SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych fondoch rizikového kapitálu

5.6.2012 - (COM(2011)0860 – C7‑0490/2011 – 2011/0417(COD)) - ***I

Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajca: Philippe Lamberts


NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych fondoch rizikového kapitálu

(COM(2011)0860 – C7‑0490/2011 – 2011/0417(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0860),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0490/2011),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 28. apríla 2012[1]

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre právne veci (A7-0193/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU*

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o európskych fondoch rizikového kapitálu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po predložení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky[2],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru[3],

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)       Rizikový kapitál poskytuje financovanie podnikom, ktoré sú vo všeobecnosti veľmi malé, v počiatočnom štádiu svojej podnikovej existencie a ktoré vykazujú silný potenciál rastu a expanzie. Hoci fondy rizikového kapitálu často investujú do začínajúcich podnikov, v určitých prípadoch je vhodné investovať do transformácie podnikov, ktoré boli založené pred menej ako piatimi rokmi. Fondy rizikového kapitálu navyše poskytujú ▌podnikom cenné odborné znalosti a poznatky, obchodné kontakty, hodnotu značky a strategické poradenstvo. Tým, že fondy rizikového kapitálu poskytujú týmto podnikom financovanie a poradenstvo, stimulujú hospodársky rast, prispievajú k vytváraniu pracovných miest a mobilizácii kapitálu, posilňujú zakladanie a expanziu inovačných podnikov, zvyšujú svoje investície do výskumu a vývoja a podporujú podnikanie, inovácie a konkurencieschopnosť v súlade s cieľmi stratégie EÚ 2020 a v kontexte dlhodobých výziev členských štátov, ako sú výzvy uvedené v správe systému európskej stratégie a politickej analýzy o globálnych trendoch do roku 2030. S cieľom podporiť investície do malých a stredných podnikov (MSP) by sa mali investície uskutočňované podľa tohto nariadenia začleniť do investícií Komisie v súvislosti s rámcovým programom Horizont 2020 pre výskum a inovácie. Komisia by mala predložiť integrovanú stratégiu o finančných nástrojoch MSP a zhodnotiť vplyv smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II)[4], smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií[5] a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/49/ES zo 14. júna 2006 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií[6] na dostupnosť rizikového kapitálu.

(2)       Pomocou jednotných pravidiel v Únii je potrebné stanoviť spoločný rámec pravidiel týkajúcich sa používania označenia „európsky fond sociálneho podnikania“, a to najmä pokiaľ ide o zloženie portfólia fondov vykonávajúcich svoju činnosť pod týmto označením, ich oprávnené investičné ciele, investičné nástroje, ktoré môžu používať, a kategórie investorov, ktorí sú oprávnení investovať do takýchto fondov. V prípade absencie takéhoto spoločného rámca existuje riziko, že členské štáty budú na vnútroštátnej úrovni prijímať odlišné opatrenia, ktoré by mali priamy negatívny vplyv na riadne fungovanie vnútorného trhu a ktoré by vytvárali prekážky riadneho fungovania tohto trhu, keďže fondy rizikového kapitálu, ktoré chcú vykonávať svoju činnosť v celej Únii, by v rôznych členských štátoch podliehali rôznym pravidlám. Odlišné požiadavky na kvalitu týkajúce sa zloženia portfólia, investičných cieľov a oprávnených investorov by mohli okrem toho viesť k rôznym úrovniam ochrany investorov a spôsobiť zmätok, pokiaľ ide o investičné ponuky spojené s „európskym fondom rizikového kapitálu“. Investori by mali byť navyše schopní porovnávať investičné ponuky rôznych fondov rizikového kapitálu. Je potrebné odstrániť významné prekážky cezhraničného získavania finančných prostriedkov fondmi rizikového kapitálu, zabrániť narúšaniu hospodárskej súťaže medzi týmito fondmi a predchádzať akýmkoľvek ďalším pravdepodobným prekážkam obchodu a významnému narúšaniu hospodárskej súťaže v budúcnosti. Z tohto dôvodu je primeraným právnym základom článok 114 ZFEÚ, ako sa vykladá v súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie.

(3)       Je potrebné prijať nariadenie stanovujúce jednotné pravidlá platné pre európske fondy rizikového kapitálu a ukladajúce zodpovedajúce povinnosti ich správcom vo všetkých členských štátoch, ktorí chcú získavať kapitál v celej Únii, pričom budú používať označenie „európsky fond rizikového kapitálu“. Tieto požiadavky by mali zaistiť dôveru investorov, ktorí chcú investovať do fondov rizikového kapitálu.

(3a)     Proces vytvorenia európskeho fondu rizikového kapitálu by mal byť čo najrýchlejší, aby sa znížili náklady na vytváranie nových fondov na trhu.

(4)       Vymedzením požiadaviek na kvalitu pri používaní označenia „európsky fond rizikového kapitálu“ vo forme nariadenia by sa zabezpečilo priame uplatňovanie týchto požiadaviek na správcov podnikov kolektívneho investovania, ktoré získavajú finančné prostriedky s použitím tohto označenia. Tým by sa zaistili jednotné podmienky používania tohto označenia, pretože by sa zabránilo rozdielnym vnútroštátnym požiadavkám v dôsledku transpozície smernice. Toto nariadenie by znamenalo, že správcovia podnikov kolektívneho investovania používajúci toto označenie by museli dodržiavať rovnaké pravidlá v celej Únii, čím by sa takisto posilnila dôvera investorov, ktorí chcú investovať do fondov rizikového kapitálu. Nariadením by sa znížila aj zložitosť regulačného rámca, ako aj náklady správcov na dodržiavanie súladu s často rozdielnymi vnútroštátnymi predpismi upravujúcimi fondy rizikového kapitálu, a najmä tých správcov, ktorí chcú získavať kapitál na cezhraničnom základe. Nariadenie by malo takisto prispievať k odstraňovaniu narúšania hospodárskej súťaže. Komisia by mala do konca roku 2012 predložiť správu o daňových prekážkach, ktorým čelia fondy rizikového kapitálu v rôznych členských štátoch, a mala by pokračovať vo vytváraní rovnakých daňových podmienkach.

(5)       Na účely objasnenia vzťahu medzi týmto nariadením a pravidlami Únie týkajúcimi sa podnikov kolektívneho investovania a ich správcov je potrebné stanoviť, že toto nariadenie by sa malo uplatňovať len na iných správcov podnikov kolektívneho investovania, ako sú PKIPCP v súlade s článkom 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), a ktorí sú usadení v Únii a zaregistrovaní príslušným orgánom vo svojom domovskom členskom štáte v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010. Toto nariadenie by sa malo navyše uplatňovať iba na správcov, ktorí spravujú portfóliá kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktorých celkové spravované aktíva pôvodne nepresahujú hraničnú hodnotu 500 miliónov EUR. Správcovia fondov rizikového kapitálu, ktorí sú zaregistrovaní podľa tohto nariadenia a ktorých celkové aktíva presahujú hodnotu 500 miliónov EUR po tejto registrácii, a ktorí preto podliehajú udeleniu povolenia zo strany príslušných orgánov svojho domovského členského štátu v súlade s článkom 6 smernice 2011/61/EÚ, by mali môcť naďalej používať označenie „európsky fond rizikového kapitálu“ a fungovať podľa podmienok tohto nariadenia v súvislosti s uvádzaním kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu na trh v Únii, za predpokladu, že budú naďalej vždy dodržiavať toto nariadenie, pokiaľ ide o kvalifikovaný fond rizikového kapitálu.

(6)       V prípade, že správcovia podnikov kolektívneho investovania nechcú používať označenie „európsky fond rizikového kapitálu“, toto nariadenie by sa nemalo uplatňovať. V týchto prípadoch by sa mali naďalej uplatňovať platné vnútroštátne pravidlá a všeobecné pravidlá Únie.

