Procedūra : 2011/0418(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0194/2012

Pateikti tekstai :

A7-0194/2012

Debatai :

PV 12/09/2012 - 17
CRE 12/09/2012 - 17

Balsavimas :

PV 13/09/2012 - 11.9
CRE 13/09/2012 - 11.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 12/03/2013 - 10.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0345
P7_TA(2013)0072

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 838kWORD 492k
6.6.2012
PE 483.704v02-00 A7-0194/2012

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos socialinio verslumo fondų

(COM(2011)0862 – C7‑0489/2011 – 2011/0418(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėja: Sophie Auconie

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ
 Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos socialinio verslumo fondų

(COM(2011)0862 – C7‑0489/2011 – 2011/0418(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011) 0862),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0489/2011),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 23 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto bei Teisės reikalų komiteto nuomones (A7‑0194/2012),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI(2)*

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl Europos socialinio verslumo fondų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavus teisėkūros procedūra priimamo akto projektą nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę(3),

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(4),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)       investuotojams vis labiau stengiantis neapsiriboti vien finansine grąža ir siekti socialinių tikslų, Sąjungoje formuojasi socialinių investicijų rinka, kurios dalį sudaro investiciniai fondai, besiorientuojantys į socialines įmones. Tokie investicijų fondai teikia finansavimą socialinėms įmonėms, kurios skatina socialinius pokyčius, siūlydamos novatoriškus socialinių problemų sprendimus, padėdamos įveikti socialinius finansų krizės padarinius ir vertingai padėdamos siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų;

(1a)     šis reglamentas sudaro socialinio verslo iniciatyvos, kurią Komisiją pateiktė savo 2011 m. spalio 25 d. komunikate „Socialinio verslo iniciatyva. Socialinėms įmonėms plėtoti palankios aplinkos kūrimas socialinių inovacijų ekonomikoje“, dalį;

(2)       būtina nustatyti bendrą taisyklių dėl nuorodos „Europos socialinio verslumo fondas“ naudojimo sistemą, visų pirma dėl fondų, kurie veikia naudodami šią nuorodą, portfelio sudėties, jų tinkamų investicijų objektų, investicinių priemonių, kurias jie gali naudoti, ir dėl tinkamų investuotojų, kurie turi teisę pagal vienodas taisykles visoje Sąjungoje investuoti į tokius fondus, kategorijų. Nesant tokios bendros sistemos, kyla rizika, kad valstybės narės nacionaliniu lygmeniu gali imtis skirtingų priemonių, o tai darytų tiesioginį neigiamą poveikį geram vidaus rinkos veikimui ir sudarytų jam kliūčių, nes fondams, norintiems veikti visoje Sąjungoje, įvairiose valstybėse narėse būtų taikomos skirtingos taisyklės. Be to, dėl portfelio sudėčiai, investicijų objektams ir tinkamiems investuotojams taikomų skirtingų kokybės reikalavimų gali skirtis investuotojų apsaugos lygis ir gali kilti painiava dėl investavimo pasiūlymų, siejamų su Europos socialinio verslumo fondu (ESVF). Taigi investuotojai turėtų turėti galimybę palyginti įvairių Europos socialinio verslumo fondų investavimo pasiūlymus. Būtina pašalinti dideles kliūtis, trukdančias Europos socialinio verslumo fondams pritraukti lėšas tarpvalstybiniu mastu, išvengti tų fondų konkurencijos iškraipymų ir užkirsti kelią bet kokioms papildomoms galimoms prekybos kliūtims ir dideliems konkurencijos iškraipymams ateityje. Taigi tinkamas teisinis pagrindas yra SESV 114 straipsnis, kaip jis aiškinamas pagal nusistovėjusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką;

(3)       būtina priimti reglamentą, kuriuo būtų nustatytos vienodos Europos socialinio verslumo fondams taikytinos taisyklės, o jų valdytojams, kurie nori visoje Sąjungoje pritraukti kapitalą naudodami nuorodą „Europos socialinio verslumo fondas“, visose valstybėse narėse būtų nustatyti atitinkami įpareigojimai. Šiais reikalavimais turėtų būti užtikrintas investuotojų, kurie nori investuoti į tokius fondus, pasitikėjimas;

(3a)     šiuo reglamentu neturėtų būti prieštaraujama esamoms nacionalinėms sistemoms, pagal kurias investuojama į socialines įmones, o tik siekiama jas papildyti Sąjungos lygmeniu;

(4)       kokybės reikalavimus dėl nuorodos „Europos socialinio verslumo fondas“ naudojimo apibrėžiant reglamente būtų užtikrinta, kad tie reikalavimai būtų tiesiogiai taikomi kolektyvinio investavimo subjektų valdytojams, kurie pritraukia lėšas naudodami šią nuorodą. Tai užtikrintų vienodas šios nuorodos naudojimo sąlygas, nes būtų išvengta nacionalinių reikalavimų skirtumų, kurių galėtų atsirasti, jeigu į nacionalinę teisę būtų perkeliama direktyva. Šiuo reglamentu būtų užtikrinta, kad šią nuorodą naudojantiems kolektyvinio investavimo subjektų valdytojams tokių pat taisyklių reikėtų laikytis visoje Sąjungoje, o dėl to taip pat sustiprėtų investuotojų, kurie nori investuoti į fondus, besiorientuojančius į socialines įmones, pasitikėjimas. Priimant reglamentą taip pat sumažėtų reguliavimo sudėtingumas ir valdytojų atitikties dažnai besiskiriančioms nacionalinėms taisyklėms, kuriomis reglamentuojami tokie fondai, išlaidos, visų pirma tų valdytojų, kurie nori pritraukti kapitalą tarpvalstybiniu mastu. Reglamentas taip pat turėtų padėti pašalinti konkurencijos iškraipymus;

(5)       šiuo reglamentu papildomos galiojančios visuotinai taikomos Sąjungos kolektyvinio investavimo subjektų ir jų valdytojų taisyklės, kaip antai 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo(5) ▌ ir ▌2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/EB dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų(6)., ir joms nedaromas poveikis. Kolektyvinio investavimo subjektai ir jų valdytojai, kuriems taikomas šis reglamentas, yra alternatyvaus investavimo fondų ir jų valdytojų, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/EB 4 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose, dalis ir todėl turi laikytis atitinkamų jiems pagal šį reglamentą ir Direktyvą 2011/61/EB taikomų taisyklių;

(6)       jeigu kolektyvinio investavimo subjektų valdytojai nenori naudoti nuorodos „Europos socialinio verslumo fondas“, šis reglamentas netaikomas. Tais atvejais turėtų būti toliau taikomos galiojančios nacionalinės taisyklės ir bendrosios Sąjungos taisyklės;

(6a)     nors ESVF gali tekti svarbus vaidmuo plėtojant socialinį verslumą ir nors jau sukurti saugikliai, skirti užtikrinti tinkamą fondų naudojimą, esama rizikos, kad Europos socialinio verslumo fondai naudojami nenumatytiems tikslams. Šiuo požiūriu priežiūros institucijos turėtų būti budrios ir reikėtų atlikti patikrinimą, kad būtų užtikrintas visų panašių spragų panaikinimas;

(7)       šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos vienodos taisyklės dėl Europos socialinio verslumo fondų pobūdžio, visų pirma dėl portfeliui priklausančių įmonių, į kurias Europos socialinio verslumo fondams turi būti leidžiama investuoti, ir dėl naudotinų investicinių priemonių. Siekiant užtikrinti būtiną aiškumą ir tikrumą ir siekiant išvengti, kad reikalavimų neatitinkantys investiciniai fondai netinkamai nepasinaudotų ESVF sistema, šiame reglamente taip pat turėtų būti nustatyti vienodi kriterijai, kaip nustatyti socialines įmones, kurios yra tinkamos reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės. Pagrindinis socialinių įmonių tikslas – siekti teigiamo socialinio poveikio, o ne kuo labiau didinti pelną. Todėl šiame reglamente turėtų būti reikalaujama, kad reikalavimus atitinkanti portfeliui priklausanti įmonė turėtų siekti daryti išmatuojamą ir teigiamą socialinį poveikį, kad ji naudotų savo pelną pagrindiniam tikslui siekti ir kad ji būtų valdoma atskaitingai ir skaidriai. Apskritai išimtiniais atvejais, kai reikalavimus atitinkanti portfeliui priklausanti įmonė nori paskirstyti pelną akcininkams ir savininkams, reikalavimus atitinkanti portfeliui priklausanti įmonė turėtų būti iš anksto apibrėžusi procedūras ir taisykles, kaip paskirstyti pelną akcininkams ir savininkams. Tose taisyklėse turėtų būti nustatyta, kad paskirstant pelną netrukdoma siekti pagrindinio socialinio tikslo;

(8)       prie socialinių įmonių priskiriama daug įvairių ▌įmonių, kurios visų pirma siekia daryti socialinį poveikį, o ne kaupti pelną savininkams ir akcininkams ir kurios gali būti įvairių teisinių formų ir teikti socialines paslaugas ar prekes pažeidžiamiems ar atskirtį patiriantiems asmenims. Socialinės paslaugos yra, be kita ko, kova su skurdu, aprūpinimas būstu, sveikatos priežiūra, pagalba pagyvenusiems žmonėms ar neįgaliesiems, vaikų priežiūra, įdarbinimas ir mokymas, taip pat priklausomybės valdymas. Prie socialinių įmonių taip pat priskiriamos įmonės, kurios gamina prekes arba teikia paslaugas tokiu būdu, kuriuo įtvirtinamas jų socialinis tikslas, bet jų veikla gali nepatekti į socialinių prekių ar paslaugų teikimo sritį. Tai, be kita ko, yra socialinė ir profesinė integracija suteikiant galimybę dirbti asmenims, kurie atsidūrė nepalankioje padėtyje, visų pirma dėl atskirtį ir atstūmimą lemiančios menkos kvalifikacijos ar socialinių arba profesinių problemų. Tokios įmonės sukauptą perteklių daugiausia panaudoja socialiniams tikslams siekti ir yra atsakingai ir skaidriai administruojamos, ypač įtraukiant darbuotojus, klientus ir suinteresuotuosius subjektus, kuriems poveikį daro įmonės veikla;

(9)       atsižvelgiant į specifinius socialinių įmonių finansavimo poreikius, būtina užtikrinti aiškumą dėl priemonių, kurias ESVF turėtų naudoti tokiam finansavimui teikti, rūšių. Todėl šiame reglamente turėtų būti nustatytos vienodos taisyklės dėl tinkamų priemonių, kurias ESVF turi naudoti investuodamas; tai, be kita ko, yra nuosavo kapitalo ir kvasinuosavo kapitalo priemonės, skolos priemonės, įskaitant vekselius ir indėlių sertifikatus, investicijos į kitus Europos socialinio verslumo fondus ir trumpalaikės bei vidutinės trukmės paskolos, įskaitant akcininkų paskolas ir dotacijas;

