Procedūra : 2011/0418(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0194/2012

Iesniegtie teksti :

A7-0194/2012

Debates :

PV 12/09/2012 - 17
CRE 12/09/2012 - 17

Balsojumi :

PV 13/09/2012 - 11.9
CRE 13/09/2012 - 11.9
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
PV 12/03/2013 - 10.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0345
P7_TA(2013)0072

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 877kWORD 468k
6.6.2012
PE 483.704v02-00 A7-0194/2012

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem

(COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referente: Sophie Auconie

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 Nodarbinātības un sociālo lietu komitejaS ATZINUMS
 Juridiskā komitejaS ATZINUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem

(COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0862),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0489/2011),

–   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 23. maija atzinumu(1),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu, kā arī Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas un Juridiskās komitejas atzinumus (A7-0194/2012),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  aicina Komisiju priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI(2)*

Komisijas priekšlikumā

---------------------------------------------------------

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas dalībvalstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Centrālās Bankas atzinumu(3),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(4),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)       Ieguldītāji arvien vairāk cenšas arī sasniegt sociālus mērķus, nevis tikai meklē finansiālu ieguvumu, tāpēc sociālo ieguldījumu tirgus Savienībā izplešas arvien vairāk, daļēji pateicoties ieguldījumu fondiem, kas veic ieguldījumus sociāli atbildīgos uzņēmumos. Šie ieguldījumu fondi nodrošina finansējumu sociāli atbildīgiem uzņēmumiem, kas darbojas kā sociālo pārmaiņu veicinātāji, piedāvājot inovatīvus risinājumus sociālām problēmām, palīdzot novērst finanšu krīzes sociālās sekas un dodot vērtīgu ieguldījumu stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā.

(1a)     Šī regula ir daļa no sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvas, ko Komisija izklāstījusi 2011. gada 25. oktobra paziņojumā „Sociālās uzņēmējdarbības iniciatīva. Labvēlīgu apstākļu izveide sociālajiem uzņēmumiem — sociālās ekonomikas un sociālo inovāciju pamatam”.

(2)       Ieviešot vienotus noteikumus Savienībā, jāizveido kopēja noteikumu sistēma attiecībā uz nosaukuma „Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fonds” izmantošanu, īpaši attiecībā uz fondu, kas darbojas ar šo nosaukumu, portfeļa saturu, tiesīgajiem ieguldījumu saņēmējiem, ieguldījumu instrumentiem, kurus tie var izmantot, un to ieguldītāju kategorijām, kas ir tiesīgi ieguldīt šādos fondos. Bez šāda kopēja regulējuma pastāv risks, ka dalībvalstis piemēro atšķirīgus pasākumus valstu līmenī, radot tiešu nelabvēlīgu ietekmi un šķēršļus pienācīgai iekšējā tirgus darbībai, jo fondiem, kas gatavojas darboties visā Savienībā, katrā dalībvalstī tiktu piemēroti atšķirīgi noteikumi. Turklāt atšķirīgas kvalitātes prasības attiecībā uz portfeļa saturu, ieguldījumu saņēmējiem un tiesīgajiem ieguldītājiem varētu radīt dažādus ieguldītāju aizsardzības līmeņus un raisīt neizpratni attiecībā uz ieguldījuma piedāvājumu, kas saistās ar Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondu (ESUF). Turklāt ieguldītājiem būtu jāvar salīdzināt dažādu ESUF ieguldījumu piedāvājumus. Jānovērš būtiski šķēršļi ESUF pārrobežu finansējuma piesaistīšanai un jāizvairās no konkurences izkropļošanas starp šiem fondiem un jebkādiem turpmākiem iespējamiem šķēršļiem tirdzniecībai un būtiskiem konkurences kropļojumiem nākotnē. Attiecīgi atbilstošais juridiskais pamats ir LESD 114. pants, kas interpretēts saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas pastāvīgo judikatūru.

(3)       Jāpieņem regula, ar kuru izveido vienotus ESUF piemērojamus noteikumus un nosaka atbilstošas prasības visās dalībvalstīs to pārvaldniekiem, kas gatavojas piesaistīt kapitālu visā Savienībā, izmantojot nosaukumu „Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fonds”. Šīm prasībām būtu jānodrošina to ieguldītāju pārliecība, kas gatavojas ieguldīt šādos fondos.

(3a)     Šīs regulas mērķis ir nevis apšaubīt dalībvalstīs spēkā esošos noteikumus, kuri ļauj veikt ieguldījumus sociālajā uzņēmējdarbībā, bet gan papildināt šos noteikumus Savienības līmenī.

(4)       Regulas formā izveidojot kvalitātes prasības nosaukuma “Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fonds” izmantošanai, būtu jānodrošina, ka šīs prasības tiks tieši piemērotas to kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārvaldniekiem, kas piesaista līdzekļus, izmantojot šo nosaukumu. Tam būtu jānodrošina vienādi nosacījumi šā nosaukuma izmantošanai, novēršot situāciju, ka valstis izveido atšķirīgas prasības, transponējot direktīvu. Šajā regulā būtu jāparedz, ka to kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārvaldniekiem, kas izmanto šo nosaukumu, jāievēro vienādi noteikumi visā Savienībā, un tas uzlabotu arī to ieguldītāju pārliecību, kuri gatavojas veikt ieguldījumus fondos, kas koncentrējas uz ieguldīšanu sociāli atbildīgos uzņēmumos. Regula samazinātu arī regulējuma sarežģītību un pārvaldnieka izmaksas, kas rodas, lai nodrošinātu atbilstību nereti atšķirīgiem valstu noteikumiem, ar ko reglamentē šādu fondu darbību, jo īpaši tiem pārvaldniekiem, kas gatavojas piesaistīt kapitālu pārrobežu līmenī. Regulai būtu jāpalīdz novērst arī konkurences izkropļojumus.

(5)       Šī regula papildina un neskar spēkā esošos vispārīgi piemērojamajos Savienības noteikumus par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem un to pārvaldniekiem, piemēram, Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīvu 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU)(5) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvu 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem ▌(6). Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi un to pārvaldnieki, kuriem piemēro šo regulu, ir alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku apakškopums, kā noteikts Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā, un tādēļ šiem uzņēmumiem un to pārvaldniekiem jāatbilst attiecīgajiem noteikumiem, kas tiem piemērojami saskaņā ar šo regulu un Direktīvu 2011/61/ES.

(6)       Ja kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārvaldnieki negatavojas izmantot nosaukumu „Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fonds”, šo regulu nepiemēro. Šādos gadījumos turpina piemērot pastāvošos valstu noteikumus un vispārīgos Savienības noteikumus.

(6a)     Lai gan ESUF var būt svarīga loma sociālās uzņēmējdarbības veicināšanā, pastāv risks, ka, neraugoties uz drošības pasākumiem, kas paredzēti, lai nodrošinātu fondu pareizu izmantošanu, ESUF tiks izmantoti tam neparedzētiem mērķiem. Uzraudzības iestādēm vajadzētu būt modrām šajā jomā, un būtu jāveic pārskatīšana, lai nodrošinātu, ka tiek novērstas jebkādas iespējamās šāda veida nepilnības.

(7)       Ar šo regulu būtu jāizveido vienoti noteikumi attiecībā uz ESUF raksturu, jo īpaši attiecībā uz portfeļuzņēmumiem, kuros ESUF ir atļauts ieguldīt, un izmantojamajiem ieguldījumu instrumentiem. Lai nodrošinātu nepieciešamo skaidrību un noteiktību un nepieļautu, ka ESUF sistēmu ļaunprātīgi izmanto kritērijiem neatbilstoši ieguldījumu fondi, šajā regulā būtu jāparedz arī vienoti kritēriji, kuriem atbilstīgi noteiktu, ka sociāli atbildīgie uzņēmumi ir tiesīgi kritērijiem atbilstoši portfeļuzņēmumi. Sociāli atbildīgo uzņēmumu galvenais mērķis ir labvēlīga sociālā ietekme, nevis pēc iespējas lielāka peļņa. Tādēļ šajā regulā būtu jānosaka prasība, ka kritērijiem atbilstošs portfeļuzņēmums galveno uzmanību velta izmērāmas un labvēlīgas sociālās ietekmes panākšanai, savu peļņu izmanto galvenā mērķa sasniegšanai un tiek pārvaldīts atbildīgā un pārredzamā veidā. Kopumā ārkārtējos gadījumos, kad kritērijiem atbilstošs portfeļuzņēmums gatavojas sadalīt peļņu akcionāriem un īpašniekiem, tam būtu jābūt iepriekš izveidotām procedūrām un noteikumiem attiecībā uz to, kā peļņu sadala akcionāriem un īpašniekiem. Šajos noteikumos būtu jāprecizē, ka peļņas sadalīšana neietekmē galveno sociālo mērķi.

(8)       Sociāli atbildīgie uzņēmumi ietver plašu uzņēmumu loku, kuru galvenais uzdevums ir panākt sociālu ietekmi, nevis radīt peļņu saviem īpašniekiem un akcionāriem, tiem var būt dažāda juridiskā forma un tie sniedz sociālos pakalpojumus vai pārdod preces neaizsargātām vai atstumtām personām. Sociālie pakalpojumi ietver nabadzības izskaušanu, piekļuvi mājoklim, veselības aprūpi, palīdzību vecāka gadagājuma personām vai personām ar invaliditāti, bērnu aprūpi, piekļuvi nodarbinātībai un apmācību, kā arī atkarības pārvaldību. Sociāli atbildīgi uzņēmumi ietver arī tos uzņēmumus, kuri izmanto tādu preču ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas metodi, kas palīdz īstenot to sociālo mērķi, bet kuru darbība var nebūt saistīta ar sociālo preču tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas jomu. Šīs darbības ietver sociālo un profesionālo integrāciju, dodot piekļuvi nodarbinātībai sociāli atstumtiem cilvēkiem, jo īpaši cilvēkiem ar nepietiekamu kvalifikāciju vai sociālām vai profesionālām problēmām, kuru dēļ tie ir nelabvēlīgākā stāvoklī vai atstumti. Šādi uzņēmumi peļņu izmanto galvenokārt sociālu mērķu sasniegšanai un tiek pārvaldīti atbildīgi un pārredzami, it īpaši, iesaistot darbiniekus, klientus un ieinteresētās personas, kuras skar attiecīgā uzņēmuma saimnieciskā darbība.

(9)       Ņemot vērā sociāli atbildīgo uzņēmumu finansēšanas īpašās vajadzības, ir jāievieš skaidrība attiecībā uz tiem instrumentu veidiem, kādi ESUF būtu jāizmanto šādai finansēšanai. Tādēļ šajā regulā būtu jāparedz vienoti noteikumi par kritērijiem atbilstošiem instrumentiem, kas ESUF jāizmanto, veicot ieguldījumus, un kas ietver kapitāla un kvazikapitāla instrumentus, parāda instrumentus, tai skaitā vienkāršos vekseļus un depozīta sertifikātus, ieguldījumus citos ESUF un īstermiņa un vidēja termiņa aizdevumus, tai skaitā akcionāru aizdevumus un dotācijas.

