ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) №562/2006 с цел да се предвидят общи правила за временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници при извънредни обстоятелства

14.6.2012 - (COM(2011)0560 – C7‑0248/2011 – 2011/0242(COD)) - ***I

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Renate Weber


Процедура : 2011/0242(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0200/2012
Внесени текстове :
A7-0200/2012
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) №562/2006 с цел да се предвидят общи правила за временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници при извънредни обстоятелства

(COM(2011)0560 – C7‑0248/2011 – 2011/0242(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0560),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграфи 1 и 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0248/2011),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид мотивираните становища, внесени, в рамките на Протокол (№ 2) относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, от Национално събрание на Франция, Сената на Нидерландия, Долната камара на Нидерландия, Асамблеята на републиката на Португалия, Сената на Румъния, Парламента на Словакия, Парламента на Швеция, в които се посочва, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0200/2012),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Създаването на пространство, в което е гарантирано свободното движение на хора през националните граници, е едно от главните постижения на Европейския съюз. В такова пространство без граничен контрол на вътрешните граници е необходимо да се реагира съвместно на ситуации, които засягат сериозно обществения ред и вътрешната сигурност на Европейския съюз или на една или повече държави-членки, като се даде възможност за повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници, но без да се застрашава принципът на свободното движение на хора. Следователно е необходимо Съюзът да реагира като едно цяло с оглед на последиците, до които подобни мерки може да доведат за всички хора, притежаващи правото да се придвижват в това пространство без граничен контрол на вътрешните граници.

(1) Създаването на пространство, в което е гарантирано свободното движение на хора през националните граници, е едно от главните постижения на Европейския съюз. В такова пространство без граничен контрол на вътрешните граници е необходимо да се реагира съвместно на ситуации, които засягат сериозно обществения ред и вътрешната сигурност на Европейския съюз или на една или повече държави членки, като се даде възможност за повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници, но без да се застрашава принципът на свободното движение на хора. Следователно е необходимо Съюзът да реагира по координиран начин с оглед на последиците, до които подобни мерки може да доведат за всички хора, притежаващи правото да се придвижват в това пространство без граничен контрол на вътрешните граници.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Свободното движение в пространството без вътрешни граници е важно постижение на Съюза. Тъй като свободното движение се засяга от повторното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници, всяко решение за това следва да бъде вземано на равнището на Съюза. Във всички случаи към повторното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници следва да се пристъпва само като крайна мярка със строго ограничен обхват и продължителност въз основа на конкретни обективни критерии и след преценка за необходимостта от него, която следва да се извършва на равнището на Съюза. В случаите, когато сериозна заплаха за обществения ред и вътрешната сигурност изисква спешни действия, съответната държава-членка трябва да има възможност да въведе повторно граничен контрол на своите вътрешни граници за срок от не повече от пет дни, като за всяко негово удължаване трябва да се взема решение на равнището на Съюза.

(2) Свободното движение в пространството без вътрешни граници е важно постижение на Съюза. Тъй като свободното движение се засяга от повторното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници, всяко решение за това следва да бъде координирано. Във всички случаи към повторното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници следва да се пристъпва само като крайна мярка със строго ограничен обхват и продължителност въз основа на конкретни обективни критерии и след преценка за необходимостта от него, която следва да се извършва по координиран начин. В случаите, когато сериозна заплаха за обществения ред и вътрешната сигурност изисква спешни действия, съответната държава членка трябва да има възможност да въведе повторно граничен контрол на своите вътрешни граници за срок от не повече от десет дни, като за всяко негово удължаване трябва да се взема решение по координиран начин.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Такива ситуации могат да възникнат, когато голям брой граждани на трети държави пресекат външната граница на една или повече държави-членки. Това може да доведе до неочаквано и значително нарастване на вторичните движения на граждани на трети държави, за които е установено, че пребивават незаконно на територията на друга държава-членка или на други държави-членки. Като се има предвид броят на държавите-членки, засегнати от такова неочаквано и значително нарастване на вторичните движения, и общото въздействие на това нарастване върху миграционното положение в Съюза или в отделна държава-членка, може да се сметне за необходимо временно да бъде въведен граничен контрол на вътрешните граници, когато обстоятелствата са такива, че представляват сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност в целия Съюз или на национално равнище. Пресичането на външната граница от голям брой граждани на трети държави може при извънредни обстоятелства да оправдае незабавното повторно въвеждане на някакъв граничен контрол на вътрешната граница, ако такава мярка е необходима с оглед на защитата на обществения ред и националната сигурност на равнището на Съюза или на национално равнище от сериозна и непосредствена заплаха.