(10)     siekdami išlaikyti būtiną savo investicijų portfelio lankstumą, Europos socialinio verslumo fondai taip pat gali investuoti į kitokį nei reikalavimus atitinkančios investicijos turtą, tačiau šių investicijų suma neturi viršyti šiuo reglamentu reikalavimų neatitinkančioms investicijoms nustatytų ribų. Apskaičiuojant šiame reglamente reikalavimų neatitinkančioms investicijoms nustatytas ribas, į trumpalaikes atsargas, kaip antai grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų, neturėtų būti atsižvelgiama;

(11)     siekiant užtikrinti, kad nuoroda „Europos socialinio verslumo fondas“ būtų patikima ir lengvai atpažįstama investuotojų visoje Sąjungoje, šiame reglamente turėtų būti nustatyta, kad platinant Europos socialinio verslumo fondų akcijas ar investicinius vienetus visoje Sąjungoje teisę naudoti šią nuorodą turėtų turėti tik tie ESVF valdytojai, kurie laikosi šiame reglamente nustatytų vienodų kokybės kriterijų;

(12)     siekiant užtikrinti, kad Europos socialinio verslumo fondai pasižymėtų aiškiu ir atpažįstamu profiliu, kuris būtų tinkamas jų paskirčiai, turėtų būti nustatytos vienodos portfelio sudėties ir investavimo metodų, kuriuos tokiems fondams leidžiama taikyti, taisyklės;

(13)     siekiant užtikrinti, kad Europos socialinio verslumo fondai nedidintų sisteminės rizikos ir kad tokie fondai, vykdydami investicinę veiklą, sutelktų dėmesį į reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių rėmimą, skolintis ar naudoti finansinį svertą fondo lygmeniu neturėtų būti leidžiama. Tačiau siekiant suteikti fondui galimybę patenkinti specialius likvidumo poreikius, kurių gali atsirasti laikotarpiu nuo numatytojo kapitalo pareikalavimo iš investuotojų iki faktinio kapitalo pervedimo į fondo sąskaitas, turėtų būti leidžiama skolintis trumpam laikotarpiui;

(14)     siekiant užtikrinti, kad Europos socialinio verslumo fondų akcijos ar investiciniai vienetai būtų platinami investuotojams, kurie turi žinių, patirties ir geba prisiimti riziką, susijusią su šiais fondais, ir siekiant išlaikyti investuotojų pasitikėjimą ir tikėjimą Europos socialinio verslumo fondais, reikėtų nustatyti tam tikras konkrečias apsaugos priemones. Todėl Europos socialinio verslumo fondų akcijos ar investiciniai vienetai paprastai turėtų būti platinami tik investuotojams, kurie yra profesionalūs klientai arba kurie gali būti vertinami kaip profesionalūs klientai pagal 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų ▌. Tačiau siekiant investicijoms į Europos socialinio verslumo fondus užtikrinti pakankamai plačią investuotojų bazę, taip pat pageidaujama, kad į šiuos fondus investuoti galėtų ir tam tikri kiti investuotojai, įskaitant didelės vertės turto turinčius asmenis. Tiems kitiems investuotojams turėtų būti nustatytos konkrečios apsaugos priemonės, kuriomis būtų užtikrinta, kad Europos socialinio verslumo fondų akcijos ar investiciniai vienetai būtų platinami tik tiems investuotojams, kurių profilis yra tinkamas tokioms investicijoms. Pagal šias apsaugos priemones fondų akcijos ar investiciniai vienetai negali būti platinami naudojant periodinius taupymo planus;

(15)     siekiant užtikrinti, kad nuorodą „Europos socialinio verslumo fondas“ naudotų tik tie ESVF valdytojai, kurie atitinka vienodus kokybės kriterijus dėl elgesio rinkoje, šiame reglamente turėtų būti nustatytos ESVF valdytojo veiklos vykdymo ir jo ryšių su savo investuotojais taisyklės. Dėl tos pačios priežasties šiame reglamente taip pat turėtų būti nustatytos vienodos sąlygos, pagal kurias tokie valdytojai turi spręsti interesų konfliktus. Pagal šias taisykles taip pat turėtų būti reikalaujama, kad valdytojas nustatytų būtinas organizacines ir administracines procedūras tinkamam interesų konfliktų sprendimui užtikrinti;

(15a)   Jei ESVF valdytojas ketina perduoti savo funkcijas trečiosioms šalims, ESVF valdytojo funkcijų perdavimas trečiajai šaliai, neturėtų padaryti įtakos jo atsakomybei prieš ESVF ir jo investuotojus. Be to, ESVF valdytojas neturėtų perduoti tiek funkcijų, kad iš esmės jis nebegalėtų būti laikomas ESVF valdytoju ir taptų „pašto dėžutės“ funkcijas atliekančiu subjektu. ESVF valdytojas turėtų visuomet likti atsakingas už tinkamą perduotų funkcijų vykdymą ir šio reglamento nuostatų laikymąsi. Dėl funkcijų perdavimo neturėtų sumažėti ESVF valdytojo priežiūros veiksmingumas ir ypač neturėtų būti trukdoma ESVF valdytojui veikti, ar ESVF būti valdomam taip, kaip naudingiausia ESVF investuotojų interesams.

(16)     pagrindinė investicijų fondų, kurie orientuojasi į socialines įmones, charakteristika, skirianti juos nuo kitų rūšių investicijų fondų, yra siekis daryti teigiamą socialinį poveikį, o ne tik užtikrinti investuotojams finansinę grąžą. Todėl šiame reglamente turėtų būti reikalaujama, kad ESVF valdytojai nustatytų procedūras teigiamam socialiniam poveikiui, kurio turi būti siekiama investuojant į reikalavimus atitinkančias portfeliui priklausančias įmones, stebėti ir vertinti;

(17)     siekiant užtikrinti nuorodos „Europos socialinio verslumo fondas“ vientisumą, šiame reglamente taip pat turėtų būti nustatyti ESVF valdytojo organizacijos kokybės kriterijai. Todėl šiame reglamente turėtų būti nustatyti vienodi proporcingi reikalavimai, susiję su būtinybe turėti tinkamų techninių ir žmogiškųjų išteklių, taip pat pakankamai nuosavų lėšų Europos socialinio verslumo fondams tinkamai valdyti;

(18)     siekiant apsaugoti investuotojus, būtina užtikrinti, kad Europos socialinio verslumo fondų turtas būtų tinkamai įvertinamas. Todėl įstatymu nustatytuose ESVF dokumentuose turėtų būti pateikiamos turto vertinimo taisyklės. Tai turėtų užtikrinti vertinimo vientisumą ir skaidrumą;

(19)     siekiant užtikrinti, kad ESVF valdytojai, naudojantys nuorodą „Europos socialinio verslumo fondai“, tinkamai atsiskaitytų už savo veiklą, turėtų būti nustatytos vienodos metinių ataskaitų teikimo taisyklės;

(20)     siekiant užtikrinti nuorodos „Europos socialinio verslumo fondas“ vientisumą investuotojų požiūriu, būtina, kad ją naudotų tik tie fondų valdytojai, kurių investicijų politika ir investicijų tikslai yra visiškai skaidrūs. Taigi šiame reglamente turėtų būti nustatytos vienodos taisyklės dėl informacijos atskleidimo reikalavimų, kurie ESVF valdytojui būtų taikomi jo investuotojų atžvilgiu. Šie reikalavimai, be kita ko, apima tuos elementus, kurie būdingi investicijoms į socialines įmones, kad būtų galima užtikrinti didesnį tokios informacijos nuoseklumą ir palyginamumą. Tai, be kita ko, yra informacija apie kriterijus ir procedūras, kurios taikomos sprendžiant, į kurias konkrečias reikalavimus atitinkančias portfeliui priklausančias įmones investuoti. Tai taip pat informacija apie teigiamą socialinį poveikį, kurio turi būti siekiama įgyvendinant investicijų politiką, ir kaip tai turėtų būti stebima ir vertinama. Siekiant užtikrinti būtiną investuotojų pasitikėjimą ir tikėjimą tokiomis investicijomis, taip pat turi būti atskleidžiama informacija apie ESVF turtą, kuris nėra investuojamas į reikalavimus atitinkančias portfeliui priklausančias įmones, ir apie tai, kaip toks turtas pasirenkamas;

(21)     siekiant užtikrinti veiksmingą šiame reglamente nustatytų vienodų reikalavimų priežiūrą, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija turėtų prižiūrėti, ar ESVF valdytojas laikosi šiame reglamente nustatytų vienodų reikalavimų. Tuo tikslu ESVF valdytojas, norintis savo fondo akcijas ar investicinius vienetus platinti su nuoroda „Europos socialinio verslumo fondas“, turėtų pranešti apie šį ketinimą savo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai. Kompetentinga institucija turėtų suteikti leidimą fondo valdytojui, jeigu pateikiama visa būtina informacija ir nustatytos tinkamos procedūros, kad būtų laikomasi šio reglamento reikalavimų. Tas leidimas turėtų galioti visoje Sąjungoje;

(22)     siekiant užtikrinti veiksmingą šiame reglamente nustatytų vienodų kriterijų laikymosi priežiūrą, šiame reglamente taip pat turėtų būti nustatytos taisyklės dėl aplinkybių, kuriomis reikia atnaujinti buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai pateiktą informaciją;

(23)     siekiant užtikrinti veiksmingą nustatytų reikalavimų priežiūrą, šiame reglamente taip pat turėtų būti nustatyta kompetentingų priežiūros institucijų tarpvalstybinių pranešimų teikimo tvarka, kuri turėtų būti taikoma išdavus leidimą ESVF valdytojui jo buveinės valstybėje narėje;

(24)     siekiant išlaikyti skaidrias ESVF akcijų ar investicinių vienetų platinimo visoje Sąjungoje sąlygas, Europos priežiūros institucijai (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai) (EVPRI), įsteigtai Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/2010(7) turėtų būti patikėta tvarkyti centrinę duomenų bazę, kurioje būtų išvardyti visi pagal šį reglamentą leidžiami Europos socialinio verslumo fondai;

(24a)   EVPRI ir valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos turėtų būti atsakingos už investuotojų, investavimo fondų valdytojų ir įmonių informavimą apie ESVF egzistavimą;

(25)     siekiant užtikrinti veiksmingą nustatytų vienodų kriterijų priežiūrą, šiame reglamente turėtų būti išvardyti priežiūros įgaliojimai, kuriuos kompetentingos institucijos turi turėti;

(26)     siekiant užtikrinti tinkamą vykdymą, šiame reglamente turėtų būti nustatytos sankcijos, taikomos pažeidus pagrindines jo nuostatas, t. y. taisykles dėl portfelio sudėties, dėl apsaugos priemonių, susijusių su tinkamų investuotojų tapatybe, ir dėl nuorodos „Europos socialinio verslumo fondas“, kurią gali naudoti tik leidimą gavę ESVF valdytojai. Reikėtų nustatyti, kad pažeidus šias pagrindines nuostatas uždraudžiama naudoti nuorodą ir fondų valdytojas pašalinamas iš registro;