(6a)     Zatiaľ čo európske fondy rizikového kapitálu môžu zohrávať dôležitú úlohu pri rozširovaní prístupu MSP k financiám a aj napriek zahrnutiu záruk, ktoré majú zaistiť správne využívanie týchto fondov, existuje riziko, že európske fondy rizikového kapitálu sa využívajú aj na neplánované účely. Orgány dohľadu by mali byť v tejto súvislosti ostražité a malo by sa uskutočniť preskúmanie s cieľom zaistiť, že boli odstránené všetky potenciálne nedostatky.

(7)       Týmto nariadením by sa mali stanoviť jednotné pravidlá týkajúce sa povahy kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, a to najmä pokiaľ ide o portfóliové podniky, do ktorých môžu investovať kvalifikované fondy rizikového kapitálu, a investičné nástroje, ktoré sa majú používať. Je to potrebné s cieľom určiť jasnú hranicu medzi kvalifikovaným fondom rizikového kapitálu a inými alternatívnymi investičnými fondmi, ktoré využívajú iné, menej špecializované investičné stratégie, napríklad súkromný kapitál alebo investície do nehnuteľností.

(8)       V súlade s cieľom presne vymedziť podniky kolektívneho investovania, na ktoré sa bude vzťahovať toto nariadenie, a s cieľom zaistiť ich zameranie na poskytovanie kapitálu malým podnikom v počiatočnom štádiu ich podnikovej existencie by sa označenie „európsky fond rizikového kapitálu“ malo obmedziť ▌ na tie fondy, ktoré priemerne počas dvoch rokov nasledujúcich po prvej investícii v súlade s týmto nariadením investujú najmenej 55 % a neskôr najmenej 70 % svojho vyplateného viazaného kapitálu do týchto podnikov po odrátaní všetkých príslušných nákladov, krátkodobých držieb hotovosti alebo ekvivalentov hotovosti. Príslušné náklady by mali zahŕňať všetky poplatky, náklady a výdavky, ktoré priamo alebo nepriamo znášajú investori a ktoré sú dohodnuté medzi správcom kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a investormi.

(8a)     Správcovia kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu by mali mať možnosť pritiahnuť dodatočné kapitálové záväzky počas doby životnosti daného fondu.

(8b)     Nástroje na financovanie kvázi vlastného kapitálu obsahujú typ finančného nástroja, v rámci ktorého je návratnosť nástroja spojená so ziskom alebo stratou kvalifikovaného portfóliového podniku a v rámci ktorého nie je plne zaistené vyplatenie nástroja v prípade platobnej neschopnosti. K takýmto nástrojom patria viaceré finančné nástroje, ako sú podriadené úvery, účasti tichého spoločníka, podielové pôžičky, práva účasti na zisku, konvertibilné dlhopisy a dlhopisy s warrantmi.

(9)       V záujme zavedenia hlavného ochranného opatrenia, ktoré rozlišuje medzi kvalifikovanými fondmi rizikového kapitálu podľa tohto nariadenia a širšou kategóriou alternatívnych investičných fondov, ktoré obchodujú s emitovanými cennými papiermi na sekundárnych trhoch, je potrebné obmedziť investície kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu len na investície do priamo emitovaných nástrojov.

(10)     S cieľom umožniť správcom fondov rizikového kapitálu určitú mieru flexibility pri spravovaní ich kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu z pohľadu investícií a likvidity by sa malo povoliť sekundárne obchodovanie ako napríklad s akciami alebo podielmi v nekvalifikovaných portfóliových podnikoch do maximálnej hraničnej hodnoty 45 % v priemere počas dvoch rokov nasledujúcich po prvej investícii v súlade s týmto nariadením a neskôr 30 % vyplateného viazaného kapitálu po odrátaní všetkých príslušných nákladov. Krátkodobé držby hotovosti a ekvivalentov hotovosti by sa na účely výpočtu tohto obmedzenia nemali zohľadňovať.

(11)     S cieľom zabezpečiť, aby bolo označenie „európsky fond rizikového kapitálu“ spoľahlivé a ľahko rozpoznateľné pre investorov v celej Únii, v tomto nariadení by sa malo stanoviť, že len správcovia fondov rizikového kapitálu, ktorí spĺňajú jednotné kvalitatívne kritériá stanovené v tomto nariadení, by mali byť oprávnení používať označenie „európsky fond rizikového kapitálu“, keď uvádzajú kvalifikované fondy rizikového kapitálu na trh v rámci Únie.

(12)     S cieľom zabezpečiť, aby kvalifikované fondy rizikového kapitálu mali odlišný a identifikovateľný profil, ktorý je vhodný na ich účel, mali by existovať jednotné pravidlá týkajúce sa zloženia portfólia a investičných techník, ktoré sú pre takéto kvalifikované fondy povolené vrátane úverov.

(13)     S cieľom zabezpečiť, aby kvalifikované fondy rizikového kapitálu neprispievali k rozvoju systémových rizík a aby sa tieto fondy pri svojich investičných činnostiach zameriavali na podporu kvalifikovaných portfóliových spoločností, na úrovni fondu by sa malo povoliť prijímanie úverov alebo pákový efekt len do rozsahu nevyplateného viazaného kapitálu. V snahe povoliť fondu pokryť mimoriadne potreby likvidity, ktoré môžu vzniknúť medzi výzvou na získanie viazaného kapitálu od investorov a skutočným prijatím kapitálu na jeho účty, by sa však malo povoliť krátkodobé prijímanie úverov.

(14)     S cieľom zabezpečiť, aby sa kvalifikované fondy rizikového kapitálu uvádzali na trh a ponúkali investorom, ktorí majú poznatky, skúsenosti a schopnosť prevziať na seba riziká, ktoré tieto fondy prinášajú, a s cieľom zachovať dôveru investorov v kvalifikované fondy rizikového kapitálu by sa mali stanoviť určité osobitné ochranné opatrenia. Z toho dôvodu by sa kvalifikované fondy rizikového kapitálu mali vo všeobecnosti uvádzať na trh a ponúkať len investorom, ktorí sú profesionálnymi klientmi alebo ktorých možno považovať za profesionálnych klientov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi. Táto kategória zahŕňa správcov fondov rizikového kapitálu, ktorí sami investujú do fondov rizikového kapitálu. S cieľom dosiahnuť dostatočne širokú základňu investorov pre investície do fondov rizikového kapitálu je však žiaduce, aby mali ku kvalifikovaným fondom rizikového kapitálu prístup aj určití iní investori vrátane majetných jednotlivcov. V prípade týchto iných investorov by sa však mali stanoviť osobitné ochranné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že kvalifikované fondy rizikového kapitálu sa budú uvádzať na trh a ponúkať len investorom, ktorí majú primeraný profil, aby mohli takto investovať. Týmito ochrannými opatreniami sa vylučuje uvádzanie na trh s využitím plánov pravidelného sporenia. Okrem toho by mali mať výkonní pracovníci, riaditelia alebo zamestnanci správcu fondu rizikového kapitálu možnosť uskutočňovať investície, ak investujú do kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, ktorý spravujú.

(15)     S cieľom zabezpečiť, aby označenie „európsky fond rizikového kapitálu“ používali len správcovia fondov rizikového kapitálu, ktorí spĺňajú jednotné kritériá kvality, pokiaľ ide o ich správanie na trhu, by sa v tomto nariadení mali stanoviť pravidlá týkajúce sa výkonu činnosti a vzťahu správcu fondu rizikového kapitálu k jeho investorom. Z rovnakého dôvodu by sa v tomto nariadení mali stanoviť jednotné podmienky týkajúce sa riešenia konfliktov záujmov zo strany týchto správcov. Týmito pravidlami by sa od správcu malo vyžadovať aj to, aby mal zavedené organizačné a administratívne opatrenia na zaistenie správneho riešenia konfliktov záujmov.

(16)     S cieľom zabezpečiť integritu označenia „európsky fond rizikového kapitálu“ by toto nariadenie malo obsahovať aj kritériá kvality, pokiaľ ide o organizáciu správcu fondu rizikového kapitálu. Z toho dôvodu by sa v tomto nariadení mali stanoviť jednotné primerané požiadavky týkajúce sa potreby udržiavať primerané technické a ľudské zdroje, ako aj dostatok vlastného kapitálu na riadne spravovanie kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu.

