BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 for at fastsætte fælles regler for midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser under ekstraordinære omstændigheder

14.6.2012 - (COM(2011)0560 – C7‑0248/2011 – 2011/0242(COD)) - ***I

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Renate Weber


Procedure : 2011/0242(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0200/2012
Indgivne tekster :
A7-0200/2012
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 for at fastsætte fælles regler for midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser under ekstraordinære omstændigheder

(COM(2011)0560 – C7‑0248/2011 – 2011/0242(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0560),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 77, stk. 1 og stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0248/2011),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til de begrundede udtalelser, der inden for rammerne af protokollen (nr. 2) om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af den franske nationalforsamling, førstekammeret og andetkammeret i Nederlandene, det portugisiske parlament, det rumænske senat, det slovakiske parlament og det svenske parlament, og hvori det vurderes, at forslaget til retsakt ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0200/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Skabelsen af et område, hvor personer er sikret fri bevægelighed på tværs af de indre grænser, udgør et af Den Europæiske Unions vigtigste resultater. I et sådant område uden kontrol ved de indre grænser er det nødvendigt at sikre en fælles reaktion på situationer, der i alvorlig grad påvirker den offentlige orden eller den indre sikkerhed i Den Europæiske Union eller i en eller flere medlemsstater, ved at gøre det muligt at genindføre grænsekontrol ved de indre grænser under ekstraordinære omstændigheder uden derved at sætte princippet om fri bevægelighed for personer over styr. I lyset af, hvilke virkninger denne sidste udvej vil få for alle personer, der har ret til at færdes inden for dette område uden grænsekontrol ved de indre grænser, er der derfor behov for en fælles fremgangsmåde på EU-plan.

(1) Skabelsen af et område, hvor personer er sikret fri bevægelighed på tværs af de indre grænser, udgør et af Den Europæiske Unions vigtigste resultater. I et sådant område uden kontrol ved de indre grænser er det nødvendigt at sikre en fælles reaktion på situationer, der i alvorlig grad påvirker den offentlige orden eller den indre sikkerhed i Den Europæiske Union eller i en eller flere medlemsstater, ved at gøre det muligt at genindføre grænsekontrol ved de indre grænser under ekstraordinære omstændigheder uden derved at sætte princippet om fri bevægelighed for personer over styr. I lyset af, hvilke virkninger denne sidste udvej vil få for alle personer, der har ret til at færdes inden for dette område uden grænsekontrol ved de indre grænser, er der derfor behov for en samordnet fremgangsmåde.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Den frie bevægelighed inden for området uden grænsekontrol ved de indre grænser udgør et af Unionens vigtigste resultater. Da den frie bevægelighed påvirkes af en midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser, bør alle beslutninger herom træffes på EU-plan. Under alle omstændigheder bør genindførelsen af grænsekontrol ved de indre grænser kun udgøre sidste udvej i et strengt begrænset tidsrum og inden for et begrænset geografisk område og ske på grundlag af specifikke objektive kriterier og en vurdering på EU-plan af nødvendigheden heraf. I situationer, hvor en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed kræver øjeblikkelig handling, bør en medlemsstat kunne genindføre grænsekontrol ved sine indre grænser i et tidsrum på ikke over fem dage; enhver forlængelse af dette tidsrum skal besluttes på EU-plan.

(2) Den frie bevægelighed inden for området uden grænsekontrol ved de indre grænser udgør et af Unionens vigtigste resultater. Da den frie bevægelighed påvirkes af en midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser, bør alle beslutninger herom samordnes. Under alle omstændigheder bør genindførelsen af grænsekontrol ved de indre grænser kun udgøre sidste udvej i et strengt begrænset tidsrum og inden for et begrænset geografisk område og ske på grundlag af specifikke objektive kriterier og en samordnet vurdering af nødvendigheden heraf. I situationer, hvor en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed kræver øjeblikkelig handling, bør en medlemsstat kunne genindføre grænsekontrol ved sine indre grænser i et tidsrum på ikke over ti dage; enhver forlængelse af dette tidsrum skal besluttes på en samordnet måde.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Der kan opstå situationer, hvor et stort antal tredjelandsstatsborgere passerer en eller flere medlemsstaters ydre grænser. Det kan medføre en uventet og betydelig stigning i de sekundære bevægelser blandt tredjelandsstatsborgere, der opholder sig ulovligt på en anden eller flere andre medlemsstaters område. Under hensyn til antallet af medlemsstater, der påvirkes af en sådan uventet og betydelig stigning i tredjelandsstatsborgeres sekundære bevægelser, og de samlede konsekvenser af denne stigning for migrationssituationen i Unionen eller i individuelle medlemsstater kan det anses for nødvendigt midlertidigt at genindføre grænsekontrol ved de indre grænser, hvis disse omstændigheder udgør en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed på EU-plan eller nationalt plan. Det forhold, at et stort antal tredjelandsstatsborgere passerer de ydre grænser, kan under ekstraordinære omstændigheder berettige, at der øjeblikkeligt genindføres en vis kontrol ved de indre grænser, hvis det er nødvendigt for at beskytte den offentlige orden og den indre sikkerhed på EU-plan eller nationalt plan mod en alvorlig og presserende trussel.