(27)     buveinės ir priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos bei EVPRI turėtų keistis priežiūros informacija;

(28)     siekiant užtikrinti veiksmingą subjektų, kuriems pavesta prižiūrėti šiame reglamente nustatytų vienodų kriterijų laikymąsi, bendradarbiavimą reguliavimo klausimais, visoms atitinkamoms nacionalinėms institucijoms ir EVPRI turėtų būti taikomi griežti profesinės paslapties reikalavimai;

(29)     techniniais finansinių paslaugų standartais turėtų būti užtikrintas nuoseklus derinimas ir aukšto lygio priežiūra visoje Sąjungoje. Su politikos pasirinkimu nesusijusių techninių įgyvendinimo standartų projektus, kurie būtų teikiami Komisijai, būtų veiksminga ir tinkama patikėti rengti EVPRI, kuri yra itin specializuotą kompetenciją turinti įstaiga;

(30)     Komisija turėtų būti įgaliota patvirtinti techninius įgyvendinimo standartus priimdama įgyvendinimo aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 291 straipsnį ir pagal 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ▌, 15 straipsnį. EVPRI turėtų būti patikėta parengti ▌pranešimo procedūros formato ▌techninių įgyvendinimo standartų projektus;

(31)     siekiant patikslinti reikalavimus, išdėstytus šiame reglamente, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį priimti aktus, kuriais būtų patikslinti šiame reglamente nurodytos ribos apskaičiavimo ir stebėjimo metodai, paslaugų ir prekių rūšys bei paslaugų teikimo ar prekių gamybos metodai, kuriais siekiama socialinio tikslo, ir aplinkybės, kuriomis pelnas gali būti paskirstomas savininkams ir investuotojams, interesų konfliktų, kurių ESVF valdytojams reikia vengti, rūšys ir priemonės, kurių turi būti imtasi tuo atžvilgiu, išsami informacija apie procedūras, pagal kurias turi būti vertinamas reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių siektinas socialinis poveikis, ir investuotojams skirtos informacijos turinys bei jos suteikimo tvarka. Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu, atsižvelgdama į savireguliavimo iniciatyvas ir elgesio kodeksus. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(33)     ne vėliau kaip po ketverių metų nuo dienos, kurią šis reglamentas pradedamas taikyti, turėtų būti atlikta šio reglamento peržiūra, kad būtų atsižvelgta į Europos socialinio verslumo fondų rinkos pokyčius. Remdamasi peržiūra, Komisija turėtų pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, prie kurios, jei tinkama, pridedami teisės aktų pakeitimai;

(33a)   Šiuo reglamentu nederinamos valstybėse narėse galiojančios mokesčių nuostatos, kurių tikslas skatinti socialinį verslumą. Šios nuostatos turi atitikti Sąjungos teisės aktus, visų pirma nediskriminavimo principą. Ne vėliau kaip peržiūrėdama šį reglamentą, Komisija išnagrinėja, ar tinkama šį reglamentą papildyti Europos mokesčių struktūra, kuria siekiama skatinti socialinį verslumą.

(34)     šiuo reglamentu nepažeidžiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, visų pirma pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, įskaitant teisę į privatų ir šeimos gyvenimą ir laisvę užsiimti verslu;

(35)     asmens duomenų tvarkymas, atliekamas valstybėse narėse įgyvendinant šį reglamentą ir prižiūrint valstybių narių kompetentingoms institucijoms, visų pirma valstybių narių paskirtoms viešosioms nepriklausomoms institucijoms, reglamentuojamas 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo(8). 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo(9) reglamentuojamas asmens duomenų tvarkymas, kurį atlieka EVPRI pagal šį reglamentą prižiūrint Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui;

(36)     kadangi šio reglamento tikslo, būtent sukurti Europos socialinio verslumo fondų vidaus rinką nustatant leidimų ESVF valdytojams suteikimo sistemą, ▌ taip palengvinant ESVF akcijų ar investicinių vienetų platinimą visoje Sąjungoje, valstybės narės negali deramai pasiekti, todėl dėl jo masto ir poveikio Sąjungos lygmeniu jį galima pasiekti geriau, Sąjunga gali patvirtinti priemones, vadovaudamasi subsidiarumo principu, nustatytu Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama tai, kas būtina tam tikslui pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUSDALYKAS, TAIKYMO SRITIS IR APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Šiame reglamente nustatomi vienodi reikalavimai tiems kolektyvinio investavimo subjektų valdytojams, kurie nori naudoti nuorodą „Europos socialinio verslumo fondas“ (ESVF), ir kolektyvinio investavimo subjektų akcijų ar investicinių vienetų platinimo Sąjungoje naudojant šią nuorodą sąlygos, taip prisidedant prie sklandaus vidaus rinkos veikimo.

Šiame reglamente taip pat nustatomos vienodos taisyklės dėl ESVF akcijų ar investicinių vienetų platinimo tinkamiems investuotojams visoje Sąjungoje, dėl Europos socialinio verslumo fondų portfelio sudėties, dėl tinkamų investicinių priemonių ir metodų, taip pat dėl ESVF valdytojų, kurie platina ESVF akcijas ar investicinius vienetus visoje Sąjungoje, struktūros, skaidrumo ir elgesio.

2 straipsnis

1.        Šis reglamentas taikomas kolektyvinio investavimo subjektų, kaip apibrėžta 3 straipsnio 1 dalies b punkte, valdytojams, kurie įsisteigę Sąjungoje ir kurie valdo ESVF portfelius, kurių visa valdomo turto vertė:

(a)       neviršija 500 mln. EUR ribos ir turi būti registruojama savo buveinės valstybės narės kompetentingose institucijose pagal Direktyvos 2011/61/EB 3 straipsnio 3 dalies a punktą arba

(b)       siekia arba viršija 500 mln. EUR ribą ir jai turi būti išduotas leidimas pagal Direktyvos 2011/61/EB 6 straipsnį, su sąlyga, kad tokie valdytojai pasirinks šiuo reglamentu nustatytą režimą ir visada jo laikysis, valdydami ESVF.

Valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euro, minėtoji riba apskaičiuojama atitinkama nacionalinės valiutos suma šio reglamento įsigaliojimo dieną.

2.        Apskaičiuojant 1 dalyje nurodytą ribą, kolektyvinio investavimo subjektų valdytojams, kurie valdo kitus fondus nei Europos socialinio verslumo fondai, tuose kituose fonduose valdomo turto sumuoti nereikia.

3.        Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 24 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriuose nurodomi šio straipsnio 1 dalyje nurodytos ribos apskaičiavimo ir nuolatinio stebėjimo, ar laikomasi šios ribos, metodai.

3a.      ESVF valdytojai, kuriems pagal šį reglamentą turi būti išduodami leidimai, gali papildomai valdyti KIPVPS, kuriems išduodami leidimai pagal Direktyvą 2009/65/EB, jei jie yra išoriniai valdytojai.

3 straipsnis

1.        Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

(a)       Europos socialinio verslumo fondas (ESVF) – kolektyvinio investavimo subjektas, bent 70 proc. visų savo kapitalo įnašų ir nepareikalautojo numatytojo kapitalo investuojantis į turtą, investicijos į kurį yra reikalavimus atitinkančios investicijos;

(aa)     susijusios išlaidos – visi mokesčiai, rinkliavos ir išlaidos, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai patiria investuotojai ir dėl kurių sutaria ESVF valdytojas ir investuotojai;

(b)       kolektyvinio investavimo subjektas – subjektas, kuris pritraukia kapitalą iš kelių investuotojų, kad jį investuotų tų investuotojų naudai pagal nustatytą investavimo politiką, ir kuriam nereikia leidimo pagal Direktyvos 2009/65/EB 5 straipsnį;

(c)       reikalavimus atitinkančios investicijos – bet kurios iš šių priemonių:

i)         nuosavo kapitalo arba kvazinuosavo kapitalo priemonės, kurias

–         išleidžia reikalavimus atitinkanti portfeliui priklausanti įmonė ir kurią iš reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės tiesiogiai įsigyja ESVF ▌

–         išleidžia reikalavimus atitinkanti portfeliui priklausanti įmonė mainais už nuosavybės vertybinius popierius, kuriuos išleidžia reikalavimus atitinkanti portfeliui priklausanti įmonė, arba

–         išleidžia įmonė, valdanti reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės kontrolinį paketą, ir kurią ESVF įsigyja mainais už nuosavo kapitalo priemonę, kurią išleidžia reikalavimus atitinkanti portfeliui priklausanti įmonė;

ii)        reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės išleistos vertybiniais popieriais pakeistos ir nepakeistos skolos priemonės, įskaitant vekselius ir indėlių sertifikatus, akcininkų paskolas ir dotacijas;

iii)        vieno ar kelių kitų Europos socialinio verslumo fondų investiciniai vienetai ar akcijos;

iv)       vidutinės trukmės ir (arba) ilgalaikės paskolos, kurias reikalavimus atitinkančioms portfeliui priklausančioms įmonėms teikia ESVF;

v)        bet kokios kitos rūšies dalyvavimas reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės kapitale;

(d)       reikalavimus atitinkanti portfeliui priklausanti įmonė – įmonė, kuri tuo metu, kai į ją investuoja ESVF, nėra įtraukta į prekybos reguliuojamoje rinkoje, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 14 punkte, sąrašus, ▌ir kuri:

i)         pagal savo įstatus ar bet kokį kitą įstatymu nustatytą įmonės steigimo dokumentą siekia pagrindinio tikslo – išmatuojamo ir teigiamo socialinio poveikio, kai įmonė:

–       ▌teikia paslaugas ar prekes pažeidžiamiems, atstumtiems, palankių sąlygų neturintiems ar atskirtį patiriantiems asmenims ▌;

–       gamina prekes ir teikia paslaugas tokiu būdu, kad būtų siekiama integruoti pažeidžiamus, atstumtus, palankių sąlygų neturinčius ar atskirtį patiriančius asmenis arba

       finansuoja arba remia įmones, minimas pirmoje, antroje arba abiejose įtraukose;

ii)        pirmiausiai naudoja savo pelną pagrindiniam tikslui siekti užuot jį paskirsčiusi ir yra nustačiusi iš anksto apibrėžtas procedūras ir taisykles, taikytinas tomis aplinkybėmis, kai pelnas paskirstomas akcininkams ir savininkams, užtikrinant, kad joks pelno paskirstymas netrukdytų siekti pagrindinio tikslo, taip pat

iii)       valdoma atskaitingai ir skaidriai, visų pirma įtraukiant į valdymą darbuotojus, klientus ir suinteresuotuosius subjektus, kuriems daro poveikį jos verslo veikla;

(e)       nuosavas kapitalas – įmonės nuosavybės dalis, išreiškiama akcijomis arba kita dalyvavimo reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės kapitale forma, išleidžiama investuotojams;

(ea)     kvazinuosavas kapitalas – bet kokios rūšies finansavimo priemonė, kuri yra nuosavybės ir skolos derinys arba kuri turi skolų elementą ir kurios grąža daugiausia grindžiama reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės pelnu arba nuostoliais ir kuri yra neužtikrinta įsipareigojimų neįvykdymo atveju;

(f)        platinimas – tiesioginis ar netiesioginis ESVF valdytojo valdomo ESVF investicinių vienetų ar akcijų siūlymas arba pateikimas ESVF valdytojo iniciatyva arba jo vardu Sąjungoje gyvenantiems ar registruotąsias buveines turintiems investuotojams;

(g)       numatytasis kapitalas – bet koks įsipareigojimas, pagal kurį asmuo įsipareigoja įsigyti ESVF kapitalo dalį arba skirti ESVF kapitalo įnašus;

(h)       ESVF valdytojas – juridinis asmuo, kurio įprasta veikla – bent vieno ESVF valdymas;

(i)        buveinės valstybė narė – valstybė narė, kurioje ESVF valdytojas įsteigtas arba turi registruotąją buveinę;

(j)        priimančioji valstybė narė – valstybė narė, išskyrus buveinės valstybę narę, kurioje ESVF valdytojas platina ESVF akcijas ar investicinius vienetus pagal šį reglamentą;

(k)       kompetentinga institucija – nacionalinė valdžios institucija, kurią buveinės valstybė narė pagal įstatymus ar kitus teisės aktus paskiria registruoti kolektyvinio investavimo subjektų valdytojus, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalyje.