(17)     V záujme ochrany investorov je potrebné zaistiť riadne hodnotenie aktív kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu. Stanovy kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu by preto mali zahŕňať pravidlá oceňovania aktív, čím by sa mala zabezpečiť integrita a transparentnosť oceňovania.

(18)     S cieľom zabezpečiť, aby správcovia fondov rizikového kapitálu, ktorí používajú označenie „európsky fond rizikového kapitálu“ poskytovali dostatočné informácie o svojich činnostiach, mali by sa stanoviť jednotné pravidlá týkajúce sa výročných správ.

(19)     S cieľom zabezpečiť integritu označenia „európsky fond rizikového kapitálu“ v očiach investorov je potrebné, aby ho používali len správcovia fondov rizikového kapitálu, ktorých investičná politika a investičné ciele sú úplne transparentné. Týmto nariadením by sa preto mali stanoviť jednotné pravidlá týkajúce sa požiadaviek na poskytovanie informácií, ktoré je správca fondu rizikového kapitálu povinný poskytovať vo vzťahu k jeho investorom. Mali by sa stanoviť najmä predzmluvné povinnosti týkajúce sa poskytovania informácií o investičnej stratégii a cieľoch kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, informácií o používaných investičných nástrojoch, o nákladoch a súvisiacich poplatkoch a profilu z hľadiska rizika/výnosnosti investície navrhovanej kvalifikovaným fondom. V záujme dosiahnutia vysokej miery transparentnosti by takéto požiadavky na poskytovanie informácií mali zahŕňať aj informácie o spôsobe výpočtu odmeny správcu fondu rizikového kapitálu.

(20)     S cieľom zabezpečiť účinný dohľad nad jednotnými požiadavkami uvedenými v tomto nariadení by príslušný orgán domovského členského štátu mal vykonávať dohľad nad dodržiavaním jednotných požiadaviek stanovených v tomto nariadení zo strany správcu fondu rizikového kapitálu. Na tieto účely by správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, ktorý chce uvádzať svoje kvalifikované fondy na trh pod označením „európsky fond rizikového kapitálu“, mal o tomto zámere informovať príslušný orgán svojho domovského členského štátu. Príslušný orgán by mal zaregistrovať správcu fondu rizikového kapitálu, ak boli poskytnuté všetky potrebné informácie a ak sa uplatňujú vhodné opatrenia na dodržanie súladu s požiadavkami tohto nariadenia. Táto registrácia by mala byť platná v rámci celej Únie.

(21)     V záujme zabezpečenia účinného dohľadu nad dodržiavaním súladu s jednotnými kritériami stanovenými v tomto nariadení by toto nariadenie malo obsahovať pravidlá týkajúce sa okolností, za ktorých je potrebné aktualizovať informácie poskytnuté príslušnému orgánu v domovskom členskom štáte.

(22)     Na účely účinného dohľadu nad požiadavkami stanovenými v tomto nariadení by sa v tomto nariadení mal stanoviť aj proces cezhraničných oznámení medzi príslušnými orgánmi dohľadu, ktorý sa má spustiť pri registrácii správcu fondu rizikového kapitálu v jeho domovskom členskom štáte.

(23)     Na zabezpečenie transparentných podmienok uvádzania na trh kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu v celej Únii by Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) (ESMA) zriadený nariadením (EÚ) 1095/2011 Európskeho parlamentu a Rady[7] mal byť poverený vedením centrálnej databázy, ktorá obsahuje zoznam všetkých správcov fondov rizikového kapitálu zaregistrovaných v Únii v súlade s týmto nariadením.

(24)     Na účely zaistenia účinného dohľadu nad jednotnými kritériami stanovenými v tomto nariadení by toto nariadenie malo obsahovať zoznam právomocí v oblasti dohľadu, ktoré budú mať k dispozícii príslušné orgány.

(25)     S cieľom zabezpečiť riadne presadzovanie by toto nariadenie malo obsahovať sankcie za porušenie jeho základných ustanovení, ktoré sú pravidlami týkajúcimi sa zloženia portfólia, ochranných opatrení týkajúcich sa totožnosti oprávnených investorov a používania označenia „európsky fond rizikového kapitálu“ len zaregistrovanými správcami fondov rizikového kapitálu. Malo by sa stanoviť, že porušenie týchto základných ustanovení má za následok zákaz používania označenia a vyradenie správcu fondu rizikového kapitálu z registra.

(26)     Informácie o dohľade by sa mali vymieňať medzi príslušnými orgánmi v domovskom a hostiteľskom členskom štáte a ESMA.

(27)     Účinná spolupráca v oblasti regulácie medzi subjektmi poverenými výkonom dohľadu nad dodržiavaním súladu s jednotnými kritériami stanovenými v tomto nariadení si vyžaduje, aby sa na všetky dotknuté vnútroštátne orgány a na ESMA uplatňovala vysoká úroveň služobného tajomstva.

(28)     Technické predpisy vo finančných službách by mali zabezpečiť konzistentnú harmonizáciu a vysokú úroveň dohľadu v rámci Únie. Keďže ESMA je orgán s veľmi špecializovanými odbornými znalosťami, bolo by efektívne a vhodné poveriť ho, aby vypracoval a predložil Komisii návrh vykonávacích technických predpisov v prípade, že nezahŕňajú politické rozhodnutia.

(29)     Komisia by mala byť splnomocnená prijímať vykonávacie technické predpisy prostredníctvom vykonávacích aktov podľa článku 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a v súlade s článkom 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES. ESMA by mal byť poverený vypracovaním návrhu vykonávacích technických noriem, pokiaľ ide o formát oznámenia uvedeného v tomto nariadení.

(30)     S cieľom spresniť požiadavky stanovené v tomto nariadení by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o vymedzenie typov konfliktov záujmov, ktorým sa majú správcovia fondov rizikového kapitálu vyhýbať, ako aj opatrení, ktoré sa majú v tomto zmysle prijať. Je obzvlášť dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila náležité konzultácie, okrem iného aj na expertnej úrovni. Komisia by pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov mala zaistiť súbežné, včasné a náležité postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(32)     Súbežne alebo hneď po preskúmaní smernice 2011/61/EÚ by sa malo uskutočniť preskúmanie tohto nariadenia s cieľom zohľadniť vývoj na trhu s rizikovým kapitálom. Komisia by na základe preskúmania mala Európskemu parlamentu a Rade predložiť správu, ktorú v prípade potreby doplní o legislatívne zmeny.

(32a)   Je potrebné zabezpečiť, aby Komisia vykonávala pravidelné hodnotenie účinnosti verejných systémov, ktoré sa používajú v Únii na podporu trhu s rizikovým kapitálom.

(32b)   Na zabezpečenie toho, aby pravidlá štátnej pomoci vzťahujúce sa na podporu, ktorú členské štáty poskytujú európskym fondom rizikového kapitálu, skutočne podporovali inovácie a pritom zabezpečovali spravodlivú hospodársku súťaž, má mimoriadny význam úzka koordinácia medzi komisárom pre výskum, inovácie a vedu a komisárom pre hospodársku súťaž.

(32c)   Je potrebné uznať, že investície rizikového kapitálu do ekologických technológií sú hlavnou hybnou silou transformácie hospodárstva Únie, vzhľadom na cieľ zabezpečiť, aby sa Únia stala svetovým lídrom v oblasti efektívneho využívania energie a zdrojov. Komisia by preto mala do konca roka 2012 predložiť správu, v ktorej uvedie vhodné právne cesty, ako poskytnúť regulačné stimuly s cieľom získať rizikový kapitál na investície do ekologických technológií.

(33)     Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie vrátane práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života (článok 7) a slobody podnikania (článok 16).

(34)     Spracúvanie osobných údajov vykonávané v členských štátoch v súvislosti s týmto nariadením a pod dohľadom príslušných orgánov členských štátov, najmä verejných nezávislých orgánov určených členskými štátmi sa riadi smernicou Európskeho Parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov[8]. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi EÚ a o voľnom pohybe takýchto údajov sa riadi spracúvanie osobných údajov, ktoré ESMA vykonáva v rámci tohto nariadenia a pod dohľadom európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

(35)     Týmto nariadením by nemalo byť dotknuté uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci na kvalifikované fondy rizikového kapitálu.

