ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech sociálního podnikání

6. 6. 2012 - (COM(2011)0862 – C7‑0489/2011 – 2011/0418(COD)) - ***I

Hospodářský a měnový výbor
Zpravodajka: Sophie Auconie


Postup : 2011/0418(COD)
Průběh na zasedání

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech sociálního podnikání

(COM(2011)0862 – C7‑0489/2011 – 2011/0418(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0862),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0489/2011),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 23. května 2012[1],

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro právní záležitosti (A7-0194/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU[2]*

k návrhu Komise

---------------------------------------------------------

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o evropských fondech sociálního podnikání

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky[3],

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru[4],

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)       Protože si investoři stále více kladou také sociální cíle a neusilují pouze o finanční zisky, vzniká v Unii trh sociálních investic, který z části tvoří investiční fondy zaměřené na sociální podniky. Tyto investiční fondy poskytují finance sociálním podnikům, které jsou hnací silou společenských změn, protože nabízejí inovační řešení sociálních problémů, napomáhají v řešení sociálních následků finanční krize, a tudíž významně přispívají k plnění cílů strategie Evropa 2020.

(1a)     Toto nařízení je součástí Iniciativy pro sociální podnikání, kterou stanovila Komise ve svém sdělení ze dne 25. října 2011 nazvaném „Iniciativa pro sociální podnikání – Vytvářet příznivé prostředí pro podporu sociálních podniků v rámci sociálního hospodářství a sociálních inovací“.

(2)       Pro používání označení „evropský fond sociálního podnikání“ je nutné v Unii stanovit společný rámec pravidel, zejména pokud jde o složení portfolia fondů, které jsou pod tímto označením provozovány, jejich způsobilých investičních cílů, investičních nástrojů, které mohou používat, a kategorií investorů, kteří jsou způsobilí investovat do těchto fondů podle jednotných pravidel Unie. Při neexistenci takového společného rámce hrozí, že by členské státy na vnitrostátní úrovni přijímaly odchylná opatření, což by mělo přímý negativní dopad na řádné fungování vnitřního trhu a vedlo by to k vytváření překážek na vnitřním trhu, jelikož fondy, které chtějí působit v celé Unii, by se musely řídit různými pravidly v různých členských státech. Kromě toho by mohly odchylné požadavky na složení portfolia, investiční cíle a způsobilé investory vést k různé úrovni ochrany investorů a způsobovat nejasnosti ohledně návrhů investic spojených s evropským fondem sociálního podnikání (dále jen „EFSP“). Investoři by dále měli mít možnost porovnávat investiční návrhy různých fondů EFSP. Je nezbytné odstranit značné překážky bránící přeshraničnímu získávání finančních prostředků fondy EFSP, zamezit narušení hospodářské soutěže mezi těmito fondy a zabránit dalším možným překážkám obchodu a významnému narušení hospodářské soutěže v budoucnosti. V důsledku toho je vhodným právním základem článek 114 Smlouvy o fungování EU vykládaný podle ustálené judikatury Soudního dvora Evropské unie.

(3)       Je nezbytné přijmout nařízení, kterým se ve všech členských státech stanoví jednotná pravidla použitelná pro fondy EFSP a uloží příslušné povinnosti pro jejich správce, kteří chtějí získávat kapitál v celé Unii a používat označení „evropský fond sociálního podnikání“. Tyto požadavky by měly zajistit důvěru investorů, kteří chtějí do takových fondů investovat.

(3a)     Cílem nařízení není oslabit stávající vnitrostátní opatření umožňující investovat do sociálního podnikání, nýbrž je doplnit na úrovni Unie.

(4)       Definování kvalitativních požadavků pro používání označení „evropský fond pro sociální podnikání“ formou nařízení by mělo zajistit, že tyto požadavky budou přímo použitelné pro správce subjektů kolektivního investování, které získávají finanční prostředky pod tímto označením. To by zamezilo existenci odlišných vnitrostátních požadavků v důsledku provádění směrnice, a tak zajistilo jednotné podmínky pro používání tohoto označení. Nařízení by vyžadovalo, aby správci subjektů kolektivního investování, které používají toto označení, museli dodržovat stejná pravidla v celé Unii, což by zároveň posílilo důvěru investorů, kteří chtějí investovat do fondů zaměřujících se na sociální podniky. Nařízení by rovněž zjednodušilo složitou regulaci a snížilo náklady správců na plnění často odlišných vnitrostátních pravidel, kterými se tyto fondy řídí, zejména v případě správců, kteří chtějí získávat finanční prostředky ze zahraničí. Nařízení by rovněž přispělo k eliminaci narušení hospodářské soutěže.

(5)       Toto nařízení doplňuje a nejsou jím dotčena obecně platná pravidla Unie, která se týkají subjektů kolektivního investování a jejich správců, např. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)[5] a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/ES ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů[6]. Subjekty kolektivního investování a jejich správci, na něž se vztahuje toto nařízení, jsou podskupinou alternativních investičních fondů a jejich správců, jak je definováno v čl. 4 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 2011/61/ES, a musí tedy splňovat příslušné předpisy, které pro ně platí podle tohoto nařízení a podle směrnice 2011/61/ES.

(6)       Na správce subjektů kolektivního investování, kteří nechtějí používat označení „evropský fond sociálního podnikání“, se toto nařízení nevztahuje. V těchto případech nadále platí stávající vnitrostátní pravidla a obecná pravidla Unie.

(6a)     Přestože fondy EFSP mohou hrát důležitou úlohu při prosazování sociálního podnikání a přestože byly stanoveny záruky jejich řádného využívání, existuje riziko, že jsou fondy EFSP používány k nezamýšleným účelům. Orgány dohledu by této skutečnosti měly věnovat pozornost a měl by být proveden přezkum, aby se zajistilo, že jakékoli případné nedostatky budou odstraněny.

(7)       Toto nařízení by mělo stanovit jednotná pravidla týkající se povahy fondů EFSP, zejména podniků v portfoliu, do nichž mohou fondy EFSP investovat, a investičních nástrojů, které mohou používat. S cílem zajistit nezbytnou srozumitelnost a jistotu a vyvarovat se jakéhokoli zneužití fondů EFSP ze strany nekvalifikovaných investičních fondů, by toto nařízení mělo rovněž stanovit jednotná kritéria pro určení sociálních podniků způsobilých k tomu, aby se mohly kvalifikovat do portfolia. Základním cílem sociálních podniků je dosáhnout pozitivního sociálního dopadu, a ne maximalizovat zisky. Toto nařízení by tudíž mělo vyžadovat, aby způsobilý podnik v portfoliu usiloval o dosažení měřitelného a pozitivního sociálního dopadu, aby své zisky využíval pro dosažení svého hlavního cíle a aby byl spravován odpovědným a transparentním způsobem. Pro výjimečné případy obecně platí, že pokud chce podnik kvalifikovaného portfolia rozdělit zisky akcionářům a vlastníkům, měl by mít předem definované postupy a pravidla pro rozdělení zisků akcionářům a vlastníkům. Tato pravidla by měla stanovit, že rozdělení zisků nenaruší primární sociální cíl.

(8)       Sociální podniky zahrnují velké množství subjektů, jejichž prvotním cílem je dosažení sociálního dopadu a ne vytváření zisku pro majitele a zúčastněné subjekty, mohou mít různé právní formy a poskytovat sociální služby nebo zboží ohroženým skupinám obyvatelstva nebo lidem na okraji společnosti Mezi tyto služby patří boj proti chudobě, přístup k bydlení, zdravotní péče, pomoc starším a zdravotně postiženým osobám, péče o děti, přístup k zaměstnání a vzdělávání či pomoc v případě závislosti. Sociální podniky zahrnují také podniky, jež používají způsob výroby zboží nebo poskytování služby, které sledují sociální cíle, avšak jejichž činnost může být jiná než poskytovat sociální zboží nebo služby. Tyto činnosti zahrnují sociální a profesní začleňování prostřednictvím přístupu k zaměstnání pro znevýhodněné osoby, zejména z důvodu jejich nedostatečné kvalifikace nebo sociálních a profesních problémů, které vedou k vyloučení a odsunu na okraj společnosti. Tyto podniky používají zisky především pro dosažení sociálních cílů a jsou řízeny odpovědným a transparentním způsobem, zejména prostřednictvím zapojení zaměstnanců, zákazníků a zúčastněných subjektů dotčených jeho podnikatelskou činností.

(9)       Vzhledem ke specifickým potřebám financování sociálních podniků je nezbytné jasně stanovit typy nástrojů, které by fondy EFSP měly pro toto financování používat. Toto nařízení by tudíž mělo stanovit jednotná pravidla týkající se způsobilých nástrojů, které mohou fondy EFSP používat pro investování a které zahrnují kapitálové nástroje a nástroje investování do kvazivlastního kapitálu, dluhové nástroje včetně dlužních úpisů a vkladových certifikátů, investice do jiných fondů EFSP a krátkodobé a střednědobé úvěry, včetně půjček a dotací akcionářů.

(10)     S cílem zachovat nezbytnou flexibilitu investičního portfolia fondů EFSP mohou rovněž investovat do jiných aktiv, než jsou kvalifikované investice, a to v takovém rozsahu, kdy tyto investice nepřesahují hranice stanovené v tomto nařízení pro nekvalifikované investice. Krátkodobé držení, jako jsou hotovost a peněžní ekvivalenty, by nemělo být ve výpočtu hranice stanovené pro nekvalifikované investice v tomto nařízení zohledněna.