Atsižvelgiant į pirmos pastraipos a punktą, procentas skaičiuojamas pagal ne ilgesnį, nei penkerių metų laikotarpio, vidurkį ir remiantis investuotina suma, atėmus visas susijusias išlaidas ir trumpalaikes grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų atsargas.

Atsižvelgiant į pirmos pastraipos h punktą, jei pagal ESVF teisinę formą valdymas gali būti vidinis ir jei ESVF valdymo organas nusprendžia neskirti išorės valdytojo, valdytoju gali būti pats ESFV, kuriam tuomet išduodamas valdytojo leidimas.

2.        Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 24 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriuose nustatomos paslaugų ar prekių rūšys bei paslaugų teikimo ar prekių gamybos metodai, kuriais siekiama socialinio tikslo, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalies d punkto i papunktyje, atsižvelgiant į reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių rūšių įvairovę ir aplinkybes, kuriomis pelnas gali būti paskirstomas savininkams ir investuotojams.

II SKYRIUS

NUORODOS „EUROPOS SOCIALINIO VERSLUMO FONDAS“ NAUDOJIMO SĄLYGOS

4 straipsnis

ESVF valdytojai, kurie laikosi šiame skyriuje nustatytų reikalavimų, turi teisę Sąjungoje platindami ESVF akcijas ar investicinius vienetus naudoti nuorodą „Europos socialinio verslumo fondas“.

5 straipsnis

1.        ESVF valdytojai užtikrina, kad įsigyjant turtą, išskyrus reikalavimus atitinkančias investicijas, turtui, kuris nėra reikalavimus atitinkančios investicijos, įsigyti būtų panaudojama ne daugiau kaip 30 proc. visų ESVF kapitalo įnašų ir nepareikalautojo numatytojo kapitalo. Šis procentas skaičiuojamas pagal ne ilgesnį, nei penkerių metų laikotarpio, vidurkį ir remiantis investuotina suma, atėmus visas tinkamas išlaidas ir trumpalaikes grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų atsargas ▌.

2.        ESVF valdytojai gali skolintis, leisti skolinius įsipareigojimus ar teikti garantijas ESVF lygmeniu, jei tokie įsiskolinimai, skoliniai įsipareigojimai ar garantijos padengiami nepareikalautuoju numatytuoju kapitalu ir todėl fondo pozicija nebus didinama taip, kad būtų viršyti turimi įsipareigojimai.

3.        2 dalis netaikoma skolinantis nepratęsiamam ne ilgesniam nei 120 kalendorinių dienų laikotarpiui siekiant užtikrinti likvidumą laikotarpiu nuo reikalavimo investuotojams apmokėti numatytąjį kapitalą iki to kapitalo gavimo.

6 straipsnis

ESVF valdytojai valdomų Europos socialinio verslumo fondų investicinius vienetus ir akcijas platina tik investuotojams, kurie laikomi profesionaliais klientais pagal Direktyvos 2004/39/EB II priedo I skirsnį arba paprašius gali būti vertinami kaip profesionalūs klientai pagal Direktyvos 2004/39/EB II priedo II skirsnį, arba kitiems investuotojams, kai:

(a)       tie kiti investuotojai įsipareigoja investuoti bent 100 000 EUR;

(b)       tie kiti investuotojai atskirame nuo sutarties, kuri sudaroma dėl įsipareigojimo investuoti, dokumente raštu patvirtina, kad jie žino apie riziką, susijusią su numatomu įsipareigojimu;

(c)       ESVF valdytojas įvertina investuotojo kompetenciją, patirtį ir žinias, nedarydamas prielaidos, kad investuotojas turi tokių žinių apie rinką ir tokią patirtį, kaip Direktyvos 2004/39/EB II priedo I skirsnyje išvardyti subjektai;

(d)       ESVF valdytojas, atsižvelgdamas į numatomo įsipareigojimo pobūdį, yra pagrįstai užtikrintas, kad investuotojas geba pats priimti investicinius sprendimus ir supranta susijusią riziką ir kad tokios rūšies įsipareigojimas tokiam investuotojui yra tinkamas;

(e)       ESVF valdytojas raštu patvirtina, kad jis atliko c punkte nurodytą vertinimą ir padarė d punkte nurodytą išvadą.

7 straipsnis

ESVF valdytojai, valdydami Europos socialinio verslumo fondą:

(a)       veikia deramai profesionaliai, apdairiai ir stropiai bei sąžiningai elgiasi su investuotojais;

(b)       taiko tinkamą politiką ir procedūras, kad išvengtų piktnaudžiavimo, kuris▌ turėtų neigiamos įtakos investuotojų ir reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių interesams;

(c)       savo veiklą vykdo taip, kad skatintų reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių, į kurias investavo, teigiamą socialinį poveikį, patenkintų savo valdomų Europos socialinio verslumo fondų interesus, tų Europos socialinio verslumo fondų investuotojų interesus ir skatintų rinkos vientisumą;

(d)       atrinkdami investicijas į reikalavimus atitinkančias portfeliui priklausančias įmones ir nuolat ▌stebėdami jas ir jų teigiamą socialinį poveikį, elgiasi labai dėmesingai;

(e)       turi tinkamų žinių ir supratimą apie reikalavimus atitinkančias portfeliui priklausančias įmones, į kurias jie investuoja.

Atsižvelgiant į pirmos pastraipos b punktą, tinkama politika ir procedūros apima, visų pirma, taisykles, susijusias su ESVF darbuotojų asmeniniais sandoriais ar investicijų atsargomis arba investicijų valdymu siekiant investuoti savo sąskaita ir užtikrinti, kad kiekvieną sandorį, susijusį su ESVF, būtų galima atkurti, atsižvelgiant į jo kilmę, suinteresuotas šalis, jo pobūdį, laiką ir vietą, kurioje jis buvo įvykdytas, ir kad ESVF turtas, valdomas valdytojo, būtų investuojamas laikantis ESVF taisyklių arba jo steigimo dokumentų ir galiojančių teisinių nuostatų.

8 straipsnis

1.        ESVF valdytojai nustato interesų konfliktus ir jų vengia, o kai jų neįmanoma išvengti, tuos interesų konfliktus valdo ir stebi ir pagal 4 dalį juos atskleidžia, kad išvengtų neigiamos tokių konfliktų įtakos Europos socialinio verslumo fondų ir jų investuotojų interesams ir užtikrintų teisingą elgesį savo valdomų Europos socialinio verslumo fondų atžvilgiu.

2.        ESVF valdytojai visų pirma nustato tuos interesų konfliktus, kurie gali kilti tarp:

(a)       ESVF valdytojų, tų asmenų, kurie faktiškai vykdo ESVF valdytojo veiklą, darbuotojų ar bet kokio asmens, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja ESVF valdytoją arba yra jo kontroliuojamas, ir ESVF, kurį valdo ESVF valdytojas, ar tų Europos socialinio verslumo fondų investuotojų;

(b)       ESVF ar to ESVF investuotojų ir kito ESVF, kurį valdo tas ESVF valdytojas, ar to kito ESVF investuotojų.

3.        ESVF valdytojai palaiko ir taiko veiksmingas organizacines ir administracines procedūras, kad laikytųsi 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų.

4.        Informacija apie interesų konfliktus, kaip nurodyta 1 dalyje, atskleidžiama tais atvejais, kai organizacinės procedūros, kurias ESVF valdytojas taiko siekdamas nustatyti interesų konfliktus, užkirsti jiems kelią, juos valdyti ir stebėti, yra nepakankamos, kad būtų galima pakankamai patikimai užkirsti kelią žalai, kuri gresia investuotojų interesams. Prieš imdamiesi veiklos investuotojų vardu, ESVF valdytojai juos aiškiai informuoja apie interesų konfliktų bendrą pobūdį arba priežastis.

5.        Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius aktus pagal 24 straipsnį, kuriuose nurodoma:

(a)       šio straipsnio 2 dalyje nurodytų interesų konfliktų rūšys;

(b)       veiksmai, kurių ESVF valdytojai turėtų imtis struktūrų bei organizacinių ir administracinių procedūrų atžvilgiu, siekdami nustatyti interesų konfliktus, užkirsti jiems kelią, juos valdyti, stebėti ir apie juos informuoti.

9 straipsnis

1.        ESVF valdytojai kiekvienam ESVF, kurį jie valdo, taiko procedūras, pagal kurias remiantis aiškiais ir palyginamais rodikliais vertinama ir stebima, kokiu mastu reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės, į kurias ESVF investuoja, padaro teigiamą socialinį poveikį, kurio jos įsipareigojusios siekti.

1a.      Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti rodikliai apima bent:

(a)       užimtumą ir darbo rinkas;

(b)       su darbo kokybe susijusius standartus ir teises;

(c)       socialinę įtrauktį ir tam tikrų grupių apsaugą;

(d)       vienodą vertinimą, galimybes ir nediskriminavimą;

(e)       visuomenės sveikatą ir saugą;

(f)       teisę gauti socialinę apsaugą, naudotis sveikatos ir švietimo sistemomis ir poveikį joms.

2.        Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 24 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriuose pateikiama:

(a)       išsami informacija apie šio straipsnio 1 dalyje nurodytas procedūras, susijusias su įvairiomis reikalavimus atitinkančiomis portfeliui priklausančiomis įmonėmis;

(b)       išsamūs kriterijai, skirti nustatyti reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės socialinį poveikį 1a dalyje nurodytų rodiklių atžvilgiu;

(c)       metodas, skirtas sujungti šios dalies b punkte nurodytus išsamius kriterijus ir, jei įmanoma, tų kriterijų reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės socialinio poveikio lyginamasis svoris bendrame vertiname.