(5) Миграцията и пресичането на външните граници от голям брой граждани на трети държави не следва само по себе си да се счита за заплаха за обществения ред или за вътрешната сигурност.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) Пълното свободно движение в пространството без граничен контрол на вътрешните граници следва да бъде гарантирано и повторното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници от държавите членки по политически причини следва да се избягва. Въз основа на натрупания досега опит по отношение на функционирането на пространство граничен контрол на вътрешните граници Комисията следва да изготви насоки относно повторното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници както в случаите, в които такава мярка се изисква като временна реакция, така и в случаите, в които е необходимо незабавно действие. Комисията следва да изготви такива насоки, за да гарантира последователно прилагане на правилата на Шенген. Насоките следва да предвиждат ясни показатели за улесняване на оценката на заплахите за обществения ред и вътрешната сигурност.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Временното въвеждане на определен граничен контрол на вътрешните граници може да бъде също в резултат на сериозни пропуски, установени от оценките по Шенген в съответствие с член 15 от Регламента относно създаването на механизъм за оценка и наблюдение с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген, когато обстоятелствата са такива, че представляват сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност на равнището на Съюза или на национално равнище.

(6) Временното въвеждане на определен граничен контрол на вътрешните граници може да бъде също в резултат на сериозни пропуски, открити в рамките на стриктен процес на оценка в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № …/… на Европейския парламент и на Съвета от … [относно създаването на механизъм за оценка и наблюдение с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген], но следва да бъде единствено крайна мярка.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Преди да се вземе каквото и да било решение за временно въвеждане на някакъв граничен контрол на вътрешните граници, следва да се проучи основно възможността за прибягване до мерки за справяне с възникналото положение, включително помощ от органи на Съюза като Frontex или Европол, както и мерки за техническо или финансово подпомагане на национално равнище и/или на равнището на Съюза. Освен това всяко решение за повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници следва да се основава на доказана информация, която може да бъде предоставена от държавата-членка, поискала повторното въвеждане, или да идва от други източници, в това число от посещения за инспекции.

(7) Преди да се вземе каквото и да било решение за временно въвеждане на някакъв граничен контрол на вътрешните граници, следва своевременно да се проучи основно възможността за прибягване до мерки за справяне с възникналото положение, включително помощ от органи на Съюза като Frontex или Европол, както и мерки за техническо или финансово подпомагане на национално равнище и/или на равнището на Съюза. Освен това всяко решение за повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници следва да се основава на доказана информация, която може да бъде предоставена от държавите членки, или да идва от други източници, в това число от посещения за инспекции.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) В пространство, където хората могат да се движат свободно, повторното въвеждане на граничен контрол по вътрешните граници следва да остава изключение.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б) Необходимо е Комисията да представя на Европейския парламент и на Съвета, поне ежегодно, доклад за функционирането на Шенгенското пространство. Този доклад следва да осигури база за ежегоден дебат в Европейския парламент и в Съвета и следва да допринесе за укрепването на политическото управление и сътрудничество в Шенгенското пространство.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) За да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията. С изключение на спешните случаи и с оглед на условията в член 2, параграф 2, буква б), iii) от посочения регламент се прилага процедурата по разглеждане.

