Pranešimas - A7-0193/2012Pranešimas
A7-0193/2012

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos rizikos kapitalo fondų

5.6.2012 - (COM(2011)0860 – C7‑0490/2011 – 2011/0417(COD)) - ***I

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Pranešėjas: Philippe Lamberts


EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos rizikos kapitalo fondų

(COM(2011)0860 – C7‑0490/2011 – 2011/0417(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011) 0860),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0490/2011),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į 2012 m.balandžio 26 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto bei Teisės reikalų komiteto nuomones (A7‑0193/2012),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI[2]*

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl Europos rizikos kapitalo fondų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavus įstatymo galią turinčio teisės akto projektą nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę[3],

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[4],

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)       teikiant rizikos kapitalą parūpinamas finansavimas įmonėms, kurios paprastai yra labai mažos, yra pradiniuose savo, kaip juridinio asmens, formavimosi etapuose ir turi didelių augimo ir plėtros galimybių. Nors rizikos kapitalo fondai dažnai investuoja į pradedančias veiklą įmones, pasitaiko atvejų, kai tikslinga daryti investicijas, skatinančias pokyčius įmonėse, kurios buvo įsteigtos anksčiau nei prieš penkerius metus. Be to, rizikos kapitalo fondai teikia ▌ įmonėms vertingą patirtį ir žinias, verslo ryšius, konsultacijas prekės ženklo vertės ir strategijos klausimais. Teikdami šioms įmonėms finansavimą ir konsultacijas, rizikos kapitalo fondai skatina ekonomikos augimą, padeda kurti darbo vietas ir pritraukti kapitalą, skatina novatoriškų įmonių steigimąsi ir plėtrą, didina jų investicijas į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą bei skatina verslumą, inovacijas ir konkurencingumą, atsižvelgiant į ES strategijos „Europa 2020“ tikslus ir valstybių narių ilgalaikius iššūkius, kaip nustatyta Europos strategijos ir politikos analizės sistemos ataskaitoje: Pasaulio tendencijos 2030. Siekiant skatinti investicijas į mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), investicijos pagal šį reglamentą turėtų būti integruotos investicijas, kurias Komisija darys vykdydama bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“. Komisija turėtų pateikti integruotą MVĮ skirtų finansinių priemonių strategiją ir įvertinti 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II)[5], 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo[6] ir 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/49/EB dėl investicinių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumo[7] poveikį;

(2)       būtina nustatyti bendrą taisyklių dėl nuorodos „Europos rizikos kapitalo fondas“ naudojimo sistemą, visų pirma dėl fondų, kurie veikia naudodami šią nuorodą, portfelio sudėties, jų tinkamų investicijų objektų, investicinių priemonių, kurias jie gali naudoti, ir dėl tinkamų investuotojų, kurie turi teisę pagal vienodas taisykles visoje Sąjungoje investuoti į tokius fondus, kategorijų. Nesant tokios bendros sistemos, kyla rizika, kad valstybės narės nacionaliniu lygmeniu gali imtis skirtingų priemonių, o tai darytų tiesioginį neigiamą poveikį geram vidaus rinkos veikimui ir sudarytų jam kliūčių, nes rizikos kapitalo fondams, norintiems veikti visoje Sąjungoje, įvairiose valstybėse narėse būtų taikomos skirtingos taisyklės. Be to, dėl portfelio sudėčiai, investicijų objektams ir tinkamiems investuotojams taikomų skirtingų kokybės reikalavimų gali skirtis investuotojų apsaugos lygis ir gali kilti painiava dėl investavimo pasiūlymų, siejamų su „Europos rizikos kapitalo fondu“. Taigi investuotojai turėtų turėti galimybę palyginti įvairių rizikos kapitalo fondų investavimo pasiūlymus. Būtina pašalinti dideles kliūtis, trukdančias rizikos kapitalo fondams pritraukti lėšas tarpvalstybiniu mastu, išvengti tų fondų konkurencijos iškraipymų ir užkirsti kelią bet kokioms papildomoms galimoms prekybos kliūtims ir dideliems konkurencijos iškraipymams ateityje. Taigi tinkamas teisinis pagrindas yra SESV 114 straipsnis, kaip jis aiškinamas pagal nusistovėjusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką;

(3)       būtina priimti reglamentą, kuriuo būtų nustatytos vienodos Europos rizikos kapitalo fondams taikytinos taisyklės, o jų valdytojams, kurie nori visoje Sąjungoje pritraukti kapitalą naudodami nuorodą „Europos rizikos kapitalo fondas“, visose valstybėse narėse būtų nustatyti atitinkami įpareigojimai. Šiais reikalavimais turėtų būti užtikrintas investuotojų, kurie nori investuoti į rizikos kapitalo fondus, pasitikėjimas;

(3a)     Europos rizikos kapitalo fondo kūrimo procesas turėtų būti kuo spartesnis, kad būtų sumažintos naujų fondų steigimo rinkoje išlaidos;

(4)       kokybės reikalavimus dėl nuorodos „Europos rizikos kapitalo fondas“ naudojimo apibrėžiant reglamente būtų užtikrinta, kad tie reikalavimai būtų tiesiogiai taikomi kolektyvinio investavimo subjektų valdytojams, kurie pritraukia lėšas naudodami šią nuorodą. Tai užtikrintų vienodas šios nuorodos naudojimo sąlygas, nes būtų išvengta nacionalinių reikalavimų skirtumų, kurių galėtų atsirasti, jeigu į nacionalinę teisę būtų perkeliama direktyva. Šiuo reglamentu būtų užtikrinta, kad šią nuorodą naudojantiems kolektyvinio investavimo subjektų valdytojams tokių pat taisyklių reikėtų laikytis visoje Sąjungoje, o dėl to taip pat sustiprėtų investuotojų, norinčių investuoti į rizikos kapitalo fondus, pasitikėjimas. Priimant reglamentą taip pat sumažėtų reguliavimo sudėtingumas ir valdytojų atitikties dažnai besiskiriančioms nacionalinėms taisyklėms, kuriomis reglamentuojami rizikos kapitalo fondai, išlaidos, visų pirma tų valdytojų, kurie nori pritraukti kapitalą tarpvalstybiniu mastu. Reglamentas taip pat turėtų padėti pašalinti konkurencijos iškraipymus; Komisija iki 2012 m. pabaigos turėtų pateikti ataskaitą dėl mokesčių kliūčių, su kuriomis susiduria rizikos kapitalo fondai skirtingose valstybėse narėse, ir toliau siekti kurti vienodas mokestines sąlygas;

(5)       siekiant paaiškinti ryšį tarp šio reglamento ir kolektyvinio investavimo subjektų ir jų valdytojų taisyklių, būtina nustatyti, kad šis reglamentas turėtų būti taikomas tik kolektyvinio investavimo subjektų, kitų nei kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS) pagal 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo 1 straipsnį, valdytojams, kurie įsisteigę Sąjungoje ir užregistruoti savo buveinės valstybės narės kompetentingoje institucijoje pagal 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/61/EB dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010. Be to, jis turėtų būti taikomas tik valdytojams, valdantiems reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų, kurių visa valdomo turto vertė neviršija 500 mln. EUR ribos, portfelius. Pagal šį reglamentą registruoti rizikos kapitalo fondų valdytojai, kurių bendra valdomo turto vertė vėliau viršija 500 mln. EUR ribą ir kurie dėl to turi gauti savo buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų veiklos leidimą pagal Direktyvos 2011/61/ES 6 straipsnį, turėtų turėti teisę ir toliau naudoti nuorodą „Europos rizikos kapitalo fondas“ ir veikti pagal šį reglamentą platindami reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas visoje Sąjungoje, jei jie ir toliau atitinka šio reglamento nuostatas dėl reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų;

(6)       jeigu kolektyvinio investavimo subjektų valdytojai nenori naudoti nuorodos „Europos rizikos kapitalo fondas“, šis reglamentas neturėtų būti taikomas. Šiais atvejais turėtų būti toliau taikomos galiojančios nacionalinės taisyklės ir bendrosios Sąjungos taisyklės;