(5) Migration og det forhold, at et stort antal tredjelandsstatsborgere passerer de ydre grænser, bør ikke i sig selv betragtes som en trussel mod den offentlige orden eller mod den indre sikkerhed.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a) Der bør sikres fuldstændig fri bevægelighed inden for området uden grænsekontrol ved de indre grænser, og medlemsstaters genindførelse af grænsekontrol ved indre grænser af politiske årsager bør undgås. Baseret på erfaringerne hidtil med funktionen af området uden grænsekontrol ved de indre grænser bør Kommissionen udarbejde retningslinjer for genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser, både i tilfælde hvor denne foranstaltning er nødvendig som en midlertidig reaktion og i tilfælde, hvor der er behov for øjeblikkelig indgriben. Kommissionen bør udarbejde sådanne retningslinjer med henblik på at sikre en ensartet gennemførelse af Schengenreglerne. Retningslinjerne bør indeholde klare angivelser, der kan lette vurderingen af trusler mod den offentlige orden og den indre sikkerhed.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Den midlertidige genindførelse af en vis kontrol ved de indre grænser kan også være en reaktion på alvorlige mangler, der er konstateret i forbindelse med Schengenevalueringerne, jf. artikel 15 i forordningen om indførelse af en evaluerings- og overvågningsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne, hvis disse omstændigheder udgør en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed på EU-plan eller nationalt plan.

(6) Den midlertidige genindførelse af en vis kontrol ved de indre grænser kan også være en reaktion på alvorlige mangler, der er opdaget inden for rammerne af en omhyggelig evalueringsproces, jf. artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../... af ... [om indførelse af en evaluerings- og overvågningsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne], men bør kun benyttes som en sidste udvej.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Inden der træffes afgørelse om midlertidig genindførelse af en vis kontrol ved de indre grænser, bør muligheden for at træffe foranstaltninger med henblik på at løse de bagved liggende problemer fuldt ud udnyttes, herunder med bistand fra EU-organer såsom Frontex eller Europol og ved hjælp af tekniske eller finansielle støtteforanstaltninger på nationalt plan og/eller EU-plan. Alle afgørelser om genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser bør desuden være baseret på underbyggede oplysninger, som kan fremlægges af den medlemsstat, der anmoder om genindførelse af kontrollen, eller som kan stamme fra andre kilder, herunder kontrolbesøg.

(7) Inden der træffes afgørelse om midlertidig genindførelse af en vis kontrol ved de indre grænser, bør muligheden for at træffe foranstaltninger med henblik på at løse de bagved liggende problemer undersøges rettidigt og fuldt ud, herunder med bistand fra EU-organer såsom Frontex eller Europol og ved hjælp af tekniske eller finansielle støtteforanstaltninger på nationalt plan og/eller EU-plan. Alle afgørelser om genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser bør desuden være baseret på underbyggede oplysninger, som kan fremlægges af medlemsstaterne, eller som kan stamme fra andre kilder, herunder kontrolbesøg.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) I et område med fri bevægelighed for personer bør genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser fortsat være en undtagelse.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7b) Det er nødvendigt, at Kommissionen mindst en gang om året forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om, hvordan Schengenområdet fungerer. Denne rapport vil danne grundlag for en årlig drøftelse i Europa-Parlamentet og Rådet og bør bidrage til at styrke de politiske retningslinjer og samarbejdet i Schengenområdet.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser. Med undtagelse af hastetilfælde og under hensyntagen til artikel 2, stk. 2, litra b), nr. iii), i nævnte forordning finder undersøgelsesproceduren anvendelse.