(8) В случаите на трайни и сериозни пропуски, установени в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № …/2012 относно [създаването на механизъм за оценка и наблюдение с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген] и за да се осигурят еднакви условия и демократичен контрол, следва да бъде създаден европейски механизъм за временно и извънредно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници. В съответствие с този механизъм Комисията следва да предава на Европейския парламент и на Съвета препоръка с оценка на необходимостта от повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници като крайна мярка. Европейският парламент и Съветът следва да представят становищата си в рамките на един месец след получаване на препоръката на Комисията, след което Комисията следва да може да вземе решение относно повторното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници чрез актове за изпълнение, в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията. С оглед на условията в член 2, параграф 2, буква б), iii) от посочения регламент следва да се използва процедурата по разглеждане за приемането на тези актове за изпълнение.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Комисията следва в надлежно обосновани случаи, свързани с непосредствена заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност на равнището на Съюза или на национално равнище, да приема актове за изпълнение с незабавно приложение, когато съществува належаща нужда от спешни действия.

заличава се

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 562/2006

Член 23 - параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В случай че в пространството без граничен контрол на вътрешните граници съществува сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност на равнището на Съюза или на национално равнище, може по изключение да бъде въведен отново граничен контрол на вътрешните граници на всички или на отделни участъци от вътрешните граници на една или повече държави-членки за ограничен срок от време, ненадвишаващ 30 дни, или за предполагаемия срок на сериозната заплаха, ако неговата продължителност надхвърля срока от 30 дни. Обхватът и продължителността на временното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници не излизат извън рамките на строго необходимото в отговор на сериозната заплаха.

1. В случай че в пространството без граничен контрол на вътрешните граници съществува сериозна и непосредствена заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност на равнището на Съюза или на национално равнище, може по изключение да бъде въведен отново граничен контрол на вътрешните граници на всички или на отделни участъци от вътрешните граници на една или повече държави-членки за ограничен срок от време, ненадвишаващ 30 дни, или за предполагаемия срок на сериозната и непосредствена заплаха, ако неговата продължителност надхвърля срока от 30 дни. Обхватът и продължителността на временното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници не излизат извън рамките на строго необходимото в отговор на сериозната заплаха.

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 562/2006

Член 23 - параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Граничен контрол на вътрешните граници може да бъде въвеждан повторно само в съответствие с процедурите, предвидени в членове 24―26 от настоящия регламент. Критериите, посочени в член 23а, трябва да се имат предвид при всички случаи, когато се предвижда решение за повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници.

2. Граничен контрол на вътрешните граници може да бъде въвеждан повторно само като крайна мярка при спазване и в съответствие с процедурите, предвидени в членове 24―26 от настоящия регламент. Критериите, посочени в член 23а се прилагат при всички случаи, когато се предвижда решение за повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 562/2006

Член 23 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. В случай че сериозната заплаха за обществения ред или за вътрешната сигурност на равнището на Съюза или на национално равнище продължава извън срока, предвиден в параграф 1, продължителността на граничния контрол на вътрешните граници може да бъде удължена — като се вземат предвид изброените в член 23а критерии — на същите основания като тези, посочени в параграф 1, и като се вземат предвид всички нови елементи, за срокове от не повече от 30 дни, които могат да бъдат подновявани.

3. В случай че сериозната и непосредствена заплаха за обществения ред или за вътрешната сигурност на равнището на Съюза или на национално равнище продължава извън срока, предвиден в параграф 1, продължителността на граничния контрол на вътрешните граници може да бъде удължена — като се вземат предвид изброените в член 23а критерии и в съответствие с процедурата, предвидена в член 24 — на същите основания като тези, посочени в параграф 1, и като се вземат предвид всички нови елементи, за срокове от не повече от 30 дни, които могат да бъдат подновявани.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 562/2006

Член 23 - параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Общата продължителност на повторното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници въз основа на първоначалния срок съгласно параграф 1 и удължаванията съгласно параграф 3 не надхвърля шест месеца. В случаите на трайни и сериозни пропуски, свързани с контрола на външната граница или с процедурите за връщане, установени в съответствие с член 15 от Регламента относно създаването на механизъм за оценка и наблюдение с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген, Комисията може да реши да удължи този срок.