(10)     Lai saglabātu nepieciešamo elastīgumu savā ieguldījumu portfelī, ESUF var ieguldīt arī citos aktīvos, kas nav kritērijiem atbilstoši ieguldījumi, ja šie ieguldījumi nepārsniedz šajā regulā noteiktos ierobežojumus attiecībā uz kritērijiem neatbilstošiem ieguldījumiem. Ierobežojumu aprēķināšanā attiecībā uz šajā regulā noteiktajiem kritērijiem neatbilstošajiem ieguldījumiem nebūtu jāņem vērā tāda īstermiņa līdzdalība kā skaidra nauda un tās ekvivalenti.

(11)     Lai nodrošinātu, ka nosaukums „Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fonds” ir uzticams un viegli atpazīstams ieguldītājiem visā Savienībā, šajā regulā būtu jānosaka, ka tikai tie ESUF pārvaldnieki, kas atbilst šajā regulā noteiktajiem vienotajiem kvalitātes kritērijiem, ir tiesīgi izmantot šo nosaukumu, tirgojot ESUF visā Savienībā.

(12)     Lai nodrošinātu, ka ESUF ir atsevišķs un atpazīstams profils, kas ir atbilstošs to mērķim, būtu jāparedz vienoti noteikumi par portfeļa saturu un ieguldījumu metodēm, ko šādiem fondiem ir atļauts izmantot.

(13)     Lai nodrošinātu, ka ESUF nerada sistēmiskus riskus un ▌ka šādi fondi savās ieguldījumu darbībās koncentrējas uz atbalsta sniegšanu kritērijiem atbilstošiem portfeļuzņēmumiem, vajadzētu aizliegt aizņemšanos un pašu kapitāla izmantošanu būtisku aizņēmumu garantēšanai fonda līmenī. Tomēr, lai ļautu fondam nosegt ārkārtējas likviditātes vajadzības, kas var rasties no brīža, kad no ieguldītājiem pieprasīts atvēlētais kapitāls, līdz faktiskai kapitāla ieskaitīšanai tā kontos, būtu jāpieļauj īstermiņa aizņēmumi.

(14)     Lai nodrošinātu, ka ESUF tiek tirgoti ieguldītājiem, kam ir zināšanas, pieredze un spēja uzņemties ar šiem fondiem saistītos riskus, un lai saglabātu ieguldītāju pārliecību un uzticību ESUF, būtu jāizveido konkrēti drošības pasākumi. Tādēļ ESUF parasti būtu jātirgo tikai tiem ieguldītājiem, kas ir profesionāli klienti vai kas var tikt uzskatīti par profesionāliem klientiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīvu 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem ▌. Tomēr, lai uzturētu pietiekami plašu ieguldītāju loku ieguldījumiem ESUF, ir vēlams, lai arī konkrētiem citiem ieguldītājiem, tostarp finansiāli nodrošinātām privātpersonām, būtu pieeja šiem fondiem. Attiecībā uz šiem citiem ieguldītājiem būtu jāizveido konkrēti drošības pasākumi, lai nodrošinātu, ka ESUF tiek tirgoti tikai tādiem ieguldītājiem, kam ir atbilstošs profils, lai veiktu šādus ieguldījumus. Šie drošības pasākumi izslēdz tirdzniecību, izmantojot periodiskus uzkrājumu plānus.

(15)     Lai nodrošinātu, ka tikai tie ESUF pārvaldnieki, kas atbilst vienotiem kvalitātes kritērijiem attiecībā uz to rīcību tirgū, izmanto nosaukumu „Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fonds”, šajā regulā būtu jāizveido noteikumi par uzņēmējdarbības veikšanu un ESUF pārvaldnieka attiecībām ar saviem ieguldītājiem. Tā paša iemesla dēļ šajā regulā būtu jāparedz arī vienoti nosacījumi attiecībā uz šo pārvaldnieku rīcību interešu konfliktu gadījumā. Šajos noteikumos būtu jāparedz arī tas, ka pārvaldniekam ir jāizveido nepieciešamie organizatoriskie un administratīvie pasākumi, lai nodrošinātu pienācīgu rīcību interešu konfliktu gadījumā.

(15a)   Ja ESUF pārvaldnieks ir paredzējis savus pienākumus deleģēt trešām personām, šāda pienākumu deleģēšana nedrīkstētu ietekmēt pārvaldnieka atbildību pret ESUF un tā ieguldītājiem. Turklāt ESUF pārvaldnieks nedrīkstētu deleģēt pienākumus tādā apmērā, ka to būtībā vairs nevar uzskatīt par ESUF pārvaldnieku un ka tas kļūst par pastkastītes uzņēmumu. ESUF pārvaldniekam visu laiku vajadzētu būt atbildīgam par deleģēto pienākumu pienācīgu izpildi un atbilstību šai regulai. Pienākumu deleģēšana nedrīkstētu mazināt ESUF pārvaldnieka veiktās uzraudzības efektivitāti un it īpaši — traucēt ESUF pārvaldnieka darbību vai ESUF pārvaldīšanu tā ieguldītāju interesēs.

(16)     Labvēlīgas sociālās ietekmes radīšana papildus finansiālam ieguvumam ieguldītājiem ir to ieguldījumu fondu galvenā īpašība, kas veic ieguldījumus sociāli atbildīgos uzņēmumos, un ar to tie atšķiras no citiem ieguldījumu fondu veidiem. Tāpēc šajā regulā būtu jānosaka prasība, ka ESUF pārvaldniekiem jāizveido procedūras, ar ko uzrauga un mēra labvēlīgo sociālo ietekmi, kas jāsasniedz ar ieguldījumiem kritērijiem atbilstošos portfeļuzņēmumos.

(17)     Lai nodrošinātu nosaukuma „Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fonds” integritāti, šajā regulā būtu jāietver arī kvalitātes kritēriji attiecībā uz ESUF pārvaldnieka organizāciju. Tāpēc šajā regulā būtu jāizveido vienotas un proporcionālas prasības nepieciešamībai uzturēt atbilstošus tehniskos resursus un cilvēkresursus, kā arī pietiekamus pašu līdzekļus pareizai ESUF pārvaldībai.

(18)     Ieguldītāju aizsardzības nolūkos jānodrošina pienācīga ESUF aktīvu novērtēšana. Tāpēc ESUF statūtos būtu jāietver noteikumi par aktīvu novērtēšanu. Tam būtu jānodrošina novērtējuma integritāte un pārredzamība.

(19)     Lai nodrošinātu, ka tie ESUF pārvaldnieki, kas izmanto nosaukumu „Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fonds”, pietiekami atbildīgi veic savas darbības, būtu jāizveido vienoti noteikumi attiecībā uz gada pārskatiem.

(20)     Lai nodrošinātu nosaukuma „Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fonds” integritāti ieguldītāju skatījumā, šis nosaukums jāizmanto tikai tiem fondu pārvaldniekiem, kuru ieguldījumu politika un ieguldījumu saņēmēji ir pilnībā pārredzami. Tāpēc šajā regulā būtu jāizveido vienoti noteikumi par informācijas atklāšanas prasībām, kas ir saistošas ESUF pārvaldniekam attiecībā pret tā ieguldītājiem. Šajās prasībās būtu jāietver elementi, kas ir specifiski ieguldījumiem sociāli atbildīgos uzņēmumos, lai sasniegtu labāku šādas informācijas konsekvenci un salīdzināmību. Šī informācija ietver kritērijus un procedūras, ko izmanto, lai izvēlētos konkrētus kritērijiem atbilstošus portfeļuzņēmumus, kuros veikt ieguldījumus. Tā ietver arī informāciju par labvēlīgu sociālo ietekmi, kas jāpanāk ar ieguldījumu politiku, un to, kā tā jāuzrauga un jānovērtē. Lai nodrošinātu vajadzīgo ieguldītāju pārliecību un uzticību šiem ieguldījumiem, šajā informācijā papildus jāiekļauj arī informācija par ESUF aktīviem, kas nav ieguldīti kritērijiem atbilstošos portfeļuzņēmumos, un par to, kā tie ir izvēlēti.

(21)     Lai nodrošinātu šajā regulā ietverto vienoto prasību efektīvu pārraudzību, izcelsmes dalībvalsts kompetentajai iestādei būtu jāuzrauga ESUF pārvaldītāja atbilstība šajā regulā noteiktajām vienotajām prasībām. Tāpēc ESUF pārvaldītājam, kas gatavojas tirgot savus fondus ar nosaukumu „Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fonds”, būtu jāinformē par to savas izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde. Kompetentajai iestādei būtu jāapstiprina fonda pārvaldnieks, ja ir iesniegta visa nepieciešamā informācija un ieviesti attiecīgi pasākumi, lai panāktu atbilstību šīs regulas prasībām. Šim apstiprinājumam būtu jābūt spēkā visā Savienībā.

(22)     Lai efektīvi uzraudzītu atbilstību noteiktajiem vienotajiem kritērijiem, šajā regulā būtu jāiekļauj noteikumi par nosacījumiem, saskaņā ar kuriem jāatjaunina izcelsmes dalībvalsts kompetentajai iestādei iesniegtā informācija.

(23)     Efektīvai izvirzīto prasību uzraudzībai šajā regulā būtu jānosaka arī pārrobežu ziņošanas process starp kompetentajām uzraudzības iestādēm, kuru uzsāk pēc ESUF pārvaldnieka apstiprināšanas tā izcelsmes dalībvalstī.

(24)     Lai saglabātu pārredzamus nosacījumus ESUF pārvaldnieku veiktai tirgvedībai visā Savienībā, Eiropas Uzraudzības iestādei (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei) (EVTI), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1095/2010(7), būtu jāpiešķir pilnvaras uzturēt centrālu datubāzi ar visu to ESUF sarakstu, kuri ir apstiprināti saskaņā ar šo regulu.

(24a)   EVTI un dalībvalstu kompetentajām iestādēm vajadzētu būt atbildīgām par ieguldītāju, ieguldījumu fondu pārvaldnieku un uzņēmumu informēšanu par ESUF pastāvēšanu.

(25)     Lai nodrošinātu izveidoto vienoto kritēriju efektīvu uzraudzību, šajā regulā būtu jāietver kompetento iestāžu uzraudzības pilnvaru saraksts.

(26)     Lai nodrošinātu pareizu izpildi, šajā regulā būtu jāietver arī sankcijas par tās pamatnoteikumu pārkāpumiem, proti, noteikumus par portfeļa saturu, drošības pasākumiem saistībā ar tiesīgo ieguldītāju identitāti un par to, ka nosaukumu „Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fonds” izmanto tikai apstiprināti ESUF pārvaldnieki. Būtu jāparedz, ka šo galveno noteikumu pārkāpuma gadījumā tiek aizliegts izmantot šo nosaukumu un fonda pārvaldnieks tiek izslēgts no reģistra.

(27)     Uzraudzības informācijas apmaiņa būtu jāveic starp izcelsmes un uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm un EVTI.

(28)     Efektīvai regulatīvai sadarbībai starp iestādēm, kurām uzticēts uzraudzīt atbilstību vienotajiem kritērijiem, kas noteikti šajā regulā, nepieciešama augsta līmeņa dienesta noslēpuma piemērošana visām attiecīgajām valstu iestādēm un EVTI.

(29)     Finanšu pakalpojumu tehniskajiem standartiem būtu jānodrošina konsekventa harmonizācija un augsta līmeņa uzraudzība Savienībā. Būtu efektīvi un lietderīgi uzticēt EVTI kā iestādei ar īpaši specializētu kompetenci izstrādāt iesniegšanai Komisijai to īstenošanas tehnisko standartu projektus, kas neietver politikas risinājumus.