(11)     S cílem zajistit, aby označení „evropský fond sociálního podnikání“ bylo spolehlivé a snadno rozpoznatelné pro investory v celé Unii, by toto nařízení mělo stanovit, že toto označení smějí v rámci uvádění na trh v celé Unii používat pouze správci fondů EFSP, které splňují jednotná kritéria kvality stanovená v tomto nařízení.

(12)     Za účelem zajištění zřetelného a identifikovatelného profilu fondů EFSP, který odpovídá jejich účelu, měla by existovat jednotná pravidla pro složení portfolia a techniky investování, které mohou být u těchto fondů používány.

(13)     S cílem zajistit, aby fondy EFSP nepřispívaly k vytváření systémových rizik a aby se ve svých investičních aktivitách soustředily na podporu kvalifikovaných společností v portfoliu, nemělo by být na úrovni těchto fondů povoleno půjčování nebo využívání pákového efektu. Aby však fond mohl pokrýt mimořádné potřeby likvidity, které se mohou objevit mezi výzvou investorům k převedení upsaného kapitálu a skutečným připsáním kapitálu na jeho účty, měly by být povoleny krátkodobé půjčky.

(14)     S cílem zajistit, aby fondy EFSP byly nabízeny investorům, kteří mají znalosti, zkušenosti a kapacitu k tomu, aby na sebe převzali rizika s těmito fondy spojená, a aby byla zachována důvěra investorů ve fondy EFSP, měly by být stanoveny určité speciální záruky. Fondy EFSP by tudíž měly být v zásadě nabízeny jen investorům z řad profesionálních klientů nebo takovým, které lze považovat za profesionální klienty v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů ▌. Aby však bylo možné vytvořit dostatečně širokou investorskou základnu pro investice do fondů EFSP, je rovněž žádoucí, aby k těmto fondům měli přístup i jiní investoři, včetně jednotlivců s vysokým čistým jměním. Pro tyto jiné investory by měly být stanoveny speciální záruky, aby se zajistilo, že fondy EFSP budou nabízeny pouze investorům s vhodným profilem pro uskutečnění takových investic. Tyto záruky vylučují nabízení prostřednictvím programů pravidelného spoření.

(15)     S cílem zajistit, aby označení „evropský fond sociálního podnikání“ používali pouze správci fondů EFSP, kteří splňují jednotná kritéria kvality, pokud jde o jejich působení na trhu, mělo by toto nařízení stanovit pravidla chování a vztahu správce fondu EFSP a jeho investorů. Z téhož důvodu by toto nařízení mělo také stanovit jednotné podmínky týkající se řešení střetu zájmů těmito správci. Tato pravidla by měla rovněž vyžadovat, aby správce měl přijata nezbytná organizační a administrativní opatření pro zajištění správného řešení střetů zájmů.

(15a)   Jakmile chce správce fondů EFSP pověřit úkoly třetí osobu, nesmí být odpovědnost správce vůči fondu EFSP a jeho investorům ovlivněna tím, že pověřil úkoly třetí osobu. Správce fondu EFSP by kromě toho neměl delegovat úkoly v takovém rozsahu, že by v podstatě nemohl být nadále považován za správce fondu EFSP a stal by se subjektem typu „poštovní schránka“. Správce fondů EFSP je nadále odpovědný za řádný výkon svěřených funkcí a neustálé dodržování tohoto nařízení. Delegování úkolů nesmí narušit účinnost dohledu správce fondu EFSP a především nesmí správci fondu EFSP bránit v činnosti nebo fondu EFSP v tom, aby byl spravován v nejlepším zájmu investorů.

(16)     Hlavním rysem investičních fondů zaměřených na sociální podniky, který je odlišuje od ostatních druhů investičních fondů, je, že kromě finančního zisku pro investory mají i pozitivní sociální dopad. Toto nařízení by tedy mělo vyžadovat, aby správci fondů EFSP zavedli postupy pro sledování a měření pozitivních sociálních dopadů, kterých má být prostřednictvím investice do podniků z kvalifikovaného portfolia dosaženo.

(17)     K zajištění integrity označení „evropský fond sociálního podnikání“ by toto nařízení mělo rovněž obsahovat kritéria kvality týkající se organizace správce fondu EFSP. Toto nařízení by tudíž mělo stanovit jednotné, přiměřené požadavky týkající se potřeby udržovat odpovídající technické a lidské zdroje i dostatečný kapitál pro řádnou správu fondů EFSP.

(18)     Pro účely ochrany investorů je nezbytné zajistit, aby aktiva fondů EFSP byla řádně oceněna. Stanovy fondu EFSP by tudíž měly obsahovat pravidla o oceňování aktiv. Tak by měla být zajištěna integrita a transparentnost oceňování.

(19)     S cílem zajistit, aby správci fondů EFSP, které používají označení „evropský fond sociálního podnikání“, řádně vykazovali činnosti fondu, měla by být stanovena jednotná pravidla pro výroční zprávy.

(20)     K zajištění integrity označení „evropský fond sociálního podnikání“ v očích investorů je nezbytné, aby toto označení používali pouze správci fondů, jejichž investiční politika a investiční cíle jsou plně transparentní. Toto nařízení by tudíž mělo stanovit jednotná pravidla týkající se požadavků na zveřejňování, která jsou závazná pro správce fondů EFSP ve vztahu k investorům. Tyto požadavky zahrnují prvky specifické pro investice do sociálních podniků, aby mohlo být dosaženo větší soudržnosti a porovnatelnosti těchto informací. To zahrnuje informace o kritériích a postupech používaných pro výběr určitých podniků v portfoliu jako investičních cílů. Dále sem patří informace o pozitivním sociálním dopadu, o jehož dosažení investiční politika usiluje, a jak by měl být tento dopad sledován a posuzován. K zajištění nezbytné důvěry investorů v tyto investice sem dále patří informace o aktivech fondu EFSP, která nejsou investována do kvalifikovaných podniků v portfoliu, a jak jsou vybírána.

(21)     Pro zajištění účinného dohledu nad plněním jednotných požadavků uvedených v tomto nařízení by měl na to, zda správci fondů EFSP dodržují jednotné požadavky stanovené v tomto nařízení, dohlížet příslušný orgán domovského členského státu. Správce fondu EFSP, který chce svůj fond uvádět na trh pod označením „evropský fond sociálního podnikání“, by tudíž měl o svém záměru uvědomit příslušný orgán svého domovského členského státu. Jestliže byly poskytnuty všechny nezbytné informace a přijata vhodná opatření, aby byly splněny požadavky tohoto nařízení, příslušný orgán by měl správce fondu schválit. Toto schválení by mělo být platné v celé Unii.

(22)     Pro zajištění účinného dohledu nad dodržováním stanovených jednotných kritérií by toto nařízení mělo obsahovat pravidla týkající se okolností, za nichž je zapotřebí informace poskytnuté příslušnému orgánu v domovském členském státě aktualizovat.

(23)     Pro zajištění účinného dohledu nad plněním stanovených požadavků by toto nařízení mělo rovněž stanovit proces přeshraničních oznámení mezi příslušnými orgány dohledu, který se spustí na základě schválení správce fondu EFSP v jeho domovském státě.

(24)     S cílem zachovat transparentní podmínky pro uvádění správců fondů EFSP na trh v celé Unii by měl být Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) (ESMA) zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010[7] pověřen vedením centrální databáze obsahující všechny fondy EFSP schválené v souladu s tímto nařízením.

(24a)   Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a příslušné orgány členských států by měly pořádat informační kampaně o existenci EFSP zaměřené na investory, správce investičních fondů a podniky.

(25)     Pro zajištění účinného dohledu nad dodržováním stanovených jednotných kritérií by toto nařízení mělo obsahovat seznam pravomocí v oblasti dohledu, které by příslušné orgány měly mít k dispozici.

(26)     K zajištění řádného uplatňování by toto nařízení mělo obsahovat sankce za porušení jeho hlavních ustanovení, konkrétně pravidel týkajících se složení portfolia, záruk souvisejících s identitou způsobilých investorů a používání označení „evropský fond sociálního podnikání“ pouze schválenými správci fondů EFSP. Mělo by být stanoveno, že porušení těchto hlavních ustanovení bude mít za následek zákaz používání tohoto označení a výmaz správce fondu z rejstříku.

(27)     Příslušné orgány v domovském a hostitelském členském státě a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy by si měly vyměňovat informace týkající se dohledu.

(28)     Účinná spolupráce v oblasti regulace mezi subjekty pověřenými dohledem nad dodržováním jednotných kritérií stanovených v tomto nařízení vyžaduje, aby se na všechny příslušné vnitrostátní orgány a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy vztahovala vysoká úroveň profesního tajemství.

(29)     Technické normy ve finančních službách by měly zajistit soustavnou harmonizaci a vysokou úroveň dohledu v celé Unii. Vzhledem k vysoce odborným znalostem, jimiž Evropský orgán pro cenné papíry a trhy disponuje, by bylo účinné a vhodné pověřit tento orgán vypracováním návrhů prováděcích technických norem, které nebudou obsahovat politická rozhodnutí, a jejich předložením Komisi.

(30)     Komise by měla být zmocněna k přijetí prováděcích technických norem prostřednictvím prováděcích aktů v souladu s článkem 291 Smlouvy o fungování Evropské unie a v souladu s článkem 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) ▌. ESMA by měl být pověřen vypracováním návrhu prováděcích technických norem týkajících se formátu ▌oznamování ▌.

