RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta

  6.6.2012 - (COM(2011)0862 – C7‑0489/2011 – 2011/0418(COD)) - ***I

  Majandus- ja rahanduskomisjon
  Raportöör: Sophie Auconie


  Menetlus : 2011/0418(COD)
  Menetluse etapid istungitel

  EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

  ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta

  (COM(2011)0862 – C7‑0489/2011 – 2011/0418(COD))

  (Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

  Euroopa Parlament,

  –   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2011)0862),

  –   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepanku Euroopa Parlamendile (C7‑0489/2011),

  –   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

  –   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 23. mai 2012. aasta arvamust[1],

  –   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

  –   võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni ja õiguskomisjoni arvamusi (A7-0194/2012),

  1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

  2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

  3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

  EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSED[2]*

  komisjoni ettepanekule

  ---------------------------------------------------------

  EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS

  Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta

  (EMPs kohaldatav tekst)

  EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114,

  võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

  pärast seadusandliku akti eelnõu edastamist liikmesriikide parlamentidele,

  võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust[3],

  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust[4],

  toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt

  ning arvestades järgmist:

  (1)       Kuna investorid on üha enam sihiks võtnud ka sotsiaalsed eesmärgid, mitte ainult rahalise kasu, on Euroopa Liidus tekkinud sotsiaalsete investeeringute turg, mille osa on sotsiaalettevõtetele suunatud investeerimisfondid. Sellised investeerimisfondid annavad rahalisi vahendeid sotsiaalettevõtetele, mis suunavad ühiskondlikke muutusi, pakkudes innovatiivseid lahendusi sotsiaalprobleemidele, aidates leevendada finantskriisi sotsiaalseid tagajärgi ja panustades Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamisse.

  (1 a)    Käesolev määrus on osa sotsiaalettevõtluse algatusest, mille komisjon esitas oma 25. oktoobri 2011. aasta teatises „Sotsiaalmajanduse ja sotsiaalse innovatsiooni keskmes olevate sotsiaalettevõtete edendamisele suunatud majanduskeskkonna loomine”.

  (2)       On vaja kehtestada ühtne eeskirjade raamistik seoses nimetuse „Euroopa sotsiaalettevõtlusfond” kasutamisega, eelkõige seoses selle nimetuse all tegutsevate fondide portfelli struktuuri, nende aktsepteeritavate investeerimisobjektide ja investeerimisvahenditega, mida nad võivad kasutada, ning selliste investorite kategooriatega, kes võivad neisse fondidesse investeerida ELi ühtsete eeskirjade alusel. Ühise raamistiku puudumisel on oht, et liikmesriigid võtavad riiklikul tasandil lahknevaid meetmeid, millel on otsene negatiivne mõju siseturu heale toimimisele ja takistavad seda, kuna kõikjal ELis tegutseda soovivate fondide suhtes kohaldataks eri liikmesriikides eri eeskirju. Peale selle võivad lahknevad kvaliteedinõuded portfelli struktuuri, investeerimisobjektide ja aktsepteeritavate investorite kohta põhjustada investorite eri tasemel kaitse ning tekitada segadust seoses Euroopa sotsiaalettevõtlusfondiga seonduva investeerimisettepanekuga. Lisaks peaksid investorid olema suutelised võrdlema eri sotsiaalettevõtlusfondide investeerimisettepanekuid. Vaja on kõrvaldada olulised tõkked Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide piiriüleselt vahendite kogumiselt, vältida konkurentsimoonutusi nende fondide vahel ning ennetada võimalike täiendavate tõkete tekkimist kaubandusele ja olulisi konkurentsimoonutusi tulevikus. Seega on asjaomane õiguslik alus ELi toimimise lepingu artikkel 114 tõlgendatuna kooskõlas Euroopa Liidu Kohtu väljakujunenud kohtupraktikaga.

  (3)       Vaja on võtta vastu määrus, millega kehtestatakse Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide suhtes kohaldatavad ühtsed eeskirjad ning selliste fondivalitsejate vastavad kohustused kõigis liikmesriikides, kes soovivad kaasata kapitali kogu ELis nimetuse „Euroopa sotsiaalettevõtlusfond” all. Nende nõuetega peaks olema tagatud sellistesse fondidesse investeerida soovivate investorite usaldus.

  (3 a)    Käesoleva määruse eesmärk ei ole õõnestada liikmesriikide olemasolevaid süsteeme, mis võimaldavad investeerida sotsiaalettevõtetesse, vaid täiendada neid Euroopa Liidu tasandil.

  (4)       Nimetuse „Euroopa sotsiaalettevõtlusfond” kasutamise kvaliteedinõuete kindlaksmääramine määruse vormis peaks tagama nende nõuete otsese kohaldatavuse selliste ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate valitsejate suhtes, kes kaasavad rahalisi vahendeid seda nimetust kasutades. See tagaks nimetuse kasutamise ühtsed tingimused, ennetades siseriiklike nõuete lahknemist direktiivi ülevõtmise tulemusena. Määrusega kaasneks see, et seda nimetust kasutavate ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate valitsejad peaksid järgima samu eeskirju kogu ELis, mis tõstaks ka sotsiaalettevõtetele suunatud fondidesse investeerida soovivate investorite usaldust. Määrusega vähendataks ka regulatiivset keerukust ning selliseid fonde reguleerivate sageli lahknevate siseriiklike eeskirjade järgimise kulu fondivalitsejate, eriti piiriüleselt kapitali kaasata soovivate fondivalitsejate jaoks. Määrusega peaks kaasa aidatama ka konkurentsimoonutuste kõrvaldamisele.

  (5)       Käesolev määrus täiendab ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate ning nende valitsejate suhtes kehtivaid üldisi ELi eeskirju, nagu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta[5] ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiiv 2011/61/EÜ alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta[6], ning ei piira nende kohaldamist. Käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvad ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad ning nende valitsejad esindavad direktiivi 2011/61/EÜ artikli 4 lõike 1 punktides a ja b määratletud alternatiivsete investeerimisfondide ja nende valitsejate allrühma ning seetõttu tuleb neil täita käesoleva määrusega ja direktiiviga 2011/61/EÜ nende suhtes kohaldatavaid asjakohaseid eeskirju.

  (6)       Käesolevat määrust ei kohaldata, kui ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate valitsejad ei soovi kasutada nimetust „Euroopa sotsiaalettevõtlusfond”. Sellistel juhtudel tuleks jätkuvalt kohaldada kehtivaid siseriiklikke eeskirju ning üldisi ELi eeskirju.

  (6 a)    Kuigi Euroopa sotsiaalettevõtlusfondidel võib olla oluline roll sotsiaalettevõtluse edendamisel ning kuigi fondide nõuetekohase kasutamise tagamiseks on kehtestatud kaitseabinõud, on olemas risk, et Euroopa sotsiaalettevõtlusfonde kasutatakse muudel kui ette nähtud eesmärkidel. Järelevalveasutused peaksid olema selles suhtes tähelepanelikud ja tuleks teostada läbivaatamine, mis tagaks kõikide võimalike õiguslünkade eemaldamise.

  (7)       Käesoleva määrusega tuleks kehtestada ühtsed eeskirjad Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide laadi, eelkõige portfelliettevõtjate kohta, millesse Euroopa sotsiaalettevõtlusfondidel on lubatud investeerida, ning investeerimiseks kasutatavate instrumentide kohta. Vajaliku selguse ja kindluse tagamiseks ning Euroopa sotsiaalfondide korra ärakasutamise vältimiseks mittekvalifitseeruvate investeerimisfondide poolt peaks käesolevas määruses kehtestatama ka ühtsed kriteeriumid nende sotsiaalettevõtete kindlaksmääramiseks, mis on aktsepteeritavad kvalifitseeruvad portfelliettevõtjad. Sotsiaalettevõtete peaeesmärk on positiivse sotsiaalse mõju saavutamine, mitte suurima võimaliku kasumi teenimine. Seepärast tuleks määrusega nõuda, et kvalifitseeruv portfelliettevõtja keskenduks mõõdetava positiivse sotsiaalse mõju saavutamisele, kasutaks kasumit peaeesmärgi saavutamiseks ning et ettevõtet juhitaks vastutustundlikult ja läbipaistvalt. Üldiselt kui erandlikel juhtudel kvalifitseeruv portfelliettevõtja soovib jaotada kasumi osanikele ja omanikele, siis peaks kvalifitseeruvas ettevõttes olema eelnevalt kindlaks määratud menetlused ja eeskirjad, kuidas kasumit osanike ja omanike vahel jagatakse. Eeskirjades peaks olema sätestatud, et kasumi jaotamine ei kahjusta ettevõtte esmast sotsiaalset eesmärki.

  (8)       Sotsiaalettevõtete hulka kuulub suur hulk ettevõtteid, mille peamine eesmärk on sotsiaalse mõju saavutamine, mitte omanikele ja osanikele kasumi tootmine, millel võib olla erinev õiguslik vorm ning mis pakuvad sotsiaalteenuseid või tooteid haavatavatele ja marginaliseeritud isikutele. Selliste teenuste alla kuuluvad vaesusega võitlemine, eluaseme ja tervishoiuteenuste kättesaadavaks tegemine, abi eakatele või puudega isikutele, lastehoiu korraldamine, juurdepääsu võimaldamine töökohtadele ja koolitusele ning sõltuvusprobleemidega tegelemine. Sotsiaalettevõtete hulka kuuluvad ka ettevõtted, mis kasutavad sotsiaalse eesmärgiga kaupade või teenuste tootmist, kuid mille tegevus võib jääda sotsiaalsete teenuste või toodete pakkumise valdkonnast välja. Sellised tegevused on sotsiaalne ja ametialane lõimumine töökohtadele juurdepääsu tagamise teel nendele isikutele, kes on viletsamas olukorras eelkõige ebapiisava kvalifikatsiooni või sotsiaalsete või ametialaste probleemide tõttu, millega kaasneb nende tõrjutus ja marginaliseerimine. Sellised ettevõtted kasutavad ülejääki peamiselt sotsiaalsete eesmärkide saavutamiseks ning neid ettevõtteid juhitakse vastutustundlikul ja läbipaistval moel, eelkõige kaasates töötajaid, kliente ja sidusrühmi, keda ettevõtte tegevus mõjutab.

  (9)       Võttes arvesse sotsiaalettevõtete spetsiifilisi rahastamisvajadusi, on vaja saavutada selgus selle kohta, mis liiki instrumente peaks Euroopa sotsiaalettevõtlusfond rahastamiseks kasutama. Seepärast peaks käesolevas määruses kehtestatama ühtsed eeskirjad aktsepteeritavate instrumentide kohta, mida Euroopa sotsiaalettevõtlusfond võib investeerimisel kasutada, kaasa arvatud omakapitaliinstrumendid või kvaasiomakapitali instrumendid, võlainstrumendid, sealhulgas lihtvekslid ja hoiusertifikaadid, investeeringud teistesse Euroopa sotsiaalettevõtlusfondidesse ning pikaajalised ja keskmise tähtajaga laenud, sealhulgas osanike laenud ja toetused.