10 straipsnis

ESVF valdytojai visada turi pakankamai nuosavų lėšų ir jos sudaro ne mažiau kaip 25 proc. praėjusių metų pastoviųjų pridėtinių išlaidų.

Kompetentingos institucijos gali šį reikalavimą patikslinti tuo atveju, jeigu nuo praėjusių metų ESVF veikloje įvyko esminių pokyčių.

Jeigu ESVF dar neveikia nė vienerių metų skaičiuojant nuo jo įsteigimo dienos, reikalaujama, kad ESVF turėtų nuosavų lėšų, kurios sudarytų bent 25 proc. nustatytų pridėtinių išlaidų, numatytų jo verslo plane, jeigu kompetentingos institucijos nereikalauja šį planą patikslinti.

ESVF valdytojai naudoja pakankamus ir tinkamus žmogiškuosius ir techninius išteklius, kurių reikia, kad Europos socialinio verslumo fondai būtų tinkamai valdomi.

11 straipsnis

Turto vertinimo taisyklės nustatomos ESVF įstatymu nustatytuose dokumentuose.

12 straipsnis

1.        Ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos ESVF valdytojai buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia kiekvieno valdomo ESVF metinę ataskaitą. Ataskaitoje aprašoma ESVF portfelio sudėtis ir praėjusių metų veikla. Joje pateikiamos auditorių patikrintos ESVF finansinės ataskaitos. Ataskaita rengiama pagal galiojančius ataskaitų teikimo standartus ir ESVF valdytojo bei investuotojų sutartas sąlygas. ESVF valdytojai pateikia ataskaitą investuotojams jiems paprašius. ESVF valdytojai ir investuotojai tarpusavyje gali susitarti dėl papildomos informacijos atskleidimo.

2.        Metinėje ataskaitoje pateikiama bent ši informacija:

(a)       išsami informacija apie bendrus socialinius rezultatus, kurie pasiekti įgyvendinant investavimo politiką, ir atitinkamai išsami informacija apie metodą, taikytą šiems rezultatams įvertinti;

(b)       informacija apie visus pardavimo, susijusio su reikalavimus atitinkančiomis portfeliui priklausančiomis įmonėmis, atvejus;

(c)       aprašas, kuriame nurodoma, ar buvo pardavimo atvejų, susijusių su kitu ESVF turtu, kuris nėra investuojamas į reikalavimus atitinkančias portfeliui priklausančias įmones, remiantis 13 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytais kriterijais;

(d)       informacijos apie ESVF valdytojo veiklą, kurios imtasi dėl reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių, kaip nurodyta 13 straipsnio 1 dalies k punkte, santrauka.

(da)     išsami informacija apie investicijų, kurios nėra 4 straipsnio 1 dalyje nurodytos reikalavimus atitinkančios portfelio investicijos, pobūdį ir tikslą.

3.        Jeigu ESVF valdytojas dėl ESVF privalo viešai paskelbti metinę finansinę ataskaitą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/109/EB 4 straipsnį, šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija gali būti teikiama atskirai arba papildomoje metinės finansinės ataskaitos dalyje.

13 straipsnis

1.        ESVF valdytojai prieš jų investuotojams priimant investicinius sprendimus pateikia jiems bent šią informaciją:

(a)       ESVF valdytojo ir visų kitų paslaugų teikėjų, su kuriais ESVF valdytojas yra sudaręs sutartį dėl jų valdymo, tapatybę ir jų pareigų aprašą;

(b)       ESVF investavimo strategijos ir tikslų aprašą, įskaitant reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių rūšių bei joms nustatyti taikomos tvarkos ir kriterijų, investavimo metodų, kuriuos fondas gali taikyti, ir visų taikomų investavimo apribojimų aprašą;

(c)       informaciją apie teigiamą socialinį poveikį, kurio siekiama ESVF investavimo politika, įskaitant, kai taikoma, tokių rezultatų prognozes, jei tai pagrįsta, ir informaciją apie poveikio matavimo kriterijus ir metodus, kurie bus taikomi kiekvienai atitinkamai investicijai ir, jei įmanoma, ankstesnius rezultatus šioje srityje;

(d)       informaciją apie metodiką, kuri bus taikoma socialiniam poveikiui vertinti;

(e)       išsamią informaciją apie turto, išskyrus reikalavimus atitinkančias portfeliui priklausančias įmones, bei tvarkos ir kriterijų, kurie taikomi šio turto atrankai, nebent tai būtų grynieji pinigai ar pinigų ekvivalentai, pobūdį ir tikslą;

(f)        ESVF rizikos pobūdžio ir visos rizikos, susijusios su turtu, į kurį fondas gali investuoti, arba investavimo metodų, kurie gali būti taikomi, aprašą;

(g)       ESVF vertinimo procedūros ir turtui vertinti taikomos kainų nustatymo metodikos aprašą, įskaitant metodus, taikomus reikalavimus atitinkančioms portfeliui priklausančioms įmonėms vertinti;

(h)       visų įmokų, mokesčių ir išlaidų, tiesiogiai ar netiesiogiai taikomų investuotojams, bei didžiausių jų sumų aprašą;

(i)        aprašą, kaip apskaičiuojamas ESVF valdytojo atlyginimas ir informaciją apie fondo pelną;

(j)        ankstesnius ESVF finansinės veiklos rezultatus, jei jie žinomi;

(k)       informaciją apie verslo paramos paslaugas ir kitą paramos veiklą, kurią ESVF valdytojas vykdo arba parūpina pasitelkdamas trečiąsias šalis, kad palengvintų reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių, į kurias ESVF investuoja, plėtrą, augimą arba jų veiklos tęstinumą kokiu nors kitu atžvilgiu, arba, jeigu tokios paslaugos neteikiamos ar tokia veikla nevykdoma, paaiškinimą, kodėl taip yra;

(l)        procedūrų, pagal kurias ESVF gali keisti savo investavimo strategiją arba investavimo politiką, arba jas abi, aprašą.

2.        Visa 1 dalyje nurodyta informacija turi būti tinkama, aiški ir neklaidinanti. Ji nuolat atnaujinama ir reguliariai peržiūrima.

3.        Jeigu ESVF valdytojas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/71/EB arba pagal nacionalinės teisės aktus privalo paskelbti prospektą dėl ESVF, šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija gali būti teikiama atskirai arba kaip prospekto dalis.

4.        Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius aktus pagal 24 straipsnį, kuriuose nurodoma:

(a)       šio straipsnio 1 dalies b–e ir k punktuose nurodytos informacijos turinys;

(b)       kaip šio straipsnio 1 dalies b–e ir k punktuose nurodyta informacija galėtų būti vienodai teikiama, kad būtų užtikrintas didžiausias įmanomas jos palyginamumas.

(ba)     principus, kurie bus taikomi kuriant reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių vertinimui taikomus metodus, nurodytus 1 dalies g punkte.

13a straipsnis

1.        Valdytojas užtikrina, kad kiekvienam jo valdomam ESVF pagal šį straipsnį būtų paskirtas vienas depozitoriumas.

2.        Depozitoriumas yra įstaiga, kuriai taikomos riziką ribojančios taisyklės ir nuolatinė priežiūra. Jis patenka į kategoriją institucijų, kurias valstybės narės nustatė tinkančiomis būti depozitoriumais pagal Direktyvos 2009/65/EB 23 straipsnio 3 dalį.

3.        Depozitoriumas atsakingas už reikalavimus atitinkančio ESVF turto nuosavybės tikrinimą ir registro tvarkymą.

4.        Depozitoriumas atsakingas ESVF ir jo investuotojams už visus dėl aplaidumo ar sąmoningo užduočių nevykdymo patirtus nuostolius.

III SKYRIUS

PRIEŽIŪRA IR ADMINISTRACINIS BENDRADARBIAVIMAS

14 straipsnis

1.        ESVF valdytojai, ketinantys naudoti nuorodą „Europos socialinio verslumo fondas“ platindami savo ESVF akcijas ar investicinius vienetus, praneša apie šį ketinimą savo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai ir pateikia šią informaciją:

(a)       asmenų, kurie faktiškai vykdo Europos socialinio verslumo fondų valdymo veiklą, tapatybę;

(b)       Europos socialinio verslumo fondų, kurių investiciniai vienetai ar akcijos platinami, tapatybę ir jų investavimo strategijas;

(c)       informaciją apie priemones, kurių imtasi siekiant laikytis II skyriuje nustatytų reikalavimų;

(d)       valstybių narių, kuriose ESVF valdytojas ketina platinti kiekvieno ESVF akcijas ar investicinius vienetus, sąrašą.

2.        Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija ESVF valdytojui leidimą išduoda tik tuo atveju, jeigu įsitikina, kad laikomasi šių sąlygų:

(a)       informacija, kurią reikalaujama pateikti pagal 1 dalį, yra išsami ir

(b)       priemonės, apie kurias pranešta pagal 1 dalies c punktą, yra tinkamos siekiant laikytis II skyriuje nustatytų reikalavimų.

3.        Leidimas galioja visoje Sąjungos teritorijoje ir suteikia ESVF valdytojams galimybę Europos socialinio verslumo fondų akcijas ar investicinius vienetus su nuoroda „Europos socialinio verslumo fondai“ platinti visoje Sąjungoje.

15 straipsnis

ESVF valdytojas atnaujina informaciją, pateiktą kompetentingai institucijai buveinės valstybėje narėje, kurioje ESVF valdytojas ketina:

(a)       platinti naujo ESVF akcijas ar investicinius vienetus;

(b)       platinti esamo ESVF akcijas ar investicinius vienetus, kai jų savybės, nurodytos 14 straipsnio 1 dalyje, buvo pakeistos.

16 straipsnis

1.        Išdavusi leidimą ESVF valdytojui, buveinės valstybės narės institucija apie tai, kad ESVF valdytojui išduotas leidimas iš karto praneša valstybėms narėms, nurodytoms pagal šio reglamento 14 straipsnio 1 dalies d punktą, ir EVPRI.

2.        Priimančiosios valstybės narės, nurodytos pagal šio reglamento 14 straipsnio 1 dalies d punktą, ESVF valdytojui, kuriam išduotas leidimas pagal 14 straipsnį, nenustato jokių reikalavimų ar administracinių procedūrų, susijusių su jo ESVF akcijų ar investicinių vienetų platinimu, ir nereikalauja jokio platinimo patvirtinimo prieš jį pradedant.

3.        Siekiant užtikrinti vienodą šio straipsnio taikymą, EVPRI parengia techninių įgyvendinimo standartų, kuriais nustatomas pranešimo formatas, projektus.