4. Общата продължителност на повторното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници въз основа на първоначалния срок съгласно параграф 1 и удължаванията съгласно параграф 3 не надхвърля шест месеца. В случаите, посочени в член 26 общият срок може да бъде удължен до максималния, предвиден в този член.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 562/2006

Член 23 а - параграф 1 - уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато се взема решение за временно повторно въвеждане на граничен контрол на една или повече вътрешни граници или на участъци от тях, Комисията или съответната държава-членка в случаите, посочени в член 25, параграф 1, прави оценка на степента, в която с тази мярка има вероятност по адекватен начин да бъде отстранена заплахата за обществения ред или вътрешната сигурност на равнището на Съюза или на национално равнище, и прави оценка на пропорционалността на мярката спрямо тази заплаха. Оценката се основава на подробната информация, предоставена от съответната държавата-членка (съответните държавите-членки) и всяка друга свързана с това информация, в това число всяка информация, получена в съответствие с параграф 2. При извършването на тази оценка се вземат предвид по-специално следните съображения:

1. Преди вземането на решение за временно повторно въвеждане на граничен контрол на една или повече вътрешни граници или на участъци от тях, при това единствено като крайна мярка, Комисията, в случаите, посочени в член 26, или съответната държава-членка в случаите, посочени в член 23 и в член 25, параграф 1, прави оценка на степента, в която с тази мярка има вероятност по адекватен начин да бъде отстранена заплахата за обществения ред или вътрешната сигурност на равнището на Съюза или на национално равнище, и прави оценка на пропорционалността на мярката спрямо тази заплаха. Оценката се основава на подробната информация, предоставена от съответната държавата-членка (съответните държавите-членки) и всяка друга свързана с това информация, в това число всяка информация, получена в съответствие с параграф 2. При извършването на тази оценка се вземат предвид по-специално следните съображения:

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 562/2006

Член 23 а - параграф 1 - буква а)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) вероятните последици от евентуалната заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност на равнището на Съюза или на национално равнище, включително след терористични инциденти или заплахи, както и заплахи от страна на организираната престъпност;

a) в случаите, посочени в член 23 и в член 25, параграф 1:

 

i) вероятните последици от евентуалната непосредствена заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност на равнището на Съюза или на национално равнище, включително след терористични инциденти или заплахи, както и заплахи от страна на организираната престъпност;

 

ii) вероятните последици от тази мярка за свободното движение в пространството без граничен контрол на вътрешните граници;

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 562/2006

Член 23 а – параграф 1 – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) наличността на мерки за техническо или финансово подпомагане, до които може да се прибегне или вече се е прибягнало на национално и/или европейско равнище, включително помощ от органи на Съюза като Frontex, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището или Европол, и степента, в която тези мерки има вероятност да неутрализират заплахите за обществения ред и вътрешната сигурност на равнището на Съюза или на национално равнище;

б) в случаите, посочени в член 26:

 

i) наличността на мерки за техническо или финансово подпомагане, до които може да се прибегне или вече се е прибягнало на национално и/или европейско равнище, включително помощ от органи на Съюза като Frontex, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището или Европол, и степента, в която тези мерки има вероятност да неутрализират заплахите за обществения ред и вътрешната сигурност в рамките на пространството без контрол на вътрешните граници;

в) настоящите и вероятните бъдещи последици от евентуални сериозни пропуски, свързани с граничния контрол на външната граница или с процедурите за връщане, установени при оценките по Шенген в съответствие с Регламента относно създаването на механизъм за оценка и наблюдение с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген;

ii) настоящите и вероятните бъдещи последици от евентуални сериозни пропуски, свързани с граничния контрол на външната граница, установени при оценките по Шенген в съответствие с Регламента относно създаването на механизъм за оценка и наблюдение с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген;

 

iii) вероятните последици от каквито и да било непосредствени заплахи за обществения ред или вътрешната сигурност в пространството без граничен контрол на вътрешните граници;

г) вероятните последици от такава мярка за свободното движение в пространството без граничен контрол на вътрешните граници.

iv) вероятните последици от такава мярка за свободното движение в пространството без граничен контрол на вътрешните граници.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 562/2006

Член 23 а - параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Преди да вземе решение, Комисията може:

2. Преди да предаде препоръка съгласно член 26, Комисията може:

a) да поиска от държавите-членки, Frontex, Европол, Евроюст, Агенцията за основните права или всеки друг орган на Съюза да Й предостави допълнителна информация;

а) да поиска от държавите-членки, Frontex, Европол, Евроюст, Агенцията за основните права или всеки друг орган на Съюза да Й предостави допълнителна информация;

б) да направи посещения за инспекции с помощта на експерти от държавите-членки и от Frontex, Европол или всеки друг компетентен европейски орган с цел да получи или да провери информация, свързана с дадено решение за временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници.