(30)     Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai pieņemt īstenošanas tehniskos standartus, izmantojot īstenošanas aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 291. pantu un saskaņā ar 15. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulā (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi) ▌. EVTI būtu jāuztic izstrādāt īstenošanas tehnisko standartu projektus attiecībā uz ▌paziņošanas ▌formātu ▌.

(31)     Lai precizētu šajā regulā noteiktās prasības, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu, ar kuriem precizē metodes šajā regulā minētās robežvērtības aprēķināšanai un uzraudzībai, tādu preču un pakalpojumu veidus, ar kuriem īsteno sociālu mērķi, un šādu preču ražošanas un pakalpojumu sniegšanas metodes, apstākļus, kādos īpašniekiem un ieguldītājiem var sadalīt peļņu, interešu konfliktu veidus, no kādiem jāizvairās ESUF pārvaldniekiem, un šajā sakarībā veicamos pasākumus, to procedūru sīku aprakstu, ar kurām mēra sociālo ietekmi, kas jāpanāk kritērijiem atbilstošajiem portfeļuzņēmumiem, un ieguldītājiem paredzētās informācijas saturu un sniegšanas kārtību. Ir sevišķi svarīgi, lai sagatavošanas darba laikā Komisija rīkotu atbilstoās, tostarp speciālistu līmenī, ņemot vērā pašregulācijas iniciatīvas un rīcības kodeksus. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

(33)     Vēlākais četrus gadus pēc dienas, kad šo regulu sāk piemērot, būtu jāveic šīs regulas pārskatīšana, lai ņemtu vērā ESUF tirgus attīstību. Balstoties uz šo pārskatīšanu, Komisijai būtu jāiesniedz ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei, vajadzības gadījumā kopā ar izmaiņām tiesību aktos.

(33a)   Šī regula neparedz to nodokļu režīmu tuvināšanu dalībvalstīs, kuru mērķis ir veicināt sociālo uzņēmējdarbību. Šiem režīmiem jāatbilst Savienības tiesībām, it īpaši nediskriminācijas principam. Vēlākais, šīs regulas pārskatīšanas laikā Komisijai būtu jāizvērtē, vai to ir nepieciešams papildināt ar Eiropas līmeņa nodokļu režīmu, kura mērķis ir veicināt sociālo uzņēmējdarbību.

(34)     Šajā regulā ievērotas pamattiesības un principi, īpaši tie, kas noteikti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, tostarp tiesības uz privātās dzīves un ģimenes dzīves neaizskaramību un uzņēmējdarbības brīvību.

(35)     Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti(8) reglamentē personas datu apstrādi dalībvalstīs, piemērojot šo regulu, dalībvalstu kompetento iestāžu, īpaši dalībvalstu izvēlētu neatkarīgu valsts iestāžu uzraudzībā. Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs un struktūrās un par šādu dati brīvu apriti(9) reglamentē personas datu apstrādi, ko veic EVTI, piemērojot šo regulu, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja uzraudzībā.

(36)     Tā kā šīs regulas mērķi, konkrēti, uzlabot iekšējo tirgu ESUF, izveidojot tādu sistēmu ESUF pārvaldnieku apstiprināšanai, kura atvieglo ESUF tirgvedību visā Savienībā, šī mērķa mēroga un ietekmes dēļ dalībvalstis nevar pietiekami sasniegt un tādēļ to var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredzēti vienīgi tie pasākumi, kas ir vajadzīgi šī mērķa sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I NODAĻA

PRIEKŠMETS, DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Šajā regulā paredzētas vienotas prasības tiem kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārvaldniekiem, kas gatavojas izmantot nosaukumu „Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fonds” (ESUF), un nosacījumi šāda nosaukuma kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu tirdzniecībai Savienībā, tādējādi veicinot netraucētu iekšējā tirgus darbību.

Šajā regulā paredzēti arī vienoti noteikumi attiecībā uz ESUF pārvaldnieku veiktu tirdzniecību tiesīgiem ieguldītājiem visā Savienībā, ESUF portfeļa saturu, piemērojamiem ieguldījumu instrumentiem un metodēm, kā arī to ESUF pārvaldnieku organizāciju, pārredzamību un rīcību, kas tirgo ESUF visā Savienībā.

2. pants

1.        Šo regulu piemēro to 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā definēto kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārvaldniekiem, kuri ir izveidoti Savienībā un kuri pārvalda tādu ESUF portfeļus, kuru pārvaldāmo aktīvu kopsumma:

(a)       nepārsniedz EUR 500 miljonu robežvērtību un kuriem jāreģistrējas savas izcelsmes dalībvalsts kompetentajās iestādēs saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 3. panta 3. punkta a) apakšunktu; vai

(b)       atbilst EUR 500 miljonu robežvērtībai vai pārsniedz to un kuriem jābūt apstiprinātiem saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 6. pantu, ar nosacījumu, ka šādi pārvaldnieki izvēlas režīmu, kas noteikts šajā regulā un vienmēr to ievēro attiecībā uz ESUF, kurus tie pārvalda.

Dalībvalstīs, kuru valūta nav euro, iepriekš minēto robežvērtību pārrēķina attiecīgās valsts valūtā šīs regulas spēkā stāšanās dienā.

2.        Aprēķinot 1. punktā minēto robežvērtību, kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārvaldniekiem, kas pārvalda citus fondus, kuri nav ESUF, nav jāņem vērā šajos citos fondos pārvaldītie aktīvi.

3.        Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 24. pantu, nosakot metodes, atbilstīgi kurām aprēķina šā panta 1. punktā minēto robežvērtību un pastāvīgi uzrauga atbilstību šai robežvērtībai.

3.a      ESUF pārvaldnieki, kas ir jāapstiprina saskaņā ar šīs regulas noteikumiem, papildus var pārvaldīt arī pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu, saņemot apstiprinājumu saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK, ar nosacījumu, ka šie pārvaldnieki ir ārēji pārvaldnieki.

3. pants

1.        Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

(a)       „ESUF” ir kolektīvo ieguldījumu uzņēmums, kas vismaz 70 % no savām kopējām kapitāla iemaksām un nepieprasītā atvēlētā kapitāla iegulda aktīvos, kas ir kritērijiem atbilstoši ieguldījumi;

(aa)     „attiecīgās izmaksas” ir jekāda veida maksa un izdevumi, kuri tieši vai netieši jāsedz ieguldītājiem un par kuriem ir vienojušies ESUF pārvaldnieks un tā ieguldītāji;

(b)       ”kolektīvo ieguldījumu uzņēmums” ir uzņēmums, kas piesaista kapitālu no vairākiem ieguldītājiem ar mērķi ieguldīt to saskaņā ar konkrētu ieguldīšanas politiku šo ieguldītāju labā un kam nav vajadzīga Direktīvas 2009/65/EK 5. pantā minētā atļauja;

(c)       „kritērijiem atbilstoši ieguldījumi” ir jebkurš no šādiem instrumentiem:

i)         kapitāla vai kvazikapitāla instrumenti, kurus:

–         emitējis kritērijiem atbilstošs portfeļuzņēmums un kurus ESUF iegādājies tieši no kritērijiem atbilstoša portfeļuzņēmuma,

–         emitējis kritērijiem atbilstošs portfeļuzņēmums apmaiņā pret kapitāla vērtspapīru, ko emitējis kritērijiem atbilstošs portfeļuzņēmums, vai

–         emitējis uzņēmums, kuram ir vairākuma īpašumtiesības kritērijiem atbilstošā portfeļuzņēmumā, kas ir tā filiāle, un ESUF šo kapitāla instrumentu iegādājies apmaiņā pret kapitāla instrumentu, ko emitējis kvalificēts portfeļuzņēmums;

ii)        vērtspapīroti un nevērtspapīroti parāda instrumenti, kurus emitējis kritērijiem atbilstošs portfeļuzņēmums, tai skaitā vienkāršie vekseļi un depozīta sertifikāti, kā arī akcionāru aizdevumi un dotācijas;

iii)        viena vai vairāku citu ESUF daļas vai akcijas;

iv)       vidēja termiņa un ilgtermiņa aizdevumi, ko ESUF piešķīris kritērijiem atbilstošiem portfeļuzņēmumiem;

v)        jebkāda cita veida dalība kritērijiem atbilstošā portfeļuzņēmumā;

(d)       „kritērijiem atbilstošs portfeļuzņēmums” ir uzņēmums, kurš ESUF ieguldījuma veikšanas brīdī nav iekļauts Direktīvas 2004/39/EK 4. panta 1. punkta 14) apakšpunktā definētā regulētā tirgū ▌un kur

i)         ir izvirzījis izmērāmas, labvēlīgas sociālās ietekmes sasniegšanu par savu galveno mērķi saskaņā ar saviem statūtiem vai jebkādu citu uzņēmuma dibināšanas dokumentu, ja šis uzņēmums:

–       ▌sniedz pakalpojumus vai pārdod preces neaizsargātām, marģinalizētām, no nelabvēlīgām sociālajām grupām nākošām vai atstumtām personām, ▌

–       nodrošina preces un pakalpojumus, izmantojot ražošanas metodi, kas paredz neaizsargātu, marģinalizētu, no nelabvēlīgām sociālajām grupām nākošu vai atstumtu personu integrāciju, vai

       finansē vai kā citādi atbalsta pirmajā, otrajā vai abos šajos ievilkumos minētos uzņēmumus;

ii)        izmanto savu peļņu pirmkārt un galvenokārt, lai sasniegtu savu galveno mērķi, nevis to sadala, un kuram ir iepriekš izveidotas procedūras un noteikumi attiecībā uz jebkādiem apstākļiem, kādos peļņu sadala akcionāriem un īpašniekiem, nodrošinot, ka jebkāda šāda peļņas sadale neapdraud uzņēmuma galveno mērķi; kā arī

iii)       tiek pārvaldīts atbildīgā un pārredzamā veidā, jo īpaši iesaistot darbiniekus, klientus un ieinteresētās personas, kas saistīti ar tā uzņēmējdarbību;

(e)       „kapitāls” ir īpašumtiesību daļa uzņēmumā, kuru veido kritērijiem atbilstoša portfeļuzņēmuma akcijas vai citādas kapitāla daļas, kas emitētas ieguldītājiem;

(ea)     „kvazikapitāls” ir jebkāda veida finansēšanas instruments, kurš ir kapitāla un parāda apvienojums vai ietver parāda elementu, kura peļņa pārsvarā balstās uz kritērijiem atbilstošā portfeļuzņēmuma peļņu vai zaudējumiem un kuram nav nodrošinājuma saistību nepildīšanas gadījumā;

(f)        „tirdzniecība” ir tieša vai netieša ESUF daļu vai akciju piedāvāšana vai izvietošana pēc ESUF pārvaldnieka iniciatīvas vai šā pārvaldnieka vārdā ieguldītājiem, kuriem ir Savienībā reģistrēta juridiskā adrese;

(g)       „atvēlētais kapitāls” ir jebkādas saistības, kas personai liek iegādāties ESUF daļas vai iemaksāt kapitālu ESUF;

(h)       „ESUF pārvaldnieks” ir juridiska persona, kuras parastā darbība ir pārvaldīt vismaz vienu ESUF;

(i)        „izcelsmes dalībvalsts” ir dalībvalsts, kurā ESUF pārvaldnieks ir izveidots vai kurā tam ir reģistrēta juridiskā adrese;

(j)        „uzņēmēja dalībvalsts” ir dalībvalsts, kura nav izcelsmes dalībvalsts un kurā ESUF pārvaldnieks tirgo ESUF saskaņā ar šo regulu;

(k)       „kompetentā iestāde” ir valsts iestāde, kuru ar likumu vai noteikumiem ieceļ izcelsmes dalībvalsts un kura veic kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu reģistrāciju atbilstīgi 2. panta 1. punktam.