(8) I tilfælde af vedvarende alvorlige mangler i henhold til artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. ... / 2012 af [om indførelse af en evaluerings- og overvågningsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne] og for at sikre ensartede betingelser og demokratisk kontrol, bør en europæisk mekanisme for genindførelse af midlertidig og ekstraordinær grænsekontrol ved de indre grænser fastlægges. Denne mekanisme indebærer, at Kommissionen bør fremsende Europa-Parlamentet og Rådet en henstilling, hvori nødvendigheden af at genindføre grænsekontrol ved de indre grænser som en sidste udvej vurderes. Europa-Parlamentet og Rådet bør afgive deres udtalelser inden for en måned efter modtagelsen af Kommissionens henstilling, hvorefter Kommissionen bør kunne træffe afgørelse om genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser ved hjælp af gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser. Under hensyntagen til artikel 2, stk. 2, litra b), nr. iii), i nævnte forordning vedtages disse gennemførelsesretsakter efter undersøgelsesproceduren.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Kommissionen bør vedtage gennemførelsesretsakter, der straks træder i kraft, når det i behørigt begrundede tilfælde i tilknytning til en umiddelbart forestående trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed på EU-plan eller nationalt plan i særlige hastetilfælde er tvingende nødvendigt at gøre det.

udgår

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 562/2006

Artikel 23 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvis der i området uden grænsekontrol ved de indre grænser foreligger en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed på EU-plan eller nationalt plan, kan der undtagelsesvis genindføres grænsekontrol ved de indre grænser ved alle eller enkelte dele af de indre grænser i en eller flere medlemsstater i et begrænset tidsrum på højst 30 dage eller i det tidsrum, den alvorlige trussel forventes at bestå, hvis dette tidsrum overstiger 30 dage. Omfanget og varigheden af den midlertidige genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser må ikke overstige det, som er strengt nødvendigt for at imødegå den alvorlige trussel.

1. Hvis der i området uden grænsekontrol ved de indre grænser foreligger en alvorlig og overhængende trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed på EU-plan eller nationalt plan, kan der undtagelsesvis genindføres grænsekontrol ved de indre grænser ved alle eller enkelte dele af de indre grænser i en eller flere medlemsstater i et begrænset tidsrum på højst 30 dage eller i det tidsrum, den alvorlige og overhængende trussel forventes at bestå, hvis dette tidsrum overstiger 30 dage. Omfanget og varigheden af den midlertidige genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser må ikke overstige det, som er strengt nødvendigt for at imødegå den alvorlige trussel.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 562/2006

Artikel 23 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Der kan kun genindføres grænsekontrol ved de indre grænser efter procedurerne i artikel 24, 25 og 26 i denne forordning. Der skal tages hensyn til kriterierne i artikel 23a i hvert enkelt tilfælde, hvor det overvejes at træffe afgørelse om at genindføre grænsekontrol ved de indre grænser.

2. Der kan kun genindføres grænsekontrol ved de indre grænser som en sidste udvej efter og i overensstemmelse med procedurerne i artikel 24, 25 og 26 i denne forordning. Kriterierne i artikel 23a finder anvendelse i hvert enkelt tilfælde, hvor det overvejes at træffe afgørelse om at genindføre grænsekontrol ved de indre grænser.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 562/2006

Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hvis den alvorlige trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed på EU-plan eller nationalt plan varer ved længere end det i stk. 1 nævnte tidsrum, kan grænsekontrollen ved de indre grænser under hensyntagen til kriterierne i artikel 23a forlænges af de samme grunde som dem, der er nævnt i stk. 1, under hensyntagen til eventuelle nye oplysninger, i tidsrum på højst 30 dage, som kan forlænges.

3. Hvis den alvorlige og overhængende trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed på EU-plan eller nationalt plan varer ved længere end det i stk. 1 nævnte tidsrum, kan grænsekontrollen ved de indre grænser under hensyntagen til kriterierne i artikel 23a og i overensstemmelse med den i artikel 24 omhandlede procedure forlænges af de samme grunde som dem, der er nævnt i stk. 1, under hensyntagen til eventuelle nye oplysninger, i tidsrum på højst 30 dage, som kan forlænges.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 562/2006

Artikel 23 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Det samlede tidsrum, hvori der genindføres grænsekontrol ved de indre grænser på grundlag af det oprindelige tidsrum i stk. 1 og forlængelserne i henhold til stk. 3, må ikke overstige seks måneder. I tilfælde af vedvarende alvorlige mangler i forbindelse med kontrollen ved de ydre grænser eller tilbagesendelsesprocedurer, der er konstateret i medfør af artikel 15 i forordningen om indførelse af en evaluerings- og overvågningsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne, kan Kommissionen træffe afgørelse om at forlænge dette tidsrum.

