SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych fondoch sociálneho podnikania

  6.6.2012 - (COM(2011)0862 – C7‑0489/2011 – 2011/0418(COD)) - ***I

  Výbor pre hospodárske a menové veci
  Spravodajkyňa: Sophie Auconie


  Postup : 2011/0418(COD)
  Postup v rámci schôdze

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych fondoch sociálneho podnikania

  (COM(2011)0862 – C7‑0489/2011 – 2011/0418(COD))

  (Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM (2011)0862),

  –   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0489/2011),

  –   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

  –   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 23. mája 2012[1],

  –   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre právne veci (A7–0194/2012),

  1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

  2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

  3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

  POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU[2]*

  k návrhu Komisie

  ---------------------------------------------------------

  NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

  o európskych fondoch sociálneho podnikania

  (Text s významom pre EHP)

  EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

  so zreteľom na návrh Komisie,

  po predložení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

  zo zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky [3],

  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru[4],

  konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

  keďže:

  (1)       Keďže sa investori čoraz viac snažia dosahovať sociálne ciele a neusilujú sa len o finančné výnosy, v Únii sa vytvára trh so sociálnymi investíciami, ktorý sčasti tvoria investičné fondy zamerané na sociálne podniky. Takéto investičné fondy poskytujú financovanie sociálnym podnikom, ktoré pôsobia ako stimuly sociálnych zmien tým, že ponúkajú inovačné riešenia sociálnych problémov, pomáhajú riešiť sociálne následky finančnej krízy a cenným spôsobom prispievajú k plneniu cieľov stratégie Európa 2020.

  (1a)     Nariadenie je súčasťou iniciatívy pre sociálne podnikanie, ktorú Komisia predostrela vo svojom oznámení z 25. októbra 2011 s názvom Iniciatíva pre sociálne podnikanie – Vytvárať priaznivé prostredie na podporu sociálnych podnikov v rámci sociálnej ekonomiky a sociálnych inovácií.

  (2)       Pomocou jednotných pravidiel v Únii je potrebné stanoviť spoločný rámec pravidiel týkajúcich sa používania označenia „európsky fond sociálneho podnikania“, a to najmä pokiaľ ide o zloženie portfólia fondov vykonávajúcich svoju činnosť pod týmto označením, ich oprávnené investičné ciele, investičné nástroje, ktoré môžu používať, a kategórie investorov, ktorí sú oprávnení investovať do takýchto fondov. V prípade absencie takéhoto spoločného rámca existuje riziko, že členské štáty budú na vnútroštátnej úrovni prijímať odlišné opatrenia, ktoré by mali priamy negatívny vplyv na riadne fungovanie vnútorného trhu a ktoré by vytvárali prekážky riadneho fungovania tohto trhu, keďže fondy, ktoré chcú vykonávať svoju činnosť v celej Únii, by v rôznych členských štátoch podliehali rôznym pravidlám. Odlišné požiadavky na kvalitu týkajúce sa zloženia portfólia, investičných cieľov a oprávnených investorov by mohli okrem toho viesť k rôznym úrovniam ochrany investorov a spôsobiť zmätok, pokiaľ ide o investičné ponuky spojené s európskym fondom sociálneho podnikania (EuFSP). Investori by mali byť navyše schopní porovnávať investičné ponuky rôznych EuFSP. Je potrebné odstrániť významné prekážky cezhraničného získavania finančných prostriedkov európskymi fondmi sociálneho podnikania, zabrániť narúšaniu hospodárskej súťaže medzi týmito fondmi a predchádzať akýmkoľvek ďalším pravdepodobným prekážkam obchodu a významnému narúšaniu hospodárskej súťaže v budúcnosti. Z tohto dôvodu je primeraným právnym základom článok 114 ZFEÚ, ako sa vykladá v súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie.

  (3)       Je potrebné prijať nariadenie stanovujúce jednotné pravidlá platné pre EuFSP a ukladajúce zodpovedajúce povinnosti ich správcom vo všetkých členských štátoch, ktorí chcú získavať kapitál v celej Únii, pričom budú používať označenie „európsky fond sociálneho podnikania“. Tieto požiadavky by mali zaistiť dôveru investorov, ktorí chcú investovať do takýchto fondov.

  (3a)     Cieľom tohto nariadenia nie je oslabiť existujúce vnútroštátne nástroje, ktoré umožňujú investovať do sociálneho podnikania, ale skôr ich doplniť na úrovni Únie.

  (4)       Vymedzením požiadaviek na kvalitu pri používaní označenia „európsky fond sociálneho podnikania“ vo forme nariadenia by sa malo zabezpečiť priame uplatňovanie týchto požiadaviek na správcov podnikov kolektívneho investovania, ktoré získavajú finančné prostriedky s použitím tohto označenia. Tým by sa zaistili jednotné podmienky používania tohto označenia, pretože by sa zabránilo rozdielnym vnútroštátnym požiadavkám v dôsledku transpozície smernice. Toto nariadenie by znamenalo, že správcovia podnikov kolektívneho investovania používajúci toto označenie by museli dodržiavať rovnaké pravidlá v celej Únii, čím by sa takisto posilnila dôvera investorov, ktorí chcú investovať do fondov zameraných na sociálne podniky. Nariadením by sa znížila aj zložitosť regulačného rámca, ako aj náklady správcov na dodržiavanie súladu s často rozdielnymi vnútroštátnymi predpismi upravujúcimi takéto fondy, a najmä tých správcov, ktorí chcú získavať kapitál na cezhraničnom základe. Nariadenie by malo takisto prispievať k odstraňovaniu narúšania hospodárskej súťaže.

  (5)       Toto nariadenie dopĺňa všeobecne platné predpisy Únie týkajúce sa podnikov kolektívneho investovania a ich správcov, ako je smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP)[5] a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov[6], a tieto predpisy nie sú ním dotknuté.Podniky kolektívneho investovania a ich správcovia, ktorí sú predmetom tohto nariadenia, sú podmnožinou alternatívnych investičných fondov a ich správcov v súlade s definíciou v článku 4 ods. 1 písm. a) a b) smernice 2011/61/ES, a preto musia dodržiavať príslušné predpisy, ktoré sa na nich vzťahujú podľa tohto nariadenia a smernice 2011/61/ES.

  (6)       V prípade, že správcovia podnikov kolektívneho investovania nechcú používať označenie „európsky fond sociálneho podnikania“, toto nariadenie sa neuplatňuje. V týchto prípadoch by sa mali naďalej uplatňovať platné vnútroštátne pravidlá a všeobecné pravidlá Únie.

  (6a)     Zatiaľ čo EuFSP môže pri presadzovaní sociálneho podnikania zohrávať dôležitú úlohu a aj napriek poskytnutiu záruk s cieľom zabezpečiť riadne využívanie finančných prostriedkov, je tu riziko, že EuFSP sa používajú na neplánované účely. Orgány dohľadu by preto v tejto súvislosti mali byť ostražité a malo by sa uskutočniť preskúmanie s cieľom zabezpečiť, aby boli odstránené všetky potenciálne nedostatky.

  (7)       Týmto nariadením by sa mali stanoviť jednotné pravidlá týkajúce sa povahy EuFSP, a to najmä pokiaľ ide o portfóliové podniky, do ktorých EuFSP môžu investovať, a investičné nástroje, ktoré sa majú používať. V záujme zabezpečenia potrebnej jednoznačnosti a istoty a s cieľom predísť zneužitiu režimu EuFSP nekvalifikovanými investičnými fondmi by sa týmto nariadením mali stanoviť aj jednotné kritériá na vymedzenie sociálnych podnikov ako oprávnených kvalifikovaných portfóliových podnikov. Hlavným cieľom sociálnych podnikov nie je maximalizovať svoje zisky, ale dosiahnuť pozitívny sociálny vplyv. V tomto nariadení by sa preto malo vyžadovať, aby sa kvalifikovaný portfóliový podnik zameriaval na dosiahnutie merateľného a pozitívneho sociálneho vplyvu, aby používal svoj zisk na dosahovanie svojho prvotného cieľa a aby bol spravovaný zodpovedne a transparentne. Vo všeobecnosti vo výnimočných prípadoch, keď chce kvalifikovaný portfóliový podnik rozdeliť svoje zisky medzi akcionárov a vlastníkov, mal by mať zavedené vopred určené postupy a pravidlá týkajúce sa spôsobu rozdelenia ziskov medzi akcionárov a vlastníkov. V takýchto pravidlách by sa malo určiť, že rozdelením ziskov sa neohrozuje dosiahnutie primárneho sociálneho cieľa.

  (8)       Sociálne podniky zahŕňajú širokú škálu podnikov, ktorých hlavným cieľom je skôr dosiahnuť sociálny vplyv než vytvoriť zisk pre vlastníkov a akcionárov, môžu mať rôzne právne formy a poskytovať sociálne služby alebo tovar zraniteľným alebo marginalizovaným osobám. Sociálne služby zahŕňajú boj proti chudobe, prístup k bývaniu, zdravotnej starostlivosti, pomoci pre staršie osoby alebo osoby so zdravotným postihnutím, starostlivosti o deti, zamestnaniu a odbornej príprave, ako aj riadeniu závislosti. Sociálne podniky zahŕňajú aj podniky, ktorých metóda produkcie tovaru alebo služieb obsahuje ich sociálny cieľ, ale ktorých činnosti nemusia byť obmedzené na poskytovanie sociálnych tovarov alebo služieb. Tieto činnosti zahŕňajú sociálnu a profesijnú integráciu prostredníctvom prístupu k zamestnaniu pre osoby znevýhodnené najmä z dôvodu nedostatočnej kvalifikácie alebo sociálnych či profesijných problémov vedúcich k vylúčeniu a marginalizácii. Takéto podniky používajú prebytky predovšetkým na dosiahnutie sociálnych cieľov a sú spravované zodpovedným a transparentným spôsobom, a to najmä zapájaním pracovníkov, zákazníkov a zainteresované strany, ktorí sú dotknutí jeho podnikateľskou činnosťou.

  (9)       Vzhľadom na osobitné potreby sociálnych podnikov v oblasti financovania by malo byť jasné, ktoré typy nástrojov by mal EuFSP používať na takéto financovanie. V tomto nariadení by sa preto mali stanoviť jednotné pravidlá týkajúce sa oprávnených nástrojov, ktoré môžu EuFSP používať pri investovaní a ktoré zahŕňajú nástroje na financovanie vlastného kapitálu a kvázi vlastného kapitálu, dlhové nástroje vrátane zmeniek a vkladových certifikátov, investície do iných EuFSP a krátkodobé a strednodobé úvery vrátane úverov a grantov akcionárov.

  (10)     S cieľom zachovať potrebnú flexibilitu svojho investičného portfólia môžu EuFSP investovať aj do iných aktív, ako sú kvalifikované investície, ak tieto investície nepresahujú obmedzenia stanovené v tomto nariadení pre nekvalifikované investície. Krátkodobé držby, ako je napríklad hotovosť a ekvivalenty hotovosti, by sa na účely výpočtu obmedzení určených pre nekvalifikované investície v tomto nariadení nemali zohľadňovať.