Pirmā punkta a) apakšpunktā minēto īpatsvaru aprēķina vidēji periodā, kas nepārsniedz piecus gadus, un pamatojoties uz summu, kas ieguldāma pēc tam, kad ir atvilktas visas attiecīgās izmaksas un īstermiņa līdzdalība skaidrā naudā un tās ekvivalentos.

Attiecībā uz pirmā punkta h) apakšpunktu: ja ESUF juridiskā forma pieļauj iekšēju pārvaldību un ja ESUF pārvaldes struktūra nolemj neizraudzīties ārēju pārvaldnieku, pārvaldnieks var būt pats ESUF, ko tādā gadījumā apstiprina pārvaldnieka statusā.

2.        Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 24. pantu, lai noteiktu pakalpojumu vai preču veidus un pakalpojumu sniegšanas vai preču ražošanas metodes, kas ietver sociālu mērķi atbilstīgi šā panta 1. punkta d) apakšpunkta i) punktam, ņemot vērā dažādu veidu kritērijiem atbilstošus portfeļuzņēmumus un apstākļus, kādos peļņu var sadalīt īpašniekiem un ieguldītājiem.

II NODAĻA

NOSACĪJUMI NOSAUKUMA „EIROPAS SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS FONDS” IZMANTOŠANAI

4. pants

ESUF pārvaldnieki, kas atbilst šajā nodaļā noteiktajām prasībām, var izmantot nosaukumu „Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fonds”, tirgojot ESUF visā Savienībā.

5. pants

1.        ESUF pārvaldnieki nodrošina, ka, iegādājoties aktīvus, kas nav kritērijiem atbilstoši ieguldījumi, ne vairāk kā 30 % no ESUF kopējām kapitāla iemaksām ▌tiek izmantoti tādu aktīvu iegādei, kas nav kritērijiem atbilstoši ieguldījumi. Minēto īpatsvaru aprēķina vidēji periodā, kas nepārsniedz piecus gadus, un pamatojoties uz summu, kas ieguldāma pēc tam, kad ir atvilktas visas attiecīgās izmaksas un īstermiņa līdzdalība skaidrā naudā un tās ekvivalentos.

2.        ESUF pārvaldnieki var aizņemties, emitēt parāda obligācijas vai sniegt garantijas ESUF līmenī ar nosacījumu, ka šādus aizņēmumus, parāda obligācijas vai garantijas sedz ar nepieprasītām saistībām un līdz ar to tie nepalielina fonda pakļautību riskam tādā mērā, ka tā pārsniedz fonda saistības.

3.        Šā panta 2. punktu nepiemēro aizņēmumiem ar neatjaunojamu termiņu, kas nav ilgāks par 120 kalendārajām dienām, lai nodrošinātu likviditāti no brīža, kad no ieguldītājiem pieprasīts atvēlētais kapitāls, līdz kapitāla saņemšanai.

6. pants

ESUF pārvaldītāji tirgo savā pārvaldībā esošā ESUF daļas un akcijas tikai tādiem ieguldītājiem, kuri tiek uzskatīti par profesionāliem klientiem saskaņā ar Direktīvas 2004/39/EK II pielikuma I iedaļu vai kurus pēc to pieprasījuma var uzskatīt par profesionāliem klientiem saskaņā ar Direktīvas 2004/39/EK II pielikuma II iedaļu, vai citiem ieguldītājiem, ja ir izpildīti visi šādi nosacījumi:

(a)       šie citi ieguldītāji apņemas ieguldīt vismaz EUR 100 000;

(b)       šie citi ieguldītāji atsevišķā dokumentā no līguma, kas tiek noslēgts par ieguldīšanas saistībām, rakstiski apstiprina, ka tie apzinās riskus, kuri saistīti ar šīm saistībām;

(c)       ESUF pārvaldnieks veic ieguldītāja kompetences, pieredzes un zināšanu novērtējumu, nepaļaujoties uz to, ka ieguldītājam ir Direktīvas 2004/39/EK II pielikuma I iedaļā minēto klientu tirgus zināšanas un pieredze;

(d)       ESUF pārvaldnieks, ņemot vērā attiecīgo saistību raksturu, ir pamatoti pārliecināts, ka ieguldītājs spēj pats pieņemt lēmumus par ieguldījumiem un saprast saistītos riskus un ka šādas saistības ir atbilstošas šim ieguldītājam;

(e)       ESUF pārvaldnieks rakstiski apstiprina, ka ir veicis c) apakšpunktā minēto novērtējumu un ir pieņēmis d) apakšpunktā minēto secinājumu.

7. pants

ESUF pārvaldnieki attiecībā uz to pārvaldīto ESUF:

(a)       veicot savas darbības, darbojas pienācīgi prasmīgi, rūpīgi un uzcītīgi un godīgi izturas pret saviem ieguldītājiem;

(b)       piemēro atbilstošu politiku un procedūras, lai novērstu ļaunprātīgas darbības, kas var skart ieguldītāju un kritērijiem atbilstošo portfeļuzņēmumu intereses;

(c)       veic savu uzņēmējdarbību tā, lai veicinātu to kritērijiem atbilstošo portfeļuzņēmumu labvēlīgo sociālo ietekmi, kuros tie ir veikuši ieguldījumus, un atbalstītu to pārvaldīto ESUF un šo ESUF ieguldītāju intereses un tirgus integritāti;

(d)       piemēro augsta līmeņa prasmi, izvēloties ieguldījumus kritērjiem atbilstošos portfeļuzņēmumos un veicot šo ieguldījumu un attiecīgo uzņēmumu labvēlīgās sociālās ietekmes pastāvīgu uzraudzību;

(e)       tiem ir pienācīgas zināšanas un sapratne par kritērijiem atbilstošajiem portfeļuzņēmumiem, kuros tie veic ieguldījumus.

Pirmās daļas b) apakšpunktā minētā atbilstošā politika un procedūras it īpaši ietver noteikumus par ESUF darbinieku personīgajiem darījumiem vai par ieguldījumu turēšanu vai pārvaldību nolūkā ieguldīt savā labā, un nodrošina, ka ikvienu darījumu, kurā iesaistīts ESUF, var rekonstruēt pēc tā izcelsmes, pusēm, rakstura un veikšanas laika un vietas un ka ESUF aktīvi, ko pārvalda tā pārvaldnieks, tiek ieguldīti saskaņā ar ESUF dibināšanas noteikumiem vai instrumentiem un spēkā esošajām tiesību normām.

8. pants

1.        ESUF pārvaldnieki apzina un novērš interešu konfliktus un gadījumos, kad tos nevar novērst, pārvalda un uzrauga tos, un saskaņā ar 4. punktu izpauž informāciju par šiem interešu konfliktiem, lai nepieļautu, ka tie nelabvēlīgi ietekmē ESUF un to ieguldītāju intereses, un lai nodrošinātu, ka to pārvaldītie ESUF tiek godīgi izmantoti.

2.        ESUF pārvaldnieki īpaši apzina interešu konfliktus, kas var rasties starp

(a)       ESUF pārvaldniekiem, tām personām, kas faktiski veic ESUF pārvaldnieka uzņēmējdarbību, darbiniekiem vai jebkuru citu personu, kura tieši vai netieši kontrolē ESUF pārvaldnieku vai kuru tieši vai netieši kontrolē ESUF pārvaldnieks, un ESUF pārvaldnieka pārvaldīto ESUF vai ieguldītājiem šajos ESUF;

(b)       ESUF vai ieguldītājiem šajā ESUF un citu ESUF, ko pārvalda tas pats ESUF pārvaldnieks, vai ieguldītājiem šajā citā ESUF.

3.        ESUF pārvaldnieki uztur un piemēro efektīvu organizatorisko un administratīvo kārtību, lai ievērotu 1. un 2. punktā minētās prasības.

4.        Par interešu konfliktiem izpauž informāciju atbilstīgi 1. punktam, ja ESUF pārvaldnieka izveidotie organizatoriskie pasākumi interešu konfliktu apzināšanai, novēršanai, pārvaldībai un uzraudzībai nav pietiekami, lai ar pamatotu pārliecību nodrošinātu, ka tiks novērsti riski saistībā ar nelabvēlīgu ietekmi uz ieguldītāju interesēm. ESUF pārvaldnieki pirms uzņēmējdarbības sākšanas ieguldītāju vārdā skaidri izpauž tiem interešu konfliktu avotus vai vispārējo raksturu.

5.        Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24. pantu, precizējot:

(a)       interešu konfliktu veidus, kas minēti šā panta 2. punktā;

(b)       pasākumus, ko ESUF pārvaldniekiem būtu jāveic attiecībā uz struktūrām un organizatoriskām un administratīvām procedūrām, lai apzinātu, novērstu, pārvaldītu, uzraudzītu un izpaustu interešu konfliktus.

9. pants

1.        ESUF pārvaldnieki attiecībā uz katru no to pārvaldītajiem ESUF izmanto procedūras, lai ar skaidru un salīdzināmu rādītāju palīdzību mērītu un uzraudzītu, cik lielā mērā kritērijiem atbilstošie portfeļuzņēmumi, kuros ESUF iegulda, sasniedz labvēlīgu sociālo ietekmi, ko tie ir apņēmušies panākt.

1.a      Šā panta 1. punktā minētie rādītāji ietver vismaz šādas jomas:

(a)       nodarbinātība un darba tirgi;

(b)      ar nodarbinātības kvalitāti saistītie standarti un tiesības;

(c)       īpašu grupu sociālā integrācija un aizsardzība;

(d)       vienlīdzīga attieksme un iespējas un nediskriminācija;

(e)       sabiedrības veselība un drošība;

(f)       sociālās aizsardzības, veselības un izglītības sistēmu pieejamība un ietekme uz tām.

2.        Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24. pantu, precizējot:

(a)       šā panta 1. punktā minēto procedūru sīku aprakstu attiecībā uz dažādiem kritērijiem atbilstošiem portfeļuzņēmumiem;

(b)       sīki izstrādātus kritērijus, lai izmērītu kritērijiem atbilstoša portfeļuzņēmuma sociālo ietekmi, precizējot 1.a punktā minētos rādītājus;

(c)       metodoloģiju šā punkta b) apakšpunktā minēto sīki izstrādāto kritēriju kombinēšanai un, ja iespējams, šo kritēriju relatīvo svērumu kritērijiem atbilstoša portfeļuzņēmuma sociālās ietekmes vispārējā novērtējumā.

10. pants

ESUF pārvaldniekiem vienmēr ir pietiekami pašu līdzekļi, kuru apjoms ir līdzvērtīgs vismaz 25 % no to nemainīgajām netiešajām izmaksām iepriekējā gadā.