(31)     Za účelem upřesnění požadavků stanovených v tomto nařízení by měla být Komise v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie zmocněna přijímat akty, pokud jde o upřesnění metod pro výpočet a sledování hranice investic uvedené v tomto nařízení, typů zboží a služeb, které slouží k dosažení určitého sociálního cíle, a metod jejich vytváření a situací, v nichž mohou být zisky vypláceny vlastníkům a investorům, střetů zájmů, kterých se správci fondů EFSP musejí vyvarovat, a kroků, které je třeba v tomto ohledu podniknout, podrobností o postupech měření sociálního dopadu, kterého mají podniky v kvalifikovaném portfoliu dosáhnout, a obsahu informací poskytovaných investorům a způsobu jejich poskytování. Je zvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, přičemž se zohlední samoregulační iniciativy a kodexy chování. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předávány Evropskému parlamentu a Radě souběžně, včas a vhodným způsobem.

(33)     Nejpozději čtyři roky poté, co toto nařízení vstoupí v platnost, by měl být proveden přezkum tohoto nařízení za účelem zohlednění vývoje trhu fondů EFSP. Na základě tohoto přezkumu by Komise měla Evropskému parlamentu a Radě předložit zprávu případně doprovázenou legislativními změnami.

(33a)   Toto nařízení nemá sbližovat ustanovení členských států v daňové oblasti, která mají za cíl podporovat sociální podnikání. Tato ustanovení musí být v souladu s právem Unie, zejména se zásadou nediskriminace. Nejpozději při přezkumu tohoto nařízení Komise posoudí, zda je možné doplnit toto nařízení o evropskou daňovou úpravu podporující sociální podnikání.

(34)     Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznávané Listinou základních práv Evropské unie, včetně práva na respektování soukromého a rodinného života a svobodu podnikání.

(35)     Zpracovávání osobních údajů prováděné v členských státech v souvislosti s tímto nařízením a pod dohledem příslušných orgánů členských států, zejména nezávislých veřejných orgánů určených členskými státy, se řídí směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů[8]. Zpracovávání údajů prováděné Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy v rámci tohoto nařízení a pod dohledem evropského inspektora ochrany údajů se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů[9] orgány a institucemi Unie a o volném pohybu těchto údajů.

(36)     Jelikož cíle tohoto nařízení, konkrétně rozvoj vnitřního trhu pro fondy EFSP prostřednictvím vytvoření rámce pro schvalování správců fondů EFSP usnadňující nabízení fondů EFSP v celé Unii, nelze dostatečně dosáhnout členskými státy a lze jej z důvodu jejich rozsahu a účinků dosáhnout jen na úrovni Unie, může Unie přijímat opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o fungování Evropské unie. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA IPŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Toto nařízení stanoví jednotné požadavky pro správce subjektů kolektivního investování, kteří chtějí používat označení „evropský fond sociálního podnikání“ (EFSP), a podmínky pro uvádění subjektů kolektivního investování pod tímto označením na trh v Unii, čímž přispívá k hladkému fungování vnitřního trhu.

Toto nařízení rovněž stanoví jednotná pravidla týkající se nabízení fondů EFSP správci způsobilým investorům v Unii, složení portfolia EFSP, způsobilých investičních nástrojů a technik, jakož i organizace, transparentnosti a chování správců EFSP, kteří nabízejí fondy EFSP v Unii.

Článek 2

1.        Toto nařízení se vztahuje na správce subjektů kolektivního investování definované v čl. 3 odst. 1 písm. b), kteří jsou usazeni v Unii a kteří spravují portfolio EFSP, u nichž celková hodnota spravovaných aktiv:

(a)       nepřesahuje částku 500 milionů EUR a podléhají registraci u příslušných orgánů svého domovského členského státu v souladu s čl. 3 odst. 3 písm. a) směrnice 2011/61/ES; nebo

(b)       dosahuje nebo přesahuje částku 500 milionů EUR a podléhají registraci s článkem 6 směrnice 2011/61/ES za předpokladu, že se tito správci rozhodnou pro režim zřízený tímto nařízením a trvale je splňují ve vztahu k EFSP, který spravují.

V členských státech, jejichž měnou není euro, se hraniční hodnota vypočítává v hodnotě odpovídající národní měně ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost.

2.        Při výpočtu hraniční hodnoty uvedené v odstavci 1 správci subjektů kolektivního investování, kteří spravují jiné fondy než EFSP, nemusejí sčítat aktiva spravovaná v těchto jiných fondech.

3.        Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24, které stanoví metody výpočtu hraniční hodnoty uvedené v odstavci 1 tohoto článku a metody průběžného sledování souladu s touto hraniční hodnotou.

3a.      Správci EFSP podléhající schvalování podle tohoto nařízení mohou navíc spravovat subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) podléhající povolení podle směrnice 2009/65/ES za předpokladu, že jsou externími správci.

Článek 3

1.        Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

(a)       „evropským fondem sociálního podnikání“ se rozumí subjekt kolektivního investování, který investuje alespoň 70 % celkových kapitálových vkladů do aktiv, která představují kvalifikované investice.

(aa)     „příslušnými náklady“ se rozumí všechny poplatky, výdaje a srážky , které přímo či nepřímo hradí investoři a na nichž se správce EFSP dohodl s investory.

(b)       „subjektem kolektivního investování“ se rozumí subjekt, který získává kapitál od řady investorů s cílem investovat tento kapitál ve prospěch těchto investorů v souladu se stanovenou investiční politikou a který nepodléhá povolování podle článku 5 směrnice 2009/65/ES;

(c)       „kvalifikovanými investicemi“ se rozumí následující nástroje:

i)         nástroj investování do vlastního kapitálu nebo kvazivlastního kapitálu vydaný:

–         kvalifikovaným podnikem v portfoliu a získaný přímo fondem EFSP od kvalifikovaného podniku v portfoliu ▌

–         kvalifikovaným podnikem v portfoliu výměnou za majetkový cenný papír vydaný kvalifikovaným podnikem v portfoliu nebo

–         podnikem, jehož je kvalifikovaný podnik v portfoliu dceřinou společností, který byl získán EFSP výměnou za kapitálový nástroj vydaný kvalifikovaným podnikem v portfoliu;

ii)        sekuritizované a nesekuritizované dluhové nástroje vydané kvalifikovaným podnikem v portfoliu, včetně dlužních úpisů a vkladových certifikátů a půjček a dotací akcionářů;

iii)        podílové jednotky nebo akcie jednoho nebo několika jiných EFSP;

iv)       střednědobé až dlouhodobé úvěry, které fondy EFSP poskytly kvalifikovaným podnikům v portfoliu;

v)        jakýkoli jiný druh účasti v kvalifikovaném podniku v portfoliu;

(d)       „kvalifikovaným podnikem v portfoliu“ se rozumí podnik, který v době investice EFSP nebyl kotován na regulovaném trhu definovaném v čl. 4 odst. 1 bodě 14 směrnice 2004/39/ES ▌a který:

i)         má jako hlavní cíl dosažení měřitelného, pozitivního sociálního dopadu v souladu se svými stanovami nebo jiným zákonným dokumentem, jímž se zakládá podnik, pokud podnik:

–       ▌ poskytuje služby či zboží ohroženým osobám, osobám na okraji společnosti, znevýhodněným nebo vyloučeným osobám; ▌

–       poskytuje služby či zboží prostřednictvím metody výroby, která zahrnuje začlenění ohrožených osob, osob na okraji společnosti, znevýhodněných nebo vyloučených osob; nebo

       financuje nebo podporuje podnik uvedený v první nebo druhé odrážce nebo oba typy podniků;

ii)        používá zisky v prvé řadě a především k dosažení svého stěžejního cíle místo rozdělování zisků a zavedl předem definované postupy a pravidla pro výjimečné situace, kdy by zisky byly rozdělovány akcionářům a vlastníkům, což zajistí, že rozdělení zisků nenaruší primární sociální cíl; a dále

iii)       je řízen odpovědným a transparentním způsobem, zejména prostřednictvím zapojení zaměstnanců, zákazníků a zúčastněných subjektů, kterých se týká jeho podnikatelská činnost;

(e)       „vlastním kapitálem“ se rozumí vlastnický podíl v podniku, který má podobu akcií nebo jiné formy účasti na kapitálu podniku z kvalifikovaného portfolia, jenž byl vydán investorům;

(ea)     „kvazivlastním kapitálem“ se rozumí jakýkoli druh finančního nástroje, který je kombinací vlastního kapitálu a úvěru nebo který obsahuje aspekt úvěru a u něhož je výnos založen především na ziscích nebo ztrátách kvalifikovaného podniku v portfoliu a který není zajištěn v případě selhání;

(f)        „uváděním na trh“ se rozumí přímé nebo nepřímé nabízení nebo umísťování podílových jednotek nebo akcií EFSP, které správce spravuje, investorům s bydlištěm nebo se sídlem v Unii z podnětu správce nebo jeho jménem;

(g)       „upsaným kapitálem“ se rozumí jakýkoli závazek, kterým se daná osoba zavazuje nabýt podíl nebo učinit kapitálové vklady v EFSP;

(h)       „správcem EFSP“ se rozumí právnická osoba, jejímž předmětem podnikatelské činnosti je správa jednoho nebo více EFSP;

(i)        „domovským členským státem“ se rozumí členský stát, v němž je správce EFSP usazen nebo zde má své sídlo;

(j)        „hostitelským členským státem se rozumí členský stát, který není jeho domovským členským státem, v němž správce EFSP nabízí fondy EFSP v souladu s tímto nařízením;

(k)       „příslušným orgánem" se rozumí vnitrostátní orgán, jejž členský stát na základě právních předpisů pověří prováděním registrace správců subjektů kolektivního investování, jak stanoví čl. 2 odst. 1.