  (11)     S cieľom zabezpečiť, aby bolo označenie „európsky fond sociálneho podnikania“ spoľahlivé a ľahko rozpoznateľné pre investorov v celej Únii, v tomto nariadení by sa malo stanoviť, že len správcovia EuFSP, ktorí spĺňajú jednotné kvalitatívne kritériá stanovené v tomto nariadení, by mali byť oprávnení používať toto označenie, keď uvádzajú EuFSP na trh v rámci Únie.

  (12)     S cieľom zabezpečiť, aby EuFSP mali odlišný a identifikovateľný profil, ktorý je vhodný na ich účel, mali by existovať jednotné pravidlá týkajúce sa zloženia portfólia a investičných techník, ktoré sú pre tieto fondy povolené.

  (13)     S cieľom zabezpečiť, aby EuFSP neprispievali k vzniku systémových rizík a aby ▌ sa tieto fondy pri svojich investičných činnostiach zameriavali na podporu kvalifikovaných portfóliových spoločností, na úrovni fondu by sa nemalo povoliť prijímanie úverov ani pákový efekt. V snahe povoliť fondu pokryť mimoriadne potreby likvidity, ktoré môžu vzniknúť medzi výzvou na získanie viazaného kapitálu od investorov a skutočným prijatím kapitálu na jeho účty, by sa však malo povoliť krátkodobé prijímanie úverov.

  (14)     S cieľom zabezpečiť, aby sa EuFSP uvádzali na trh a ponúkali investorom, ktorí majú poznatky, skúsenosti a schopnosť prevziať na seba riziká, ktoré tieto fondy prinášajú, a s cieľom zachovať dôveru investorov v EuFSP by sa mali stanoviť určité osobitné ochranné opatrenia. Z toho dôvodu by sa EuFSP mali vo všeobecnosti uvádzať na trh a ponúkať len investorom, ktorí sú profesionálnymi klientmi alebo ktorých možno považovať za profesionálnych klientov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi ▌. S cieľom dosiahnuť dostatočne širokú základňu investorov pre investície do EuFSP je však žiaduce, aby mali k týmto fondom prístup aj určití iní investori vrátane majetných jednotlivcov. V prípade týchto iných investorov by sa mali stanoviť osobitné ochranné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že EuFSP sa budú uvádzať na trh a ponúkať len investorom, ktorí majú primeraný profil, aby mohli takto investovať. Týmito ochrannými opatreniami sa vylučuje uvádzanie na trh s využitím plánov pravidelného sporenia.

  (15)     S cieľom zabezpečiť, aby označenie „európsky fond sociálneho podnikania“ používali len správcovia EuFSP, ktorí spĺňajú jednotné kritériá kvality, pokiaľ ide o ich správanie na trhu, by sa v tomto nariadení mali stanoviť pravidlá týkajúce sa výkonu činnosti a vzťahu správcu EuFSP k jeho investorom. Z rovnakého dôvodu by sa v tomto nariadení mali stanoviť jednotné podmienky týkajúce sa riešenia konfliktov záujmov zo strany týchto správcov. Týmito pravidlami by sa od správcu malo vyžadovať aj to, aby mal zavedené organizačné a administratívne opatrenia na zaistenie správneho riešenia konfliktov záujmov.

  (15a)   V prípade, že správca EuFSP plánuje delegovať funkcie na tretie strany, jeho zodpovednosť voči EuFSP a jeho investorom by nemala byť ovplyvnená delegovaním funkcií správcu EuFSP na tretiu stranu. Správca EuFSP by okrem toho nemal funkcie delegovať do tej miery, že sa už nebude považovať za správcu EuFSP a ostane len schránkovým subjektom. Správca EuFSP by mal byť aj naďalej zodpovedný za riadne vykonávanie delegovaných funkcií a po celý čas dodržiavať toto nariadenie. Delegovanie funkcií by nemalo mať vplyv na účinnosť dohľadu správcu EuFSP a najmä by správcovi EuFSP nemalo brániť v činnosti alebo brániť spravovaniu EuFSP v najlepšom záujme investorov.

  (16)     Kľúčová charakteristika investičných fondov zameraných na sociálne podniky, ktorou sa odlišujú od ostatných typov investičných fondov, je okrem získania finančných výnosov pre investorov aj dosiahnutie pozitívnych sociálnych vplyvov. V tomto nariadení by sa preto malo vyžadovať, aby správcovia EuFSP zaviedli postupy na monitorovanie a meranie pozitívnych sociálnych vplyvov, ktorý sa majú dosiahnuť investovaním do kvalifikovaných portfóliových podnikov.

  (17)     S cieľom zabezpečiť integritu označenia „európsky fond sociálneho podnikania“ by toto nariadenie malo obsahovať aj kritériá kvality, pokiaľ ide o organizáciu správcu EuFSP. Z toho dôvodu by sa v tomto nariadení mali stanoviť jednotné primerané požiadavky týkajúce sa potreby udržiavať primerané technické a ľudské zdroje, ako aj dostatok vlastného kapitálu na riadne spravovanie EuFSP.

  (18)     V záujme ochrany investorov je potrebné zaistiť riadne hodnotenie aktív EuFSP. Stanovy EuFSP by preto mali zahŕňať pravidlá oceňovania aktív, čím by sa mala zabezpečiť integrita a transparentnosť oceňovania.

  (19)     S cieľom zabezpečiť, aby správcovia EuFSP, ktorí používajú označenie „európsky fond sociálneho podnikania“ poskytovali dostatočné informácie o svojich činnostiach, mali by sa stanoviť jednotné pravidlá týkajúce sa výročných správ.

  (20)     S cieľom zabezpečiť integritu označenia „európsky fond sociálneho podnikania“ v očiach investorov je potrebné, aby toto označenie používali len správcovia fondov, ktorých investičná politika a investičné ciele sú úplne transparentné. Týmto nariadením by sa preto mali stanoviť jednotné pravidlá týkajúce sa požiadaviek na poskytovanie informácií, ktoré je správca EuFSP povinný poskytovať vo vzťahu k svojim investorom. Tieto požiadavky obsahujú tie prvky, ktoré sú špecifické pre investície do sociálnych podnikov, čím možno dosiahnuť väčšiu konzistentnosť a porovnateľnosť takýchto informácií. Zahŕňajú informácie o kritériách a postupoch, ktoré sa používajú na výber konkrétnych kvalifikovaných portfóliových podnikov ako investičných cieľov. Zahŕňajú aj informácie o pozitívnom sociálnom vplyve, ktorý sa má dosiahnuť pomocou investičnej politiky, a o spôsobe, ako by sa jeho dosahovanie malo monitorovať a posudzovať. S cieľom zabezpečiť potrebnú vierohodnosť a dôveru investorov v takéto investície obsahujú aj informácie o aktívach EuFSP, ktoré nie sú investované do kvalifikovaných portfóliových podnikov, a o spôsobe ich výberu.

  (21)     S cieľom zabezpečiť účinný dohľad nad jednotnými požiadavkami uvedenými v tomto nariadení by príslušný orgán domovského členského štátu mal vykonávať dohľad nad dodržiavaním jednotných požiadaviek stanovených v tomto nariadení zo strany správcu EuFSP. Na tieto účely správca EuFSP, ktorý chce uvádzať svoje fondy na trh pod označením „európsky fond sociálneho podnikania“, o tomto zámere informuje príslušný orgán svojho domovského členského štátu. Príslušný orgán by mal udeliť správcovi fondu povolenie, ak boli poskytnuté všetky potrebné informácie a ak sa uplatňujú vhodné opatrenia na dodržanie súladu s požiadavkami tohto nariadenia. Toto povolenie by malo byť platné v rámci celej Únie.

  (22)     V záujme zabezpečenia účinného dohľadu nad dodržiavaním súladu so stanovenými jednotnými kritériami by toto nariadenie malo obsahovať pravidlá týkajúce sa okolností, za ktorých je potrebné aktualizovať informácie poskytnuté príslušnému orgánu v domovskom členskom štáte.

  (23)     Na účely účinného dohľadu nad stanovenými požiadavkami by sa v tomto nariadení mal stanoviť aj proces cezhraničných oznámení medzi príslušnými orgánmi dohľadu, ktorý sa má spustiť udelením povolenia správcovi EuFSP v jeho domovskom členskom štáte.

  (24)     S cieľom zachovať transparentné podmienky uvádzania EuFSP na trh správcami EuFSP v rámci Únie by európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy, ESMA) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010[7] mal byť poverený vedením centrálnej databázy so zoznamom všetkých EuFSP, ktoré sú majú povolenie v súlade s týmto nariadením.

  (24a)   Orgán ESMA a príslušné orgány členských štátov by mali byť zodpovedné za informovanie investorov, správcov investičných fondov a spoločností o existencii EuFSP.

  (25)     Na účely zaistenia účinného dohľadu nad stanovenými jednotnými kritériami by toto nariadenie malo obsahovať zoznam právomocí v oblasti dohľadu, ktoré budú mať k dispozícii príslušné orgány.

  (26)     S cieľom zabezpečiť riadne presadzovanie by toto nariadenie malo obsahovať sankcie za porušenie jeho základných ustanovení, a to najmä pravidiel týkajúcich sa zloženia portfólia, ochranných opatrení týkajúcich sa totožnosti oprávnených investorov a používania označenia „európsky fond sociálneho podnikania“ len správcami EuFSP, ktorí majú povolenie. Malo by sa stanoviť, že porušenie týchto základných ustanovení má za následok zákaz používania označenia a vyradenie správcu fondu z registra.

  (27)     Informácie o dohľade by sa mali vymieňať medzi príslušnými orgánmi v domovskom a hostiteľskom členskom štáte a ESMA.

  (28)     Účinná spolupráca v oblasti regulácie medzi subjektmi poverenými výkonom dohľadu nad dodržiavaním súladu s jednotnými kritériami stanovenými v tomto nariadení si vyžaduje, aby sa na všetky dotknuté vnútroštátne orgány a na ESMA uplatňovala vysoká úroveň služobného tajomstva.

  (29)     Technické predpisy vo finančných službách by mali zabezpečiť konzistentnú harmonizáciu a vysokú úroveň dohľadu v rámci Únie. Keďže ESMA je orgán s veľmi špecializovanými odbornými znalosťami, bolo by efektívne a vhodné poveriť ho, aby vypracoval a predložil Komisii návrh vykonávacích technických predpisov v prípade, že nezahŕňajú politické rozhodnutia.

  (30)     Komisia by mala byť splnomocnená prijímať vykonávacie technické normy prostredníctvom vykonávacích aktov podľa článku 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a v súlade s článkom 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) ▌. ESMA by mal byť poverený vypracovaním návrhu vykonávacích technických noriem ▌pre formát oznámenia ▌.

