JELENTÉS a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodásokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

11.10.2012 - (COM(2011)142 – C7‑0085/2011 – 2011/0062(COD)) - ***I

Gazdasági és Monetáris Bizottság
A vélemény előadója: Antolín Sánchez Presedo
A vélemény előadója (*):
Kurt Lechner, Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikke


Eljárás : 2011/0062(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0202/2012

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodásokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2011)142 – C7‑0085/2011 – 2011/0062(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0142),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0085/2011),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. július 14-i véleményére[1],

–   tekintettel az Európai Központi Bank 2011. augusztus 18-i véleményére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére, valamint a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság és a Jogi Bizottság véleményére (A7-0202/2012),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A pénzügyi válság rámutatott, hogy a piaci szereplők felelőtlen magatartása alááshatja a pénzügyi rendszer alapjait, minden fél, de különösen a fogyasztók részéről bizalomvesztéshez, és potenciálisan súlyos társadalmi és gazdasági következményekhez vezethet. Számos fogyasztó elvesztette a pénzügyi ágazat iránti bizalmát, a hitelfelvevők számára pedig egyre megfizethetetlenebbé váltak a hiteleik, így nőtt a nemteljesítések és a kényszereladások száma. Tekintve a pénzügyi válság által napvilágra hozott problémákat, a hatékony és versenyalapú belső piac biztosítására irányuló erőfeszítések keretében a Bizottság a felelősségteljes és megbízható jövőbeli piacok kialakításának és a fogyasztói bizalom helyreállításának összefüggésében intézkedéseket javasolt a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások vonatkozásában, beleértve a hitelközvetítés megbízható keretét.

(3) A pénzügyi válság rámutatott, hogy a piaci szereplők felelőtlen magatartása alááshatja a pénzügyi rendszer alapjait, minden fél, de különösen a fogyasztók részéről bizalomvesztéshez, és potenciálisan súlyos társadalmi és gazdasági következményekhez vezethet. Számos fogyasztó elvesztette a pénzügyi ágazat iránti bizalmát, a hitelfelvevők számára pedig egyre megfizethetetlenebbé váltak a hiteleik, így nőtt a nemteljesítések és a kényszereladások száma. Ebből következően a G20-ak megrendelést adtak a Pénzügyi Stabilitási Tanács számára, hogy állapítsa meg a lakóingatlanhoz kapcsolódó megfelelő jegyzési standardokra vonatkozó elveket. Jóllehet a válságot kiváltó legnagyobb problémák közül több az Unión kívül keletkezett, az uniós fogyasztók adósságszintje jelentős, és számos tartozás lakóingatlanhoz kapcsolódó hitelekben összpontosul. Helyénvaló ezért biztosítani, hogy az Unió szabályozási kerete e téren szilárd legyen, következetes összhangban álljon a nemzetközi elvekkel és megfelelő módon használja fel a rendelkezésre álló eszközök egész sorát, többek között a hitelfedezeti értéket, a hitel/jövedelem arányt, az adósság/jövedelem arányt és egyéb hasonló rátákat. Az erőfeszítések összefüggésrendszerében hatékony és versenyképes belső piacot kell biztosítani, amely a Bizottság „Egységes piaci intézkedéscsomag – Tizenkét mozgatórugó a növekedés serkentéséhez és a bizalom növeléséhez” című közleményében1 tett kötelezettségvállalásának megfelelően garantálja a pénzügyi stabilitást, a felelősségteljes piaci magatartást és a fogyasztói bizalmat.

 

________________

 

1COM(2011)0206, 20114.13..

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az EU jelzálogpiacain számos, a szerződéskötést megelőző szakaszban a felelőtlen hitelnyújtással és hitelfelvétellel kapcsolatos probléma került azonosításra, valamint meghatározták a hitelközvetítők és nem-hitelintézetek felelőtlen magatartásának lehetséges kiterjedését. Néhány probléma a devizaalapú hiteleket érintette, amelyeket a fogyasztók az adott pénznemben vettek fel, hogy kihasználják a kínált kamatláb előnyeit, anélkül, hogy megfelelően tájékozottak lettek volna a kapcsolódó devizakockázatról. Ezeket a problémákat a piaci és szabályozási hiányosságok, valamint olyan egyéb tényezők szülik, mint az általános gazdasági helyzet és az alacsony szintű pénzügyi jártasság. További problémát jelentenek a hitelközvetítőkre és lakóingatlanokhoz hitelt nyújtó nem-hitelintézetekre vonatkozó, nem hatékony, következetlen vagy nem létező nyilvántartásba vételi, engedélyezési és felügyeleti rendszerek. A megállapított problémáknak potenciálisan jelentős továbbgyűrűző makrogazdasági hatása van, a fogyasztók megkárosításához vezethetnek, gazdasági vagy jogi akadályt emelhetnek a határokon átnyúló tevékenységek elé és a szereplők számára egyenlőtlen versenyfeltételeket teremthetnek.

(4) A Bizottság számos problémát tárt fel a jelzálogpiacokon az EU-ban, amelyek felelőtlen hitelnyújtással és hitelfelvétellel állnak összefüggésben, valamint meghatározásra került a piaci szereplők, közöttük hitelközvetítők és nem-hitelintézetek felelőtlen magatartásának lehetséges kiterjedése is. Néhány probléma a devizaalapú hiteleket érintette, amelyeket a fogyasztók az adott pénznemben vettek fel, hogy kihasználják a kínált kamatláb előnyeit, anélkül, hogy megfelelő információik lettek volna a kapcsolódó devizakockázatról vagy megértették volna azt. Ezeket a problémákat a piaci és szabályozási hiányosságok, valamint olyan egyéb tényezők szülik, mint az általános gazdasági helyzet és az alacsony szintű pénzügyi jártasság. További problémát jelentenek a hitelközvetítőkre és lakóingatlanokhoz hitelt nyújtó nem-hitelintézetekre vonatkozó, nem hatékony, következetlen vagy nem létező nyilvántartásba vételi, engedélyezési és felügyeleti rendszerek. A megállapított problémáknak potenciálisan jelentős továbbgyűrűző makrogazdasági hatása van, a fogyasztók megkárosításához vezethetnek, gazdasági vagy jogi akadályt emelhetnek a határokon átnyúló tevékenységek elé és a szereplők számára egyenlőtlen versenyfeltételeket teremthetnek.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Annak elősegítése érdekében, hogy a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások területén magas szintű fogyasztóvédelmet biztosító, zökkenőmentesen működő belső piac alakulhasson ki, számos területen összehangolt uniós keretet kell létrehozni. Ezen túlmenően harmonizált standardokat kell létrehozni annak biztosítása érdekében, hogy a lakóingatlanhoz kapcsolódó hitelmegállapodást kereső fogyasztók annak biztos tudatában tehessék ezt meg, hogy az általuk felkeresett intézmények professzionálisan és felelősségteljesen járnak el.

(5) Annak elősegítése érdekében, hogy a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások területén magas szintű fogyasztóvédelmet biztosító, zökkenőmentesen működő belső piac alakulhasson ki, számos területen megfelelően összehangolt uniós keretet kell létrehozni, figyelembe véve a lakóingatlanok, ennélfogva a kapcsolódó hitel és járulékos szolgáltatások piacainak nemzeti és regionális különbségeit.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5a) Ezen irányelvnek ezért átláthatóbb, hatékonyabb és versenyképesebb belső piacot kell teremtenie a lakóingatlanokhoz kapcsolódó következetes, rugalmas és méltányos hitelmegállapodások révén, egyúttal előmozdítva a fenntartható hitelnyújtást és hitelfelvételt, valamint a pénzügyi befogadóképességet, és ezáltal magas szintű fogyasztóvédelmet biztosít.

Módosítás                  5

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Ez az irányelv a belső piac létrehozási és működési feltételeinek javítására irányul, a tagállami jogszabályok közelítése és bizonyos szolgáltatások esetében minőségi standardok felállítása révén, nevezetesen a hitelezők és hitelközvetítők általi hitelforgalmazás és hitelnyújtás tekintetében. A hitelnyújtáshoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó minőségi standardok létrehozása szükségszerűen magában foglalja az engedélyezésre és a prudenciális követelményekre vonatkozó rendelkezések bevezetését.

(6) Ez az irányelv a belső piac létrehozási és működési feltételeinek javítására irányul, a tagállami jogszabályok közelítése és bizonyos szolgáltatások esetében minőségi standardok felállítása révén, nevezetesen a hitelezők és hitelközvetítők általi hitelforgalmazás és hitelnyújtás, valamint a jó gyakorlatok előmozdítása tekintetében. A hitelnyújtáshoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó minőségi standardok létrehozása szükségszerűen magában foglalja az engedélyezésre és a prudenciális követelményekre vonatkozó rendelkezések bevezetését.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az ezen irányelv által le nem fedett területek esetében a tagállamok szabadon fenntarthatnak vagy bevezethetnek nemzeti jogszabályokat. A tagállamok olyan területeken tarthatnak fenn vagy vezethetnek be nemzeti rendelkezéseket, mint a hitelmegállapodások érvényességével kapcsolatos szerződésjog, az ingatlan értékbecslése, ingatlan-nyilvántartás, szerződéses információk, szerződéskötés utáni kérdések, és a nemteljesítések kezelése.

(7) Az ezen irányelv által le nem fedett területek esetében a tagállamok szabadon fenntarthatnak vagy bevezethetnek nemzeti jogszabályokat. A tagállamok különösen olyan területeken tarthatnak fenn vagy vezethetnek be nemzeti rendelkezéseket, mint a hitelmegállapodások érvényességével kapcsolatos szerződésjog, ingatlanjog, ingatlan-nyilvántartás, szerződéses információk, valamint szerződéskötés utáni, itt nem szabályozott kérdések.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Mivel a fogyasztók és a vállalkozások nem ugyanabban a helyzetben vannak, nincs szükségük azonos szintű védelemre. Míg fontos, hogy a fogyasztók jogait olyan rendelkezések garantálják, amelyektől a szerződésekben nem lehet eltérni, ésszerű a vállalkozások és szervezetek számára lehetővé tenni, hogy más megállapodásokat kössenek. Ez az irányelv ezért a fogyasztóknak nyújtott hitelekre alkalmazandó. A tagállamoknak mindazonáltal lehetőségük kell legyen arra, hogy kiterjesszék a hatályt a nem fogyasztó természetes vagy jogi személyekre, nevezetesen a mikro-, kis- és középvállalkozások fogalommeghatározásáról szóló 2003. május 6-i 2003/361/EK bizottság ajánlásban meghatározott mikrovállalkozásokra.

(8) Mivel a fogyasztók és a vállalkozások nem ugyanabban a helyzetben vannak, nincs szükségük azonos szintű védelemre. Míg fontos, hogy a fogyasztók jogait olyan rendelkezések garantálják, amelyektől a szerződésekben nem lehet eltérni, ésszerű a vállalkozások és szervezetek számára lehetővé tenni, hogy más megállapodásokat kössenek.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Ez az irányelv nem alkalmazandó bizonyos hitelmegállapodásokra, mint például a szabad felhasználású jelzáloghitel-termékek vagy egyéb, egyenértékű specializált termékek, amelyeket esetleg egy ingatlan értékesítési bevételeiből fizetnek vissza és amelynek elsődleges célja a fogyasztás megkönnyítése. Az ilyen hitelmegállapodások sajátos jellemzőkkel bírnak, melyek túlmutatnak ezen irányelv hatályán. A hitelfelvevő hitelképességének vizsgálata például irreleváns, mivel a fizetéseket a hitelező teljesíti a hitelfelvevőnek, és nem fordítva. Az ilyen ügylethez többek között alapvetően eltérő szerződéskötést megelőző információkra lenne szükség. Továbbá egyéb termékek, például a „lakásért életjáradék” programok, amelyeknek a fordított jelzáloghoz vagy időskorijelzálog-szerződéshez hasonló funkciója van, nem foglalnak magukban hitelnyújtást és így ezen irányelv hatályán kívül maradnak. Mindazonáltal ez az irányelv alkalmazandó azokra a biztosítékkal ellátott hitelekre, amelyeknek elsődleges célja ingatlan vásárlásának elősegítése, beleértve azokat a hiteleket is, amelyekhez nem szükséges a tőke visszafizetése, valamint azokat, amelyek célja az egyik ingatlan értékesítése és a másik megvásárlása közötti átmeneti időszak finanszírozása.

(10) Ez az irányelv nem alkalmazandó bizonyos hitelmegállapodásokra, mint például a szabad felhasználású jelzáloghitel-termékek vagy egyéb, egyenértékű specializált termékek – amennyiben a hitelező átalányösszeget és/vagy rendszeres kifizetéseket teljesít és/vagy egyéb formában hitelt fizet ki egy lakóingatlan eladásából származó összeg ellenében –; és amelyek elsődleges célja a fogyasztás megkönnyítése Az ilyen hitelmegállapodások sajátos jellemzőkkel bírnak, melyek túlmutatnak ezen irányelv hatályán. A hitelfelvevő hitelképességének vizsgálata például irreleváns, mivel a fizetéseket a hitelező teljesíti a hitelfelvevőnek, és nem fordítva. Az ilyen ügylethez többek között alapvetően eltérő szerződéskötést megelőző információkra lenne szükség. Továbbá egyéb termékek, például a „lakásért életjáradék” programok, amelyeknek a fordított jelzáloghoz vagy időskorijelzálog-szerződéshez hasonló funkciója van, nem foglalnak magukban hitelnyújtást és így ezen irányelv hatályán kívül maradnak. Mindazonáltal ez az irányelv alkalmazandó azokra a biztosítékkal ellátott hitelekre, amelyeknek elsődleges célja ingatlan vásárlásának elősegítése, beleértve azokat a hiteleket is, amelyekhez nem szükséges a tőke visszafizetése, valamint azokat, amelyek célja az egyik ingatlan értékesítése és a másik megvásárlása közötti átmeneti időszak finanszírozása.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a) Annak érdekében, hogy megfelelő egyensúly jöjjön létre egyfelől a pénzügyi stabilitás kívánalma és az egységes piac, másfelől a pénzügyi befogadóképesség és a hitelhez való hozzáférés között, ugyancsak helyénvaló megengedni a tagállamoknak, hogy bizonyos körülmények között egyes egyéb – például szűkített körben, kedvezményes feltételek mellett nyújtott vagy hitelszövetségek által kötött – hitelmegállapodásokat kizárhassanak.

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A jogbiztonság érdekében a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások területén az uniós keretnek – különösen a fogyasztóvédelem és a prudenciális felügyelet terén – összhangban kell lennie más uniós jogi aktusokkal, és ki kell egészítenie azokat. Az olyan fogalmak alapvető meghatározásainak, mint a „fogyasztó”, „hitelező”, „hitelközvetítő”, „hitelmegállapodás” és „tartós adathordozó”, valamint a hitel pénzügyi jellemzőit leíró általános tájékoztatásban használt olyan kulcsfogalmaknak, mint a hitel fogyasztó által viselt teljes költsége, a fogyasztó által fizetendő teljes összeg, a teljeshiteldíj-mutató és a hitelkamatláb, összhangban kell lenniük a 2004/48/EK irányelvben használtakkal, hogy ugyanazon terminológia utaljon ugyanazon típusú tényekre, függetlenül attól, hogy a hitel fogyasztói hitel vagy lakóingatlanhoz kapcsolódó hitel. A tagállamoknak ezért ezen irányelv átültetése során biztosítaniuk kell az alkalmazás és az értelmezés következetességét.

(11) A jogbiztonság érdekében a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások területén az uniós keretnek – különösen a fogyasztóvédelem és a prudenciális felügyelet terén – összhangban kell lennie más uniós jogi aktusokkal, és ki kell egészítenie azokat. Bizonyos alapvető fogalommeghatározásoknak összhangban kell lenniük a 2004/48/EK irányelvben használtakkal, hogy ugyanazon terminológia utaljon ugyanazon típusú tényekre, függetlenül attól, hogy a hitel fogyasztói hitel vagy lakóingatlanhoz kapcsolódó hitel. A tagállamoknak ezért ezen irányelv átültetése során biztosítaniuk kell az alkalmazás és az értelmezés megfelelő következetességét.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11). A „hitelközvetítő” fogalommeghatározásának nem kellene kiterjednie arra, hogy egy személy egy fogyasztót pusztán egy hitelközvetítőhöz vagy hitelezőhöz irányít, amennyiben az illető emellett nem végzi a meghatározásban felsorolt tevékenységeket.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) A hitelek területén a fogyasztók számára következetes keret biztosítása, valamint a hitelezők és hitelközvetítők adminisztratív terheinek csökkenése érdekében ezen irányelv központi keretének követnie kell a 2008/48/EK irányelv szerkezetét, nevezetesen azon elemeket, hogy a lakóingatlanhoz kapcsolódó hitelmegállapodásokra vonatkozó reklámokban szereplő információkat reprezentatív példával szemléltetve a fogyasztók rendelkezésére kell bocsátani, hogy részletes, a szerződéskötést megelőző tájékoztatást kell nyújtani számára egy szabványosított információs adatlap segítségével, hogy a fogyasztónak a hitelmegállapodás megkötése előtt megfelelő magyarázatokat kell kapnia, és hogy a hitelezőknek a hitel nyújtása előtt meg kell vizsgálniuk a fogyasztó hitelképességét. Hasonlóképpen biztosítani kell a hitelezők számára a releváns hiteladatbázisokhoz való, megkülönböztetéstől mentes hozzáférést annak érdekében, hogy a 2008/48/EK irányelv rendelkezései által biztosítottakkal megegyező feltételek jöjjenek létre. A 2008/48/EK irányelvhez hasonlóan ennek az irányelvnek biztosítania kell a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodásokat nyújtó összes hitelező megfelelő engedélyezését, nyilvántartásba vételét és felügyeletét, és követelményeket kell bevezetnie a peren kívüli vitarendezési mechanizmusok létrehozására és az azokhoz való hozzáférésre vonatkozóan.