Pokud jde o první pododstavec písm. a), vypočítává se procento z průměru v rámci maximálně pěti let a na základě částky investovatelné po odečtení všech příslušných výdajů a krátkodobých držení hotovosti a peněžních ekvivalentů.

Pokud jde o první pododstavec písm. b), umožňuje-li právní forma EFSP samosprávu a rozhodne-li se řídící orgán EFSP nejmenovat externího správce, může EFSP zajišťovat svou správu sám, a je tedy jako správce schválen.

2.        Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24, které stanoví typy služeb či zboží a metody poskytování služeb či výroby zboží, které zahrnují sociální cíl uvedený v odst. 1 písm. d) bodě i) tohoto článku, přičemž se zohlední různé druhy kvalifikovaných podniků v portfoliu a okolnosti, za nichž lze zisk rozdělit vlastníkům a investorům.

KAPITOLA II

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ OZNAČENÍ „EVROPSKÝ FOND SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ“

Článek 4

Správci EFSP, kteří splňují požadavky stanovené v této kapitole, jsou oprávněni používat označení „evropský fond sociálního podnikání“ v rámci uvádění fondů EFSP na trh v Unii.

Článek 5

1.        Správci EFSP zajistí, aby při získávání jiných aktiv než kvalifikačních investic nebylo pro účely získání těchto aktiv použito více než 30 % celkových kapitálových vkladů. Procento se vypočítává z průměru v rámci maximálně pěti let a na základě částky investovatelné po odečtení všech příslušných nákladů, krátkodobých držení hotovosti a peněžních ekvivalentů ▌.

2.        Správci EFSP mohou na úrovni EFSP poskytovat půjčky, vydávat dluhové obligace nebo poskytovat záruky za předpokladu, že tyto půjčky, dluhové obligace nebo záruky jsou kryty nesplacenými závazky a nezvyšují tedy expozice fondu nad rámec jeho závazků.

3.        ▌Odstavec 2 se nevztahuje na půjčky na období, které nelze prodloužit a které nepřesahuje 120 kalendářních dnů, sloužící k poskytnutí likvidity v období mezi žádostí o upsaný kapitál a jeho příjmem od investorů.

Článek 6

Správci EFSP nabízejí podílové jednotky a akcie EFSP investorům, kteří jsou považováni za profesionální klienty v souladu s oddílem I přílohy II směrnice 2004/39/ES, nebo s nimi může být na požádání jako s profesionálními klienti zacházeno ve smyslu oddílu II přílohy II směrnice 2004/39/ES, nebo jiným investorům, pokud:

(a)       se tito jiní investoři zavážou k investici ve výši alespoň 100 000 EUR;

(b)       tito jiní investoři písemně oznámí v dokumentu, který není součástí smlouvy uzavřené ve věci závazku týkajícího se investice, že jsou si vědomi rizik spojených s plánovaným závazkem;

(c)       správce EFSP provede posouzení odborných znalostí, zkušeností a znalostí investora, aniž předpokládá, že investor má stejné znalosti a zkušenosti s trhem jako osoby uvedené v oddílu I přílohy II směrnice 2004/39/ES;

(d)       správce EFSP získá ve světle povahy plánovaného závazku přiměřenou jistotu, že investor je s to činit vlastní investiční rozhodnutí a chápe související rizika a že závazek tohoto druhu je pro takového investora vhodný;

(e)       správce EFSP písemně potvrdí, že provedl posouzení uvedené v písmeni c) a došel k závěru uvedenému v písmeni d).

Článek 7

Správci EFSP ve vztahu k EFSP, který spravují:

(a)       jednají při výkonu svých činností s patřičnou dovedností, péčí a opatrností a zacházejí s investory spravedlivě;

(b)       uplatňují vhodné zásady a postupy s cílem zabránit nekalým praktikám, jež by mohly poškodit zájmy investorů a kvalifikovaných podniků v portfoliu;

(c)       provozují své obchodní činnosti tak, aby podpořili pozitivní sociální dopad kvalifikovaných podniků v portfoliu, do nichž se investovali, v nejlepším zájmu fondů EFSP, které spravují, investorů v těchto EFSP, a v zájmu integrity trhu;

(d)       uplatňují vysokou úroveň obezřetnosti při výběru a průběžném sledování investic v kvalifikovaných podnicích v portfoliu a pozitivního sociálního dopadu těchto podniků;

(e)       mají odpovídající znalosti a povědomí o kvalifikovaném podniku v portfoliu, do nějž investují.

Pokud jde o první pododstavec písm. b), uplatňují se vhodné zásady a postupy, zejména včetně pravidel týkajících se osobních transakcí zaměstnanců EFSP nebo jejich účasti či správy investic s cílem investovat na vlastní účet, přičemž je zaručeno přinejmenším to, aby u každé transakce týkající se EFSP bylo možné vysledovat její původ, zúčastněné strany, povahu a čas a místo jejího provedení a aby aktiva EFSP spravovaná jeho správcem byla investována v souladu s vnitřními předpisy EFSP, s jeho stanovami a platnými právními předpisy;

Článek 8

1.        Správci EFSP rozpoznají střety zájmů a předcházejí jim, a není-li možné střetům zájmů předejít, řeší a sledují je a v souladu s odstavcem 4 oznamují tyto střety zájmů s cílem zabránit tomu, aby nežádoucím způsobem ovlivnily zájmy EFSP a jejich investorů, a zajistit poctivé zacházení s EFSP, které spravují.

2.        Správci EFSP určí především takové střety zájmů, které mohou vyvstat mezi

(a)       správci EFSP, osobami, které skutečně řídí obchodní činnost správce EFSP, zaměstnanci nebo všemi osobami, které přímo či nepřímo kontrolují správce EFSP nebo jsou tímto správcem kontrolovány, a fondem EFSP řízeným správcem EFSP nebo investory v těchto EFSP;

(b)       fondem EFSP nebo investory v tomto EFSP a jiným EFSP řízeným správcem tohoto EFSP nebo investory v tomto jiném EFSP.

3.        Správci EFSP vedou a používají účinné organizační a administrativní postupy pro splnění požadavků stanovených v odstavcích 1 a 2.

4.        Oznámení konfliktů zájmů ve smyslu odstavce 1 se uplatní v případě, že organizační opatření přijatá správcem EFSP k rozpoznání, předcházení, řešení a sledování střetů zájmů nejsou dostatečná k tomu, aby s přiměřenou jistotou zajistila, že rizika poškození zájmů investorů budou odvrácena. Správci EFSP jasně oznámí obecnou povahu nebo zdroje střetů zájmů investorům předtím, než provedou obchod jejich jménem.

5.        Komise se zmocňuje přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24, jimiž se vymezuje:

(a)       druhy střetů zájmů podle odstavce 2 tohoto článku;

(b)       opatření, která by měl správce v rámci svých struktur a organizačních a administrativních postupů přijmout k rozpoznávání, předcházení, řešení, sledování a oznamování střetů zájmů.

Článek 9

1.        Správci EFSP používají pro každý EFSP, který spravují, postupy k měření a sledování, rozsahu, a to pomocí jasných a srovnatelných ukazatelů, v němž kvalifikované podniky v portfoliu, do nichž EFSP investuje, dosahují pozitivního sociálního dopadu, k němuž se zavázaly.

1a.      Ukazatele podle odstavce 1 zahrnují přinejmenším tyto položky:

(a)       zaměstnanost a trh práce;

(b)       normy a práva týkající se kvality pracovních míst;

(c)       sociální začlenění a ochranu zvláštních skupin;

(d)       rovné zacházení a příležitosti a nediskriminace;

(e)       veřejné zdraví a bezpečnost;

(f)       přístup k sociální ochraně, ke zdravotním a vzdělávacím systémům a důsledky tohoto přístupu.

2.        Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24, které stanoví:

(a)       podrobné postupy uvedené v odstavci 1 tohoto článku, které se týkají různých kvalifikovaných podniků v portfoliu;

(b)       podrobná kritéria pro měření sociálního dopadu kvalifikovaného podniku v portfoliu specifikující ukazatele uvedené v odst. 1a;

(c)       metodiku kombinace podrobných kritérií uvedených v tomto odstavci písm. b) a, pokud možno, relativní vážení těchto kritérií v celkovém hodnocení sociálního dopadu kvalifikovaného podniku v portfoliu.

Článek 10

Správci EFSP vždy mají dostatečný kapitál, který odpovídá přinejmenším 25 % jejich fixních režijních nákladů za předchozí rok.

Příslušné orgány mohou tento požadavek upravit v případě významné změny v činnosti EFSP ve srovnání s předchozím rokem.

V případě EFSP, který vykonává obchodní činnost méně než jeden rok od svého zřízení, je požadavek, aby měl EFSP vlastní kapitál odpovídajících nejméně 25 % fixních režijních nákladů předpokládaných v obchodním plánu tohoto podniku, pokud příslušné orgány nevyžadují úpravu tohoto plánu.

