Procedure : 2011/0418(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0194/2012

Indgivne tekster :

A7-0194/2012

Forhandlinger :

PV 12/09/2012 - 17
CRE 12/09/2012 - 17

Afstemninger :

PV 13/09/2012 - 11.9
CRE 13/09/2012 - 11.9
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
PV 12/03/2013 - 10.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0345
P7_TA(2013)0072

BETÆNKNING     ***I
PDF 571kWORD 438k
6.6.2012
PE 483.704v01-00 A7-0194/2012

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske sociale iværksætterfonde

(COM(2011)0862 – C7‑0489/2011 – 2011/0418(COD))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Sophie Auconie

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 UDTALELSE fra Retsudvalget
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske sociale iværksætterfonde

(COM(2011)0862 – C7‑0489/2011 – 2011/0418(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0862),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0489/2011),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 23. maj 2012(1),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Retsudvalget (A7-0194/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG(2)*

til Kommissionens forslag

---------------------------------------------------------

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om europæiske sociale iværksætterfonde

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank(3),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(4),

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)       Efterhånden som investorer også forfølger sociale mål og ikke kun søger at opnå økonomisk gevinst, er der i Unionen i stigende omfang begyndt at opstå et marked for sociale investeringer, som til dels består af investeringsfonde rettet mod sociale virksomheder. Sådanne investeringsfonde yder finansiering til sociale virksomheder, som med innovative løsninger på sociale problemer, støtte til løsning af sociale problemer som følge af finanskrisen og et værdifuldt bidrag til opfyldelse af målsætningerne i Europa 2020-strategien er drivkraften i den sociale udvikling.

(1a)     Denne forordning er led i det initiativ for socialt iværksætteri, som Kommissionen fremlagde i sin meddelelse af 25. oktober 2011 ved navn "Initiativ for socialt iværksætteri. At skabe et gunstigt klima for sociale virksomheder som kerneelementer i den sociale økonomi og den sociale innovation".

(2)       Det er nødvendigt at fastlægge et fælles regelsæt for anvendelse af betegnelsen "europæisk social iværksætterfond", særlig for porteføljesammensætningen i de fonde, som opererer under denne betegnelse, de investeringsmål, der opfylder betingelserne, de investeringsredskaber, de kan anvende, og de kategorier af investorer, som er berettigede til at investere i sådanne fonde i henhold til ensartede bestemmelser i Unionen. I mangel af et sådant fælles regelsæt er der en risiko for, at medlemsstaterne træffer forskellige foranstaltninger på nationalt niveau, som vil have en direkte negativ indvirkning på og skabe forhindringer for det indre marked, eftersom fonde, som ønsker at operere i hele Unionen, vil være underlagt forskellige regler i forskellige medlemsstater. Endvidere kan forskellige kvalitetskrav til porteføljesammensætningen, investeringsmål og berettigede investorer føre til forskellige niveauer af investorbeskyttelse og skabe usikkerhed om det investeringsforslag, der er forbundet med en "europæisk social iværksætterfond" (EuSEF). Investorerne bør endvidere kunne sammenligne de forskellige fondes investeringsforslag. Det er nødvendigt at fjerne væsentlige hindringer for EuSEF'ers tilvejebringelse af kapital på tværs af grænser og at undgå konkurrenceforvridninger mellem de pågældende fonde samt at forhindre andre sandsynlige handelshindringer og væsentlige konkurrenceforvridninger i at opstå i fremtiden. Derfor er det relevante retsgrundlag artikel 114 i TEUF som fortolket i overensstemmelse med EU-Domstolens faste praksis.

(3)       Det er nødvendigt at vedtage en forordning, som foreskriver ensartede bestemmelser for EuSEF'er og i alle medlemsstater indfører tilsvarende forpligtelser for fondsforvaltere, som ønsker at tilvejebringe kapital i hele Unionen i egenskab af "europæiske sociale iværksætterfonde". Disse krav bør skabe tillid blandt investorer, som ønsker at investere i sådanne fonde.

(3a)     Formålet med denne forordning er ikke at gribe ind i eksisterende nationale ordninger, der muliggør investering i socialt iværksætteri, men at supplere disse ordninger på EU-plan.

(4)       Ved at fastlægge kvalitetskravene for anvendelse af betegnelsen "europæisk social iværksætterfond" i form af en forordning sikres det, at de pågældende krav finder direkte anvendelse på forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, som tilvejebringer kapital under anvendelse af denne betegnelse. Herved skabes der ensartede betingelser for brug af denne betegnelse, fordi det forhindres, at der indføres forskellige nationale krav som følge af gennemførelsen af et direktiv. Denne forordning medfører, at forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, som anvender denne betegnelse, skal følge de samme regler i hele Unionen, hvilket øger tilliden blandt investorer, som ønsker at investere i sociale virksomheder. En forordning vil også gøre reglerne mindre komplicerede og reducere forvalternes omkostninger ved at skulle overholde ofte forskellige nationale bestemmelser om sådanne fonde, særligt for de forvaltere, som ønsker at tilvejebringe kapital på tværs af grænser. En forordning bør også bidrage til at fjerne konkurrenceforvridninger.

(5)       Denne forordning supplerer og berører ikke de eksisterende generelle EU-bestemmelser om kollektive investeringsvirksomheder og deres forvaltere såsom Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter)(5) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde(6). Kollektive investeringsvirksomheder og deres forvaltere, som er omfattet af denne forordning, er en del af alternative investeringsfonde og deres forvaltere som fastlagt i artikel 4, stk. 1, litra a), og litra b), i direktiv 2011/61/EU og skal derfor overholde de relevante regler, der gælder for dem i henhold til denne forordning og direktiv 2011/61/EU.

(6)       Hvis forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder ikke ønsker at anvende betegnelsen "europæisk social iværksætterfond", bør denne forordning ikke finde anvendelse. I sådanne tilfælde bør gældende nationale bestemmelser og generelle EU-regler fortsat finde anvendelse.

(6a)     Medens EuSEF’en kan spille en væsentlig rolle i styrkelsen af den sociale iværksætterånd, og selv om der er truffet beskyttelsesforanstaltninger for at sikre, at midlerne anvendes korrekt, er der en risiko for, at EuSEF’erne anvendes uhensigtsmæssigt. Tilsynsmyndighederne bør være opmærksomme på dette, og der bør laves en gennemgang for at sikre, at eventuelle smuthuller lukkes.

(7)       Ved denne forordning bør der indføres ensartede regler for EuSEF'er navnlig om de porteføljevirksomheder, som EuSEF'er kan investere i, og de investeringsinstrumenter, som skal anvendes. For at sikre den nødvendige klarhed og sikkerhed og for at undgå misbrug af enhver art af EuSEF-systemet gennem ikkekvalificerede investeringsmidler bør denne forordning også indeholde ensartede kriterier for sociale virksomheder, der kan komme i betragtning som porteføljevirksomheder. Sociale virksomheder har som deres primære målsætning at opfylde et positivt socialt formål frem for at tilstræbe profitmaksimering. Derfor bør denne forordning indeholde krav om, at en kvalificeret porteføljevirksomhed tilstræber målbare og positive resultater, og at den anvender sit overskud til at nå sit primære mål, samt at den drives på en ansvarlig og gennemsigtig måde. I de almindeligvis ekstraordinære tilfælde, hvor en kvalificeret porteføljevirksomhed ønsker at udlodde overskud til aktionærerne og ejerne, bør den pågældende porteføljevirksomhed have på forhånd fastlagte procedurer og regler for udlodning af overskud til aktionærer og ejere. Disse regler bør foreskrive, at udlodningen af overskud ikke må gå ud over den primære sociale målsætning.

(8)       Sociale virksomheder omfatter en lang række virksomheder, hvis primære målsætning er at opnå sociale resultater frem for at generere overskud til sine ejere og aktionærer, og som kan antage forskellige retlige former samt levere sociale tjenester eller varer til udsatte eller marginaliserede personer. Sociale tjenester omfatter fattigdomsbekæmpelse, formidling af bolig, sundhedspleje, hjælp til ældre eller handicappede, børnepasning, adgang til beskæftigelse og uddannelse samt plejetjenester. Sociale virksomheder omfatter også virksomheder, som producerer varer eller tjenester, der forankrer deres sociale sigte, men hvis aktiviteter ikke nødvendigvis består i at levere sociale goder eller tjenester. Disse aktiviteter omfatter social og erhvervsmæssig integration via adgang til beskæftigelse for mennesker, som er dårligt stillet som følge af utilstrækkelige kvalifikationer eller sociale eller erhvervsmæssige problemer, der fører til udelukkelse og marginalisering. Sådanne virksomheder anvender hovedsageligt overskuddet til at opfylde sociale mål, og de forvaltes på en ansvarlig og gennemsigtig måde, navnlig under inddragelse af de arbejdstagere, kunder og aktionærer, som er involveret i forretningsaktiviteterne.

(9)       Da sociale virksomheder har særlige finansieringsbehov, er det nødvendigt at skabe klarhed om de typer instrumenter, en EuSEF bør anvende til finansieringen. Derfor bør denne forordning indeholde ensartede regler for instrumenter, som er egnede til EuSEF's investeringer; herunder kan nævnes egenkapitalinstrumenter og kvasi-egenkapitalinstrumenter, gældsinstrumenter, herunder veksler og indskudsbeviser, investeringer i andre EuSEF'er og kort- og mellemfristede lån, herunder aktionærlån og tilskud.