  (10)     Selleks et säilitada investeerimisportfelli vajalik paindlikkus, võib Euroopa sotsiaalettevõtlusfond investeerida ka muudesse varadesse peale kvalifitseeruvate investeeringute ulatuses, mis ei ületa käesoleva määrusega mittekvalifitseeruvatele investeeringutele kehtestatud piire. Lühiajalisi hoiuseid, nagu sularaha ja raha ekvivalendid, ei võeta mittekvalifitseeruvatele investeeringutele käesoleva määrusega kehtestatud piiride arvutamisel arvesse.

  (11)     Selleks et tagada nimetuse „Euroopa sotsiaalettevõtlusfond” usaldusväärsus ja kerge äratuntavus investorite jaoks kõikjal ELis, tuleks käesoleva määrusega kehtestada, et seda nimetust võivad kasutada üksnes need Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitsejad, kes täidavad Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide osakute või aktsiate turustamisel kogu ELis käesolevas määruses sätestatud ühtseid kriteeriumeid.

  (12)     Tagamaks, et Euroopa sotsiaalettevõtlusfondidel on selgesti eristatav ja kindlaks tehtav profiil, mis vastab nende eesmärgile, peaksid olemas olema ühtsed eeskirjad portfelli struktuuri ja investeerimistehnikate kohta, mida niisugused fondid võivad kasutada.

  (13)     Tagamaks, et Euroopa sotsiaalettevõtlusfondid ei aita kaasa süsteemsete riskide tekkele ning et sellised fondid keskenduvad oma investeerimistegevuses kvalifitseeruvate portfelliettevõtjate toetamisele, ei tohiks olla lubatud fondi tasandil laenamine või finantsvõimendus. Selleks et fond saaks katta erakordsed likviidsusvajadused, mis võivad tekkida ajal, mil investoritelt on märgitud kapital sisse nõutud ja kapital ei ole veel tegelikult arvele laekunud, tuleks lubada lühiajalist laenamist.

  (14)     Tagamaks, et Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide osakuid või aktsiaid turustatakse investoritele, kellel on teadmised, kogemused ja suutlikkus võtta riske, mida need fondid endas kätkevad, ning selleks, et investorid ei kaotaks usaldust Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide vastu, tuleks kehtestada teatavad konkreetsed kaitsemeetmed. Seepärast tuleks Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide osakuid või aktsiaid üldiselt turustada üksnes investoritele, kes on kutselised kliendid või keda võib käsitleda kutseliste klientidena vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivile 2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta ▌. Euroopa sotsiaalettevõtlusfondidesse investeerimiseks piisavalt laia investorite baasi olemasoluks oleks samuti soovitatav, et sellistele fondidele oleks juurdepääs ka teatavatel teistel investoritel, sealhulgas varakatel üksikisikutel. Teiste investorite jaoks tuleks siiski sätestada konkreetsed kaitsemeetmed tagamaks, et Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide osakuid või aktsiaid turustatakse üksnes investoritele, kellel on sellisteks investeeringuteks asjakohane profiil. Nende kaitsemeetmetega välistatakse turustamine perioodiliste säästuplaanide kasutamise kaudu.

  (15)     Tagamaks, et nimetust „Euroopa sotsiaalettevõtlusfond” kasutavad üksnes need Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide valitsejad, kelle käitumine turul vastab ühtsetele kvaliteedikriteeriumidele, tuleks käesoleva määrusega kehtestada eeskirjad äritegevuse ning Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitseja ja investorite suhete kohta. Samal põhjusel tuleks käesolevas määruses sätestada ka ühtsed tingimused huvide konflikti käsitlemiseks fondivalitsejate poolt. Nende eeskirjadega tuleks samuti nõuda, et fondivalitseja on huvide konflikti nõuetekohase käsitlemise tagamiseks sisse seadnud vajaliku organisatsioonilise ja halduskorra.

  (15 a) Kui Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitseja kavatseb delegeerida volitusi kolmandatele osapooltele, ei tohiks fondivalitseja vastutust Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi ja selle investorite ees mõjutada asjaolu, et Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitseja on volitusi kolmandale osapoolele delegeerinud. Samas ei tohiks Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitseja volitusi sellises ulatuses delegeerida, et teda ei saaks enam Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitsejaks pidada ja ta muutuks fiktiivseks üksuseks. Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitseja peaks jääma püsivalt vastutavaks delegeeritud volituste nõuetekohase täitmise ja käesoleva määrusega vastavuse tagamise eest. Volituste delegeerimine ei tohiks vähendada Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitseja poolse järelevalve tõhusust, takistada Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitseja tegutsemist või Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi haldamist selle investorite parimates huvides.

  (16)     Positiivsete sotsiaalsete mõjude loomine lisaks investoritele rahalise kasu tootmisele on peamine tunnusjoon, mis iseloomustab sotsiaalettevõtetele suunatud investeerimisfonde ja eristab neid muud liiki investeerimisfondidest. Seepärast tuleks käesoleva määrusega nõuda, et Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide valitsejad kehtestavad menetlused kvalifitseeruvatesse portfelliettevõtjatesse investeerimise kaudu saavutatavate positiivsete sotsiaalsete mõjude jälgimiseks ja mõõtmiseks.

  (17)     Nimetuse „Euroopa sotsiaalettevõtlusfond” usaldusväärsuse tagamiseks tuleks käesolevas määruses sätestada ka Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitseja korralduse kvaliteedikriteeriumid. Seepärast tuleks käesolevas määruses sätestada ühtsed, proportsionaalsed nõuded vajaduse kohta omada Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi nõuetekohaseks haldamiseks piisavaid tehnilisi ja inimressursse ning omavahendeid.

  (18)     Investorite kaitse eesmärgil on vaja tagada Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi varade nõuetekohane hindamine. Seepärast peaks Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi põhikirjas olema sätestatud varade väärtuse hindamise eeskirjad. See peaks tagama väärtuse hindamise usaldusväärsuse ja läbipaistvuse.

  (19)     Tagamaks, et nimetust „Euroopa sotsiaalettevõtlusfond” kasutavate Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide valitsejad annavad oma tegevusest piisavalt aru, tuleks kehtestada ühtsed eeskirjad aastaaruannete esitamise kohta.

  (20)     Nimetuse „Euroopa sotsiaalettevõtlusfond” usaldusväärsuse tagamiseks investorite silmis on vajalik, et seda kasutavad üksnes fondivalitsejad, kes on oma investeerimispoliitikas ja investeerimise eesmärkides täielikult läbipaistvad. Käesoleva määrusega tuleks seepärast kehtestada ühtsed eeskirjad teabe avaldamise nõuete kohta, mida Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitsejal on kohustus täita seoses tema investoritega. Nõuded sisaldavad elemente, mis on ainuomased sotsiaalettevõtetesse investeerimisele, et oleks võimalik saavutada teabe suurem ühtlus ja võrreldavus. See hõlmab teavet kriteeriumide ja menetluste kohta, mida kasutatakse konkreetsete kvalifitseeruvate portfelliettevõtjate valimisel investeerimisobjektideks. Lisaks sisaldab see teavet investeerimispoliitika abil saavutatava positiivse sotsiaalse mõju kohta ning selle kohta, kuidas seda mõju tuleks jälgida ja hinnata. Selleks et tagada investorite kindlustunne ja usaldus taoliste investeeringute vastu, lisatakse teave Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi nende varade kohta, mis ei ole kvalifitseeruvasse portfelliettevõtjatesse investeeritud, ja nende valikukriteeriumid.

  (21)     Käesoleva määruse ühtsete nõuete täitmise tõhusa järelevalve tagamiseks peaks päritoluliikmesriigi pädev asutus teostama järelevalvet selle üle, kas Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitseja täidab käesolevas määruses sätestatud ühtseid nõudeid. Selleks peaks Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitseja, kes soovib turustada oma fondide osakuid või aktsiaid nimetuse „Euroopa sotsiaalettevõtlusfond” all, teavitama oma päritoluliikmesriigi pädevat asutust sellisest kavatsusest. Pädev asutus peaks fondivalitsejale andma tegevusloa siis, kui kogu vajalik teave on esitatud ja kui käesoleva määruse nõuete täitmiseks on olemas sobiv kord. Tegevusluba peaks kehtima kogu ELis.

  (22)     Käesolevas määruses sätestatud ühtsete kriteeriumide täitmise tõhusa järelevalve tagamiseks peaks käesolev määrus hõlmama eeskirju olukordade kohta, kui päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele edastatud teavet on vaja ajakohastada.

  (23)     Käesoleva määruse nõuete täitmise tõhusaks järelevalveks peaks olema selles määruses sätestatud pädevate järelevalveasutuste vahelise piiriülese teavitamise protsess, mille algatab Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitsejale tegevusloa andmine päritoluliikmesriigis.

  (24)     Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide osakute või aktsiate turustamise läbipaistvate tingimuste säilitamiseks kogu ELis tuleks anda Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1095/2010[7] loodud Euroopa järelevalveasutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele) ülesanne pidada kõigi käesoleva määruse kohaselt tegevusloa saanud Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide keskandmebaasi.

  (24 a) Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ja liikmesriikide pädevad asutused peaksid edastama teavet Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi kohta, et juhtida sellele investorite, investeerimisfondide valitsejate ja ettevõtete tähelepanu.

  (25)     Kehtestatud ühtsete kriteeriumide tõhusa järelevalve tagamiseks peaks käesolev määrus sisaldama pädevate asutuste käsutuses olevate järelevalvevolituste loetelu.

  (26)     Käesolevas määruses tuleks selle nõuetekohase jõustamise tagamiseks sätestada sanktsioonid juhuks, kui rikutakse käesoleva määruse põhisätteid, milleks on eeskirjad portfelli struktuuri kohta, kaitsemeetmed seoses aktsepteeritavate investorite kindlakstegemisega ja eeskirjad selle kohta, et nimetust „Euroopa sotsiaalettevõtlusfond” võivad kasutada üksnes tegevusloa saanud Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide valitsejad. Sätestada tuleks, et nimetatud põhisätete rikkumine toob kaasa nimetuse kasutamise keelu ja fondivalitseja registrist kõrvaldamise.

  (27)     Järelevalvealast teavet tuleks vahetada päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve vahel.

  (28)     Käesolevas määruses sätestatud ühtsete kriteeriumide täitmise üle järelevalvet teostavate üksuste vaheliseks tõhusaks õigusalaseks koostööks on vaja, et ametisaladuse kõrget taset nõutakse kõigilt asjaomaste liikmesriikide ametiasutustelt ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvelt.

  (29)     Finantsteenuste tehnilised standardid peaksid tagama järjepideva ühtlustamise ja järelevalve kõrge taseme kogu ELis. Kuna Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvel on põhjalikud eriteadmised, on tõhus ja asjakohane teha talle ülesandeks töötada komisjonile esitamiseks välja rakenduslike tehniliste standardite eelnõud, mille puhul ei ole vaja teha poliitilisi otsuseid.

  (30)     Komisjonil peaks olema ka õigus võtta vastu rakenduslikud tehnilised standardid ELi toimimise lepingu artiklile 291 kohaste rakendusaktidega ning kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) ▌, artikliga 15. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele tuleks teha ülesandeks koostada ▌teatamismenetluse vormi ▌tehnilised standardid.