Správci EFSP využívají odpovídající a vhodné lidské a technické zdroje, které jsou nezbytné k zajištění řádné správy EFSP.

Článek 11

Pravidla pro oceňování aktiv budou stanovena v zákonných dokumentech EFSP.

Článek 12

1.        Správci EFSP poskytnou příslušnému orgánu domovského členského státu výroční zprávu za každý spravovaný EFSP nejpozději 6 měsíců po skončení účetního období. Ve zprávě bude popsáno složení portfolia EFSP a činnosti za poslední rok. Bude rovněž obsahovat finanční účty EFSP ověřené auditorem. Zpráva bude vypracována v souladu se stávajícími standardy finančního výkaznictví a podmínkami dohodnutými mezi správcem EFSP a investory. Správci EFSP na požádání poskytnou zprávu investorům. Správci a investoři EFSP se mohou vzájemně dohodnout na poskytování dalších informací.

2.        Výroční zpráva musí obsahovat alespoň tyto informace:

(a)       podrobné informace o celkových sociálních výsledcích dosažených prostřednictvím investiční politiky a metodě použité k měření těchto výsledků;

(b)       přehled případných prodejů, k nimž došlo ve vztahu ke kvalifikovaným podnikům v portfoliu;

(c)       popis toho, zda k prodejům dalších aktiv EFSP, která nejsou investována do kvalifikovaných podniků v portfoliu, došlo na základě kritérií uvedených v čl. 13 odst. 1 písm. e);

(d)       přehled činností, které správce EFSP vykonal ve vztahu ke kvalifikovaným podnikům v portfoliu, jak je uvedeno v čl. 13 odst. 1 písm. k).

(da)     podrobné informace o povaze a účelu jiných investic, než jsou investice kvalifikovaného portfolia uvedené v čl. 4 odst. 1.

3.        Pokud je správce EFSP povinen zveřejnit výroční finanční zprávu v souladu s článkem 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES týkající se EFSP, informace uvedené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku mohou být poskytnuty buď odděleně, nebo jako doplněk výroční finanční zprávy.

Článek 13

1.        Správci EFSP sdělí svým investorům předtím než učiní investiční rozhodnutí alespoň následují informace:

(a)       totožnost správce EFSP a případných dalších poskytovatelů služeb, s nimiž správce EFSP uzavřel smlouvu ve věci jimi vykonávané správy, a popis jejich povinností;

(b)       popis investiční strategie a cílů EFSP, včetně popisu typů podniků z kvalifikovaného portfolia a postupů a kritérií používaných k jejich určení, technik investování, které mohou použít, a příslušných omezení pro investování;

(c)       pozitivní sociální dopad, kterého má být dosaženo prostřednictvím investiční politiky EFSP, včetně případné spolehlivé prognózy takových výsledků a informací o kritériích měření dopadu a metodice, které se použijí na každou jednotlivou investici, případně o dosavadních výsledcích v této oblasti;

(d)       metody používané k měření sociálních dopadů;

(e)       podrobné informace o povaze a účelu aktiv kromě kvalifikovaných podniků v portfoliu a postupů a kritérií, které jsou používány pro výběr těchto aktiv, s výjimkou hotovosti nebo peněžních ekvivalentů;

(f)        popis rizikového profilu EFSP a případných rizik spojených s aktivy, do nichž může fond investovat, nebo technik investování, které lze použít;

(g)       popis postupu oceňování EFSP a metod oceňování aktiv včetně metod používaných k oceňování kvalifikovaných podniků v portfoliu;

(h)       popis všech poplatků, výdajů a srážek, které přímo či nepřímo hradí investoři, a jejich maximální výše;

(i)        popis toho, jak je stanovena odměna správce EFSP a zveřejnění zisků fondu;

(j)        dosavadní finanční výsledky EFSP, pokud jsou dostupné;

(k)       podpůrné služby podnikům a další podpůrná opatření, které správce EFSP poskytuje nebo zajišťuje prostřednictvím třetím osob s cílem umožnit rozvoj, růst nebo i běžnou činnost kvalifikovaných podniků v portfoliu, do nichž EFSP investuje, nebo – pokud tyto služby či činnosti nejsou poskytovány – objasnění této skutečnosti;

(l)        popis postupů, kterými může EFSP změnit investiční strategii nebo investiční politiku nebo obojí.

2.        Všechny informace uvedené v odstavci 1 musí být zřejmé a nesmí být zavádějící. Budou pravidelně aktualizovány a přezkoumávány.

3.        Pokud má správce EFSP povinnost zveřejnit v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES nebo v souladu s vnitrostátními právními předpisy prospekt týkající se EFSP, informace uvedené v odstavci 1 tohoto článku mohou být poskytnuty buď odděleně, nebo jako součást prospektu.

4.        Komise se zmocňuje přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24, jimiž se vymezuje:

(a)       obsah informací uvedených v odst. 1 písm. b) až e) a k) tohoto článku;

(b)       jak lze zajistit jednotnou prezentaci informací uvedených v odst. 1 písm. b) až e) a k) tohoto článku s cílem zajistit co nejvyšší úroveň srovnatelnosti.

(ba)     zásady, které se použijí při sestavování metod používaných pro oceňování kvalifikovaných podniků v portfoliu dle odst. 1 písm. g).

Článek 13a

1.        Správce zajistí, aby byl pro každý EFSP, který spravuje, jmenován jeden depozitář v souladu s tímto článkem.

2.        Depozitářem smí být jen instituce, která podléhá obezřetnostní správě a průběžnému dohledu. Spadá do kategorie institucí, které jsou určeny členskými státy jako způsobilé být depozitářem podle čl. 23 odst. 3 směrnice 2009/65/ES.

3.        Depozitář je odpovědný za ověřování vlastnictví aktiv kvalifikovaného podniku v portfoliu a vedení záznamů o nich.

4.        Depozitář je odpovědný fondu EFSP a jeho investorům za veškeré škody, které vzniknou v důsledku nedbalosti nebo úmyslného nesplnění povinností.

KAPITOLA III

DOHLED A SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 14

1.        Správci EFSP, kteří pro účely uvádění svého EFSP na trh chtějí používat označení „evropský fond sociálního podnikání“, o tomto záměru informují příslušný orgán svého domovského členského státu a poskytnou tyto informace:

(a)       totožnost osob, které skutečně řídí činnost správce EFSP;

(b)       identitu EFSP, jejichž podílové jednotky či akcie budou nabízeny, a jejich investiční strategie;

(c)       informace o opatřeních přijatých za účelem splnění požadavků kapitoly II;

(d)       seznam členských států, v nichž správce ESFP hodlá uvádět jednotlivé EFSP na trh.

2.        Příslušný orgán domovského členského státu schválí správce EFSP pouze za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

(a)       informace požadované podle odstavce 1 jsou úplné;

(b)       opatření oznámená podle odst. 1 písm. c) jsou s to zajistit splnění požadavků kapitoly II.

3.        Schválení bude platit na celém území Unie a umožní správcům EFSP uvádět EFSP na trh pod označením „evropský fond sociálního podnikání“ v celé Unii.

Článek 15

Správce EFSP aktualizuje informace poskytnuté příslušnému orgánu domovského členského státu v případě, že hodlá:

(a)       nabízet nový EFSP;

(b)       nabízet EFSP, u nějž se změnily údaje poskytované podle čl. 14 odst. 1.

Článek 16

1.        Okamžitě po schválení správce EFSP oznámí orgán domovského členského státu skutečnost, že je správce EFSP schválen, členským státům uvedeným v souladu s čl. 14 odst. 1 písm. d) tohoto nařízení a Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy.

2.        Hostitelské členské státy uvedené v souladu s čl. 14 odst. 1 písm. d) tohoto nařízení nestanoví pro správce EFSP schváleného v souladu s článkem 14 žádné požadavky nebo správní postupy v souvislosti s uváděním EFSP na trh, ani nepodmiňují uvádění na trh získáním souhlasu před jeho zahájením.

3.        Za účelem zajištění jednotného uplatňování tohoto článku vypracuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy návrhy prováděcích technických norem, kterými se stanoví forma oznámení.

4.        Orgán ESMA předloží Komisi tyto návrhy prováděcích technických norem Komisi nejpozději do …[10]*.

5.        Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v odstavci 3 postupem podle článku 15 nařízení (EU) 1095/2010.

Článek 17

1.        Evropský orgán pro cenné papíry a trhy vede centrální databázi, která je veřejně přístupná na internetu a která obsahuje seznam všech EFSP a správců všech EFSP schválených v Unii a zemích, v nichž působí, v souladu s tímto nařízením.

2.        Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a příslušné orgány členských států informují investory o existenci fondů EFSP, správce investičních fondů a podniky.

Článek 18

Příslušný orgán domovského členského státu vykonává dohled nad dodržováním požadavků stanovených v tomto nařízení.

Článek 19

Příslušné orgány mají v souladu s vnitrostátním právem svěřeny veškeré pravomoci v oblasti dohledu a vyšetřování, které jsou nezbytné pro výkon jejich funkce. Bude jim zejména svěřena pravomoc:

(a)       vyžádat si jakýkoli dokument v jakékoli formě a obdržet či opatřit si jeho kopii;

(b)       vyžádat si od správce EFSP bezodkladné poskytnutí informací;

(c)       vyžádat si informace od osob zapojených do aktivit správce EFSP nebo EFSP;

(d)       provádět kontroly na místě s předchozím ohlášením nebo bez předchozího ohlášení;

(e)       přijmout vhodná opatření, aby zajistila, že správce EFSP nadále plní požadavky tohoto nařízení;

(f)        vydat nařízení s cílem zajistit, aby správce EFSP plnil požadavky tohoto nařízení a upustil od opakování chování, které může představovat porušení tohoto nařízení.