Kompetentās iestādes var pielāgot šo prasību, ja salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ESUF darbībā notikušas būtiskas izmaiņas.

Ja ESUF nav darbojies pilnu saimniecisko gadu kopš tā izveides, tam tiek piemērota prasība, kas paredz, ka ESUF rīcībā ir pašu līdzekļi, kuru vērtība ir vismaz 25% no tā uzņēmējdarbības plānā paredzētajām nemainīgajām netiešajām izmaksām, ja vien kompetentās iestādes neprasa minētajā plānā veikt pielāgojumus.

ESUF pārvaldnieki izmanto atbilstošus un piemērotus cilvēkresursus un tehniskos resursus, kas nepieciešami ESUF pareizai pārvaldībai.

11. pants

ESUF statūtos iekļauj noteikumus aktīvu novērtēšanai.

12. pants

1.        ESUF pārvaldītāji nosūta izcelsmes dalībvalsts kompetentajai iestādei gada pārskatu par katru to pārvaldīto ESUF ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc finanšu gada beigām. Pārskatā apraksta ESUF portfeļa saturu un iepriekšējā gadā veiktās darbības. Tajā ietver ESUF revīzijas finanšu pārskatus. Šis pārskats ir izveidots atbilstoši esošajiem pārskatu sniegšanas standartiem un nosacījumiem, par ko vienojušies ESUF pārvaldītājs un ieguldītāji. ESUF pārvaldītāji pēc pieprasījuma nosūta pārskatu ieguldītājiem. ESUF pārvaldītāji un ieguldītāji var savā starpā vienoties par papildu informācijas izpaušanu.

2.        Gada pārskatā ietver vismaz:

(a)       atbilstošu informāciju par ieguldījumu politikas vispārējiem sociālajiem rezultātiem un šo rezultātu mērīšanā izmantoto metodi;

(b)       ziņojumu par jebkādu ieguldījumu izņemšanu attiecībā uz kritērijiem atbilstošiem portfeļuzņēmumiem;

(c)       aprakstu par to, vai ir izņemti ieguldījumi attiecībā uz citiem ESUF aktīviem, kas nav ieguldīti kritērijiem atbilstošos portfeļuzņēmumos, balstoties uz 13. panta 1. punkta e) apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

(d)       kopsavilkumu par darbībām, ko ESUF pārvaldnieks ir veicis saistībā ar kritērijiem atbilstošos portfeļuzņēmumiem atbilstīgi 13. panta 1. punkta k) apakšpunktam.

(da)     sīku informāciju par to ieguldījumu raksturu un mērķi, kuri nav 4. panta 1. punktā minētie ieguldījumi kritērijiem atbilstošos portfeļuzņēmumos.

3.        Ja ESUF pārvaldniekam jāpublicē gada finanšu pārskats saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/109/EK 4. pantu attiecībā uz ESUF, šā panta 1. un 2. punktā minēto informāciju var sniegt atsevišķi vai gada finanšu pārskata papildinājumā.

13. pants

1.        ESUF pārvaldnieki saviem ieguldītājiem, pirms tie pieņem lēmumu par ieguldījumu, sniedz vismaz šādu informāciju:

(a)       ESUF pārvaldnieka un jebkuru citu pakalpojumu sniedzēju, ar kuriem ESUF pārvaldniekam noslēgts līgums attiecībā uz tā pārvaldību, identitāte un pienākumu apraksts;

(b)       ESUF ieguldījumu stratēģijas un mērķu apraksts, tostarp apraksts par kritērijiem atbilstošu portfeļuzņēmumu veidiem un procesiem un kritērijiem, ko izmanto to apzināšanai, ieguldījumu metodēm, ko tie var piemērot, un jebkādiem piemērojamiem ieguldījumu ierobežojumiem;

(c)       labvēlīga sociālā ietekme, kas izvirzīta par ESUF ieguldījumu politikas mērķi, tostarp attiecīgā gadījumā pamatotas ādu rezultātu prognozes, un informācija par ietekmes mērīšanas kritērijiem un metodoloģiju, kas jāizmanto attiecībā uz katru no ieguldījumiem un, ja iespējams, par iepriekšējiem darbības rezultātiem šajā jomā;

(d)       metodes, ko izmanto, lai mērītu sociālo ietekmi;

(e)       sīka informācija par to aktīvu raksturu un mērķi, kuri nav kritērijiem atbilstoši portfeļuzņēmumi, un par procesiem un kritērijiem, ko izmanto šo aktīvu izvēlei, ja vien tie nav skaidra nauda vai tās ekvivalenti;

(f)        apraksts par ESUF riska profilu un jebkādiem riskiem, kas saistīti ar aktīviem, kuros fonds var ieguldīt, vai ieguldījumu metodēm, kuras tas var izmantot;

(g)       apraksts par ESUF novērtēšanas procedūru un cenu noteikšanas metodoloģiju aktīvu novērtēšanai, tostarp par metodēm, kas izmantotas, lai novērtētu kritērijiem atbilstošus portfeļuzņēmumus;

(h)       apraksts par visām nodevām, maksājumiem un izdevumiem un to maksimālajām summām, kas tieši vai netieši jāsedz ieguldītājiem;

(i)        apraksts par to, kā tiek aprēķināts ESUF pārvaldnieka atalgojums, un fonda peļņa;

(j)        ESUF iepriekšējā finanšu darbība, ja šādi dati ir pieejami;

(k)       uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumi un citas atbalsta darbības, ko ESUF pārvaldnieks veic vai organizē, izmantojot trešās personas, lai veicinātu to kritērijiem atbilstošo portfeļuzņēmumu attīstību, izaugsmi vai kādā citā veidā pastāvīgu darbību, kuros ESUF iegulda, vai — gadījumā, ja šādi pakalpojumi netiek sniegti vai darbības netiek veiktas, — attiecīgs paskaidrojums;

(l)        apraksts par procedūrām, kuras izmantojot ESUF var izmainīt savu ieguldījumu stratēģiju vai ieguldījumu politiku, vai abas.

2.        Visa 1. punktā minētā informācija ir patiesa, skaidra un nemaldinoša. To regulāri atjaunina un pārskata.

3.        Ja ESUF pārvaldniekam jāpublicē prospekts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/71/EK vai saskaņā ar valsts tiesību aktiem attiecībā uz ESUF, šā panta 1. punktā minēto informāciju var sniegt atsevišķi vai prospekta ietvaros.

4.        Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24. pantu, precizējot:

(a)       šā panta 1. punkta b) līdz e) apakšpunktā un k) apakšpunktā minētās informācijas saturu;

(b)       to, kā šā panta 1. punkta b) līdz e) apakšpunktā un k) apakšpunktā minēto informāciju var iesniegt vienotā veidā, lai nodrošinātu augstāko iespējamo salīdzināmības līmeni;

(ba)     principus, saskaņā ar kuriem izstrādā 1. punkta g) apakšpunktā minētās metodes kritērijiem atbilstošo portfeļuzņēmumu novērtēšanai.

13.a pants

1.        Pārvaldnieks nodrošina, ka katram tā pārvaldītajam ESUF tiek izraudzīts viens vienīgs depozitārijs saskaņā ar šo pantu.

2.        Depozitārijs ir institūcija, kas ir pakļauta prudenciālai regulēšanai un nepārtrauktai uzraudzībai. Tā ietilpst to dalībvalstu noteikto institūciju kategorijās, kuras var būt depozitārijs saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 23. panta 3. punktu.

3.        Depozitārijs atbild par to, lai tiktu pārbaudītas īpašumtiesības uz kritērijiem atbilstošā ESUF aktīviem un lai tiktu uzturēts šo aktīvu reģistrs.

4.        Depozitārijs ir atbildīgs ESUF un tā ieguldītājiem par jebkādiem zaudējumiem, ko radījusi nolaidība vai apzināta pienākumu neizpilde.

III NODAĻA

UZRAUDZĪBA UN ADMINISTRATĪVĀ SADARBĪBA

14. pants

1.        ESUF pārvaldnieki, kas gatavojas izmantot nosaukumu „Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fonds” savu ESUF tirdzniecībai, informē par to savas izcelsmes dalībvalsts kompetento iestādi un iesniedz šādu informāciju:

(a)       to personu identitāte, kas faktiski veic ESUF pārvaldību;

(b)       to ESUF identitāte, kuru daļas vai akcijas tiks tirgotas, un to ieguldījumu stratēģijas;

(c)       informācija par pasākumiem, kas veikti, lai atbilstu II nodaļā minētajām prasībām;

(d)       to dalībvalstu saraksts, kurās ESUF pārvaldnieki gatavojas tirgot katru ESUF.

2.        Izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde apstiprina ESUF pārvaldnieku tikai tad, ja tā ir pārliecinājusies, ka ir ievēroti šādi nosacījumi:

(a)       1. punktā minētā nepieciešamā informācija ir pilnīga;

(b)       pasākumi, par kuriem ziņots saskaņā ar 1. punkta c) apakšpunktu, ir atbilstoši, lai ievērotu II nodaļā noteiktās prasības.

3.        Šis apstiprinājums ir derīgs visā Savienības teritorijā un ļauj ESUF pārvaldniekiem tirgot ESUF ar nosaukumu „Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fonds” visā Savienībā.

15. pants

ESUF pārvaldnieks atjaunina izcelsmes dalībvalsts kompetentajai iestādei iesniegto informāciju, kad tas gatavojas:

(a)       tirgot jaunu ESUF;

(b)       tirgot esošu ESUF ▌, ja ir notikušas izmaiņas 14. panta 1. punktā uzskaitītajā informācijā.

16. pants

1.        Tūlīt pēc ESUF pārvaldnieka apstiprināšanas izcelsmes dalībvalsts iestāde par to paziņo šīs regulas 14. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētajām dalībvalstīm un EVTI.

2.        Šīs regulas 14. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētās uzņēmējas dalībvalstis saskaņā ar 14. pantu apstiprinātajam ESUF pārvaldniekam nenosaka nekādas prasības vai administratīvas procedūras attiecībā uz tā ESUF tirdzniecību un nepieprasa nekādu tirdzniecības apstiprinājumu pirms tās uzsākšanas.

3.        Lai nodrošinātu vienotu šā panta piemērošanu, EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektu, kurā nosaka paziņojuma formātu.

4.        EVTI iesniedz šos īstenošanas tehnisko standartu projektus Komisijai līdz [..](10)*.

5.        Komisija ir pilnvarota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantā noteikto procedūru pieņemt 3. punktā minētos īstenošanas tehniskos standartus.

17. pants

1.        Saskaņā ar šo regulu EVTI uztur centrālu internetā publiski pieejamu datubāzi, kurā iekļauti visi ESUF, visi Savienībā apstiprinātie ESUF pārvaldnieki un valstis, kurās tie darbojas.

2.        EVTI un dalībvalstu kompetentās iestādes par ESUF pastāvēšanu informē ieguldītājus, ieguldījumu fondu pārvaldniekus un uzņēmumus.

18. pants

Izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde uzrauga atbilstību šajā regulā noteiktajām prasībām.