  (31)     Käesolevas määruses sätestatud nõuete täpsustamiseks tuleks komisjonile anda volitused võtta vastu õigusakte kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 käesolevas määruses osutatud künniste arvutamise ja seire meetodite täpsustamiseks, sotsiaalse eesmärgiga toodete ja teenuste liikide ja nende tootmise meetodite ning olukordade täpsustamiseks, milles võib omanikele ja investoritele kasumit jaotada, huvide konflikti liigid, mida Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitsejad peavad vältima, ning sellega seoses võetavad meetmed, kvalifitseeruvate portfelliettevõtjate saavutatavate sotsiaalsete mõjude mõõtmise menetluste üksikasjad ja investoritele antava teabe sisu ja edastamise viisid. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohased konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide tasandil, võttes arvesse ka iseregulatsiooni algatusi ja käitumisjuhendeid. Komisjon peaks delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama asjaomaste dokumentide ühe- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

  (33)     Hiljemalt neli aastat pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva tuleks määrus Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide turu arengu arvessevõtmiseks läbi vaadata. Komisjon peaks läbivaatamise põhjal esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, millele on vajaduse korral lisatud õigusakti muudatused.

  (33 a) Käesoleva määrusega ei lähendata liikmesriikides sotsiaalettevõtluse soodustamiseks eksisteerivaid maksualaseid norme. Need normid peavad vastama Euroopa Liidu õigusnormidele ja eelkõige peab olema tagatud diskrimineerimiskeelu põhimõtte kohaldamine. Hiljemalt käesoleva määruse läbivaatamisel otsustab komisjon, kas käesolevat määrust oleks asjakohane täiendada Euroopa Liidu sotsiaalettevõtlust edendava maksuraamistikuga.

  (34)     Käesolevas määruses järgitakse põhiõigusi ja peetakse kinni põhimõtetest, mida on tunnustatud eeskätt Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, sealhulgas era- ja perekonnaelu austamine ja ettevõtlusvabadus.

  (35)     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiviga 95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta)[8] reguleeritakse käesoleva määruse alusel teostatavat isikuandmete töötlemist liikmesriikides liikmesriikide pädevate asutuste, eelkõige liikmesriikide määratud sõltumatute riigiasutuste järelevalve all. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusega (EÜ) nr 45/2001 (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta)[9] reguleeritakse käesoleva määruse alusel teostatavat isikuandmete töötlemist Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt ning Euroopa andmekaitseinspektori järelevalve all.

  (36)     Kuna käesoleva määruse eesmärki, milleks on arendada välja Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide siseturg Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide valitsejatele tegevusloa andmise raamistiku kehtestamise kaudu, mis soodustaks Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide osakute või aktsiate turustamist kogu ELis, ei suuda liikmesriigid täielikult saavutada ning selle ulatuse ja toime tõttu on seda parem saavutada ELi tasandil, võib EL võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale,

  ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

  I PEATÜKKREGULEERIMISESE, -ALA JA MÕISTED

  Artikkel 1

  Käesolevas määruses on sätestatud ühtsed nõuded nende ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate valitsejate jaoks, kes soovivad kasutada nimetust „Euroopa sotsiaalettevõtlusfond”, ning tingimused selle nimetuse all ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate turustamiseks Euroopa Liidus, aidates seega kaasa siseturu tõrgeteta toimimisele.

  Määruses on sätestatud ka ühtsed eeskirjad Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide osakute või aktsiate turustamiseks aktsepteeritavatele investoritele kogu Euroopa Liidus, Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide portfelli struktuuri kohta, aktsepteeritavate investeerimisinstrumentide ja -tehnikate kohta ning Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide osakuid või aktsiaid kogu Euroopa Liidus turustavate Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitsejate korralduse, läbipaistvuse ja tegevuse kohta.

  Artikkel 2

  1.        Käesolevat määrust kohaldatakse artikli 3 lõike 1 punktis b määratletud ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate valitsejate suhtes, kes on asutatud Euroopa Liidus ja kes haldavad selliste Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide portfelle, mille valitsetavate varade kogumaht:

  (a)       ei ületa 500 miljoni euro künnist ning kes peavad end registreerima päritoluliikmesriigi pädevate asutuste juures vastavalt direktiivi 2011/61/EÜ artikli 3 lõike 3 punktile a, või

  (b)       küündib 500 miljoni euro künniseni või ületab selle ning kellel on vastavalt direktiivi 2011/61/EL artiklile 6 vaja tegevusluba, eeldusel et need valitsejad otsustavad kuuluda käesoleva määrusega kehtestatud korra alla ja täita seoses nende valitsetavate Euroopa sotsiaalettevõtlusfondidega alati käesoleva määrusega kehtestatud nõudeid.

  Liikmesriikides, mille rahaühik ei ole euro, arvutatakse eespool osutatud künnisele vastav väärtus liikmesriigi omavääringus käesoleva määruse jõustumise kuupäeval.

  2.        Lõikes 1 osutatud künnise arvutamisel ei pea ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate valitsejad, kes haldavad muid kui Euroopa sotsiaalettevõtlusfonde, varade kogusumma arvutamisel arvesse võtma nende muude fondide hallatavat vara.

  3.        Komisjonile antakse õigus võtta vastavalt artiklile 24 vastu delegeeritud õigusakte, milles täpsustatakse käesoleva artikli lõikes 1 osutatud künnise arvutamise ning selle künnise täitmise pideva jälgimise meetodid.

  3 a.     Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide valitsejad, kellel on käesoleva määruse kohaselt vaja tegevusluba, võivad täiendavalt hallata ka direktiivi 2009/65/EÜ alusel tegevuslube vajavaid vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjaid, kui nad on välised valitsejad.

  Artikkel 3

  1.        Käesolevas määruses kasutatakse järgmiseid mõisteid:

  (a)       „Euroopa sotsiaalettevõtlusfond” – ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja, kes investeerib vähemalt 70 % oma kapitali sissemaksete kogusummast varadesse, mis on kvalifitseeruvad investeeringud;

  (a a)    „asjakohased kulud” – tasud ja kulud, mida investorid otseselt või kaudselt kannavad ja milles on Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide valitseja ja investorite vahel kokku lepitud;

  (b)       „ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja” – ettevõtja, kes kaasab mitmete investorite kapitali, et investeerida see vastavalt kindlaks määratud investeerimispoliitikale kõnealuste investorite kasuks, ning mille puhul ei ole nõutav direktiivi 2009/65/EÜ artikli 5 kohane tegevusluba;

  (c)       „kvalifitseeruvad investeeringud” – üks järgmistest instrumentidest:

  (i)        omakapitaliinstrument või kvaasiomakapitali instrument, mille on:

  –         emiteerinud kvalifitseeruv portfelliettevõtja ning mille on Euroopa sotsiaalettevõtlusfond omandanud otse kvalifitseeruvalt portfelliettevõtjalt, ▌

  –         mille on emiteerinud kvalifitseeruv portfelliettevõtja kvalifitseeruva portfelliettevõtja emiteeritud kapitaliväärtpaberi vastu, või

  –         emiteerinud ettevõtja, kes on kvalifitseeruva portfelliettevõtja enamusosalusega tütarettevõtja, ning mille on omandanud Euroopa sotsiaalettevõtlusfond kvalifitseeruva portfelliettevõtja emiteeritud omakapitaliinstrumendi vastu;

  (ii)       väärtpaberistatud ja väärtpaberistamata võlainstrumendid, mille on emiteerinud kvalifitseeruv portfelliettevõtja ja mis sisaldavad lihtveksleid ja hoiusertifikaate ning osanike antud laene ja toetusi;

  (iii)      ühe või mitme teise Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi osakud või aktsiad;

  (iv)      Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi poolt kvalifitseeruvatele portfelliettevõtjatele antud keskmise pikkusega kuni pikaajalised laenud;

  (v)       muud liiki osalus kvalifitseeruvas portfelliettevõtjas.

  (d)       „kvalifitseeruv portfelliettevõtja” – ettevõtja, kes Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi investeeringu tegemise ajal ei ole noteeritud reguleeritud turul vastavalt direktiivi 2004/39/EÜ artikli 4 lõike 1 punktile 14 ▌ning:

  (i)        kelle peaeesmärk on põhikirja või muude põhikirjajärgsete dokumentide kohaselt mõõdetavate positiivsete sotsiaalsete mõjude saavutamine, mille käigus ettevõtja:

  –       ▌pakub teenuseid või tooteid haavatavatele, marginaliseeritud, ebasoodsas olukorras või tõrjutud isikutele;

  –       kasutab toodete või teenuste tootmisviisi, mis hõlmab haavatavate, marginaliseeritud, ebasoodsas olukorras või tõrjutud isikute kaasamist või

         rahastab või toetab esimeses või teises taandes või mõlemas osutatud ettevõtjaid;

  (ii)       kes kasutab kasumit eelkõige ja peamiselt põhieesmärgi saavutamiseks, selle asemel et see jagada, ning on kehtestanud eelnevalt kindlaks määratud menetlused ja eeskirjad kõikideks erakorralisteks olukordadeks, kus kasum jagatakse osanikele ja omanikele, mis tagab selle, et kasumijagamine ei takista peaeesmärgi saavutamist;

  (iii)      kelle haldamine toimub vastutustundlikult ja läbipaistvalt eelkõige seoses töötajate, klientide ja sidusrühmadega, keda tema äritegevus mõjutab.

  (e)       „omakapital” – omandiosalus ettevõtjas väljendatuna kvalifitseeruva portfelliettevõtja investoritele väljastatud osakutes või muus kapitaliosaluse vormis;

  (e a)    „kvaasiomakapital” – mis tahes tüüpi rahastamisvahend, milles on ühendatud omakapital ja võlg või mis sisaldab võlaelementi ning mille tootlus tuleneb peamiselt kvalifitseeruva portfelliettevõtja kasumist või kahjumist ning mis on kohustuste täitmata jätmise korral tagatiseta;

  (f)        „turustamine” – Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitseja algatusel või nimel sellise Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi osakute või aktsiate otsene või kaudne pakkumine või emissioon, mida ta haldab üksi või koos investoritega, kes asuvad Euroopa Liidus või kelle registrijärgne asukoht on Euroopa Liidus;

  (g)       „märgitud kapital” – kohustuse võtmine, mille alusel peab isik omandama Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi osaluse või tegema Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi kapitali sissemakseid;

  (h)       „Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitseja” – juriidiline isik, kes haldab tavapärase äritegevuse raames vähemalt ühte Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi;

  (i)        „päritoluliikmesriik” – liikmesriik, kus Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitseja on asutatud või kus tal on registrijärgne asukoht;

  (j)        „vastuvõttev liikmesriik” – muu liikmesriik kui päritoluliikmesriik, kus Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitseja turustab Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi osakuid või aktsiaid vastavalt käesolevale määrusele;

  (k)       „pädev asutus” – riigi ametiasutus, millele päritoluliikmesriik on õigusnormi alusel andnud ülesande registreerida ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate valitsejad vastavalt artikli 2 lõikes 1 osutatule.

  Lõike 1 punktis a nimetatud protsendimäär arvutatakse üldiselt maksimaalselt viieks aastaks ja investeeritavate summade põhjal, millest on maha arvatud kõik asjaomased kulud ning lühiajaliselt hoitav raha või raha ekvivalendid.

