ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2006 s cílem stanovit společná pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic v mimořádných situacích

14. 6. 2012 - (COM(2011)0560 – C7‑0248/2011 – 2011/0242(COD)) - ***I

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodajka: Renate Weber


Postup : 2011/0242(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0200/2012

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2006 s cílem stanovit společná pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic v mimořádných situacích

(COM(2011)0560 – C7‑0248/2011 – 2011/0242(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2011)0560),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 77 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0248/2011),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená v rámci protokolu č. 2 o uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality francouzským národním shromážděním, nizozemským senátem, nizozemskou poslaneckou sněmovnou, portugalským parlamentem, rumunským senátem, slovenským parlamentem a švédským parlamentem a uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0200/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Vytvoření prostoru, v němž je zaručen volný pohyb osob přes vnitřní hranice, je jedním z hlavních úspěchů Evropské unie. V tomto prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích je nezbytné mít schopnost společně reagovat na situace vážně ovlivňující veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost Evropské unie nebo jednoho či více členských států, kterou lze zajistit umožněním znovuzavedení ochrany vnitřních hranic v mimořádných situacích, aniž by byla ohrožena zásada volného pohybu osob. Společná reakce Unie je tudíž nezbytná vzhledem k dopadu, který mohou mít taková krajní opatření na všechny osoby, jež mají právo pohybovat se v tomto prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích.

(1) Vytvoření prostoru, v němž je zaručen volný pohyb osob přes vnitřní hranice, je jedním z hlavních úspěchů Evropské unie. V tomto prostoru bez hraničních kontrol na vnitřních hranicích je nezbytné mít schopnost společně reagovat na situace vážně ovlivňující veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost Evropské unie nebo jednoho či více členských států, kterou lze zajistit umožněním znovuzavedení ochrany vnitřních hranic v mimořádných situacích, aniž by byla ohrožena zásada volného pohybu osob. Koordinovaná reakce je tudíž nezbytná vzhledem k dopadu, který mohou mít taková krajní opatření na všechny osoby, jež mají právo pohybovat se v tomto prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Volný pohyb v rámci prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích je klíčovým úspěchem Unie. Jelikož má dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic vliv na volný pohyb, mělo by být jakékoli rozhodnutí o takovém znovuzavedení přijato na úrovni Unie. V každém případě by znovuzavedení ochrany vnitřních hranic mělo být uskutečněno jen jako krajní opatření v nezbytně nutném rozsahu a délce trvání a na základě konkrétních objektivních kritérií a posouzení jeho nezbytnosti, které by mělo být provedeno na úrovni Unie. Pokud je v důsledku závažné hrozby pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost nutno přijmout okamžitá opatření, měly by mít jednotlivé členské státy možnost znovu zavést ochranu vnitřních hranic na dobu, která nebude přesahovat pět dní, přičemž o jakémkoli prodloužení této doby je třeba rozhodnout na úrovni Unie.

(2) Volný pohyb v rámci prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích je klíčovým úspěchem Unie. Jelikož má dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic vliv na volný pohyb, mělo by být jakékoli rozhodnutí o takovém znovuzavedení koordinované. V každém případě by znovuzavedení ochrany vnitřních hranic mělo být uskutečněno jen jako krajní opatření v nezbytně nutném rozsahu a délce trvání a na základě konkrétních objektivních kritérií a posouzení jeho nezbytnosti, které by mělo být provedeno koordinovaným způsobem. Pokud je v důsledku závažné hrozby pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost nutno přijmout okamžitá opatření, měly by mít jednotlivé členské státy možnost znovu zavést ochranu vnitřních hranic na dobu, která nebude přesahovat deset dní, přičemž o jakémkoli prodloužení této doby je třeba rozhodnout koordinovaným způsobem.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Mohou nastat situace, kdy vnější hranice jednoho či více členských států překročí velký počet státních příslušníků třetích zemí. To může vést k neočekávanému a výraznému nárůstu druhotného pohybu státních příslušníků třetích zemí, u kterých se zjistí, že nelegálně pobývají na území jiného členského státu či států. Vzhledem k počtu členských států, jež jsou tímto neočekávaným a výrazným nárůstem druhotného pohybu dotčeny, a k celkovému dopadu tohoto nárůstu na stav migrace v Unii nebo v jednotlivém členském státu lze mít za to, že je nezbytné dočasně znovu zavést ochranu vnitřních hranic, pokud vzniklá situace představuje svou povahou závažnou hrozbu pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost na úrovni Unie nebo na vnitrostátní úrovni. Překročení vnějších hranic velkým počtem státních příslušníků třetích zemí může za výjimečných okolností ospravedlňovat okamžité znovuzavedení některých kontrol na vnitřních hranicích, pokud je takové opatření nutné s cílem chránit veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost na úrovni Unie nebo na vnitrostátní úrovni před závažnou a naléhavou hrozbou.