  (31)     S cieľom spresniť požiadavky stanovené v tomto nariadení by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o spresnenie metód, ktoré sa majú používať na výpočet a monitorovanie hraničnej hodnoty uvedenej v tomto nariadení, druhov tovaru a služieb a metód výroby tovaru a služieb, ktoré predstavujú sociálny cieľ, a situácií, v ktorých je možné rozdeľovať zisky vlastníkom a investorom, typov konfliktov záujmov, ktorým sa majú správcovia EuFSP vyhýbať, ako aj opatrení, ktoré sa majú v tomto zmysle prijať, podrobných údajov o postupoch merania sociálnych účinkov, ktoré majú dosiahnuť kvalifikované portfóliové podniky, ako aj obsahu informácií poskytovaných investorom a spôsobov ich poskytovania. Je obzvlášť dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na expertnej úrovni a s prihliadnutím na samoregulačné iniciatívy a kódexy správania. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

  (33)     Najneskôr štyri roky od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia by sa malo uskutočniť preskúmanie tohto nariadenia s cieľom zohľadniť vývoj na trhu s EuFSP. Komisia by na základe preskúmania mala Európskemu parlamentu a Rade predložiť správu, ktorú v prípade potreby doplní o legislatívne zmeny.

  (33a)   Cieľom tohto nariadenia nie je zbližovanie existujúcich daňových predpisov členských štátov zameraných na podporu sociálneho podnikania. Tieto predpisy musia byť v súlade s právom Únie, najmä zásadou nediskriminácie. Najneskôr pri preskúmaní tohto nariadenia Komisia overí, či je alebo nie je vhodné doplniť toto nariadenie o európsku daňovú úpravu zameranú na podporu sociálneho podnikania.

  (34)     Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie vrátane práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života a slobody podnikania.

  (35)     Spracúvanie osobných údajov vykonávané v členských štátoch v súvislosti s týmto nariadením a pod dohľadom príslušných orgánov členských štátov, najmä verejných nezávislých orgánov určených členskými štátmi sa riadi smernicou Európskeho Parlamentu a Rady 95/46 z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov[8]. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov[9] inštitúciami a orgánmi EÚ a o voľnom pohybe takýchto údajov sa riadi spracúvanie osobných údajov, ktoré ESMA vykonáva v rámci tohto nariadenia a pod dohľadom európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

  (36)     Keďže cieľ tohto nariadenia, a to rozvoj vnútorného trhu s EuFSP stanovením rámca pre udeľovanie povolení správcom EuFSP, čím sa uľahčí uvádzanie EuFSP na trh v rámci Únie, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijímať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity uvedenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

  PRIJALI TOTO NARIADENIE:

  KAPITOLA IPREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

  Článok 1

  Týmto nariadením sa stanovujú jednotné požiadavky na tých správcov podnikov kolektívneho investovania, ktorí chcú používať označenie „európsky fond sociálneho podnikania“ (EuFSP), a podmienky uvádzania podnikov kolektívneho investovania pod týmto označením na trh v Únii, čím sa prispieva k hladkému fungovaniu vnútorného trhu.

  V tomto nariadení sa stanovujú aj jednotné pravidlá týkajúce sa uvádzania EuFSP na trh správcami EuFSP, ktorí ich ponúkajú oprávneným investorom v rámci Únie, zloženia portfólia EuFSP, oprávnených investičných nástrojov a techník, ako aj organizácie, transparentnosti a výkonu činnosti správcov EuFSP, ktorí uvádzajú EuFSP na trh v rámci Únie.

  Článok 2

  1.        Toto nariadenie sa uplatňuje na správcov podnikov kolektívneho investovania podľa vymedzenia v článku 3 ods. 1 písm. b), ktorí sú usadení v Únii a ktorí spravujú portfóliá EuFSP, ktorých spravované aktíva spolu:

  a)        nepresahujú hraničnú hodnotu 500 miliónov EUR a ktoré podliehajú povinnosti registrácie príslušnými orgánmi vo svojich domovských členských štátoch v súlade s článkom 3 ods. 3 písm. a) smernice 2011/61/ES; alebo

  b)        dosahujú alebo prekračujú hraničnú hodnotu 500 miliónov EUR a podliehajú povoleniu v súlade s článkom 6 smernice 2011/61/EÚ za predpokladu, že takíto správcovia si zvolia režim stanovený týmto nariadením a vo vzťahu k EuFSP, ktorý spravujú, ho vždy dodržiavajú.

  V prípade členských štátov, v ktorých oficiálnou menou nie je euro, sa uvedená hraničná hodnota vypočíta v zodpovedajúcej hodnote v národnej mene k dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

  2.        Pri výpočte hraničnej hodnoty uvedenej v odseku 1 správcovia podnikov kolektívneho investovania, ktorí spravujú iné fondy ako EuFSP, nemusia hromadiť aktíva spravované v týchto iných fondoch.

  3.        Komisia je v súlade s článkom 24 splnomocnená prijímať delegované akty, v ktorých určí metódy výpočtu hraničnej hodnoty uvedenej v tomto článku odseku 1 a metódy priebežného monitorovania dodržiavania tejto hraničnej hodnoty.

  3a.      Správcovia EuFSP, ktorí podliehajú povoleniu podľa tohto nariadenia, môžu spravovať aj PKIPCP na základe povolenia podľa smernice 2009/65/ES za predpokladu, že sú externými správcami.

  Článok 3

  1.        Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

  a)        „európsky fond sociálneho podnikania“ (EuFSP) je podnik kolektívneho investovania, ktorý investuje najmenej 70 % svojich celkových kapitálových príspevkov do aktív, ktoré sú kvalifikovanými investíciami;

  aa)      „relevatné náklady“ sú všetky poplatky, náklady a výdavky, ktoré priamo alebo nepriamo znášajú investori a ktoré boli schválené správcom EuFSP a investormi;

  b)        „podnik kolektívneho investovania“ je podnik, ktorý získava kapitál od viacerých investorov s cieľom investovať ho v súlade so stanovenou investičnou politikou v prospech týchto investorov a ktorý si nevyžaduje povolenie podľa článku 5 smernice 2009/65/ES;

  c)        „kvalifikované investície“ sú ktorékoľvek z týchto nástrojov:

  (i)        nástroje na financovanie vlastného kapitálu alebo kvázi vlastného kapitálu, ktoré:

  –         emituje kvalifikovaný portfóliový podnik a ktorý EuFSP nadobudol priamo od kvalifikovaného portfóliového podniku, ▌

  –         emituje kvalifikovaný portfóliový podnik výmenou za kapitálový cenný papier emitovaný kvalifikovaným portfóliovým podnikom alebo

  –         emituje podnik, ktorého kvalifikovaný portfóliový podnik je dcérskou spoločnosťou, v ktorej má väčšinové vlastníctvo, a ktorý EuFSP nadobudol výmenou za nástroj na financovanie vlastného kapitálu emitovaný kvalifikovaným portfóliovým podnikom;

  (ii)       sekuritizované a nesekuritizované dlhové nástroje emitované kvalifikovaným portfóliovým podnikom vrátane zmeniek a vkladových certifikátov, úverov a grantov akcionárov;

  (iii)      podiely alebo akcie jedného alebo niekoľkých iných EuFSP;

  (iv)      strednodobé až dlhodobé úvery poskytnuté kvalifikovaným portfóliovým podnikom od EuFSP;

  (v)       akýkoľvek iný druh účasti v kvalifikovanom portfóliovom podniku.

  d)        „kvalifikovaný portfóliový podnik“ je podnik, ktorý v čase investície z EuFSP nie je kótovaný na regulovanom trhu, ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 1 bode 14 smernice 2004/39/ES ▌ a ktorý:

  (i)        si za svoj prvotný cieľ kladie dosiahnuť merateľné pozitívne sociálne vplyvy v súlade so svojimi stanovami alebo akýmkoľvek iným záväzným dokumentom, ktorým sa zriaďuje podnik, ak tento podnik:

  –       ▌poskytuje služby alebo tovar zraniteľným, marginalizovaným, znevýhodneným alebo vylúčeným osobám; ▌

  –       poskytuje tovar a služby pričom používa metódu výroby, ktorá zahŕňa integráciu zraniteľných, marginalizovaných, znevýhodnených alebo vylúčených osôb; alebo

         financuje alebo podporuje podniky uvedené v prvej alebo druhej zarážke, alebo v oboch;

  (ii)       nerozdeľuje svoje zisky, ale používa ich najprv a predovšetkým na dosiahnutie svojho prvotného cieľa, a má zavedené vopred určené postupy a pravidlá pre všetky okolnosti, za ktorých sa zisky rozdeľujú akcionárom a vlastníkom, čím sa zabezpečí, že takýmto rozdeľovaním ziskov sa neohrozí jeho prvotný cieľ; a

  (iii)      je spravovaný zodpovedne a transparentne, najmä zapájaním pracovníkov, zákazníkov a zainteresovaných strán, ktorých sa týkajú jeho obchodné činnosti.

  e)        „vlastný kapitál“ je vlastnícky podiel v podniku, ktorý reprezentujú akcie alebo iné formy účasti na kapitále kvalifikovaného portfóliového podniku emitované pre investorov;

  ea)      „kvázi vlastný kapitál“ je akýkoľvek typ finančného nástroja, ktorý je kombináciou vlastného imania a dlhu alebo ktorý má prvok dlhu a ktorého návratnosť je daná predovšetkým ziskom alebo stratami kvalifikovaného portfóliového podniku a ktorý je nezaistený v prípade platobnej neschopnosti;

  f)         „uvádzanie na trh“ je priame alebo nepriame ponúkanie podielov alebo akcií EuFSP, ktoré spravuje správca EuFSP, investorom alebo ich priame alebo nepriame umiestnenie u investorov so sídlom alebo registrovaným sídlom v Únii, a to z iniciatívy správcu EuFSP alebo v jeho mene;

  g)        „viazaný kapitál“ je akýkoľvek záväzok, na základe ktorého je osoba povinná nadobudnúť podiel v EuFSP alebo uskutočniť kapitálové príspevky do EuFSP;

  h)        „správca EuFSP“ je právnická osoba, ktorej bežnou činnosťou je spravovanie aspoň jedného EuFSP;

  i)         „domovský členský štát“ je členský štát, v ktorom je usadený správca EuFSP alebo v ktorom má svoje sídlo;

  j)         „hostiteľský členský štát“ je iný členský štát ako domovský členský štát, v ktorom správca EuFSP uvádza na trh EuFSP v súlade s týmto nariadením;

  k)        „príslušný orgán“ je vnútroštátny orgán, ktorého zákonom alebo iným právnym predpisom domovský členský štát poveril, aby vykonával registráciu správcov podnikov kolektívneho investovania podľa článku 2 ods. 1.