  Seoses lõike 1 punktiga h võib juhul, kui Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi õiguslik vorm võimaldab sisest valitsemist ning kui Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi juhtorgan otsustab välist fondivalitsejat mitte nimetada, valitsejaks olla Euroopa sotsiaalettevõtlusfond ise ning ta saab loa tegutseda Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitsejana.

  2.        Komisjonile antakse õigus võtta vastavalt artiklile 24 vastu delegeeritud õigusakte, milles täpsustatakse teenuste või toodete liigid ning teenuste või toodete tootmisviisid, mis kajastavad käesoleva artikli lõike 1 punkti d alapunktis i osutatud sotsiaalset eesmärki, võttes arvesse erinevat liiki kvalifitseeruvaid portfelliettevõtjaid ja tingimusi, mille puhul võib kasumi omanike ja investorite vahel jagada.

  II PEATÜKK

  NIMETUSE „EUROOPA SOTSIAALETTEVÕTLUSFOND” KASUTAMISE TINGIMUSED

  Artikkel 4

  Euroopa Sotsiaalettevõtlusfondi valitsejatel, kes täidavad käesolevas peatükis sätestatud nõudeid, on õigus kasutada Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide osakute või aktsiate turustamisel kogu Euroopa Liidus nimetust „Euroopa sotsiaalettevõtlusfond”.

  Artikkel 5

  1.        Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitsejad tagavad, et kvalifitseeruvate investeeringute kõrval muud vara soetades ei kasutata Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi kapitali sissemaksete kogusummast rohkem kui 30 % muude kui kvalifitseeruvate investeeringute jaoks. See protsendimäär arvutatakse üldiselt maksimaalselt viieks aastaks ja investeeritavate summade põhjal, millest on maha arvatud kõik asjaomased kulud ning lühiajaliselt hoitav raha ja raha ekvivalendid.

  2.        Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitsejad võivad laenata, emiteerida võlakohustusi või anda Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi tasandil tagatisi, tingimusel et sellised laenud, võlakohustused või tagatised on kaetud sissenõudmata kohustustega ega suurenda seega fondi riskipositsiooni üle selle kohustuste.

  3.        Lõiget 2 ▌ei kohaldata laenu puhul, mille tähtaeg ei ületa 120 kalendripäeva ning mida ei ole võimalik pikendada, mis on vajalik selleks, et võimaldada likviidsust ajal, mil investoritelt nõutakse sisse märgitud kapital ja tegelik kapital ei ole veel arvele laekunud.

  Artikkel 6

  Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitsejad turustavad hallatavate Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide osakuid või aktsiaid üksnes investoritele, kes on kutselised kliendid vastavalt direktiivi 2004/39/EÜ II lisa I jaole või keda võib taotluse korral kutselistena käsitleda vastavalt direktiivi 2004/39/EÜ II lisa II jaole, või muudele investoritele, juhul kui:

  (a)       need muud investorid võtavad kohustuse investeerida vähemalt 100 000 eurot;

  (b)       need muud investorid kinnitavad kirjalikult investeerimise kohustuse võtmiseks sõlmitavast lepingust eraldi dokumendiga, et nad on teadlikud kavandatud siduva kohustusega seonduvatest riskidest;

  (c)       Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitseja hindab investori asjatundlikkust, kogemusi ja teadmisi ega eelda, et investoril on turu kohta teadmised ja kogemused, mis on loetletud direktiivi 2004/39/EÜ II lisa I jaos;

  (d)       Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitsejal on piisav kindlus, võttes arvesse kavandatud siduva kohustuse laadi, et investor on suuteline tegema oma investeerimisotsused ise ja mõistma seonduvaid riske, ning et selline siduv kohustus on sellisele investorile sobilik;

  (e)       Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitseja kinnitab kirjalikult, et ta on teostanud punktis c viidatud hindamise ja jõudnud punktis d osutatud järeldusele.

  Artikkel 7

  Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitsejad peavad enda hallatavate Euroopa sotsiaalettevõtlusfondidega seoses:

  (a)       tegutsema piisava vilumuse, ettevaatuse ja hoolikusega ning kohtlema oma investoreid õiglaselt;

  (b)       kohaldama asjakohaseid põhimõtteid ja menetlusi, et ennetada kuritarvitusi, mis võivad mõjutada investorite ja kvalifitseeruvate portfelliettevõtjate huve;

  (c)       teostama äritegevust nende kvalifitseeritud portfelliettevõtjate positiivse sotsiaalse mõju edendamiseks, millesse nad on investeerinud, ning enda hallatavate Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide, nende investorite ja turu terviklikkuse parimates huvides;

  (d)       olema väga hoolsad, kui nad valivad, millistesse kvalifitseeruvatesse portfelliettevõtjatesse investeeringuid teevad, ning nende investeeringute ja ettevõtjate positiivse sotsiaalse mõju pideval jälgimisel;

  (e)       omama piisavaid teadmisi ja arusaamist kvalifitseeruvatest portfelliettevõtjatest, millesse nad investeerivad.

  Esimese lõigu punktis b osutatud asjakohased põhimõtted ja menetlused sisaldavad eelkõige eeskirju Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide töötajate isiklike tehingute või osaluste või enda nimel investeerimise eesmärgil investeeringute haldamise kohta, ning tagavad selle, et iga Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi puudutava tehingu päritolu, osapooli, olemust ja teostamise aega ja kohta on võimalik tõestada ning et valitseja hallatavaid Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi varasid investeeritakse vastavalt sotsiaalettevõtlusfondi eeskirjadele või asutamisdokumentidele või kehtivatele õigusnormidele.

  Artikkel 8

  1.        Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitsejad teevad kindlaks huvide konfliktid ja väldivad neid (ning juhul kui neid ei ole võimalik vältida, siis juhivad ja jälgivad neid) ning avalikustavad need kooskõlas lõikega 4, et vältida olukorda, kus need kahjustaksid Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide ning nende investorite huve, ning et tagada nende hallatavate Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide õiglane kohtlemine.

  2.        Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide valitsejad teevad kindlaks eelkõige need huvide konfliktid, mis võivad tekkida:

  (a)       Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide valitsejate, isikute, kes tegelikult juhivad Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitseja äritegevust, töötajate või isikute, kes otse või kaudselt kontrollivad Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitsejat või keda kontrollib Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitseja, ning Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi, keda haldavad Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitsejad, või nende Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide investorite vahel;

  (b)       Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi või selle Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi investorite ning muu Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi, mida haldab sama Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitseja, või selle muu Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi investorite vahel.

  3.        Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitsejad tagavad tõhusa organisatsioonilise ja halduskorra ja rakendavad seda, et täita lõigetes 1 ja 2 kehtestatud nõuded.

  4.        Vastavalt lõikes 1 osutatule avalikustatakse huvide konfliktid juhul, kui Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitseja kehtestatud organisatsiooniline kord huvide konfliktide tuvastamiseks, ennetamiseks, juhtimiseks ja jälgimiseks ei ole küllaldane, et piisava kindlusega tagada kliendi huvide kahjustamise ohu vältimine. Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitsejad avalikustavad investoritele enne nende nimel äritegevuse alustamist selgelt huvide konfliktide üldise laadi või allika.

  5.        Komisjonile antakse õigus võtta vastavalt artiklile 24 vastu delegeeritud õigusakte, millega täpsustatakse järgmist:

  (a)       käesoleva artikli lõikes 2 osutatud huvide konfliktide liigid;

  (b)       meetmed, mida Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide valitsejad peaksid seoses struktuuri ning organisatsiooniliste ja haldusmenetlustega võtma, et tuvastada, ennetada, juhtida, jälgida ja avalikustada huvide konfliktid.

  Artikkel 9

  1.        Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide valitsejad rakendavad iga nende hallatava Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi suhtes menetlusi, mille abil mõõta ja jälgida selgete ja võrreldavate näitajate abil seda, millises ulatuses kvalifitseeruvad portfelliettevõtjad, millesse Euroopa sotsiaalettevõtlusfondist on investeeringuid teinud, saavutavad enda kohustuseks võetud positiivse sotsiaalse mõju.

  1 a.     Lõikes 1 nimetatud näitajad peavad hõlmama vähemalt järgmist:

  (a)       tööhõive ja tööturud;

  (b)       töökohtade kvaliteediga seotud standardid ja õigused;

  (c)       eri rühmade sotsiaalne kaasamine ja kaitse;

  (d)       võrdne kohtlemine ja võrdsed võimalused ning mittediskrimineerimine;

  (e)       rahvatervis ja ohutus;

  (f)       juurdepääs ja mõju sotsiaalkaitse-, tervishoiu- ja haridussüsteemidele.

  2.        Komisjonile antakse õigus võtta vastavalt artiklile 24 vastu delegeeritud õigusakte, millega täpsustatakse järgnevat:

  (a)        lõikes 1 osutatud menetluste üksikasju seoses eri kvalifitseeruvate portfelliettevõtjatega;

  (b)       kvalifitseeruva portfelliettevõtja sotsiaalse mõju hindamise üksikasjalikke kriteeriume koos lõikes 1 a osutatud näitajate täpsustamisega;

  (c)       käesoleva lõike punktis b osutatud üksikasjalike kriteeriumide ühendamise metoodikat ja võimaluse korral nende kriteeriumide suhtelist osakaalu kvalifitseeruva portfelliettevõtja sotsiaalse mõju üldhinnangus.

  Artikkel 10

  Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide valitsejatel peab alati olema piisavalt omavahendeid, mille hulk peab võrduma vähemalt 25 %-ga eelmise aasta püsivatest üldkuludest.

  Pädevad ametiasutused võivad seda nõuet korrigeerida juhul, kui Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi äritegevuses on eelmise aastaga võrreldes toimunud olulisi muutusi.

  Kui Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi äritegevus ei ole arvestamise kuupäevaks veel terve aasta kestnud, peab omavahendite summa olema võrdne vähemalt 25 %-ga äriplaanis kavandatud püsivatest üldkuludest, välja arvatud juhul, kui pädevad asutused nõuavad kõnealuse plaani kohandamist.

  Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide valitsejad peavad alati kasutama piisavaid ja asjakohaseid tehnilisi ja inimressursse Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide nõuetekohaseks valitsemiseks.

  Artikkel 11

  Varade väärtuse hindamise eeskirjad tuleb sätestada Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi põhikirjas.

  Artikkel 12

  1.        Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide valitsejad teevad päritoluliikmesriigi pädevale asutusele kättesaadavaks aastaaruande iga hallatava Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi kohta hiljemalt kuus kuud pärast majandusaasta lõppu. Aruandes kirjeldatakse Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi portfelli struktuuri ja möödunud aasta tegevust. See sisaldab Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi auditeeritud raamatupidamise aastaaruannet. Aruanne koostatakse vastavalt kehtivatele aruandlusstandarditele ning Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitseja ja investorite vahel kokku lepitud tingimustele. Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide valitsejad esitavad vastava taotluse saamisel aruande investoritele. Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide valitsejad ja investorid võivad omavahel kokku leppida teabe täiendavas avalikustamises.