19. pants

Kompetentajām iestādēm saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir visas uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaras, kas nepieciešamas to darbību veikšanai. Jo īpaši tām ir pilnvaras:

(a)       pieprasīt piekļuvi jebkuram dokumentam jebkurā formā un saņemt dokumenta kopiju vai nokopēt to;

(b)       pieprasīt ESUF pārvaldniekiem bez kavēšanās sniegt informāciju;

(c)       pieprasīt informāciju no jebkuras personas, kas saistīta ar ESUF pārvaldnieka vai ESUF darbībām;

(d)      veikt pārbaudes uz vietas, par to iepriekš paziņojot vai nepaziņojot;

(e)       veikt atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka ESUF pārvaldnieks joprojām atbilst šīs regulas prasībām;

(f)        izdot rīkojumu nodrošināt, ka ESUF pārvaldnieks atbilst šīs regulas prasībām un atturas atkārtot jebkādu rīcību, kas var tikt uzskatīta par šīs regulas pārkāpumu.

20. pants

1.        Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, ko piemēro šīs regulas noteikumu pārkāpumu gadījumos, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tie tiek īstenoti. Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un preventīvas.

2.        Dalībvalstis līdz […](11)* 1. punktā minētos noteikumus paziņo Komisijai un EVTI. Tās nekavējoties paziņo Komisijai un EVTI par jebkādiem sekojošiem grozījumiem, kas tiek izdarīti šajos noteikumos.

21. pants

1.        Izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde veic atbilstošus 2. punktā minētos pasākumus, ja ESUF pārvaldnieki:

(a)       neatbilst prasībām, ko piemēro portfeļa saturam saskaņā ar 5. pantu;

(b)       netirgo ESUF tiesīgiem ieguldītājiem saskaņā ar 6. pantu;

(c)       izmanto nosaukumu „Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fonds” saskaņā ar 14. pantu, ja tos nav apstiprinājusi to izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde.

2.        Gadījumos, kas minēti 1. punktā, izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde atbilstoši veic šādus pasākumus:

(a)       aizliedz izmantot nosaukumu „Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fonds”, tirgojot vienu vai vairākus ESUF pārvaldnieka ESUF;

(b)       izslēdz ESUF pārvaldnieku no reģistra.

3.        Izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties informē saskaņā ar 14. panta 1. punkta d) apakšpunktu norādītās uzņēmēju dalībvalstu kompetentās iestādes un EVTI par ESUF pārvaldnieka izņemšanu no šā panta 1. punkta b) apakšpunktā minētā reģistra.

4.        Tiesības tirgot Savienībā vienu vai vairākus ESUF ar nosaukumu „Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fonds” nekavējoties tiek atceltas no dienas, kad kompetentā iestāde pieņem 2. punkta a) vai b) apakšpunktā minēto lēmumu.

22. pants

1.        Šīs regulas piemērošanas nolūkā kompetentās iestādes sadarbojas ar EVTI saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010.

2.        Kompetentās iestādes nekavējoties sniedz EVTI jebkādu informāciju, kas nepieciešama tās uzdevumu veikšanai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010. EVTI un kompetentās iestādes it īpaši apmainās ar visu vajadzīgo informāciju un dokumentiem, kas nepieciešami, lai identificētu un novērstu šīs regulas pārkāpumus.

2.a      Ja kompetento iestāžu starpā rodas domstarpības par to pienākumu īstenošanu saskaņā ar šo regulu, jebkura no šīm iestādēm lietu var nodot izskatīšanai EVTI, kura veic starpnieka funkciju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19. pantu.

23. pants

1.        Uz visām personām, kas strādā vai ir strādājušas kompetentajās iestādēs vai EVTI, kā arī uz kompetento iestāžu un EVTI norīkotajiem revidentiem un speciālistiem attiecas pienākums glabāt dienesta noslēpumu. Nekādu konfidenciālu informāciju, ko šīs personas saņem savu pienākumu pildīšanas laikā, nedrīkst izpaust nevienai personai vai iestādei, izņemot vispārējā vai kopsavilkuma formā, lai ESUF pārvaldniekus un ESUF nevarētu atsevišķi identificēt, neskarot gadījumus, kas paredzēti krimināllikumā un tiesvedībā, kas saistīta ar šo regulu.

2.        Dalībvalstu kompetentajām iestādēm vai EVTI nedrīkst aizliegt apmainīties ar informāciju saskaņā ar šo regulu vai citiem Savienības tiesību aktiem, ko piemēro ESUF pārvaldniekiem un ESUF.

3.        Ja kompetentās iestādes un EVTI saņem konfidenciālu informāciju saskaņā ar 1. punktu, tās var to izmantot tikai savu pienākumu veikšanai un administratīvām un tiesvedības procedūrām.

IV NODAĻA

PĀREJAS UN  NOBEIGUMA NOTEIKUMI

24. pants

1.        Pilnvaras pieņemt deleģētus aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā paredzētos nosacījumus.

2.        Pilnvaras, kas minētas 2. panta 3. punktā, 3. panta 2. punktā, 8. panta 5. punktā, 9. panta 2. punktā un 13. panta 4. punktā, deleģē Komisijai uz četriem gadiem no šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu ne vēlāk kā deviņus mēnešus pirms četru gadu termiņa beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu, vēlākais, trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.        Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 2. panta 3. punktā, 3. panta 2. punktā, 8. panta 5. punktā, 9. panta 2. punktā un 13. panta 4. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģējumu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.

4.        Tiklīdz tā ir pieņēmusi deleģēto aktu, Komisija to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.        Deleģēts akts stājas spēkā tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome trīs mēnešu laikā pēc minētā akta paziņošanas Eiropas Parlamentam un Padomei nav cēluši iebildumus vai ja pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju, ka necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas minēto termiņu pagarina par trim mēnešiem.

25. pants

1.        Komisija pārskata šo regulu līdz […](12)*. Pārskatā ietver vispārīgu apskatu par šīs regulas noteikumu darbību un to piemērošanā gūto pieredzi, tostarp par:

(a)       apjomu, kādā ESUF pārvaldnieki dažādās dalībvalstīs ir izmantojuši nosaukumu „Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fonds” vietējā vai pārrobežu līmenī;

(aa)     ESUF un kritērijiem atbilstošo portfeļuzņēmumu, kuros tie iegulda, ģeogrāfiskā izvietojuma analīzi;

(b)       to, kā ESUF ir izmantojuši dažādus kritērijiem atbilstošus ieguldījumus un kā tas ir ietekmējis sociāli atbildīgo uzņēmumu attīstību visā Savienībā;

(ba)     Eiropas līmeņa marķējuma „sociāli atbildīgs uzņēmums” izveides atbilstīgumu;

(c)       kritērijiem atbilstošu portfeļuzņēmumu identificēšanas kritēriju piemērošanu praksē, tās ietekmi uz sociāli atbildīgo uzņēmumu attīstību visā Savienībā un to labvēlīgo sociālo ietekmi;

(ca)     to procedūru analīzi, kuras ESUF pārvaldnieki izmantojuši, lai izmērītu pozitīvo sociālo ietekmi, ko radījuši 9. pantā minētie kritērijiem atbilstošie portfeļuzņēmumi, un iespējamību ieviest saskaņotus standartus sociālās ietekmes mērīšanai Savienības līmenī Savienības sociālajai politikai atbilstošā veidā;

(d)       šīs regulas darbības jomu, tostarp iespēju paplašināt ESUF tirgošanu, attiecinot to arī uz privātiem ieguldītājiem, un šo ieguldītāju papildu aizsardzības pasākumiem, kas būtu nepieciešami saistībā ar šādu darbības jomas paplašināšanu;

(da)     ESUF paredzētā depozitārā režīma praktisku piemērošanu un tās ietekmi;

(db)     šīs regulas papildināšanas ar Eiropas līmeņa nodokļu režīmu, kura mērķis ir veicināt sociālo uzņēmējdarbību, piemērotību.

2.        Pēc 1. punktā minētās pārskatīšanas un pēc apspriešanās ar EVTI Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, vajadzības gadījumā kopā ar tiesību akta priekšlikumu.

25.a pants

EVTI līdz [...](13)* izvērtē personāla un resursu vajadzības, kas rodas, uzņemoties pilnvaras un pienākumus saskaņā ar šo regulu, un iesniedz par to ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai.

25.b pants

Direktīvas 2009/65/EK grozīšana

Direktīvas 2009/65/EEK 50. panta 1. punktu papildina ar šādu apakšpunktu:

i) Eiropas Parlamenta un Padomes [datums] Regulas (ES) Nr. …/2012 [par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem](14) 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā definētie Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondi, nepārsniedzot 10 %.”

26. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2013. gada 22. jūlija, izņemot 2. panta 3. punktu, 3. panta 2. punktu, 8. panta 5. punktu, 9. panta 2. punktu un 13. panta 4. punktu, ko piemēro no regulas spēkā stāšanās dienas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā —                      Padomes vārdā –

priekšsēdētājs                                               priekšsēdētājs

(1)

Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

(2)

* Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌.

(3)

OV C …, ... lpp.

(4)

OV C, …, .. lpp.

(5)

OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.

(6)

OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.

(7)

OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.

(8)

OV C 281, 23.11.1995., 31. lpp.

(9)

OV C 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(10)

* OV: lūdzu, ierakstiet datumu: deviņi mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

(11)

* OV: lūdzu, ierakstiet datumu: 24 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

(12)

* OV: lūdzu, ierakstiet datumu: četri gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

(13)

* OV: lūdzu, ierakstiet datumu: viens gads pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

(14)

OV L ... .


Nodarbinātības un sociālo lietu komitejaS ATZINUMS (25.4.2012)

Ekonomikas un monetārajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem

(COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

Atzinumu sagatavoja: Pervenche Berès

GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Ieguldītāji arvien vairāk cenšas arī sasniegt sociālus mērķus, nevis tikai meklē finansiālu ieguvumu, tāpēc sociālo ieguldījumu tirgus Savienībā izplešas arvien vairāk, daļēji pateicoties ieguldījumu fondiem, kas veic ieguldījumus sociāli atbildīgos uzņēmumos. Šie ieguldījumu fondi nodrošina finansējumu sociāli atbildīgiem uzņēmumiem, kas darbojas kā sociālo pārmaiņu veicinātāji, piedāvājot inovatīvus risinājumus sociālām problēmām un dodot vērtīgu ieguldījumu stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā.

(1) Ieguldītāji arvien vairāk cenšas arī sasniegt sociālus mērķus, nevis tikai meklē finansiālu ieguvumu, tāpēc sociālo ieguldījumu tirgus Savienībā izplešas arvien vairāk, daļēji pateicoties ieguldījumu fondiem, kas veic ieguldījumus sociāli atbildīgos uzņēmumos. Šie ieguldījumu fondi nodrošina finansējumu sociāli atbildīgiem uzņēmumiem, kas darbojas kā sociālo pārmaiņu veicinātāji, piedāvājot inovatīvus risinājumus sociālām problēmām, palīdzot novērst finanšu krīzes sociālās sekas un dodot vērtīgu ieguldījumu stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Sociāli atbildīgie uzņēmumi ietver plašu uzņēmumu loku ar dažādām juridiskām formām, kuri sniedz sociālos pakalpojumus vai tirgo preces neaizsargātām vai atstumtām personām. Šie pakalpojumi ietver piekļuvi mājoklim, veselības aprūpei, palīdzību vecāka gadagājuma personām vai personām ar invaliditāti, bērnu aprūpi, piekļuvi nodarbinātībai un apmācībām, kā arī atkarības pārvaldībai. Sociāli atbildīgi uzņēmumi ietver arī tos uzņēmumus, kas piemēro preču ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas metodi ar sociālu mērķi, bet kuru darbības var nebūt saistītas ar sociālo preču tirdzniecības vai pakalpojumu piedāvāšanas jomu. Šīs darbības ietver sociālo un profesionālo integrāciju, dodot piekļuvi nodarbinātībai sociāli atstumtiem cilvēkiem, jo īpaši cilvēkiem ar nepietiekamu kvalifikāciju vai sociālām vai profesionālām problēmām, kuru dēļ tie ir nelabvēlīgākā stāvoklī vai atstumti.

(8) Sociāli atbildīgie uzņēmumi ietver plašu uzņēmumu loku ar dažādām juridiskām formām, kuri sniedz sociālos pakalpojumus vai tirgo preces neaizsargātām vai atstumtām personām, lai veicinātu un nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju šīm precēm un pakalpojumiem. Šie pakalpojumi ietver, bet neaprobežojas ar nabadzības izskaušanu, mājokļa pieejamības nodrošināšanu, veselības aprūpi, palīdzību vecāka gadagājuma personām vai personām ar invaliditāti, bērnu aprūpi, izglītības, cita starpā agrīnā bērnībā, nodarbinātības un apmācību pieejamības nodrošināšanu, kā arī pakalpojumus, kas saistīti ar atkarības pārvaldību. Sociāli atbildīgi uzņēmumi ietver arī tos uzņēmumus, kas piemēro preču ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas metodi ar sociālu mērķi, bet kuru darbības var nebūt saistītas ar sociālo preču tirdzniecības vai pakalpojumu piedāvāšanas jomu. Šīs darbības ietver, bet neaprobežojas ar sociālo un profesionālo integrāciju, nodrošinot nodarbinātības pieejamību sociāli atstumtiem cilvēkiem, jo īpaši cilvēkiem ar nepietiekamu kvalifikāciju vai sociālām vai profesionālām problēmām, kuru dēļ tie ir nelabvēlīgākā stāvoklī vai atstumti.

Pamatojums

Nabadzība neapšaubāmi ir viens no galvenajiem sociālās atstumtības un citu sociālo problēmu veicinātājiem.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23) Efektīvai šajā regulā noteikto prasību uzraudzībai tajā būtu jāizveido arī pārrobežu ziņošanas process starp kompetentajām uzraudzības iestādēm, ko uzsāk pēc ESUF pārvaldnieka reģistrēšanas tā izcelsmes dalībvalstī.

(23) Efektīvai šajā regulā noteikto prasību uzraudzībai tajā būtu jāparedz arī automātisks pārrobežu ziņošanas process starp kompetentajām uzraudzības iestādēm, ko uzsāk pēc ESUF pārvaldnieka reģistrēšanas tā izcelsmes dalībvalstī. Automātiska uzraudzības informācijas apmaiņa būtu jāveic arī starp izcelsmes un uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm un EVTI.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(27) Uzraudzības informācijas apmaiņa būtu jāveic starp izcelsmes un uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm un EVTI.

svītrots

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Šo regulu piemēro 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā definēto kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārvaldniekiem, kuri ir izveidoti Savienībā un kuriem jāreģistrējas savas izcelsmes dalībvalsts kompetentajās iestādēs saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 3. panta 3. punkta a) apakšpunktu, ar nosacījumu, ka šie pārvaldnieki pārvalda ESUF portfeļus, kuru kopējie pārvaldītie aktīvi nepārsniedz EUR 500 miljonu robežvērtību vai — dalībvalstīs, kurās euro nav oficiālā valūta, — atbilstošo vērtību valsts valūtā šīs regulas spēkā stāšanās dienā.

1. Šo regulu piemēro 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā definēto kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārvaldniekiem, kuri ir izveidoti Savienībā un kuriem jāreģistrējas savas izcelsmes dalībvalsts kompetentajās iestādēs saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 3. panta 3. punkta a) apakšpunktu, ar nosacījumu, ka šie pārvaldnieki pārvalda ESUF portfeļus, kuru kopējie pārvaldītie aktīvi nepārsniedz EUR 500 miljonu robežvērtību vai — dalībvalstīs, kurās euro nav oficiālā valūta, — atbilstošo vērtību valsts valūtā šīs regulas spēkā stāšanās dienā.

 

Ja ESUF veic ieguldījumus kritērijiem atbilstošos portfeļuzņēmumos, kas darbojas sociālo mājokļu jomā un citās sociāli nozīmīgās nozarēs, kurām ir raksturīga augsta ieguldījumu intensitāte, var noteikt augstāku robežvērtību, izskatot katru gadījumu atsevišķi.

Pamatojums

Šo grozījumu ierosināja Eiropas Sociālās ekonomikas pilsētu un reģionu tīkls, lai nodrošinātu elastīgu pieeju dažiem uzņēmumu veidiem, kuriem ir labvēlīga sociālā ietekme, bet lielāka kapitālietilpība.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 24. pantu, nosakot metodes, atbilstīgi kurām aprēķina šā panta 1. punktā minēto robežvērtību un pastāvīgi uzrauga atbilstību šai robežvērtībai.

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 24. pantu, nosakot metodes, atbilstīgi kurām aprēķina šā panta 1. punktā minētās attiecīgās robežvērtības un pastāvīgi uzrauga atbilstību šai robežvērtībai.

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai noteiktu objektīvus kritērijus to robežvērtību palielināšanai, kas attiecas uz Eiropas Sociālās ekonomikas pilsētu un reģionu tīkla ierosināto grozījumu, kura mērķis ir nodrošināt elastīgu pieeju dažiem uzņēmumu veidiem, kuriem ir labvēlīga sociālā ietekme, bet lielāka kapitālietilpība.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Šā punkta c) apakšpunkta ii) un iv) punktā minēto parādu vai aizdevumu gadījumā procentu likmi nosaka tādā apmērā, lai, ierobežojot peļņas atkārtotu ieguldīšanu, netiktu apdraudēta kritērijiem atbilstoša portfeļuzņēmuma spēja sasniegt tā galveno sociālo mērķi.

Pamatojums

Tā kā būtu jārada iespēja sociāli atbildīgiem uzņēmumiem izmatot parāda instrumentus, šī norma novērš situāciju, ka procentu likmes kavē to galvenā sociālā mērķa sasniegšanu.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d) „kvalificēts portfeļuzņēmums” ir uzņēmums, kurš ESUF ieguldījuma veikšanas brīdī nav iekļauts Direktīvas 2004/39/EK 4. panta 1. punkta 14) apakšpunktā definētajā regulētajā tirgū un kura gada apgrozījums nepārsniedz EUR 50 miljonus vai kopējā gada bilance nepārsniedz EUR 43 miljonus, un kurš pats nav kolektīvo ieguldījumu uzņēmums, un kurš

 

(d) „kvalificēts portfeļuzņēmums” ir uzņēmums, kurš pats nav kolektīvo ieguldījumu uzņēmums, kurš ESUF ieguldījuma veikšanas brīdī nav iekļauts Direktīvas 2004/39/EK 4. panta 1. punkta 14) apakšpunktā definētajā regulētajā tirgū, kura gada apgrozījums nepārsniedz EUR 50 miljonus vai kopējā gada bilance nepārsniedz EUR 43 miljonus, izņemot gadījumus, kad uzņēmumiem, kas darbojas sociālo mājokļu jomā vai citās sociāli nozīmīgās nozarēs, kurām ir raksturīga augsta ieguldījumu intensitāte, un kurš

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

i) ir izvirzījis izmērāmas, labvēlīgas sociālās ietekmes sasniegšanu par tā galveno mērķi saskaņā ar tā statūtiem vai jebkādu citu uzņēmējdarbības veikšanas dokumentu, ja

 

i) saskaņā ar statūtiem vai jebkādu citu uzņēmējdarbības veikšanas dokumentu par galveno mērķi ir izvirzījis izmērāmas, labvēlīgas sociālās ietekmes sasniegšanu, nevis peļņas radīšanu saviem īpašniekiem, dalībniekiem un akcionāriem, ja

 

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – i punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

– uzņēmums sniedz pakalpojumus vai tirgo preces neaizsargātām vai atstumtām personām, vai

– uzņēmums sniedz pakalpojumus vai tirgo preces ar sociālu atdevi un/vai

 

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ii) izmanto savu peļņu, lai sasniegtu savu galveno mērķi, nevis sadala peļņu, un kuram ir iepriekš izveidotas procedūras un noteikumi jebkādiem apstākļiem, kuros peļņu sadala akcionāriem un īpašniekiem;

ii) peļņu iegulda no jauna, lai sasniegtu savu galveno mērķi, un kuram ir iepriekš izveidotas procedūras un noteikumi jebkādiem apstākļiem, kuros tiek sadalīta peļņa; šie noteikumi nodrošina to, ka peļņas sadale nevar apdraudēt galveno mērķi;

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

iii) tiek pārvaldīts atbildīgā un pārredzamā veidā, jo īpaši iesaistot darbiniekus, klientus un ieinteresētās personas, kas saistīti ar tā uzņēmējdarbību;

iii) tiek pārvaldīts saimnieciskā, atbildīgā un pārredzamā veidā, jo īpaši iesaistot darbiniekus, klientus un/vai visas ieinteresētās personas, kuras skar tā uzņēmējdarbība;

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 24. pantu pieņemt deleģētus aktus, kas paredz kritērijus to izvirzītajām prasībām atbilstošo portfeļuzņēmumu noteikšanai, kuri darbojas sociālo mājokļu jomā un citās sociāli nozīmīgās nozarēs un kuriem raksturīga augsta ieguldījumu intensitāte, kā arī atbilstošās apgrozījuma un bilances kopsummas robežvērtības, kas izmantojamas 1. punkta d) apakšpunkta vajadzībām.

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai nodrošinātu objektīvus kritērijus to robežvērtību palielināšanai, kas attiecas uz Eiropas Sociālās ekonomikas pilsētu un reģionu tīkla ierosināto grozījumu, kura mērķis ir nodrošināt elastīgu pieeju dažiem uzņēmumu veidiem, kuriem ir labvēlīga sociālā ietekme, bet lielāka kapitālietilpība.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

7. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) veic savu uzņēmējdarbību tā, lai atbalstītu to pārvaldīto ESUF un šo ESUF ieguldītāju intereses un tirgus integritāti;

(c) veic savu uzņēmējdarbību tā, lai veicinātu to kritērijiem atbilstošo portfeļuzņēmumu labvēlīgo sociālo ietekmi, kuros ir veikti ieguldījumi, pārvaldīto ESUF un šo ESUF ieguldītāju intereses un tirgus integritāti;

Pamatojums

ESUF pārvaldītājiem par prioritāti būtu jānosaka labvēlīgas sociālās ietekmes sasniegšana.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

7. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d) piemēro augsta līmeņa prasmi, izvēloties ieguldījumus kvalificētos portfeļuzņēmumos un veicot to pastāvīgu uzraudzību;

(d) piemēro augsta līmeņa prasmi, izvēloties ieguldījumus kvalificētos portfeļuzņēmumos un veicot šo uzņēmumu un to labvēlīgās sociālās ietekmes pastāvīgu uzraudzību;

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes informē to uzņēmēju dalībvalstu kompetentās iestādes, kas norādītas 14. panta 1. punkta d) apakšpunktā, par ESUF pārvaldnieka izslēgšanu no reģistra atbilstīgi šā panta 1. punkta b) apakšpunktam.

3. Izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties informē to uzņēmēju dalībvalstu kompetentās iestādes, kas norādītas 14. panta 1. punkta d) apakšpunktā, un EVTI par ESUF pārvaldnieka izslēgšanu no reģistra atbilstīgi šā panta 1. punkta b) apakšpunktam.

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums

25. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) kvalificētu portfeļuzņēmumu apzināšanas kritēriju piemērošanu praksē un attiecīgo ietekmi uz sociāli atbildīgo uzņēmumu attīstību visā Savienībā;

(c) kvalificētu portfeļuzņēmumu apzināšanas kritēriju piemērošanu praksē, attiecīgo ietekmi uz sociāli atbildīgo uzņēmumu attīstību visā Savienībā un to labvēlīgo sociālo ietekmi;

PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondi

Atsauces

COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD)

Atbildīgā komiteja

ECON

17.1.2012

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

20.4.2012

 

 

 

Izskatīšana komitejā

24.4.2012

 

 

 

Pieņemšanas datums

24.4.2012

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

25

16

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Edit Bauer, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Jelko Kacin, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu, Emilie Turunen


Juridiskā komitejaS ATZINUMS (27.4.2012)

Ekonomikas un monetārajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem

(COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

Atzinumu sagatavoja: Dimitar Stoyanov

ĪSS PAMATOJUMS

Ar šo regulas priekšlikumu tiek noteikts tiesiskais regulējums, saskaņā ar kuru dažāda veida ieguldījumu fondiem piešķir Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fonda statusu un attiecīgo pasi. Regulas priekšlikuma mērķis ir izveidot Eiropas līmeņa sektoru ieguldījumiem juridiskās personās, kas veic bezpeļņas darbību nolūkā īstenot dažādus sociāla rakstura mērķus.

Priekšlikumā ir izklāstīti kritēriji attiecībā uz fonda rīcībā esošajiem aktīviem, kuri fondam jāizpilda, lai tas varētu saņemt iepriekš minēto statusu un pasi. Tajā izklāstītas arī prasības, kas jāizpilda sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldītājiem, un ierobežojumi attiecībā uz ieguldījumiem, kurus var veikt, izmantojot fonda aktīvus.

Jāatzīmē, ka ieguldījumu fondu jomā jau ir pieņemtas divas direktīvas — Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/61/ES un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK. Šajās direktīvās ir iekļauti noteikumi, kas reglamentē ieguldījumu fondus un to pārvaldību, kā arī noteikumi, kurus piemēro ieguldītājiem, kas veic ieguldījumus šajos fondos. Šā atzinuma mērķis ir nodrošināt regulas priekšlikuma atbilstību minētajiem tiesību aktiem.

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

18. a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(18a) Nolūkā nodrošināt skaidrību un pārredzamību ir tāpat jāpanāk, lai ESUF pārvaldnieki ziņotu ieguldītājiem un visiem īpašniekiem par jebkādu iespējamo saistību ar politiskajām partijām un organizācijām, kā arī par agrāk iegūto profesionālo pieredzi un lietpratību, kas gūta, pārvaldot ESUF.

Pamatojums

Saskaņā ar ESUF mērķiem to pārvaldības noteikumos nedrīkst pieļaut mehānismu, kas paredz maksājumus politisko partiju biedriem. Par jebkādām partiju vai politisko organizāciju savstarpējām attiecībām ar pārvaldniekiem ir jāinformē ieguldītāji.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(а) „Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fonds” (ESUF) ir kolektīvo ieguldījumu uzņēmums, kas vismaz 70 % no savām kopējām kapitāla iemaksām un nepieprasītā atvēlētā kapitāla iegulda aktīvos, kuri ir būtiski ieguldījumi;

(а) „Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fonds” (ESUF) ir kolektīvo ieguldījumu uzņēmums, kas vismaz 70 % no savām kopējām kapitāla iemaksām un līgumā paredzētā kapitāla, kas uzņēmuma rīcībā ir tādu akciju veidā, par kurām akcionāri vēl nav samaksājuši, iegulda aktīvos, kuri ir kritērijiem atbilstoši ieguldījumi, neatkarīgi no tā, vai šis kolektīvo ieguldījumu uzņēmums izlaiž akcijas neierobežotā vai ierobežotā skaitā;

Pamatojums

Paskaidro tekstu, lai novērstu juridisku nepilnību, kas varētu novest pie šīs normas subjektīvas interpretācijas.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(а) „Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fonds” (ESUF) ir kolektīvo ieguldījumu uzņēmums, kas vismaz 70 % no savām kopējām kapitāla iemaksām un nepieprasītā atvēlētā kapitāla iegulda aktīvos, kuri ir būtiski ieguldījumi;

(а) „Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fonds” (ESUF) ir kolektīvo ieguldījumu uzņēmums, kas vismaz 70 % no kapitāla iemaksām un līgumā paredzētā kapitāla, kas uzņēmuma rīcībā ir tādu akciju veidā, par kurām akcionāri vēl nav samaksājuši, iegulda aktīvos, kuri ir kritērijiem atbilstoši ieguldījumi;

Pamatojums

Pamatojums attiecas tikai uz tekstu bulgāru valodā.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ii) izmanto savu peļņu, lai sasniegtu savu galveno mērķi, nevis sadala peļņu, un kuram ir iepriekš izveidotas procedūras un noteikumi jebkādiem apstākļiem, kuros peļņu sadala akcionāriem un īpašniekiem;

ii) izmanto peļņu galvenokārt, lai sasniegtu savu galveno mērķi, to no jauna ieguldot uzņēmumā, neskarot nākamā punkta noteikumus;

Pamatojums

Regulas priekšlikuma jēga ir ar ieguldījumu palīdzību atbalstīt sociāli atbildīgus uzņēmumus, kuru galvenais mērķis nav gūt peļņu, bet attīstīt darbību sociālajā jomā. Tai pašā laikā ir jāņem vērā ieguldītāju intereses, kuriem galvenais rīcības pamatojums ir gūt peļņu. Tādēļ ii) daļa ir jāsadala divās daļās tā, lai skaidri noteiktu, ka sociāli atbildīgiem uzņēmumiem jācenšas no jauna ieguldīt peļņu, ko tie gūst no savas darbības, kā arī jārūpējas par ieguldījumu rentabilitāti.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – iia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

iia) ir iepriekš izveidojis procedūras, kā neatkarīgi no apstākļiem sadalīt peļņu akcionāriem un īpašniekiem, lai nodrošinātu ESUF ieguldījumu rentabilitāti, jo īpaši izmantojot preferenciālu režīmu attiecībā uz ESUF ieguldījumu radītās peļņas sadali;

Pamatojums

Regulas priekšlikuma jēga ir ar ieguldījumu palīdzību atbalstīt sociāli atbildīgus uzņēmumus, kuru galvenais mērķis nav gūt peļņu, bet attīstīt darbību sociālajā jomā. Tai pašā laikā ir jāņem vērā ieguldītāju intereses, kuriem galvenais rīcības pamatojums ir gūt peļņu. Tādēļ ii) daļa ir jāsadala divās daļās tā, lai skaidri noteiktu, ka sociāli atbildīgiem uzņēmumiem jācenšas no jauna ieguldīt peļņu, ko tie gūst no savas darbības, kā arī jārūpējas par ieguldījumu rentabilitāti.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

iii) tiek pārvaldīts atbildīgā un pārredzamā veidā, jo īpaši iesaistot darbiniekus, klientus un ieinteresētās personas, kas saistīti ar tā uzņēmējdarbību;

iii) tiek pārvaldīts atbildīgā un pārredzamā veidā, jo īpaši paredzot juridiski saistošos dokumentos, kuri attiecas uz uzņēmumu izveidi, iespēju tā pārvaldībā iesaistīt darbiniekus un ieinteresētās personas, kas saistīti ar tā uzņēmējdarbību;

Pamatojums

Sākotnējā formulējuma mērķis bija panākt, lai personas, kas ir tieši nodarbinātas sociāli atbildīgos uzņēmumos vai saistītas ar to darbību, piedalītos uzņēmumu pārvaldībā. Šā grozījuma mērķis ir paplašināt un nostiprināt šo normu, uzņēmuma statūtos iekļaujot līdzdalības prasību. Klientu iesaistīšana uzņēmuma pārvaldībā ir nepieņemama.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g) „atvēlētais kapitāls” ir jebkādas saistības, kas personai liek iegādāties ESUF daļas vai iemaksāt kapitālu ESUF;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Pamatojums

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. ESUF pārvaldnieki nodrošina, ka, iegādājoties aktīvus, kas nav kritērijiem atbilstoši ieguldījumi, ne vairāk kā 30 % no ESUF kopējām kapitāla iemaksām un līgumā paredzētā kapitāla, kas uzņēmuma rīcībā ir tādu akciju veidā, par kurām akcionāri vēl nav samaksājuši, tiek izmantoti tādu aktīvu iegādei, kas nav kritērijiem atbilstoši ieguldījumi; aprēķinot šo ierobežojumu, neņem vērā īstermiņa līdzdalību skaidrā naudā un tās ekvivalentos.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Pamatojums

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ESUF statūtos iekļauj noteikumus aktīvu novērtēšanai.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Pamatojums

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ia) saraksts, kurā norādīta pārvaldnieka iepriekšējā vai pašreizējā profesionālā darbībā ESUF pārvaldībā, vienlaikus uzskaitot jomas, ar kurām saistīta šī profesionālā darbība;

Pamatojums

Ir jānodrošina pēc iespējas lielāka pārredzamība attiecībā uz pārvaldnieku profesionālo darbību.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts – ib apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ib) jebkāda pašreizēja vai agrāka saikne ar politiskajām partijām vai organizācijām, piederība vai darbošanās tajās;

Pamatojums

Prasības attiecībā uz skaidrību un pārredzamību paredz, ka ieguldītājiem ir jābūt informētiem par jebkādu pārvaldnieka saikni ar politiskajām partijām vai organizācijām.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondi

Atsauces

COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

17.1.2012

 

 

 

Komiteja, kurai ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

17.1.2012

 

 

 

Referents

       Iecelšanas datums

Dimitar Stoyanov

25.1.2012

 

 

 

Izskatīšana komitejā

26.3.2012

 

 

 

Pieņemšanas datums

26.4.2012

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

22

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Axel Voss

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach


PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondi

Atsauces

COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

7.12.2011

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

17.1.2012

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

20.4.2012

IMCO

17.1.2012

JURI

17.1.2012

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

IMCO

29.2.2012

 

 

 

Referents(-i)

       Iecelšanas datums

Sophie Auconie

25.10.2011

 

 

 

Izskatīšana komitejā

20.3.2012

26.4.2012

 

 

Pieņemšanas datums

31.5.2012

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

37

4

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Sophie Auconie, Thijs Berman, Vicky Ford, Danuta Maria Hübner, Olle Ludvigsson, Mario Mauro, Theodoros Skylakakis

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Margrete Auken

Iesniegšanas datums

6.6.2012

Juridisks paziņojums - Privātuma politika