(10)     For at sikre den nødvendige fleksibilitet i investeringsporteføljen kan EuSEF'er også investere i andre aktiver end kvalificerede investeringer, såfremt investeringerne ikke overskrider de i denne forordning fastsatte grænser for ikke-kvalificerede investeringer. Kortfristede beholdninger som kontanter og kontantlignende instrumenter bør ikke medregnes ved beregningen af de grænser, som i denne forordning er fastsat for ikke-kvalificerede investeringer.

(11)     For at sikre, at betegnelsen "europæisk social iværksætterfond" er troværdig og let genkendelig for investorer i hele Unionen, bør denne forordning foreskrive, at kun EuSEF-forvaltere, som opfylder de ensartede kvalitetskriterier i denne forordning, er berettigede til at anvende denne betegnelse, når de markedsfører EuSEF'er i hele Unionen.

(12)     For at sikre, at EuSEF'er har en særlig, genkendelig profil, som er egnet til formålet, bør der indføres ensartede bestemmelser om porteføljesammensætningen og om de investeringsmetoder, som sådanne fonde kan anvende.

(13)     For at sikre, at EuSEF'er ikke bidrager til at skabe systemiske risici, og ▌at sådanne fonde koncentrerer deres investeringsaktiviteter om støtte til kvalificerede porteføljevirksomheder, bør låntagning og gearing på fondsniveau ikke være tilladt. Men for at sætte fonden i stand til at dække ekstraordinære likviditetsbehov, som kan opstå mellem indkaldelsen af forpligtet kapital fra investorer og kapitalens faktiske indsættelse på fondens konti, bør kortfristet låntagning være tilladt.

(14)     For at sikre, at EuSEF'ere markedsføres til investorer, som har den fornødne viden, erfaring og kapacitet til at påtage sig de risici, der er forbundet med disse fonde, og for at bevare investorernes tillid og tiltro til EuSEF'er, bør der træffes visse beskyttelsesforanstaltninger. Derfor bør EuSEF'er normalt kun markedsføres til investorer, som er professionelle kunder, eller som kan behandles som professionelle kunder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter ▌. For at have et tilstrækkeligt bredt investorgrundlag for investering i EuSEF'er, er det dog også hensigtsmæssigt, at visse andre investorer har adgang til disse fonde, herunder privatpersoner med stor nettoformue. Men der bør træffes særlige sikkerhedsforanstaltninger for så vidt angår disse andre investorer for at sikre, at EuSEF'er kun markedsføres til investorer, som har den rette profil til at foretage sådanne investeringer. Disse sikkerhedsforanstaltninger indebærer, at investeringer ikke kan markedsføres gennem periodiske opsparingsordninger.

(15)     For at sikre, at betegnelsen "europæisk social iværksætterfond" kun anvendes af EuSEF-forvaltere, som opfylder ensartede kvalitetskriterier for deres markedsadfærd, bør nærværende forordning omfatte bestemmelser vedrørende forretningsskik og fondsforvalterens forhold til investorerne. Af samme grund bør denne forordning også omfatte ensartede betingelser for sådanne forvalteres håndtering af interessekonflikter. Disse bestemmelser bør også pålægge forvalteren at indføre de organisatoriske og administrative ordninger, der er nødvendige for at sikre korrekt håndtering af interessekonflikter.

(15a)   Hvis en EuSEF-forvalter vil uddelegere funktioner til tredjeparter, bør forvalterens ansvar over for EuSEF’en og dens investorer ikke påvirkes af, at EuSEF-forvalteren har uddelegeret funktioner til en tredjepart. Endvidere bør EuSEF-forvalteren ikke uddelegere funktioner i en sådan grad, at denne i al væsentlighed ikke længere kan anses som EuSEF-forvalter og er blevet et postkasseselskab. EuSEF-forvalteren bør til enhver tid fortsat bære ansvaret for den korrekte gennemførelse af de uddelegerede funktioner i overensstemmelse med denne forordning. Uddelegeringen af funktioner bør ikke underminere effektiviteten af tilsynet med EuSEF‑forvalteren og navnlig ikke forhindre EuSEF-forvalteren i at handle eller EuSEF’en i at blive forvaltet i investorernes bedste interesse.

(16)     Opnåelse af positive sociale resultater ud over frembringelse af økonomisk afkast til investorerne er et særkende hos investeringsfonde rettet mod sociale virksomheder, som adskiller dem fra andre former for investeringsfonde. Denne forordning bør indeholde krav om, at EuSEF-forvaltere indfører procedurer til overvågning og måling af de positive sociale resultater, som skal opnås gennem investeringer i kvalificerede porteføljevirksomheder.

(17)     For at sikre, at betegnelsen "europæisk social iværksætterfond" bevarer sin integritet, bør denne forordning også omfatte kvalitetskriterier for en EuSEF-forvalters organisation. Derfor bør denne forordning omfatte ensartede, rimelige krav om til enhver tid at have tilstrækkelige tekniske og menneskelige ressourcer samt tilstrækkelig egenkapital til at sikre korrekt forvaltning af EuSEF'er.

(18)     Af hensyn til beskyttelsen af investorerne er det vigtigt at sikre, at EuSEF-aktiver er vurderet korrekt. Derfor bør EuSEF'ers vedtægter omfatte bestemmelser om værdiansættelse af aktiver. Det bør sikre værdiansættelsens integritet og gennemsigtighed.

(19)     For at sikre, at EuSEF-forvaltere, som gør brug af betegnelsen "europæiske sociale iværksætterfonde", redegør tilstrækkeligt for deres aktiviteter, bør der indføres ensartede bestemmelser om årsrapporter.

(20)     For at sikre at betegnelsen "europæisk social iværksætterfond" bevarer sin integritet i investorernes øjne, må den kun anvendes af fondsforvaltere, som sørger for fuldstændig gennemsigtighed i investeringspolitik og investeringsmål. Denne forordning bør derfor indeholde ensartede bestemmelser om en EuSEF-forvalters oplysningspligt i forhold til investorerne. Disse krav omfatter elementer, som er specifikke for investeringer i sociale virksomheder, for at sikre bedre overensstemmelse og sammenlignelighed for sådanne oplysninger. Det drejer sig bl.a. om oplysninger om de kriterier og procedurer, som anvendes for at udvælge bestemte kvalificerede porteføljevirksomheder som investeringsmål. Herunder hører også oplysninger om, hvilke positive sociale resultater der skal opnås via investeringspolitikken, og hvordan dette bør overvåges og vurderes. For at sikre at investorerne har den nødvendige tillid og tiltro til sådanne investeringer, er der også behov for oplysninger om de af EuSEF's aktiver, som ikke investeres i kvalificerede porteføljevirksomheder, og om, hvordan disse udvælges.

(21)     For at sikre effektiv overvågning af de ensartede krav i denne forordning bør hjemlandets kompetente myndighed føre tilsyn med, om EuSEF-forvalteren opfylder de ensartede krav i denne forordning. Derfor bør EuSEF-forvaltere, som ønsker at markedsføre fonde under betegnelsen "europæisk social iværksætterfond", underrette den kompetente myndighed i hjemlandet om, hvad de har til hensigt at gøre. Den kompetente myndighed bør godkende fondsforvalteren, hvis alle de nødvendige oplysninger er indgivet, og hvis der er truffet passende foranstaltninger med henblik på at opfylde kravene i denne forordning. Godkendelsen bør være gyldig i hele Unionen.

(22)     For at sikre effektivt tilsyn med overholdelsen af de ensartede kriterier i denne forordning, bør forordningen omfatte bestemmelser om, i hvilke tilfælde de oplysninger, der er indgivet til hjemlandets kompetente myndighed, skal opdateres.

(23)     For at sikre effektivt tilsyn med kravene i denne forordning bør den også indeholde bestemmelser om en procedure for grænseoverskridende underretning mellem de kompetente tilsynsmyndigheder, som igangsættes ved godkendelsen af EuSEF-forvalteren i hjemlandet.

(24)     For at sikre at betingelserne for markedsføring af EuSEF'er i hele Unionen til enhver tid er gennemsigtige, bør Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) (ESMA), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010(7) have beføjelse til at føre en central database med en fortegnelse over alle EuSEF'er, som er godkendt i overensstemmelse med denne forordning.

(24a)   ESMA og medlemsstaternes kompetente myndigheder bør være ansvarlige for at informere investorer, forvaltere af investeringsfonde og virksomheder om, at EuSEF’en findes.

(25)     For at sikre effektivt tilsyn med de ensartede kriterier, der indføres ved denne forordning, bør forordningen indeholde en liste over de tilsynsbeføjelser, som kompetente myndigheder råder over.

(26)     For at sikre korrekt håndhævelse bør denne forordning omfatte sanktioner for overtrædelse af centrale bestemmelser i forordningen, dvs. reglerne om porteføljesammensætning, om sikkerhedsforanstaltninger med hensyn til berettigede investorers identitet og om betegnelsen "europæisk social iværksætterfond", der kun må anvendes af godkendte EuSEF-forvaltere. Det bør fastsættes, at overtrædelse af disse centrale bestemmelser medfører forbud mod brug af betegnelsen og forvalterens sletning af registret.

(27)     Der bør udveksles tilsynsoplysninger mellem de kompetente myndigheder i hjem- og værtslandene og ESMA.

(28)     Som en forudsætning for et effektivt reguleringsmæssigt samarbejde mellem enheder, som har til opgave at føre tilsyn med, om de ensartede kriterier i denne forordning opfyldes, bør alle relevante nationale myndigheder og ESMA pålægges streng tavshedspligt.

(29)     Tekniske standarder for finansielle tjenesteydelser bør sikre konsekvent harmonisering og en høj grad af tilsyn i hele Unionen. Da ESMA sidder inde med højt specialiseret faglig kompetence, vil det være effektivt og hensigtsmæssigt at lade denne myndighed få til opgave at udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ikke indebærer politikbeslutninger, med henblik på forelæggelse for Kommissionen.