б) да направи посещения за инспекции с помощта на експерти от държавите-членки и от Frontex, Европол или всеки друг компетентен европейски орган с цел да получи или да провери информация, свързана с дадена препоръка за временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници.

Изменение              19

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 562/2006

Член 23 а - параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Въз основа на натрупания опит по отношение на функционирането на пространство без граничен контрол Комисията издава насоки относно повторното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници както в случаите, в които такава мярка се изисква временно, така и в случаите, в които е необходимо незабавно действие.

 

Комисията изготвя такива насоки, за да гарантира последователно прилагане на правилата на Шенген.

 

Насоките предвиждат ясни показатели за улесняване на оценката на заплахите за обществения ред и вътрешната сигурност.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 562/2006

Член 23 а - параграф 2 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б. Без да се засяга член 258 от ДФЕС, Комисията може да издаде становище относно своята последваща оценка на временното повторно въвеждане на граничен контрол на една или повече вътрешни граници или участъци от тях.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 562/2006

Член 24 – параграф 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато дадена държава членка счита, че следва да бъде повторно въведен граничен контрол на вътрешните граници в съответствие с член 23, параграф 1, тя подава искане за това до Комисията не по-късно от шест седмици преди планираното повторно въвеждане или в по-кратък срок, ако обстоятелствата, породили необходимостта от повторно въвеждане на граничния контрол на вътрешните граници, станат известни по-малко от шест седмици преди планираното въвеждане, и предоставя следната информация:

1. Когато дадена държава членка счита, че следва да бъде повторно въведен граничен контрол на вътрешните граници в съответствие с член 23, параграф 1, тя нотифицира за това съответно останалите държави членки и Комисията не по-късно от шест седмици преди планираното повторно въвеждане или в по-кратък срок, ако обстоятелствата, породили необходимостта от повторно въвеждане на граничния контрол на вътрешните граници, станат известни по-малко от шест седмици преди планираното въвеждане, и предоставя следната информация:

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 562/2006

Член 24 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Такова искане може да бъде подадено и съвместно от две или повече държави членки.

Такова нотифициране може да бъде направено и съвместно от две или повече държави членки.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 562/2006

Член 24 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Информацията, посочена в параграф 1, се предоставя също на държавите членки и на Европейския парламент едновременно с подаването на искането.

2. Информацията, посочена в параграф 1, се предоставя едновременно с това на Европейския парламент. При необходимост Комисията може да изиска допълнителна информация от съответната(ите) държава(и) членка(и).

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 562/2006

Член 24 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. В отговор на искането на държава членка в съответствие с параграф 1 или по собствена инициатива въз основа на информацията, посочена в букви а)―д) от посочения параграф, Комисията взема решение относно повторното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници. Тези актове за изпълнение се приемат съгласно процедурата по разглеждане, посочена в член 33а, параграф 2.

3. В отговор на нотифицирането от страна на държава(и) членка(и), планираща(и) повторно въвеждане на граничен контрол, и за целите на консултацията, предвидена в параграф 4, Комисията издава становище, без да се засяга член 72 от ДФЕС.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 562/2006

Член 24 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Комисията взема решение относно удължаването на срока на граничния контрол на вътрешните граници. Тези актове за изпълнение се приемат съгласно процедурата по разглеждане, посочена в член 33а, параграф 2.

