1, er fuldstændige, og

(b)       de foranstaltninger, der er indberettet i overensstemmelse med stk. 1, litra c), kan opfylde kravene i kapitel II.

3.        Registreringen er gyldig på hele Unionens område og giver forvaltere af venturekapitalfonde mulighed for at markedsføre kvalificerede venturekapitalfonde under betegnelsen "europæiske venturekapitalfonde" i hele Unionen.

Artikel 14

Venturekapitalfondens forvalter skal informere hjemlandets kompetente myndighed om, hvor forvalteren har til hensigt at markedsføre:

(a)       en ny kvalificeret venturekapitalfond

(b)       en eksisterende kvalificeret venturekapitalfond i en medlemsstat, som ikke er nævnt i oversigten i artikel 13, stk. 1, litra d).

Artikel 15

1.        Værtslandets kompetente myndighed underretter umiddelbart efter registrering af en venturekapitalfonds forvalter de i overensstemmelse med artikel 13, stk. 1, litra d), angivne værtslande og ESMA om det forhold, at venturekapitalfondens forvalter er registreret.

2.        De i overensstemmelse med artikel 13, stk. 1, litra d), angivne værtslande pålægger ikke den i overensstemmelse med artikel 13 registrerede forvalter af en venturekapitalfond krav eller administrative procedurer i forbindelse med markedsføring af kvalificerede venturekapitalfonde, og kræver ikke forudgående godkendelse af markedsføringen, inden den iværksættes.

3.        For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel udarbejder ESMA udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som fastsætter underretningens form

4.        ESMA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [dato indsættes].

5.        Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i stk. 3 omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 16

ESMA fører en central database, som er offentligt tilgængelig via internettet, med en fortegnelse over alle europæiske venturekapitalfonde og alle venturekapitalfondsforvaltere, der er registeret i Unionen, samt de lande, hvor de opererer, i overensstemmelse med nærværende forordning.

Artikel 17

1.        Hjemlandets kompetente myndighed overvåger, om denne forordnings krav er opfyldt.

1a.      Hvis en kompetent myndighed i værtslandet har klare og påviselige grunde til at tro, at en venturekapitalfondsforvalter overtræder denne forordning på dets område, skal den omgående informere hjemlandets kompetente myndigheder. Hjemlandet træffer de nødvendige foranstaltninger.

1b.      Hvis venturekapitalfondsforvalteren trods de foranstaltninger, der træffes af hjemlandets kompetente myndighed, ikke overholder denne forordning, eller hvis hjemlandets kompetente myndighed ikke reagerer inden for en rimelig tidsfrist, træffer værtslandets kompetente myndighed, efter at have underrettet hjemlandets kompetente myndighed herom, alle nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af investorerne.

1c.       I tilfælde af uoverensstemmelse mellem hjemlandets kompetente myndigheder og værtslandets kompetente myndigheder for så vidt angår den europæiske venturekapitalfonds hensigtsmæssighed for investorer på markedet i værtslandet, kan en af eller begge myndigheder fremlægge sagen for ESMA i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 18

De kompetente myndigheder tillægges i overensstemmelse med national ret alle de tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, der er nødvendige for, at de kan udøve deres funktioner. De har særlig beføjelse til at:

(a)       anmode om adgang til ethvert dokument i enhver form og modtage eller tage kopier deraf

(b)       kræve, at venturekapitalfondens forvalter omgående afgiver oplysninger

(c)       kræve oplysninger fra enhver person vedrørende de aktiviteter, som udøves af venturekapitalfondens forvalter eller den kvalificerede venturekapitalfond

(d)       udføre varslede eller uvarslede kontrolbesøg

(e)       udstede et påbud for at sikre, at en venturekapitalfonds forvalter opfylder kravene i denne forordning og afholder sig fra at gentage adfærd, som kan indebære en overtrædelse af denne forordning.

Artikel 19

1.        Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning.

2.        Medlemsstaterne giver senest [24 måneder efter denne forordnings ikrafttræden] Kommissionen og ESMA meddelelse om reglerne omhandlet i stk. 1. De giver omgående Kommissionen og ESMA meddelelse om eventuelle senere ændringer af disse.

Artikel 20

1.        Hjemlandets kompetente myndighed træffer passende foranstaltninger, jf. stk. 2, hvis forvalteren af en venturekapitalfond:

(a)       i strid med artikel 5 ikke opfylder kravene vedrørende porteføljesammensætning

(b)       i strid med artikel 6 ikke markedsfører den kvalificerede venturekapitalfond til berettigede investorer

(c)       i strid med artikel 13 ikke registreres hos hjemlandets kompetente myndighed.

2.        I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, træffer hjemlandets kompetente myndighed følgende foranstaltninger, hvis det er relevant:

(a)       forbyder anvendelse af betegnelsen "europæisk venturekapitalfond" ved markedsføring af en eller flere af fondsforvalterens kvalificerede venturekapitalfonde

(b)       sletter venturekapitalfondens forvalter af registret.