(30)     Kommissionen bør tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesmæssige tekniske standarder ved hjælp af gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og i overensstemmelse med artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) ▌. ESMA bør tillægges beføjelser til at udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for det format, der skal anvendes i forbindelse med underretningen.

(31)     For at præcisere kravene i denne forordning bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår fastlæggelse af metoderne til beregning og overvågning af den tærskelværdi, der er omhandlet i denne forordning, præcisering af de typer varer eller tjenester og de metoder til produktion af varer eller tjenester, som er i overensstemmelse med den sociale målsætning, og af de tilfælde, hvor overskud kan udloddes til ejere og investorer, præcisering af de typer interessekonflikter, som EuSEF-forvaltere skal undgå, samt af de foranstaltninger, der skal træffes i den forbindelse, en nærmere beskrivelse af procedurerne til måling af de sociale resultater, som de kvalificerede porteføljevirksomheder skal opnå, samt indholdet af og reglerne for oplysningerne til investorer. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og tager højde for selvregulerende initiativer og adfærdskodekser. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(33)     Denne forordning bør senest fire år efter, at den er taget i anvendelse, tages op til revision af hensyn til udviklingen på EuSEF-markedet. Kommissionen forelægger på baggrund af revisionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, om nødvendigt ledsaget af lovgivningsændringer.

(33a)   Denne forordning omfatter ikke en tilnærmelse af de eksisterende skatteordninger i medlemsstaterne, der har til formål at fremme socialt iværksætteri. Disse ordninger skal overholde EU-retten, navnlig princippet om ikkeforskelsbehandling. Senest i forbindelse med revisionen af denne forordning undersøger Kommissionen, om det er hensigtsmæssigt, at forordningen kommer til at omfatte en europæisk skatteordning, der har til formål at fremme socialt iværksætteri.

(34)     Denne forordning overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, der navnlig er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig retten til respekt for privatliv og familieliv og friheden til at oprette og drive egen virksomhed.

(35)     Den behandling af personoplysninger, som foretages i medlemsstaterne i medfør af denne forordning og under tilsyn af medlemsstaternes kompetente myndigheder, særlig de uafhængige offentlige myndigheder, som medlemsstaterne udpeger, er underlagt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger(8). ESMA's behandling af personoplysninger i medfør af nærværende forordning og under tilsyn af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er underlagt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner og organer og om fri udveksling af sådanne oplysninger(9).

(36)     Eftersom målet for denne forordning, nemlig at udvikle et indre marked for EuSEF’er ved at fastlægge et regelsæt for godkendelse af EuSEF-forvaltere, der letter markedsføringen af EuSEF'ere i hele Unionen, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, og derfor på grund af omfanget og virkningerne heraf bedre kan gennemføres på EU-plan, kan Unionen træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål –

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL IGENSTAND, ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Denne forordning indeholder bestemmelser om ensartede krav til forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, som har til hensigt at anvende betegnelsen "europæisk social iværksætterfond" (EuSEF), og om betingelserne for markedsføring af kollektive investeringsvirksomheder under denne betegnelse i Unionen og bidrager dermed til at sikre, at det indre marked fungerer korrekt.

Ved denne forordning fastlægges også ensartede regler for EuSEF-forvalternes markedsføring over for berettigede investorer i hele Unionen, for EuSEF'ers porteføljesammensætning, for de investeringsinstrumenter og -metoder, som kan komme i betragtning, samt regler vedrørende organisation, gennemsigtighed og adfærd for så vidt angår EuSEF-forvaltere, som markedsfører EuSEF'er i hele Unionen.

Artikel 2

1.        Denne forordning finder anvendelse på forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, jf. definitionen i artikel 3, stk. 1, litra b), der er etableret i Unionen, og som forvalter EuSEF’ers porteføljer, hvis samlede forvaltede aktiver:

a)        ikke overstiger en tærskelværdi på 500 mio. EUR og er underlagt registreringspligt hos de kompetente myndigheder i deres hjemland, jf. artikel 3, stk. 3, litra a), i direktiv 2011/61/EU eller

b)        opfylder eller overstiger tærskelværdien på 500 mio. EUR og er underlagt godkendelsespligt, jf. artikel 6 i direktiv 2011/61/EU, forudsat at sådanne forvaltere vælger at tilslutte sig den ordning, som er oprettet ved denne forordning, og overholder denne til enhver tid i forbindelse med de EuSEF’er, som de forvalter.

I de medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, beregnes ovenstående tærskelværdi som modværdien i national valuta på den dato, hvor denne forordning træder i kraft.

2.        Forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, der forvalter andre fonde end EuSEF'er, skal ved beregning af den tærskelværdi, der er omhandlet i stk. 1, ikke aggregere de forvaltede aktiver i de pågældende andre fonde.

3.        Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24 for så vidt angår fastlæggelse af metoderne til beregning af tærskelværdien i stk. 1 og til løbende overvågning af, om tærskelværdien overholdes.

3a.      EuSEF-forvaltere, som er underlagt godkendelsespligt i henhold til denne forordning, kan endvidere forvalte investeringsinstitutter, der er underlagt godkendelsespligt i henhold til direktiv 2009/65/EF, forudsat at de er eksterne forvaltere.

Artikel 3

1.        I denne forordning forstås ved:

a)        "EuSEF": en kollektiv investeringsvirksomhed, som investerer mindst 70 % af sin samlede indbetalte kapital i aktiver, som er kvalificerede investeringer

aa)      "relevante omkostninger": alle gebyrer, omkostninger og udgifter, som afholdes direkte eller indirekte af investorer, og som er aftalt mellem forvalteren af og investorerne i EuSEF’erne

b)        "kollektiv investeringsvirksomhed": en virksomhed, som tilvejebringer kapital fra en række investorer med det formål at investere den i overensstemmelse med en defineret investeringspolitik til fordel for de pågældende investorer, og som ikke skal være godkendt i henhold til artikel 5 i direktiv 2009/65/EF

c)        "kvalificerede investeringer": herved forstås følgende instrumenter:

i)         et egenkapitalinstrument eller et kvasi-egenkapitalinstrument, som er

–         udstedt af en kvalificeret porteføljevirksomhed, og som EuSEF'en har erhvervet direkte fra den kvalificerede porteføljevirkomhed

–         udstedt af en kvalificeret porteføljevirksomhed til gengæld for et egenkapitalinstrument udstedt af den kvalificerede porteføljevirksomhed

–         udstedt af en virksomhed, hvor den kvalificerede porteføljevirksomhed er et majoritetsejet datterselskab, og som EuSEF'en har erhvervet til gengæld for et egenkapitalinstrument udstedt af den kvalificerede porteføljevirksomhed

ii)        securitiserede og ikke-securitiserede gældsinstrumenter udstedt af en kvalificeret porteføljevirksomhed, herunder veksler og indskudsbeviser, aktionærlån og tilskud

iii)        andele i en eller flere andre EuSEF'er

iv)       mellem- til langfristede lån ydet af EuSEF'er til kvalificerede porteføljevirksomheder

v)        enhver anden form for kapitalinteresse i en kvalificeret porteføljevirksomhed

d)        "kvalificeret porteføljevirksomhed": en virksomhed, som på det tidspunkt, hvor EuSEF'en foretager en investering, ikke er noteret på et reguleret marked, jf. definitionen i artikel 4, stk. 1, nr. 14), i direktiv 2004/39/EF, ▌og som

i)         tilstræber målbare og positive sociale resultater som sin primære målsætning i overensstemmelse med dens vedtægter, statutter eller andet dokument, som kræves til dens oprettelse, hvor virksomheden:

–       ▌leverer tjenester eller varer til udsatte, marginaliserede, dårligt stillede eller udelukkede personer ▌

–       leverer varer eller tjenester ved hjælp af en produktionsmetode, som omfatter integration af udsatte, marginaliserede, dårligt stillede eller udelukkede personer, eller

       finansierer eller støtter de virksomheder, som er nævnt i første eller andet led eller begge

ii)        anvender overskud til først og fremmest at opfylde sin primære målsætning i stedet for at udlodde overskud og har indført på forhånd fastlagte procedurer og regler for de tilfælde, hvor overskud udloddes til aktionærer og ejere, hvilket sikrer, at ingen udlodning af overskud underminerer den primære målsætning, og

iii)       ledes på en ansvarlig og gennemsigtig måde, særlig ved at involvere de arbejdstagere, kunder og interessenter, som berøres af dens aktiviteter

e)        "egenkapital": ejerskabsinteresse i en virksomhed, dvs. aktier eller andre former for andele i den kvalificerede porteføljevirksomheds kapital, udstedt til investorerne

ea)      "kvasi-egenkapital": alle finansielle instrumenter, som er en kombination af egenkapital og gæld, eller som indeholder et gældselement, og hvis afkast primært er baseret på den kvalificerede porteføljevirksomheds overskud eller tab, og som der ikke er sikkerhed for i tilfælde af misligholdelse

f)         "markedsføring": en direkte eller indirekte udbydelse eller placering på initiativ af EuSEF-forvalteren eller på vegne af forvalteren af andele eller aktier i en EuSEF, som forvaltes, til eller hos investorer, som er hjemmehørende eller har vedtægtsmæssigt hjemsted i Unionen

g)        "forpligtet kapital": en forpligtelse, hvorefter en person har givet tilsagn om at erhverve en interesse i en EuSEF eller at yde kapitalbidrag til EuSEF'en

h)        "EuSEF-forvalter": en juridisk person, hvis normale erhvervsvirksomhed består i at forvalte mindst én EuSEF

i)         "hjemland": den medlemsstat, hvor EuSEF-forvalteren er etableret eller har sit vedtægtsmæssige hjemsted

j)         "værtsland": den medlemsstat, som ikke er hjemlandet, hvor EuSEF-forvalteren markedsfører EuSEF'er i overensstemmelse med denne forordning

k)        "kompetent myndighed": den nationale myndighed, som hjemlandet ved lov eller anden forskrift udpeger til at registrere forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, jf. artikel 2, stk. 1.