4. Det samlede tidsrum, hvori der genindføres grænsekontrol ved de indre grænser på grundlag af det oprindelige tidsrum i stk. 1 og forlængelserne i henhold til stk. 3, må ikke overstige seks måneder. I de tilfælde, som er omhandlet i artikel 26, kan dette samlede tidsrum forlænges til den maksimale periode, der er anført i nævnte artikel.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 562/2006

Artikel 23 a – stk. 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Når Kommissionen eller i de i artikel 25, stk. 1, nævnte tilfælde den berørte medlemsstat træffer afgørelse om midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved en eller flere indre grænser eller dele heraf, vurderer den, i hvilket omfang en sådan foranstaltning udgør en passende reaktion på truslen mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed på EU-plan eller nationalt plan, og om foranstaltningen står i et rimeligt forhold til truslen. Vurderingen skal foretages på grundlag af detaljerede oplysninger fremlagt af den eller de berørte medlemsstater samt alle andre relevante oplysninger, herunder oplysninger indhentet i henhold til stk. 2. Ved vurderingen tages der navnlig hensyn til følgende:

1. Inden den træffer afgørelse om at genindføre grænsekontrol midlertidigt og under alle omstændigheder kun som en sidste udvej ved en eller flere indre grænser eller dele heraf, vurderer Kommissionen, i de tilfælde der er omhandlet i artikel 26, eller den berørte medlemsstat, i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 23 og artikel 25, stk. 1, i hvilket omfang en sådan foranstaltning udgør en passende reaktion på truslen mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed på EU-plan eller nationalt plan, og om foranstaltningen står i et rimeligt forhold til truslen. Vurderingen skal foretages på grundlag af detaljerede oplysninger fremlagt af den eller de berørte medlemsstater samt alle andre relevante oplysninger, herunder oplysninger indhentet i henhold til stk. 2. Ved vurderingen tages der navnlig hensyn til følgende:

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 562/2006

Artikel 23 a – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) de sandsynlige virkninger af truslen mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed på EU-plan eller nationalt plan, bl.a. efter terrorhandlinger eller –trusler samt trusler som følge af organiseret kriminalitet

a) i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 23 og artikel 25, stk. 1:

 

i) de sandsynlige virkninger af overhængende trusler mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed på EU-plan eller nationalt plan, bl.a. efter terrorhandlinger eller –trusler samt trusler som følge af organiseret kriminalitet

 

ii) foranstaltningens sandsynlige virkninger for den frie bevægelighed inden for området uden grænsekontrol ved de indre grænser

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 562/2006

Artikel 23 a – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) hvorvidt der findes tekniske eller finansielle støtteforanstaltninger, der kan anvendes eller er blevet anvendt på nationalt plan og/eller EU-plan, herunder bistand fra EU-organer såsom Frontex, EASO eller Europol, og i hvilket omfang det er sandsynligt, at sådanne foranstaltninger i tilstrækkeligt omfang vil afbøde truslen mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed på EU-plan eller nationalt plan

b) i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 26, stk. 2a:

 

i) hvorvidt der findes tekniske eller finansielle støtteforanstaltninger, der kan anvendes eller er blevet anvendt på nationalt plan og/eller EU-plan, herunder bistand fra EU-organer såsom Frontex, EASO eller Europol, og i hvilket omfang det er sandsynligt, at sådanne foranstaltninger i tilstrækkeligt omfang vil afbøde truslen mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed i området uden grænsekontrol ved de indre grænser

c) de nuværende eller sandsynlige fremtidige virkninger af alvorlige mangler i forbindelse med grænsekontrollen ved de ydre grænser eller tilbagesendelsesprocedurer, der er konstateret under Schengenevalueringer i henhold til forordningen om indførelse af en evaluerings- og overvågningsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne

ii) de nuværende eller sandsynlige fremtidige virkninger af alvorlige mangler i forbindelse med grænsekontrollen ved de ydre grænser, der er konstateret under Schengenevalueringer i henhold til forordningen om indførelse af en evaluerings- og overvågningsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne

 

iii) de sandsynlige virkninger af overhængende trusler mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed i området uden grænsekontrol ved de indre grænser

d) foranstaltningens sandsynlige virkninger for den frie bevægelighed inden for området uden grænsekontrol ved de indre grænser.

iv) foranstaltningens sandsynlige virkninger for den frie bevægelighed inden for området uden grænsekontrol ved de indre grænser.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 562/2006

Artikel 23 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Inden der træffes afgørelse, kan Kommissionen