4.        EVPRI tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai iki ....(10)*.

5.        Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnyje nustatytą procedūrą patvirtinti 3 dalyje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

17 straipsnis

1.        EVPRI tvarko centrinę duomenų bazę, kuri viešai prieinama internetu ir kurioje išvardijami visi Europos socialinio verslumo fondai ir visi Sąjungoje ir šalyse, kuriose jie veikia, pagal šį reglamentą, leidimus gavę ESVF valdytojai.

2.        EVPRI ir kompetentingos valstybės narės valdžios institucijos informuoja investuotojus, investavimo fondų valdytojus ir įmones apie ESVF egzistavimą.

18 straipsnis

Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija prižiūri, kaip laikomasi šiame reglamente nustatytų reikalavimų.

19 straipsnis

Laikantis nacionalinės teisės, kompetentingos institucijos turi visus priežiūros ir tyrimo įgaliojimus, kurie būtini jų funkcijoms vykdyti. Visų pirma jos turi įgaliojimus:

(a)       reikalauti susipažinti su bet kokiu bet kokios formos dokumentu ir gauti tokio dokumento kopiją ar ją pasidaryti;

(b)       reikalauti, kad ESVF valdytojas nedelsdamas pateiktų informaciją;

(c)       reikalauti informacijos iš bet kokio asmens, susijusio su ESVF valdytojo ar ESVF veikla;

(d)       atlikti patikras vietoje iš anksto pranešus arba nepranešus;

(e)       imtis atitinkamų priemonių siekiant užtikrinti, kad ESVF valdytojas ir toliau laikytųsi šio reglamento reikalavimų;

(f)        duoti įsakymą siekiant užtikrinti, kad ESVF valdytojas laikytųsi šiame reglamente nustatytų reikalavimų ir nebekartotų jokių veiksmų, kuriais gali būti pažeistas šis reglamentas.

20 straipsnis

1.        Valstybės narės parengia nuobaudų, taikomų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, taisykles ir imasi visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad šios taisyklės būtų įgyvendinamos. Nuobaudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasios.

2.        Iki ...(11)* valstybės narės praneša Komisijai ir EVPRI apie 1 dalyje nurodytas taisykles. Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai ir EVPRI apie visus vėlesnius tų taisyklių pakeitimus.

21 straipsnis

1.        Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija imasi atitinkamų 2 dalyje nurodytų priemonių, jeigu ESVF valdytojai:

(a)       nesilaiko reikalavimų, taikomų portfeliui sudėčiai pagal 5 straipsnį;

(b)       neplatina ESVF akcijų ar investicinių vienetų teisę investuoti turintiems investuotojams pagal 6 straipsnį;

(c)       nuorodą „Europos socialinio verslumo fondas“ naudoja negavę leidimo savo buveinės valstybės narės kompetentingoje institucijoje pagal 14 straipsnį.

2.        1 dalyje minėtais atvejais buveinės valstybės narės kompetentinga institucija atitinkamai imasi šių priemonių:

(a)       uždraudžia naudoti nuorodą „Europos socialinio verslumo fondas“ ESVF valdytojui platinant vieno ar daugiau Europos socialinio verslumo fondų akcijas ar investicinius vienetus;

(b)       pašalina ESVF valdytoją iš registro.

3.        Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nedelsdamos praneša priimančiųjų valstybių narių, nurodytų pagal 14 straipsnio 1 dalies d punktą, kompetentingoms institucijoms ir EVPRI apie ESVF valdytojo pašalinimą iš registro, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalies b punkte.

4.        Teisė Sąjungoje platinti vieno ar daugiau Europos socialinio verslumo fondų akcijas ar investicinius vienetus su nuoroda „Europos socialinio verslumo fondai“ nustoja galioti nuo 2 dalies a arba b punkte nurodyto kompetentingos institucijos sprendimo priėmimo dienos.

22 straipsnis

1.        Šio reglamento tikslais kompetentingos institucijos bendradarbiauja su EVPRI pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010.

2.        Kompetentingos institucijos nedelsdamos suteikia EVPRI visą informaciją, būtiną jos užduotims pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095 /2010 vykdyti. Visų pirma EVPRI ir kompetentingos institucijos keičiasi visa informacija ir dokumentais, būtinais šio reglamento pažeidimams nustatyti ir pašalinti.

2a.      Jei kompetentingos institucijos nesutaria dėl savo atitinkamų pareigų pagal šį reglamentą vykdymo, bet kuri susijusi institucija gali kreiptis į EVPRI dėl tarpininkavimo kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 straipsnyje.

23 straipsnis

1.        Visiems asmenims, kurie dirba arba dirbo kompetentingoms institucijoms arba EVPRI, taip pat kompetentingų institucijų ir EVPRI nurodymus gaunantiems auditoriams ir ekspertams taikoma pareiga saugoti profesinę paslaptį. Tiems asmenims draudžiama teikti bet kokią konfidencialią informaciją, kurią jie sužino atlikdami pareigas, bet kokiam asmeniui ar institucijai, išskyrus tokią jos santrauką ar apibendrinimą, kad atskiri ESVF valdytojai ir Europos socialinio verslumo fondai negalėtų būti nustatyti, išskyrus atvejus, kuriems taikoma baudžiamoji teisė ir procedūros pagal šį reglamentą.

2.        Valstybių narių kompetentingoms institucijoms arba EVPRI nedraudžiama keistis informacija remiantis šiuo reglamentu arba kitais Sąjungos teisės aktais, kurie taikomi ESVF valdytojams ir Europos socialinio verslumo fondams.

3.        Jeigu kompetentingos institucijos ir EVPRI gauna konfidencialią informaciją pagal 1 dalį, šia informacija jos gali pasinaudoti tik vykdydamos pareigas ir administracinių bei teisminių procesų tikslais.

IV SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24 straipsnis

1.        Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.        2 straipsnio 3 dalyje, 3 straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnio 5 dalyje, 9 straipsnio 2 dalyje ir 13 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami ketverių metų laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. Komisija parengia ataskaitą dėl įgaliojimų priimti deleguotuosius aktus suteikimo likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki ketverių metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų suteikimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio pabaigos.

3.        Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu panaikinti 2 straipsnio 3 dalyje, 3 straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnio 5 dalyje, 9 straipsnio 2 dalyje ir 13 straipsnio 4 dalyje nurodytus įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

4.        Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija apie jį vienu metu praneša ir Europos Parlamentui, ir Tarybai.

5.        Deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie tą aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus tam laikotarpiui tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba praneša Komisijai, kad neprieštaraus. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.

25 straipsnis

1.        Iki ..(12)*. Komisija peržiūri šį reglamentą. Į peržiūrą įtraukiama bendra šio reglamento taisyklių veikimo apžvalga ir jas taikant įgyta patirtis, įskaitant:

(a)       mastą, kuriuo ESVF valdytojai įvairiose valstybėse narėse arba tarpvalstybiniu mastu naudoja nuorodą „Europos socialinio verslumo fondas“;

(aa)     Europos socialinių verslumo fondų geografinių vietovių ir reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių, į kurias jie investuoja, analizę;

(b)       įvairių Europos socialinio verslumo fondų reikalavimus atitinkančių investicijų naudojimą ir to poveikį socialinių įmonių raidai visoje Sąjungoje;

(ba)     galimybę sukurti Europos socialinės įmonės ženklą;

(c)       praktinį reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių nustatymo kriterijų taikymą, to poveikį socialinių įmonių raidai visoje Sąjungoje ir jų teigiamą socialinį poveikį;

(ca)     procedūrų, kurias įgyvendina ESVF valdytojai, siekdami įvertinti reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių, minimų 9 straipsnyje, daromą teigiamą socialinį poveikį, analizę ir galimybių įdiegti darniuosius standartus, skirtus socialiniam poveikiui Europos Sąjungos lygmeniu išmatuoti, tokiu būdu, kuris atitiktų Sąjungos socialinę politiką, vertinimą;

(d)       šio reglamento taikymo sritį, taip pat galimybę išplėsti ESVF investicinių vienetų platinimą mažmeniniams investuotojams ir papildomas apsaugos priemones investuotojams, kuriuos toks taikymo srities išplėtimas gali apimti;

(da)     praktinį depozitaro režimo ESVF taikymą ir jo poveikį;

(db)     galimybę susieti šį reglamentą su Europos mokesčių nuostata skatinti socialinį verslumą.

2.        Atlikusi 1 dalyje minėtą apžvalgą ir pasikonsultavusi su EVPRI, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, prie kurios, jei tinkama, pridedamas pasiūlymas dėl įstatymo galią turinčio akto.

25a straipsnis

Iki ... * EVPRI įvertina personalo ir išteklių poreikius, atsiradusius dėl pagal šį reglamentą prisiimtų įgaliojimų ir pareigų, ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

25b straipsnis

Direktyvos 2009/65/EB dalinis pakeitimas

Direktyvos 2009/65/EB 50 straipsnio 1 dalyje pridedamas šis punktas:

„i) ... Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. .../2012 [dėl Europos socialinio verslumo fondų](13) 3 straipsnio 1 dalies a punkte Europos socialinio verslumo fondų viršutinė riba nustatyta 10 proc.“

26 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2013 m. liepos 22 d., išskyrus 2 straipsnio 3 dalį, 3 straipsnio 2 dalį, 8 straipsnio 5 dalį, 9 straipsnio 2 dalį ir 13 straipsnio 4 dalį, kurios taikomos nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu                          Tarybos vardu

Pirmininkas                                                  Pirmininkas

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)

* Pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.

(3)

             OL C …p…

(4)

              OL C , , p. .

(5)

              OL L 302, 2009 11 17, p. 32.

(6)

              OL L 174, 2011 7 1, p. 1.

(7)

             OL L 331, 2010 12 15, p. 84.

(8)

             OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(9)

             OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(10)

*             OL prašome įrašyti datą: po devynerių mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

(11)

*              OL prašome įrašyti datą: po 24 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

(12)

*              OL prašome įrašyti datą: po ketverių metų nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

(13)

             OL L ….


Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ (25.4.2012)

pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos socialinio verslumo fondų

(COM(2011)0862 – C7‑0489/2011 – 2011/0418(COD))

Nuomonės referentė: Pervenche Berès

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) investuotojams vis labiau stengiantis neapsiriboti vien finansine grąža ir siekti socialinių tikslų, Sąjungoje formuojasi socialinių investicijų rinka, kurios dalį sudaro investiciniai fondai, besiorientuojantys į socialines įmones. Tokie investicijų fondai teikia finansavimą socialinėms įmonėms, kurios skatina socialinius pokyčius, siūlydamos novatoriškus socialinių problemų sprendimus ir vertingai padėdamos siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų;

(1) investuotojams vis labiau stengiantis neapsiriboti vien finansine grąža ir siekti socialinių tikslų, Sąjungoje formuojasi socialinių investicijų rinka, kurios dalį sudaro investiciniai fondai, besiorientuojantys į socialines įmones. Tokie investicijų fondai teikia finansavimą socialinėms įmonėms, kurios skatina socialinius pokyčius, siūlydamos novatoriškus socialinių problemų sprendimus, padėdamos įveikti socialinius finansų krizės padarinius ir vertingai padėdamos siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) prie socialinių įmonių priskiriama daug įvairių teisinių formų įmonių, teikiančių socialines paslaugas ar prekes pažeidžiamiems ar atskirtį patiriantiems asmenims. Tokios paslaugos yra, be kita ko, aprūpinimas būstu, sveikatos priežiūra, pagalba pagyvenusiems žmonėms ar neįgaliesiems, vaikų priežiūra, įdarbinimas ir mokymas, taip pat priklausomybės valdymas. Prie socialinių įmonių taip pat priskiriamos įmonės, kurios gamina prekes arba teikia paslaugas tokiu būdu, kad būtų siekiama socialinio pobūdžio tikslo, bet jų veikla gali nepatekti į socialinių prekių ar paslaugų teikimo sritį. Tai, be kita ko, yra socialinė ir profesinė integracija suteikiant galimybę dirbti asmenims, kurie atsidūrė nepalankioje padėtyje, visų pirma dėl atskirtį ir atstūmimą lemiančios menkos kvalifikacijos ar socialinių arba profesinių problemų;

(8) prie socialinių įmonių priskiriama daug įvairių teisinių formų įmonių, teikiančių socialines paslaugas ar prekes pažeidžiamiems ar atskirtį patiriantiems asmenims siekiant skatinti ir užtikrinti vienodas galimybes naudotis šiomis prekėmis ir paslaugomis. Tokios paslaugos yra, be kita ko, kova su skurdu, aprūpinimas būstu, sveikatos priežiūra, pagalba pagyvenusiems žmonėms ar neįgaliesiems, vaikų priežiūra, galimybė įgyti išsilavinimą, įskaitant ikimokyklinį ugdymą, įdarbinimas ir mokymas, taip pat priklausomybės valdymas, tačiau tuo neapsiriboja. Prie socialinių įmonių taip pat priskiriamos įmonės, kurios gamina prekes arba teikia paslaugas tokiu būdu, kad būtų siekiama socialinio pobūdžio tikslo, bet jų veikla gali nepatekti į socialinių prekių ar paslaugų teikimo sritį. Tai, be kita ko, yra socialinė ir profesinė integracija suteikiant galimybę dirbti asmenims, kurie atsidūrė nepalankioje padėtyje, visų pirma dėl atskirtį ir atstūmimą lemiančios menkos kvalifikacijos ar socialinių arba profesinių problemų, tačiau tuo veikla neapsiriboja;

Pagrindimas

Akivaizdu, kad skurdas yra pagrindinė socialinės atskirties ir kitų socialinių negerovių priežastis.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23) siekiant užtikrinti veiksmingą nustatytų reikalavimų priežiūrą, šiame reglamente taip pat turėtų būti nustatyta kompetentingų priežiūros institucijų tarpvalstybinių pranešimų teikimo tvarka, kuri turėtų būti taikoma užregistravus ESVF valdytoją jo buveinės valstybėje narėje;

(23) siekiant užtikrinti veiksmingą nustatytų reikalavimų priežiūrą, šiame reglamente taip pat turėtų būti nustatyta automatinė kompetentingų priežiūros institucijų tarpvalstybinių pranešimų teikimo tvarka, kuri turėtų būti taikoma užregistravus ESVF valdytoją jo buveinės valstybėje narėje. Buveinės ir priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos bei EVPRI taip pat automatiškai turėtų keistis priežiūros informacija;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27) buveinės ir priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos bei EVPRI turėtų keistis priežiūros informacija;

Išbraukta.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas kolektyvinio investavimo subjektų, kaip apibrėžta 3 straipsnio 1 dalies b punkte, valdytojams, kurie įsisteigę Sąjungoje ir turi būti registruojami savo buveinės valstybės narės kompetentingose institucijose pagal Direktyvos 2011/61/EB 3 straipsnio 3 dalies a punktą, jeigu tie valdytojai valdo Europos socialinio verslumo fondų, kurių visa valdomo turto vertė neviršija 500 mln. EUR ribos arba valstybėse narėse, kurių oficiali valiuta nėra euro, atitinkamos sumos nacionaline valiuta šio reglamento įsigaliojimo dieną, portfelius.

1. Šis reglamentas taikomas kolektyvinio investavimo subjektų, kaip apibrėžta 3 straipsnio 1 dalies b punkte, valdytojams, kurie įsisteigę Sąjungoje ir turi būti registruojami savo buveinės valstybės narės kompetentingose institucijose pagal Direktyvos 2011/61/EB 3 straipsnio 3 dalies a punktą, jeigu tie valdytojai valdo Europos socialinio verslumo fondų, kurių visa valdomo turto vertė neviršija 500 mln. EUR ribos arba valstybėse narėse, kurių oficiali valiuta nėra euro, atitinkamos sumos nacionaline valiuta šio reglamento įsigaliojimo dieną, portfelius.

 

Europos socialinio verslumo fondų investicijoms į reikalavimus atitinkančias portfeliui priklausančias su socialiniu būstu susijusias ar kitas socialinei sričiai svarbias įmones, kurių investavimo intensyvumas aukštas, kiekvienu atveju atskirai gali būti nustatyta didesnė viršutinė riba.

Pagrindimas

Šį pakeitimą pasiūlė Europos miestų ir regionų socialinės ekonomikos tinklas, kad tam tikrais atvejais, kai daromas teigiamas socialinis poveikis ir daugiau investuojama į įmones, nuostatos būtų lankstesnės.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 24 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriuose nurodomi šio straipsnio 1 dalyje nurodytos ribos apskaičiavimo ir nuolatinio stebėjimo, ar laikomasi šios ribos, metodai.

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 24 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriuose nurodomi šio straipsnio 1 dalyje nurodytų atitinkamų ribų apskaičiavimo ir nuolatinio stebėjimo, ar laikomasi šios ribos, metodai.

Pagrindimas

Reikia nustatyti objektyvius kriterijus didesnei ribai, susijusiai su Europos miestų ir regionų socialinės ekonomikos tinklo pasiūlytu pakeitimu, kad tam tikrais atvejais, kai daromas teigiamas socialinis poveikis ir daugiau investuojama į įmones, nuostatos būtų lankstesnės.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies c punkto 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

c punkto ii ir iv papunkčiuose nurodytu skolos ar paskolos atveju, nustatomos tokio lygio palūkanos, kad reikalavimus atitinkančiai portfeliui priklausančiai įmonei nebūtų trukdoma siekti pagrindinio socialinio tikslo dėl pelno reinvestavimo apribojimo.

Pagrindimas

Kadangi socialinėms įmonėms turėtų būti leidžiama naudoti skolos priemones, šia nuostata užkertamas kelias tam, kad palūkanos trukdytų siekti pagrindinio socialinio tikslo.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies d punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(d) reikalavimus atitinkanti portfeliui priklausanti įmonė – įmonė, kuri tuo metu, kai į ją investuoja ESVF, nėra įtraukta į prekybos reguliuojamoje rinkoje, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 14 punkte, sąrašus, kurios metinė apyvarta neviršija 50 mln. EUR arba kurios bendras metinis balansas neviršija 43 mln. EUR, kuri pati nėra kolektyvinio investavimo subjektas ir kuri:

 

(d) reikalavimus atitinkanti portfeliui priklausanti įmonė – įmonė, kuri pati nėra kolektyvinio investavimo subjektas ir kuri tuo metu, kai į ją investuoja ESVF, nėra įtraukta į prekybos reguliuojamoje rinkoje, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 14 punkte, sąrašus, kurios, išskyrus su socialiniu būstu susijusias ar kitas socialinei sričiai svarbias įmones, kurių investavimo intensyvumas aukštas, metinė apyvarta neviršija 50 mln. EUR arba kurios bendras metinis balansas neviršija 43 mln. EUR, ir kuri:

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i) pagal savo įstatus ar bet kokį kitą įstatymu nustatytą įmonės steigimo dokumentą siekia pagrindinio tikslo – išmatuojamo ir teigiamo socialinio poveikio, kai:

 

i) pagal savo įstatus ar bet kokį kitą įstatymu nustatytą įmonės steigimo dokumentą siekia pagrindinio tikslo – išmatuojamo ir teigiamo socialinio poveikio, o ne kaupia pelną savininkams, nariams ir akcininkams, kai:

 

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies d punkto i papunkčio pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– įmonė teikia paslaugas ar prekes pažeidžiamiems ar atskirtį patiriantiems asmenims; arba

– įmonė teikia paslaugas ar prekes, turinčias socialinę naudą ir (arba)

 

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii) naudoja savo pelną pagrindiniam tikslui siekti užuot jį paskirsčiusi ir yra nustačiusi iš anksto apibrėžtas procedūras ir taisykles, taikytinas tomis aplinkybėmis, kai pelnas paskirstomas akcininkams ir savininkams;

ii) pakartotinai investuoja savo pelną pagrindiniam tikslui siekti ir yra nustačiusi iš anksto apibrėžtas procedūras ir taisykles, taikytinas tomis aplinkybėmis, kai pelnas paskirstomas; tokiomis taisyklėmis užtikrinama, kad joks pelno paskirstymas netrukdytų siekti pagrindinio tikslo;

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies d punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii) valdoma atskaitingai ir skaidriai, visų pirma įtraukiant į valdymą darbuotojus, klientus ir suinteresuotuosius subjektus, kuriems daro poveikį jos verslo veikla;

iii) valdoma versliai, atskaitingai ir skaidriai, visų pirma įtraukiant į valdymą darbuotojus, klientus ir (arba) suinteresuotuosius subjektus, kuriems daro poveikį jos verslo veikla;

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 24 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriuose nurodomi kriterijai, skirti nustatyti reikalavimus atitinkančias portfeliui priklausančias su socialiniu būstu susijusias ar kitas socialinei sričiai svarbias įmones, kurių investavimo intensyvumas aukštas, ir tinkamas aukščiausias metinės apyvartos ir bendro metinio balanso ribas, naudojamas 1 dalies d punkte nustatytiems tikslams.

Pagrindimas

Reikia nustatyti objektyvius kriterijus didesnėms viršutinėms riboms, susijusioms su pakeitimu, kurį pasiūlė Europos miestų ir regionų socialinės ekonomikos tinklas, kad tam tikrais atvejais, kai daromas teigiamas socialinis poveikis ir daugiau investuojama į įmones, nuostatos būtų lankstesnės.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(c) savo veiklą vykdo taip, kad kuo geriau patenkintų savo valdomų Europos socialinio verslumo fondų interesus, tų Europos socialinio verslumo fondų investuotojų interesus ir skatintų rinkos vientisumą;

(c) savo veiklą vykdo taip, kad kuo geriau skatintų reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių teigiamą socialinį poveikį, patenkintų savo valdomų Europos socialinio verslumo fondų interesus, tų Europos socialinio verslumo fondų investuotojų interesus ir skatintų rinkos vientisumą;

Pagrindimas

Teigiamo socialinio poveikio pasiekimas ESVF valdytojams turėtų būti prioritetas.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(d) atrinkdami investicijas į reikalavimus atitinkančias portfeliui priklausančias įmones ir nuolat jas stebėdami, elgiasi labai dėmesingai;

(d) atrinkdami investicijas į reikalavimus atitinkančias portfeliui priklausančias įmones ir nuolat stebėdami jas ir jų teigiamą socialinį poveikį, elgiasi labai dėmesingai;

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos praneša priimančiųjų valstybių narių, nurodytų pagal 14 straipsnio 1 dalies d punktą, kompetentingoms institucijoms apie ESVF valdytojo pašalinimą iš registro, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalies b punkte.

3. Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nedelsdamos praneša priimančiųjų valstybių narių, nurodytų pagal 14 straipsnio 1 dalies d punktą, kompetentingoms institucijoms ir EVPRI apie ESVF valdytojo pašalinimą iš registro, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalies b punkte.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(c) praktinį reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių nustatymo kriterijų taikymą ir to poveikį socialinių įmonių raidai visoje Sąjungoje;

(c) praktinį reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių nustatymo kriterijų taikymą ir to poveikį socialinių įmonių raidai visoje Sąjungoje ir jų teigiamą socialinį poveikį;

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos socialinio verslumo fondai

Nuorodos

COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD)

Atsakingas komitetas

Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

17.1.2012

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

20.4.2012

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

Paskyrimo data

Pervenche Berès

26.3.2012

 

 

 

Svarstymas komitete

24.4.2012

 

 

 

Priėmimo data

24.4.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

25

16

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Edit Bauer, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Jelko Kacin, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu, Emilie Turunen


Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ (27.4.2012)

pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlymo dėl reglamento dėl Europos socialinio verslumo fondų

(COM(2011)0862 – C7‑0489/2011 – 2011/0418(COD))

Nuomonės referentas: Dimitar Stoyanov

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymu dėl reglamento nustatoma teisinė sistema, pagal kurią įvairiems investicijų fondų tipams gali būti suteiktas „Europos socialinio verslumo fondo“ statusas ir atitinkamas pasas. Tikslas yra sukurti Europos sektorių, orientuotą į investavimą į juridinius asmenis, vykdančius pelno nesiekiančią veiklą, kuria siekiama įgyvendinti įvairius socialinio pobūdžio tikslus.

Šiuo pasiūlymu dėl reglamento pagal disponuojamą turtą nustatomi kriterijai, kuriuos fondas turi atitikti, kad jam būtų suteiktas pirmiau minėtas statusas ir pasas. Pasiūlymu taip pat nustatomi reikalavimai, kuriuos turi įvykdyti socialinio verslumo fondų valdytojai, ir apribojimai, taikomi investicijoms, kurios gali būti įgyvendinamos naudojant fondo turtą.

Reikia pažymėti, kad jau taikomos dvi direktyvos, susijusios su investicijų fondais: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB. Jose pateikiamos taisyklės, pagal kurias reglamentuojami investicijų fondai ir jų valdymas, taip pat šių fondų investuotojams taikomos taisyklės. Šia nuomone siekiama užtikrinti, kad pasiūlymas dėl reglamento atitiktų minėtus galiojančius teisės aktus.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a) siekiant aiškumo ir skaidrumo taip pat būtina, kad ESVF valdytojai informuotų investuotojus ir visus savininkus apie galimus savo ryšius su politinėmis partijomis ir organizacijomis ir apie savo ankstesnę profesinę patirtį bei ESVF valdymo metu sukauptas specialias žinias.

Pagrindimas

Siekiant ESVF tikslų, reikia stengtis, kad jų valdymas netaptų lengvo uždarbio skirstymo politinių partijų nariams priemone. Investuotojams turi būti žinomi visi galimi valdytojų ryšiai su partijomis (arba politinėmis organizacijoms).

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(а) Europos socialinio verslumo fondas (ESVF) – kolektyvinio investavimo subjektas, bent 70 proc. visų savo kapitalo įnašų ir nepareikalautojo numatytojo kapitalo investuojantis į turtą, investicijos į kurį yra reikalavimus atitinkančios investicijos;

(а) Europos socialinio verslumo fondas (ESVF) – kolektyvinio investavimo subjektas, bent 70 proc. visų savo kapitalo įnašų ir nepareikalautojo numatytojo kapitalo investuojantis į turtą, investicijos į kurį yra reikalavimus atitinkančios investicijos, neatsižvelgiant į tai, ar kolektyvinio investavimo subjektas yra atvirojo ar uždarojo tipo;

Pagrindimas

Pakeitimu patikslinamas tekstas siekiant užpildyti teisinę spragą, dėl kurios tekstas galėtų būti aiškinamas subjektyviai.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(а) Europos socialinio verslumo fondas (ESVF) – kolektyvinio investavimo subjektas, bent 70 proc. visų savo kapitalo įnašų ir nepareikalautojo numatytojo kapitalo investuojantis į turtą, investicijos į kurį yra reikalavimus atitinkančios investicijos;

(а) Europos socialinio verslumo fondas (ESVF) – kolektyvinio investavimo subjektas, bent 70 proc. kapitalo įnašų ir nepareikalautojo numatytojo kapitalo investuojantis į turtą, investicijos į kurį yra reikalavimus atitinkančios investicijos;

Pagrindimas

Pagrindimas susijęs tik su tekstu bulgarų kalba.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii) naudoja savo pelną pagrindiniam tikslui siekti užuot jį paskirsčiusi ir yra nustačiusi iš anksto apibrėžtas procedūras ir taisykles, taikytinas tomis aplinkybėmis, kai pelnas paskirstomas akcininkams ir savininkams;

ii) daugiausia naudoja savo pelną pagrindiniam tikslui siekti, jį pakartotinai investuodama į įmonę, bet nepažeisdama paskesnio punkto nuostatų;

Pagrindimas

Pasiūlymo dėl reglamento tikslas – investuojant padėti socialinės paskirties įmonėms, kurių pagrindinis tikslas yra ne pelnas, bet jų socialinės veiklos plėtra. Tačiau reikia nepamiršti ir investuotojų interesų, o jie visų pirma siekia gauti pelno. Dėl šios priežasties ii papunktį reikėtų išskaidyti į dvi dalis, kad būtų aiškiai nurodyta, jog socialinės įmonės turi stengtis iš veiklos gautą pelną investuoti iš naujo ir siekti savo investicijų našumo.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies d punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iia) yra nustačiusi iš anksto apibrėžtas procedūras, taikytinas visais tais atvejais, kai pelnas paskirstomas akcininkams ir savininkams, siekiant užtikrinti ESVF investicijų pelningumą, visų pirma taikant preferencinę tvarką su ESVF investicijomis susijusio pelno skirstymui;

Pagrindimas

Pasiūlymo dėl reglamento tikslas – investuojant padėti socialinės paskirties įmonėms, kurių pagrindinis tikslas yra ne pelnas, bet jų socialinės veiklos plėtra. Tačiau reikia nepamiršti ir investuotojų interesų, o jie visų pirma siekia gauti pelno. Dėl šios priežasties ii papunktį reikėtų išskaidyti į dvi dalis, kad būtų aiškiai nurodyta, jog socialinės įmonės turi stengtis iš veiklos gautą pelną investuoti iš naujo ir siekti savo investicijų pelningumo.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies d punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii) valdoma atskaitingai ir skaidriai, visų pirma įtraukiant į valdymą darbuotojus, klientus ir suinteresuotuosius subjektus, kuriems daro poveikį jos verslo veikla;

iii) valdoma atskaitingai ir skaidriai, visų pirma su įmonės steigimu susijusiuose teisiniuose dokumentuose numatant galimybę į valdymą įtraukti darbuotojus ir suinteresuotuosius subjektus, kuriems daro poveikį jos verslo veikla;

Pagrindimas

Originalo formuluote siekiama, kad asmenys, kurie yra socialinės įmonės tiesiogiai samdomi darbuotojai arba yra susiję su jos veikla, dalyvautų ją valdant. Šiuo pakeitimu siekiama šią nuostatą išplėsti ir sutvirtinti, jų dalyvavimo valdant įmonę reikalavimą įtraukiant į tokių įmonių įstatus. Idėja, kad klientai turi dalyvauti valdant įmonę, yra netinkama.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(g) numatytasis kapitalas – bet koks įsipareigojimas, pagal kurį asmuo įsipareigoja įsigyti ESVF kapitalo dalį arba skirti ESVF kapitalo įnašus;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pagrindimas

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. ESVF valdytojai užtikrina, kad įsigyjant turtą, išskyrus reikalavimus atitinkančias investicijas, turtui, kuris nėra reikalavimus atitinkančios investicijos, įsigyti būtų panaudojama ne daugiau kaip 30 proc. visų ESVF kapitalo įnašų ir nepareikalautojo numatytojo kapitalo; apskaičiuojant šią ribą į trumpalaikes grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų atsargas neatsižvelgiama.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pagrindimas

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Turto vertinimo taisyklės nustatomos ESVF įstatymu nustatytuose dokumentuose.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pagrindimas

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ia) valdytojo ankstesnės profesinės veiklos arba vienu metu su ESVF valdymu vykdytos veiklos sąrašą ir sričių, kuriose ta veikla buvo vykdoma, sąrašą;

Pagrindimas

Nurodant informaciją apie valdytoją ir jo profesionalumą būtina užtikrinti kuo didesnį skaidrumą.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies i b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ib) galimus ankstesnius arba dabartinius ryšius su politinėmis partijomis arba organizacijomis, narystę ar vaidmenį jose;

Pagrindimas

Taikant aiškumo ir skaidrumo reikalavimus, būtina, kad investuotojai žinotų apie galimus valdytojo ryšius su politinėmis partijomis arba organizacijomis.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos socialinio verslumo fondai

Nuorodos

COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD)

Atsakingas komitetas

Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

17.1.2012

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

17.1.2012

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

Paskyrimo data

Dimitar Stoyanov

25.1.2012

 

 

 

Svarstymas komitete

26.3.2012

 

 

 

Priėmimo data

26.4.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Karin Kadenbach


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos socialinio verslumo fondai

Nuorodos

COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

7.12.2011

 

 

 

Atsakingas komitetas

Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

17.1.2012

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

20.4.2012

IMCO

17.1.2012

JURI

17.1.2012

 

Nuomonė nepareikšta

Nutarimo data

IMCO

29.2.2012

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

Paskyrimo data

Sophie Auconie

25.10.2011

 

 

 

Svarstymas komitete

20.3.2012

26.4.2012

 

 

Priėmimo data

31.5.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

37

4

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Sophie Auconie, Thijs Berman, Vicky Ford, Danuta Maria Hübner, Olle Ludvigsson, Mario Mauro, Theodoros Skylakakis

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Margrete Auken

Pateikimo data

6.6.2012

Teisinė informacija - Privatumo politika