  2.        Aastaaruanne sisaldab vähemalt järgnevat:

  (a)       asjakohased üksikasjad investeerimispoliitikaga saavutatud üldiste sotsiaalsete tulemuste ning tulemuste mõõtmiseks kasutatud meetodite kohta;

  (b)       teade kõigi investeeringust väljumiste kohta seoses kvalifitseeruvate portfelliettevõtjatega, mis on toimunud;

  (c)       kirjeldus selle kohta, kas artikli 13 lõike 1 punktis e osutatud kriteeriumide alusel toimus muid investeeringutest väljumisi seoses Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi muude varadega, mis ei ole investeeritud kvalifitseeruvatesse portfelliettevõtjatesse;

  (d)       kokkuvõte tegevustest, mida Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitseja tegi seoses kvalifitseeruvate portfelliettevõtjatega, nagu on osutatud artikli 13 lõike 1 punktis k;

  (d a)    täpne teave muude investeeringute kui artikli 4 lõikes 1 osutatud kvalifitseeruvate portfelliinvesteeringute olemuse ja eesmärgi kohta.

  3.        Kui Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitsejal on kohustus avalikustada Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi majandusaasta aruanne vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/109/EÜ artiklile 4, võidakse käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 osutatud teave esitada kas eraldi või majandusaasta aruande täiendava osana.

  Artikkel 13

  1.        Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide valitsejad teavitavad oma investoreid enne investeerimisotsust vähemalt järgmistest asjaoludest:

  (a)       Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitseja ja kõigi teiste selliste teenuseosutajate andmed, kellel on lepinguline suhe Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitsejaga seoses fondi haldamisega, ning nende ülesannete kirjeldus;

  (b)       Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi investeerimisstrateegia ja -eesmärkide kirjeldus, sealhulgas kvalifitseeruvate portfelliettevõtjate liikide kirjeldus ning nende kindlakstegemiseks kasutatavad menetlused ja kriteeriumid, investeerimistehnikad, mida võidakse kasutada, ning kõik kohaldatavad investeerimispiirangud;

  (c)       Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi investeerimispoliitika eesmärgiks olev positiivne sotsiaalne mõju, sealhulgas vajaduse korral selliste tulemuste prognoos mõistlikkuse piires ning teave iga asjaomase investeeringu suhtes kohaldatavate mõju hindamise kriteeriumide ja metoodika kohta ja varasema tulemuslikkuse kohta selles valdkonnas, kui see on kättesaadav;

  (d)       sotsiaalsete mõjude mõõtmiseks kasutatav metoodika;

  (e)       muude varade kui kvalifitseeruvate portfelliettevõtjate olemuse ja eesmärgi kohta käiv täpne teave ning protsess ja kriteeriumid selliste varade valimiseks, kui tegemist ei ole sularaha või raha ekvivalentidega;

  (f)        Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi riskiprofiili ning selliste varadega seotud riskide kirjeldus, millesse fond võib investeerida, või investeerimistehnikad, mida võidakse kasutada;

  (g)       Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi väärtuse hindamise menetluse ja varade väärtuse hindamismetoodika kirjeldus, sealhulgas kvalifitseeruvate portfelliettevõtjate varade väärtuse määramisel kasutatavad meetodid;

  (h)       kõigi selliste tasude, maksete ja kulude kirjeldus ja nende maksimaalne summa, mida investorid otseselt või kaudselt kannavad;

  (i)        Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitseja tasu arvutamise kirjeldus ning fondi kasumi avalikustamine;

  (j)        olemasolu korral Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi varasemad finantstulemused;

  (k)       ettevõtluse toetusteenused ja muud tugitegevused, mida Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitseja osutab või korraldab kolmandate isikute kaudu, et soodustada Euroopa sotsiaalettevõtlusfondilt investeeringuid saavate kvalifitseeruvate portfelliettevõtjate tegevuse arengut, laienemist või anda neile muud tuge teostatavateks tegevusteks, või kui selliseid teenuseid või tegevusi ei pakuta, siis selle põhjendus;

  (l)        selliste menetluste kirjeldus, mille abil Euroopa sotsiaalettevõtlusfond võib muuta oma investeerimisstrateegiat või -poliitikat või mõlemat.

  2.        Kogu lõikes 1 osutatud teave peab olema õiglane, selge ja mitteeksitav. Seda ajakohastatakse ja vaadatakse korrapäraselt läbi.

  3.        Kui Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitsejal on kohustus avaldada prospekt vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/71/EÜ või Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi hõlmavale siseriiklikule õigusele, siis võidakse käesoleva artikli lõikes 1 osutatud teave esitada kas eraldi või prospekti osana.

  4.        Komisjonile antakse õigus võtta vastavalt artiklile 24 vastu delegeeritud õigusakte, millega täpsustatakse järgmist:

  (a)       käesoleva artikli lõike 1 punktides b–e ja punktis k osutatud teabe sisu;

  (b)       kuidas käesoleva artikli lõike 1 punktides b–e ja punktis k osutatud teavet saab esitada ühtsel kujul, et tagada võimalikult suur võrreldavus;

  (b a)    lõike 1 punktis g osutatud kvalifitseeruvate portfelliettevõtjate hindamiseks kasutatavate meetodite kavandamisel rakendatavad põhimõtted.

  Artikkel 13a

  1.        Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitseja tagab selle, et iga tema valitsetava sotsiaalettevõtlusfondi kohta määratakse üks depositoorium vastavalt käesolevale artiklile.

  2.        Depositoorium on asutus, mille suhtes kohaldatakse usaldatavusnormatiive ja mille üle teostatakse pidevat järelevalvet. See kuulub nende asutuste kategooriatesse, mille liikmesriigid määravad direktiivi 2009/65/EÜ artikli 23 lõike 3 kohaselt kindlaks kui asutused, millel on õigus tegutseda depositooriumina.

  3.        Depositoorium vastutab kvalifitseeruva Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi varade omandiõiguse kontrollimise ja varade kohta registri pidamise eest.

  4.        Depositoorium kannab vastutust Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi ja selle investorite ees kogu neile tekitatud kahju eest, mis tuleneb hooletusest või tahtlikust tegematajätmisest.

  III PEATÜKK

  JÄRELEVALVE JA HALDUSKOOSTÖÖ

  Artikkel 14

  1.        Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide valitsejad, kes soovivad turustada oma Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi osakuid või aktsiaid nimetuse „Euroopa sotsiaalettevõtlusfond” all, teavitavad oma päritoluliikmesriigi pädevat asutust vastavast kavatsusest ning esitavad järgmise teabe:

  (a)       Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide äritegevust tegelikult juhtivate isikute andmed;

  (b)       Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide andmed, mille osakuid või aktsiaid turustatakse, ning nende investeerimisstrateegiad;

  (c)       teave II peatüki nõuete täitmiseks kehtestatud korra kohta;

  (d)       nimekiri liikmesriikidest, kus Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitseja kavatseb iga konkreetse Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi osakuid või aktsiaid turustada.

  2.        Päritoluliikmesriigi pädev asutus annab Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitsejale tegevusloa üksnes juhul, kui ta on veendunud järgmiste tingimuste täitmises:

  (a)       lõikes 1 osutatud nõutav teave on täielik;

  (b)       lõike 1 punkti c kohaselt teavitatud kord on sobilik II peatüki nõuete täitmiseks.

  3.        Tegevusluba kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil ja võimaldab Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide valitsejatel turustada Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide osakuid või aktsiaid nimetuse „Euroopa sotsiaalettevõtlusfond” all kogu Euroopa Liidus.

  Artikkel 15

  Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitseja ajakohastab päritoluliikmesriigi pädevale asutusele esitatud teavet, kui Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitseja kavatseb:

  (a)       turustada uue Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi osakuid või aktsiaid;

  (b)       turustada sellise olemasoleva Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi osakuid või aktsiaid, mille artikli 14 lõikes 1 sätestatud andmeid on muudetud.

  Artikkel 16

  1.        Vahetult pärast Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitsejale tegevusloa andmist teavitab päritoluliikmesriigi ametiasutus Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitsejale tegevusloa andmisest neid liikmesriike, keda on loetletud vastavalt käesoleva määruse artikli 14 lõike 1 punktile d, ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet.

  2.        Vastuvõtvad liikmesriigid, kes on loetletud vastavalt käesoleva määruse artikli 14 lõike 1 punktile d, ei kehtesta vastavalt artiklile 14 tegevusloa saanud Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitsejale nõudeid ega haldusmenetlusi seoses Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide osakute või aktsiate turustamisega, samuti ei nõua nad enne tegevusega alustamist turustamise heakskiitmist.

  3.        Käesoleva artikli ühtse kohaldamise tagamiseks töötab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve välja rakenduslike tehniliste standardite eelnõud, et määrata kindlaks teavitamise vorm.

  4.        Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve esitab kõnealused rakenduslike tehniliste standardite eelnõud komisjonile hiljemalt [10]*.

  5.        Komisjonile antakse õigus võtta vastu lõikes 3 osutatud rakenduslike tehniliste standardite eelnõud vastavalt määruse (EL) nr 1095/2010 artiklis 15 sätestatud menetlusele.

  Artikkel 17

  1.        Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve peab keskandmebaasi, mis on interneti kaudu avalikult kättesaadav ning milles on loetletud kõik käesoleva määruse kohased Euroopa sotsiaalettevõtlusfondid, nende Euroopa Liidus tegevusloa saanud valitsejad ja riigid, kus fondid tegutsevad.

  2.        Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ja liikmesriikide pädevad asutused korraldavad teabe edastamist Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi kohta, et juhtida sellele investorite, investeerimisfondide valitsejate ja ettevõtete tähelepanu.

  Artikkel 18

  Päritoluliikmesriigi pädev asutus teostab järelevalvet käesolevas määruses sätestatud nõuete täitmise üle.

  Artikkel 19

  Pädevatel asutustel on kooskõlas siseriikliku õigusega kõik oma ülesannete täitmiseks vajalikud järelevalve- ja uurimisvolitused. Neil on eelkõige järgmised volitused:

  (a)       nõuda juurdepääsu kõigile dokumentidele, olenemata nende vormist, ning saada nende dokumentide koopiad või teha nendest koopiaid;

  (b)       nõuda Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitsejalt teabe viivitamatut esitamist;

  (c)       nõuda teavet igalt isikult, kes on seotud Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitseja tegevusega või Euroopa sotsiaalettevõtlusfondiga;

  (d)       teostada kohapealseid etteteatatud või etteteatamata kontrolle;

  (e)       võtta asjakohaseid meetmeid tagamaks, et Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitseja täidab jätkuvalt käesoleva määruse nõudeid;

  (f)        anda korraldus, millega tagatakse, et Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitseja täidab käesoleva määruse nõudeid ning hoidub kordamast käitumist, mis võib põhjustada käesoleva määruse nõuete rikkumist.

  Artikkel 20

  1.        Liikmesriigid sätestavad eeskirjad käesoleva määruse rikkumise eest kohaldatavate karistuste kohta ning võtavad nende rakendamise tagamiseks kõik vajalikud meetmed. Sätestatud karistused on tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

  2.        Liikmesriigid teavitavad hiljemalt ...[11]* lõikes 1 osutatud eeskirjadest komisjoni ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet. Nad teavitavad komisjoni ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet viivitamata eeskirjade mis tahes hilisematest muudatustest.