(5) Migrace a překročení vnějších hranic velkým počtem státních příslušníků třetích zemí by samo o sobě nemělo být považováno za hrozbu pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a) Je třeba zajistit plnohodnotný volný pohyb v prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích a zabránit znovuzavádění ochrany vnitřních hranic členskými státy z politických důvodů. Na základě dosavadních zkušeností s fungováním prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích by Komise měla vypracovat pokyny ke znovuzavedení ochrany vnitřních hranic jak pro případy, kdy je toto opatření dočasné, tak pro případy, kdy jsou zapotřebí okamžitá opatření. Komise by měla tyto pokyny vytvořit  v zájmu zajištění soudržného provádění schengenských pravidel. Tyto pokyny by měly stanovit jasné ukazatele pro snazší posuzování hrozeb pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Dočasné znovuzavedení některých kontrol na vnitřních hranicích by rovněž mohlo být reakcí na vážné nedostatky zjištěné v rámci schengenských hodnocení v souladu s článkem 15 nařízení o vytvoření hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis, pokud vzniklá situace představuje svou povahou závažnou hrozbu pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost na úrovni Unie nebo na vnitrostátní úrovni.

(6) Dočasné znovuzavedení některých kontrol na vnitřních hranicích by rovněž mohlo být reakcí na vážné nedostatky zjištěné v rámci přísného hodnotícího postupu v souladu s článkem 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/…[o vytvoření hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis], ale mělo by představovat opatření pouze pro krajní případy.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Dříve než bude přijato rozhodnutí o dočasném znovuzavedení některých kontrol na vnitřních hranicích, je třeba plně využít možnost podniknout kroky k řešení dané situace, včetně využití pomoci ze strany orgánů Unie, např. agentury Frontex a Europolu, či opatření technické nebo finanční podpory na vnitrostátní úrovni a/nebo na úrovni Unie. Jakékoli rozhodnutí o znovuzavedení ochrany vnitřních hranic by se navíc mělo opírat o podložené informace, které může poskytnout členský stát, jenž o toto znovuzavedení žádá, nebo které mohou pocházet z jiných zdrojů, např. inspekčních návštěv.

(7) Dříve než bude přijato rozhodnutí o dočasném znovuzavedení některých kontrol na vnitřních hranicích, je třeba včas plně využít možnost podniknout kroky k řešení dané situace, včetně využití pomoci ze strany orgánů Unie, např. agentury Frontex a Europolu, či opatření technické nebo finanční podpory na vnitrostátní úrovni a/nebo na úrovni Unie. Jakékoli rozhodnutí o znovuzavedení ochrany vnitřních hranic by se navíc mělo opírat o podložené informace, které mohou poskytnout členské státy, nebo které mohou pocházet z jiných zdrojů, např. inspekčních návštěv.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) V prostoru, kde se osoby mohou volně pohybovat, by mělo znovuzavedení ochrany vnitřních hranic zůstat výjimkou.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7b) Je nezbytné, aby Komise alespoň jednou ročně předkládala Evropskému parlamentu a Radě zprávu o fungování schengenského prostoru. Tato zpráva by měla představovat základ pro každoroční rozpravu v Evropském parlamentu a Radě a přispět k posílení politického vedení a spolupráce v rámci schengenského prostoru.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Za účelem zajištění jednotných podmínek pro provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí. S výjimkou naléhavých případů a s ohledem na ustanovení čl. 2 odst. 2 písm. b) bodu iii) tohoto nařízení se použije přezkumný postup.