(12) A hitelek területén a fogyasztók számára következetes keret biztosítása, valamint a hitelezők és hitelközvetítők adminisztratív terheinek csökkenése érdekében ezen irányelv központi keretének a lehető leginkább követnie kell a 2008/48/EK irányelv szerkezetét, nevezetesen azon elemeket, hogy a lakóingatlanhoz kapcsolódó hitelmegállapodásokra vonatkozó reklámokban szereplő információkat reprezentatív példával szemléltetve a fogyasztók rendelkezésére kell bocsátani, hogy részletes, a szerződéskötést megelőző tájékoztatást kell nyújtani számára egy szabványosított információs adatlap segítségével, hogy a fogyasztónak a hitelmegállapodás megkötése előtt megfelelő magyarázatokat kell kapnia, hogy a hitel költségeinek kiszámítási alapját harmonizálni kell és ebből ki kell zárni a közjegyzői díjakat, és hogy a hitelezőknek a hitel nyújtása előtt meg kell vizsgálniuk a fogyasztó hitelképességét. Hasonlóképpen biztosítani kell a hitelezők számára a releváns hiteladatbázisokhoz való, megkülönböztetéstől mentes hozzáférést annak érdekében, hogy a 2008/48/EK irányelv rendelkezései által biztosítottakkal megegyező feltételek jöjjenek létre. A 2008/48/EK irányelvhez hasonlóan ennek az irányelvnek biztosítania kell a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodásokat nyújtó összes hitelező megfelelő engedélyezését, nyilvántartásba vételét és felügyeletét, és követelményeket kell bevezetnie a peren kívüli vitarendezési mechanizmusok létrehozására és az azokhoz való hozzáférésre vonatkozóan.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) Ez az irányelv kiegészíti a fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról, valamint a 90/619/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK irányelv és a 98/27/EK irányelv módosításáról szóló, 2002. szeptember 23-i 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet, amely előírja, hogy a fogyasztót tájékoztatni kell az elállási jog meglétéről vagy hiányáról, és amely elállási jogról rendelkezik. Mindazonáltal, míg a 2002/65/EK irányelv lehetőséget biztosít a szolgáltatónak arra, hogy szerződéskötést megelőző információkat a szerződés megkötése után közöljön, ez – a fogyasztó által vállalt pénzügyi elkötelezettség jelentősége miatt – nem lenne helyénvaló lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások megkötése esetén. Ezen túlmenően az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló 1985. december 20-i 85/577/EGK irányelvben (a házaló kereskedelemről szóló irányelvben) előirányzottaknak megfelelően a fogyasztóknak elállási joggal kell rendelkezniük az üzlethelyiségen kívül kötött, lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások esetében, és ezen jogukról tájékoztatni kell őket.

(13) Ez az irányelv kiegészíti a fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról, valamint a 90/619/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK irányelv és a 98/27/EK irányelv módosításáról szóló, 2002. szeptember 23-i 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet, amely előírja, hogy táveladás esetén a fogyasztót tájékoztatni kell az elállási jog meglétéről vagy hiányáról, és amely elállási jogról rendelkezik. Mindazonáltal, míg a 2002/65/EK irányelv lehetőséget biztosít a szolgáltatónak arra, hogy szerződéskötést megelőző információkat a szerződés megkötése után közöljön, ez – a fogyasztó által vállalt pénzügyi elkötelezettség jelentősége miatt – nem lenne helyénvaló lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások megkötése esetén. Ezen túlmenően az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló 1985. december 20-i 85/577/EGK irányelv (a házaló kereskedelemről szóló irányelv) előirányzottaknak megfelelően az ezen irányelv szerint a fogyasztókat megillető jogokon kívül – a fogyasztóknak elállási joggal kell rendelkezniük az üzlethelyiségen kívül kötött, lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások esetében, és ezen jogukról tájékoztatni kell őket.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) Ugyanakkor fontos figyelembe venni a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások sajátosságait, amelyek indokolják az eltérő megközelítést. Tekintve a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások jellegét és fogyasztót érintő lehetséges következményeit, a reklámanyagokba és a személyre szabott, szerződéskötést megelőző tájékoztatásba külön kockázati figyelmeztetéseket kell foglalni, például a biztosíték felvételének természetére és hatásaira vonatkozóan. Az ágazatban a lakáshitelekkel kapcsolatos önkéntes kezdeményezésként már létező eljárást követve a szerződéskötést megelőző, személyre szabott tájékoztatás mellett mindenkor rendelkezésre kell állnia egy szerződéskötést megelőző, általános tájékoztatásnak. Az eltérő megközelítés továbbá azért is indokolt, hogy figyelembe vehetők legyenek a pénzügyi válságból levont tanulságok annak biztosítása érdekében, hogy a hitelkeletkeztetés megbízható módon történjen. E tekintetben a hitelképességi vizsgálatra vonatkozó előírásokat meg kell erősíteni a fogyasztói hitelhez képest, a hitelközvetítőknek pontosabb információt kell adniuk státuszukról és a hitelezőkkel való kapcsolatukról a potenciális összeférhetetlenség feltárása érdekében, és a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások keletkeztetésében részt vevő összes szereplőt megfelelő engedélyezésnek, nyilvántartásba vételnek és felügyeletnek kell alávetni.

(14) Ugyanakkor fontos figyelembe venni a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások sajátosságait, amelyek indokolják az eltérő megközelítést. Tekintve a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások jellegét és fogyasztót érintő lehetséges következményeit, a reklámanyagokba és a személyre szabott, szerződéskötést megelőző tájékoztatásba megfelelő külön kockázati figyelmeztetéseket kell foglalni, például a biztosíték felvételének természetére és hatásaira vonatkozóan. Az ágazatban a lakáshitelekkel kapcsolatos önkéntes kezdeményezésként már létező eljárást követve a szerződéskötést megelőző, személyre szabott tájékoztatás mellett mindenkor rendelkezésre kell állnia egy szerződéskötést megelőző, általános tájékoztatásnak. Az eltérő megközelítés továbbá azért is indokolt, hogy figyelembe vehetők legyenek a pénzügyi válságból levont tanulságok annak biztosítása érdekében, hogy a hitelkeletkeztetés megbízható módon történjen. E tekintetben a hitelképességi vizsgálatra vonatkozó előírásokat meg kell erősíteni a fogyasztói hitelhez képest, a hitelközvetítőknek pontosabb információt kell adniuk státuszukról és a hitelezőkkel való kapcsolatukról a potenciális összeférhetetlenség feltárása érdekében, és a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások keletkeztetésében részt vevő összes szereplőt megfelelő engedélyezésnek, nyilvántartásba vételnek és felügyeletnek kell alávetni.

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a) A lakóingatlanhoz kapcsolódó hitelek sajátosságainak figyelembevétele érdekében néhány további területet is szabályozni kell. Az ügylet jelentőségére tekintettel biztosítani kell, hogy megfelelő gondolkodási idő álljon a fogyasztók rendelkezésére, mielőtt a hitelfelvétellel elköteleznék magukat. Meg kell előzni azokat a gyakorlatokat is, amelyek a fogyasztót nem a legjobb érdekeinek megfelelő hitelmegállapodás megkötésére késztethetik, például bizonyos termékek megvásárlásának kikötése révén, nem korlátozva ezzel a fogyasztók számára előnyt jelentő árukapcsolás lehetőségét. Fontos továbbá biztosítani a lakóingatlan értékének megfelelő felbecslését a hitelmegállapodás megkötése előtt, és – amennyiben a becslés hatással van a fogyasztó hátralékos kötelezettségére – nemteljesítés esetén. Ugyancsak szabályozni kell a hátralékok és a nemteljesítés kezelését. A tagállamoknak lehetőséget kell adni arra, hogy rendelkezéseket vezessenek be vagy tartsanak fenn a fizetési késedelemmel és kényszereladással kapcsolatban követendő eljárás tekintetében, illetve a területükön található ingatlan vonatkozásában a végrehajtási eljárás megindítása előtt megvizsgálandó opciók tekintetében.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) A közvetítők a hitelközvetítésen kívül gyakran több tevékenységet is folytatnak, különösen biztosítási közvetítést vagy befektetési tanácsadást. Ennek az irányelvnek ezért bizonyos fokú koherenciát is kell biztosítania a biztosítási közvetítésről szóló, 2002. december 9-i 2002/92/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel és a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel. Különösen a közvetítőkre vonatkozó prudenciális követelményeknek kell nagyjából összhangban lenniük a 2002/92/EK irányelvvel a hitelközvetítőként való letelepedés és a határokon átnyúló működés folyamatának egyszerűsítése érdekében.

(15) A közvetítők a hitelközvetítésen kívül gyakran több tevékenységet is folytatnak, különösen biztosítási közvetítést vagy befektetési tanácsadást. Ennek az irányelvnek ezért bizonyos fokú koherenciát is kell biztosítania a biztosítási közvetítésről szóló, 2002. december 9-i 2002/92/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel és a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel. Különösen a hitelintézetek és a biztosítási közvetítők esetében nem írandó elő önálló engedély ahhoz, hogy hitelközvetítőnként működjenek, a hitelközvetítőként való letelepedés és a határokon átnyúló működés folyamatának egyszerűsítése érdekében.

Módosítás                  17

Irányelvre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a) A tagállamok a fogyasztók azon képességének megerősítése érdekében, hogy alapos tájékozódáson alapuló döntést hozhassanak a hitelfelvétel és az adósságtörlesztés tekintetében, az érintett szereplőkkel együttműködve törekszenek a fogyasztók felkészítésének megkönnyítésére és előmozdítására e területeken. A tagállamok különösen biztosítják, hogy segítség áll a sérülékeny és kevésbé tapasztalt fogyasztók, például az első ízben tulajdonhoz jutó személyek rendelkezésére.

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) Az alkalmazandó jogi keretnek bizalmat kell teremtenie a fogyasztókban aziránt, hogy a hitelezők és a hitelközvetítők a fogyasztók legfontosabb érdekeit szem előtt tartva járnak el. Az ilyen jellegű fogyasztói bizalom biztosításának kulcseleme az ágazaton belüli magas fokú tisztességesség, becsületesség és professzionalitás biztosítására irányuló követelmény. Jóllehet ennek az irányelvnek az intézmény szintjén kell megkövetelnie a vonatkozó ismeretek és szakértelem bizonyítását, a tagállamok számára azonban lehetővé kell tennie, hogy a különálló természetes személyek vonatkozásában is szabadon bevezessenek vagy fenntartsanak ilyen követelményeket.

(16) Az alkalmazandó jogi keretnek bizalmat kell teremtenie a fogyasztókban aziránt, hogy a hitelezők és a hitelközvetítők a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva járnak el. Az ilyen jellegű fogyasztói bizalom biztosításának kulcseleme az ágazaton belüli magas fokú tisztességesség, becsületesség és professzionalitás biztosítására irányuló követelmény, az összeférhetetlenség megfelelő kezelése –, ideértve a jövedelmezésből fakadó összeférhetetlenség esetét is –, valamint a fogyasztó legjobb érdekeit szolgáló tanácsadás előírása. Jóllehet ennek az irányelvnek az intézmény szintjén kell megkövetelnie a vonatkozó ismeretek és szakértelem bizonyítását, a tagállamok számára azonban lehetővé kell tennie, hogy a különálló természetes személyek vonatkozásában is szabadon bevezessenek vagy fenntartsanak ilyen követelményeket.

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) A hitelezők és hitelközvetítők gyakran használnak (sokszor különleges feltételeket tartalmazó) reklámokat, hogy a fogyasztók számára vonzóvá tegyenek egy adott terméket. A fogyasztókat ezért védeni kell a tisztességtelen vagy megtévesztő reklámozási gyakorlattal szemben, és lehetőséget kell biztosítani számukra a reklámok összehasonlítására. Annak érdekében, hogy a fogyasztók képesek legyenek a különböző ajánlatok összehasonlítására, szükség van a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások reklámozására vonatkozó külön rendelkezésekre, valamint a fogyasztóknak szánt reklámokba és marketinganyagokba foglalandó adatok jegyzékére. Ezek a rendelkezések figyelembe veszik a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások sajátosságait, például azt, hogy ha a fogyasztó nem teljesíti a hiteltörlesztést, az ingatlan elvesztését kockáztatja. A hitelköltségekről szóló információt nem tartalmazó reklámok tekintetében a tagállamok számára biztosítani kell, hogy nemzeti jogszabályaikban továbbra is szabadon bevezethessenek vagy fenntarthassanak a közzétételre vonatkozó követelményeket.

(17) A hitelezők és hitelközvetítők gyakran használnak (sokszor különleges feltételeket tartalmazó) reklámokat, hogy a fogyasztók számára vonzóvá tegyenek egy adott terméket. A fogyasztókat ezért védeni kell a tisztességtelen vagy megtévesztő reklámozási gyakorlattal szemben, és lehetőséget kell biztosítani számukra a reklámok összehasonlítására. Annak érdekében, hogy a fogyasztók képesek legyenek a különböző ajánlatok összehasonlítására, szükség van a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások és a jelzáloghitel-megállapodások reklámozására vonatkozó külön záró rendelkezésekre, valamint a fogyasztóknak szánt reklámokba és marketinganyagokba foglalandó adatok jegyzékére, amennyiben a reklámban megemlítik a kamatokat és költségeket. E külön záró rendelkezésektől eltekintve a tagállamoknak továbbra is szabadon kell tudniuk dönteni arról, hogy nemzeti jogszabályaikban milyen tájékoztatási követelményeket írnak elő. Ezek a rendelkezések figyelembe veszik a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások sajátosságait.

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A reklámok általában egy vagy több adott termékre összpontosítanak, a fogyasztók számára viszont lehetővé kell tenni, hogy döntéseiket a kínált hiteltermékek teljes választékának ismeretében hozzák meg. E tekintetben az általános tájékoztatásnak fontos szerepe van abban, hogy felvilágosítsa a fogyasztót az egy adott hitelezőnél vagy hitelközvetítőnél elérhető termékek és szolgáltatások széles köréről és legfontosabb jellemzőikről. A fogyasztók számára ezért lehetővé kell tenni, hogy mindenkor hozzáférjenek a rendelkezésre álló hiteltermékekre vonatkozó általános információkhoz. Ezen túlmenően a hitelmegállapodás megkötése előtt kellő időben személyre szabott tájékoztatást kell kapniuk annak érdekében, hogy össze tudják hasonlítani és át tudják gondolni a hiteltermékek jellemzőit.

A reklámok általában egy vagy több adott termékre összpontosítanak, a fogyasztók számára viszont lehetővé kell tenni, hogy döntéseiket a kínált hiteltermékek teljes választékának ismeretében hozzák meg. E tekintetben az általános tájékoztatásnak fontos szerepe van abban, hogy felvilágosítsa a fogyasztót az egy adott hitelezőnél vagy hitelközvetítőnél elérhető termékek és szolgáltatások széles köréről és legfontosabb jellemzőikről. A fogyasztók számára ezért lehetővé kell tenni, hogy mindenkor hozzáférjenek a rendelkezésre álló hiteltermékekre vonatkozó általános információkhoz.

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18a) A fogyasztóknak továbbá a hitelmegállapodás megkötése előtt kellő időben személyre szabott tájékoztatást kell kapniuk annak érdekében, hogy össze tudják hasonlítani és át tudják gondolni a hiteltermékek jellemzőit. A Bizottság a fogyasztóknak a szerződéskötést megelőzően nyújtandó tájékoztatásról szóló 2001/193/EK bizottsági ajánlásával1 összhangban ellenőrizte az európai szabványosított információs adatlapot (ESIS), amely a hitelfelvevő számára a nyújtott hitelmegállapodásra vonatkozó, személyre szabott információkat tartalmaz. A Bizottság által gyűjtött bizonyítékok rávilágítottak az európai szabványosított információs adatlap tartalmát és megjelenítését érintő módosítások szükségességére annak biztosítása érdekében, hogy az adatlap világos és érthető legyen, és tartalmazzon minden, a fogyasztók által fontosnak ítélt információt. Az európai szabványosított információs adatlap tartalmának és megjelenésének magában kell foglalnia az összes tagállamban elvégzett fogyasztói tesztelések során megállapított, szükséges javításokat. Módosítani kell az adatlap szerkezetét (különösen az információs elemek sorrendjét), felhasználóbaráttá kell tenni a megfogalmazást, olyan szakaszokat, mint például a „névleges kamatláb” és a „teljeshiteldíj-mutató”, össze kell vonni, és olyan új szakaszokkal kell kiegészíteni, mint „kockázatok és figyelmeztetések”.

 

_______________

 

1HL L 69., 2001.03.10., 25. o.