(36)     Keďže cieľ tohto nariadenia, t. j. zabezpečiť uplatňovanie jednotných požiadaviek na uvádzanie na trh kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, a zriadiť jednoduchý systém na registráciu pre správcov fondov rizikového kapitálu pri plnom zohľadnení potreby vyvážiť bezpečnosť a spoľahlivosť spojenú s používaním označenia „európsky fond rizikového kapitálu“ s účinným fungovaním trhu s rizikovým kapitálom a nákladmi pre rôzne zúčastnené strany, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie nepresahuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(36a) Prostredníctvom doplnenia tohto nariadenia pomáhajú rámcové programy Únie na podporu výskumu, inovácií a konkurencieschopnosti MSP vytvárať európske prostredie, ktoré je priaznivé pre rizikový kapitál. Obsahujú opatrenia na podporu ponuky najmä cezhraničného rizikového kapitálu. Sú založené na sieti európskych investorov rizikového kapitálu, ako je Európske združenie rizikového kapitálu, Európska sieť investorov rizikového kapitálu a medzinárodný klub rizikového kapitálu.

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA IPREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Týmto nariadením sa stanovujú jednotné požiadavky na tých správcov podnikov kolektívneho investovania, ktorí chcú používať označenie „európsky fond rizikového kapitálu“, a podmienky uvádzania podnikov kolektívneho investovania pod týmto označením na trh v Únii, čím sa prispieva k hladkému fungovaniu vnútorného trhu. Stanovujú sa v ňom aj jednotné pravidlá týkajúce sa uvádzania kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu na trh a ich ponuky oprávneným investorom v rámci Únie, zloženia portfólia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, oprávnených investičných nástrojov a techník, ktoré majú používať kvalifikované fondy rizikového kapitálu, ako aj organizácie, výkonu činnosti a transparentnosti správcov fondov rizikového kapitálu, ktorí kvalifikované fondy rizikového kapitálu uvádzajú na trh v rámci Únie.

V prípade, že EIF investuje do fondov rizikového kapitálu, Európska investičná banka a Komisia ako hlavní akcionári EIF zabezpečia, aby sa uprednostnili investície do európskych fondov rizikového kapitálu.

Článok 2

1.        Toto nariadenie sa uplatňuje na správcov podnikov kolektívneho investovania podľa vymedzenia v článku 3 písm. b), ktorí sú usadení v Únii a ktorí podliehajú povinnosti registrácie príslušnými orgánmi svojich domovských členských štátov v súlade s článkom 3 ods. 3 písm. a) smernice 2011/61/EÚ alebo im bola udelená autorizácia v súlade s touto smernicou, za predpokladu, že títo správcovia spravujú portfóliá kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktorých hodnota celkových spravovaných aktív pôvodne nepresahuje hraničnú hodnotu 500 miliónov EUR, alebo v prípade členských štátov, v ktorých euro nie je oficiálnou menou, zodpovedajúcu hodnotu v národnej mene k dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

1a.      Správcovia fondov rizikového kapitálu, ktorí sú zaregistrovaní podľa tohto nariadenia v súlade s článkom 13 a ktorých celkové aktíva presahujú hodnotu 500 miliónov EUR po tejto registrácii, a ktorí preto podliehajú udeleniu povolenia zo strany príslušných orgánov svojho domovského členského štátu v súlade s článkom 6 smernice 2011/61/EÚ, môžu naďalej používať označenie „európsky fond rizikového kapitálu“ a fungovať podľa podmienok tohto nariadenia v súvislosti s uvádzaním kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu na trh v Únii, za predpokladu, že budú naďalej dodržiavať súladtýmto nariadením, pokiaľ ide o kvalifikovaný fond rizikového kapitálu.

1b.      Správcovia európskych fondov rizikového kapitálu, ktorí sú registrovaní v súlade s týmto nariadením, môžu takisto spravovať PKIPCP, ktoré podliehajú udeleniu povolenia podľa smernice 2009/65/ES za predpokladu, že ide o externých správcov.

2.        Pri výpočte hraničnej hodnoty uvedenej v odseku 1 správcovia podnikov kolektívneho investovania, ktorí spravujú iné fondy ako kvalifikované fondy rizikového kapitálu, nemusia hromadiť aktíva spravované v týchto iných fondoch.

Článok 3

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

(a)       „kvalifikovaný fond rizikového kapitálu“ je podnik kolektívneho investovania, ktorého viazaný kapitál nie je možné odkúpiť pred likvidáciou fondu a ktorý investuje v priemere počas dvoch rokov nasledujúcich po prvej investícii v súlade s týmto nariadením najmenej 55 % a najmenej 70 %   svojho vyplateného viazaného kapitálu do aktív, ktoré sú kvalifikovanými investíciami po odrátaní všetkých príslušných nákladov, krátkodobých držieb hotovosti alebo ekvivalentov hotovosti;

(aa)     „príslušné náklady“ sú všetky poplatky, náklady a výdavky, ktoré priamo alebo nepriamo znášajú investori a ktoré sú dohodnuté medzi správcom kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a investormi;

(b)       „podnik kolektívneho investovania“ je podnik, ktorý získava kapitál od viacerých investorov s cieľom investovať ho v súlade so stanovenou investičnou politikou v prospech týchto investorov a ktorý si nevyžaduje povolenie podľa článku 5 smernice 2009/65/ES;

(c)       „kvalifikované investície“ sú ktorékoľvek z týchto nástrojov:

(i)       nástroje na financovanie vlastného kapitálu alebo kvázi vlastného kapitálu,                    ktoré

-          emituje kvalifikovaný portfóliový podnik a ktoré kvalifikovaný fond rizikového kapitálu nadobudol priamo od kvalifikovaného portfóliového podniku alebo

-          emituje kvalifikovaný portfóliový podnik výmenou za kapitálový cenný papier emitovaný kvalifikovaným portfóliovým podnikom alebo

-          emituje podnik, ktorého kvalifikovaný portfóliový podnik je dcérskou spoločnosťou, v ktorej má väčšinové vlastníctvo, a ktoré kvalifikovaný fond rizikového kapitálu nadobudol výmenou za nástroj na financovanie vlastného kapitálu emitovaný kvalifikovaným portfóliovým podnikom;

(ii)      podiely kvalifikovaného portfóliového podniku, ktoré nadobudol od existujúcich akcionárov tohto podniku;

(iii) podiely alebo akcie jedného alebo viacerých iných kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu.

(d)       „kvalifikovaný portfóliový podnik“ je podnik, ktorý:

(i)       v čase investície z kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu

-          nie je kótovaný na regulovanom trhu, ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 1 bode 14 smernice 2004/39/ES;

-          zamestnáva menej než 250 zamestnancov, a

-          má buď ročný obrat, ktorý nepresahuje 50 miliónov EUR, alebo jeho celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR,

(ii)      sám nie je podnikom kolektívneho investovania,

(iii) okrem poskytovateľov finančných technológií nie je poskytovateľom finančných produktov;

(iv)      nemá sídlo v tretej krajine, ktorá vystupuje ako offshore finančné centrum alebo v ktorej nie sú žiadne alebo nominálne dane, s chýbajúcou účinnou výmenou informácií so zahraničnými daňovými orgánmi, nedostatočnou transparentnosťou zákonodarných, súdnych alebo administratívnych ustanovení či chýbajúcou povinnosťou zabezpečiť významné miestne zastúpenie;

(e)       „vlastný kapitál“ je vlastnícky podiel v podniku, ktorý reprezentujú akcie alebo iné formy účasti na kapitále kvalifikovaného portfóliového podniku emitované pre investorov;

(f)        „kvázi vlastný kapitál“ je akýkoľvek typ finančného nástroja, ktorý je kombináciou vlastného imania a dlhu alebo ktorý má prvok dlhu a ktorého návratnosť je daná predovšetkým ziskom alebo stratami kvalifikovaného portfóliového podniku a ktorý je nezaistený v prípade platobnej neschopnosti;

(g)       „uvádzanie na trh“ je priame alebo nepriame ponúkanie podielov alebo akcií fondu rizikového kapitálu, ktorý spravuje správca fondu rizikového kapitálu, investorom alebo ich priame alebo nepriame umiestnenie u investorov so sídlom alebo registrovaným sídlom v Únii, a to z iniciatívy správcu fondu rizikového kapitálu alebo v jeho mene;

(h)       „viazaný kapitál“ je akýkoľvek záväzok, na základe ktorého je osoba povinná nadobudnúť podiel vo fonde rizikového kapitálu alebo uskutočniť kapitálové príspevky do fondu rizikového kapitálu;

(i)        „správca fondu rizikového kapitálu“ je právnická osoba, ktorej bežnou činnosťou je spravovanie aspoň jedného kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu.