4. Информацията, посочена в параграф 1, и становището на Комисията съгласно параграф 3 са предмет на консултации, включително съвместни заседания, между държавата членка, която планира да въведе отново граничен контрол на вътрешните граници, държавите членки, които биха могли да бъдат засегнати от повторното въвеждане на граничен контрол, и Комисията, с оглед гарантиране на съвместно сътрудничество между държавите членки и проучване на пропорционалността на мерките спрямо събитията, които водят до повторното въвеждане на граничен контрол и представляват заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 562/2006

Член 24 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Въз основа на надлежно обоснована нужда от спешни действия, свързана със ситуация, при която обстоятелствата, породили необходимостта от удължаване срока на граничния контрол на вътрешните граници в съответствие с параграф 4, станат известни по-малко от 10 дни преди планираното удължение, Комисията приема незабавно целесъобразни актове за изпълнение съгласно процедурата, посочена в член 33а, параграф 3.

5. Консултациите, посочени в параграф 4, се провеждат най-малко 15 дни преди датата на планираното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 562/2006

Член 25 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В случаите, когато сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност в една държава членка изискват предприемането на незабавни действия, съответната държава членка може по изключение и незабавно да въведе отново граничен контрол на вътрешните граници за ограничен срок от не повече от пет дни.

1. В случаите, когато сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност в една държава членка изискват предприемането на незабавни действия, съответната държава членка може по изключение и незабавно да въведе отново граничен контрол на вътрешните граници за ограничен срок от не повече от десет дни.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 562/2006

Член 25 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавата членка, която въвежда повторно граничен контрол на вътрешните граници, едновременно с това незабавно нотифицира съответно останалите държави членки и Комисията и незабавно й предоставя информацията, посочена в член 24, параграф 1, както и причините, които оправдават използването на тази процедура. Комисията може да проведе консултации с останалите държави членки веднага след получаване на нотификацията.

2. Държавата членка, която въвежда повторно граничен контрол на вътрешните граници, едновременно с това нотифицира съответно останалите държави членки, Европейския парламент и Комисията и предоставя информацията, посочена в член 24, параграф 1, както и причините, които оправдават използването на тази процедура.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 562/2006

Член 25 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Ако сериозната заплаха за обществения ред или вътрешната национална сигурност продължава извън срока, предвиден в параграф 1, Комисията взема решение относно удължаването на срока на граничния контрол на вътрешните граници. С оглед на необходимостта от предприемане на незабавни действия след изтичането на срока, предвиден в параграф 1, поради належаща нужда от спешни действия, Комисията приема незабавно целесъобразни актове за изпълнение съгласно процедурата, посочена в член 33а, параграф 3.

3. Ако сериозната заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност продължава извън срока, предвиден в параграф 1, държавата членка може да вземе решение относно удължаването на срока на граничния контрол на вътрешните граници, като взема предвид изброените в член 23а критерии, включително преразгледаната оценка на необходимостта и пропорционалността на мерките, и като отчита всички значими нови елементи, които са възникнали.

 

Член 24, параграфи 2 и 4 се прилагат съответно, а консултациите, посочени в член 24, параграф 4 се провеждат незабавно след нотифицирането.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 562/2006

Член 25 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. Без да се засяга член 23, параграф 4, общата продължителност на повторното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници въз основа на първоначалния срок съгласно параграф 1 и удължаванията съгласно параграф 3 не надхвърля два месеца.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 562/2006

Член 26 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В случаите, когато Комисията констатира, че има трайни и сериозни пропуски, свързани с контрола на външната граница или с процедурите за връщане, установени в съответствие с член 15 от Регламента относно създаването на механизъм за оценка и наблюдение с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген, и доколкото тези пропуски представляват сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност на равнището на Съюза или на национално равнище, граничният контрол на вътрешните граници може да бъде въведен отново за срок от не повече от шест месеца. Този срок може да бъде удължен допълнително за не повече от шест месеца, ако сериозните пропуски не са отстранени. Възможни са най-много три такива удължавания.