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat

18 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18b) A fogyasztó számára megfelelő gondolkodási időt kell biztosítani annak lehetővé tétele érdekében, hogy összehasonlíthassa az ajánlatot más ajánlatokkal, szükség esetén harmadik fél tanácsadását vehesse igénybe, felmérhesse a hitel következményeit és tájékozott döntést hozhasson arról, hogy – a szerződés megkötési módjától függetlenül – elfogadja-e az ajánlatot. Amennyiben a fogyasztó a gondolkodási időszak lejárta előtt köt hitelmegállapodást, biztosítani kell számára az elállás jogát. Ugyanakkor azonban, az ingatlanügyletekkel kapcsolatban a tagállamok között fennálló különbségek, valamint a hitelmegállapodás és egy kapcsolódó ingatlanügylet közötti potenciális összefüggés figyelembe vétele érdekében a tagállamoknak lehetőséget kell adni arra olyan rendelkezés kikötésére, amelynek értelmében az elállás jogának alkalmazása megszűnik abban az esetben, ha a fogyasztó bármely olyan cselekvést hajt végre – közjegyző közreműködésével vagy anélkül –, amelynek a nemzeti jog szerinti következménye a hitelmegállapodáshoz kapcsolódó ingatlan tulajdonjogának átruházása vagy a hitelmegállapodás keretében rendelkezésére bocsátott források felhasználása.

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) A lakáshiteleket kínáló hitelnyújtók által a fogyasztóknak a szerződéskötést megelőzően nyújtandó tájékoztatásról szóló 2001/193/EK bizottsági ajánlás jóváhagyta a 2001-ben a hitelnyújtókat és a fogyasztókat képviselő egyesületek és szövetségek között egyeztetett önkéntes kódexet, amely egy európai szabványosított információs adatlapot (European Standardised Information Sheet – ESIS) tartalmaz. Ez az adatlap a hitelfelvevő számára a nyújtott hitelmegállapodásra vonatkozó, személyre szabott információkat tartalmaz. Ajánlásában a Bizottság kötelezettséget vállalt a kódex betartásának, valamint hatékonyságának ellenőrzésére, és arra, hogy fontolóra veszi kötelező erejű jogszabály előterjesztését, ha az ajánlás feltételeit nem tartják be teljes mértékben. A Bizottság által azóta gyűjtött bizonyítékok rávilágítottak az európai szabványosított információs adatlap tartalmát és megjelenítését érintő módosítások szükségességére annak biztosítása érdekében, hogy az adatlap világos és érthető legyen, és tartalmazzon minden, a fogyasztók által fontosnak ítélt információt. Az európai szabványosított információs adatlap tartalmának és megjelenésének magában kell foglalnia az összes tagállamban elvégzett fogyasztói tesztelések során megállapított, szükséges javításokat. Módosítani kell az adatlap szerkezetét (különösen az információs elemek sorrendjét), felhasználóbarátabbá kell tenni a megfogalmazást, olyan szakaszokat, mint például a „névleges kamatláb” és a „teljeshiteldíj-mutató”, össze kell vonni, és olyan új szakaszokkal kell kiegészíteni, mint a „külső panaszkezelő szerv” és a „kockázatok és figyelmeztetések”.

törölve

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22) A fogyasztónak mindezeken túl további segítségre lehet szüksége annak eldöntéséhez, hogy a kínált termékek közül melyik hitelmegállapodás a legmegfelelőbb az igényei és pénzügyi helyzete szempontjából. A hitelezőknek, és ha az ügylet hitelközvetítőn keresztül zajlik, a hitelközvetítőknek biztosítaniuk kell ezt a segítséget az általuk a fogyasztónak kínált hiteltermékekkel kapcsolatban. A fontos információkat, továbbá az ajánlott termékek alapvető jellemzőit ezért személyre szabottan kell a fogyasztónak elmagyarázni, oly módon, hogy a fogyasztó számára érthető legyen, hogy e termékek milyen hatással lehetnek gazdasági helyzetére. A tagállamok meghatározhatják, hogy az ilyen magyarázatot mikor és milyen mértékben kell megadni a fogyasztónak, figyelembe véve a hitelajánlás sajátos körülményeit, a fogyasztó segítség iránti igényét és az egyedi hiteltermékek jellegét.

(22) A fogyasztónak mindezeken túl további segítségre lehet szüksége annak eldöntéséhez, hogy a kínált termékek közül melyik hitelmegállapodás a legmegfelelőbb az igényei és pénzügyi helyzete szempontjából. A hitelezőknek, és ha az ügylet hitelközvetítőn keresztül zajlik, a hitelközvetítőknek biztosítaniuk kell ezt a segítséget az általuk a fogyasztónak kínált hiteltermékekkel kapcsolatban, ismertetve az érdemleges információkat, többek között a fogyasztónak személyre szabottan kínált termékek alapvető jellemzőit, oly módon, hogy a fogyasztó számára érthető legyen, hogy e termékek milyen hatással lehetnek gazdasági helyzetére. A tagállamok meghatározhatják, hogy az ilyen magyarázatot mikor és milyen mértékben kell megadni a fogyasztónak, figyelembe véve a hitelajánlás sajátos körülményeit, a fogyasztó segítség iránti igényét és az egyedi hiteltermékek jellegét. E magyarázatok és a személyre szabott tájékoztatás nem feltétlenül képeznek személyre szabott ajánlást.

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23) A belső piac megteremtésének és működésének előmozdítása, valamint az Unió egész területén a magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása érdekében szükséges az Unió egész területén biztosítani a teljeshiteldíj-mutatóra vonatkozó információk összehasonlíthatóságát. A hitel fogyasztó által viselt teljes költsége minden olyan költséget magában foglal, amelyet a fogyasztónak a hitelmegállapodással kapcsolatosan meg kell fizetnie, a közjegyzői költségeket kivéve. Magában kell tehát foglalnia a kamatot, a jutalékokat, az adókat, a hitelközvetítői díjat és bármely egyéb díjat, valamint a biztosítás vagy egyéb járulékos termékek költségét, ha ezek kötelezőek a hitel meghirdetett feltételek melletti megszerzéséhez. Mivel a teljeshiteldíj-mutató a szerződéskötést megelőző szakaszban csak példával jelezhető, az ilyen példának reprezentatívnak kell lennie. Ezért ennek meg kell felelnie például az adott hitelmegállapodás-típus alapján nyújtott hitel átlagos futamidejének és teljes összegének. Tekintettel a teljeshiteldíj-mutató kiszámításának összetettségére (például a változó kamatlábon vagy nem standard törlesztésen alapuló hitelek esetében), és a termékinnovációval való lépéstartás érdekében technikai szabályozási standardokat lehetne alkalmazni a teljeshiteldíj-mutató kiszámítási módszerének módosítására vagy részletezésére. A fogyasztók általi megértés és összehasonlítás megkönnyítése érdekében a teljeshiteldíj-mutató ezen irányelvben szereplő fogalmának és a kiszámításához használt módszernek egyeznie kell a 2008/48/EK irányelvben lévővel. A 2008/48/EK irányelv egy esetleges későbbi módosítása esetén azonban a fogalommeghatározások és módszerek a jövőben eltérhetnek. A tagállamok szabadon fenntarthatnak vagy bevezethetnek a hitelkamatláb hitelező általi egyoldalú megváltoztatására vonatkozó tilalmat.

(23) A belső piac megteremtésének és működésének előmozdítása, valamint az Unió egész területén a magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása érdekében szükséges az Unió egész területén egységesen biztosítani a teljeshiteldíj-mutatóra vonatkozó információk összehasonlíthatóságát. A hitel fogyasztó által viselt teljes költsége minden olyan költséget magában foglal, amelyet a fogyasztónak a hitelmegállapodással kapcsolatosan meg kell fizetnie, kivéve a nyilvántartásba vétel díját és a közjegyzői költségeket. Magában kell tehát foglalnia a kamatot, a jutalékokat, az adókat, a hitelközvetítői díjat és bármely egyéb díjat, valamint a biztosítás, az ingatlan értékbecslése vagy egyéb járulékos termékek költségét, ha ezek kötelezőek a hitel meghirdetett feltételek melletti megszerzéséhez. Mivel a teljeshiteldíj-mutató a szerződéskötést megelőző szakaszban csak példával jelezhető, az ilyen példának reprezentatívnak kell lennie. Ezért ennek meg kell felelnie például az adott hitelmegállapodás-típus alapján nyújtott hitel átlagos futamidejének és teljes összegének. Tekintettel a teljeshiteldíj-mutató kiszámításának összetettségére (például a változó kamatlábon vagy nem standard törlesztésen alapuló hitelek esetében), és a termékinnovációval való lépéstartás érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat lehetne használni az észrevételek módosítására vagy a feltételezések frissítésére. A fogyasztók általi megértés és összehasonlítás megkönnyítése érdekében a teljeshiteldíj-mutató ezen irányelvben szereplő fogalmának és a kiszámításához használt módszernek a lehető legközelebb kell állnia a 2008/48/EK irányelvben foglalt módszerhez. A 2008/48/EK irányelv egy esetleges későbbi módosítása esetén azonban a fogalommeghatározások és módszerek a jövőben eltérhetnek. A tagállamok szabadon fenntarthatnak vagy bevezethetnek a hitelkamatláb hitelező általi egyoldalú megváltoztatására vonatkozó tilalmat.

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24) A hitelképességi vizsgálatnak minden szükséges tényezőt figyelembe kell vennie, amely befolyásolhatja a fogyasztó azon képességét, hogy a hitel futamideje alatt törlesszen, beleértve, de nem kizárólagosan a fogyasztó jövedelmét, rendszeres kiadásait, hitelpontozását, hiteltörténetét, a kamatláb kiigazítása esetén az alkalmazkodási képességét, és egyéb meglévő hitelkötelezettségeket. Kiegészítő rendelkezésekre lehet szükség a hitelképességi vizsgálat során figyelembe vehető különböző elemek további részletezése céljából. A tagállamok iránymutatást bocsáthatnak ki a fogyasztó hitelképességének vizsgálata során alkalmazandó módszerekről és kritériumokról, például a hitelfedezeti rátára vagy a hitel/jövedelem arányra vonatkozó felső korlátok megállapítása révén.

(24) Alapvető fontosságú, hogy a hitelmegállapodás megkötése előtt értékeljék és ellenőrizzék a fogyasztó képességét és hajlandóságát a hitel visszafizetése tekintetében. A hitelképességi vizsgálatnak minden szükséges érdemleges tényezőt figyelembe kell vennie a hitel teljes futamidejére kiterjedően. A fogyasztó törlesztési képességének, valamint a hitel teljes egészében történő visszafizetésére való alkalmasságának vizsgálata során különösen figyelembe kell venni a negatív amortizáció, illetve a törzshitel vagy a kamatok átütemezett törlesztése miatt a jövőben esedékessé váló többletkifizetéseket is, nem vehető azonban figyelembe az ingatlan semmiféle becsült értéknövekedése, kivéve, ha a hitelmegállapodás célja ingatlantulajdon építése vagy felújítása, és ez esetben azt az egyéb kiadások és adósságok, valamint a megtakarítások és a vagyoni érték fényében kell tekintetbe venni. Ésszerűen mérlegelni kell a jövőbeli fejleményeket, például a jövedelem csökkenését abban az esetben, ha a tartozás lejárata átnyúlik a nyugdíjazási időszakba, vagy adott esetben a kamatláb növekedését vagy az átváltási ráta negatív változását. A tagállamok kiegészítő iránymutatást bocsáthatnak ki a fogyasztó hitelképességének vizsgálata során alkalmazandó fent nevezett, vagy azokat kiegészítő kritériumokról és módszerekről, például a hitelfedezeti rátára vagy a hitel/jövedelem arányra vonatkozó felső korlátok megállapítása révén. A hitelező azon döntésének, hogy megadja-e a hitelt, összhangban kell állnia a hitelképesség megállapítására irányuló vizsgálat eredményével. A pozitív eredményű hitelképességi vizsgálat azonban nem jelent a hitelező számára hitelnyújtási kötelezettséget.

Módosítás  27

Irányelvre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25) A negatív hitelképességi vizsgálatnak azt kell jeleznie a hitelező számára, hogy a fogyasztó nem engedheti meg magának a hitelt és következésképpen a hitelező nem hagyhatja jóvá a hitelt. Az ilyen negatív eredmény számos okból eredhet, beleértve, de nem kizárólag valamely adatbázis lekérdezését vagy a negatív hitelpontozást. A pozitív hitelképességi vizsgálat nem jelent a hitelező számára hitelnyújtási kötelezettséget.

törölve

Módosítás  28

Irányelvre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26) A fogyasztóknak a hitelképességi vizsgálat megkönnyítése érdekében biztosítaniuk kell a hitelező vagy hitelközvetítő számára a pénzügyi helyzetükre és személyes körülményeikre vonatkozó minden rendelkezésre álló lényeges információt. A fogyasztó azonban nem büntethető, ha nincs lehetősége bizonyos információk, vagy a pénzügyi helyzetének jövőbeli alakulására vonatkozó értékelés megadására. Olyan helyzetekben, amikor a fogyasztók tudatosan hiányos vagy helytelen információkat adnak meg, a tagállamoknak lehetőséget kell adni a megfelelő szankciók megállapítására.

(26) A hitelezők a Pénzügyi Stabilitási Tanács ajánlásaival összhangban kötelezik a fogyasztókat, hogy a hitelképességi vizsgálat megkönnyítése érdekében érdemleges tájékoztatást szolgáltassanak jövedelmükről és pénzügyi helyzetükről – mivel ennek elmulasztása a hitelkérelmük elutasítását vonja maga után –, és a hitelezőnek a hitel megadása előtt megfelelően ellenőriznie kell a megadott információk helytállóságát. Olyan helyzetekben, amikor a fogyasztók tudatosan hiányos vagy helytelen információkat adnak meg, a tagállamoknak lehetőséget kell adni a megfelelő szankciók megállapítására.

Módosítás  29

Irányelvre irányuló javaslat

26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26a) A Pénzügyi Stabilitási Tanács elveket dolgozott ki annak biztosítása érdekében, hogy a lakóingatlanok értéke megfelelően kerüljön felbecsülésre. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a hitelezők az ingatlanok értékét ezekkel az elvekkel vagy más nemzetközileg elfogadott szabványokkal összhangban állapítsák meg, és hogy nyilvántartás álljon rendelkezésre a kellő szakmai hozzáértéssel bíró értékbecslőkről. Lehetővé kell tenni, hogy ezt a nyilvántartást egy megfelelő szakmai egyesület működtesse.

Módosítás  30

Irányelvre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27) Egy hiteladatbázis lekérdezése hasznos a hitelképesség vizsgálata során. Néhány tagállam előírja, hogy a hitelező a vonatkozó adatbázisban végzett keresés alapján értékelje a fogyasztó hitelképességét. A hitelezők számára lehetővé kell tenni, hogy a hitel futamideje alatt is lekérdezhessék a hiteladatbázist a nemteljesítési potenciál megállapítása és értékelése érdekében. Abban az esetben, ha a nemteljesítési potenciál nyilvánvaló vagy objektív módon bizonyított, a hitelezőnek fel kell vennie a kapcsolatot a fogyasztóval a nemteljesítés lehetőségének elkerülésére szolgáló különböző lehetőségek – például a hitel újraütemezése – megvitatása céljából. A hitelező semmiképp sem veheti fontolóra a hitel visszavonását, amíg a fogyasztóval együtt fel nem tárta a nemteljesítés elkerülésére szolgáló összes lehetséges alternatívát. A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a hitelezőknek a hiteladatbázis lekérdezése előtt tájékoztatniuk kell a fogyasztókat a lekérdezésről, és a fogyasztók számára biztosítani kell az ilyen hiteladatbázisban róluk tárolt információkhoz való hozzáférés jogát, annak érdekében, hogy az ott feldolgozott, őket érintő személyes adatokat szükség esetén helyesbítsék, töröljék vagy blokkolják, ha azok nem pontosak vagy jogtalanul lettek feldolgozva.

(27) Egy hiteladatbázis lekérdezése hasznos a hitelképesség vizsgálata során. Néhány tagállam előírja, hogy a hitelező a vonatkozó adatbázisban végzett keresés alapján értékelje a fogyasztó hitelképességét. A hitelezők számára lehetővé kell tenni, hogy a hitel futamideje alatt is lekérdezhessék a hiteladatbázist a nemteljesítési potenciál megállapítása és értékelése érdekében. A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a hitelezőknek a hiteladatbázis lekérdezése előtt tájékoztatniuk kell a fogyasztókat a lekérdezésről, és a fogyasztók számára biztosítani kell az ilyen hiteladatbázisban róluk tárolt információkhoz való hozzáférés jogát, annak érdekében, hogy az ott feldolgozott, őket érintő személyes adatokat szükség esetén helyesbítsék, töröljék vagy blokkolják, ha azok nem pontosak vagy jogtalanul lettek feldolgozva.