(j)        „domovský členský štát“ je členský štát, v ktorom je usadený správca fondu rizikového kapitálu alebo v ktorom má svoje sídlo;

(k)       „hostiteľský členský štát“ je:

(i)       iný členský štát ako domovský členský štát, v ktorom správca fondu rizikového kapitálu spravuje fondy rizikového kapitálu alebo

(ii)      iný členský štát ako domovský členský štát, v ktorom správca fondu rizikového kapitálu uvádza na trh podiely a akcie fondu rizikového kapitálu;

(l)        „príslušný orgán“ je vnútroštátny orgán, ktorého zákonom alebo iným právnym predpisom domovský členský štát poveril, aby vykonával registráciu správcov podnikov kolektívneho investovania podľa článku 2 ods. 1.

(la)     „poskytovateľ finančných služieb“ je ktorákoľvek z týchto možností:

(a)       ktorýkoľvek z týchto, či je Únii alebo v tretej krajine:

(i)       úverová inštitúcia v zmysle článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 2006/48/ES;

(ii)      investičná spoločnosť v zmysle článku 4 ods. 1 smernice 2004/39/ES;

(iii)     poisťovňa v zmysle článku 13ods. 1 smernice 2009/138/ES;

(iv)      finančná holdingová spoločnosť v zmysle článku 19 ods. 15 smernice 2006/48/ES;

(v)       holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťouzmysle článku 4 ods. 1 smernice 2006/48 ES;

(b)       subjekt, ktorý uskutočňuje jednu alebo viac činností uvedených v prílohe I k smernici 2004/39/ES alebo v prílohe I k smernici 2006/48/ES;

(c)       subjekt, ktorý pôsobí ako sprostredkovateľ pri distribúcii produktov subjektov uvedených v písmenách a) a b).

Pokiaľ ide o písmeno (a) prvého pododseku, kvalifikovaný fond rizikového kapitálu nemá sídlo v tretej krajine, ktorá vystupuje ako offshore finančné centrum alebo v ktorej nie sú žiadne alebo nominálne dane, s chýbajúcou účinnou výmenou informácií so zahraničnými daňovými orgánmi, nedostatočnou transparentnosťou zákonodarných, súdnych alebo administratívnych ustanovení či chýbajúcou povinnosťou zabezpečiť významné miestne zastúpenie.

Pokiaľ ide o písmeno(i) prvého pododseku v prípade, že právna forma fondu rizikového kapitálu umožňuje vnútornú správu a v prípade, že sa riadiaci orgán fondu rozhodne nevymenovať externého správcu, samotnému fondu rizikového kapitálu sa udelí povolenie správcu fondu rizikového kapitálu;

KAPITOLA IIPODMIENKY POUŽÍVANIA OZNAČENIA „EURÓPSKY FOND RIZIKOVÉHO KAPITÁLU“

Článok 4

Správcovia fondov rizikového kapitálu, ktorí spĺňajú požiadavky stanovené v tejto kapitole, sú oprávnení používať označenie „európsky fond rizikového kapitálu“ v súvislosti s uvádzaním kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu na trh v Únii.

Článok 5

1.        Správcovia fondov rizikového kapitálu zabezpečujú, aby sa pri nadobúdaní iných aktív ako kvalifikovaných investícií nepoužilo v priemere viac ako:

(a)       45 % počas dvoch rokov po prvej investícii podľa tohto nariadenia, a 

(b)       po tomto čase 30 %

vyplateného viazaného kapitálu po odrátaní všetkých príslušných nákladov na nadobudnutie iných aktív ako kvalifikovaných investícií; krátkodobé držby hotovosti a ekvivalentov hotovosti sa na účel výpočtu tohto obmedzenia nezohľadňujú.

2.        Správcovia fondov rizikového kapitálu môžu len prijímať úvery, emitovať dlhové obligácie alebo poskytovať záruky na úrovni kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, za predpokladu, že sú takéto prijímania, záruky alebo expozície kryté nevyplatenými rozpočtovými prostriedkami, a teda nezvyšujú expozíciu fondu nad rámec rozpočtových prostriedkov.

Článok 6

1.        Správcovia fondov rizikového kapitálu uvádzajú na trh spravované podiely a akcie kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a ponúkajú ich výhradne investorom, ktorí sa považujú za profesionálnych klientov v súlade s oddielom I prílohy II k smernici 2004/39/ES alebo ich možno na požiadanie považovať za profesionálnych klientov v súlade s oddielom II prílohy II k smernici 2004/39/ES, alebo iným investorom, ak:

(a)       sa títo investori zaviažu investovať minimálne 50 000 EUR;

(aa)     títo iní investori predložia správcovi fondu rizikového kapitálu posúdenie uskutočnené úverovou inštitúciou, iným odborníkom z finančného sektora, ktorý podlieha smernici 2004/39/ES, alebo správcovskou spoločnosťou v zmysle smernice 2009/65/ES, v ktorom sa dosvedčia ich odborné znalosti, skúsenosti a poznatky pri primeranom zhodnocovaní investícií do rizikového kapitálu;

1a.      Odsek 1 sa nevzťahuje na investície, ktoré uskutočňujú vedúci pracovníci správcu fondu rizikového kapitálu, ak ide o investície do kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, ktorý spravujú títo pracovníci.

Článok 7

V súvislosti s kvalifikovanými fondmi rizikového kapitálu, ktoré správcovia fondov rizikového kapitálu spravujú:

(a)       pri výkone svojich činností konajú s náležitými odbornými znalosťami, pozornosťou a starostlivosťou;

(b)       uplatňujú vhodné stratégie a postupy, aby zabránili praktikám zneužívania, o ktorých sa možno odôvodnene domnievať, že ovplyvnia záujmy investorov a kvalifikované portfóliové podniky;

(c)       vykonávajú svoje obchodné činnosti, aby podporovali najlepšie záujmy kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktoré spravujú, investorov do tých kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktoré spravujú, a integritu trhu; zaobchádzajú so všetkými investormi rovnako;

(d)       pri výbere a priebežnom monitorovaní investícií v kvalifikovaných portfóliových podnikoch uplatňujú náležitú starostlivosť;

(e)       majú primerané poznatky a znalosti o kvalifikovaných portfóliových podnikoch, do ktorých investujú.

Článok 8

1. Správcovia fondov rizikového kapitálu identifikujú konflikty záujmov a predchádzajú im a v prípade, že im nie je možné zabrániť, riadia ich a monitorujú a v súlade s odsekom 4 zverejňujú informácie o týchto konfliktoch záujmov s cieľom zabrániť, aby nepriaznivo neovplyvnili záujmy kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a ich investorov, a zabezpečiť, aby sa s kvalifikovanými fondmi rizikového kapitálu, ktoré spravujú, zaobchádzalo spravodlivo.