  Artikkel 21

  1.        Päritoluliikmesriigi pädev asutus võtab kõik lõikes 2 osutatud asjakohased meetmed, kui Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide valitsejad:

  (a)       ei täida portfelli struktuurile kohaldatavaid nõudeid vastavalt artiklile 5;

  (b)       ei turusta Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi osakuid või aktsiaid aktsepteeritavatele investoritele vastavalt artiklile 6;

  (c)       kasutavad nimetust „Euroopa sotsiaalettevõtlusfond” ilma artikli 14 kohaselt päritoluliikmesriigi pädevalt asutuselt tegevusluba saamata.

  2.        Lõikes 1 osutatud juhtudel võtab päritoluliikmesriigi pädev asutus vajaduse korral järgmised meetmed:

  (a)       keelab nimetuse „Euroopa sotsiaalettevõtlusfond” kasutamise Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitseja ühe või mitme Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi osakute või aktsiate turustamiseks;

  (b)       kõrvaldab Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitseja registrist.

  3.        Päritoluliikmesriigi pädevad asutused teavitavad artikli 14 lõike 1 punkti d kohaselt loetletud vastuvõtvate liikmesriikide pädevaid asutusi ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet viivitamata Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitseja kõrvaldamisest käesoleva artikli lõike 1 punktis b osutatud registrist.

  4.        Õigus turustada Euroopa Liidus ühe või mitme Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi osakuid või aktsiaid nimetuse „Euroopa sotsiaalettevõtlusfond” all tühistatakse viivitamata pädeva asutuse sellise otsuse tegemise kuupäevast alates, millele on viidatud lõike 2 punktides a või b.

  Artikkel 22

  1.        Pädevad asutused teevad käesoleva määruse kohaldamisel vastavalt määrusele (EL) nr 1095/2010 Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvega koostööd.

  2.        Pädevad asutused esitavad Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele viivitamata kogu teabe, mis on vajalik tema ülesannete täitmiseks määruse (EL) nr 1095/2010 kohaselt. Eelkõige vahetavad Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ja pädevad asutused kogu teavet ja dokumente, mis on vajalikud käesoleva määruse rikkumiste kindlakstegemiseks ja heastamiseks.

  2 a.     Kui pädevate asutuste vahel tekivad erimeelsused seoses käesolevast määrusest tulenevate asjaomaste ülesannete täitmisega, võib mis tahes asjaomane pädev asutus esitada asja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele vahenduseks vastavalt määruse (EL) nr 1095/2010 artiklile 19.

  Artikkel 23

  1.        Kõigil pädevates asutustes või Euroopa Väärtpaberiturujärelevalves töötanud või töötavatel isikutel, samuti pädevate asutuste ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve volitatud audiitoritel ning ekspertidel on ametisaladuse hoidmise kohustus. Ilma et see piiraks kriminaalõiguse valdkonda kuuluvate kohtuasjade menetlemist ja käesoleva määruse kohaseid menetlusi, ei tohi konfidentsiaalset teavet, mida need isikud on saanud oma ametikohustuste täitmisel, teha teatavaks ühelegi teisele isikule või asutusele, välja arvatud niisugusel kokkuvõtlikul või üldistatud kujul, kus Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitsejaid ja Euroopa sotsiaalettevõtlusfonde eraldi identifitseerida ei ole võimalik.

  2.        Liikmesriikide pädevaid asutusi või Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet ei takistata vahetamast teavet kooskõlas käesoleva määruse või muude Euroopa Liidu õigusaktidega, mis on kohaldatavad Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide valitsejate ja Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide suhtes.

  3.        Kui pädevad asutused või Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve saab konfidentsiaalset teavet vastavalt lõikele 1, siis võivad nad seda kasutada üksnes oma ülesannete täitmisel ning haldus- või kohtumenetlusteks.

  IV PEATÜKK

  ÜLEMINEKU- JA LÕPPSÄTTED

  Artikkel 24

  1.        Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

  2.        Artikli 2 lõikes 3, artikli 3 lõikes 2, artikli 8 lõikes 5, artikli 9 lõikes 2 ja artikli 13 lõikes 4 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile neljaks aastaks alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne nelja-aastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab pikendamise suhtes vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

  3.        Euroopa Parlament või nõukogu võivad artikli 2 lõikes 3, artikli 3 lõikes 2, artikli 8 lõikes 5, artikli 9 lõikes 2 ja artikli 13 lõikes 4 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse selles otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

  4.        Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

  5.        Delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kolme kuu võrra.

  Artikkel 25

  1.        Komisjon vaatab käesoleva määruse läbi hiljemalt ...[12]*. Läbivaatamine hõlmab üldist ülevaadet käesoleva määruse eeskirjade toimimisest ning nende kohaldamisel saadud kogemustest, kaasa arvatud:

  (a)       mil määral on Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide valitsejad kasutanud eri liikmesriikides kas siseriiklikult või piiriüleselt nimetust „Euroopa sotsiaalettevõtlusfond”;

  (a a)    analüüs Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide geograafiliste asukohtade ja nende kvalifitseeritud portfelliettevõtjate kohta, millesse nad investeerivad;

  (b)       erinevate kvalifitseeruvate investeeringute kasutamine Euroopa sotsiaalettevõtlusfondides ja viis, kuidas see on mõjutanud sotsiaalettevõtete arengut kogu Euroopa Liidus;

  (b a)    Euroopa sotsiaalettevõtte märgise kehtestamise asjakohasus;

  (c)       kvalifitseeruvate portfelliettevõtjate kindlakstegemise kriteeriumide praktiline rakendamine, selle mõju sotsiaalettevõtete arengule kogu Euroopa Liidus ning nende positiivne sotsiaalne mõju;

  (c a)    analüüs menetluste kohta, mida Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide valitsejad rakendavad artiklis 9 osutatud kvalifitseeruvate portfelliettevõtjate tekitatud positiivse sotsiaalse mõju hindamiseks ning hinnang Euroopa Liidu tasandil ühtlustatud standardite kehtestamise teostatavuse kohta sotsiaalse mõju hindamiseks kooskõlas Euroopa Liidu sotsiaalpoliitikaga;

  (d)       käesoleva määruse reguleerimisala, sealhulgas võimalus laiendada Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide turustamist jaeinvestoritele, ning täiendavad investorite kaitsemeetmed, mis sellise laiendamisega peavad kaasnema;

  (d a)    depositooriumide korra praktiline kohaldamine Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide puhul ja selle mõju;

  (d b)    võimalus täiendada käesolevat määrust sotsiaalettevõtlust edendava Euroopa Liidu maksuraamistikuga.

  2.        Pärast lõikes 1 osutatud läbivaatamist ja pärast konsulteerimist Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvega esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, millele on vajaduse korral lisatud seadusandlik ettepanek.

  Artikkel 25a

  Hiljemalt ...[13]* hindab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve oma personali- ja ressursivajadusi, mis tulenevad käesoleva määruse kohaste volituste ja ülesannete täitmisest, ning esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile sellekohase aruande.

  Artikkel 25b

  Direktiivi 2009/65/EÜ muutmine

  Direktiivi 2009/65/EÜ artikli 50 lõikele 1 lisatakse järgmine punkt:

  „(i) Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... määruse (EL) nr .../2012 [Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta][14] artikli 3 lõike 1 punktis a määratletud Euroopa sotsiaalettevõtlusfondid mahus kuni 10%.”

  Artikkel 26

  Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

  Seda kohaldatakse alates 22. juulist 2013, välja arvatud artikli 2 lõige 3, artikli 3 lõige 2, artikli 8 lõige 5, artikli 9 lõige 2 ja artikli 13 lõige 4, mida kohaldatakse alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

  Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

  Brüssel,

  Euroopa Parlamendi nimel                          Nõukogu nimel

  president                                                       eesistuja

  • [1]  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
  • [2] * Muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▌.
  • [3]                     ELT C, […], lk.
  • [4]                     ELT C, […], lk.
  • [5]                     ELT L 302, 17.11.2009, lk 32.
  • [6]                     ELT L 174, 1.7.2011, lk 1.
  • [7]                     ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.
  • [8]                     EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.
  • [9]                     EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.
  • [10] *                    ELT, palun lisada kuupäev: üheksa kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.
  • [11] *                    ELT, palun lisada kuupäev: 24 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.
  • [12] *                    ELT, palun lisada kuupäev, neli aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.
  • [13] *                    ELT, palun lisada kuupäev: üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist.
  • [14]                     ELT L ...

  TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI ARVAMUS (25.4.2012)

  majandus- ja rahanduskomisjonile

  ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta
  (COM(2011)0862 – C7‑0489/2011 – 2011/0418(COD))

  Arvamuse koostaja: Pervenche Berès

  MUUDATUSETTEPANEKUD

  Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

  Muudatusettepanek  1

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (1) Kuna investorid on üha enam sihiks võtnud ka sotsiaalsed eesmärgid, mitte ainult rahalise kasu, on Euroopa Liidus tekkinud sotsiaalsete investeeringute turg, mille osa on sotsiaalettevõtetele suunatud investeerimisfondid. Sellised investeerimisfondid annavad rahalisi vahendeid sotsiaalettevõtetele, mis suunavad ühiskondlikke muutusi, pakkudes innovatiivseid lahendusi sotsiaalprobleemidele ja panustades Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamisse.

  (1) Kuna investorid on üha enam sihiks võtnud ka sotsiaalsed eesmärgid, mitte ainult rahalise kasu, on Euroopa Liidus tekkinud sotsiaalsete investeeringute turg, mille osa on sotsiaalettevõtetele suunatud investeerimisfondid. Sellised investeerimisfondid annavad rahalisi vahendeid sotsiaalettevõtetele, mis suunavad ühiskondlikke muutusi, pakkudes innovatiivseid lahendusi sotsiaalprobleemidele, aidates leevendada finantskriisi sotsiaalseid tagajärgi ja panustades Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamisse.

  Muudatusettepanek  2

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 8

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (8) Sotsiaalettevõtete hulka kuulub suur hulk erineva õigusliku vormiga ettevõtteid, kes pakuvad sotsiaalteenuseid või tooteid haavatavatele ja marginaliseeritud isikutele. Selliste teenuste alla kuulvad eluaseme ja tervishoiuteenuste kättesaadavaks tegemine, abi eakatele või puudega isikutele, lastehoiu korraldamine, juurdepääsu võimaldamine töökohtadele ja koolitusele ning sõltuvusprobleemidega tegelemine. Sotsiaalettevõtete hulka kuuluvad ka ettevõtted, mis kasutavad sotsiaalse eesmärgiga kaupade või teenuste tootmist, kuid mille tegevus võib jääda sotsiaalsete teenuste või toodete pakkumise valdkonnast välja. Sellised tegevused on sotsiaalne ja ametialane lõimumine töökohtadele juurdepääsu tagamise teel nendele isikutele, kes on viletsamas olukorras eelkõige ebapiisava kvalifikatsiooni või sotsiaalsete või ametialaste probleemide tõttu, millega kaasneb nende tõrjutus ja marginaliseerimine.