Článek 20

1.        Členské státy stanoví pravidla pro sankce, které se uplatní v případě porušení ustanovení tohoto nařízení, a přijmou veškerá nezbytná opatření, která zajistí provádění těchto pravidel . Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2.        Členské státy oznámí Komisi a ESMA do …[11]* pravidla pro sankce uvedené v odstavci 1. Dále bezodkladně oznámí Komisi a Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy jakékoli následné změny těchto pravidel.

Článek 21

1.        Příslušný orgán domovského členského státu přijme vhodná opatření uvedená v odstavci 2, pokud správci EFSP:

(a)       neplní požadavky, které se vztahují na složení portfolia podle článku 5;

(b)       nenabízejí EFSP způsobilým investorům podle článku 6;

(c)       používají označení „evropský fond sociálního podnikání“, aniž jsou schváleni u příslušného orgánu svého domovského členského státu v souladu s článkem 14.

2.        V případech uvedených v odstavci 1 příslušné orgány domovského členského státu přijmou podle okolností následující opatření:

(a)       zákaz používání označení „evropský fond sociálního podnikání“ pro účely uvádění na trh jednoho nebo více fondů EFSP správce EFSP;

(b)       výmaz správce EFSP z rejstříku.

3.        Příslušné orgány domovského členského státu bezodkladně informují příslušné orgány hostitelských členských států oznámených v souladu s čl. 14 odst. 1 písm. d) a ESMA o výmazu správce EFSP z rejstříku uvedeného v odst. 1 písm. b) tohoto článku.

4.        Právo nabízet jeden nebo více EFSP pod označením „evropský fond sociálního podnikání“ v Unii končí s okamžitou účinností k datu, k němuž bylo přijato rozhodnutí příslušného orgánu uvedeného v odst. 2 písm. a) nebo b).

Článek 22

1.        Příslušné orgány pro účely tohoto nařízení spolupracují s orgánem ESMAsouladu s nařízením (EU) č. 1095/2010.

2.        Příslušné orgány neprodleně poskytnou orgánu ESMA veškeré informace nezbytné k tomu, aby mohl tento orgán plnit úkoly stanovené nařízením (EU) č. 1095/2010. ESMA a příslušné orgány si zejména vyměňují veškeré informace a dokumentaci potřebnou k rozpoznání a nápravě nedostatků, které představují porušení tohoto nařízení.

2a.      V případě neshody mezi příslušnými orgány ohledně výkonu jejich povinností podle tohoto nařízení může kterýkoliv příslušný orgán postoupit spor zprostředkovateli Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy dle čl. 19 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 23

1.        Pro všechny osoby, které pracují nebo pracovaly pro příslušné orgány nebo Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, jakož i auditory a odborníky pověřené příslušnými orgány a Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy, platí povinnost mlčenlivosti. Žádné důvěrné informace, které tyto osoby získají při výkonu svých služebních povinností, nesmějí sdělit jiné osobě nebo orgánu jinak než v souhrnné podobě, z níž nelze jednotlivě identifikovat správce EFSP a fondy EFSP, aniž jsou dotčeny případy stanovené trestním právem a řízením podle tohoto nařízení.

2.        Příslušným orgánům členských států nebo Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy nesmí být bráněno ve výměně informací v souladu s tímto nařízením nebo dalšími právními předpisy, které se vztahují na správce EFSP a fondy EFSP.

3.        V případě, že příslušné orgány a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy získají důvěrné informace v souladu s odstavcem 1, mohou je použít pouze při výkonu svých služebních povinností a pro účely správních a soudních řízení.

KAPITOLA IV

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 24

1.        Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám stanoveným v tomto článku.

2.        Přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 3, čl. 3 odst. 2, čl. 8 odst. 5, čl. 9 odst. 2 a čl. 13 odst. 4 je svěřeno Komisi na dobu čtyř let od data vstupu tohoto nařízení v platnost. Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto čtyřletého období. Přenesení pravomocí se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.        Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 3, čl. 3 odst. 2, čl. 8 odst. 5, čl. 9 odst. 2 a čl. 13 odst. 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Rozhodnutí nemá vliv na platnost žádných aktů v přenesené pravomoci, které jsou již v platnosti.

4.        Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.        Akt v přenesené pravomoci vstoupí v platnost, jen pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevyslovily námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne oznámení tohoto aktu Evropskému parlamentu a Radě, nebo před uplynutím uvedené lhůty, pokud Evropský parlament i Rada uvědomí Komisi o svém záměru námitky nevyslovit. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

Článek 25

1.        Do ...* Komise toto nařízení přezkoumá. Přezkum bude zahrnovat obecné hodnocení fungování pravidel stanovených tímto nařízením a zkušeností získaných při jejich uplatňování, včetně:

(a)       rozsahu použití označení „evropský fond sociálního podnikání“ správci EFSP v různých členských státech, ať již vnitrostátně, nebo v zahraničí;

(aa)     analýzy geografického umístění EFSP a kvalifikovaných podniků v portfoliu, do nichž investují;

(b)       využití různých kvalifikovaných investic EFSP a jejich dopadu na rozvoj sociálních podniků v Unii;

(ba)     vhodnosti vytvoření evropského označení „sociální podnik“;

(c)       praktického použití kritérií pro určení kvalifikovaných podniků v portfoliu, příslušného dopadu na rozvoj sociálních podniků v Unii a jejich pozitivního společenského dopadu;

(ca)     analýzy postupů používaných správci EFSP za účelem měření pozitivních sociálních dopadů těchto podniků v kvalifikovaném portfoliu v souladu s článkem 9 a hodnocení proveditelnosti zavedení harmonizovaných norem pro měření sociálního dopadu na úrovni Unie způsobem, který je v souladu se sociální politikou Unie;

(d)       oblasti působnosti tohoto nařízení, včetně možnosti rozšíření nabízení EFSP nekvalifikovaným investorům a dodatečných záruk na ochranu investorů, které by toto rozšíření oblasti působnosti zahrnovalo;

(da)     praktické uplatňování režimu pro depozitáře pro EFSP a jeho dopad;

(db)     toho, zda je vhodné doplnit toto nařízení o evropskou daňovou úpravu podporující sociální podnikání.

2.        Po revizi uvedené v odstavci 1 a po konzultaci s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu, k níž bude v případě potřeby přiložen legislativní návrh.

Článek 25 a

Orgán ESMA posoudí do …[12]* své potřeby, co se týče zaměstnanců a zdrojů, které vyplývají z převzetí pravomocí a povinností podle tohoto nařízení, a předloží o tom Evropskému parlamentu, Radě a Komisi zprávu.“

Článek 25 b

Pozměňovací návrh ke směrnici 2009/65/ES

V čl. 50 odst. 1 směrnice 2009/65/ES se přidává následující bod:

„i) Evropské fondy sociálního podnikání definované v čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2012 ze dne … [o evropských fondech sociálního podnikání[13]], ve výši maximálně 10 % ;

Článek 26

Tato nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 22. července 2013, s výjimkou čl. 2 odst. 3, čl. 3 odst. 2, čl. 8 odst. 5, čl. 9 odst. 2 a čl. 13 odst. 4, které se použijí ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament                                Za Radu

předseda                                                       předseda

 • [1]  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
 • [2] * Pozměňovací návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌.
 • [3]                     Úř. věst. C ..., s....
 • [4]                     Úř. věst. C ..., s....
 • [5]                     Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32.
 • [6]                     Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s.1.
 • [7]                     Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.
 • [8]                     Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
 • [9]                     Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.
 • [10] *                    Úř. věst.:vložte prosím datum: devět měsíců po vstupu nařízení v platnost.
 • [11] *                    Úř. věst.:vložte prosím datum: 24 měsíců po vstupu nařízení v platnost.
 • [12] *                    Úř. věst.:vložte prosím datum: jeden rok po vstupu nařízení v platnost.
 • [13]                     Úř. věst. ...

STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (25. 4. 2012)

pro Hospodářský a měnový výbor

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech sociálního podnikání
(COM(2011)0862 – C7‑0489/2011 – 211/0418(COD))

Navrhovatelka: Pervenche Berès

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Protože si investoři stále více kladou také sociální cíle a neusilují pouze o finanční zisky, vzniká v Unii trh sociálních investic, který z části tvoří investiční fondy zaměřené na sociální podniky. Tyto investiční fondy poskytují finance sociálním podnikům, které jsou hnací silou společenských změn, protože nabízejí inovační řešení sociálních problémů, a tudíž významně přispívají k plnění cílů strategie Evropa 2020.