Módosítás  31

Irányelvre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28) A hitelezők közötti verseny bármilyen torzulásának megakadályozása érdekében biztosítani kell, hogy a hitelezők (beleértve a hitelintézeteket és a lakóingatlanokhoz kapcsolódóan hitelmegállapodást nyújtó nem-hitelintézeteket) megkülönböztetéstől mentes feltételek mellett férjenek hozzá a fogyasztókat érintő összes magán- vagy állami adatbázishoz. E feltételek ezért nem tartalmazhatnak hitelintézetként való bejegyzésre vonatkozó követelményt. A hozzáférési feltételek, mint például a hozzáférés költsége vagy az a követelmény, hogy az információkéréseknek hitelkérelmen kell alapulniuk, továbbra is alkalmazandók. A tagállamok szabadon meghatározhatják, hogy joghatóságukon belül a hitelközvetítők hozzáférhetnek-e az említett adatbázisokhoz,

törölve

Módosítás  32

Irányelvre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29) Amennyiben a hiteligénylést adatbázisba való betekintés révén szerzett adatok, vagy az adatok adatbázisbeli hiánya alapján utasítják vissza, a hitelező a fogyasztót tájékoztatja erről, a szóban forgó adatbázis nevéről és minden egyéb, a 95/46/EK irányelv által előírt elemről, annak érdekében, hogy a fogyasztó gyakorolhassa hozzáférési jogát, és szükség esetén helyesbíthesse, törölhesse vagy blokkolhassa a rá vonatkozó, az adatbázisban feldolgozott személyes adatokat. Ha a hiteligénylés visszautasítására vonatkozó döntés automatizált döntésen vagy például pontozásos hitelbírálati rendszerhez hasonló szisztematikus módszeren alapul, a hitelező tájékoztatja erről a fogyasztót és elmagyarázza a döntés során alkalmazott logikát, valamint ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyek alapján a fogyasztó kérheti az automatizált döntés manuális felülvizsgálatát. A hitelező azonban nem kötelezhető ilyen tájékoztatás megadására abban az esetben, ha ezt egyéb, például a pénzmosásról vagy a terrorizmus finanszírozásáról szóló uniós jogszabályok tiltják. Nem adható ilyen tájékoztatás akkor sem, ha ez a közrend vagy a közbiztonság – például bűncselekmények megelőzése, kivizsgálása, felderítése vagy büntetőeljárás lefolytatása – céljaival ellentétesnek bizonyul.

(29) Amennyiben a hiteligénylést adatbázisba való betekintés révén szerzett adatok, vagy az adatok adatbázisbeli hiánya alapján utasítják vissza, a hitelező a fogyasztót tájékoztatja erről, a szóban forgó adatbázis nevéről és minden egyéb, a 95/46/EK irányelv által előírt elemről, annak érdekében, hogy a fogyasztó gyakorolhassa hozzáférési jogát, és szükség esetén helyesbíthesse, törölhesse vagy blokkolhassa a rá vonatkozó, az adatbázisban feldolgozott személyes adatokat. A hitelező azonban nem kötelezhető ilyen tájékoztatás megadására abban az esetben, ha ezt egyéb, például a pénzmosásról vagy a terrorizmus finanszírozásáról szóló uniós jogszabályok tiltják. Nem adható ilyen tájékoztatás akkor sem, ha ez a közrend vagy a közbiztonság – például bűncselekmények megelőzése, kivizsgálása, felderítése vagy büntetőeljárás lefolytatása – céljaival ellentétesnek bizonyul.

Módosítás  33

Irányelvre irányuló javaslat

30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(30a) A hitelezők közötti verseny bármilyen torzulásának megakadályozása érdekében biztosítani kell, hogy a hitelezők (beleértve a hitelintézeteket és a lakóingatlanokhoz kapcsolódóan hitelmegállapodást nyújtó nem-hitelintézeteket) megkülönböztetéstől mentes feltételek mellett férjenek hozzá a fogyasztókat érintő összes magán- vagy állami adatbázishoz. E feltételek ezért nem tartalmazhatnak hitelintézetként való bejegyzésre vonatkozó követelményt. A hozzáférési feltételek, mint például a hozzáférés költsége vagy az a követelmény, hogy az információkéréseknek hitelkérelmen kell alapulniuk, továbbra is alkalmazandók. A tagállamok szabad meghatározására kell bízni, hogy joghatóságukon belül a hitelközvetítők hozzáférhetnek-e az említett adatbázisokhoz.

Módosítás  34

Irányelvre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31) Ahhoz, hogy megérthessék a szolgáltatás természetét, fel kell hívni a fogyasztók figyelmét arra, hogy mit jelent az adott fogyasztó igényeinek és pénzügyi helyzetének megfelelő hitelmegállapodásra vonatkozó személyre szabott ajánlás („tanács”), és azt mikor nyújtják és mikor nem. A tanácsadást nyújtóknak általános előírásokat kell betartaniuk annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztó számára az igényeinek és körülményeinek megfelelő termékválasztékot kínáljanak. A szolgáltatásnak a piacon elérhető termékek tisztességes és kellően széles körű elemzésén, valamint a fogyasztó pénzügyi helyzetének, preferenciáinak és céljainak részletes vizsgálatán kell alapulnia. Ezt az értékelést naprakész információkra és a fogyasztónak a hitel futamideje alatti körülményeire vonatkozó ésszerű feltételezésekre kell alapozni. A tagállamok részletezhetik, hogy egy adott termék fogyasztó számára való alkalmasságát hogyan kell felmérni a tanácsadás keretében.

(31) A személyre szabott ajánlás formájában történő tanácsadás nyújtása különálló tevékenység, amelyet a hitelnyújtás vagy hitelközvetítés egyéb vonatkozásaival össze lehet –­ de nem kell – kapcsolni. Ahhoz, hogy megérthessék a szolgáltatás természetét, fel kell hívni a fogyasztók figyelmét arra, hogy mikor nyújtanak számukra tanácsot és mikor nem. A tanácsadást nyújtóknak bizonyos előírásokat kell betartaniuk annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztó számára az igényeinek és körülményeinek megfelelő termékeket kínáljanak. A tanácsadóknak azt is tudatniuk kell, hogy tanácsukat a piacon jelen levő termékek széles skálájáról nyújtják-e, avagy a tanácsadás csupán egy bizonyos hitelező vagy hitelközvetítő termékkínálatára vonatkozik. A tanácsadóknak módot kell adni bizonyos szűk piaci szegmensekre való szakosodásra – például az áthidaló finanszírozásról és meghatározott réspiaci termékek széles skálájáról nyújtott tanácsadásra –, amennyiben ezt a fogyasztó számára egyértelművé teszik. Amennyiben tanácsadásra sor kerül, úgy annak a fogyasztó pénzügyi helyzetének, preferenciáinak és céljainak ismeretéhez és megértéséhez kell igazodnia, ezt pedig naprakész információkra és a fogyasztónak a hitel futamideje alatti körülményeire vonatkozó ésszerű feltételezésekre kell alapozni A tagállamok részletezhetik, hogy egy adott termék fogyasztó számára való alkalmasságát hogyan kell felmérni a tanácsadási szolgáltatás nyújtása keretében.

Módosítás  35

Irányelvre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32) Az egységes piaci verseny és az uniós polgárok szabad mozgásának előmozdításában fontos szerepet játszhat a fogyasztó azon lehetősége, hogy hitelét a hitelmegállapodás lejárta előtt visszafizesse. Mindazonáltal lényeges eltérések léteznek azon nemzeti elvek és feltételek között, amelyek alapján a fogyasztók képesek a visszafizetésre, és azon feltételek között, amelyek alapján megvalósulhat a lejárat előtti visszafizetés. Elismerve a jelzálog-finanszírozási mechanizmusok sokféleségét és az elérhető termékek választékát, a hitel lejárat előtti visszafizetése tekintetében alapvető szükség van bizonyos uniós szintű előírásokra annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztóknak lehetőségük legyen kötelezettségeik teljesítésére a hitelmegállapodásban egyeztetett időpont előtt, és hogy magabiztosan nézzenek körül az igényeiknek legmegfelelőbb termékek után. A tagállamoknak ezért – jogszabállyal vagy szerződési feltételek révén – biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztóknak jogszabályban vagy szerződésben biztosított joguk legyen a lejárat előtti visszafizetésre; mindazonáltal a tagállamok számára lehetővé kell tenni az ilyen jog gyakorlására vonatkozó feltételek meghatározását. Ezen feltételek közé tartozhatnak a jog gyakorlására vonatkozó időbeli korlátozások, a hitelkamatláb típusától – rögzített vagy változó – függően eltérő kezelés, korlátozások azon körülmények tekintetében, amelyek között a jog gyakorolható. A tagállamok rendelkezhetnek arról is, hogy a hitelező jogosult legyen a hitel lejárat előtti visszafizetéséhez közvetlenül kapcsolódó költségek méltányos és objektívan indokolt kompenzálására. Minden esetben, ha a lejárat előtti visszafizetés olyan időszakba esik, amelyben a hitelkamatláb rögzített, a jog gyakorlásának feltételéül lehet szabni a fogyasztó részéről különös érdek meglétét. Ilyen különös érdek merülhet fel például válás vagy a munkahely elvesztése esetén. Ha valamely tagállam ilyen feltételek megállapítása mellett dönt, ezek nem tehetik a fogyasztó számára túlzottan nehézzé vagy megterhelővé a jog gyakorlását.

(32) A Pénzügyi Stabilitási Tanács ajánlásaival összhangban – tekintettel a lakóingatlanhoz kapcsolódó számos kölcsön hosszú távú természetére – bizonyos rugalmasságra van szükség a hitelmegállapodás futamideje alatt annak érdekében, hogy mind a hitelezők, mind pedig a fogyasztók módjában álljon a tartozás időszakában keletkező kockázatok és változó körülmények kezelése. A fogyasztóknak ezért rendelkezniük kell azzal a joggal, hogy a hitelmegállapodást annak lejárta előtt egészében vagy részben visszafizessék, ez a lehetőség ugyanis ösztönzi a felelősségteljes hitelfelvételt és ennélfogva a pénzügyi stabilitást, valamint az egységes piacon folyó versenyt. A hitelezőknek azonban jogosultságot kell biztosítani a hitel lejárat előtti visszafizetéséhez közvetlenül kapcsolódó költségek méltányos és objektívan indokolt kompenzálására, tekintetbe véve az ezáltal a hitelező javát szolgáló mindennemű megtakarításokat is.. Az ilyen kompenzáció fedezhető a hitel lejárat előtti visszafizetését végrehajtó fogyasztó által a lehetséges költségek ellenében fizetendő különdíj formájában, avagy beépíthető a hitelmegállapodás összkiadásai közé. A tagállamoknak lehetőséget kell adni annak biztosítására, hogy az indokolt költségek ne haladják meg a piac hatékonyságával összeegyeztethető szintet. Amennyiben a lejárat előtti visszafizetés olyan időszakba esik, amelyben a hitelkamatláb rögzített, a jog gyakorlásának feltételéül lehet szabni a fogyasztó részéről fennálló, a tagállam által pontosan meghatározott különös érdek meglétét. Ilyen különös érdek merülhet fel például válás vagy a munkahely elvesztése esetén. Ha valamely tagállam ilyen feltételek megállapítása mellett dönt, ezek nem tehetik a fogyasztó számára túlzottan nehézzé vagy megterhelővé a jog gyakorlását. Ezért bizonyos feltételek mellett a rugalmasságot biztosító rendelkezéseket is elő kell írni arra az esetre, ha a hitelmegállapodás elszámolási alapja külföldi deviza, azzal a feltétellel, hogy a hitelezőnek ezúttal is jogosultnak kell lennie az irányelv előírásai szerint a fogyasztókat megillető jogok gyakorlásával közvetlenül összefüggő lehetséges költségeinek méltányos és objektívan indokolt kompenzálására.

Módosítás  36

Irányelvre irányuló javaslat

32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(32a) Fontos annak biztosítása is, hogy megfelelő átláthatóság álljon fenn, így a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében tett kötelezettségvállalások természete egyértelmű legyen. A tagállamoknak ezért a rugalmasságot biztosító keretrendszert kell kidolgozniuk, például a tartozás fedezetéül szolgáló ingatlannal egyenértékű helyettesítő ingatlanfedezet elfogadása révén. Ezeknek az intézkedéseknek lehetővé kell tenniük a hitelezők számára, hogy egy másik tagállamban található ingatlant fogadjanak el helyettesítő jelzálogfedezetül, amennyiben azt a másodlagos értékpapírpiacokon értékesített pénzügyi eszközökben történő összevonás céljaira egyenértékűnek tekintik.

Módosítás  37

Irányelvre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34) A hitelközvetítőket nyilvántartásba kell venni annak a tagállamnak az illetékes hatóságánál, amelyben lakóhelyük vagy székhelyük található, feltéve hogy a szaktudásra, a jó hírnévre és a szakmai kártérítési fedezetre vonatkozó szigorú szakmai követelményeknek megfelelően engedélyezték őket. A hitelközvetítők iránti fogyasztói bizalom előmozdítása céljából a tagállamok biztosítják, hogy az engedélyezett hitelközvetítők a székhely szerinti tagállamuk illetékes hatóságának folyamatos és alapos felügyelete alatt álljanak. Ezek a követelmények legalább az intézmény szintjén alkalmazandók; a tagállamok azonban rögzíthetik, hogy az ilyen engedélyezési és azt követő nyilvántartásba-vételi követelmények a hitelközvetítőn belüli egyes alkalmazottakra is alkalmazandók-e.

(34) A hitelközvetítőket engedélyezni és felügyelni kell annak biztosítása érdekében, hogy megfelelnek a szaktudásra, a jó hírnévre és a szakmai kártérítési fedezetre vonatkozó szigorú szakmai követelményeknek. Az engedélyezett hitelközvetítőket nyilvántartásba is kell venni. Ezek a követelmények legalább az intézmény szintjén alkalmazandók; a tagállamok azonban rögzíthetik, hogy az ilyen engedélyezési és azt követő nyilvántartásba-vételi követelmények a hitelközvetítőn belüli egyes alkalmazottakra is alkalmazandók-e. A hitelközvetítők számára ezen kívül lehetővé kell tenni a nevükben és felelősségükre cselekvő képviselők kijelölését, és az ilyen kijelölt képviselőkre vonatkozó szabályozási minimumkövetelményeket ezen irányelvben elő kell írni.

Módosítás  38

Irányelvre irányuló javaslat

35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(35a) A hitelközvetítők azon lehetőségének elősegítése érdekében, hogy szolgáltatásaikat határokon átnyúlóan nyújtsák, az illetékes hatóságok közötti együttműködés, információcsere és vitarendezés céljából a hitelközvetítők engedélyezéséért és felügyeletéért felelős illetékes hatóságok ugyanazok, amelyek az EBH felügyelete alatt járnak el – az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló, 2010. november 24-i 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke (2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően –, vagy más nemzeti hatóságok, amelyek feladata a fent nevezett illetékes hatóságokkal való együttműködés.

Módosítás  39

Irányelvre irányuló javaslat

39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(39) A lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelpiac fejleményeinek, vagy a hiteltermékek fejlődésének, valamint az olyan gazdasági fejleményeknek, mint az infláció figyelembevétele érdekében, és az ebben az irányelvben foglalt bizonyos követelmények alkalmazásával kapcsolatos további magyarázatok biztosítása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. A Bizottság mindenekelőtt felhatalmazást kap olyan felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására, amelyeknek céljai a következők: a hitelezők személyzetére és a hitelközvetítőkre alkalmazandó szakmai követelmények részletezése, a fogyasztó hitelképességének vizsgálata során, valamint annak biztosítása során felhasználandó kritériumok meghatározása, hogy a hiteltermékek a fogyasztó számára alkalmasak legyenek, és az olyan kulcsfogalmak, mint a „nemteljesítés” további összehangolása, valamint a hiteladatbázisokra alkalmazandó nyilvántartási kritériumok és feldolgozási feltételek meghatározása.

(39) A következetes összehangolás biztosítása és a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelpiac fejleményeinek, a hiteltermékek fejlődésének vagy a gazdasági körülmények alakulásának figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell jogosítani felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak az Európai Unióról szóló szerződés 290. cikkével összhangban történő elfogadására. A Bizottságot különösen fel kell jogosítani felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására az európai szabványosított információs adatlap tartalmának és formátumának kiegészítése és frissítése, az észrevételek módosítása,valamint a teljeshiteldíj-mutató kiszámításakor használt feltételezések frissítése tekintetében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és megfogalmazása során biztosítania kell, hogy a megfelelő dokumentumokat egyidejűleg, kellő időben és megfelelő módon eljuttassák az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz is.

Módosítás  40

Irányelvre irányuló javaslat

40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(40) A lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelek piacán a fejlemények – többek között az elérhető termékválaszték – figyelembevétele érdekében a Bizottság felhatalmazást kap az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a következők módosítása céljából: a reklámokba foglalandó szabványos tájékoztatási elemek tartalma, az európai szabványosított információs adatlap tartalma és formátuma, a hitelközvetítők által közzéteendő információk tartalma, a teljeshiteldíj-mutató kiszámításához használt képlet és feltételezések, valamint a fogyasztó hitelképesség-vizsgálata során figyelembe veendő kritériumok.

törölve

Módosítás  41

Irányelvre irányuló javaslat

41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(41) Az olyan gazdasági fejlemények, mint az infláció, valamint a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások piaca fejleményeinek figyelembevétele érdekében a Bizottság felhatalmazást kap a hitelközvetítők tekintetében a szakmai felelősségbiztosítás vagy hasonló biztosíték minimális monetáris összegének szabályozástechnikai standardok elfogadása révén történő megállapítására.

törölve

Módosítás  42

Irányelvre irányuló javaslat

42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(42) A hitelközvetítők azon lehetőségének elősegítése érdekében, hogy szolgáltatásaikat határokon átnyúlóan nyújtsák, az illetékes hatóságok közötti együttműködés, információcsere és vitarendezés céljából a hitelközvetítők engedélyezéséért és felügyeletéért felelős illetékes hatóságok ugyanazok, amelyek az EBH felügyelete alatt járnak el, az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló, 2010. november 24-i 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke (2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően.

törölve

Módosítás  43

Irányelvre irányuló javaslat

43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(43) Az Európai Parlament és a Tanács az értesítés dátumát követő két hónapon belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben. A nagy jelentőségű területek tekintetében lehetővé kell tenni ennek az időtartamnak az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére egy hónappal történő meghosszabbítását. Lehetővé kell tenni az Európai Parlament és a Tanács számára, hogy tájékoztassa a többi intézményt arról, ha nem szándékozik kifogást emelni.

