RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 562/2006, et sätestada ühiseeskirjad sisepiiridel piirikontrolli ajutise taaskehtestamise kohta erandjuhtudel

14.6.2012 - (COM(2011)0560 – C7‑0248/2011 – 2011/0242(COD)) - ***I

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Renate Weber


Menetlus : 2011/0242(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0200/2012

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 562/2006, et sätestada ühiseeskirjad sisepiiridel piirikontrolli ajutise taaskehtestamise kohta erandjuhtudel

(COM(2011)0560 – C7‑0248/2011 – 2011/0242(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2011)0560),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ning artikli 77 lõikeid 1 ja 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0248/2011),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse Prantsusmaa Rahvusassamblee, Madalmaade senati ja esindajatekoja, Portugali parlamendi, Rumeenia senati, Slovakkia parlamendi ning Rootsi parlamendi poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli (nr 2) alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A7-0200/2012),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liidu suurimate saavutuste hulka kuulub sellise ala loomine, kus isikud saavad vabalt liikuda üle sisepiiride. Sellise sisepiirikontrollita ala puhul tuleb olukorras, kus ELi või liikmesriigi avalikku korda või sisejulgeolekut ähvardab tõsine oht, reageerida ühiselt, võimaldades erandjuhtudel taaskehtestada kontrolli sisepiiridel, ilma et see kahjustaks isikute vaba liikumise põhimõtet. Seega tuleb reageerida liidu tasandil ühiselt, arvestades mõju, mida sellised viimase abinõuna võetud meetmed võivad avaldada isikutele, kellel on õigus liikuda kõnealusel sisepiirikontrollita alal.

(1) Euroopa Liidu suurimate saavutuste hulka kuulub sellise ala loomine, kus isikud saavad vabalt liikuda üle sisepiiride. Sellise sisepiirikontrollita ala puhul tuleb olukorras, kus ELi või liikmesriigi avalikku korda või sisejulgeolekut ähvardab tõsine oht, reageerida ühiselt, võimaldades erandjuhtudel taaskehtestada kontrolli sisepiiridel, ilma et see kahjustaks isikute vaba liikumise põhimõtet. Seega tuleb reageerida kooskõlastatult, arvestades mõju, mida sellised viimase abinõuna võetud meetmed võivad avaldada isikutele, kellel on õigus liikuda kõnealusel sisepiirikontrollita alal.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Õigus liikuda vabalt sisepiirikontrollita alal on ELi üks olulisemaid saavutusi. Kuna piirikontrolli ajutine taaskehtestamine sisepiiril mõjutab vaba liikumist, tuleks kõik kõnealuse meetmega seotud otsused teha ELi tasandil. Igal juhul võib piirikontrolli sisepiiridel taaskehtestada vaid viimase võimalusena, rangelt piiratud ulatuses ja ajavahemikuks, lähtudes konkreetsetest objektiivsetest kriteeriumidest ja kõnealuse meetme vajalikkust käsitlevast hinnangust, mis tuleks koostada ELi tasandil. Kui avalikku korda või sisejulgeolekut ähvardav tõsine oht nõuab kiireloomuliste meetmete võtmist, peaks liikmesriigil olema õigus taaskehtestada oma sisepiiridel piirikontroll kuni viieks päevaks, kuid selle pikendamine tuleb otsustada ELi tasandil.

(2) Õigus liikuda vabalt sisepiirikontrollita alal on ELi üks olulisemaid saavutusi. Kuna piirikontrolli ajutine taaskehtestamine sisepiiril mõjutab vaba liikumist, tuleks kõik kõnealuse meetmega seotud otsused teha kooskõlastatult. Igal juhul võib piirikontrolli sisepiiridel taaskehtestada vaid viimase võimalusena, rangelt piiratud ulatuses ja ajavahemikuks, lähtudes konkreetsetest objektiivsetest kriteeriumidest ja kõnealuse meetme vajalikkust käsitlevast hinnangust, mis tuleks koostada kooskõlastatult. Kui avalikku korda või sisejulgeolekut ähvardav tõsine oht nõuab kiireloomuliste meetmete võtmist, peaks liikmesriigil olema õigus taaskehtestada oma sisepiiridel piirikontroll kuni kümneks päevaks, kuid selle pikendamine tuleb otsustada kooskõlastatult.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Selline olukord võib tekkida juhul, kui suur hulk kolmandate riikide kodanikke ületab ühe või mitme liikmesriigi välispiiri. Sellega võib kaasneda teise liikmesriigi või teiste liikmesriikide territooriumil ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike edasiliikumise ettenägematu ja märkimisväärne kasv. Võttes arvesse seda, kui paljusid liikmesriike sellise edasiliikumise ettenägematu ja märkimisväärne kasv mõjutab ning kõnealuse suundumuse üldist mõju ELi või konkreetse liikmesriigi rändeolukorrale, võib tekkida vajadus ajutise piirikontrolli taaskehtestamise järele sellistel sisepiiridel, kus on tekkinud tõsine oht ELi või liikmesriigi avalikule korrale või sisejulgeolekule. Välispiiri ületanud kolmanda riigi kodanike suur arv võib erakorralistel tingimustel õigustada piirikontrolli viivitamata taaskehtestamist teatavatel sisepiiridel, kui kõnealust meedet on vaja selleks, et kaitsta ELi või liikmesriigi avalikku korda ja sisejulgeolekut tõsise ja otsese ohu eest.