(1) Protože si investoři stále více kladou také sociální cíle a neusilují pouze o finanční zisky, vzniká v Unii trh sociálních investic, který z části tvoří investiční fondy zaměřené na sociální podniky. Tyto investiční fondy poskytují finance sociálním podnikům, které jsou hnací silou společenských změn, protože nabízejí inovační řešení sociálních problémů a napomáhají v řešení sociálních následků finanční krize, a tudíž významně přispívají k plnění cílů strategie Evropa 2020.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Sociální podniky zahrnují velké množství subjektů, které mají různé právní formy a které poskytují sociální služby nebo zboží ohroženým skupinám obyvatelstva nebo lidem na okraji společnosti. Mezi tyto služby patří přístup k bydlení, zdravotní péče, pomoc starším a zdravotně postiženým osobám, péče o děti, přístup k zaměstnání a vzdělávání či pomoc v případě závislosti. Sociální podniky zahrnují také podniky, jejichž způsob výroby zboží nebo poskytování služby sledují sociální cíle, avšak jejichž činnost může být jiná než poskytovat sociální zboží nebo služby. Tyto činnosti zahrnují sociální a profesní začleňování prostřednictvím přístupuzaměstnání pro znevýhodněné osoby, zejména z důvodu jejich nedostatečné kvalifikace nebo sociálních a profesních problémů, které vedou k vyloučení a odsunu na okraj společnosti.

(8) Sociální podniky zahrnují velké množství subjektů, které mají různé právní formy a které poskytují sociální služby nebo zboží ohroženým skupinám obyvatelstva nebo lidem na okraji společnosti s cílem podpořit a zajistit rovný přístup k tomuto zboží a službám. Mezi tyto služby mimo jiné patří boj proti chudobě, přístup k bydlení, zdravotní péče, pomoc starším a zdravotně postiženým osobám, péče o děti, přístup ke vzdělání, včetně vzdělávání dětí předškolního věku, přístup k zaměstnání a vzdělávání či pomoc v případě závislosti. Sociální podniky zahrnují také podniky, jejichž způsob výroby zboží nebo poskytování služby sledují sociální cíle, avšak jejichž činnost může být jiná než poskytovat sociální zboží nebo služby. Tyto činnosti zahrnují mimo jiné sociální a profesní začleňování prostřednictvím přístupuzaměstnání pro znevýhodněné osoby, zejména z důvodu jejich nedostatečné kvalifikace nebo sociálních a profesních problémů, které vedou k vyloučení a odsunu na okraj společnosti.

Odůvodnění

Chudoba je jednoznačně hlavní příčinou sociálního vyloučení a dalších sociálních problémů.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23) Pro zajištění účinného dohledu nad plněním stanovených požadavků by toto nařízení mělo rovněž stanovit proces přeshraničních oznámení mezi příslušnými orgány dohledu, který se spustí na základě registrace správce fondu EFSP v jeho domovském státě.

(23) Pro zajištění účinného dohledu nad plněním stanovených požadavků by toto nařízení mělo rovněž stanovit automatický proces přeshraničních oznámení mezi příslušnými orgány dohledu, který se spustí na základě registrace správce fondu EFSP v jeho domovském státě. Příslušné orgány v domovském a hostitelském členském státě a ESMA by si rovněž měly automaticky vyměňovat informace týkající se dohledu.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27) Příslušné orgány v domovském a hostitelském členském státě a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy by si měly vyměňovat informace týkající se dohledu.

vypouští se

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se vztahuje na správce subjektů kolektivního investování definované v čl. 3 odst. 1 písm. b), kteří jsou usazeni v Unii a podléhají registraci u příslušných orgánů svého domovského členského státu v souladu s čl. 3 odst. 3 písm. a) směrnice 2011/61/ES, za předpokladu, že tito správci spravují portfolia EFSP, u nichž celková hodnota spravovaných aktiv nepřesahuje částku 500 milionů EUR, nebo – v členských státech, kde euro není úřední měnou – odpovídající hodnotu v národní měně ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost.

1. Toto nařízení se vztahuje na správce subjektů kolektivního investování definované v čl. 3 odst. 1 písm. b), kteří jsou usazeni v Unii a podléhají registraci u příslušných orgánů svého domovského členského státu v souladu s čl. 3 odst. 3 písm. a) směrnice 2011/61/ES, za předpokladu, že tito správci spravují portfolia EFSP, u nichž celková hodnota spravovaných aktiv nepřesahuje částku 500 milionů EUR, nebo – v členských státech, kde euro není úřední měnou – odpovídající hodnotu v národní měně ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost.

 

Pro investice fondů EFSP do kvalifikovaných podniků v portfoliu působících v oblasti sociálního bydlení a dalších odvětvích sociálního významu s vysokou investiční náročností může být stanoven vyšší limit, a to pro každou jednotlivou operaci samostatně.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Evropské sítě měst a regionů pro sociální hospodářství, který má umožnit flexibilitu v případě některých typů podniků s pozitivním sociálním dopadem, ale s vyšší kapitálovou náročností.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24, které stanoví metody výpočtu hraniční hodnoty uvedené v odstavci 1 tohoto článku a metody průběžného sledování souladu s touto hraniční hodnotou.

3. Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24, které stanoví metody výpočtu vhodných hraničních hodnot uvedených v odstavci 1 tohoto článku a metody průběžného sledování souladu s touto hraniční hodnotou.

Odůvodnění

Požadováno za účelem zajištění objektivních kritérií pro vyšší hraniční hodnoty, což souvisí s pozměňovacím návrhem Evropské sítě měst a regionů pro sociální hospodářství, který umožňuje pružnost v případě některých typů podniků s pozitivním sociálním dopadem, ale s vyšší investiční náročností.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V případě dluhu nebo úvěru uvedeného v písm. c) bodu ii) a písm. c) bodu iv) se výše úroků stanoví tak, aby se omezením opětovné investice zisků neohrozilo dosažení základního sociálního cíle kvalifikovaného podniku v portfoliu.

Odůvodnění

I když by sociální podniky měly mít možnost využívat dluhové nástroje, zamezuje toto ustanovení tomu, aby úrokové sazby bránily dosažení primárního sociálního cíle.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) „kvalifikovaným podnikem v portfoliu“ se rozumí podnik, který v době investice EFSP nebyl kotován na regulovaném trhu definovaném v čl. 4 odst. 1 bodě 14 směrnice 2004/39/ES, jehož roční obrat není vyšší než 50 milionů EUR nebo jehož roční rozvaha nepřesahuje 43 milionů EUR, který není sám subjektem kolektivního investování a který:

 

d) „kvalifikovaným podnikem v portfoliu“ se rozumí podnik, který není sám subjektem kolektivního investování a který v době investice EFSP nebyl kotován na regulovaném trhu definovaném v čl. 4 odst. 1 bodě 14 směrnice 2004/39/ES, jehož roční obrat s výjimkou podniků, které se zabývají sociálním bydlením a dalšími sociálně důležitými odvětvími s vysokou investiční náročností, není vyšší než 50 milionů EUR nebo jehož roční rozvaha nepřesahuje 43 milionů EUR, a který:

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) jako hlavní cíl dosažení měřitelného, pozitivního sociálního dopadu v souladu se svými stanovami nebo jiným zákonným dokumentem, jímž se zakládá podnik, pokud:

 

i) má v souladu se svými stanovami nebo jiným zákonným dokumentem, jímž se zakládá podnik, jako hlavní cíl dosažení měřitelného, pozitivního sociálního dopadu, spíše než vytvářet zisk pro vlastníky, členy a zúčastněné subjekty, pokud:

 

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d – bod i – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– tento podnik poskytuje služby či zboží ohroženým osobám či osobám na okraji společnosti nebo

– tento podnik poskytuje služby či zboží se sociální návratností nebo

 

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii) používá zisky k dosažení svého stěžejního cíle místo rozdělování zisků a zavedl předem definované postupy a pravidla pro situaci, kdy by zisky byly rozdělovány akcionářům a vlastníkům;

ii) opětovně investuje zisky k dosažení svého stěžejního cíle a zavedl předem definované postupy a pravidla pro situaci, kdy by zisky byly rozdělovány; tato pravidla zajistí, že jakékoli rozdělení zisků nenaruší primární cíl;

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d – bod iii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii) je řízen odpovědným a transparentním způsobem, zejména prostřednictvím zapojení zaměstnanců, zákazníkůzúčastněných subjektů, kterých se týká jeho podnikatelská činnost;

iii) je řízen podnikatelským, odpovědným a transparentním způsobem, zejména prostřednictvím zapojení zaměstnanců, zákazníků a/nebo všech zúčastněných subjektů, kterých se týká jeho podnikatelská činnost;

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24, který stanoví kritéria pro určení kvalifikovaných podniků v portfoliu, které se zabývají sociálním bydlením a dalšími sociálně důležitými odvětvími s vysokou investiční náročností, a pro určení vhodných hraničních hodnot obratu a rozvahy, které se použijí pro účely odst. 1 písm. d).

Odůvodnění

Nutné pro určení objektivních kritérií pro vyšší hraniční hodnoty v souvislosti s pozměňovacím návrhem Evropské sítě měst a regionů pro sociální hospodářství, který má umožnit flexibilitu v případě některých typů podniků s pozitivním sociálním dopadem, ale s vyšší kapitálovou náročností.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 7 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) provozují své obchodní činnosti v nejlepším zájmu fondů EFSP, které spravují, investorů v těchto EFSP, a v zájmu integrity trhu;

c) provozují své obchodní činnosti tak, aby podpořili pozitivní sociální dopad kvalifikovaných podnikůportfoliu, do nichž se investuje, v nejlepším zájmu fondů EFSP, které spravují, investorů v těchto EFSP, a v zájmu integrity trhu;

Odůvodnění

Správci EFSP by měli na první místo klást dosažení pozitivního sociálního dopadu.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 7 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) uplatňují vysokou úroveň obezřetnosti při výběru a průběžném sledování investic v kvalifikovaných podnicích v portfoliu;

d) uplatňují vysokou úroveň obezřetnosti při výběru a průběžném sledování investic v kvalifikovaných podnicích v portfoliu a jejich pozitivního sociálního dopadu;

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Příslušné orgány domovského členského státu informují příslušné orgány hostitelských členských států oznámených v souladu s čl. 14 odst. 1 písm. d)výmazu správce EFSPrejstříku uvedeného v odst. 1 písm. b) tohoto článku.