For så vidt angår stk. 1, litra a), beregnes procentdelen som et gennemsnit over en periode på højst fem år og på grundlag af de beløb, der kan investeres efter fradrag af alle relevante omkostninger og kortfristede beholdninger af kontanter eller kontantlignende instrumenter.

For så vidt angår stk. 1, litra h), kan forvalteren være EuSEF'en selv, der godkendes som forvalter, hvis EuSEF'ens retlige form tillader intern forvaltning, og EuSEF'ens ledelsesorgan vælger ikke at udpege en ekstern forvalter.

2.        Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24 vedrørende de typer tjenester eller varer og de metoder til produktion af tjenester eller varer, som er i overensstemmelse med den sociale målsætning, jf. stk. 1, litra d), nr. i), under hensyntagen til de forskellige former for kvalificerede porteføljevirksomheder og de tilfælde, hvor overskud kan udloddes til ejere og investorer.

KAPITEL II

BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF BETEGNELSEN "EUROPÆISK SOCIAL IVÆRKSÆTTERFOND"

Artikel 4

EuSEF-forvaltere, som opfylder kravene i dette kapitel, er berettigede til at anvende betegnelsen "europæisk social iværksætterfond" i forbindelse med markedsføring af EuSEF'er i Unionen.

Artikel 5

1.        EuSEF-forvaltere sikrer, at der ved erhvervelse af aktiver, som ikke er kvalificerede investeringer, højst anvendes 30 % af fondens samlede indbetalte kapital til erhvervelse af aktiver, som ikke er kvalificerede investeringer. Denne procentdel beregnes som et gennemsnit over en periode på højst fem år og på grundlag af de beløb, der kan investeres efter fradrag af alle relevante omkostninger, kortfristede beholdninger af kontanter eller kontantlignende instrumenter.

2.        EuSEF-forvaltere kan optage lån, udstede gældsbeviser eller yde garantier på fondsniveau, forudsat at sådanne lån, gældsbeviser eller garantier er dækket af ikke-indkaldte forpligtelser og således ikke øger fondens eksponering ud over dens forpligtelser.

3.        ▌Stk. 2 finder ikke anvendelse på låntagning i en periode på højst 120 kalenderdage, som ikke kan forlænges, for at tilvejebringe likviditet mellem indkaldelsen og modtagelsen af forpligtet kapital fra investorer.

Artikel 6

EuSEF-forvaltere markedsfører kun andele og aktier forvaltet i EuSEF'er til investorer, som anses for professionelle kunder, jf. afsnit I i bilag II til direktiv 2004/39/EF, eller som efter anmodning kan betragtes som professionelle kunder, jf. afsnit II i bilag II til direktiv 2004/39/EF, eller til andre investorer, hvor:

a)        de pågældende andre investorer forpligter sig til at investere mindst 100 000 EUR

b)        de pågældende andre investorer skriftligt i et andet dokument end den kontrakt, der skal indgås om investeringsforpligtelsen, erklærer, at de er bekendt med de risici, der er forbundet med den påtænkte forpligtelse

c)        EuSEF-forvalteren foretager en vurdering af investorens ekspertise, erfaring og viden uden at antage, at investoren har den viden og erfaring vedrørende markederne, som de i afsnit I i bilag II til direktiv 2004/39/EF omhandlede kunder

d)        EuSEF-forvalteren har på baggrund af den påtænkte forpligtelse opnået rimelig sikkerhed for, at investoren er i stand til selv at træffe en investeringsbeslutning og forstå de involverede risici, og at en forpligtelse af denne type er passende for en sådan investor

e)        EuSEF-forvalteren bekræfter skriftligt, at han har foretaget den i litra c) omhandlede vurdering, og er nået til den i litra d) omhandlede konklusion.

Artikel 7

I forhold til den EuSEF, de forvalter, skal EuSEF-forvaltere:

a)        under udøvelsen af deres aktiviteter handle med passende dygtighed, omhu og hurtighed samt behandle deres investorer retfærdigt

b)        anvende passende politikker og procedurer til forebyggelse af uregelmæssigheder, som kan påvirke investorernes interesser og de kvalificerede porteføljevirksomheder

c)        udøve deres forretningsaktiviteter således, at de på bedste måde fremmer de positive sociale resultater af de kvalificerede porteføljevirksomheder, som de har investeret i, interesserne hos de EuSEF'er, de forvalter, hos investorerne i disse EuSEF'er og markedets integritet

d)        udvise stor omhu ved udvælgelse og løbende overvågning af investeringer i kvalificerede porteføljevirksomheder og i disse virksomheders positive sociale resultater

e)        have tilstrækkelig viden om og forståelse af de kvalificerede porteføljevirksomheder, som de investerer i.

For så vidt angår stk. 1, litra b), omfatter passende politikker og procedurer navnlig regler om EuSEF-ansattes personlige transaktioner eller deltagelse i eller forvaltning af investeringer for egen regning, og sikrer, at enhver transaktion, der implicerer EuSEF'er, kan rekonstrueres med hensyn til oprindelse, implicerede parter, art samt tid og sted for gennemførelsen, og at aktiver i EuSEF'er, der administreres af forvalteren, investeres i overensstemmelse med fondsbestemmelserne eller -vedtægterne og gældende ret.

Artikel 8

1.        EuSEF-forvaltere skal påvise og undgå interessekonflikter og, når de ikke kan undgås, styre og overvåge og, jf. stk. 4, oplyse om disse interessekonflikter med henblik på at forhindre, at de får negativ indflydelse på EuSEF'ernes og deres investorers interesser, og for at sikre, at de EuSEF'er, de forvalter, behandles retfærdigt.

2.        EuSEF-forvaltere skal navnlig påvise interessekonflikter, som kan opstå mellem:

a)        EuSEF-forvaltere, de personer, som rent faktisk udøver EuSEF-forvalterens erhvervsaktiviteter, ansatte eller personer, som direkte eller indirekte kontrollerer eller kontrolleres af EuSEF-forvalteren, og den EuSEF, som forvaltes af EuSEF-forvalteren, eller investorerne i disse EuSEF'er

b)        en EuSEF eller investorerne i den pågældende EuSEF og en anden EuSEF forvaltet af den pågældende EuSEF-forvalter i den anden EuSEF.

3.        EuSEF-forvaltere skal til enhver tid opretholde og anvende effektive organisatoriske og administrative ordninger med henblik på at opfylde kravene i stk. 1 og 2.

4.        Hvis de organisatoriske ordninger, som EuSEF-forvalteren har indført for at påvise, forhindre, styre og overvåge interessekonflikter, ikke er tilstrækkelige til med rimelig pålidelighed at kunne sikre, at risikoen for at skade investorernes interesser vil blive undgået, skal der oplyses om de interessekonflikter, der er omhandlet i stk. 1. EuSEF-forvaltere skal give investorerne klare oplysninger om interessekonflikternes generelle karakter eller kilderne hertil, før de påtager sig opgaver på deres vegne.

5.        Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24 vedrørende foranstaltninger, der præciserer:

a)        de forskellige typer interessekonflikter, som omhandlet i stk. 2

b)        de foranstaltninger, som EuSEF-forvaltere kan forventes at træffe i form af strukturer og organisatoriske og administrative procedurer for at påvise, forhindre, styre, overvåge og oplyse om interessekonflikter.

Artikel 9

1.        EuSEF-forvaltere skal for hver EuSEF, de forvalter, anvende procedurer til ved hjælp af tydelige og sammenlignelige indikatorer at måle og overvåge, i hvilket omfang de kvalificerede porteføljevirksomheder, de investerer i, opnår de positive resultater, de har som målsætning.

1a.      De indikatorer, der er nævnt i stk. 1, skal mindst omfatte følgende:

a)        beskæftigelse og arbejdsmarkeder,

b)        standarder og rettigheder vedrørende kvalitet i arbejdet,

c)        social inddragelse og beskyttelse af særlige grupper,

d)        lige behandling og lige muligheder og ikkeforskelsbehandling,

e)        folkesundhed og befolkningens sikkerhed,

f)         adgang til og indvirkning på social beskyttelse, sundhedsydelser og uddannelsessystemer.

2.        Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24 vedrørende:

a)         enkelthederne i de procedurer, som er omhandlet i stk. 1, i forbindelse med de forskellige kvalificerede porteføljevirksomheder

b)        de detaljerede kriterier for måling af en kvalificeret porteføljevirksomheds sociale resultater med angivelse af de indikatorer, der er omhandlet i stk. 1a

c)        metoden til kombination af de detaljerede kriterier, som er omhandlet i litra b) i dette stykke, og såfremt det er muligt, den relative vægtning af disse kriterier i den overordnede vurdering af den kvalificerede porteføljevirksomheds positive sociale resultater.

Artikel 10

Forvaltere af EuSEF'er skal til enhver tid have tilstrækkelig egenkapital svarende til mindst 25 % af det foregående års faste omkostninger.

De kompetente myndigheder kan tilpasse dette krav i tilfælde af en væsentlig ændring i EuSEF'ens virksomhed siden det foregående år.

Såfremt en EuSEF ikke har gennemført et års drift efter dens oprettelse, kræves det, at EuSEF’en har egenkapital svarende til mindst 25 % af de tilsvarende faste omkostninger, der figurerer i driftsplanen, medmindre denne plan af de kompetente myndigheder kræves tilpasset.