  Pokiaľ ide o písm. a) prvého pododseku, percentuálny podiel sa vypočíta z priemeru v rámci maximálneho obdobia piatich rokov a na základe sumy investovateľnej po odpočítaní všetkých príslušných nákladov a krátkodobo držanej hotovosti a ekvivalentov hotovosti.

  Pokiaľ ide o písm. h) prvého pododseku, ak právna forma EuFSP umožňuje internú správu a ak sa riadiaci orgán EuFSP rozhodne nevymenovať externého správcu, môže ním byť samotný EuFSP, ktorému sa udelí povolenie ako správcovi;

  2.        Komisia je v súlade s článkom 24 splnomocnená prijímať delegované akty, v ktorých určí druhy služieb alebo tovaru a metódy produkcie služieb alebo tovaru, ktoré predstavujú sociálny cieľ uvedený v tomto článku ods. 1 písm. d) bode i), s prihliadnutím na rôzne druhy kvalifikovaných portfóliových podnikov a tie okolnosti, keď sa zisky môžu rozdeľovať vlastníkom a investorom.

  KAPITOLA II

  PODMIENKY POUŽÍVANIA OZNAČENIA „EURÓPSKY FOND SOCIÁLNEHO PODNIKANIA“

  Článok 4

  Správcovia EuFSP, ktorí spĺňajú požiadavky stanovené v tejto kapitole, sú oprávnení používať označenie „európsky fond sociálneho podnikania“ v súvislosti s uvádzaním EuFSP na trh v rámci Únie.

  Článok 5

  1.        Správcovia EuFSP zabezpečujú, aby sa pri nadobúdaní iných aktív ako kvalifikovaných investícií nepoužilo viac ako 30 % celkových kapitálových príspevkov EuFSP na nadobudnutie takýchto aktív. Percentuálny podiel sa vypočíta z priemeru v rámci maximálneho obdobia piatich rokov a na základe sumy investovateľnej po odpočítaní všetkých príslušných nákladov, krátkodobo držanej hotovosti a ekvivalentov hotovosti.

  2.        Správcovia EuFSP môžu poskytovať úvery, emitovať dlhové obligácie alebo poskytovať záruky na úrovni EuFSP za predpokladu, že takéto pôžičky, dlhové obligácie alebo záruky sú pokryté nesplatenými záväzkami, a nezvyšujú tak expozíciu fondu nad rámec jeho záväzkov.

  3.        ▌Odsek 2 sa neuplatňuje na prijímanie úverov na neobnoviteľné obdobie maximálne 120 kalendárnych dní na účel poskytnutia likvidity medzi výzvou na získanie viazaného kapitálu od investorov a prijatím takéhoto kapitálu.

  Článok 6

  Správcovia EuFSP uvádzajú na trh spravované podiely a akcie EuFSP a ponúkajú ich výhradne investorom, ktorí sa považujú za profesionálnych klientov v súlade s oddielom I prílohy II k smernici 2004/39/ES alebo ich možno na požiadanie považovať za profesionálnych klientov v súlade s oddielom II prílohy II k smernici 2004/39/ES, alebo iným investorom, ak:

  a)        sa títo investori zaviažu investovať minimálne 100 000 EUR;

  b)        títo iní investori písomne uvedú v dokumente oddelenom od zmluvy, ktorá sa uzatvára so zreteľom na záväzok investovať, že sú si vedomí rizík súvisiacich s plánovaným záväzkom;

  c)        správca EuFSP uskutoční posúdenie odborných znalostí, skúseností a poznatkov investora bez toho, aby predpokladal, že investor má trhové poznatky a skúsenosti, ktoré sú uvedené v zozname v oddiele I prílohy II k smernici 2004/39/ES;

  d)        správca EuFSP je v súvislosti s povahou plánovaného záväzku dostatočne presvedčený o tom, že investor je schopný uskutočňovať vlastné investičné rozhodnutia a chápať súvisiace riziká a že záväzok tohto druhu je pre tohto investora primeraný;

  e)        správca EuFSP písomne potvrdí, že uskutočnil posúdenie uvedené v písmene c) a dospel k záveru uvedenému v písmene d).

  Článok 7

  V súvislosti s EuFSP, ktorý správcovia EuFSP spravujú:

  a)        pri výkone svojich činností konajú s náležitými odbornými znalosťami, pozornosťou a starostlivosťou a k svojim investorom pristupujú korektne;

  b)        uplatňujú vhodné stratégie a postupy, aby zabránili praktikám zneužívania, ktoré by mohli ovplyvniť záujmy investorov a kvalifikované portfóliové podniky;

  c)        vykonávajú svoje obchodné činnosti tak, aby podporovali pozitívny sociálny vplyv kvalifikovaných portfóliových podnikov, do ktorých investovali, najlepšie záujmy EuFSP, ktoré spravujú, investorov do týchto EuFSP a integritu trhu;

  d)        pri výbere a priebežnom monitorovaní investícií v kvalifikovaných portfóliových podnikoch a ich pozitívneho sociálneho vplyvu uplatňujú vysokú mieru starostlivosti;

  e)        majú primerané poznatky a znalosti o kvalifikovaných portfóliových podnikoch, do ktorých investujú.

  Pokiaľ ide o písm. b) prvého pododseku, vhodné stratégie a postupy zahŕňajú najmä pravidlá týkajúce sa osobných transakcií zamestnancov EuFSP alebo držania či riadenia investícií s cieľom investovať na vlastný účet, pričom sa zabezpečí, že pre každú transakciu v rámci EuFSP sa dá vysledovať jej pôvod, príslušné strany, povaha a čas a miesto, v ktorom sa uskutočnila, a že aktíva EuFSP spravované jeho správcom sa investujú podľa pravidiel alebo zakladajúcich dokumentov EuFSP a platných právnych predpisov.

  Článok 8

  1.        Správcovia EuFSP identifikujú konflikty záujmov a predchádzajú im a v prípade, že im nie je možné zabrániť, riadia ich a monitorujú a v súlade s odsekom 4 zverejňujú informácie o týchto konfliktoch záujmov s cieľom zabrániť, aby nepriaznivo neovplyvnili záujmy EuFSP a ich investorov, a zabezpečiť, aby sa s EuFSP, ktoré spravujú, zaobchádzalo spravodlivo.

  2.        Správcovia EuFSP identifikujú najmä tie konflikty záujmov, ktoré môžu vzniknúť medzi

  a)        správcami EuFSP, tými osobami, ktoré skutočne vykonávajú činnosť správcu EuFSP, zamestnancami alebo akoukoľvek osobou, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda správcu EuFSP alebo ktorá je týmto správcom priamo alebo nepriamo ovládaná, a EuFSP spravovaným správcom EuFSP alebo investormi v týchto EuFSP;

  b)        EuFSP alebo investormi v danom EuFSP a iným EuFSP spravovaným týmto správcom EuFSP alebo investormi v tomto inom EuFSP.

  3.        Správcovia EuFSP udržiavajú a uplatňujú účinné organizačné a administratívne opatrenia s cieľom dodržiavať súlad s požiadavkami stanovenými v odsekoch 1 a 2.

  4.        Zverejnenie informácií o konfliktoch záujmov podľa odseku 1 sa uskutoční v prípade, že organizačné opatrenia, ktoré správca EuFSP prijme na identifikáciu konfliktov záujmov, predchádzanie týmto konfliktom, ich riadenie a monitorovanie, nie sú dostatočné na zabezpečenie toho, aby sa s primeranou istotou predišlo rizikám poškodenia záujmov investorov. Správcovia EuFSP poskytujú investorom jasné informácie o všeobecnej povahe alebo zdrojoch konfliktov záujmov pred tým, ako vykonajú obchod v ich mene.

  5.        Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24, v ktorých určí:

  a)        druhy konfliktov záujmov uvedených v tomto článku odseku 2;

  b)        očakávané kroky správcov EuFSP, pokiaľ ide o štruktúry a organizačné a administratívne postupy, v záujme identifikácie konfliktov záujmov, predchádzania týmto konfliktom, ich riadenia, monitorovania a zverejňovania informácií o týchto konfliktoch.

  Článok 9

  1.        Správcovia EuFSP uplatňujú v prípade každého EuFSP, ktorý spravujú, postupy na meranie a monitorovanie rozsahu, do akého kvalifikované portfóliové podniky, do ktorých EuFSP investuje, dosahujú pozitívne sociálne vplyvy, ku ktorým sa zaviazali, a používajú pritom jasné a porovnateľné ukazovatele.

  1a.      Ukazovatele uvedené v odseku 1 zahŕňajú minimálne:

  a)        zamestnanosť a pracovné trhy;

  b)        normy a práva týkajúce sa kvality pracovných miest;

  c)        sociálne začlenenie a ochranu osobitných skupín;

  d)        rovnosť zaobchádzania a príležitostí a nediskrimináciu;

  e)        verejné zdravie a bezpečnosť;

  f)         prístup k systému sociálnej ochrany, zdravotníctvu a vzdelávaniu a účinky na tieto systémy.

  2.        Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24, v ktorých určí:

  a)         podrobné informácie o postupoch uvedených v odseku 1 tohto článku, pokiaľ ide o rôzne kvalifikované portfóliové podniky;

  b)        podrobné kritériá na meranie sociálneho vplyvu kvalifikovaného portfóliového podniku obsahujúce ukazovatele uvedené v odseku 1a;

  c)        metodiku kombinovania podrobných kritérií uvedených v písm. b) tohto odseku a, ak je to možné, relatívnu váhu týchto kritérií v celkovom hodnotení sociálneho dosahu kvalifikovaného portfóliového podniku.

  Článok 10

  Správcovia EuFSP majú vždy dostatok vlastného kapitálu, ktorý zodpovedá najmenej 25 % ich režijných nákladov za predchádzajúci rok.

  Príslušné orgány môžu upraviť túto požiadavku v prípade významnej zmeny v činnosti EuFSP v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

  Ak EuFSP vykonával svoju činnosť menej než jeden rok od svojho založenia, táto požiadavka sa stanovuje na 25 % zodpovedajúcich fixných prevádzkových výdavkov predpokladaných v podnikateľskom pláne, ak príslušné orgány nepožadujú úpravu tohto plánu.

  Správcovia EuFSP využívajú primerané a vhodné ľudské a technické zdroje, ktoré sú potrebné na riadne spravovanie EuFSP.

  Článok 11

  Pravidlá oceňovania aktív sú uvedené v stanovách EuFSP.

  Článok 12

  1.        Správcovia EuFSP sprístupňujú príslušnému orgánu domovského členského štátu výročnú správu za každý spravovaný EuFSP najneskôr do 6 mesiacov od konca účtovného obdobia. V správe sa opisuje zloženie portfólia EuFSP a činnosti vykonané za predchádzajúci rok. Obsahuje auditovanú účtovnú závierku EuFSP. Je vypracovaná v súlade s existujúcimi štandardmi v oblasti podávania správ a podmienkami dohodnutými medzi správcom EuFSP a investormi. Správcovia EuFSP poskytujú správu investorom na ich žiadosť. Správcovia EuFSP a investori sa môžu navzájom dohodnúť na poskytovaní ďalších informácií.