(6a)     nors Europos rizikos kapitalo fondai gali atlikti svarbų vaidmenį didinant MVĮ galimybes gauti finansavimą ir nors numatytos apsaugos priemonės, leidžiančios įsitikinti, kad lėšos tinkamai naudojamos, išlieka rizika, kad Europos rizikos kapitalo fondai naudojami nenumatytais tikslais. Priežiūros institucijos turėtų būti budrios šiuo klausimu, be to, turėtų būti atlikta peržiūra, siekiant užtikrinti, kad visos tokios galimos spragos pašalintos;

(7)       šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos vienodos taisyklės dėl reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų pobūdžio, visų pirma dėl portfeliui priklausančių įmonių, į kurias reikalavimus atitinkantiems rizikos kapitalo fondams turi būti leidžiama investuoti, ir dėl naudotinų investicinių priemonių. Tai būtina, kad būtų galima aiškiai atskirti reikalavimus atitinkantį rizikos kapitalo fondą ir kitus alternatyvaus investavimo fondus, kurie įgyvendina kitokią, mažiau specializuotą investavimo strategiją, pvz., privataus kapitalo arba investicijų į nekilnojamąjį turtą fondus;

(8)       siekiant tiksliai apibrėžti kolektyvinio investavimo subjektus, kuriems bus taikomas šis reglamentas, ir siekiant užtikrinti, kad jie sutelktų dėmesį į kapitalo teikimą mažoms įmonėms pradiniais jų, kaip juridinio asmens, formavimosi etapais, nuoroda „Europos rizikos kapitalo fondas“ turėtų būti skirta tik tiems fondams, kurie per dvejus metus po pirmosios investicijos pagal šį reglamentą vidutiniškai investuoja ne mažiau kaip 55 proc. ir paskui bent 70 proc. savo pareikalautojo numatytojo kapitalo tokiose įmonėse, atskaičius visas susijusias išlaidas, trumpalaikes grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų atsargas. Susijusios išlaidos turėtų apimti mokesčius, rinkliavas ir išlaidas, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai patiria investuotojai ir dėl kurių tarpusavyje susitaria reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytojas ir investuotojai;

(8a)     reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytojai turėtų galėti pritraukti papildomo kapitalo įsipareigojimų per visą šio fondo gyvavimo laikotarpį;

(8b)     kvazinuosavo kapitalo priemonės yra finansavimo priemonių rūšis, kurios grąža susijusi su reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės pelnu arba nuostoliais ir kuri nėra visiškai užtikrinta įsipareigojimų neįvykdymo atveju. Prie tokių priemonių priskiriamos įvairios finansavimo priemonės, pvz., subordinuotos paskolos, akcijos be balsavimo teisės, netiesioginio dalyvavimo paskolos, teisės gauti dalį pelno, konvertuojamos obligacijos ir obligacijos su varantais;

(9)       siekiant nustatyti esminę apsaugos priemonę, pagal kurią reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai vadovaujantis šiuo reglamentu būtų skiriami nuo platesnės alternatyvaus investavimo fondų, kurie prekiauja išleistais vertybiniais popieriais antrinėse rinkose, kategorijos, reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų veiklą būtina apriboti investicijomis tik į tiesiogiai išleidžiamas priemones;

(10)     siekiant suteikti rizikos kapitalo fondų valdytojams tam tikrą lankstumą valdant savo reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų investicijas ir likvidumą, turėtų būti leidžiama verstis antrine prekyba, kaip prekyba akcijomis ar nuosavybės teisėmis reikalavimų neatitinkančiose portfeliui priklausančiose įmonėse, kuriai taikoma didžiausia riba neviršija vidutiniškai per dvejus metus po pirmosios investicijos pagal šį reglamentą 45 proc. ir paskui 30 proc. fondo pareikalautojo numatytojo kapitalo, atskaičius visas susijusias išlaidas. Apskaičiuojant šią ribą, į trumpalaikes grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų atsargas neturėtų būti atsižvelgiama;

(11)     siekiant užtikrinti, kad nuoroda „Europos rizikos kapitalo fondas“ būtų patikima ir lengvai atpažįstama investuotojų visoje Sąjungoje, šiame reglamente turėtų būti nustatyta, kad platinant reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ar investicinius vienetus visoje Sąjungoje teisę naudoti nuorodą „Europos rizikos kapitalo fondas“ turi tik tie rizikos kapitalo fondų valdytojai, kurie laikosi šiame reglamente nustatytų vienodų kokybės kriterijų;

(12)     siekiant užtikrinti, kad reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai pasižymėtų aiškiu ir atpažįstamu profiliu, kuris, įskaitant paskolas, būtų tinkamas jų paskirčiai, turėtų būti nustatytos vienodos portfelio sudėties ir investavimo metodų, kuriuos tokiems reikalavimus atitinkantiems fondams leidžiama taikyti, taisyklės;

(13)     siekiant užtikrinti, kad reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai nedidintų sisteminės rizikos ir kad tokie fondai, vykdydami investicinę veiklą, sutelktų dėmesį į reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių rėmimą, skolintis ar naudoti finansinį svertą fondo lygmeniu turėtų būti leidžiama tik neviršijant nepareikalautojo numatytojo kapitalo dydžio. Tačiau siekiant suteikti fondui galimybę patenkinti specialius likvidumo poreikius, kurių gali atsirasti laikotarpiu nuo numatytojo kapitalo pareikalavimo iš investuotojų iki faktinio kapitalo pervedimo į fondo sąskaitas, turėtų būti leidžiama skolintis trumpam laikotarpiui;

(14)     siekiant užtikrinti, kad reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijos ar investiciniai vienetai būtų platinami investuotojams, kurie turi žinių, patirties ir geba prisiimti riziką, susijusią su šiais fondais, ir siekiant išlaikyti investuotojų pasitikėjimą ir tikėjimą reikalavimus atitinkančiais rizikos kapitalo fondais, reikėtų nustatyti tam tikras konkrečias apsaugos priemones. Todėl reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijos ar investiciniai vienetai paprastai turėtų būti platinami tik investuotojams, kurie yra profesionalūs klientai arba kurie gali būti vertinami kaip profesionalūs klientai pagal 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų ▌. Šiai kategorijai priklauso ir rizikos kapitalo fondų valdytojai, kurie patys investuoja į rizikos kapitalo fondus. Tačiau siekiant investicijoms į rizikos kapitalo fondus užtikrinti pakankamai plačią investuotojų bazę, taip pat pageidaujama, kad į reikalavimus atitinkančius rizikos kapitalo fondus investuoti galėtų ir tam tikri kiti investuotojai, įskaitant didelės vertės turto turinčius asmenis. Tačiau tiems kitiems investuotojams turėtų būti nustatytos konkrečios apsaugos priemonės, kuriomis būtų užtikrinta, kad reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijos ar investiciniai vienetai būtų platinami tik tiems investuotojams, kurių profilis yra tinkamas tokioms investicijoms. Pagal šias apsaugos priemones fondų akcijos ar investiciniai vienetai negali būti platinami naudojant periodinius taupymo planus; Be to, rizikos kapitalo fondo valdytojo vadovams, direktoriams ar darbuotojams turėtų būti leidžiama daryti investicijas, kai investuojama į jų valdomą reikalavimus atitinkantį rizikos kapitalo fondą;

(15)     siekiant užtikrinti, kad nuorodą „Europos rizikos kapitalo fondas“ naudotų tik tie rizikos kapitalo fondų valdytojai, kurie atitinka vienodus kokybės kriterijus dėl elgesio rinkoje, šiame reglamente turėtų būti nustatytos rizikos kapitalo fondo valdytojo veiklos vykdymo ir jo ryšių su savo investuotojais taisyklės. Dėl tos pačios priežasties šiame reglamente turėtų būti nustatytos vienodos sąlygos, pagal kurias tokie valdytojai turi spręsti interesų konfliktus. Pagal šias taisykles taip pat turėtų būti reikalaujama, kad valdytojas nustatytų būtinas organizacines ir administracines procedūras tinkamam interesų konfliktų sprendimui užtikrinti;