Forvaltere af EuSEF’er har tilstrækkelige og egnede menneskelige og tekniske ressourcer for at sikre korrekt forvaltning af EuSEF'er.

Artikel 11

Bestemmelserne om værdiansættelse af aktiver skal være fastlagt i EuSEF's vedtægter.

Artikel 12

1.        EuSEF-forvaltere udarbejder for hver EuSEF, de forvalter, en årsrapport, som forelægges for hjemlandets kompetente myndighed senest seks måneder efter udgangen af regnskabsåret. Rapporten skal indeholde en beskrivelse af fondens porteføljesammensætning og af aktiviteterne i det forløbne år. Den skal indeholde det reviderede regnskab for EuSEF'en. Den udarbejdes i overensstemmelse med de gældende regnskabsstandarder og de betingelser, der er aftalt mellem EuSEF-forvalteren og investorerne. EuSEF-forvalterne fremsender årsrapporten til investorerne efter anmodning. EuSEF-forvaltere og investorer kan selv aftale, at der opgives yderligere oplysninger.

2.        Årsrapporten skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a)        i givet fald nærmere oplysninger om de generelle sociale resultater, der er opnået via investeringspolitikken, og om den metode, der anvendes til at måle disse resultater

b)        en redegørelse for frasalg, som måtte have fundet sted i forbindelse med kvalificerede porteføljevirksomheder

c)        en beskrivelse af, om der er sket frasalg af andre aktiver i EuSEF, som ikke er investeret i kvalificerede porteføljevirksomheder på grundlag af kriterierne i artikel 13, stk. 1, litra e)

d)        et sammendrag af de aktiviteter, som EuSEF-forvalteren har indledt i forbindelse med de kvalificerede porteføljevirksomheder som omhandlet i artikel 13, stk. 1, litra k).

da)      detaljerede oplysninger om investeringernes art og formål, dog ikke om kvalificerede porteføljeinvesteringer som omhandlet i artikel 4, stk. 1.

3.        Hvis EuSEF-forvalteren i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF skal offentliggøre en årsrapport om EuSEF'en, kan de i stk. 1 og 2 omhandlede oplysninger enten leveres separat eller som en tilføjelse til årsrapporten.

Artikel 13

1.        EuSEF-forvaltere skal mindst oplyse investorerne om følgende, før de pågældende træffer beslutning om at investere:

a)        identiteten af EuSEF-forvalteren og enhver anden tjenesteleverandør, som EuSEF-forvalteren har indgået aftale med i forbindelse med forvaltningen, og en beskrivelse af deres opgaver

b)        en beskrivelse af EuSEF'ens investeringsstrategi og -målsætninger, herunder en beskrivelse af den type kvalificerede porteføljevirksomheder og den fremgangsmåde og de kriterier, som anvendes til afgrænsning af dem, de investeringsmetoder, denne kan anvende, samt alle gældende investeringsbegrænsninger

c)        de positive resultater, som er målet for EuSEF'ens investeringspolitik, og eventuelle realistiske fremskrivninger af sådanne resultater og oplysninger om kriterierne og metoden for resultatmålingen, som anvendes på hver investering, og i givet fald tidligere resultater på dette område

d)        de metoder, der anvendes til måling af sociale resultater

e)        detaljerede oplysninger om arten af og formålet med andre aktiver end kvalificerede porteføljevirksomheder og den fremgangsmåde og de kriterier, der anvendes til at udvælge disse aktiver, medmindre der er tale om kontanter eller kontantlignende instrumenter

f)         en beskrivelse af EuSEF'ens risikoprofil og af eventuelle risici i forbindelse med de aktiver, som fonden kan investere i, eller de investeringsmetoder, der kan anvendes

g)        en beskrivelse af EuSEF'ens værdiansættelsesprocedure og i givet fald af prissætningsmodeller til værdiansættelse af aktiver, herunder de metoder, der anvendes til at værdiansætte kvalificerede porteføljevirksomheder

h)        en beskrivelse af alle gebyrer og omkostninger med angivelse af de maksimale beløb, som direkte eller indirekte afholdes af investorerne

i)         en beskrivelse af, hvordan EuSEF-forvalterens vederlag beregnes, samt en offentliggørelse af fondens overskud

j)         EuSEF'ens historiske resultater, hvis disse oplysninger er tilgængelige

k)        den forretningsservice og øvrige hjælpetjenester, som EuSEF-forvalteren selv yder, eller som leveres af tredjeparter for at fremme udviklingen, væksten og i et vist omfang den løbende drift i de porteføljevirksomheder, som fonden investerer i, eller hvis disse tjenester eller aktiviteter ikke leveres eller udøves, en begrundelse herfor

l)         en beskrivelse af de procedurer, hvorefter EuSEF'en kan ændre sin investeringsstrategi eller investeringspolitik eller begge.

2.        Alle de i stk. 1 omhandlede oplysninger skal være reelle, klare og må ikke være vildledende. De skal holdes ajour og regelmæssigt tages op til revision.

3.        Hvis EuSEF-forvalteren skal offentliggøre et prospekt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF eller i medfør af national ret om EuSEF'en, kan de i stk. 1 omhandlede oplysninger enten leveres separat eller som en del af prospektet.

4.        Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24 vedrørende foranstaltninger, der præciserer:

a)        indholdet af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra b)-e) og k)

b)        hvordan de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra b)-e) og k), kan præsenteres på en ensartet måde for at sikre størst mulig sammenlignelighed

ba)      de principper, der finder anvendelse i forbindelse med udarbejdelsen af de metoder, der anvendes til vurdering af de kvalificerede porteføljevirksomheder som omhandlet i stk. 1, litra g).

Artikel 13a

1.        Forvaltere sikrer, at der udpeges en enkelt depositar for hver enkelt EuSEF, de forvalter, i overensstemmelse med denne artikel.

2.        Depositaren skal være et foretagende, der er underkastet tilsynsregler og løbende tilsyn. Det skal indgå i de af medlemsstaterne fastlagte kategorier af foretagender, der kan vælges som depositar i henhold til artikel 23, stk. 3, i direktiv 2009/65/EF.

3.        Depositaren er ansvarlig for at kontrollere ejerskabet over den kvalificerede EuSEF’s aktiver og fører regnskab hermed.

4.        Depositaren har ansvaret over for EuSEF’en og dens investorer for alle tab, disse måtte lide som følge af forsømmelse eller en bevidst undladelse af at udføre opgaverne.

KAPITEL III

TILSYN OG ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Artikel 14

1.        EuSEF-forvaltere, som ønsker at anvende betegnelsen "europæisk social iværksætterfond", når de markedsfører deres iværksætterfonde, underretter hjemlandets kompetente myndighed herom og indgiver følgende oplysninger:

a)        identiteten af de personer, som rent faktisk forvalter EuSEF'erne

b)        identiteten af de EuSEF'er, hvis andele skal markedsføres, og deres investeringsstrategier

c)        oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet for at opfylde kravene i kapital II

d)        en liste over de medlemsstater, hvor EuSEF-forvalteren ønsker at markedsføre de enkelte EuSEF'er.

2.        Hjemlandets kompetente myndighed godkender kun EuSEF-forvalteren, hvis den finder det godtgjort, at

a)        de i stk. 1 krævede oplysninger er indgivet

b)        de foranstaltninger, der er indberettet i overensstemmelse med stk. 1, litra c), kan opfylde kravene i kapitel II.

3.        Godkendelsen skal være gyldig på hele Unionens område og give EuSEF-forvaltere mulighed for at markedsføre EuSEF'ene under betegnelsen "europæiske sociale iværksætterfonde" i hele Unionen.

Artikel 15

EuSEF-forvalteren ajourfører de oplysninger, som er indgivet til den kompetente myndighed i det hjemland, hvor EuSEF-forvalteren har til hensigt:

a)        at markedsføre nye EuSEF'er

b)        at markedsføre en eksisterende EuSEF, hvor karakteristikaene i artikel 14, stk. 1, er blevet ændret.

Artikel 16

1.        Hjemlandets kompetente myndighed underretter umiddelbart efter godkendelse af en EuSEF-forvalter de i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, litra d), angivne medlemsstater og ESMA om godkendelsen af EuSEF-forvalter.

2.        De i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, litra d), angivne værtslande pålægger ikke den i overensstemmelse med artikel 14 godkendte EuSEF-forvalter krav eller administrative procedurer i forbindelse med markedsføring af dennes EuSEF'er og kræver ikke forudgående godkendelse af markedsføringen, inden den indledes.

3.        For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel udarbejder ESMA udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som fastsætter underretningens format.

4.        ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den (10)*.

5.        Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i stk. 3 omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 17

1.        ESMA fører en central database, som er offentligt tilgængelig via internettet, med en fortegnelse over alle EuSEF’er og alle EuSEF-forvaltere, der er godkendt i Unionen, samt de lande, hvor de opererer, i overensstemmelse med nærværende forordning.

2.        ESMA og medlemsstaternes kompetente myndigheder informerer investorer, forvaltere af investeringsfonde og virksomheder om, at EuSEF’en findes.

Artikel 18

Hjemlandets kompetente myndighed fører tilsyn med overholdelsen af kravene i denne forordning.

