Ziņojums - A7-0200/2012Ziņojums
A7-0200/2012

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 562/2006, lai paredzētu kopīgus noteikumus par robežkontroles pagaidu atjaunošanu pie iekšējām robežām ārkārtas apstākļos

14.6.2012 - (COM(2011)0560 – C7‑0248/2011 – 2011/0242(COD)) - ***I

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referente: Renate Weber


Procedūra : 2011/0242(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0200/2012

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 562/2006, lai paredzētu kopīgus noteikumus par robežkontroles pagaidu atjaunošanu pie iekšējām robežām ārkārtas apstākļos

(COM(2011)0560 – C7‑0248/2011 – 2011/0242(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0560),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 77. panta 1. un 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija Parlamentam iesniedza priekšlikumu (C7‑0248/2011),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes un proporcionalitātes principu piemērošanu iesniedza Francijas Nacionālā Asambleja, Nīderlandes Senāts, Nīderlandes Pārstāvju palāta, Portugāles Parlaments, Rumānijas Senāts, Slovākijas Parlaments un Zviedrijas Parlaments un kurā apgalvots, ka tiesību akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A7-0200/2012),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Telpas izveide, kurā tiek nodrošināta personu brīva pārvietošanās pāri iekšējām robežām, ir viens no galvenajiem Eiropas Savienības sasniegumiem. Šādā zonā bez kontroles pie iekšējām robežām ir nepieciešams kopīgi reaģēt uz situācijām, kas nopietni ietekmē Eiropas Savienības vai vienas vai vairāku dalībvalstu sabiedrisko kārtību vai iekšējo drošību, ļaujot ārkārtas apstākļos atjaunot robežkontroli pie iekšējām robežām, tomēr nekaitējot personu brīvas pārvietošanās principam. Tādēļ ir nepieciešama kopīga Savienības reakcija, ņemot vērā ietekmi, kāda šādiem pašiem pēdējiem pasākumiem var būt uz visām personām, kurām ir tiesības pārvietoties šajā zonā bez robežkontroles pie iekšējām robežām.

(1) Telpas izveide, kurā tiek nodrošināta personu brīva pārvietošanās pāri iekšējām robežām, ir viens no galvenajiem Eiropas Savienības sasniegumiem. Šādā zonā bez robežkontroles pie iekšējām robežām ir nepieciešams kopīgi reaģēt uz situācijām, kas nopietni ietekmē Eiropas Savienības vai vienas vai vairāku dalībvalstu sabiedrisko kārtību vai iekšējo drošību, ļaujot ārkārtas apstākļos atjaunot robežkontroli pie iekšējām robežām, tomēr nekaitējot personu brīvas pārvietošanās principam. Tādēļ ir nepieciešama koordinēta reakcija, ņemot vērā ietekmi, kāda šādiem pašiem pēdējiem pasākumiem var būt uz visām personām, kurām ir tiesības pārvietoties šajā zonā bez robežkontroles pie iekšējām robežām.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Brīva pārvietošanās zonā bez iekšējās robežkontroles ir svarīgs Savienības sasniegums. Tā kā robežkontroles pagaidu atjaunošana pie iekšējām robežām ietekmē brīvu pārvietošanos, jebkuru lēmumu par to būtu jāpieņem Savienības līmenī. Jebkurā gadījumā robežkontroles atjaunošanai pie iekšējam robežām būtu jābūt vienīgi pašam pēdējam pasākumam, kam ir stingri ierobežota darbības joma un laiks, pamatojoties uz konkrētiem objektīviem kritērijiem un šāda pasākuma nepieciešamības izvērtējumu, kas būtu jāveic Savienības līmenī. Ja nopietnais apdraudējums sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai prasa tūlītēju rīcību, dalībvalstij būtu jābūt iespējai atjaunot robežkontroli pie savām iekšējām robežām uz laiku, kas nepārsniedz piecas dienas un par kura jebkādu paildzināšanu nepieciešams lemt Savienības līmenī.

(2) Brīva pārvietošanās zonā bez iekšējās robežkontroles ir svarīgs Savienības sasniegums. Tā kā robežkontroles pagaidu atjaunošana pie iekšējām robežām ietekmē brīvu pārvietošanos, jebkuru lēmumu par to būtu jākoordinē. Jebkurā gadījumā robežkontroles atjaunošanai pie iekšējam robežām būtu jābūt vienīgi pašam pēdējam pasākumam, kam ir stingri ierobežota darbības joma un laiks, pamatojoties uz konkrētiem objektīviem kritērijiem un šāda pasākuma nepieciešamības izvērtējumu, kas būtu jāveic koordinēti. Ja nopietnais apdraudējums sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai prasa tūlītēju rīcību, dalībvalstij būtu jābūt iespējai atjaunot robežkontroli pie savām iekšējām robežām uz laiku, kas nepārsniedz desmit dienas un par kura jebkādu paildzināšanu nepieciešams lemt koordinēti.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Var rasties situācijas, kurās vienas vai vairāku dalībvalstu ārējo robežu šķērso daudz trešo valstu pilsoņu. Tā rezultātā var negaidīti un būtiski palielināties to trešo valstu pilsoņu otrreizēja plūsma, par kuriem tiek konstatēts, ka tie citas dalībvalsts vai citu dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi. Ņemot vērā to, cik dalībvalstu skar šāds negaidīts un būtisks otrreizējās plūsmas pieaugums, kā arī šāda pieauguma vispārējo ietekmi uz situāciju migrācijas jomā Savienībā vai kādā konkrētā dalībvalstī, var tikt atzīts par nepieciešamu uz laiku atjaunot robežkontroli pie iekšējām robežām, ja apstākļi rada nopietnu apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai Savienības vai valsts līmenī. Tas, ka ārējo robežu šķērso liels skaits trešo valstu pilsoņu, varētu konkrētos apstākļos pamatot robežkontroles tūlītēju atjaunošanu pie dažām iekšējām robežām, ja šāds pasākums ir nepieciešams, lai Savienības vai valsts līmenī aizsargātu sabiedrisko kārtību un iekšējo drošību pret nopietnu apdraudējumu, kura sakarā nepieciešams steidzami rīkoties.