(5) Rännet ja olukorda, kus suur hulk kolmandate riikide kodanikke ületab välispiiri, ei tohiks iseenesest pidada ohuks avalikule korrale või sisejulgeolekule.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a) Tuleks tagada täielik õigus liikuda vabalt sisepiirikontrollita alal ning liikmesriigid peaksid hoiduma poliitilistel põhjustel piirikontrolli taaskehtestamisest sisepiiridel. Tuginedes senisele kogemusele sisepiirikontrollita ala toimimise vallas, peaks komisjon koostama suunised kontrolli taaskehtestamise kohta sisepiiridel nii juhtudel, mis nõuavad meetme rakendamist ajutise reageeringuna, kui ka juhtudel, kui on vaja viivitamata tegutseda. Komisjon peaks need suunised koostama selleks, et tagada Schengeni eeskirjade ühtne rakendamine. Suunised peaksid sisaldama selgeid näitajaid, mis aitavad hinnata ohtu avalikule korrale või sisejulgeolekule.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Teatavad piirikontrollid võib sisepiiridel ajutiselt taaskehtestada ka juhul, kui Schengeni hindamismehhanismi abil on kooskõlas Schengeni acquis kohaldamise kontrollimist käsitleva määruse (millega kehtestatakse hindamis- ja järelevalvemehhanism) artikliga 15 tuvastatud olulisi puudusi, mis ohustavad tõsiselt ELi või liikmesriigi avalikku korda või sisejulgeolekut.

(6) Teatavad piirikontrollid võib sisepiiridel ajutiselt taaskehtestada ka juhul, kui kooskõlas Schengeni acquis kohaldamise kontrollimist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr .../... [millega kehtestatakse hindamis- ja järelevalvemehhanism] artikliga 15 on range hindamisprotsessi raames tuvastatud olulisi puudusi, kuid see peaks jääma viimaseks abinõuks.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Enne kui võetakse vastu mis tahes otsus sisepiiridel teatavate kontrollide ajutise taaskehtestamise kohta, tuleks põhjalikult kaaluda võimalust kasutada tekkinud olukorra lahendamiseks muid meetmeid, mis muu hulgas hõlmavad selliste ELi organite nagu Frontex või Europol kaasamist ning tehnilise või rahalise abi meetmeid liikmesriigi ja/või ELi tasandil. Lisaks peavad kõik sisepiiridel teostatava piirikontrolli taaskehtestamist käsitlevad otsused põhinema tõendatud teabel, mis võib pärineda kontrolli taaskehtestamist taotlevalt liikmesriigilt või muust allikast, nt kontrollkäikude aruannetest.

(7) Enne kui võetakse vastu mis tahes otsus sisepiiridel teatavate kontrollide ajutise taaskehtestamise kohta, tuleks põhjalikult ja aegsasti kaaluda võimalust kasutada tekkinud olukorra lahendamiseks muid meetmeid, mis muu hulgas hõlmavad selliste ELi organite nagu Frontex või Europol kaasamist ning tehnilise või rahalise abi meetmeid liikmesriigi ja/või ELi tasandil. Lisaks peavad kõik sisepiiridel teostatava piirikontrolli taaskehtestamist käsitlevad otsused põhinema tõendatud teabel, mis võib pärineda liikmesriikidelt või muust allikast, nt kontrollkäikude aruannetest.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a) Alal, kus isikud võivad vabalt liikuda, peaks piirikontrolli taaskehtestamine sisepiiridel jääma erandiks.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 b) Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule vähemalt kord aastas aruande Schengeni ala toimimise kohta. Aruanne peaks olema aluseks Euroopa Parlamendis ja nõukogus toimuvale iga-aastasele arutelule ning aitama tugevdada Schengeni alaga seotud poliitilisi suuniseid ja koostööd.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Selleks et tagada ühetaolised tingimused käesoleva määruse rakendamiseks, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusega (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes. Kohaldada tuleb kontrollimenetlust, arvestades eespool nimetatud määruse artikli 2 lõike 2 punkti b alapunktis iii sätestatud tingimusi, välja arvatud tungiva vajaduse korral.