2. Správcovia fondov rizikového kapitálu identifikujú najmä tie konflikty záujmov, ktoré môžu vzniknúť medzi:

(a) správcami fondov rizikového kapitálu, tými osobami, ktoré skutočne vykonávajú činnosť správcu fondu rizikového kapitálu, zamestnancami alebo akoukoľvek osobou, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda správcu fondu rizikového kapitálu alebo ktorá je týmto správcom priamo alebo nepriamo ovládaná, a kvalifikovaným fondom rizikového kapitálu spravovaným správcami fondov rizikového kapitálu alebo investormi do týchto kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu;

(b)  kvalifikovaným fondom rizikového kapitálu alebo investormi do daného kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a iným kvalifikovaným fondom rizikového kapitálu spravovaným tým istým správcom fondu rizikového kapitálu alebo investormi do tohto iného kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu.

3. Správcovia fondov rizikového kapitálu udržiavajú a uplatňujú účinné organizačné a administratívne opatrenia s cieľom dodržiavať súlad s požiadavkami stanovenými v odsekoch 1 a 2.

4. Zverejnenie informácií o konfliktoch záujmov podľa odseku 1 sa uskutoční v prípade, že organizačné opatrenia, ktoré správca fondu rizikového kapitálu prijme na identifikáciu konfliktov záujmov, predchádzanie týmto konfliktom, ich riadenie a monitorovanie, nie sú dostatočné na zabezpečenie toho, aby sa s primeranou istotou predišlo rizikám poškodenia záujmov investorov. Správcovia fondov rizikového kapitálu poskytujú investorom jasné informácie o všeobecnej povahe alebo zdrojoch konfliktov záujmov pred tým, ako vykonajú obchod v ich mene.

5. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 23, v ktorých určí:

(c) druhy konfliktov záujmov uvedených v tomto článku odseku 2;

(d)  očakávané kroky správcov fondov rizikového kapitálu, pokiaľ ide o štruktúry a organizačné a administratívne postupy, v záujme identifikácie konfliktov záujmov, predchádzania týmto konfliktom, ich riadenia, monitorovania a zverejňovania informácií o týchto konfliktoch.

Článok 9

Správcovia fondov rizikového kapitálu musia mať vždy dostatok vlastného kapitálu a využívať primerané a vhodné ľudské a technické zdroje, ktoré sú potrebné na riadne spravovanie kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu.

Príslušný orgán monitoruje dodržiavanie požiadaviek stanovených v prvom odseku.

Článok 10

Pravidlá oceňovania aktív sú uvedené v stanovách kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu.

Článok 10a

1.        Správca európskeho fondu rizikového kapitálu zabezpečí, aby v súlade s týmto článkom bol pre každý európsky fond rizikového kapitálu , ktorý spravuje, určený jeden spoločný depozitár.

2.        Depozitárom môže byť len inštitúcia, ktorá podlieha prudenciálnym právnym predpisom a neustálemu dohľadu. Spadá do kategórií inštitúcií ustanovených členskými štátmi ako oprávnenými na výkon činnosti depozitára podľa článku 23 ods. 3 smernice 2009/65/ES.

3.        Depozitár je zodpovedný za overovanie vlastníctva a vedenie záznamu aktív kvalifikovaného európskeho fondu rizikového kapitálu.

4.        Depozitár je zodpovedný voči fondu rizikového kapitálu a jeho investorom v prípade akejkoľvek straty z dôvodu zanedbania alebo úmyselného zlyhania.

Článok 11

1.        Správcovia fondov rizikového kapitálu sprístupňujú príslušnému orgánu domovského členského štátu výročnú správu za každý spravovaný kvalifikovaný fond rizikového kapitálu najneskôr do 6 mesiacov od konca účtovného obdobia. V správe sa opisuje zloženie portfólia kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a činnosti vykonané za minulý rok. Obsahuje auditovanú účtovnú závierku kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu. V správe sa potvrdí, že peniaze a aktíva sú držané v mene fondu a že správca fondov rizikového kapitálu vytvoril a uchováva príslušné záznamy a kontroly v súvislosti s využívaním mandátu alebo kontroly peňazí a aktív kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a jeho investorov. Je vypracovaná v súlade s existujúcimi štandardmi v oblasti podávania správ a podmienkami dohodnutými medzi správcom fondu rizikového kapitálu a investormi. Správcovia fondov rizikového kapitálu poskytujú správu investorom na ich žiadosť. Správcovia fondov rizikového kapitálu a investori sa môžu dohodnúť na vzájomnom poskytovaní ďalších informácií.

2.        Ak sa od správcu fondu rizikového kapitálu vyžaduje, aby zverejnil výročnú finančnú správu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu[9] v súvislosti s kvalifikovaným fondom rizikového kapitálu, informácie uvedené v tomto článku odseku 1 sa môžu poskytnúť buď samostatne, alebo v doplnkovej časti výročnej finančnej správy.

Článok 12

1.        Správcovia fondov rizikového kapitálu oznamujú svojim investorom jasným a zrozumiteľným spôsobom pred ich investičným rozhodnutím aspoň tieto prvky:

(a)       totožnosť správcu fondu rizikového kapitálu a akýchkoľvek iných poskytovateľov služieb, s ktorými má správca fondu rizikového kapitálu uzavretú zmluvu v súvislosti so správou kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, a opis ich povinností;

(b)       opis investičnej stratégie a cieľov kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu vrátane opisu druhov kvalifikovaných portfóliových podnikov a nekvalifikovaných investícií, ktoré môže uskutočniť kvalifikovaný fond rizikového kapitálu, techniky, ktoré môže uplatňovať, a akékoľvek uplatniteľné investičné obmedzenia;

(c)       opis rizikového profilu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a akýchkoľvek rizík súvisiacich s aktívami, do ktorých môže fond investovať, alebo investičných techník, ktoré sa môžu uplatňovať;

(d)       opis postupu oceňovania kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a cenovej metodiky oceňovania aktív vrátane metód používaných na oceňovanie kvalifikovaných portfóliových podnikov;

(e)       opis spôsobu výpočtu odmeny správcu fondu rizikového kapitálu ako aj zverejnenie ziskov fondu rizikového kapitálu;

(f)        opis všetkých poplatkov, nákladov a výdavkov, ktoré priamo alebo nepriamo znášajú investori, a ich maximálnej výšky;

(g)       údaje o výsledkoch kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu v minulosti, ak sú k dispozícii;

(h)       opis postupov, pomocou ktorých môže kvalifikovaný fond rizikového kapitálu zmeniť svoju investičnú stratégiu alebo svoju investičnú politiku alebo obe.

Písmeno b) sa uplatňuje primerane na kvalifikované fondy rizikového kapitálu, ktoré investujú do iných kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu.

2.        Ak sa od správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu vyžaduje zverejňovanie prospektu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie[10], alebo v súlade s vnútroštátnym právom v súvislosti s kvalifikovaným fondom rizikového kapitálu, informácie uvedené v tomto článku odseku 1 sa môžu poskytovať buď samostatne, alebo ako súčasť prospektu.

KAPITOLA III

DOHĽAD A ADMINISTRATÍVNA SPOLUPRÁCA

Článok 13

1.        Správcovia fondov rizikového kapitálu, ktorí plánujú používať označenie „európsky fond rizikového kapitálu“ na uvádzanie svojich kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu na trh, informujú o tomto zámere príslušný orgán svojho domovského členského štátu a poskytnú tieto informácie:

(a)       totožnosť osôb, ktoré skutočne vykonávajú činnosť spravovania kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu;

(b)       totožnosť kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktorých podiely alebo akcie sa uvádzajú na trh, a ich investičné stratégie;

(c)       informácie o prijatých opatreniach na zabezpečenie dodržiavania súladu s požiadavkami kapitoly II;

(d)       zoznam členských štátov, v ktorých správca fondu rizikového kapitálu plánuje uviesť na trh jednotlivé kvalifikované fondy rizikového kapitálu.

2.        Príslušný orgán domovského členského štátu zaregistruje správcu fondu rizikového kapitálu len v prípade, ak je presvedčený, že

(a)       informácie vyžadované v odseku 1 sú úplné a

(b)       opatrenia oznámené podľa ods. 1 písm. c) sú vhodné na účely dodržiavania súladu s požiadavkami kapitoly II.