(43) Az értesítés időpontját követően három hónapnak kell az Európai Parlament és a Tanács rendelkezésére állnia a felhatalmazáson alapuló jogi aktus kifogásolására. A nagy jelentőségű területek tekintetében lehetővé kell tenni ennek az időtartamnak az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére három hónappal történő meghosszabbítását. Lehetővé kell tenni az Európai Parlament és a Tanács számára, hogy tájékoztassa a többi intézményt arról, ha nem szándékozik kifogást emelni.

Módosítás  44

Irányelvre irányuló javaslat

44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(44) Ezen irányelv hatékony működését, valamint a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások területén magas szintű fogyasztóvédelmet biztosító belső piac létrehozásában elért előrehaladást felül kell majd vizsgálni. A Bizottság ezért az átültetés határidejétől számított öt év elteltével felülvizsgálja az irányelvet. A felülvizsgálat többek között tartalmazza a lakóingatlanokhoz kapcsolódóan hitelmegállapodást nyújtó nem-hitelintézetek piacán tapasztalt fejlődés elemzését és további intézkedések – többek között az ilyen nem-hitelintézetek útlevele – szükségességének értékelését, arra vonatkozó vizsgálatot, hogy a hitelmegállapodások szerződéskötést követő szakaszára tekintettel szükség van-e jogok és kötelezettségek bevezetésére, és annak értékelését, hogy a indokolt-e a hatály kiterjesztése a kisvállalkozásoknak nyújtott hitelekre.

(44) Ezen irányelv hatékony működését, valamint a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások területén magas szintű fogyasztóvédelmet biztosító belső piac létrehozásában elért előrehaladást felül kell majd vizsgálni. A Bizottság ezért az átültetés határidejétől számított öt év elteltével felülvizsgálja az irányelvet. A felülvizsgálat részét képezi többek között az ezen irányelvnek való megfeleléssel és az irányelv hatásaival foglalkozó vizsgálat, a nem hitelintézetek által nyújtott hitelmegállapodásokra vonatkozó elemzés, valamint értékelés arról, hogy szükség van-e további intézkedésekre – például a nem hitelintézetek számára kibocsátandó „útlevélre” –, és annak megállapítása, hogy az irányelv hatálya továbbra is megfelelő-e, illetve hogy a lakóingatlan fedezetével biztosított hitelmegállapodások nyomon követéséhez szükség van-e kiegészítő intézkedésekre.

Módosítás  45

Irányelvre irányuló javaslat

46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(46) A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás 34. pontjával összhangban a tagállamokat ösztönzik arra, hogy – a maguk számára és az Unió érdekében – készítsék el saját táblázataikat, amelyekben a lehető legpontosabban bemutatják az irányelv és az azt átültető intézkedések közötti megfelelést, és hogy e táblázatokat tegyék közzé,

(46) A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás 34. pontjával összhangban a tagállamnak táblázatokat kell készíteniük, amelyek bemutatják az irányelv és az azt átültető intézkedések közötti megfelelést, és e táblázatokat közzé kell tenniük,

Módosítás  46

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezen irányelv célja a tagállamok lakóingatlanokkal kapcsolatos fogyasztói hitelmegállapodásokat érintő, valamint a hitelközvetítőkre és hitelezőkre vonatkozó prudenciális és felügyeleti követelmények egyes szempontjait érintő törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek egyes aspektusaira vonatkozó keret létrehozása.

(1) Ezen irányelv keretet ír elő a tagállamok azon törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek egyes vonatkozásai, valamint az ezekhez járuló prudenciális és felügyeleti követelmények tekintetében, amelyek tárgyát jelzáloggal vagy egyéb módon biztosított hitelekre vonatkozó fogyasztói hitelmegállapodással összefüggésben fogyasztókkal kötött, lakóingatlannal kapcsolatos fogyasztói hitelmegállapodások képezik.

 

(2) Ezen irányelv megfelelően harmonizált uniós keretet hoz létre különösen azáltal, hogy közös és következetes uniós szabványt hoz létre a teljeshiteldíj-mutató kiszámítása tekintetében, rendelkezik a szerződéskötést megelőzően az európai szabványosított információs adatlapon (ESIS) nyújtandó szabványosított tájékoztatásról, és kötelezettséget ír elő a hitelmegállapodásokkal kapcsolatos hitelképességi vizsgálat elvégzésére vonatkozóan. Az irányelv hatálya alá eső egyéb területeken közös minimumszabványok kerete került létrehozásra.

 

Módosítás  47

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Ez az irányelv a következő hitelmegállapodásokra alkalmazandó:

(1) Ez az irányelv a következőkre alkalmazandó:

a) Olyan hitelmegállapodások, amelyek fedezete lakóingatlan-fedezetű jelzálog vagy a tagállamokban a lakóingatlanokra általánosan alkalmazott más hasonló biztosíték vagy a lakóingatlanokhoz kapcsolódó valamely jog.

a) Olyan hitelmegállapodások, amelyek fedezete lakóingatlan-fedezetű jelzálog vagy a tagállamokban a lakóingatlanokra általánosan alkalmazott más hasonló biztosíték vagy a lakóingatlanokhoz kapcsolódó valamely jog.

b) A földterület vagy meglévő vagy tervezett lakóépület tulajdonjogának megszerzését vagy fenntartását célzó hitelmegállapodások.

b) A földterület vagy meglévő vagy tervezett lakóépület tulajdonjogának megszerzését vagy fenntartását célzó hitelmegállapodások.

c) Valamely személy tulajdonában lévő vagy általa megszerezni kívánt lakóingatlan felújítását célzó hitelmegállapodások, amelyek nem tartoznak a 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá.

c) valamely fogyasztó tulajdonában lévő vagy általa megszerezni kívánt lakóingatlan felújítását célzó hitelmegállapodások.

 

(1a) Azok a tagállamok, amelyek a 2008/48/EK irányelvet már maradéktalanul alkalmazták az (1) bekezdés c) pontjának hatálya alá eső hitelmegállapodásokra, továbbra is alkalmazhatják a nevezett irányelvet azokra az ilyen hitelekre, amennyiben azok ..... -tól/-től* számított 5 éves időszakban nem esnek az (1) bekezdés a) pontjának hatálya alá.

 

Azok a tagállamok, amelyek ..... -a/-e* előtt olyan információs adatlapot vezettek be, amelyek a II. mellékletben előírt tájékoztatási kötelezettséggel legalább megegyező tájékoztatási kötelezettségeket írnak elő, a szerződéskötést megelőző tájékoztatásra vonatkozó 9a. cikk céljaira ..... -tól/-től* számított 5 éves időszakon belül továbbra is használhatják ezt az adatlapot.

(2) Ez az irányelv nem alkalmazandó az alábbiakra:

(2) Ez az irányelv nem alkalmazandó az alábbiakra:

a) Olyan hitelmegállapodások, amelyeket esetleg egy ingatlan értékesítéséből származó bevételből fizetnek vissza.

a) olyan hitelmegállapodások, amelyek szerint a hitelező átalányösszeget, rendszeres kifizetéseket teljesít vagy egyéb formában hitelt fizet ki lakóingatlan eladásából származó összeg vagy a lakóingatlanra vonatkozó jog ellenében; és a tagállamok által meghatározott egy vagy több életesemény bekövetkezéséig nem fogja kérni a hitel teljes visszafizetését, kivéve a szerződéses kötelezettségek olyan megsértése esetén, amely lehetővé teszi a hitelező számára a hitelmegállapodás felmondását;

b) Olyan hitelmegállapodások, amelyek esetében a munkaadó másodlagos tevékenységként nyújt munkavállalóinak hitelt, ha a hitelmegállapodást kamatmentesen vagy a piacon szokásos teljeshiteldíj-mutatóknál alacsonyabb díjakkal kínálja, és az a nyilvánosság számára általában nem hozzáférhető.

b) Olyan hitelmegállapodások, amelyek esetében a munkaadó másodlagos tevékenységként nyújt munkavállalóinak hitelt, ha a hitelmegállapodást kamatmentesen vagy a piacon szokásos teljeshiteldíj-mutatóknál alacsonyabb díjakkal kínálja, és az a nyilvánosság számára általában nem hozzáférhető;

 

ba) átütemezési hitelmegállapodások hat hónapot meg nem haladó időszakra kötött hitelmegállapodások esetén, amennyiben a halasztott visszafizetés hitelkamatlába nem haladja meg a szerződésben meghatározott kamatot, amennyiben a fogyasztó elfogadja, hogy mentesül ezen irányelv rendelkezései alól;

 

bb) hitelmegállapodások folyószámlahitelek formájában, amennyiben a fogyasztó elfogadja, hogy mentesül ezen irányelv rendelkezései alól;

 

bc) kamat- és díjmentes hitelmegállapodások, valamint olyan hitelmegállapodások, amelyeknek értelmében a fogyasztónak három hónapon belül és kizárólag jelentéktelen összegű díjakkal kell a hitelt visszafizetnie;

 

bd) olyan hitelmegállapodások, amelyek egy ügy bíróság vagy más hatóság előtti rendezésének következményei;

 

2a. A tagállamok:

 

a) a 2 millió euró összértéket meghaladó hitelmegállapodások esetében lemondhatnak a 7–9a. cikkekben, a 11. cikkben és a II. mellékletben foglalt rendelkezésekről,

 

b) dönthetnek úgy, hogy ezen irányelv cikkeinek egy része vagy egésze nem alkalmazandó az olyan hitelmegállapodásokra, amelyek esetében az ingatlan nem arra szolgál, hogy azt a fogyasztó vagy kapcsolt személy lakóhelyként birtokba vegye, amennyiben a fogyasztó elfogadja, hogy mentesül ezen irányelv rendelkezései aló,.

 

c) dönthetnek úgy, hogy ezen irányelv cikkeinek egy része vagy egésze nem alkalmazandó az olyan hitelmegállapodásokra, amelyek esetében a hitelt 12 hónapon belül kell visszafizetni, amennyiben a fogyasztó elfogadja, hogy mentesül ezen irányelv rendelkezései alól,

 

d) dönthetnek úgy, hogy az ezen irányelv egyetlen cikke sem vagy egyes cikkei nem alkalmazandók azokra a hitelmegállapodásokra, amelyek meglévő adósság díjmentes, halasztott törlesztésére vonatkoznak, amennyiben a fogyasztó elfogadja, hogy mentesül ezen irányelv rendelkezései alól.

 

(2b) A tagállamok kizárhatják az alábbiakat az irányelv hatálya alól, feltéve, hogy azzal egyenértékű keret került bevezetésre annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók időben és teljes tájékoztatást kapjanak a hitelmegállapodásokról:

 

a) olyan hitelmegállapodások, amelyek korlátozott közönségnek és az általános közérdeket szolgáló céllal jogszabályban foglalt kötelezettség szerint kamatmentesen vagy a piacon érvényes kamatlábaknál alacsonyabb kamatlábak mellett, vagy más, a piacon érvényes feltételekhez képest a fogyasztó számára kedvezőbb feltételek mellett, valamint a piacon érvényes kamatlábaknál nem magasabb kamatlábak mellett nyújtott kölcsönökhöz kapcsolódnak.

 

b) olyan hitelmegállapodások, amelyek esetében a hitelező a 2008/48/EK irányelv 2. cikkének (5) bekezdése értelmében vett szervezet.

 

______________

 

*HL: beillesztendő az irányelv hatálybalépésének dátuma.

Módosítás  48

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezen irányelv alkalmazásában a következő fogalommeghatározások alkalmazandók:

Ezen irányelv alkalmazásában a következő fogalommeghatározások alkalmazandók:

a) „fogyasztó”: a 2008/48/EK irányelv 3. cikkének a) pontjában meghatározott fogyasztó.

a) „fogyasztó”: a 2008/48/EK irányelv 3. cikkének a) pontjában meghatározott fogyasztó.

b) „hitelező”: olyan természetes vagy jogi személy, aki/amely szakmája, üzleti tevékenysége vagy foglalkozása gyakorlása során a 2. cikk értelmében hitelt nyújt vagy arra ígéretet tesz.

b) „hitelező”: olyan természetes vagy jogi személy, aki/amely szakmája, üzleti tevékenysége vagy foglalkozása gyakorlása során a 2. cikk értelmében hitelt nyújt vagy arra ígéretet tesz.

c) „hitelmegállapodás”: olyan megállapodás, amely alapján a hitelező közvetlenül vagy hitelközvetítő útján a fogyasztónak halasztott fizetés, kölcsön vagy más, ezekhez hasonló pénzügyi megoldás formájában a 2. cikk értelmében hitelt nyújt vagy annak nyújtására ígéretet tesz.

c) „hitelmegállapodás”: olyan megállapodás, amely alapján a hitelező közvetlenül vagy hitelközvetítő útján a fogyasztónak halasztott fizetés, kölcsön vagy más, ezekhez hasonló pénzügyi megoldás formájában a 2. cikk értelmében hitelt nyújt vagy annak nyújtására ígéretet tesz.

d) „járulékos szolgáltatás”: a hitelező vagy a hitelközvetítő által a fogyasztónak a hitelmegállapodáshoz kapcsolódóan nyújtott pénzügyi szolgáltatás.

d) „járulékos szolgáltatás”: a hitelező vagy a hitelközvetítő által a fogyasztónak a hitelmegállapodáshoz kapcsolódóan nyújtott szolgáltatás.

e) „hitelközvetítő”: olyan természetes vagy jogi személy, aki/amely nem hitelezőként jár el, azonban szakmája, üzleti tevékenysége vagy foglalkozása keretében – anyagi vagy egyéb, kölcsönösen elfogadott pénzügyi formát öltő – díj ellenében:

e) „hitelközvetítő”: olyan természetes vagy jogi személy, aki/amely nem hitelezőként vagy közjegyzőként jár el, azonban kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenységi körén belül – anyagi vagy egyéb kölcsönösen elfogadott pénzügyi formát öltő – díjazás ellenében:

i. fogyasztók számára a 2. cikk értelmében hitelmegállapodásokat kínál;

i. i. fogyasztók számára hitelmegállapodásokat kínál vagy ajánl;

ii. fogyasztók számára a 2. cikk értelmében vett hitelmegállapodások tekintetében az i. alpontban említettektől eltérő előkészítő munkával segítséget nyújt;

fogyasztók számára az i. alpontban említettektől eltérő hitelmegállapodások tekintetében előkészítő és/vagy ügyintézési munkával segítséget nyújt;

iii. a hitelező nevében fogyasztókkal a 2. cikk értelmében vett hitelmegállapodásokat köt.

iii. a hitelező nevében fogyasztókkal hitelmegállapodásokat köt; vagy

 

iiia. tanácsadási szolgáltatásokat nyújt.

f) „szerződéses hitelközvetítő”: olyan hitelközvetítő, aki kizárólag egy hitelező vagy egy csoport nevében és teljes felelőssége mellett jár el.

f) „szerződéses hitelközvetítő”: olyan hitelközvetítő, aki kizárólag egy vagy több hitelező vagy csoport nevében és teljes felelőssége mellett jár el.

g) „csoport”: ezen irányelv alkalmazásában olyan hitelezők, akik a 83/349/EGK irányelvben meghatározott összevont (konszolidált) éves beszámoló céljából összekapcsolódnak.

g) „csoport”: ezen irányelv alkalmazásában olyan hitelezők, akik a 83/349/EGK irányelvben meghatározott összevont (konszolidált) éves beszámoló céljából összekapcsolódnak.

h) „hitelintézet”: a 2006/48/EK irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott hitelintézet.

h) „hitelintézet”: a 2006/48/EK irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott hitelintézet.

i) „nem-hitelintézet”: olyan természetes vagy jogi személy, aki/amely szakmája, üzleti tevékenysége vagy foglalkozása gyakorlása során a 2. cikk értelmében hitelt nyújt vagy arra ígéretet tesz, de nem hitelintézet.

i) „nem-hitelintézet”: olyan hitelező, amely nem hitelintézet.

j) „személyzet”: a hitelező vagy a hitelközvetítő olyan alkalmazottai, akik kapcsolatban állnak a fogyasztókkal és akik az ezen irányelv hatálya alá tartozó tevékenységeket végzik.

j) „személyzet”:

 

i. a hitelező, a hitelközvetítő vagy kinevezett képviselője számára munkát végző bármelytermészetes személy, aki az irányelv hatálya alá eső tevékenységekben részt vesz vagy a fogyasztókkal kapcsolatban áll; vagy

 

ii. az i. pontban említett természetes személyeket közvetlenül kezelő és/vagy felügyelő bármely természetes személy.

k)a hitel fogyasztó által viselt teljes költsége”: a hitel fogyasztó által viselt teljes költsége a 2008/48/EK irányelv 3. cikkének g) pontjában meghatározottak szerint.

k) a hitel fogyasztó által viselt teljes költsége”: a hitel fogyasztó által viselt teljes költsége a 2008/48/EK irányelv 3. cikkének g) pontjában meghatározottak szerint, ideértve az ingatlan értékbecslését, de a jelzálog bejegyzési díjait vagy más hasonló biztosítékot;

l) „a fogyasztó által fizetendő teljes összeg”: a fogyasztó által fizetendő teljes összeg a 2008/48/EK irányelv 3. cikkének h) pontjában meghatározottak szerint.

l) „a fogyasztó által fizetendő teljes összeg”: a fogyasztó által fizetendő teljes összeg a 2008/48/EK irányelv 3. cikkének h) pontjában meghatározottak szerint.

m) „teljeshiteldíj-mutató”: a hitel fogyasztó által viselt teljes költsége a teljes hitelösszeg éves százalékában kifejezve, beleértve – adott esetben – a 12. cikk (2) bekezdésében említett költségeket.

m) „teljeshiteldíj-mutató”: a hitel fogyasztó által viselt teljes költsége a teljes hitelösszeg éves százalékában kifejezve, beleértve – adott esetben – a 12. cikk (2) bekezdésében említett költségeket.

n) „hitelkamatláb”: a 2008/48/EK irányelv 3. cikkének j) pontjában meghatározott hitelkamatláb.

n) „hitelkamatláb”: a 2008/48/EK irányelv 3. cikkének j) pontjában meghatározott hitelkamatláb.

o) „hitelképességi vizsgálat”: a fogyasztó azon képességének értékelése, hogy vissza tudja-e fizetni tartozását.

o) „hitelképességi vizsgálat”: annak értékelése, hogy milyen kilátás van a hitelmegállapodásból fakadó kötelezettségek teljesítésére.

p) „tartós adathordozó”: a 2008/48/EK irányelv 3. cikkének m) pontjában meghatározott tartós adathordozó.

p) „tartós adathordozó”: a 2008/48/EK irányelv 3. cikkének m) pontjában meghatározott tartós adathordozó.

q) „székhely szerinti tagállam”:

q) „székhely szerinti tagállam”:

i. ha a hitelező vagy a hitelközvetítő természetes személy, az a tagállam, ahol lakóhelye van, és ahol üzleti tevékenységét folytatja;

i. i. ha a hitelező vagy a hitelközvetítő természetes személy, az a tagállam, ahol központi irodája van;

ii. ha a hitelező vagy a hitelközvetítő jogi személy, az a tagállam, ahol a létesítő okirat szerinti székhelye található, vagy amennyiben a nemzeti jog alapján nincs létesítő okirat szerinti székhelye, az a tagállam, ahol központi irodája található.

ha a hitelező vagy a hitelközvetítő jogi személy, az a tagállam, ahol a létesítő okirat szerinti székhelye található, amennyiben a nemzeti jog alapján van létesítő okirat szerinti székhelye, ahol központi irodája található.

r) „fogadó tagállam”: az a tagállam, amelyben a hitelező vagy hitelközvetítő fiókteleppel rendelkezik vagy szolgáltatást nyújt.

r) „fogadó tagállam”: az a tagállam, amelyben a hitelező vagy hitelközvetítő fiókteleppel rendelkezik vagy szolgáltatást nyújt.