3. Příslušné orgány domovského členského státu neprodleně informují příslušné orgány hostitelských členských států oznámených v souladu s čl. 14 odst. 1 písm. d) a ESMA o výmazu správce EFSPrejstříku uvedeného v odst. 1 písm. b) tohoto článku.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) praktického použití kritérií pro určení kvalifikovaných podniků v portfoliu a příslušného dopadu na rozvoj sociálních podniků v Unii;

c) praktického použití kritérií pro určení kvalifikovaných podniků v portfoliu a příslušného dopadu na rozvoj sociálních podniků v Unii a jejich pozitivního společenského dopadu;

POSTUP

Název

Evropský sociální podnikatelský fond

Referenční údaje

COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

17.1.2012

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

20.4.2012

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Pervenche Berès

26.3.2012

 

 

 

Projednání ve výboru

24.4.2012

 

 

 

Datum přijetí

24.4.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

25

16

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Edit Bauer, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Jelko Kacin, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu, Emilie Turunen

STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti (27. 4. 2012)

pro Hospodářský a měnový výbor

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech sociálního podnikání
(COM(2011)0862 – C7‑0489/2011 – 2011/0418(COD))

Navrhovatel: Dimitar Stoyanov

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Předloženým návrhem nařízení se vytváří právní rámec, který reguluje možnost různých investičních fondů získat název „evropský fond sociálního podnikání“ a příslušný pas. Cílem je vytvoření evropského odvětví investic do právnických osob s neziskovou činností, která se zaměřuje na plnění různých programů sociálního charakteru.

Návrh nařízení zavádí kritéria z hlediska vlastněných aktiv, která musí daný fond splňovat, aby mohl dostat výše uvedený název a pas. Zavádějí se také požadavky na správu podobných fondů a omezení ohledně možnosti investování do aktiv fondu.

Je nutno poznamenat, že ve vztahu k investičním fondům existují dvě směrnice, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/EU, které obsahují pravidla pro investiční fondy, jejich správa a předpisy týkající se investorů v podobných fondech. Toto stanovisko má za cíl zajistit soulad mezi předloženým návrhem nařízení a těmito dvěma legislativními akty.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a) Pro zajištění jednoznačnosti a transparentnosti je rovněž nezbytné, aby správci fondů EFSP informovali investory a všechny společníky o svých případných vazbách s politickými stranami a organizacemi a o odborných zkušenostech, které získali v minulosti, i o těch, které získávají při správě EFSP.

Odůvodnění

V souladu s cíli EFSP je třeba zabránit tomu, aby správa fondů mohla zahrnovat mechanismus rozdělování výnosů mezi členy politických stran. Jakákoli případná vazba mezi politickými stranami a organizacemi a správci fondů musí být oznámena investorům.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(а) „evropským fondem sociálního podnikání“ se rozumí subjekt kolektivního investování, který investuje alespoň 70 % celkových kapitálových vkladů a nesplaceného upsaného kapitálu do aktiv, která představují kvalifikované investice;

(а) „evropským fondem sociálního podnikání“ se rozumí subjekt kolektivního investování, který investuje alespoň 70 % celkových kapitálových vkladů a nesplaceného upsaného kapitálu do aktiv, která představují kvalifikované investice, bez ohledu na to, zda je subjekt kolektivního investování otevřeného nebo uzavřeného typu;

Odůvodnění

Ujasnění textu s cílem předejít mezeře v zákoně, která by vedla k jeho subjektivnímu výkladu.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(а) „evropským fondem sociálního podnikání“ se rozumí subjekt kolektivního investování, který investuje alespoň 70 % celkových kapitálových vkladů a nesplaceného upsaného kapitálu do aktiv, která představují kvalifikované investice;

(а) „evropským fondem sociálního podnikání“ se rozumí subjekt kolektivního investování, který investuje alespoň 70 % kapitálových vkladů a nesplaceného upsaného kapitálu do aktiv, která představují kvalifikované investice;

Odůvodnění

Odůvodnění se týká pouze bulharské verze.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii) používá zisky k dosažení svého stěžejního cíle místo rozdělování zisků a zavedl předem definované postupy a pravidla pro situaci, kdy by zisky byly rozdělovány akcionářům a vlastníkům;

ii) používá zisky především k dosažení svého stěžejního cíle a investuje je zpět do podniku, aniž jsou dotčena ustanovení následujícího bodu;

Odůvodnění

Cílem nařízení je pomáhat prostřednictvím investic sociálním podnikům, jejichž hlavním cílem není zisk, ale rozvíjení sociální činnosti. Není však vhodné opomíjet zájmy investorů, kterým jde především o zisk. Proto musí být bod ii) rozdělen do dvou částí, aby bylo jasně stanoveno, že sociální podniky musí nejen usilovat o investování zisků ze své činnosti zpět do podniku, ale že musí také dbát na rentabilitu svých investic.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iia) zavedl předem definované postupy pro situaci, kdy by zisky byly rozdělovány akcionářům a vlastníkům, aby se zajistila rentabilita investic EFSP, zejména prostřednictvím preferenčního zacházení při rozdělování zisků souvisejících s investicemi EFSP;

Odůvodnění

Cílem nařízení je pomáhat prostřednictvím investic sociálním podnikům, jejichž hlavním cílem není zisk, ale rozvíjení sociální činnosti. Není však vhodné opomíjet zájmy investorů, kterým jde především o zisk. Proto musí být bod ii) rozdělen do dvou částí, aby bylo jasně stanoveno, že sociální podniky musí nejen usilovat o investování zisků ze své činnosti zpět do podniku, ale že musí také dbát na rentabilitu svých investic.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d – bod iii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii) je řízen odpovědným a transparentním způsobem, zejména prostřednictvím zapojení zaměstnanců, zákazníků a zúčastněných subjektů, kterých se týká jeho podnikatelská činnost;

iii) je řízen odpovědným a transparentním způsobem, zejména prostřednictvím ustanovení příslušných právních dokumentů souvisejících se založením podniku, která umožňují zapojit do jeho řízení zaměstnance a zúčastněné subjekty, kterých se týká jeho podnikatelská činnost;

Odůvodnění

Cílem původního textu je umožnit, aby se na řízení sociálního podniku podílely osoby, které jsou v něm přímo zaměstnány nebo kterých se týká jeho činnost. Smyslem pozměňovacího návrhu je rozšířit a posílit toto ustanovení prostřednictvím povinnosti začlenit zapojení těchto osob do stanov podniku. Na druhé straně není vhodné zapojovat do řízení podniku zákazníky.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) „upsaným kapitálem“ se rozumí jakýkoli závazek, kterým se daná osoba zavazuje nabýt podíl nebo učinit kapitálové vklady v EFSP;

(Netýká se českého znění.)

Odůvodnění

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Správci EFSP zajistí, aby při získávání jiných aktiv než kvalifikačních investic nebylo pro účely získání těchto aktiv použito více než 30 % celkových kapitálových vkladů a nesplaceného upsaného kapitálu. Krátkodobé držení hotovosti a peněžních ekvivalentů se pro účely výpočtu této hraniční hodnoty nezohledňuje.

(Netýká se českého znění.)

Odůvodnění

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pravidla pro oceňování aktiv budou stanovena v zákonných dokumentech EFSP.

(Netýká se českého znění.)

Odůvodnění

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(ia) seznam profesních činností vykonávaných správcem v minulosti i současně se správou EFSP a seznam oblastí, v nichž byly tyto činnosti vykonávány;

Odůvodnění

V souvislosti s osobou správce a jeho profesionalitou je třeba zaručit maximální transparentnost.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. i b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(ib) veškeré své minulé nebo současné vazby k politickým stranám nebo organizacím, jakoukoli svou dřívější či současnou příslušnost k nim či úkoly, které v nich v minulosti vykonával či v současnosti vykonává;

Odůvodnění

Aby byly splněny požadavky na jasnost a transparentnost, je třeba, aby byl investor informován o případných vazbách mezi správcem a politickými stranami nebo organizacemi.

POSTUP

Název

Evropský sociální podnikatelský fond

Referenční údaje

COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

17.1.2012

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

17.1.2012

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Dimitar Stoyanov

25.1.2012

 

 

 

Projednání ve výboru

26.3.2012

 

 

 

Datum přijetí

26.4.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Axel Voss

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Karin Kadenbach

POSTUP

Název

Evropský sociální podnikatelský fond

Referenční údaje

COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD)

Datum predložení EP

7.12.2011

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

17.1.2012

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

20.4.2012

IMCO

17.1.2012

JURI

17.1.2012

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

IMCO

29.2.2012

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Sophie Auconie

25.10.2011

 

 

 

Projednání ve výboru

20.3.2012

26.4.2012

 

 

Datum přijetí

31.5.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

37

4

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Sophie Auconie, Thijs Berman, Vicky Ford, Danuta Maria Hübner, Olle Ludvigsson, Mario Mauro, Theodoros Skylakakis

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Margrete Auken

Datum předložení

6.6.2012