(8) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr .../2012 [millega kehtestatakse hindamis- ja järelevalvemehhanism Schengeni acquis kohaldamise kontrollimiseks] artikli 15 kohaselt tuvastatud tõsiste ja järjepidevate puuduste korral ning ühetaoliste tingimuste ja demokraatliku järelevalve tagamiseks tuleks kehtestada Euroopa mehhanism ajutise ja erandliku piirikontrolli taaskehtestamiseks sisepiiridel. Kõnealuse mehhanismi raames peaks komisjon edastama Euroopa Parlamendile ja nõukogule soovituse, milles hinnatakse vajadust viimase abinõuna taaskehtestada sisepiiridel piirikontroll. Euroopa Parlament ja nõukogu peaksid esitama oma arvamuse ühe kuu jooksul pärast komisjoni soovituse kättesaamist, seejärel peaks komisjon olema suuteline vastu võtma otsuse piirikontrolli taaskehtestamise kohta sisepiiridel rakendusaktide kaudu, kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusega (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes. Kõnealuse määruse artikli 2 lõike 2 punkti b alapunktis iii sätestatud tingimusi arvesse võttes tuleb rakendusaktide vastuvõtmiseks kasutada kontrollimenetlust.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Komisjon peaks viivitamata kohaldatavad rakendusaktid vastu võtma, kui on tekkinud nõuetekohaselt põhjendatud, tungiv ja otsene oht ELi või liikmesriigi avalikule korrale või sisejulgeolekule.

välja jäetud

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 562/2006

Artikkel 23 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kui sisepiirikontrollita alal tekib tõsine oht ELi või liikmesriigi avalikule korrale või sisejulgeolekule, võib erandjuhtudel taaskehtestada sisepiiridel piirikontrolli ühe või mitme liikmesriigi kõikides või konkreetsetes sisepiirilõikudes piiratud ajavahemikuks, mis ei või olla pikem kui 30 päeva, või tõsise ohu eeldatava kestuse ajaks, kui kõnealune oht püsib rohkem kui 30 päeva. Piirikontrolli ajutise taaskehtestamise ulatus ja kestus sisepiiridel ei või olla suurem ega pikem, kui on otseselt vaja tõsisele ohule reageerimiseks.

1. Kui sisepiirikontrollita alal tekib otsene tõsine oht ELi või liikmesriigi avalikule korrale või sisejulgeolekule, võib erandjuhtudel taaskehtestada sisepiiridel piirikontrolli ühe või mitme liikmesriigi kõikides või konkreetsetes sisepiirilõikudes piiratud ajavahemikuks, mis ei või olla pikem kui 30 päeva, või otsese tõsise ohu eeldatava kestuse ajaks, kui kõnealune oht püsib rohkem kui 30 päeva. Piirikontrolli ajutise taaskehtestamise ulatus ja kestus sisepiiridel ei või olla suurem ega pikem, kui on otseselt vaja tõsisele ohule reageerimiseks.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 562/2006

Artikkel 23 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Piirikontrolli võib sisepiiridel taaskehtestada ainult kooskõlas käesoleva määruse artiklitega 24, 25 ja 26 ettenähtud menetlustega. Sisepiiridel piirikontrolli taaskehtestamist käsitleva mis tahes otsuse kaalumisel tuleb arvesse võtta artiklis 23a loetletud kriteeriume.

2. Piirikontrolli võib sisepiiridel taaskehtestada ainult viimase abinõuna kooskõlas käesoleva määruse artiklitega 24, 25 ja 26 ettenähtud menetlustega. Sisepiiridel piirikontrolli taaskehtestamist käsitleva mis tahes otsuse kaalumisel tuleb kohaldada artiklis 23a loetletud kriteeriume.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 562/2006

Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Kui tõsine oht ELi või liikmesriigi avalikule korrale või sisejulgeolekule püsib lõikes 1 sätestatust kauem, võib sisepiiride kontrollimist jätkata samadel alustel kui lõikes 1 osutatud, võttes arvesse artiklis 23a loetletud kriteeriume, ning pikendada seda kuni 30 päevaste ajavahemike kaupa, võttes arvesse võimalikke uusi tegureid.

3. Kui tõsine ja otsene oht ELi või liikmesriigi avalikule korrale või sisejulgeolekule püsib lõikes 1 sätestatust kauem, võib sisepiiride kontrollimist jätkata samadel alustel kui lõikes 1 osutatud, võttes arvesse artiklis 23a loetletud kriteeriume ja artiklis 24 sätestatud menetlust, ning pikendada seda kuni 30-päevaste ajavahemike kaupa, võttes arvesse võimalikke uusi tegureid.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 562/2006

Artikkel 23 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Sisepiiridel teostatavat piirikontrolli ei või pärast selle esialgset taaskehtestamist vastavalt lõikele 1 ning pikendamist vastavalt lõikele 3 kohaldada kokku rohkem kui kuus kuud. Kui välispiiride kontrollimise või tagasisaatmismenetluse puhul tuvastatakse kooskõlas Schengeni acquis' kohaldamise kontrollimist käsitleva määruse (millega kehtestatakse hindamis- ja järelevalvemehhanism) artikliga 15 tõsiseid ja järjepidevaid puudusi, võib komisjon võtta vastu otsuse kõnealuse ajavahemiku pikendamiseks.