(16)     siekiant užtikrinti nuorodos „Europos rizikos kapitalo fondas“ vientisumą, šiame reglamente taip pat turėtų būti nustatyti rizikos kapitalo fondo valdytojo organizacijos kokybės kriterijai. Todėl šiame reglamente turėtų būti nustatyti vienodi proporcingi reikalavimai, susiję su būtinybe turėti tinkamų techninių ir žmogiškųjų išteklių, taip pat pakankamai nuosavų lėšų reikalavimus atitinkantiems rizikos kapitalo fondams tinkamai valdyti;

(17)     siekiant apsaugoti investuotojus, būtina užtikrinti, kad reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo turtas būtų tinkamai įvertinamas. Todėl įstatymu nustatytuose reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų dokumentuose turėtų būti pateikiamos turto vertinimo taisyklės. Tai turėtų užtikrinti vertinimo vientisumą ir skaidrumą;

(18)     siekiant užtikrinti, kad rizikos kapitalo fondų valdytojai, naudojantys nuorodą „Europos rizikos kapitalo fondai“, tinkamai atsiskaitytų už savo veiklą, turėtų būti nustatytos vienodos metinių ataskaitų teikimo taisyklės;

(19)     siekiant užtikrinti nuorodos „Europos rizikos kapitalo fondas“ vientisumą investuotojų požiūriu, būtina, kad ją naudotų tik tie rizikos kapitalo fondų valdytojai, kurių investicijų politika ir investicijų tikslai yra visiškai skaidrūs. Taigi šiame reglamente taip pat turėtų būti nustatytos vienodos taisyklės dėl informacijos atskleidimo reikalavimų, kurie rizikos kapitalo fondo valdytojui būtų taikomi jo investuotojų atžvilgiu. Visų pirma turėtų būti nustatytos ikisutartinės informacijos atskleidimo prievolės, susijusios su reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų investavimo strategija ir tikslais, naudojamomis investicinėmis priemonėmis, informacija apie sąnaudas ir susijusius mokesčius ir reikalavimus atitinkančio fondo siūlomos investicijos rizikos (atlygio) pobūdžiu. Siekiant užtikrinti didelį skaidrumą, tokie informacijos atskleidimo reikalavimai taip pat turėtų apimti informaciją apie tai, kaip apskaičiuojamas rizikos kapitalo fondo valdytojo atlyginimas;

(20)     siekiant užtikrinti veiksmingą šiame reglamente nustatytų vienodų reikalavimų priežiūrą, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija prižiūri, ar rizikos kapitalo fondo valdytojas laikosi šiame reglamente nustatytų vienodų reikalavimų. Tuo tikslu reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo valdytojas, norintis savo reikalavimus atitinkančių fondų akcijas ar investicinius vienetus platinti su nuoroda „Europos rizikos kapitalo fondas“, turėtų pranešti apie šį ketinimą savo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai. Kompetentinga institucija turėtų užregistruoti rizikos kapitalo fondo valdytoją, jeigu pateikiama visa būtina informacija ir nustatytos tinkamos procedūros, kad būtų laikomasi šio reglamento reikalavimų. Ši registracija turėtų galioti visoje Sąjungoje;

(21)     siekiant užtikrinti veiksmingą šiame reglamente nustatytų vienodų kriterijų laikymosi priežiūrą, šiame reglamente taip pat turėtų būti nustatytos taisyklės dėl aplinkybių, kuriomis reikia atnaujinti buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai pateiktą informaciją;

(22)     siekiant užtikrinti veiksmingą šio reglamento reikalavimų priežiūrą, šiame reglamente taip pat turėtų būti nustatyta kompetentingų priežiūros institucijų tarpvalstybinių pranešimų teikimo tvarka, kuri turėtų būti taikoma užregistravus rizikos kapitalo fondo valdytoją jo buveinės valstybėje narėje;

(23)     siekiant išlaikyti skaidrias reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijų ar investicinių vienetų platinimo visoje Sąjungoje sąlygas, Europos priežiūros institucijai (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai) (EVPRI), įsteigtai Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/2010[8], turėtų būti patikėta tvarkyti centrinę duomenų bazę, kurioje būtų išvardyti visi pagal šį reglamentą užregistruoti reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai;

(24)     siekiant užtikrinti veiksmingą šiame reglamente nustatytų vienodų kriterijų priežiūrą, šiame reglamente turėtų būti išvardyti priežiūros įgaliojimai, kuriuos kompetentingos institucijos turi turėti;

(25)     siekiant užtikrinti tinkamą vykdymą, šiame reglamente turėtų būti nustatytos sankcijos, taikomos pažeidus pagrindines šio reglamento nuostatas, t. y. taisykles dėl portfelio sudėties, dėl apsaugos priemonių, susijusių su tinkamų investuotojų tapatybe, ir dėl nuorodos „Europos rizikos kapitalo fondas“, kurią gali naudoti tik registruoti rizikos kapitalo fondų valdytojai. Reikėtų nustatyti, kad pažeidus šias pagrindines nuostatas uždraudžiama naudoti nuorodą ir rizikos kapitalo fondo valdytojas pašalinamas iš registro;

(26)     buveinės ir priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos bei EVPRI turėtų keistis priežiūros informacija;

(27)     siekiant užtikrinti veiksmingą subjektų, kuriems pavesta prižiūrėti šiame reglamente nustatytų vienodų kriterijų laikymąsi, bendradarbiavimą reguliavimo klausimais, visoms atitinkamoms nacionalinėms institucijoms ir EVPRI turėtų būti taikomi griežti profesinės paslapties reikalavimai;

(28)     techniniais finansinių paslaugų standartais turėtų būti užtikrintas nuoseklus derinimas ir aukšto lygio priežiūra visoje Sąjungoje. Su politikos pasirinkimu nesusijusių techninių įgyvendinimo standartų projektus, kurie būtų teikiami Komisijai, būtų veiksminga ir tinkama patikėti rengti EVPRI, kuri yra itin specializuotą kompetenciją turinti įstaiga;

(29)     Komisija turėtų būti įgaliota patvirtinti techninius įgyvendinimo standartus priimdama įgyvendinimo aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 291 straipsnį ir pagal 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB, 15 straipsnį. EVPRI turėtų būti patikėta parengti šiame reglamente nurodyto pranešimo formato techninių įgyvendinimo standartų projektus;

(30)     siekiant patikslinti reikalavimus, išdėstytus šiame reglamente, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį priimti aktus, kuriais būtų nustatyti šiame reglamente nurodytos ribos apskaičiavimo ir stebėjimo metodai, taip pat interesų konfliktų, kurių rizikos kapitalo fondų valdytojams reikia vengti, rūšys ir priemonės, kurių turi būti imtasi tuo atžvilgiu. Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais; atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(32)     ▌atliekant Direktyvos 2011/61/ES peržiūrą arba iš karto po jos turėtų būti atlikta ir šio reglamento peržiūra, kad būtų atsižvelgta į rizikos kapitalo rinkos pokyčius. Remdamasi peržiūra, Komisija turėtų pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, prie kurios, jei tinkama, pridedami teisės aktų pakeitimai;

(32a)   būtina užtikrinti, kad Komisija reguliariai vertintų viešųjų sistemų, kurios taikomos Sąjungoje siekiant paremti rizikos kapitalo rinką, efektyvumą;

(32b)   siekiant užtikrinti, kad valstybių narių paramą Europos rizikos kapitalo fondams reglamentuojančiomis valstybės pagalbos taisyklėmis būtų veiksmingai skatinamos inovacijos ir kartu užtikrinama sąžininga konkurencija, ypač svarbu yra tai, kad būtų glaudžiai koordinuojami už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakingo Komisijos nario ir už konkurenciją atsakingo Komisijos nario veiksmai;

(32c)   atsižvelgiant į Sąjungos siekį tapti pasauline lydere efektyvaus energijos ir išteklių vartojimo srityje, rizikos kapitalo investicijos į ekologiškas technologijas turi būti pripažintos pagrindiniu Europos ekonomikos transformacijos varikliu. Taigi Komisija iki 2012 m. pabaigos turėtų pateikti ataskaitą, kurioje būtų nurodytos tinkamos teisinės procedūros, pagal kurias būtų galima suteikti reguliavimo paskatų, padedančių pritraukti rizikos kapitalą investicijoms į ekologiškas technologijas;

(33)     šiuo reglamentu nepažeidžiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, visų pirma pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, įskaitant teisę į privatų ir šeimos gyvenimą (7 straipsnis) ir laisvę užsiimti verslu (16 straipsnis);