  (8) Sotsiaalettevõtete hulka kuulub suur hulk erineva õigusliku vormiga ettevõtteid, kes pakuvad sotsiaalteenuseid või tooteid haavatavatele ja marginaliseeritud isikutele, et saavutada ja tagada nende kaupade ja teenuste võrdne kättesaadavus. Selliste teenuste alla kuuluvad muu hulgas vaesusega võitlemine, eluaseme ja tervishoiuteenuste kättesaadavaks tegemine, abi eakatele või puudega isikutele, lastehoiu korraldamine, juurdepääsu võimaldamine haridusele, sealhulgas väikelaste haridusele, töökohtadele ja koolitusele ning sõltuvusprobleemidega tegelemine. Sotsiaalettevõtete hulka kuuluvad ka ettevõtted, mis kasutavad sotsiaalse eesmärgiga kaupade või teenuste tootmist, kuid mille tegevus võib jääda sotsiaalsete teenuste või toodete pakkumise valdkonnast välja. Sellised tegevused on muu hulgas sotsiaalne ja ametialane lõimumine töökohtadele juurdepääsu tagamise teel nendele isikutele, kes on viletsamas olukorras eelkõige ebapiisava kvalifikatsiooni või sotsiaalsete või ametialaste probleemide tõttu, millega kaasneb nende tõrjutus ja marginaliseerimine.

  Selgitus

  Vaesus on üks peamisi sotsiaalse tõrjutuse ja muude sotsiaalsete probleemide tekitajaid.

  Muudatusettepanek  3

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 23

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (23) Käesoleva määruse nõuete täitmise tõhusaks järelevalveks peaks olema selles määruses sätestatud pädevate järelevalveasutuste vahelise piiriülese teavitamise protsess, mille algatab Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitseja registreerimine päritoluliikmesriigis.

  (23) Käesoleva määruse nõuete täitmise tõhusaks järelevalveks peaks olema selles määruses sätestatud pädevate järelevalveasutuste vahelise piiriülese teavitamise automaatne protsess, mille algatab Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitseja registreerimine päritoluliikmesriigis. Järelevalvealast teavet tuleks automaatselt vahetada ka päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve vahel.

  Muudatusettepanek  4

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 27

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (27) Järelevalvealast teavet tuleks vahetada päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve vahel.

  välja jäetud

  Muudatusettepanek  5

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 2 – lõige 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  1. Käesolevat määrust kohaldatakse artikli 3 lõike 1 punktis b määratletud ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate valitsejate suhtes, kes on asutatud Euroopa Liidus ning kes peavad end registreerima oma päritoluliikmesriigi pädevate asutuste juures vastavalt direktiivi 2011/61/EÜ artikli 3 lõike 3 punktile a, tingimusel, et need valitsejad haldavad selliste Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide portfelle, mille valitsetavate varade kogumaht ei ületa 500 miljoni euro künnist, või liikmesriikides, kus euro ei ole ametlik vääring, vastav väärtus liikmesriigi omavääringus käesoleva määruse jõustumise kuupäeval.

  1. Käesolevat määrust kohaldatakse artikli 3 lõike 1 punktis b määratletud ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate valitsejate suhtes, kes on asutatud Euroopa Liidus ning kes peavad end registreerima oma päritoluliikmesriigi pädevate asutuste juures vastavalt direktiivi 2011/61/EÜ artikli 3 lõike 3 punktile a, tingimusel, et need valitsejad haldavad selliste Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide portfelle, mille valitsetavate varade kogumaht ei ületa 500 miljoni euro künnist, või liikmesriikides, kus euro ei ole ametlik vääring, vastav väärtus liikmesriigi omavääringus käesoleva määruse jõustumise kuupäeval.

   

  Juhul kui Euroopa sotsiaalettevõtlusfondid investeerivad kvalifitseeruvatesse portfelliettevõtjatesse, kes tegelevad sotsiaalelamumajanduse või muude sotsiaalselt tähtsate sektoritega, mis on investeeringumahukamad, võib iga juhtumi korral eraldi kehtestada kõrgema künnise.

  Selgitus

  Euroopa linnade ja piirkondade sotsiaalmajandusvõrgustiku poolt esitatud muudatusettepanek võimaldaks paindlikkust teatavat positiivset sotsiaalset mõju omavate, kuid kapitalimahukamate ettevõtjate korral.

  Muudatusettepanek  6

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 2 – lõige 3

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  3. Komisjonile antakse õigus võtta vastavalt artiklile 24 vastu delegeeritud õigusakte, milles täpsustatakse käesoleva artikli lõikes 1 osutatud künnise arvutamise ning selle künnise täitmise pideva jälgimise meetodid.

  3. Komisjonile antakse õigus võtta vastavalt artiklile 24 vastu delegeeritud õigusakte, milles täpsustatakse käesoleva artikli lõikes 1 osutatud asjakohaste künniste arvutamise ning nende künniste täitmise pideva jälgimise meetodid.

  Selgitus

  Kõrgemate künniste jaoks tuleb sätestada objektiivsed kriteeriumid seoses Euroopa linnade ja piirkondade sotsiaalmajandusvõrgustiku poolt esitatud muudatusettepanekuga, mis võimaldaks paindlikkust teatavat positiivset sotsiaalset mõju omavate, kuid kapitalimahukamate ettevõtjate korral.

  Muudatusettepanek  7

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c – lõik 1 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  Punkti c alapunktides ii ja iv osutatud võlgade või laenude korral seatakse intressimäär tasemele, mis ei takista kvalifitseeruva portfelliettevõtja esmase sotsiaaleesmärgi saavutamist, piirates kasumi taasinvesteerimist.

  Selgitus

  Kuigi sotsiaalettevõtjatel peaks olema võimalik võlainstrumente kasutada, ennetab käesolev säte olukorda, kus intressikulud võivad takistada esmase sotsiaalse eesmärgi saavutamist.

  Muudatusettepanek  8

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d – sissejuhatav osa

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (d) „kvalifitseeruv portfelliettevõtja” – ettevõtja, kes Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi investeeringu tegemise ajal ei ole noteeritud reguleeritud turul vastavalt direktiivi 2004/39/EÜ artikli 4 lõike 1 punktile 14 kindlaks määratule, kelle aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot või kelle aastane bilansimaht ei ületa kokku 43 miljonit eurot, kes ise ei ole ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja ning:

   

  (d) „kvalifitseeruv portfelliettevõtja” – ettevõtja, kes ise ei ole ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja ja kes Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi investeeringu tegemise ajal ei ole noteeritud reguleeritud turul vastavalt direktiivi 2004/39/EÜ artikli 4 lõike 1 punktis 14 kindlaks määratule, kelle aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot või kelle aastane bilansimaht ei ületa kokku 43 miljonit eurot, välja arvatud juhul, kui tegu on ettevõtjaga, kes tegeleb sotsiaalelamumajanduse või muude sotsiaalselt tähtsate sektoritega, mis on investeeringumahukad, ning:

  Muudatusettepanek  9

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d – alapunkt i

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (i) kelle peaeesmärk on põhikirja või muude põhikirjajärgsete dokumentide kohaselt mõõdetavate positiivsete sotsiaalsete mõjude saavutamine, mille käigus:

   

  (i) kelle peaeesmärk põhikirja või muude põhikirjajärgsete dokumentide kohaselt ei ole mitte kasumi teenimine oma omanikele, liikmetele ja osanikele, vaid mõõdetavate positiivsete sotsiaalsete mõjude saavutamine, mille käigus:

   

  Muudatusettepanek  10

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d – alapunkt i – taane 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  – ettevõtja pakub teenuseid või tooteid haavatavatele või marginaliseeritud isikutele või

  – ettevõte pakub sotsiaalset kasu toovaid teenuseid või tooteid ja/või

   

  Muudatusettepanek  11

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d – alapunkt ii

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (ii) kes kasutab kasumit põhieesmärgi saavutamiseks, selle asemel, et see jagada, ning on kehtestanud eelnevalt kindlaks määratud menetlused ja eeskirjad kõikideks olukordadeks, kus kasum jagatakse osanikele ja omanikele;

  (ii) kes taasinvesteerib kasumi põhieesmärgi saavutamiseks ning on kehtestanud eelnevalt kindlaks määratud menetlused ja eeskirjad kõikideks olukordadeks, kus kasum jagatakse; eeskirjadega tagatakse, et kasumi võimalik jagamine ei takista põhieesmärgi saavutamist;

  Muudatusettepanek  12

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d – alapunkt iii

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (iii) kelle haldamine toimub vastutustundlikult ja läbipaistvalt eelkõige seoses töötajate, klientide ja sidusrühmadega, keda tema äritegevus mõjutab.

  (iii) kelle haldamine toimub ettevõtlikus vaimus, vastutustundlikult ja läbipaistvalt, eelkõige kaasates töötajaid, kliente ja/või kõiki sidusrühmi, keda tema äritegevus mõjutab.

  Muudatusettepanek  13

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  2 a. Komisjonile antakse õigus võtta artikli 24 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, milles määratakse kindaks kriteeriumid nende kvalifitseeruvate portfelliettevõtjate kindlaks tegemiseks, kes tegelevad sotsiaalelamumajanduse ja muude sotsiaalselt tähtsate sektoritega, mis on investeeringumahukad, ning käibe ja bilansimahu künnised, mida kasutatakse lõike 1 punkti d tähenduses.

  Selgitus

  Kõrgemate künniste tuleb sätestada objektiivsed kriteeriumid seoses Euroopa linnade ja piirkondade sotsiaalmajandusvõrgustiku poolt esitatud muudatusettepanekuga, mis võimaldaks paindlikkust teatavate positiivset sotsiaalset mõju omavate, kuid investeeringumahukamate ettevõtjate korral.

  Muudatusettepanek  14

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 7 – punkt c

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (c) teostama äritegevust enda hallatavate Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide, enda hallatavate Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide investorite ning turu terviklikkuse parimates huvides;

  (c) teostama äritegevust investeeringuid saavate kvalifitseeritud portfelliettevõtjate positiivse sotsiaalse mõju edendamiseks ning enda hallatavate Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide, nende investorite ja turu terviklikkuse parimates huvides;

  Selgitus

  Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide valitsejad peaksid seadma esikohale positiivse sotsiaalse mõju saavutamise.

  Muudatusettepanek  15

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 7 – punkt d

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (d) olema väga hoolsad, kui nad valivad, millistesse kvalifitseeruvatesse portfelliettevõtjatesse investeeringuid teevad, ning nende pideval jälgimisel;

  (d) olema väga hoolsad, kui nad valivad, millistesse kvalifitseeruvatesse portfelliettevõtjatesse investeeringuid teevad, ning investeeringute ja nende positiivse sotsiaalse mõju pideval jälgimisel;

  Muudatusettepanek  16

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 21 – lõige 3

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  3. Päritoluliikmesriigi pädevad asutused teavitavad artikli 14 lõike 1 punkti d kohaselt loetletud vastuvõtvate liikmesriikide pädevaid asutusi Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitseja registrist kõrvaldamisest, millele on osutatud käesoleva artikli lõike 1 punktis b.

  3. Päritoluliikmesriigi pädevad asutused teavitavad artikli 14 lõike 1 punkti d kohaselt loetletud vastuvõtvate liikmesriikide pädevaid asutusi ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet viivitamata Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitseja kõrvaldamisest käesoleva artikli lõike 1 punktis b osutatud registrist.