Artikel 19

De kompetente myndigheder tillægges i overensstemmelse med national ret alle de tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, der er nødvendige for, at de kan udøve deres funktioner. De har særlig beføjelse til at:

a)        anmode om adgang til ethvert dokument i enhver form og modtage eller tage en kopi deraf

b)        kræve, at EuSEF-forvalteren omgående afgiver oplysninger

c)        kræve oplysninger fra enhver person vedrørende de aktiviteter, som udøves af EuSEF-forvalteren eller EuSEF'en

d)        aflægge anmeldte eller uanmeldte kontrolbesøg

e)        træffe passende foranstaltninger til at sikre, at en EuSEF-forvalter fortsat overholder kravene i denne forordning

f)         udstede et påbud for at sikre, at en EuSEF-forvalter opfylder kravene i denne forordning og afholder sig fra at gentage adfærd, som kan indebære en overtrædelse af nærværende forordning.

Artikel 20

1.        Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om ▌sanktioner for overtrædelse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. ▌Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

2.        Medlemsstaterne giver senest (11)* Kommissionen og ESMA meddelelse om reglerne omhandlet i stk. 1. De giver omgående Kommissionen og ESMA meddelelse om eventuelle senere ændringer af disse.

Artikel 21

1.        Hjemlandets kompetente myndighed træffer passende foranstaltninger, jf. stk. 2, hvis EuSEF-forvalteren:

a)        ikke opfylder kravene om porteføljesammensætning i henhold til artikel 5

b)        ikke markedsfører EuSEF'er for berettigede investorer i overensstemmelse med artikel 6

c)        anvender betegnelsen "europæisk social iværksætterfond" uden at være godkendt af den kompetente myndighed i hjemlandet i overensstemmelse med artikel 14.

2.        I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, træffer hjemlandets kompetente myndighed følgende foranstaltninger, hvis det er relevant:

a)        forbyder anvendelse af betegnelsen "europæisk social iværksætterfond" til markedsføring af en eller flere af EuSEF-forvalterens EuSEF'er

b)        sletter EuSEF-forvalteren af registret.

3.        Hjemlandets kompetente myndigheder underretter omgående de kompetente myndigheder i de i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, litra d), angivne værtslande og ESMA om, at EuSEF-forvalteren er slettet af det register, der er omhandlet i stk. 1, litra b).

4.        Retten til at markedsføre en eller flere EuSEF'er under betegnelsen "europæisk social iværksætterfond" i Unionen ophører med øjeblikkelig virkning fra datoen for den kompetente myndigheds beslutning, jf. stk. 2, litra a) eller b).

Artikel 22

1.        De kompetente myndigheder samarbejder med ESMA for så vidt angår nærværende forordning i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1095/2010.

2.        De kompetente myndigheder giver omgående ESMA alle de oplysninger, der er nødvendige for, at den kan varetage sine opgaver i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1095/2010. ESMA og de kompetente myndigheder udveksler navnlig al den information og dokumentation, der er nødvendig for at påvise og afhjælpe overtrædelser af nærværende forordning.

2a.      I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de kompetente myndigheder, hvad angår udførelsen af deres respektive opgaver i henhold til denne forordning, kan de pågældende myndigheder forelægge sagen for ESMA med henblik på mægling i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 23

1.        Alle personer, der arbejder eller har arbejdet for de kompetente myndigheder eller ESMA, samt revisorer eller eksperter, der handler på de kompetente myndigheders og ESMA's vegne, har tavshedspligt. Ingen af de fortrolige oplysninger, de modtager i forbindelse med deres hverv, må videregives til andre personer eller myndigheder, undtagen i summarisk eller aggregeret form, således at de enkelte EuSEF-forvaltere og EuSEF'er ikke kan identificeres, medmindre der er tale om tilfælde, der er omfattet af straffelovgivningen og procedurer i nærværende forordning.

2.        Medlemsstaternes kompetente myndigheder og ESMA forhindres ikke i at udveksle oplysninger i henhold til nærværende forordning eller anden EU-lovgivning, som finder anvendelse på EuSEF-forvaltere og EuSEF'er.

3.        Hvis kompetente myndigheder og ESMA modtager fortrolige oplysninger i henhold til stk. 1, må de kun anvende dem som led i varetagelsen af deres opgaver og med henblik på administrative og retslige procedurer.

KAPITEL IV

OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 24

1.        Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter på de i denne artikel anførte betingelser.

2.        De delegerede beføjelser i artikel 2, stk. 3, artikel 3, stk. 2, artikel 8, stk. 5, artikel 9, stk. 2, og artikel 13, stk. 4, tillægges Kommissionen for en periode på fire år fra tidspunktet for denne forordnings ikrafttræden. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af fireårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.        Den i artikel 2, stk. 3, artikel 3, stk. 2, artikel 8, stk. 5, artikel 9, stk. 2, og artikel 13, stk. 4, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.        Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.        En delegeret retsakt træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 25

1.        Kommissionen tager denne forordning op til revision senest (12)* Revisionen skal indbefatte en generel undersøgelse af, hvordan reglerne i denne forordning fungerer, og de erfaringer der er gjort med at anvende dem, herunder:

a)        det omfang, hvori betegnelsen "europæisk social iværksætterfond" er blevet anvendt af EuSEF-forvaltere i forskellige medlemsstater inden for landets grænser eller på tværs af grænser

aa)      en analyse af EuSEF’ernes geografiske placeringer og af de geografiske placeringer af de kvalificerede porteføljevirksomheder, som de investerer i

b)        EuSEF'ers anvendelse af de forskellige kvalificerede investeringer og hvordan dette har haft indflydelse på udviklingen af sociale virksomheder i hele Unionen

ba)      det hensigtsmæssige i at oprette et europæisk mærke for "sociale virksomheder"

c)        den praktiske anvendelse af kriterierne for afgrænsning af kvalificerede porteføljevirksomheder og virkningerne heraf for udviklingen af sociale virksomheder i hele Unionen og deres positive sociale resultater

ca)      en analyse af de procedurer, som er indført af EuSEF-forvaltere, med henblik på at måle de positive sociale resultater af de kvalificerede porteføljevirksomheder, der er omhandlet i artikel 9, og en vurdering af mulighederne for at indføre harmoniserede standarder for at måle de sociale resultater på EU-plan på en måde, der er i overensstemmelse med EU’s socialpolitik

d)        denne forordnings anvendelsesområde, herunder muligheden for at udvide markedsføringen af EuSEF’er til også at omfatte private investorer og yderligere foranstaltninger til beskyttelse af investorer, som en sådan udvidelse af anvendelsesområdet ville omfatte

da)      den praktiske anvendelse af depositarordningen for EuSEF’er og indvirkningen heraf

db)      hensigtsmæssigheden i, at forordningen kommer til at omfatte en europæisk skatteordning med henblik på at fremme socialt iværksætteri.

2.        Efter den i stk. 1 omhandlede revision og efter høring af ESMA forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, i givet fald ledsaget af et lovgivningsmæssigt forslag.

Artikel 25a

Senest den ... (13)* vurderer ESMA de personale- og ressourcebehov, som opstår som følge af overtagelsen af dens beføjelser og opgaver i henhold til denne forordning, og forelægger en rapport for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

Artikel 25b

Ændring af direktiv 2009/65/EF

I artikel 50, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF indsættes som nummer:

"i) europæiske sociale iværksætterfonde i henhold til artikel 3, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2012 af … [om europæiske sociale iværksætterfonde] (14) op til maksimalt 10 %."

Artikel 26

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 22. juli 2013 med undtagelse af artikel 2, stk. 3, artikel 3, stk. 2, artikel 8, stk. 5, artikel 9, stk. 2, og artikel 13, stk. 4, som anvendes fra datoen for forordningens ikrafttræden.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

På Europa-Parlamentets vegne                   På Rådets vegne

Formand                                                       Formand

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)

* Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv; udgået tekst er markeret med symbolet ▌.

(3)

              EUT C … af …, s. ….

(4)

              EUT C af …, s. .

(5)

              EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32.

(6)

              EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1.

(7)

             EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.

(8)

             EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(9)

             EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(10)

*             EUT: Indsæt venligst datoen 24 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

(11)

*              EUT: Indsæt venligst datoen 24 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

(12)

*              EUT: Indsæt venligst datoen 24 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

(13)

*              EUT: Indsæt venligst datoen 1 år efter denne forordnings ikrafttræden.

(14)

             EUT L …


UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (25.4.2012)

til Økonomi- og Valutaudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske sociale iværksætterfonde

(COM(2011)0862 – C7‑0489/2011 – 2011/0418(COD))

Ordfører for udtalelse: Pervenche Berès

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Efterhånden som investorer også forfølger sociale mål og ikke kun søger at opnå økonomisk gevinst, er der i Unionen i stigende omfang begyndt at opstå et marked for sociale investeringer, som til dels består af investeringsfonde rettet mod sociale virksomheder. Sådanne investeringsfonde yder finansiering til sociale virksomheder, som med innovative løsninger på sociale problemer og et værdifuldt bidrag til opfyldelse af målsætningerne i Europa 2020-strategien er drivkraften i den sociale udvikling.

(1) Efterhånden som investorer også forfølger sociale mål og ikke kun søger at opnå økonomisk gevinst, er der i Unionen i stigende omfang begyndt at opstå et marked for sociale investeringer, som til dels består af investeringsfonde rettet mod sociale virksomheder. Sådanne investeringsfonde yder finansiering til sociale virksomheder, som med innovative løsninger på sociale problemer, støtte til løsning af sociale problemer som følge af finanskrisen og et værdifuldt bidrag til opfyldelse af målsætningerne i Europa 2020-strategien er drivkraften i den sociale udvikling.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Sociale virksomheder omfatter en lang række virksomheder, som antager forskellige retlige former, og som leverer sociale tjenester eller varer til udsatte eller marginaliserede personer. Sådanne tjenester omfatter formidling af bolig, sundhedspleje, hjælp til ældre eller handicappede, børnepasning, adgang til beskæftigelse og uddannelse samt plejetjenester. Sociale virksomheder omfatter også virksomheder, som producerer varer eller tjenester med et socialt sigte, men hvis aktiviteter ikke nødvendigvis består i at levere sociale goder eller tjenester. Disse aktiviteter omfatter social og erhvervsmæssig integration via adgang til beskæftigelse for mennesker, som er dårligt stillet som følge af utilstrækkelige kvalifikationer eller sociale eller erhvervsmæssige problemer, der fører til udelukkelse og marginalisering.