(34)     asmens duomenų tvarkymas, atliekamas valstybėse narėse įgyvendinant šį reglamentą ir prižiūrint valstybių narių kompetentingoms institucijoms, visų pirma valstybių narių paskirtoms viešosioms nepriklausomoms institucijoms, reglamentuojamas 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo[9]. 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo[10] reglamentuojamas asmens duomenų tvarkymas, kurį atlieka EVPRI pagal šį reglamentą prižiūrint Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui;

(35)     šiuo reglamentu neturėtų būti daroma poveikio valstybės pagalbos taisyklių taikymui reikalavimus atitinkantiems rizikos kapitalo fondams;

(36)     kadangi šio reglamento tikslų, t. y. užtikrinti vienodų reikalavimų taikymą reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijų ar investicinių vienetų platinimui ir sukurti paprastą rizikos kapitalo fondų valdytojų registracijos sistemą, kuria visiškai atsižvelgiama į būtinybę užtikrinti saugumo ir patikimumo, susijusių su nuorodos „Europos rizikos kapitalo fondas“ naudojimu, ir veiksmingo rizikos kapitalo rinkos veikimo bei įvairių jos suinteresuotųjų subjektų sąnaudų pusiausvyra, valstybės narės negali deramai pasiekti, todėl dėl jų masto ir poveikio Sąjungos lygmeniu juos galima pasiekti geriau, Sąjunga gali patvirtinti priemones, vadovaudamasi subsidiarumo principu, nustatytu Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą ▌, šiuo reglamentu neviršijama tai, kas būtina tiems tikslams pasiekti;

(36a)   be šio reglamento egzistuoja Sąjungos bendrosios MVĮ mokslinių tyrimų, inovacijų ir konkurencingumo rėmimo programos, kurios prisideda kuriant Europos rizikos kapitalui palankią ekosistemą. Jas sudaro priemonės, skirtos skatinti rizikos kapitalo pasiūlai, ypač tarpvalstybiniu lygmeniu. Jos remiasi Europos investuotojų į rizikos kapitalo fondus tinklu, pvz., Europos privataus ir rizikos kapitalo asociacija (EVCA), Europos investuotojų į rizikos kapitalo fondus tinklas (EVFIN) ir tarptautinis rizikos kapitalo klubas (IVC);

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUSDALYKAS, TAIKYMO SRITIS IR APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Šiame reglamente nustatomi vienodi reikalavimai tiems kolektyvinio investavimo subjektų valdytojams, kurie nori naudoti nuorodą „Europos rizikos kapitalo fondas“, ir kolektyvinio investavimo subjektų akcijų ar investicinių vienetų platinimo Sąjungoje naudojant šią nuorodą sąlygos, taip prisidedant prie sklandaus vidaus rinkos veikimo. Reglamente nustatomos vienodos taisyklės dėl reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijų ar investicinių vienetų platinimo tinkamiems investuotojams visoje Sąjungoje, dėl reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų portfelio sudėties, dėl tinkamų investicinių priemonių ir metodų, kuriuos turi naudoti reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai, taip pat dėl rizikos kapitalo fondų valdytojų, kurie platina reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ar investicinius vienetus visoje Sąjungoje, struktūros, elgesio ir skaidrumo.

Europos investicijų bankas ir Komisija, kurie yra pagrindiniai EIF akcininkai, užtikrina, kad EIF investuojant į rizikos kapitalo fondus pirmenybė būtų teikiama investicijoms į Europos rizikos kapitalo fondus.

2 straipsnis

1.        Šis reglamentas taikomas kolektyvinio investavimo subjektų, kaip apibrėžta 3 straipsnio b punkte, valdytojams, kurie įsisteigę Sąjungoje ir turi būti registruojami savo buveinės valstybės narės kompetentingose institucijose pagal Direktyvos 2011/61/EB 3 straipsnio 3 dalies a punktą arba pagal šią direktyvą gauti leidimą, jeigu tie valdytojai valdo reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų, kurių visa valdomo turto vertė neviršija 500 mln. EUR ribos arba valstybėse narėse, kurių oficiali valiuta nėra euro, atitinkamos sumos nacionaline valiuta šio reglamento įsigaliojimo dieną, portfelius.

1a.      Pagal šio reglamento 13 straipsnį registruoti rizikos kapitalo fondų valdytojai, kurių bendra valdomo turto vertė po šios registracijos viršija 500 mln. EUR ribą ir kurie dėl to turi gauti savo buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų veiklos leidimą pagal Direktyvos 2011/61/ES 6 straipsnį, gali ir toliau naudoti nuorodą „Europos rizikos kapitalo fondas“ ir veikti pagal šiame reglamente nustatytas reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijų platinimo Sąjungoje sąlygas, jeigu jie ir toliau laikosi šio reglamento nuostatų dėl reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų.

1b.      Pagal šį reglamentą registruoti Europos rizikos kapitalo fondų valdytojai gali valdyti ir KIPVPS, kuriems išduodamas leidimas pagal Direktyvą 2009/65/EB, jeigu jie yra išorės valdytojai.

2.        Apskaičiuojant 1 dalyje nurodytą ribą, kolektyvinio investavimo subjektų valdytojams, kurie valdo kitus fondus nei reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai, tuose kituose fonduose valdomo turto sumuoti nereikia.

3 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

(a)       reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo fondas – kolektyvinio investavimo subjektas, kurio numatytasis kapitalas neatsiimamas iki fondo likvidavimo ir kuris per dvejus metus po pirmosios investicijos pagal šį reglamentą vidutiniškai investuoja ne mažiau kaip 55 proc.ir paskui bent 70 proc. savo pareikalautojo numatytojo kapitalo į turtą, kuris yra reikalavimus atitinkančios investicijos, atskaičius visas susijusias išlaidas, trumpalaikes grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų atsargas;

(aa)     susijusios išlaidos – mokesčiai, rinkliavos ir išlaidos, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai patiria investuotojai ir dėl kurių tarpusavyje susitaria reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytojas ir investuotojai;

(b)       kolektyvinio investavimo subjektas – subjektas, kuris pritraukia kapitalą iš kelių investuotojų, kad jį investuotų tų investuotojų naudai pagal nustatytą investavimo politiką, ir kuriam nereikia leidimo pagal Direktyvos 2009/65/EB 5 straipsnį;

(c)       reikalavimus atitinkančios investicijos – bet kurios iš šių priemonių:

(i)       nuosavo kapitalo arba kvazinuosavo kapitalo priemonės, kurias

-          išleidžia reikalavimus atitinkanti portfeliui priklausanti įmonė ir kurias iš reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės tiesiogiai įsigyja reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo fondas, arba

-          išleidžia reikalavimus atitinkanti portfeliui priklausanti įmonė mainais už nuosavybės vertybinius popierius, kuriuos išleidžia reikalavimus atitinkanti portfeliui priklausanti įmonė, arba

-          išleidžia įmonė, valdanti reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės kontrolinį paketą, ir kurias reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo fondas įsigyja mainais už nuosavo kapitalo priemonę, kurią išleidžia reikalavimus atitinkanti portfeliui priklausanti įmonė;

(ii)      akcijos, reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės įsigytos iš dabartinių šios įmonės akcininkų;

(iii)      vieno ar daugiau kitų reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų vienetai arba akcijos.