(8) Pro případy přetrvávajících závažných nedostatků zjištěných v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. .../2012 [o vytvoření hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis] a za účelem zajištění jednotných podmínek a demokratické kontroly je třeba vytvořit evropský mechanismus pro znovuzavedení dočasné a výjimečné ochrany vnitřních hranic. V rámci tohoto mechanismu by Komise měla Evropskému parlamentu a Radě předložit doporučení, jež vyhodnotí nezbytnost znovuzavedení ochrany vnitřních hranic jako opatření pro krajní případy. Evropský parlament a Rada by měly do jednoho měsíce od obdržení doporučení Komise předložit svá stanoviska a poté by Komise měla být schopna rozhodnout o znovuzavedení ochrany vnitřních hranic prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí. S ohledem na ustanovení čl. 2 odst. 2 písm. b) bodu iii) tohoto nařízení by se měl při přijímání těchto prováděcích aktů použít přezkumný postup.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Komise by měla přijímat okamžitě použitelné prováděcí akty, pokud pro to existují – v řádně odůvodněných případech v souvislosti s bezprostředností hrozby pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost na úrovni Unie nebo na vnitrostátní úrovni – závažné naléhavé důvody.

vypouští se

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 562/2006

Čl. 23 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pokud se v prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích vyskytne závažná hrozba pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost na úrovni Unie nebo na vnitrostátní úrovni, lze výjimečně znovu zavést ochranu vnitřních hranic na celých vnitřních hranicích nebo konkrétních úsecích těchto hranic jednoho či více členských států po omezenou dobu nepřesahující 30 dní nebo po předvídatelnou dobu trvání závažné hrozby, pokud tato doba přesahuje 30 dní. Rozsah a doba trvání dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic nepřekročí míru, která je nezbytně nutná jako reakce na tuto závažnou hrozbu.

1. Pokud se v prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích vyskytne závažná a bezprostřední hrozba pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost na úrovni Unie nebo na vnitrostátní úrovni, lze výjimečně znovu zavést ochranu vnitřních hranic na celých vnitřních hranicích nebo konkrétních úsecích těchto hranic jednoho či více členských států po omezenou dobu nepřesahující 30 dní nebo po předvídatelnou dobu trvání závažné a bezprostřední hrozby, pokud tato doba přesahuje 30 dní. Rozsah a doba trvání dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic nepřekročí míru, která je nezbytně nutná jako reakce na tuto závažnou hrozbu.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 562/2006

Čl. 23 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Ochrana vnitřních hranic může být znovu zavedena pouze v souladu s postupy stanovenými v článcích 24, 25 a 26 tohoto nařízení. Pokaždé když je zvažováno rozhodnutí o znovuzavedení ochrany vnitřních hranic, je nutné zohlednit kritéria uvedená v článku 23a.

2. Ochrana vnitřních hranic může být znovu zavedena pouze v krajním případě a v souladu s postupy stanovenými v článcích 24, 25 a 26. Pokaždé když je zvažováno rozhodnutí o znovuzavedení ochrany vnitřních hranic, uplatní se kritéria uvedená v článku 23a.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 562/2006

Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Jestliže závažná hrozba pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost na úrovni Unie nebo na vnitrostátní úrovni trvá déle než po dobu stanovenou v odstavci 1, může se ochrana vnitřních hranic s ohledem na kritéria uvedená v článku 23a ze stejných důvodů, jaké jsou uvedeny v odstavci 1, a s ohledem na případná nová hlediska prodlužovat vždy nejvýše o 30 dní.

3. Jestliže závažná a bezprostřední hrozba pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost na úrovni Unie nebo na vnitrostátní úrovni trvá déle než po dobu stanovenou v odstavci 1, může se ochrana vnitřních hranic s ohledem na kritéria uvedená v článku 23a a v souladu s postupem stanoveným v článku 24 ze stejných důvodů, jaké jsou uvedeny v odstavci 1, a s ohledem na případná nová hlediska prodlužovat vždy nejvýše o 30 dní.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 562/2006

Čl. 23 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Celková doba znovuzavedení ochrany vnitřních hranic, jež se skládá z počátečního období podle odstavce 1 a jeho prodloužení podle odstavce 3, nepřesáhne šest měsíců. V případě přetrvávajících vážných nedostatků týkajících se ochrany vnějších hranic nebo řízení o navrácení zjištěných v souladu s článkem 15 nařízení o vytvoření hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis se může Komise rozhodnout tuto dobu prodloužit.