1. В случаите, когато Комисията констатира, че има трайни и сериозни пропуски, свързани с контрола на външната граница, установени в рамките на стриктен процес на оценка, в съответствие с член 15 от Регламент (ЕО) № .../2012 [относно създаването на механизъм за оценка и наблюдение с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген], като крайна мярка, и доколкото тези пропуски представляват сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност в рамките на пространството без вътрешен граничен контрол, граничният контрол на вътрешните граници може да бъде въведен отново за срок от не повече от шест месеца. Този срок може да бъде удължен допълнително за не повече от шест месеца, ако тези сериозни пропуски не са отстранени. Възможни са най-много три такива удължавания.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 562/2006

Член 26 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията взема решение относно повторното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници. Тези актове за изпълнение се приемат съгласно процедурата по разглеждане, посочена в член 33а, параграф 2.

2. Когато никакви други мерки не са в състояние да намалят ефективно установената сериозна заплаха, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета препоръка с оценка на необходимостта от повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници като крайна мярка с цел защита на общите интереси в пространството без вътрешен граничен контрол. Европейският парламент и Съветът могат да представят становищата си в срок от един месец след получаването на препоръката на Комисията, след което Комисията може да взема решение относно повторното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници посредством акт за изпълнение. Този акт за изпълнение се приема съгласно процедурата по разглеждане, посочена в член 33а, параграф 2.

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 562/2006

Член 26 -– параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комисията взема решение относно удължаването на срока на граничния контрол на вътрешните граници. Тези актове за изпълнение се приемат съгласно процедурата по разглеждане, посочена в член 33а, параграф 2.

3. Комисията може да предложи удължаване на срока при същите условия и съгласно същите процедури като определените в параграфи 1 и 2.

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 562/2006

Член 26 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Въз основа на надлежно обоснована нужда от спешни действия, свързана със ситуация, при която обстоятелствата, породили необходимостта от удължаване срока на граничния контрол на вътрешните граници в съответствие с параграф 3, станат известни по-малко от 10 дни преди планираното удължение, Комисията приема незабавно целесъобразни актове за изпълнение съгласно процедурата, посочена в член 33а, параграф 3.

4. Въз основа на надлежно обоснована нужда от спешни действия, свързана със ситуация, при която обстоятелствата, породили необходимостта от удължаване срока на граничния контрол на вътрешните граници в съответствие с параграф 3, станат известни по-малко от 10 дни преди края на предходния период на повторно въвеждане, Комисията приема незабавно целесъобразни актове за изпълнение съгласно процедурата, посочена в член 33а, параграф 3.

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 562/2006

Член 29 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Доклад за повторното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници

Отчетност

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 562/2006

Член 29 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Не по-късно от четири седмици след премахването на граничния контрол на вътрешните граници държавата членка, която е извършила граничен контрол на вътрешните граници, представя доклад на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията относно повторното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници, като описва, по-специално, изпълнението на проверките и ефикасността на повторното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници.

1. С цел да се засили диалогът между Европейския парламент, Съвета и Комисията и да се гарантира по-голяма прозрачност и отчетност, не по-късно от четири седмици след премахването на граничния контрол на вътрешните граници държавата членка, която е извършила граничен контрол, представя доклад на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията относно повторното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници, като описва по-специално изпълнението на проверките, ефикасността на повторното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници и пропорционалността на предприетите мерки.

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 562/2006

Член 29 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета, най-малко веднъж годишно, доклад за функционирането на пространството без граничен контрол на вътрешните граници. Докладът съдържа списък на всички решения за повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници, взети през съответната година.

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 562/2006

Член 29 – параграф 1 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б. Представители на държавите членки, които са въвели повторно граничен контрол на вътрешните граници, както е посочено в параграф 1, се поканват на представянето на доклада, посочен в параграф 1а.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Свободното движение е основен принцип на Европейския съюз, а едно от най-успешните му постижения е възможността за движение в рамките на Европейския съюз без гранични проверки на вътрешните граници. Много хора използват тази свобода и общественото мнение многократно нарежда свободата да се пътува сред най-значителните предимства, които Съюзът е предоставил.

Основите на шенгенското сътрудничество са относително стабилни. Въпреки това последните събития подкопаха доверието в способността на някои държави членки да управляват границите по начин, който не е в ущърб на свободното движение на хора в рамките на Шенгенското пространство. Тези събития поставиха на изпитание баланса, който трябва да се намери между сигурността и свободата на движение.