2. Inden der fremsendes en henstilling i henhold til artikel 26, kan Kommissionen

a) anmode medlemsstaterne, Frontex, Europol, Eurojust, agenturet for grundlæggende rettigheder eller et hvilket som helst andet EU-organ om at fremlægge yderligere oplysninger

a) anmode medlemsstaterne, Frontex, Europol, Eurojust, agenturet for grundlæggende rettigheder eller et hvilket som helst andet EU-organ om at fremlægge yderligere oplysninger

b) med støtte fra eksperter fra medlemsstaterne, Frontex, Europol eller et hvilket som helst andet EU-organ gennemføre kontrolbesøg for at indhente eller kontrollere oplysninger af relevans for afgørelsen om midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser.

b) med støtte fra eksperter fra medlemsstaterne, Frontex, Europol eller et hvilket som helst andet EU-organ gennemføre kontrolbesøg for at indhente eller kontrollere oplysninger af relevans for henstillingen om midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser.

Ændringsforslag                  19

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 562/2006

Artikel 23 a – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Baseret på erfaringerne hidtil med funktionen af området uden grænsekontrol udarbejder Kommissionen retningslinjer for genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser, både i tilfælde hvor en sådan foranstaltning er nødvendig midlertidigt, og i tilfælde hvor der er behov for øjeblikkelig indgriben.

 

Kommissionen udarbejder sådanne retningslinjer for at sikre en ensartet gennemførelse af Schengenreglerne.

 

Retningslinjerne skal indeholde klare angivelser, der kan lette vurderingen af trusler mod den offentlige orden og den indre sikkerhed.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 562/2006

Artikel 23 a – stk. 2 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b. Uden at det berører artikel 258 i TEUF, kan Kommissionen afgive en udtalelse om sin ex post-evaluering af den midlertidige genindførelse af grænsekontrol ved en eller flere indre grænser eller dele heraf.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 562/2006

Artikel 24 – stk. 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvis en medlemsstat finder, at der i henhold til artikel 23, stk. 1, bør genindføres grænsekontrol ved de indre grænser, indgiver den en anmodning til Kommissionen senest seks uger før den planlagte genindførelse af kontrol eller inden for en kortere frist, hvis de omstændigheder, der gør det nødvendigt at genindføre grænsekontrol ved de indre grænser, først bliver kendt mindre end seks uger før den planlagte genindførelse af kontrol, og fremlægger følgende oplysninger:

1. Hvis en medlemsstat finder, at der i henhold til artikel 23, stk. 1, bør genindføres grænsekontrol ved de indre grænser, underretter den de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom senest seks uger før den planlagte genindførelse af kontrol eller inden for en kortere frist, hvis de omstændigheder, der gør det nødvendigt at genindføre grænsekontrol ved de indre grænser, først bliver kendt mindre end seks uger før den planlagte genindførelse af kontrol, og fremlægger følgende oplysninger:

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 562/2006

Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Flere medlemsstater kan også indgive en sådan anmodning i fællesskab.

Flere medlemsstater kan også give sådanne meddelelser i fællesskab.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 562/2006

Artikel 24 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De i stk. 1 omhandlede oplysninger skal også forelægges de øvrige medlemsstater og Europa-Parlamentet samtidig med, at anmodningen indgives.

2. De i stk. 1 omhandlede oplysninger skal samtidig forelægges Europa-Parlamentet. Kommissionen kan om nødvendigt anmode de(n) pågældende medlemsstat(er) om yderligere oplysninger.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 562/2006

Artikel 24 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen træffer på anmodning af en medlemsstat, jf. stk. 1, eller på eget initiativ på grundlag af de oplysninger, der er specificeret i stk. 1, litra a)-e), afgørelse om, hvorvidt der skal genindføres grænsekontrol ved de indre grænser. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 33a, stk. 2.

3. Kommissionen kan efter meddelelse fra den eller de medlemsstat(er), der planlægger at genindføre grænsekontrol og med henblik på den høring, der er fastsat i stk. 4, afgive en udtalelse med forbehold af artikel 72 TEUF.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 562/2006

Artikel 24 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kommissionen træffer afgørelse om forlængelse af grænsekontrollen ved de indre grænser. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 33a, stk. 2.