4. Celková doba znovuzavedení ochrany vnitřních hranic, jež se skládá z počátečního období podle odstavce 1 a jeho prodloužení podle odstavce 3, nepřesáhne šest měsíců. V případech uvedených v článku 26 může být tato celková doba prodloužena na maximální trvání stanovené v tomto článku.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 562/2006

Čl. 23a – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Při rozhodování o dočasném znovuzavedení ochrany hranic na jedné či více vnitřních hranicích nebo jejich úsecích Komise nebo – v případech uvedených v čl. 25 odst. 1 – dotyčný členský stát posoudí, do jaké míry takové opatření pravděpodobně přispěje k adekvátnímu řešení hrozby pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost na úrovni Unie nebo na vnitrostátní úrovni, a posoudí přiměřenost tohoto opatření vzhledem k dané hrozbě. Toto posouzení vychází z podrobných informací předložených dotyčným členským státem (státy) a jakýchkoli jiných relevantních informací, včetně informací získaných podle odstavce 2. V rámci tohoto posouzení je třeba zohlednit zejména tyto aspekty:

1. Před přijetím rozhodnutí o znovuzavedení ochrany hranic, dočasně a pouze jako krajní opatření, na jedné či více vnitřních hranicích nebo jejich úsecích – v případech uvedených v článku 26 – Komise nebo – v případech uvedených v článku 23 a čl. 25 odst. 1– dotyčný členský stát posoudí, do jaké míry takové opatření pravděpodobně přispěje k adekvátnímu řešení hrozby pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost na úrovni Unie nebo na vnitrostátní úrovni, a posoudí přiměřenost tohoto opatření vzhledem k dané hrozbě. Toto posouzení vychází z podrobných informací předložených dotyčným členským státem (státy) a jakýchkoli jiných relevantních informací, včetně informací získaných podle odstavce 2. V rámci tohoto posouzení je třeba zohlednit zejména tyto aspekty:

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 562/2006

Čl. 23a – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) pravděpodobný dopad hrozeb pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost na úrovni Unie nebo na vnitrostátní úrovni, včetně hrozeb v návaznosti na teroristické činy či hrozby, jakož i hrozeb, které představuje organizovaná trestná činnost;

a) v případech uvedených v článku 23 a čl. 25 odst. 1.:

 

i) pravděpodobný dopad bezprostředních hrozeb pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost na úrovni Unie nebo na vnitrostátní úrovni, včetně hrozeb v návaznosti na teroristické činy či hrozby, jakož i hrozeb, které představuje organizovaná trestná činnost;

 

ii) pravděpodobný dopad takového opatření na volný pohyb v prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 562/2006

Čl. 23a – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) použitelnost opatření technické nebo finanční podpory, která mohou být či byla uplatněna na vnitrostátní a/nebo evropské úrovni, včetně pomoci ze strany orgánů Unie, např. agentury Frontex, Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu či Europolu, a míru, v jaké tato opatření pravděpodobně přispějí k adekvátnímu řešení hrozeb pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost na úrovni Unie nebo na vnitrostátní úrovni;

b) v případech uvedených v článku 26:

 

i) použitelnost opatření technické nebo finanční podpory, která mohou být či byla uplatněna na vnitrostátní úrovni a/nebo na úrovni Unie, včetně pomoci ze strany subjektů Unie, např. agentury Frontex, Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu či Europolu, a míru, v jaké tato opatření pravděpodobně přispějí k adekvátnímu řešení hrozeb pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost v prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích;

c) současný a pravděpodobný budoucí dopad vážných nedostatků týkajících se ochrany vnějších hranic nebo řízení o navrácení zjištěných v rámci schengenských hodnocení v souladu s nařízením o vytvoření hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis;

ii) současný a pravděpodobný budoucí dopad vážných nedostatků týkajících se ochrany vnějších hranic zjištěných v rámci schengenských hodnocení v souladu s nařízením o vytvoření hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis

 

iii) pravděpodobný dopad případných bezprostředních hrozeb pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost v prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích;

d) pravděpodobný dopad takového opatření na volný pohyb v prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích.

iv) pravděpodobný dopad takového opatření na volný pohyb v prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 562/2006