(d)       reikalavimus atitinkanti portfeliui priklausanti įmonė – įmonė:

(i)        kai į ją investuoja reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo fondas

-          nėra įtraukta į prekybos reguliuojamoje rinkoje, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 14 punkte, sąrašus;

-          kurioje dirba mažiau nei 250 asmenų; taip pat

-          kurios metinė apyvarta neviršija 50 mln. EUR arba kurios bendras metinis balansas neviršija 43 mln. EUR;

(ii)      kuri pati nėra kolektyvinio investavimo subjektas;

(iii)     kuri nėra finansinių paslaugų teikėja, išskyrus finansines technologijas;

(iv)      kuri nėra įsisteigusi trečiojoje šalyje, kuri pristatoma kaip lengvatinių mokesčių centras ar kurioje netaikomi jokie mokesčiai arba jie yra tik simboliniai, kurioje trūksta veiksmingo keitimosi informacija su užsienio šalių mokesčių institucijomis, kurios teisinės, teisminės arba administracinės nuostatos yra neskaidrios, kurioje netaikomas faktinio buvimo vietoje reikalavimas arba kuri yra pristatoma kaip lengvatinių mokesčių centras;

(e)       nuosavas kapitalas – įmonės nuosavybės dalis, išreiškiama akcijomis arba kita dalyvavimo reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės kapitale forma, išleidžiama investuotojams;

(f)        kvazinuosavas kapitalas – bet kokios rūšies finansavimo priemonės, kurios yra nuosavybės ir skolos derinys arba kurios turi skolų elementą ir kurių grąža daugiausia grindžiama reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės pelnu arba nuostoliais ir kurios yra neužtikrintos įsipareigojimų neįvykdymo atveju;

(g)       platinimas – tiesioginis ar netiesioginis rizikos kapitalo fondo valdytojo valdomo rizikos kapitalo fondo investicinių vienetų ar akcijų siūlymas arba pateikimas rizikos kapitalo fondo valdytojo iniciatyva arba jo vardu Sąjungoje gyvenantiems ar registruotąsias buveines turintiems investuotojams;

(h)       numatytasis kapitalas – bet koks įsipareigojimas, pagal kurį asmuo įsipareigoja įsigyti rizikos kapitalo fondo kapitalo dalį arba skirti rizikos kapitalo fondui kapitalo įnašus;

(i)        rizikos kapitalo fondo valdytojas – juridinis asmuo, kurio įprasta veikla – bent vieno reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdymas;

(j)        buveinės valstybė narė – valstybė narė, kurioje rizikos kapitalo fondo valdytojas įsteigtas arba turi registruotąją buveinę;

(k)       priimančioji valstybė narė – tai:

(i)       valstybė narė, išskyrus buveinės valstybę narę, kurioje rizikos kapitalo fondo valdytojas valdo rizikos kapitalo fondo akcijas; arba

(ii)      valstybė narė, išskyrus buveinės valstybę narę, kurioje rizikos kapitalo fondo valdytojas platina rizikos kapitalo fondo vienetus arba akcijas;

(l)        kompetentinga institucija – nacionalinė valdžios institucija, kurią buveinės valstybė narė pagal įstatymus ar kitus teisės aktus paskiria registruoti kolektyvinio investavimo subjektų valdytojus, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalyje;

(la)     finansinių paslaugų teikėjas – tai:

(a)       toliau nurodyti subjektai, įsteigti Europos Sąjungoje arba trečiojoje šalyje:

(i)       kredito įstaigos, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnio 1 dalyje;

(ii)      investicinė firma, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalyje;

(iii)     draudimo įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 13 straipsnio 1 dalyje;

(iv)      finansų holdingo bendrovė, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/48/EB 19 straipsnyje;

(v)       mišrią veiklą vykdanti finansų holdingo bendrovė, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnio 1 dalyje;

(b)       subjektas, kuris vykdo vieną ar daugiau veiklos rūšių, išvardytų Direktyvos 2006/29/EB I priede arba Direktyvos 2004/48/EB I priede;

(c)       subjektas, kuris veikia kaip subjektų, nurodytų a ir b punktuose, produktų paskirstymo tarpininkas.

Atsižvelgiant į pirmos pastraipos a punktą, reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo fondas nėra įsisteigęs trečiojoje šalyje, kuri pristatoma kaip lengvatinių mokesčių centras ar kurioje netaikomi jokie mokesčiai arba jie yra tik simboliniai, kurioje trūksta veiksmingo keitimosi informacija su užsienio šalių mokesčių institucijomis, kurios teisinės, teisminės arba administracinės nuostatos yra neskaidrios, kurioje netaikomas faktinio buvimo vietoje reikalavimas arba kuri yra pristatoma kaip lengvatinių mokesčių centras.

Atsižvelgiant į pirmos pastraipos i punktą, jei pagal rizikos kapitalo fondo teisinę formą valdymas gali būti vidinis ir jei fondo valdymo organas nusprendžia neskirti išorės valdytojo, pačiam rizikos kapitalo fondui suteikiamas rizikos kapitalo fondo valdytojo leidimas.

II SKYRIUSNUORODOS „EUROPOS RIZIKOS KAPITALO FONDAS“ NAUDOJIMO SĄLYGOS

4 straipsnis

Rizikos kapitalo fondų valdytojai, kurie laikosi šiame skyriuje nustatytų reikalavimų, turi teisę Sąjungoje platindami reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ar investicinius vienetus naudoti nuorodą „Europos rizikos kapitalo fondas“.

5 straipsnis

1.        Rizikos kapitalo fondo valdytojas užtikrina, kad įsigyjant turtą, išskyrus reikalavimus atitinkančias investicijas, vidutiniškai ne daugiau kaip:

(a)       45 proc. per dvejus metus po pirmosios investicijos pagal šį reglamentą; ir

(b)       paskui 30 proc.

fondo pareikalautojo numatytojo kapitalo, atskaičius visas susijusias išlaidas, panaudojama įsigyti turtui, kuris nėra reikalavimus atitinkančios investicijos; apskaičiuojant šią ribą į trumpalaikes grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų atsargas neatsižvelgiama.

2.        Rizikos kapitalo fondo valdytojai gali tik skolintis, išleisti skolinius įsipareigojimus ar teikti garantijas reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo lygmeniu, jei tokie įsiskolinimai, skoliniai įsipareigojimai ar garantijos padengiami nepareikalautuoju numatytuoju kapitalu ir todėl fondo pozicija nebus didinama taip, kad būtų viršyti turimi įsipareigojimai.

6 straipsnis

1.        Rizikos kapitalo fondų valdytojai reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų investicinius vienetus ir akcijas platina tik investuotojams, kurie laikomi profesionaliais klientais pagal Direktyvos 2004/39/EB II priedo I skirsnį arba paprašius gali būti vertinami kaip profesionalūs klientai pagal Direktyvos 2004/39/EB II priedo II skirsnį, arba kitiems investuotojams, kai:

(a)       tie kiti investuotojai įsipareigoja investuoti bent 50.000 EUR;

(aa)     tie kiti investuotojai pateikia rizikos kapitalo fondo valdytojui kredito įstaigos, kiti profesionalūs finansų sektoriaus subjektai, kuriems taikoma Direktyva 2004/39/EB, arba valdymo įmonės, kaip apibrėžta Direktyva 2009/65/EB, atliktą vertinimą, kuriame patvirtinama jų kompetencija, patirtis ir žinios, leidžiančios tinkamai įvertinti investicijas į rizikos kapitalą.

1a.      Šio straipsnio 1 dalis netaikoma rizikos kapitalo fondo valdytojo vadovų, direktorių ar darbuotojų daromoms investicijoms, kai investuojama į jų valdomą reikalavimus atitinkantį rizikos kapitalo fondą.

7 straipsnis

Rizikos kapitalo fondų valdytojai, valdydami reikalavimus atitinkančius rizikos kapitalo fondus:

(a)       veikia deramai profesionaliai, apdairiai ir stropiai;

(b)       taiko tinkamą politiką ir procedūras, kad išvengtų piktnaudžiavimo, kuris, kaip pagrįstai galima tikėtis, turėtų neigiamos įtakos investuotojų ir reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių interesams;

(c)       savo veiklą vykdo taip, kad kuo geriau patenkintų savo valdomų reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų interesus, tų reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų investuotojų interesus ir skatintų rinkos vientisumą; vienodai vertina investuotojus;

(d)       atrinkdami investicijas į reikalavimus atitinkančias portfeliui priklausančias įmones ir nuolat jas stebėdami, elgiasi labai dėmesingai;

(e)       turi tinkamų žinių ir supratimą apie reikalavimus atitinkančias portfeliui priklausančias įmones, į kurias jie investuoja.