4. De i stk. 1 omhandlede oplysninger og Kommissionens udtalelse i henhold til stk. 3 skal gøres til genstand for høringer, herunder fælles møder, mellem den medlemsstat, der har planer om at genindføre grænsekontrol ved indre grænser, de medlemsstater som måtte blive berørt af genindførelsen af grænsekontrol, og Kommissionen med henblik på at sikre gensidigt samarbejde mellem medlemsstaterne og for at undersøge, om foranstaltningerne står i et rimeligt forhold til de hændelser, der ligger til grund for genindførelsen af grænsekontrollen, og truslerne mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 562/2006

Artikel 24 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. I behørigt begrundede hastetilfælde i forbindelse med situationer, hvor de omstændigheder, der gør det nødvendigt at forlænge grænsekontrollen ved de indre grænser, jf. stk. 4, først bliver kendt mindre end 10 dage før den planlagte forlængelse, vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter, der straks skal finde anvendelse, efter proceduren i artikel 33a, stk. 3.

5. De i stk. 4 nævnte høringer skal finde sted mindst 15 dage før den planlagte dato for genindførelsen af grænsekontrol ved indre grænser.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 562/2006

Artikel 25 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvis en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed i en medlemsstat kræver øjeblikkelig handling, kan den pågældende medlemsstat undtagelsesvis øjeblikkeligt genindføre grænsekontrol ved de indre grænser i et begrænset tidsrum på højst fem dage.

1. Hvis en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed i en medlemsstat kræver øjeblikkelig handling, kan den pågældende medlemsstat undtagelsesvis øjeblikkeligt genindføre grænsekontrol ved de indre grænser i et begrænset tidsrum på højst ti dage.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 562/2006

Artikel 25 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. En medlemsstat, der genindfører grænsekontrol ved de indre grænser, underretter samtidig de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom og giver dem de oplysninger, der er nævnt i artikel 24, stk. 1, og anfører begrundelsen for anvendelsen af denne procedure. Kommissionen kan konsultere de øvrige medlemsstater umiddelbart efter, at den har modtaget underretningen.

2. En medlemsstat, der genindfører grænsekontrol ved de indre grænser, underretter samtidig de øvrige medlemsstater, Europa-Parlamentet og Kommissionen herom og giver dem de oplysninger, der er nævnt i artikel 24, stk. 1, og anfører begrundelsen for anvendelsen af denne procedure.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 562/2006

Artikel 25 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hvis den alvorlige trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed varer ved længere end det i stk. 1 nævnte tidsrum, træffer Kommissionen afgørelse om, hvorvidt grænsekontrollen ved de indre grænser skal forlænges eller ej. I lyset af behovet for øjeblikkelig handling af særligt hastende årsager efter udløbet af det i stk. 1 nævnte tidsrum vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 33a, stk. 3, gennemførelsesretsakter, der straks skal finde anvendelse.

3. Hvis den alvorlige trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed varer ved længere end det i stk. 1 nævnte tidsrum, kan medlemsstaten under hensyntagen til de i artikel 23a anførte kriterier, herunder en aktuel vurdering af nødvendigheden og rimeligheden af denne foranstaltning og eventuelle relevante nye faktorer, der har vist sig, beslutte at forlænge grænsekontrollen ved de indre grænser.

 

Artikel 24, stk. 2 og 4, finder tilsvarende anvendelse, og den høring, der er omhandlet i artikel 24, stk. 4, skal finde sted umiddelbart efter meddelelsen.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 562/2006

Artikel 25 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Med forbehold af artikel 23, stk. 4, må det samlede tidsrum, hvori der genindføres grænsekontrol ved de indre grænser på grundlag af det oprindelige tidsrum i stk. 1 og forlængelserne i henhold til stk. 3, ikke overstige seks måneder.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 562/2006

Artikel 26 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvis Kommissionen konstaterer, at der er vedvarende alvorlige mangler i forbindelse med grænsekontrollen ved de ydre grænser eller tilbagesendelsesprocedurerne, jf. artikel 15 i forordningen om indførelse af en evaluerings- og overvågningsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne, og disse mangler udgør en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed på EU-plan eller nationalt plan, kan der genindføres grænsekontrol ved de indre grænser i et tidsrum på højst seks måneder. Dette tidsrum kan forlænges med et yderligere tidsrum på højst seks måneder, hvis der ikke er blevet rettet op på de alvorlige mangler. Der kan kun ske forlængelse tre gange.

1. Hvis Kommissionen i forbindelse med en omhyggelig evalueringsproces konstaterer, at der er vedvarende alvorlige mangler i forbindelse med grænsekontrollen ved de ydre grænser, jf. artikel 15 i forordningen om indførelse af en evaluerings- og overvågningsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne, og disse mangler udgør en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed inden for området uden indre grænsekontrol, kan der som en sidste udvej genindføres grænsekontrol ved de indre grænser i et tidsrum på højst seks måneder. Dette tidsrum kan forlænges med et yderligere tidsrum på højst seks måneder, hvis der ikke er blevet rettet op på disse alvorlige mangler. Der kan kun ske forlængelse tre gange.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 562/2006

Artikel 26 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen træffer afgørelse om genindførelse af grænsekontrollen ved de indre grænser. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 33a, stk. 2.

2. Hvis ingen andre foranstaltninger er egnede til effektivt at afværge den alvorlige trussel, der er konstateret, fremsender Kommissionen en henstilling til Europa-Parlamentet og Rådet med en vurdering af behovet for at genindføre grænsekontrollen ved de indre grænser som en sidste udvej med henblik på at beskytte de fælles interesser inden for området uden grænsekontrol. Europa-Parlamentet og Rådet kan afgive deres udtalelser inden for en måned efter modtagelsen af Kommissionens henstilling, hvorefter Kommissionen kan træffe afgørelse om genindførelse af grænsekontrollen ved de indre grænser ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 33a, stk. 2.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 562/2006

Artikel 26 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen træffer afgørelse om forlængelse af grænsekontrollen ved de indre grænser. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 33a, stk. 2.

3. Kommissionen kan afgive henstilling om en forlængelse på samme betingelser og efter samme procedurer, som er fastsat i artikel 1 og 2.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 562/2006

Artikel 26 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. I behørigt begrundede hastetilfælde i forbindelse med situationer, hvor de omstændigheder, der gør det nødvendigt at forlænge grænsekontrollen ved de indre grænser, jf. stk. 3, først bliver kendt mindre end 10 dage før den planlagte forlængelse, vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter, der straks skal finde anvendelse, efter proceduren i artikel 33a, stk. 3.

4. I behørigt begrundede hastetilfælde i forbindelse med situationer, hvor de omstændigheder, der gør det nødvendigt at forlænge grænsekontrollen ved de indre grænser, jf. stk. 3, først bliver kendt mindre end 10 dage før udløbet af den forudgående genindførelsesperiode, vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 33a, stk. 3, gennemførelsesretsakter, der straks skal finde anvendelse."

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 562/2006

Artikel 29 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Rapport om genindførelsen af grænsekontrol ved de indre grænser

Klare ansvarsforhold

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 562/2006

Artikel 29 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest fire uger efter ophævelsen af grænsekontrollen ved de indre grænser forelægger den medlemsstat, der har foretaget grænsekontrol ved de indre grænser, en rapport for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om genindførelsen af grænsekontrol ved de indre grænser, hvori den bl.a. skal redegøre for, hvordan kontrollen blev gennemført, og hvorvidt genindførelsen af grænsekontrol ved de indre grænser har været effektiv.

1. Med henblik på at fremme dialogen mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen og sikre en større åbenhed og ansvarlighed forelægger den medlemsstat, der har foretaget grænsekontrol ved de indre grænser, senest fire uger efter ophævelsen af grænsekontrollen ved de indre grænser en rapport for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om genindførelsen af grænsekontrol ved de indre grænser, hvori den bl.a. skal redegøre for, hvordan kontrollen blev gennemført, hvorvidt genindførelsen af grænsekontrol ved de indre grænser har været effektiv, og hvorvidt de trufne foranstaltninger stod i et rimeligt forhold til truslen.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 562/2006

Artikel 29 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Kommissionen forelægger mindst en gang om året en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om, hvordan området uden indre grænsekontrol fungerer. Denne rapport skal indeholde en liste over alle afgørelser om genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser, der er truffet i løbet af det pågældende år.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 562/2006

Artikel 29 – stk. 1 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. Repræsentanter for de i stk. 1 omhandlede medlemsstater, der har genindført grænsekontrol ved de indre grænser, indbydes til Kommissionens fremlæggelse af den i stk. 2 omhandlede rapport.

BEGRUNDELSE

Fri bevægelighed er et grundlæggende princip i Den Europæiske Union, og muligheden for at bevæge sig frit i Den Europæiske Union uden kontrol ved de indre grænser er et af de mest overbevisende resultater. Mange mennesker nyder godt af denne frihed, og borgerne betragter fortsat friheden til at rejse som en af de mest markante fordele ved EU.

Grundlaget for Schengensamarbejdet er forholdsvis solidt. Den seneste udvikling har imidlertid undergravet tilliden til, at visse medlemsstater kan forvalte deres grænser på en måde, som ikke er til skade for den fri bevægelighed for personer inden for Schengenområdet. Disse begivenheder udfordrede den balance, der skal søges mellem sikkerhed og fri bevægelighed.

Ordføreren fastholder, at indvandring i sig selv ikke udgør en trussel mod den offentlige orden og den nationale sikkerhed. Hun afviser derfor kategorisk ethvert forsøg på at fremkomme med nye begrundelser for genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser, som f.eks. indvandrerstrømme. Hovedårsagen til problemet er ikke ekstern, men derimod intern. Disse nylige begivenheder er faktisk et tegn på, at det gældende Schengensystem, der er baseret på et mellemstatsligt system med peer review, ikke er stærkt nok til at afhjælpe svaghederne i visse medlemsstater og forhindre eventuelt misbrug. Den Europæiske Union skal gribe til handling nu for at sikre, at der ikke sker en gentagelse af disse begivenheder, og at rimeligheden af enhver foranstaltning til genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser evalueres omhyggeligt, som det blev erkendt på Det Europæiske Råds samling i juni sidste år, hvor Det Europæiske Råd ligeledes bad om en sådan evaluering.

Ordføreren støtter princippet om mere samordning og fælles beslutningstagning i tilfælde af genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser. Fri bevægelighed er en grundlæggende rettighed i EU, som et stort antal EU-borgere nyder godt af, og denne rettighed bør ikke kunne underkendes ved en enkelt medlemsstats beslutning. Derfor bør ensidige nationale initiativer så vidt muligt forhindres, og der bør tages hensyn til fælleseuropæiske interesser for at beskytte Schengenområdet.

Ordføreren er overbevist om, at der kan findes en fornuftig balance, som giver medlemsstaterne tilstrækkeligt spillerum i forbindelse med uforudsete såvel som forudsete begivenheder, samtidig med at der sikres yderligere fælles beslutningstagning. Ordføreren foreslår derfor, at medlemsstater, som ønsker at genindføre grænsekontrol ved de indre grænser, indbyder Europa-Kommissionen og de berørte tilgrænsende lande til en drøftelse af denne foranstaltning.

Hvis der konstateres alvorlige mangler i forbindelse med kontrol ved de ydre grænser, jf. artikel 15 i forordning om indførelse af en evaluerings- og overvågningsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne, kan den evaluerede medlemsstat blive anmodet om at træffe specifikke foranstaltninger, herunder lukning af et grænseovergangssted. I dette særlige tilfælde mener ordføreren, at komitologiproceduren bør finde anvendelse.

I betragtning af at der er forskellige opfattelser af fortolkningen og gennemførelsen af Schengenreglerne, foreslår ordføreren at vedtage Kommissionens retningslinjer i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse af 16. september 2011 om forvaltning af Schengensamarbejdet (COM(2011)0561), hvor disse retningslinjer nævnes. Retningslinjerne skal sikre en ensartet gennemførelse af Schengenreglerne og give klare indikatorer for, hvordan trusler mod den offentlige orden og den nationale sikkerhed skal vurderes på sammenhængende vis.

Ordføreren støtter ideen om vedtagelse af disse retningslinjer og opfordrer Kommissionen til straks at fortsætte arbejdet hermed. Ordføreren mener desuden, at Kommissionen bør indbydes til at fremlægge disse retningslinjer for Europa-Parlamentet i forbindelse med en bredere debat om forvaltningen af Schengenområdet.

Endelig er ordføreren overbevist om, at der nemt kan findes en passende balance mellem hver enkelt institutions beføjelser med hensyn til behandlingen af dette forslag. Ordføreren minder om, at Europa-Parlamentet deltager fuldt ud i lovgivningsprocessen på området for retlige og indre anliggender, og hun fremsætter nogle konkrete forslag med henblik på at styrke Kommissionens og Rådets generelle ansvar over for Europa-Parlamentet.

PROCEDURE

Titel

Ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 for at fastsætte fælles regler for midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser under ekstraordinære omstændigheder

Referencer

COM(2011)0560 – C7-0248/2011 – 2011/0242(COD)

Dato for høring af EP

16.9.2011

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

27.9.2011

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

27.9.2011

DEVE

27.9.2011

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

AFET

5.10.2011

DEVE

11.10.2011

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Renate Weber

11.10.2011

 

 

 

Behandling i udvalg

21.3.2012

 

 

 

Dato for vedtagelse

11.6.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

45

5

3

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Kyriacos Triantaphyllides, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Alexander Alvaro, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Evelyne Gebhardt, Franziska Keller, Ádám Kósa, Mariya Nedelcheva, Hubert Pirker, Jens Rohde

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Marina Yannakoudakis

Dato for indgivelse

14.6.2012