Čl. 23a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Před přijetím rozhodnutí Komise může:

2. Před předáním doporučení v souladu s článkem 26 Komise může:

a) požádat členské státy, agenturu Frontex, Europol, Eurojust, agenturu pro základní práva či kterýkoli jiný orgán Unie, aby jí poskytly další informace;

a) požádat členské státy, agenturu Frontex, Europol, Eurojust, agenturu pro základní práva či kterýkoli jiný orgán Unie, aby jí poskytly další informace;

b) provádět inspekční návštěvy za podpory odborníků z členských států a agentury Frontex, Europolu či jiného příslušného orgánu Unie, aby získala nebo si ověřila relevantní informace nutné pro přijetí rozhodnutí o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic.

b) provádět inspekční návštěvy za podpory odborníků z členských států a agentury Frontex, Europolu či jiného příslušného orgánu Unie, aby získala nebo si ověřila relevantní informace nutné pro přijetí doporučení o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 562/2006

Článek 23a – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Na základě dosavadních zkušeností s fungováním prostoru bez hraničních kontrol vydá Komise pokyny ke znovuzavedení ochrany vnitřních hranic jak pro případy, kdy je toto opatření dočasné, tak pro případy, kdy je zapotřebí okamžitá reakce.

 

Komise vytvoří tyto pokyny, aby zajistila soudržné provádění schengenských pravidel.

 

Tyto pokyny stanoví jasné ukazatele pro snazší posuzování hrozeb pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 562/2006

Článek 23a – odst. 2 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b. Aniž je dotčen článek 258 SFEU, může Komise vydat stanovisko ke svému hodnocení ex-post dočasného znovuzavedení ochrany hranic na jedné či více vnitřních hranicích nebo na jejich úsecích.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 562/2006

Čl. 24 – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pokud se některý členský stát domnívá, že by měla být znovu zavedena ochrana vnitřních hranic podle čl. 23 odst. 1, předloží Komisi žádost nejpozději šest týdnů před tímto plánovaným znovuzavedením či v kratší lhůtě, jsou-li okolnosti, jež vedou k potřebě znovu zavést ochranu vnitřních hranic, zjištěny později než šest týdnů před tímto plánovaným znovuzavedením, a dále sdělí následující informace:

1. Pokud se některý členský stát domnívá, že by měla být znovu zavedena ochrana vnitřních hranic podle čl. 23 odst. 1, náležitě to oznámí ostatním členským státům a Komisi nejpozději šest týdnů před tímto plánovaným znovuzavedením či v kratší lhůtě, jsou-li okolnosti, jež vedou k potřebě znovu zavést ochranu vnitřních hranic, zjištěny později než šest týdnů před tímto plánovaným znovuzavedením, a dále sdělí následující informace:

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 562/2006

Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato žádost může být rovněž předložena společně dvěma či více členskými státy.

Toto oznámení může být rovněž učiněno společně dvěma či více členskými státy.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 562/2006

Čl. 24 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Informace uvedené v odstavci 1 je třeba současně s předložením žádosti poskytnout také členským státům a Evropskému parlamentu.

2. Informace uvedené v odstavci 1 je třeba současně poskytnout Evropskému parlamentu. Je-li to nezbytné, může si Komise vyžádat od dotčeného členského státu / členských států doplňující informace.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 562/2006

Čl. 24 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. V návaznosti na žádost členského státu v souladu s odstavcem 1 nebo z vlastního podnětu na základě informací uvedených v písmenech a) až e) tohoto odstavce Komise rozhodne o znovuzavedení ochrany vnitřních hranic. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 33a odst. 2.

3. Na základě oznámení dotčeného členského státu / členských států plánujících znovuzavedení ochrany hranic a za účelem konzultace stanovené v odstavci 4 vydá Komise stanovisko, aniž by byl dotčen článek 72 SFEU.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 562/2006

Čl. 24 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Komise rozhodne o prodloužení ochrany vnitřních hranic. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 33a odst. 2.