(5) Migrāciju un to, ka ārējo robežu šķērso liels skaits trešo valstu valstspiederīgo, nedrīkstētu per se uzskatīt par sabiedriskās kārtības vai iekšējās drošības apdraudējumu.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a) Būtu pilnībā jāgarantē brīva pārvietošanās zonā bez iekšējās robežkontroles un jānovērš tas, ka dalībvalstis politisku iemeslu dēļ atjaunotu robežkontroli pie iekšējām robežām. Pamatojoties uz līdz šim gūto pieredzi attiecībā uz zonas bez iekšējās robežkontroles darbību, Komisijai būtu jāizstrādā vadlīnijas par iekšējās robežkontroles atjaunošanu gan gadījumos, kad šāds pasākums nepieciešams kā pagaidu reakcija, gan gadījumos, kad nepieciešama tūlītēja rīcība. Komisijai būtu jāizstrādā vadlīnijas, lai nodrošinātu Šengenas noteikumu saskaņotu īstenošanu. Vadlīnijās paredz skaidrus rādītājus, lai atvieglotu sabiedriskās kārtības un iekšējās drošības apdraudējumu novērtēšanu.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Kontroles pagaidu atjaunošana pie dažām iekšējām robežām varētu būt arī atbilde uz nopietniem trūkumiem, kādi konstatēti Šengenas novērtējumos saskaņā ar 15. pantu regulā par novērtēšanas un uzraudzības mehānismu izveidi, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu, ja apstākļi radītu nopietnu apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai Savienības vai valsts līmenī.

(6) Kontroles pagaidu atjaunošana pie dažām iekšējām robežām varētu būt arī atbilde uz nopietniem trūkumiem, kādi konstatēti stingrā novērtēšanas procesā saskaņā ar 15. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. … /… [par novērtēšanas un uzraudzības mehānismu izveidi, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu], bet to vajadzētu izmantot tikai kā pēdējo iespēju.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Pirms tiek pieņemts lēmums par kontroles pagaidu atjaunošanu pie dažām iekšējām robežām, būtu pilnībā jāizpēta iespējas izmantot pasākumus, kuru mērķis ir risināt pamatā esošo situāciju, tostarp Savienības struktūru, piemēram, Frontex vai Eiropola palīdzību un tehniskos vai finansiālos atbalsta pasākumus valsts un/vai Savienības līmenī. Turklāt ikviens lēmums atjaunot kontroli pie iekšējām robežām būtu jābalsta uz pamatotu informāciju, kuru var sniegt dalībvalsts, kas lūdz atjaunot kontroli, vai kura tiek iegūta no citiem avotiem, tostarp pārbaudes apmeklējumiem.

(7) Pirms tiek pieņemts lēmums par kontroles pagaidu atjaunošanu pie dažām iekšējām robežām, būtu pilnībā un laikus jāizpēta iespējas izmantot pasākumus, kuru mērķis ir risināt pamatā esošo situāciju, tostarp Savienības struktūru, piemēram, Frontex vai Eiropola palīdzību un tehniskos vai finansiālos atbalsta pasākumus valsts un/vai Savienības līmenī. Turklāt ikviens lēmums atjaunot kontroli pie iekšējām robežām būtu jābalsta uz pamatotu informāciju, kuru var sniegt dalībvalstis vai kura tiek iegūta no citiem avotiem, tostarp pārbaudes apmeklējumiem.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a) Telpā, kur personas var brīvi pārvietoties, robežkontroles atjaunošanai pie iekšējām robežām būtu jānotiek vienīgi izņēmuma kārtā.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7b) Komisijai vismaz reizi gadā ir jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojums par to, kā darbojas Šengenas zona. Šim ziņojumam vajadzētu būt par pamatu ikgadējām debatēm Eiropas Parlamentā un Padomē un būtu jāpalīdz stiprināt politiskās vadlīnijas un sadarbību Šengenas zonā.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Lai nodrošinātu vienādus šīs regulas īstenošanas nosacījumus, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu. Izņemot steidzamības gadījumus un ņemot vērā minētās regulas 2. panta 2. punkta b) apakšpunkta iii) ievilkumu, ir piemērojama pārbaudes procedūra.

(8) Attiecībā uz gadījumiem, kad saskaņā ar 15. pantu Regulā (ES) Nr. .../2012 [par novērtēšanas un uzraudzības mehānisma izveidi, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu], tiek konstatēts, ka joprojām pastāv nopietni trūkumi, un lai nodrošinātu vienādus nosacījumus un demokrātisku kontroli, būtu jāizveido Eiropas mehānisms pagaidu un ārkārtas robežkontroles atjaunošanai pie iekšējām robežām. Šāda mehānisma ietvaros Komisijai būtu jānosūta Eiropas Parlamentam un Padomei ieteikums, kurā novērtēta nepieciešamība atjaunot robežkontroli pie iekšējām robežām kā pēdējā iespēja. Eiropas Parlamentam un Padomei būtu jāsniedz atzinumi viena mēneša laikā pēc Komisijas ieteikuma saņemšanas, un pēc tam Komisijai vajadzētu būt iespējai lemt par robežkontroles atjaunošanu pie iekšējām robežām, pieņemot īstenošanas aktus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu. Ņemot vērā minētās regulas 2. panta 2. punkta b) apakšpunkta iii) ievilkumu, šo īstenošanas aktu pieņemšanai būtu jāizmanto pārbaudes procedūra.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Komisijai būtu jāpieņem tūlītēji piemērojami īstenošanas akti, ja pienācīgi pamatotos gadījumos saistībā ar esošu apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai Savienības vai valsts līmenī to prasa neatliekami steidzami iemesli.

svītrots

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 562/2006

23. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ja zonā bez robežkontroles pie iekšējām robežām pastāv nopietns apdraudējums sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai Savienības vai valsts līmenī, var izņēmuma kārtā atjaunot robežkontroli pie vienas vai vairāku dalībvalstu visām iekšējām robežām vai to konkrētām daļām uz ierobežotu laiku, kas nepārsniedz 30 dienas, vai uz paredzamo nopietnā apdraudējuma laiku, ja tas ir ilgāks par 30 dienām. Robežkontroles pagaidu atjaunošanas pie iekšējām robežām apjoms un ilgums nepārsniedz to, kas noteikti ir nepieciešams, lai reaģētu uz nopietno apdraudējumu.

1. Ja zonā bez robežkontroles pie iekšējām robežām pastāv nopietns un nenovēršams apdraudējums sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai Savienības vai valsts līmenī, var izņēmuma kārtā atjaunot robežkontroli pie vienas vai vairāku dalībvalstu visām iekšējām robežām vai to konkrētām daļām uz ierobežotu laiku, kas nepārsniedz 30 dienas, vai uz paredzamo nopietnā un nenovēršamā apdraudējuma laiku, ja tas ir ilgāks par 30 dienām. Robežkontroles pagaidu atjaunošanas pie iekšējām robežām apjoms un ilgums nepārsniedz to, kas noteikti ir nepieciešams, lai reaģētu uz nopietno apdraudējumu.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 562/2006

23. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Robežkontroli pie iekšējām robežām var atjaunot vienīgi saskaņā ar šīs regulas 24., 25. un 26. pantā paredzētajām procedūrām. Katrā gadījumā, kad tiek apsvērts lēmums par robežkontroles atjaunošanu pie iekšējām robežām, jāņem vērā 23.a pantā uzskaitītie kritēriji.

2. Robežkontroli pie iekšējām robežām var atjaunot vienīgi kā pēdējo iespēju un saskaņā ar šīs regulas 24., 25. un 26. pantā paredzētajām procedūrām. Katrā gadījumā, kad tiek apsvērts lēmums par robežkontroles atjaunošanu pie iekšējām robežām, piemēro 23.a pantā uzskaitītos kritērijus.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 562/2006

23. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ja nopietnais apdraudējums sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai Savienības vai valsts līmenī turpinās ilgāk par 1. punktā paredzēto laiku, var paildzināt robežkontroli pie iekšējām robežām, ņemot vērā 23.a pantā uzskaitītos kritērijus, to pamatojot ar tiem pašiem iemesliem, kas minēti 1. punktā, un, ņemot vērā visus jaunos apstākļus, paildzināt robežkontroli ikreiz vēl par 30 dienām.

3. Ja nopietnais un nenovēršamais apdraudējums sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai Savienības vai valsts līmenī pastāv ilgāk par 1. punktā paredzēto laiku, var paildzināt robežkontroli pie iekšējām robežām, ņemot vērā 23.a pantā uzskaitītos kritērijus un saskaņā ar 24. pantā paredzēto procedūru, to pamatojot ar tiem pašiem iemesliem, kas minēti 1. punktā, un, ņemot vērā visus jaunos apstākļus, paildzināt robežkontroli ikreiz vēl par 30 dienām.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 562/2006

23. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Kopējais laiks, uz kādu atjauno robežkontroli pie iekšējām robežām, pamatojoties uz 1. punktā paredzēto sākotnējo laiku un 3. punktā paredzētajiem paildzinājumiem, nepārsniedz sešus mēnešus. Ja turpinās nopietni trūkumi saistībā ar ārējo robežu kontroli vai atgriešanas procedūrām, kas konstatēti saskaņā ar 15. pantu regulā par novērtēšanas un uzraudzības mehānisma izveidi, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu, Komisija var nolemt šo laiku paildzināt.

4. Kopējais laiks, uz kādu atjauno robežkontroli pie iekšējām robežām, pamatojoties uz 1. punktā paredzēto sākotnējo laiku un 3. punktā paredzētajiem paildzinājumiem, nepārsniedz sešus mēnešus. Gadījumos, kas minēti 26. pantā, šo kopējo laiku var paildzināt uz maksimālo ilgumu, kāds paredzēts minētajā pantā.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 562/2006

23.a pants – 1. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Lemjot par robežkontroles pagaidu atjaunošanu pie vienas vai vairākām iekšējām robežām vai to daļām, Komisija vai attiecīgā dalībvalsts gadījumos, kas minēti 25. panta 1. punktā, izvērtē apmēru, kādā ar šādu pasākumu paredzams pienācīgi novērst apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai Savienības vai valsts līmenī, un izvērtē pasākuma samērīgumu ar minēto apdraudējumu. Šo novērtējumu balsta uz sīku informāciju, ko iesniedz attiecīgā(s) dalībvalsts/dalībvalstis, un visu citu attiecīgu informāciju, tostarp informāciju, kas iegūta, pamatojoties uz 2. punktu. Veicot šādu novērtējumu, īpaši ņem vērā šādus apsvērumus:

1. Pirms lēmuma par robežkontroles pagaidu atjaunošanu pie vienas vai vairākām iekšējām robežām vai to daļām kā pēdējo iespēju, Komisija 26. pantā minētajos gadījumos vai attiecīgā dalībvalsts gadījumos, kas minēti 23. pantā un 25. panta 1. punktā, izvērtē apmēru, kādā ar šādu pasākumu paredzams pienācīgi novērst apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai Savienības vai valsts līmenī, un izvērtē pasākuma samērīgumu ar minēto apdraudējumu. Šo novērtējumu balsta uz sīku informāciju, ko iesniedz attiecīgā(s) dalībvalsts/dalībvalstis, un visu citu attiecīgu informāciju, tostarp informāciju, kas iegūta, pamatojoties uz 2. punktu. Veicot šādu novērtējumu, īpaši ņem vērā šādus apsvērumus:

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 562/2006

23.a pants – 1. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) apdraudējuma sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai Savienības vai valsts līmenī, tostarp saistībā ar teroristu izraisītiem incidentiem vai apdraudējumu, kā arī organizētās noziedzības radītā apdraudējuma paredzamā ietekme;

a) gadījumos, kas minēti 23. pantā un 25. panta 1. punktā:

 

i) nenovēršama apdraudējuma sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai Savienības vai valsts līmenī, tostarp saistībā ar teroristu izraisītiem incidentiem vai apdraudējumu, kā arī organizētās noziedzības radītā apdraudējuma paredzamā ietekme;

 

ii) šāda pasākuma paredzamā ietekme uz brīvu pārvietošanos zonā bez robežkontroles pie iekšējām robežām.

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 562/2006

23.a pants – 1. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) tehnisko vai finansiālo atbalsta pasākumu pieejamība, kurus varētu izmantot vai kuri ir izmantoti valsts un/vai Eiropas līmenī, tostarp Savienības struktūru, piemēram, Frontex, EASO vai Eiropola palīdzība, un apmērs, kādā paredzams, ka šādi pasākumi pienācīgi novērsīs apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai Savienības vai valsts līmenī;

b) gadījumos, kas minēti 26. pantā:

 

i) tādu tehnisko vai finansiālo atbalsta pasākumu pieejamība, kurus varētu izmantot vai kuri ir izmantoti Savienības vai valsts līmenī, tostarp Savienības struktūru, piemēram, Frontex, EASO vai Eiropola palīdzība, un apmērs, kādā paredzams, ka šādi pasākumi pienācīgi novērsīs apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai zonā bez iekšējās robežkontroles;

c) saskaņā ar regulu par novērtēšanas un uzraudzības mehānisma izveidi, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu, veiktajos Šengenas novērtējumos konstatēto nopietno trūkumu saistībā ar ārējo robežu kontroli vai atgriešanas procedūrām pašreizējā un paredzamā turpmākā ietekme;

ii) saskaņā ar regulu par novērtēšanas un uzraudzības mehānisma izveidi, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu, veiktajos Šengenas novērtējumos konstatēto nopietno trūkumu saistībā ar ārējo robežu kontroli pašreizējā un paredzamā turpmākā ietekme;

 

iii) jebkura nenovēršama sabiedriskās kārtības vai iekšējās drošības apdraudējuma iespējamo ietekmi telpā bez iekšējās robežkontroles;

d) šāda pasākuma paredzamā ietekme uz brīvu pārvietošanos zonā bez robežkontroles pie iekšējām robežām.

iv) šāda pasākuma paredzamā ietekme uz brīvu pārvietošanos zonā bez robežkontroles pie iekšējām robežām.

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 562/2006

23.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pirms lēmuma pieņemšanas Komisija var

2. Pirms ieteikuma nosūtīšanas saskaņā ar 26. pantu Komisija var:

a) lūgt dalībvalstīm, Frontex, Eiropolam, Eurojust, Pamattiesību aģentūrai vai jebkurai citai Savienības struktūrai sniegt tai sīkāku informāciju,

a) lūgt dalībvalstīm, Frontex, Eiropolam, Eurojust, Pamattiesību aģentūrai vai jebkurai citai Savienības struktūrai sniegt tai sīkāku informāciju,

b) ar dalībvalstu ekspertu, Frontex, Eiropola un jebkuras citas attiecīgas Eiropas struktūras atbalstu veikt pārbaudes apmeklējumus, lai iegūtu vai pārbaudītu informāciju, kas ir būtiska lēmumam pagaidu kārtā atjaunot robežkontroli pie iekšējām robežām.

b) ar dalībvalstu ekspertu, Frontex, Eiropola un jebkuras citas attiecīgas Eiropas struktūras atbalstu veikt pārbaudes apmeklējumus, lai iegūtu vai pārbaudītu informāciju, kas ir būtiska ieteikumam pagaidu kārtā atjaunot robežkontroli pie iekšējām robežām.

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 562/2006

23.a pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Pamatojoties uz gūto pieredzi attiecībā uz zonas bez robežkontroles darbību, Komisija izdod vadlīnijas par iekšējās robežkontroles atjaunošanu gan gadījumos, kad šāds pasākums nepieciešams kā pagaidu reakcija, gan gadījumos, kad nepieciešama tūlītēja rīcība.

 

Komisija izstrādā šādas vadlīnijas, lai nodrošinātu Šengenas noteikumu saskaņotu īstenošanu.

 

Vadlīnijās paredz skaidrus rādītājus, lai atvieglotu sabiedriskās kārtības un iekšējās drošības apdraudējumu novērtēšanu.

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 562/2006

23.a pants – 2.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b Neskarot LESD 258. pantu, Komisija var sniegt atzinumu par ex-post novērtējumu par robežkontroles pagaidu atjaunošanu pie vienas vai vairākām iekšējām robežām vai to daļām.

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 562/2006

24. pants – 1. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ja dalībvalsts uzskata, ka saskaņā ar 23. panta 1. punktu būtu jāatjauno robežkontrole pie iekšējām robežām, tā iesniedz lūgumu Komisijai vēlākais sešas nedēļas pirms plānotās atjaunošanas vai īsākā laikā, ja apstākļi, kuru dēļ nepieciešams atjaunot robežkontroli pie iekšējām robežām, kļūst zināmi vienīgi mazāk nekā sešas nedēļas pirms plānotās atjaunošanas, un sniedz šādu informāciju:

1. Ja dalībvalsts uzskata, ka saskaņā ar 23. panta 1. punktu būtu jāatjauno robežkontrole pie iekšējām robežām, tā attiecīgi paziņo citām dalībvalstīm un Komisijai vēlākais sešas nedēļas pirms plānotās atjaunošanas vai īsākā laikā, ja apstākļi, kuru dēļ nepieciešams atjaunot robežkontroli pie iekšējām robežām, kļūst zināmi vienīgi mazāk nekā sešas nedēļas pirms plānotās atjaunošanas, un sniedz šādu informāciju:

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 562/2006

24. pants – 1. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šādu lūgumu var arī kopīgi iesniegt divas vai vairāk dalībvalstis.

Šādus paziņojumus var arī kopīgi sniegt divas vai vairāk dalībvalstis.

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 562/2006

24. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Iesniedzot lūgumu, 1. punktā minēto informāciju vienlaikus iesniedz arī dalībvalstīm un Eiropas Parlamentam.

2. Šā panta 1. punktā minēto informāciju vienlaikus iesniedz Eiropas Parlamentam. Ja vajadzīgs, Komisija attiecīgajām dalībvalstīm var pieprasīt papildu informāciju.

Grozījums Nr.  24

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 562/2006

24. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Pēc tam, kad dalībvalsts saskaņā ar 1. punktu vai pēc savas ierosmes, balstoties uz informāciju, kas konkrēti norādīta minētā punkta a) līdz e) apakšpunktā, ir iesniegusi lūgumu, Komisija lemj par robežkontroles atjaunošanu pie iekšējām robežām. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 33.a panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

3. Pēc tam, kad dalībvalstis, kas plāno atjaunot robežkontroli, ir iesniegušas paziņojumu, un 4. punktā paredzēto konsultāciju nolūkā Komisija sniedz atzinumu, neskarot LESD 72. pantu.

Grozījums Nr.  25

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 562/2006

24. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Komisija lemj par robežkontroles pie iekšējām robežām paildzināšanu. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 33.a panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

4. Par 1. punktā minēto informāciju un par Komisijas atzinumu, ko tā sniedz saskaņā ar 3. punktu, dalībvalsts, kas plāno atjaunot robežkontroli, konsultējas ar dalībvalstīm, kuras tas varētu ietekmēt, un Komisiju, tostarp rīkojot kopīgas sanāksmes, lai vajadzības gadījumā nodrošinātu dalībvalstu savstarpēju sadarbību un izskatītu, vai pasākumi ir samērīgi ar notikumiem, kas liek atjaunot robežkontroli un rada apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai.

Grozījums Nr.  26

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 562/2006

24. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Pienācīgi pamatotos steidzamības gadījumos saistībā ar situācijām, kurās apstākļi, kuru dēļ nepieciešams atjaunot robežkontroli pie iekšējām robežām, saskaņā ar 4. punktu, kļūst zināmi vienīgi mazāk nekā 10 dienas pirms plānotās paildzināšanas, Komisija pieņem tūlītēji piemērojamus īstenošanas aktus saskaņā ar 33.a panta 3. punktā minēto procedūru.

5. Šā panta 4. punktā minētās konsultācijas notiek vismaz 15 dienas pirms dienas, kurā paredzēts atjaunot robežkontroli pie iekšējām robežām.

Grozījums Nr.  27

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 562/2006

25. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ja nopietnais apdraudējums sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai Savienības vai valsts līmenī prasa tūlītēju rīcību, attiecīgā dalībvalsts var izņēmuma kārtā un nekavējoties atjaunot robežkontroli pie iekšējām robežām uz ierobežotu laiku, kas nepārsniedz piecas dienas.

1. Ja nopietnais apdraudējums sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai dalībvalstī prasa tūlītēju rīcību, attiecīgā dalībvalsts var izņēmuma kārtā un nekavējoties atjaunot robežkontroli pie iekšējām robežām uz ierobežotu laiku, kas nepārsniedz desmit dienas.

Grozījums Nr.  28

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 562/2006

25. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Dalībvalsts, kas atjauno robežkontroli pie iekšējām robežām, vienlaikus par to attiecīgi paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai un sniedz 24. panta 1. punktā minēto informāciju un pamatojumu šīs procedūras izmantošanai. Komisija tūlīt pēc paziņojuma saņemšanas var apspriesties ar pārējām dalībvalstīm.

2. Dalībvalsts, kas atjauno robežkontroli pie iekšējām robežām, vienlaikus par to attiecīgi paziņo pārējām dalībvalstīm, Eiropas Parlamentam un Komisijai un sniedz 24. panta 1. punktā minēto informāciju un pamatojumu šīs procedūras izmantošanai.

Grozījums Nr.  29

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 562/2006

25. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ja nopietnais apdraudējums sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai turpinās ilgāk par 1. punktā paredzēto laiku, Komisija lemj par robežkontroles pie iekšējām robežām paildzināšanu. Ņemot vērā nepieciešamību nekavējoties rīkoties pēc 1. punktā paredzētā termiņa beigām, kas ir neatliekams steidzams iemesls, Komisija pieņem tūlītēji piemērojamus īstenošanas aktus saskaņā ar procedūru, kas minēta 33.a panta 3. punktā.

3. Ja nopietnais apdraudējums sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai pastāv ilgāk par 1. punktā paredzēto laiku, dalībvalsts var lemt par robežkontroles pie iekšējām robežām paildzināšanu, ņemot vērā 23.a pantā uzskaitītos kritērijus, tostarp pasākuma nepieciešamības un samērīguma pārskatītu novērtējumu, un ņemot vērā visus attiecīgos jaunos elementus, kas ir radušies.

 

Attiecīgi piemēro 24. panta 2. un 4. punktu, un 24. panta 4. punktā minētās konsultācijas notiek tūlīt pēc paziņošanas.

Grozījums Nr.  30

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 562/2006

25. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Neskarot 23. panta 4. punktu, kopējais laiks, uz kādu atjauno robežkontroli pie iekšējām robežām, pamatojoties uz 1. punktā paredzēto sākotnējo laiku un 3. punktā paredzētajiem paildzinājumiem, nepārsniedz divus mēnešus.

Grozījums Nr.  31

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 562/2006

26. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ja Komisija konstatē, ka turpinās nopietni trūkumi saistībā ar ārējo robežu kontroli vai atgriešanas procedūrām, kas konstatēti saskaņā ar 15. pantu regulā par novērtēšanas un uzraudzības mehānisma izveidi, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu, un ja šie trūkumi rada nopietnu apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai Savienības vai valsts līmenī, robežkontroli pie iekšējām robežām var atjaunot uz laiku, kas nepārsniedz sešus mēnešus. Ja nopietnie trūkumi nav novērsti, šo laiku var paildzināt vēl uz laiku, kas nepārsniedz sešus mēnešus. Nav iespējami vairāk kā trīs paildzinājumi.

1. Ja Komisija konstatē, ka joprojām pastāv nopietni trūkumi saistībā ar ārējo robežu kontroli vai atgriešanas procedūrām, kas konstatēti stingras novērtēšanas procesā saskaņā ar 15. pantu Regulā (ES) Nr. .../2012 [par novērtēšanas un uzraudzības mehānisma izveidi, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu], kā pēdējo iespēju un tiktāl, cik šie trūkumi rada nopietnu apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai zonā bez iekšējās robežkontroles, robežkontroli pie iekšējām robežām var atjaunot uz laiku, kas nepārsniedz sešus mēnešus. Ja šie nopietnie trūkumi nav novērsti, šo laiku var paildzināt vēl uz laiku, kas nepārsniedz sešus mēnešus. Nav iespējami vairāk kā trīs paildzinājumi.

Grozījums Nr.  32

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 562/2006

26. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Komisija lemj par robežkontroles atjaunošanu pie iekšējām robežām. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 33.a panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

2. Ja neviens cits pasākums nespēj efektīvi mazināt konstatēto nopietno apdraudējumu, Komisija nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei ieteikumu, kurā novērtēta nepieciešamība atjaunot robežkontroli pie iekšējām robežām kā pašu pēdējo pasākumu, lai aizsargātu kopējās intereses zonā bez iekšējās robežkontroles. Eiropas Parlaments un Padome var iesniegt savus atzinumus viena mēneša laikā pēc Komisijas ieteikuma saņemšanas, un pēc tam Komisija var lemt par robežkontroles atjaunošanu pie iekšējām robežām ar īstenošanas aktu. Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 33.a panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.  33

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 562/2006

26. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Komisija lemj par robežkontroles pie iekšējām robežām paildzināšanu. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 33.a panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

3. Komisija var ieteikt paildzināšanu saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem un procedūrām, kas paredzētas 1. un 2. punktā.

Grozījums Nr.  34

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 562/2006

26. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Pienācīgi pamatotos steidzamības gadījumos saistībā ar situācijām, kurās apstākļi, kuru dēļ nepieciešams atjaunot robežkontroli pie iekšējām robežām, saskaņā ar 3. punktu, kļūst zināmi vienīgi mazāk nekā 10 dienas pirms plānotās paildzināšanas, Komisija pieņem tūlītēji piemērojamus īstenošanas aktus saskaņā ar 33.a panta 3. punktā minēto procedūru.

4. Pienācīgi pamatotos steidzamības gadījumos saistībā ar situācijām, kurās apstākļi, kuru dēļ nepieciešams atjaunot robežkontroli pie iekšējām robežām, saskaņā ar 3. punktu, kļūst zināmi vienīgi mazāk nekā 10 dienas pirms iepriekšējā robežkontroles atjaunošanas perioda beigām, Komisija pieņem tūlītēji piemērojamus īstenošanas aktus saskaņā ar 33.a panta 3. punktā minēto procedūru.

Grozījums Nr.  35

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 562/2006

29. pants – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ziņojums par robežkontroles atjaunošanu pie iekšējām robežām

Pārskatatbildība

Grozījums Nr.  36

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 562/2006

29. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Vēlākais četras nedēļas pēc robežkontroles atcelšanas pie iekšējām robežām dalībvalsts, kas veikusi robežkontroli pie iekšējām robežām, iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai ziņojumu par robežkontroles atjaunošanu pie iekšējām robežām, jo īpaši norādot, kā notika pārbaudes un cik efektīva bija robežkontroles atjaunošana.

1. Lai stiprinātu dialogu starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju un panāktu lielāku pārredzamību un pārskatatbildību, vēlākais četras nedēļas pēc robežkontroles atcelšanas pie iekšējām robežām dalībvalsts, kas veikusi robežkontroli pie iekšējām robežām, iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai ziņojumu par robežkontroles atjaunošanu pie iekšējām robežām, jo īpaši norādot, kā notika pārbaudes, cik efektīva bija robežkontroles atjaunošana un cik samērīgs bija veiktais pasākums.

Grozījums Nr.  37

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 562/2006

29. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Komisija vismaz reizi gadā iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par to, kā darbojas zona bez iekšējās robežkontroles. Ziņojumā iekļauj sarakstu ar visiem tiem lēmumiem atjaunot robežkontroli pie iekšējām robežām, kuri pieņemti attiecīgā gada laikā.

Grozījums Nr.  38

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 562/2006

29. pants – 1.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b To dalībvalstu pārstāvjus, kuras ir atjaunojušas 1. punktā minēto iekšējo robežkontroli, aicina uz 1.a punktā minētā Komisijas ziņojuma izklāstījumu.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Brīva pārvietošanās ir Eiropas Savienības pamatprincips, un iespēja pārvietoties Eiropas Savienības iekšienē bez robežpārbaudēm pie iekšējām robežām ir viens no lielākajiem sasniegumiem. Šo brīvību izmanto daudz cilvēku, un sabiedriskās domas aptaujās ceļošanas brīvība tiek arvien minēta kā viens no nozīmīgākajiem ieguvumiem, kādu devusi Savienība.

Šengenas sadarbības pamati ir diezgan stabili. Tomēr nesenie notikumi ir grāvuši paļāvību uz dažu valstu spējām pārvaldīt robežas tā, lai tas nekaitētu cilvēku brīvai kustībai Šengenas zonā. Šie notikumi bija pārbaudījums līdzsvaram, kāds jārod starp drošību un pārvietošanās brīvību.

Referente ir pārliecināta, ka migrācija kā tāda nav sabiedriskās kārtības un valsts drošības apdraudējums. Tādēļ viņa kategoriski iebilst pret jebkādu mēģinājumu izmantot jaunu ieganstu, piemēram migrācijas plūsmas, kontroles atjaunošanai pie iekšējām robežām. Problēmu pamatiemesls ir nevis ārējs, bet gan iekšējs. Tik tiešām, nesenie notikumi vedina secināt, ka pašreizējā Šengenas sistēma, kas balstās uz salīdzinošas analīzes sistēmu starpvaldību līmenī, nav pietiekami spēcīga, lai labotu dažu tās locekļu vājās vietas un novērstu iespējamu ļaunprātīgu izmantošanu. Eiropas Savienībai ir jārīkojas, lai nodrošinātu, ka šādu notikumu atkārtošanās nav iespējama un ka tiek pienācīgi novērtēts, cik samērīgs ir jebkurš robežkontroles atjaunošanas pasākums pie iekšējām robežām, kā to pagājušā gada jūnijā atzina Eiropadome, kura arī aicināja veikt šādu rīcību.

Referente atbalsta koordinētāka un kolektīvāka lēmumu pieņemšanas procesa principu gadījumos, ja tiek atjaunota robežkontrole pie iekšējām robežām. ES garantētās tiesības, piemēram, brīvi pārvietoties, no kurām labumu gūst ļoti daudz ES pilsoņu, nedrīkstētu grozīt ar vienas atsevišķas dalībvalsts lēmumu. Tādēļ, cik vien iespējams, būtu jānovērš vienpusējas valstu iniciatīvas, un Šengenas zonas drošības garantēšanā būtu jāņem vērā visas Eiropas intereses.

Referente ir pārliecināta, ka ir iespējams rast pieņemamu līdzsvaru, kas dod dalībvalstīm pietiekamu rīcības brīvību gan neparedzamos, gan paredzamos gadījumos, vienlaikus nodrošinot kolektīvāku lēmumu pieņemšanas procesu. Tādēļ viņa ierosina, ka ikviena dalībvalsts, kas vēlas atjaunot kontroli pie iekšējām robežām, aicina Eiropas Komisiju un attiecīgās kaimiņvalstis apspriest šo pasākumu.

Ja saskaņā ar 15. pantu regulā par novērtēšanas un uzraudzības mehānisma izveidi, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu, tiek konstatēts, ka joprojām pastāv nopietni trūkumi saistībā ar ārējo robežu kontroli, novērtētajai dalībvalstij var prasīt veikt īpašus pasākumus, tostarp slēgt robežšķērsošanas vietu. Referente uzskata, ka attiecībā uz šo īpašo gadījumu būtu jāpiemēro komitoloģija.

Ņemot vērā to, ka pastāv dažādi viedokļi par Šengenas acquis interpretāciju un īstenošanu, referente ierosina pieņemt Komisijas pamatnostādnes atbilstoši Komisijas 2011. gada 16. septembra paziņojumam par Šengenas pārvaldību (COM(2011)0561), kurā ir minētas šīs pamatnostādnes. Pamatnostādnes nodrošinātu Šengenas noteikumu saskaņotu īstenošanu un sniegtu nepārprotamus rādītājus, kā saskaņoti novērtēt sabiedriskās kārtības un valsts drošības apdraudējumu.

Referente atbalsta ideju par šo pamatnostādņu pieņemšanu un aicina Komisiju nekavējoties darboties šajā virzienā. Referente arī uzskata, ka Komisija būtu jāaicina minētās pamatnostādnes iesniegt Eiropas Parlamentam saistībā ar plašākām debatēm par Šengenas pārvaldību.

Visbeidzot, referente ir pārliecināta, ka, strādājot pie šī priekšlikuma, var viegli rast pareizo līdzsvaru starp katras iestādes kompetenci. Viņa atgādina, ka Eiropas Parlaments ir pilnībā iesaistīts tieslietu un iekšlietu jomas norisēs un iesniedz dažus konkrētus priekšlikumus, lai stiprinātu Komisijas un Padomes vispārējo pārskatatbildību Eiropas Parlamenta priekšā.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 562/2006, lai paredzētu kopīgus noteikumus par robežkontroles pagaidu atjaunošanu pie iekšējām robežām ārkārtas apstākļos

Atsauces

COM(2011)0560 – C7-0248/2011 – 2011/0242(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

16.9.2011

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

27.9.2011

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

27.9.2011

DEVE

27.9.2011

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

AFET

5.10.2011

DEVE

11.10.2011

 

 

Referente

       Iecelšanas datums

Renate Weber

11.10.2011

 

 

 

Izskatīšana komitejā

21.3.2012

 

 

 

Pieņemšanas datums

11.6.2012

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

45

5

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Kyriacos Triantaphyllides, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Alexander Alvaro, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Evelyne Gebhardt, Franziska Keller, Ádám Kósa, Mariya Nedelcheva, Hubert Pirker, Jens Rohde

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marina Yannakoudakis

Iesniegšanas datums

14.6.2012