8 straipsnis

1. Rizikos kapitalo fondų valdytojai nustato interesų konfliktus ir jų vengia, o kai jų neįmanoma išvengti, tuos interesų konfliktus valdo ir stebi ir pagal 4 dalį juos atskleidžia, kad išvengtų neigiamos tokių konfliktų įtakos reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų ir jų investuotojų interesams ir užtikrintų teisingą elgesį savo valdomų reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų atžvilgiu

2. Rizikos kapitalo fondo valdytojas visų pirma nustato tuos interesų konfliktus, kurie gali kilti tarp:

(a) rizikos kapitalo fondų valdytojų, tų asmenų, kurie faktiškai vykdo rizikos kapitalo fondo valdytojo veiklą, darbuotojų ar bet kokio asmens, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja rizikos kapitalo fondo valdytoją ar yra jo kontroliuojamas, ir reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo, kurį valdo rizikos kapitalo fondų valdytojai, ar tų reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų investuotojų;

(b)  reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo ar to reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo investuotojų ir kito reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo, kurį valdo tas pats rizikos kapitalo fondo valdytojas, ar to kito reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo investuotojų.

3. Rizikos kapitalo fondų valdytojai palaiko ir taiko veiksmingas organizacines ir administracines procedūras, kad laikytųsi 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų.

4. Informacija apie interesų konfliktus, kaip nurodyta 1 dalyje, atskleidžiama tais atvejais, kai organizacinės procedūros, kurias rizikos kapitalo fondų valdytojai taiko siekdami nustatyti interesų konfliktus, užkirsti jiems kelią, juos valdyti ir stebėti, yra nepakankamos, kad būtų galima pakankamai patikimai užkirsti kelią žalai, kuri gresia investuotojų interesams. Prieš imdamiesi veiklos investuotojų vardu, rizikos kapitalo fondų valdytojai juos aiškiai informuoja apie interesų konfliktų bendrą pobūdį arba priežastis.

5. Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius aktus pagal 23 straipsnį ir patvirtinti priemones, kuriomis nurodoma:

(c) šio straipsnio 2 dalyje nurodytų interesų konfliktų rūšys;

(d)  veiksmai, kurių rizikos kapitalo fondų valdytojai turėtų imtis struktūrų bei organizacinių ir administracinių procedūrų atžvilgiu, siekdami nustatyti interesų konfliktus, užkirsti jiems kelią, juos valdyti, stebėti ir apie juos informuoti.

9 straipsnis

Rizikos kapitalo fondų valdytojai visada turi pakankamai nuosavų lėšų ir naudoja pakankamus ir tinkamus žmogiškuosius ir techninius išteklius, kurių reikia, kad reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai būtų tinkamai valdomi.

Kompetentinga institucija stebi, kaip laikomasi 1 dalies reikalavimų.

10 straipsnis

Turto vertinimo taisyklės nustatomos reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo įstatymu nustatytuose dokumentuose.

10a straipsnis

1.        Valdytojas užtikrina, kad kiekvienam jo valdomam Europos rizikos kapitalo fondui pagal šį straipsnį būtų paskirtas vienas depozitoriumas.

2.        Depozitoriumas yra įstaiga, kuriai taikomos riziką ribojančios taisyklės ir nuolatinė priežiūra. Jis patenka į kategoriją institucijų, kurias valstybės narės nustatė tinkančiomis būti depozitoriumais pagal Direktyvos 2009/65/EB 23 straipsnio 3 dalį.

3.        Depozitoriumas atsakingas už reikalavimus atitinkančio Europos rizikos kapitalo fondų turto nuosavybės tikrinimą ir registro tvarkymą.

4.        Depozitoriumas atsako reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondui arba jo investuotojams už bet kokius nuostolius, kuriuos šie patiria dėl to, kad depozitoriumas aplaidžiai ar sąmoningai tinkamai nevykdo savo prievolių.

11 straipsnis

1.        Ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos rizikos kapitalo fondo valdytojas buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia kiekvieno valdomo reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo metinę ataskaitą. Ataskaitoje aprašoma reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo portfelio sudėtis ir praėjusių metų veikla. Joje pateikiamos auditorių patikrintos reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo finansinės ataskaitos. Joje patvirtinama, kad pinigai ir turtas laikomi fondo vardu ir kad rizikos kapitalo fondo valdytojas nustatė ir toliau vykdo tinkamą apskaitą bei naudojimosi bet kokiais įgaliojimais kontrolę arba rizikos kapitalo fondo ir jo investuotojų pinigų ir turto naudojimo kontrolę. Ataskaita rengiama pagal galiojančius ataskaitų teikimo standartus ir rizikos kapitalo fondo valdytojo bei investuotojų sutartas sąlygas. Rizikos kapitalo fondo valdytojas pateikia ataskaitą investuotojams jiems paprašius. Rizikos kapitalo fondų valdytojai ir investuotojai ▌gali susitarti dėl papildomos informacijos atskleidimo vienas kitam.

2.        Jeigu rizikos kapitalo fondo valdytojas privalo viešai paskelbti metinę finansinę ataskaitą dėl reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo[11], šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija gali būti teikiama atskirai arba papildomoje metinės finansinės ataskaitos dalyje.

12 straipsnis

1.        Rizikos kapitalo fondų valdytojai prieš jų investuotojams priimant investicinius sprendimus aiškiai ir suprantamai pateikia jiems ▌šią informaciją:

(a)       rizikos kapitalo fondo valdytojo ir visų kitų paslaugų teikėjų, su kuriais rizikos kapitalo fondo valdytojas yra sudaręs sutartį dėl jų vykdomo reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdymo, tapatybę ir jų pareigų aprašą;

(b)       reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo investavimo strategijos ir tikslų aprašą, įskaitant reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių rūšių ir galimas reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo reikalavimų neatitinkančias investicijas, metodų, kuriuos jis gali taikyti, ir visų taikomų investavimo apribojimų aprašą;

(c)       reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo rizikos pobūdžio ir visos rizikos, susijusios su turtu, į kurį fondas gali investuoti, arba investavimo metodų, kurie gali būti taikomi, aprašą;

(d)       reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo vertinimo procedūros ir turtui vertinti taikomos kainų nustatymo metodikos aprašą, įskaitant metodus, taikomus reikalavimus atitinkančioms portfeliui priklausančioms įmonėms vertinti;

(e)       aprašą, kaip apskaičiuojamas rizikos kapitalo fondo valdytojo atlyginimas, taip pat atskleisti duomenis dėl rizikos kapitalo fondo pelno;

(f)        visų įmokų, mokesčių ir išlaidų, tiesiogiai ar netiesiogiai taikomų investuotojams, bei didžiausių jų sumų aprašą;

(g)       ankstesnius reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo veiklos rezultatus, jei jie žinomi;

(h)       procedūrų, pagal kurias reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo fondas gali keisti savo investavimo strategiją arba investavimo politiką, arba jas abi, aprašą.

Reikalavimus atitinkantiems rizikos kapitalo fondams, kurie investuoja į kitus reikalavimus atitinkančius rizikos kapitalo fondus, b punktas taikomas mutatis mutandis.

2.        Jeigu reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo fondas pagal 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą[12] arba pagal nacionalinės teisės aktus privalo paskelbti prospektą dėl reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo, šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija gali būti teikiama atskirai arba kaip prospekto dalis.

III SKYRIUS

PRIEŽIŪRA IR ADMINISTRACINIS BENDRADARBIAVIMAS

13 straipsnis

1.        Rizikos kapitalo fondų valdytojai, ketinantys naudoti nuorodą „Europos rizikos kapitalo fondas“ platindami savo reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ar investicinius vienetus, praneša apie šį ketinimą savo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai ir pateikia šią informaciją:

(a)       asmenų, kurie faktiškai vykdo reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdymo veiklą, tapatybę;

(b)       reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų, kurių investiciniai vienetai ar akcijos platinami, tapatybę ir jų investavimo strategijas;

(c)       informaciją apie priemones, kurių imtasi siekiant laikytis II skyriuje nustatytų reikalavimų;

(d)       valstybių narių, kuriose rizikos kapitalo fondo valdytojas ketina platinti kiekvieno reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo akcijas ar investicinius vienetus, sąrašą.

2.        Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija rizikos kapitalo fondo valdytoją užregistruoja tik tuo atveju, jeigu įsitikina, kad:

(a)       informacija, kurią reikalaujama pateikti pagal 1 dalį, yra išsami ir

(b)       priemonės, apie kurias pranešta pagal 1 dalies c punktą, yra tinkamos siekiant laikytis II skyriuje nustatytų reikalavimų.