  2.        Výročná správa obsahuje aspoň tieto prvky:

  a)        prípadné údaje o celkových sociálnych vplyvoch, ktoré sa dosiahli investičnou politikou, a o metóde použitej na meranie týchto vplyvov;

  b)        výkaz o akýchkoľvek odpredajoch, ktoré sa uskutočnili v súvislosti s kvalifikovanými portfóliovými podnikmi;

  c)        opis toho, či sa odpredaje súvisiace s inými aktívami EuFSP, ktoré nie sú investované do kvalifikovaných portfóliových podnikov, uskutočnili na základe kritérií uvedených v článku 13 ods. 1 písm. e);

  d)        zhrnutie činností uvedených v článku 13 ods. 1 písm. k), ktoré vykonal správca EuFSP v súvislosti s kvalifikovanými portfóliovými podnikmi.

  da)      podrobné informácie o povahe a účele investícií iných, ako sú kvalifikované portfóliové investície uvedené v článku 4 ods. 1.

  3.        Ak sa od správcu EuFSP vyžaduje, aby zverejnil výročnú finančnú správu v súlade s článkom 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES v súvislosti s EuFSP, informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa môžu poskytnúť buď samostatne, alebo v doplnkovej časti výročnej finančnej správy.

  Článok 13

  1.        Správcovia EuFSP oznamujú svojim investorom pred ich investičným rozhodnutím aspoň tieto prvky:

  a)        totožnosť správcu EuFSP a akýchkoľvek iných poskytovateľov služieb, s ktorými má správca EuFSP uzavretú zmluvu v súvislosti so správou fondov, a opis ich povinností;

  b)        opis investičnej stratégie a cieľov EuFSP vrátane opisu druhov kvalifikovaných portfóliových podnikov a postup a kritériá, ktoré sa používajú na ich identifikáciu, investičné techniky, ktoré môže uplatňovať, a akékoľvek uplatniteľné investičné obmedzenia;

  c)        pozitívny sociálny vplyv, ktorý je cieľom investičnej politiky EuFSP, vrátane prípadných prognóz týchto vplyvov, ktoré možno primerane očakávať, a informácie o vplyve kritérií merania a metodiky, ktoré sa majú uplatňovať na každú investíciu, a v prípade dostupnosti aj o výkonnosti v tejto oblasti v minulosti;

  d)        metodiky, ktoré sa majú používať na meranie sociálnych vplyvov;

  e)        podrobné informácie o povahe a účele iných aktív, ako sú kvalifikované portfóliové podniky, a postup a kritériá, ktoré sa používajú na výber týchto aktív, okrem prípadu, keď ide o hotovosť alebo ekvivalenty hotovosti;

  f)         opis rizikového profilu EuFSP a akýchkoľvek rizík súvisiacich s aktívami, do ktorých môže fond investovať, alebo investičných techník, ktoré sa môžu uplatňovať;

  g)        opis postupu oceňovania EuFSP a cenovej metodiky oceňovania aktív vrátane metód používaných na oceňovanie kvalifikovaných portfóliových podnikov;

  h)        opis všetkých poplatkov, nákladov a výdavkov, ktoré priamo alebo nepriamo znášajú investori, a ich maximálnej výšky;

  i)         opis spôsobu výpočtu odmeny správcu EuFSP, ako aj zverejnenie ziskov fondu;

  j)         údaje o finančných výsledkoch EuFSP v minulosti, ak sú k dispozícii;

  k)        služby na podporu obchodnej činnosti a ostatné podporné činnosti, ktoré správca EuFSP poskytuje alebo zaobstaráva prostredníctvom tretích strán, aby sa uľahčil rozvoj, rast alebo iný aspekt priebežných operácií kvalifikovaných portfóliových podnikov, do ktorých EuFSP investuje, alebo v prípade, že sa tieto služby alebo činnosti neposkytujú, vysvetlenie tejto skutočnosti;

  l)         opis postupov, pomocou ktorých môže EuFSP zmeniť svoju investičnú stratégiu alebo investičnú politiku alebo obe.

  2.        Všetky informácie uvedené v odseku 1 musia byť nestranné, jednoznačné a nezavádzajúce. Musia byť aktuálne a musia byť predmetom pravidelného preskúmania.

  3.        Ak sa od správcu EuFSP vyžaduje zverejňovanie prospektu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES alebo v súlade s vnútroštátnym právom v súvislosti s EuFSP, informácie uvedené v tomto článku odseku 1 sa môžu poskytovať buď samostatne, alebo ako súčasť prospektu.

  4.        Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24, v ktorých určí:

  a)        obsah informácií uvedených v tomto článku ods. 1 písm. b) až e) a k);

  b)        spôsob, ako informácie uvedené v tomto článku ods. 1 písm. b) až e) a k) možno prezentovať jednotne, aby sa zabezpečila čo najvyššia úroveň porovnateľnosti.

  ba)      zásady, ktoré sa budú uplatňovať pri navrhovaní metód používaných na hodnotenie kvalifikovaného portfóliového podniku podľa odseku 1 písm. g).

  Článok 13a

  1.        Správca EuFSP zabezpečí, aby v súlade s týmto článkom bol pre každý EuFSP, ktorý spravuje, určený jeden depozitár.

  2.        Depozitárom môže byť len inštitúcia, ktorá podlieha regulácii obozretného podnikania a neustálemu dohľadu. Spadá do kategórie inštitúcie vymedzenej členskými štátmi ako oprávnenej na funkciu depozitára podľa článku 23 ods. 3 smernice 2009/65/ES.

  3.        Depozitár je zodpovedný za overovanie vlastníctva a vedenie záznamov o aktívach kvalifikovaného EuFSP.

  4.        Depozitár je voči EuFSP a jeho investorom zodpovedný za akékoľvek straty utrpené v dôsledku nedbalosti alebo úmyselného zlyhania.

  KAPITOLA III

  DOHĽAD A ADMINISTRATÍVNA SPOLUPRÁCA

  Článok 14

  1.        Správcovia EuFSP, ktorí plánujú používať označenie „európsky fond sociálneho podnikania“ na uvádzanie svojich EuFSP na trh, informujú o tomto zámere príslušný orgán svojho domovského členského štátu a poskytnú tieto informácie:

  a)        totožnosť osôb, ktoré skutočne vykonávajú činnosť spravovania EuFSP;

  b)        totožnosť EuFSP, ktorých podiely alebo akcie sa uvádzajú na trh, a ich investičné stratégie;

  c)        informácie o prijatých opatreniach na zabezpečenie dodržiavania súladu s požiadavkami kapitoly II;

  d)        zoznam členských štátov, v ktorých správca EuFSP plánuje uviesť na trh jednotlivé EuFSP.

  2.        Príslušný orgán domovského členského štátu udelí povolenie správcovi EuFSP len v prípade, ak je presvedčený, že sa splnili tieto podmienky:

  a)        vyžadované informácie uvedené v odseku 1 sú úplné;

  b)        opatrenia oznámené podľa ods. 1 písm. c) sú vhodné na účely dodržiavania súladu s požiadavkami kapitoly II.

  3.        Povolenie je platné na celom území Únie a umožňuje správcom EuFSP uvádzať na trh EuFSP pod označením „európsky fond sociálneho podnikania“, a to v rámci celej Únie.

  Článok 15

  Správca EuFSP aktualizuje informácie poskytované príslušnému orgánu domovského členského štátu v prípade, ak správca EuFSP plánuje:

  a)        uviesť na trh nový EuFSP;

  b)        uviesť na trh existujúci EuFSP, ak sa charakteristika podľa článku 14 ods. 1 zmenila.

  Článok 16

  1.        Ihneď po udelení povolenia správcovi EuFSP orgán domovského členského štátu oznámi skutočnosť, že správca EuFSP má povolenie, členským štátom uvedeným v súlade s článkom 14 ods. 1 písm. d) tohto nariadenia a ESMA.

  2.        Hostiteľské členské štáty uvedené v súlade s článkom 14 ods. 1 písm. d) tohto nariadenia nesmú uložiť správcovi EuFSP, ktorý získal povolenie v súlade s článkom 14, žiadne požiadavky ani administratívne postupy v súvislosti s uvádzaním jeho EuFSP na trh a nesmú vyžadovať ani schválenie uvádzania na trh pred jeho začatím.

  3.        Na zabezpečenie jednotného uplatňovania tohto článku ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov vymedzujúcich formát oznámenia.

  4.        ESMA predloží tento návrh vykonávacích technických noriem Komisii do ...[10]**.

  5.        Komisii sa udeľuje právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy uvedené v odseku 3 v súlade s postupom stanoveným v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

  Článok 17

  1.        ESMA vedie centrálnu databázu dostupnú pre verejnosť na internete, ktorá obsahuje zoznam všetkých EuFSP a správcov EuFSP, ktorí majú povolenie v Únii, ako aj krajín, v ktorých pôsobia, v súlade s týmto nariadením.

  2.        Orgán ESMA a príslušné orgány v členských štátoch informujú investorov, správcov investičných fondov a podniky o existencii EuFSP.

  Článok 18

  Príslušný orgán domovského členského štátu vykonáva dohľad nad dodržiavaním súladu s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení.

  Článok 19

  Príslušné orgány musia mať v súlade s vnútroštátnym právom všetky právomoci v oblasti dohľadu a vyšetrovania potrebné na výkon svojich funkcií. Musia mať najmä tieto právomoci:

  a)        požadovať prístup k akémukoľvek dokumentu v akejkoľvek forme a prijať alebo získať jeho kópiu;

  b)        požadovať od správcu EuFSP, aby im bezodkladne poskytol informácie;

  c)        požadovať od akejkoľvek osoby informácie súvisiace s činnosťami správcu EuFSP alebo s činnosťami EuFSP;

  d)        vykonávať kontroly na mieste s predchádzajúcim oznámením alebo bez neho;

  e)        prijímať vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby správca EuFSP aj naďalej spĺňal požiadavky stanovené v tomto nariadení;

  f)         vydať príkaz s cieľom zabezpečiť, aby správca EuFSP dodržiaval požiadavky stanovené v tomto nariadení a aby sa zdržal opakovania akéhokoľvek konania, ktoré môže predstavovať porušenie tohto nariadenia.

  Článok 20

  1.        Členské štáty stanovia predpisy o sankciách platných v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie sú účinné, primerané a odrádzajúce.

  2.        Členské štáty do ...[11]* oznámia Komisii a ESMA pravidlá podľa odseku 1. Komisii a ESMA bezodkladne oznámia ich akúkoľvek následnú zmenu a doplnenie.

  Článok 21

  1.        Príslušný orgán domovského členského štátu prijíma primerané opatrenia uvedené v odseku 2 v prípade, ak správcovia EuFSP:

  a)        nedodržiavajú požiadavky, ktoré sa vzťahujú na zloženie portfólia v súlade s článkom 5;

  b)        neuvádzajú EuFSP na trh tak, že ich ponúkajú oprávneným investorom v súlade s článkom 6;

  c)        používajú označenie „európsky fond sociálneho podnikania“ bez toho, aby mali povolenie od príslušného orgánu svojho domovského členského štátu v súlade s článkom 14.

  2.        V prípadoch uvedených v odseku 1 príslušný orgán domovského členského štátu prijíma v prípade potreby tieto opatrenia:

  a)        zakáže používanie označenia „európsky fond sociálneho podnikania“ na účely uvádzania na trh jedného alebo viacerých EuFSP správcu EuFSP;

  b)        vyradí správcu EuFSP z registra.

  3.        Príslušné orgány domovského členského štátu bezodkladne informujú príslušné orgány hostiteľských členských štátov uvedených v súlade s článkom 14 ods. 1 písm. d) a ESMA o vyradení správcu EuFSP z registra podľa tohto článku ods. 1 písm. b).

  4.        Právo uvádzať na trh v Únii jeden alebo viaceré EuFSP pod označením „európske fondy sociálneho podnikania“ zanikne s okamžitou platnosťou od dátumu rozhodnutia príslušného orgánu uvedeného v odseku 2 písm. a) alebo b).

  Článok 22

  1.        Príslušné orgány spolupracujú s orgánom ESMA na účely tohto nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010.

  2.        Príslušné orgány bezodkladne poskytnú orgánu ESMA všetky informácie potrebné na plnenie jeho povinností v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010. ESMA a príslušné orgány si predovšetkým vymieňajú všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na identifikáciu a nápravu porušení tohto nariadenia.

  2a.      V prípade, že príslušné orgány nedosiahnu dohodu o vykonávaní svojich povinností podľa tohto nariadenia, každý z dotknutých orgánov môže vec postúpiť na mediáciu ESMA podľa článku 19 nariadenia 1095/2010/EÚ.

  Článok 23

  1.        Všetky osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre príslušné orgány alebo ESMA, ako aj audítori a odborníci poverení príslušnými orgánmi a ESMA, sú viazaní povinnosťou zachovávať služobné tajomstvo. Žiadne dôverné informácie, ktoré uvedené osoby získajú pri výkone svojich povinností, sa nesmú poskytnúť žiadnej osobe ani orgánu, s výnimkou informácií poskytovaných v súhrnnej alebo zovšeobecnenej podobe, pri ktorých nie je možné identifikovať jednotlivých správcov EuFSP a jednotlivé EuFSP, bez toho, aby boli dotknuté prípady, na ktoré sa vzťahuje trestné právo a konania podľa tohto nariadenia.

  2.        Príslušným orgánom členských štátov alebo ESMA sa nesmie brániť vo výmene informácií v súlade s týmto nariadením alebo s inými právnymi predpismi Únie vzťahujúcimi sa na správcov EuFSP a EuFSP.

  3.        V prípade, ak príslušné orgány a ESMA získajú dôverné informácie v súlade s odsekom 1, môžu ich použiť len počas výkonu svojich povinností a na účely administratívnych a súdnych konaní.

  KAPITOLA IV

  PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  Článok 24

  1.        Právomoc prijímať delegované akty udelená Komisii podlieha podmienkam ustanoveným v tomto článku.

  2.        Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 3, článku 3 ods. 2, článku 8 ods. 5, článku 9 ods. 2 a v článku 13 ods. 4 sa udeľuje Komisii na obdobie štyroch rokov, a to odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomocí najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto štvorročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

  3.        Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomoci uvedené v článku 2 ods. 3, článku 3 ods. 2, článku 8 ods. 5, článku 9 ods. 2 a v článku 13 ods. 4 kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní právomoci sa ukončuje delegovanie právomoci, ktorá je v ňom uvedená. Odvolanie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po uverejnení uvedeného rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nemá vplyv na platnosť akýchkoľvek už účinných delegovaných právnych aktov.

  4.        Komisia o delegovanom akte ihneď po jeho prijatí informuje súčasne Európsky parlament a Radu.

  5.        Delegovaný akt nadobudne účinnosť len v prípade, ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov od jeho oznámenia Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím tejto lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o tom, že nemajú v úmysle vzniesť námietku. Táto lehota sa na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady predĺži o tri mesiace.

  Článok 25

  1.        Komisia toto nariadenie preskúma do [12]*. Preskúmanie zahŕňa všeobecný prieskum fungovania pravidiel tohto nariadenia a skúsenosti získané pri ich uplatňovaní vrátane:

  a)        rozsahu, v ktorom správcovia EuFSP používajú označenie „európsky fond sociálneho podnikania“ v rôznych členských štátoch, či už na domácom alebo cezhraničnom základe;

  aa)      analýzy geografického umiestnenia EuFSP a kvalifikovaných portfóliových podnikov, do ktorých investujú;

  b)        používania rôznych kvalifikovaných investícií zo strany EuFSP a aký to má vplyv na rozvoj sociálnych podnikov v rámci Únie;

  ba)      vhodnosti zriadenia európskej značky pre sociálne podniky;

  c)        praktického uplatňovania kritérií na identifikáciu kvalifikovaných portfóliových podnikov a jeho vplyvu na rozvoj sociálnych podnikov v rámci Únie a ich pozitívneho sociálneho vplyvu;

  ca)      analýzy postupov uplatňovaných správcami EuFSP s cieľom zmerať pozitívny sociálny vplyv dosiahnutý kvalifikovanými portfóliovými podnikmi uvedenými v článku 9 a posúdenia realizovateľnosti zavedenia harmonizovaných noriem na meranie sociálneho vplyvu na úrovni Únie spôsobom, ktorý je v súlade so sociálnou politikou Únie;

  d)        rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia vrátane možnosti rozšírenia uvádzania EuFSP na trh pre maloobchodných investorov a dodatočných záruk na ochranu investorov, ktoré by takéto rozšírenie rozsahu zahŕňalo;

  da)      praktického uplatňovania režimu depozitára pre EuFSP a jeho vplyvu;

  db)      vhodnosti doplniť toto nariadenie o európsky daňový rámec zameraný na podporu sociálneho podnikania.

  2.        Po preskúmaní podľa odseku 1 a po konzultácii s ESMA Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, ktorú v prípade potreby doplní o legislatívny návrh.

  Článok 25a

  Orgán ESMA do ...[13]** posúdi personálne potreby a potreby týkajúce sa zdrojov, ktoré vyplývajú z vykonávania jeho právomocí a úloh v súlade s týmto nariadením, a predloží správu Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

  Článok 25b

  Zmena a doplnenie smernice 2009/65/ES

  V článku 50 ods. 1 smernice 2009/65/ES sa vkladá tento bod:

  „(i) Európsky fond sociálneho podnikania podľa definície v článku 3 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2012 z … o európskom fonde sociálneho podnikania[14], až do výšky maximálne 10 %.“

  Článok 26

  Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

  Uplatňuje sa od 22. júla 2013 s výnimkou článku 2 ods. 3, článku 3 ods. 2, článku 8 ods. 5, článku 9 ods. 2 a článku 13 ods. 4, ktoré sa uplatňujú od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

  Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

  V Bruseli

  Za Európsky parlament                                Za Radu

  predseda                                                       predseda

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
  • [2] * Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.
  • [3]           Ú. v. EÚ C ..., s...
  • [4]           Ú. v. EÚ C , , s. .
  • [5]           Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32.
  • [6]           Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1.
  • [7]           Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.
  • [8]           Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.
  • [9]           Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.
  • [10] *         Ú. v.: vložte prosím dátum: 9 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
  • [11] *          Ú. v.: vložte prosím dátum: 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
  • [12] *          Ú. v.: vložte prosím dátum: štyroch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
  • [13] *          Ú. v.: Vložte, prosím, dátum: jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
  • [14]           Ú. v. EÚ L ...

  STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (25.4.2012)

  pre Výbor pre hospodárske a menové veci

  k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych fondoch sociálneho podnikania
  (COM(2011)0862 – C7‑0489/2011 – 2011/0418(COD))

  Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Pervenche Berès

  POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

  Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (1) Keďže sa investori čoraz viac snažia dosahovať sociálne ciele a neusilujú sa len o finančné výnosy, v Únii sa vytvára trh so sociálnymi investíciami, ktorý sčasti tvoria investičné fondy zamerané na sociálne podniky. Takéto investičné fondy poskytujú financovanie sociálnym podnikom, ktoré pôsobia ako stimuly sociálnych zmien tým, že ponúkajú inovačné riešenia sociálnych problémov a cenným spôsobom prispievajú k plneniu cieľov stratégie Európa 2020.

  (1) Keďže sa investori čoraz viac snažia dosahovať sociálne ciele a neusilujú sa len o finančné výnosy, v Únii sa vytvára trh so sociálnymi investíciami, ktorý sčasti tvoria investičné fondy zamerané na sociálne podniky. Takéto investičné fondy poskytujú financovanie sociálnym podnikom, ktoré pôsobia ako stimuly sociálnych zmien tým, že ponúkajú inovačné riešenia sociálnych problémov, pomáhajú riešiť sociálne následky finančnej krízy a cenným spôsobom prispievajú k plneniu cieľov stratégie Európa 2020.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 8

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (8) Sociálne podniky zahŕňajú širokú škálu podnikov, ktoré majú rôzne právne formy a ktoré poskytujú sociálne služby alebo tovar zraniteľným alebo marginalizovaným osobám. Takéto služby zahŕňajú prístup k bývaniu, zdravotnej starostlivosti, pomoci pre staršie osoby alebo osoby so zdravotným postihnutím, starostlivosti o deti, zamestnaniu a odbornej príprave, ako aj riadeniu závislosti. Sociálne podniky zahŕňajú aj podniky, ktorých metóda produkcie tovaru alebo služieb sleduje sociálny cieľ, ale ktorých činnosti nemusia byť obmedzené na poskytovanie sociálnych tovarov alebo služieb. Tieto činnosti zahŕňajú sociálnu a profesijnú integráciu prostredníctvom prístupu k zamestnaniu pre osoby znevýhodnené najmä z dôvodu nedostatočnej kvalifikácie alebo sociálnych či profesijných problémov vedúcich k vylúčeniu a marginalizácii.

  (8) Sociálne podniky zahŕňajú širokú škálu podnikov, ktoré majú rôzne právne formy a ktoré poskytujú sociálne služby alebo tovar zraniteľným alebo marginalizovaným osobám s cieľom podporiť a zabezpečiť rovnaký prístup k tomuto tovaru a službám. Takéto služby okrem iného zahŕňajú boj proti chudobe, prístup k bývaniu, zdravotnej starostlivosti, pomoci pre staršie osoby alebo osoby so zdravotným postihnutím, starostlivosti o deti, prístup k vzdelávaniu vrátane vzdelávania v rannom veku dieťaťa, zamestnaniu a odbornej príprave, ako aj riadeniu závislosti. Sociálne podniky zahŕňajú aj podniky, ktorých metóda produkcie tovaru alebo služieb sleduje sociálny cieľ, ale ktorých činnosti nemusia byť obmedzené na poskytovanie sociálnych tovarov alebo služieb. Tieto činnosti okrem iného zahŕňajú sociálnu a profesijnú integráciu prostredníctvom prístupu k zamestnaniu pre osoby znevýhodnené najmä z dôvodu nedostatočnej kvalifikácie alebo sociálnych či profesijných problémov vedúcich k vylúčeniu a marginalizácii.