3.        Hjemlandets kompetente myndighed underretter de kompetente myndigheder i de i overensstemmelse med artikel 13, stk. 1, litra d), angivne værtslande om, at venturekapitalfondens forvalter er slettet af det register, der er omhandlet i stk. 2, litra b).

4.        Retten til at markedsføre en eller flere kvalificerede venturekapitalfonde under betegnelsen "europæisk venturekapitalfond" i Unionen ophører med øjeblikkelig virkning fra datoen for den kompetente myndigheds beslutning, jf. stk. 2, litra a) eller b).

Artikel 21

1.        De kompetente myndigheder samarbejder med ESMA ▌for så vidt angår denne forordning i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1095/2010.

2.        De kompetente myndigheder giver ufortøvet ESMA alle de oplysninger, der er nødvendige for, at den kan varetage sine opgaver i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1095/2010. ESMA og de kompetente myndigheder udveksler navnlig al information og dokumentation, som er nødvendig for at påvise og afhjælpe overtrædelser af denne forordning.

Artikel 22

1.        Alle personer, der arbejder eller har arbejdet for de kompetente myndigheder eller ESMA, samt revisorer eller eksperter, der handler på de kompetente myndigheders vegne, har tavshedspligt. Ingen af de fortrolige oplysninger, de modtager i forbindelse med deres hverv, må videregives til andre personer eller myndigheder, undtagen i summarisk eller sammenfattet form, således at de enkelte forvaltere af venturekapitalfonde og kvalificerede venturekapitalfonde ikke kan identificeres, medmindre der er tale om tilfælde, der er omfattet af straffelovgivningen og procedurer i denne forordning.

2.        Medlemsstaternes kompetente myndigheder og ESMA forhindres ikke i at udveksle oplysninger i henhold til denne forordning eller anden EU-lovgivning, som finder anvendelse på forvaltere af venturekapitalfonde og kvalificerede venturekapitalfonde.

3.        Hvis kompetente myndigheder og ESMA modtager fortrolige oplysninger i overensstemmelse med stk. 2, må de kun anvende dem som led i varetagelsen af deres opgaver og med henblik på administrative og juridiske procedurer.

KAPITEL IV

OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 23

1.        Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter på de i denne artikel anførte betingelser.

2.        De delegerede beføjelser i ▌artikel 8, stk. 5, tillægges Kommissionen for en periode på fire år fra den …*[12]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af fireårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.        De i ▌artikel 8, stk. 5, omhandlede delegerede beføjelser kan når som helst tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.        Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.        En delegeret retsakt, som er vedtaget i medfør af ▌artikel 8, stk.5, træder kun i kraft, hvis der ikke er gjort indsigelse fra Europa-Parlamentet eller Rådet inden for en frist på tre måneder fra det tidspunkt, hvor retsakten er blevet bekendtgjort for Europa-Parlamentet eller Rådet, eller inden udløbet af denne periode, såfremt Europa-Parlamentet og Rådet begge har meddelt Kommissionen, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 23a

ESMA vurderer inden den …*[13] de behov for personale og ressourcer, der opstår som følge af overtagelsen af dens beføjelser og opgaver i overensstemmelse med denne forordning, og forelægger Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen en rapport.

Artikel 24

1.        Inden den 22. juli 2017 tager Kommissionen denne forordning op til fornyet overvejelse. Revisionen skal omfatte en generel gennemgang af, hvordan reglerne i denne forordning fungerer, og af erfaringerne med deres anvendelse, herunder:

(a)       det omfang, hvori forvaltere af venturekapitalfonde i forskellige medlemsstater har anvendt betegnelsen "europæisk venturekapitalfond", inden for landets grænser eller på tværs af grænser

(b)       denne forordnings anvendelsesområde, bl.a. muligheden for at udvide markedsføringsområdet for de europæiske venturekapitalfonde til også at omfatte detailinvestorer

(ba)     hensigtsmæssigheden af de i artikel 12 anførte krav til information, navnlig hvorvidt de er tilstrækkelige til at gøre det muligt for investorerne at træffe en velfunderet investeringsbeslutning

(bb)     effektiviteten, forholdsmæssigheden og anvendelsen af medlemsstaternes sanktioner i henhold til denne forordning

(bc)     den geografiske og sektorrelevante fordeling af de europæiske venturekapitalfondes investeringer

(bd)     følgerne af denne forordning for venturekapitalmarkedet og for bidraget til EU’s industrielle lederskab og samfundsmæssige udfordringer som fastlagt i henholdsvis bilag I, del II og III, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../… af …. … om udarbejdelse af horisont 2020 - rammeprogrammet for forskning og innovation (2014-2020).

Revisionen skal også omfatte en gennemgang af den mulige negative eller positive virkning af andre europæiske finansielle forordninger og europæiske finansieringsinstrumenter for SMV'er for så vidt angår bestemmelserne for denne forordnings funktionsmåde.

2.        Efter den i stk. 1 anførte revision og efter høring af ESMA forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, i givet fald ledsaget af et lovgivningsmæssigt forslag.

Artikel 25

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 22. juli 2013, bortset fra ▌artikel 8, stk. 5, der anvendes fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ..., den

På Europa-Parlamentets vegne                   På Rådets vegne

Formand                                                       Formand

 • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.
 • [2]               EUT C … af …, s. ….
 • [3]               EUT C af …, s. .
 • [4]               EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1.
 • [5]               EUT L 177 af 30.6.2006, s. 1.
 • [6]               EUT L 177 af 30.6.2006, s. 201.
 • [7]               EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.
 • [8]              EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
 • [9]               EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.
 • [10]             EUT L 390 af 31.12.2004, s. 38.
 • [11]             EUT L 345 af 31.12.2003, s. 64.
 • [12]             EUT: Indsæt venligst datoen for denne forordnings ikrafttræden.
 • [13]             EUT: Indsæt venligst datoen: 12 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

UDTALELSE fra Retsudvalget (27.4.2012)

til Økonomi- og Valutaudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske venturekapitalfonde
(COM(2011)0860 – C7‑0490/2011 – 2011/0417(COD))

Ordfører for udtalelse: Dimitar Stoyanov

KORT BEGRUNDELSE

Forslaget til forordning fastsætter de retlige rammer, hvor forskellige typer af investeringsfonde, der kan få status som "europæisk venturekapitalfond" og modtage et venturekapitalpas. Målet er at skabe en europæisk venturekapitalsektor for små og mellemstore virksomheder (SMV'er).

Forslaget til forordning fastsætter de kriterier, i form af disponible aktiver, som en fond skal opfylde for at opnå ovennævnte status og pas. Det indeholder også de krav, der skal opfyldes af forvaltere af venturekapitalfonde, og de ​​restriktioner på investeringer, der kan foretages ved hjælp af fondens aktiver.

Det skal bemærkes, at der allerede eksisterer to direktiver om investeringsfonde: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EC og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF. Disse indeholder reglerne for investeringsfonde og deres forvaltning og de regler, der gælder for investorerne i disse fonde. Denne udtalelse har til formål at sikre, at forslaget til forordning er i overensstemmelse med disse eksisterende retsakter.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Venturekapital tilvejebringer finansiering til virksomheder, som normalt er meget små, nystartede virksomheder med et stort vækst- og ekspansionspotentiale. Endvidere tilvejebringer venturekapitalfonde disse virksomheder værdifuld ekspertise og viden, forretningsforbindelser, varemærkeværdier (brand-equity) og strategisk rådgivning. Ved at tilvejebringe finansiering og rådgivning til disse virksomheder fremmer venturekapitalfonde den økonomiske vækst, bidrager til jobskabelsen, stimulerer innovative virksomheder, øger deres investeringer i forskning og udvikling og skaber iværksætteri, innovation og konkurrenceevne i Unionen.

(1) Venturekapital tilvejebringer finansiering til virksomheder, som normalt er meget små, nystartede virksomheder med et stort vækst- og ekspansionspotentiale. Endvidere tilvejebringer venturekapitalfonde disse virksomheder værdifuld ekspertise og viden, forretningsforbindelser, varemærkeværdier (brand-equity) og strategisk rådgivning. Ved at tilvejebringe finansiering og rådgivning til disse virksomheder fremmer venturekapitalfonde den økonomiske vækst, bidrager til jobskabelsen og fremskaffelse af kapital, fremmer oprettelsen og udviklingen af innovative virksomheder, øger deres investeringer i forskning og udvikling og skaber iværksætteri, innovation og konkurrenceevne i Unionen.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) "kvalificeret venturekapitalfond": en kollektiv investeringsvirksomhed, som investerer mindst 70 procent af den samlede indbetalte kapital og ikke-indkaldte forpligtede kapital, i aktiver, som er kvalificerede investeringer

a) "kvalificeret venturekapitalfond": en kollektiv investeringsvirksomhed, som investerer mindst 70 procent af den samlede indbetalte kapital og ikke-indkaldte forpligtede kapital, i aktiver, som er kvalificerede investeringer, uanset om denne kollektive investering er af den åbne eller lukkede type

Begrundelse

Præciserer teksten for at lukke et hul i lovgivningen, som ville føre til, at den ville blive fortolket subjektivt.

PROCEDURE

Titel

Europæiske risikokapitalfonde

Referencer

COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

17.1.2012

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

17.1.2012

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Dimitar Stoyanov

25.1.2012

 

 

 

Behandling i udvalg

26.3.2012

 

 

 

Dato for vedtagelse

26.4.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Karin Kadenbach

PROCEDURE

Titel

Europæiske risikokapitalfonde

Referencer

COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD)

Dato for høring af EP

7.12.2011

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

17.1.2012

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

17.1.2012

IMCO

17.1.2012

JURI

17.1.2012

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ITRE

24.1.2012

IMCO

29.2.2012

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Philippe Lamberts

25.10.2011

 

 

 

Behandling i udvalg

20.3.2012

26.4.2012

 

 

Dato for vedtagelse

31.5.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

34

3

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Sophie Auconie, Thijs Berman, Philippe De Backer, Vicky Ford, Danuta Maria Hübner, Olle Ludvigsson, Mario Mauro

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Margrete Auken

Dato for indgivelse

6.6.2012