3.        Registrácia je platná na celom území Únie a umožňuje správcom fondov rizikového kapitálu uvádzať na trh kvalifikované fondy rizikového kapitálu pod označením „európsky fond rizikového kapitálu“, a to v rámci celej Únie.

Článok 14

Správca fondu rizikového kapitálu informuje príslušný orgán domovského členského štátu v prípade, ak správca fondu rizikového kapitálu plánuje uviesť na trh:

(a)       nový kvalifikovaný fond rizikového kapitálu;

(b)       existujúci kvalifikovaný fond rizikového kapitálu v členskom štáte, ktorý nie je uvedený v zozname uvedenom v článku 13 ods. 1 písm. d).

Článok 15

1.        Ihneď po registrácii správcu fondu rizikového kapitálu príslušný orgán domovského členského štátu oznámi skutočnosť, že je správca fondu rizikového kapitálu zaregistrovaný, členským štátom uvedeným v súlade s článkom 13 ods. 1 písm. d) a Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy.

2.        Hostiteľské členské štáty uvedené v súlade s článkom 13 ods. 1 písm. d) nesmú uložiť správcovi fondu rizikového kapitálu zaregistrovanému v súlade s článkom 13 žiadne požiadavky ani administratívne postupy v súvislosti s uvádzaním jeho kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu na trh a nesmú vyžadovať ani schválenie uvádzania na trh pred jeho začatím.

3.        Na zabezpečenie jednotného uplatňovania tohto článku ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov vymedzujúcich formát oznámenia.

4.        ESMA predloží tento návrh vykonávacích technických predpisov Komisii do [vložte dátum].

5.        Komisii sa udeľuje právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy uvedené v tomto článku odseku 3 v súlade s postupom stanoveným v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 16

ESMA vedie centrálnu databázu dostupnú pre verejnosť na internete, ktorá obsahuje zoznam všetkých európskych fondov rizikového kapitálu a všetkých správcov fondov rizikového kapitálu zaregistrovaných v Únii, ako aj krajiny, v ktorých pôsobia, v súlade s týmto nariadením.

Článok 17

1.        Príslušný orgán domovského členského štátu vykonáva dohľad nad dodržiavaním súladu s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení.

1a.      V prípade, že príslušný orgán hostiteľského členského štátu má jasné a dokázateľné dôvody domnievať sa, že správca fondu rizikového kapitálu porušuje toto nariadenie v rámci svojho územia, okamžite o tom informuje príslušný orgán domovského členského štátu. Domovský členský štát prijme primerané opatrenia.

1b.      Ak správca fondu rizikového kapitálu nedodržiava súlad s týmto nariadením aj napriek opatreniam, ktoré prijal príslušný orgán domovského členského štátu, alebo ak príslušný orgán domovského členského štátu nekoná v primeranej lehote, príslušný orgán hostiteľského členského štátu prijme všetky potrebné opatrenia na ochranu investorov po informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu.

1c.       V prípade nezhody medzi príslušným orgánom domovského členského štátu a príslušným orgánom hostiteľského členského štátu, pokiaľ ide o primeranosť európskych fondov rizikového kapitálu pre investorov na hostiteľskom trhu, môže buď jeden, alebo oba príslušné orgány postúpiť túto záležitosť orgánu ESMA podľa článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 18

Príslušné orgány musia mať v súlade s vnútroštátnym právom všetky právomoci v oblasti dohľadu a vyšetrovania potrebné na výkon svojich funkcií. Musia mať najmä tieto právomoci:

(a)       požadovať prístup k akémukoľvek dokumentu v akejkoľvek forme a prijať alebo získať jeho kópiu;

(b)       požadovať od správcu fondu rizikového kapitálu, aby im bezodkladne poskytol informácie;

(c)       požadovať od akejkoľvek osoby informácie súvisiace s činnosťami správcu fondu rizikového kapitálu alebo s činnosťami kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu;

(d)       vykonávať kontroly na mieste s predchádzajúcim oznámením alebo bez neho;

(e)       vydať príkaz s cieľom zabezpečiť, aby správca fondu rizikového kapitálu dodržiaval požiadavky stanovené v tomto nariadení a aby sa zdržal opakovania akéhokoľvek konania, ktoré môže predstavovať porušenie tohto nariadenia.

Článok 19

1.        Členské štáty stanovia predpisy o sankciách platných v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie sú účinné, primerané a odrádzajúce.

2.        Do [24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] členské štáty oznámia pravidlá uvedené v odseku 1 Komisii a ESMA. Komisii a ESMA bezodkladne oznámia ich akúkoľvek následnú zmenu a doplnenie.

Článok 20

1.        Príslušný orgán domovského členského štátu prijíma primerané opatrenia uvedené v odseku 2 v prípade, ak správca fondu rizikového kapitálu:

(a)       nedodržiava požiadavky, ktoré sa vzťahujú na zloženie portfólia, v rozpore s článkom 5;

(b)       neuvádza kvalifikovaný fond rizikového kapitálu na trh tak, že ho ponúka oprávneným investorom, v rozpore s článkom 6;

(c)       nie je zaregistrovaný príslušným orgánom svojho domovského členského štátu v rozpore s požiadavkami článku 13.

2.        V prípadoch uvedených v odseku 1 príslušný orgán domovského členského štátu prijíma v prípade potreby tieto opatrenia:

(a)       zakáže používanie označenia „európsky fond rizikového kapitálu“ na účely uvádzania na trh jedného alebo viacerých kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu správcu fondu rizikového kapitálu;

(b)       vyradí správcu fondu rizikového kapitálu z registra.

3.        Príslušný orgán domovského členského štátu informuje príslušné orgány hostiteľských členských štátov uvedených v súlade s článkom 13 ods. 1 písm. d) o vyradení správcu fondu rizikového kapitálu z registra podľa tohto článku ods. 2 písm. b).

4.        Právo uvádzať na trh v Únii jeden alebo viaceré kvalifikované fondy rizikového kapitálu pod označením „európske fondy rizikového kapitálu“ zanikne s okamžitou platnosťou od dátumu rozhodnutia príslušného orgánu uvedeného v odseku 2 písm. a) alebo b).

Článok 21

1.        V súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010 príslušné orgány ▌ spolupracujú s orgánom ESMA na účely tohto nariadenia.

2.        Príslušné orgány bezodkladne poskytnú orgánu ESMA všetky informácie potrebné na plnenie jeho povinností v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010. ESMA a príslušné orgány si predovšetkým vymieňajú všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na identifikáciu a nápravu porušení tohto nariadenia.

Článok 22

1.        Všetky osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre príslušné orgány alebo ESMA, ako aj audítori a odborníci poverení príslušnými orgánmi, sú viazaní povinnosťou zachovávať služobné tajomstvo. Žiadne dôverné informácie, ktoré uvedené osoby získajú pri výkone svojich povinností, sa nesmú poskytnúť žiadnej osobe ani orgánu, s výnimkou informácií poskytovaných v súhrnnej alebo zovšeobecnenej podobe, pri ktorých nie je možné identifikovať jednotlivých správcov fondov rizikového kapitálu a jednotlivé kvalifikované fondy rizikového kapitálu, bez toho, aby boli dotknuté prípady, na ktoré sa vzťahuje trestné právo a konania podľa tohto nariadenia.

2.        Príslušným orgánom členských štátov alebo ESMA sa nesmie brániť vo výmene informácií v súlade s týmto nariadením alebo s inými právnymi predpismi Únie vzťahujúcimi sa na správcov fondov rizikového kapitálu a kvalifikované fondy rizikového kapitálu.

3.        V prípade, ak príslušné orgány a ESMA získajú dôverné informácie v súlade s odsekom 2, môžu ich použiť len počas výkonu svojich povinností a na účely administratívnych a súdnych konaní.