 

ra) „tanácsadási szolgáltatások”: személyre szabott ajánlások nyújtása egy fogyasztó számára a hitelmegállapodással kapcsolatos egy vagy több ügylet tekintetében, amely a hitel megadásától elkülönült tevékenységet alkot.

 

rb) „lakóingatlan”: olyan ingatlan, amelyet elsődlegesen lakáscéllal használnak;

 

rc) „értékbecslő”: olyan természetes vagy jogi személy, aki kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenysége során lakóingatlanok értékének, illetve olyan telkek értékének megállapítását végzi, amelyeken lakóingatlan áll vagy állhat.

 

rd) „árukapcsolás”: egy vagy több járulékos szolgáltatás kínálata a hitelmegállapodással egy csomagban, amennyiben a hitelmegállapodást külön nem teszik elérhetővé a fogyasztó számára.

 

re) „csomagban történő eladási gyakorlat”: egy vagy több járulékos szolgáltatás felkínálása a hitelmegállapodással egy csomagban, amennyiben a hitelmegállapodás a fogyasztó számára külön is rendelkezésre áll, de nem szükségszerűen azonos feltételek mellett, mint amelyeket a kapcsolódó szolgáltatásokkal egy csomagban kínált hitelmegállapodás tartalmaz.

 

rf) „teljes hitelösszeg”: egy hitelmegállapodás értelmében rendelkezésre bocsátott felső összeghatár vagy teljes összeg, függetlenül attól, hogy az a fogyasztónak vagy harmadik személynek kerül kifizetésre;

 

rg) „devizaalapú hitelek”: olyan hitelek, amelyek:

 

i. nyilvántartása olyan pénznemben történik, amely eltér attól a pénznemtől, amelyben a fogyasztó jövedelmét szerzi, vagy amelyben a hitel visszafizetéséhez felhasználandó vagyonát tartja; vagy

 

nyilvántartása olyan pénznemben történik, amely eltér a fogyasztó állandó lakhelye szerinti tagállam pénznemétől.

 

rh) „változó kamatozású hitel”: olyan hitelmegállapodás, amely szerint a megállapodás egészére vagy részére vonatkozó hitelkamatláb nem kizárólag a hitelmegállapodás megkötésekor kikötött és elfogadott rögzített százalék, és amely általában egy mögöttes index vagy referenciakamatláb mozgásán alapul, függetlenül attól, hogy az index alakulásának van-e alsó vagy felső értékhatára.

Módosítás  49

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok kijelölik az ezen irányelv végrehajtására felhatalmazott illetékes hatóságokat, és biztosítják, hogy a hatóságok rendelkezzenek a feladataik teljesítéséhez szükséges összes hatáskörrel.

(1) A tagállamok kijelölik az ezen irányelv végrehajtására és alkalmazására felhatalmazott illetékes nemzeti hatóságokat, és biztosítják, hogy a hatóságok rendelkezzenek a feladataik eredményes és hatékony teljesítéséhez szükséges összes vizsgálati és büntető hatáskörrel és erőforrással.

A tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelv 18., 19., 20. és 21. cikke végrehajtásának biztosítására illetékesnek kijelölt hatóságok az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendelet 4. cikke (2) bekezdésében foglalt illetékes hatóságok közül kerüljenek ki.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelv 18., 19., 19a., 20., 21., 22., 22a. és 23. cikke végrehajtásának biztosítására illetékesnek kijelölt hatóság:

 

i. az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében foglalt illetékes hatóságok egyike; vagy

 

ii. más nemzeti hatóságok azzal a feltétellel, hogy a nemzeti jogszabályok vagy közigazgatási rendelkezések előírják e hatóságok számára, hogy együttműködjenek az i. pontban említett hatóságokkal minden olyan esetben, amikor ezen irányelvből fakadóan feladataikat végzik.

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az illetékes hatóságok kijelöléséről, feltüntetve az egyes feladatoknak a különböző illetékes hatóságok közötti bárminemű felosztását.

(3) A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot és az EBH-t az illetékes hatóságok kijelöléséről, feltüntetve az egyes feladatoknak a különböző illetékes hatóságok közötti bárminemű felosztását. A Bizottság évente legalább egyszer közzéteszi az (1) bekezdésben említett illetékes hatóságok jegyzékét az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és azt honlapján is folyamatosan frissíti.

(2) Amennyiben a tagállam területén több illetékes hatóság van, úgy a tagállamok biztosítják ezen hatóságok szoros együttműködését annak érdekében, hogy azok mindegyike hatékonyan tudja végrehajtani saját feladatait.

(4) Amennyiben a tagállam területén egynél több illetékes hatóság van, úgy a tagállam biztosítja, hogy ezek a hatóságok olyan szorosan működjenek együtt egymással és az EBH-val, hogy megfelelő feladataikat hatékonyan tudják végrehajtani.

 

(5) A tagállamoknak a e hatóságoktól származó információk gyűjtésére és azok cseréjére irányuló eljárásokat kell bevezetniük, többek között a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról szóló 2010. november 24-i 1092/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1, valamint a makrogazdasági egyensúlytalanságok megelőzéséréről és kiigazításáról szóló 2011. november 24-i 1176/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet2 végrehajtása érdekében.

 

______________

 

HL L 331., 2010.12.15., 1. o.

 

2 HL L 306., 23.11.11, 25.o.

Módosítás  50

Irányelvre irányuló javaslat

1 a fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. fejezet

 

Pénzügyi ismeretterjesztés

 

4a. cikk

 

A fogyasztók pénzügyi ismereteinek gyarapítása

 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy intézkedések történjenek a fogyasztók pénzügyi ismereteinek gyarapítása érdekében a felelősségteljes hitelfelvétel és tartozáskezelés tekintetében, különösen a hitelmegállapodásokkal kapcsolatban.

 

(2) Minden első alkalommal vásárló fogyasztó számára világos, informatív dokumentumokat kell biztosítani, valamint tájékoztatást kell nyújtani a fogyasztói szervezetek és nemzeti felügyeleti szervek részéről rendelkezésre álló további segítségnyújtásról.

 

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy valamennyi érintett szereplőt megfelelően bevonják az e cikkben említett intézkedések kialakításába és továbbfejlesztésébe.

Módosítás  51

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok megkövetelik, hogy a hitel, és adott esetben a járulékos szolgáltatások fogyasztóknak történő nyújtásakor, közvetítésekor vagy az azzal kapcsolatos tanácsadás során a hitelező vagy a hitelközvetítő becsületesen, tisztességesen, a szakmai elvárásoknak megfelelően, a fogyasztók legfontosabb érdekeit szem előtt tartva járjon el.

(1) A tagállamok megkövetelik, hogy a hitel, és adott esetben a járulékos szolgáltatások fogyasztók számára történő kialakításakor, nyújtásakor vagy közvetítésekor, illetve hitelmegállapodás végrehajtása során a hitelező vagy a hitelközvetítő becsületesen, tisztességesen, átláthatóan és a szakmai elvárásoknak megfelelően, a fogyasztó jogait és érdekeit megfelelően figyelembe véve járjon el. Ez azt jelenti, hogy minden szükséges lépést meg kell tenni a fogyasztó igényeinek kielégítése és körülményeinek való megfelelés érdekében figyelembe véve a fogyasztó sajátos körülményeire vonatkozó valamennyi érdemleges információt és a fogyasztó által tudomásra hozott minden egyedi kívánalmat.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az a mód, ahogyan a hitelezők javadalmazzák személyzetüket és az érintett hitelközvetítőket, és az a mód, ahogyan a hitelközvetítők javadalmazzák személyzetüket, ne gátolja a fogyasztók legfontosabb érdekeit szem előtt tartó eljárásra vonatkozó, (1) bekezdésben említett kötelezettség teljesítését.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az a mód, ahogyan a hitelezők javadalmazzák személyzetüket és az érintett hitelközvetítőket, és az a mód, ahogyan a hitelközvetítők javadalmazzák személyzetüket és kijelölt képviselőiket, ne gátolja az (1) bekezdésben említett kötelezettség teljesítését.

 

(2a) A tagállamok különösen biztosítják, hogy a hitelképesség vizsgálatával megbízott személyzet javadalmazása összhangban áll a 2006/48/EK irányelv V. melléklete 11. része (23) bekezdésének a) és b) pontjaiban megállapított, a kockázatvállalókra vonatkozó javadalmazási politikákkal, és nem az elfogadott kérelmek számától vagy arányától függően alakul.

 

(2b) A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben hitelezők, hitelközvetítők vagy kijelölt képviselők tanácsadási szolgáltatásokat nyújtanak, úgy az ebben részt vevő személyek javadalmazásának szerkezete nem csorbíthatja azon képességüket, hogy objektív ajánlásokat tegyenek, és e tanácsadási szolgáltatások javadalmazása különösen nem állhat összefüggésben egyéni termékeredményekkel vagy eladási célkitűzésekkel.

Módosítás  52

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szakértelemre vonatkozó minimális követelmények

Az ismeretekre és szakértelemre vonatkozó minimumkövetelmények

(1) A székhely szerinti tagállam biztosítja a következőket:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a hitelezők és hitelközvetítők megköveteljék személyzetük tagjaitól, hogy birtokában legyenek a termékkialakítással, illetve a hitelmegállapodások kínálásával vagy közvetítésével, az azokra vonatkozó tanácsadással vagy azok nyújtásával kapcsolatos megfelelő szintű ismereteknek és szakértelemnek. Ha a hitelmegállapodás megkötéséhez kapcsolódó járulékos szolgáltatás tartozik, akkor ezzel a járulékos szolgáltatással kapcsolatosan is rendelkezniük kell megfelelő – többek között az ágazati jogszabályozás által előírt – ismeretekkel és szakértelemmel.

a) A hitelezők és hitelközvetítők személyzete megfelelő szintű ismeretekkel és szakértelemmel rendelkezik a 2. cikk értelmében vett hitelmegállapodások kínálásával vagy nyújtásával, vagy a 3. cikk e) pontjában meghatározott hitelközvetítési tevékenységgel kapcsolatosan. Ha a hitelmegállapodás megkötéséhez kapcsolódó járulékos szolgáltatás – különösen biztosítási vagy befektetési szolgáltatás – tartozik, akkor ezzel a járulékos szolgáltatással kapcsolatosan is rendelkezniük kell megfelelő ismeretekkel és szakértelemmel, annak érdekében, hogy teljesítsék a 2004/39/EK irányelv 19. cikkében és a 2002/92/EK irányelv 4. cikkében meghatározott követelményeket.

 

b) A hitelezők és hitelközvetítők vezetőségéhez tartozó azon természetes személyek, akik felelősséget vagy szerepet vállalnak a közvetítésben, tanácsadásban vagy a hitelmegállapodás jóváhagyásában, megfelelő ismeretekkel és szakértelemmel rendelkeznek a hitelmegállapodásokkal kapcsolatosan.

 

c) A hitelezőket és hitelközvetítőket ellenőrzik annak felmérése érdekében, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett követelmények folyamatosan teljesülnek-e.

 

(2) A székhely szerinti tagállam biztosítja, hogy az ismeretek és a szakértelem megfelelő szintjét elismert képesítések vagy tapasztalat alapján határozzák meg.

(2) A tagállamok a III. mellékletben rögzített elvekkel összhangban minimumkövetelményeket állítanak fel a hitelezők, a hitelközvetítők és a kinevezett képviselők személyzetének tagjaitól elvárt ismeretek és szakértelme tekintetében.

 

(2a) Amennyiben egy hitelező vagy hitelközvetítő a szolgáltatásait egy vagy több tagállam területén nyújtja:

 

i. fióktelep közvetítésével, úgy a fogadó tagállam feladata minimumkövetelmények előírása a fióktelep személyzetének tagjaitól elvárt ismeretek és szakértelme tekintetében;

 

a szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján, úgy a fogadó tagállam feladata a megfelelés biztosítása a személyzet tagjaitól a III. mellékletben foglaltakkal összhangban elvárt ismeretekre és szakértelmére vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében, kivéve a III. melléklet (1) bekezdésének a), b), c), e), f) és h) pontja, (2) és (3) bekezdésében említett követelményeket, amelyeket a fogadó tagállam állapít meg.

 

(2b) az (1) bekezdésben meghatározott személyek számára elő kell írni, hogy ismereteik és szakértelmük frissítése és megszilárdítása érdekében kötelesek rendszeres jelleggel szakmai képzésen részt venni.

(3) A székhely szerinti tagállam közzéteszi az általa abból a célból megállapított kritériumokat, hogy a hitelezők és hitelközvetítők személyzete megfeleljen a szakértelemre vonatkozó követelményeknek. E kritériumok tartalmazzák az elismert képesítések jegyzékét is.

 

(4) A 26. cikknek megfelelően és a 27. és 28. cikkben meghatározott feltételek mellett a Bizottság felhatalmazást kap az e cikk (1) és (2) bekezdésében előírt követelmények, és különösen a megfelelő ismeretekre és szakértelemre vonatkozóan szükséges követelmények részletes meghatározására.

 

Módosítás  53

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az első albekezdés nem áll fenn akkor, ha a nemzeti jogszabályok a teljeshiteldíj-mutató feltüntetését írják elő az olyan hitelmegállapodásokra vonatkozó reklámokban, amelyek a hitelnek a fogyasztó által viselt költsége vonatkozásában nem jelölnek meg kamatlábat, illetve a hitelnek az első albekezdés értelmében vett egyéb költségére vonatkozó számadatot.

Indokolás

A fogyasztói hitelekről szóló irányelv 4. cikkének (1) bekezdésével való összhang biztosítása.

Módosítás  54

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A szabványos tájékoztatásnak egyértelmű, világos és jól látható módon, egy reprezentatív példával szemléltetve a következőket kell tartalmaznia:

(2) Az általános tájékoztatásnak egyértelmű, világos és jól látható módon egy reprezentatív példával szemléltetve a következőket kell tartalmaznia:

Indokolás

A fogyasztói hitelekről szóló irányelv 4. cikkének (2) bekezdésével való összhang biztosítása.

Módosítás  55

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) azt, hogy a reklámozott termék hitelmegállapodás, és – adott esetben – fedezete lakóingatlan-fedezetű jelzálog vagy a tagállamokban a lakóingatlanokra általánosan alkalmazott más hasonló biztosíték vagy a lakóingatlanokhoz kapcsolódó valamely jog;

törölve

Indokolás

A jelzáloghiteleket rendszerint nem közvetlenül, egy hirdetés alapján értékesítik. Piackutatások igazolják, hogy a fogyasztókban igen kevés információ marad meg a jelzáloghitel-hirdetésekből, így hatásosabb néhány kulcselvre összpontosítani.