Докладчикът подчертава настоятелно факта, че миграцията сама по себе си не е заплаха за обществения ред и националната сигурност. Следователно тя категорично се противопоставя на всеки опит за въвеждане на нови основания, като например миграционните потоци, за повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници. Основната причина за проблемите не е външна, а вътрешна. Всъщност тези последни събития представляват симптоми, че настоящата шенгенска система, разчитаща на междуправителствена система за партньорска проверка, не е достатъчно силна, за да отстрани слабостите на някои от членовете й и да предотврати потенциални злоупотреби. Европейският съюз сега трябва да действа, за да се гарантира, че не е възможно повторение на тези събития и че пропорционалността на всяка мярка за повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници се оценява правилно, както беше признато от Европейския съвет от юни миналата година и както бе изискано от него.

Докладчикът подкрепя принципа за по-координиран и колективен процес на вземане на решения в случай на повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници. Право на ЕС като свободното движение, което е от полза за огромен брой граждани на ЕС, не следва да бъде изменено от решението на една отделна държава членка. Следователно едностранните национални инициативи следва да бъдат избягвани във възможно най-голяма степен и всички европейски интереси следва да бъдат взети предвид при осигуряването на Шенгенското пространство.

Докладчикът е убедена, че може да се намери сигурен баланс, който оставя на държавите членки достатъчно възможности за действие при непредсказуеми събития, както и при предвидими събития, като същевременно се гарантира по-колективен процес на вземане на решения. Следователно тя предлага всяка държава членка, която желае повторно да въведе граничен контрол на вътрешните граници, да отправи призив към Европейската комисия и съответните съседни държави да обсъдят мярката.

В случай че бъдат установени сериозни пропуски при извършването на контрола на външната граница в съответствие с член 15 от Регламента относно създаването на механизъм за оценка и наблюдение с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген, към оценяваната държава може да бъде отправено искане да предприеме специфични мерки, включително затваряне на гранично-пропускателен пункт. Докладчикът счита, че в този специфичен случай следва да се прилага процедурата по комитология.

Като се има предвид, че съществуват различни гледни точки относно тълкуването и прилагането на достиженията на правото от Шенген, докладчикът предлага да се приемат насоките на Комисията съгласно Съобщението на Комисията от 16 септември 2011 г. относно управлението на Шенгенското пространство (COM(2011)561), в което се упоменават тези насоки. Те биха гарантирали съгласувано прилагане на шенгенските правила и биха осигурили ясни показатели за това, как да се оценяват по един съгласуван начин заплахите за обществения ред и националната сигурност.

Докладчикът подкрепя идеята за приемане на тези насоки и приканва Комисията да продължи работата по тях без забавяне. Докладчикът също така счита, че Комисията следва да бъде приканена да представи тези насоки на Европейския парламент в контекста на един по-широк дебат относно управлението на Шенгенското пространство.

И накрая, докладчикът изразява убеждението си, че при работата по това предложение лесно може да бъде намерен правилният баланс между правомощията на всички институции. Докладчикът припомня, Европейският парламент е пълноценен участник в областта на правосъдието и вътрешните работи, и представя някои конкретни предложения с цел да се засили общата отчетност на Комисията и Съвета пред Европейския парламент.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 с цел да се предвидят общи правила за временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници при извънредни обстоятелства

Позовавания

COM(2011)0560 – C7-0248/2011 – 2011/0242(COD)

Дата на представяне на ЕП

16.9.2011 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

27.9.2011 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

AFET

27.9.2011 г.

DEVE

27.9.2011 г.

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

AFET

5.10.2011 г.

DEVE

11.10.2011 г.

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Renate Weber

11.10.2011 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

21.3.2012 г.

 

 

 

Дата на приемане

11.6.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

45

5

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Kyriacos Triantaphyllides, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Alexander Alvaro, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Evelyne Gebhardt, Franziska Keller, Ádám Kósa, Мария Неделчева, Hubert Pirker, Jens Rohde

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Marina Yannakoudakis

Дата на внасяне

14.6.2012 г.