  Odôvodnenie

  Chudoba je nepochybne hlavnou príčinou sociálneho vylúčenia a ostatných sociálnych nedostatkov.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 23

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (23) Na účely účinného dohľadu nad stanovenými požiadavkami by sa v tomto nariadení mal stanoviť aj proces cezhraničných oznámení medzi príslušnými orgánmi dohľadu, ktorý sa má spustiť registráciou správcu EuFSP v jeho domovskom členskom štáte.

  (23) Na účely účinného dohľadu nad stanovenými požiadavkami by sa v tomto nariadení mal stanoviť aj automatický proces cezhraničných oznámení medzi príslušnými orgánmi dohľadu, ktorý sa má spustiť registráciou správcu EuFSP v jeho domovskom členskom štáte. Príslušné orgány v domovskom a hostiteľskom členskom štáte a ESMA by si tiež mali automaticky vymieňať informácie o dohľade.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 27

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (27) Informácie o dohľade by sa mali vymieňať medzi príslušnými orgánmi v domovskom a hostiteľskom členskom štáte a ESMA.

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Toto nariadenie sa uplatňuje na správcov podnikov kolektívneho investovania podľa vymedzenia v článku 3 ods. 1 písm. b), ktorí sú usadení v Únii a ktorí podliehajú povinnosti registrácie príslušnými orgánmi vo svojich domovských členských štátoch v súlade s článkom 3 ods. 3 písm. a) smernice 2011/61/ES, za predpokladu, že títo správcovia spravujú portfóliá EuFSP, ktorých celková hodnota spravovaných aktív nepresahuje hraničnú hodnotu 500 miliónov EUR, alebo v prípade členských štátov, v ktorých euro nie je oficiálnou menou, zodpovedajúcu hodnotu v národnej mene k dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

  1. Toto nariadenie sa uplatňuje na správcov podnikov kolektívneho investovania podľa vymedzenia v článku 3 ods. 1 písm. b), ktorí sú usadení v Únii a ktorí podliehajú povinnosti registrácie príslušnými orgánmi vo svojich domovských členských štátoch v súlade s článkom 3 ods. 3 písm. a) smernice 2011/61/ES, za predpokladu, že títo správcovia spravujú portfóliá EuFSP, ktorých celková hodnota spravovaných aktív nepresahuje hraničnú hodnotu 500 miliónov EUR, alebo v prípade členských štátov, v ktorých euro nie je oficiálnou menou, zodpovedajúcu hodnotu v národnej mene k dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

   

  Pokiaľ ide o investície EuFSP do kvalifikovaných portfóliových podnikov zabezpečujúcich sociálne bývanie a ostatných sociálne relevantných sektorov s vysokou mierou investícií, v jednotlivých prípadoch sa môže stanoviť vyššia hraničná hodnota.

  Odôvodnenie

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložila Európska sieť miest a regiónov za sociálne hospodárstvo s cieľom zaistiť pružnosť v prípade určitých typov podnikov s pozitívnym sociálnym vplyvom, ale s vyššou kapitálovou intenzitou.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  3. Komisia je v súlade s článkom 24 splnomocnená prijímať delegované akty, v ktorých určí metódy výpočtu hraničnej hodnoty uvedenej v tomto článku odseku 1 a metódy priebežného monitorovania dodržiavania tejto hraničnej hodnoty.

  3. Komisia je v súlade s článkom 24 splnomocnená prijímať delegované akty, v ktorých určí metódy výpočtu primeraných hraničných hodnôt uvedených v tomto článku odseku 1 a metódy priebežného monitorovania dodržiavania tejto hraničnej hodnoty.

  Odôvodnenie

  Je potrebné stanoviť objektívne kritériá pre vyššie hraničné hodnoty súvisiace s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, ktorý predložila Európska sieť miest a regiónov za sociálne hospodárstvo s cieľom zaistiť pružnosť v prípade určitých typov podnikov s pozitívnym sociálnym vplyvom, ale s vyššou kapitálovou intenzitou.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 1 – písmeno c – pododsek 1a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  V prípade dlhov alebo pôžičiek uvedených v písm. c) bode ii) a iv) sa stanovia úroky na takej úrovni, ktorá neohrozí dosiahnutie prvoradého sociálneho cieľa kvalifikovaného portfóliového podniku tým, že obmedzí opätovné investovanie ziskov.

  Odôvodnenie

  Zatiaľ čo sociálne podniky by mali byť schopné využívať dlhové nástroje, toto ustanovenie bráni tomu, aby boli úrokové sadzby v rozpore s dosiahnutím ich prvoradého sociálneho cieľa.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 1 – písmeno d – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  d) „kvalifikovaný portfóliový podnik“ je podnik, ktorý v čase investície z EuFSP nie je kótovaný na regulovanom trhu, ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 1 bode 14 smernice 2004/39/ES, ktorý má buď ročný obrat, ktorý nepresahuje 50 miliónov EUR, alebo jeho ročná súvaha celkovo nepresahuje 43 miliónov EUR, ktorý samotný nie je podnikom kolektívneho investovania a ktorý:

   

  d) „kvalifikovaný portfóliový podnik“ je podnik, ktorý samotný nie je podnikom kolektívneho investovania a ktorý v čase investície z EuFSP nie je kótovaný na regulovanom trhu, ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 1 bode 14 smernice 2004/39/ES, ktorý okrem prípadu podnikov zabezpečujúcich sociálne bývanie alebo iné sociálne oblasti s vysokou intenzitou investovania má buď ročný obrat, ktorý nepresahuje 50 miliónov EUR, alebo jeho ročná súvaha celkovo nepresahuje 43 miliónov EUR, a ktorý:

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 1 – písmeno d – bod i

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  i) si za svoj prvotný cieľ kladie dosiahnuť merateľné pozitívne sociálne vplyvy v súlade so svojimi stanovami alebo akýmkoľvek iným záväzným dokumentom, ktorým sa zriaďuje podnik, ak:

   

  i) v súlade so svojimi stanovami alebo akýmkoľvek iným záväzným dokumentom, ktorým sa zriaďuje podnik, si za svoj prvotný cieľ kladie dosiahnuť merateľné pozitívne sociálne vplyvy, a nie vytváranie ziskov pre svojich vlastníkov, členov a akcionárov, ak:

   

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 1 – písmeno d – bod i – zarážka 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  - podnik poskytuje služby alebo tovar zraniteľným alebo marginalizovaným osobám alebo

  – podnik poskytuje spoločensky prospešné služby alebo tovar a/alebo

   

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 1 – písmeno d – bod ii

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  ii) nerozdeľuje svoje zisky, ale používa ich na dosiahnutie svojho prvotného cieľa, a má zavedené vopred určené postupy a pravidlá pre všetky okolnosti, keď sa zisky rozdeľujú akcionárom a vlastníkom;

  ii) reinvestuje svoje zisky na dosiahnutie svojho prvotného cieľa a má zavedené vopred určené postupy a pravidlá pre všetky okolnosti, keď sa zisky rozdeľujú; takéto pravidlá zabezpečujú, aby rozdeľovanie ziskov nemohlo ohroziť prvotný cieľ;

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 1 – písmeno d – bod iii

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  iii) je spravovaný zodpovedne a transparentne, najmä zapájaním pracovníkov, zákazníkov a zainteresovaných strán, ktorých sa týkajú jeho obchodné činnosti.

  iii) je spravovaný v podnikateľskom duchu, zodpovedne a transparentne, najmä zapájaním pracovníkov, zákazníkov a/alebo zainteresovaných strán, ktorých sa týkajú jeho obchodné činnosti.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 2a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  2a. Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24, v ktorých špecifikuje kritériá pre identifikáciu kvalifikovaných portfóliových podnikov zabezpečujúcich sociálne bývanie a iné sociálne oblasti s vysokou intenzitou investovania, ako aj primerané hraničné hodnoty pre obrat a celkovú ročnú súvahu, ktoré sa použijú na účely odseku 1 písm. d).

  Odôvodnenie

  Je potrebné stanoviť objektívne kritériá pre vyššie hraničné hodnoty súvisiace s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, ktorý predložila Európska sieť miest a regiónov za sociálne hospodárstvo s cieľom zabezpečiť pružnosť v prípade určitých typov podnikov s pozitívnym sociálnym vplyvom, ale s vyššou investičnou intenzitou.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

  Návrh nariadenia

  Článok 7 – písmeno c

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  c) vykonávajú svoje obchodné činnosti, aby podporovali najlepšie záujmy EuFSP, ktoré spravujú, investorov do týchto EuFSP a integritu trhu;

  c) vykonávajú svoje obchodné činnosti, aby podporovali pozitívny sociálny vplyv kvalifikovaných portfóliových podnikov, do ktorých investovali, najlepšie záujmy EuFSP, ktoré spravujú, investorov do týchto EuFSP a integritu trhu;

  Odôvodnenie

  Správcovia EuFSP by mali za prioritu stanoviť dosiahnutie pozitívneho sociálneho vplyvu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

  Návrh nariadenia

  Článok 7 – písmeno d

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  d) pri výbere a priebežnom monitorovaní investícií v kvalifikovaných portfóliových podnikoch uplatňujú vysokú mieru starostlivosti;

  d) pri výbere a priebežnom monitorovaní investícií v kvalifikovaných portfóliových podnikoch a ich pozitívneho sociálneho vplyvu uplatňujú vysokú mieru starostlivosti;

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

  Návrh nariadenia

  Článok 21 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  3. Príslušné orgány domovského členského štátu informujú príslušné orgány hostiteľských členských štátov uvedených v súlade s článkom 14 ods. 1 písm. d) o vyradení správcu EuFSP z registra podľa tohto článku ods. 1 písm. b).

  3. Príslušné orgány domovského členského štátu bezodkladne informujú príslušné orgány hostiteľských členských štátov uvedených v súlade s článkom 14 ods. 1 písm. d) a ESMA o vyradení správcu EuFSP z registra podľa tohto článku ods. 1 písm. b).