  Muudatusettepanek  17

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 25 – lõige 1 – punkt c

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (c) kvalifitseeruvate portfelliettevõtjate kindlakstegemise kriteeriumide praktiline rakendamine ja selle mõju sotsiaalettevõtete arengule kogu Euroopa Liidus;

  (c) kvalifitseeruvate portfelliettevõtjate kindlakstegemise kriteeriumide praktiline rakendamine ja selle mõju sotsiaalettevõtete arengule kogu Euroopa Liidus ning nende positiivne sotsiaalne mõju;

  MENETLUS  

  Pealkiri

  Euroopa sotsiaalettevõtlusfondid

  Viited

  COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD)

  Vastutav komisjon

  istungil teada andmise kuupäev

  ECON

  17.1.2012

   

   

   

  Arvamuse esitaja(d)

  istungil teada andmise kuupäev

  EMPL

  20.4.2012

   

   

   

  Arutamine parlamendikomisjonis

  24.4.2012

   

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  24.4.2012

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  25

  16

  2

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Edit Bauer, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

  Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Jelko Kacin, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu, Emilie Turunen

  ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS (27.4.2012)

  majandus- ja rahanduskomisjonile

  ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta
  (COM(2011)0862 – C7‑0489/2011 – 2011/0418(COD))

  Arvamuse koostaja: Dimitar Stoyanov

  LÜHISELGITUS

  Ettepanekuga võtta vastu määrus kehtestatakse õigusraamistik, mille alusel võib anda eri tüüpi investeerimisfondidele Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide staatuse ja vastava tegevusloa. Eesmärk on luua juriidilistesse isikutesse investeerimisele keskenduv Euroopa sektor, kus tegevus on mittetulunduslik ja püütakse täita erinevaid sotsiaalseid eesmärke.

  Ettepanekus võtta vastu määrus esitatakse likviidsete varade kriteeriumid, mis fond peab täitma, et saada eespool nimetatud staatus ja tegevusluba. Samuti esitatakse nõuded, mis tuleb täita sotsiaalettevõtlusfondi valitsejatel, ja fondi varadest tehtavate investeeringute piirangud.

  Tuleks märkida, et olemas on juba kaks investeerimisfonde käsitlevat direktiivi: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/61/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/65/EÜ. Direktiivides on sätestatud investeerimisfondide ja nende valitsemise eeskirjad ning nende fondide investoritele kohaldatavad eeskirjad. Käesoleva arvamuse eesmärk on tagada, et ettepanek võtta vastu määrus on kooskõlas nende kehtivate seadusandlike aktidega.

  MUUDATUSETTEPANEKUD

  Õiguskomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

  Muudatusettepanek  1

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 18 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (18 a) Samuti on selguse ja läbipaistvuse eesmärgil vaja tagada, et Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitsejad teatavad investoritele ja sidusrühmadele oma võimalikest sidemetest erakondade ja poliitiliste organisatsioonidega ning oma varasemast ametialasest ja Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitsemisel saadud kogemusest.

  Selgitus

  Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi eesmärke silmas pidades tuleks hoolitseda selle eest, et valitsemine ei hõlmaks mehhanismi, mis võimaldab hõlptulu jagamist erakonnaliikmetele. Kõik sidemed, mis eksisteerivad erakondade või poliitiliste organisatsioonide ja valitsejate vahel, tuleb investoritele avaldada.

  Muudatusettepanek  2

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  а) „Euroopa sotsiaalettevõtlusfond” – ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja, kes investeerib vähemalt 70 % oma kapitali sissemaksete ja sissenõudmata märgitud kapitali kogusummast varadesse, mis on kvalifitseeruvad investeeringud;

  а) „Euroopa sotsiaalettevõtlusfond” – ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja, kes investeerib vähemalt 70 % oma kapitali sissemaksete ja sissenõudmata märgitud kapitali kogusummast varadesse, mis on kvalifitseeruvad investeeringud, sõltumata sellest, kas ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja fond on avatud või kinnine fond;

  Selgitus

  Täpsustatakse teksti, et kaotada õiguslik lünk, mis viiks teksti subjektiivse tõlgendamiseni.

  Muudatusettepanek  3

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (а) „Euroopa sotsiaalettevõtlusfond” – ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja, kes investeerib vähemalt 70 % oma kapitali sissemaksete ja sissenõudmata märgitud kapitali kogusummast varadesse, mis on kvalifitseeruvad investeeringud;

  (а) „Euroopa sotsiaalettevõtlusfond” – ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja, kes investeerib vähemalt 70 % oma kapitali sissemaksetest ja sissenõudmata märgitud kapitalist varadesse, mis on kvalifitseeruvad investeeringud;

  Selgitus

  Selgitus puudutab üksnes bulgaariakeelset versiooni.

  Muudatusettepanek  4

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d – alapunkt ii

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (ii) kes kasutab kasumit põhieesmärgi saavutamiseks, selle asemel, et see jagada, ning on kehtestanud eelnevalt kindlaks määratud menetlused ja eeskirjad kõikideks olukordadeks, kus kasum jagatakse osanikele ja omanikele;

  (ii) kes kasutab kasumit peamiselt põhieesmärgi saavutamiseks, investeerides selle uuesti ettevõttesse, mis ei piira järgmise punkti nõuete kohaldamist;

  Selgitus

  Määruse ettepaneku eesmärk on aidata investeeringute abil sotsiaalsete eesmärkidega ettevõtjaid, kelle peamine siht ei ole kasumi saamine, vaid pigem oma sotsiaalse tegevuse väljatöötamine. Siiski ei tohi eirata nende investorite huve, kes taotlevad eelkõige kasumit. Seepärast tuleks punkt ii jagada kaheks, et teha selgeks, et sotsiaalse iseloomuga ettevõtjad peavad püüdma oma tegevusest saadud kasumit uuesti ettevõttesse investeerida ning samuti tagama investeeringute kasumlikkuse.

  Muudatusettepanek  5

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d – alapunkt ii a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (ii a) kes on kehtestanud eelnevalt kindlaks määratud menetlused kõikideks olukordadeks, kus kasum jagatakse osanikele ja omanikele, et tagada Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide tehtud investeeringute kasumlikkus, eelkõige võimaldades Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide investeeringutega seotud kasumi jagamisel sooduskohtlemist;

  Selgitus

  Määruse ettepaneku eesmärk on aidata investeeringute abil sotsiaalsete eesmärkidega ettevõtjaid, kelle peamine siht ei ole kasumi saamine, vaid pigem oma sotsiaalse tegevuse väljatöötamine. Siiski ei tohi eirata nende investorite huve, kes taotlevad eelkõige kasumit. Seepärast tuleks punkt ii jagada kaheks, et teha selgeks, et sotsiaalse iseloomuga ettevõtjad peavad püüdma oma tegevusest saadud kasumit uuesti ettevõttesse investeerida ning samuti tagama investeeringute kasumlikkuse.

  Muudatusettepanek  6

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d – alapunkt iii

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (iii) kelle haldamine toimub vastutustundlikult ja läbipaistvalt eelkõige seoses töötajate, klientide ja sidusrühmadega, keda tema äritegevus mõjutab.

  (iii) kelle haldamine toimub vastutustundlikult ja läbipaistvalt, nähes eelkõige ettevõtja loomisega seotud õigusdokumentides ette võimaluse kaasata selle haldusesse töötajad ja sidusrühmad, keda tema äritegevus mõjutab.

  Selgitus

  Algses tekstis püütakse tagada, et sotsiaalettevõtja töötajad või isikud, keda tema äritegevus mõjutab, osaleksid tema halduses. Käesoleva muudatusettepanekuga püütakse seda sätet laiendada ja tugevdada, lisades ettevõtte põhikirja sellist osalemist käsitleva uue nõude. Samal ajal on idee lasta klientidel osaleda ettevõtja halduses kohatu.

  Muudatusettepanek  7

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 3 – lõige 1 – punkt g

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (g) „märgitud kapital” – kohustuse võtmine, mille alusel peab isik omandama Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi osaluse või tegema Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi kapitali sissemakseid;

  (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

  Selgitus

  Ei puuduta eestikeelset versiooni.

  Muudatusettepanek  8

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 5 – lõige 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  1. Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitsejad tagavad, et kvalifitseeruvate investeeringute kõrval muud vara soetades ei kasutata Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi kapitali sissemaksete ja sissenõudmata märgitud kapitali kogusummast rohkem kui 30 % muude kui kvalifitseeruvate investeeringute jaoks; selle piirmäära arvutamisel ei võeta arvesse lühiajalisi sularaha ja raha ekvivalendi hoiuseid.

  (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

  Selgitus

  Ei puuduta eestikeelset versiooni.

  Muudatusettepanek  9

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 11 – lõik 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Varade väärtuse hindamise eeskirjad tuleb sätestada Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi põhikirjas.

  (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

  Selgitus

  Ei puuduta eestikeelset versiooni.

  Muudatusettepanek  10

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 13 – lõige 1 – punkt i a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (i a) valitseja varasema või Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi haldusega seotud ametialase tegevuse loetelu ning ametialase tegevuse valdkondade loetelu;

  Selgitus

  Tuleb tagada maksimaalne läbipaistvus valitseja isiku ja ametioskuste osas.

  Muudatusettepanek  11

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 13 – lõige 1 – punkt i b (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (i b) võimalikud praegused ja varasemad sidemed, liikmesus ja ülesanded, mis on seotud erakondade ja/või poliitiliste organisatsioonidega;

  Selgitus

  Vastavalt selguse ja läbipaistvuse nõuetele peavad investorid olema teadlikud valitseja ning erakondade või poliitiliste organisatsioonide vahelistest võimalikest sidemetest.

  MENETLUS

  Pealkiri

  Euroopa sotsiaalse ettevõtluse fond

  Viited

  COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD)

  Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

  ECON

  17.1.2012

   

   

   

  Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

  JURI

  17.1.2012

   

   

   

  Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

  Dimitar Stoyanov

  25.1.2012

   

   

   

  Arutamine parlamendikomisjonis

  26.3.2012

   

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  26.4.2012

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  22

  2

  0

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

  Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Axel Voss

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

  Karin Kadenbach

  MENETLUS

  Pealkiri

  Euroopa sotsiaalse ettevõtluse fond

  Viited

  COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD)

  EP-le esitamise kuupäev

  7.12.2011

   

   

   

  Vastutav komisjon

        istungil teada andmise kuupäev

  ECON

  17.1.2012

   

   

   

  Arvamuse esitaja(d)

        istungil teada andmise kuupäev

  EMPL

  20.4.2012

  IMCO

  17.1.2012

  JURI

  17.1.2012

   

  Arvamuse esitamisest loobumine

        otsuse kuupäev

  IMCO

  29.2.2012

   

   

   

  Raportöör(id)

        nimetamise kuupäev

  Sophie Auconie

  25.10.2011

   

   

   

  Arutamine parlamendikomisjonis

  20.3.2012

  26.4.2012

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  31.5.2012

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  37

  4

  2

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Burkhard Balz, Elena Băsescu, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

  Sophie Auconie, Thijs Berman, Vicky Ford, Danuta Maria Hübner, Olle Ludvigsson, Mario Mauro, Theodoros Skylakakis

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

  Margrete Auken

  Esitamise kuupäev

  6.6.2012