4. Informace podle odstavce 1, jakož i stanovisko Komise podle odstavce 3, jsou předmětem konzultací i společných schůzí zástupců členského státu, který plánuje znovuzavedení ochrany hranic, ostatních členských států, které by mohly být znovuzavedením ochrany vnitřních hranic dotčeny, a Komise za účelem zajištění vzájemné spolupráce mezi členskými státy a přezkoumání přiměřenosti opatření ve vztahu k událostem vedoucím ke znovuzavedení ochrany hranic a hrozbám pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 562/2006

Čl. 24 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Z řádně odůvodněných naléhavých důvodů v souvislosti se situacemi, kdy jsou okolnosti, jež vedou k potřebě prodloužit ochranu vnitřních hranic v souladu s odstavcem 4, zjištěny později než deset dní před plánovaným prodloužením, přijme Komise okamžitě použitelné prováděcí akty postupem podle čl. 33a odst. 3.

5. Konzultace podle odstavce 4 se uskuteční nejpozději 15 dní před plánovaným datem znovuzavedení ochrany vnitřních hranic.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 562/2006

Čl. 25 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Jestliže je v důsledku závažné hrozby pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost v některém členském státu nutno neprodleně přijmout opatření, dotyčný členský stát může výjimečně a okamžitě znovu zavést ochranu vnitřních hranic po omezenou dobu nepřesahující pět dní.

1. Jestliže je v důsledku závažné hrozby pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost v některém členském státu nutno neprodleně přijmout opatření, dotyčný členský stát může výjimečně a okamžitě znovu zavést ochranu vnitřních hranic po omezenou dobu nepřesahující deset dní.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 562/2006

Čl. 25 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členský stát, který znovu zavádí ochranu vnitřních hranic, to oznámí ostatním členským státům a Komisi, poskytne informace uvedené v čl. 24 odst. 1 a uvede důvody, které použití tohoto postupu ospravedlňují. Komise může okamžitě po obdržení oznámení konzultovat ostatní členské státy.

2. Členský stát, který znovu zavádí ochranu vnitřních hranic, to oznámí ostatním členským státům, Evropskému parlamentu a Komisi, poskytne informace uvedené v čl. 24 odst. 1 a uvede důvody, které použití tohoto postupu ospravedlňují.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 562/2006

Čl. 25 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pokud závažná hrozba pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost členského státu trvá déle než po dobu stanovenou v odstavci 1, rozhodne Komise o prodloužení ochrany vnitřních hranic. Vzhledem k potřebě neprodleně přijmout opatření po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1, což představuje závažný naléhavý důvod, přijme Komise okamžitě použitelné prováděcí akty postupem podle čl. 33a odst. 3.

3. Pokud závažná hrozba pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost trvá déle než po dobu stanovenou v odstavci 1, členský stát může rozhodnout o prodloužení ochrany vnitřních hranic s ohledem na kritéria uvedená v článku 23a i na základě revidovaného posouzení nezbytnosti a úměrnosti opatření, přičemž vezme v potaz případné nově vzniklé skutečnosti.

 

Ustanovení čl. 24 odst. 2 a 4 se použijí odpovídajícím způsobem a konzultace podle čl. 24 odst. 4 se uskuteční okamžitě po oznámení.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 562/2006

Článek 25 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Aniž je dotčen čl. 23 odst. 4, celková doba znovuzavedení ochrany vnitřních hranic, jež je součtem počátečního období podle odstavce 1 a jeho prodloužení podle odstavce 3, nepřesáhne dva měsíce.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 562/2006

Čl. 26 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. V případech, kdy Komise zjistí přetrvávající vážné nedostatky týkající se ochrany vnějších hranic nebo řízení o navrácení v souladu s článkem 15 nařízení o vytvoření hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis, a pokud tyto nedostatky představují závažnou hrozbu pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost na úrovni Unie nebo na vnitrostátní úrovni, lze znovu zavést ochranu vnitřních hranic po dobu nepřesahující šest měsíců. Tato doba může být prodloužena o dalších maximálně šest měsíců, pokud nejsou vážné nedostatky odstraněny. K prodloužení může dojít nanejvýš třikrát.

1. V případech, kdy Komise zjistí přetrvávající vážné nedostatky týkající se ochrany vnějších hranic v rámci procesu přísného hodnocení v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č .../2012 [o vytvoření hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis], a pokud tyto nedostatky představují závažnou hrozbu pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost v prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích, lze jako opatření pro krajní případy znovu zavést ochranu vnitřních hranic po dobu nepřesahující šest měsíců. Tato doba může být prodloužena o dalších maximálně šest měsíců, pokud nejsou tyto vážné nedostatky odstraněny. K prodloužení může dojít nanejvýš třikrát.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 562/2006

Čl. 26 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise rozhodne o znovuzavedení ochrany vnitřních hranic. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 33a odst. 2.