(8) Sociale virksomheder omfatter en lang række virksomheder, som antager forskellige retlige former, og som leverer sociale tjenester eller varer til udsatte eller marginaliserede personer for at fremme og sikre lige adgang til sådanne varer og tjenester. Sådanne tjenester omfatter, men er ikke begrænset til, bekæmpelse af fattigdom, formidling af bolig, sundhedspleje, hjælp til ældre eller handicappede, børnepasning, adgang til almen uddannelse, herunder undervisning i den tidlige barndom, beskæftigelse og erhvervsuddannelse samt plejetjenester. Sociale virksomheder omfatter også virksomheder, som producerer varer eller tjenester med et socialt sigte, men hvis aktiviteter ikke nødvendigvis består i at levere sociale goder eller tjenester. Disse aktiviteter omfatter, men er ikke begrænset til, social og erhvervsmæssig integration via adgang til beskæftigelse for mennesker, som er dårligt stillet som følge af utilstrækkelige kvalifikationer eller sociale eller erhvervsmæssige problemer, der fører til udelukkelse og marginalisering.

Begrundelse

Fattigdom er helt tydeligt en væsentlig årsag til social udelukkelse og andre sociale problemer.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23) For at sikre effektivt tilsyn med kravene i denne forordning bør den også indeholde bestemmelser om en procedure for grænseoverskridende underretning mellem de kompetente tilsynsmyndigheder, som igangsættes ved registrering af EuSEF-forvalteren i hjemlandet.

(23) For at sikre effektivt tilsyn med kravene i denne forordning bør den også indeholde bestemmelser om en automatisk procedure for grænseoverskridende underretning mellem de kompetente tilsynsmyndigheder, som igangsættes ved registrering af EuSEF-forvalteren i hjemlandet. Der bør ligeledes automatisk udveksles tilsynsoplysninger mellem de kompetente myndigheder i hjem- og værtslandene og ESMA.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27) Der bør udveksles tilsynsoplysninger mellem de kompetente myndigheder i hjem- og værtslandene og ESMA.

udgår

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Denne forordning finder anvendelse på forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, jf. definitionen i artikel 3, stk. 1, litra b), der er etableret i Unionen og underlagt registreringspligt hos de kompetente myndigheder i deres hjemland, jf. artikel 3, stk. 3, litra a), i direktiv 2011/61/EU, forudsat at de pågældende forvaltere forvalter EuSEF's porteføljer, hvis samlede forvaltede aktiver ikke overstiger en tærskelværdi på 500 mio. EUR, eller i medlemsstater, hvor euroen ikke er den officielle valuta, modværdien i national valuta på den dato, hvor denne forordning træder i kraft.

1. Denne forordning finder anvendelse på forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, jf. definitionen i artikel 3, stk. 1, litra b), der er etableret i Unionen og underlagt registreringspligt hos de kompetente myndigheder i deres hjemland, jf. artikel 3, stk. 3, litra a), i direktiv 2011/61/EU, forudsat at de pågældende forvaltere forvalter EuSEF's porteføljer, hvis samlede forvaltede aktiver ikke overstiger en tærskelværdi på 500 mio. EUR, eller i medlemsstater, hvor euroen ikke er den officielle valuta, modværdien i national valuta på den dato, hvor denne forordning træder i kraft.

 

Der kan i forbindelse med EuSEF's investeringer i kvalificerede porteføljevirksomheder inden for sociale boliger og andre sektorer med social relevans og med en høj investeringsintensitet indføres en højere tærskelværdi fra sag til sag.

Begrundelse

Ændringsforslag foreslået af Det Europæiske Netværk af Byer og Regioner for Social Økonomi med henblik på at sikre fleksibilitet i tilfælde af visse former for positiv social indvirkning, bortset fra virksomheder med højere kapitalintensitet.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24 for så vidt angår fastlæggelse af metoderne til beregning af tærskelværdien i stk. 1 og til løbende overvågning af, om tærskelværdien overholdes.

3. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24 for så vidt angår fastlæggelse af metoderne til beregning af de behørige tærskelværdier i stk. 1 og til løbende overvågning af, om tærskelværdien overholdes.

Begrundelse

Det er nødvendigt at udarbejde objektive kriterier for højere tærskelværdier i forbindelse med ændringsforslaget forslået af Det Europæiske Netværk af Byer og Regioner for Social Økonomi, således at der sikres fleksibilitet i tilfælde af visse former for positiv social indvirkning, bortset fra virksomheder med højere kapitalintensitet.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra c – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I tilfælde af gæld eller lån som omtalt i litra c, nr. ii) og iv), skal der fastsættes renter på et niveau, som ikke underminerer opfyldelsen af de primære sociale mål for de kvalificerede porteføljevirksomheder ved at begrænse geninvesteringen af overskud.

Begrundelse

De sociale virksomheder skal kunne bruge gældsinstrumenter, men denne bestemmelse forhindrer, at renteudgifterne forstyrrer opfyldelsen af det primære sociale mål.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra d – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) en virksomhed, som på det tidspunkt, hvor EuSEF'en foretager en investering, ikke er noteret på et reguleret marked, jf. definitionen i artikel 4, stk. 1, nr. 14), i direktiv 2004/39/EF, som enten har en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR eller en samlet årlig balance på højst 43 mio. EUR, og som ikke selv er en kollektiv investeringsvirksomhed, og som

 

d) "kvalificeret porteføljevirksomhed": en virksomhed, som ikke selv er en kollektiv investeringsvirksomhed, og som på det tidspunkt, hvor EuSEF'en foretager en investering, ikke er noteret på et reguleret marked, jf. definitionen i artikel 4, stk. 1, nr. 14), i direktiv 2004/39/EF, som, undtagen hvis det drejer sig om virksomheder, der beskæftiger sig med sociale boliger eller andre sektorer med social relevans, som har en høj investeringsintensitet, enten har en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR eller en samlet årlig balance på højst 43 mio. EUR, og som ikke selv er en kollektiv investeringsvirksomhed, og som

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra d – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) tilstræber målbare og positive sociale resultater som sin primære målsætning i overensstemmelse med dens vedtægter, statutter eller andet dokument, som kræves til dens oprettelse, hvor:

 

i) i overensstemmelse med dens vedtægter, statutter eller andet dokument, som kræves til dens oprettelse, tilstræber målbare og positive sociale resultater som sin primære målsætning, frem for at skabe profit for sine ejere, medlemmer og aktionærer, hvor:

 

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra d – nr. i – første led

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- virksomheden leverer tjenester eller varer til udsatte eller marginaliserede personer, eller

– virksomheden leverer tjenester eller varer med et socialt udbytte, og/eller

 

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra d – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii) anvender overskud til at opfylde sin primære målsætning i stedet for at udlodde overskud og har indført på forhånd fastlagte procedurer og regler for de tilfælde, hvor overskud udloddes til aktionærer og ejere

ii) geninvesterer overskud med henblik på opfyldelse af sin primære målsætning i stedet for at udlodde overskud og har indført på forhånd fastlagte procedurer og regler for de tilfælde, hvor overskud udloddes; sådanne regler skal sikre, at en eventuel udlodning af overskud ikke kan underminere den primære målsætning

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra d – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii) ledes på en ansvarlig og gennemsigtig måde, særlig ved at involvere de arbejdstagere, kunder og interessenter, som berøres af dens aktiviteter

iii) ledes på en aktiv, ansvarlig og gennemsigtig måde, særlig ved at involvere de arbejdstagere, kunder og/eller interessenter, som berøres af dens aktiviteter

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24, som anfører kriterierne for fastsættelsen af kvalificerede porteføljevirksomheder, der beskæftiger sig med sociale boliger og andre sektorer med social relevans, som har en høj investeringsintensitet, og de passende tærskelværdier for nettoomsætning og status, som samlet anvendes til formålene som anført i stk. 1, litra d).

Begrundelse

Det er nødvendigt at udarbejde objektive kriterier for højere tærskelværdier i forbindelse med ændringsforslaget stillet af Det Europæiske Netværk af Byer og Regioner for Social Økonomi, således at der sikres fleksibilitet i tilfælde af visse former for positiv social indvirkning, bortset fra virksomheder med højere investeringsintensitet.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 7 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) udøve deres forretningsaktiviteter således, at de på bedste måde fremmer interesserne hos de EuSEF'er, de forvalter, hos investorerne i disse EuSEF'er og markedets integritet

c) udøve deres forretningsaktiviteter således, at de fremmer den positive sociale indvirkning af de kvalificerede porteføljevirksomheder, der er investeret i, og på bedste måde fremmer interesserne hos de EuSEF'er, de forvalter, hos investorerne i disse EuSEF'er og markedets integritet

Begrundelse

Forvaltere af europæiske sociale iværksætterfonde skal prioritere at opnå en positiv social indvirkning.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 7 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) udvise stor omhu ved udvælgelse og løbende overvågning af investeringer i kvalificerede porteføljevirksomheder

d) udvise stor omhu ved udvælgelse og løbende overvågning af investeringer i kvalificerede porteføljevirksomheder og deres positive sociale indvirkning

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hjemlandets kompetente myndigheder underretter de kompetente myndigheder i de i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, litra d), angivne værtslande om, at EuSEF-forvalteren er slettet af det register, der er omhandlet i stk. 1, litra b).