3.        Registracija galioja visoje Sąjungos teritorijoje ir suteikia rizikos kapitalo fondų valdytojams galimybę reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ar investicinius vienetus platinti su nuoroda „Europos rizikos kapitalo fondai“ visoje Sąjungoje.

14 straipsnis

Rizikos kapitalo fondo valdytojas buveinės valstybės narės, kurioje rizikos kapitalo fondo valdytojas ketina platinti fondo akcijas ar investicinius vienetus, kompetentingai institucijai praneša apie:

(a)       naują reikalavimus atitinkantį rizikos kapitalo fondą;

(b)       esamą reikalavimus atitinkantį rizikos kapitalo fondą valstybėje narėje, kuri neminima 13 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytame sąraše.

15 straipsnis

1.        Užregistravusi rizikos kapitalo fondo valdytoją, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija apie rizikos kapitalo fondo valdytojo registraciją iš karto praneša valstybėms narėms, nurodytoms pagal 13 straipsnio 1 dalies d punktą, ir EVPRI.

2.        Priimančiosios valstybės narės, nurodytos pagal 13 straipsnio 1 dalies d punktą, rizikos kapitalo fondo valdytojui, užregistruotam pagal 13 straipsnį, nenustato jokių reikalavimų ar administracinių procedūrų, susijusių su jo reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijų ar investicinių vienetų platinimu, ir nereikalauja jokio platinimo patvirtinimo prieš jį pradedant.

3.        Siekiant užtikrinti vienodą šio straipsnio taikymą, EVPRI parengia techninių įgyvendinimo standartų, kuriais nustatomas pranešimo formatas, projektus.

4.        EVPRI tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai iki [įrašyti datą].

5.        Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnyje nustatytą procedūrą priimti šio straipsnio 3 dalyje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

16 straipsnis

EVPRI tvarko centrinę duomenų bazę, kuri viešai prieinama internetu ir kurioje išvardijami visi Europos rizikos kapitalo fondai ir visi rizikos kapitalo fondų valdytojai, užregistruoti Sąjungoje ir šalyse, kuriose jie veikia, pagal šį reglamentą.

17 straipsnis

1.        Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija prižiūri, kaip laikomasi šiame reglamente nustatytų reikalavimų.

1a.      Tais atvejais, kai priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija turi akivaizdžių ir pagrįstų priežasčių manyti, kad rizikos kapitalo fondo valdytojas pažeidžia šį reglamentą jos teritorijoje, ji nedelsdama apie tai praneša buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai. Buveinės valstybė narė imasi atitinkamų priemonių.

1b.      Jeigu rizikos kapitalo fondo valdytojas neatitinka šio reglamento reikalavimų nepaisant priemonių, kurių ėmėsi buveinės valstybės narės kompetentingos institucija, arba jei buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nesiima priemonių per pagrįstą laikotarpį, priimančios valstybės narės kompetentinga institucija, informavusi buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją, imasi visų būtinų priemonių investuotojams apsaugoti.

1c.       Jeigu buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nesutaria su priimančios valstybės narės kompetentinga institucija dėl Europos rizikos kapitalo fondo tinkamumo investuotojams priimančios šalies rinkoje, viena arba abi susijusios kompetentingos institucijos gali perduoti spręsti šį klausimą EVPRI pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 straipsnį.

18 straipsnis

Laikantis nacionalinės teisės, kompetentingos institucijos turi visus priežiūros ir tyrimo įgaliojimus, kurie būtini jų funkcijoms vykdyti. Visų pirma jos turi įgaliojimus:

(a)       reikalauti susipažinti su bet kokiu bet kokios formos dokumentu ir gauti tokio dokumento kopiją ar ją pasidaryti;

(b)       reikalauti, kad rizikos kapitalo fondo valdytojas nedelsdamas pateiktų informaciją;

(c)       reikalauti informacijos iš bet kokio asmens, susijusio su rizikos kapitalo fondo valdytojo ar reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo veikla;

(d)       atlikti patikras vietoje iš anksto pranešus arba nepranešus;

(e)       duoti įsakymą siekiant užtikrinti, kad rizikos kapitalo fondo valdytojas laikytųsi šiame reglamente nustatytų reikalavimų ir nebekartotų jokių veiksmų, kuriais gali būti pažeistas šis reglamentas.

19 straipsnis

1.        Valstybės narės parengia nuobaudų, taikomų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, taisykles ir imasi visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad šios taisyklės būtų įgyvendinamos. Nuobaudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasios.

2.        Iki [24 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] valstybės narės praneša Komisijai ir EVPRI apie 1 dalyje nurodytas taisykles. Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai ir EVPRI apie visus vėlesnius tų taisyklių pakeitimus.

20 straipsnis

1.        Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija imasi atitinkamų 2 dalyje nurodytų priemonių, jeigu rizikos kapitalo fondo valdytojas:

(a)       nesilaiko reikalavimų, taikomų portfelio sudėčiai, pažeisdamas 5 straipsnį;

(b)       neplatina reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo akcijų ar investicinių vienetų tinkamiems investuotojams pažeisdamas 6 straipsnį;

(c)       neužsiregistruoja savo buveinės valstybės narės kompetentingoje institucijoje pažeisdamas 13 straipsnio reikalavimus.

2.        1 dalyje minėtais atvejais buveinės valstybės narės kompetentinga institucija atitinkamai imasi šių priemonių:

(a)       uždraudžia naudoti nuorodą „Europos rizikos kapitalo fondas“ rizikos kapitalo fondo valdytojui platinant vieno ar daugiau reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ar investicinius vienetus;

(b)       pašalina rizikos kapitalo fondo valdytoją iš registro.

3.        Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija praneša priimančiųjų valstybių narių, nurodytų pagal 13 straipsnio 1 dalies d punktą, kompetentingoms institucijoms apie rizikos kapitalo fondo valdytojo pašalinimą iš registro, kaip nurodyta šio straipsnio 2 dalies b punkte.

4.        Teisė Sąjungoje platinti vieno ar daugiau reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ar investicinius vienetus su nuoroda „Europos rizikos kapitalo fondai“ nustoja galioti nuo 2 dalies a arba b punkte nurodyto kompetentingos institucijos sprendimo priėmimo dienos.

21 straipsnis

1.        Šio reglamento tikslais kompetentingos institucijos bendradarbiauja su EVPRI pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010.

2.        Kompetentingos institucijos nedelsdamos suteikia EVPRI visą informaciją, būtiną jos užduotims pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095 /2010 vykdyti. Visų pirma EVPRI ir kompetentingos institucijos keičiasi visa informacija ir dokumentais, būtinais šio reglamento pažeidimams nustatyti ir pašalinti.

22 straipsnis

1.        Visiems asmenims, kurie dirba arba dirbo kompetentingoms institucijoms arba EVPRI, taip pat kompetentingų institucijų nurodymus gaunantiems auditoriams ir ekspertams taikoma pareiga saugoti profesinę paslaptį. Tiems asmenims draudžiama teikti bet kokią konfidencialią informaciją, kurią jie sužino atlikdami savo pareigas, bet kokiam asmeniui ar institucijai, išskyrus tokią jos santrauką ar apibendrinimą, kad atskiri rizikos kapitalo fondų valdytojai ir reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai negalėtų būti nustatyti, išskyrus atvejus, kuriems taikoma baudžiamoji teisė ir procedūros pagal šį reglamentą.

2.        Valstybių narių kompetentingoms institucijoms arba EVPRI nedraudžiama keistis informacija remiantis šiuo reglamentu arba kitais Sąjungos teisės aktais, kurie taikomi rizikos kapitalo fondų valdytojams ir reikalavimus atitinkantiems rizikos kapitalo fondams.

3.        Jeigu kompetentingos institucijos ir EVPRI gauna konfidencialią informaciją pagal 2 dalį, šia informacija jos gali pasinaudoti tik vykdydamos pareigas ir administracinių bei teisminių procesų tikslais.

IV SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23 straipsnis

1.        Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.        ▌ 8 straipsnio 5 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami ketverių metų laikotarpiui nuo...[13]. Komisija parengia ataskaitą dėl įgaliojimų priimti deleguotuosius aktus suteikimo likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki ketverių metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų suteikimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio pabaigos.