Módosítás  56

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a hitelkamatlábat, megjelölve, hogy az rögzített vagy változó vagy mindkettő, a hitel fogyasztó által viselt teljes költségében foglalt díjakra vonatkozó részletes tájékoztatással együtt;

c) a hitelkamatlábat, megjelölve, hogy az rögzített vagy változó vagy mindkettő, a hitel fogyasztó által viselt teljes költségében foglalt díjakra vonatkozó részletes tájékoztatással együtt; a teljeshiteldíj-mutatónak a hirdetésben optikailag legalább annyira ki kell emelkednie, mint a többi számszaki információnak;

Módosítás  57

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) a hitelmegállapodás időtartamát;

f) adott esetben a hitelmegállapodás időtartamát;

Indokolás

Hozzáigazítás a fogyasztói hitelről szóló irányelv 4. cikk (2) bekezdésének d) pontjához.

Módosítás  58

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) a törlesztőrészletek összegét;

g) adott esetben a törlesztések összegét;

Indokolás

Hozzáigazítás a fogyasztói hitelről szóló irányelv 4. cikk (2) bekezdésének d) pontjához.

Módosítás  59

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h) a fogyasztó által fizetendő teljes összeget;

törölve

Módosítás  60

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i. adott esetben egy figyelmeztetést arról a kockázatról, hogy a hitelmegállapodáshoz kapcsolódó kötelezettségek figyelmen kívül hagyása esetén az ingatlan elveszíthető, ha a hitel fedezete lakóingatlan-fedezetű jelzálog vagy a tagállamokban a lakóingatlanokra általánosan alkalmazott más hasonló biztosíték vagy a lakóingatlanokhoz kapcsolódó valamely jog.

törölve

Indokolás

Túl hosszú a reklám szempontjából és nem felel meg a tudatos fogyasztóról alkotott képnek.

Módosítás  61

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szabványos tájékoztatásnak könnyen olvashatónak vagy adott esetben tisztán hallhatónak kell lennie, a reklámozáshoz és marketinghez használt médiumtól függően.

A szabványos tájékoztatásnak könnyen olvashatónak vagy adott esetben tisztán hallhatónak kell lennie, a reklámozáshoz és marketinghez használt médiumtól függően.

 

A hirdetésben megadott minden információnak a megjelenített reprezentatív példához kell igazodnia.

 

A reprezentatív példa meghatározására vonatkozó kritériumokat a tagállamok fogadják el.

Módosítás  62

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A 26. cikknek megfelelően és a 27. és 28. cikkben meghatározott feltételek mellett a Bizottság felhatalmazást kap a reklámba foglalandó szabványos tájékoztatási elemek jegyzékének további részletezésére.

törölve

A Bizottság mindenekelőtt az ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása során szükség esetén módosítja az e cikk (2) bekezdésének a)–i) pontjában meghatározott szabványos tájékoztatási elemek jegyzékét.

 

Módosítás  63

Irányelvre irányuló javaslat

8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8a. cikk

 

Árukapcsolás és kapcsolódó tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

 

(1) A tagállamok megengedik a csomagban történő eladási gyakorlatot, de nem engedik meg az árukapcsolási gyakorlatokat.

 

(2) A tagállamok az (1) bekezdésben foglaltaktól függetlenül engedélyezhetnek árukapcsolási gyakorlatokat, ha a hitelezők előírják pénzforgalmi számla nyitását vagy fenntartását, illetve megtakarítási termék megkötését, amennyiben az a hitel szerves részét képezi vagy egyedüli rendeltetése tőke felhalmozása a hitelszolgáltatás visszafizetéséhez vagy a hitelmegállapodásnak egy törzsrészvényesi hitelmegállapodással együtt történő megkötéséhez. A tagállamok továbbá lehetővé teszik, hogy a hitelezők megfelelő biztosítási kötvény meglétét követeljék meg a fogyasztótól és elutasíthassák a hitel megadását abban az esetben, ha a fogyasztónak nincsen olyan biztosítási kötvénye, amely a hitelező részéről a legmegfelelőbbnek tartott szolgáltató által ajánlott biztosításhoz hasonló jellemzőkkel rendelkezik.

Módosítás  64

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a hitelezők vagy adott esetben a hitelközvetítők a hitelmegállapodásokra vonatkozó általános tájékoztatást tartós adathordozón vagy elektronikus formában mindenkor hozzáférhetővé tegyék.

A tagállamok biztosítják, hogy a hitelezők a hitelmegállapodásokra vonatkozó, elérhető és érthető általános tájékoztatást papíron vagy más tartós adathordozón, illetve kérésre elektronikus formában mindenkor hozzáférhetővé tegyék, és azt közvetlen eladás esetében maguk a hitelezők, egyéb esetben pedig a hitelközvetítők a fogyasztóhoz eljuttassák.

Indokolás

Nem egyértelmű, hogy e dokumentum elkészítése kinek a felelőssége. A közvetítők nem minden esetben férnek hozzá az összes felsorolt információhoz. Ezért a hitelező felelősségébe kell tartoznia, hogy ezen információkat a közvetítő, illetve – ha a hitelt közvetlenül a hitelező nyújtja – közvetlenül a fogyasztó rendelkezésére bocsássa.

Módosítás  65

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a biztosítékok formája;

c) a biztosítékok formája, beleértve annak kérdését, hogy a biztosítékként szolgáló objektum más tagállamban is lehet-e;

Módosítás  66

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) a hitel fogyasztó által viselt teljes költségét és a teljeshiteldíj-mutatót szemléltető példa;

g) a hitel fogyasztó által viselt teljes költség és a teljeshiteldíj-mutató reprezentatív példája;

Módosítás  67

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ga) utalás az esetleges járulékos költségekre, például a jelzálogjog bejegyzésével vagy egyéb hasonló biztosítékokkal kapcsolatos kiadásokra;

Módosítás  68

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i) az, hogy van-e lehetőség lejárat előtti visszafizetésre, és ha igen, a lejárat előtti visszafizetéshez kapcsolódó feltételek leírása;

i) a lejárat előtti visszafizetéshez kapcsolódó feltételek leírása;

Módosítás  69

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k) arra vonatkozó tájékoztatás, hogy hogyan lehet információhoz jutni a hitelmegállapodás kamatát érintő adókedvezményekről vagy más állami támogatásokról.

törölve

Indokolás

Ezen információ feltüntetésének kötelezettsége nem felel meg a tudatos fogyasztóról alkotott képnek és ezen túl belső piaci akadályt jelenthet. Összhangban a fogyasztói hitelekről szóló irányelvvel.

Módosítás  70

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ka) Olyan hitelmegállapodás esetében, ahol a fogyasztó általi fizetések nem vezetnek a teljes hitelösszeg azonnali, ennek megfelelő törlesztéséhez, hanem azt tőkeképzésre használják a hitelmegállapodásban vagy egy járulékos megállapodásban megállapított időszakokban és feltételek szerint, a (2) bekezdés szerinti, a szerződéskötést megelőző tájékoztatás világos és egyértelmű nyilatkozatot tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az ilyen hitelmegállapodások nem írnak elő a hitelmegállapodás szerinti teljes hitelösszeg lehívására visszafizetési garanciát, kivéve, ha ilyen garanciát nyújtanak.

Indokolás

A fogyasztói hitelekről szóló irányelv 5. cikkének (5) bekezdésével való összhang biztosítása.

Módosítás  71

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a hitelező, és adott esetben a hitelközvetítő, azután, hogy a fogyasztó a 14. cikknek megfelelően megadta igényeiről, pénzügyi helyzetéről és preferenciáiról a szükséges információkat, indokolatlan késedelem nélkül biztosítja a fogyasztó számára azt a személyre szabott információt, amely alapján a fogyasztó össze tudja hasonlítani a piacon elérhető hiteleket, értékelni tudja azok hatását és tájékozott döntést tud hozni arról, hogy kössön-e hitelmegállapodást. Ezeket az információkat nyomtatott formában vagy más tartós adathordozón, a II. mellékletben foglalt európai szabványosított információs adatlap felhasználásával kell rendelkezésre bocsátani.

törölve

A tagállamok biztosítják, hogy ha a fogyasztónak a hitelezőre nézve kötelező erejű ajánlatot tesznek, azt kísérje európai szabványosított információs adatlap. Ilyen körülmények között a tagállamok biztosítják, hogy a szerződés megkötési módjától függetlenül a hitelmegállapodást ne lehessen megkötni addig, amíg a fogyasztónak volt elegendő ideje összehasonlítani az ajánlatokat, értékelni azok hatását és tájékozott döntést hozni valamely ajánlat elfogadásáról.

 

A hitelező és adott esetben a hitelközvetítő esetében úgy kell tekinteni, hogy a 2002/65/EK irányelv 3. cikkében meghatározottak szerint teljesítették a távollevők között kötött szerződés megkötése előtt a fogyasztó tájékoztatására vonatkozó követelményt, amennyiben rendelkezésre bocsátották az európai szabványosított információs adatlapot.

 

Bármely további olyan tájékoztatást, amelyet a hitelező vagy adott esetben a hitelközvetítő a fogyasztónak nyújthat, külön dokumentumban kell megadni, amely az európai szabványosított információs adatlaphoz mellékelhető.

 

(3) A 26. cikknek megfelelően és a 27. és 28. cikkben meghatározott feltételek mellett a Bizottság felhatalmazást kap az e cikk (1) bekezdésében meghatározott általános tájékoztatási elemek, és a II. mellékletben meghatározott európai szabványosított információs adatlap tartalmának és formátumának módosítására.

 

Ezek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok szükség esetén:

 

a) módosítják az e cikk (1) bekezdésében meghatározott általános tájékoztatási elemek jegyzékét;

 

b) törölnek a II. mellékletben meghatározott valamely tájékoztatási elemet;

 

c) kiegészítik a II. mellékletben meghatározott tájékoztatásielem-jegyzéket;

 

d) módosítják a II. mellékletben meghatározott európai szabványosított információs adatlap tartalmának megjelenítését;

 

e) részletes útmutatást adnak a II. mellékletben meghatározott európai szabványosított információs adatlap kitöltéséhez.

 

(4) A 2002/65/EK irányelv 3. cikkének (3) bekezdésében említett, távbeszélőn keresztüli kapcsolattartás esetében a pénzügyi szolgáltatás fő jellemzőinek az ugyanazon irányelv 3 cikke (3) bekezdése b) pontjának második francia bekezdése szerinti leírása tartalmazza legalább a II. melléklet A. részének 2., 3., 4. és 5. pontjában említett adatelemeket.

 

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a hitelező vagy hitelközvetítő a fogyasztó kérelmére díjmentesen a fogyasztó rendelkezésére bocsássa a hitelmegállapodás-tervezet egy példányát. E rendelkezés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a kérelem benyújtásának időpontjában a hitelező nem kívánja megkötni a fogyasztóval a hitelmegállapodást.

 

Indokolás

A fogyasztói hitelekről szóló irányelv 5. cikkének (5) bekezdésével való összhang biztosítása.

Módosítás  72

Irányelvre irányuló javaslat

9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9a. cikk

 

Szerződéskötést megelőző tájékoztatás

 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a hitelező és adott esetben a hitelközvetítő vagy a kijelölt képviselő személyre szabott tájékoztatást adjon a fogyasztó számára, amely alapján a fogyasztó össze tudja hasonlítani a piacon rendelkezésre álló hiteleket, értékelheti azok hatásait és tájékozott döntést képes hozni arról, hogy kössön-e hitelmegállapodást:

 

a) indokolatlan késedelem nélkül azt követően, hogy a fogyasztó a 14. cikknek megfelelően megadta igényeiről, pénzügyi helyzetéről és preferenciáiról a szükséges információkat; továbbá

 

b) kellő időben azt megelőzően, hogy a fogyasztót bármilyen hitelmegállapodás vagy ajánlat kötelezné; az ilyen információkat nyomtatott formában vagy más tartós adathordozón, a II. mellékletben foglalt európai szabványosított információs adatlap felhasználásával, ingyenesen kell rendelkezésre bocsátani.

 

A tagállamok biztosítják, hogy ha a fogyasztó számára a hitelezőt kötelező erejű ajánlatot tesznek, AKCS-országok ez tartós adathordozón történjék és kísérje európai szabványosított információs adatlap, ha előzőleg nem bocsátottak ilyet a fogyasztó rendelkezésére vagy az ajánlat jellemzői eltérnek a korábban átadott európai szabványosított információs adatlapon szereplőktől.

 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az ajánlatok összehasonlítása, hatásaik értékelése és a tájékozott döntés meghozatala érdekében legalább 14 nap álljon a fogyasztó rendelkezésére. A tagállamok biztosítják, hogy ezt az időszakot úgy irányozhassák elő, hogy ezalatt vagy az ajánlat a hitelmegállapodás aláírása előtt a hitelezőt kötelező erejű marad, vagy pedig további költségek nélküli elállási jog áll fenn. A tagállamok biztosítják, hogy azoknak a fogyasztóknak, akik élni kívánnak ezzel a lehetőséggel, a 14 napos időszak lejárta előtt módjukban álljon elfogadni az ajánlatot. A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az elállás joga korlátozottá válik vagy alkalmazása megszűnik abban az esetben, ha a fogyasztó bármely olyan cselekvést hajt végre, amelynek a nemzeti jog szerinti következménye a hitelmegállapodáshoz kapcsolódó ingatlan tulajdonjogának átruházása vagy a hitelmegállapodás keretében a rendelkezésére bocsátott források felhasználása, illetve azokban az esetekben, amikor a hitelmegállapodást a nemzeti jogszabályokkal összhangban álló olyan eljárás alkalmazásával hozták létre, amelyben a törvény szerint függetlenül és pártatlanul eljárni köteles közhivatalnok vagy tisztviselő közreműködött, akinek a fogyasztó számára nyújtott személyre szabott és teljes körű szerződésjogi és egyéb jogi tájékoztatás megadása révén biztosítania kell, hogy a fogyasztó a megállapodást kizárólag körültekintő jogi megfontolások alapján és a megállapodás jogi hatályának ismeretében kösse meg.

 

A hitelező és adott esetben a hitelközvetítő esetében csak akkor lehet úgy tekinteni, hogy a 2002/65/EK irányelv 3. cikkében meghatározottak szerint teljesítették a távollevők között kötött szerződés megkötése előtt a fogyasztó tájékoztatására vonatkozó követelményt, ha a szerződés megkötése előtt legalább európai szabványosított információs adatlapot bocsátottak rendelkezésre.

 

A tagállamok az európai szabványosított információs adatlapot nem módosítják, de amennyiben a fogyasztó számára nyújtandó tájékoztatás keretében további információk megadását írják elő – ideértve a jogi figyelmeztetéseket is –, akkor azokat az európai szabványosított információs adatlaphoz lehet mellékelni.

 

(3) A Bizottságot felruházzák azzal a hatáskörrel, hogy a 26. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 9. cikkben meghatározott általános tájékoztatási elemek módosítása tekintetében, valamint a II. mellékletben előírt európai szabványosított információs adatlappal kapcsolatban az alábbiak tekintetében:

 

a) a (2) bekezdésben meghatározott általános tájékoztatási elemek jegyzékének kiegészítése és frissítése;

 

b) a II. mellékletben meghatározott európai szabványosított információs adatlap tartalmi megjelenítésének frissítése;

 

c) az európai szabványosított információs adatlap kitöltése tekintetében a II. mellékletben meghatározott útmutatások kiegészítése és frissítése;

 

(4) A 2002/65/EK irányelv 3. cikkének (3) bekezdésében említett, távbeszélőn keresztüli kapcsolattartás esetében a pénzügyi szolgáltatás fő jellemzőinek az ugyanazon irányelv 3 cikke (3) bekezdése b) pontjának második francia bekezdése szerinti leírása tartalmazza legalább a II. melléklet A. részének 2., 3., 4. és 5. pontjában említett adatelemeket.

 

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a hitelező vagy hitelközvetítő díjmentesen, tartós adathordozón a fogyasztó rendelkezésére bocsássa a hitelmegállapodás-tervezet egy példányát. E rendelkezés nem alkalmazandó, ha a kérelem benyújtásának időpontjában a hitelező nem kívánja a fogyasztóval a hitelmegállapodást megkötni.

Módosítás  73

Irányelvre irányuló javaslat

9 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9b. cikk

 

A hitelmegállapodás elkészítése és hivatalossá tétele

 

A hitelmegállapodás elkészítésével és hivatalossá tételével kapcsolatban az értékbecslőt vagy az értékbecslő társaságot, a közjegyzőket, a jogi tanácsadókat és egyéb szolgáltatókat a felek kölcsönös megegyezésével kell kiválasztani.