2. V případě, kdy žádná jiná opatření nemohou účinně snížit zjištěnou závažnou hrozbu, předá Komise Evropskému parlamentu a Radě doporučení, v němž zhodnotí nutnost znovuzavedení ochrany vnitřních hranic jako opatření pro krajní případy, s cílem chránit společné zájmy v prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích. Evropský parlament a Rada mohou předložit svá stanoviska ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení doporučení, po jejímž uplynutí může Komise rozhodnout o znovuzavedení ochrany vnitřních hranic prostřednictvím prováděcího aktu. Tento prováděcí akt se přijme přezkumným postupem podle čl. 33a odst. 2.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 562/2006

Čl. 26 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise rozhodne o prodloužení ochrany vnitřních hranic. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 33a odst. 2.

3. Komise může doporučit prodloužení za stejných podmínek a podle stejných postupů, které stanoví odstavce 1 a 2.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 562/2006

Čl. 26 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Z řádně odůvodněných naléhavých důvodů v souvislosti se situacemi, kdy jsou okolnosti, jež vedou k potřebě prodloužit ochranu vnitřních hranic v souladu s odstavcem 3, zjištěny později než deset dní před plánovaným prodloužením, přijme Komise okamžitě použitelné prováděcí akty postupem podle čl. 33a odst. 3.

4. Z řádně odůvodněných naléhavých důvodů v souvislosti se situacemi, kdy jsou okolnosti, jež vedou k potřebě prodloužit ochranu vnitřních hranic v souladu s odstavcem 3, zjištěny později než deset dní před koncem předcházejícího období znovuzavedení ochrany hranic, přijme Komise okamžitě použitelné prováděcí akty postupem podle čl. 33a odst. 3.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (ES) č. 562/2006

Čl. 29 – nadpis

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zpráva o znovuzavedení ochrany vnitřních hranic

Odpovědnost

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (ES) č. 562/2006

Čl. 29 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nejpozději čtyři týdny po zrušení kontrol na vnitřních hranicích předloží členský stát, který tyto kontroly na vnitřních hranicích prováděl, Evropskému parlamentu, Radě a Komisi zprávu o znovuzavedení ochrany vnitřních hranic, v níž zejména popíše provádění kontrol a účinnost znovuzavedení ochrany vnitřních hranic.

1. Aby se posílil dialog mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí a aby se zajistila větší transparentnost a odpovědnost, nejpozději čtyři týdny po zrušení kontrol na vnitřních hranicích předloží členský stát, který ochranu vnitřních hranic zavedl, Evropskému parlamentu, Radě a Komisi zprávu o znovuzavedení ochrany vnitřních hranic, v níž zejména popíše provádění kontrol, účinnost znovuzavedení ochrany vnitřních hranic a úměrnost přijatých opatření.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (ES) č. 562/2006

Článek 29 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Komise předkládá alespoň jednou za rok Evropskému parlamentu a Radě zprávu o fungování prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích. Zpráva obsahuje seznam všech rozhodnutí o znovuzavedení ochrany vnitřních hranic přijatých během příslušného roku.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (ES) č. 562/2006

Článek 29 – odst. 1 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b. Zástupci členských států, jež znovu zavedly ochranu vnitřních hranic podle odstavce 1, budou přizváni k prezentaci zprávy uvedené v odstavci 1a, kterou předloží Komise.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Svoboda pohybu je definující zásadou Evropské unie a možnost pohybovat se v rámci Evropské unie bez hraničních kontrol na vnitřních hranicích je jedním z největších úspěchů EU. Mnoho lidí tuto svobodu využívá a veřejné mínění pravidelně řadí svobodu cestování mezi nejvýznamnější přínosy Unie.

Základy schengenské spolupráce jsou relativně pevné. Nedávný vývoj však oslabil důvěru ve schopnost některých členských států spravovat své hranice způsobem, který by neohrožoval volný pohyb osob v schengenském prostoru. Tyto události ohrozily rovnováhu, kterou je třeba nalézt mezi bezpečností a svobodou pohybu.