4. Sisepiiridel teostatavat piirikontrolli ei või pärast selle esialgset taaskehtestamist vastavalt lõikele 1 ning pikendamist vastavalt lõikele 3 kohaldada kokku rohkem kui kuus kuud. Artiklis 26 nimetatud juhtudel võib kõnealust ajavahemikku pikendada kuni samas artiklis nimetatud maksimumpikkuseni.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 562/2006

Artikkel 23a – lõige 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kaaludes võimalust võtta vastu otsus, mis käsitleb piirikontrolli ajutist taaskehtestamist ühel või mitmel sisepiiril või mõnes selle lõigus, hindab komisjon või artikli 25 lõikes 1 osutatud juhtudel asjaomane liikmesriik seda, mil määral on kõnealuse meetmega võimalik vähendada ohtu ELi või liikmesriigi avalikule korrale või sisejulgeolekule, ning seda, kas kõnealuse meetme kohaldamine on asjaomase ohuga proportsionaalne. Hinnangu aluseks on asjaomase liikmesriigi või asjaomaste liikmesriikide esitatud üksikasjalik teave ning mis tahes muu asjakohane teave, kaasa arvatud lõike 2 kohaselt kogutud teave. Sellise hinnangu koostamisel võetakse eelkõige arvesse järgmist:

1. Enne kui võetakse vastu otsus, mis käsitleb viimase võimalusena piirikontrolli ajutist taaskehtestamist ühel või mitmel sisepiiril või mõnes selle lõigus, hindab artiklis 26 nimetatud juhtudel komisjon või artiklis 23 ja artikli 25 lõikes 1 osutatud juhtudel asjaomane liikmesriik seda, mil määral on kõnealuse meetmega võimalik vähendada ohtu ELi või liikmesriigi avalikule korrale või sisejulgeolekule, ning seda, kas kõnealuse meetme kohaldamine on asjaomase ohuga proportsionaalne. Hinnangu aluseks on asjaomase liikmesriigi või asjaomaste liikmesriikide esitatud üksikasjalik teave ning mis tahes muu asjakohane teave, kaasa arvatud lõike 2 kohaselt kogutud teave. Sellise hinnangu koostamisel võetakse eelkõige arvesse järgmist:

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 562/2006

Artikkel 23a – lõige 1 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) ELi või liikmesriigi avalikku korda või sisejulgeolekut ähvardava ohu, sh terroriaktidest või -ähvardustest tuleneva ohu, kuid ka organiseeritud kuritegevusega seotud ohu mõju;

a) artiklis 23 ja artikli 25 lõikes 1 nimetatud juhtudel:

 

i) ELi või liikmesriigi avalikku korda või sisejulgeolekut ähvardava otsese ohu, sh terroriaktidest või -ähvardustest tuleneva ohu, kuid ka organiseeritud kuritegevusega seotud ohu mõju;

 

ii) sellise meetme tõenäoline mõju isikute vabale liikumisele sisepiirikontrollita alal;

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 562/2006

Artikkel 23a – lõige 1 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) tehnilise või rahalise abi meetmed, mida saaks kasutada või mida on kasutatud liikmesriigi ja/või Euroopa tasandil, kaasa arvatud selliste ELi organite nagu Frontexi, Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti või Europoli pakutav abi, ning see, mil määral on kõnealuste meetmetega võimalik vähendada ohtu ELi või liikmesriigi avalikule korrale või sisejulgeolekule;

b) artiklis 26 osutatud juhtudel:

 

i) tehnilise või rahalise abi meetmed, mida saaks kasutada või mida on liidu või kasutatud liikmesriigi tasandil, kaasa arvatud selliste ELi asutuste nagu Frontexi, Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti või Europoli pakutav abi, ning see, mil määral on kõnealuste meetmetega võimalik vähendada ohtu avalikule korrale või sisejulgeolekule sisepiirikontrollita alal;

c) välispiiride kontrollimise või tagasisaatmismenetluse puhul Schengeni hindamismehhanismi abil kooskõlas määrusega, millega kehtestatakse hindamis- ja järelevalvemehhanism Schengeni acquis' kohaldamise kontrollimiseks tuvastatud tõsiste puudujääkide praegune mõju ning nende tõenäoline mõju tulevikus;

ii) kooskõlas määrusega (millega kehtestatakse hindamis- ja järelevalvemehhanism Schengeni acquis’ kohaldamise kontrollimiseks) läbi viidud Schengeni hindamise käigus tuvastatud välispiiridega seotud tõsiste puudujääkide praegune mõju ning nende tõenäoline mõju tulevikus;

 

iii) kõigi avalikku korda või sisejulgeolekut ähvardavate otseste ohtude tõenäoline mõju sisepiirikontrollita alal;

d) sellise meetme tõenäoline mõju isikute vabale liikumisele sisepiirikontrollita alal.

iv) sellise meetme tõenäoline mõju isikute vabale liikumisele sisepiirikontrollita alal.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 562/2006

Artikkel 23a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Enne otsuse vastuvõtmist võib komisjon teha järgmist:

2. Enne soovituse edastamist kooskõlas artikliga 26 võib komisjon teha järgmist:

a) nõuda liikmesriikidelt, Frontexilt, Europolilt, Eurojustilt, Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametilt või teistelt ELi organitelt täiendavat teavet;

a) nõuda liikmesriikidelt, Frontexilt, Europolilt, Eurojustilt, Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametilt või teistelt ELi organitelt täiendavat teavet;

b) teha kontrollkäike, milles osalevad liikmesriikide, Frontexi, Europoli jt asjaomase ELi organiste eksperdid, et koguda või kontrollida sisepiiridel piirkontrolli ajutist taaskehtestamist käsitleva otsuse vastuvõtmiseks vajalikku teavet.

b) teha kontrollkäike, milles osalevad liikmesriikide, Frontexi, Europoli jt asjaomase ELi organiste eksperdid, et koguda või kontrollida sisepiiridel piirkontrolli ajutist taaskehtestamist käsitleva soovituse vastuvõtmiseks vajalikku teavet.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 562/2006

Artikkel 23a – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Tuginedes senisele kogemusele piirikontrollita ala toimimise vallas, koostab komisjon suunised kontrolli taaskehtestamise kohta sisepiiridel nii juhtudel, mis nõuavad meetme rakendamist ajutise reageeringuna, kui ka juhtudel, kui on vaja kohe tegutseda.

 

Komisjon koostab need suunised selleks, et tagada Schengeni eeskirjade ühtne rakendamine.

 

Suunised sisaldavad selgeid näitajaid, mis aitavad hinnata ohtu avalikule korrale või sisejulgeolekule.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 562/2006

Artikkel 23a – lõige 2 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b. Ilma et see piiraks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 kohaldamist, võib komisjon avaldada oma arvamuse ühel või mitmel sisepiiril või selle lõigul piirikontrolli ajutise taaskehtestamise järelhindamise kohta.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 562/2006

Artikkel 24 – lõige 1 - sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kui liikmesriik kavatseb artikli 23 lõike 1 alusel taaskehtestada piirikontrolli sisepiiridel, esitab ta vastava taotluse komisjonile hiljemalt kuus nädalat enne piirikontrolli kavandatavat taaskehtestamist, või lühema aja jooksul, kui asjaolud, mis on tekitanud vajaduse piirikontrolli taaskehtestamiseks sisepiiridel, saavad teatavaks vähem kui kuus nädalat enne piirkontrolli kavandatavat taaskehtestamist, ning esitab järgmise teabe:

1. Kui liikmesriik kavatseb artikli 23 lõike 1 alusel taaskehtestada piirikontrolli sisepiiridel, teavitab ta sellest teisi liikmesriike ja komisjoni hiljemalt kuus nädalat enne piirikontrolli kavandatavat taaskehtestamist, või lühema aja jooksul, kui asjaolud, mis on tekitanud vajaduse piirikontrolli taaskehtestamiseks sisepiiridel, saavad teatavaks vähem kui kuus nädalat enne piirkontrolli kavandatavat taaskehtestamist, ning esitab järgmise teabe:

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 562/2006

Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Sellise taotluse võivad ühiselt esitada ka kaks või enam liikmesriiki.

Sellise teate võivad ühiselt koostada ka kaks või enam liikmesriiki.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 562/2006

Artikkel 24 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud teave edastatakse taotluse esitamisega üheaegselt ka liikmesriikidele ja Euroopa Parlamendile.

2. Lõikes 1 osutatud teave edastatakse samal ajal ka Euroopa Parlamendile. Vajaduse korral võib komisjon nõuda asjaomaselt liikmesriigilt või asjaomastelt liikmesriikidelt täiendavat teavet.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 562/2006

Artikkel 24 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab vastu otsuse piirikontrolli taaskehtestamise kohta sisepiiridel pärast seda, kui liikmesriik on esitanud lõike 1 kohase taotluse, või kõnealuse lõike punktides a–e kirjeldatud teabe põhjal omal algatusel. Selline rakendusakt võetakse vastu kooskõlas artikli 33a lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

3. Pärast piirikontrolli taaskehtestada soovivate liikmesriikide teate saamist ja lõikes 4 nimetatud konsultatsioonide tarvis avaldab komisjon oma arvamuse, ilma et see piiraks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 72 kohaldamist.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 562/2006

Artikkel 24 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu otsuse piirikontrolli kestuse pikendamise kohta sisepiiridel. Selline rakendusakt võetakse vastu kooskõlas artikli 33a lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

4. Sisepiiril piirikontrolli taaskehtestada kavatsev liikmesriik, liikmesriigid, keda see võib mõjutada ja komisjon korraldavad konsultatsioone ja ühiseid kohtumisi, et arutleda lõikes 1 osutatud teabe üle ning arvamuse üle, mille komisjon peab lõike 3 kohaselt esitama, eesmärgiga tagada liikmesriikide vaheline vastastikune koostöö ning kontrollida meetmete proportsionaalsust piirikontrolli taaskehtestamise põhjustanud sündmuste ning avalikku korda või sisejulgeolekut ähvardava ohuga.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 562/2006

Artikkel 24 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Komisjon võtab kooskõlas artikli 33a lõikes 3 osutatud menetlusega vastu viivitamata kohaldatavad rakendusaktid ainult nõuetekohaselt põhjendatud tungiva vajaduse korral, kui asjaolud, mis nõuavad piirikontrolli pikendamist sisepiiridel kooskõlas lõikega 4, saavad teatavaks vähem kui 10 päeva enne sisepiiride kontrolli kavandatavat pikendamist.

5. Lõikes 4 nimetatud konsultatsioonid toimuvad vähemalt 15 päeva enne sisepiiridel piirikontrolli taaskehtestamiseks kavandatud kuupäeva.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 562/2006

Artikkel 25 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kui liikmesriigi avaliku korra või sisejulgeolekuga seotud kaalutlused nõuavad kiireloomuliste meetmete võtmist, võib asjaomane liikmesriik piirikontrolli sisepiiridel erakorraliselt ja viivitamata taaskehtestada piiratud ajavahemikuks, mis ei tohi olla pikem kui viis päeva.

1. Kui liikmesriigi avaliku korra või sisejulgeolekuga seotud kaalutlused nõuavad kiireloomuliste meetmete võtmist, võib asjaomane liikmesriik piirikontrolli sisepiiridel erakorraliselt ja viivitamata taaskehtestada piiratud ajavahemikuks, mis ei tohi olla pikem kui kümme päeva.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 562/2006

Artikkel 25 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Sisepiiridel piirikontrolli taaskehtestanud liikmesriik teavitab sellest samaaegselt ka teisi liikmesriike ja komisjoni ning esitab artikli 24 lõikes 1 osutatud teabe ja kõnealuse menetluse rakendamist õigustavad põhjendused. Komisjon võib kohe pärast teate saamist alustada konsulteerimist teiste liikmesriikidega.

2. Sisepiiridel piirikontrolli taaskehtestanud liikmesriik teavitab sellest samaaegselt ka teisi liikmesriike, Euroopa Parlamenti ja komisjoni ning esitab artikli 24 lõikes 1 osutatud teabe ja kõnealuse menetluse rakendamist õigustavad põhjendused.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 562/2006

Artikkel 25 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Kui tõsine oht avalikule korrale või sisejulgeolekule püsib lõikes 1 sätestatust kauem, võtab komisjon vastu otsuse piirikontrolli pikendamise kohta sisepiiridel. Kui pärast lõikes 1 sätestatud ajavahemiku lõppu tekib tungiv vajadus võtta kiireloomulisi meetmeid, võtab komisjon kooskõlas artikli 33a lõikes 3 osutatud menetlusega vastu viivitamata kohaldatavad rakendusaktid.

3. Kui tõsine oht avalikule korrale või sisejulgeolekule püsib lõikes 1 sätestatust kauem, võib liikmesriik võtta vastu otsuse piirikontrolli pikendamise kohta sisepiiridel, võttes arvesse artiklis 23a loetletud kriteeriume, sealhulgas ajakohastatud hinnangut meetme vajaduse ja proportsionaalsuse kohta, ning arvestades ilmnenud uusi asjaolusid.

 

Vastavalt kohaldatakse artikli 24 lõigete 2 ja 4 sätteid ning artikli 24 lõikes 4 osutatud konsultatsioonid toimuvad kohe pärast teavitamist.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 562/2006

Artikkel 25 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Ilma et see piiraks artikli 23 lõike 4 kohaldamist, ei või sisepiiridel taaskehtestatud piirikontroll, arvestades selle esialgset kestust vastavalt lõikele 1 ning pikendamist vastavalt lõikele 3, kesta kokku rohkem kui kaks kuud.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 562/2006

Artikkel 26 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kui komisjon tuvastab välispiiride kontrollimise menetluse või tagasisaatmismenetluse puhul kooskõlas Schengeni acquis kohaldamise kontrollimist käsitleva määruse (millega kehtestatakse ja hindamis- ja järelevalvemehhanism ) artikliga 15 tõsiseid ja järjepidevaid puudusi ning need puudused kujutavad endast tõsist ohtu ELi või liikmesriigi avalikule korrale või sisejulgeolekule, võib piirikontrolli sisepiiril taaskehtestada kuni kuueks kuuks. Kui tõsiseid puudusi ei kõrvaldata, võib seda ajavahemikku pikendada veel kuni kuus kuud. Selliselt saab ajavahemikku pikendada kõige rohkem kolmel korral.

1. Kui komisjon tuvastab välispiiride kontrollimise menetluse või tagasisaatmismenetluse puhul kooskõlas Schengeni acquis kohaldamise kontrollimist käsitleva määruse (millega kehtestatakse ja hindamis- ja järelevalvemehhanism) artikliga 15 range hindamisprotsessi raames tõsiseid ja järjepidevaid puudusi ning need puudused kujutavad endast tõsist ohtu ELi või liikmesriigi avalikule korrale või sisejulgeolekule sisepiirikontrollita alal, võib viimase abinõuna piirikontrolli sisepiiril taaskehtestada kuni kuueks kuuks. Kui kõnealuseid tõsiseid puudusi ei kõrvaldata, võib seda ajavahemikku pikendada veel kuni kuus kuud. Selliselt saab ajavahemikku pikendada kõige rohkem kolmel korral.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 562/2006

Artikkel 26 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab vastu otsuse kontrolli taaskehtestamise kohta sisepiiridel. Selline rakendusakt võetakse vastu kooskõlas artikli 33a lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

2. Kui tuvastatud tõsist ohtu ei ole võimalik muude meetmetega tulemuslikult tõrjuda, edastab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule soovituse, milles hinnatakse vajadust viimase abinõuna taaskehtestada sisepiiridel piirikontroll, et kaitsta sisepiirikontrollita alal ühishuvisid. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad esitada oma arvamuse ühe kuu jooksul pärast komisjoni soovituse kättesaamist, seejärel võib komisjon võtta rakendusaktiga vastu otsuse piirikontrolli taaskehtestamise kohta sisepiiridel. Selline rakendusakt võetakse vastu kooskõlas artikli 33a lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 562/2006

Artikkel 26 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab vastu otsuse piirikontrolli kestuse pikendamise kohta sisepiiridel. Selline rakendusakt võetakse vastu kooskõlas artikli 33a lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

3. Komisjon võib samade tingimuste kohaselt ja kooskõlas lõigetes 1 ja 2 sätestatud menetlustega soovitada piirikontrolli kestuse pikendamist.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 562/2006

Artikkel 26 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab kooskõlas artikli 33a lõikes 3 osutatud menetlusega vastu viivitamata kohaldatavad rakendusaktid ainult nõuetekohaselt põhjendatud tungiva vajaduse korral, kui asjaolud, mis nõuavad piirikontrolli pikendamist sisepiiridel kooskõlas lõikega 3, saavad teatavaks vähem kui 10 päeva enne sisepiiride kontrolli kavandatavat pikendamist.

4. Komisjon võtab kooskõlas artikli 33a lõikes 3 osutatud menetlusega vastu viivitamata kohaldatavad rakendusaktid ainult nõuetekohaselt põhjendatud tungiva vajaduse korral, kui asjaolud, mis nõuavad piirikontrolli pikendamist sisepiiridel kooskõlas lõikega 3, saavad teatavaks vähem kui 10 päeva enne piirikontrolli taaskehtestamise eelneva tähtaja lõppu.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 562/2006

Artikkel 29 – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Aruanne piirikontrolli taaskehtestamise kohta sisepiiridel

Aruandekohustus

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 562/2006

Artikkel 29 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Sisepiiridel piirikontrolli taaskehtestanud liikmesriik esitab hiljemalt neli nädalat pärast sisepiiridel piirikontrolli tühistamist Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile aruande piirikontrolli taaskehtestamise kohta sisepiiridel, milles pööratakse eelkõige tähelepanu kontrollide toimimisele ja piirikontrolli taaskehtestamise tõhususele.

1. Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahelise dialoogi tõhustamiseks ning üldise läbipaistvuse ja aruandekohustuslikkuse paremaks tagamiseks esitab sisepiiridel piirikontrolli taaskehtestanud liikmesriik hiljemalt neli nädalat pärast sisepiiridel piirikontrolli tühistamist Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile aruande piirikontrolli taaskehtestamise kohta sisepiiridel, milles pööratakse eelkõige tähelepanu kontrollide toimimisele, piirikontrolli taaskehtestamise tõhususele ja võetud meetmete proportsionaalsusele.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 562/2006

Artikkel 29 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule vähemalt kord aastas aruande sisepiirikontrollita ala toimimise kohta. Aruanne sisaldab loetelu kõigist vaadeldaval aastal tehtud sisepiiridel piirikontrolli taaskehtestamise otsustest.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 562/2006

Artikkel 29 – lõige 1 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b. Lõikes 1 a nimetatud aruande esitlemisele kutsutakse esindajad liikmesriikidest, kes taaskehtestasid lõikes 1 nimetatud piirikontrolli sisepiiridel.

SELETUSKIRI

Vaba liikumine on Euroopa Liidu üks olulisemaid aluspõhimõtteid ja võimalus liikuda Euroopa Liidus sisepiiridel piirikontrolle kohtamata kuulub selle kõige edukamate saavutuste hulka. Paljud inimesed kasutavad seda vabadust ja avaliku arvamuse kohaselt on reisimisvabadus kuulunud korduvalt kõige märkimisväärsemate hüvede hulka, mille liit on endaga kaasa toonud.

Schengeni koostöö põhialused on suhteliselt kindlad. Hiljutised sündmused on aga õõnestanud usaldust teatavate liikmesriikide suutlikkuse vastu hallata piire viisil, mis ei kahjusta inimeste vaba liikumist Schengeni alal. Need sündmused panid proovile tasakaalu, mis tuleb leida julgeoleku ja liikumisvabaduse vahel.

Raportöör jääb kindlaks asjaolule, et ränne iseenesest ei kujuta ohtu avalikule korrale ja riigi julgeolekule. Seetõttu on ta kategooriliselt vastu mis tahes katsele lisada sisepiiridel piirikontrolli taaskehtestamiseks uusi aluseid, nt migratsioonivood. Probleemide peapõhjuse puhul ei ole tegemist välise, vaid sisese põhjusega. Tegelikkuses on kõnealused hiljutised sündmused selle sümptomid, et kehtiv Schengeni süsteem, mis tugineb valitsustevahelisele vastastikuse hindamise süsteemile, ei ole piisavalt tugev oma teatavate liikmete nõrkuste kõrvaldamiseks ja võimalike kuritarvituste ennetamiseks. Euroopa Liit peab nüüd tegutsema, et tagada kõnealuste sündmuste kordumise välistamine ja sisepiiridel kontrolli taaskehtestamise mis tahes meetme proportsionaalsuse nõuetekohane hindamine, nagu seda on tunnustanud eelmise aasta juunis kokku tulnud Euroopa Ülemkogu, kus seda samuti nõuti.

Raportöör toetab sisepiiridel kontrollide taaskehtestamise korral kooskõlastatuma ja kollektiivsema otsuste tegemise protsessi põhimõtet. Niisugust ELi õigust nagu vaba liikumine, millest saab kasu väga suur hulk ELi kodanikke, ei tohiks muuta ühe konkreetse liikmesriigi otsusega. Seetõttu tuleks suurimal võimalikul määral ennetada ühepoolseid riiklikke algatusi ja Schengeni ala julgeoleku tagamisel tuleks võtta arvesse Euroopa huve.

Raportöör on veendunud, et on võimalik leida kindel tasakaal, mis jätaks liikmesriikidele piisavalt manööverdamisruumi nii ootamatute kui ka ettenähtavate sündmuste korral, tagades samal ajal kollektiivsema otsuste tegemise protsessi. Raportöör teeb seetõttu ettepaneku, et mis tahes liikmesriik, kes soovib sisepiiridel kontrollide taaskehtestamist, kutsuks Euroopa Komisjoni ja asjaomaseid naaberriike üles kõnealust meedet arutama.

Välispiiride kontrollimisel tõsiste puuduste tuvastamise korral kooskõlas Schengeni acquis' kohaldamise kontrollimiseks hindamis- ja järelevalvemehhanismi kehtestamist käsitleva määruse artikliga 15 võidakse hinnatavalt liikmesriigilt nõuda erimeetmete võtmist, sh piiripunkti sulgemist. Raportööri arvates tuleks niisugusel erijuhul kohaldada komiteemenetlust.

Arvestades, et Schengeni acquis’ tõlgenduste ja rakendamise osas esineb erinevaid seisukohti, teeb raportöör ettepaneku võtta vastu komisjoni suunised vastavalt komisjoni 16. septembri 2011. aasta teatisele Schengeni ala juhtimise kohta (COM(2011) 561), kus on neid suuniseid mainitud. Suunistega tagataks Schengeni eeskirjade ühtne rakendamine ja kehtestataks selged näitajad, mille alusel oleks võimalik ühtsel viisil hinnata ohtu avalikule korrale ja riigi julgeolekule.

Raportöör toetab kõnealuste suuniste vastuvõtmise ideed ja kutsub komisjoni üles viivitamata selle nimel tegutsema. Raportöör on ühtlasi arvamusel, et komisjoni tuleks kutsuda esitlema kõnealuseid suuniseid Euroopa Parlamendile Schengeni ala juhtimise teemalise laiema arutelu raames.

Lõpetuseks on raportöör veendunud, et õige tasakaal iga institutsiooni pädevuste vahel on hõlpsasti leitav kõnealuse ettepaneku käsitlemisel. Ta tuletab meelde, et Euroopa Parlament on justiits- ja siseküsimuste valdkonnas täieõiguslik osaline, ning teeb mõned konkreetsed ettepanekud, et suurendada komisjoni ja nõukogu üldist aruandekohustust Euroopa Parlamendi ees.

MENETLUS

Pealkiri

Määruse (EÜ) nr 562/2006 muutmine, et sätestada ühiseeskirjad sisepiiridel piirikontrolli ajutise taaskehtestamise kohta erandjuhtudel

Viited

COM(2011)0560 – C7-0248/2011 – 2011/0242(COD)

EP-le esitamise kuupäev

16.9.2011

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

27.9.2011

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

27.9.2011

DEVE

27.9.2011

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

AFET

5.10.2011

DEVE

11.10.2011

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Renate Weber

11.10.2011

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

21.3.2012

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

11.6.2012

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

45

5

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Kyriacos Triantaphyllides, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Alexander Alvaro, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Evelyne Gebhardt, Franziska Keller, Ádám Kósa, Mariya Nedelcheva, Hubert Pirker, Jens Rohde

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Marina Yannakoudakis

Esitamise kuupäev

14.6.2012