3.        Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu panaikinti ▌ 8 straipsnio 5 dalyje nurodytus įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

4.        Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija apie jį vienu metu praneša ir Europos Parlamentui, ir Tarybai.

5.        Pagal ▌8 straipsnio 5 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba praneša Komisijai, kad neprieštaraus. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.

23a straipsnis

Iki ...[14] EVPRI įvertina personalo ir išteklių poreikius, kurie kyla dėl pagal šį reglamentą prisiimtų įgaliojimų ir pareigų, ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

24 straipsnis

1.        Komisija peržiūri šį reglamentą iki 2017 m. liepos 22 d. Į peržiūrą įtraukiama bendra šio reglamento taisyklių veikimo apžvalga ir jas taikant įgyta patirtis, įskaitant:

(a)       mastą, kuriuo rizikos kapitalo fondų valdytojai įvairiose valstybėse narėse arba tarpvalstybiniu mastu naudoja nuorodą „Europos rizikos kapitalo fondas“;

(b)       šio reglamento taikymo sritį, taip pat galimybę išplėsti Europos rizikos kapitalo fondų vykdomą platinimo veiklą, kad ji apimtų mažmeninius investuotojus;

(ba)     informacijos tinkamumo reikalavimus pagal 12 straipsnį, visų pirma, ar jie pakankami, kad investuotojai galėtų priimti pagrįstą investicinį sprendimą;

(bb)     valstybių narių pagal šį reglamentą numatytų nuobaudų veiksmingumą, proporcingumą ir taikymą;

(bc)     Europos rizikos kapitalo fondų investicijų pasiskirstymą pagal geografines vietoves ir sektorius;

(bd)     šio reglamento poveikį rizikos kapitalo rinkai ir tai, kaip jis padeda siekti Sąjungos pramonės pirmavimo ir vykdyti visuomenės uždavinius, išdėstytus Reglamento (EB) Nr. .../... , kuriuo sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (20142020 m.), I priedo atitinkamai II ir III dalyse.

Į peržiūrą taip pat įtraukiama galimo neigiamo ar teigiamo kitų Sąjungos finansinių taisyklių ir Sąjungos finansavimo priemonių, skirtų MVĮ, poveikio šio reglamento taisyklių veikimui apžvalga.

2.        Atlikusi 1 dalyje minėtą apžvalgą ir pasikonsultavusi su EVPRI, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, prie kurios, jei tinkama, pridedamas pasiūlymas dėl įstatymo galią turinčio akto.

25 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2013 m. liepos 22 d., išskyrus▌ straipsnio 5 dalį, kuri taikoma nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta

Europos Parlamento vardu                          Tarybos vardu

Pirmininkas                                                  Pirmininkas

 • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
 • [2] * Pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.
 • [3]               OL C …p…
 • [4]               OL C , , p. .
 • [5]               OL L 335, 2009 12 17, p. 1.
 • [6]               OL L 177, 2006 6 30, p. 1.
 • [7]               OL L 177, 2006 6 30, p. 201.
 • [8]               OL L 331, 2010 12 15, p. 84.
 • [9]              OL L 281, 1995 11 23, p. 31.
 • [10]               OL L 8, 2001 1 12, p. 1.
 • [11]             OL L 390, 2004 12 31, p. 38.
 • [12]             OL L 345, 2003 12 31, p. 64.
 • [13]             OL: prašome įrašyti datą: šio reglamento įsigaliojimo diena.
 • [14]             OL: prašome įrašyti datą: 12 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ (27.4.2012)

pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos rizikos kapitalo fondų
(COM(2011)0860 – C7‑0490/2011 – 2011/0417(COD))

Nuomonės referentas: Dimitar Stoyanov

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymu dėl reglamento nustatoma teisinė sistema, pagal kurią įvairiems investicijų fondų tipams gali būti suteiktas „Europos rizikos kapitalo fondo“ statusas ir rizikos kapitalui skirtas pasas. Tikslas yra sukurti Europos rizikos kapitalo investicijos sektorių mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ).

Pasiūlymu dėl reglamento, atsižvelgiant į disponuojamą turtą, nustatomi kriterijai, kuriuos fondas turi atitikti siekiant, kad jam būtų suteiktas pirmiau minėtas statusas ir pasas. Pasiūlymu taip pat nustatomi reikalavimai, kuriuos turi įvykdyti rizikos kapitalo fondo vadovai, ir apribojimai investicijoms, kurie gali būti nustatomi naudojant fondo turtą.

Reikia pažymėti, kad jau taikomos dvi direktyvos, susijusios su investicijų fondais: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB. Jose pateikiamos taisyklės, pagal kurias reglamentuojami investicijų fondai ir jų valdymas, ir taisyklės, taikomos šių fondų investuotojams. Šia nuomone siekiama užtikrinti, kad pasiūlymas dėl reglamento atitinka minėtus galiojančius teisės aktus.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) teikiant rizikos kapitalą parūpinamas finansavimas įmonėms, kurios paprastai yra labai mažos, yra pradiniuose savo, kaip juridinio asmens, formavimosi etapuose ir turi didelių augimo ir plėtros galimybių. Be to, rizikos kapitalo fondai teikia šioms įmonėms vertingą patirtį ir žinias, verslo ryšius, konsultacijas prekės ženklo vertės ir strategijos klausimais. Teikdami šioms įmonėms finansavimą ir konsultacijas, rizikos kapitalo fondai skatina ekonomikos augimą, padeda kurti darbo vietas, skatina novatoriškų įmonių formavimąsi, didina jų investicijas į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą bei skatina Sąjungoje verslumą, inovacijas ir konkurencingumą;

(1) teikiant rizikos kapitalą parūpinamas finansavimas įmonėms, kurios paprastai yra labai mažos, yra pradiniuose savo, kaip juridinio asmens, formavimosi etapuose ir turi didelių augimo ir plėtros galimybių. Be to, rizikos kapitalo fondai teikia šioms įmonėms vertingą patirtį ir žinias, verslo ryšius, konsultacijas prekės ženklo vertės ir strategijos klausimais. Teikdami šioms įmonėms finansavimą ir konsultacijas, rizikos kapitalo fondai skatina ekonomikos augimą, padeda kurti darbo vietas ir pritraukti kapitalą, skatina novatoriškų įmonių formavimąsi ir plėtrą, didina jų investicijas į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą bei skatina Sąjungoje verslumą, inovacijas ir konkurencingumą;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo fondas – kolektyvinio investavimo subjektas, bent 70 proc. visų savo kapitalo įnašų ir nepareikalautojo numatytojo kapitalo investuojantis į turtą, investicijos į kurį yra reikalavimus atitinkančios investicijos;

(a) reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo fondas – kolektyvinio investavimo subjektas, bent 70 proc. visų savo kapitalo įnašų ir nepareikalautojo numatytojo kapitalo investuojantis į turtą, investicijos į kurį yra reikalavimus atitinkančios investicijos, neatsižvelgiant į tai, ar kolektyvinio investavimo subjektas yra atvirojo ar uždarojo tipo;

Pagrindimas

Pakeitimu patikslinamas tekstas siekiant užpildyti teisinę spragą, dėl kurios tekstas galėtų būti aiškinamas subjektyviai.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos rizikos kapitalo fondai

Nuorodos

COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

17.1.2012

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

17.1.2012

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Dimitar Stoyanov

25.1.2012

 

 

 

Svarstymas komitete

26.3.2012

 

 

 

Priėmimo data

26.4.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Karin Kadenbach

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos rizikos kapitalo fondai

Nuorodos

COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

7.12.2011

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

17.1.2012

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

17.1.2012

IMCO

17.1.2012

JURI

17.1.2012

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ITRE

24.1.2012

IMCO

29.2.2012

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Philippe Lamberts

25.10.2011

 

 

 

Svarstymas komitete

20.3.2012

26.4.2012

 

 

Priėmimo data

31.5.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

34

3

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Sophie Auconie, Thijs Berman, Philippe De Backer, Vicky Ford, Danuta Maria Hübner, Olle Ludvigsson, Mario Mauro

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Margrete Auken

Pateikimo data

6.6.2012