Zpravodajka zdůrazňuje, že migrace sama o sobě nepředstavuje hrozbu pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost. Proto kategoricky odmítá každý pokus o nalezení nových důvodů – jako jsou například migrační toky – pro znovuzavedení ochrany vnitřních hranic. Prvotní příčina problémů není vnější, nýbrž vnitřní. Nedávné události jsou skutečně příznaky toho, že stávající schengenský systém, který spoléhá na mezivládní systém vzájemného hodnocení, není dostatečně silný na to, aby napravil nedostatky některých svých členů a předcházel případnému zneužívání. Evropská unie musí nyní jednat, aby zajistila, že se podobné události nebudou moci opakovat a že bude řádně posouzena úměrnost každého opatření na znovuzavedení ochrany vnitřních hranic. K tomuto závěru dospěla v červnu minulého roku Evropská rada, jež tento postup také vyžaduje.

V případě znovuzavedení ochrany vnitřních hranic podporuje zpravodajka zásadu koordinovanějšího a kolektivnějšího rozhodovacího procesu. Právo EU, jako je svoboda pohybu, která je přínosná pro obrovské množství občanů EU, by nemělo být narušováno rozhodnutím jednotlivých členských států. Mělo by se proto pokud možno předcházet jednostranným vnitrostátním iniciativám a při zabezpečování schengského prostoru by se měly zohlednit všechny evropské zájmy.

Zpravodajka je přesvědčena, že je možné nalézt rozumnou rovnováhu, která členským státům ponechá dostatek manévrovacího prostoru v nepředvídatelných i předvídatelných situacích a zároveň zajistí kolektivnější rozhodovací proces. Navrhuje tedy, aby každý členský stát, který bude chtít znovu zavést ochranu vnitřních hranic, vyzval Evropskou komisi a dotčené sousední státy, aby o tomto opatření jednaly.

Pokud jsou zjištěny závažné nedostatky týkající se ochrany vnějších hranic podle článku 15 nařízení o vytvoření hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis, může být hodnocený členský stát požádán, aby přijal konkrétní opatření, včetně uzavření některého hraničního přechodu. V tomto konkrétním případě se zpravodajka domnívá, že by se měl použít poustup projednávání ve výborech.

Vzhledem k tomu, že existují různé názory, pokud jde o interpretaci a provádění schengenského acquis, zpravodajka navrhuje, aby byly přijaty pokyny Komise, v souladu se sdělením Komise ze dne 16. září 2011 o správě Schengenu (COM 2011)561), v němž byly tyto pokyny zmíněny. Tyto pokyny by zajistily soudržné provádění schengenských předpisů a poskytly by jasné ukazatele pro jednotné posuzování hrozeb pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost.

Zpravodajka myšlenku přijetí těchto pokynů podporuje a vyzývá Komisi, aby bezodkladně jednala. Zpravodajka se také domnívá, že by Komise měla být vyzvána k prezentaci těchto pokynů v Evropském parlamentu v rámci širší diskuse o správě Schengenu.

Konečně je zpravodajka přesvědčena, že při projednávání tohoto návrhu bude snadné nalézt správnou rovnováhu mezi pravomocemi jednotlivých orgánů. Připomíná, že Evropský parlament je plnohodnotně zapojen v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí a předkládá konkrétní návrhy s cílem posílit obecnou odpovědnost Komise a Rady vůči Evropskému parlamentu.

POSTUP

Název

Změna nařízení (ES) č. 562/2006 s cílem stanovit společná pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic v mimořádných situacích

Referenční údaje

COM(2011)0560 – C7-0248/2011 – 2011/0242(COD)

Datum predložení EP

16.9.2011

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

27.9.2011

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

27.9.2011

DEVE

27.9.2011

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

AFET

5.10.2011

DEVE

11.10.2011

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Renate Weber

11.10.2011

 

 

 

Projednání ve výboru

21.3.2012

 

 

 

Datum přijetí

11.6.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

45

5

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Kyriacos Triantaphyllides, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Alexander Alvaro, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Evelyne Gebhardt, Franziska Keller, Ádám Kósa, Mariya Nedelcheva, Hubert Pirker, Jens Rohde

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Marina Yannakoudakis

Datum předložení

14.6.2012