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

  Návrh nariadenia

  Článok 25 – odsek 1 – písmeno c

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  c) praktického uplatňovania kritérií na identifikáciu kvalifikovaných portfóliových podnikov a jeho vplyvu na rozvoj sociálnych podnikov v rámci Únie;

  c) praktického uplatňovania kritérií na identifikáciu kvalifikovaných portfóliových podnikov a jeho vplyvu na rozvoj sociálnych podnikov v rámci Únie a ich pozitívneho sociálneho vplyvu;

  POSTUP

  Názov

  Európske fondy sociálneho podnikania

  Referenčné čísla

  COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD)

  Gestorský výbor

                 dátum oznámenia na schôdzi

  ECON

  17.1.2012

   

   

   

  Výbory požiadané o stanovisko

                 dátum oznámenia na schôdzi

  EMPL

  20.4.2012

   

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  24.4.2012

   

   

   

  Dátum prijatia

  24.4.2012

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  25

  16

  2

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Edit Bauer, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Jelko Kacin, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu, Emilie Turunen

  STANOVISKO Výboru pre právne veci (27.4.2012)

  pre Výbor pre hospodárske a menové veci

  k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych fondoch sociálneho podnikania
  (COM(2011)0862 – C7‑0489/2011 – 2011/0418(COD))

  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Dimitar Stoyanov

  STRUČNÉ ODÔVODNENIE

  Návrhom nariadenia sa vytvára právny rámec, v rámci ktorého možno rôznym investičným fondom udeliť označenie „európsky fond sociálneho podnikania“ a príslušné „povolenie“. Cieľom je vytvoriť európske odvetvie investovania do právnických osôb vykonávajúcich neziskové činnosti zamerané na plnenie rozličných cieľov sociálnej povahy.

  V návrhu nariadenia sú stanovené kritériá z hľadiska disponibilných aktív, ktoré fond musí splniť, aby mu bolo udelené uvedené označenie a povolenie. Zavádzajú sa v ňom aj požiadavky, ktoré správcovia fondov sociálneho podnikania musia dodržiavať, a obmedzenia investovania aktív fondu.

  Treba poznamenať, že už existujú dve smernice týkajúce sa investičných fondov: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES. Tieto smernice obsahujú pravidlá upravujúce investičné fondy a ich správu a pravidlá uplatniteľné na investorov v týchto fondoch. Cieľom tohto stanoviska je zabezpečiť, aby bol návrh nariadenia v súlade s týmito platnými legislatívnymi aktmi.

  POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

  Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 18a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  V záujme zaručenia jasnosti a transparentnosti je ďalej rovnako potrebné, aby správcovia EuFSP oznamovali investorom a všetkým vlastníkom svoje prípadné prepojenie na politické strany a organizácie, ako aj informácie o odborných skúsenostiach získaných v minulosti a špecifických skúsenostiach získaných pri správe EuFSP.

  Odôvodnenie

  Vzhľadom na ciele EuFSP je vhodné zamedziť tomu, aby jeho riadenie umožňovalo mechanizmus rozdeľovania ziskov medzi členov politických strán. Akékoľvek prípadné väzby medzi politickými stranami alebo organizáciami a správcami treba oznámiť investorom.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  а) „európsky fond sociálneho podnikania“ (EuFSP) je podnik kolektívneho investovania, ktorý investuje najmenej 70 percent svojich celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu do aktív, ktoré sú kvalifikovanými investíciami;

  а) „európsky fond sociálneho podnikania“ (EuFSP) je podnik kolektívneho investovania, ktorý investuje najmenej 70 percent svojich celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu do aktív, ktoré sú kvalifikovanými investíciami, bez ohľadu na to, či tento podnik kolektívneho investovania je otvoreným alebo uzavretým fondom;

  Odôvodnenie

  Objasnenie znenia s cieľom vyplniť právnu medzeru, ktorá by viedla k jeho subjektívnemu výkladu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (а) „európsky fond sociálneho podnikania“ (EuFSP) je podnik kolektívneho investovania, ktorý investuje najmenej 70 percent svojich celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu do aktív, ktoré sú kvalifikovanými investíciami;

  (а) „európsky fond sociálneho podnikania“ (EuFSP) je podnik kolektívneho investovania, ktorý investuje najmenej 70 percent kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu do aktív, ktoré sú kvalifikovanými investíciami;

  Odôvodnenie

  Odôvodnenie sa týka iba bulharskej verzie.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 1 – písmeno d – bod ii

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (ii) nerozdeľuje svoje zisky, ale používa ich na dosiahnutie svojho prvotného cieľa, a má zavedené vopred určené postupy a pravidlá pre všetky okolnosti, keď sa zisky rozdeľujú akcionárom a vlastníkom;

  (ii) používa svoje zisky hlavne na dosiahnutie svojho prvotného cieľa a opätovne ich investuje do spoločnosti bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nasledujúceho bodu;

  Odôvodnenie

  Cieľom návrhu nariadenia je prostredníctvom investícií pomáhať podnikom, ktoré sledujú sociálne ciele a ktorých hlavným cieľom nie je zisk, ale skôr rozvoj ich vlastných sociálnych aktivít. Na druhej strane sa však nesmie zabudnúť na záujmy investorov, ktorí sa predovšetkým snažia docieliť zisk. Z tohto dôvodu treba bod ii) rozčleniť do dvoch bodov tak, aby sa jasne stanovilo, že podniky sociálneho charakteru sa musia snažiť opätovne investovať zisky, ktoré získavajú zo svojej činnosti, a zároveň dohliadať na rentabilitu svojich investícií.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 1 – písmeno d – bod iia (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (iia) má zavedené presné postupy pre všetky situácie, v ktorých sa zisky rozdeľujú akcionárom a vlastníkom, aby sa zaručila rentabilita investícií EuFSP, najmä poskytnutím preferenčného prístupu pri rozdeľovaní ziskov súvisiacich s investíciami EuFSP;

  Odôvodnenie

  Cieľom návrhu nariadenia je prostredníctvom investícií pomáhať podnikom, ktoré sledujú sociálne ciele a ktorých hlavným cieľom nie je zisk, ale skôr rozvoj ich vlastných sociálnych aktivít. Na druhej strane sa však nesmie zabudnúť na záujmy investorov, ktorí sa predovšetkým snažia docieliť zisk. Z tohto dôvodu treba bod ii) rozčleniť do dvoch bodov tak, aby sa jasne stanovilo, že podniky sociálneho charakteru sa musia snažiť opätovne investovať zisky, ktoré získavajú zo svojej činnosti, a zároveň dohliadať na rentabilitu svojich investícií.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 1 – písmeno d – bod iii

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  je spravovaný zodpovedne a transparentne, najmä zapájaním pracovníkov, zákazníkov a zainteresovaných strán, ktorých sa týkajú jeho obchodné činnosti.

  (iii) je spravovaný zodpovedne a transparentne, najmä tým, že sa v právnych dokumentoch týkajúcich sa založenia podniku predvída možnosť zapojenia pracovníkov a zainteresovaných strán, ktorých sa týkajú jeho obchodné činnosti, do riadenia podniku.

  Odôvodnenie

  Cieľom pôvodného textu je zabezpečiť, aby sa osoby, ktoré sú priamo zamestnané v sociálnom podniku alebo ktorých sa týkajú jeho činnosti, zúčastňovali na jeho riadení. Cieľom PDN je rozšíriť a posilniť toto ustanovenie tým, že sa zavádza požiadavka týkajúca sa začlenenia tejto účasti do stanov podniku. Nie je vhodné zapájať klientov do riadenia podniku.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 1 – písmeno g

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (g) „viazaný kapitál“ je akýkoľvek záväzok, na základe ktorého je osoba povinná nadobudnúť podiel v EuFSP alebo uskutočniť kapitálové príspevky do EuFSP;

  Netýka sa slovenskej verzie.

  Odôvodnenie

  (Netýka sa slovenskej verzie.)

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

  Návrh nariadenia

  Článok 5 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Správcovia EuFSP zabezpečujú, aby sa pri nadobúdaní iných aktív ako kvalifikovaných investícií nepoužilo viac ako 30 percent celkových kapitálových príspevkov EuFSP a nevyplateného viazaného kapitálu na nadobudnutie aktív iných ako kvalifikované investície; krátkodobé držby hotovosti a ekvivalentov hotovosti sa na účel výpočtu tohto obmedzenia nezohľadňujú.

  Netýka sa slovenskej verzie.

  Odôvodnenie

  (Netýka sa slovenského znenia.)

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

  Návrh nariadenia

  Článok 11 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Pravidlá oceňovania aktív sú uvedené v stanovách EuFSP.

  Netýka sa slovenskej verzie.

  Odôvodnenie

  (Netýka sa slovenskej verzie.)

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

  Návrh nariadenia

  Článok 13 – odsek 1 – písmeno ia (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (ia) zoznam odborných činností vykonávaných v minulosti alebo v súčasnosti správcom a súvisiacich s riadením EuFSP a zoznam oblastí, v ktorých boli tieto odborné činnosti vykonávané;

  Odôvodnenie

  Je vhodné zaručiť maximálnu transparentnosť, pokiaľ ide o osobu správcu a jeho odbornosť.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

  Návrh nariadenia

  Článok 13 – odsek 1 – písmeno ib (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (ib) prípadné väzby na politické strany alebo organizácie, ako aj členstvo alebo úlohy v nich, tak v súčasnosti, ako aj v minulosti;

  Odôvodnenie

  Aby boli splnené požiadavky jasnosti a transparentnosti, je potrebné, aby mal investor aktuálne informácie o prípadných väzbách medzi správcom a politickými stranami alebo organizáciami.

  POSTUP

  Názov

  Európske fondy sociálneho podnikania

  Referenčné čísla

  COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD)

  Gestorský výbor

  dátum oznámenia na schôdzi

  ECON

  17.1.2012

   

   

   

  Výbory požiadané o stanovisko

  dátum oznámenia na schôdzi

  JURI

  17.1.2012

   

   

   

  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

  dátum menovania

  Dimitar Stoyanov

  25.1.2012

   

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  26.3.2012

   

   

   

  Dátum prijatia

  26.4.2012

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania:

  +:

  –:

  0:

  22

  2

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Axel Voss

  Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Karin Kadenbach

  POSTUP

  Názov

  Európske fondy sociálneho podnikania

  Referenčný dokument

  COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD)

  Dátum predloženia v EP

  7.12.2011

   

   

   

  Gestorský výbor

                 dátum oznámenia na schôdzi

  ECON

  17.1.2012

   

   

   

  Výbory požiadané o stanovisko

                 dátum oznámenia na schôdzi

  EMPL

  20.4.2012

  IMCO

  17.1.2012

  JURI

  17.1.2012

   

  Bez predloženia stanoviska

                 dátum rozhodnutia

  IMCO

  29.2.2012

   

   

   

  Spravodajkyňa

                 dátum vymenovania

  Sophie Auconie

  25.10.2011

   

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  20.3.2012

  26.4.2012

   

   

  Dátum prijatia

  31.5.2012

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  37

  4

  2

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Burkhard Balz, Elena Băsescu, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Sophie Auconie, Thijs Berman, Vicky Ford, Danuta Maria Hübner, Olle Ludvigsson, Mario Mauro, Theodoros Skylakakis

  Náhradník (čl. 187 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

  Margrete Auken

  Dátum predloženia

  6.6.2012