3. Hjemlandets kompetente myndigheder underretter omgående de kompetente myndigheder i de i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, litra d), angivne værtslande og ESMA om, at EuSEF-forvalteren er slettet af det register, der er omhandlet i stk. 1, litra b).

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) den praktiske anvendelse af kriterierne for afgrænsning af kvalificerede porteføljevirksomheder og virkningerne heraf for udviklingen af sociale virksomheder i hele Unionen

c) den praktiske anvendelse af kriterierne for afgrænsning af kvalificerede porteføljevirksomheder og virkningerne heraf for udviklingen af sociale virksomheder i hele Unionen samt deres positive sociale indvirkning

PROCEDURE

Titel

Europæiske sociale iværksætterfonde

Referencer

COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

17.1.2012

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

20.4.2012

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Pervenche Berès

26.3.2012

 

 

 

Behandling i udvalg

24.4.2012

 

 

 

Dato for vedtagelse

24.4.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

16

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Edit Bauer, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Jelko Kacin, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu, Emilie Turunen


UDTALELSE fra Retsudvalget (27.4.2012)

til Økonomi- og Valutaudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske sociale iværksætterfonde

(COM(2011)0862 – C7‑0489/2011 – 2011/0418(COD))

Ordfører for udtalelse: Dimitar Stoyanov

KORT BEGRUNDELSE

Forslaget til forordning fastsætter de retlige rammer, hvorved forskellige typer investeringsfonde kan få status som "europæiske sociale iværksætterfonde", og de respektive "pas". Formålet er at skabe en europæisk sektor for investering i juridiske personer, der driver almennyttige aktiviteter med henblik på at opfylde forskellige mål af social art.

Forslaget til forordning fastsætter de kriterier, i form af disponible aktiver, som en fond skal opfylde for at opnå ovennævnte status og pas. Det indeholder også de krav, der skal opfyldes af forvaltere af venturekapitalfonde, og de restriktioner på investeringer, der kan foretages ved hjælp af fondens aktiver.

Det skal bemærkes, at der allerede eksisterer to direktiver om investeringsfonde: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF. Disse indeholder reglerne for investeringsfonde og deres forvaltning og de regler, der gælder for investorerne i disse fonde. Denne udtalelse har til formål at sikre, at forslaget til forordning er i overensstemmelse med disse eksisterende retsakter.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a) Af hensyn til klarhed og åbenhed er det nødvendigt, at forvalterne af EuSEF over for investorer og alle andre deltagere redegør for deres egne eventuelle forbindelser til politiske partier eller organisationer, for deres hidtidige faglige erfaringer og for de erfaringer, de indsamler som EuSEF-forvaltere.

Begrundelse

Som følge af målsætningen for EuSEF skal det undgås, at forvaltningen bliver en mekanisme til at fordele goderne mellem medlemmer af politiske partier. Alle eventuelle forbindelser til politiske partier eller organisationer skal offentliggøres for investorerne.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

а) "europæisk social iværksætterfond" (EuSEF): en kollektiv investeringsvirksomhed, som investerer mindst 70 procent af sin samlede indbetalte kapital og ikke-indkaldte forpligtede kapital i aktiver, som er kvalificerede investeringer

а) "europæisk social iværksætterfond" (EuSEF): en kollektiv investeringsvirksomhed, som investerer mindst 70 procent af sin samlede indbetalte kapital og ikke-indkaldte forpligtede kapital i aktiver, som er kvalificerede investeringer, uanset om denne kollektive investering er af den åbne eller lukkede type

Begrundelse

Præciserer teksten for at lukke et hul i lovgivningen, som ville føre til, at den ville blive fortolket subjektivt.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra а

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

а) "europæisk social iværksætterfond" (EuSEF): en kollektiv investeringsvirksomhed, som investerer mindst 70 procent af sin samlede indbetalte kapital og ikke-indkaldte forpligtede kapital i aktiver, som er kvalificerede investeringer

а) "europæisk social iværksætterfond" (EuSEF): en kollektiv investeringsvirksomhed, som investerer mindst 70 procent af sin indbetalte kapital og ikke-indkaldte forpligtede kapital i aktiver, som er kvalificerede investeringer

Begrundelse

Begrundelse vedrører kun den bulgarske udgave af teksten.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra d – underpunkt ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii) anvender overskud til at opfylde sin primære målsætning i stedet for at udlodde overskud og har indført på forhånd fastlagte procedurer og regler for de tilfælde, hvor overskud udloddes til aktionærer og ejere

ii) hovedsageligt anvender overskud til at opfylde sin primære målsætning ved at investere det i virksomheden, uden at dette dog påvirker bestemmelserne i efterfølgende underpunkt

Begrundelse

Forordningsforslaget sigter på gennem investeringer at hjælpe almennyttige virksomheder, hvis hovedformål ganske vist ikke er at skabe et overskud, men at udvide deres almennyttige virksomhed. Man bør heller ikke se bort fra investorernes interesser, idet de i første række tilstræber et overskud. Det er grunden til, at underpunkt ii) skal deles i to for klart at understrege, at almennyttige virksomheder skal bestræbe sig på ikke blot at geninvestere deres driftsoverskud, men også sikre rentabiliteten af deres investeringer.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra d – underpunkt ii a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iia) for at sikre rentabiliteten af EuSEF's investeringer har indført på forhånd fastsatte procedurer i de situationer, hvor overskuddet udloddes til aktionærerne og ejerne, bl.a. ved at give dem præferencestilling i forbindelse med udlodning af overskud i forbindelse med EuSEF-investeringer

Begrundelse

Forordningsforslaget sigter på gennem investeringer at hjælpe almennyttige virksomheder, hvis hovedformål ganske vist ikke er at skabe et overskud, men at udvide deres almennyttige virksomhed. Man bør heller ikke se bort fra investorernes interesser, idet de i første række tilstræber et overskud. Det er grunden til, at underpunkt ii) skal deles i to for klart at understrege, at almennyttige virksomheder skal bestræbe sig på ikke blot at geninvestere deres driftsoverskud, men også sikre rentabiliteten af deres investeringer.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra d – underpunkt iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii) ledes på en ansvarlig og gennemsigtig måde, særlig ved at involvere de arbejdstagere, kunder og interessenter, som berøres af dens aktiviteter

iii) ledes på en ansvarlig og gennemsigtig måde, særlig ved i de juridiske dokumenter vedrørende virksomhedens stiftelse at optage muligheden for at involvere de arbejdstagere og interessenter, som berøres af dens aktiviteter, i virksomhedens ledelse

Begrundelse

Originalteksten tilsigter at sikre, at det personale, som er ansat i den almennyttige virksomhed, eller som berøres af dens aktiviteter, kan deltage i ledelsen. Ændringsforslaget går ud på at udvide og styrke denne bestemmelse ved at indføre et krav om, at denne deltagelse nedfældes i stiftelsesdokumenterne. Desuden vil det være uhensigtsmæssigt at lade kunderne deltage i virksomhedens ledelse.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g) "forpligtet kapital": en forpligtelse, hvorefter en person har givet tilsagn om at erhverve en interesse i en EuSEF eller at yde kapitalbidrag til EuSEF'en

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Begrundelse

Vedrører ikke den danske tekst.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. EuSEF-forvaltere sikrer, at der ved erhvervelse af aktiver, som ikke er kvalificerede investeringer, højst anvendes 30 procent af fondens samlede indbetalte kapital og ikke-indkaldte forpligtede kapital til erhvervelse af aktiver, som ikke er kvalificerede investeringer; der tages ikke hensyn til kortfristede beholdninger af kontanter eller kontantlignende instrumenter ved beregning af denne grænseværdi.

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Begrundelse

Vedrører ikke den danske tekst.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Artikel 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bestemmelserne om værdiansættelse af aktiver skal være fastlagt i EuSEF's vedtægter.

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Begrundelse

Vedrører ikke den danske tekst.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ia) en liste over forvalterens tidligere faglige aktiviteter og nuværende faglige aktiviteter i forbindelse med ledelsen af EuSEF'en og en liste over de emneområder, inden for hvilke de pågældende faglige aktiviteter har været udøvet

Begrundelse

Der skal sikres den størst mulige grad af åbenhed vedrørende forvalterens person og professionalisme.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra i b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ib) eventuelle tidligere eller nuværende forbindelser og tilhørsforhold til, medlemskab af og hverv i politiske partier og/eller organisationer

Begrundelse

Kravet om klarhed og åbenhed forudsætter, at investorerne kan gøre sig bekendt med eventuelle forbindelser mellem forvalteren og politiske partier eller organisationer.

PROCEDURE

Titel

Europæiske sociale iværksætterfonde

Referencer

COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

17.1.2012

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

17.1.2012

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Dimitar Stoyanov

25.1.2012

 

 

 

Behandling i udvalg

26.3.2012

 

 

 

Dato for vedtagelse

26.4.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Karin Kadenbach


PROCEDURE

Titel

Europæiske sociale iværksætterfonde

Referencer

COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD)

Dato for høring af EP

7.12.2011

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

17.1.2012

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

20.4.2012

IMCO

17.1.2012

JURI

17.1.2012

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

IMCO

29.2.2012

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Sophie Auconie

25.10.2011

 

 

 

Behandling i udvalg

20.3.2012

26.4.2012

 

 

Dato for vedtagelse

31.5.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

37

4

2

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Sophie Auconie, Thijs Berman, Vicky Ford, Danuta Maria Hübner, Olle Ludvigsson, Mario Mauro, Theodoros Skylakakis

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Margrete Auken

Dato for indgivelse

6.6.2012

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik