Διαδικασία : 2011/0229(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0199/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0199/2012

Συζήτηση :

PV 10/09/2012 - 22
CRE 10/09/2012 - 22

Ψηφοφορία :

PV 11/09/2012 - 10.9
CRE 11/09/2012 - 10.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 02/04/2014 - 18.7
CRE 02/04/2014 - 18.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0312
P7_TA(2014)0262

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
WORD 536k
13.6.2012
PE 478.718v02-00 A7-0199/2012

σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 όσον αφορά την ηλεκτρονική αναγνώριση των βοοειδών και τη διαγραφή των διατάξεων σχετικά με την προαιρετική επισήμανση του βοείου κρέατος

(COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – 2011/0229(COD))

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Εισηγήτρια: Sophie Auconie

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 όσον αφορά την ηλεκτρονική αναγνώριση των βοοειδών και τη διαγραφή των διατάξεων σχετικά με την προαιρετική επισήμανση του βοείου κρέατος

(COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – 2011/0229(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0525) και την τροποποιημένη πρόταση (COM(2012)0162)),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 43 παράγραφος 2 και το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0114/2012),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 2011(1),

–   αφού διαβουλεύθηκε με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0199/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως εμφαίνεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία   1

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 όσον αφορά την ηλεκτρονική αναγνώριση των βοοειδών και τη διαγραφή των διατάξεων σχετικά με την προαιρετική επισήμανση του βοείου κρέατος

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 όσον αφορά την ηλεκτρονική αναγνώριση των βοοειδών και τη διαγραφή των διατάξεων σχετικά με το σύστημα προαιρετικής επισήμανσης του βοείου κρέατος

Αιτιολόγηση

Έστω και αν καλό θα ήταν να καταργηθεί το «σύστημα» προαιρετικής επισήμανσης (με συγγραφή υποχρεώσεων, κυρώσεις κ.λπ.), το σύστημα αυτό υπάρχει. Πρέπει από τούδε να προσδιοριστούν οι γενικοί κανόνες προκειμένου να οριοθετηθεί και να προστατεύονται οι καταναλωτές (αντικειμενικές, επαληθεύσιμες από τις αρμόδιες αρχές και κατανοητές για τον καταναλωτή αναφορές). Οι γενικοί αυτοί κανόνες συμπληρώνουν την οριζόντια νομοθεσία σχετικά με την επισήμανση.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Η ιχνηλασιμότητα του βοείου κρέατος στην πηγή μέσω της αναγνώρισης και της καταγραφής είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επισήμανση της καταγωγής σε όλη την τροφική αλυσίδα για την εξασφάλιση της προστασίας του καταναλωτή και της δημόσιας υγείας.

(4) Η ιχνηλασιμότητα του βοείου κρέατος στην πηγή μέσω της αναγνώρισης και της καταγραφής είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επισήμανση της καταγωγής σε όλη την τροφική αλυσίδα. Τα μέτρα αυτά εξασφαλίζουν την προστασία του καταναλωτή και της δημόσιας υγείας και προάγουν την εμπιστοσύνη του καταναλωτή.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 και, ειδικότερα, η αναγνώριση των βοοειδών και η προαιρετική επισήμανση του βοείου κρέατος αναφέρονται ως «υποχρεώσεις πληροφόρησης με ειδική σημασία από την άποψη του φόρτου που επιβάλλεται στις επιχειρήσεις» στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με ένα «Πρόγραμμα δράσης για τη μείωση του διοικητικού φόρτου στην ΕΕ».

(5) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 και, ειδικότερα, η αναγνώριση των βοοειδών και το σύστημα προαιρετικής επισήμανσης του βοείου κρέατος αναφέρονται ως «υποχρεώσεις πληροφόρησης με ειδική σημασία από την άποψη του φόρτου που επιβάλλεται στις επιχειρήσεις» στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με ένα «Πρόγραμμα δράσης για τη μείωση του διοικητικού φόρτου στην ΕΕ» .

Αιτιολόγηση

Έστω και αν καλό θα ήταν να καταργηθεί το «σύστημα» προαιρετικής επισήμανσης (με συγγραφή υποχρεώσεων, κυρώσεις κ.λπ.), το σύστημα αυτό υπάρχει. Πρέπει από τούδε να προσδιοριστούν οι γενικοί κανόνες προκειμένου να οριοθετηθεί και να προστατεύονται οι καταναλωτές (αντικειμενικές, επαληθεύσιμες από τις αρμόδιες αρχές και κατανοητές για τον καταναλωτή αναφορές). Οι γενικοί αυτοί κανόνες συμπληρώνουν την οριζόντια νομοθεσία σχετικά με την επισήμανση.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Η χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής αναγνώρισης θα συνέβαλλε ενδεχομένως στην ορθολογική οργάνωση των διαδικασιών ιχνηλασιμότητας μέσω αυτόματης και ακριβέστερης ανάγνωσης και καταγραφής στο μητρώο των εκμεταλλεύσεων. Επίσης, θα καθιστούσε δυνατή την αυτόματη αναφορά των κινήσεων των ζώων στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων και, συνεπώς, θα βελτίωνε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και την ακρίβεια του συστήματος.

(6) Η χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής αναγνώρισης θα συνέβαλλε ενδεχομένως στην ορθολογική οργάνωση των διαδικασιών ιχνηλασιμότητας μέσω αυτόματης και ακριβέστερης ανάγνωσης και καταγραφής στο μητρώο των εκμεταλλεύσεων. Επίσης, θα καθιστούσε δυνατή την αυτόματη αναφορά των κινήσεων των ζώων στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων και, συνεπώς, θα βελτίωνε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και την ακρίβεια του συστήματος. Παράλληλα, θα βελτίωνε τη διαχείριση των άμεσων πληρωμών που καταβάλλονται στους κτηνοτρόφους ανά κεφαλή ζώου μέσω καλύτερων ελέγχων και μείωσης του κινδύνου σφαλμάτων στις πληρωμές.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Τα συστήματα ηλεκτρονικής αναγνώρισης που βασίζονται σε ραδιοσυχνική αναγνώριση έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία δέκα έτη. Η εν λόγω τεχνολογία καθιστά δυνατή τη γρηγορότερη και ακριβέστερη ανάγνωση των ατομικών κωδικών ταυτότητας των ζώων απευθείας στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων με αποτέλεσμα τη μείωση του αναγκαίου χρόνου για την ιχνηλασιμότητα των πιθανών μολυσμένων ζώων ή των μολυσμένων τροφίμων, εξοικονομώντας κόστος εργασίας, αυξάνοντας όμως ταυτόχρονα το κόστος εξοπλισμού.

(7) Τα συστήματα ηλεκτρονικής αναγνώρισης που βασίζονται σε ραδιοσυχνική αναγνώριση έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία δέκα έτη, παρόλο που είναι ακόμη αναγκαία η εφαρμογή των προτύπων ISO και πρέπει να δοκιμαστούν στα βοοειδή. Η εν λόγω τεχνολογία καθιστά δυνατή τη γρηγορότερη και ακριβέστερη ανάγνωση των ατομικών κωδικών ταυτότητας των ζώων απευθείας στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων με αποτέλεσμα τη μείωση του αναγκαίου χρόνου για την ιχνηλασιμότητα των πιθανών μολυσμένων ζώων ή των μολυσμένων τροφίμων, γεγονός που συνεπάγεται βελτίωση των βάσεων δεδομένων και ενίσχυση της δυνατότητας έγκαιρης αντίδρασης σε περίπτωση έξαρσης ασθενειών, εξοικονομώντας κόστος εργασίας, αυξάνοντας όμως ταυτόχρονα το κόστος εξοπλισμού. Σε περίπτωση που η ηλεκτρονική αναγνώριση παρουσιάσει σφάλματα, δεν επιβάλλονται πρόστιμα στους κτηνοτρόφους λόγω της τεχνικής βλάβης.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Δεδομένης της τεχνολογικής προόδου όσον αφορά την EID, ορισμένα κράτη μέλη αποφάσισαν να αρχίσουν την εφαρμογή της EID για τα βοοειδή σε προαιρετική βάση. Οι πρωτοβουλίες αυτές ενδέχεται να έχουν ως συνέπεια την ανάπτυξη διαφορετικών συστημάτων σε επιμέρους κράτη μέλη ή από ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτή η ανάπτυξη θα εμπόδιζε τη μεταγενέστερη εναρμόνιση των τεχνικών προτύπων εντός της Ένωσης.

(9) Δεδομένης της τεχνολογικής προόδου όσον αφορά την EID, ορισμένα κράτη μέλη αποφάσισαν να αρχίσουν την εφαρμογή της EID για τα βοοειδή σε προαιρετική βάση. Οι πρωτοβουλίες αυτές ενδέχεται να έχουν ως συνέπεια την ανάπτυξη διαφορετικών συστημάτων σε επιμέρους κράτη μέλη ή από ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτή η ανάπτυξη θα εμπόδιζε τη μεταγενέστερη εναρμόνιση των τεχνικών προτύπων εντός της Ένωσης. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα συστήματα που καθιερώνονται στα κράτη μέλη είναι διαλειτουργικά και συνεπή με τα πρότυπα ISO.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Αν γίνει υποχρεωτική η EID σε ολόκληρη την Ένωση, ενδέχεται να υπάρχουν αρνητικές οικονομικές επιδράσεις για ορισμένους επιχειρηματίες. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να θεσπιστεί προαιρετικό καθεστώς για την εισαγωγή της EID. Στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος, η EID θα μπορούσε να επιλεγεί από κτηνοτρόφους που ενδέχεται να έχουν άμεσες οικονομικές ωφέλειες.

(16) Αν γίνει υποχρεωτική η EID σε ολόκληρη την Ένωση, ενδέχεται να υπάρχουν αρνητικές οικονομικές επιδράσεις για ορισμένους επιχειρηματίες. Πέραν αυτού, σημαντικά πρακτικά προβλήματα εξακολουθούν να παρεμποδίζουν την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος EID, ιδίως όσον αφορά την ακρίβεια της τεχνολογίας. Η πείρα από την εφαρμογή υποχρεωτικής ηλεκτρονικής αναγνώρισης στα μικρά μηρυκαστικά καταδεικνύει ότι λόγω ελαττωματικής τεχνολογίας και πρακτικών δυσχερειών συνήθως είναι αδύνατον να υπάρξει ακρίβεια 100%. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να θεσπιστεί προαιρετικό καθεστώς. Ένα τέτοιο καθεστώς θα δημιουργούσε τη δυνατότητα να επιλέγεται η EID μόνον από κτηνοτρόφους που ενδέχεται να έχουν ταχείες οικονομικές ωφέλειες.

Τροπολογία   8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Τα κράτη μέλη έχουν πολύ διαφορετικά συστήματα κτηνοτροφίας, γεωργικές πρακτικές και οργανώσεις του τομέα. Συνεπώς, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να κάνουν υποχρεωτική την EID στο έδαφός τους, μόνον όταν το θεωρούν κατάλληλο, κατόπιν εξέτασης όλων αυτών των παραγόντων.

(17) Τα κράτη μέλη έχουν πολύ διαφορετικά συστήματα κτηνοτροφίας, γεωργικές πρακτικές και οργανώσεις του τομέα. Συνεπώς, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να κάνουν υποχρεωτική την EID στο έδαφός τους, μόνον όταν το θεωρούν κατάλληλο, κατόπιν εξέτασης όλων αυτών των παραγόντων καθώς και τυχόν αρνητικών επιπτώσεων σε μικρούς κτηνοτρόφους και μετά από διαβουλεύσεις με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του κλάδου των βοοειδών.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Τα ζώα που εισέρχονται στην Ένωση από τρίτες χώρες θα πρέπει να υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις αναγνώρισης που εφαρμόζονται στα ζώα που γεννήθηκαν στην Ένωση.

(18) Τα ζώα και το κρέας που εισέρχονται στην Ένωση από τρίτες χώρες θα πρέπει να υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις αναγνώρισης και ιχνηλασιμότητας που εφαρμόζονται στα ζώα που γεννήθηκαν στην Ένωση.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 προβλέπει ότι η αρμόδια αρχή οφείλει να εκδώσει διαβατήριο για κάθε ζώο το οποίο πρέπει να ταυτοποιηθεί σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό. Αυτό προκαλεί σημαντικό διοικητικό φόρτο για τα κράτη μέλη. Οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που δημιουργήθηκαν από τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επαρκώς την ιχνηλασιμότητα των εγχώριων μετακινήσεων των βοοειδών. Συνεπώς, διαβατήρια πρέπει να εκδίδονται μόνο για ζώα που προορίζονται για εμπόριο εντός της Ένωσης. Όταν λειτουργήσει η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των εθνικών ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, η απαίτηση για την έκδοση τέτοιων διαβατηρίων δεν θα ισχύει πλέον για ζώα που προορίζονται για το εμπόριο εντός της Ένωσης.

(19) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 προβλέπει ότι η αρμόδια αρχή οφείλει να εκδώσει διαβατήριο για κάθε ζώο το οποίο πρέπει να ταυτοποιηθεί σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό. Αυτό προκαλεί σημαντικό διοικητικό φόρτο για τα κράτη μέλη. Οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που δημιουργήθηκαν από τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν επαρκώς την ιχνηλασιμότητα των εγχώριων μετακινήσεων των βοοειδών. Συνεπώς, διαβατήρια πρέπει να εκδίδονται μόνο για ζώα που προορίζονται για εμπόριο εντός της Ένωσης. Όταν λειτουργήσει η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των εθνικών ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, η απαίτηση για την έκδοση τέτοιων διαβατηρίων δεν θα ισχύει πλέον για ζώα που προορίζονται για το εμπόριο εντός της Ένωσης.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α) Μέχρι τώρα δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία για την κλωνοποίηση. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το ζήτημα ενδιαφέρει πολύ την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Είναι σκόπιμο, επομένως, να διασφαλίζεται ότι το βόειο κρέας που προέρχεται από κλωνοποιημένα ζώα ή απογόνους τους φέρει σχετική επισήμανση.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Στο τμήμα II του τίτλου II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 καθορίζονται οι κανόνες για το προαιρετικό σύστημα επισήμανσης του βοείου κρέατος οι οποίοι προβλέπουν την έγκριση ορισμένων προδιαγραφών επισήμανσης από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους. Ο διοικητικός φόρτος και τα έξοδα που προκύπτουν για τα κράτη μέλη και τους οικονομικούς παράγοντες κατά την εφαρμογή του συστήματος αυτού είναι δυσανάλογα με τα πλεονεκτήματα του συστήματος. Το εν λόγω τμήμα θα πρέπει, συνεπώς, να διαγραφεί.

(20) Στο τμήμα II του τίτλου II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 καθορίζονται οι κανόνες για το προαιρετικό σύστημα επισήμανσης του βοείου κρέατος οι οποίοι προβλέπουν την έγκριση ορισμένων προδιαγραφών επισήμανσης από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους. Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στον τομέα του βοείου κρέατος μετά την έγκριση του εν λόγω κανονισμού, είναι απαραίτητο να αναθεωρηθεί το σύστημα επισήμανσης του βοείου κρέατος. Από τη στιγμή που το σύστημα προαιρετικής επισήμανσης του βοείου κρέατος δεν είναι ούτε αποτελεσματικό ούτε χρήσιμο, θα πρέπει να διαγραφεί, χωρίς να διακυβεύεται το δικαίωμα των επιχειρηματιών να ενημερώνουν τους καταναλωτές μέσω της προαιρετικής επισήμανσης. Συνεπώς, όπως για κάθε άλλο είδος κρέατος, οι πληροφορίες που υπερβαίνουν την υποχρεωτική επισήμανση, τούτο σημαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση όσα απαιτούνται από τα άρθρα 13 και 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000, και είναι εξαιρετικά σημαντικές για τους καταναλωτές και τους κτηνοτρόφους, για παράδειγμα πληροφορίες σχετικά με τη φυλή, τις ζωοτροφές και την εκτροφή, θα πρέπει να τηρούν την ισχύουσα οριζόντια νομοθεσία, στην οποία περιλαμβάνεται ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές1. Πέραν αυτού, η διαγραφή αντισταθμίζεται επίσης με τον προσδιορισμό, στον παρόντα κανονισμό, γενικών κανόνων που θα εξασφαλίζουν την προστασία του καταναλωτή.

 

_____________

 

1 ΕΕ L 304, 22.11.2011, σ. 18.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Στο τμήμα II του τίτλου II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 καθορίζονται οι κανόνες για το προαιρετικό σύστημα επισήμανσης του βοείου κρέατος οι οποίοι προβλέπουν την έγκριση ορισμένων προδιαγραφών επισήμανσης από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους. Ο διοικητικός φόρτος και τα έξοδα που προκύπτουν για τα κράτη μέλη και τους οικονομικούς παράγοντες κατά την εφαρμογή του συστήματος αυτού είναι δυσανάλογα με τα πλεονεκτήματα του συστήματος. Το εν λόγω τμήμα θα πρέπει, συνεπώς, να διαγραφεί.

(20) Στο τμήμα II του τίτλου II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 καθορίζονται οι κανόνες για το προαιρετικό σύστημα επισήμανσης του βοείου κρέατος οι οποίοι προβλέπουν την έγκριση ορισμένων προδιαγραφών επισήμανσης από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους. Οι προδιαγραφές επισήμανσης που υπερβαίνουν την υποχρεωτική επισήμανση, για παράδειγμα σχετικά με τη φυλή, τις ζωοτροφές και την εκτροφή, είναι άκρως σημαντικές για τους καταναλωτές και για τους κτηνοτρόφους που χρησιμοποιούν την επισήμανση για την εμπορία των προϊόντων τους. Το εν λόγω τμήμα πρέπει, συνεπώς, να διατηρηθεί για να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες είναι ακριβείς και αξιόπιστες.

Αιτιολόγηση

Η βέλτιστη εμπορία των προϊόντων τους είναι πολύ σημαντική για τους κτηνοτρόφους. Η έγκριση από την αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι οι συγκεκριμένες πληροφορίες που αναγράφονται στις ετικέτες είναι ακριβείς και αξιόπιστες. Χωρίς την έγκριση αυτή, οι καταναλωτές δεν μπορούν να εμπιστεύονται την επισήμανση του προϊόντος. Επομένως, θα πρέπει να διατηρηθεί το προαιρετικό σύστημα επισήμανσης.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22) Για να εξασφαλιστεί ότι θα εφαρμόζεται σωστά η λειτουργία των αναγκαίων κανόνων αναγνώρισης, καταγραφής και ιχνηλασιμότητας των βοοειδών και του βοείου κρέατος, θα πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σχετικά με τις απαιτήσεις για εναλλακτικά μέσα αναγνώρισης των βοοειδών, τις ειδικές περιστάσεις στις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να παρατείνουν τις μέγιστες περιόδους για την εφαρμογή των μέσων αναγνώρισης, τα δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων των κρατών μελών, τη μέγιστη περίοδο για ορισμένες υποχρεώσεις αναφοράς, τις απαιτήσεις για εναλλακτικά μέσα αναγνώρισης, τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στα διαβατήρια και στα επιμέρους μητρώα που πρέπει να τηρούνται σε κάθε εκμετάλλευση, το ελάχιστο επίπεδο των επίσημων ελέγχων, την αναγνώριση και καταγραφή των μετακινήσεων των βοοειδών όταν εγκαταλείπουν την εκμετάλλευση για θερινούς βοσκοτόπους σε διάφορες ορεινές περιοχές, τους κανόνες επισήμανσης ορισμένων προϊόντων οι οποίοι θα είναι ισοδύναμοι με τους κανόνες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000, τους ορισμούς για τον κιμά βοείου κρέατος, τα τρίμματα κρέατος ή το τεμαχισμένο κρέας, τις ειδικές ενδείξεις που πρέπει να τοποθετηθούν στις ετικέτες, τις διατάξεις επισήμανσης σχετικά με την απλοποίηση της ένδειξης προέλευσης, το μέγιστο μέγεθος και τη σύνθεση ορισμένων ομάδων ζώων, τις διαδικασίες έγκρισης σχετικά με τις συνθήκες επισήμανσης στις συσκευασίες τεμαχισμένου κρέατος και τις διοικητικές κυρώσεις που πρέπει να εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της.

(22) Για να εξασφαλιστεί ότι θα εφαρμόζεται σωστά η λειτουργία των αναγκαίων κανόνων αναγνώρισης, καταγραφής και ιχνηλασιμότητας των βοοειδών και του βοείου κρέατος, θα πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σχετικά με τις απαιτήσεις για εναλλακτικά μέσα αναγνώρισης των βοοειδών, τις ειδικές περιστάσεις στις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να παρατείνουν τις μέγιστες περιόδους για την εφαρμογή των μέσων αναγνώρισης, τα δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων των κρατών μελών, τη μέγιστη περίοδο για ορισμένες υποχρεώσεις αναφοράς, τις απαιτήσεις για εναλλακτικά μέσα αναγνώρισης, τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στα διαβατήρια και στα επιμέρους μητρώα που πρέπει να τηρούνται σε κάθε εκμετάλλευση, το ελάχιστο επίπεδο των επίσημων ελέγχων, την αναγνώριση και καταγραφή των μετακινήσεων των βοοειδών όταν εγκαταλείπουν την εκμετάλλευση για θερινούς βοσκοτόπους σε διάφορες ορεινές περιοχές, τους κανόνες επισήμανσης ορισμένων προϊόντων οι οποίοι θα είναι ισοδύναμοι με τους κανόνες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000, τους ορισμούς για τον κιμά βοείου κρέατος, το μέγιστο μέγεθος και τη σύνθεση ορισμένων ομάδων ζώων, τις διαδικασίες έγκρισης σχετικά με τις συνθήκες επισήμανσης στις συσκευασίες τεμαχισμένου κρέατος και τις διοικητικές κυρώσεις που πρέπει να εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23) Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 όσον αφορά την καταγραφή των εκμεταλλεύσεων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά μέσα αναγνώρισης, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις διαδικασίες για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων των κρατών μελών, τον μορφότυπο και τον σχεδιασμό των μέσων αναγνώρισης, τις τεχνικές διαδικασίες και τα πρότυπα για την υλοποίηση της EID, τον μορφότυπο των διαβατηρίων και του μητρώου που πρέπει να τηρεί κάθε εκμετάλλευση, τους κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες για την εφαρμογή των κυρώσεων που επιβάλλονται από τα κράτη μέλη στους κατόχους εκμεταλλεύσεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 και τις διορθωτικές ενέργειες πρέπει να αναληφθούν από τα κράτη μέλη για να εξασφαλιστεί κατάλληλη συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το δικαιολογούν επιτόπιοι έλεγχοι, πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες αυτές πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

(23) Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την καταγραφή των εκμεταλλεύσεων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά μέσα αναγνώρισης, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις διαδικασίες για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων των κρατών μελών, τη δήλωση του γεγονότος ότι το σύστημα ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών είναι πλήρως λειτουργικό, τον μορφότυπο και τον σχεδιασμό των μέσων αναγνώρισης, τις τεχνικές διαδικασίες και τα πρότυπα για την υλοποίηση της EID, τον μορφότυπο των διαβατηρίων και του μητρώου που πρέπει να τηρεί κάθε εκμετάλλευση και τους κανόνες σχετικά με τις διατυπώσεις για την εφαρμογή των κυρώσεων που επιβάλλονται από τα κράτη μέλη στους κατόχους εκμεταλλεύσεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 και τις διορθωτικές ενέργειες πρέπει να αναληφθούν από τα κράτη μέλη για να εξασφαλιστεί κατάλληλη συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το δικαιολογούν επιτόπιοι έλεγχοι καθώς και τους αναγκαίους κανόνες για να διασφαλιστεί η σωστή τήρηση των διατάξεων, ιδίως όσον αφορά τους ελέγχους, τις διοικητικές κυρώσεις και τις μέγιστες περιόδους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες αυτές πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23α) Η εκτέλεση του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να παρακολουθείται. Συνεπώς, το αργότερο εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση που θα εξετάζει τόσο την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού όσο και την τεχνική και οικονομική σκοπιμότητα της καθιέρωσης της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής αναγνώρισης σε ολόκληρη την Ένωση. Εάν η έκθεση αυτή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ηλεκτρονική αναγνώριση θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική, θα πρέπει, ενδεχομένως, να συνοδευτεί από τη δέουσα νομοθετική πρόταση. Η παρούσα νομοθετική πράξη θα άρει τους κινδύνους στρέβλωσης του ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000

Άρθρο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α) Στο άρθρο 2 προστίθεται ο ακόλουθος ορισμός:

 

«κλωνοποιημένα ζώα: τα ζώα που παράγονται με μέθοδο ασεξουαλικής, τεχνητής αναπαραγωγής με σκοπό την παραγωγή ενός γενετικώς πανομοιότυπου ή σχεδόν πανομοιότυπου αντιγράφου ενός μεμονωμένου ζώου,

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 1 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000

Άρθρο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β) Στο άρθρο 2 προστίθεται ο ακόλουθος ορισμός:

 

«απόγονοι κλωνοποιημένων ζώων»: τα ζώα που παράγονται με σεξουαλική αναπαραγωγή, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τουλάχιστον ένας από τους γονείς είναι κλωνοποιημένο ζώο,

Τροπολογία   19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Όλα τα ζώα σε μια εκμετάλλευση ταυτοποιούνται από δύο τουλάχιστον ατομικά μέσα αναγνώρισης που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 10α και εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή.

1. Όλα τα ζώα σε μια εκμετάλλευση ταυτοποιούνται από δύο τουλάχιστον ατομικά μέσα αναγνώρισης που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 10α και εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι συσκευές αναγνώρισης που χρησιμοποιούνται στην Ένωση είναι διαλειτουργικές και συνεπείς με τα πρότυπα ISO.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα μέσα αναγνώρισης παρέχονται στην εκμετάλλευση, διανέμονται και τοποθετούνται στα ζώα κατά τρόπον που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή.

Τα μέσα αναγνώρισης παρέχονται στην εκμετάλλευση, διανέμονται και τοποθετούνται στα ζώα κατά τρόπον που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή. Τούτο δεν ισχύει για ζώα που έχουν γεννηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1998 και δεν προορίζονται για εμπόριο εντός της Ένωσης.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όλα τα μέσα αναγνώρισης που τοποθετούνται σε ένα ζώο φέρουν τον ίδιο αποκλειστικό κωδικό αναγνώρισης, βάσει του οποίου μπορεί να ταυτοποιηθεί κάθε ζώο ατομικά μαζί με την εκμετάλλευση στην οποία γεννήθηκε.

Όλα τα μέσα αναγνώρισης που τοποθετούνται σε ένα ζώο φέρουν τον ίδιο αποκλειστικό κωδικό αναγνώρισης, βάσει του οποίου μπορεί να ταυτοποιηθεί κάθε ζώο ατομικά μαζί με την εκμετάλλευση στην οποία γεννήθηκε. Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατό να φέρουν τα δύο ατομικά μέσα αναγνώρισης τον ίδιο αποκλειστικό κωδικό αναγνώρισης, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει, υπό την εποπτεία της, να φέρει το δεύτερο μέσο αναγνώρισης διαφορετικό κωδικό εφόσον εξασφαλίζεται πλήρης ιχνηλασιμότητα και είναι δυνατή η ατομική αναγνώριση του ζώου καθώς και της εκμετάλλευσης στην οποία γεννήθηκε.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν αυτή την επιλογή υποβάλλουν στην Επιτροπή το κείμενο των σχετικών εθνικών διατάξεων.

Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν αυτή την επιλογή υποβάλλουν στην Επιτροπή το κείμενο των σχετικών εθνικών διατάξεων. Η Επιτροπή κοινοποιεί με τη σειρά της στα άλλα κράτη μέλη, σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τα εν λόγω κράτη μέλη, περίληψη των εθνικών διατάξεων που εφαρμόζονται στην περίπτωση μετακίνησης ζώων προς τα κράτη μέλη που επέλεξαν την υποχρεωτική ηλεκτρονική αναγνώριση και τις δημοσιοποιεί.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000

Άρθρο 4 α – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) τις 60 ημέρες από το δεύτερο μέσο αναγνώρισης.

β) τις 60 ημέρες από το δεύτερο μέσο αναγνώρισης, για λόγους που έχουν σχέση με τη σωματική ανάπτυξη των ζώων.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000

Άρθρο 4 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κανένα ζώο δεν μπορεί να εγκαταλείψει την εκμετάλλευση στην οποία γεννήθηκε πριν από την τοποθέτηση των δύο μέσων αναγνώρισης.

Κανένα ζώο δεν μπορεί να εγκαταλείψει την εκμετάλλευση στην οποία γεννήθηκε πριν από την τοποθέτηση των δύο μέσων αναγνώρισης εκτός από την περίπτωση ανωτέρας βίας.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει για ζώα που έχουν γεννηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1998 και δεν προορίζονται για εμπόριο εντός της Ένωσης.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000

Άρθρο 4 β – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η εν λόγω περίοδος δεν υπερβαίνει τις 20 ημέρες ύστερα από τους κτηνιατρικούς ελέγχους που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Σε κάθε περίπτωση, τα μέσα αναγνώρισης τοποθετούνται στα ζώα πριν να εγκαταλείψουν την εκμετάλλευση προορισμού.

Η εν λόγω περίοδος δεν υπερβαίνει τις 20 ημέρες ύστερα από τους κτηνιατρικούς ελέγχους που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Κατ’ εξαίρεση, για λόγους που σχετίζονται με τη σωματική ανάπτυξη των ζώων, η εν λόγω περίοδος μπορεί να παραταθεί κατά έως και 60 ημέρες για το δεύτερο μέσο αναγνώρισης. Σε κάθε περίπτωση, τα μέσα αναγνώρισης τοποθετούνται στα ζώα πριν να εγκαταλείψουν την εκμετάλλευση προορισμού.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000

Άρθρο 4 γ – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η μέγιστη περίοδος που αναφέρεται στο στοιχείο β) δεν υπερβαίνει τις 20 ημέρες από την ημερομηνία άφιξης των ζώων στην εκμετάλλευση προορισμού. Σε κάθε περίπτωση, τα μέσα αναγνώρισης τοποθετούνται στα ζώα πριν να εγκαταλείψουν την εκμετάλλευση προορισμού.

Η μέγιστη περίοδος που αναφέρεται στο στοιχείο β) δεν υπερβαίνει τις 20 ημέρες από την ημερομηνία άφιξης των ζώων στην εκμετάλλευση προορισμού. Κατ’ εξαίρεση, για λόγους που σχετίζονται με τη σωματική ανάπτυξη των ζώων, η εν λόγω περίοδος μπορεί να παραταθεί κατά έως και 60 ημέρες για το δεύτερο μέσο αναγνώρισης. Σε κάθε περίπτωση, τα μέσα αναγνώρισης τοποθετούνται στα ζώα πριν να εγκαταλείψουν την εκμετάλλευση προορισμού.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000

Άρθρο 4 γ – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Παρά τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου του άρθρου 4 παράγραφος 1, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατό να φέρει το ζώο ηλεκτρονική συσκευή αναγνώρισης με τον ίδιο αποκλειστικό κωδικό αναγνώρισης, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει, υπό την εποπτεία της, να φέρει το δεύτερο μέσο αναγνώρισης διαφορετικό κωδικό εφόσον εξασφαλίζεται πλήρης ιχνηλασιμότητα και είναι δυνατή η ατομική αναγνώριση του ζώου καθώς και της εκμετάλλευσης στην οποία γεννήθηκε.

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000

Άρθρο 4 δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα μέσα αναγνώρισης δεν επιτρέπεται να αφαιρούνται ή να αντικαθίστανται χωρίς την άδεια και χωρίς τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής. Η άδεια αυτού του είδους μπορεί να χορηγείται μόνο αν η αφαίρεση ή η αντικατάσταση δεν μειώνει την ιχνηλασιμότητα του ζώου.

Τα μέσα αναγνώρισης δεν τροποποιούνται, αφαιρούνται ή να αντικαθίστανται χωρίς την άδεια και χωρίς τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής. Η άδεια αυτού του είδους μπορεί να χορηγείται μόνο αν η τροποποίηση, η αφαίρεση ή η αντικατάσταση δεν μειώνει την ιχνηλασιμότητα του ζώου.

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 5 – περίπτωση 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να ανταλλάσσουν ηλεκτρονικά δεδομένα μεταξύ των ηλεκτρονικών τους βάσεων δεδομένων από την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή αναγνωρίζει την πλήρη λειτουργικότητα του συστήματος ανταλλαγής δεδομένων.

Τα κράτη μέλη μπορούν να ανταλλάσσουν ηλεκτρονικά δεδομένα μεταξύ των ηλεκτρονικών τους βάσεων δεδομένων από την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή αναγνωρίζει την πλήρη λειτουργικότητα του συστήματος ανταλλαγής δεδομένων. Αυτό πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων και να αποφεύγεται κάθε είδους καταχρηστική πρακτική, με στόχο την προστασία των συμφερόντων της εκμετάλλευσης.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000

Άρθρο 6 – στοιχείο γ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γα) Στην περίπτωση ζώων που εξάγονται προς τρίτη χώρα, το διαβατήριο παραδίδεται στην αρμόδια αρχή από τον τελευταίο κάτοχο, στο σημείο εξαγωγής του ζώου.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) εισάγει επίκαιρα στοιχεία απευθείας στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων εντός εικοσιτετραώρου από την επέλευση του γεγονότος.

β) εισάγει επίκαιρα στοιχεία απευθείας στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων εντός εβδομήντα δύο ωρών από την επέλευση του γεγονότος.

Αιτιολόγηση

Το 24ωρο δεν παρέχει επαρκή χρονικά περιθώρια στους γεωργούς για την εισαγωγή πληροφοριών στις τράπεζες δεδομένων. Η προθεσμία αυτή θα πρέπει να παραταθεί σε τρεις ημέρες ή σε 72 ώρες προκειμένου να παρέχεται δυνατότητα σε όλους τους γεωργούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με ανεπαρκείς γνώσεις πληροφορικής ή ανεπαρκή σχετικό εξοπλισμό ή σε περίπτωση έλλειψης εξοπλισμού, να μπορούν να καταγράφουν και να εισάγουν τα δεδομένα σε εύλογο χρονοδιάγραμμα.

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 8

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000

Άρθρο 9α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε άτομο αρμόδιο για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων λαμβάνει οδηγίες και καθοδήγηση σχετικά με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού και όλες τις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδει η Επιτροπή με βάση τα άρθρα 10 και 10α, και ότι είναι διαθέσιμα αντίστοιχα προγράμματα επιμόρφωσης.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε άτομο αρμόδιο για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων λαμβάνει οδηγίες και καθοδήγηση σχετικά με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού και όλες τις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδει η Επιτροπή με βάση τα άρθρα 10 και 10α, και ότι είναι διαθέσιμα αντίστοιχα προγράμματα επιμόρφωσης. Αυτές οι πληροφορίες θα κοινοποιούνται χωρίς κόστος για τον παραλήπτη, με κάθε τροποποίηση των σχετικών διατάξεων, και όσο συχνά είναι αναγκαίο. Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές για να διασφαλίσουν καλή ποιότητα κατάρτισης και ανταλλαγής πληροφοριών εντός της Ένωσης.

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000

Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) την αναγνώριση και καταγραφή των μετακινήσεων βοοειδών, όταν εγκαταλείπουν την εκμετάλλευση για θερινούς βοσκότοπους σε ορεινές περιοχές.

ε) την αναγνώριση και καταγραφή των μετακινήσεων βοοειδών κατά τη διάρκεια διαφόρων μορφών εποχιακής μετακίνησης.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να υπάρχει ισορροπία στο κείμενο με τη συμπερίληψη όλων των μορφών μετακίνησης και όχι μόνον τη μετακίνηση των ζώων για βοσκή κατά το θέρος.

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 11 – στοιχείο β α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000

Άρθρο 13 – παράγραφος 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

βα) προστίθεται η εξής παράγραφος:

 

«5α. Από την [6 μήνες από την έναρξη ισχύος] οι επιχειρηματίες και οι οργανώσεις αναγράφουν στις ετικέτες τους εάν το βόειο κρέας προέρχεται από κλωνοποιημένα ζώα ή απόγονους κλωνοποιημένων ζώων.»

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 13 α (νέα)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000

Τίτλος II – τμήμα 2 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13a) Η επικεφαλίδα του Τίτλου II, τμήμα II, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Προαιρετική επισήμανση.

Αιτιολόγηση

Έστω και αν καλό θα ήταν να καταργηθεί το «σύστημα» προαιρετικής επισήμανσης (με συγγραφή υποχρεώσεων, κυρώσεις κ.λπ.), το σύστημα αυτό υπάρχει. Πρέπει από τούδε να προσδιοριστούν οι γενικοί κανόνες προκειμένου να οριοθετηθεί και να προστατεύονται οι καταναλωτές (αντικειμενικές, επαληθεύσιμες από τις αρμόδιες αρχές και κατανοητές για τον καταναλωτή αναφορές). Οι γενικοί αυτοί κανόνες συμπληρώνουν την οριζόντια νομοθεσία σχετικά με την επισήμανση.

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 14

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000

Άρθρο 16 – 18

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Τα άρθρα 16, 17 και 18 απαλείφονται.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής θα άφηνε νομοθετικό κενό σε σχέση με την προαιρετική επισήμανση, η οποία παρουσιάζει οφέλη για τον τομέα αλλά και για τους καταναλωτές, καθώς παρέχει χρήσιμες πληροφορίες που συνεισφέρουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 14

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000

Άρθρο 16

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Τα άρθρα 16, 17 και 18 απαλείφονται.

(14) Το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής:

 

«Γενικοί κανόνες

 

Οι αναφορές πέραν εκείνων που προβλέπονται στο τμήμα I του παρόντος τίτλου, οι οποίες προστίθενται στην επισήμανση από τους παράγοντες ή τις οργανώσεις εμπορίας του βοείου κρέατος πρέπει να είναι αντικειμενικές, επαληθεύσιμες από τις αρμόδιες αρχές και κατανοητές για τους καταναλωτές.

 

Επιπροσθέτως, η προαιρετική επισήμανση του βοείου κρέατος πρέπει να τηρεί την ισχύουσα οριζόντια νομοθεσία για την επισήμανση και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές.»

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 15

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000

Άρθρο 19 – στοιχεία β και γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) τον καθορισμό ειδικών ενδείξεων που είναι δυνατόν να αναγράφονται στις ετικέτες·

διαγράφεται

γ) τις διατάξεις επισήμανσης σχετικά με την απλούστευση της ένδειξης σχετικά με την καταγωγή·

 

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 17 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή καθορίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τους αναγκαίους κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των μεταβατικών μέτρων για τη θέσπισή τους, που αφορούν τις διαδικασίες για την εφαρμογή των κυρώσεων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 22β, για τον καθορισμό των αναγκαίων κανόνων, συμπεριλαμβανομένων των μεταβατικών μέτρων για τη θέσπισή τους, που αφορούν τις διαδικασίες για την εφαρμογή των κυρώσεων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο.

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 18

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000

Άρθρο 22 β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

1. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 και στο άρθρο 4α παράγραφος 2, στα άρθρα 5, 7, 10, 14 και 19 και στο άρθρο 22 παράγραφος 4α) χορηγείται στην Επιτροπή για αόριστη χρονική περίοδο από * .

2. Η εξουσία για την έκδοση πράξεων κατ' εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 και στο άρθρο 4α παράγραφος 2, στα άρθρα 5, 7, 10, 19 και στο άρθρο 22 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο και στο άρθρο 22 παράγραφος 4α) χορηγείται στην Επιτροπή για πέντε έτη από*.

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 5, στο άρθρο 4α παράγραφος 2, στα άρθρα 5, 7, 10, 14 και 19 και στο άρθρο 22 παράγραφος 4α) μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται στην απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των ήδη ισχυουσών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 5, στο άρθρο 4α παράγραφος 2, στα άρθρα 5, 7, 10, 14 και 19 και στο άρθρο 22, παράγραφος 1, τρίτο εδάφιο, και στο άρθρο 22, παράγραφος 4α) μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση της αρμοδιότητας που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται στην απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των ήδη ισχυουσών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4. Αμέσως μετά την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

4. Αμέσως μετά την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 και το άρθρο 4α παράγραφος 2, τα άρθρα 5, 7, 10, 14 και 19 και το άρθρο 22 παράγραφος 4α) τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχουν αντιταχθεί σε αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από την παρέλευση της εν λόγω χρονικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή για το ότι δεν σκοπεύουν να προβάλουν αντίρρηση. Το εν λόγω χρονικό διάστημα παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 και το άρθρο 4α παράγραφος 2, τα άρθρα 5, 7, 10, 14 και 19 και το άρθρο 22, παράγραφος 1, τρίτο εδάφιο και το άρθρο 22, παράγραφος 4α) τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχουν αντιταχθεί σε αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από την παρέλευση της εν λόγω χρονικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή για το ότι δεν σκοπεύουν να προβάλουν αντίρρηση. Το εν λόγω χρονικό διάστημα παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

________________

_____________

* [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού ή από κάθε άλλη ημερομηνία που ορίζει ο νομοθέτης]

* ΕΕ: συμπληρώνεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 19 α (νέα)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000

Άρθρο 23 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

 

Άρθρο 23α

 

Υποβολή έκθεσης και νομοθετικές εξελίξεις

 

Το αργότερο εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση που θα εξετάζει τόσο την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού όσο και την τεχνική και οικονομική σκοπιμότητα της καθιέρωσης της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής αναγνώρισης σε ολόκληρη την Ένωση. Εάν η έκθεση αυτή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ηλεκτρονική αναγνώριση θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική, η έκθεση συνοδεύεται από τη δέουσα νομοθετική πρόταση.

(1)

ΕΕ C 43, 15.2.2012, σ. 64.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στόχος της πρότασης κανονισμού:

Η ανά χείρας πρόταση κανονισμού αποσκοπεί να δώσει απάντηση σε τρεις νέες σημαντικές προκλήσεις:

1/ συμπερίληψη της αναδυόμενης τεχνολογίας της ηλεκτρονικής αναγνώρισης των βοοειδών στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000·

2/ απλοποίηση των διατάξεων σχετικά με την επισήμανση του βοείου κρέατος·

3/ επικαιροποίηση των κανόνων όσον αφορά τις αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή για να ληφθούν υπόψη η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και οι νέες διατάξεις σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και τις εκτελεστικές πράξεις.

Πρόκειται εν τέλει για την εξασφάλιση της σαφήνειας και της δυνατότητας εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με την αναγνώριση και την ιχνηλασιμότητα των βοοειδών και επομένως την επίτευξη βέλτιστου επιπέδου ασφάλειας των τροφίμων.

Θέση της εισηγήτριας

Η ασφάλεια των τροφίμων είναι μία από τις κύριες ανησυχίες των ευρωπαίων πολιτών. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία πρέπει επομένως να τους εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή προστασία, μέσω της επικαιροποίησης και της ενίσχυσης των διατάξεων όσο συχνά χρειάζεται. Μετά την κρίση της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (ΣΕΒ) η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε το 1997 αυστηρούς κανόνες στον τομέα της αναγνώρισης και της ιχνηλασιμότητας των βοοειδών. Η εισηγήτρια επικροτεί την παρούσα νομοθετική πρόταση της Επιτροπής, διότι αυτή θα ενισχύσει την ασφάλεια του βοείου κρέατος για τους καταναλωτές. Προτείνει ωστόσο μερικές συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με καθένα από τα τρία τμήματα του παρόντος κειμένου.

1/ Ηλεκτρονική αναγνώριση

Η ηλεκτρονική αναγνώριση των βοοειδών διασφαλίζει ότι λαμβάνονται πιο αξιόπιστα δεδομένα στοιχείο που ενισχύει το σύστημα ιχνηλασιμότητας και ως εκ τούτου την ασφάλεια των τροφίμων. Επιταχύνει άλλωστε την καταγραφή των βοοειδών, αυτοματοποιεί ορισμένες εργασίες και εξασφαλίζει αποτελεσματικότερη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου. Είναι σκόπιμο επομένως να προωθηθεί η ανάπτυξη της αναδυόμενης αυτής τεχνολογίας. Είναι απαραίτητη η προσαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, ιδίως για να καθιερωθεί η ηλεκτρονική αναγνώριση ως επίσημο μέσο αναγνώρισης των βοοειδών. Είναι επίσης απαραίτητο να εξασφαλισθεί η εναρμόνιση των τεχνικών προτύπων για να αποφευχθούν πιθανή ανεξέλεγκτη ανάπτυξη αυτής της μεθόδου αναγνώρισης και έλλειψη διαλειτουργικότητας μεταξύ των εθνικών συσκευών.

Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλομορφίας που επικρατεί στην κτηνοτροφία βοοειδών στην Ευρώπη, η ηλεκτρονική αναγνώριση πρέπει να παραμείνει προαιρετική για τους κτηνοτρόφους, εκτός εάν το κράτος μέλος επιλέξει να την επιβάλει στο έδαφός του. Η εισηγήτρια υποστηρίζει πλήρως αυτήν την προσέγγιση που συνίσταται στο να ενθαρρύνει τους κτηνοτρόφους να επιλέξουν αυτήν την τεχνολογία και όχι να τους επιβληθεί. Στις μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ορισμένους κλάδους του κτηνοτροφικού τομέα που διαβλέπουν περισσότερες δυνατές εφαρμογές στην ηλεκτρονική αναγνώριση από ό,τι άλλοι κλάδοι, είναι σκόπιμο να δοθεί το περιθώριο να επιλέξουν πιο γρήγορα από τους άλλους να εφαρμόσουν αυτή τη νέα μέθοδο. Πράγματι, μέσω του παρόντος κανονισμού, διευρύνοντας την αγορά ηλεκτρονικών συσκευών, η εισηγήτρια ελπίζει ότι θα πέσουν οι τιμές και θα γενικευθεί κάποια στιγμή αυτή η μέθοδος αναγνώρισης, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις σε όλο τον κόσμο.

Πέραν των προτάσεων της Επιτροπής, η εισηγήτρια ζητεί η ενημέρωση των φορέων του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων να διενεργείται αφενός «χωρίς κόστος για τον παραλήπτη» για να προστατεύονται οι μικρές εκμεταλλεύσεις και άλλοι παράγοντες του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής και αφετέρου να ανανεώνεται «όσο συχνά είναι αναγκαίο» για να λαμβάνονται υπόψη οι προσαρμογές του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 και οι πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση και οι εκτελεστικές πράξεις που θα εγκρίνονται βάσει αυτού του κανονισμού. Επιπροσθέτως, για να μην παρεμποδίζεται το εμπόριο εντός της εσωτερικής αγοράς, η εισηγήτρια θεωρεί απαραίτητο να ενημερώσει η Επιτροπή τα κράτη μέλη για τις συσκευές που είναι αποδεκτές στην επικράτεια των κρατών μελών τα οποία επέλεξαν την υποχρεωτική ηλεκτρονική αναγνώριση.

2/ Απλοποίηση της επισήμανσης

Η εισηγήτρια επικροτεί τη βούληση της Επιτροπής να απλοποιήσει την επισήμανση του βοείου κρέατος καταργώντας τις διατάξεις σχετικά με την προαιρετική επισήμανση. Πράγματι αυτές οι διατάξεις αντιπροσωπεύουν σημαντική διοικητική επιβάρυνση που δεν αντισταθμίζεται από επαρκώς σημαντικά πλεονεκτήματα. Η εισηγήτρια πιστεύει ωστόσο ότι αυτές οι πτυχές της επισήμανσης του βοείου κρέατος καλύπτονται από την οριζόντια νομοθεσία και δεν πρέπει επομένως να αποτελούν αντικείμενο ανάθεσης αρμοδιότητας στην Επιτροπή. Ο νομοθέτης πρέπει να αναλάβει ο ίδιος πλήρως τον ρόλο του ως συντάκτης της νομοθεσίας.

3/ επικαιροποίηση των αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή

Η εισηγήτρια συμφωνεί να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία για να εγκρίνει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις. Υπενθυμίζει ωστόσο ότι η εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο και ότι οι νομοθέτες πρέπει να ενημερώνονται πλήρως για την προετοιμασία των πράξεων που βασίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000. Ζητεί τέλος από την Επιτροπή να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση, το αργότερο εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, και, ενδεχομένως, κατάλληλες προτάσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και για τις αλλαγές που απαιτούνται για να επιτευχθεί ή να διατηρηθεί ένα βέλτιστο επίπεδο ασφάλειας των τροφίμων.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (14.5.2012)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 όσον αφορά την ηλεκτρονική αναγνώριση των βοοειδών και τη διαγραφή των διατάξεων σχετικά με την προαιρετική επισήμανση του βοείου κρέατος

(COM(2012)0162 – C7‑0114/2012 – 2011/0229(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: James Nicholson

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ηλεκτρονική αναγνώριση των βοοειδών

Ο συντάκτης γνωμοδότησης επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής να καθιερωθεί η ηλεκτρονική αναγνώριση των βοοειδών σε προαιρετική βάση. Καθώς η τεχνολογία στον τομέα αυτό εξελίσσεται και διαδίδεται όλο και περισσότερο η χρήση της, κρίνεται αναγκαίο να προσαρμοσθεί η νομοθεσία προκειμένου να χαρακτηρισθεί επίσημο μέσο η ηλεκτρονική αναγνώριση των βοοειδών.

Από την τεχνολογία αυτή θα επωφεληθούν σημαντικά εκείνοι που επιθυμούν να την χρησιμοποιήσουν, και συγκεκριμένα στον τομέα της ιχνηλασιμότητας και της διαχείρισης αγέλης. Καθώς διαδίδεται η χρήση της ηλεκτρονικής αναγνώρισης των βοοειδών, είναι σημαντικό να εναρμονισθούν τα τεχνικά πρότυπα ανά την ΕΕ προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη της τεχνολογίας.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την πρόταση της Επιτροπής να παραμείνει η εν λόγω αναγνώριση προαιρετική, ενώ θα παρέχεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να την καθιερώσουν ως υποχρεωτική στην επικράτειά τους. Με την προσέγγιση αυτή εξασφαλίζεται ότι οι μικρές επιχειρήσεις που ενδέχεται να μην επωφεληθούν από το σύστημα αυτό δεν θα υποχρεωθούν να το καθιερώσουν, με αποτέλεσμα να αποφευχθούν άδικες οικονομικές και διοικητικές επιβαρύνσεις.

Διαγραφή των διατάξεων περί προαιρετικής επισήμανσης

Ο συντάκτης γνωμοδότησης υποστηρίζει την πρόταση να διαγραφούν οι διατάξεις περί προαιρετικής επισήμανσης με το σκεφτικό ότι το σύστημα αυτό δημιουργεί περιττές γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις χωρίς να αποφέρει κάποια σημαντικά οφέλη στον καταναλωτή. Παρά ταύτα, αναγνωρίζεται ότι η ασφάλεια των τροφίμων και η ιχνηλασιμότητα είναι άκρως σημαντικά θέματα για το ευρύ κοινό. Σχετικά με το θέμα αυτό, επισημαίνεται ότι αρκεί η οριζόντια νομοθεσία στους τομείς αυτούς.

Αρμοδιότητες της Επιτροπής

Ο συντάκτης γνωμοδότησης επιμένει πως πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τον λεπτομερή ορισμό των κυρώσεων για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τους ορισθέντες κανόνες.

Το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 παραπέμπει σε κυρώσεις που ενδέχεται να προβλέπουν τον περιορισμό των κινήσεων των ζώων. Η πρόταση της Επιτροπής προσθέτει ότι οι διαδικασίες και οι όροι εφαρμογής των κυρώσεων αυτών πρέπει να ορισθούν με εκτελεστικές πράξεις. Σύμφωνα με τη θέση του Κοινοβουλίου όπως αυτή αναφέρεται στην ευθυγράμμιση προς την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο συντάκτης γνωμοδότησης φρονεί πως οι κυρώσεις αυτές πρέπει να περιγράφονται μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Η ιχνηλασιμότητα του βοείου κρέατος στην πηγή μέσω της αναγνώρισης και της καταγραφής είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επισήμανση της καταγωγής σε όλη την τροφική αλυσίδα για την εξασφάλιση της προστασίας του καταναλωτή και της δημόσιας υγείας.

(4) Η ιχνηλασιμότητα του βοείου κρέατος στην πηγή μέσω της αναγνώρισης και της καταγραφής είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επισήμανση της καταγωγής σε όλη την τροφική αλυσίδα. Τα μέτρα αυτά εξασφαλίζουν την προστασία του καταναλωτή και της δημόσιας υγείας και προάγουν την εμπιστοσύνη του καταναλωτή.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 και, ειδικότερα, η αναγνώριση των βοοειδών και η προαιρετική επισήμανση του βοείου κρέατος αναφέρονται ως «υποχρεώσεις πληροφόρησης με ειδική σημασία από την άποψη του φόρτου που επιβάλλεται στις επιχειρήσεις» στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με ένα «Πρόγραμμα δράσης για τη μείωση του διοικητικού φόρτου στην ΕΕ».

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Έχει υπολογισθεί ότι οι εξοικονομήσεις στις διοικητικές δαπάνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε περίπτωση κατάργησης του συστήματος προαιρετικής επισήμανσης, θα ανέλθουν σε 362.000 ευρώ. Δεν πρόκειται συνεπώς για απαγορευτική δαπάνη.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Τα συστήματα ηλεκτρονικής αναγνώρισης που βασίζονται σε ραδιοσυχνική αναγνώριση έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία δέκα έτη. Η εν λόγω τεχνολογία καθιστά δυνατή τη γρηγορότερη και ακριβέστερη ανάγνωση των ατομικών κωδικών ταυτότητας των ζώων απευθείας στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων με αποτέλεσμα τη μείωση του αναγκαίου χρόνου για την ιχνηλασιμότητα των πιθανών μολυσμένων ζώων ή των μολυσμένων τροφίμων, εξοικονομώντας κόστος εργασίας, αυξάνοντας όμως ταυτόχρονα το κόστος εξοπλισμού.

(7) Μολονότι τα συστήματα ηλεκτρονικής αναγνώρισης που βασίζονται σε ραδιοσυχνική αναγνώριση έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία δέκα έτη, η πείρα από την εφαρμογή υποχρεωτικής ηλεκτρονικής αναγνώρισης στα μικρά μηρυκαστικά καταδεικνύει ότι λόγω ελαττωματικής τεχνολογίας και πρακτικών δυσχερειών συνήθως είναι αδύνατον να υπάρξει ακρίβεια 100%. Σε περίπτωση που προκύψουν λάθη από τα συστήματα ηλεκτρονικής αναγνώρισης και άλλες τεχνολογικές βλάβες δεν πρέπει να οδηγήσουν στην επιβολή κυρώσεων στους κτηνοτρόφους.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Αν γίνει υποχρεωτική η EID σε ολόκληρη την Ένωση, ενδέχεται να υπάρχουν αρνητικές οικονομικές επιδράσεις για ορισμένους επιχειρηματίες. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να θεσπιστεί προαιρετικό καθεστώς για την εισαγωγή της EID. Στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος, η EID θα μπορούσε να επιλεγεί από κτηνοτρόφους που ενδέχεται να έχουν άμεσες οικονομικές ωφέλειες.

(16) Αν γίνει υποχρεωτική η EID σε ολόκληρη την Ένωση, ενδέχεται να υπάρχουν αρνητικές οικονομικές επιδράσεις για ορισμένους επιχειρηματίες. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να θεσπιστεί προαιρετικό καθεστώς για την εισαγωγή της EID. Με ένα προαιρετικό καθεστώς η ηλεκτρονική αναγνώριση θα μπορεί να επιλέγεται μόνο από τους επιχειρηματίες εκείνους που ενδέχεται να αντλήσουν άμεσα και σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Τα κράτη μέλη έχουν πολύ διαφορετικά συστήματα κτηνοτροφίας, γεωργικές πρακτικές και οργανώσεις του τομέα. Συνεπώς, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να κάνουν υποχρεωτική την EID στο έδαφός τους, μόνον όταν το θεωρούν κατάλληλο, κατόπιν εξέτασης όλων αυτών των παραγόντων.

(17) Τα κράτη μέλη έχουν πολύ διαφορετικά συστήματα κτηνοτροφίας, γεωργικές πρακτικές και οργανώσεις του τομέα. Συνεπώς, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να καταστήσουν υποχρεωτική την EID στο έδαφός τους, μόνον όταν το κρίνουν κατάλληλο, μετά από διαβουλεύσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των κτηνοτρόφων και οργανώσεων των επί μέρους τομέων, κατόπιν εξέτασης όλων αυτών των παραγόντων καθώς και τυχόν αρνητικών επιπτώσεων σε μικρούς κτηνοτρόφους. Θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να δημιουργούν ειδικά καθεστώτα για μικρούς κτηνοτρόφους. Θα πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε στρέβλωση του ανταγωνισμού στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Στο τμήμα II του τίτλου II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 καθορίζονται οι κανόνες για το προαιρετικό σύστημα επισήμανσης του βοείου κρέατος οι οποίοι προβλέπουν την έγκριση ορισμένων προδιαγραφών επισήμανσης από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους. Ο διοικητικός φόρτος και τα έξοδα που προκύπτουν για τα κράτη μέλη και τους οικονομικούς παράγοντες κατά την εφαρμογή του συστήματος αυτού είναι δυσανάλογα με τα πλεονεκτήματα του συστήματος. Το εν λόγω τμήμα θα πρέπει, συνεπώς, να διαγραφεί.

(20) Στο τμήμα II του τίτλου II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 καθορίζονται οι κανόνες για το προαιρετικό σύστημα επισήμανσης του βοείου κρέατος οι οποίοι προβλέπουν την έγκριση ορισμένων προδιαγραφών επισήμανσης από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους. Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στον τομέα του βοείου κρέατος μετά την έγκριση του εν λόγω κανονισμού, είναι απαραίτητο να αναθεωρηθεί το προαιρετικό σύστημα επισήμανσης του βοείου κρέατος. Το εν λόγω τμήμα θα πρέπει, συνεπώς, να διαγραφεί. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω και προκειμένου να εξασφαλισθεί η κατάλληλη ρύθμιση του προαιρετικού συστήματος επισήμανσης του βοείου κρέατος εναρμονισμένου με άλλους τομείς, οι συνέπειες της διαγραφής αυτού του τμήματος δεν θα πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν παρά μόνον όταν αντικατασταθεί από τις διατάξεις της νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με πρότυπα εμπορίας για ζωικά προϊόντα, ή από οποιουσδήποτε άλλους κανόνες ισοδυνάμου αποτελέσματος.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής θα δημιουργούσε νομοθετικό κενό στον τομέα της προαιρετικής επισήμανσης που εξασφαλίζει πλεονεκτήματα τόσο για τον ίδιο τον τομέα όσο και για τους καταναλωτές με την παροχή χρήσιμων πληροφοριών που συμβάλλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20a) Η Επιτροπή πρέπει να μεριμνήσει ώστε οι διατάξεις προαιρετικής επισήμανσης, με τις απαιτούμενες ενέργειες επικαιροποίησης και αναβάθμισης, να αντικατοπτρίζονται στην νομοθεσία της Ένωσης για το βόειο κρέας.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής θα δημιουργούσε νομοθετικό κενό στον τομέα της προαιρετικής επισήμανσης που εξασφαλίζει πλεονεκτήματα τόσο για τον ίδιο τον τομέα όσο και για τους καταναλωτές με την παροχή χρήσιμων πληροφοριών που συμβάλλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα μέσα αναγνώρισης παρέχονται στην εκμετάλλευση, διανέμονται και τοποθετούνται στα ζώα κατά τρόπον που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή.

Τα μέσα αναγνώρισης παρέχονται στην εκμετάλλευση, διανέμονται και τοποθετούνται στα ζώα κατά τρόπον που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή. Τούτο δεν ισχύει για ζώα που έχουν γεννηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1998 και δεν προορίζονται για το εμπόριο εντός της ΕΕ.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όλα τα μέσα αναγνώρισης που τοποθετούνται σε ένα ζώο φέρουν τον ίδιο αποκλειστικό κωδικό αναγνώρισης, βάσει του οποίου μπορεί να ταυτοποιηθεί κάθε ζώο ατομικά μαζί με την εκμετάλλευση στην οποία γεννήθηκε.

Όλα τα μέσα αναγνώρισης που τοποθετούνται σε ένα ζώο φέρουν τον ίδιο αποκλειστικό κωδικό αναγνώρισης, βάσει του οποίου μπορεί να ταυτοποιηθεί κάθε ζώο ατομικά μαζί με την εκμετάλλευση στην οποία γεννήθηκε. Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατό να φέρουν τα δύο ατομικά μέσα αναγνώρισης τον ίδιο αποκλειστικό κωδικό αναγνώρισης, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει, υπό την εποπτεία της, να φέρει το δεύτερο μέσο αναγνώρισης διαφορετικό κωδικό εφόσον εξασφαλίζεται πλήρης ιχνηλασιμότητα και είναι δυνατή η ατομική αναγνώριση του ζώου καθώς και της εκμετάλλευσης στην οποία γεννήθηκε.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται για τα συστήματα αναγνώρισης είναι τα διεθνή πρότυπα ISO.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει συνοχή μεταξύ των συστημάτων αναγνώρισης των κρατών μελών.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000

Άρθρο 4 α – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) τις 60 ημέρες από το δεύτερο μέσο αναγνώρισης.

(β) τις 60 ημέρες από το δεύτερο μέσο αναγνώρισης, για λόγους που έχουν σχέση με τη σωματική ανάπτυξη των ζώων.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000

Άρθρο 4 α – παράγραφος 1 —εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κανένα ζώο δεν μπορεί να εγκαταλείψει την εκμετάλλευση στην οποία γεννήθηκε πριν από την τοποθέτηση των δύο μέσων αναγνώρισης.

Κανένα ζώο δεν μπορεί να εγκαταλείψει την εκμετάλλευση στην οποία γεννήθηκε πριν από την τοποθέτηση των δύο μέσων αναγνώρισης εκτός από την περίπτωση ανωτέρας βίας.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000

Άρθρο 4α – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει για ζώα που έχουν γεννηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1998 και δεν προορίζονται για εμπόριο εντός της ΕΕ.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000

Άρθρο 4 β – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η εν λόγω περίοδος δεν υπερβαίνει τις 20 ημέρες ύστερα από τους κτηνιατρικούς ελέγχους που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Σε κάθε περίπτωση, τα μέσα αναγνώρισης τοποθετούνται στα ζώα πριν να εγκαταλείψουν την εκμετάλλευση προορισμού.

Η εν λόγω περίοδος δεν υπερβαίνει τις 20 ημέρες ύστερα από τους κτηνιατρικούς ελέγχους που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Κατ’ εξαίρεση, για λόγους που σχετίζονται με τη σωματική ανάπτυξη των ζώων, η εν λόγω περίοδος μπορεί να παραταθεί κατά έως και 60 ημέρες για το δεύτερο μέσο αναγνώρισης. Σε κάθε περίπτωση, τα μέσα αναγνώρισης τοποθετούνται στα ζώα πριν να εγκαταλείψουν την εκμετάλλευση προορισμού.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000

Άρθρο 4 γ – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η μέγιστη περίοδος που αναφέρεται στο στοιχείο β) δεν υπερβαίνει τις 20 ημέρες από την ημερομηνία άφιξης των ζώων στην εκμετάλλευση προορισμού. Σε κάθε περίπτωση, τα μέσα αναγνώρισης τοποθετούνται στα ζώα πριν να εγκαταλείψουν την εκμετάλλευση προορισμού.

Η μέγιστη περίοδος που αναφέρεται στο στοιχείο β) δεν υπερβαίνει τις 20 ημέρες από την ημερομηνία άφιξης των ζώων στην εκμετάλλευση προορισμού. Κατ’ εξαίρεση, για λόγους που σχετίζονται με τη σωματική ανάπτυξη των ζώων, η εν λόγω περίοδος μπορεί να παραταθεί κατά έως και 60 ημέρες για το δεύτερο μέσο αναγνώρισης. Σε κάθε περίπτωση, τα μέσα αναγνώρισης τοποθετούνται στα ζώα πριν να εγκαταλείψουν την εκμετάλλευση προορισμού.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000

Άρθρο 4 γ – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Παρά τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου του άρθρου 4(1), σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατό να φέρει το ζώο ηλεκτρονικό σύστημα αναγνώρισης με τον ίδιο αποκλειστικό κωδικό αναγνώρισης, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει, υπό την εποπτεία της, να φέρει το δεύτερο μέσο αναγνώρισης διαφορετικό κωδικό εφόσον εξασφαλίζεται πλήρης ιχνηλασιμότητα και είναι δυνατή η ατομική αναγνώριση του ζώου καθώς και της εκμετάλλευσης στην οποία γεννήθηκε.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) εισάγει επίκαιρα στοιχεία απευθείας στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων εντός εικοσιτετραώρου από την επέλευση του γεγονότος.»

(β) εισάγει επίκαιρα στοιχεία απευθείας στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων εντός εβδομήντα δύο ωρών από την επέλευση του γεγονότος.»

Αιτιολόγηση

Το 24ωρο δεν παρέχει επαρκή χρονικά περιθώρια στους γεωργούς για την εισαγωγή πληροφοριών στις τράπεζες δεδομένων. Η προθεσμία αυτή θα πρέπει να παραταθεί σε τρεις ημέρες ή σε 72 ώρες προκειμένου να παρέχεται δυνατότητα σε όλους τους γεωργούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με ανεπαρκείς γνώσεις πληροφορικής ή ανεπαρκή σχετικό εξοπλισμό ή σε περίπτωση έλλειψης εξοπλισμού, να μπορούν να καταγράφουν και να εισάγουν τα δεδομένα σε εύλογο χρονοδιάγραμμα.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000

Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) την αναγνώριση και καταγραφή των μετακινήσεων βοοειδών, όταν εγκαταλείπουν την εκμετάλλευση για θερινούς βοσκότοπους σε ορεινές περιοχές.»

ε) την αναγνώριση και καταγραφή των μετακινήσεων βοοειδών κατά τη διάρκεια διαφόρων μορφών εποχιακής μετακίνησης.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να υπάρχει ισορροπία στο κείμενο με τη συμπερίληψη όλων των μορφών μετακίνησης και όχι μόνον τη μετακίνηση των ζώων για βοσκή κατά το θέρος.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000

Άρθρο 10α – εδάφιο 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) τις τεχνικές διαδικασίες και τα πρότυπα για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής αναγνώρισης των βοοειδών·

β) τις τεχνικές διαδικασίες και τα πρότυπα για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής αναγνώρισης των βοοειδών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO·

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί συνοχή μεταξύ των συστημάτων αναγνώρισης που χρησιμοποιούνται σε όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 17 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Η Επιτροπή καθορίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τους αναγκαίους κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των μεταβατικών μέτρων για τη θέσπισή τους, που αφορούν τις διαδικασίες για την εφαρμογή των κυρώσεων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 22β, για τον καθορισμό των αναγκαίων κανόνων, συμπεριλαμβανομένων των μεταβατικών μέτρων για τη θέσπισή τους, που αφορούν τις διαδικασίες και τους όρους για την εφαρμογή των κυρώσεων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 18

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000

Άρθρο 22 β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

1. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 και στο άρθρο 4α παράγραφος 2, στα άρθρα 5, 7, 10, 14 και 19 και στο άρθρο 22 παράγραφος 4α) χορηγείται στην Επιτροπή για αόριστη χρονική περίοδο από*

2. Η εξουσία για την έκδοση πράξεων κατ' εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 και στο άρθρο 4α παράγραφος 2, στα άρθρα 5, 7, 10, 14 και 19 και στο άρθρο 22 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο και παράγραφος 4α) χορηγείται στην Επιτροπή για αόριστη χρονική περίοδο από*

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 5, στο άρθρο 4α παράγραφος 2, στα άρθρα 5, 7, 10, 14 και 19 και στο άρθρο 22 παράγραφος 4α) μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται στην απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των ήδη ισχυουσών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 5, στο άρθρο 4α παράγραφος 2, στα άρθρα 5, 7, 10, 14 και 19 και στο άρθρο 22 παράγραφος 1, τρίτο εδάφιο, και Άρθρο (4α) μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται στην απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των ήδη ισχυουσών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4. Αμέσως μετά την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

4. Αμέσως μετά την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 και το άρθρο 4α παράγραφος 2, τα άρθρα 5, 7, 10, 14 και 19 και το άρθρο 22 παράγραφος 4α) τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχουν αντιταχθεί σε αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από την παρέλευση της εν λόγω χρονικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή για το ότι δεν σκοπεύουν να προβάλουν αντίρρηση. Το εν λόγω χρονικό διάστημα παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.».

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 και το άρθρο 4α παράγραφος 2, στα άρθρα 5, 7, 10, 14 και 19 και στο άρθρο 22 παράγραφος 1, τρίτο εδάφιο, και άρθρο (4α) τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχουν αντιταχθεί σε αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από την παρέλευση της εν λόγω χρονικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή για το ότι δεν σκοπεύουν να προβάλουν αντίρρηση. Το εν λόγω χρονικό διάστημα παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.».

________________

_____________

*[*ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού ή από κάθε άλλη ημερομηνία που ορίζει ο νομοθέτης].

* ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 1a

 

Μεταβατικές διατάξεις

 

Το άρθρο 1, σημείο (14) αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2014.

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να παρέχονται επαρκή χρονικά περιθώρια για την εκπόνηση και έγκριση καταλληλότερης και ειδικής νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προαιρετική επισήμανση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 σχετικά με την ηλεκτρονική αναγνώριση των βοοειδών και την κατάργηση των διατάξεων σχετικά με την προαιρετική επισήμανση του βοείου κρέατος

Έγγραφα αναφοράς

COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – COM(2011)0525 – C7-0227/2011 – 2011/0229(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

15.9.2011

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

15.9.2011

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

James Nicholson

23.11.2011

Εξέταση στην επιτροπή

20.3.2012

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

8.5.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Paolo De Castro, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via, George Lyon, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Wojciech Michał Olejniczak, Γεώργιος Παπαστάμκος, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Janusz Wojciechowski, Мария Неделчева

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Σπύρος Δανέλλης, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Christa Klaß, Maria do Céu Patrão Neves, Petri Sarvamaa, Milan Zver


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 σχετικά με την ηλεκτρονική αναγνώριση των βοοειδών και την κατάργηση των διατάξεων σχετικά με την προαιρετική επισήμανση του βοείου κρέατος

Έγγραφα αναφοράς

COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – COM(2011)0525 – C7-0227/2011 – 2011/0229(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

4.4.2012

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

15.9.2011

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

15.9.2011

 

 

 

Εισηγητής(ές)

Ημερομηνία ορισμού

Sophie Auconie

28.9.2011

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

30.1.2012

8.5.2012

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

30.5.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

16

12

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Κρίτων Αρσένης, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Владко Тодоров Панайотов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gaston Franco, James Nicholson, Eva Ortiz Vilella, Justas Vincas Paleckis, Vittorio Prodi, Britta Reimers, Michèle Rivasi, Alda Sousa, Bart Staes, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni

Ημερομηνία κατάθεσης

13.6.2012

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου