ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o smlouvách o úvěru na bydlení

11. 10. 2012 - (KOM(2011)0142 – C7‑0085/2011 – 2011/0062(COD)) - ***I

Hospodářský a měnový výbor
Zpravodaj: Antolín Sánchez Presedo
Navrhovatel stanoviska (*):
Kurt Lechner, Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
(*) Postup s přidruženými výbory – článek 50 jednacího řádu


Postup : 2011/0062(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0202/2012

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o smlouvách o úvěru na bydlení

(KOM(2011)0142 – C7‑0085/2011 – 2011/0062(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2011)0142),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 114 odst.1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0085/2011),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 14. července 2011[1],

–   s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 18. srpna 2011,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanoviska Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro právní záležitosti (A7-0202/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh                 1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Finanční krize ukázala, že neodpovědné chování účastníků trhu může podkopat základy finančního systému a vést ke ztrátě důvěry všech stran, zejména spotřebitelů, a potenciálně vážným sociálním a ekonomickým důsledkům. Mnoho spotřebitelů ztratilo důvěru ve finanční sektorúvěry se staly pro dlužníky stále více neúnosnými, spojenými s nesplácením a rostoucími vynucenými prodeji. S ohledem na problémy zviditelněné finanční krizí a v souladu se snahou zajistit efektivní a konkurenční vnitřní trh Komise navrhla opatření týkající se smluv o úvěru na nemovitosti určené k bydlení včetně spolehlivého rámce pro zprostředkování úvěru v souvislosti s budoucím vytvořením odpovědných a spolehlivých trhů a obnovení spotřebitelské důvěry.

(3) Finanční krize ukázala, že neodpovědné chování účastníků trhu může podkopat základy finančního systému a vést ke ztrátě důvěry všech stran, zejména spotřebitelů, a potenciálně vážným sociálním a ekonomickým důsledkům. Mnoho spotřebitelů ztratilo důvěru ve finanční sektor, úvěry se stávají pro dlužníky stále více neúnosnýmipřibývá případů nesplácení a nucených prodejů. Výsledkem je, že G20 uložila Radě pro finanční stabilitu, aby vypracovala zásady pro upisovací standardy ve vztahu k nemovitostem určeným k bydlení. Ačkoli k některým z nejzávažnějších problémů spojeným s krizí došlo mimo Unii, spotřebitelé v Unii jsou značně zadluženi, přičemž toto zadlužení je z velké části soustředěno v půjčkách týkajících se nemovitostí určených k bydlení. Je proto třeba zajistit, aby regulační rámec Unie byl v této oblasti dostatečně robustní , odpovídal mezinárodním zásadám a vhodným způsobem využíval veškerých dostupných nástrojů, včetně stanovení limitů na poměry úvěr/hodnota, úvěr/příjem, zadlužení/příjem a dalších limitů. Je to důležité v kontextu snah o vytvoření efektivního a konkurenčního vnitřního trhu, který zaručí finanční stabilitu, odpovědnost trhů a důvěru spotřebitelů v souladu se závazky uvedenými ve sdělení Komise s názvem „Akt o jednotném trhu: Dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry“1.

 

________________

 

1 COM(2011)0206, 13.4.2011.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Na trzích EU s hypotečními úvěry byla identifikována řada problémů, které jsou spojeny s neodpovědným poskytováním a přijímáním úvěrů v předsmluvní fázipotenciální šíří neodpovědného chování zprostředkovatelů úvěru a neúvěrových institucí. Některé problémy se týkaly úvěrů denominovaných v cizí měně, které spotřebitelé uzavírali v této měně, aby využili výhodnější nabízenou úrokovou sazbu, aniž by však dostatečně chápali související měnové riziko. Tyto problémy jsou způsobeny selháním trhu a regulace, stejně jako dalšími faktory, např. obecným hospodářským vývojem a nízkou úrovní finanční gramotnosti. Další problémy se týkaly neúčinných, nejednotných nebo neexistujících režimů registrace, povolení a dohledu pro zprostředkovatele úvěru a neúvěrové instituce poskytující úvěr na nemovitosti určené k bydlení. Shledané problémy jsou spojeny s potenciálně výraznými makroekonomickými efekty přelévání, mohou vést k poškození spotřebitele, působit jako ekonomické nebo právní překážky přeshraniční činnosti a vytvářet nerovné podmínky mezi subjekty.

(4) Komise identifikovala na trzích s hypotečními úvěry v Unii řadu problémů, které jsou spojeny s neodpovědným poskytováním a přijímáním úvěrů a prostorem k neodpovědnému chování tržních subjektů včetně zprostředkovatelů úvěru a neúvěrových institucí. Některé problémy se týkaly úvěrů denominovaných v cizí měně, které spotřebitelé uzavírali v této měně, aby využili výhodnější nabízenou úrokovou sazbu, aniž by však měli dostatečné informace nebo aniž by dostatečně chápali související měnové riziko. Tyto problémy jsou způsobeny selháním trhu a regulace, stejně jako dalšími faktory, např. obecným hospodářským vývojem a nízkou úrovní finanční gramotnosti. Další problémy se týkaly neúčinných, nejednotných nebo neexistujících režimů registrace, povolení a dohledu pro zprostředkovatele úvěru a neúvěrové instituce poskytující úvěr na nemovitosti určené k bydlení. Shledané problémy jsou spojeny s potenciálně výraznými makroekonomickými efekty přelévání, mohou vést k poškození spotřebitele, působit jako ekonomické nebo právní překážky přeshraniční činnosti a vytvářet nerovné podmínky mezi subjekty.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Aby bylo usnadněno vytvoření hladce fungujícího vnitřního trhu s vysokou úrovní ochrany spotřebitele v oblasti smluv o úvěru na nemovitosti určené k bydlení, musí být v řadě oblastí vytvořen harmonizovaný rámec Unie. Je také nezbytné zřídit harmonizované standardy, aby bylo zabezpečeno, že spotřebitelé hledající smlouvy o úvěru na nemovitosti určené k bydlení tak mohou učinit s jistotou, že instituce, se kterými přicházejí do styku, se chovají profesionálně a odpovědně.

(5) Aby bylo usnadněno vytvoření hladce fungujícího vnitřního trhu s vysokou úrovní ochrany spotřebitele v oblasti smluv o úvěru na nemovitosti určené k bydlení, musí být v řadě oblastí vytvořen přiměřeně harmonizovaný rámec Unie, přičemž je třeba zohlednit rozdíly mezi jednotlivými členskými státy a regiony, pokud jde o trh s nemovitým majetkem, a tedy i o související trh s úvěrovými produkty a s nimi spojenými službami.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5a) Tato směrnice by proto měla vytvořit transparentnější, efektivnější a konkurenceschopnější vnitřní trh prostřednictvím jednotných, pružných a spravedlivých smluv o úvěru na nemovitosti určené k bydlení a prosazovat udržitelné poskytování a přijímání úvěrů, a tím i zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitelů.

Pozměňovací návrh                 5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Tato směrnice by měla zlepšit podmínky vytvoření a fungování vnitřního trhu sbližováním zákonů členských států a vytvořením kvalitativních standardů pro určité služby zejména s ohledem na distribuci a poskytování úvěru ze strany věřitelů a zprostředkovatelů úvěru. Vytvoření kvalitativních standardů pro služby spojené s poskytováním úvěru s sebou nutně nese zavedení opatření týkajících se požadavků na povolení a obezřetnost.

(6) Tato směrnice by měla zlepšit podmínky vytvoření a fungování vnitřního trhu sbližováním zákonů členských států a vytvořením kvalitativních standardů pro určité služby zejména s ohledem na distribuci a poskytování úvěru ze strany věřitelů a zprostředkovatelů úvěru a na propagaci osvědčených postupů. Vytvoření kvalitativních standardů pro služby spojené s poskytováním úvěru s sebou nutně nese zavedení opatření týkajících se požadavků na povolení a obezřetnost.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) V oblastech, na které se tato směrnice nevztahuje, by členské státy měly mít možnost zachovat nebo zavést vnitrostátní právní předpisy. Členské státy by měly moci zachovat nebo zavést vnitrostátní opatření v oblastech, jako jsou smluvní právo spojené s platností smluv o úvěru, oceňování nemovitostí, evidence pozemků, předsmluvní informace, problémy po uzavření smlouvy a řešení nesplácení úvěrů.

(7) V oblastech, na které se tato směrnice nevztahuje, by členské státy měly mít možnost zachovat nebo zavést vnitrostátní právní předpisy. Členské státy by měly zejména moci zachovat nebo zavést vnitrostátní opatření v oblastech, jako jsou smluvní právo spojené s platností smluv o úvěru, právní předpisy v oblasti nemovitostí, evidence pozemků, předsmluvní informace a problémy po uzavření smlouvy, které nejsou upraveny touto směrnicí.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Jelikož se spotřebitelé a podniky nenacházejí ve stejném postavení, nepotřebují stejnou úroveň ochrany. Zatímco v případě spotřebitelů je důležité zaručit jejich práva prostřednictvím ustanovení, od nichž se smlouva nesmí odchýlit, je vhodné ponechat podnikům a organizacím možnost uzavřít jiné smlouvy. Tato směrnice by se proto měla použít na úvěry pro spotřebitele. Členské státy by však měly mít možnost rozšířit působnost na fyzické nebo právnické osoby, které nejsou spotřebiteli, zejména mikropodniky definované v doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků.

(8) Jelikož se spotřebitelé a podniky nenacházejí ve stejném postavení, nepotřebují stejnou úroveň ochrany. Zatímco v případě spotřebitelů je důležité zaručit jejich práva prostřednictvím ustanovení, od nichž se smlouva nesmí odchýlit, je vhodné ponechat podnikům a organizacím možnost uzavřít jiné smlouvy.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Tato směrnice by neměla být použita na určité smlouvy o úvěru, který bude nakonec splacenvýnosů z prodeje nemovitosti a jehož hlavním cílem je podpořit spotřebu, jako jsou produkty financování založené na jištění nemovitostí nebo jiné ekvivalentní specializované produkty. Tyto smlouvy o úvěru mají zvláštní rysy, které jsou mimo rámec působnosti této směrnice. Například posouzení bonity dlužníka je irelevantní, protože platby jdou směrem od věřitele k dlužníkovi, a nikoli naopak. Tato transakce by také vyžadovala, mimo jiné, podstatně odlišné předsmluvní informace. Další produkty, jako jsou reverzní úvěry na bydlení, které mají srovnatelné funkce jako reverzní hypotéky nebo celoživotní hypotéky, zůstávají mimo rámec této směrnice, jelikož nezahrnují poskytnutí úvěru. Avšak tato směrnice by se měla vztahovat na ty zajištěné úvěry, jejichž hlavním cílem je usnadnit nákup nemovitosti včetně těch úvěrů, které nevyžadují splacení jistiny, nebo těch, jejichž účelem je poskytnout přechodné financování mezi prodejem jedné nemovitosti a nákupem jiné.

(10) Tato směrnice by neměla být použita na určité smlouvy o úvěru, u nichž věřitel vyplácí úvěr v jediné platbě, v pravidelných platbách nebo v jiné formě a jako protihodnotu získává podíl z prodeje nemovitosti určené k bydleníjejichž hlavním cílem je podpořit spotřebu, jako jsou produkty financování založené na jištění nemovitostí nebo jiné ekvivalentní specializované produkty. Tyto smlouvy o úvěru mají zvláštní rysy, které jsou mimo rámec působnosti této směrnice. Například posouzení bonity dlužníka je irelevantní, protože platby jdou směrem od věřitele k dlužníkovi, a nikoli naopak. Tato transakce by také vyžadovala, mimo jiné, podstatně odlišné předsmluvní informace. Další produkty, jako jsou reverzní úvěry na bydlení, které mají srovnatelné funkce jako reverzní hypotéky nebo celoživotní hypotéky, zůstávají mimo rámec této směrnice, jelikož nezahrnují poskytnutí úvěru. Avšak tato směrnice by se měla vztahovat na ty zajištěné úvěry, jejichž hlavním cílem je usnadnit nákup nemovitosti včetně těch úvěrů, které nevyžadují splacení jistiny, nebo těch, jejichž účelem je poskytnout přechodné financování mezi prodejem jedné nemovitosti a nákupem jiné.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a) Je rovněž vhodné povolit členským státům, aby za určitých podmínek vyloučily některé další smlouvy o úvěru, například smlouvy o úvěrech, které se poskytují zvláštním skupinách za zvýhodněných podmínek nebo které poskytují úvěrová družstva, s cílem vytvořit vhodnou rovnováhu a jednotný trh a zajistit finanční začlenění a přístup k úvěrům.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Z důvodů právní jistoty by měl být rámec Unie v oblasti smluv o úvěru na nemovitosti určené k bydlení v souladu s ostatními akty Unie a doplňovat je, zejména v oblastech ochrany spotřebitele a obezřetnostního dohledu. Základní definice pojmů jako je „spotřebitel“, „věřitel“, „zprostředkovatel úvěru“, „smlouvy o úvěru“ a „trvalý nosič“, stejně jako klíčové pojmy používané ve standardních informacích pro označení finančních charakteristik úvěru jako jsou celkové náklady úvěru pro spotřebitele, celková částka splatná spotřebitelem, roční procentní sazba nákladů a výpůjční úroková sazba, by měly být v souladu s těmi, které jsou uvedeny ve směrnici 2008/48/ES tak, aby totožná terminologie odkazovala na stejné typy skutečností bez ohledu na to, zda se jedná o spotřebitelský úvěr nebo o úvěr na nemovitosti určené k bydlení. Členské státy by proto měly při provádění této směrnice zajistit soulad jejího použití a výkladu.

(11) Z důvodů právní jistoty by měl být rámec Unie v oblasti smluv o úvěru na nemovitosti určené k bydlení v souladu s ostatními akty Unie a doplňovat je, zejména v oblastech ochrany spotřebitele a obezřetnostního dohledu. Některé základní definice by měly být v souladu s těmi, které jsou uvedeny ve směrnici 2008/48/ES tak, aby totožná terminologie odkazovala na stejné typy skutečností bez ohledu na to, zda se jedná o spotřebitelský úvěr nebo o úvěr na nemovitosti určené k bydlení. Členské státy by proto měly při provádění této směrnice zajistit náležitý soulad jejího použití a výkladu.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

11a. Definice „zprostředkovatele úvěru“ by neměla zahrnovat pouhé odkázání spotřebitele na zprostředkovatele úvěru nebo věřitele, jestliže daná osoba jinak neprovádí činnosti uvedené v definici.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Aby byl v oblasti úvěru zajištěn konzistentní rámec pro spotřebitele a aby bylo minimalizováno administrativní zatížení věřitelů a zprostředkovatelů úvěru, základní rámec této směrnice by měl vycházet ze struktury směrnice 2008/48/ES, zejména ze zásad, že informace obsažené v reklamě na smlouvy o úvěru na nemovitosti určené k bydlení by měly být spotřebiteli poskytovány pomocí vzorového příkladu, spotřebitel by měl obdržet podrobné předsmluvní informace prostřednictvím standardizovaného informačního přehledu, mělo by se mu dostat odpovídajícího vysvětlení před uzavřením smlouvy o úvěru a věřitelé by měli posuzovat bonitu spotřebitele, dříve než poskytnou úvěr. Podobně by měl být zajištěn nediskriminační přístup věřitelů do odpovídajících úvěrových databází, aby bylo dosaženo rovných podmínek s ustanoveními zaručenými směrnicí 2008/48/ES. Podobně jako směrnice 2008/48/ES i tato směrnice by měla zajistit příslušné povolení, příslušnou registraci a příslušný dohled nad všemi věřiteli poskytujícími smlouvy o úvěru na nemovitosti určené k bydlení a měla by zavést požadavky na zřízení a přístup k mechanismům pro mimosoudní řešení sporů.

(12) Aby byl v oblasti úvěru zajištěn konzistentní rámec pro spotřebitele a aby bylo minimalizováno administrativní zatížení věřitelů a zprostředkovatelů úvěru, základní rámec této směrnice by měl v nejvyšší možné míře vycházet ze struktury směrnice 2008/48/ES, zejména ze zásad, že informace obsažené v reklamě na smlouvy o úvěru na nemovitosti určené k bydlení by měly být spotřebiteli poskytovány pomocí vzorového příkladu, spotřebitel by měl obdržet podrobné předsmluvní informace prostřednictvím standardizovaného informačního přehledu, mělo by se mu dostat odpovídajícího vysvětlení před uzavřením smlouvy o úvěru, náklady úvěru by měly být vypočítávány harmonizovaným způsobem, tyto náklady by neměly zahrnovat notářské poplatky a věřitelé by měli posuzovat bonitu spotřebitele, dříve než poskytnou úvěr. Podobně by měl být zajištěn nediskriminační přístup věřitelů do odpovídajících úvěrových databází, aby bylo dosaženo rovných podmínek s ustanoveními zaručenými směrnicí 2008/48/ES. Podobně jako směrnice 2008/48/ES i tato směrnice by měla zajistit příslušné povolení, příslušnou registraci a příslušný dohled nad všemi věřiteli poskytujícími smlouvy o úvěru na nemovitosti určené k bydlení a měla by zavést požadavky na zřízení a přístup k mechanismům pro mimosoudní řešení sporů.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Tato směrnice by měla doplnit směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES, která požaduje, aby byl spotřebitel informován o existenci nebo neexistenci práva na odstoupení od smlouvy, a předpokládá právo na odstoupení od smlouvy. Avšak zatímco směrnice 2002/65/ES dává poskytovateli možnost sdělit předsmluvní informace až po uzavření smlouvy, totéž není žádoucí u smluv o úvěru na nemovitosti určené k bydlení vzhledem k významu finančního závazku pro spotřebitele. Dále, jak požaduje směrnice 85/577/EHS ze dne 20. prosince 1985 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory (směrnice o podomním prodeji), spotřebitelé by měli mít právo na odstoupení od smluv o úvěru na nemovitosti určené k bydlení, které byly uzavřeny mimo obchodní prostory, a měli by být o tomto právu informováni.

(13) Tato směrnice by měla doplnit směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES, která požaduje, aby byl při prodeji na dálku spotřebitel informován o existenci nebo neexistenci práva na odstoupení od smlouvy, a předpokládá právo na odstoupení od smlouvy. Avšak zatímco směrnice 2002/65/ES dává poskytovateli možnost sdělit předsmluvní informace až po uzavření smlouvy, totéž není žádoucí u smluv o úvěru na nemovitosti určené k bydlení vzhledem k významu finančního závazku pro spotřebitele. Kromě práv stanovených touto směrnicí by měli mít dále spotřebitelé právo na odstoupení od smluv o úvěru na nemovitosti určené k bydlení, které byly uzavřeny mimo obchodní prostory, a měli by být o tomto právu informováni, jak požaduje směrnice 85/577/EHS ze dne 20. prosince 1985 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory (směrnice o podomním prodeji).

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Zároveň je důležité zohlednit zvláštnosti smluv o úvěru na nemovitosti určené k bydlení, které ospravedlňují rozdílný přístup. Vzhledem k povaze a možným důsledkům smlouvy o úvěru na nemovitosti určené k bydlení pro spotřebitele by reklamní materiály a individuální předsmluvní informace měly obsahovat zvláštní varování před rizikem, například o povaze a důsledcích sjednání zajištění. S ohledem na to, co již v odvětví existuje na bázi dobrovolnosti v oblasti úvěrů na bydlení, by všeobecné předsmluvní informace měly být vždy dostupné spolu s individuálními předsmluvními informacemi. Odlišný přístup je odůvodněný, aby se zohlednilo poučení z finanční krize a aby se zajistilo, že úvěry budou poskytovány řádně. V porovnání se spotřebitelským úvěrem by v tomto ohledu měla být posílena ustanovení o posouzení bonity, zprostředkovatelé úvěru by měli poskytovat přesnější informace o svém postavení a vztahu k věřitelům, aby byl odhalen potenciální střet zájmů, a všechny subjekty podílející se na procesu vzniku smluv o úvěru na nemovitosti určené k bydlení by měly být příslušně povoleny, registrovány a měl by nad nimi být vykonáván příslušný dohled.

(14) Zároveň je důležité zohlednit zvláštnosti smluv o úvěru na nemovitosti určené k bydlení, které ospravedlňují rozdílný přístup. Vzhledem k povaze a možným důsledkům smlouvy o úvěru na nemovitosti určené k bydlení pro spotřebitele by reklamní materiály a individuální předsmluvní informace měly obsahovat přiměřené zvláštní varování před rizikem, například o povaze a důsledcích sjednání zajištění. S ohledem na to, co již v odvětví existuje na bázi dobrovolnosti v oblasti úvěrů na bydlení, by všeobecné předsmluvní informace měly být vždy dostupné spolu s individuálními předsmluvními informacemi. Odlišný přístup je odůvodněný, aby se zohlednilo poučení z finanční krize a aby se zajistilo, že úvěry budou poskytovány řádně. V porovnání se spotřebitelským úvěrem by v tomto ohledu měla být posílena ustanovení o posouzení bonity, zprostředkovatelé úvěru by měli poskytovat přesnější informace o svém postavení a vztahu k věřitelům, aby byl odhalen potenciální střet zájmů, a všechny subjekty podílející se na procesu vzniku smluv o úvěru na nemovitosti určené k bydlení by měly být příslušně povoleny, registrovány a měl by nad nimi být vykonáván příslušný dohled.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a) Je rovněž třeba regulovat některé další oblasti, aby odrážely specifické rysy úvěrů na nemovitosti určené k bydlení. Vzhledem k významu této transakce je nutné zajistit, aby spotřebitelé měli dostatek času na rozmyšlení, než se k přijetí úvěru zaváží. Je také důležité, aby se zabránilo praktikám, které mohou přimět spotřebitele k tomu, aby uzavřeli smlouvu o úvěru, která není v jejich nejlepším zájmu, jako např. její vázání na jiné produkty, aniž by tím ovšem bylo omezeno spojování produktů, které může být ve prospěch spotřebitele. Je také důležité zajistit, aby nemovitosti určené k bydlení byly před uzavřením smlouvy o úvěru náležitě oceněny, pokud má ocenění vliv na zbývající závazky spotřebitele v případě úvěrového selhání. Rovněž je vhodné právně upravit postup při zpoždění se splácením úvěru a úvěrovém selhání. Členské státy mohou zachovat nebo zavést požadavky na postup v případě zpoždění se splácením úvěru a postup pro zabavení majetku nebo stanovit možnosti, které musí být vyčerpány před zahájením postupu zabavení majetku nacházejícího se na jejich území.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Zprostředkovatelé se často věnují i jiným činnostem než zprostředkování úvěrů, zejména zprostředkování pojištění nebo poskytování investičních služeb. Tato směrnice by proto také měla zajistit určitou soudržnost se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnic Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS. Zvláště obezřetnostní požadavky kladené na zprostředkovatele by měly být v zásadě v souladu se směrnicí 2002/92/ES, aby se usnadnil proces zahájení činnosti a fungování zprostředkovatele úvěru v zahraničí.

(15) Zprostředkovatelé se často věnují i jiným činnostem než zprostředkování úvěrů, zejména zprostředkování pojištění nebo poskytování investičních služeb. Tato směrnice by proto také měla zajistit určitou soudržnost se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnic Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS. Aby se usnadnil proces zahájení činnosti a fungování zprostředkovatele úvěru v zahraničí, neměli by úvěrové instituce a zprostředkovatelé pojištění mít povinnost získat zvláštní povolení k výkonu činnosti zprostředkovatelů úvěru.

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a) Aby se zvýšila schopnost spotřebitelů činit kvalifikovaná rozhodnutí, pokud jde o přijímání úvěrů a zodpovědné spravování dluhu, měly by členské státy spolupracovat se zúčastněnými stranami s cílem usnadnit a podpořit vzdělávání spotřebitelů v těchto oblastech. Členské státy by měly zejména zajistit, aby se ohroženým a méně zkušeným spotřebitelům, jako jsou osoby uzavírající smlouvu poprvé, mohlo dostat pomoci.

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Použitelný právní rámec by měl poskytnout spotřebitelům důvěru, že věřitelé a zprostředkovatelé úvěru vystupují v nejlepším zájmu spotřebitele. Klíčovým prvkem zajištění této spotřebitelské důvěry je požadavek na zajištění vysokého stupně spravedlnosti, čestnosti a profesionality v odvětví. Zatímco by tato směrnice měla vyžadovat odpovídající vědomosti a odbornou způsobilost, které by měly být prokázány na úrovni instituce, členské státy by měly mít možnost zavést nebo zachovat tyto požadavky vůči jednotlivým fyzickým osobám.

(16) Použitelný právní rámec by měl poskytnout spotřebitelům důvěru, že věřitelé a zprostředkovatelé úvěru vystupují v zájmu spotřebitele. Klíčovým prvkem zajištění této spotřebitelské důvěry je požadavek na zajištění vysokého stupně spravedlnosti, čestnosti a profesionality v odvětví, náležitého řešení střetů zájmů, a to i pokud jde o odměnu, a na povinnost poskytovat poradenství v nejlepším zájmu spotřebitele. Zatímco by tato směrnice měla vyžadovat odpovídající vědomosti a odbornou způsobilost, které by měly být prokázány na úrovni instituce, členské státy by měly mít možnost zavést nebo zachovat tyto požadavky vůči jednotlivým fyzickým osobám.

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) Věřitelé a zprostředkovatelé úvěru ve velké míře využívají reklamy, která často uvádí zvláštní podmínky, aby nalákala spotřebitele na určitý produkt. Spotřebitelé by tedy měli být chráněni před nepoctivými a zavádějícími reklamními postupy a měli by být schopni si reklamy porovnat. Zvláštní ustanovení o reklamě na smlouvy o úvěru na nemovitosti určené k bydlení a seznam bodů, které by měly obsahovat reklamy a marketingové materiály namířené na spotřebitele, jsou nezbytné k tomu, aby si spotřebitelé mohli porovnat různé nabídky. Tato ustanovení zohledňují zvláštnosti smluv o úvěru na nemovitosti určené k bydlení, například skutečnost, že pokud splátky úvěru nebudou hrazeny, existuje riziko, že spotřebitel o nemovitost přijde. Členské státy by měly mít možnost zavést nebo zachovat ve svém vnitrostátním právu požadavky ohledně poskytnutí informací u reklamy, která neobsahuje informace o nákladech úvěru.

(17) Věřitelé a zprostředkovatelé úvěru ve velké míře využívají reklamy, která často uvádí zvláštní podmínky, aby nalákala spotřebitele na určitý produkt. Spotřebitelé by tedy měli být chráněni před nepoctivými a zavádějícími reklamními postupy a měli by být schopni si reklamy porovnat. Zvláštní závěrečná ustanovení o reklamě na smlouvy o úvěru na nemovitosti určené k bydlení a seznam bodů, které by měly obsahovat reklamy a marketingové materiály namířené na spotřebitele, jsou v případě, že jsou v reklamě uvedeny úroky a náklady, nezbytné k tomu, aby si spotřebitelé mohli porovnat různé nabídky. V ostatních případech by měly mít členské státy možnost stanovit požadavky na informace ve svém vnitrostátním právu. Tato ustanovení zohledňují zvláštnosti smluv o úvěru na nemovitosti určené k bydlení.

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Reklama se obvykle zaměřuje zejména na jeden nebo několik produktů, zatímco spotřebitelé by měli být schopni se rozhodnout s plným vědomím škály nabízených úvěrových produktů. V tomto ohledu hrají důležitou roli všeobecné informace, které poučí spotřebitele o celé škále produktů a služeb dostupných u konkrétního věřitele nebo zprostředkovatele úvěru a jejich klíčových charakteristikách. Spotřebitelům by proto vždy měly být přístupné všeobecné informace o dostupných úvěrových produktech. Dále by měli obdržet individuální informace v přiměřeném předstihu před uzavřením smlouvy o úvěru, aby měli možnost porovnat charakteristiky úvěrových produktů a uvažovat o nich.

Reklama se obvykle zaměřuje zejména na jeden nebo několik produktů, zatímco spotřebitelé by měli být schopni se rozhodnout s plným vědomím škály nabízených úvěrových produktů. V tomto ohledu hrají důležitou roli všeobecné informace, které poučí spotřebitele o celé škále produktů a služeb dostupných u konkrétního věřitele nebo zprostředkovatele úvěru a jejich klíčových charakteristikách. Spotřebitelům by proto vždy měly být přístupné všeobecné informace o dostupných úvěrových produktech.

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a) Spotřebitelé by měli dále obdržet individuální informace v přiměřeném předstihu před uzavřením smlouvy o úvěru, aby měli možnost porovnat parametry úvěrových produktů a přemýšlet o nich. V souladu s doporučením Komise 2001/193/ES o předsmluvních informacích, které mají spotřebitelům poskytnout věřitelé nabízející úvěry na bydlení, Komise sledovala evropský standardizovaný informační přehled (ESIS), který podává žadateli o úvěr individuální informace o smlouvě o úvěru, která je mu předkládána. Z údajů shromážděných Komisí vyplývá, že je třeba revidovat obsah a uspořádání ESIS, aby bylo zajištěno, že tento systém bude pro spotřebitele jasný, srozumitelný a bude obsahovat veškeré informace, které jsou pro ně důležité. Je třeba provést nezbytné změny obsahu a uspořádání ESIS, které byly identifikovány v průběhu spotřebitelských testů ve všech členských státech. Struktura přehledu (zejména pořadí jednotlivých informací) by měla být revidována, text by měl být uživatelsky vstřícnější, oddíly jako „nominální sazba“ a „roční procentní sazba nákladů“ by měly být spojeny a měly by být doplněny nové oddíly, jako je „rizika a varování“.

 

_______________

 

1 Úř. věst. L 69, 10.3.2001, s. 25.

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18b) Aby spotřebitelé mohli porovnávat různé nabídky, případě získat poradenství od třetí strany, posoudit důsledky určité volby a kvalifikovaně se rozhodnout, zda nabídku přijmou bez ohledu na způsob uzavření smlouvy, je nutné poskytnout spotřebitelům určitou minimální lhůtu na rozmyšlenou. Pokud spotřebitel uzavře smlouvu o úvěru před ukončením lhůty na rozmyšlenou, měl by mít právo odstoupit od smlouvy. Aby bylo možné zohlednit specifické rysy realitních transakcí v členských státech a případnou úzkou vazbu mezi smlouvou o úvěru a s ní spojenou realitní transakcí, měly by být členské státy oprávněny přijmout ustanovení, podle nichž právo na odstoupení od smlouvy přestává platit, pokud spotřebitel učiní prostřednictvím notáře nebo jinak krok, který podle vnitrostátního práva vede k převodu práva k nemovitosti spojené se smlouvou o úvěru nebo využívající finanční prostředky získané na základě smlouvy o úvěru.

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20) Doporučení Komise 2001/193/ES o předsmluvních informacích, které mají spotřebitelům poskytnout věřitelé nabízející úvěry na bydlení, schválilo dobrovolný kodex schválený v roce 2001 sdruženími a federacemi zastupujícími věřitele a spotřebitele, který obsahuje evropský standardizovaný informační přehled (ESIS). Tento přehled podává žadateli o úvěr individuální informace o smlouvě o úvěru, která je mu předkládána. Ve svém doporučení se Komise zavázala sledovat dodržování kodexu stejně jako jeho účinnost a k tomu, že zváží předložení závazných právních předpisů v případě, že obsah doporučení nebude plně dodržován. Důkazy shromážděné Komisí zdůrazňují potřebu revidovat obsah a podobu ESIS, aby bylo zajištěno, že je jasný, srozumitelný a obsahuje veškeré odpovídající informace pro spotřebitele. Obsah a forma ESIS by měly zahrnovat nezbytná zlepšení identifikovaná v průběhu spotřebitelských testů ve všech členských státech. Struktura přehledu (zejména pořadí informačních bodů) by měla být revidována, text by měl být uživatelsky vstřícnější, zatímco oddíly jako „nominální sazba“ a „roční procentní sazba nákladů“ by měly být spojeny, nové oddíly, jako je „vnější subjekt pro řešení stížností“ a „rizika a varování“, by měly být doplněny.

vypouští se

Pozměňovací návrh   24

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22) Spotřebitel může stále ještě potřebovat další pomoc při rozhodování o tom, která smlouva o úvěru z řady nabízených produktů nejlépe odpovídá jeho potřebám a finanční situaci. Věřitelé, a v případě, že je finanční transakce zprostředkována, zprostředkovatelé úvěru, by měli tuto pomoc poskytovat ve vztahu k úvěrovým produktům, které nabízejí spotřebiteli. Příslušné informace a základní charakteristiky nabízených produktů by proto měly být spotřebiteli vysvětleny individuálně tak, aby porozuměl možným dopadům těchto produktů na svou ekonomickou situaci. Členské státy by mohly stanovit, kdy a v jakém rozsahu se mají takové informace spotřebiteli poskytovat, berouce v úvahu konkrétní okolnosti, za kterých je úvěr nabízen, potřebu pomoci spotřebiteli a povahu jednotlivých úvěrových produktů.

(22) Spotřebitel může stále ještě potřebovat další pomoc při rozhodování o tom, která smlouva o úvěru z řady nabízených produktů nejlépe odpovídá jeho potřebám a finanční situaci. Věřitelé, a v případě, že je finanční transakce zprostředkována, zprostředkovatelé úvěru, by měli tuto pomoc poskytovat ve vztahu k úvěrovým produktům, které nabízejí spotřebiteli, a to tím, že budou individuálně vysvětlovat spotřebitelé důležité informace a základní charakteristiky nabízených produktů tak, aby spotřebitel porozuměl možným dopadům těchto produktů na svou ekonomickou situaci. Členské státy by mohly stanovit, kdy a v jakém rozsahu se mají takové informace spotřebiteli poskytovat, berouce v úvahu konkrétní okolnosti, za kterých je úvěr nabízen, potřebu pomoci spotřebiteli a povahu jednotlivých úvěrových produktů. Taková vysvětlení a poskytování individuálních informací nemusejí nezbytně představovat osobní doporučení.

Pozměňovací návrh   25

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23) Na podporu vytvoření a fungování vnitřního trhu a zajištění vysokého stupně ochrany spotřebitele v celé Unii je nutné zajistit porovnatelnost informací týkajících se ročních procentních sazeb nákladů v rámci celé Unie. Celkové náklady úvěru pro spotřebitele by měly zahrnout veškeré náklady, které spotřebitel musí zaplatit ve vztahu ke smlouvě o úvěru s výjimkou notářských poplatků. Měly by proto zahrnovat úrok, provize, daně, poplatky pro zprostředkovatele úvěru a jakékoli jiné výlohy včetně nákladů na pojištění nebo ostatní doprovodné produkty, pokud jsou tyto povinné za účelem získání úvěru za uvedených podmínek. Jelikož roční procentní sazba nákladů může být v předsmluvní fázi uvedena pouze pomocí příkladu, měl by být tento příklad reprezentativní. Proto by měl odpovídat například průměrné délce trvání a celkové částce úvěru poskytnutého pro uvažovaný druh smlouvy o úvěru. Vzhledem k náročnosti výpočtu roční procentní sazby nákladů (například pro úvěry s variabilními úrokovými sazbami nebo nestandardní amortizací), a proto, aby bylo možné zohlednit inovaci produktů, by se mohly používat technické standardy regulace, aby pozměnily nebo specifikovaly způsob výpočtu roční procentní sazby nákladů. Definice a metodika výpočtu roční procentní sazby nákladů použité v této směrnici by se měly shodovat s těmi, které jsou uvedeny ve směrnici 2008/48/ES, aby se spotřebiteli usnadnilo porozumění a srovnání. Tyto definice a metodiky se však mohou v budoucnu lišit, pokud by směrnice 2008/48/ES byla později změněna. Členské státy mají možnost zachovat nebo zavést zákazy jednostranných změn úrokové sazby věřitelem.

(23) Na podporu vytvoření a fungování vnitřního trhu a zajištění vysokého stupně ochrany spotřebitele v celé Unii je nutné jednotně zajistit porovnatelnost informací týkajících se ročních procentních sazeb nákladů v rámci celé Unie. Celkové náklady úvěru pro spotřebitele by měly zahrnout veškeré náklady, které spotřebitel musí zaplatit ve vztahu ke smlouvě o úvěru s výjimkou nákladů na registraci a notářských poplatků. Měly by proto zahrnovat úrok, provize, daně, poplatky pro zprostředkovatele úvěru a jakékoli jiné výlohy včetně nákladů na pojištění, ocenění nemovitosti nebo ostatní doprovodné produkty, pokud jsou tyto povinné za účelem získání úvěru za uvedených podmínek. Jelikož roční procentní sazba nákladů může být v předsmluvní fázi uvedena pouze pomocí příkladu, měl by být tento příklad reprezentativní. Proto by měl odpovídat například průměrné délce trvání a celkové částce úvěru poskytnutého pro uvažovaný druh smlouvy o úvěru. Vzhledem k náročnosti výpočtu roční procentní sazby nákladů (například pro úvěry s variabilními úrokovými sazbami nebo nestandardní amortizací), a proto, aby bylo možné zohlednit inovaci produktů, by se ke změně poznámek a aktualizaci předpokladů mohly použít akty v přenesené pravomoci. Definice a metodika výpočtu roční procentní sazby nákladů použité v této směrnici by se měly co možná nejvíce shodovat s těmi, které jsou uvedeny ve směrnici 2008/48/ES, aby se spotřebiteli usnadnilo porozumění a srovnání. Tyto definice a metodiky se však mohou v budoucnu lišit, pokud by směrnice 2008/48/ES byla později změněna. Členské státy mají možnost zachovat nebo zavést zákazy jednostranných změn úrokové sazby věřitelem.

Pozměňovací návrh   26

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) Posouzení bonity by mělo vzít v úvahu všechny nezbytné faktory, které by mohly ovlivnit schopnost spotřebitele po dobu trvání úvěru splácet, včetně zejména příjmu spotřebitele, pravidelných výdajů, skóre úvěru, minulé úvěrové historie, schopnosti vypořádat se se změnami úrokové sazby a jiných stávajících úvěrových závazků. Dodatečná ustanovení mohou být nezbytná k dalšímu rozpracování různých prvků, které mohou být zohledněny při posuzování bonity. Členské státy mohou vydat pokyny ke způsobu a kritériím posouzení bonity klienta, například stanovením limitů na poměry úvěr/hodnota nemovitosti nebo úvěr/příjem.

(24) Je nezbytné, aby před uzavřením smlouvy o úvěru byla posouzena a ověřena schopnost a vůle spotřebitele úvěr splatit. Posouzení bonity by mělo vzít v úvahu všechny relevantní faktory po dobu trvání úvěru. Posouzení schopnosti spotřebitele splácet a plně splatit úvěr by mělo zvláště přihlížet k platbám, které budou případně nutné v důsledku negativní amortizace nebo odložených plateb jistiny nebo úroku, nemělo by předpokládat zhodnocení nemovitosti, pokud účelem smlouvy o úvěru není výstavba nebo rekonstrukce nemovitosti, a neměl by být při jeho provádění brán ohled na jiné výdaje a dluhy ani na úspory a jiná aktiva. Je třeba přijmout přiměřená opatření s ohledem na okolnosti, které mohou nastat v budoucnosti, jako je snížení příjmu, pokud období splácení úvěru zasahuje do důchodového věku, nebo případné zvýšení úrokové sazby či negativní změna směnného kurzu. Členské státy mohou vydat další pokyny k těmto nebo dalším kritériím a metodám posouzení bonity klienta, například stanovením limitů na poměry úvěr/hodnota nemovitosti nebo úvěr/příjem. Rozhodnutí věřitele o tom, zda má být poskytnut úvěr, by mělo odpovídat výsledkům posouzení bonity. Kladné posouzení bonity by nemělo věřitele zavazovat k poskytnutí úvěru.

 

Pozměňovací návrh   27

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25) Záporné posouzení bonity by mělo věřiteli naznačit, že si klient úvěr nemůže dovolit, a v důsledku toho by věřitel neměl úvěr poskytnout. Tento záporný výsledek může mít celou řadu příčin, především vyhledávání v databázi nebo záporné skóre úvěru. Kladné posouzení bonity by nemělo být pro věřitele závazné pro poskytnutí úvěru.

vypouští se

Pozměňovací návrh   28

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26) Spotřebitelé by měli věřiteli nebo zprostředkovateli poskytnout veškeré dostupné odpovídající informace o své finanční situaci a individuálních okolnostech, aby usnadnili posouzení bonity. Spotřebitelé by však neměli být postiženi, pokud nejsou s to poskytnout určitou informaci nebo posouzení budoucího vývoje své situace. V situacích, kdy spotřebitelé vědomě poskytnou neúplnou nebo nepřesnou informaci, by členské státy měly být schopny určit odpovídající sankce.

(26) V souladu s doporučeními Rady pro finanční stabilitu by měli věřitelé vyžadovat od spotřebitelů, aby poskytovali odpovídající informace o svém příjmu a o své finanční situaci, aby usnadnili posouzení bonity, neboť pokud tak neučiní, bude úvěru odmítnut; věřitel by měl tyto informace před poskytnutím úvěry náležitě ověřit. V situacích, kdy spotřebitelé vědomě poskytnou neúplnou nebo nepřesnou informaci, by členské státy měly být schopny určit odpovídající sankce.

Pozměňovací návrh   29

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(26a) Rada pro finanční stabilitu stanovila zásady pro řádné ocenění nemovitosti určené k bydlení. Členské státy by měly zajistit, aby věřitelé oceňovali nemovitosti v souladu s těmito zásadami nebo s jinými mezinárodně uznávanými standardy a aby existoval registr znalců s příslušnou odbornou kvalifikací. Mělo by být možné, aby tento registr provozovala příslušná profesní organizace.

 

Pozměňovací návrh   30

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27) Vyhledávání v úvěrové databázi je užitečný prvek při posuzování bonity. Některé členské státy vyžadují, aby věřitelé posoudili bonitu klientů na základě vyhledávání v příslušné databázi. Věřitelé by také měli nahlížet do úvěrové databáze v průběhu čerpání úvěru, aby zjistili nebo posoudili možnost nesplácení. V případě, že je tato možnost zřejmá nebo objektivně prokázána, měl by věřitel kontaktovat klienta, aby s ním probral různé varianty, jak zabránit možnému nesplácení, například nový splátkový kalendář. V každém případě by věřitel neměl zvažovat odebrání úvěru, aniž by nejdříve s klientem probral všechny možné varianty, jak se vyhnout nesplácení. Věřitelé by před vyhledáváním v úvěrové databázi měli spotřebitele o vyhledávání informovat v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a spotřebitelé by měli mít právo přístupu k informacím, jež jsou o nich v úvěrové databázi uchovávány, aby mohli případně opravit, vymazat nebo zablokovat osobní údaje, jež se jich týkají a jsou v této databázi zpracovávány, jsou-li tyto údaje nesprávné nebo byly-li zpracovávány protiprávně.

(27) Vyhledávání v úvěrové databázi je užitečný prvek při posuzování bonity. Některé členské státy vyžadují, aby věřitelé posoudili bonitu klientů na základě vyhledávání v příslušné databázi. Věřitelé by také měli nahlížet do úvěrové databáze v průběhu čerpání úvěru, aby zjistili nebo posoudili možnost nesplácení. Věřitelé by před vyhledáváním v úvěrové databázi měli spotřebitele o vyhledávání informovat v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a spotřebitelé by měli mít právo přístupu k informacím, jež jsou o nich v úvěrové databázi uchovávány, aby mohli případně opravit, vymazat nebo zablokovat osobní údaje, jež se jich týkají a jsou v této databázi zpracovávány, jsou-li tyto údaje nesprávné nebo byly-li zpracovávány protiprávně.

Pozměňovací návrh   31

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28) Aby se zabránilo narušení konkurence mezi věřiteli, mělo by být zajištěno, že všichni věřitelé (včetně úvěrových institucí nebo neúvěrových institucí poskytujících smlouvy o úvěru na nemovitosti určené k bydlení) mají přístup do všech veřejných a soukromých úvěrových databází o spotřebitelích za nediskriminujících podmínek. Tyto podmínky by proto neměly omezovat přístup pouze pro úvěrové instituce. Podmínky přístupu, jako jsou náklady na přístup nebo požadavky na jakoukoli žádost o informaci na základě žádosti o úvěr, by nadále platily. Členské státy mají možnost v rámci svých jurisdikcí stanovit, zda zprostředkovatelé úvěru mohou mít rovněž přístup do těchto databází.

vypouští se

Pozměňovací návrh   32

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29) Je-li rozhodnutí o zamítnutí žádosti o úvěr založeno na údajích získaných vyhledáváním v databázi nebo absenci údajů tamtéž, měl by o tom věřitel spotřebitele vyrozumět a sdělit mu název použité databáze a jakékoli jiné informace požadované podle směrnice 95/46/ES, aby spotřebitel mohl vykonat své právo přístupu a případně opravit, vymazat nebo zablokovat osobní údaje, jež se ho týkají a jsou v této databázi zpracovávány. Je-li rozhodnutí o zamítnutí žádosti o úvěr založeno na automatickém rozhodnutí nebo na systematických metodách, jako jsou systémy úvěrového ohodnocení, měl by o tom věřitel spotřebitele vyrozumět, vysvětlit mu postup, který vedl k rozhodnutí, a informovat ho, jakým způsobem může spotřebitel požádat o ruční prověření rozhodnutí. Po věřiteli by však tyto informace neměly být vyžadovány, pokud by to bylo zakázáno jinými právními předpisy Unie, jako jsou právní předpisy o praní peněz nebo financování terorismu. Tyto informace by ani neměly být poskytovány, pokud by to bylo v rozporu s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností, například s předcházením trestným činům a jejich odhalováním, vyšetřováním nebo stíháním.

(29) Je-li rozhodnutí o zamítnutí žádosti o úvěr založeno na údajích získaných vyhledáváním v databázi nebo absenci údajů tamtéž, měl by o tom věřitel spotřebitele vyrozumět a sdělit mu název použité databáze a jakékoli jiné informace požadované podle směrnice 95/46/ES, aby spotřebitel mohl vykonat své právo přístupu a případně opravit, vymazat nebo zablokovat osobní údaje, jež se ho týkají a jsou v této databázi zpracovávány. Po věřiteli by však tyto informace neměly být vyžadovány, pokud by to bylo zakázáno jinými právními předpisy Unie, jako jsou právní předpisy o praní peněz nebo financování terorismu. Tyto informace by ani neměly být poskytovány, pokud by to bylo v rozporu s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností, například s předcházením trestným činům a jejich odhalováním, vyšetřováním nebo stíháním.

Pozměňovací návrh   33

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(30a) Aby nedocházelo k narušení hospodářské soutěže mezi věřiteli, mělo by být zajištěno, aby všichni věřitelé (včetně úvěrových institucí nebo neúvěrových institucí poskytujících smlouvy o úvěru na nemovitosti určené k bydlení) měli přístup do všech veřejných a soukromých úvěrových databází o spotřebitelích za nediskriminujících podmínek. Tyto podmínky by proto neměly omezovat přístup pouze na úvěrové instituce. Podmínky přístupu, jako jsou náklady na přístup nebo požadavky na jakoukoli žádost o informaci na základě žádosti o úvěr, by nadále platily. Členské státy by měli mít možnost v rámci své územní pravomoci stanovit, zda přístup do těchto databází mohou mít rovněž zprostředkovatelé úvěru.

Pozměňovací návrh   34

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31) Aby spotřebitelé porozuměli povaze služby, měli by si být vědomi, co tvoří individuální doporučení o vhodných smlouvách o úvěru podle potřeb klienta a jeho finanční situace („poradenství“), a kdy je poskytováno a kdy nikoliv. Ti, kdo poskytují poradenství, by měli jednat ve shodě s obecnými standardy, aby bylo zajištěno, že je spotřebiteli představena řada produktů vyhovujících jeho potřebám a situaci. Tato služba by měla vycházet z přiměřené a dostatečně široké analýzy dostupných produktů na trhu a podrobného hodnocení finanční situace spotřebitele, jeho preferencí a cílů. Toto posouzení by mělo vycházet z aktuálních informací a přiměřených předpokladů o situaci spotřebitele po dobu čerpání úvěru. Členské státy mohou vyjasnit, jak by měla být posouzena vhodnost daného produktu pro spotřebitele v rámci poskytování poradenství.

(31) Poskytování poradenství ve formě individuálních doporučení je samostatnou činností, která může, avšak nemusí být spojena s ostatními aspekty poskytování nebo zprostředkování úvěru. Aby spotřebitelé porozuměli povaze služby, měli by si být vědomi, kdy je poradenství poskytováno a kdy nikoliv. Ti, kdo poskytují poradenství, by měli jednat ve shodě s určitými standardy, aby bylo zajištěno, že jsou spotřebiteli představeny produkty vyhovující jeho potřebám a situaci. Poradci by rovněž měli sdělit, zda poskytují poradenství o široké škále produktů na celém trhu, nebo pouze o vlastních produktech daného věřitele nebo zprostředkovatele úvěru. Poradci by měli být schopni zaměřit se na určité specializované produkty, jako jsou překlenovací úvěry, poskytovat poradenství o široké škále produktů v rámci tohoto specializovaného trhu, pod podmínkou, že spotřebitel byl o této skutečnosti informován. Poskytované poradenství by mělo vycházet ze znalosti finanční situace spotřebitele, jeho preferencí a cílů na základě aktuálních informací a přiměřených předpokladů o situaci spotřebitele po dobu čerpání úvěru. Členské státy mohou vyjasnit, jak by měla být posouzena vhodnost daného produktu pro spotřebitele v rámci poskytování poradenských služeb.

Pozměňovací návrh   35

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32) Schopnost klienta splatit svůj úvěr předčasně před vypršením své smlouvy o úvěru může hrát důležitou roli v podpoře konkurence na jednotném trhu a volného pohybu občanů EU. Avšak vnitrostátní zásady a podmínky, za kterých spotřebitelé mohou úvěr splatit, a podmínky, za jakých se může předčasné splacení uskutečnit, se výrazně liší. I přes různorodost finančních mechanismů hypoték a šíři dostupných produktů je na úrovni Unie nezbytné stanovit určité standardy předčasného splacení úvěru, aby bylo zajištěno, že spotřebitelé mají možnost splnit své závazky, dříve než je uvedeno ve smlouvě o úvěru, a aby mohli snáze vybírat nejlepší produkty s ohledem na své potřeby. Členské státy by měly proto zajistit buď právními předpisy, nebo prostřednictvím smluvních ustanovení, aby spotřebitelé měli zákonné nebo smluvní právo na předčasné splacení, nicméně členské státy by měly moci definovat podmínky pro výkon tohoto práva. Tyto podmínky mohou obsahovat časová omezení spojená s výkonem práva, rozdílné zacházení v závislosti na druhu úrokové sazby, ať už fixní nebo variabilní, nebo omezení s ohledem na okolnosti, za kterých může být právo uplatněno. Členské státy mohou rovněž stanovit, že věřitel má nárok na spravedlivou a objektivně odůvodněnou kompenzaci případných nákladů přímo spojených s předčasným splacením úvěru. Pokud k předčasnému splacení dojde v době, po kterou je úroková sazba fixována, může být každopádně výkon práva na předčasné splacení podmíněn existencí zvláštního zájmu na straně spotřebitele. Zvláštní zájem může vzniknout například v případě rozvodu nebo ztráty zaměstnání. Pokud se členské státy rozhodnou stanovit takové podmínky, neměly by spotřebiteli výkon uvedeného práva nadměrně komplikovat nebo ztěžovat.

(32) Vzhledem k dlouhodobé povaze mnoha úvěrů na nemovitosti určené k bydlení je v souladu s doporučeními Rady pro finanční stabilitu zapotřebí, aby byla v době platnosti smlouvy o úvěru zajištěna určitá flexibilita, díky níž budou věřitelé i spotřebitelé moci zvládat rizika a měnící se okolnosti, kterým budou v průběhu čerpání úvěru vystaveni. Je proto vhodné, aby spotřebitelé měli právo plně nebo částečně splatit úvěr v rané fázi, neboť tím bude podpořena odpovědnost při sjednávání úvěrů a tím i finanční stabilita a hospodářská soutěž na jednotném trhu. Věřitelé by nicméně měli mít nárok na spravedlivou a objektivně odůvodněnou kompenzaci nákladů přímo spojených s předčasným splacením úvěru při zohlednění prostředků, které věřitel tímto krokem případně uspoří. Tato kompenzace by měla mít podobu zvláštního poplatku na pokrytí veškerých nákladů pro spotřebitele, kteří uplatní své právo splatit úvěr dříve, nebo by měla být získána zahrnutím nákladů do celkových nákladů spojených se smlouvou o úvěru. Členské státy by měly mít právo stanovit, že oprávněné náklady nesmí překročit určitou úroveň slučitelnou s tržní účinností. Pokud k předčasnému splacení dojde v době, po kterou je výpůjční úroková sazba fixována, může být výkon uvedeného práva podmíněn existencí zvláštního zájmu na straně spotřebitele stanoveného členským státem. Zvláštní zájem může vzniknout například v případě rozvodu nebo ztráty zaměstnání. Pokud se členské státy rozhodnou stanovit takové podmínky, neměly by spotřebiteli výkon uvedeného práva nadměrně komplikovat nebo ztěžovat. Je rovněž vhodné zajistit flexibilitu za určitých podmínek, kdy jsou smlouvy o úvěru denominovány v cizí měně, pokud má věřitel nárok na spravedlivou a objektivně odůvodněnou kompenzaci případných nákladů přímo spojených s výkonem práv, které má spotřebitel na základě této směrnice.

Pozměňovací návrh   36

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(32a) Je rovněž důležité zajistit dostatečnou transparentnost, aby byla zjevná povaha závazků přijatých v zájmu zachování finanční stability. Členské státy by proto měly vyvinout právní systém umožňující určitou flexibilitu, například tím, že jako ekvivalentní kolaterál půjčky přijmou jinou nemovitost. Tato opatření by měla věřitelům umožnit přijmout jako ekvivalentní kolaterál nemovitost nacházející se v jiném členském státě, pokud je tato nemovitost považována za ekvivalent pro účely sdílení finančních nástrojů obchodovaných na sekundárních trzích.

Pozměňovací návrh   37

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34) Zprostředkovatelé úvěru by měli být registrováni u příslušného orgánu členského státu, v němž mají své bydliště, sídlo nebo ústředí, pokud dostali povolení v souladu s přísnými profesními požadavky ve vztahu ke své kvalifikaci, dobré pověsti a pojistnému krytí odpovědnosti při výkonu povolání. V zájmu zvýšení spotřebitelské důvěry ve zprostředkovatele úvěru by měly členské státy zajistit, aby zprostředkovatelé úvěru s povolením podléhali průběžnému a důkladnému dohledu příslušného orgánu svého členského státu. Tyto požadavky by se měly použít nejméně na úrovni instituce, avšak členské státy mohou vyjasnit, zda se požadavky na povolení a následnou registraci použijí na jednotlivé pracovníky zprostředkovatele úvěru.

(34) Zprostředkovatelé úvěru by měli dostat povolení a měli by podléhat dohledu, aby bylo zajištěno, že plní přísné profesní požadavky ve vztahu ke své kvalifikaci, dobré pověsti a pojistnému krytí odpovědnosti při výkonu povolání. Zprostředkovatelé úvěru, kteří jsou držiteli povolení, by měli rovněž být registrováni. Tyto požadavky by se měly použít nejméně na úrovni instituce, avšak členské státy mohou vyjasnit, zda se požadavky na povolení a následnou registraci použijí na jednotlivé pracovníky zprostředkovatele úvěru. Je rovněž vhodné, aby zprostředkovatelé úvěru byli oprávněni jmenovat zástupce jednající jejich jménem a na jejich zodpovědnost a aby tato směrnice obsahovala minimální právní požadavky na takto jmenované zástupce.

Pozměňovací návrh   38

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 35 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(35a) Aby bylo usnadněno přeshraniční poskytování služeb finančních zprostředkovatelů, příslušnými orgány odpovědnými za povolení činnosti zprostředkovatelů úvěru a dohled nad nimi by měly být pro účely spolupráce, výměny informací a řešení vzájemných sporů ty orgány, které vystupují pod záštitou EBA, jak je stanoveno v čl. 4 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), nebo jiných vnitrostátních orgánů, která mají povinnost spolupracovat s těmito příslušnými orgány.

Pozměňovací návrh   39

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39) S ohledem na vývoj na trzích s úvěrem na nemovitosti určené k bydlení nebo vývoj úvěrových produktů a s ohledem na vývoj ekonomických podmínek, jako je inflace, s cílem poskytnout další vysvětlení, jak řešit určité požadavky obsažené v této směrnici, by Komise měla být zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie. Komise by měla být zmocněna zejména k přijímání aktů v přenesené pravomoci, aby stanovila podrobnosti týkající se profesionálních požadavků na pracovníky věřitelů a na zprostředkovatele úvěru, kritéria pro posuzování bonity spotřebitele a aby zajistila, že úvěrové produkty nejsou pro spotřebitele nevhodné, a k další harmonizaci klíčových pojmů jako je „neplnění“ registračních kritérií a podmínek zpracování údajů, které budou použity v úvěrových databázích.

(39) S cílem zajistit konzistentní harmonizaci a s ohledem na vývoj na trzích s úvěrem na nemovitosti určené k bydlení nebo vývoj úvěrových produktů nebo ekonomických podmínek by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie. Komise by měla být zmocněna zejména k přijímání aktů v přenesené pravomoci, aby doplnila a aktualizovala obsah a formu evropského standardizovaného informačního přehledu (ESIS) a pozměnila poznámky nebo aktualizovala předpoklady pro výpočet roční procentní sazby nákladů (RPSN). Je zvláště důležité, aby Komise během své přípravné práce prováděla potřebné konzultace, a to i na expertní úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by měla Komise zajistit souběžné, včasné a náležité předávání příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh   40

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40) S ohledem na vývoj na trzích úvěru na nemovitosti určené k bydlení včetně řady dostupných produktů by Komise měla být zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, aby pozměnila obsah standardních informačních bodů, které se vyskytují v reklamě, obsah a formu evropského standardizovaného informačního přehledu (ESIS), obsah informací zveřejňovaných zprostředkovateli úvěru, vzorec a předpoklady pro výpočet roční procentní sazby nákladů a kritéria, která by měla být zohledněna při posuzování bonity spotřebitele.

vypouští se

Pozměňovací návrh   41

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41) S ohledem na vývoj ekonomických podmínek, jako je inflace a vývoj na trzích smluv o úvěru na nemovitosti určené k bydlení, by Komise měla být zmocněna stanovit minimální peněžní částku pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání nebo srovnatelnou záruku pro zprostředkovatele úvěru přijetím technických standardů regulace.

vypouští se

Pozměňovací návrh   42

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42) Aby bylo usnadněno přeshraniční poskytování služeb finančních zprostředkovatelů, za účelem spolupráce, výměny informací a řešení sporů mezi příslušnými orgány, by příslušnými orgány odpovědnými za povolení činnosti zprostředkovatelů úvěru a dohled nad nimi měly být ty, které vystupují pod záštitou EBA, jak je stanoveno v čl. 4 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví).

vypouští se

Pozměňovací návrh   43

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(43) Evropský parlament a Rada by měly proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit případné námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady by mělo být možno prodloužit tuto lhůtu o jeden měsíc v případě, že se jedná o oblasti významného zájmu. Evropský parlament a Rada by rovněž měly mít možnost oznámit ostatním institucím svůj záměr nevyslovit námitky.

(43) Evropský parlament a Rada by měly proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit případné námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne oznámení. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady by mělo být možno prodloužit tuto lhůtu o tři měsíce v případě, že se jedná o oblasti významného zájmu. Evropský parlament a Rada by rovněž měly mít možnost oznámit ostatním institucím svůj záměr nevyslovit námitky.

Pozměňovací návrh   44

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(44) Účinné fungování této směrnice bude třeba přezkoumat, stejně jako pokrok při vytváření vnitřního trhu s vysokou úrovní ochrany spotřebitele v oblasti smluv o úvěru na nemovitosti určené k bydlení. Komise by proto měla tuto směrnici přezkoumat pět let po lhůtě stanovené k jejímu provedení. Přezkum by měl mimo jiné obsáhnout analýzu vývoje trhu pro neúvěrové instituce poskytující smlouvy o úvěru na nemovitosti určené k bydlení a posouzení potřeby dalších opatření včetně jednotného pasu pro tyto neúvěrové instituce, šetření nezbytnosti zavádět nároky a závazky na dobu po uzavření smluv a posouzení toho, zda je rozšíření působnosti směrnice na poskytování úvěrů malým podnikům odůvodněné.

(44) Účinné fungování této směrnice bude třeba přezkoumat, stejně jako pokrok při vytváření vnitřního trhu s vysokou úrovní ochrany spotřebitele v oblasti smluv o úvěru na nemovitosti určené k bydlení. Komise by proto měla tuto směrnici přezkoumat pět let po lhůtě stanovené k jejímu provedení. Přezkum by měl mimo jiné obsáhnout posouzení dodržování a dopadu této směrnice, analýzu poskytování smluv o úvěru neúvěrovými institucemi a posouzení potřeby dalších opatření včetně jednotného pasu pro tyto neúvěrové instituce, posouzení toho, zda je působnost i nadále odpovídající a zda je nezbytné přijmout další opatření, aby byla zajištěna sledovatelnost smluv o úvěru zajištěných proti nemovitostem určeným k bydlení.

Pozměňovací návrh   45

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(46) V souladu s bodem 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů jsou členské státy vybízeny k tomu, aby jak pro sebe, tak i v zájmu Unie sestavily vlastní tabulky, z nichž bude co nejvíce patrné srovnání této směrnice s prováděcími opatřeními, a aby tyto tabulky zveřejnily,

(46) V souladu s bodem 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů by členské státy měly sestavit tabulky, z nichž bude patrné srovnání této směrnice s prováděcími opatřeními, a tyto tabulky zveřejnit,

Pozměňovací návrh   46

Návrh směrnice

Článek 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Cílem této směrnice je stanovit rámec pro některé aspekty právních a správních předpisů členských států, který se týká spotřebitelských smluv o úvěru na nemovitosti určené k bydlení a některých aspektů požadavků na obezřetnost a dohled nad zprostředkovateli úvěru a věřiteli.

1. Tato směrnice stanoví rámec pro některé aspekty právních a správních předpisů členských států, který se týká spotřebitelských smluv o úvěru uzavřených se spotřebiteli v souvislosti se spotřebitelskými smlouvami o úvěru zajištěnými zástavním právem k nemovitosti nebo jinak souvisejících s nemovitostmi určenými k bydlení a s nimi spojených požadavků na obezřetnost a dohled.

 

2. Tato směrnice vytváří patřičně harmonizovaný rámec Unie zejména prostřednictvím společného, konzistentního unijního standardu pro výpočet roční procentní sazby nákladů, poskytování předsmluvních informací prostřednictvím jednotného evropského standardizovaného informačního přehledu a povinnosti provést posouzení bonity v souvislosti se smlouvami o úvěru. V dalších oblastech směrnice se vytváří rámec společných minimálních norem.

Pozměňovací návrh   47

Návrh směrnice

Článek 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na tyto smlouvy o úvěru:

1. Tato směrnice se vztahuje na:

a) smlouvy o úvěru, které jsou zajištěny zástavním právem k nemovitosti nebo jiným srovnatelným zajištěním běžně používaným v členském státě na nemovitý majetek nebo které jsou zajištěny právem souvisejícím s nemovitým majetkem;

a) smlouvy o úvěru, které jsou zajištěny zástavním právem k nemovitosti nebo jiným srovnatelným zajištěním běžně používaným v členském státě na nemovitý majetek nebo které jsou zajištěny právem souvisejícím s nemovitým majetkem;

b) smlouvy o úvěru, jejichž účelem je nabytí nebo zachování vlastnických práv k pozemku nebo ke stávající nebo projektované obytné budově;

b) smlouvy o úvěru, jejichž účelem je nabytí nebo zachování vlastnických práv k pozemku nebo ke stávající nebo projektované obytné budově;

c) smlouvy o úvěru, jejichž účelem je renovace nemovitosti určené k bydlení, kterou určitá osoba vlastní nebo chce získat, které nejsou předmětem směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008.

c) smlouvy o úvěru, jejichž účelem je renovace nemovitosti určené k bydlení, kterou určitý spotřebitel vlastní nebo chce získat.

 

1a. Členské státy, které již uplatnily směrnici 2008/48/ES v plném rozsahu na smlouvy o úvěru v působnosti odst. 1 písm. c), mohou na takové půjčky, které nespadají do působnosti odst. 1 písm. a), i nadále uvedenou směrnici uplatňovat po dobu pěti let od ...*.

 

Členské státy, ve kterých byl před ...* zaveden informační přehled splňující přinejmenším tytéž požadavky na informace, jako jsou požadavky uvedené v příloze II, mohou pro účely článku 9a týkajícího se předsmluvních informací takový přehled i nadále používat po dobu pěti let od ...*.

2. Tato směrnice se nevztahuje na:

2. Tato směrnice se nevztahuje na:

a) smlouvy o úvěru, které budou nakonec splaceny z výnosů z prodeje nemovitosti;

a) smlouvy o úvěru, u kterých věřitel přispívá paušální částkou, pravidelnými splátkami nebo jinou formou čerpání úvěru oplátkou za částku získanou prodejem nemovitosti určené k bydlení nebo práva k nemovitosti určené k bydlení; a nebude požadovat plné splacení úvěru, nežli dojde k jedné nebo více specifikovaných událostí v životě, které specifikují členské státy, pokud nedojde k porušení smluvních povinností, které věřiteli umožňuje danou smlouvu o úvěru ukončit;

b) smlouvy o úvěru, kde úvěr nabízí zaměstnavatel svým zaměstnancům v rámci druhotné činnosti a kde smlouva o úvěru je bezúročná nebo s ročními procentními sazbami nákladů nižšími, než jsou sazby převažující na trhu a které nejsou obecně nabízeny veřejnosti.

b) smlouvy o úvěru, kde úvěr nabízí zaměstnavatel svým zaměstnancům v rámci druhotné činnosti a kde smlouva o úvěru je bezúročná nebo s ročními procentními sazbami nákladů nižšími, než jsou sazby převažující na trhu a které nejsou obecně nabízeny veřejnosti;

 

ba) smlouvy o úvěru, kterými se odkládají splátky u smluv o úvěru na dobu nepřesahující 6 měsíců, pokud výpůjční úroková sazba za odklad splácení nepřesahuje smluvní úrokovou sazbu, pokud spotřebitel souhlasí s tím, že bude vyňat z působnosti této směrnice;

 

bb) smlouvy o úvěru s možností přečerpání, pokud spotřebitel souhlasí s tím, že bude vyňat z působnosti ustanovení této směrnice;

 

bc) smlouvy o úvěru, kde je úvěr poskytnut bez úroků a jakýchkoli jiných poplatků, a smlouvy o úvěru, podle jejichž podmínek musí být úvěr splacen do tří měsíců a platí se pouze zanedbatelné poplatky;

 

bd) smlouvy o úvěru, které jsou výsledkem urovnání dosaženého před soudem nebo jiným orgánem stanoveným zákonem.

 

2a. Členské státy mohou

 

a) upustit od uplatňování ustanovení článků 7 až 9a, článku 11 a přílohy II v případě smluv o úvěru v celkové hodnotě přesahující 2 miliony EUR;

 

b) rozhodnout, že některé nebo všechny články této směrnice se nepoužijí na smlouvy o úvěru v případě, že spotřebitel nebo jeho spřízněná osoba nebude danou nemovitost užívat k bydlení, pokud spotřebitel souhlasí s tím, že bude vyňat z působnosti ustanovení této směrnice;

 

c) rozhodnout, že některé či všechny články této směrnice se na smlouvy o úvěru nevztahují v případě, že úvěr má být splacen do 12 měsíců a věřitel souhlasí s tím, že bude vyňat z působnosti ustanovení této směrnice;

 

d) rozhodnout, že některé nebo všechny články této směrnice se nevztahují na smlouvy o úvěru, které se vztahují k bezplatně odloženém splacení stávajícího dluhu, pokud spotřebitel souhlasí s tím, že bude vyňat z působnosti této směrnice;

 

2b. Členské státy mohou vyjmout z působnosti této směrnice – za předpokladu, že je zaveden rovnocenný rámec, který zajistí, že budou spotřebitelům o smlouvách o úvěru včas poskytnuty úplné informace – tyto smlouvy:

 

a) smlouvy o úvěru související s půjčkami poskytovanými omezenému okruhu veřejnosti na základě právního předpisu pro účely obecného zájmu a bezúročně nebo s nižšími úrokovými sazbami než ty, které převažují na trhu, nebo na základě jiných podmínek, jež jsou pro spotřebitele výhodnější než podmínky převažující na trhu, a s úrokovými sazbami, které nejsou vyšší než ty, které převažují na trhu;

 

b) smlouvy o úvěru, u nichž je věřitelem organizace v působnosti čl. 2 odst. 5 směrnice 2008/48/ES.

 

______________

 

* Úř. věst.: vložte prosím den vstupu této směrnice v platnost.

Pozměňovací návrh   48

Návrh směrnice

Článek 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely této směrnice se použijí tyto definice:

Pro účely této směrnice se použijí tyto definice:

a) „spotřebitelem“ se rozumí spotřebitel podle definice v čl. 3 písm. a) směrnice 2008/48/ES;

a) „spotřebitelem“ se rozumí spotřebitel podle definice v čl. 3 písm. a) směrnice 2008/48/ES;

b) „věřitelem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která v rámci své živnosti, podnikání nebo povolání poskytuje nebo slibuje poskytnout úvěr ve smyslu článku 2;

b) „věřitelem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která v rámci své živnosti, podnikání nebo povolání poskytuje nebo slibuje poskytnout úvěr ve smyslu článku 2;

c) „smlouvou o úvěru“ se rozumí smlouva, na jejímž základě věřitel přímo nebo prostřednictvím zprostředkovatele úvěru poskytuje nebo slibuje poskytnout spotřebiteli úvěr ve smyslu článku 2 ve formě odložené platby, půjčky nebo jiného podobného finančního ujednání;

c) „smlouvou o úvěru“ se rozumí smlouva, na jejímž základě věřitel přímo nebo prostřednictvím zprostředkovatele úvěru poskytuje nebo slibuje poskytnout spotřebiteli úvěr ve smyslu článku 2 ve formě odložené platby, půjčky nebo jiného podobného finančního ujednání;

d) „doplňkovou službou“ se rozumí finanční služba nabízená spotřebiteli věřitelem nebo zprostředkovatelem úvěru v souvislosti se smlouvou o úvěru;

d) „doplňkovou službou“ se rozumí služba nabízená spotřebiteli věřitelem nebo zprostředkovatelem úvěru v souvislosti se smlouvou o úvěru;

e) „zprostředkovatelem úvěru“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nevystupuje jako věřitel a která v rámci své živnosti, podnikání nebo povolání za odměnu, která může mít peněžitou podobu anebo jakoukoli jinou dohodnutou finanční podobu:

e) „zprostředkovatelem úvěru“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nevystupuje jako věřitel nebo notář a která v rámci své živnosti, podnikání nebo povolání za odměnu, která může mít peněžitou podobu anebo jakoukoli jinou dohodnutou finanční podobu:

i) nabízí spotřebitelům smlouvy o úvěru ve smyslu článku 2,

i) předkládá nebo nabízí spotřebitelům smlouvy o úvěru,

ii) pomáhá spotřebitelům v souvislosti s uzavřením smluv o úvěru ve smyslu článku 2 prováděním jiných přípravných prací, než jsou činnosti uvedené v bodě i),

ii) pomáhá spotřebitelům v souvislosti s uzavřením smluv o úvěru prováděním jiných přípravných prací a/nebo administrativní činnosti, než jsou činnosti uvedené v bodě i),

iii) uzavírá se spotřebiteli jménem věřitele smlouvy o úvěru ve smyslu článku 2.

iii) uzavírá se spotřebiteli jménem věřitele smlouvy o úvěru; nebo

 

iiia) poskytuje poradenské služby.

f) „vázaným zprostředkovatelem úvěru“ se rozumí jakýkoli zprostředkovatel úvěru, který vystupuje jménem pouze jednoho věřitele nebo jedné skupiny a na jeho/její plnou odpovědnost;

f) „vázaným zprostředkovatelem úvěru“ se rozumí jakýkoli zprostředkovatel úvěru, který vystupuje jménem jednoho nebo více věřitelů nebo skupin a na jeho/jejich plnou odpovědnost;

g) „skupinou“ se pro účely této směrnice rozumí věřitelé, kteří jsou sdruženi za účelem konsolidované závěrky podle definice ve směrnici 83/349/EHS;

g) „skupinou“ se pro účely této směrnice rozumí věřitelé, kteří jsou sdruženi za účelem konsolidované závěrky podle definice ve směrnici 83/349/EHS;

h) „úvěrovou institucí“ se rozumí úvěrové instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 směrnice 2006/48/ES;

h) „úvěrovou institucí“ se rozumí úvěrové instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 směrnice 2006/48/ES;

i) „neúvěrovou institucí“ se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která v rámci své živnosti, podnikání nebo povolání poskytuje nebo slibuje poskytnout úvěr ve smyslu článku 2 a není úvěrovou institucí;

i) „neúvěrovou institucí“ se rozumí jakýkoli věřitel, který není úvěrovou institucí;

j) „pracovníky“ se rozumí všichni zaměstnanci věřitele nebo zprostředkovatele úvěru, kteří přicházejí do styku se spotřebiteli a kteří se zabývají činnostmi, jež jsou předmětem této směrnice;

j) „pracovníky“ se rozumí:

 

i) všechny fyzické osoby pracující pro věřitele, zprostředkovatele úvěru nebo jmenovaného zástupce, které se zabývají činnostmi nebo přicházejí do styku se spotřebiteli při činnostech, jež jsou předmětem této směrnice; nebo

 

ii) všechny fyzické osoby, které přímo řídí osoby uvedené v bodě i) nebo na ně dohlížejí.

k) „celkovými náklady úvěru pro spotřebitele“ se rozumí celkové náklady úvěru pro spotřebitele, jak je stanoveno v čl. 3 písm. g) směrnice 2008/48/ES;

k) „celkovými náklady úvěru pro spotřebitele“ se rozumí celkové náklady úvěru pro spotřebitele, jak je stanoveno v čl. 3 písm. g) směrnice 2008/48/ES, včetně ocenění nemovitosti, ale bez poplatků za zápis zástavního práva k nemovitosti nebo jiného srovnatelného zajištění;

l) „celkovou částkou splatnou spotřebitelem“ se rozumí celková částka splatná spotřebitelem, jak je stanoveno v čl. 3 písm. h) směrnice 2008/48/ES;

l) „celkovou částkou splatnou spotřebitelem“ se rozumí celková částka splatná spotřebitelem, jak je stanoveno v čl. 3 písm. h) směrnice 2008/48/ES;

m) „roční procentní sazbou nákladů“ se rozumí celkové náklady úvěru pro spotřebitele vyjádřené jako roční procento celkové výše úvěru, případně včetně nákladů podle čl. 12 odst. 2;

m) „roční procentní sazbou nákladů“ se rozumí celkové náklady úvěru pro spotřebitele vyjádřené jako roční procento celkové výše úvěru, případně včetně nákladů podle čl. 12 odst. 2;

n) „výpůjční úrokovou sazbou“ se rozumí výpůjční úroková sazba v souladu s čl. 3 písm. j) směrnice 2008/48/ES;

n) „výpůjční úrokovou sazbou“ se rozumí výpůjční úroková sazba v souladu s čl. 3 písm. j) směrnice 2008/48/ES;

o) „posouzením bonity“ se rozumí hodnocení schopnosti spotřebitele dostát svým závazkům z úvěru;

o) „posouzením bonity“ se rozumí hodnocení perspektivy, že dlužnické závazky vyplývající ze smlouvy o úvěru budou splaceny;

p) „trvalým nosičem“ se rozumí trvalý nosič v souladu s čl. 3 písm. m) směrnice 2008/48/ES;

p) „trvalým nosičem“ se rozumí trvalý nosič v souladu s čl. 3 písm. m) směrnice 2008/48/ES;

q) „domovským členským státem“ se rozumí

q) „domovským členským státem“ se rozumí

i) členský stát, v němž osoba pobývá a v němž vykonává činnost, je-li věřitel nebo zprostředkovatel úvěru fyzickou osobou,

i) členský stát, v němž věřitel nebo zprostředkovatel úvěru, který je fyzickou osobou, ústředí;

ii) členský stát, v němž má osoba sídlo, nebo jestliže podle vnitrostátních předpisů nemá žádné sídlo, členský stát, v něž má ústředí, je-li věřitel nebo zprostředkovatel úvěru právnickou osobou,

ii) členský stát, v němž má osoba sídlo, nebo jestliže podle vnitrostátních předpisů nějaké sídlo, členský stát, v němž má sídlo a ústředí, je-li věřitel nebo zprostředkovatel úvěru právnickou osobou,

r) „hostitelským členským státem“ se rozumí členský stát, v němž má věřitel nebo zprostředkovatel úvěru pobočku nebo v němž poskytuje služby.

r) „hostitelským členským státem“ se rozumí členský stát, v němž má věřitel nebo zprostředkovatel úvěru pobočku nebo v němž poskytuje služby.

 

ra) „poradenskými službami“ se rozumí poskytování individuálních doporučení spotřebiteli ohledně jedné či více transakcí týkajících se smlouvy o úvěru, přičemž jde o činnost, která je oddělena od poskytnutí úvěru;

 

rb) „nemovitostí určenou k bydlení“ se rozumí nemovitost, která slouží především k bydlení;

 

rc) „odhadcem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která v rámci své obchodní, podnikatelské nebo profesní činnosti provádí oceňování nemovitostí určených k bydlení nebo oceňování pozemků, na nichž se tyto nemovitosti určené k bydlení nacházejí, nebo by se mohly nacházet;

 

rd) „vázaným prodejem“ se rozumí situace, kdy se s úvěrovou smlouvou nabízí v jednom balíčku i jedna nebo více doplňkových služeb, bez níž/nichž zákazník nemá možnost tuto úvěrovou smlouvu uzavřít;

 

re) „spojováním produktů/služeb“ se rozumí situace, kdy se s úvěrovou smlouvou nabízí v jednom balíčku i jedna nebo více doplňkových služeb, přičemž je daná smlouva o úvěru spotřebiteli poskytována také samostatně, nikoli však nutně za stejných podmínek jako při nabídce ve spojení s doplňkovými službami;

 

rf) „celkovou výší úvěru“ se rozumí strop nebo souhrn všech částek, jež jsou dány k dispozici podle úvěrové smlouvy, bez ohledu na to, zda jsou tyto částky vyplaceny spotřebiteli nebo třetí osobě;

 

rg) „úvěrem v cizí měně“ se rozumí úvěr, který:

 

i) je denominován v jiné měně než v měně, v níž spotřebitel dostává příjem nebo v níž má většinu aktiv, z nichž má být půjčka splácena; nebo

 

ii) je denominován v jiné měně než v měně členského státu, v němž má spotřebitel bydliště;

 

rh) „úvěrem s variabilní úrokovou sazbou“ se rozumí smlouva o úvěru, u které se výpůjční úroková sazba pro část smlouvy nebo celou smlouvu nestanoví pouze pevnou procentní sazbou dohodnutou při uzavírání smlouvy o úvěru a obvykle vychází z pohybu dohodnutého indexu nebo referenční sazby bez ohledu na spodní nebo horní mez jejich vývoje.

Pozměňovací návrh   49

Návrh směrnice

Článek 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy určí příslušné orgány oprávněné k tomu, aby zajistily provádění této směrnice, a zajistí, aby měly veškeré pravomoci nezbytné k výkonu jejich povinností.

1. Členské státy určí příslušné vnitrostátní orgány oprávněné k tomu, aby zajistily provádění této směrnice a kontrolu jejího provádění, a zajistí, aby měly veškeré pravomoci provádět šetření a ukládat sankce a zdroje nezbytné k účinnému a účelnému výkonu jejich povinností.

Členské státy zajistí, aby příslušnými orgány určenými k zajištění provádění článků 18, 19, 20 a 21 této směrnice byly některé z příslušných orgánů stanovených v čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví).

2. Členské státy zajistí, aby příslušnými orgány určenými k zajištění provádění článků 18, 19, 19a, 20, 21, 22, 22a a 23 této směrnice byly

 

i) jeden z příslušných orgánů uvedených v čl. 4 bodě 2 nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví); nebo

 

ii) jiné vnitrostátní orgány, jestliže vnitrostátní právní či správní předpisy vyžadují, aby tyto orgány, kdykoli je to nutné, s orgány uvedenými v bodě i) spolupracovaly při plnění svých úkolů podle této směrnice.

Členské státy informují Komisi o určení příslušných orgánů a uvedou jakékoli rozdělení jejich povinností mezi různé příslušné orgány.

3. Členské státy informují Komisi a orgán EBA o určení příslušných orgánů a uvedou jakékoli rozdělení jejich povinností mezi různé příslušné orgány. Komise nejméně jednou ročně zveřejní seznam příslušných orgánů uvedených v odstavci 1 v Úředním věstníku Evropské unie a na své internetové stránce jej průběžně aktualizuje.

2. Existuje-li na jeho území více než jeden příslušný orgán, zajistí členský stát úzkou spolupráci těchto orgánů, aby mohly účinně plnit své úkoly.

4. Existuje-li na jeho území více než jeden příslušný orgán, zajistí členský stát úzkou spolupráci mezi nimi i spolupráci s orgánem EBA, aby mohly účinně plnit své úkoly.

 

5. Členské státy zavedou postupy shromažďování a výměny informací od těchto orgánů, zejména pro účely uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika1 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1176/2011 ze dne 24. listopadu 2011 o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy2.

 

______________

 

1 Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 1.

 

2 Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 25.

Pozměňovací návrh   50

Návrh směrnice

Kapitola 1 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Kapitola 1a

 

Finanční vzdělávání

 

Článek 4a

 

Finanční vzdělávání spotřebitelů

 

1. Členské státy zajistí, aby byla zavedena opatření na podporu vzdělávání spotřebitelů se zaměřením na odpovědné sjednávání úvěrů a spravování dluhu, zejména s ohledem na smlouvy o úvěru.

 

2. Všichni, kdo si kupují první nemovitost, obdrží dokumenty s jasnými informacemi a informace o další pomoci ze strany organizací na ochranu spotřebitele a vnitrostátních orgánů dohledu.

 

3. Členské státy zajistí, aby byly všechny zúčastněné strany odpovídajícím způsobem zapojeny do koncipování podoby a vypracovávání opatření uvedených v tomto článku.

Pozměňovací návrh   51

Návrh směrnice

Článek 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby v průběhu poskytování a zprostředkování úvěru nebo poradenství o něm, případně doplňkových služeb spotřebitelům, věřitel nebo zprostředkovatel úvěru jednal čestně, přiměřeně a profesionálně v nejlepším zájmu spotřebitele.

1. Členské státy vyžadují, aby v průběhu vytváření, poskytování a zprostředkování úvěru, případně doplňkových služeb spotřebitelům, nebo při plnění smlouvy o úvěru věřitel nebo zprostředkovatel úvěru jednal čestně, přiměřeně, transparentně a profesionálně a aby patřičně zohlednil práva a zájmy spotřebitele. V rámci toho je třeba učinit veškeré potřebné kroky s cílem vyhovět potřebám a situaci spotřebitele, a to s přihlédnutím ke všem relevantním informacím o specifické situaci každého spotřebitele a k jakémukoli specifickému požadavku, o němž spotřebitel informoval.

2. Členské státy zajistí, aby způsob, jakým věřitelé odměňují své pracovníky a příslušné zprostředkovatele úvěru, a způsob, jakým zprostředkovatelé úvěru odměňují své pracovníky, nebránil dodržení závazku jednat v nejlepším zájmu spotřebitele, jak je stanoveno v odstavci 1.

2. Členské státy zajistí, aby způsob, jakým věřitelé odměňují své pracovníky a zprostředkovatele úvěru, a způsob, jakým zprostředkovatelé úvěru odměňují své pracovníky a jmenované zástupce, nebránil dodržení závazku stanoveného v odstavci 1.

 

2a. Členské státy zejména zajistí, aby odměna pracovníků odpovědných za posuzování bonity odpovídala zásadám odměňování osob podstupujících riziko uvedeným v příloze V oddílu 11 bodě 23 písm. a) a b) směrnice 2006/48/ES a nezávisela na počtu nebo podílu kladně vyřízených žádostí;

 

2b. Členské státy zajistí, aby v případě, že věřitelé, zprostředkovatelé úvěrů nebo jmenovaní zástupci poskytují poradenské služby, nebyla struktura odměňování pracovníků vykonávajících tuto činnost na újmu jejich schopnosti dát objektivní doporučení, a zejména aby se výsledky těchto poradenských služeb neodvíjely od úspěšnosti jednotlivých produktů nebo plnění stanovených cílů tržeb.

Pozměňovací návrh   52

Návrh směrnice

Článek 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Minimální požadavky na odbornou způsobilost

Minimální požadavky na znalosti a odbornou způsobilost

1. Domovské členské státy zajistí, aby

1. Členské státy zajistí, aby věřitelé a zprostředkovatelé úvěru od svých pracovníků vyžadovali příslušnou úroveň znalostí a odborné způsobilosti v oblasti navrhování produktu, nabízení nebo zprostředkovávání smluv o úvěru, poradenství k nim nebo jejich poskytování. Pokud uzavření smlouvy o úvěru zahrnuje i související doplňkovou službu, musí mít tito pracovníci také příslušné znalosti a odbornou způsobilost týkající se dané doplňkové služby, včetně předpokladů, které vyžadují právní předpisy upravující danou oblast.

a) pracovníci věřitelů a zprostředkovatelů úvěru měli příslušnou úroveň znalostí a odborné způsobilosti v oblasti nabízení nebo poskytování smluv o úvěru ve smyslu článku 2 nebo v oblasti zprostředkování úvěrů, jak je stanoveno v čl. 3 písm. e). Tam, kde uzavření smlouvy o úvěru zahrnuje i související doplňkovou službu, zvláště investiční nebo pojistné služby, musí mít pracovníci rovněž příslušné znalosti a odbornou způsobilost v oblasti uvedené doplňkové služby, aby vyhověli požadavkům stanoveným v článku 19 směrnice 2004/39/ES a článku 4 směrnice 2002/92/ES;

 

b) fyzické osoby podléhající řízení věřitelů nebo zprostředkovatelů úvěru, které jsou odpovědné za zprostředkování, poradenství nebo schvalování smlouvy o úvěru nebo se jej účastní, měly příslušné znalosti a odbornou způsobilost v oblasti smluv o úvěru;

 

c) věřitelé a zprostředkovatelé úvěru byli sledováni s cílem posoudit, zda požadavky uvedené v odst. 1 písm. a) a b) jsou trvale plněny.

 

2. Domovské členské státy zajistí, aby příslušná úroveň znalostí a odborné způsobilosti vycházela z uznávaných kvalifikací nebo praxe.

2. Členské státy stanoví minimální požadavky na znalosti a odbornou způsobilost pracovníků věřitelů, zprostředkovatelů úvěru a jmenovaných zástupců v souladu se zásadami uvedenými v příloze III.

 

2a. Poskytuje-li věřitel nebo zprostředkovatel úvěru své služby na území jednoho nebo více jiných členských států

 

i) prostřednictvím pobočky, odpovídá za stanovení minimálních požadavků na znalosti a odbornou způsobilost pracovníků pobočky hostitelský členský stát;

 

ii) na základě volného pohybu služeb, odpovídá za zjištění, zda jsou dodržovány minimální požadavky na znalosti a odbornou způsobilost pracovníků v souladu s přílohou III, domovský členský stát, s výjimkou požadavků uvedených v příloze III bodě 1 písm. a), b), c), e), f), h) a v bodech 2 a 3, kdy tuto skutečnost zjišťuje hostitelský členský stát.

 

2b. Osoby uvedené v odstavci 1 jsou povinny se neustále odborně vzdělávat, aby si aktualizovaly a udržovaly své znalosti a odbornou způsobilost.

3. Domovské členské státy zveřejní kritéria, která stanovily pro pracovníky zprostředkovatelů úvěru nebo pracovníky věřitelů, aby splňovali požadavky na svou odbornou způsobilost. Tato kritéria obsahují seznam všech uznávaných kvalifikací.

 

4. Komisi se udělují přenesené pravomoci v souladu s článkem 26 a v souladu s podmínkami uvedenými v článku 27 a 28, aby specifikovala požadavky stanovené v odstavci 1 a 2 tohoto článku a zvláště nezbytné požadavky na příslušné znalosti a odbornou způsobilost.

 

Pozměňovací návrh   53

Návrh směrnice

Čl. 8. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

První pododstavec se nepoužije, pokud vnitrostátní právní předpisy vyžadují, aby v reklamách týkajících se úvěrových smluv, které neuvádějí úrokovou sazbu ani jakékoli údaje o nákladech úvěru pro spotřebitele ve smyslu prvního pododstavce, byla uváděna roční procentní sazba nákladů.

Odůvodnění

Sladění s čl. 4 odst. 1 směrnice o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   54

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Standardní informace musí pomocí reprezentativního příkladu jasně, výstižně a zřetelně specifikovat následující údaje:

2. Standardní informace musí pomocí reprezentativního příkladu jasně, výstižně a zřetelně specifikovat:

Odůvodnění

Sladění s čl. 4 odst. 2 směrnice o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   55

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) že inzerovaným produktem je smlouva o úvěru a případně že je zajištěna buď zástavním právem k nemovitosti nebo jiným srovnatelným zajištěním běžně používaným v členském státě na nemovitosti určené k bydlení, nebo právem souvisejícím s nemovitostí určenou k bydlení;

vypouští se

Odůvodnění

Hypotéky se obvykle neprodávají přímo na základě inzerátu. Průzkum trhu ukazuje, že spotřebitelé si z reklamy na hypoteční úvěry zapamatují velmi málo, takže je účinnější zaměřit se na několik hlavních zásad.

Pozměňovací návrh   56

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) výpůjční úrokovou sazbu, přičemž se uvede, zda je fixní, variabilní nebo obojí, spolu s údaji o veškerých poplatcích zahrnutých v celkových nákladech úvěru pro spotřebitele;

c) výpůjční úrokovou sazbu, přičemž se uvede, zda je fixní, variabilní nebo obojí, spolu s údaji o veškerých poplatcích zahrnutých v celkových nákladech úvěru pro spotřebitele; roční procentní sazba nákladů musí být v reklamním materiálu uvedena alespoň stejně zřetelně jako ostatní číselné údaje;

Pozměňovací návrh   57

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) dobu trvání smlouvy o úvěru;

f) případnou dobu trvání smlouvy o úvěru;

Odůvodnění

Sladění s čl. 4 odst. 2 písm. f) směrnice o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   58

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) výši splátek;

g) popřípadě výši splátek;

Odůvodnění

Sladění s čl. 4 odst. 2 písm. f) směrnice o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   59

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) celkovou částku splatnou spotřebitelem;

vypouští se

Pozměňovací návrh   60

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) případně varování týkající se rizika ztráty nemovitého majetku v případě nedodržení závazků spojených se smlouvou o úvěru, pokud je úvěr zajištěn buď zástavním právem k nemovitosti nebo jiným srovnatelným zajištěním běžně používaným v členském státě na nemovitosti určené k bydlení, nebo právem souvisejícím s nemovitostí určenou k bydlení.

vypouští se

Odůvodnění

Pro reklamu příliš obsáhlé, a tudíž v rozporu s představou o svéprávném spotřebiteli.

Pozměňovací návrh   61

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Standardní informace musí být snadno čitelné nebo jasně slyšitelné, podle toho jaké médium je k reklamě a marketingu užito.

Standardní informace musí být snadno čitelné nebo jasně slyšitelné, podle toho jaké médium je k reklamě a marketingu užito.

 

Veškeré informace poskytované prostřednictvím reklamy musí být v souladu s použitým reprezentativním příkladem.

 

Členské státy přijmou kritéria pro stanovení reprezentativního příkladu.

Pozměňovací návrh   62

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Komisi se udělují přenesené pravomoci v souladu s článkem 26 a v souladu s podmínkami uvedenými v článku 27 a 28, aby dále specifikovala seznam standardních informačních bodů obsažených v reklamě.

vypouští se

Komise při přijímání těchto aktů v přenesené pravomoci zejména mění, pokud je to nezbytné, seznam standardních informačních bodů uvedených v odst. 2 písm. a) až i) tohoto článku.

 

Pozměňovací návrh   63

Návrh směrnice

Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 8a

 

Vázání a s tím související nekalé obchodní praktiky

 

1. Členské státy povolí spojování produktů, nikoli však jejich vázání.

 

2. Bez ohledu na odstavec 1 mohou členské státy povolit postupy vázání v případě, že věřitelé požadují otevření nebo zachování platebního účtu nebo sjednání spořicího produktu, pokud jde o nedílnou součást úvěru nebo je-li jeho jediným účelem shromažďovat prostředky na splácení nebo obsluhu úvěru, nebo uzavřít samostatnou smlouvu společně se smlouvou o úvěru s podílem na hodnotě nemovitosti. Členské státy dále umožní věřitelům vyžadovat od spotřebitelů, aby měli náležité pojištění, a odmítnout poskytnout úvěr, pokud nemá spotřebitel pojištění s podobnými charakteristikami jako pojištění, které nabízí pojišťovna doporučovaná věřitelem.

Pozměňovací návrh   64

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby všeobecné informace o smlouvách o úvěru byly věřitelem, případně zprostředkovatelem úvěru stále zpřístupněny na trvalém nosiči nebo v elektronické podobě.

Členské státy zajistí, aby věřitel poskytoval kdykoli přístup k všeobecným informacím o smlouvách o úvěru přístupnou a srozumitelnou formou na jiném trvalém nosiči nebo na žádost v elektronické podobě, a pokud se jedná o přímý prodej, aby takové informace věřitel a případně zprostředkovatel úvěru předal spotřebiteli.

Odůvodnění

Není jasné, kdo odpovídá za vypracování tohoto dokumentu. Zprostředkovatelé úvěru nemusí mít nutně přístup ke všem uvedeným informacím. Mělo by proto odpovědností věřitele poskytnout tyto informace zprostředkovateli nebo – pokud je věřitel distribuuje přímo – přímo spotřebiteli.

Pozměňovací návrh   65

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) formy záruky;

c) formy záruky, včetně toho, že se objekt sloužící k zajištění může nacházet v jiném členském státě;

Pozměňovací návrh   66

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) orientační příklad celkových nákladů úvěru pro spotřebitele a roční procentní sazbu nákladů;

g) reprezentativní příklad celkových nákladů úvěru pro spotřebitele a roční procentní sazbu nákladů;

Pozměňovací návrh   67

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga) upozornění na možné další náklady, například v souvislosti s vkladem zástavního práva nebo s jinými srovnatelnými způsoby zajištění;

Pozměňovací návrh   68

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) zda existuje možnost předčasného splacení a případně popis podmínek spojených s předčasným splacením;

i) popis podmínek spojených s předčasným splacením;

Pozměňovací návrh   69

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k) podrobnosti, jak získat informace o daňové úlevě na úrok spojený se smlouvou o úvěru nebo o ostatních veřejných podporách.

vypouští se

Odůvodnění

Povinnost uvádět tyto podrobnosti je v rozporu s představou o svéprávném spotřebiteli a mohla by navíc představovat překážku pro vnitřní trh. Také se tím znění směrnice uvádí do souladu se směrnicí o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   70

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 – psím. k a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ka) V případě smlouvy o úvěru, podle které platby spotřebitele nevedou k okamžitému odpovídajícímu umořování celkové výše úvěru, a místo toho jsou použity pro tvorbu kapitálu po dobu a za podmínek, jež jsou stanoveny v úvěrové smlouvě nebo v doplňkové smlouvě, uvádějí předsmluvní informace požadované podle odstavce 2 jasně a výstižně, že tyto smlouvy o úvěru zaručují splacení celkové částky úvěru čerpané podle smlouvy o úvěru, pouze je-li tato záruka poskytnuta.

Odůvodnění

Sladění s čl. 5 odst. 5 směrnice o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   71

Návrh směrnice

Čl. 9 – odstavce 2 až 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby věřitel a případně zprostředkovatel úvěru neprodleně poté, co spotřebitel dodal nezbytné informace o svých potřebách, finanční situaci a preferencích v souladu s článkem 14, poskytl spotřebiteli individuální informace nutné k porovnání dostupných úvěrů na trhu, posouzení jejich dopadů a přijetí informovaného rozhodnutí, zda uzavřít smlouvu o úvěru. Tyto informace se poskytují na papíře nebo na jiném trvalém nosiči prostřednictvím evropského standardizovaného informačního přehledu („ESIS“) uvedeného v příloze II.

vypouští se

Členské státy zajistí, že pokud je spotřebiteli předkládána nabídka závazná pro věřitele, musí být doplněna o ESIS. Za takových okolností členské státy zajistí, že smlouva o úvěru nemůže být uzavřena, dokud neměl spotřebitel dostatek času porovnat nabídky, posoudit jejich dopady a přijmout informované rozhodnutí, zda nabídku přijme, bez ohledu na způsob uzavření smlouvy.

 

Má se za to, že věřitel a případně zprostředkovatel úvěru splnil požadavky na poskytnutí informací spotřebiteli před uzavřením smlouvy na dálku ve smyslu článku 3 směrnice 2002/65/ES, pokud poskytl ESIS.

 

Jakékoli další informace, které věřitel nebo případně zprostředkovatel úvěru může poskytnout spotřebiteli, se poskytují v samostatném dokumentu, který lze připojit k ESIS.

 

3. Komisi se udělují přenesené pravomoci v souladu s článkem 26 a v souladu s podmínkami uvedenými v článku 27 a 28, aby změnila standardní informační body stanovené v odstavci 1 tohoto článku a obsah a formát ESIS uvedený v příloze II.

 

Tyto akty v přenesené pravomoci, pokud je to nezbytné, zejména:

 

a) pozměňují seznam standardních informačních bodů uvedený v odstavci 1 tohoto článku;

 

b) zrušují kterýkoli z informačních bodů stanovených v příloze II;

 

c) doplňují seznam informačních bodů stanovený v příloze II;

 

d) pozměňují podobu obsahu ESIS stanovenou v příloze II;

 

e) rozpracovávají pokyny k vyplnění ESIS, jak je stanoveno v příloze II.

 

4. V případě hlasové telefonní komunikace podle čl. 3 odst. 3 směrnice 2002/65/ES musí popis hlavních charakteristik finanční služby, který má být poskytnut v souladu s druhou odrážkou čl. 3 odst. 3 písm. b) uvedené směrnice, obsahovat nejméně body uvedené v části A, oddílech 2, 3, 4 a 5 přílohy II.

 

5. Členské státy zajistí, aby věřitel nebo zprostředkovatel úvěru zdarma poskytl spotřebiteli kopii návrhu smlouvy o úvěru na jeho žádost. Toto ustanovení se nepoužije v případech, kdy věřitel není v okamžiku žádosti ochoten přistoupit k uzavření smlouvy o úvěru se spotřebitelem.

 

Odůvodnění

Sladění s čl. 5 odst. 5 směrnice o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   72

Návrh směrnice

Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 9a

 

Předsmluvní informace

 

1. Členské státy zajistí, aby věřitel a případně zprostředkovatel úvěru nebo jmenovaný zástupce spotřebiteli poskytl individuální informace potřebné k tomu, aby mohl srovnat úvěry, které jsou na trhu k dispozici, posoudit jejich důsledky a učinit informované rozhodnutí, zda smlouvu o úvěru uzavře, a to

 

a) bez zbytečného odkladu poté, co spotřebitel poskytl nezbytné informace o svých potřebách, finanční situaci a preferencích v souladu s článkem 14, a

 

b) v dostatečném předstihu předtím, než je spotřebitel smlouvou o úvěru nebo nabídkou vázán; tyto informace se poskytují bezplatně na papíře nebo na jiném trvalém nosiči prostřednictvím evropského standardizovaného informačního přehledu („ESIS“) uvedeného v příloze II.

 

Členské státy zajistí, že pokud je spotřebiteli předkládána nabídka závazná pro věřitele, musí být předložena na trvalém nosiči a doplněna o ESIS, pokud nebyl poskytnut spotřebiteli dříve nebo pokud jsou vlastnosti nabídky jiné než vlastnosti uvedené v dříve poskytnutém ESIS.

 

2. Členské státy zajistí, aby měl spotřebitel 14 dní na to, aby mohl porovnat nabídky, posoudit jejich dopady a přijmout informované rozhodnutí. Členské státy zajistí, aby tato doba byla považována za dobu, v níž buď nabídka zůstává pro věřitele závazná ještě před podepsáním smlouvy o úvěru, nebo má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez dalších nákladů. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé, pokud chtějí, mohli nabídku přijmout ještě před uplynutím této 14denní lhůty. Členské státy mohou stanovit, že právo odstoupit bude omezeno nebo přestane existovat, pokud spotřebitel učiní jakýkoli krok, v jehož důsledku podle vnitrostátního práva vznikne nebo bude převedeno právo na určitou nemovitost v souvislosti s nebo s využitím prostředků získaných na základě dané smlouvy o úvěru, nebo v případech, kdy je daná smlouva o úvěru podle práva členského státu vytvořena v rámci systému s účastí osoby vykonávající veřejnou funkci nebo pracovníka, který má zákonem stanovenou povinnost být nezávislý a nestranný a který musí tím, že spotřebiteli poskytne individualizované a obsáhlé smluvní a právní informace, zajistit, aby spotřebitel uzavřel smlouvu teprve po pečlivém zvážení právních hledisek a s vědomím rozsahu jejích právních důsledků.

 

Má se za to, že věřitel a případně zprostředkovatel úvěru splnil požadavky na poskytnutí informací spotřebiteli před uzavřením smlouvy na dálku ve smyslu článku 3 směrnice 2002/65/ES, pouze pokud přinejmenším poskytl ESIS ještě před uzavřením smlouvy.

 

Členské státy nesmějí měnit ESIS, ale pokud vyžadují další informace, včetně právních upozornění, které mají být poskytnuty spotřebiteli, mohou být tyto informace připojeny k ESIS.

 

3. Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 26 s cílem pozměnit standardní informační body stanovené v článku 9 a v souvislosti s ESIS uvedeným v příloze II, aby:

 

a) doplnila a aktualizovala seznam informačních bodů stanovený v příloze II;

 

b) aktualizovala podobu obsahu ESIS stanovenou v příloze II;

 

c) doplnila a aktualizovala pokyny pro vyplnění ESIS stanovené v příloze II.

 

4. V případě hlasové telefonní komunikace podle čl. 3 odst. 3 směrnice 2002/65/ES musí popis hlavních charakteristik finanční služby, který má být poskytnut v souladu s čl. 3 odst. 3 písm. b) druhou odrážkou uvedené směrnice, obsahovat nejméně body uvedené v části A, oddílech 2, 3, 4 a 5 přílohy II.

 

5. Členské státy zajistí, aby věřitel nebo zprostředkovatel úvěru zdarma poskytl spotřebiteli na trvalém nosiči kopii návrhu smlouvy o úvěru. Toto ustanovení se nepoužije, pokud věřitel není v okamžiku žádosti ochoten se spotřebitelem smlouvu o úvěru uzavřít.

Pozměňovací návrh   73

Návrh směrnice

Článek 9 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 9b

 

Nabídka a formalizace smlouvy o úvěru

 

V souvislosti s nabídkou a formalizací smlouvy o úvěru se odhadci, společnosti odhadců, notáři, právní poradci či jiní poskytovatelé služeb vybírají na základě vzájemné dohody obou stran.

Pozměňovací návrh   74

Návrh směrnice

Článek 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Před provedením jakékoli ze služeb uvedených v čl. 3 písm. e) poskytne zprostředkovatel úvěru spotřebiteli alespoň následující informace:

1. Členské státy zajistí, že před provedením jakékoli ze služeb uvedených v čl. 3 písm. e) poskytne zprostředkovatel úvěru bezplatně na papíře nebo na jiném trvalém nosiči spotřebiteli alespoň následující informace:

a) totožnost a adresu zprostředkovatele úvěru;

a) totožnost a adresu zprostředkovatele úvěru;

b) rejstřík, v němž je zapsán, a prostředky pro ověření, že je registrován;

b) rejstřík, v němž je zapsán, popřípadě registrační číslo, a prostředky pro ověření, že je registrován;

c) pokud vystupuje jako vázaný zprostředkovatel úvěru, informuje o této skutečnosti a na žádost spotřebitele uvede jména věřitele/věřitelů, pro které pracuje;

c) pokud je vázán k jednomu či více věřitelům, informuje o této skutečnosti a uvede jména věřitele/věřitelů, pro které pracuje;

d) zda u daného věřitele drží přímo nebo nepřímo více než 10 % hlasovacích práv nebo základního kapitálu;

d) zda nabízí poradenství, a pokud ano, uvede případy, kdy je poskytování této služby povinné v souladu s článkem 17;

e) zda daný věřitel nebo mateřský podnik daného věřitele u daného zprostředkovatele úvěru drží přímo nebo nepřímo více než 10 % hlasovacích práv nebo základního kapitálu;

 

f) případný poplatek splatný spotřebitelem zprostředkovateli úvěru za jeho služby;

e) případný poplatek splatný spotřebitelem zprostředkovateli úvěru nebo věřiteli za jeho služby nebo údaj, na základě čeho se bude tento poplatek vypočítávat;

g) postupy umožňující spotřebitelům a ostatním zainteresovaným stranám stěžovat si na zprostředkovatele úvěru a případně postupy pro mimosoudní vyřizování stížností a zjednávání nápravy;

f) postupy umožňující spotřebitelům a ostatním zainteresovaným stranám si interně stěžovat a případně postupy pro mimosoudní vyřizování stížností a zjednávání nápravy;

h) v případě nevázaných zprostředkovatelů úvěru o existenci případných provizí splatných věřitelem zprostředkovateli úvěru za jeho služby.

g) v případě nevázaných zprostředkovatelů úvěru o existenci případných provizí nebo jiných pobídek splatných věřitelem zprostředkovateli úvěru za jeho služby.

2. Zprostředkovatelé úvěru, kteří nejsou vázáni, na žádost spotřebitele informují o různé výši provize splatné různými věřiteli poskytujícími smlouvy o úvěru, které jsou spotřebiteli nabízeny. Spotřebitel musí být informován o tom, že má právo vyžádat si tyto informace.

2. Zprostředkovatelé úvěru, kteří nejsou vázáni, na žádost spotřebitele informují o různé výši provize splatné různými věřiteli poskytujícími smlouvy o úvěru, které jsou spotřebiteli nabízeny. Spotřebitel musí být informován o tom, že má právo vyžádat si tyto informace.

3. Komisi se udělují přenesené pravomoci v souladu s článkem 26 a v souladu s podmínkami uvedenými v článku 27 a 28, aby aktualizovala seznam informačních bodů o zprostředkovatelích úvěru, který má být poskytnut spotřebiteli, jak je stanoveno v odstavci 1 tohoto článku.

3. Členské státy zajistí, aby v případě, že má spotřebitel platit zprostředkovateli úvěru za jeho služby poplatek, zprostředkovatel úvěru sdělil tuto skutečnost věřiteli pro účely výpočtu roční procentní sazby nákladů.

Komise zejména při přijímání těchto aktů v přenesené pravomoci pozměňuje, pokud je to nezbytné, informační body uvedené v odstavci 1 tohoto článku.

3a. Jestliže zprostředkovatel úvěru účtuje poplatek a současně od věřitele dostává provizi, vysvětlí spotřebiteli, zda bude, či nebude tato provize zčásti nebo v plné výši od poplatku odečtena.

Komise zejména při přijímání těchto aktů v přenesené pravomoci pozměňuje, pokud je to nezbytné, informační body uvedené v odstavci 1 tohoto článku.

3b. Členské státy vyžadují, aby zprostředkovatelé úvěru zajistili, že kromě informací povinně zveřejňovaných podle tohoto článku jmenovaný zástupce ve styku s jakýmkoli spotřebitelem nebo před obchodováním s ním sdělí, v jaké funkci vystupuje a kterého zprostředkovatele úvěru zastupuje.

Pozměňovací návrh   75

Návrh směrnice

Článek 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby věřitelé a případně zprostředkovatelé úvěru poskytli spotřebiteli odpovídající vysvětlení o navrhované smlouvě/smlouvách o úvěru a jakékoli doplňkové službě/službách, aby byl spotřebitel v pozici, jež mu umožní posoudit, zda navrhované smlouvy o úvěru vyhovují jeho potřebám a finanční situaci. Odpovídající vysvětlení musí obsahovat individuální informace o charakteristikách nabízených úvěrů, aniž by však zformulovalo jakékoli doporučení. Věřitelé a případně zprostředkovatelé úvěru musí přesně posoudit úroveň znalostí a zkušeností s úvěrem u spotřebitele jakýmkoli způsobem nezbytným k tomu, aby věřitel nebo zprostředkovatel úvěru stanovil úroveň vysvětlení pro spotřebitele a toto vysvětlení mu přizpůsobil.

1. Členské státy zajistí, aby věřitelé a případně zprostředkovatelé úvěru nebo jejich jmenovaní zástupci poskytli spotřebiteli odpovídající vysvětlení o navrhované smlouvě/smlouvách o úvěru a jakékoli doplňkové službě/službách, aby byl spotřebitel v pozici, jež mu umožní posoudit, zda navrhované smlouvy o úvěru a doplňkové služby vyhovují jeho potřebám a jeho finanční situaci. Toto vysvětlení musí obsahovat předsmluvní informace včetně ESIS, základních charakteristik nabízených produktů a jejich možných konkrétních dopadů na spotřebitele, včetně důsledků opoždění platby ze strany spotřebitele, a pokud jsou se smlouvou o úvěru spojeny doplňkové služby, zda může být každá součást ukončena samostatně a za jakých podmínek.

2. Tato odpovídající vysvětlení musí obsahovat objasnění informací a pojmů uvedených v předsmluvních informacích, které jsou poskytovány v souladu s články 9 a 10, a důsledků, jaké uzavření smlouvy může pro spotřebitele mít, včetně případů nesplácení ze strany spotřebitele.

2. Členské státy mohou upravit způsob a rozsah poskytování pomoci uvedené v odstavci 1, a také to, kdo ji poskytuje, a to podle konkrétních okolností souvisejících se situací, ve které je smlouva o úvěru nabízena, komu je nabízena a jaký druh úvěru je nabízen.

Odůvodnění

Sladění se směrnicí o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   76

Návrh směrnice

Článek 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Roční procentní sazba nákladů, která se na ročním základě rovná současné hodnotě všech budoucích nebo stávajících závazků (čerpání, splátek a poplatků) dohodnutých mezi věřitelem a spotřebitelem, se vypočítá v souladu s matematickým vzorcem stanoveným v příloze I.

1. Roční procentní sazba nákladů, která se na ročním základě rovná současné hodnotě všech budoucích nebo stávajících závazků (čerpání, splátek a poplatků) dohodnutých mezi věřitelem a spotřebitelem, se vypočítá v souladu s matematickým vzorcem stanoveným v příloze I.

2. Celkové náklady úvěru pro spotřebitele pro účely výpočtu roční procentní sazby nákladů musí být stanoveny s vyloučením jakýchkoli nákladů placených spotřebitelem v případě neplnění jakýchkoli jeho závazků uvedených ve smlouvě.

2. Celkové náklady úvěru pro spotřebitele pro účely výpočtu roční procentní sazby nákladů musí být stanoveny s výjimkou nákladů placených spotřebitelem v případě neplnění jakýchkoli jeho závazků uvedených ve smlouvě.

Pokud je pro získání úvěru povinné otevření účtu, zahrnou se náklady na vedení tohoto účtu, náklady na používání platebních prostředků pro platební operace a čerpání na tomto účtu a další náklady spojené s platebními operacemi do celkových nákladů úvěru pro spotřebitele, s výjimkou případů, kdy byly náklady jasně a samostatně uvedeny ve smlouvě o úvěru nebo v jiné smlouvě uzavřené se spotřebitelem.

Náklady na otevření a vedení zvláštního účtu, náklady na používání platebních prostředků pro operace a čerpání na tomto účtu a další náklady spojené s platebními operacemi se zahrnou do celkových nákladů úvěru pro spotřebitele, jestliže je otevření a vedení účtu povinné pro získání úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek, s výjimkou případů, kdy byly náklady jasně a samostatně uvedeny ve smlouvě uzavřené se spotřebitelem.

3. Výpočet roční procentní sazby nákladů je založen na předpokladu, že smlouva o úvěru zůstane platná po dohodnutou dobu a že věřitel a spotřebitel splní závazky podle podmínek a ve lhůtách stanovených ve smlouvě o úvěru.

3. Výpočet roční procentní sazby nákladů je založen na předpokladu, že smlouva o úvěru zůstane platná po dohodnutou dobu a že věřitel a spotřebitel splní závazky podle podmínek a ve lhůtách stanovených ve smlouvě o úvěru. Pokud je pevná výpůjční úroková sazba sjednána pouze na omezenou dobu, jednotná roční procentní sazba nákladů může být vypočítávána pouze za tuto stanovenou dobu.

4. V případě smluv o úvěru obsahujících ustanovení umožňující odchylky od výpůjční úrokové sazby a případně poplatků, které jsou zahrnuty do roční procentní sazby nákladů, avšak nelze je číselně vyjádřit v době výpočtu, se roční procentní sazba nákladů počítá s využitím předpokladu, že se výpůjční úroková sazba a další poplatky započítají ve výši stanovené při podpisu smlouvy o úvěru.

4. Za období, u nichž smlouvy o úvěru bezpodmínečně umožňují upravitelné výpůjční úrokové sazby založené na vnějších faktorech, a případně u poplatků, které jsou zahrnuty do roční procentní sazby nákladů, avšak nelze je v době výpočtu číselně vyjádřit, se roční procentní sazba nákladů počítá na základě jiných předpokladů, přičemž nesmí dojít k narušení soutěžních podmínek na trhu:

 

a) jednou s využitím předpokladu, že se výpůjční úroková sazba a další poplatky započítají ve výši stanovené při podpisu smlouvy o úvěru;

 

b) jednou na základě scénáře nejlepších případů vycházejícího z údajů o fluktuaci úrokové sazby za posledních 20 let nebo od doby, kdy jsou k dispozici základní údaje pro výpočet úrokové sazby;

 

c) jednou na základě scénáře nejhorších případů vycházejícího z údajů o různé fluktuaci úrokové sazby za posledních 20 let nebo od doby, kdy jsou k dispozici základní údaje pro výpočet úrokové sazby.

5. Komisi se udělují přenesené pravomoci, aby pozměnila v souladu s článkem 26 a v souladu s podmínkami článků 27 a 28 vzorec a předpoklady použité k výpočtu roční procentní sazby nákladů stanovené v příloze I.

4a. V případě, že je předmětem smlouvy o úvěru úvěr v cizí měně, počítá se roční procentní sazby nákladů jednou na základě předpokladu, že poměr mezi měnou úvěru a měnou daného členského státu je na úrovni stanovené při podpisu smlouvy o úvěru a jednou na základě scénáře založeného na předpokladu, že národní měna ztratí vůči měně úvěru 20 % hodnoty.

Při přijímání těchto aktů v přenesené pravomoci Komise tam, kde je to nezbytné, pozmění vzorec nebo předpoklady stanovené v příloze I, zvláště pokud předpoklady stanovené v tomto článku a v příloze I nepostačují k výpočtu roční procentní sazby nákladů jednotným způsobem nebo již nevyhovují obchodní situaci na trhu.

5. Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 26 s cílem pozměnit poznámky nebo aktualizovat a předpoklady používané k výpočtu roční procentní sazby nákladů stanovené v příloze I, zvláště pokud předpoklady stanovené v tomto článku a v příloze I nepostačují k výpočtu roční procentní sazby nákladů jednotným způsobem nebo již nevyhovují obchodní situaci na trhu.

Pozměňovací návrh   77

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Smluvní strany se však ve smlouvě o úvěru mohou dohodnout, že informace uvedené v odstavci 1 mají být poskytovány spotřebiteli pravidelně v případech, kdy je změna výpůjční úrokové sazby přímo spojena se změnou referenční sazby, nová referenční sazba je vhodným způsobem zveřejněna a informace o nové referenční sazbě jsou rovněž zpřístupněny v prostorách věřitele.

2. Smluvní strany se však ve smlouvě o úvěru mohou dohodnout, že informace uvedené v odstavci 1 mají být poskytovány spotřebiteli pravidelně v případech, kdy je změna výpůjční úrokové sazby přímo spojena se změnou referenční sazby, nová referenční sazba je vhodným způsobem zveřejněna a informace o nové referenční sazbě jsou rovněž zpřístupněny v prostorách věřitele a osobně sděleny spotřebiteli spolu s výší nových měsíčních splátek. Věřitel může dál spotřebitele pravidelně informovat o změnách výpůjční úrokové sazby v případech, kdy změna výpůjční úrokové sazby není přímo spojena se změnou referenční sazby, pokud tato ustanovení platilo před ...*.

 

_____________

 

* Úř. věst.: vložte prosím den vstupu této směrnice v platnost.

Odůvodnění

V některých členských státech mohou být spotřebitelé informováni o změnách výpůjční úrokové sazby zveřejněním těchto změn sazeb ve vnitrostátním tisku – v případě, že taková praxe v tomto členském státě funguje a je obecně přijímána, měl by mít členský stát právo si tento systém zachovat.

Pozměňovací návrh   78

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Pokud se změny výpůjční úrokové sazby stanovují formou aukce na kapitálových trzích a věřitel proto nemůže spotřebitele informovat o změně předtím, než začne platit, informuje věřitel spotřebitele v dostatečném předstihu před konáním aukce písemně o nadcházejícím řízení a očekávané výši nové výpůjční úrokové sazby.

Odůvodnění

Pokud se změny výpůjční úrokové sazby stanovují formou aukce na kapitálových trzích, nebude věřitel přesnou míru úrokové sazby znát před tím, než aukce skončí a dluhopisy budou prodány.

Pozměňovací návrh   79

Návrh směrnice

Článek 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby před uzavřením smlouvy o úvěru věřitel provedl důkladné posouzení bonity spotřebitele na základě kritérií zahrnujících příjem, úspory, dluhy a ostatní finanční závazky spotřebitele. Posouzení se provede na základě nezbytných informací získaných věřitelem nebo případně zprostředkovatelem úvěru od klienta a z příslušných interních nebo externích zdrojů a musí být v souladu s požadavky na nezbytnost a proporcionalitu uvedenými v článku 6 směrnice 95/46/ES. Členské státy zajistí, aby věřitelé vytvořily vhodné postupy k posouzení bonity spotřebitele. Tyto postupy se v pravidelných intervalech přezkoumávají a uchovávají se aktualizované záznamy těchto postupů.

1. Členské státy zajistí, aby před uzavřením smlouvy o úvěru věřitel posoudil bonitu spotřebitele na základě objektivních kritérií s cílem ověřit, jaké jsou spotřebitelovi možnosti, pokud jde o splnění závazků, které mu plynou ze smlouvy o úvěru. Informace, na nichž se toto posouzení zakládá, musejí být doloženy a uchovány1.

 

1a. Členské státy zajistí, aby v případě, že věřitel neprovedl posouzení bonity klienta správně tak, jak je popsáno v tomto článku a následně poskytl smlouvu o úvěru na základě takto nesprávně provedeného posouzení bonity, smlouva o úvěru se následně nezrušuje ani nemění, v neprospěch spotřebitele.

2. Členské státy zajistí následující:

2. Členské státy zajistí, že:

a) Pokud posouzení bonity spotřebitele vyústí v negativní výsledek ohledně jeho schopnosti splácet úvěr po dobu trvání smlouvy o úvěru, věřitel úvěr zamítne.

a) Věřitel poskytne spotřebiteli úvěr jen v případě, že výsledek posouzení bonity napovídá, že závazky vyplývající ze smlouvy o úvěru budou pravděpodobně dodrženy v souladu s požadavky v ní stanovenými.

b) Pokud je žádost o úvěr zamítnuta, věřitel okamžitě a bezplatně informuje spotřebitele o důvodech zamítnutí.

 

c) Věřitel spotřebitele předem informuje v souladu s článkem 10 směrnice 95/46/ES o tom, že bude vyhledávat v databázi.

c) Věřitel spotřebitele předem informuje v souladu s článkem 10 směrnice 95/46/ES o tom, že bude vyhledávat v databázi.

d) Pokud je žádost o úvěr zamítnuta na základě údajů obsažených v databázi, ve které se vyhledávalo, nebo z důvodu jejich absence, věřitel informuje spotřebitele okamžitě a bezplatně o názvu databáze, která byla využita, o jejím správci a o právu spotřebitele na přístup, a pokud je to nezbytné, o jeho právu opravit své údaje v databázi.

d) Pokud je žádost o poskytnutí úvěru zamítnuta na základě vyhledávání v databázi, věřitel okamžitě a bezplatně vyrozumí spotřebitelevýsledku tohoto vyhledávání a sdělí mu údaje o použité databázi.

e) Aniž je dotčeno obecné právo na přístup uvedené v článku 12 směrnice 95/46/ES, pokud je žádost zamítnuta na základě automatického rozhodnutí nebo rozhodnutí, které je založeno na metodách, jako je automatické skóre úvěru, věřitel informuje spotřebitele okamžitě a bezplatně a vysvětlí spotřebiteli postup automatického rozhodnutí.

e) Aniž je dotčeno obecné právo na přístup uvedené v článku 12 směrnice 95/46/ES, pokud je žádost zamítnuta na základě automatického rozhodnutí nebo rozhodnutí, které je založeno na metodách, jako je automatické skóre úvěru, věřitel o tom okamžitě a bezplatně informuje spotřebitele.

f) Spotřebitel má možnost požádat o ruční prověření rozhodnutí.

 

3. Členské státy zajistí, že pokud strany zvažují navýšení celkové částky úvěru spotřebiteli po uzavření smlouvy o úvěru, potom finanční informace, které má věřitel k dispozici o spotřebiteli, musí být aktualizovány, a posouzení bonity spotřebitele musí být opětovně provedeno, dříve než je celková částka úvěru jakkoli významně navýšena.

 

4. Členské státy zajistí, aby v rámci posuzování bonity spotřebitele věřitelé a zprostředkovatelé úvěru získali nezbytné informace o osobní a finanční situaci spotřebitele, jeho preferencích a cílech, a zvážili dostatečně velký počet smluv o úvěru ze své škály produktů, aby určili produkty, které pro spotřebitele nejsou nevhodné vzhledem k jeho potřebám, finanční situaci a osobním okolnostem. Tyto úvahy musí vycházet z informací, které jsou aktuálně platné v daném okamžiku, a přiměřených předpokladů ohledně situace spotřebitele po dobu trvání navrhované smlouvy o úvěru.

 

5. Komisi se udělují přenesené pravomoci v souladu s článkem 26 a v souladu s podmínkami uvedenými v článku 27 a 28, aby specifikovala a změnila kritéria zvažovaná při posuzování bonity, jak je stanoveno v odstavci 1 tohoto článku a při zajišťování toho, že úvěrové produkty nejsou pro spotřebitele nevhodné, jak je stanoveno v odstavci 4 tohoto článku.

 

 

_______________

 

1 Zásady správného poskytování hypoték na obytné nemovitosti, které vypracovala Rada pro finanční stabilitu, duben 2012, (1.2.).

Pozměňovací návrh   80

Návrh směrnice

Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 14a

 

Ocenění majetku

 

1. Členské státy zajistí uplatňování náležitých postupů oceňování v souladu s mezinárodními standardy a metodami a zohledňování důležitosti řádné regulace znalců a dohledu nad nimi.

 

2. Členské státy vyžadují, aby interní a externí znalci provádějící taková oceňování měli příslušnou odbornou kvalifikaci a byli dostatečně nezávislí, mají-li provádět nestranné a objektivní ocenění, které bude zdokumentováno na trvalém nosiči, a vyžadují, aby o něm věřitelé vedli evidenci.

Pozměňovací návrh   81

Návrh směrnice

Článek 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Oznamovací povinnost na straně spotřebitele

Zveřejnění a ověření informací o spotřebiteli

1. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé v souvislosti s postupem žádosti o úvěr poskytli věřiteli a případně zprostředkovateli úvěru úplné a správné informace o své finanční situaci a osobních okolnostech. Tyto informace by měly být doplněny, pokud je to nezbytné, listinnými důkazy z nezávisle ověřitelných zdrojů.

1. Posouzení bonity se provede na základě dostatečného, přiměřeného a náležitě ověřeného příjmu a finančních informací, jež věřitel získá z příslušných interních nebo externích zdrojů.

2. Co se týče informací, které mají být poskytnuty spotřebitelem proto, aby věřitel mohl provést celkové posouzení bonity spotřebitele a rozhodnout o poskytnutí nebo zamítnutí úvěru, členské státy zajistí, aby věřitelé v předsmluvní fázi jasně uvedli informace včetně nezávisle ověřitelných důkazů, pokud je to nezbytné, které spotřebitel musí předložit. Členské státy rovněž zajistí, aby věřitelé uvedli přesnou lhůtu, ve které spotřebitelé musí tyto informace poskytnout.

2. Členské státy zajistí, aby věřitelé jasně a srozumitelně uvedli nezbytné informace včetně nezávisle ověřitelných důkazů, které spotřebitel musí předložit a aby uvedli přesnou lhůtu, ve které spotřebitelé musí tyto informace poskytnout. Členské státy věřitelům v případě potřeby povolí požadovat vysvětlení požadovaných informací v souladu s odstavcem 1, aby bylo možné provést posouzení bonity. Členské státy věřitelům nepovolí, aby neposkytnutí informací použili jako důvod k ukončení smlouvy o úvěru, která již byla uzavřena.

Členské státy zajistí, aby v případech, kdy se spotřebitel rozhodne neposkytnout informace nezbytné pro posouzení jeho bonity, věřitel nebo zprostředkovatel úvěru varoval spotřebitele, že nemůže provést posouzení bonity, a proto úvěr nemůže být poskytnut. Toto upozornění lze poskytnout ve standardizované formě.

3. Členské státy mají k dispozici opatření, jejichž prostřednictvím zajistí, aby spotřebitelé poskytli správné informace v souladu s odstavcem 2. V případech, kdy se spotřebitel rozhodne neposkytnout informace či ověření nezbytné pro posouzení jeho bonity, věřitel varuje spotřebitele, že nemůže provést posouzení bonity, a proto úvěr nemůže být poskytnut. Toto upozornění lze poskytnout ve standardizované formě.

3. Tímto článkem není dotčeno použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zvláště článek 6 uvedené směrnice.

 

Pozměňovací návrh   82

Návrh směrnice

Článek 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát zajistí pro všechny věřitele nediskriminační přístup k databázím používaným v daném členském státě za účelem posouzení bonity spotřebitelů a kontroly plnění jejich úvěrových závazků po dobu trvání smlouvy o úvěru. Jedná se o databáze spravované soukromými úvěrovými kancelářemi nebo agenturami, jež referují o úvěrech, a veřejné úvěrové registry.

1. Každý členský stát zajistí pro všechny věřitele přístup k databázím používaným v daném členském státě za účelem posouzení bonity spotřebitelů a kontroly plnění jejich úvěrových závazků po dobu trvání smlouvy o úvěru. Podmínky přístupu musí být nediskriminační.

2. Komisi se udělují přenesené pravomoci v souladu s článkem 26 a v souladu s podmínkami uvedenými v článcích 26 a 27, aby stanovila jednotná kritéria úvěrové registrace a podmínky zpracování dat, které se použijí na databáze uvedené v odstavci 1 tohoto článku.

 

Tyto akty v přenesené pravomoci stanoví zejména prahy registrace, které se použijí na tyto databáze, a uvádějí dohodnuté definice klíčových pojmů používaných v těchto databázích.

 

3. Informace obsažené v databázích se poskytují, není-li to zakázáno jinými právními předpisy Unie nebo není-li to v rozporu s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností.

 

4. Tímto článkem není dotčeno použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

2. Tímto článkem není dotčeno použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Pozměňovací návrh   83

Návrh směrnice

Článek 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Standardy poradenství

Standardy pro poradenské služby

1. Pro účely této směrnice „poradenství“ představuje službu oddělenou od poskytnutí úvěru. Tato služba může být uváděna na trh jako poradenství, pouze pokud je spotřebiteli zřejmá odměna osoby poskytující tuto službu.

 

2. Členské státy zajistí, aby věřitel nebo zprostředkovatel úvěru informoval spotřebitele v rámci dané transakce, zda je či není poradenství poskytováno nebo zda bude poskytnuto. To lze učinit dodatečnými předsmluvními informacemi. Pokud je poradenství spotřebitelům poskytováno, členské státy kromě požadavků uvedených v článcích 5 a 6 zajistí, aby věřitelé a zprostředkovatelé úvěru:

1. Členské státy zajistí, aby věřitel, zprostředkovatel úvěru nebo jeho jmenovaný zástupce informoval spotřebitele v rámci dané transakce, zda jsou či nejsou poskytovány poradenské služby nebo zda spotřebiteli mohou být poskytnuty.

 

2. Členské státy zajistí, aby před poskytnutím poradenských služeb nebo případně před uzavřením smlouvy o poskytnutí poradenských služeb věřitel, zprostředkovatel úvěru nebo jeho jmenovaný zástupce informoval spotřebitele na trvalém nosiči dat:

a) zvážili dostatečně velký počet smluv o úvěru dostupných na trhu tak, aby mohli doporučit nejvhodnější smlouvy o úvěru s ohledem na potřeby, finanční situaci a osobní okolnosti spotřebitele;

a) zda se doporučení budou zakládat pouze na škále jimi poskytovaných produktů v souladu s odst. 2a písm. b) nebo na široké škále trhem nabízených produktů v souladu s odst. 2a písm. c);

b) získali nezbytné informace o osobní a finanční situaci spotřebitele, jeho preferencích a cílech, aby mu doporučili vhodné smlouvy o úvěru. Toto posouzení musí vycházet z informací, které jsou aktuálně platné v daném okamžiku, a přiměřených předpokladů ohledně situace spotřebitele po dobu trvání navrhované smlouvy o úvěru.

b) o případných poplatcích, které má spotřebitel za poskytnutí poradenských služeb uhradit, nebo metodě jejich výpočtu.

 

2a. Pokud jsou spotřebitelům poskytovány poradenské služby, členské státy kromě požadavků uvedených v článcích 5 a 7 zajistí, aby:

 

a) věřitelé, zprostředkovatelé úvěrů nebo jejich jmenovaní zástupci získali nezbytné informace o osobní a finanční situaci spotřebitele, jeho preferencích a cílech, aby mu doporučili vhodné smlouvy o úvěru;

 

b) věřitelé, vázaní zprostředkovatelé úvěru nebo jmenovaní zástupci, které jmenovali vázaní zprostředkovatelé, zvážili dostatečně velký počet smluv o úvěru ve své produktové škále;

 

c) nevázaní zprostředkovatelé úvěru nebo jmenovaní zástupci, které jmenovali nevázaní zprostředkovatelé úvěru, zvážili dostatečně velký počet smluv o úvěru, které jsou na trhu k dispozici;

 

d) věřitelé, zprostředkovatelé úvěrů nebo jejich jmenovaní zástupci jednali ve spotřebitelově nejlepším zájmu tak, že mu doporučí takové smlouvy o úvěru, které budou odpovídat jeho potřebám a jeho finanční a osobní situaci; a dále

 

e) věřitel, zprostředkovatel úvěru nebo jeho jmenovaný zástupce poskytující poradenské služby poskytl spotřebiteli svá doporučení zaznamenaná na trvalém nosiči dat;

 

2b. Členské státy by měly povolit pouze užívání termínu „nezávislé poradenské služby“ nebo „nezávislý poskytovatel služeb“ v případě, že věřitelé, nevázaní zprostředkovatelé úvěru nebo jejich jmenovaní zástupci, kteří poskytují poradenské služby:

 

- nejsou v žádném případě odměňováni jedním ani více věřiteli; nebo

 

- jsou odměňováni několika věřiteli zastupujícími alespoň většinu trhu, za předpokladu, že je spotřebitel o této odměně informován a tato odměna nemotivuje věřitele k tomu, aby jednal v rozporu se spotřebitelovými nejlepšími zájmy.

 

2c. Členské státy mohou stanovit, že věřitelé, zprostředkovatelé úvěrů a jejich jmenovaní zástupci mají povinnost spotřebitele upozornit na skutečnost, že ze smlouvy o úvěru může pro spotřebitele s ohledem na jeho finanční situaci vyplývat určité riziko.

 

2d. Členské státy zajistí, aby všichni věřitelé či zprostředkovatelé úvěrů poskytující poradenské služby měli ke své činnosti řádné povolení a aby příslušní pracovníci byli způsobilí poskytovat taková personalizovaná doporučení, která budou v souladu s nejlepšími zájmy spotřebitele. Jmenovaní zástupci poskytující poradenské služby jsou řádně registrovaní.

 

2e. Tímto článkem není dotčena způsobilost členských států poskytovat spotřebitelům služby, jež jim pomáhají porozumět jejich finančním potřebám a tomu, jaké produkty mohou pravděpodobně odpovídat jejich potřebám.

Pozměňovací návrh   84

Návrh směrnice

Kapitola 8 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Kapitola 8a

 

Řádné plnění smluv o úvěru

 

Článek -18a

 

Úvěry v cizí měně a proměnlivé úrokové sazby

 

1. V případě, že se úvěrová smlouva týká poskytnutí úvěru v cizí měně, členské státy zajistí, aby měl spotřebitel právo převést úvěr do jiné měny průhledným způsobem, o němž je spotřebitel informován v rámci předsmluvních informací.

 

2. Jinou měnou uvedenou v odstavci 1 je:

 

a) měna, v níž spotřebitel dostává příjem nebo v níž má většinu aktiv, z nichž je úvěr splácen, tak jak bylo uvedeno v čase provedení nejaktuálnějšího posouzení bonity ve vztahu ke smlouvě o úvěru; nebo

 

b) měna členského státu, v němž má spotřebitel bydliště.

 

3. Členské státy stanoví, že pokud jde o právo uvedené v odstavci 1:

 

a) věřitel má nárok na spravedlivou a objektivně odůvodněnou kompenzaci případných nákladů přímo spojených s výkonem tohoto práva;

 

b) tržním směnným kurzem použitým ke konverzi je tržní směnný kurz platný ke dni žádosti o konverzi, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nebo pokud členský stát před uzavřením smlouvy o úvěru nestanoví jiná ujednání;

 

c) věřitel má nárok na úpravu úrokové sazby a referenční úrokové sazby, bylo-li to ve smlouvě o úvěru ujednáno.

 

4. Členské státy zajistí, aby v úvěrových smlouvách o poskytnutí úvěru v cizí měně byla i prahová hodnota částky, která má být zaplacena, nebo maximální splatná částka. Je-li dosažena prahová hodnota částky, která má být zaplacena, nebo maximální částka, musí věřitel spotřebitele upozornit na velký nárůst splatné výše úvěru. Spotřebitel má v takovém případě právo převést úvěr na jinou měnu v souladu s odstavcem 1. V případě, že pro celkovou výši úvěru v národní měně není stanovena žádná horní mez, měla by být spotřebiteli poskytnut scénář založený na předpokladu, že národní měna ztratí vůči měně úvěru 20 % hodnoty.

 

5. Členské státy zajistí, že v případě, kdy smlouva o úvěru bezpodmínečně umožní obměny úrokové míry, které nebylo možné vyčíslit v čase uzavření smlouvy o úvěru a které se zakládaly na vnějších faktorech, musejí být k dispozici základní údaje pro výpočet úrokové míry po dobu nejméně 14 let.

 

Členské státy musejí v případě smluv o variabilních úrokových mírách zajistit, aby věřitelé, vázaní zprostředkovatelé úvěru nebo jejich jmenovaní zástupci informovali spotřebitele před uzavřením smlouvy o možné fluktuaci úrokové míry. V případech, kdy je pro variabilní úrokovou míru stanovena horní mez, je spotřebitel obeznámen s nejlepšími a nejhoršími případy, které jsou na základě této meze možné. V případech, kdy pro variabilní úrokovou míru není stanovena horní mez, měl by být spotřebitel obeznámen s nejlepšími a nejhoršími případy na základě údajů o fluktuaci úrokové míry za posledních 20 let nebo jsou-li k dispozici základní údaje pro výpočet úrokové míry.

Pozměňovací návrh   85

Návrh směrnice

Článek -18 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek -18b

 

Úvěry s variabilní úrokovou sazbou a podkladové indexy a referenční sazby

 

V případě, že smlouva o úvěru představuje úvěr s variabilní úrokovou sazbou:

 

1. Členské státy zajistí, aby veškeré indexy či referenční sazby používané pro výpočet výpůjční úrokové sazby byly pro obě strany smlouvy o úvěru a příslušné orgány jasné, snadno zjistitelné, objektivní a ověřitelné.

 

2. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé indexů pro výpočet výpůjční úrokové sazby uchovávali dokumenty používané pro tyto výpočty a vedli o nich záznamy.

 

3. V řádně odůvodněných případech mohou členské státy zakázat normalizované používání indexů, jež nejsou veřejně dostupné na internetových stránkách nebo nejsou zveřejněné v Úředním věstníku.

 

Členské státy mohou rovněž požadovat, aby poskytovatelé normalizovaných indexů pro výpočet výpůjční úrokové sazby denně zveřejňovali informace o průměrné výpůjční úrokové sazbě, maximální výpůjční úrokové sazbě a minimální výpůjční úrokové sazbě za posledních 20 let nebo nejsou-li tyto údaje k dispozici, za co nejdelší období, pro něž jsou tyto údaje k dispozici. Členské státy mohou navíc požadovat, aby věřitelé tyto informace nacházející se v příloze k evropskému standardizovanému informačnímu přehledu (ESIS) sdělili spotřebiteli dříve, než přistoupí k uzavření smlouvy o úvěru.

 

4. Členské státy mohou přijmout ustanovení k zajištění rovnováhy mezi smluvními ustanoveními, která stanoví limity, tj. spodní a horní hranici, pro vývoj variabilní sazby.

Pozměňovací návrh   86

Návrh směrnice

Kapitola 8 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Předčasné splacení

Řádné plnění smluv o úvěru

Pozměňovací návrh   87

Návrh směrnice

Článek 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby měl spotřebitel zákonné nebo smluvní právo splnit své závazky vyplývající ze smlouvy o úvěru před vypršením uvedené smlouvy. V těchto případech má nárok na snížení celkových nákladů úvěru, jež sestává z úroku a nákladů za zbývající dobu platnosti smlouvy.

1. Členské státy zajistí, aby měl spotřebitel právo plně nebo částečně splnit své závazky vyplývající ze smlouvy o úvěru před vypršením uvedené smlouvy, aniž by tím byl penalizován, a zajistí věřiteli právo na odškodnění. V těchto případech má spotřebitel nárok na snížení celkových nákladů úvěru odpovídajících výši předčasně splacené částky.

2. Členské státy mohou stanovit, že výkon práva uvedeného v odstavci 1 podléhá určitým podmínkám. Tyto podmínky mohou obsahovat časová omezení spojená s výkonem práva, rozdílné zacházení v závislosti na druhu výpůjční úrokové sazby nebo omezení s ohledem na okolnosti, za kterých může být právo uplatněno. Členské státy mohou rovněž stanovit, že věřitel má nárok na spravedlivou a objektivně odůvodněnou kompenzaci případných nákladů přímo spojených s předčasným splacením úvěru. Pokud k předčasnému splacení dojde v době, po kterou je výpůjční úroková sazba fixována, může být každopádně výkon uvedeného práva podmíněn existencí zvláštního zájmu na straně spotřebitele.

2. Členské státy stanoví, že věřitel má v řádně odůvodněných případech nárok na spravedlivou a objektivní kompenzaci případných nákladů přímo spojených s předčasným splacením úvěru. Kompenzace nesmí převýšit hospodářskou ztrátu poskytovatele úvěru. Spotřebitel je jednoznačně a plně informován o právu uvedeném v odstavci 1, o výši kompenzace nebo o transparentní metodě jejího výpočtu dříve, než přikročí k podepsání smlouvy.

Pokud se členský stát rozhodne stanovit tyto podmínky, nesmějí spotřebiteli nadměrně komplikovat nebo ztěžovat výkon práva uvedeného v odstavci 1.

2a. Pokud k předčasnému splacení dojde v době, po kterou je výpůjční úroková sazba fixována, může členský stát výkon práva uvedeného v odstavci 1 podmínit existencí určitých podmínek, aniž je tím dotčeno právo věřitelů v souladu s odstavcem 2. Výkon tohoto práva může být v takovém případě podmíněn existencí oprávněného zájmu na straně spotřebitele, jehož povahu určí členské státy.

 

3a. Členské státy si v případě kompenzace vyplácené podle odstavce 2 mohou zvolit horní mez nebo maximální lhůtu, po jejímž uplynutí již kompenzace nemůže být věřitelem dále uplatněna.

Pozměňovací návrh   88

Návrh směrnice

Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 18a

 

Flexibilní a spolehlivé trhy

 

1. Členské státy vytvoří rámec, který:

 

a) věřitelům povolí převádět smlouvy o úvěru nebo portfolia smluv o úvěru na jiné věřitele bez nutnosti registrace nové zástavní listiny, není-li to smlouvou o úvěru výslovně zakázáno, pokud se tak podmínky úvěru nezmění v neprospěch spotřebitele; a

 

b) věřitelům a spotřebitelům povolí dohodnout se na přenositelnosti smlouvy o úvěru v případě stěhování.

 

2. Členské státy, které na svém území povolí prodej smluv o zpětných úvěrech, mohou vytvořit rámec, který věřitelům a spotřebitelům povolí dohodnout se na nahrazení smlouvy o úvěru smlouvou o zpětném úvěru.

 

3. Členské státy zajistí zavedení účinných mechanismů, které zaručí, aby dlužníci měli zřejmé a právně vymahatelné právo k nemovitosti, stejně jako sledovatelnost smluv o úvěru související s nemovitým majetkem a souvisejícími finančními nástroji.

 

4. Smíšený výbor zřízený článkem 54 nařízení EU č. 1093/2010 a EU č. 1095/2010 koordinuje práci evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) a evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (OSMA) při vytváření pokynů týkajících se metodiky zajištění sledovatelnosti smluv o úvěru, souvisejícího kolaterálu a příslušných finančních nástrojů.

 

5. Členské státy podporují používání indexů cen nemovitostí určených k bydlení, aby vytvořily lepší základ pro sledování trendů v oceňování nemovitostí určených k bydlení.

Pozměňovací návrh   89

Návrh směrnice

Článek 18 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 18b

 

Nedoplatky a zabavení majetku

 

1. Členské státy zajistí, aby věřitelé měli v souvislosti se smlouvami o úvěru přiměřenou trpělivost, a vyvinou veškeré další odpovídající úsilí, aby dospěli k řešení předtím, než bude zahájen postup vedoucí k zabavení majetku.

 

2. Členské státy zajistí, aby veškeré poplatky za náhradu škod z prodlení, jež má spotřebitel uhradit, byly úměrné nákladům vynaloženým věřitelem.

 

3. Členské státy zajistí, aby:

 

a) věřitelé přijali vhodná opatření k tomu, aby za zabavený majetek získali co nejlepší cenu, a to s přihlédnutím k takovým faktorům, jako jsou podmínky na trhu a zvýšení dlužné částky spotřebitele;

 

b) v případě, že se tak smluvní strany smlouvy o úvěru výslovně dohodly, byl výnos z kolaterálu dostatečný ke splacení úvěru;

 

c) Pokud mají věřitelé plný přístup k majetku spotřebitele poté, co je ukončen postup vedoucí k zabavení majetku, a stále zbývá nesplacený dluh, je rozumné upravit splátky tak, aby zohledňovaly zájmy a skutečnou situaci spotřebitele. Sem patří opatření, která umožní, aby byla konfiskace mzdy, starobního důchodu nebo rovnocenných dávek omezena tak, aby byl dlužníku zachován minimální příjem a aby se zabránilo nadměrnému zadlužování jeho domácnosti.

Pozměňovací návrh   90

Návrh směrnice

Kapitola 9 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Kapitola 9

Kapitola 9

Požadavky na obezřetnost a dohled

Obecné požadavky na obezřetnost a dohled

Pozměňovací návrh   91

Návrh směrnice

Článek -19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek -19a

 

Obecné požadavky

 

1. Členské státy zajistí, aby pro smlouvy o úvěru existoval účinný rámec standardů pro upisování, jehož součástí budou zásady stanovené touto směrnicí a opatření vůči nadměrnému zadlužení domácnosti, která lze účinně kontrolovat a sledovat. Takové standardy mohou zahrnovat poměry úvěru k hodnotě1.

 

2. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány měli pravomoc vymezit přísnější a přiměřenější kritéria upisování v případech, kdy jsou podkladová rizika pro spotřebitele vyšší. Ta mohou zahrnovat dodatečná upozornění na rizika s tím, že určují poměry úvěru k hodnotě nebo jiné poměry či záruky a produkty k zajištění rizik.

 

3. Orgán EBA může z vlastní iniciativy nebo na žádost ESRB vydávat varování dotčeným příslušným orgánům založená na řádném posouzení vývoje na trhu s nemovitostmi určenými k bydlení v daném členském státě a vydávat doporučení vybízející k zavedení dodatečných opatření.

 

__________________

 

1 Zásady správného poskytování hypoték na obytné nemovitosti, které vypracovala Rada pro finanční stabilitu, říjen 2011

Pozměňovací návrh   92

Návrh směrnice

Článek -19 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek -19b

 

Dohled nad úvěrovými registry

 

Členské státy zajistí, aby úvěrové registry působící na jejich území byly pod odpovídajícím dohledem příslušných orgánů a inspektorů ochrany údajů. Aniž jsou dotčeny pravomoci, které mu jsou svěřeny nařízením (EU) č. 1093/2010, přispívá orgán EBA k dohledu nad úvěrovými registry, které působí přes hranice v rámci Unie.

Pozměňovací návrh   93

Návrh směrnice

Článek 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Zprostředkovatelé úvěru musí mít řádné povolení pro výkon činností stanovených v čl. 3 písm. e) od příslušného orgánu svého domovského členského státu definovaného v článku 4. Toto povolení musí být uděleno na základě požadavků stanovených v domovském členském státě zprostředkovatele úvěru a musí zahrnovat splnění profesionálních požadavků uvedených v článku 20.

1. Zprostředkovatelé úvěru musí mít řádné povolení pro výkon činností stanovených v čl. 3 písm. e) od příslušného orgánu svého domovského členského státu uvedeného v čl. 4. Toto povolení musí být uděleno na základě požadavků stanovených v domovském členském státě zprostředkovatele úvěru a musí zahrnovat splnění profesionálních požadavků uvedených v článku 20.

 

1a. Jmenovaní zástupci, kteří byli jmenováni podle článku 19a, nejsou pro účely tohoto článku považováni za prostředkovatele úvěrů.

2. Domovské členské státy zajistí, aby oprávnění zprostředkovatelé úvěru trvale splňovali podmínky prvotního povolení.

2. Domovské členské státy zajistí, aby oprávnění zprostředkovatelé úvěru trvale splňovali podmínky prvotního povolení.

3. Domovské členské státy zajistí, aby povolení bylo zprostředkovatelům úvěru odebráno, jestliže:

3. Domovské členské státy zajistí, aby povolení bylo zprostředkovatelům úvěru pozastaveno nebo odebráno, jestliže:

a) zprostředkovatel úvěru přestal splňovat požadavky, na jejichž základě bylo povolení vydáno;

a) zprostředkovatel úvěru přestal splňovat požadavky, na jejichž základě bylo povolení vydáno;

b) zprostředkovatel úvěru získal povolení na základě nepravdivých prohlášení nebo pomocí jakýchkoli jiných nedovolených prostředků.

b) zprostředkovatel úvěru získal povolení na základě nepravdivých prohlášení nebo pomocí jakýchkoli jiných nedovolených prostředků.

4. Členské státy zajistí, aby probíhající činnosti oprávněných zprostředkovatelů úvěru podléhaly dohledu jejich domovského příslušného orgánu uvedeného v článku 4.

4. Členské státy zajistí, aby probíhající činnosti oprávněných zprostředkovatelů úvěru podléhaly dohledu jejich domovského příslušného orgánu a případně dohledu příslušného orgánu členského státu, v němž je zřízena pobočka, jak je uvedeno v článcích 4 a 22.

 

4a. Ustanovení tohoto článku se nevztahují na úvěrové instituce ani na pojišťovny, které poskytují zprostředkování úvěrů. Za předpokladu, že jsou dodrženy závazky vyplývající z článků 9a, 14 a 17 této směrnice, nevztahují se ani na dlužníky, kteří nejsou věřiteli ani zprostředkovateli úvěrů a kteří mají členskými státy povoleno převádět, bezplatně a se souhlasem věřitele, smlouvu o úvěru souběžně s prodejem nemovitosti.

Pozměňovací návrh   94

Návrh směrnice

Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 19a

 

Jmenovaní zástupci

 

1. Členské státy mohou rozhodnout, že povolí zprostředkovateli úvěru jmenovat své zástupce.

 

2. Členské státy vyžadují, aby byl zprostředkovatel úvěru plně a bezpodmínečně odpovědný za veškerá jednání či opomenutí svého zástupce, pokud jedná na účet zprostředkovatele úvěru.

 

Pokud ovšem zprostředkovatel úvěru jmenoval svého zástupce, který je vázán pouze na jednoho věřitele, jak je stanoveno v čl. 3 písm. f), za jakékoli jednání či opomenutí ze strany jmenovaného zástupce, který jedná na účet zprostředkovatele úvěru, zůstává plně a bezpodmínečně odpovědný věřitel.

 

Členské státy vyžadují, aby zprostředkovatel úvěru zajistil, aby jmenovaný zástupce splňoval požadavky stanovené v čl. 21 odst. 2 písm. a) až c). Domovský členský stát ovšem může stanovit, že zprostředkovatel úvěru, za něhož je zmocněn jednat jmenovaný zástupce, může poskytnout pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu povolání nebo srovnatelnou záruku.

 

3. Členské státy, které rozhodnou, že zprostředkovatelům úvěru povolí jmenovat zástupce, zřídí veřejný rejstřík. Jmenovaní zástupci se zapisují do veřejného rejstříku v členském státě, v němž jsou usazeni. Rejstřík se pravidelně aktualizuje. Je veřejně přístupný.

 

Pokud členský stát, v němž je jmenovaný zástupce usazen formou pobočky, v souladu s odstavcem 1 rozhodl, že zprostředkovatelům úvěru, kteří od příslušných orgánů získali povolení, nepovolí jmenovat zástupce, zapisují se tito jmenovaní zástupci u příslušného orgánu domovského členského státu zprostředkovatele úvěru, na jehož účet jednají.

 

4. Členské státy vyžadují, aby zprostředkovatelé úvěru sledovali činnosti svých jmenovaných zástupců způsobem, který zajistí důsledné dodržování této směrnice. Za sledování toho, zda jmenovaní zástupci a jejich pracovníci dodržují požadavky na znalosti a odbornou způsobilost, je odpovědný zejména věřitel.

 

5. Členské státy mohou zpřísnit požadavky stanovené v tomto článku nebo stanovit další požadavky na smluvní zástupce registrované na jejich území.

Pozměňovací návrh   95

Návrh směrnice

Článek 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí vytvoření a trvalou aktualizaci registru oprávněných zprostředkovatelů úvěru.

1. Členské státy zajistí vytvoření a trvalou aktualizaci registru oprávněných zprostředkovatelů úvěru.

2. Členské státy zajistí, aby všichni oprávnění zprostředkovatelé úvěru, ať už jako fyzické nebo právnické osoby, byli registrováni u příslušného orgánu uvedeného v článku 4 ve svém domovském členském státě.

2. Členské státy vyžadují, aby:

 

a) každý zprostředkovatel úvěru, jenž je právnickou osobou, měl sídlo ve stejném členském státu, kde má své správní ústředí, jestliže má podle vnitrostátních předpisů nějaké sídlo; a

 

b) každý zprostředkovatel úvěru, jenž není právnickou osobou nebo podle vnitrostátních předpisů nemá žádné sídlo, měl své správní ústředí v členském státu, na jehož území aktuálně provozuje svou činnost.

Co se týče právnických osob, registr uvedený v odstavci 1 musí uvádět jména osob ve vedení, které odpovídají za zprostředkování. Členské státy mohou rovněž vyžadovat registraci všech fyzických osob, které v podniku, který vykonává činnost zprostředkování úvěrů, přicházejí do styku s klienty.

 

Registr uvádí členský stát/členské státy, kde má zprostředkovatel v úmyslu podnikat podle pravidel svobody usazování nebo svobody poskytování služeb a informoval o tom příslušný orgán svého domovského členského státu.

 

3. Členské státy zajistí, aby zprostředkovatelé úvěru, kterým bylo odebráno povolení, byli z registru neprodleně vymazáni.

3. Členské státy zajistí, aby všichni oprávnění zprostředkovatelé úvěru, ať už jsou fyzickými nebo právnickými osobami, byli registrováni u příslušného orgánu uvedeného v článku 4 ve svém domovském členském státě.

 

Co se týče právnických osob, registr uvedený v odstavci 1 musí uvádět jména osob ve vedení, které odpovídají za zprostředkování. Členské státy mohou rovněž vyžadovat registraci všech fyzických osob, které v podniku, který vykonává činnost zprostředkování úvěrů, přicházejí do styku s klienty.

 

Registr uvádí členský stát/členské státy, kde má zprostředkovatel v úmyslu podnikat podle pravidel svobody usazování nebo svobody poskytování služeb a informoval o tom příslušný orgán svého domovského členského státu.

 

3a. Členské státy zajistí, aby zprostředkovatelé úvěru, kterým bylo odebráno povolení, byli z registru neprodleně vymazáni.

4. Členské státy zajistí, aby bylo zřízeno jediné informační místo umožňující rychlý a snadný veřejný přístup k informacím ve vnitrostátním registru, který se sestavuje elektronicky a neustále se aktualizuje. Toto informační místo rovněž poskytuje identifikační informace příslušným orgánům každého členského státu uvedeným v článku 4.

4. Členské státy zajistí, aby bylo zřízeno jediné informační místo umožňující rychlý a snadný veřejný přístup k informacím ve vnitrostátním registru zprostředkovatelů úvěru, který se sestavuje elektronicky a neustále se aktualizuje. Toto informační místo rovněž poskytuje identifikační informace příslušným orgánům každého členského státu uvedeným v článku 4. Členské státy zajistí orgánu EBA přístup k tomuto jedinému informačnímu místu a orgán EBA zveřejní na svých internetových stránkách odkazy nebo hyperlinky na toto informační místo.

 

4a. Ustanovení tohoto článku se nevztahují na úvěrové instituce ani na pojišťovny, které poskytují zprostředkování úvěrů.

Pozměňovací návrh   96

Návrh směrnice

Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komisi se udělují přenesené pravomoci přijmout, a pokud je to nezbytné, pozměnit technické standardy regulace, aby stanovila minimální peněžní částku pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s výkonem povolání nebo srovnatelnou záruku uvedenou v odst. 1 písm. b).

vypouští se

Technické standardy regulace uvedené v prvním pododstavci se přijímají v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

 

EBA vypracuje návrhy technických standardů regulace, aby stanovila minimální peněžní částku pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s výkonem povolání nebo srovnatelnou záruku uvedenou v odst. 1 písm. b) a předloží je Komisi [do 6 měsíců od přijetí návrhu]. EBA přezkoumá, a pokud to bude nezbytné, vypracuje návrhy technických standardů regulace pozměňující minimální peněžní částku pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s výkonem povolání nebo srovnatelnou záruku uvedenou v odst. 1 písm. b) a předloží je Komisi poprvé [4 roky po vstupu této směrnice v platnost] a následně každé dva roky.

 

Pozměňovací návrh   97

Návrh směrnice

Čl. 21 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Členské státy mají pravomoc omezit před uzavřením smlouvy veškeré platby, jež spotřebitelé poukazují věřitelům a zprostředkovatelům úvěru.

Odůvodnění

Toto ustanovení je nezbytné, aby se zabránilo pokusům o podvod.

Pozměňovací návrh   98

Návrh směrnice

Článek 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Povolení zprostředkovatelů úvěru vydané jejich domovským členským státem platí pro celé území Unie, aniž by se vyžadovalo další povolení příslušných orgánů hostitelského členského státu/členských států.

1. Povolení zprostředkovatele úvěru vydané příslušným orgánem jeho domovského členského státu, jak je stanoveno v článku 19, platí pro celé území Unie, aniž by se pro poskytování těchto služeb vyžadovalo další povolení příslušných orgánů hostitelského členského státu/členských států, vztahuje-li se toto povolení na činnosti, které zprostředkovatel úvěru hodlá v hostitelském členském státu / hostitelských členských státech vykonávat. Zprostředkovatelům úvěru se ovšem nepovoluje nabízet spotřebitelům smlouvy o úvěru neúvěrových institucí v členském státě, v němž neúvěrové instituce nemají povolení provozovat svoji činnost.

 

1a. Odstavec 1 se nevztahuje na jmenované zástupce.

2. Každý zprostředkovatel úvěru, který má v úmyslu poprvé vykonávat činnost v jednom nebo více členských státech v rámci svobody poskytování služeb nebo svobody usazování, informuje příslušné orgány svého domovského členského státu.

2. Každý oprávněný zprostředkovatel úvěru, který má v úmyslu poprvé vykonávat činnost v jednom nebo více členských státech v rámci svobody poskytování služeb nebo svobody usazování nebo který zakládá pobočku, informuje příslušné orgány svého domovského členského státu.

Do jednoho měsíce po takovém oznámení tyto příslušné orgány sdělí příslušným orgánům dotčeného hostitelského členského státu/členských států úmysl zprostředkovatele úvěru a současně o tomto oznámení vyrozumí dotyčného zprostředkovatele úvěru.

Do jednoho měsíce po takovém oznámení tyto příslušné orgány sdělí příslušným orgánům dotčeného hostitelského členského státu/členských států úmysl zprostředkovatele úvěru a současně o tomto oznámení vyrozumí dotyčného zprostředkovatele úvěru. Rovněž příslušným orgánům dotčeného hostitelského členského státu / dotčených hostitelských členských států oznámí věřitele, k němuž / k nimž je poskytovatel úvěru vázán, a zda věřitel přijímá plnou a bezpodmínečnou odpovědnost za činnosti zprostředkovatele úvěru. Hostitelský členský stát použije k zapsání nezbytných informací do registru informace, které získal od domovského členského státu.

Zprostředkovatel úvěru může zahájit činnost jeden měsíc po dni, kdy byl příslušnými orgány domovského členského státu vyrozuměn o oznámení uvedeném v druhém pododstavci.

Zprostředkovatel úvěru může zahájit činnost jeden měsíc po dni, kdy byl příslušnými orgány domovského členského státu vyrozuměn o oznámení uvedeném v druhém pododstavci.

3. V případech, kdy je povolení zprostředkovatelům úvěru domovským členským státem odňato, tento musí neprodleně a nejpozději do jednoho měsíce o tomto odnětí jakýmkoli vhodným způsobem uvědomit hostitelský členský stát/ členské státy.

3. Předtím, než pobočka zprostředkovatele úvěru zahájí svou činnost, nebo do dvou měsíců od obdržení informací podle odstavce 2 se příslušné orgány hostitelského členského státu připraví na dohled nad zprostředkovatelem úvěru v souladu s článkem 24 a v případě potřeby mu sdělí podmínky, za kterých tato činnost musí být v oblastech neharmonizovaných právem Unie v hostitelském členském státě vykonávána.

Příslušné orgány různých členských států vzájemně spolupracují, kdykoli je to nezbytné pro účely plnění jejich úkolů podle této směrnice, a využívají své pravomoci stanovené v této směrnici nebo ve vnitrostátním právu. Každý příslušný orgán poskytuje pomoc příslušným orgánům ostatních členských států. Zejména si vyměňují informace a spolupracují při šetření nebo činnostech dohledu.

 

Příslušné úřady mohou uvědomit EBA o případech, kdy byla žádost o spolupráci, zejména ohledně výměny informací, odmítnuta nebo jí nebylo vyhověno v přiměřené lhůtě, a žádat její pomoc v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 1093/2010. V takových případech může EBA postupovat v souladu s pravomocemi, které jí byly svěřeny uvedeným článkem.

 

4. Pokud má hostitelský členský stát jasné a prokazatelné důvody se domnívat, že zprostředkovatel úvěru působící na jeho území v rámci svobody poskytování služeb nebo prostřednictvím pobočky porušuje závazky stanovené touto směrnicí, musí své závěry oznámit příslušnému orgánu domovského členského státu, který přijme odpovídající opatření. V případech, kdy navzdory opatřením přijatým příslušným orgánem domovského členského státu zprostředkovatel úvěru nadále vystupuje způsobem, který jasně poškozuje zájmy spotřebitelů hostitelského členského státu nebo řádné fungování trhů, použije se následující:

4. Členské státy zajistí, aby zprostředkovatelé úvěru, kterým bylo schválení odňato, byli bez zbytečného odkladu vymazáni z registru.

a) Příslušný orgán hostitelského členského státu poté, co informoval příslušný orgán domovského členského státu, přijme všechna potřebná odpovídající opatření k ochraně spotřebitelů a řádného fungování trhů včetně toho, že zabrání zprostředkovatelům úvěru poškozujícím zájmy spotřebitelů nebo řádné fungování trhů započít jakékoli další transakce na svém území. Komise je o těchto opatřeních neprodleně informována.

 

b) Vedle toho může příslušný orgán hostitelského členského státu postoupit záležitost EBA a požádat ji o pomoc v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 1093/2010. V takovém případě může EBA postupovat v souladu s pravomocemi, které jí byly uvedeným článkem svěřeny.

 

Pozměňovací návrh   99

Návrh směrnice

Článek 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 22a

 

Dohled nad zprostředkovateli úvěru a jmenovanými zástupci

 

1. Členské státy zajistí, aby probíhající činnosti zprostředkovatelů úvěru podléhaly dohledu ze strany příslušných orgánů domovského členského státu.

 

2. Pokud domovský členský stát povolí jmenované zástupce podle článku 19a, tito jmenovaní zástupci podléhají dohledu přímo nebo v rámci dohledu nad zprostředkovatelem úvěru, jehož jménem jednají.

 

3. Pokud má zprostředkovatel úvěru pobočku v jiném členském státě, než je jeho domovský členský stát, příslušný orgán členského státu, ve kterém je pobočka umístěna, odpovídá za zajištění toho, že služby poskytované pobočkou na jeho území plní povinnosti stanovené v čl. 5 odst. 1 a v článcích 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 15, 17 a 25 a v opatřeních přijatých na jejich základě.

 

4. Příslušný orgán členského státu, ve kterém se pobočka nachází, má právo prověřovat opatření přijatá pobočkou a požadovat změny, které jsou nezbytně nutné k tomu, aby příslušný orgán mohl vymáhat povinnosti podle čl. 5 odst. 1 a článků 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 15, 17 a 25 a podle opatření přijatých na jejich základě týkajících se služeb nebo činností poskytovaných pobočkou na jeho území.

 

5. Pokud příslušné orgány hostitelského členského státu zjistí, že zprostředkovatel úvěru, který má na jeho území pobočku, nedodržuje právní nebo správní předpisy přijaté v tomto státě na základě ustanovení této směrnice, která svěřují pravomoc příslušným orgánům hostitelského členského státu, vyžadují, aby dotyčný zprostředkovatel úvěru tuto protiprávní situaci ukončil.

 

Pokud dotyčný zprostředkovatel úvěru nepodnikne potřebné kroky, přijmou příslušné orgány hostitelského členského státu veškerá vhodná opatření, aby zajistily, že dotyčný zprostředkovatel úvěru uvedenou protiprávní situaci ukončí. Povaha těchto opatření je sdělena příslušným orgánům domovského členského státu.

 

Pokud i přes opatření přijatá hostitelským členským státem zprostředkovatel úvěru nadále porušuje právní nebo správní předpisy uvedené v prvním pododstavci, jež jsou platné v hostitelském členském státě, může tento hostitelský stát poté, co uvědomí příslušné orgány domovského členského státu, přijmout opatření nezbytná k tomu, aby zabránil dalšímu protiprávnímu jednání nebo za ně uložil sankce, a pokud je to nutné, aby zabránil zprostředkovateli úvěru zahájit na jeho území další transakce. Komise je o těchto opatřeních neprodleně informována.

 

Pokud s těmito opatřeními hostitelského členského státu příslušný orgán domovského členského státu nesouhlasí, může záležitost postoupit orgánu EBA a požádat ho o pomoc v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 1093/2010. V takovém případě může orgán EBA postupovat v souladu s pravomocemi, které mu byly uvedeným článkem svěřeny.

 

6. V případech, kdy je povolení zprostředkovatelům úvěru domovským členským státem odňato, tento musí neprodleně a nejpozději do jednoho měsíce o tomto odnětí jakýmkoli vhodným způsobem uvědomit hostitelský členský stát/ členské státy a Evropský orgán pro bankovnictví.

 

Příslušné orgány různých členských států spolupracují mezi sebou a s orgánem EBA, kdykoli je to nezbytné pro účely plnění jejich úkolů podle této směrnice, a využívají své pravomoci stanovené v této směrnici nebo v jiném unijním nebo vnitrostátním právu. Každý příslušný orgán poskytuje pomoc příslušným orgánům ostatních členských států. Zejména si vyměňují informace a spolupracují při šetření nebo činnostech dohledu.

 

Příslušné úřady mohou uvědomit orgán EBA o případech, kdy byla žádost o spolupráci, zejména ohledně výměny informací, odmítnuta nebo jí nebylo vyhověno v přiměřené lhůtě, a žádat jeho pomoc v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 1093/2010. V takových případech může orgán EBA postupovat v souladu s pravomocemi, které mu byly svěřeny uvedeným článkem.

 

7. Pokud má příslušný orgán hostitelského členského státu jasné a prokazatelné důvody učinit závěr, že zprostředkovatel úvěru činný na jeho území v rámci volného pohybu služeb porušuje povinnosti stanovené touto směrnicí nebo že zprostředkovatel úvěru, který má na jeho území pobočku, porušuje povinnosti, na něž se nevztahují pravomoci příslušného orgánu hostitelského členského státu podle odstavců 3 a 4 pravomoci, postoupí tato zjištění příslušnému orgánu domovského členského státu. Pokud příslušný orgán domovského členského státu do jednoho měsíce od obdržení těchto zjištění nepřijme žádná opatření nebo pokud i přes opatření přijatá příslušným orgánem domovského členského státu jedná dotyčný zprostředkovatel úvěru i nadále způsobem, který jasně poškozuje zájmy spotřebitelů hostitelského členského státu nebo řádné fungování trhů, postupuje se takto:

 

a) Příslušný orgán hostitelského členského státu poté, co informoval příslušný orgán domovského členského státu, přijme všechna potřebná odpovídající opatření k ochraně spotřebitelů a řádného fungování trhů včetně toho, že zabrání zprostředkovatelům úvěru poškozujícím zájmy spotřebitelů nebo řádné fungování trhů započít jakékoli další transakce na svém území. Komise a orgán EBA jsou o těchto opatřeních neprodleně informovány.

 

b) Vedle toho může příslušný orgán hostitelského členského státu postoupit záležitost orgánu EBA a požádat ho o pomoc v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 1093/2010. V takovém případě může orgán EBA postupovat v souladu s pravomocemi, které mu byly uvedeným článkem svěřeny.

 

8. Každý členský stát zajistí, aby v případě, že zprostředkovatel úvěru s povolením v jiném členském státě zřídil pobočku na jeho území, mohly příslušné orgány domovského členského státu zprostředkovatele úvěru při výkonu svých úkolů a po informování příslušných orgánů hostitelského členského státu provádět kontroly v této pobočce přímo na místě.

 

9. Rozdělením úkolů mezi členské státy uvedené v tomto článku není dotčen článek 4 a pravomoci hostitelských členských států v oblastech, na něž se tato směrnice nevztahuje, v souladu s jejich závazky vyplývajícími z práva Unie.

Pozměňovací návrh   100

Návrh směrnice

Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Aniž jsou dotčeny postupy pro odnětí povolení nebo právo členských států ukládat trestní sankce, zajistí členské státy v souladu se svým vnitrostátním právem, aby mohla být přijata odpovídající správní opatření nebo aby mohly být ukládány správní sankce vůči osobám odpovědným za neplnění předpisů přijatých k provedení této směrnice. Členské státy zajistí, aby tato opatření byla účinná, přiměřená a odrazující.

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých podle této směrnice a přijmou nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Odůvodnění

Přizpůsobení článku 23 směrnice o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   101

Návrh směrnice

Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví sankce v těch konkrétních případech, kdy spotřebitelé vědomě poskytli neúplné nebo nesprávné informace, aby získali kladné posouzení bonity v případě, že by úplné a správné informace vedly k zápornému posouzení bonity, a následně nejsou schopni plnit podmínky smlouvy, a přijmou všechna nezbytná opatření, aby zajistily, že jsou prováděna.

vypouští se

Odůvodnění

Přizpůsobení článku 23 směrnice o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   102

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí zřízení odpovídajících a účinných postupů vyřizování stížností a zjednávání nápravy v rámci mimosoudního řešení sporů týkajících se práv a povinností stanovených touto směrnicí mezi věřiteli a spotřebiteli a mezi zprostředkovateli úvěru a spotřebiteli, přičemž tam, kde je to vhodné, se využijí stávající subjekty. Členské státy dále zajistí, aby všichni věřitelé a zprostředkovatelé úvěru podléhali jednomu nebo více těmto subjektům, které provádějí tyto postupy vyřizování stížností a zjednávání nápravy.

1. Členské státy zajistí, aby byly zavedeny odpovídající a účinné postupy pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v souvislosti s úvěrovými smlouvami, případně s využitím stávajících subjektů.

Odůvodnění

Přizpůsobení článku 24 směrnice o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   103

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, že tyto orgány aktivně spolupracují při urovnávání přeshraničních sporů.

2. Členské státy podněcují tyto subjekty ke spolupráci také při urovnávání přeshraničních sporů týkajících se úvěrových smluv.

Odůvodnění

Přizpůsobení článku 24 směrnice o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   104

Návrh směrnice

Článek 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 4, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 3, čl. 14 odst. 5 a čl. 16 odst. 2 se Komisi udělují na dobu neurčitou po vstupu této směrnice v platnost.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

 

1a. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 9a odst. 3 a čl. 12 odst. 5 je svěřena Komisi na dobu neurčitou.

2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

2. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 9a odst. 3 a  čl. 12 odst. 5 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Rozhodnutí se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie a nabývá účinku následujícího dne po jeho zveřejnění v Úředním věstníku nebo k pozdějšímu dni, který v něm je upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

3. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci se Komisi uděluje v souladu s podmínkami stanovenými v článcích 27 a 28.

3. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

3a. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 9a odst. 3 a čl. 12 odst. 5 vstoupí v platnost pouze v případě, že k němu Evropský parlament ani Rada nevznesou ve lhůtě tří měsíců ode dne jeho oznámení Evropskému parlamentu a Radě žádnou námitku, či v případě, že Evropský parlament i Rada společně před uplynutím uvedené lhůty oznámí Komisi, že vznést námitku nehodlají. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh   105

Návrh směrnice

Článek 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 27

vypouští se

Zrušení přenesení pravomoci

 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomocí uvedené v čl. 6 odst. 4, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 3, čl. 14 odst. 5 a čl. 16 odst. 2 kdykoli zrušit.

 

2. Orgán, který zahájil interní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomocí, uvědomí nejpozději jeden měsíc před přijetím konečného rozhodnutí druhého zákonodárce a Komisi a uvede pravomoci, jejichž přenesení by mohlo být zrušeno, a důvody pro jakékoli zrušení.

 

3. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který v něm je upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. Zveřejní se v Úředním věstníku Evropské unie.

 

Pozměňovací návrh   106

Návrh směrnice

Článek 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 28

vypouští se

Námitky proti aktům v přenesené pravomoci

 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o jeden měsíc.

 

2. Pokud Evropský parlament ani Rada ve lhůtě uvedené v odstavci 1 proti aktu v přenesené pravomoci námitky nevysloví, zveřejní se akt v přenesené pravomoci v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupí v platnost v den v něm uvedený. Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím uvedené lhůty, pokud Evropský parlament i Rada uvědomí Komisi o svém záměru námitky nevyslovit.

 

3. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v platnost, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada vysloví námitky ve lhůtě stanovené v odstavci 1. Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu v přenesené pravomoci, je odůvodní.

 

Pozměňovací návrh   107

Návrh směrnice

Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy dále zajistí, aby předpisy, které přijmou k provedení této směrnice, nemohly být obcházeny v důsledku formulace smluv, zejména zahrnutím smluv o úvěru spadajících do oblasti působnosti této směrnice do smluv o úvěru, jejichž povaha nebo účel by umožnily vyhnout se použití směrnice.

vypouští se

Pozměňovací návrh   108

Návrh směrnice

Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby spotřebitelé v důsledku volby práva třetí země jako práva použitelného pro smlouvu o úvěru neztratili ochranu, kterou jim poskytuje tato směrnice.

3. Členské státy přijmou opatření nezbytná pro zajištění toho, aby spotřebitelé v důsledku volby práva třetí země jako práva použitelného pro úvěrovou smlouvu neztratili ochranu, kterou jim poskytuje tato směrnice, má-li úvěrová smlouva úzký vztah s územím jednoho nebo více členských států.

Odůvodnění

Harmonizace s čl. 22 odst. 4 směrnice o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   109

Návrh směrnice

Článek 30 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 30a

 

Přechodná opatření

 

Tato směrnice se nevztahuje na úvěrové smlouvy již existující v den vstupu vnitrostátních prováděcích opatření v platnost.

Pozměňovací návrh   110

Návrh směrnice

Článek 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise provede přezkum pět let po vstupu této směrnice v platnost. Přezkum zváží efektivnost a přiměřenost ustanovení pro spotřebitele a vnitřní trh.

Komise provede přezkum pět let po vstupu této směrnice v platnost. Přezkum zváží efektivnost a přiměřenost ustanovení pro spotřebitele a vnitřní trh.

a) posouzení spokojenosti spotřebitelů s ESIS;

a) posouzení souladu s ESIS a toho, jak jej spotřebitelé využívají, jak mu rozumějí a jak jsou s ním spokojeni;

b) poskytování ostatních předsmluvních informací;

b) poskytování ostatních předsmluvních informací;

c) analýzu přeshraničního podnikání zprostředkovatelů úvěru a věřitelů;

c) analýzu přeshraničního podnikání zprostředkovatelů úvěru a věřitelů;

d) analýzu vývoje trhu pro neúvěrové instituce poskytující smlouvy o úvěru na nemovitosti určené k bydlení;

d) analýzu vývoje trhu pro neúvěrové instituce poskytující smlouvy o úvěru na nemovitosti určené k bydlení;

e) posouzení potřeby dalších opatření včetně jednotného pasu pro neúvěrové instituce poskytující smlouvy o úvěru na nemovitosti určené k bydlení;

e) posouzení potřeby dalších opatření včetně jednotného pasu pro neúvěrové instituce poskytující smlouvy o úvěru na nemovitosti určené k bydlení;

f) přezkoumání nezbytnosti zavést práva a povinnosti v době po uzavření smluv o úvěru;

f) posouzení skutečnosti, jak funguje fáze po uzavření smluv o úvěru;

g) posouzení potřeby rozšířit její působnost na malé podniky.

g) posouzení působnosti této směrnice s cílem vyvarovat se nezbytnosti nových právních předpisů;

 

ga) posouzení dopadu této směrnice na trh u jiných forem úvěru včetně těch, které věřitelé nebo spotřebitelé mohou považovat za zaměnitelné s úvěry v působnosti této směrnice.

 

gb) posouzení, zda je nezbytné přijmout další opatření, aby byla zajištěna sledovatelnost smluv o úvěru zajištěných nemovitostmi určenými k bydlení;

 

gc) posouzení transparentnosti a konzistentnosti údajů o vývoji cen nemovitostí určených k bydlení.

Pozměňovací návrh   111

Návrh směrnice

Článek 31 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 31a

 

Další iniciativy ve věci odpovědného poskytování a přijímání úvěrů

 

Do ... * předloží Komise komplexní zprávu analyzující obecnější problémy předluženosti soukromých osob. Zpráva identifikuje příslušné trhy, produkty a subjekty v úvěrovém dodavatelském řetězci a analyzuje různé možnosti, jak tyto problémy řešit, včetně makroekonomických opatření spojených s vývojem úvěrů, jejich omezení a použití, strukturálních opatření na ochranu střadatelů v institucích obhospodařujících vklady a opatření směřovaných na instituce s vysokým pákovým efektem a na nadměrně zadlužené domácnosti a spotřebitele, kteří se ocitli v nesnázích, a na z toho vyplývající slabiny ve finančním systému. Ke zprávě budou případně připojeny návrhy právní úpravy.

 

________________

 

* Pro Úř. věst.: vložte datum 12 měsíců ode dne vstupu této směrnice v platnost.

Pozměňovací návrh   112

Návrh směrnice

Příloha I – bod I – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) Výsledek výpočtu se vyjadřuje s přesností na nejméně jedno desetinné místo. Je-li hodnota číslice na následujícím desetinném místě větší nebo rovna 5, hodnota číslice na příslušném desetinném místě se zvyšuje o jednu.

d) Výsledek výpočtu se vyjadřuje s přesností na nejméně jedno desetinné místo. Je-li hodnota číslice na následujícím desetinném místě větší nebo rovna 5, hodnota číslice na předcházejícím desetinném místě se zvýší o jednu.

Pozměňovací návrh   113

Návrh směrnice

Příloha I – bod II – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j) U smluv o úvěru, u kterých je sjednána pevná výpůjční úroková sazba ve vztahu k počátečnímu období, na jehož konci je stanovena nová výpůjční úroková sazba, a ta je následně pravidelně upravována podle dohodnutého indexu, vychází výpočet roční procentní sazby z předpokladu, že na konci období s pevnou výpůjční úrokovou sazbou je výpůjční úroková sazba stejná jako v okamžiku výpočtu roční procentní sazby, na základě hodnoty indexu sjednaného v uvedené době.

j) U smluv o úvěru, u kterých je sjednána pevná výpůjční úroková sazba ve vztahu k počátečnímu období, na jehož konci je stanovena nová výpůjční úroková sazba, a ta je následně pravidelně upravována podle dohodnutého indexu, vychází výpočet roční procentní sazby z předpokladu, že na konci období s pevnou výpůjční úrokovou sazbou je výpůjční úroková sazba stejná jako v okamžiku výpočtu roční procentní sazby, na základě hodnoty indexu sjednaného v uvedené době, avšak není nižší než pevná výpůjční úroková sazba. U smluv o úvěru s pevnou výpůjční úrokovou sazbou na nejméně pětileté počáteční období, zejména pokud má být po skončení počátečního období znovu stanovena pevná sazba a variabilní sazba je povolena pouze v případě, že ještě nebyla sjednána nová pevná sazba, se v úvahu vezme jen původní pevná výpůjční úroková sazba.

Pozměňovací návrh   114

Návrh směrnice

Příloha II – část A – tabulka

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Věřitel

1. Věřitel

[Název]

[Název]

[Adresa]

 

[Telefonní číslo]

 

[E-mailová adresa]

 

[Adresa internetových stránek]

 

Orgán dohledu: [název a adresa internetových stránek orgánu dohledu]

Orgán dohledu: [název a adresa internetových stránek orgánu dohledu]

Kontaktní osoba: [úplné kontaktní informace kontaktní osoby]

(Volitelné) kontaktní místo

 

(Připadá-li v úvahu) Zprostředkovatel: [Jméno, úroveň poskytovaných služeb („Doporučujeme, po posouzení vašich potřeb, abyste si vzali tuto hypotéku“ / „Nedoporučujeme vám určitou hypotéku. Avšak na základě vašich odpovědí na několik otázek vám poskytujeme informace o této hypotéce, abyste se mohli sami rozhodnout“), odměna]

2. Hlavní charakteristiky úvěru

2. Hlavní charakteristiky úvěru

Výše a měna poskytnutého úvěru: [hodnota][měna]

Výše a měna poskytnutého úvěru: [hodnota][měna]

(Připadá-li v úvahu) „Tento úvěr není poskytnut v [národní měna]“

(Připadá-li v úvahu) „Tento úvěr není poskytnut v [národní měna]“ Celková částka, kterou budete muset splatit v [národní měna] by se mohla změnit. Například v případě, že by hodnota [národní měna] by v poměru k [měna úvěru] poklesla o 20 %, museli byste celkem zaplatit [vložte částku v národní měně]. (Připadá-li v úvahu) „Maximální částka, kterou budete muset zaplatit, by mohla být mnohem vyšší.“

 

„V případě, že výše úvěru dosáhne [vložte částku v národní měně], budete na tuto skutečnost upozorněni a budete mít možnost vyjednat si nové podmínky.“

 

(Připadá-li v úvahu) „Maximální částka, kterou budete muset zaplatit, by mohla činit [vložte částku v národní měně].“

Doba trvání poskytovaného úvěru: [trvání]

Doba trvání poskytovaného úvěru: [trvání]

[Druh úvěru]

[Druh úvěru]

[Druh použité úrokové sazby]

[Druh použité úrokové sazby]

Celková částka ke splacení:

Celková částka ke splacení:

[Maximální výše dostupného úvěru v poměru k hodnotě nemovitosti]:

(Připadá-li v úvahu) Minimální požadovaná hodnota nemovitosti pro získání půjčky ve výši doložené částky.

(Připadá-li v úvahu) [Zajištění]

(Připadá-li v úvahu) [Zajištění]

3. Úroková sazba

3. Úroková sazba

RPSN vyjadřuje celkové náklady úvěru jako roční procento. RPSN vám má pomoci porovnat různé nabídky. RPSN použitá na váš úvěr je [RPSN]. Zahrnuje:

RPSN vyjadřuje celkové náklady úvěru jako roční procento. RPSN vám má pomoci porovnat různé nabídky. RPSN použitá na váš úvěr je [RPSN]. Zahrnuje:

úrokovou sazbu [hodnota v procentech]

úrokovou sazbu [hodnota v procentech]

 

(Připadá-li v úvahu ) úrokovou sazbu [hodnota variabilní úrokové míry za nejlepších okolností] úrokovou sazbu [hodnota variabilní úrokové míry za nejhorších okolností]

 

(Připadá-li v úvahu) úrokovou sazbu [hodnota při 20% poklesu národní měny]

 

(Připadá-li v úvahu) Skutečnou částku, kterou budete muset celkově zaplatit, nebo každý [vložte období], jež se může značně lišit od částky vyjádřené roční procentní sazbou nákladů (RPSN). Proto je RPSN vypočítána jako příklad vycházející z různých předpokladů.

[další složky RPSN]

[další složky RPSN]

4. Četnost a počet plateb

4. Četnost a počet plateb

Četnost splácení: [četnost]

Četnost splácení: [četnost]

Počet plateb: [číslo]

Počet plateb: [číslo]

5. Výše každé splátky:

5. Výše každé splátky:

[výše][měna]

[výše][měna]

(Připadá-li v úvahu) Pro přepočet splátky v [měna úvěru] na [národní měna] bude použit směnný kurz zveřejněný [jméno instituce zveřejňující směnný kurz] dne [datum].

(Připadá-li v úvahu) Částka, kterou musíte platit v [národní měna], by se mohla změnit. Například v případě, že hodnota [národní měna] by v poměru k [měna úvěru] poklesla o 20 %, museli byste zaplatit navíc [vložte částku] každých [vložte období]. Vaše splátky by se tudíž mohly zvýšit ještě mnohem více. Pro přepočet splátky v [měna úvěru] na [národní měna] bude použit směnný kurz vypočtený ke dni [datum] za použití [uveďte název referenční hodnoty nebo metodu výpočtu].

 

(Připadá-li v úvahu) Vzhledem k tomu, že úroková sazba [část] tohoto úvěru může kolísat, mohla by se částka vašich splátek změnit. [Upozornění na proměnlivost splátek a možný vývoj podle čl. 18a odst. 5 ilustrující účinek změn úrokových sazeb]

 

(Připadá-li v úvahu) „Maximální částka, kterou byste případně museli zaplatit každých [vložte období], by mohla činit [vložte částku v národní měně].“

 

(Připadá-li v úvahu) [Upozornění na půjčky jen s placením úroků zajištěné zástavním právem k nemovitosti nebo srovnatelným zajištěním, podrobné údaje o vázaných spořících produktech, úvěry s odkladem splátek, jak je uvedeno v části B oddílu 5.]

6. Ilustrativní splátkový kalendář

6. (Připadá-li v úvahu) Ilustrativní splátkový kalendář

Tato tabulka ukazuje částku, která má být zaplacena každý [četnost].

Tato tabulka ukazuje částku, která má být zaplacena každý [četnost].

Splátky (sloupec [příslušné č.]) jsou součtem zaplaceného úroku (sloupec [příslušné č.]), zaplacené splátky jistiny (sloupec [příslušné č.]) a, připadá-li v úvahu, dalších nákladů (sloupec [příslušné č.]). Připadá-li v úvahu, Náklady ve sloupci dalších nákladů se týkají [seznam nákladů]. Nesplacená jistina (sloupec [příslušné č.]) je částka úvěru, která zůstává ke splacení po každé splátce.

Splátky (sloupec [příslušné č.]) jsou součtem zaplaceného úroku (sloupec [příslušné č.]) a, připadá-li v úvahu, zaplacené splátky jistiny (sloupec [příslušné č.]) a, připadá-li v úvahu, dalších nákladů (sloupec [příslušné č.]). Připadá-li v úvahu, Náklady ve sloupci dalších nákladů se týkají [seznam nákladů]. Nesplacená jistina (sloupec [příslušné č.]) je částka úvěru, která zůstává ke splacení po každé splátce.

[Výše a měna úvěru]

 

[Doba trvání úvěru]

 

[Úroková sazba]

 

[Tabulka]

[Tabulka]

(Připadá-li v úvahu) [Varování ohledně proměnlivosti splátek]

 

7. Další povinnosti a náklady

7. Další povinnosti a náklady

Dlužník musí splnit následující povinnosti, aby se na něho vztahovaly podmínky úvěru uvedené v tomto dokumentu.

Dlužník musí splnit následující povinnosti, aby se na něho vztahovaly podmínky úvěru uvedené v tomto dokumentu.

[Povinnosti]

[Povinnosti]

(Připadá-li v úvahu) Upozornění: Podmínky úvěru popsané v tomto dokumentu (včetně úrokové sazby) se mohou změnit, pokud nejsou tyto povinnosti splněny.

(Připadá-li v úvahu) Upozornění: Podmínky úvěru popsané v tomto dokumentu (včetně úrokové sazby) se mohou změnit, pokud nejsou tyto povinnosti splněny.

Kromě nákladů již započítaných do [četnost] splátek tento úvěr zahrnuje následující náklady:

Kromě nákladů již započítaných do [četnost] splátek tento úvěr zahrnuje následující náklady:

Náklady placené jednorázově

Náklady placené jednorázově

Náklady placené opakovaně

Náklady placené opakovaně

Ujistěte se prosím, že si jste vědomi všech ostatních daní a nákladů (např. notářských poplatků) spojených s tímto úvěrem.

Ujistěte se prosím, že si jste vědomi všech ostatních daní a nákladů (např. notářských poplatků, registračních poplatků, poplatků za ocenění [nejsou-li již zahrnuty výše] a daní) spojených s tímto úvěrem.

8. Předčasné splacení

8. Předčasné splacení

(Připadá-li v úvahu) Nemáte možnost splatit tento úvěr předčasně.

 

(Připadá-li v úvahu) Máte možnost splatit tento úvěr předčasně buď úplně, nebo částečně.

Máte možnost splatit tento úvěr předčasně, a to buď úplně, nebo částečně.

(Připadá-li v úvahu) [Podmínky]

(Připadá-li v úvahu) [Podmínky]

[Postup]

[Postup]

(Připadá-li v úvahu) Výstupní poplatek:

(Připadá-li v úvahu) Výstupní poplatek: [vložte částku nebo způsob výpočtu]

(Připadá-li v úvahu) Pokud se rozhodnete splatit tento úvěr předčasně, kontaktujte nás, abychom stanovili přesnou výši výstupního poplatku v dané chvíli.

(Připadá-li v úvahu) Máte právo převést tento úvěr na jiného věřitele. [Uveďte podmínky]

 

(Připadá-li v úvahu) Nemáte možnost převést tento úvěr na jinou nemovitost

 

(Připadá-li v úvahu) Máte možnost převést tento úvěr na jinou nemovitost: [Uveďte podmínky]

 

(Připadá-li v úvahu): Máte právo převést úvěr na [národní měna]. [Uveďte podmínky]

(Připadá-li v úvahu) 9. Právo odstoupit od smlouvy

(Připadá-li v úvahu) 9. Právo odstoupit od smlouvy

Dlužník může od smlouvy odstoupit ve lhůtě [délka lhůty na odstoupení] od podpisu smlouvy o úvěru.

Dlužník může od smlouvy odstoupit ve lhůtě [délka lhůty na odstoupení] od podpisu smlouvy o úvěru. (Připadá-li v úvahu): [Podmínky][Uveďte postup]

10. Interní systém řešení stížností

10. Stížnosti

[Název příslušného oddělení]

Máte-li stížnost, [uveďte kontaktní místo nebo zdroj informací o postupu]

[Adresa]

Jestliže stížnost nevyřešíme k vaší spokojenosti, můžete kontaktovat: [uveďte název organizace]

[Telefonní číslo]

 

[E-mailová adresa]

 

Kontaktní osoba: [kontaktní údaje]

 

11. Vnější subjekt pro řešení stížností

 

V případě neshody s věřitelem, která zůstává nevyřešena, má dlužník možnost adresovat stížnost na:

 

[Název subjektu pro řešení stížností]

 

[Adresa]

 

[Telefonní číslo]

 

[E-mailová adresa]

 

12. Nedodržení závazků vyplývajících z úvěru: důsledky pro dlužníka

11. Nedodržení závazků vyplývajících z úvěru: důsledky pro dlužníka

[Druhy nedodržení]

[Druhy nedodržení]

[Finanční a/nebo právní důsledky]

[Finanční a/nebo právní důsledky]

Pokud byste měli potíže s placením vašich [četnost] splátek, kontaktujte nás prosím co nejrychleji, abychom našli možná řešení.

Pokud byste měli potíže s placením vašich [četnost] splátek, kontaktujte nás prosím co nejrychleji, abychom našli možná řešení.

(Připadá-li v úvahu) 13. Další informace v případě uvádění na trh na dálku

(Připadá-li v úvahu) 12. Další informace

(Připadá-li v úvahu) Právo, které bere věřitel za základ pro vytvoření vztahů s vámi před uzavřením smlouvy o úvěru [použitelné právo].

(Připadá-li v úvahu) Další prvky: [doplňte vysvětlení dalších prvků vyjmenovaných v části B a, případně, dalších prvků nabízených věřitelem ve smlouvě o úvěru, které nejsou uvedeny v předchozích oddílech].

Informace a smluvní podmínky budou poskytnuty v [jazyk]. Pokud souhlasíte, máme v úmyslu s vámi po dobu trvání smlouvy o úvěru komunikovat v [jazyk/jazyky].

(Liší-li se předpokládaný jazyk od jazyka ESIS) Informace a smluvní podmínky budou poskytnuty v [jazyk]. Pokud souhlasíte, máme v úmyslu s vámi po dobu trvání smlouvy o úvěru komunikovat v [jazyk/jazyky].

14. Rizika a varování

13. Rizika a varování

• Upozorňujeme vás na rizika spojená s uzavřením hypotečního úvěru.

Upozorňujeme vás na rizika spojená s uzavřením hypotečního úvěru.

• (Připadá-li v úvahu) Úroková sazba tohoto úvěru nezůstává po celou dobu trvání úvěru fixní.

• (Připadá-li v úvahu) Úroková sazba tohoto úvěru nezůstává po celou dobu trvání úvěru fixní.

• (Připadá-li v úvahu) Tento úvěr není poskytnut v [národní měna]. Upozorňujeme, že částka v [národní měna], kterou budete muset zaplatit při každé splátce, se bude lišit podle směnného kurzu [měna úvěru/národní měna].

• (Připadá-li v úvahu) Tento úvěr není poskytnut v [národní měna]. Upozorňujeme, že částka v [národní měna], kterou budete muset zaplatit při každé splátce, se bude lišit podle směnného kurzu [měna úvěru/národní měna].

• (Připadá-li v úvahu) Toto je úvěr, kdy se platí pouze úroky. To znamená, že si po dobu jeho trvání budete muset vytvořit dostatek kapitálu, abyste v době splatnosti zaplatili výši úvěru.

• (Připadá-li v úvahu) Toto je úvěr, kdy se platí pouze úroky. To znamená, že si po dobu jeho trvání budete muset vytvořit dostatek kapitálu, abyste v době splatnosti zaplatili výši úvěru.

• Budete muset rovněž zaplatit ostatní daně a náklady (připadá-li v úvahu), např. notářské poplatky.

• Budete muset rovněž zaplatit ostatní daně a náklady (připadá-li v úvahu), např. notářské poplatky.

• Váš příjem se může změnit. Ujistěte se prosím, že pokud se váš příjem sníží, budete si stále moci dovolit vaše [četnost] splátky.

• Váš příjem se může změnit. Ujistěte se prosím, že pokud se váš příjem sníží, budete si stále moci dovolit vaše [četnost] splátky.

• (Připadá-li v úvahu) Vaše nemovitost může být zabavena, jestliže nebudete splácet.

• (Připadá-li v úvahu) Vaše nemovitost může být zabavena, jestliže nebudete splácet.

Pozměňovací návrh   115

Návrh směrnice

Příloha II – část B

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Při vyplňování ESIS musí být dodrženy následující pokyny:

Při vyplňování ESIS musí být dodrženy následující pokyny:

Oddíl „Úvodní text“

Oddíl „Úvodní text“

1) Datum platnosti musí být řádně zvýrazněno.

1) Datum platnosti musí být řádně zvýrazněno.

Oddíl „Úvodní text“

Oddíl „Úvodní text“

1) Datum platnosti musí být řádně zvýrazněno.

1) Datum platnosti musí být řádně zvýrazněno.

Oddíl „1. Věřitel“

Oddíl 1: „Věřitel“

1) Název, telefonní číslo, adresa a adresa internetových stránek věřitele odkazuje na jeho ústředí. Musí být uveden příslušný orgán pro dohled nad úvěrovými operacemi.

1) Musí být uveden příslušný orgán pro dohled nad úvěrovými operacemi.

2) Informace o kontaktní osobě nejsou povinné.

2) Informace o způsobu kontaktování věřitele jsou nepovinné.

3) V souladu s článkem 3 směrnice 2002/65/ES, pokud je transakce nabízena na dálku, věřitel musí uvést, připadá-li to v úvahu, jméno a adresu svého zástupce v členském státě, kde pobývá dlužník. Uvedení telefonního čísla, e-mailové adresy a adresy internetových stránek zástupce poskytovatele úvěru není povinné.

3) Pokud je informace o produktu poskytována spotřebiteli zprostředkovatelem, uvede tento zprostředkovatel své jméno a informuje spotřebitele, zda jsou tyto poskytované informace o produktu součástí poradenské služby či nikoli. Vysvětlí také, jakým způsobem je odměňován. Dostává-li provizi od věřitele, uvede se částka a jméno věřitele.

4) V souladu s článkem 3 směrnice 2002/65/ES, pokud je transakce nabízena na dálku, věřitel musí uvést název obchodního rejstříku, kde je věřitel registrován, a jeho registrační číslo nebo rovnocenný prostředek identifikace v tomto rejstříku.

 

Oddíl „2. Hlavní charakteristiky úvěru“

Oddíl 2: „Hlavní charakteristiky úvěru“

1) Doba trvání úvěru musí být vyznačena v letech nebo měsících podle toho, co je nejvhodnější. Pokud se doba trvání úvěru může v průběhu doby trvání smlouvy změnit, věřitel musí vysvětlit, kdy a za jakých podmínek se tak může stát.

1) Doba trvání úvěru musí být vyznačena v letech nebo měsících podle toho, co je nejvhodnější. Pokud se doba trvání úvěru může v průběhu doby trvání smlouvy změnit, věřitel musí vysvětlit, kdy a za jakých podmínek se tak může stát.

Popis druhu úvěru musí jasně uvádět, jak budou jistina a úrok po dobu trvání úvěru spláceny (tj. stálé, progresivní nebo regresivní splátky).

2) Popis druhu úvěru musí jasně uvádět, jak budou jistina a úrok po dobu trvání úvěru spláceny (tj. stálé, progresivní nebo regresivní splátky) a specifikuje, zda daná smlouva o úvěru je na splacení jistiny nebo se platí pouze úroky.

2) V této části musí být rovněž uvedeno, zda je úroková sazba fixní nebo variabilní, a připadá-li to v úvahu, doba trvání, kdy zůstane fixní, četnost následných přezkoumání a existence horních a dolních mezí variability úrokové sazby. Musí být vysvětlen vzorec použitý pro přezkoumání úrokové sazby. Věřitel rovněž musí uvést, kde je možné nalézt další informace o indexech nebo sazbách použitých ve vzorci. Pokud se měna úvěru liší od národní měny, věřitel musí uvést informace o vzorci použitém k výpočtu rozpětí směnných kurzů a četnosti úprav rozpětí.

3) V této části musí být rovněž uvedeno, zda je úroková sazba fixní nebo variabilní, a připadá-li to v úvahu, doba trvání, kdy zůstane fixní, četnost následných přezkoumání a existence horních a dolních mezí variability úrokové sazby. Musí být vysvětlen vzorec použitý pro přezkoumání úrokové sazby. Pokud se měna úvěru liší od národní měny, věřitel musí uvést informace o vzorci použitém k výpočtu rozpětí směnných kurzů a četnosti úprav rozpětí.

3) „Celková částka ke splacení“ se vypočítá jako součet výše úvěru a celkových nákladů úvěru.

4) „Celková částka ke splacení“ se vypočítá jako součet výše úvěru a celkových nákladů úvěru.

4) „Maximální výše dostupného úvěru v poměru k hodnotě nemovitosti“ označuje poměr mezi úvěrem a hodnotou. Tento poměr by měl být doplněn příkladem maximální částky v absolutním vyjádření, kterou si lze vypůjčit za danou hodnotu nemovitosti.

5) Připadá-li v úvahu, uvede se minimální požadovaná hodnota nemovitosti pro získání půjčky ve výši doložené částky.

5) Pokud bude úvěr zajištěn zástavním právem k nemovitosti nebo jinou obvykle používanou zárukou, věřitel na to dlužníka musí upozornit.

6) Pokud bude úvěr zajištěn zástavním právem k nemovitosti nebo jinou obvykle používanou zárukou, věřitel na to dlužníka musí upozornit.

 

7) Pokud jsou úvěry vícedílnými úvěry (např. částečně pevná sazba, částečně proměnlivá sazba), informace se poskytují pro každou jednotlivou část úvěru.

Oddíl „3. Úroková sazba“

Oddíl „3. Úroková sazba“

1) Kromě úrokové sazby musí být uvedeny veškeré další náklady obsažené v RPSN (název a ekvivalent v procentech). Pokud uvedení procentní sazby každého z těchto nákladů není možné nebo nemá smysl, musí věřitel uvést celkovou procentní sazbu.

1) Kromě úrokové sazby musí být uvedeny veškeré další náklady obsažené v RPSN (název a ekvivalent v procentech). Pokud uvedení procentní sazby každého z těchto nákladů není možné nebo nemá smysl, musí věřitel uvést celkovou procentní sazbu.

 

2) Pokud jsou úvěry vícedílnými úvěry (např. částečně pevná sazba, částečně proměnlivá sazba), informace se poskytují pro každou jednotlivou část úvěru.

 

3) Pokud úvěrová sazba podléhá přezkoumání, měl by věřitel uvést referenční hodnotu uplatňovanou ke stanovení změn použitelné úrokové sazby a zahrnout: 1) použité horní a dolní meze, připadají-li v úvahu; 2) příklad, jak by se výše splátky lišila, pokud by se úroková sazba zvýšila o 1 % nebo o více procent, což je možné specifikovat blíže, pokud je to reálnější vzhledem k běžným změnám úrokové sazby, není-li pro úrokovou sazbu stanovena horní mez, která je nižší než toto zvýšení, a 3) pokud existuje horní mez, výši splátky v nejhorším možném případě.

Oddíl „4. Četnost a počet plateb“

Oddíl „4. Četnost a počet plateb“

1) Pokud se budou platby pravidelně opakovat, uvede se četnost plateb (např. měsíčně). Pokud bude četnost plateb nepravidelná, dlužníkovi to musí být jasně vysvětleno. Počet uvedených plateb musí pokrýt celou dobu trvání úvěru.

1) Pokud se budou platby pravidelně opakovat, uvede se četnost plateb (např. měsíčně). Pokud bude četnost plateb nepravidelná, dlužníkovi to musí být jasně vysvětleno. Počet uvedených plateb musí pokrýt celou dobu trvání úvěru.

Oddíl „5. Výše každé splátky“

Oddíl „5. Výše každé splátky“

1) Musí být zřetelně uvedena měna úvěru.

1) Musí být zřetelně uvedena měna úvěru

2) Pokud se výše splátek v průběhu trvání úvěru může měnit, věřitel musí stanovit období, během kterého zůstane platná počáteční výše splátky, a kdy a jak často se bude měnit poté.

2) Pokud se výše splátek v průběhu trvání úvěru může měnit, věřitel musí stanovit období, během kterého zůstane platná počáteční výše splátky, a kdy a jak často se bude měnit poté.

3) Pokud se měna úvěru liší od národní měny dlužníka, musí věřitel uvést číselné příklady, které jasně ukáží, jak mohou změny příslušného směnného kurzu ovlivnit výši splátek. Příklad změn směnného kurzu musí být realistický, symetrický a musí obsahovat alespoň stejný počet nepříznivých jako příznivých případů.

3) Pokud je úvěr smlouvy o úvěru v cizí měně a pokud se měna úvěru liší od národní měny dlužníka, musí věřitel uvést číselné příklady, které jasně ukáží, jak by mohlo 5% snížení hodnoty národní měny dlužníka ovlivnit výši splátek , a to spolu s prohlášením, že národní měna dlužníka by se mohla snížit o větší částku, než je částka uvažovaná v tomto příkladu.

4) Pokud se měna pro platby splátek liší od měny úvěru, musí být jasně uveden směnný kurz, který bude použit. Informace zahrnují jméno instituce zveřejňující směnný kurz a okamžik, ke kterému se použitelný směnný kurz určuje.

4) Pokud se měna pro platby splátek liší od měny úvěru, uvede se datum, ke kterému se použitelný směnný kurz určuje.

 

5) Pokud je úvěr úplně nebo částečně úvěrem, kdy se platí pouze úroky, vkládá se na viditelné místo na konec tohoto oddílu následující prohlášení: „Po skončení hypotečního období vám bude stále zbývat dluh [uveďte výši úvěru, ze kterého se platí pouze úroky]. Abyste tuto částku splatili, budete muset přijmout zvláštní opatření. Při porovnávání splátek této hypotéky se splátkami splátkové hypotéky, nezapomeňte přičíst částku, kterou byste případně museli mít na vložení do zvláštního spořícího plánu k vytvoření jednorázové sumy ke splacení této částky.“

 

6) Podléhá-li poskytnutí hypotéky, při níž se platí jen úroky a úvěr je zajištěn buď zástavním právem k nemovitosti nebo jiným srovnatelným zajištěním, podmínce přistoupení spotřebitele na vázaný spořící produkt, musí být podrobnosti o tomto produktu, včetně výše a četnosti splátek, zapsány rovněž v prohlášení podle odstavce 5.

 

7) Pokud je úvěr úvěrem s odloženou splatností, mělo by být poskytnuto vysvětlení toho, jak a kdy se tento odložený úrok přičítá k objemu úvěru jako částka v hotovosti a jaké důsledky z toho plynou pro spotřebitele ve smyslu jeho zbývajícího dluhu.

 

8) Pokud jsou úvěry vícesložkovými úvěry (tj. např. částečně pevná sazba, částečně proměnlivá sazba), informace se poskytují pro každou jednotlivou část úvěru a taktéž za celý úvěr.

Oddíl „6. Ilustrativní splátkový kalendář“

Oddíl „6. Ilustrativní splátkový kalendář

1) Pokud se úrok může v průběhu trvání úvěru měnit, věřitel musí za odkazem na úrokovou sazbu uvést období, během kterého zůstane platná počáteční úroková sazba.

1) Tento oddíl se uvede v případě úvěru s odloženou splatností nebo pokud se splátka podstaty na počáteční dobu odkládá.

2) Tabulka uvedená v této části musí obsahovat následující sloupce: „okamžik splacení“, „výše splátky“, „úrok placený v každé splátce“, „další náklady zahrnuté ve splátce“ (připadá-li v úvahu), „jistina splacená ve splátce“ a „nesplacená jistina po každé splátce“.

2) Tabulka uvedená v této části musí obsahovat následující sloupce: „okamžik splacení“, „výše splátky“, „úrok placený v každé splátce“, „další náklady zahrnuté ve splátce“ (připadá-li v úvahu), „jistina splacená ve splátce“ a „nesplacená jistina po každé splátce“.

3) V prvním roce splácení musí být informace poskytnuty pro každou jednotlivou splátku a na konci prvního roku musí být pro každý sloupec vyznačen mezisoučet. V následujících letech lze údaje poskytnout na ročním základě. Na konci tabulky se musí doplnit řádek „celkem“, který uvádí celkové částky pro každý sloupec. Celková částka placená dlužníkem (tj. celkový součet sloupce „výše splátky“) musí být jasně vyznačena a jako taková uváděna.

3) V prvním roce splácení musí být informace poskytnuty pro každou jednotlivou splátku a na konci prvního roku musí být pro každý sloupec vyznačen mezisoučet. V následujících letech lze údaje poskytnout na ročním základě. Na konci tabulky se musí doplnit řádek „celkem“, který uvádí celkové částky pro každý sloupec. Celková částka placená dlužníkem (tj. celkový součet sloupce „výše splátky“) musí být jasně vyznačena a jako taková uváděna.

4) Pokud úroková sazba podléhá přezkoumání a výše splátky po každém přezkoumání není známa, věřitel může ve splátkovém kalendáři uvést stejnou výši splátky po celou dobu trvání úvěru. V tomto případě musí věřitel na tento fakt dlužníka upozornit viditelným odlišením částek, které jsou známy od těch, které jsou hypotetické (např. použitím jiného písma, ohraničení nebo stínování). Kromě toho musí být jasně čitelným textem vysvětleno, ve kterých obdobích se mohou částky uvedené v tabulce lišit, a proč. Věřitel rovněž musí uvést: 1) připadají-li v úvahu, použité horní a dolní meze, 2) příklad, jak by se výše splátky lišila, pokud by se úroková sazba zvýšila nebo snížila o 1 % nebo o více procent, pokud je to reálnější vzhledem k běžným změnám úrokové sazby, a 3) pokud existuje horní mez, výši splátky v nejhorším možném případě.

4) Pokud úroková sazba podléhá přezkoumání a výše splátky po každém přezkoumání není známa, věřitel může ve splátkovém kalendáři uvést stejnou výši splátky po celou dobu trvání úvěru. V tomto případě musí věřitel na tento fakt dlužníka upozornit viditelným odlišením částek, které jsou známy od těch, které jsou hypotetické (např. použitím jiného písma, ohraničení nebo stínování). Kromě toho musí být jasně čitelným textem vysvětleno, ve kterých obdobích se mohou částky uvedené v tabulce lišit, a proč.

Oddíl „7. Další povinnosti a náklady“

Oddíl „7. Další povinnosti a náklady“

1) V této části věřitel uvede povinnosti, jako je nutnost nemovitost pojistit, sjednat životní pojištění nebo zakoupit jakýkoli jiný produkt nebo službu. Věřitel musí uvést za každou povinnost vůči komu a kdy musí být splněna.

1) V této části věřitel uvede povinnosti, jako je nutnost nemovitost pojistit, sjednat životní pojištění nebo zakoupit jakýkoli jiný produkt nebo službu. Věřitel musí uvést za každou povinnost vůči komu a kdy musí být splněna.

2) Věřitel musí rovněž vyjmenovat každý z nákladů podle kategorie, uvést jejich výši, komu jsou placeny a kdy. Pokud není částka známa, musí věřitel uvést možné rozpětí nebo uvést, jak bude částka vypočítána.

2) Věřitel musí rovněž poskytnout seznam s rozdělením jednotlivých nákladů podle kategorie, uvedením jejich výše, komu jsou placeny a kdy. Nemusí být uvedeny náklady vzniklé porušením smluvních závazků. Pokud není částka známa, musí věřitel uvést možné rozpětí nebo uvést, jak bude částka vypočítána.

Oddíl „8. Předčasné splacení“

Oddíl „8. Předčasné splacení a flexibilita“

1) Pokud lze úvěr splatit předčasně, věřitel musí uvést, za jakých podmínek tak dlužník případně může učinit. Věřitel rovněž musí uvést kroky, které by měl dlužník podniknout k vyžádání předčasného splacení.

1) Věřitel musí uvést, za jakých podmínek může případně dlužník úvěr předčasně zcela či z části splatit. Věřitel rovněž musí uvést kroky, které by měl dlužník podniknout k vyžádání předčasného splacení.

2) Pokud bude třeba za předčasné splacení zaplatit výstupní poplatek, věřitel na to musí dlužníka upozornit a uvést jeho výši. V případech, kdy by výše výstupního poplatku závisela na různých faktorech, jako je splacená částka nebo úroková sazba převažující v době předčasného splacení, musí věřitel uvést, jak se výstupní poplatek vypočítá. Věřitel musí poté uvést nejméně dva ilustrativní příklady, aby ukázal dlužníkovi výši výstupního poplatku v různých možných případech.

2) Pokud bude v zájmu odškodnění věřitele a v zájmu zachování jeho práva na odškodnění nezbytné zaplatit za předčasné splacení výstupní poplatek, věřitel na to musí dlužníka upozornit a uvést jeho výši. V případech, kdy by výše výstupního poplatku závisela na různých faktorech, jako je splacená částka nebo úroková sazba převažující v době předčasného splacení, musí věřitel uvést, jak se výstupní poplatek vypočítá. Věřitel musí poté případně stanovit maximální částku, které by mohl poplatek dosáhnout.

 

3) Věřitel v relevantních případech vysvětlí podmínky převedení úvěru na jiného věřitele.

 

4) Pokud spotřebitel může převést daný úvěr na jinou nemovitost, jsou vysvětleny podmínky převedení.

 

5) Jedná-li s o úvěr v cizí měně, uvede věřitel právo vyplývající z čl. -18a odst. 1 a odpovídající podmínky výkonu tohoto práva v souladu s čl. -18a odst. 2 a 3. Je-li příjem a majetek, na který spotřebitel v zájmu splacení úvěru spoléhá, v jiné měně, než v jaké je vedena smlouva o úvěru, nebo je-li smlouva o úvěru v jiné než národní měně, věřitel uvede, zda existuje právo, aby mohla být smlouva o úvěru převedena na jinou měnu, a pokud tak lze učinit, uvede, za jakých podmínek.

Oddíl „9. Právo odstoupit od smlouvy“

Oddíl „9. Právo odstoupit od smlouvy“

1) Pokud existuje právo odstoupit od smlouvy, věřitel musí stanovit podmínky, kterým toto právo podléhá, postup, jenž musí dlužník dodržet, aby toto právo uplatnil, mimo jiné adresu, na kterou by oznámení o odstoupení od smlouvy mělo být zasláno, a odpovídající poplatky (připadají-li v úvahu).

1) Pokud existuje právo odstoupit od smlouvy, věřitel musí stanovit podmínky, kterým toto právo podléhá, postup, jenž musí dlužník dodržet, aby toto právo uplatnil, mimo jiné adresu, na kterou by oznámení o odstoupení od smlouvy mělo být zasláno, a odpovídající poplatky (připadají-li v úvahu).

2) V souladu s článkem 3 směrnice 2002/65/ES, pokud je transakce nabízena na dálku, musí být spotřebitel informován o existenci či neexistenci práva na odstoupení.

2) V souladu s článkem 3 směrnice 2002/65/ES, pokud je transakce nabízena na dálku, musí být spotřebitel informován o existenci či neexistenci práva na odstoupení.

3) V souladu s článkem 5 směrnice 85/577/EHS, pokud je transakce nabízena mimo obchodní prostory, musí být spotřebitel informován o existenci práva na odstoupení od smlouvy.

3) V souladu s článkem 5 směrnice 85/577/EHS, pokud je transakce nabízena mimo obchodní prostory, musí být spotřebitel informován o existenci práva na odstoupení od smlouvy.

Oddíl „10. Interní systém řešení stížností“

Oddíl „10. Stížnosti“

1) Informace o kontaktní osobě nejsou povinné.

1) Uveďte způsob, jakým lze organizaci kontaktovat z důvodu stížnosti či odkaz na postup podávání stížností na odpovídající internetové stránce nebo podobném informačním zdroji, a dále uveďte příslušný vnější subjekt pro mimosoudní vyřizování stížností a sjednání nápravy.

Oddíl „11. Vnější subjekt pro řešení stížností“

 

1) V souladu s článkem 3 směrnice 2002/65/ES, pokud je transakce nabízena na dálku, věřitel musí rovněž uvést, zda pro dlužníka existuje mimosoudní mechanismus pro řešení stížností a zjednávání nápravy či nikoliv, a pokud ano, musí vysvětlit způsoby přístupu k němu.

 

Oddíl „12. Nedodržení závazků vyplývajících z úvěru: důsledky pro dlužníka“

Oddíl „11. Nedodržení závazků vyplývajících z úvěru: důsledky pro dlužníka“

1) Pokud nedodržení jakýchkoli závazků dlužníka ve vztahu k úvěru může pro něho mít finanční nebo právní důsledky, musí věřitel v tomto oddíle popsat různé možné případy (např. opožděné platby/nesplácení, nesplnění povinností stanovených v oddíle 7 „Další povinnosti a náklady“).

1) Pokud nedodržení jakýchkoli závazků dlužníka ve vztahu k úvěru může pro něho mít finanční nebo právní důsledky, musí věřitel v tomto oddíle popsat různé možné případy (např. opožděné platby/nesplácení, nesplnění povinností stanovených v oddíle 7 „Další povinnosti a náklady“).

 

2) Pro každý z těchto případů musí věřitel uvést jasnou, snadno srozumitelnou formou sankce nebo případné možné důsledky. Odkaz na vážné důsledky by měl být zvýrazněn.

Oddíl „13. Další informace v případě uvádění na trh na dálku

Oddíl „12. Doplňující informace“

1) Připadá-li v úvahu, tento oddíl obsahuje doložku o právu rozhodném pro smlouvu o úvěru a/nebo příslušném soudu.

1) Zde věřitel uvede, zda má spotřebitel za účelem získání úvěru na základě uvedených podmínek povinnost přistoupit na některé služby související s úvěrem, a pokud ano, zda je spotřebitel vázán povinností pořídit tyto služby od věřitelem vybraného dodavatele. Je-li smlouva o úvěru poskytována spolu s dalšími produkty, uvede věřitel hlavní prvky těchto dalších produktů a jasně stanoví, zda má spotřebitel právo smlouvu o úvěru nebo kombinované produkty ukončit zvlášť, za jakých podmínek a s jakými důsledky.

 

2) (Připadá-li v úvahu) Další prvky: Pokud produkt obsahuje jakýkoli z prvků uvedených v bodě 4, musí být v tomto oddíle uveden seznam těchto prvků, včetně stručného vysvětlení: okolností, za jakých spotřebitel může prvek použít; veškerých podmínek spjatých s prvkem; skutečnosti, že pokud prvek tvoří součást úvěru zajištěného zástavním právem k nemovitosti nebo jiným srovnatelným zajištěním, znamená to, že spotřebitel ztrácí jakoukoli zákonnou nebo jinou ochranu, která je s tímto prvkem obvykle spojená; a podniku, který prvek poskytuje (pokud jím není věřitel).

 

2) Jestliže v sobě prvek zahrnuje jakýkoli další úvěr, musí se v tomto oddíle spotřebiteli vysvětlit: celková výše úvěru (včetně úvěru zajištěného zástavním právem k nemovitosti nebo jiným srovnatelným zajištěním); zda je nebo není zaručen další úvěr; příslušné úrokové sazby; a zda je úvěr regulovaný, či nikoli.

 

3) Jestliže prvek zahrnuje spořící nástroj, musí být vysvětlena příslušná úroková sazba.

 

4) Možné další prvky jsou: „Nedoplatky“; „Platební prázdniny“; „Zpětná půjčka“; „Pobídky“; „Další půjčky dostupné bez dalšího schvalování“; „Další zajištěné půjčky“; „Kreditní karta“; „Nezajištěné půjčky“; „Provázaný běžný účet“ a „Provázaný spořící účet“.

 

5) Věřitel může do smlouvy o úvěru zahrnout i další jím nabízené prvky, které nejsou uvedeny v předchozích oddílech.

 

6) Pokud má podnik v úmyslu komunikovat se spotřebitelem během životnosti smlouvy v jiném jazyce než v jazyce ESIS, tato skutečnost a komunikační jazyk musí být ve smlouvě uveden.

Oddíl „14. Rizika a varování“

Oddíl „13. Rizika a varování“

1) Všechna uvedená varování musí být zvýrazněna.

1) Všechna uvedená varování musí být zvýrazněna.

2) Připadá-li v úvahu, musí věřitel v tomto oddíle shrnout pravidla přezkoumání všeobecné úrokové sazby a poskytnout kvantitativní příklad, jak by se splátky navýšily, pokud by se úroková sazba úvěru zvýšila o X % (jak je vysvětleno v oddíle „Ilustrativní splátkový kalendář“) a/nebo v nejhorším možném případě (pokud existuje horní mez variability úrokové sazby).

2) Připadá-li v úvahu, musí věřitel v tomto oddíle shrnout pravidla přezkoumání všeobecné úvěrové sazby a v jasném a stručném prohlášení riziko, které pro spotřebitele vyplývá z nárůstu úrokové sazby, a poukáže na kvantitativní příklad, jak by se splátky navýšily, pokud by se úroková sazba úvěru zvýšila o X %, v oddíle 3 bodu 3.

Pozměňovací návrh   116

Návrh směrnice

Příloha II a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Příloha IIa

 

Minimální požadavky na znalosti a odbornou způsobilost

 

1. Minimální požadavky na znalosti a odbornou způsobilost pracovníků věřitele, zprostředkovatele úvěru a jmenovaných zástupců zahrnují přinejmenším:

 

a) patřičné znalosti úvěrových produktů jištěných zástavním právem k nemovitosti nebo jiným srovnatelným zajištěním a doplňkových služeb, které jsou s těmito produkty obvykle nabízeny;

 

b) patřičné znalosti právních předpisů týkajících se spotřebitelských smluv o úvěru a ochrany spotřebitelů;

 

c) patřičné znalosti a věcné porozumění postupu nákupu nemovitostí;

 

d) patřičné znalosti posuzování zajištění;

 

e) patřičné znalosti uspořádání a fungování katastrů nemovitostí;

 

f) přiměřenou úroveň odborných znalostí v oblasti financí a ekonomiky a znalost trhu;

 

g) patřičné znalosti etických standardů v odvětví;

 

h) patřičné znalosti týkající se posuzování bonity spotřebitele (připadá-li v úvahu) nebo znalosti procesu posuzování.

 

2. Při stanovování minimálních požadavků na znalosti a odbornou způsobilost mohou členské státy stanovit různou úroveň a druh požadavků na pracovníky věřitelů, pracovníky zprostředkovatelů úvěru nebo jmenovaných zástupců a na vedení zprostředkovatelů úvěru nebo jmenovaných zástupců.

 

3. Členské státy stanoví na jakém základě bude patřičná úroveň znalostí a odborné způsobilosti prokazována. Součástí může být prokazování odborných kvalifikací či dovednostní testy. Je možné přihlédnout rovněž k odpovídající odborné praxi, lze-li prokázat, že výkon této praxe je v souladu s požadovanými normami. Prokazování odborné způsobilosti se ovšem nemůže zakládat pouze na minimálním počtu let odpracovaných v oblastech spojených s vytvářením, distribucí nebo zprostředkováním úvěrových produktů.

  • [1]  Úř. věst C 318, 29.10.2011, s. 133.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. TRHY EU S HYPOTEČNÍMI ÚVĚRY

Hypotéky jsou často největším a nejdelším finančním závazkem, který na sebe rodina vezme. Jsou nezbytným předpokladem pro přístup k vlastnímu bydlení (téměř v 70 % případů v EU) a mají velký ekonomický význam. V roce 2009 dosáhly hypoteční úvěry výše 6,126 miliardy EUR, tj. 52,3 % HDP EU. V rozmezí let 1998 až 2009 zaznamenal tento trh růst téměř ve všech členských státech, i když v důsledku krize nastal od roku 2008 určitý pokles.

Trhy s retailovými hypotečními úvěry v EU jsou roztříštěné, přeshraniční činnost je řídká, ačkoli se podle Evropské centrální banky v období 1997–2008 zdvojnásobila a zvyšuje se její koncentrace.

Výrazné rozdíly mezi členskými státy se neprojevují rozmanitostí v jednotlivých zemích. Rozmanitost produktů umožňuje finanční začleňování a rozvinutější trhy skýtají širokou nabídku, v níž si spotřebitelé mohou vybrat to, co jim nejlépe vyhovuje.

Míry koncentrace nejsou homogenní (údaje svědčí o nepřímé úměře mezi velikostí trhu a koncentrací), ale informace z poslední doby ukazují, že se koncentrace zvýšila tak, že v průměru je tržní podíl 5 největších poskytovatelů úvěrů v každém z členských států přes 75 %.

Cena hypotečního úvěru je součtem ziskové marže poskytovatelů úvěru, nákladů na distribuci a správu úvěrů, nákladů na financování a nákladů vyplývající z rizika tohoto podnikání.

Poskytovateli úvěrů jsou zpravidla úvěrové instituce, ale přinejmenším v 5 členských státech tvoří podíl neúvěrových institucí až 12 %.

Ve většině zemí provádějí věřitelé distribuci přímo prostřednictvím sítě svých poboček. Zprostředkovaná distribuce je zvláště rozšířená v Maďarsku, v Irsku, v Nizozemsku a ve Spojeném království. Odborníci zjistili, že poskytovatelé úvěrů financovaní především prostřednictvím vkladů mají rozsáhlé sítě přímé distribuce, zatímco ti, kteří získávají finance většinou z kapitálových trhů,. mají omezené distribuční sítě a více využívají zprostředkovatelů.

V roce 2002 bylo 61 % hypoték financováno z vkladů, 17,5 % krytými dluhopisy a 10 % cennými papíry krytými hypotékou na bydlení. Alternativy k financování hypoték z vkladů umožňují, aby byly v souladu doba trvání úvěru a jeho financování, usnadňují přenositelnost portfolií a jsou nezbytné pro rozvoj přeshraničního financování sekundárních trhů. Po krizi se rozpětí mezi úvěry a vklady zvětšila.

Epicentrem krize byl americký trh s rizikovými hypotékami pro méně bonitní klienty. EU zasáhla krize prostřednictvím expozice vůči derivátům, zhoršením finančních podmínek a rozšířením ekonomické nerovnováhy. Vzniklá situace napomohla tomu, že v některých členských státech praskla „bublina na realitním trhu“, a vytvořila napětí v jiných členských státech, které na sebe vzaly značné úvěrové riziko v cizí měně.

Od vzniku krize se zvýšila potřeba půjčovat i půjčovat si zodpovědně. Úřad FSA ve své analýze Mortgage market review konstatuje, že kolem 50 % všech žádostí o hypotéku v letech 2007 a 2008 bylo vyřízeno bez ověření výše příjmu a že „když byl trh na vrcholu, bylo téměř 33 % veškerých hypoték na bydlení nabízených ve Spojeném království prodáno pouze s úrokovou sazbou, přičemž u zhruba tří čtvrtin z nich nebyl konkrétně uveden žádný nástroj splácení“.

II. CÍL POLITIKY

Vedle vytvoření eura bylo cílem akčního plánu pro finanční služby (1999) zavést moderní finanční rámec, který by minimalizoval náklady na kapitál a finanční zprostředkování a zajistil by přístup na retailové trhy a bezpečnost na nich.

Integrace retailového trhu s finančními službami byla cílem již od zveřejnění výše uvedeného akčního plánu, dosud se jí však nepodařilo dosáhnout. Je nezbytným předpokladem pro to, aby bylo možno plně využít výhod vnitřního trhu, a důležitým příspěvkem k růstu. V bílé knize o hypotečních úvěrech, kterou vydala Komise v roce 2007, se upozorňuje, že „další integrace trhů s hypotečními úvěry je nezbytná pro evropské hospodářství i pro fungování vnitřního trhu“.

Dosažení cílů strategie EU 2020 v oblasti udržitelného růstu a poučení se z krize v souladu s plánem skupiny G20 vyžaduje takový vnitřní trh s hypotečními úvěry, který bude stabilní, odolný, účinný a otevřený hospodářské soutěži. To vyžaduje řádné upisovací praktiky, symetrický vztah mezi stranami a dobré informace pro spotřebitele; tyto podmínky jsou také potřebné k podpoře finančního začleňování a k zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele. Naším cílem by proto mělo být dosáhnout vnitřního trhu s hypotékami udržitelným způsobem.

III. ZDOKONALENÍ právní úpravy

Je důležité zajistit, aby regulace na evropské úrovni vytvářela přidanou hodnotu. Měli bychom vycházet ze stávajícího acquis a postupovat v souladu se SSÚ (kterou některé členské státy uplatňují na hypotéky), a současně zohlednit specifika spojená s délkou trvání a výší hypoték.

Při zachování subsidiarity a proporcionality bychom měli odstranit překážky vnitřního trhu, přitom je ovšem třeba rozmanitost na úrovni členských států pokládat za přínos. Měly by být zachovány modely, které fungují a vycházejí ze zavedených právních a kulturních tradic. Není žádný důvod pro plnou harmonizaci a ve většině oblastí by měl být stanoven pouze společný základ a ponechán prostor členským státům, aby jej doplnily o vnitrostátní opatření. V několika případech může být zapotřebí strop v zájmu zajištění účinnosti trhu, čímž bude provedena „rámcová“ harmonizace.

IV. NÁVRH KOMISE: NÁŠ POSUDEK

Váš zpravodaj byl jmenován v říjnu 2010 po konzultacích v roce 2009 a předložení pracovního dokumentu Komise z roku 2010 o odpovědném poskytování a přijímání úvěrů. Následně v dopise, který napsal komisaři Barnierovi, uvedl, že „nezodpovědné poskytování a přijímání úvěrů bylo klíčovým zdrojem nadměrného zadlužení a jednou z hlavních příčin finanční krize“, a vyzval k tomu, aby oblast působnosti jakéhokoli návrhu byla „širší než retailové aspekty poskytování hypotečních úvěrů“.

Jakmile byla potvrzena omezená oblast působnosti návrhu, napsali předsedkyně výboru ECON a váš zpravodaj znovu komisaři, vysvětlili mu, že „podklady svědčí o tom, že hlavní problémy nespočívají v neschopnosti spotřebitelů splácet úvěry na nemovitosti určené k bydlení“ a žádali „ujištění, že tento návrh bude pouze prvním krokem v rámci koherentní strategie EU usilující o nápravu špatné praxe poskytování úvěrů“. Vzhledem k příslibu komisaře Barniera, že Komise „se při dalším postupu neopomene těmito otázkami zabývat“, se váš zpravodaj zaměřil na současný návrh a vložil do něj ustanovení týkající se „dalších iniciativ ve věci odpovědného poskytování a přijímání úvěrů“.

Po setkání s mnoha zúčastněnými stranami je váš zpravodaj přesvědčen, že je návrh vítán, je ovšem třeba jej doladit a doplnit.

Návrh se týká podmínek vztahujících se na věřitele a zprostředkovatele úvěrů, příslušných orgánů a požadavků na dohled. Ty je třeba zpřísnit tak, aby byly v souladu s novou evropskou architekturou dohledu. Návrh také obsahuje ustanovení o informacích a postupech před uzavřením smlouvy o úvěru, o roční procentní sazbě nákladů, posuzování bonity, přístupu do databází, poradenství a předčasném splacení úvěru. Je nutné, aby tato ustanovení odrážela zásady přehledu upisování v souvislosti s hypotékami, který zpracovala Rada pro finanční stabilitu v roce 2011 a který zohledňoval americký Doddův a Frankův zákon (2010) s cílem podpořit globální jednotnost přístupu.

Návrh by se měl neprodleně zabývat i dalšími nanejvýš zásadními otázkami: přístupem založeným na riziku, finančním vzděláváním, řádným plněním smluv a transparentností. Je nutné vymezit kategorii smluv se zvláštním rizikem, a změnit tak příliš uniformní podobu regulace; bojovat proti finanční negramotnosti, která je prvotní příčinou nezodpovědných praktik; řešit klíčové problémy během období platnosti smlouvy o úvěru tím, že bude zaručena flexibilita nastolením větší rovnováhy konkurence a stability; a prosazovat transparentní, inteligentní a stabilní trhy s hypotečními úvěry.

V. KLÍČOVÉ OTÁZKY ZPRÁVY

Další iniciativy ve věci odpovědného poskytování a přijímání úvěrů: jak je vysvětleno výše, od Komise se požaduje, aby podala zprávu o možnostech, jak zabránit nadměrnému pákovému efektu, včetně makroekonomických opatření souvisejících s vývojem úvěrů, jejich omezení a použití a opatření na ochranu střadatelů a opatření směřovaných na instituce s vysokým pákovým efektem, a aby určila, jakých dalších legislativních návrhů je zapotřebí.

Smlouvy se zvláštním rizikem: tento druh smluv je třeba vymezit a daná rizika mít pod kontrolou prostřednictvím zvláštních opatření, mezi něž patří upozornění pro spotřebitele a přísnější obezřetnostní požadavky, aby ti, kteří se rozhodnou podstoupit větší rizika, také nesli případné náklady takového rozhodnutí.

Posouzení bonity: jde o klíčový aspekt pro vytvoření udržitelného trhu. Přímo ve směrnici by se měly promítnout minimální normy doporučené Radou pro finanční stabilitu, i když budou dále rozpracovány ve formě technických norem. Posouzení musí být důkladné a striktní, ale aby nedocházelo k finančnímu vyloučení, je třeba pečlivě zvažovat jeho závěry a chránit spotřebitele před svévolnými či nepodloženými rozhodnutími jim úvěr neposkytnout.

Lhůta na rozmyšlenou: spotřebitelé by měli mít čas na to, aby mohli porovnat nabídky a nechat si poradit. Zpráva umožňuje flexibilně zvolit, zda se tak stane před uzavřením smlouvy nebo až po něm, popřípadě před i po něm.

Poradenství: Je důležité vymezit a stanovit jednoznačné normy pro poradenství a odlišit takové poradenství, v jehož rámci klient obdrží individuální doporučení, od individuálních reklamních materiálů, které takové doporučení neobsahují. Zahrnuje to i zajištění takové odměny, která nebude pro poskytovatele poradenství nežádoucí motivací.

Předčasné splacení: spotřebitelé by měli mít právo úvěr předčasně splatit, a to za určitých podmínek. Společný evropský rámec by měl vycházet z právních tradic členských států a vzít v úvahu různé struktury financování hypoték. Tento rámec by měl zajistit, aby nebyli spotřebitelé za uplatnění tohoto svého práva sankcionováni a aby – stejně jako v Doddově a Frankově zákoně – byli věřitelé odškodněni v míře, která odpovídá účinnosti trhu.

Ocenění: věřitelé i spotřebitelé mají právo na správné a nestranné ocenění dané nemovitosti. Navrhují se standardy oceňování a v případě zabavení majetku je koherence zajištěna hodnotou určenou podle CRD.

Sledovatelnost: krize ukázala, jak je důležité zajistit sledovatelnost vlastnických práv k nemovitostem určeným k bydlení pro věřitele a pro ty, kteří investují do nástrojů, u kterých vlastnické právo k nemovitosti určené k bydlení slouží jako kolaterál. Novým smlouvám o úvěru byl měl být přiřazen evropský klíčový identifikátor hypotéky, aby bylo možno na primárních a sekundárních trzích identifikovat vazbu mezi úvěrem a danou nemovitostí.

Příslušné místní orgány: členský stát, v němž se daná nemovitost nachází, by měl mít možnost stanovit normy vztahující se na úvěry na nemovitosti na jeho území. Takové normy by měly být uplatňovány formou spolupráce mezi příslušnými orgány. Je zapotřebí koordinace na evropské úrovni, zejména pokud jde o zjišťování a řízení systémového rizika.

STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (2. 2. 2012)

pro Hospodářský a měnový výbor

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o smlouvách o úvěru na bydlení
(COM(2011)0142 – C7‑0085/2011 – 2011/0062(COD))

Navrhovatel(*): Kurt Lechner

Navrhovatelka: Alexandra Thein, Výbor pro právní záležitosti

(*) Postup s přidruženými výbory – článek 50 jednacího řádu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dosud neexistuje žádná legislativní úprava EU v oblasti hypotečních úvěrů. Za zmínku stojí dobrovolný kodex chování při poskytování úvěru na bydlení z března roku 2011 (doporučení KOM 2001/193/ES). Ustanovení směrnice o spotřebitelském úvěru (2008/48) se nevztahují na úvěry zajištěné hypotékou. Některá ustanovení této směrnice však členské státy provedly také ve vztahu k úvěrům zajištěným hypotékou.

Trhy s hypotečními úvěry mají na vnitřním trhu značný význam, avšak jsou jen málo integrované, pokud vůbec. K obecným problémům, které stojí – rovněž u spotřebitelských úvěrů – v cestě přeshraničnímu přijímání úvěrů, jako jsou jazykové problémy, rozdílná kultura financování a rozdílné prostředí důvěry dané regionálními okolnostmi, přistupují u hypotečních úvěrů další překážky, jako jsou například značné rozdíly v pozemkovém právu členských států, u předpisů v oblasti oceňování, v katastrálním právu, hypotečním právu nebo v právu upravujícím výkon rozhodnutí. Tyto překážky nejsou v návrhu směrnice odstraněny, a ani ve střednědobém výhledu nebude jejich odstranění možné. Je tedy nutné souhlasit s Komisí, že možnosti vedoucí k vytvoření vnitřního trhu jsou zejména na straně spotřebitele velmi omezené a měla by být provedena zdrženlivá harmonizace a vymezen pouze určitý rámec. Kromě toho jsou s ohledem na finanční krizi jiné iniciativy v rámci právních předpisů v oblasti kapitálového trhu důležitější než tento návrh.

Z pohledu ochrany spotřebitele je nutno mít zejména stále na paměti, že pro mnoho občanů je koupě domu a její financování největší investicí v jejich životě, a potřebují tudíž ochranu. Občané jsou si zpravidla vědomi dosahu svého rozhodnutí, hledají informace a radu. V případě spotřebitelského úvěru se naopak jedná spíše o masovou záležitost s typizovanými a přeshraničně použitelnými produkty, jež mohou zaskočit nezkušené spotřebitele. U úvěrů na nemovitosti určené k bydlení a u hypotečních úvěrů je naproti tomu potřeba hledisku zachování rozmanitosti produktů, smluvní volnosti svéprávného občana a hospodářské soutěže mezi poskytovateli přikládat vyšší váhu.

Jelikož přeshraniční dopady zůstávají malé, nemělo by být nadměrnou regulací na evropské úrovni bráněno možnosti, aby spotřebitel konkrétním smluvním ujednáním s poskytovatelem úvěru, případně za pomoci nestranného poradce, mohl zohlednit zvláštnosti své konkrétní situace.

I přes tyto rozdíly mezi odvětvím, jež upravuje směrnice o spotřebitelském úvěru, a navrhovanou směrnicí o smlouvách o úvěru na bydlení a hypotečním úvěru, by se mělo dbát na to, že sice předpisy nemusí být totožné, avšak tam, kde je upraven tentýž skutkový stav, by neměly být ve stejných bodech stanoveny rozdílné právní úpravy.

Mnoho členských států provedlo ustanovení směrnice o spotřebitelském úvěru tak, že se vztahují i na úvěry zajištěné hypotékou. To by mělo být vzato v potaz.

S ohledem na stabilitu finančního trhu je zpřísnění nad rámec ustanovení směrnice o spotřebitelském úvěru nadbytečné, protože již přijatá opatření, např. v oblasti bankovního dohledu, kapitálových požadavků a zajištění, potud platí rovněž a představují vhodnější nástroje. V této souvislosti odkazuje zpravodaj na návrh Komise ze dne 20. července 2011 k provedení doporučení Basilejského výboru pro bankovní dohled[1].

Zatímco Komise v případě zelené a bílé knihy použila označení „hypoteční úvěr“, je navrhovaná směrnice nazvána „směrnicí o smlouvách o úvěru na bydlení“. Tato formulace je stejně zavádějící jako článek 1. Návrh zahrnuje na jedné straně – což není na první pohled patrné – pouze smlouvy o spotřebitelském úvěru, avšak na druhé straně v žádném případě pouze smlouvy o úvěru na bydlení, nýbrž veškeré smlouvy o spotřebitelském úvěru, které jsou zajištěny zástavními právy na nemovitostech, a to i tehdy, pokud slouží k financování např. velkých podnikových komplexů nebo ke koupi osobního automobilu, akcií, nebo poskytují možnost přečerpání, což je v některých členských státech zcela běžné.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o smlouvách o úvěru na bydlení

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o smlouvách o úvěru na bydlení a hypotečním úvěru

 

(Tento pozměňovací návrh se týká celého znění. Pokud bude přijat, bude nutné provést odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) V březnu roku 2003 Komise zahájila proces identifikace a posouzení dopadu překážek na vnitřní trh se smlouvami o úvěru na nemovitosti určené k bydlení. V roce 2007 přijala bílou knihu o integraci trhů EU s hypotečními úvěry. Bílá kniha ohlásila záměr Komise posoudit, mimo jiné, dopad variant politiky na předsmluvní informace, úvěrové databáze, bonitu, roční procentní sazbu nákladů a poradenství. Komise rovněž zřídila odbornou skupinu pro úvěrovou historii, aby jí pomohla při přípravě opatření ke zlepšení dostupnosti, porovnatelnosti a úplnosti údajů o úvěrech. Byly také zahájeny studie o roli a fungování zprostředkovatelů úvěru a neúvěrových institucí poskytujících smlouvy o úvěru na nemovitosti určené k bydlení.

(1) V březnu roku 2003 Komise zahájila proces identifikace a posouzení dopadu překážek na vnitřní trh se smlouvami o úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o hypotečním úvěru. V roce 2007 přijala bílou knihu o integraci trhů EU s hypotečními úvěry. Bílá kniha ohlásila záměr Komise posoudit, mimo jiné, dopad variant politiky na předsmluvní informace, úvěrové databáze, bonitu, roční procentní sazbu nákladů a poradenství. Komise rovněž zřídila odbornou skupinu pro úvěrovou historii, aby jí pomohla při přípravě opatření ke zlepšení dostupnosti, porovnatelnosti a úplnosti údajů o úvěrech. Byly také zahájeny studie o roli a fungování zprostředkovatelů úvěru a neúvěrových institucí poskytujících smlouvy o úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o hypotečním úvěru.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a) Ve svém sdělení ze dne 13. dubna 2011 nazvaném „Akt o jednotném trhu. Dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry“ se Komise zavázala, že zlepší „ochranu vypůjčovatelů na trhu s hypotečními úvěry“.

 

1 COM (2011)0206.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) V souladu se Smlouvou zahrnuje vnitřní trh prostor bez vnitřních hranic, v němž jsou zajištěny volný pohyb zboží a služeb a svoboda usazování. Rozvoj transparentnějšího a efektivnějšího trhu s úvěry v tomto prostoru je nezbytný k podpoře rozvoje přeshraniční činnosti a k vytvoření vnitřního trhu s úvěry na nemovitosti určené k bydlení. Zákony různých členských států, které se týkají podnikání v oblasti poskytování smluv o úvěru na nemovitosti určené k bydlení a regulace zprostředkovatelů úvěru a neúvěrových institucí poskytujících smlouvy o úvěru na nemovitosti určené k bydlení a dohledu nad nimi, se podstatně liší. Tyto rozdíly tvoří překážky, jež omezují úroveň přeshraniční činnosti na straně nabídky i poptávky, a tak omezují konkurenci a výběr na trhu, zvyšují poskytovatelům zápůjční náklady a dokonce jim brání v podnikání.

(2) V souladu se Smlouvou zahrnuje vnitřní trh prostor bez vnitřních hranic, v němž jsou zajištěny volný pohyb zboží a služeb a svoboda usazování. Rozvoj transparentnějšího a efektivnějšího trhu s úvěry v tomto prostoru je nezbytný k podpoře rozvoje přeshraniční činnosti a k vytvoření vnitřního trhu s úvěry na nemovitosti určené k bydlení a s hypotečními úvěry. Zákony různých členských států, které se týkají podnikání v oblasti poskytování smluv o úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o hypotečním úvěru a regulace zprostředkovatelů úvěru a neúvěrových institucí poskytujících smlouvy o úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o hypotečním úvěru a dohledu nad nimi, se podstatně liší. Tyto rozdíly tvoří překážky, jež omezují úroveň přeshraniční činnosti na straně nabídky i poptávky, a tak omezují konkurenci a výběr na trhu, zvyšují poskytovatelům zápůjční náklady a dokonce jim brání v podnikání.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Finanční krize ukázala, že neodpovědné chování účastníků trhu může podkopat základy finančního systému a vést ke ztrátě důvěry všech stran, zejména spotřebitelů, a potenciálně vážným sociálním a ekonomickým důsledkům. Mnoho spotřebitelů ztratilo důvěru ve finanční sektor a úvěry se staly pro dlužníky stále více neúnosnými, spojenými s nesplácením a rostoucími vynucenými prodeji. S ohledem na problémy zviditelněné finanční krizí a v souladu se snahou zajistit efektivní a konkurenční vnitřní trh Komise navrhla opatření týkající se smluv o úvěru na nemovitosti určené k bydlení včetně spolehlivého rámce pro zprostředkování úvěru v souvislosti s budoucím vytvořením odpovědných a spolehlivých trhů a obnovení spotřebitelské důvěry.

(3) Finanční krize ukázala, že neodpovědné chování účastníků trhu může podkopat základy finančního systému a vést ke ztrátě důvěry všech stran, zejména spotřebitelů, a potenciálně vážným sociálním a ekonomickým důsledkům. Mnoho spotřebitelů ztratilo důvěru ve finanční sektor a úvěry se staly pro dlužníky stále více neúnosnými, spojenými s nesplácením a rostoucími vynucenými prodeji. S ohledem na problémy zviditelněné finanční krizí a v souladu se snahou zajistit efektivní a konkurenční vnitřní trh, jenž zajišťuje finanční stabilitu a ochranu spotřebitelů, Komise navrhla opatření týkající se smluv o úvěru na nemovitosti určené k bydlení včetně spolehlivého rámce pro zprostředkování úvěru v souvislosti s budoucím vytvořením odpovědných a spolehlivých trhů a obnovení spotřebitelské důvěry.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) V oblastech, na které se tato směrnice nevztahuje, by členské státy měly mít možnost zachovat nebo zavést vnitrostátní právní předpisy. Členské státy by měly moci zachovat nebo zavést vnitrostátní opatření v oblastech, jako jsou smluvní právo spojené s platností smluv o úvěru, oceňování nemovitostí, evidence pozemků, předsmluvní informace, problémy po uzavření smlouvy a řešení nesplácení úvěrů.

(7) V oblastech, na které se tato směrnice nevztahuje, by členské státy měly mít možnost zachovat nebo zavést vnitrostátní právní předpisy. Členské státy by měly zejména moci zachovat nebo zavést vnitrostátní opatření v oblastech, jako jsou smluvní právo spojené s platností smluv o úvěru, věcné právo, oceňování nemovitostí, evidence pozemků, předsmluvní informace, problémy po uzavření smlouvy a řešení nesplácení úvěrů.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Cílem této směrnice je zajistit, aby se na všechny úvěry poskytnuté spotřebitelům vztahovala vysoká úroveň ochrany. Měla by se proto použít na úvěry zajištěné nemovitostí nebo na úvěry, jež jsou obvykle používány na nákup nemovitosti v některých členských státech, a na úvěry na renovaci nemovitosti, na které se nevztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS, která stanoví pravidla týkající se smluv o spotřebitelském úvěru na úrovni Unie. Tato směrnice by rovněž neměla být použita na určité druhy smluv o úvěru v případě, že úvěr poskytuje zaměstnavatel svým zaměstnancům za určitých podmínek, jak je již stanoveno směrnicí 2008/48/ES.

(9) Cílem této směrnice je zajistit, aby se na všechny úvěry poskytnuté spotřebitelům vztahovala vysoká úroveň ochrany. Měla by se proto použít na smlouvy o spotřebitelském úvěru zajištěné hypotékou nebo sloužící k financování nemovitostí v některých členských státech, a na úvěry na renovaci nemovitosti, na které se nevztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS, která stanoví pravidla týkající se smluv o spotřebitelském úvěru na úrovni Unie. Tato směrnice by rovněž neměla být použita na určité druhy smluv o úvěru v případě, že úvěr poskytuje zaměstnavatel svým zaměstnancům za určitých podmínek, jak je již stanoveno směrnicí 2008/48/ES.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a) Dále by se tato směrnice neměla v souladu se směrnicí 2008/48/ES vztahovat na smlouvy o úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o hypotečním úvěru, jež přesahují částku 2 miliony eur. Z oblasti působnost by měly být vyloučeny také dohody o odkladu splátek, nájemní nebo leasingové smlouvy, smlouvy o úvěru s možností přečerpání, bezúročné a nezpoplatněné smlouvy o úvěru, smlouvy o úvěru uzavřené s investičními podniky, smlouvy o úvěru, které jsou výsledkem vyrovnání, smlouvy o úvěru, jejichž předmětem je bezplatný odklad splácení, a smlouvy o úvěru, které jsou uzavírány pouze s omezeným okruhem zákazníků v rámci zákonných ustanovení.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Použitelný právní rámec by měl poskytnout spotřebitelům důvěru, že věřitelé a zprostředkovatelé úvěru vystupují v nejlepším zájmu spotřebitele. Klíčovým prvkem zajištění této spotřebitelské důvěry je požadavek na zajištění vysokého stupně spravedlnosti, čestnosti a profesionality v odvětví. Zatímco by tato směrnice měla vyžadovat odpovídající vědomosti a odbornou způsobilost, které by měly být prokázány na úrovni instituce, členské státy by měly mít možnost zavést nebo zachovat tyto požadavky vůči jednotlivým fyzickým osobám.

(16) Použitelný právní rámec by měl poskytnout spotřebitelům důvěru, že věřitelé a zprostředkovatelé úvěru vystupují v nejlepším zájmu spotřebitele. Klíčovým prvkem zajištění této spotřebitelské důvěry je požadavek na zajištění vysokého stupně spravedlnosti, čestnosti a profesionality v odvětví. Tato směrnice by měla vyžadovat odpovídající vědomosti a odbornou způsobilost, které by měly být prokázány na úrovni instituce, a na úrovni fyzické osoby v případě zprostředkovatele úvěru, který působí samostatně.

Odůvodnění

Za účelem ochrany spotřebitele a zaručení rovných podmínek hospodářské soutěže je důležité, aby každá osoba přímo zapojená do prodeje nebo zprostředkování úvěrů prokázala znalosti a schopnosti nutné pro plnění svých úkolů, včetně prostředníků, kteří pracují sami jako fyzické osoby bez zaměstnanců.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a) Členské státy by měly přijmout vhodná opatření, aby spotřebitelé lépe chápali, jaká je jejich odpovědnost při uzavírání smluv o hypotečním úvěru a spravování dluhu, zejména pokud jde o úvěry na nákup nemovitosti za účelem bydlení. Členské státy by měly zajistit, aby informace byly přístupné všem uživatelům, a nedocházelo tedy k tomu, že bude ohrožen i spotřebitel, který by jinak ohrožen nebyl, a měly by zajistit zejména ochranu spotřebitelů, kteří jsou ze své podstaty mimořádně zranitelní, pokud jde o smlouvy o úvěru.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) Věřitelé a zprostředkovatelé úvěru ve velké míře využívají reklamy, která často uvádí zvláštní podmínky, aby nalákala spotřebitele na určitý produkt. Spotřebitelé by tedy měli být chráněni před nepoctivými a zavádějícími reklamními postupy a měli by být schopni si reklamy porovnat. Zvláštní ustanovení o reklamě na smlouvy o úvěru na nemovitosti určené k bydlení a seznam bodů, které by měly obsahovat reklamy a marketingové materiály namířené na spotřebitele, jsou nezbytné k tomu, aby si spotřebitelé mohli porovnat různé nabídky. Tato ustanovení zohledňují zvláštnosti smluv o úvěru na nemovitosti určené k bydlení, například skutečnost, že pokud splátky úvěru nebudou hrazeny, existuje riziko, že spotřebitel o nemovitost přijde. Členské státy by měly mít možnost zavést nebo zachovat ve svém vnitrostátním právu požadavky ohledně poskytnutí informací u reklamy, která neobsahuje informace o nákladech úvěru.

(17) Věřitelé a zprostředkovatelé úvěru ve velké míře využívají reklamy, která často uvádí zvláštní podmínky, aby nalákala spotřebitele na určitý produkt. Spotřebitelé by tedy měli být chráněni před nepoctivými a zavádějícími reklamními postupy a měli by být schopni si reklamy porovnat. Zvláštní závěrečná ustanovení o reklamě na smlouvy o úvěru na nemovitosti určené k bydlení a seznam bodů, které by měly obsahovat reklamy a marketingové materiály namířené na spotřebitele, jsou v případě, že jsou v reklamě uvedeny úroky a náklady, nezbytné k tomu, aby si spotřebitelé mohli porovnat různé nabídky. V ostatních případech by měly mít členské státy možnost stanovit požadavky na informace ve svém vnitrostátním právu. Tato ustanovení zohledňují zvláštnosti smluv o úvěru na nemovitosti určené k bydlení.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22) Spotřebitel může stále ještě potřebovat další pomoc při rozhodování o tom, která smlouva o úvěru z řady nabízených produktů nejlépe odpovídá jeho potřebám a finanční situaci. Věřitelé, a v případě, že je finanční transakce zprostředkována, zprostředkovatelé úvěru, by měli tuto pomoc poskytovat ve vztahu k úvěrovým produktům, které nabízejí spotřebiteli. Příslušné informace a základní charakteristiky nabízených produktů by proto měly být spotřebiteli vysvětleny individuálně tak, aby porozuměl možným dopadům těchto produktů na svou ekonomickou situaci. Členské státy by mohly stanovit, kdy a v jakém rozsahu se mají takové informace spotřebiteli poskytovat, berouce v úvahu konkrétní okolnosti, za kterých je úvěr nabízen, potřebu pomoci spotřebiteli a povahu jednotlivých úvěrových produktů.

(22) Ačkoli má spotřebitel právo na předsmluvní informace, může spotřebitel stále ještě potřebovat další pomoc při rozhodování o tom, která smlouva o úvěru z řady nabízených produktů nejlépe odpovídá jeho potřebám a finanční situaci. Proto by měly členské státy zajistit, aby věřitelé tuto pomoc poskytovali ve vztahu k úvěrovým produktům, které nabízejí spotřebiteli. Příslušné předsmluvní informace a základní charakteristiky nabízených produktů by měly být případně spotřebiteli vysvětleny individuálně tak, aby porozuměl možným dopadům těchto produktů na svou ekonomickou situaci. Tato povinnost poskytnout spotřebiteli pomoc by se případně měla vztahovat i na zprostředkovatele úvěru. Členské státy by mohly stanovit, kdy a v jakém rozsahu se mají takové informace spotřebiteli poskytovat, berouce v úvahu konkrétní okolnosti, za kterých je úvěr nabízen, potřebu pomoci spotřebiteli a povahu jednotlivých úvěrových produktů.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23) Na podporu vytvoření a fungování vnitřního trhu a zajištění vysokého stupně ochrany spotřebitele v celé Unii je nutné zajistit porovnatelnost informací týkajících se ročních procentních sazeb nákladů v rámci celé Unie. Celkové náklady úvěru pro spotřebitele by měly zahrnout veškeré náklady, které spotřebitel musí zaplatit ve vztahu ke smlouvě o úvěru s výjimkou notářských poplatků. Měly by proto zahrnovat úrok, provize, daně, poplatky pro zprostředkovatele úvěru a jakékoli jiné výlohy včetně nákladů na pojištění nebo ostatní doprovodné produkty, pokud jsou tyto povinné za účelem získání úvěru za uvedených podmínek. Jelikož roční procentní sazba nákladů může být v předsmluvní fázi uvedena pouze pomocí příkladu, měl by být tento příklad reprezentativní. Proto by měl odpovídat například průměrné délce trvání a celkové částce úvěru poskytnutého pro uvažovaný druh smlouvy o úvěru. Vzhledem k náročnosti výpočtu roční procentní sazby nákladů (například pro úvěry s variabilními úrokovými sazbami nebo nestandardní amortizací), a proto, aby bylo možné zohlednit inovaci produktů, by se mohly používat technické standardy regulace, aby pozměnily nebo specifikovaly způsob výpočtu roční procentní sazby nákladů. Definice a metodika výpočtu roční procentní sazby nákladů použité v této směrnici by se měly shodovat s těmi, které jsou uvedeny ve směrnici 2008/48/ES, aby se spotřebiteli usnadnilo porozumění a srovnání. Tyto definice a metodiky se však mohou v budoucnu lišit, pokud by směrnice 2008/48/ES byla později změněna. Členské státy mají možnost zachovat nebo zavést zákazy jednostranných změn úrokové sazby věřitelem.

(23) Na podporu vytvoření a fungování vnitřního trhu a zajištění vysokého stupně ochrany spotřebitele v celé Unii je nutné jednotně zajistit porovnatelnost informací týkajících se ročních procentních sazeb nákladů v rámci celé Unie. Celkové náklady úvěru pro spotřebitele by měly zahrnout veškeré náklady, které spotřebitel musí zaplatit ve vztahu ke smlouvě o úvěru s výjimkou nákladů spojených se zajištěním úvěru, jako jsou registrační nebo notářské poplatky. Měly by proto zahrnovat úrok, provize, daně, poplatky pro zprostředkovatele úvěru a jakékoli jiné výlohy včetně nákladů na pojištění nebo ostatní doprovodné produkty, pokud jsou tyto povinné za účelem získání úvěru za uvedených podmínek. Jelikož roční procentní sazba nákladů může být v předsmluvní fázi uvedena pouze pomocí příkladu, měl by být tento příklad reprezentativní. Proto by měl odpovídat například průměrné délce trvání a celkové částce úvěru poskytnutého pro uvažovaný druh smlouvy o úvěru. Vzhledem k náročnosti výpočtu roční procentní sazby nákladů (například pro úvěry s variabilními úrokovými sazbami nebo nestandardní amortizací), a proto, aby bylo možné zohlednit inovaci produktů, by se mohly používat technické standardy regulace, aby pozměnily nebo specifikovaly způsob výpočtu roční procentní sazby nákladů. V zájmu porovnatelnosti by mělo být usilováno o co nejjednotnější definici a způsob výpočtu roční procentní sazby nákladů v této směrnicive směrnici 2008/48/ES. Výpočet efektivního ročního úroku podle směrnice 2008/48/ES u úvěrů s počáteční pevnou úrokovou sazbou však u spotřebitele může vést ke značným nedorozuměním. To by mělo být napraveno. V budoucnu by mohlo dojít k dalším odchylkám, pokud by byly změněny obě směrnice. Členské státy mají možnost zachovat nebo zavést zákazy jednostranných změn úrokové sazby věřitelem.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) Posouzení bonity by mělo vzít v úvahu všechny nezbytné faktory, které by mohly ovlivnit schopnost spotřebitele po dobu trvání úvěru splácet, včetně zejména příjmu spotřebitele, pravidelných výdajů, skóre úvěru, minulé úvěrové historie, schopnosti vypořádat se se změnami úrokové sazby a jiných stávajících úvěrových závazků. Dodatečná ustanovení mohou být nezbytná k dalšímu rozpracování různých prvků, které mohou být zohledněny při posuzování bonity. Členské státy mohou vydat pokyny ke způsobu a kritériím posouzení bonity klienta, například stanovením limitů na poměry úvěr/hodnota nemovitosti nebo úvěr/příjem.

(24) Posouzení bonity by mělo vzít v úvahu všechny nezbytné faktory, které by mohly ovlivnit schopnost spotřebitele po dobu trvání úvěru splácet, včetně zejména příjmu spotřebitele, pravidelných výdajů, skóre úvěru, minulé úvěrové historie, schopnosti vypořádat se se změnami úrokové sazby a jiných stávajících úvěrových závazků. Dodatečná ustanovení mohou být nezbytná k dalšímu rozpracování různých prvků, které mohou být zohledněny při posuzování bonity. Při posouzení bonity by měly být zohledněny všechny relevantní faktory, které jsou věřiteli známy v okamžiku podání žádosti.

Odůvodnění

Tuto problematiku by lépe řešila směrnice o kapitálových požadavcích.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25) Záporné posouzení bonity by mělo věřiteli naznačit, že si klient úvěr nemůže dovolit, a v důsledku toho by věřitel neměl úvěr poskytnout. Tento záporný výsledek může mít celou řadu příčin, především vyhledávání v databázi nebo záporné skóre úvěru. Kladné posouzení bonity by nemělo být pro věřitele závazné pro poskytnutí úvěru.

(25) Pokud je výsledek posouzení bonity záporný, měl by být úvěr poskytnut pouze výjimečně. Za účelem prověření ze strany orgánů dohledu by o tom měl být proveden záznam. Tento záporný výsledek může mít celou řadu příčin, především vyhledávání v databázi nebo záporné skóre úvěru. Kladné posouzení bonity by nemělo být pro věřitele závazné pro poskytnutí úvěru.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26) Spotřebitelé by měli věřiteli nebo zprostředkovateli poskytnout veškeré dostupné odpovídající informace o své finanční situaci a individuálních okolnostech, aby usnadnili posouzení bonity. Spotřebitelé by však neměli být postiženi, pokud nejsou s to poskytnout určitou informaci nebo posouzení budoucího vývoje své situace. V situacích, kdy spotřebitelé vědomě poskytnou neúplnou nebo nepřesnou informaci, by členské státy měly být schopny určit odpovídající sankce.

(26) Za účelem posouzení bonity by měli spotřebitelé poskytnout věřiteli nebo zprostředkovateli veškeré dostupné odpovídající informace o své finanční situaci a individuálních okolnostech, neboť jim jinak požadovaný úvěr případně nebude poskytnut. V situacích, kdy spotřebitelé vědomě poskytnou neúplnou nebo nepřesnou informaci, by členské státy měly být schopny určit odpovídající sankce.

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29) Je-li rozhodnutí o zamítnutí žádosti o úvěr založeno na údajích získaných vyhledáváním v databázi nebo absenci údajů tamtéž, měl by o tom věřitel spotřebitele vyrozumět a sdělit mu název použité databáze a jakékoli jiné informace požadované podle směrnice 95/46/ES, aby spotřebitel mohl vykonat své právo přístupu a případně opravit, vymazat nebo zablokovat osobní údaje, jež se ho týkají a jsou v této databázi zpracovávány. Je-li rozhodnutí o zamítnutí žádosti o úvěr založeno na automatickém rozhodnutí nebo na systematických metodách, jako jsou systémy úvěrového ohodnocení, měl by o tom věřitel spotřebitele vyrozumět, vysvětlit mu postup, který vedl k rozhodnutí, a informovat ho, jakým způsobem může spotřebitel požádat o ruční prověření rozhodnutí. Po věřiteli by však tyto informace neměly být vyžadovány, pokud by to bylo zakázáno jinými právními předpisy Unie, jako jsou právní předpisy o praní peněz nebo financování terorismu. Tyto informace by ani neměly být poskytovány, pokud by to bylo v rozporu s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností, například s předcházením trestným činům a jejich odhalováním, vyšetřováním nebo stíháním.

(29) Je-li rozhodnutí o zamítnutí žádosti o úvěr založeno na údajích získaných vyhledáváním v databázi nebo absenci údajů tamtéž, měl by o tom věřitel spotřebitele vyrozumět a sdělit mu název použité databáze a jakékoli jiné informace požadované podle směrnice 95/46/ES, aby spotřebitel mohl vykonat své právo přístupu a případně opravit, vymazat nebo zablokovat osobní údaje, jež se ho týkají a jsou v této databázi zpracovávány. Je-li rozhodnutí o zamítnutí žádosti o úvěr založeno na automatickém rozhodnutí nebo na systematických metodách, jako jsou systémy úvěrového ohodnocení, měl by o tom věřitel spotřebitele vyrozumět a informovat ho, jakým způsobem může spotřebitel požádat o ruční prověření automatického rozhodnutí. Po věřiteli by však tyto informace neměly být vyžadovány, pokud by to bylo zakázáno jinými právními předpisy Unie, jako jsou právní předpisy o praní peněz nebo financování terorismu. Tyto informace by ani neměly být poskytovány, pokud by to bylo v rozporu s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností, například s předcházením trestným činům a jejich odhalováním, vyšetřováním nebo stíháním.

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31) Aby spotřebitelé porozuměli povaze služby, měli by si být vědomi, co tvoří individuální doporučení o vhodných smlouvách o úvěru podle potřeb klienta a jeho finanční situace („poradenství“), a kdy je poskytováno a kdy nikoliv. Ti, kdo poskytují poradenství, by měli jednat ve shodě s obecnými standardy, aby bylo zajištěno, že je spotřebiteli představena řada produktů vyhovujících jeho potřebám a situaci. Tato služba by měla vycházet z přiměřené a dostatečně široké analýzy dostupných produktů na trhu a podrobného hodnocení finanční situace spotřebitele, jeho preferencí a cílů. Toto posouzení by mělo vycházet z aktuálních informací a přiměřených předpokladů o situaci spotřebitele po dobu čerpání úvěru. Členské státy mohou vyjasnit, jak by měla být posouzena vhodnost daného produktu pro spotřebitele v rámci poskytování poradenství.

(31) Spotřebitel by měl být schopen rozeznat, kdy je mu poskytováno poradenství jakožto samostatná služba oddělená od poskytování úvěru. Odměna by měla být požadována pouze tehdy, pokud byla tato skutečnost spotřebiteli jasnějednoznačně sdělena a byly mu poskytnuty informace o způsobu výpočtu Ti, kdo poskytují poradenství, by měli jednat ve shodě s obecnými standardy, aby bylo zajištěno, že je spotřebiteli představena řada produktů vyhovujících jeho potřebám a situaci. Toto poradenství by mělo vycházet z přiměřené a dostatečně široké analýzy dostupných produktů a podrobného hodnocení finanční situace spotřebitele, jeho preferencí a cílů, a mělo by se opírataktuální informace a přiměřené předpoklady o situaci spotřebitele po dobu čerpání úvěru. Pokud se toto poradenství vztahuje pouze na vlastní nabídku produktů, měl by na to být spotřebitel upozorněn. Členské státy mohou vyjasnit, jak by měla být posouzena vhodnost daného produktu pro spotřebitele v rámci poskytování poradenství.

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32) Schopnost klienta splatit svůj úvěr předčasně před vypršením své smlouvy o úvěru může hrát důležitou roli v podpoře konkurence na jednotném trhu a volného pohybu občanů EU. Avšak vnitrostátní zásady a podmínky, za kterých spotřebitelé mohou úvěr splatit, a podmínky, za jakých se může předčasné splacení uskutečnit, se výrazně liší. I přes různorodost finančních mechanismů hypoték a šíři dostupných produktů je na úrovni Unie nezbytné stanovit určité standardy předčasného splacení úvěru, aby bylo zajištěno, že spotřebitelé mají možnost splnit své závazky, dříve než je uvedeno ve smlouvě o úvěru, a aby mohli snáze vybírat nejlepší produkty s ohledem na své potřeby. Členské státy by měly proto zajistit buď právními předpisy, nebo prostřednictvím smluvních ustanovení, aby spotřebitelé měli zákonné nebo smluvní právo na předčasné splacení, nicméně členské státy by měly moci definovat podmínky pro výkon tohoto práva. Tyto podmínky mohou obsahovat časová omezení spojená s výkonem práva, rozdílné zacházení v závislosti na druhu úrokové sazby, ať už fixní nebo variabilní, nebo omezení s ohledem na okolnosti, za kterých může být právo uplatněno. Členské státy mohou rovněž stanovit, že věřitel má nárok na spravedlivou a objektivně odůvodněnou kompenzaci případných nákladů přímo spojených s předčasným splacením úvěru. Pokud k předčasnému splacení dojde v době, po kterou je výpůjční úroková sazba fixována, může být každopádně výkon uvedeného práva podmíněn existencí zvláštního zájmu na straně spotřebitele. Zvláštní zájem může vzniknout například v případě rozvodu nebo ztráty zaměstnání. Pokud se členské státy rozhodnou stanovit takové podmínky, neměly by spotřebiteli výkon uvedeného práva nadměrně komplikovat nebo ztěžovat.

(32) Schopnost klienta splatit svůj úvěr předčasně před vypršením své smlouvy o úvěru může hrát důležitou roli v podpoře konkurence na jednotném trhu a volného pohybu občanů EU. Avšak vnitrostátní zásady a podmínky, za kterých spotřebitelé mohou úvěr splatit, a podmínky, za jakých se může předčasné splacení uskutečnit, se výrazně liší. I přes různorodost finančních mechanismů hypoték a šíři dostupných produktů je na úrovni Unie nezbytné stanovit určité standardy předčasného splacení úvěru, aby bylo zajištěno, že spotřebitelé mají možnost splnit své závazky, dříve než je uvedeno ve smlouvě o úvěru, a aby mohli snáze vybírat nejlepší produkty s ohledem na své potřeby. Členské státy by měly proto zajistit buď právními předpisy, nebo prostřednictvím smluvních ustanovení, aby spotřebitelé měli zákonné nebo smluvní právo na předčasné splacení; nicméně členské státy by měly moci definovat podmínky pro výkon tohoto práva. Tyto podmínky mohou obsahovat časová omezení spojená s výkonem práva, rozdílné zacházení v závislosti na druhu úrokové sazby, ať už pevná nebo variabilní, nebo omezení s ohledem na okolnosti, za kterých může být právo uplatněno. Členské státy mohou rovněž stanovit, že věřitel má nárok na spravedlivou a objektivně odůvodněnou kompenzaci případných nákladů přímo spojených s předčasným splacením úvěru. Pokud k předčasnému splacení dojde v době, po kterou je výpůjční úroková sazba fixována, může být každopádně výkon uvedeného práva podmíněn existencí oprávněného zájmu na straně spotřebitele. Oprávněný zájem může vzniknout například v případě rozvodu nebo ztráty zaměstnání.

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34) Zprostředkovatelé úvěru by měli být registrováni u příslušného orgánu členského státu, v němž mají své bydliště, sídlo nebo ústředí, pokud dostali povolení v souladu s přísnými profesními požadavky ve vztahu ke své kvalifikaci, dobré pověsti a pojistnému krytí odpovědnosti při výkonu povolání. V zájmu zvýšení spotřebitelské důvěry ve zprostředkovatele úvěru by měly členské státy zajistit, aby zprostředkovatelé úvěru s povolením podléhali průběžnému a důkladnému dohledu příslušného orgánu svého členského státu. Tyto požadavky by se měly použít nejméně na úrovni instituce, avšak členské státy mohou vyjasnit, zda se požadavky na povolení a následnou registraci použijí na jednotlivé pracovníky zprostředkovatele úvěru.

(34) Zprostředkovatelé úvěru by měli být registrováni u příslušného orgánu členského státu, v němž mají své bydliště, sídlo nebo ústředí, pokud dostali povolení v souladu s přísnými profesními požadavky ve vztahu ke své kvalifikaci, dobré pověsti a pojistnému krytí odpovědnosti při výkonu povolání. V zájmu zvýšení spotřebitelské důvěry ve zprostředkovatele úvěru by měly členské státy zajistit, aby zprostředkovatelé úvěru s povolením podléhali průběžnému a důkladnému dohledu příslušného orgánu svého členského státu. Tyto požadavky by se měly použít nejméně na úrovni instituce a na úrovni fyzické osoby v případě zprostředkovatele úvěru, který působí samostatně, avšak členské státy mohou vyjasnit, zda se požadavky na povolení a následnou registraci použijí na jednotlivé pracovníky zprostředkovatele úvěru.

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39) S ohledem na vývoj na trzích s úvěrem na nemovitosti určené k bydlení nebo vývoj úvěrových produktů a s ohledem na vývoj ekonomických podmínek, jako je inflace, s cílem poskytnout další vysvětlení, jak řešit určité požadavky obsažené v této směrnici, by Komise měla být zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie. Komise by měla být zmocněna zejména k přijímání aktů v přenesené pravomoci, aby stanovila podrobnosti týkající se profesionálních požadavků na pracovníky věřitelů a na zprostředkovatele úvěru, kritéria pro posuzování bonity spotřebitele a aby zajistila, že úvěrové produkty nejsou pro spotřebitele nevhodné, a k další harmonizaci klíčových pojmů jako je „neplnění“ registračních kritérií a podmínek zpracování údajů, které budou použity v úvěrových databázích.

vypouští se

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40) S ohledem na vývoj na trzích úvěru na nemovitosti určené k bydlení včetně řady dostupných produktů by Komise měla být zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, aby pozměnila obsah standardních informačních bodů, které se vyskytují v reklamě, obsah a formu evropského standardizovaného informačního přehledu (ESIS), obsah informací zveřejňovaných zprostředkovateli úvěru, vzorec a předpoklady pro výpočet roční procentní sazby nákladů a kritéria, která by měla být zohledněna při posuzování bonity spotřebitele.

(40) s ohledem na vývoj na trzích úvěru na nemovitosti určené k bydlení včetně řady dostupných produktů by Komise měla být zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, aby pozměnila obsah a formu evropského standardizovaného informačního přehledu (ESIS)vzorec a předpoklady pro výpočet roční procentní sazby nákladů stanovené v příloze I.

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41) S ohledem na vývoj ekonomických podmínek, jako je inflace a vývoj na trzích smluv o úvěru na nemovitosti určené k bydlení, by Komise měla být zmocněna stanovit minimální peněžní částku pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání nebo srovnatelnou záruku pro zprostředkovatele úvěru přijetím technických standardů regulace.

vypouští se

Pozměňovací návrh   24

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(43) Evropský parlament a Rada by měly proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit případné námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady by mělo být možno prodloužit tuto lhůtu o jeden měsíc v případě, že se jedná o oblasti významného zájmu. Evropský parlament a Rada by rovněž měly mít možnost oznámit ostatním institucím svůj záměr nevyslovit námitky.

(43) Evropský parlament a Rada by měly proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit případné námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne oznámení. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady by mělo být možno prodloužit tuto lhůtu o dva měsíce v případě, že se jedná o oblasti významného zájmu. Evropský parlament a Rada by rovněž měly mít možnost oznámit ostatním institucím svůj záměr nevyslovit námitky.

Pozměňovací návrh   25

Návrh směrnice

Článek 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Cílem této směrnice je stanovit rámec pro některé aspekty právních a správních předpisů členských států, který se týká spotřebitelských smluv o úvěru na nemovitosti určené k bydlení a některých aspektů požadavků na obezřetnost a dohled nad zprostředkovateli úvěru a věřiteli.

Cílem této směrnice je stanovit rámec pro některé aspekty právních a správních předpisů členských státůpožadavků na obezřetnost a dohled nad zprostředkovateli úvěru a věřiteli, pokud se týkají smluv o spotřebitelském úvěru zajištěných hypotékou nebo sloužících k financování nemovitostí určených k bydlení.

Pozměňovací návrh   26

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na tyto smlouvy o úvěru:

1. Tato směrnice se vztahuje na tyto smlouvy o spotřebitelském úvěru:

Pozměňovací návrh   27

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) smlouvy o úvěru, které jsou zajištěny zástavním právem k nemovitosti nebo jiným srovnatelným zajištěním běžně používaným v členském státě na nemovitý majetek nebo které jsou zajištěny právem souvisejícím s nemovitým majetkem;

a) smlouvy o úvěru, jejichž účelem je v okamžiku jejich uzavření nabytí nebo zachování práv k pozemku nebo k nemovitosti určené k bydlení, které jsou zajištěny zástavním právem k nemovitosti nebo jiným srovnatelným zajištěním běžně používaným v členském státě na nemovitý majetek nebo které jsou zajištěny právem souvisejícím s nemovitým majetkem;

Odůvodnění

Všechny členské státy by měly uplatnit pravidla této směrnice na úvěry na bydlení, které jsou zajištěny zástavním právem k nemovitosti nebo jiným srovnatelným zajištěním. Pokud jde o jiné půjčky, které spadají do oblasti působnosti návrhu Komise, měly by mít členské státy právo zvolit si, zda na ně uplatní pravidla této směrnice, nebo pravidla směrnice o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   28

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) smlouvy o úvěru, jejichž účelem je nabytí nebo zachování vlastnických práv k pozemku nebo ke stávající nebo projektované obytné budově;

vypouští se

Pozměňovací návrh   29

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) smlouvy o úvěru, jejichž účelem je renovace nemovitosti určené k bydlení, kterou určitá osoba vlastní nebo chce získat, které nejsou předmětem směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008.

vypouští se

Pozměňovací návrh   30

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) smlouvyúvěru, které budou nakonec splaceny z výnosů z prodeje nemovitosti;

a) smlouvyúvěru, u nichž věřitel:

 

i) vyplácí úvěr v jediné platbě, v pravidelných splátkách nebo v jiné formě a jako protihodnotu získává podíl z výnosu z prodeje nemovitosti nebo nabývá právo k určité nemovitosti;

 

ii) požaduje plné splacení úvěru až poté, co nastane jedna nebo více životních událostí, které definuje členský stát (renta z nemovitosti).

Odůvodnění

Harmonizace se záměrem popsaným v bodu odůvodnění 10.

Pozměňovací návrh   31

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) smlouvy o úvěru, u nichž celková výše úvěru přesahuje 2 miliony eur;

Pozměňovací návrh   32

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb) dohody o odkladu splátek u smluv o úvěru na dobu nepřesahující 6 měsíců, pokud výpůjční úroková sazba za odklad splácení nepřesahuje smluvní úrokovou sazbu;

Pozměňovací návrh   33

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bc) smlouvy o úvěru, u nichž není příslušná nemovitost převážně využívána spotřebitelem za účelem zajištění vlastního bydlení.

Odůvodnění

Komerční úvěry používané na nákup nemovitosti coby druh investice se velmi liší od standardních úvěrů na bydlení a spotřebitel a věřitel vyžadují rozdílné informace a ochranu. Tyto půjčky se svou povahou a mírou rizika velmi liší od běžných úvěrů na bydlení. Například splátky nesouvisejí s bonitou spotřebitele, ale s příjmy z pronájmu.

Pozměňovací návrh   34

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b d (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bd) smlouvy o pronájmu nebo leasingové smlouvy, u kterých není stanovena povinnost odkupu předmětu smlouvy ani ve smlouvě samotné, ani v jiné samostatné smlouvě; má se za to, že povinnost existuje, pokud o tom rozhoduje jednostranně věřitel;

Odůvodnění

Srov. čl. 2 odst. 2 písm. d) směrnice o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   35

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b e (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

be) smlouvy o úvěru, u nichž musí být úvěr splacen do 12 měsíců po uzavření smlouvy, pokud si tak členský stát přeje ve vztahu k některým nebo všem ustanovením této směrnice.

Odůvodnění

Financování krátkodobých hypoték, které obvykle slouží k „překlenutí“ série souvisejících realitních transakcí, se věnuje specializovaný segment trhu. Toto financování umožňuje nákup nového domu v době, kdy probíhá prodej stávající nemovitosti spotřebitele. Překlenovací úvěr se pak splatí z výnosu z prodeje stávající nemovitosti. Požadavky této směrnice tedy nejsou vhodné pro tento typ hypoték.

Pozměňovací návrh   36

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b f (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bf) úvěrové smlouvy ve formě možnosti přečerpání;

Odůvodnění

Srov. čl. 2 odst. 2 písm. e) směrnice o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   37

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b g (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bg) úvěrové smlouvy, kde je úvěr poskytnut bez úroků a jakýchkoli jiných poplatků, a úvěrové smlouvy, podle jejichž podmínek musí být úvěr splacen do tří měsíců a platí se pouze zanedbatelné poplatky;

Odůvodnění

Srov. čl. 2 odst. 2 písm. f) směrnice o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   38

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b h (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bh) smlouvy o úvěru uzavřené organizacemi definovanými v č. 2 odst. 5 směrnice 2008/48/ES, pokud si tak členský stát přeje ve vztahu k některým nebo všem ustanovením této směrnice.

Odůvodnění

Harmonizace se směrnicí o spotřebitelském úvěru, pokud jde o úvěrová sdružení, která hrají důležitou roli při rozšiřování přístupu k finančním službám pro spotřebitele, kteří by k nim jinak přístup neměli.

Pozměňovací návrh   39

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b i (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bi) úvěrové smlouvy, jež jsou uzavírány s investičními podniky vymezenými v čl. 4 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů1 nebo s úvěrovými institucemi vymezenými v článku 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu2 proto, aby investor mohl provést operaci v souvislosti s jedním nebo více nástroji uvedenými v oddíle C přílohy I směrnice 2004/39/ES, je-li investiční podnik nebo úvěrová instituce poskytující úvěr do této operace zapojen;

 

_____________

 

1Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1.

2Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1.

 

Odůvodnění

Srov. čl. 2 odst. 2 písm. h) směrnice o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   40

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b j (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bj) úvěrové smlouvy, které jsou výsledkem urovnání dosaženého před soudem nebo jiným orgánem stanoveným zákonem;

Odůvodnění

Srov. čl. 2 odst. 2 písm. i) směrnice o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   41

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b k (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bk) úvěrové smlouvy, které se vztahují k bezplatně odložené platbě stávajícího dluhu;

Odůvodnění

Srov. čl. 2 odst. 2 písm. j) směrnice o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   42

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b l (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bl) úvěrové smlouvy související s půjčkami poskytovanými omezenému okruhu veřejnosti na základě právního předpisu pro účely obecného zájmu a za nižších úrokových sazeb, než jaké převažují na trhu, nebo zcela bezúročně, nebo na základě jiných podmínek, jež jsou pro spotřebitele výhodnější než podmínky převažující na trhu, a za úrokových sazeb, které nejsou vyšší, než jaké převažují na trhu.

Odůvodnění

Dotované úvěry slouží k podpoře hospodářských, sociálních a environmentálních cílů a jsou při splnění zákonem stanovených předpokladů poskytovány za výhodnějších podmínek, než jsou podmínky tržní. V souladu s čl. 2 odst. 2 písm. l) směrnice o spotřebitelském úvěru by měly být vyjmuty z oblasti působnosti.

Pozměňovací návrh   43

Návrh směrnice

Čl. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) „doplňkovou službou“ se rozumí finanční služba nabízená spotřebiteli věřitelem nebo zprostředkovatelem úvěru v souvislosti se smlouvou o úvěru;

d) „doplňkovou službou“ se rozumí finanční služba, kterou de iure nebo de facto vyžaduje věřitel nebo která je stanovena zákonem a kterou věřitel, zprostředkovatel úvěru nebo třetí osoba nabízí spotřebiteli v souvislosti se smlouvou o úvěru;

Pozměňovací návrh   44

Návrh směrnice

Čl. 3 písm. e – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) „zprostředkovatelem úvěru“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nevystupuje jako věřitel a která v rámci své živnosti, podnikání nebo povolání za odměnu, která může mít peněžitou podobu anebo jakoukoli jinou dohodnutou finanční podobu:

(netýká se českého znění)

Odůvodnění

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh   45

Návrh směrnice

Čl. 3 – písm. e – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii) pomáhá spotřebitelům v souvislosti s uzavřením smluv o úvěru ve smyslu článku 2 prováděním jiných přípravných prací, než jsou činnosti uvedené v bodě i),

ii) pomáhá spotřebitelům v souvislosti s uzavřením smluv o úvěru ve smyslu článku 2 prováděním jiných přípravných prací nebo administrativních činností, než jsou činnosti uvedené v bodě i),

Odůvodnění

Přidáním slova „nebo“ je vyjasní, že zprostředkovatel úvěru nemusí nutně provádět všechny tyto činnosti. Totéž je uvedeno v definici zprostředkovatele úvěru ve směrnici o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   46

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k) „celkovými náklady úvěru pro spotřebitele“ se rozumí celkové náklady úvěru pro spotřebitele, jak je stanoveno v čl. 3 písm. g) směrnice 2008/48/ES;

 

k) „celkovými náklady úvěru pro spotřebitele“ se rozumí celkové náklady úvěru pro spotřebitele, jak je stanoveno v čl. 3 písm. g) směrnice 2008/48/ES, s výjimkou notářských poplatků a poplatků za vklad zástavního práva;

Pozměňovací návrh   47

Návrh směrnice

Čl. 3 – písm. l a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

la) „celkovou výší úvěru“ se rozumí strop nebo souhrn všech částek, jež jsou dány k dispozici podle úvěrové smlouvy, bez ohledu na to, zda jsou tyto částky vyplaceny spotřebiteli nebo třetí osobě;

Odůvodnění

Tento pojem v návrhu používán (čl. 8 odst. 2 písm. d)), a měl by být proto definován; srov. také čl. 3 písm. l) směrnice 2008/48/ES.

Pozměňovací návrh   48

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. n a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

na) „pevnou výpůjční úrokovou sazbou“ se rozumí jediná pevná úroková sazba platná po celou dobu nebo část doby platnosti smlouvy o úvěru.

Pozměňovací návrh   49

Návrh směrnice

Čl. 3 – písm. r a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ra) „nemovitostí určenou k bydlení“ se rozumí nemovitost, která slouží převážně k bydlení;

Odůvodnění

Jelikož je tento pojem v návrhu používán, měl by být definován.

Pozměňovací návrh   50

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy určí příslušné orgány oprávněné k tomu, aby zajistily provádění této směrnice, a zajistí, aby měly veškeré pravomoci nezbytné k výkonu jejich povinností.

Členské státy určí příslušné orgány oprávněné k tomu, aby zajistily provádění této směrnice a uplatnění všech jejích ustanovení v zájmu trhu a všech účastníků trhu. Zajistí, aby měly dostatečné zdroje a veškeré pravomoci k  vyšetřování a uvalování sankcí, které jsou nezbytné k výkonu jejich povinností.

 

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány měly přístup do všech prostor, mohly si vyžádat předložení smluv o hypotečních úvěrech, ESIS, účetních knih, faktur a všech dalších dokumentů a vyžádat si nebo pořizovat jejich kopie vhodným způsobem v jakékoli technické podobě a shromažďovat informace a důkazy prostřednictvím předvolání nebo kontrolou na místě.

 

Pokud je činnost vykonávána v hostitelském členském státě, zajišťuje dohled nad činností věřitelů a zprostředkovatelů úvěrů příslušný orgán hostitelského členského státu. Příslušný orgán domovského členského státu je povinen poskytnout příslušnému orgánu hostitelského členského státu všechny potřebné informace. Příslušné orgány hostitelského členského státu mají pravomoc zasáhnout, pokud zprostředkovatelé úvěru neplní úkoly a povinnosti podle této směrnice. Příslušné orgány hostitelského členského státu mají právo odmítnout udělit povolení.

Odůvodnění

Příslušné orgány by měly mít kompetence nutné k tomu, aby mohly jednat v zájmu spotřebitelů.

Pozměňovací návrh   51

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby příslušnými orgány určenými k zajištění provádění článků 18, 19, 20 a 21 této směrnice byly některé z příslušných orgánů stanovených v čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví).

Členské státy zajistí, aby příslušnými orgány určenými k zajištění provádění článků 18, 19, 20, 2122 této směrnice byly některé z příslušných orgánů stanovených v čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví).

Pozměňovací návrh   52

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Existuje-li na jeho území více než jeden příslušný orgán, zajistí členský stát úzkou spolupráci těchto orgánů, aby mohly účinně plnit své úkoly.

2. Existuje-li na jeho území více než jeden příslušný orgán, zajistí členský stát úzkou spolupráci těchto orgánů.

Pozměňovací návrh   53

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby v průběhu poskytování a zprostředkování úvěru nebo poradenství o něm, případně doplňkových služeb spotřebitelům, věřitel nebo zprostředkovatel úvěru jednal čestně, přiměřeně a profesionálně v nejlepším zájmu spotřebitele.

1. Členské státy vyžadují, aby v průběhu poskytování a zprostředkování úvěru nebo poradenství o něm věřitel nebo zprostředkovatel úvěru jednal čestně, přiměřeně a profesionálně.

Odůvodnění

Protože doplňkové služby, uváděné v této směrnici (např. pojištění) jsou již upraveny jinde, měla by se uplatnit zásada lex specialis. Zájmy mají být sladěny, a proto není žádoucí výslovně uvádět nejlepší zájem spotřebitele.

Pozměňovací návrh   54

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby způsob, jakým věřitelé odměňují své pracovníky a příslušné zprostředkovatele úvěru, a způsob, jakým zprostředkovatelé úvěru odměňují své pracovníky, nebránil dodržení závazku jednatnejlepším zájmu spotřebitele, jak je stanoveno v odstavci 1.

2. Členské státy zajistí, aby způsob, jakým věřitelé odměňují své pracovníky a příslušné zprostředkovatele úvěru, a způsob, jakým zprostředkovatelé úvěru odměňují své pracovníky, nebránil dodržení závazku stanoveného v odstavci 1.

Pozměňovací návrh   55

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) pracovníci věřitelů a zprostředkovatelů úvěru měli příslušnou úroveň znalostí a odborné způsobilosti v oblasti nabízení nebo poskytování smluv o úvěru ve smyslu článku 2 nebo v oblasti zprostředkování úvěrů, jak je stanoveno v čl. 3 písm. e). Tam, kde uzavření smlouvy o úvěru zahrnuje i související doplňkovou službu, zvláště investiční nebo pojistné služby, musí mít pracovníci rovněž příslušné znalosti a odbornou způsobilost v oblasti uvedené doplňkové služby, aby vyhověli požadavkům stanoveným v článku 19 směrnice 2004/39/ES a článku 4 směrnice 2002/92/ES;

vypouští se

Odůvodnění

K ochraně spotřebitele stačí upravit požadavky na odbornou způsobilost vedoucích pracovníků, kteří pak budou odpovídat za to, že zaměstnanci budou způsobilí k plnění svých úkolů. Toto řešení by bylo rovněž v souladu s ostatními právními předpisy Unie. Regulovat minimální požadavky na odbornou způsobilost zaměstnanců není přiměřené.

Pozměňovací návrh   56

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) fyzické osoby podléhající řízení věřitelů nebo zprostředkovatelů úvěru, které jsou odpovědné za zprostředkování, poradenství nebo schvalování smlouvy o úvěru nebo se jej účastní, měly příslušné znalosti a odbornou způsobilost v oblasti smluv o úvěru;

b) fyzické osoby podléhající řízení věřitelů nebo zprostředkovatelů úvěru, které jsou odpovědné za zprostředkování, poradenství nebo schvalování smlouvy o úvěru nebo se jej účastní, měly příslušné znalosti a odbornou způsobilost v oblasti smluv o úvěru;

 

Osoby uvedené v odstavci 1 jsou povinny se dále odborně vzdělávat, aby si udržely úroveň svých znalostí a odborné způsobilosti.

 

Vedoucí pracovníci zprostředkovatelů úvěru zajistí, aby zaměstnanci měli úroveň znalostí a odborné způsobilosti potřebné k plnění svých úkolů.

Pozměňovací návrh   57

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) věřitelé a zprostředkovatelé úvěru byli sledováni s cílem posoudit, zda požadavky uvedené v odst. 1 písm. a) a b) jsou trvale plněny.

c) věřitelé a zprostředkovatelé úvěru byli pod dohledem příslušných orgánů s cílem posoudit, zda požadavky uvedené v odst. 1 písm. a) a b) jsou trvale plněny.

Pozměňovací návrh   58

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Členské státy zajistí, aby byly požadavky na minimální odbornou způsobilost uvedené v odstavci 1 stanoveny v souladu se zásadami uvedenými v příloze IIa.

Pozměňovací návrh   59

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Komisi se udělují přenesené pravomoci v souladu s článkem 26 a v souladu s podmínkami uvedenými v článku 27 a 28, aby specifikovala požadavky stanovené v odstavci 1 a 2 tohoto článku a zvláště nezbytné požadavky na příslušné znalosti a odbornou způsobilost.

vypouští se

Pozměňovací návrh   60

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Tato povinnost neplatí, pokud vnitrostátní právní předpisy vyžadují, aby v propagačních materiálech týkajících se úvěrových smluv, které neuvádějí úrokovou sazbu ani jakékoli údaje o nákladech úvěru pro spotřebitele ve smyslu prvního pododstavce, byla uváděna roční sazba nákladů.

Odůvodnění

Harmonizace s čl. 4 odst. 1 směrnice o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   61

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Standardní informace musí pomocí reprezentativního příkladu jasně, výstižně a zřetelně specifikovat následující údaje:

2. Standardní informace musí obsahovat jasným, výstižným a zřetelným způsobem prostřednictvím reprezentativního příkladu:

Odůvodnění

Harmonizace s čl. 4 odst. 2 směrnice o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   62

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) že inzerovaným produktem je smlouva o úvěru a případně že je zajištěna buď zástavním právem k nemovitosti nebo jiným srovnatelným zajištěním běžně používaným v členském státě na nemovitosti určené k bydlení, nebo právem souvisejícím s nemovitostí určenou k bydlení;

vypouští se

Odůvodnění

Hypoteční úvěry se obvykle neprodávají bezprostředně na základě reklamy. Průzkum trhu ukazuje, že spotřebitelé si z reklamy na hypoteční úvěry zapamatují velmi málo, takže je účinnější zaměřit se na několik hlavních zásad.

Pozměňovací návrh   63

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) výpůjční úrokovou sazbu, přičemž se uvede, zda je fixní, variabilní nebo obojí, spolu s údaji o veškerých poplatcích zahrnutých v celkových nákladech úvěru pro spotřebitele;

c) výpůjční úrokovou sazbu, přičemž se uvede, zda je pevná, variabilní nebo obojí, spolu s údaji o veškerých poplatcích zahrnutých v celkových nákladech úvěru pro spotřebitele; roční procentní sazba nákladů musí být v reklamním materiálu uvedena alespoň stejně zřetelně jako ostatní číselné údaje;

Pozměňovací návrh   64

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) dobu trvání smlouvy o úvěru;

f) případnou dobu trvání smlouvy o úvěru;

Odůvodnění

Harmonizace s čl. 4 odst. 2 písm. d) směrnice o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   65

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) výši splátek;

g) případně výši jednotlivých splátek.

Odůvodnění

Harmonizace s čl. 4 odst. 2 písm. f) směrnice o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   66

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) celkovou částku splatnou spotřebitelem;

vypouští se

Pozměňovací návrh   67

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) případně varování týkající se rizika ztráty nemovitého majetku v případě nedodržení závazků spojených se smlouvou o úvěru, pokud je úvěr zajištěn buď zástavním právem k nemovitosti nebo jiným srovnatelným zajištěním běžně používaným v členském státě na nemovitosti určené k bydlení, nebo právem souvisejícím s nemovitostí určenou k bydlení.

vypouští se

Odůvodnění

Pro reklamu příliš obsáhlé, a tudíž v rozporu s představou o svéprávném spotřebiteli.

Pozměňovací návrh   68

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Standardní informace musí být snadno čitelné nebo jasně slyšitelné, podle toho jaké médium je k reklamě a marketingu užito.

Standardní informace musí být snadno čitelné nebo jasně slyšitelné, podle toho jaké médium je k reklamě a marketingu užito.

 

Veškeré informace poskytované prostřednictvím reklamy musí být v souladu s použitým reprezentativním příkladem.

 

Členské státy mohou přijmout kritéria pro stanovení reprezentativního příkladu.

Pozměňovací návrh   69

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Komisi se udělují přenesené pravomoci v souladu s článkem 26 a v souladu s podmínkami uvedenými v článku 27 a 28, aby dále specifikovala seznam standardních informačních bodů obsažených v reklamě.

vypouští se

Komise při přijímání těchto aktů v přenesené pravomoci zejména mění, pokud je to nezbytné, seznam standardních informačních bodů uvedených v odst. 2 písm. a) až i) tohoto článku.

 

Pozměňovací návrh   70

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby všeobecné informace o smlouvách o úvěru byly věřitelem, případně zprostředkovatelem úvěru stále zpřístupněny na trvalém nosiči nebo v elektronické podobě.

 

 

 

Členské státy zajistí, aby věřitel poskytoval kdykoli přístup k všeobecným informacím o smlouvách o úvěru přístupnou a srozumitelnou formou na jiném trvalém nosiči nebo na žádost v elektronické podobě, a pokud se jedná o přímý prodej, aby takové informace věřitel a případně zprostředkovatel úvěru předal spotřebiteli.

Odůvodnění

Není jasné, kdo je odpovědný za vypracování tohoto dokumentu. Zprostředkovatelé úvěru nemusí mít nutně přístup ke všem uvedeným informacím. Mělo by být proto na odpovědnosti věřitele poskytnout tyto informace zprostředkovateli nebo – pokud je věřitel distribuuje přímo – přímo spotřebiteli.

Pozměňovací návrh   71

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) formy záruky;

c) formy záruky, včetně toho, zda se objekt sloužící k zajištění může nacházet v jiném členském státě;

Pozměňovací návrh   72

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) orientační příklad celkových nákladů úvěru pro spotřebitele a roční procentní sazbu nákladů;

g) reprezentativní příklad celkových nákladů úvěru pro spotřebitele a roční procentní sazbu nákladů;

Pozměňovací návrh   73

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga) odkaz na možné další náklady, jako např. vklad zástavního práva;

Pozměňovací návrh   74

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) zda existuje možnost předčasného splacení a případně popis podmínek spojených s předčasným splacením;

i) popis podmínek spojených s předčasným splacením;

Pozměňovací návrh   75

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k) podrobnosti, jak získat informace o daňové úlevě na úrok spojený se smlouvou o úvěru nebo o ostatních veřejných podporách.

vypouští se

Odůvodnění

Povinnost uvádět tuto informaci je v rozporu s představou o svéprávném spotřebiteli a mohla by navíc představovat překážku pro vnitřní trh. Kromě toho je třeba harmonizovat ustanovení se směrnicí o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   76

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ka) Pokud platby spotřebitele neslouží k bezprostřednímu splácení dluhu ve vztahu k celkové výši úvěru, nýbrž po dobu a za podmínek, jež jsou stanoveny v úvěrové smlouvě nebo v doplňkové smlouvě, vedou k tvorbě kapitálu, musí být v předsmluvních informacích požadovaných podle odstavce 2 jasně a výstižně uvedeno, že smlouva o úvěru ani doplňková smlouva neposkytují záruku splacení celkové částky čerpané podle smlouvy o úvěru, pokud tato záruka není výslovně poskytnuta.

Odůvodnění

Harmonizace s čl. 5 odst. 5 směrnice o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   77

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby věřitel a případně zprostředkovatel úvěru neprodleně poté, co spotřebitel dodal nezbytné informace o svých potřebách, finanční situaci a preferencích v souladu s článkem 14, poskytl spotřebiteli individuální informace nutné k porovnání dostupných úvěrů na trhu, posouzení jejich dopadů a přijetí informovaného rozhodnutí, zda uzavřít smlouvu o úvěru. Tyto informace se poskytují na papíře nebo na jiném trvalém nosiči prostřednictvím evropského standardizovaného informačního přehledu („ESIS“) uvedeného v příloze II.

2. S dostatečným předstihu před tím, než je spotřebitel vázán smlouvou o úvěru nebo nabídkou, poskytne věřitel a případně zprostředkovatel úvěru spotřebiteli poté, co spotřebitel dodal nezbytné informace o svých potřebách, finanční situaci a preferencích v souladu s článkem 14 – na základě věřitelem nabízených úvěrových podmínek a případně spotřebitelem vyjádřených preferencí a poskytnutých údajů individuální informace,

potřebné k porovnání různých nabídek, aby mohl spotřebitel učinit informované rozhodnutí, zda smlouvu o úvěru uzavře.

 

Členské státy zajistí, že spotřebitel bude upozorněn na to, zda formulář „evropský standardizovaný informační přehled“ („European Standardised Information Sheet”, ESIS) představuje závaznou nabídku úvěru, jak dlouho je platný a ve kterých jednotlivých položkách může případně dojít ke změnám.

 

 

Tyto informace se poskytují bezplatně v tištěné podobě nebo na jiném trvalém nosiči prostřednictvím ESIS uvedeného v příloze II. Členské státy mohou stanovit, že tyto informace budou poskytovány i v jinak zpracovaném formuláři, jenž však musí obsahovat všechny informace požadované v ESIS.

 

Členské státy zajistí, že pokud je spotřebiteli předkládána nabídka závazná pro věřitele, musí být doplněna o ESIS. Za takových okolností členské státy zajistí, že smlouva o úvěru nemůže být uzavřena, dokud neměl spotřebitel dostatek času porovnat nabídky, posoudit jejich dopady a přijmout informované rozhodnutí, zda nabídku přijme, bez ohledu na způsob uzavření smlouvy.

Členské státy mohou stanovit, že možnost posoudit a zvážit situaci bude spotřebiteli zajištěna tak, že mu ze zákona či na základě smlouvy bude poskytnuto právo odstoupit od smlouvy v souladu s ustanoveními směrnice 2008/48/ES.

Má se za to, že věřitel a případně zprostředkovatel úvěru splnil požadavky na poskytnutí informací spotřebiteli před uzavřením smlouvy na dálku ve smyslu článku 3 směrnice 2002/65/ES, pokud poskytl ESIS.

Má se za to, že věřitel a případně zprostředkovatel úvěru splnil požadavky na poskytnutí informací spotřebiteli před uzavřením smlouvy na dálku ve smyslu článku 3 směrnice 2002/65/ES, pokud poskytl ESIS.

Jakékoli další informace, které věřitel nebo případně zprostředkovatel úvěru může poskytnout spotřebiteli, se poskytují v samostatném dokumentu, který lze připojit k ESIS.

Členské státy mohou stanovit, že je nutno spotřebiteli poskytnout další informace. Tyto informace, stejně jako jakékoli další nepovinné informace, které věřitel nebo případně zprostředkovatel úvěru může poskytnout spotřebiteli, se poskytují v samostatném dokumentu, který lze připojit k ESIS.

Odůvodnění

Harmonizace se směrnicí o spotřebitelském úvěru; výrazné vnitrostátní rozdíly mohou ostatně vést k tomu, že budou potřeba rozdílné informace v oblasti ochrany spotřebitele.

Pozměňovací návrh   78

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi se udělují přenesené pravomoci v souladu s článkem 26 a v souladu s podmínkami uvedenými v článku 27 a 28, aby změnila standardní informační body stanovené v odstavci 1 tohoto článku a obsah a formát ESIS uvedený v příloze II.

Komisi se udělují přenesené pravomoci v souladu s článkem 26, aby změnila standardní informační body stanovené v odstavci 1 tohoto článku a obsah a formát ESIS uvedený v příloze II.

Pozměňovací návrh   79

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) pozměňují seznam standardních informačních bodů uvedený v odstavci 1 tohoto článku;

vypouští se

Pozměňovací návrh   80

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) zrušují kterýkoli z informačních bodů stanovených v příloze II;

vypouští se

Pozměňovací návrh   81

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) doplňují seznam informačních bodů stanovený v příloze II;

vypouští se

Pozměňovací návrh   82

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby věřitel nebo zprostředkovatel úvěru zdarma poskytl spotřebiteli kopii návrhu smlouvy o úvěru na jeho žádost. Toto ustanovení se nepoužije v případech, kdy věřitel není v okamžiku žádosti ochoten přistoupit k uzavření smlouvy o úvěru se spotřebitelem.

5. Členské státy zajistí, aby věřitel nebo zprostředkovatel úvěru zdarma poskytl spotřebiteli kopii návrhu smlouvy o úvěru na jeho žádost. Toto ustanovení se nepoužije v případech, kdy věřitel není v okamžiku žádosti ochoten přistoupit k uzavření smlouvy o úvěru se spotřebitelem. Pokládá se za samozřejmé, že věřitel nebo případně zprostředkovatel úvěru poskytne spotřebiteli všechny předsmluvní informace zdarma.

Pozměňovací návrh   83

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Před provedením jakékoli ze služeb uvedených v čl. 3 písm. e) poskytne zprostředkovatel úvěru spotřebiteli alespoň následující informace:

1. Před provedením jakékoli ze služeb uvedených v čl. 3 písm. e) poskytne zprostředkovatel úvěru spotřebiteli zdarma alespoň následující informace:

Pozměňovací návrh   84

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) v případě nevázaných zprostředkovatelů úvěru o existenci případných provizí splatných věřitelem zprostředkovateli úvěru za jeho služby.

h) údaje o případných provizích nebo jiných druzích odměn, včetně věcného plnění, které věřitel nebo třetí strana poskytují zprostředkovateli úvěru za jeho služby.

Pozměňovací návrh   85

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Členské státy zajistí, aby v případě, že má spotřebitel platit zprostředkovateli úvěru za jeho služby odměnu, zprostředkovatel úvěru sdělil věřiteli její výši pro účely výpočtu roční procentní sazby nákladů.

Odůvodnění

Srov. čl. 21 písm. c) směrnice o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   86

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komisi se udělují přenesené pravomoci v souladu s článkem 26 a v souladu s podmínkami uvedenými v článku 27 a 28, aby aktualizovala seznam informačních bodů o zprostředkovatelích úvěru, který má být poskytnut spotřebiteli, jak je stanoveno v odstavci 1 tohoto článku.

vypouští se

Komise zejména při přijímání těchto aktů v přenesené pravomoci pozměňuje, pokud je to nezbytné, informační body uvedené v odstavci 1 tohoto článku.

 

Pozměňovací návrh   87

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Aby byly zajištěny jednotné podmínky použití odstavce 1 tohoto článku, udělují se Komisi pravomoci, aby určila, kde je to nezbytné, standardizovaný formát a podobu informačních bodů stanovených v odstavci 1 tohoto článku.

vypouští se

Pozměňovací návrh   88

Návrh směrnice

Článek 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby věřitelé a případně zprostředkovatelé úvěru poskytli spotřebiteli odpovídající vysvětlení o navrhované smlouvě/smlouvách o úvěru a jakékoli doplňkové službě/službách, aby byl spotřebitel v pozici, jež mu umožní posoudit, zda navrhované smlouvy o úvěru vyhovují jeho potřebám a finanční situaci. Odpovídající vysvětlení musí obsahovat individuální informace o charakteristikách nabízených úvěrů, aniž by však zformulovalo jakékoli doporučení. Věřitelé a případně zprostředkovatelé úvěru musí přesně posoudit úroveň znalostí a zkušeností s úvěrem u spotřebitele jakýmkoli způsobem nezbytným k tomu, aby věřitel nebo zprostředkovatel úvěru stanovil úroveň vysvětlení pro spotřebitele a toto vysvětlení mu přizpůsobil.

Členské státy zajistí, aby věřitelé a případně zprostředkovatelé úvěru poskytli spotřebiteli odpovídající vysvětlení, aby byl schopen posoudit, zda navrhovaná smlouva o úvěru odpovídá jeho potřebám a finanční situaci, a to případně vysvětlením předsmluvních informací a informací vyplývajících z ESIS, jakož i základních charakteristik nabízených produktů a jejich možných konkrétních dopadů na spotřebitele, včetně důsledků opoždění platby ze strany spotřebitele.

Tato odpovídající vysvětlení musí obsahovat objasnění informací a pojmů uvedených v předsmluvních informacích, které jsou poskytovány v souladu s články 9 a 10, a důsledků, jaké uzavření smlouvy může pro spotřebitele mít, včetně případů nesplácení ze strany spotřebitele.

Členské státy mohou upravit způsob a rozsah poskytování této pomoci, jakož i to, kdo ji poskytuje, a to podle konkrétních okolností souvisejících se situací, ve které je úvěrová smlouva nabízena, komu je nabízena a jaký druh úvěru je nabízen.

Odůvodnění

Harmonizace se směrnicí o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   89

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Celkové náklady úvěru pro spotřebitele pro účely výpočtu roční procentní sazby nákladů musí být stanoveny s vyloučením jakýchkoli nákladů placených spotřebitelem v případě neplnění jakýchkoli jeho závazků uvedených ve smlouvě.

2. Celkové náklady úvěru pro spotřebitele pro účely výpočtu roční procentní sazby nákladů musí být stanoveny s vyloučením nákladů placených spotřebitelem v případě neplnění jakýchkoli jeho závazků uvedených ve smlouvě.

Pokud je pro získání úvěru povinné otevření účtu, zahrnou se náklady na vedení tohoto účtu, náklady na používání platebních prostředků pro platební operace a čerpání na tomto účtu a další náklady spojené s platebními operacemi do celkových nákladů úvěru pro spotřebitele, s výjimkou případů, kdy byly náklady jasně a samostatně uvedeny ve smlouvě o úvěru nebo v jiné smlouvě uzavřené se spotřebitelem.

Náklady na vedení účtu zaznamenávajícího platební operace a čerpání, náklady na používání platebních prostředků pro platební operace a čerpání na tomto účtu a další náklady spojené s platebními operacemi se zahrnují do celkových nákladů úvěru pro spotřebitele, s výjimkou případů, kdy je zřízení účtu nepovinné a náklady na tento účet byly jasně a samostatně uvedeny ve smlouvě o úvěru nebo v jiné smlouvě uzavřené se spotřebitelem.

Odůvodnění

Harmonizace s čl. 19 odst. 2 směrnice o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   90

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. V případě smluv o úvěru obsahujících ustanovení umožňující odchylky od výpůjční úrokové sazby a případně poplatků, které jsou zahrnuty do roční procentní sazby nákladů, avšak nelze je číselně vyjádřit v době výpočtu, se roční procentní sazba nákladů počítá s využitím předpokladu, že se výpůjční úroková sazba a další poplatky započítají ve výši stanovené při podpisu smlouvy o úvěru.

4. V případě smluv o úvěru obsahujících ustanovení umožňující odchylky od výpůjční úrokové sazby a případně poplatků, které jsou zahrnuty do roční procentní sazby nákladů, avšak nelze je číselně vyjádřit v době výpočtu, se roční procentní sazba nákladů počítá s využitím předpokladu, že se výpůjční úroková sazba a další poplatky započítají ve výši stanovené při podpisu smlouvy o úvěru. Je-li sjednána pevná výpůjční úroková sazba ve vztahu k počátečnímu období, je nutné jako úrokovou sazbu stanovit minimálně počáteční úrokovou sazbu.

 

Pokud spotřebitel uvede alternativní poskytovatele doplňkových služeb, přepočítá věřitel a zprostředkovatel úvěru roční procentní sazbu nákladů na základě nákladů na tyto doplňkové služby.

Odůvodnění

Stávající způsob výpočtu podle směrnice 2008/48/ES může u spotřebitele vést ke značným nedorozuměním. Popřípadě by měla být upravena směrnice 2008/48/ES.

Pozměňovací návrh   91

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Komisi se udělují přenesené pravomoci, aby pozměnila v souladu s článkem 26 a v souladu s podmínkami článků 27 a 28 vzorec a předpoklady použité k výpočtu roční procentní sazby nákladů stanovené v příloze I.

5. Komisi se udělují přenesené pravomoci, aby pozměnila v souladu s článkem 26 vzorec k výpočtu roční procentní sazby nákladů stanovené v příloze I.

Při přijímání těchto aktů v přenesené pravomoci Komise tam, kde je to nezbytné, pozmění vzorec nebo předpoklady stanovené v příloze I, zvláště pokud předpoklady stanovené v tomto článku a v příloze I nepostačují k výpočtu roční procentní sazby nákladů jednotným způsobem nebo již nevyhovují obchodní situaci na trhu.

Při přijímání těchto aktů v přenesené pravomoci Komise tam, kde je to nezbytné, pozmění vzorec stanovený v příloze I.

Pozměňovací návrh   92

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Smluvní strany se však ve smlouvě o úvěru mohou dohodnout, že informace uvedené v odstavci 1 mají být poskytovány spotřebiteli pravidelně v případech, kdy je změna výpůjční úrokové sazby přímo spojena se změnou referenční sazby, nová referenční sazba je vhodným způsobem zveřejněna a informace o nové referenční sazbě jsou rovněž zpřístupněny v prostorách věřitele.

2. Smluvní strany se však ve smlouvě o úvěru mohou dohodnout, že informace uvedené v odstavci 1 mají být poskytovány spotřebiteli pravidelně v případech, kdy je změna výpůjční úrokové sazby přímo spojena se změnou referenční sazby, nová referenční sazba je vhodným způsobem zveřejněna a informace o nové referenční sazbě jsou rovněž zpřístupněny v prostorách věřitele a osobně sděleny spotřebiteli spolu s výší nových měsíčních splátek. Věřitel může spotřebitele dál pravidelně informovat o změnách výpůjční úrokové sazby, pokud změna výpůjční úrokové sazby není přímo spojena se změnou referenční sazby a pokud toto ustanovení platilo před vstupem této směrnice v platnost.

Odůvodnění

V některých členských státech mohou být spotřebitelé informováni o změnách výpůjční úrokové sazby zveřejněním těchto změn sazeb ve vnitrostátním tisku – v případě, že taková praxe v tomto členském státě funguje a je obecně přijímána, měl by mít členský stát právo si tento systém zachovat. V některých členských státech mohou být spotřebitelé informováni o obdobných změnách výpůjční úrokové sazby prostřednictvím inzerce v novinách. Pokud v některém členském státu existuje tato zvyklost a je obecně uznávána, měly by členské státy mít právo toto pravidlo zachovat.

Pozměňovací návrh   93

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Pokud se změny výpůjční úrokové sazby stanovují formou aukce na kapitálových trzích a věřitel proto nemůže spotřebitele informovat o změně předtím, než začne platit, informuje věřitel spotřebitele v dostatečném předstihu před konáním aukce písemně o nadcházejícím řízení a očekávané výši nové výpůjční úrokové sazby.

Odůvodnění

Pokud se změny výpůjční úrokové sazby stanovují formou aukce na kapitálových trzích, nebude věřitel přesnou míru úrokové sazby znát před tím, než aukce skončí a dluhopisy budou prodány.

Pozměňovací návrh   94

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby před uzavřením smlouvy o úvěru věřitel provedl důkladné posouzení bonity spotřebitele na základě kritérií zahrnujících příjem, úspory, dluhy a ostatní finanční závazky spotřebitele. Posouzení se provede na základě nezbytných informací získaných věřitelem nebo případně zprostředkovatelem úvěru od klienta a z příslušných interních nebo externích zdrojů a musí být v souladu s požadavky na nezbytnost a proporcionalitu uvedenými v článku 6 směrnice 95/46/ES. Členské státy zajistí, aby věřitelé vytvořily vhodné postupy k posouzení bonity spotřebitele. Tyto postupy se v pravidelných intervalech přezkoumávají a uchovávají se aktualizované záznamy těchto postupů.

1. Členské státy zajistí, aby před uzavřením smlouvy o úvěru věřitel posoudil bonitu spotřebitele na základě dostatečných informací získaných případně od spotřebitele, a pokud je to nezbytné, na základě údajů z příslušné databáze. Členské státy zajistí, aby věřitelé vytvořili vhodné postupy k posouzení bonity spotřebitele. Tyto postupy se v pravidelných intervalech přezkoumávají a uchovávají se aktualizované záznamy těchto postupů.

Odůvodnění

Neexistuje žádný naléhavý důvod k odklonu od ustanovení směrnice o spotřebitelském úvěru, a navíc v této oblasti existují jiné nástroje, jako je např. směrnice o kapitálové přiměřenosti (směrnice 2006/49/ES) a směrnice o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (směrnice 2006/48/ES).

Pozměňovací návrh   95

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) Pokud posouzení bonity spotřebitele vyústí v negativní výsledek ohledně jeho schopnosti splácet úvěr po dobu trvání smlouvy o úvěru, věřitel úvěr zamítne.

vypouští se

Pozměňovací návrh   96

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) Pokud je žádost o úvěr zamítnuta, věřitel okamžitě a bezplatně informuje spotřebitele o důvodech zamítnutí.

b) Pokud je žádost o úvěr zamítnuta, věřitel okamžitě a bezplatně informuje spotřebitele.

Odůvodnění

Poskytování informací o důvodech zamítnutí může vést k tomu, že spotřebitelé budou upravovat své žádosti a budou uvádět nepravdivé informace.

Pozměňovací návrh   97

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) Pokud je žádost o úvěr zamítnuta na základě údajů obsažených v databázi, ve které se vyhledávalo, nebo z důvodu jejich absence, věřitel informuje spotřebitele okamžitě a bezplatně o názvu databáze, která byla využita, o jejím správci a o právu spotřebitele na přístup, a pokud je to nezbytné, o jeho právu opravit své údaje v databázi.

d) Pokud je žádost o úvěr zamítnuta na základě vyhledávání v databázi, věřitel okamžitě a bezplatně vyrozumí spotřebitele o výsledku vyhledávání v databázi a o údajích v ní uložených.

Odůvodnění

Zajištění shody se směrnicí o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   98

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 2 – písm. e (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) Aniž je dotčeno obecné právo na přístup uvedené v článku 12 směrnice 95/46/ES, pokud je žádost zamítnuta na základě automatického rozhodnutí nebo rozhodnutí, které je založeno na metodách, jako je automatické skóre úvěru, věřitel informuje spotřebitele okamžitě a bezplatně a vysvětlí spotřebiteli postup automatického rozhodnutí.

e) Aniž je dotčeno obecné právo na přístup uvedené v článku 12 směrnice 95/46/ES, pokud je žádost zamítnuta na základě automatického rozhodnutí nebo rozhodnutí, které je založeno na metodách, jako je automatické skóre úvěru, věřitel o tom okamžitě a bezplatně informuje spotřebitele.

Pozměňovací návrh   99

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 2 – písm. f (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) Spotřebitel má možnost požádat o ruční prověření rozhodnutí.

vypouští se

Odůvodnění

Není jasné, jaký přínos má toto ustanovení pro spotřebitele.

Pozměňovací návrh   100

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, že pokud strany zvažují navýšení celkové částky úvěru spotřebiteli po uzavření smlouvy o úvěru, potom finanční informace, které má věřitel k dispozici o spotřebiteli, musí být aktualizovány, a posouzení bonity spotřebitele musí být opětovně provedeno, dříve než je celková částka úvěru jakkoli významně navýšena.

3. Členské státy zajistí, že pokud spotřebitel požádá o navýšení částky úvěru po uzavření smlouvy o úvěru, potom finanční informace, které má věřitel k dispozici o spotřebiteli, musí být aktualizovány, a posouzení bonity spotřebitele musí být opětovně provedeno, dříve než je částka úvěru jakkoli významně navýšena.

Odůvodnění

Celková částka úvěru se může zvýšit také v důsledku měnících se úrokových sazeb. Mělo by být jasné, že finanční informace by se měly aktualizovat jen v případě, kdy spotřebitel požádá o navýšení úvěru.

Pozměňovací návrh   101

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby v rámci posuzování bonity spotřebitele věřitelé a zprostředkovatelé úvěru získali nezbytné informace o osobní a finanční situaci spotřebitele, jeho preferencích a cílech, a zvážili dostatečně velký počet smluv o úvěru ze své škály produktů, aby určili produkty, které pro spotřebitele nejsou nevhodné vzhledem k jeho potřebám, finanční situaci a osobním okolnostem. Tyto úvahy musí vycházet z informací, které jsou aktuálně platné v daném okamžiku, a přiměřených předpokladů ohledně situace spotřebitele po dobu trvání navrhované smlouvy o úvěru.

vypouští se

Odůvodnění

Odstavec je třeba vypustit z důvodu práva na ochranu údajů.

Pozměňovací návrh   102

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Komisi se udělují přenesené pravomoci v souladu s článkem 26 a v souladu s podmínkami uvedenými v článku 27 a 28, aby specifikovala a změnila kritéria zvažovaná při posuzování bonity, jak je stanoveno v odstavci 1 tohoto článku a při zajišťování toho, že úvěrové produkty nejsou pro spotřebitele nevhodné, jak je stanoveno v odstavci 4 tohoto článku.

vypouští se

Pozměňovací návrh   103

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1 a 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé v souvislosti s postupem žádosti o úvěr poskytli věřiteli a případně zprostředkovateli úvěru úplné a správné informace o své finanční situaci a osobních okolnostech. Tyto informace by měly být doplněny, pokud je to nezbytné, listinnými důkazy z nezávisle ověřitelných zdrojů.

1. Členské státy zajistí, aby si věřitelé a případně zprostředkovatelé vyžádali v souvislosti s postupem žádosti o úvěr od spotřebitelů všechny potřebné informace o jejich finanční situaci a osobních okolnostech.

2. Co se týče informací, které mají být poskytnuty spotřebitelem proto, aby věřitel mohl provést celkové posouzení bonity spotřebitele a rozhodnout o poskytnutí nebo zamítnutí úvěru, členské státy zajistí, aby věřitelé v předsmluvní fázi jasně uvedli informace včetně nezávisle ověřitelných důkazů, pokud je to nezbytné, které spotřebitel musí předložit. Členské státy rovněž zajistí, aby věřitelé uvedli přesnou lhůtu, ve které spotřebitelé musí tyto informace poskytnout.

Věřitel nebo zprostředkovatel úvěru spotřebiteli včas sdělí, jaké informace včetně nezbytných nezávisle ověřitelných důkazů spotřebitel musí předložit a v jaké lhůtě, aby věřitel mohl provést požadované posouzení bonity spotřebitele a rozhodnout o poskytnutí nebo zamítnutí úvěru.

Členské státy zajistí, aby v případech, kdy se spotřebitel rozhodne neposkytnout informace nezbytné pro posouzení jeho bonity, věřitel nebo zprostředkovatel úvěru varoval spotřebitele, že nemůže provést posouzení bonity, a proto úvěr nemůže být poskytnut. Toto upozornění lze poskytnout ve standardizované formě.

 

Pozměňovací návrh   104

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komisi se udělují přenesené pravomoci v souladu s článkem 26 a v souladu s podmínkami uvedenými v článcích 26 a 27, aby stanovila jednotná kritéria úvěrové registrace a podmínky zpracování dat, které se použijí na databáze uvedené v odstavci 1 tohoto článku.

vypouští se

Tyto akty v přenesené pravomoci stanoví zejména prahy registrace, které se použijí na tyto databáze, a uvádějí dohodnuté definice klíčových pojmů používaných v těchto databázích.

 

Pozměňovací návrh   105

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pro účely této směrnice „poradenství“ představuje službu oddělenou od poskytnutí úvěru. Tato služba může být uváděna na trh jako poradenství, pouze pokud je spotřebiteli zřejmá odměna osoby poskytující tuto službu.

1. Pro účely této směrnice „poradenství“ představuje službu oddělenou od poskytnutí úvěru. Samostatná odměna za poradenství může být požadována pouze tehdy, pokud byl spotřebitel informován o povinnosti odměnu zaplatit a o způsobu stanovení její výše.

Pozměňovací návrh   106

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby věřitel nebo zprostředkovatel úvěru informoval spotřebitele v rámci dané transakce, zda je či není poradenství poskytováno nebo zda bude poskytnuto. To lze učinit dodatečnými předsmluvními informacemi. Pokud je poradenství spotřebitelům poskytováno, členské státy kromě požadavků uvedených v článcích 5 a 6 zajistí, aby věřitelé a zprostředkovatelé úvěru:

2. Členské státy zajistí, aby věřitel nebo zprostředkovatel úvěru informoval spotřebitele v rámci dané transakce, zda mu bude poskytnuto poradenství, a případně aby mu sdělil, jaké poplatky bude spotřebitel za toto poradenství platit. To lze učinit dodatečnými předsmluvními informacemi. Pokud je poradenství spotřebitelům poskytováno, členské státy kromě požadavků uvedených v článcích 5 a 6 zajistí, aby věřitelé a zprostředkovatelé úvěru:

Odůvodnění

Vyjasnění formulace, aby se umožnilo lépe odlišit případy, kdy není poskytováno žádné poradenství, od případů, kdy se poskytuje.

Pozměňovací návrh   107

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) zvážili dostatečně velký počet smluv o úvěru dostupných na trhu tak, aby mohli doporučit nejvhodnější smlouvy o úvěru s ohledem na potřeby, finanční situaci a osobní okolnosti spotřebitele;

a) seznámili spotřebitele s celou nabídkou smluv o úvěru, které berou v úvahu, aby spotřebitel pochopil, na jakém základě mu jsou doporučovány vhodné smlouvy o úvěru s ohledem na jeho potřeby, finanční situaci a osobní okolnosti;

Pozměňovací návrh   108

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby měl spotřebitel zákonné nebo smluvní právo splnit své závazky vyplývající ze smlouvy o úvěru před vypršením uvedené smlouvy. V těchto případech má nárok na snížení celkových nákladů úvěru, jež sestává z úroku a nákladů za zbývající dobu platnosti smlouvy.

1. Členské státy zajistí, aby měl spotřebitel zákonné nebo smluvní právo plně nebo částečně splnit své závazky vyplývající ze smlouvy o úvěru před vypršením uvedené smlouvy. V těchto případech má nárok na snížení celkových nákladů úvěru, jež sestává z úroku a nákladů za zbývající dobu platnosti smlouvy.

Odůvodnění

Harmonizace s čl. 16 odst. 1 směrnice o spotřebitelském úvěru. Je důležité, aby spotřebitel měl právo na částečné předčasné splacení půjčky.

Pozměňovací návrh   109

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit, že výkon práva uvedeného v odstavci 1 podléhá určitým podmínkám. Tyto podmínky mohou obsahovat časová omezení spojená s výkonem práva, rozdílné zacházení v závislosti na druhu výpůjční úrokové sazby nebo omezení s ohledem na okolnosti, za kterých může být právo uplatněno. Členské státy mohou rovněž stanovit, že věřitel má nárok na spravedlivou a objektivně odůvodněnou kompenzaci případných nákladů přímo spojených s předčasným splacením úvěru. Pokud k předčasnému splacení dojde v době, po kterou je výpůjční úroková sazba fixována, může být každopádně výkon uvedeného práva podmíněn existencí zvláštního zájmu na straně spotřebitele.

Členské státy mohou stanovit, že věřitel má nárok na spravedlivou kompenzaci případných nákladů přímo spojených s předčasným splacením úvěru, pokud je odůvodněná. Tato kompenzace by měla být vypočítána transparentním způsobem, který se stanoví před podpisem smlouvy.

 

Spotřebitel je jednoznačně informován o právu uvedeném v odstavci 1, o výši kompenzace a o metodě jejího výpočtu.

Pozměňovací návrh   110

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Zprostředkovatelé úvěru musí mít řádné povolení pro výkon činností stanovených v čl. 3 písm. e) od příslušného orgánu svého domovského členského státu definovaného v článku 4. Toto povolení musí být uděleno na základě požadavků stanovených v domovském členském státě zprostředkovatele úvěru a musí zahrnovat splnění profesionálních požadavků uvedených v článku 20.

1. Zprostředkovatelé úvěru musí mít řádné povolení nebo registraci pro výkon činností stanovených v čl. 3 písm. e) od příslušného orgánu svého domovského členského státu definovaného v článku 4. Toto povolení nebo registrace se udělují na základě požadavků stanovených v domovském členském státě zprostředkovatele úvěru a musí zahrnovat splnění požadavků uvedených v článku 6 a 21. Ustanovení o povolení uvedená níže se použijí i na registraci.

Odůvodnění

Z hlediska ochrany spotřebitele je podstatné, aby byli zprostředkovatelé úvěrů povinni splňovat požadavky stanovené v článcích 6 a 21. To, zda se postupu označuje jako povolení nebo registrace, by se mělo ponechat na rozhodnutí členských států podle jejich administrativních tradic. V této souvislosti je třeba rovněž uvést, že podle směrnice 2002/92/ES je nutná registrace zprostředkovatelů pojištění.

Pozměňovací návrh   111

Návrh směrnice

Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komisi se udělují přenesené pravomoci přijmout, a pokud je to nezbytné, pozměnit technické standardy regulace, aby stanovila minimální peněžní částku pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s výkonem povolání nebo srovnatelnou záruku uvedenou v odst. 1 písm. b).

vypouští se

Technické standardy regulace uvedené v prvním pododstavci se přijímají v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

 

EBA vypracuje návrhy technických standardů regulace, aby stanovila minimální peněžní částku pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s výkonem povolání nebo srovnatelnou záruku uvedenou v odst. 1 písm. b) a předloží je Komisi [do 6 měsíců od přijetí návrhu]. EBA přezkoumá, a pokud to bude nezbytné, vypracuje návrhy technických standardů regulace pozměňující minimální peněžní částku pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s výkonem povolání nebo srovnatelnou záruku uvedenou v odst. 1 písm. b) a předloží je Komisi poprvé [4 roky po vstupu této směrnice v platnost] a následně každé dva roky.

 

Pozměňovací návrh   112

Návrh směrnice

Čl. 21 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Členské státy mají pravomoc omezit jakékoli platby spotřebitelů věřitelům a zprostředkovatelům úvěru před uzavřením smlouvy.

Odůvodnění

Toto ustanovení je nezbytné, aby se zabránilo pokusům o podvod.

Pozměňovací návrh   113

Návrh směrnice

Čl. 22 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Pokud má hostitelský členský stát jasné a prokazatelné důvody se domnívat, že zprostředkovatel úvěru působící na jeho území v rámci svobody poskytování služeb nebo prostřednictvím pobočky porušuje závazky stanovené touto směrnicí, musí své závěry oznámit příslušnému orgánu domovského členského státu, který přijme odpovídající opatření. V případech, kdy navzdory opatřením přijatým příslušným orgánem domovského členského státu zprostředkovatel úvěru nadále vystupuje způsobem, který jasně poškozuje zájmy spotřebitelů hostitelského členského státu nebo řádné fungování trhů, použije se následující:

4. Pokud má hostitelský členský stát jasné a prokazatelné důvody se domnívat, že zprostředkovatel úvěru působící na jeho území v rámci svobody poskytování služeb nebo prostřednictvím pobočky porušuje závazky stanovené touto směrnicí, které nesvěřují příslušným orgánům hostitelského členského státu žádné pravomoci, musí své závěry oznámit příslušnému orgánu domovského členského státu, který přijme odpovídající opatření. V případech, kdy navzdory opatřením přijatým příslušným orgánem domovského členského státu zprostředkovatel úvěru nadále vystupuje způsobem, který jasně poškozuje zájmy spotřebitelů hostitelského členského státu nebo řádné fungování trhů, použije se následující:

Odůvodnění

S ohledem na dopady na ochranu spotřebitele je třeba zajistit, aby příslušné orgány hostitelského členského státu mohly regulovat podnikání na svém území.

Pozměňovací návrh   114

Návrh směrnice

Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Aniž jsou dotčeny postupy pro odnětí povolení nebo právo členských států ukládat trestní sankce, zajistí členské státy v souladu se svým vnitrostátním právem, aby mohla být přijata odpovídající správní opatření nebo aby mohly být ukládány správní sankce vůči osobám odpovědným za neplnění předpisů přijatých k provedení této směrnice. Členské státy zajistí, aby tato opatření byla účinná, přiměřená a odrazující.

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých podle této směrnice a přijmou nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Takto stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Členské státy stanoví sankce v těch konkrétních případech, kdy spotřebitelé vědomě poskytli neúplné nebo nesprávné informace, aby získali kladné posouzení bonity v případě, že by úplné a správné informace vedly k zápornému posouzení bonity, a následně nejsou schopni plnit podmínky smlouvy, a přijmou všechna nezbytná opatření, aby zajistily, že jsou prováděna.

 

Odůvodnění

Harmonizace s článkem 23 směrnice o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   115

Návrh směrnice

Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby příslušný orgán zveřejnil jakékoli opatření nebo jakoukoli sankci, které budou uloženy za porušení předpisů přijatých k provedení této směrnice, ledaže by toto zveřejnění vážně ohrozilo finanční trhy nebo způsobilo nepřiměřenou škodu dotčeným stranám.

vypouští se

Odůvodnění

Srov. článek 23 směrnice o spotřebitelském úvěru. Cílem těchto opatření nebo sankcí by nemělo být kohokoli pranýřovat.

Pozměňovací návrh   116

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí zřízení odpovídajících a účinných postupů vyřizování stížností a zjednávání nápravy v rámci mimosoudního řešení sporů týkajících se práv a povinností stanovených touto směrnicí mezi věřiteli a spotřebiteli a mezi zprostředkovateli úvěru a spotřebiteli, přičemž tam, kde je to vhodné, se využijí stávající subjekty. Členské státy dále zajistí, aby všichni věřitelé a zprostředkovatelé úvěru podléhali jednomu nebo více těmto subjektům, které provádějí tyto postupy vyřizování stížností a zjednávání nápravy.

1. Členské státy zajistí, aby byly zavedeny vhodnéúčinné postupy pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v souvislosti s úvěrovými smlouvami, případně s využitím stávajících subjektů.

Odůvodnění

Harmonizace s článkem 24 směrnice o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   117

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, že tyto orgány aktivně spolupracují při urovnávání přeshraničních sporů.

2. Členské státy podněcují tyto subjekty ke spolupráci také při urovnávání přeshraničních sporů týkajících se úvěrových smluv.

Odůvodnění

Harmonizace s článkem 24 směrnice o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   118

Návrh směrnice

Článek 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 4, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 3, čl. 14 odst. 5 a čl. 16 odst. 2 se Komisi udělují na dobu neurčitou po vstupu této směrnice v platnost.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci podle čl. 9 odst. 3 písm. d) a e) a čl. 12 odst. 5 je svěřena Komisi na dobu neurčitou ode dne …*.

3. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci se Komisi uděluje v souladu s podmínkami stanovenými v článcích 27 a 28.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 9 odst. 3 písm. d) a e) a čl. 12 odst. 5 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku ke dni následujícímu po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm uveden. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

3a. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

3b. Akt v přenesené pravomoci přijatý v souladu s čl. 9 odst. 3 písm. d) a e) a čl. 12 odst. 5 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

 

_______________

 

* Den vstupu této směrnice v platnost.

Pozměňovací návrh   119

Návrh směrnice

Článek 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 27

vypouští se

Zrušení přenesení pravomoci

 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomocí uvedené v čl. 6 odst. 4, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 3, čl. 14 odst. 5 a čl. 16 odst. 2 kdykoli zrušit.

 

2. Orgán, který zahájil interní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomocí, uvědomí nejpozději jeden měsíc před přijetím konečného rozhodnutí druhého zákonodárce a Komisi a uvede pravomoci, jejichž přenesení by mohlo být zrušeno, a důvody pro jakékoli zrušení.

 

3. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který v něm je upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. Zveřejní se v Úředním věstníku Evropské unie.

 

Odůvodnění

Přizpůsobení provedenému zrušení.

Pozměňovací návrh   120

Návrh směrnice

Článek 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 28

vypouští se

Námitky proti aktům v přenesené pravomoci

 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o jeden měsíc.

 

2. Pokud Evropský parlament ani Rada ve lhůtě uvedené v odstavci 1 proti aktu v přenesené pravomoci námitky nevysloví, zveřejní se akt v přenesené pravomoci v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupí v platnost v den v něm uvedený. Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím uvedené lhůty, pokud Evropský parlament i Rada uvědomí Komisi o svém záměru námitky nevyslovit.

 

3. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v platnost, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada vysloví námitky ve lhůtě stanovené v odstavci 1. Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu v přenesené pravomoci, je odůvodní.

 

Pozměňovací návrh   121

Návrh směrnice

Čl. 29 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Závazná povaha této směrnice

Harmonizace a závazná povaha této směrnice

Odůvodnění

Srov. článek 22 směrnice o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   122

Návrh směrnice

Čl. 29 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1. Pokud tato směrnice obsahuje harmonizovaná ustanovení, nesmějí členské státy ve svém vnitrostátním právu zachovávat ani zavádět ustanovení odchylná od ustanovení této směrnice.

Odůvodnění

Harmonizace se směrnicí o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   123

Návrh směrnice

Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby spotřebitelé v důsledku volby práva třetí země jako práva použitelného pro smlouvu o úvěru neztratili ochranu, kterou jim poskytuje tato směrnice.

3. Členské státy přijmou opatření nezbytná pro zajištění toho, aby spotřebitelé v důsledku volby práva třetí země jako práva použitelného pro úvěrovou smlouvu neztratili ochranu, kterou jim poskytuje tato směrnice, má-li úvěrová smlouva úzký vztah s územím jednoho nebo více členských států.

Odůvodnění

Harmonizace s čl. 22 odst. 4 směrnice o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   124

Návrh směrnice

Článek 30 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 30a

 

Přechodná ustanovení

 

Tato směrnice se nevztahuje na úvěrové smlouvy již platné v den vstupu vnitrostátních prováděcích opatření v platnost.

Odůvodnění

Přizpůsobení článku 30 směrnice o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   125

Návrh směrnice

Čl. 31 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) posouzení spokojenosti spotřebitelů s ESIS;

a) posouzení souladu s ESIS a toho, jak jej spotřebitelé využívají, jak mu rozumějí a jak jsou s ním spokojeni;

Pozměňovací návrh   126

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl II – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j) U smluv o úvěru, u kterých je sjednána pevná výpůjční úroková sazba ve vztahu k počátečnímu období, na jehož konci je stanovena nová výpůjční úroková sazba, a ta je následně pravidelně upravována podle dohodnutého indexu, vychází výpočet roční procentní sazby z předpokladu, že na konci období s pevnou výpůjční úrokovou sazbou je výpůjční úroková sazba stejná jako v okamžiku výpočtu roční procentní sazby, na základě hodnoty indexu sjednaného v uvedené době.

j) U smluv o úvěru, u kterých je sjednána pevná výpůjční úroková sazba ve vztahu k počátečnímu období, na jehož konci je stanovena nová výpůjční úroková sazba, a ta je následně pravidelně upravována podle dohodnutého indexu, vychází výpočet roční procentní sazby z předpokladu, že na konci období s pevnou výpůjční úrokovou sazbou je výpůjční úroková sazba stejná jako v okamžiku výpočtu roční procentní sazby, na základě hodnoty indexu sjednaného v uvedené době, avšak není nižší než pevná výpůjční úroková sazba. U smluv o úvěru s pevnou výpůjční úrokovou sazbou na nejméně pětileté počáteční období, zejména pokud má být po skončení počátečního období znovu stanovena pevná sazba a variabilní sazba je povolena pouze v případě, že ještě nebyla sjednána nová pevná sazba, se v úvahu vezme jen původní pevná výpůjční úroková sazba.

Pozměňovací návrh   127

Návrh směrnice

Příloha II – Část A – vzor formuláře ESIS – návětí – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tento dokument byl vytvořen dne [aktuální datum] jako odpověď na vaši žádost o informace. Tento dokument nás nezavazuje, abychom vám poskytli úvěr.

Tento dokument byl vytvořen dne [aktuální datum] jako odpověď na vaši žádost o informace. Tento dokument nelze považovat za právně závaznou nabídku a nezavazuje nás, abychom vám poskytli úvěr.

Odůvodnění

Je nutné jasně uvést, že ESIS nepředstavuje právně závaznou nabídku pro spotřebitele.

Pozměňovací návrh   128

Návrh směrnice

Příloha II – Část A – vzor formuláře ESIS – bod 1 –návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Věřitel

1. Věřitel a (případně) zprostředkovatel úvěru

Odůvodnění

Z čl. 9 odst. 2 vyplývá, že i zprostředkovatel má povinnost vyhotovit ESIS. Proto je třeba zahrnout i zprostředkovatele.

Pozměňovací návrh   129

Návrh směrnice

Příloha II – Část A – vzor formuláře ESIS – bod 1 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Orgán dohledu: [název a adresa internetových stránek orgánu dohledu]

vypouští se

Odůvodnění

Tento odkaz nepřináší žádné další informace a mohl by způsobit zmatek, protože věřitel již poskytuje informace o interním systému řešení stížností.

Pozměňovací návrh   130

Návrh směrnice

Příloha II – Část A – vzor formuláře ESIS – bod 1 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Kontaktní osoba: [úplné kontaktní informace kontaktní osoby]

vypouští se

Odůvodnění

Uvádění informací o kontaktní osobě je zbytečné, neboť jméno kontaktní osoby se může během doby splácení úvěru změnit.

Pozměňovací návrh   131

Návrh směrnice

Příloha II – Část A – vzor formuláře ESIS – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Úroková sazba

3. Úroková sazba

RPSN vyjadřuje celkové náklady úvěru jako roční procento. RPSN vám má pomoci porovnat různé nabídky. RPSN použitá na váš úvěr je [RPSN]. Zahrnuje:

RPSN vyjadřuje celkové náklady úvěru jako roční procento. RPSN vám má pomoci porovnat různé nabídky. RPSN použitá na váš úvěr je [RPSN]. Zahrnuje:

úrokovou sazbu [hodnota v procentech]

výpůjční úrokovou sazbu [hodnota v procentech]

[další složky RPSN]

[další složky RPSN]

Pozměňovací návrh   132

Návrh směrnice

Příloha II – Část A – vzor formuláře ESIS – bod 5 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Výše každé splátky:

5. U splátkových úvěrů výše každé splátky

Odůvodnění

V porovnání s bodem 9 původní ESIS ohledně „výše každé splátky“ bere tento bod v úvahu neanuitní hypoteční úvěry. ESIS by se měl dát použít nejen na splátkové úvěry, ale také na neanuitní úvěry, které jsou dostupné v některých členských státech EU.

Pozměňovací návrh   133

Návrh směrnice

Příloha II – Část A – vzor formuláře ESIS – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Ilustrativní splátkový kalendář

vypouští se

Tato tabulka ukazuje částku, která má být zaplacena každý [četnost].

 

Splátky (sloupec [příslušné č.]) jsou součtem zaplaceného úroku (sloupec [příslušné č.]), zaplacené splátky jistiny (sloupec [příslušné č.]) a, připadá-li v úvahu, dalších nákladů (sloupec [příslušné č.]). Připadá-li v úvahu, Náklady ve sloupci dalších nákladů se týkají [seznam nákladů]. Nesplacená jistina (sloupec [příslušné č.]) je částka úvěru, která zůstává ke splacení po každé splátce.

 

[Výše a měna úvěru]

 

[Doba trvání úvěru]

 

[Úroková sazba]

 

[Tabulka]

 

(Připadá-li v úvahu) [Varování ohledně proměnlivosti splátek]

 

Odůvodnění

Vzhledem k velkému množství informací v ilustrativním splátkovém kalendáři se navrhuje jej přesunout na konec ESIS.

Pozměňovací návrh   134

Návrh směrnice

Příloha II – Část A – vzor formuláře ESIS – bod 8 –odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(Připadá-li v úvahu) Nemáte možnost splatit tento úvěr předčasně.

vypouští se

Pozměňovací návrh   135

Návrh směrnice

Příloha II – Část A – vzor formuláře ESIS – bod 14 – druhá odrážka

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(Připadá-li v úvahu) Úroková sazba tohoto úvěru nezůstává po celou dobu trvání úvěru fixní.

(Připadá-li v úvahu) Úroková sazba tohoto úvěru nezůstává po celou dobu trvání úvěru pevná. Sazba se může značně zvýšit po uplynutí období, na něž je stanovena pevná úroková sazba.

Pozměňovací návrh   136

Návrh směrnice

Příloha II – Část A – vzor formuláře ESIS – bod 14 – pátá odrážka

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Budete muset rovněž zaplatit ostatní daně a náklady (připadá-li v úvahu), např. notářské poplatky.

Budete muset rovněž zaplatit ostatní náklady a poplatky spojené se zajištěním úvěru (připadá-li v úvahu), např. registrační nebo notářské poplatky.

Pozměňovací návrh   137

Návrh směrnice

Příloha II – Část A – vzor formuláře ESIS – bod 14 – osmá odrážka (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pokud platby neslouží k bezprostřednímu splácení dluhu ve vztahu k celkové výši úvěru, nýbrž k tvorbě kapitálu, musí být uvedena informace o tom, že smlouva o úvěru ani doplňková smlouva neposkytují záruku splacení celkové částky čerpané podle smlouvy o úvěru, pokud tato záruka není výslovně poskytnuta.

Pozměňovací návrh   138

Návrh směrnice

Příloha II – Část A – vzor formuláře ESIS – bod 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

14a. Příklad splátkového kalendáře

 

V tabulce jsou uvedeny částky, které mají být zaplaceny každý [četnost].

 

Splátky (sloupec [příslušné č.]) se skládají z úroku (sloupec [příslušné č.]) a jistiny (sloupec [příslušné č.]) a případně dalších nákladů (sloupec [příslušné č.]). Případné náklady uvedené ve sloupci „ostatní náklady“ mohou zahrnovat [seznam nákladů]. Nesplacená jistina (sloupec [příslušné č.]) je částka úvěru, která zůstává ke splacení po každé splátce.

 

[Výše a měna úvěru]

 

[Doba trvání úvěru]

 

[Úroková sazba]

 

[Tabulka]

 

[Upozornění na proměnlivost splátek]

Odůvodnění

Vzhledem k velkému množství informací v ilustrativním splátkovém kalendáři se navrhuje jej přesunout na konec ESIS.

Pozměňovací návrh   139

Návrh směrnice

Příloha II – Část B – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Při vyplňování ESIS musí být dodrženy následující pokyny:

Při vyplňování ESIS musí být dodrženy následující pokyny, a všechny informace musí být poskytnuty jasným a jednoduchým způsobem srozumitelným pro běžného spotřebitele:

Odůvodnění

ESIS by měl být srozumitelný pro běžného spotřebitele.

Pozměňovací návrh   140

Návrh směrnice

Příloha II – Část B – oddíl 3 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1) Kromě úrokové sazby musí být uvedeny veškeré další náklady obsažené v RPSN (název a ekvivalent v procentech). Pokud uvedení procentní sazby každého z těchto nákladů není možné nebo nemá smysl, musí věřitel uvést celkovou procentní sazbu.

1) Kromě výpůjční úrokové sazby musí být uvedeny veškeré další náklady obsažené v RPSN (název a ekvivalent v procentech). Pokud uvedení procentní sazby každého z těchto nákladů není možné nebo nemá smysl, musí věřitel uvést celkovou procentní sazbu. Je-li sjednána pevná výpůjční úroková sazba na počáteční období, na jehož konci je výpůjční úroková sazba upravována podle dohodnutého indexu, je nutné výslovně poukázat na to, že výpůjční úroková sazba a roční procentní sazba nákladů mohou případně výrazně překročit původní efektivní úrokovou sazbu.

Pozměňovací návrh   141

Návrh směrnice

Příloha II – Část B – oddíl 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2) Věřitel musí rovněž vyjmenovat každý z nákladů podle kategorie, uvést jejich výši, komu jsou placeny a kdy. Pokud není částka známa, musí věřitel uvést možné rozpětí nebo uvést, jak bude částka vypočítána.

2) Věřitel rovněž poskytuje seznam s jednotlivě rozepsanými položkami nákladů. Uvádí se částka, příjemce a termín. Pokud není částka známa, musí věřitel uvést možné rozpětí nebo uvést, jak bude částka vypočítána.

Pozměňovací návrh   142

Návrh směrnice

Příloha II – Část B – oddíl 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a) Věřitel informuje spotřebitele, že spotřebitel má možnost si zvolit poskytovatele doplňkových služeb podle vlastního výběru.

Odůvodnění

Spotřebitel by měl být řádně informován o tom, že má možnost si zvolit poskytovatele doplňkových služeb podle vlastního výběru.

Pozměňovací návrh   143

Návrh směrnice

Příloha II – Část B – oddíl 8 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2) Pokud bude třeba za předčasné splacení zaplatit výstupní poplatek, věřitel na to musí dlužníka upozornit a uvést jeho výši. V případech, kdy by výše výstupního poplatku závisela na různých faktorech, jako je splacená částka nebo úroková sazba převažující v době předčasného splacení, musí věřitel uvést, jak se výstupní poplatek vypočítá. Věřitel musí poté uvést nejméně dva ilustrativní příklady, aby ukázal dlužníkovi výši výstupního poplatku v různých možných případech.

2) Pokud bude třeba za předčasné splacení zaplatit kompenzaci, věřitel na to musí dlužníka upozornit a uvést její výši. V případech, kdy by výše kompenzace závisela na různých faktorech, jako je splacená částka nebo úroková sazba převažující v době předčasného splacení, musí věřitel uvést, jak se kompenzace vypočítá. Věřitel musí poté uvést nejméně dva ilustrativní příklady, aby ukázal dlužníkovi odlišné výše kompenzace v různých možných případech.

Odůvodnění

Přizpůsobení navrženým změnám.

Pozměňovací návrh   144

Návrh směrnice

Příloha II a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Příloha IIa

 

Minimální požadavky na odbornou způsobilost

 

1. Minimální požadavky na pracovníky věřitelů a zprostředkovatelů úvěrů by měly zahrnovat:

 

a) přiměřené znalosti hypotečních produktů a doplňkových služeb obvykle nabízených s hypotečními produkty;

 

b) přiměřené znalosti zákonů členských států, ve kterých se produkt prodává;

 

c) přiměřené znalosti a porozumění postupu nákupu nemovitostí v členském státě, ve kterém se produkt nabízí;

 

d) přiměřené znalosti posuzování zajištění;

 

e) přiměřené znalosti uspořádání a fungování pozemkových katastrů v členském státě, v němž se nachází zajištění;

 

f) přiměřená úroveň odborných znalostí v oblasti financí a ekonomiky;

 

g) přiměřené znalosti etických zásad;

 

h) schopnost posoudit bonitu spotřebitele.

 

2. Příslušná úroveň znalostí a odborné způsobilosti se určuje na základě:

 

a) uznávaných klasifikací, jako např. diplomů, titulů, odborného vzdělávání, dovednostních testů; nebo

 

b) profesní zkušenosti, kterou lze definovat jako určitý počet let, odpracovaných v oblastech spojených s přípravou, poskytováním nebo zprostředkováním úvěrových produktů.

 

3. Členské státy mohou rozlišovat mezi úrovní odborných požadavků na zaměstnance věřitelů, zaměstnance zprostředkovatelů úvěru a jejich vedení.

POSTUP

Název

Smlouvy o úvěru na bydlení

Referenční údaje

COM(2011)0142 – C7-0085/2011 – 2011/0062(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

10.5.2011

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

10.5.2011

 

 

 

Přidružený(é) výbor(y) - datum oznámení na zasedání

29.9.2011

 

 

 

Projednání ve výboru

24.5.2011

12.7.2011

5.10.2011

22.11.2011

Datum přijetí

25.1.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

33

3

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Mario Borghezio, Frank Engel, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, María Irigoyen Pérez, Emma McClarkin, Kyriacos Triantaphyllides

POSTUP

Název

Smlouvy o úvěru na bydlení

Referenční údaje

COM(2011)0142 – C7-0085/2011 – 2011/0062(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

10.5.2011

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

10.5.2011

 

 

 

Přidružený(é) výbor(y) - datum oznámení na zasedání

29.9.2011

 

 

 

Projednání ve výboru

24.5.2011

12.7.2011

5.10.2011

22.11.2011

Datum přijetí

25.1.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

33

3

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Mario Borghezio, Frank Engel, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, María Irigoyen Pérez, Emma McClarkin, Kyriacos Triantaphyllides

  • [1]              KOM(2011) 0453, KOM(2011) 0452.

STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti (12. 10. 2011)

pro Hospodářský a měnový výbor

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o smlouvách o úvěru na bydlení
(KOM(2011)0142 – C7‑0085/2011 – 2011/0062(COD))

Navrhovatelka: Alexandra Thein

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatelka má vážné pochybnosti o tom, zda lze návrh zařadit mezi účinné nástroje k překonání finanční krize, jak tvrdí Komise. Také se zdá být také sporné, zda lze vytvoření vnitřního trhu s úvěry na nemovitosti určené k bydlení docílit. Nejprve by bylo třeba vytvořit vnitřní trh s úvěry na podnikatelské nemovitosti. U smluv o úvěrech na nemovitosti určené k bydlení jsou trhy silně ovlivňovány místními podmínkami a existuje potřeba poradenství na místě. To platí zejména pro osoby, které kupují nemovitost poprvé, například rodinu, která si pořizuje svůj první rodinný dům a která proto vyžaduje zvláštní úroveň právní ochrany. Důsledkem toho je přeshraniční poptávka velmi nízká. Existují mimořádné jazykové bariéry; těžkosti vznikají i z důvodu velkých rozdílů mezi právními řády členských států, zejména co se týče věcného práva, ale také práva úpadkového a daňového.

Navrhovatelka proto považuje za sporné, zda je vytvoření tak podrobného regulačního systému nutné a zda navrhovaná opatření mohou skutečně vést k dosažení stanoveného cíle – potírání finanční krize.

Navíc se zdá, že návrh Komise je třeba do velké míry přepracovat.

Hlavní body kritiky jsou:

– Vymezení příp. paralelnost ke směrnici o smlouvách o spotřebitelském úvěru: Celá řada členských států již do značné míry provedla směrnici o spotřebitelském úvěru a přijala předpisy, které spadají do oblasti působnosti této směrnice. Už z tohoto důvodu by se předpisy měly od směrnice o spotřebitelském úvěru odchylovat pouze tam, kde je to vzhledem k obsahu ustanovení bezpodmínečně nutné. V jiném případě vzniknou dva systémy, které je třeba jasně vymezit, což si vyžádá značné a neopodstatněné administrativní náklady. Spotřebitel by také neměl být zahrnut dodatečnými informacemi, pokud to obsah ustanovení nevyžaduje.

– Evropský zákonodárce by neměl bezdůvodně zasahovat do stávajících vnitrostátních úředních struktur. Neexistuje pádný důvod, proč by např. dohled nad zprostředkovateli úvěru měly provádět úřady, které jsou uvedeny jako příslušné úřady v nařízení o zřízení Evropského orgánu pro bankovnictví.

– Akty v přenesené pravomoci: Rozsah přenesení zákonodárné pravomoci v návrhu Komise překračuje rámec stanovený článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, a proto by měl být podle směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru omezen na oblast efektivního ročního úroku.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o smlouvách o úvěru na bydlení

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o smlouvách o úvěru na bydlení pro spotřebitele

Odůvodnění

Podle názvu směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru by mělo být objasněno, že se směrnice vztahuje na spotřebitelské smlouvy.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) V souladu se Smlouvou zahrnuje vnitřní trh prostor bez vnitřních hranic, v němž jsou zajištěny volný pohyb zboží a služeb a svoboda usazování. Rozvoj transparentnějšího a efektivnějšího trhu s úvěry v tomto prostoru je nezbytný k podpoře rozvoje přeshraniční činnosti a k vytvoření vnitřního trhu s úvěry na nemovitosti určené k bydlení. Zákony různých členských států, které se týkají podnikání v oblasti poskytování smluv o úvěru na nemovitosti určené k bydlení a regulace zprostředkovatelů úvěru a neúvěrových institucí poskytujících smlouvy o úvěru na nemovitosti určené k bydlení a dohledu nad nimi, se podstatně liší. Tyto rozdíly tvoří překážky, jež omezují úroveň přeshraniční činnosti na straně nabídky i poptávky, a tak omezují konkurenci a výběr na trhu, zvyšují poskytovatelům zápůjční náklady a dokonce jim brání v podnikání.

(2) V souladu se Smlouvou zahrnuje vnitřní trh prostor bez vnitřních hranic, v němž jsou zajištěny volný pohyb zboží a služeb a svoboda usazování. Rozvoj transparentnějšího a efektivnějšího trhu s úvěry v tomto prostoru je nezbytný k podpoře rozvoje přeshraniční činnosti. Zákony různých členských států, které se týkají podnikání v oblasti poskytování smluv o úvěru na nemovitosti určené k bydlení a regulace zprostředkovatelů úvěru a neúvěrových institucí poskytujících smlouvy o úvěru na nemovitosti určené k bydlení a dohledu nad nimi, se podstatně liší. Tyto rozdíly tvoří překážky, jež omezují úroveň přeshraniční činnosti na straně nabídky i poptávky, a tak omezují konkurenci a výběr na trhu.

Odůvodnění

Trh s úvěry na nemovitosti určené k bydlení je silně ovlivněn místními podmínkami; právě osoby kupující nemovitost poprvé obzvláště potřebují poradenství a budou je vyhledávat především v místním prostředí.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Finanční krize ukázala, že neodpovědné chování účastníků trhu může podkopat základy finančního systému a vést ke ztrátě důvěry všech stran, zejména spotřebitelů, a potenciálně vážným sociálním a ekonomickým důsledkům. Mnoho spotřebitelů ztratilo důvěru ve finanční sektor a úvěry se staly pro dlužníky stále více neúnosnými, spojenými s nesplácením a rostoucími vynucenými prodeji. S ohledem na problémy zviditelněné finanční krizí a v souladu se snahou zajistit efektivní a konkurenční vnitřní trh Komise navrhla opatření týkající se smluv o úvěru na nemovitosti určené k bydlení včetně spolehlivého rámce pro zprostředkování úvěru v souvislosti s budoucím vytvořením odpovědných a spolehlivých trhů a obnovení spotřebitelské důvěry.

vypouští se

Odůvodnění

Kroky proti finanční krizi a předcházení krizím v budoucnu jsou skutečně prvotním cílem; souvislost s předloženým návrhem směrnice již ale z časových důvodů (zelená kniha 2005, vypuknutí finanční krize 2008) není patrná.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Na trzích EU s hypotečními úvěry byla identifikována řada problémů, které jsou spojeny s neodpovědným poskytováním a přijímáním úvěrů v předsmluvní fázi a potenciální šíří neodpovědného chování zprostředkovatelů úvěru a neúvěrových institucí. Některé problémy se týkaly úvěrů denominovaných v cizí měně, které spotřebitelé uzavírali v této měně, aby využili výhodnější nabízenou úrokovou sazbu, aniž by však dostatečně chápali související měnové riziko. Tyto problémy jsou způsobeny selháním trhu a regulace, stejně jako dalšími faktory, např. obecným hospodářským vývojem a nízkou úrovní finanční gramotnosti. Další problémy se týkaly neúčinných, nejednotných nebo neexistujících režimů registrace, povolení a dohledu pro zprostředkovatele úvěru a neúvěrové instituce poskytující úvěr na nemovitosti určené k bydlení. Shledané problémy jsou spojeny s potenciálně výraznými makroekonomickými efekty přelévání, mohou vést k poškození spotřebitele, působit jako ekonomické nebo právní překážky přeshraniční činnosti a vytvářet nerovné podmínky mezi subjekty.

(4) Na trzích EU s hypotečními úvěry Komise identifikovala řadu problémů, které jsou spojeny s neodpovědným poskytováním a přijímáním úvěrů v předsmluvní fázi a potenciální šíří neodpovědného chování zprostředkovatelů úvěru a neúvěrových institucí. Některé problémy se týkaly úvěrů denominovaných v cizí měně, které spotřebitelé uzavírali v této měně, aby využili výhodnější nabízenou úrokovou sazbu, aniž by však dostatečně chápali související měnové riziko. Tyto problémy jsou způsobeny selháním trhu a regulace, stejně jako dalšími faktory, např. obecným hospodářským vývojem a nízkou úrovní finanční gramotnosti. Další problémy, které Komise zjistila, se týkaly neúčinných, nejednotných nebo neexistujících režimů registrace, povolení a dohledu pro zprostředkovatele úvěru a neúvěrové instituce poskytující úvěr na nemovitosti určené k bydlení.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Aby bylo usnadněno vytvoření hladce fungujícího vnitřního trhu s vysokou úrovní ochrany spotřebitele v oblasti smluv o úvěru na nemovitosti určené k bydlení, musí být v řadě oblastí vytvořen harmonizovaný rámec Unie. Je také nezbytné zřídit harmonizované standardy, aby bylo zabezpečeno, že spotřebitelé hledající smlouvy o úvěru na nemovitosti určené k bydlení tak mohou učinit s jistotou, že instituce, se kterými přicházejí do styku, se chovají profesionálně a odpovědně.

(5) Aby byl prověřen potenciál vytvoření hladce fungujícího vnitřního trhu s vysokou úrovní ochrany spotřebitele v oblasti smluv o úvěru na nemovitosti určené k bydlení, mohlo by být užitečné vytvořit v řadě oblastí harmonizovaný rámec Unie. Nabízí se také možnost zřídit harmonizované standardy, aby bylo zabezpečeno, že spotřebitelé hledající smlouvy o úvěru na nemovitosti určené k bydlení tak mohou učinit s jistotou, že instituce, se kterými přicházejí do styku, se chovají profesionálně a odpovědně. Nelze přitom opomenou, že trh má výrazně lokální charakter; spotřebitelé mají právě v této oblasti velkou potřebu konzultací na místě.

Odůvodnění

Je důležité upozornit na to, že trh s úvěry na nemovitosti určené k bydlení je silně ovlivněn místními podmínkami; právě osoby kupující nemovitost poprvé obzvláště potřebují poradenství a budou je vyhledávat především v místním prostředí.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Cílem této směrnice je zajistit, aby se na všechny úvěry poskytnuté spotřebitelům vztahovala vysoká úroveň ochrany. Měla by se proto použít na úvěry zajištěné nemovitostí nebo na úvěry, jež jsou obvykle používány na nákup nemovitosti v některých členských státech, a na úvěry na renovaci nemovitosti, na které se nevztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS, která stanoví pravidla týkající se smluv o spotřebitelském úvěru na úrovni Unie. Tato směrnice by rovněž neměla být použita na určité druhy smluv o úvěru v případě, že úvěr poskytuje zaměstnavatel svým zaměstnancům za určitých podmínek, jak je již stanoveno směrnicí 2008/48/ES.

(9) Cílem této směrnice je zajistit, aby se na všechny úvěry poskytnuté spotřebitelům vztahovala vysoká úroveň ochrany. Měla by se proto použít na úvěry zajištěné nemovitostí nebo na úvěry, jež jsou obvykle používány na nákup nemovitosti v některých členských státech, a na úvěry na renovaci nemovitosti, na které se nevztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS, která stanoví pravidla týkající se smluv o spotřebitelském úvěru na úrovni Unie. Tato směrnice by rovněž neměla být použita na určité druhy smluv o úvěru v případě, že úvěr poskytuje zaměstnavatel svým zaměstnancům za určitých podmínek, jak je již stanoveno směrnicí 2008/48/ES. Stejně jako směrnice 2008/48/ES by ani tato směrnice neměla být dále použita na takzvané dotované úvěry.

Odůvodnění

Dotované úvěry jsou udělovány v rámci vnitrostátních podpůrných programů z veřejných prostředků, a proto se na ně vztahují zvláštní podmínky, stejně jako státní dohled na vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a) „Spotřebitelem“ ve smyslu směrnice 2008/48/ES by se měla pro účely této směrnice rozumět fyzická osoba, která při transakcích, na něž se vztahuje tato směrnice, jedná za účelem, který nesouvisí s její obchodní nebo profesní činností. Činnosti, které odpovídají komerčnímu pronájmu nemovitostí, například v případech, kdy pronájem zabezpečuje náklady na živobytí, by neměly spadat do oblasti působnosti této směrnice.

Odůvodnění

Mělo by být jasně stanoveno, že osoby, které nabývají nemovitosti určené k bydlení ve velkém rozsahu a uzavírají za tímto účelem smlouvy na úvěry, nepotřebují ochranu v takové míře jako spotřebitelé, a proto by se na ně předložená směrnice neměla vztahovat.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11b) V zájmu rozsáhlé a vysoké ochrany spotřebitele by měli věřitelé nebo zprostředkovatelé úvěru při poskytování nebo zprostředkování úvěru, případně doplňkových služeb spotřebitelům nebo poradenství o nich, jednat čestně, přiměřeně, profesionálně a v nejlepším zájmu spotřebitele.

Odůvodnění

Toto odůvodnění navazuje na čl. 5 odst. 1 návrhu Komise. Úprava v normativní části způsobuje zásadní obtíže při provádění. Obsah by však měl být v zájmu vysoké ochrany spotřebitele zvážen.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40) S ohledem na vývoj na trzích úvěru na nemovitosti určené k bydlení včetně řady dostupných produktů by Komise měla být zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, aby pozměnila obsah standardních informačních bodů, které se vyskytují v reklamě, obsah a formu evropského standardizovaného informačního přehledu (ESIS), obsah informací zveřejňovaných zprostředkovateli úvěru, vzorec a předpoklady pro výpočet roční procentní sazby nákladů a kritéria, která by měla být zohledněna při posuzování bonity spotřebitele.

(40) S ohledem na vývoj na trzích úvěru na nemovitosti určené k bydlení včetně řady dostupných produktů by Komisi měla být zmocněna přijímat akty přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, ohledně změny vzorce a předpokladů pro výpočet roční procentní sazby nákladů. Zvláště důležité je, aby Komise vedla během přípravné fáze příslušné konzultace, včetně konzultací s odborníky, a poskytla jim dostatek času na předložení stanovisek. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě. Dále je bezpodmínečně nutné, aby Komise vždy stanovila dostatečně dlouhou lhůtu pro vstup aktů v přenesené pravomoci v platnost.

Odůvodnění

Pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci udělené Komisi podle článku 290 jsou příliš rozsáhlé. Tento bod odůvodnění sleduje výpustky provedené v normativní části. Tento bod odůvodnění byl dále upraven podle Dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o praktických opatřeních týkajících se aktů v přenesené pravomoci (Common Understanding).

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Článek 1

 

(Netýká se českého znění).

Odůvodnění

Netýká českého znění.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(b) smlouvy o úvěru, jejichž účelem je nabytí nebo zachování vlastnických práv k pozemku nebo ke stávající nebo projektované obytné budově;

(b) smlouvy o úvěru, jejichž účelem je v okamžiku uzavření smlouvy o úvěru nabytí nebo zachování vlastnických práv k pozemku nebo ke stávající nebo projektované obytné budově;

Odůvodnění

V zájmu jasné formulace musí být upřesněno, že záleží na účelu smlouvy v době uzavření smlouvy o úvěru.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(ba) úvěrové smlouvy související s půjčkami poskytovanými omezenému okruhu veřejnosti na základě právního předpisu pro účely obecného zájmu a za nižších úrokových sazeb, než jaké převažují na trhu, nebo zcela bezúročně, nebo na základě jiných podmínek, jež jsou pro spotřebitele výhodnější než podmínky převažující na trhu, a za úrokových sazeb, které nejsou vyšší, než jaké převažují na trhu.

Odůvodnění

Takzvané dotované úvěry musejí být podle čl. 2 odst. 2 písm. l směrnice 2008/48/ES vyňaty z oblasti působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Čl. 3 – písm. m a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(ma) „reprezentativním příkladem“ se rozumí příklad, v němž jsou uvedeny veškeré předpoklady použité pro výpočet roční procentní sazby nákladů a který odpovídá četnosti určitých typů úvěrových smluv na konkrétním trhu.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Čl. 3 – písm. r a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(ra) „nemovitostí určenou k bydlení“ se rozumí nemovitost, která slouží převážně k účelům bydlení;

Odůvodnění

Definice pojmu nemovitost určená k bydlení slouží vyjasnění a přispívá k právní jistotě.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy určí příslušné orgány oprávněné k tomu, aby zajistily provádění této směrnice, a zajistí, aby měly veškeré pravomoci nezbytné k výkonu jejich povinností.

1. Členské státy určí příslušné orgány oprávněné k tomu, aby zajistily provádění této směrnice, a zajistí, aby měly veškeré pravomoci nezbytné k výkonu jejich povinností. Pokud členské státy provedou ustanovení této směrnice prostřednictvím předpisů, které podle jejich vnitrostátního práva nepodléhají kontrole úřadů, nemusí dotyčné členské státy takové úřady jmenovat, respektive jmenovaným úřadům udělovat v tomto ohledu pravomoci.

Odůvodnění

Pokud členské státy provedou ustanovení této směrnice prostřednictvím předpisů, které podle jejich vnitrostátního práva nepodléhají kontrole úřadů, jako například podle občanskoprávních předpisů, neměly by tyto členské státy podléhat systému úřední kontroly stanovené v této směrnici.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby příslušnými orgány určenými k zajištění provádění článků 18, 19, 20 a 21 této směrnice byly některé z příslušných orgánů stanovených v čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví).

Pokud jsou úřady jmenovány a jsou-li na ně přeneseny pravomoci, členské státy zajistí, aby příslušnými orgány určenými k zajištění provádění článků 18, 19, 20 a 21 této směrnice byly některé z příslušných orgánů stanovených v čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví).

 

Odchylně mohou členské státy rovněž jmenovat úřady, které mezi příslušné úřady jmenované v čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1093/2010 dosud nepatří, pokud příslušný členský stát zajistí, že ustanovení příslušná pro provádění článků 18, 19, 20 a 21 této směrnice budou použita způsobem odpovídajícím ustanovením uvedeného nařízení.

Odůvodnění

Evropský zákonodárce by neměl nepotřebně zasahovat do stávajících vnitrostátních úředních struktur. Neexistuje pádný důvod, proč by např. dohled nad zprostředkovateli úvěru měly provádět úřady, které jsou uvedeny jako příslušné úřady v nařízení o zřízení Evropského orgánu pro bankovnictví.

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Existuje-li na jeho území více než jeden příslušný orgán, zajistí členský stát úzkou spolupráci těchto orgánů, aby mohly účinně plnit své úkoly.

2. Existuje-li na jeho území více než jeden příslušný orgán, zajistí členský stát spolupráci těchto orgánů.

Odůvodnění

Evropský zákonodárce by neměl nepotřebně zasahovat do stávajících vnitrostátních úředních struktur. Neexistuje pádný důvod, proč by např. dohled nad zprostředkovateli úvěru měly provádět úřady, které jsou uvedeny jako příslušné úřady v nařízení o zřízení Evropského orgánu pro bankovnictví.

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby v průběhu poskytování a zprostředkování úvěru nebo poradenství o něm, případně doplňkových služeb spotřebitelům, věřitel nebo zprostředkovatel úvěru jednal čestně, přiměřeně a profesionálně v nejlepším zájmu spotřebitele.

vypouští se

Odůvodnění

Čl. 5 odst. 1 návrhu Komise způsobuje zásadní obtíže při provádění a co se týče odpovědnosti. Obsah by však měl být v zájmu vysoké ochrany spotřebitele zvážen.

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby způsob, jakým věřitelé odměňují své pracovníky a příslušné zprostředkovatele úvěru, a způsob, jakým zprostředkovatelé úvěru odměňují své pracovníky, nebránil dodržení závazku jednat v nejlepším zájmu spotřebitele, jak je stanoveno v odstavci 1.

vypouští se

Odůvodnění

Tento předpis je nejasný a měl by být vypuštěn.

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(c) věřitelé a zprostředkovatelé úvěru byli sledováni s cílem posoudit, zda požadavky uvedené v odst. 1 písm. a) a b) jsou trvale plněny.

vypouští se

Odůvodnění

Tento předpis nepřiměřeně zatěžuje věřitele a zprostředkovatele úvěru a měl by být vypuštěn.

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Komisi se udělují přenesené pravomoci v souladu s článkem 26 a v souladu s podmínkami uvedenými v článku 27 a 28, aby specifikovala požadavky stanovené v odstavci 1 a 2 tohoto článku a zvláště nezbytné požadavky na příslušné znalosti a odbornou způsobilost.

vypouští se

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice

Článek -7 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek -7

 

Bezplatné poskytování informací spotřebitelům

 

V případě, že budou spotřebitelům poskytovány informace v souladu s požadavky stanovenými v této směrnici, členské státy zajistí, aby byly tyto informace poskytovány spotřebitelům bezplatně.

Odůvodnění

Věřitelé a poskytovatelé úvěrů by neměli mít možnost vybírat od spotřebitelů poplatky za plnění svých zákonných povinností.

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Tato povinnost neplatí, pokud vnitrostátní právní předpisy vyžadují, aby v propagačních materiálech týkajících se úvěrových smluv, které neuvádějí úrokovou sazbu ani jakékoli údaje o nákladech úvěru pro spotřebitele ve smyslu prvního pododstavce, byla uváděna roční sazba nákladů.

Odůvodnění

I zde by měla platit výjimka čl. 4 odst. 1 pododst. 2 směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   24

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Standardní informace musí pomocí reprezentativního příkladu jasně, výstižně a zřetelně specifikovat následující údaje:

2. Standardní informace musí pomocí reprezentativního příkladu jasně, výstižně a zřetelně specifikovat následující údaje:

Odůvodnění

Sladění s čl. 4 odst. 2 směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   25

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(f) dobu trvání smlouvy o úvěru;

(f) případně dobu trvání smlouvy o úvěru;

Odůvodnění

Sladění s čl. 4 odst. 2 písm. d směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   26

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(g) výši splátek;

(g) případně výši jednotlivých splátek.

Odůvodnění

Sladění s čl. 4 odst. 2 písm. f směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   27

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(h) celkovou částku splatnou spotřebitelem;

(h) případně celkovou částku splatnou spotřebitelem;

Odůvodnění

Sladění s čl. 4 odst. 2 písm. f směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   28

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(i) případně varování týkající se rizika ztráty nemovitého majetku v případě nedodržení závazků spojených se smlouvou o úvěru, pokud je úvěr zajištěn buď zástavním právem k nemovitosti nebo jiným srovnatelným zajištěním běžně používaným v členském státě na nemovitosti určené k bydlení, nebo právem souvisejícím s nemovitostí určenou k bydlení.

vypouští se

Odůvodnění

Samozřejmé informace by neměly být součástí zákonem předepsané části standardních informací v reklamě, zejména proto, že místo a čas reklamy je v závislosti na typu média omezen.

Pozměňovací návrh   29

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Komisi se udělují přenesené pravomoci v souladu s článkem 26 a v souladu s podmínkami uvedenými v článku 27 a 28, aby dále specifikovala seznam standardních informačních bodů obsažených v reklamě.

vypouští se

Komise při přijímání těchto aktů v přenesené pravomoci zejména mění, pokud je to nezbytné, seznam standardních informačních bodů uvedených v odst. 2 písm. a) až i) tohoto článku.

 

Odůvodnění

Nejedná se o doplnění či změnu jiných než podstatných předpisů směrnice ve smyslu čl. 290 odst. 1 Smlouvy o fungování EU. Proto by Komisi neměla být udělena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   30

Návrh směrnice

Čl. 9 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Předsmluvní informace

Všeobecné a předsmluvní informace

Odůvodnění

Jazykové upřesnění: článkem 9 nejsou upraveny pouze předsmluvní informace.

Pozměňovací návrh   31

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(g) orientační příklad celkových nákladů úvěru pro spotřebitele a roční procentní sazbu nákladů;

(g) orientační reprezentativní příklad celkových nákladů úvěru pro spotřebitele a roční procentní sazbu nákladů; pokud spotřebitel informoval věřitele o jednom nebo více aspektech jím preferovaného úvěru, jako například o době trvání úvěrové smlouvy a celkové částce úvěru, musí věřitel tyto aspekty zohlednit;

Odůvodnění

Objasnění: shoda s čl. 8 odst. 2.

Pozměňovací návrh   32

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, že pokud je spotřebiteli předkládána nabídka závazná pro věřitele, musí být doplněna o ESIS. Za takových okolností členské státy zajistí, že smlouva o úvěru nemůže být uzavřena, dokud neměl spotřebitel dostatek času porovnat nabídky, posoudit jejich dopady a přijmout informované rozhodnutí, zda nabídku přijme, bez ohledu na způsob uzavření smlouvy.

Členské státy zajistí, že pokud je spotřebiteli předkládána nabídka závazná pro věřitele, musí být doplněna o ESIS. Za takových okolností členské státy zajistí, že spotřebitel bude mít dostatek času porovnat nabídky, posoudit jejich dopady a přijmout informované rozhodnutí, zda nabídku přijme, bez ohledu na způsob uzavření smlouvy. Má-li spotřebitel právo od úvěrové smlouvy odstoupit, podmínka dostatečné lhůty pro rozhodnutí spotřebitele se považuje za splněnou.

Odůvodnění

Je nejasné, co znamená, že „smlouva o úvěru nemůže být uzavřena“. Pokud by zde měla být zpochybněna platnost nebo neplatnost smlouvy o úvěru, která je ostatně podle bodu 7 upravena členskými státy, mohlo by to mít za následek velkou právní nejistotu. V žádném případě by spotřebiteli, který má již právo na odstoupení od smlouvy, neměla být poskytována dodatečná lhůta na rozmyšlenou.

Pozměňovací návrh   33

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V případě úvěrové smlouvy, podle které nevedou platby spotřebitele k okamžitému odpovídajícímu umořování celkové výše úvěru, a místo toho jsou použity pro tvorbu kapitálu po dobu a za podmínek, jež jsou stanoveny v úvěrové smlouvě nebo v doplňkové smlouvě k ní, uvede věřitel dodatečné předsmluvní informace z nichž vyplývá, že uvedená úvěrová nebo doplňková smlouva neposkytuje záruku splacení celkové částky úvěru čerpané podle úvěrové smlouvy, není-li ovšem taková záruka poskytnuta.

Odůvodnění

Obdoba čl. 5 odst. 5 směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru; zejména u smluv o úvěrech na nemovitosti určené k bydlení je pro ochranu spotřebitele mimořádně důležitá.

Pozměňovací návrh   34

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komisi se udělují přenesené pravomoci v souladu s článkem 26 a v souladu s podmínkami uvedenými v článku 27 a 28, aby změnila standardní informační body stanovené v odstavci 1 tohoto článku a obsah a formát ESIS uvedený v příloze II.

vypouští se

Tyto akty v přenesené pravomoci, pokud je to nezbytné, zejména:

 

(a) pozměňují seznam standardních informačních bodů uvedený v odstavci 1 tohoto článku;

 

(b) zrušují kterýkoli z informačních bodů stanovených v příloze II;

 

(c) doplňují seznam informačních bodů stanovený v příloze II;

 

(d) pozměňují podobu obsahu ESIS stanovenou v příloze II;

 

(e) rozpracovávají pokyny k vyplnění ESIS, jak je stanoveno v příloze II.

 

Odůvodnění

Nejedná se o doplnění či změnu jiných než podstatných předpisů směrnice ve smyslu čl. 290 odst. 1 Smlouvy o fungování EU. Proto by Komisi neměla být udělena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   35

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. členské státy zajišťují, aby v případě, že má spotřebitel platit zprostředkovateli úvěru za jeho služby odměnu, zprostředkovatel úvěru sdělil tuto skutečnost věřiteli pro účely výpočtu roční procentní sazby nákladů.

Odůvodnění

Obdoba čl. 21 písm. c směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   36

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Zprostředkovatelé úvěru, kteří nejsou vázáni, na žádost spotřebitele informují o různé výši provize splatné různými věřiteli poskytujícími smlouvy o úvěru, které jsou spotřebiteli nabízeny. Spotřebitel musí být informován o tom, že má právo vyžádat si tyto informace.

2. Zprostředkovatelé úvěru, kteří nejsou vázáni, informují spotřebitele o různé výši provize splatné různými věřiteli poskytujícími smlouvy o úvěru, které jsou spotřebiteli nabízeny.

Pozměňovací návrh   37

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komisi se udělují přenesené pravomoci v souladu s článkem 26 a v souladu s podmínkami uvedenými v článku 27 a 28, aby aktualizovala seznam informačních bodů o zprostředkovatelích úvěru, který má být poskytnut spotřebiteli, jak je stanoveno v odstavci 1 tohoto článku.

vypouští se

Komise zejména při přijímání těchto aktů v přenesené pravomoci pozměňuje, pokud je to nezbytné, informační body uvedené v odstavci 1 tohoto článku.

 

Odůvodnění

Nejedná se o doplnění či změnu jiných než podstatných předpisů směrnice ve smyslu čl. 290 odst. 1 Smlouvy o fungování EU. Proto by Komisi neměla být udělena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   38

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Aby byly zajištěny jednotné podmínky použití odstavce 1 tohoto článku, udělují se Komisi pravomoci, aby určila, kde je to nezbytné, standardizovaný formát a podobu informačních bodů stanovených v odstavci 1 tohoto článku.

vypouští se

Odůvodnění

Nejedná se o doplnění či změnu jiných než podstatných předpisů směrnice ve smyslu čl. 290 odst. 1 Smlouvy o fungování EU. Proto by Komisi neměla být udělena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   39

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby věřitelé a případně zprostředkovatelé úvěru poskytli spotřebiteli odpovídající vysvětlení o navrhované smlouvě/smlouvách o úvěru a jakékoli doplňkové službě/službách, aby byl spotřebitel v pozici, jež mu umožní posoudit, zda navrhované smlouvy o úvěru vyhovují jeho potřebám a finanční situaci. Odpovídající vysvětlení musí obsahovat individuální informace o charakteristikách nabízených úvěrů, aniž by však zformulovalo jakékoli doporučení. Věřitelé a případně zprostředkovatelé úvěru musí přesně posoudit úroveň znalostí a zkušeností s úvěrem u spotřebitele jakýmkoli způsobem nezbytným k tomu, aby věřitel nebo zprostředkovatel úvěru stanovil úroveň vysvětlení pro spotřebitele a toto vysvětlení mu přizpůsobil.

Členské státy zajistí, aby věřitelé a případně zprostředkovatelé úvěru poskytli spotřebiteli odpovídající vysvětlení, aby spotřebitel mohl posoudit, zda navrhované smlouvy o úvěru vyhovují jeho potřebám a finanční situaci, a to případně vysvětlením předsmluvních informací, které mají být poskytnuty podle čl. 9 odst. 2, základních charakteristik nabízených produktů a jejich možných konkrétních dopadů na spotřebitele, včetně důsledků zpoždění splátky ze strany spotřebitele.

Odůvodnění

Obdoba čl. 5 odst. 6 směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru; Není ostatně možné zákonem upravit, jak má věřitel popř. zprostředkovatel úvěru posuzovat, zda spotřebitel potřebuje další vysvětlení.

Pozměňovací návrh   40

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy mohou upravit způsob a rozsah poskytování této pomoci, jakož i to, kdo ji poskytuje, a to podle konkrétních okolností souvisejících se situací, ve které je úvěrová smlouva nabízena, komu je nabízena a jaký druh úvěru je nabízen.

Odůvodnění

Sladění s čl. 5 odst. 6 směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   41

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud je pro získání úvěru povinné otevření účtu, zahrnou se náklady na vedení tohoto účtu, náklady na používání platebních prostředků pro platební operace a čerpání na tomto účtu a další náklady spojené s platebními operacemi do celkových nákladů úvěru pro spotřebitele, s výjimkou případů, kdy byly náklady jasně a samostatně uvedeny ve smlouvě o úvěru nebo v jiné smlouvě uzavřené se spotřebitelem.

Náklady na vedení účtu zaznamenávajícího platební operace a čerpání, náklady na používání platebních prostředků pro platební operace a čerpání na tomto účtu a další náklady spojené s platebními operacemi jsou zahrnuty do celkových nákladů úvěru pro spotřebitele, s výjimkou případů, kdy není otevření účtu povinné a pokud byly náklady s tímto kontem spojené jasně a samostatně uvedeny ve smlouvě o úvěru nebo v jiné smlouvě uzavřené se spotřebitelem.

Odůvodnění

Obdoba čl. 19 odst. 2 pododst. 2 směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   42

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Komisi se udělují přenesené pravomoci, aby pozměnila v souladu s článkem 26 a v souladu s podmínkami článků 27 a 28 vzorec a předpoklady použité k výpočtu roční procentní sazby nákladů stanovené v příloze I.

5. Komise se zmocňuje přijímat akty v přenesené pravomoci, podle článku 26 s ohledem na změnu vzorce a předpokladů použitých k výpočtu roční procentní sazby nákladů stanovené v příloze I.

Odůvodnění

Úprava podle Dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o praktických opatřeních týkajících se aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   43

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby před uzavřením smlouvy o úvěru věřitel provedl důkladné posouzení bonity spotřebitele na základě kritérií zahrnujících příjem, úspory, dluhy a ostatní finanční závazky spotřebitele. Posouzení se provede na základě nezbytných informací získaných věřitelem nebo případně zprostředkovatelem úvěru od klienta a z příslušných interních nebo externích zdrojů a musí být v souladu s požadavky na nezbytnost a proporcionalitu uvedenými v článku 6 směrnice 95/46/ES. Členské státy zajistí, aby věřitelé vytvořily vhodné postupy k posouzení bonity spotřebitele. Tyto postupy se v pravidelných intervalech přezkoumávají a uchovávají se aktualizované záznamy těchto postupů.

1. Členské státy zajistí, aby před uzavřením smlouvy o úvěru věřitel provedl důkladné posouzení bonity spotřebitele na základě kritérií zahrnujících příjem, majetek, dluhy a ostatní finanční závazky spotřebitele. Posouzení se provede na základě nezbytných informací získaných věřitelem nebo případně zprostředkovatelem úvěru od klienta a z příslušných interních nebo případně externích zdrojů a musí být v souladu s požadavky na nezbytnost a proporcionalitu uvedenými v článku 6 směrnice 95/46/ES.

Odůvodnění

Pojem „úspory“ je příliš úzký a měl by být nahrazen pojmem „majetek“. Kromě toho není jasné, co jsou „vhodné postupy k posouzení bonity spotřebitele“. Právě v nich by ale mezi členskými státy neměly být příliš velké odlišnosti. Pokud členské státy stanoví odpovídající postupy, které budou na základě zkušenosti odlišné, zákon ztratí svůj účel.

Pozměňovací návrh   44

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(a) Pokud posouzení bonity spotřebitele vyústí v negativní výsledek ohledně jeho schopnosti splácet úvěr po dobu trvání smlouvy o úvěru, věřitel úvěr zamítne.

(a) Pokud posouzení bonity spotřebitele vyústí v negativní výsledek ohledně jeho schopnosti plnit budoucí finanční závazky, věřitel úvěr zamítne.

Odůvodnění

Navrhovaná formulace je příliš úzká; právě u smluv o úvěrech na nemovitosti určené k bydlení nelze vždy vycházet z toho, že spotřebitel může úvěr splatit během doby trvání smlouvy o úvěru. Formulace navazuje na definici „posouzení bonity“ ve čl. 3 písm. o.

Pozměňovací návrh   45

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(b) Pokud je žádost o úvěr zamítnuta, věřitel okamžitě a bezplatně informuje spotřebitele o důvodech zamítnutí.

(b) Pokud je poskytnutí úvěru zamítnuto z důvodu negativního posouzení schopnosti spotřebitele plnit finanční závazky, věřitel okamžitě a bezplatně informuje spotřebitele o důvodech zamítnutí.

Odůvodnění

Formulace předpisu je příliš široká; měla by platit pouze v případě, kdy posouzení schopnosti spotřebitele plnit budoucí finanční závazky mělo negativní výsledek.

Pozměňovací návrh   46

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby v rámci posuzování bonity spotřebitele věřitelé a zprostředkovatelé úvěru získali nezbytné informace o osobní a finanční situaci spotřebitele, jeho preferencích a cílech, a zvážili dostatečně velký počet smluv o úvěru ze své škály produktů, aby určili produkty, které pro spotřebitele nejsou nevhodné vzhledem k jeho potřebám, finanční situaci a osobním okolnostem. Tyto úvahy musí vycházet z informací, které jsou aktuálně platné v daném okamžiku, a přiměřených předpokladů ohledně situace spotřebitele po dobu trvání navrhované smlouvy o úvěru.

vypouští se

Odůvodnění

Směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru tento předpis neobsahuje a nepřiměřeně zatěžuje spotřebitele, věřitele i zprostředkovatele úvěru. Zejména by spotřebitel neměl být povinen objasňovat podrobnosti své finanční situace, pokud to není nezbytné pro posouzení bonity. Předpis by proto měl být vypuštěn.

Pozměňovací návrh   47

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Komisi se udělují přenesené pravomoci v souladu s článkem 26 a v souladu s podmínkami uvedenými v článku 27 a 28, aby specifikovala a změnila kritéria zvažovaná při posuzování bonity, jak je stanoveno v odstavci 1 tohoto článku a při zajišťování toho, že úvěrové produkty nejsou pro spotřebitele nevhodné, jak je stanoveno v odstavci 4 tohoto článku.

vypouští se

Odůvodnění

Nejedná se o doplnění či změnu jiných než podstatných předpisů směrnice ve smyslu čl. 290 odst. 1 Smlouvy o fungování EU. Proto by Komisi neměla být udělena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   48

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé v souvislosti s postupem žádosti o úvěr poskytli věřiteli a případně zprostředkovateli úvěru úplné a správné informace o své finanční situaci a osobních okolnostech. Tyto informace by měly být doplněny, pokud je to nezbytné, listinnými důkazy z nezávisle ověřitelných zdrojů.

vypouští se

Odůvodnění

Předpis je nejasný; spotřebitel by neměl být povinen udělovat informace, které nejsou nezbytné pro posouzení bonity. Spotřebitel je již podle všeobecných zásad povinen poskytovat úplné a správné informace.

Pozměňovací návrh   49

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát zajistí pro všechny věřitele nediskriminační přístup k databázím používaným v daném členském státě za účelem posouzení bonity spotřebitelů a kontroly plnění jejich úvěrových závazků po dobu trvání smlouvy o úvěru. Jedná se o databáze spravované soukromými úvěrovými kancelářemi nebo agenturami, jež referují o úvěrech, a veřejné úvěrové registry.

1. Každý členský stát zajistí pro všechny věřitele nediskriminační přístup k databázím používaným v daném členském státě za účelem posouzení bonity spotřebitelů, aby byli schopni dalšího hodnocenípřípadě prvního neuhrazení splátky. Jedná se o databáze spravované soukromými úvěrovými kancelářemi nebo agenturami, jež referují o úvěrech, a veřejné úvěrové registry.

Odůvodnění

Plní-li spotřebitel své smluvní povinnosti, není nutné trvale prověřovat a sledovat jeho bonitu – neopodstatněné vyžadování informací není nezbytné.

Pozměňovací návrh   50

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komisi se udělují přenesené pravomoci v souladu s článkem 26 a v souladu s podmínkami uvedenými v článcích 26 a 27, aby stanovila jednotná kritéria úvěrové registrace a podmínky zpracování dat, které se použijí na databáze uvedené v odstavci 1 tohoto článku.

vypouští se

Tyto akty v přenesené pravomoci stanoví zejména prahy registrace, které se použijí na tyto databáze, a uvádějí dohodnuté definice klíčových pojmů používaných v těchto databázích.

 

Pozměňovací návrh   51

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou stanovit, že výkon práva uvedeného v odstavci 1 podléhá určitým podmínkám. Tyto podmínky mohou obsahovat časová omezení spojená s výkonem práva, rozdílné zacházení v závislosti na druhu výpůjční úrokové sazby nebo omezení s ohledem na okolnosti, za kterých může být právo uplatněno. Členské státy mohou rovněž stanovit, že věřitel má nárok na spravedlivou a objektivně odůvodněnou kompenzaci případných nákladů přímo spojených s předčasným splacením úvěru. Pokud k předčasnému splacení dojde v době, po kterou je výpůjční úroková sazba fixována, může být každopádně výkon uvedeného práva podmíněn existencí zvláštního zájmu na straně spotřebitele.

2. Členské státy mohou stanovit, že výkon práva uvedeného v odstavci 1 podléhá určitým podmínkám. Tyto podmínky mohou obsahovat časová omezení spojená s výkonem práva, rozdílné zacházení v závislosti na druhu výpůjční úrokové sazby nebo omezení s ohledem na okolnosti, za kterých může být právo uplatněno. Pokud se členský stát rozhodne stanovit tyto podmínky, nesmějí spotřebiteli nadměrně komplikovat nebo ztěžovat výkon práva uvedeného v odstavci 1.

Pokud se členský stát rozhodne stanovit tyto podmínky, nesmějí spotřebiteli nadměrně komplikovat nebo ztěžovat výkon práva uvedeného v odstavci 1.

Členské státy mohou rovněž stanovit, že věřitel má nárok na spravedlivou a objektivně odůvodněnou kompenzaci případných nákladů přímo spojených s předčasným splacením úvěru. Pokud k předčasnému splacení dojde v době, po kterou je výpůjční úroková sazba fixována, může být každopádně výkon uvedeného práva podmíněn existencí zvláštního zájmu na straně spotřebitele.

Odůvodnění

„Spravedlivá a objektivně odůvodněná kompenzace případných nákladů“ nemůže ve smyslu pasáže navrhované v posledním pododstavci nadměrně komplikovat nebo ztěžovat výkon práva spotřebitele. Proto změna stavby této věty objasňuje, aby výklad členských států nezahrnoval tento případ.

Pozměňovací návrh   52

Návrh směrnice

Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komisi se udělují přenesené pravomoci přijmout, a pokud je to nezbytné, pozměnit technické standardy regulace, aby stanovila minimální peněžní částku pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s výkonem povolání nebo srovnatelnou záruku uvedenou v odst. 1 písm. b).

vypouští se

Technické standardy regulace uvedené v prvním pododstavci se přijímají v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

 

EBA vypracuje návrhy technických standardů regulace, aby stanovila minimální peněžní částku pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s výkonem povolání nebo srovnatelnou záruku uvedenou v odst. 1 písm. b) a předloží je Komisi [do 6 měsíců od přijetí návrhu]. EBA přezkoumá, a pokud to bude nezbytné, vypracuje návrhy technických standardů regulace pozměňující minimální peněžní částku pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s výkonem povolání nebo srovnatelnou záruku uvedenou v odst. 1 písm. b) a předloží je Komisi poprvé [4 roky po vstupu této směrnice v platnost] a následně každé dva roky.

 

Odůvodnění

Nejedná se o doplnění či změnu jiných než podstatných předpisů směrnice ve smyslu čl. 290 odst. 1 Smlouvy o fungování EU. Proto by Komisi neměla být udělena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   53

Návrh směrnice

Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Aniž jsou dotčeny postupy pro odnětí povolení nebo právo členských států ukládat trestní sankce, zajistí členské státy v souladu se svým vnitrostátním právem, aby mohla být přijata odpovídající správní opatření nebo aby mohly být ukládány správní sankce vůči osobám odpovědným za neplnění předpisů přijatých k provedení této směrnice. Členské státy zajistí, aby tato opatření byla účinná, přiměřená a odrazující.

1. Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých podle této směrnice a přijmou všechna nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Odůvodnění

Obdoba článku 23 směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   54

Návrh směrnice

Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví sankce v těch konkrétních případech, kdy spotřebitelé vědomě poskytli neúplné nebo nesprávné informace, aby získali kladné posouzení bonity v případě, že by úplné a správné informace vedly k zápornému posouzení bonity, a následně nejsou schopni plnit podmínky smlouvy, a přijmou všechna nezbytná opatření, aby zajistily, že jsou prováděna.

vypouští se

Odůvodnění

Obdoba článku 23 směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   55

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí zřízení odpovídajících a účinných postupů vyřizování stížností a zjednávání nápravy v rámci mimosoudního řešení sporů týkajících se práv a povinností stanovených touto směrnicí mezi věřiteli a spotřebiteli a mezi zprostředkovateli úvěru a spotřebiteli, přičemž tam, kde je to vhodné, se využijí stávající subjekty. Členské státy dále zajistí, aby všichni věřitelé a zprostředkovatelé úvěru podléhali jednomu nebo více těmto subjektům, které provádějí tyto postupy vyřizování stížností a zjednávání nápravy.

1. Členské státy zajistí zavedení vhodných a účinných postupů pro mimosoudní řešení sporů spotřebitelůsouvislosti s úvěrovými smlouvami uzavřenými ve smyslu této směrnice, případně s využitím stávajících subjektů.

Odůvodnění

Obdoba článku 24 směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   56

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, že tyto orgány aktivně spolupracují při urovnávání přeshraničních sporů.

2. Členské státy vybídnou tyto orgány, aby spolupracovaly také při řešení přeshraničních sporů týkajících se úvěrových smluv.

Odůvodnění

Obdoba článku 24 směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh   57

Návrh směrnice

Článek 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 4, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 3, čl. 14 odst. 5 a čl. 16 odst. 2 se Komisi udělují na dobu neurčitou po vstupu této směrnice v platnost.

1. Pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 12 odst. 5 se Komisi udělují za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

2. Pravomoc podle čl. 12 odst. 5 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje datem, kdy tato směrnice vstoupí v platnost.

3. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci se Komisi uděluje v souladu s podmínkami stanovenými v článcích 27 a 28.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 12 odst. 5 kdykoli zrušit. Rozhodnutí o zrušení ukončí přenesení pravomoci uvedené v tomto rozhodnutí. Rozhodnutí nabývá účinku dnem následujícím po jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu datu, které je v rozhodnutí upřesněno. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

3a. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

3b. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 12 odst. 5 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Na žádost Evropského parlamentu nebo Rady je tato lhůta prodloužena o dva měsíce.

Odůvodnění

Úprava podle vyjmutých pasáží týkajících se aktů v přenesené pravomoci a podle Dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o praktických opatřeních týkajících se aktů v přenesené pravomoci (Common Understanding).

Pozměňovací návrh   58

Návrh směrnice

Článek 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 27

vypouští se

Zrušení přenesení pravomoci

 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomocí uvedené v čl. 6 odst. 4, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 3, čl. 14 odst. 5 a čl. 16 odst. 2 kdykoli zrušit.

 

2. Orgán, který zahájil interní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomocí, uvědomí nejpozději jeden měsíc před přijetím konečného rozhodnutí druhého zákonodárce a Komisi a uvede pravomoci, jejichž přenesení by mohlo být zrušeno, a důvody pro jakékoli zrušení.

 

3. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který v něm je upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. Zveřejní se v Úředním věstníku Evropské unie.

 

Odůvodnění

Úprava podle vyjmutých pasáží týkajících se aktů v přenesené pravomoci a podle Dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o praktických opatřeních týkajících se aktů v přenesené pravomoci (Common Understanding).

Pozměňovací návrh   59

Návrh směrnice

Článek 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 28

vypouští se

Námitky proti aktům v přenesené pravomoci

 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o jeden měsíc.

 

2. Pokud Evropský parlament ani Rada ve lhůtě uvedené v odstavci 1 proti aktu v přenesené pravomoci námitky nevysloví, zveřejní se akt v přenesené pravomoci v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupí v platnost v den v něm uvedený. Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím uvedené lhůty, pokud Evropský parlament i Rada uvědomí Komisi o svém záměru námitky nevyslovit.

 

3. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v platnost, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada vysloví námitky ve lhůtě stanovené v odstavci 1. Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu v přenesené pravomoci, je odůvodní.

 

Odůvodnění

Úprava podle Dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o praktických opatřeních týkajících se aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   60

Návrh směrnice

Článek 30 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 30a

 

Přechodná ustanovení

 

Tato směrnice se nevztahuje na úvěrové smlouvy, které již ke dni vstupu vnitrostátních prováděcích opatření v platnost existují.

Odůvodnění

Obdoba čl. 30 odst. 1 směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru;

Pozměňovací návrh   61

Návrh směrnice

Příloha I – Oddíl I – písm. d

Chyba v německém znění návrhu Komise ve srovnání s anglickou verzí.

 

Odůvodnění

Chyba v německém znění návrhu Komise ve srovnání s anglickou verzí.

Pozměňovací návrh   62

Návrh směrnice

Příloha II – část A – sekce „Úvodní text“– odstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tento dokument byl vytvořen na základě informací, které jste nám dosud předložili, a na základě aktuálních podmínek na finančním trhu. Informace uvedené níže jsou platné do [datum platnosti]. Po tomto datu se mohou změnit v souladu s podmínkami na trhu.

Tento dokument byl vytvořen na základě informací, které jste nám dosud předložili, a na základě aktuálních podmínek na finančním trhu. Tento dokument i informace uvedené níže jsou platné do [datum platnosti]. Po tomto datu se mohou změnit v souladu s podmínkami na trhu. Tento dokument představuje závaznou/nezávaznou nabídku. (Nehodící se škrtněte).

POSTUP

Název

Smlouvy o úvěru na bydlení

Referenční údaje

KOM(2011)0142 – C7-0085/2011 – 2011/0062(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

10.5.2011

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

10.5.2011

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Alexandra Thein

24.5.2011

 

 

 

Projednání ve výboru

21.6.2011

12.7.2011

 

 

Datum přijetí

11.10.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Toine Manders

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Giuseppe Gargani

POSTUP

Název

Smlouvy o úvěru na bydlení

Referenční údaje

COM(2011)0142 – C7-0085/2011 – 2011/0062(COD)

Datum predložení EP

31.3.2011

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

10.5.2011

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

10.5.2011

JURI

10.5.2011

 

 

Přidružený(é) výbor(y)

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

29.9.2011

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Antolín Sánchez Presedo

21.9.2010

 

 

 

Projednání ve výboru

13.4.2011

31.8.2011

24.10.2011

 

Datum přijetí

7.6.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

35

3

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

David Casa, Philippe De Backer, Vicky Ford, Robert Goebbels, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Mario Mauro, Gianni Pittella, Andreas Schwab, Theodoros Skylakakis, Emilie Turunen

Datum předložení

20.6.2012