KAPITOLA IV

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 23

1.        Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.        Delegovanie právomocí uvedené v ▌článku 8 ods. 5 sa Komisii udeľuje na obdobie štyroch rokov od …[11]. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomocí najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto štvorročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.        Európsky parlament alebo Rada môžu kedykoľvek odvolať delegovanie právomocí uvedené ▌v článku 8 ods. 5. Rozhodnutím o odvolaní právomoci sa ukončuje delegovanie právomoci, ktorá je v ňom uvedená. Takéto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo v neskorší deň uvedený v tomto rozhodnutí. Nemá vplyv na účinnosť akýchkoľvek už platných delegovaných aktov.

4.        Komisia o delegovanom akte ihneď po jeho prijatí informuje súčasne Európsky parlament a Radu.

5.        Delegovaný akt prijatý podľa ▌článku 8 ods. 5 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Článok 23a

Orgán ESMA posúdi do ...[12] personálne a finančné potreby vyplývajúce z vykonávania jeho právomocí a úloh v súlade s týmto nariadením a predloží správu Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

Článok 24

1.        Do 22. júla 2017 Komisia toto nariadenie preskúma. Preskúmanie zahŕňa všeobecný prieskum fungovania pravidiel tohto nariadenia a skúsenosti získané pri ich uplatňovaní vrátane:

(a)       rozsahu, v ktorom správcovia fondov rizikového kapitálu používajú označenie „európsky fond rizikového kapitálu“ v rôznych členských štátoch, či už na domácom alebo cezhraničnom základe;

(b)       rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia vrátane možnosti rozšírenia uvádzania európskych fondov rizikového kapitálu na trh pre retailových investorov.

(ba)     primeranosti požiadaviek na informácie podľa článku 12, najmä či sú dostatočné na to, aby investorom umožnili prijať informované rozhodnutie;

(bb)     účinnosti, proporcionality a sankcií ustanovených členskými štátmi v súlade s týmto nariadením;

(bc)     geografického a sektorového rozdelenia investícií, ktoré uskutočňujú európske fondy rizikového kapitálu.

(bd)     vplyvu tohto nariadenia na trh s rizikovým kapitálom a ako príspevok k vedúcemu postaveniu priemyslu Únie a k sociálnym výzvam, pred ktorými stojí Únia, ako je uvedené v častiach II a III prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../... z ..., ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020)..

Preskúmanie zahŕňa takisto prieskum možného negatívneho alebo pozitívneho vplyvu ostatných úniových finančných nariadení a úniových nástrojov financovania MSP na fungovanie pravidiel tohto nariadenia.

2.        V nadväznosti na preskúmanie uvedené v odseku 1 a po konzultácii s ESMA predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu, ktorú v prípade potreby doplní o legislatívny návrh.

Článok 25

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bude sa uplatňovať od 22. júla 2013, s výnimkou článku 8 ods. 5, ktorý sa bude uplatňovať odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V …

Za Európsky parlament                                Za Radu

Predseda                                                       Predseda

 • [1]  Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku.
 • [2]           Ú. v. EÚ C ..., s...
 • [3]           Ú. v. EÚ C , , s. .
 • [4]           Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1.
 • [5]           Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.
 • [6]           Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 201.
 • [7]           Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.
 • [8]          Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.
 • [9]           Ú. v. EÚ L 390, 31. 12. 2004, s. 38.
 • [10]          Ú. v. ES L 345, 31.12.2003, s. 64.
 • [11]          Ú. v. EÚ, vložte, prosím, dátum: deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia
 • [12]          Ú. v. EÚ, vložte, prosím, dátum: 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

STANOVISKO Výboru pre právne veci (27.4.2012)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych fondoch rizikového kapitálu
(COM(2011)0860 – C7‑0490/2011 – 2011/0417(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Dimitar Stoyanov

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh nariadenia zriaďuje právny rámec, na základe ktorého môžu rôzne typy investičných fondov získať štatút „európsky fond rizikového kapitálu“ a povolenie na rizikový kapitál. Jeho cieľom je vytvoriť európsky sektor investícií rizikového kapitálu pre malé a stredné podniky (MSP).

Návrh nariadenia stanovuje kritériá v súvislosti s disponibilnými aktívami, ktoré musí takýto fond splniť, aby mohol získať uvedený štatút a povolenie. Stanovuje aj požiadavky, ktoré musia splniť správcovia fondov rizikového kapitálu, a obmedzenia týkajúce sa možnosti investovať aktíva fondu.

Treba poznamenať, že už existujú dve smernice týkajúce sa investičných fondov: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES. Tieto smernice obsahujú pravidlá, ktorými sa riadia investičné fondy a ich správa, a pravidlá, ktoré sú platné pre investorov v týchto fondoch. Cieľom tohto stanoviska je zabezpečiť, aby návrh nariadenia bol v súlade s týmito existujúcimi legislatívnymi aktmi.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Rizikový kapitál poskytuje financovanie podnikom, ktoré sú vo všeobecnosti veľmi malé, v počiatočnom štádiu svojej podnikovej existencie a ktoré vykazujú silný potenciál rastu a expanzie. Fondy rizikového kapitálu navyše poskytujú týmto podnikom cennú expertízu a poznatky, obchodné kontakty, hodnotu značky a strategické poradenstvo. Tým, že fondy rizikového kapitálu poskytujú týmto podnikom financovanie a poradenstvo, stimulujú hospodársky rast, prispievajú k vytváraniu pracovných miest, posilňujú inovačné podniky, zvyšujú svoje investície do výskumu a vývoja a podporujú podnikanie, inovácie a konkurencieschopnosť v Únii.

(1) Rizikový kapitál poskytuje financovanie podnikom, ktoré sú vo všeobecnosti veľmi malé, v počiatočnom štádiu svojej podnikovej existencie a ktoré vykazujú silný potenciál rastu a expanzie. Fondy rizikového kapitálu navyše poskytujú týmto podnikom cennú expertízu a poznatky, obchodné kontakty, hodnotu značky a strategické poradenstvo. Tým, že fondy rizikového kapitálu poskytujú týmto podnikom financovanie a poradenstvo, stimulujú hospodársky rast, prispievajú k vytváraniu pracovných miest a k mobilizácii kapitálu, podporujú vytváranie a rozvoj inovačných podnikov, zvyšujú svoje investície do výskumu a vývoja a podporujú podnikanie, inovácie a konkurencieschopnosť v Únii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Článok 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) „kvalifikovaný fond rizikového kapitálu“ je podnik kolektívneho investovania, ktorý investuje najmenej 70 percent svojich celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu do aktív, ktoré sú kvalifikovanými investíciami;

a) „kvalifikovaný fond rizikového kapitálu“ je podnik kolektívneho investovania, ktorý investuje najmenej 70 percent svojich celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu do aktív, ktoré sú kvalifikovanými investíciami, bez ohľadu na to, či daný podnik kolektívneho investovania je otvoreného alebo uzatvoreného typu;

Odôvodnenie

Objasňuje text s cieľom uzatvoriť právnu medzeru, ktorá by viedla k subjektívnej interpretácii tohto textu.

POSTUP

Názov

Európske fondy rizikového kapitálu

Referenčné čísla

COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

17.1.2012

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

17.1.2012

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Dimitar Stoyanov

25.1.2012

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

26.3.2012

 

 

 

Dátum prijatia

26.4.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Axel Voss

Náhradníčka (čl. 187 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach

POSTUP

Názov

Európske fondy rizikového kapitálu

Referenčné čísla

COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD)

Dátum predloženia v EP

7.12.2011

Gestorský výbor

  dátum oznámenia na schôdzi

ECON

17.1.2012

Výbory požiadané o stanovisko

  dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

17.1.2012

IMCO17.1.2012

 

JURI17.1.2012

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

  dátum rozhodnutia

ITRE24.1.2012

 

IMCO29.2.2012

 

 

 

 

Spravodajca

  dátum vymenovania

Philippe Lamberts

25.10.2011

 

Prerokovanie vo výbore

20.03.2012

26.4.2012

 

 

 

Dátum prijatia

31.5.2012

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

34

3

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sophie Auconie, Thijs Berman, Philippe De Backer, Vicky Ford, Danuta Maria Hübner, Olle Ludvigsson, Mario Mauro

Náhradníčka (čl. 187 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Margrete Auken

Dátum predloženia

6.6.2012