Módosítás  74

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 3. cikk e) pontjában felsorolt szolgáltatások bármelyikének teljesítését megelőzően a hitelközvetítőnek a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátania legalább a következő információkat:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 3. cikk e) pontjában felsorolt szolgáltatások bármelyikének teljesítését megelőzően a hitelközvetítő díjmentesen, nyomtatott formában vagy más tartós adathordozón a fogyasztó rendelkezésére bocsátja legalább a következő információkat:

a) hitelközvetítő neve és postai címe;

a) hitelközvetítő neve és postai címe;

b) a nyilvántartás, amelyben szerepel, és az a mód, ahogyan nyilvántartásba vételét ellenőrizni lehet;

b) nyilvántartás, amelyben szerepel, a nyilvántartási szám (amennyiben alkalmazandó) és az a mód, ahogyan nyilvántartásba vételét ellenőrizni lehet;

c) ha szerződéses hitelközvetítőként jár el, ekként kell azonosítania magát és a fogyasztó kérésére meg kell adnia azon hitelező(k) nevét, amely(ek) nevében eljár;

c) ha egy vagy több hitelezőhöz szerződés köti, akkor ekként kell azonosítania magát, és meg kell adnia azon hitelező(k) nevét, amely(ek) nevében eljár;

d) közvetlenül vagy közvetve rendelkezik-e a szavazati jogok vagy a tőke több mint 10 %-át kitevő részesedéssel az adott hitelezőben;

d) kínál-e tanácsadási szolgáltatást, és ha igen, akkor feltünteti, hogy e szolgáltatás nyújtása a 17. cikk jogszabályok értelmében kötelező;

e) az adott hitelező vagy az adott hitelező anyavállalata közvetlenül vagy közvetve rendelkezik-e a szavazati jogok vagy a tőke több mint 10 %-át kitevő részesedéssel a hitelközvetítőben;

 

f) az adott esetben a fogyasztó által a hitelközvetítőnek a szolgáltatásaiért fizetendő díj;

e) az adott esetben a fogyasztó által a hitelközvetítőnek vagy a hitelezőnek a szolgáltatásaiért fizetendő díj vagy az a képlet, amely alapján ezt a díjat kiszámolják;

g) eljárások, amelyek lehetővé teszik a fogyasztók és más érdekelt felek számára a hitelközvetítőkkel kapcsolatos panaszok bejelentését, és adott esetben a peren kívüli panasz- és jogorvoslati eljárások igénybevételének módja;

f) eljárások, amelyek lehetővé teszik a fogyasztók és más érdekelt felek számára a panaszok belső bejelentését, és adott esetben a peren kívüli panasz- és jogorvoslati eljárások igénybevételének módja;

h) nem szerződéses hitelközvetítők esetében a jutalék létezése, amelyet adott esetben a hitelező fizet a hitelközvetítőnek a szolgáltatásaiért.

g) nem szerződéses hitelközvetítők esetében a jutalék vagy egyéb ösztönző juttatás létezése, amelyet adott esetben a hitelezőnek kell fizetnie a hitelközvetítő számára az utóbbi által nyújtott szolgáltatások fejében.

(2) A nem szerződéses hitelközvetítők a fogyasztó kérésére tájékoztatást adnak a fogyasztónak kínált hitelmegállapodásokat nyújtó különböző hitelezők által fizetendő jutalékok szintjében mutatkozó eltérésekről. A fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy jogában áll ilyen információt kérni.

(2) A nem szerződéses hitelközvetítők a fogyasztó kérésére tájékoztatást adnak a fogyasztónak kínált hitelmegállapodásokat nyújtó különböző hitelezők által fizetendő jutalékok szintjében mutatkozó eltérésekről. A fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy jogában áll ilyen információt kérni.

(3) A 26. cikknek megfelelően és a 27. és 28. cikkben meghatározott feltételek mellett a Bizottság felhatalmazást kap az e cikk (1) bekezdésében meghatározott, a fogyasztónak a hitelközvetítőkről nyújtandó tájékoztatási elemek jegyzékének frissítésére.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy adott esetben a fogyasztó által a hitelközvetítőnek fizetendő díjról a hitelközvetítő tájékoztatja a hitelezőt a teljeshiteldíj-mutató kalkulálása érdekében.

A Bizottság mindenekelőtt az ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása során szükség esetén módosítja az e cikk (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatási elemek jegyzékét.

(3a) Amennyiben a kitelközvetítő díjat is felszámol és a hitelezőtől is kap jutalékot, tudatnia kell a fogyasztóval, hogy a jutalék egészében vagy részben beszámítandó-e a díj összegébe.

A Bizottság mindenekelőtt az ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása során szükség esetén módosítja az e cikk (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatási elemek jegyzékét.

(3b) A tagállamok előírják a hitelközvetítők számára annak biztosítását, hogy – az e cikkben előírt tájékoztatási kötelezettségeiken túlmenően – kijelölt képviselőjük a fogyasztók bármely megkeresésekor vagy a velük való ügyletkötést megelőzően közölje a fogyasztóval, hogy milyen minőségben jár és melyik hitelközvetítőt képviseli.

Módosítás  75

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a hitelezők és adott esetben a hitelközvetítők megfelelő magyarázattal szolgáljanak a fogyasztónak a javasolt hitelmegállapodás(ok)ról és az esetleges járulékos szolgáltatás(ok)ról annak érdekében, hogy a fogyasztó olyan helyzetbe kerüljön, amelyben képes értékelni, hogy a javasolt hitelmegállapodások megfelelőek-e igényei és pénzügyi helyzete szempontjából. A megfelelő magyarázat személyre szabott tájékoztatást tartalmaz a kínált hitelek jellemzőiről, ugyanakkor nem fogalmaz meg ajánlást. A hitelezők és adott esetben a hitelközvetítők minden szükséges eszközzel pontosan felmérik a fogyasztó hitellel kapcsolatos ismereteit és tapasztalatát, hogy a hitelező vagy hitelközvetítő meghatározhassa a fogyasztónak nyújtandó magyarázatok szintjét, és ennek megfelelően módosíthassa a magyarázatokat.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a hitelezők és adott esetben a hitelközvetítők vagy kijelölt képviselőik megfelelő magyarázattal szolgáljanak a fogyasztónak a javasolt hitelmegállapodás(ok)ról és az esetleges járulékos szolgáltatás(ok)ról annak érdekében, hogy a fogyasztó olyan helyzetbe kerüljön, amelyben képes értékelni, hogy a javasolt hitelmegállapodások és járulékos szolgáltatások megfelelőek-e igényei és pénzügyi helyzete szempontjából. E magyarázat kiterjed a szerződéskötés előtti tájékoztatásra – többek között az európai szabványosított információs adatlapról, a javasolt termékek fő jellemzőiről és a fogyasztóra gyakorolt lehetséges hatásairól, ideértve a fogyasztó nemfizetése következményeit is –, valamint abban az esetben, ha a hitelmegállapodással egy csomagban járulékos szolgáltatások is szerepelnek, arra is, hogy az egyes elemek külön-külön lezárhatók-e, és hogy ennek mik a feltételei.

(2) A megfelelő magyarázatok tartalmazzák a 9. és 10. cikkel összhangban a szerződéskötést megelőzően nyújtandó tájékoztatásban foglalt információk és terminológia, valamint azon következmények magyarázatát, amelyeket a hitelmegállapodás megkötése jelenthet a fogyasztó számára, többek között a fogyasztó nemfizetése esetén.

(2) A tagállamok kiigazításokat végezhetnek az (1) bekezdésben említett segítségnyújtás módját és mértékét, valamint a segítségnyújtó személyét illetően a hitelmegállapodási ajánlat adott körülményeinek, az ajánlat címzettjének, valamint az ajánlott hitel természetének megfelelően.

Indokolás

Hozzáigazítás a fogyasztói hitelről szóló irányelvhez.

Módosítás  76

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A teljeshiteldíj-mutatót, amely éves alapon a hitelező és a fogyasztó megállapodása szerinti valamennyi jövőbeli vagy meglevő kötelezettségvállalás (lehívások, visszafizetések és díjak) jelenértékének felel meg, az I. mellékletben meghatározott matematikai képletnek megfelelően kell kiszámítani.

(1) A teljeshiteldíj-mutatót, amely éves alapon a hitelező és a fogyasztó megállapodása szerinti valamennyi jövőbeli vagy meglevő kötelezettségvállalás (lehívások, visszafizetések és díjak) jelenértékének felel meg, az I. mellékletben meghatározott matematikai képletnek megfelelően kell kiszámítani.

(2) A teljeshiteldíj-mutató kiszámítása céljából meg kell határozni a hitel fogyasztó által viselt teljes költségét azon díjak kivételével, amelyeket a fogyasztónak abban az esetben kell megfizetnie, ha a hitelmegállapodásban meghatározott kötelezettségeinek bármelyikét nem teljesíti.

(2) A teljeshiteldíj-mutató kiszámítása céljából meg kell határozni a hitel fogyasztó által viselt teljes költségét azon díjak kivételével, amelyeket a fogyasztónak abban az esetben kell megfizetnie, ha a hitelmegállapodásban meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti.

Ha a hitel megszerzéséhez kötelező számlát nyitni, az ilyen számla fenntartásának költségeit, a számlával kapcsolatos fizetési ügyletek és lehívások céljára egyaránt szolgáló fizetési eszköz használatának költségeit, és a fizetési ügyletekkel kapcsolatos egyéb költségeket bele kell számítani a hitel fogyasztó által viselt teljes költségébe, kivéve, ha költségeket a hitelmegállapodásban vagy a fogyasztóval kötött egyéb megállapodásban egyértelműen és elkülönítve feltüntették.

Amennyiben a hitel megszerzéséhez, avagy a hitelnek a meghirdetett feltételek mellett történő megszerzéséhez számla nyitása és fenntartása kötelező, úgy a számlanyitási és -fenntartási költségeket, a fizetési ügyletek és lehívások céljára egyaránt szolgáló fizetési eszköz használatának költségeit és a fizetési ügyletekkel kapcsolatos egyéb költségeket bele kell számítani a hitel fogyasztó által viselt teljes költségébe, kivéve, ha e költségeket a fogyasztóval kötött megállapodásban egyértelműen és külön feltüntették.

(3) A teljeshiteldíj-mutató kiszámítását arra a feltevésre kell alapozni, hogy a hitelmegállapodás a megállapodás szerinti időszakban érvényes marad, továbbá, hogy a hitelező és a fogyasztó teljesíti kötelezettségeit a hitelmegállapodás szerinti feltételek mellett és az abban foglalt időpontokig.

(3) A teljeshiteldíj-mutató kiszámítását arra a feltevésre kell alapozni, hogy a hitelmegállapodás a megállapodás szerinti időszakban érvényes marad, továbbá, hogy a hitelező és a fogyasztó teljesíti kötelezettségeit a hitelmegállapodás szerinti feltételek mellett és az abban foglalt időpontokig. Amennyiben a felek csupán korlátozott időtartamra állapítanak meg rögzített hitelkamatlábat, úgy kizárólagos teljeshiteldíj-mutató csak a rögzített időtartamra számítható.

(4) Olyan hitelmegállapodások esetében, amelyek a teljeshiteldíj-mutatóban foglalt hitelkamatláb és adott esetben más díjak – a számítás idején nem számszerűsíthető – változását lehetővé tévő rendelkezéseket tartalmaznak, a teljeshiteldíj-mutatót azon feltevés alapján kell kiszámítani, hogy a hitelkamatláb és más díjak kiszámítása a szerződés aláírásakor meghatározott szinten történik.

(4) Külső tényezők alapján kiigazítható kamatlábakat feltétel nélkül lehetővé tevő hitelmegállapodás időszakaira vonatkozóan, és adott esetben a teljeshiteldíj-mutatóban foglalt, de a számítás idején nem számszerűsíthető terhek esetében a teljeshiteldíj-mutatót különböző feltételezések alapján kell kiszámítani, elkerülve ugyanakkor a verseny torzulásait a piacon:

 

a) azon feltevés alapján, hogy a hitelkamatláb és más díjak kiszámítása a szerződés aláírásakor meghatározott szinten történik;

 

b) a kamatlábaknak a megelőző 20 év folyamán – vagy a kamatláb kiszámításának alapjául szolgáló adatok rendelkezésére állásától fogva – mért ingadozására vonatkozó adatokon alapuló, a legjobb esetet feltételező forgatókönyvnek megfelelően;

 

c) a kamatlábaknak a megelőző 20 év folyamán – vagy a kamatláb kiszámításának alapjául szolgáló adatok rendelkezésére állásától fogva – mért ingadozásaira vonatkozó adatokon alapuló, a legrosszabb esetet feltételező forgatókönyvnek megfelelően;

(5) A 26. cikknek megfelelően és a 27. és 28. cikkben meghatározott feltételek mellett a Bizottság felhatalmazást kap a teljeshiteldíj-mutató kiszámításához használt, az I. mellékletben meghatározott képlet és feltevések módosítására.

4a. Amennyiben a hitelmegállapodás devizahitelre vonatkozik, úgy a teljeshiteldíj-mutató kiszámításának egyrészt azon a feltevésen kell alapulnia, hogy a hitel devizaneme és a nemzeti pénznem közötti kapcsolat a szerződés aláírásakor meghatározott szinten áll, továbbá azon feltételezett forgatókönyvet kell figyelembe vennie, hogy a nemzeti pénznem a hitel devizaneméhez viszonyítva 20%-ot veszít az értékéből.

A Bizottság az ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásakor szükség esetén módosítja az I. mellékletben meghatározott képletet vagy feltevéseket, különösen, ha az e cikkben és az I. mellékletben meghatározott feltevések nem elegendők a teljeshiteldíj-mutató egységes módon történő kiszámításához vagy már nem tükrözik a piaci kereskedelmi helyzetet.

(5) A Bizottságot felruházzák azzal a hatáskörrel, hogy a 26. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. mellékletben említett észrevételek módosítása, illetve a teljeshiteldíj-mutató kiszámításakor használt feltételezések frissítése tekintetében, különösen, ha az e cikkben és az I. mellékletben meghatározott észrevételek vagy feltevések nem elegendők a teljeshiteldíj-mutató egységes módon történő kiszámításához vagy már nem tükrözik a piaci kereskedelmi helyzetet.

Módosítás  77

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A felek azonban a hitelmegállapodásban megegyezhetnek úgy is, hogy az (1) bekezdésben említett információkról a fogyasztó időszakosan kap tájékoztatást azokban az esetekben, amikor a hitelkamatláb változása közvetlenül összefügg egy referencia-kamatláb változásával, és az új referencia-kamatlábat megfelelő módon nyilvánosságra hozzák, továbbá az új referencia-kamatlábra vonatkozó tájékoztatás a hitelező hivatali helyiségében is hozzáférhető.

(2) A felek azonban a hitelmegállapodásban megegyezhetnek úgy is, hogy az (1) bekezdésben említett információkról a fogyasztó időszakosan kap tájékoztatást azokban az esetekben, amikor a hitelkamatláb változása közvetlenül összefügg egy referencia-kamatláb változásával, és az új referencia-kamatlábat megfelelő módon nyilvánosságra hozzák, továbbá az új referencia-kamatlábra vonatkozó tájékoztatás a hitelező hivatali helyiségében is hozzáférhető. és arról a fogyasztó személyes értesítést kap, az új havi törlesztőrészlet összegével együtt. A hitelező továbbra is folyamatosan tájékoztathatja a fogyasztókat a hitelkamat változásairól, amennyiben a hitelkamat nem közvetlenül feleltethető meg a referencia-kamatlábnak, ha ilyen rendelkezések ...* előtt hatályban voltak.

 

_____________

 

*HL: beillesztendő az irányelv hatálybalépésének dátuma.

Indokolás

Néhány tagállamban a fogyasztókat a kamatlábak országos napilapokban való meghirdetése útján is tájékoztatni lehet a hitelkamatláb változásáról. Amennyiben ez a gyakorlat az adott tagállamban létezik és széles körben elfogadott, a tagállamnak jogosultnak kell lennie e rendszer fenntartására.

Módosítás  78

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Amennyiben a hitelkamatláb változását tőkepiaci aukció útján határozzák meg, és emiatt a hitelező számára nem lehetséges a változásról a fogyasztót a változás hatálybalépése előtt értesíteni, a hitelezőnek az aukció előtt megfelelő idővel írásban tájékoztatnia kell a hitelezőt a közelgő eljárásról és az új hitelkamatok várható szintjéről.

Indokolás

Amennyiben a hitelkamatláb változásait tőkepiaci aukciókon határozzák meg, a hitelező az aukció vége és a kötvények eladása előtt nem fogja tudni a pontos új kamatlábat.

Módosítás  79

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a hitelező a hitelmegállapodás megkötése előtt többek között a fogyasztó jövedelmére, megtakarításaira, adósságaira és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalásaira vonatkozó kritériumok alapján elvégzi a fogyasztó hitelképességének alapos vizsgálatát. A vizsgálatot a hitelező vagy adott esetben a hitelközvetítő által a fogyasztótól és releváns belső vagy külső forrásokból megszerzett szükséges információk alapján kell elvégezni, és annak meg kell felelnie a 95/46/EK irányelv 6. cikkében meghatározott, a szükségességre és arányosságra vonatkozó követelményeknek. A tagállamok biztosítják, hogy a hitelezők megfelelő eljárásokat alakítsanak ki a fogyasztó hitelképességének vizsgálatára. Ezeket az eljárásokat rendszeres időközönként felül kell vizsgálni és az eljárásokról naprakész adatokat kell fenntartani.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a hitelező a hitelmegállapodás megkötése előtt elvégezze a fogyasztó hitelképességének objektív kritériumokon alapuló vizsgálatát annak ellenőrzése érdekében, hogy a fogyasztó a jövőben is képes-e a hitelmegállapodás értelében őt terhelő kötelezettségek teljesítésére. A vizsgálat alapját képező információkat dokumentumokkal kell alátámasztani, és azokat meg kell őrizni1.

 

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben a hitelező elmulasztja a hitelképesség e cikkben foglaltak szerinti helyes vizsgálatát, és ebből következően a hitelmegállapodást e helytelenül lefolytatott hitelképességi vizsgálat alapján köti meg, úgy a későbbiekben a hitelmegállapodást a fogyasztó számára hátrányos következményekkel járó módon nem szüntetheti vagy változtathatja meg.

(2) A tagállamok biztosítják a következőket:

(2) A tagállam biztosítja a következőket:

a) Ha a fogyasztó hitelképességének vizsgálata alapján negatívak a kilátások arra nézve, hogy képes lesz a hitelt a hitelmegállapodás időtartama alatt visszafizetni, a hitelező visszautasítja a hitelnyújtást.

a) A hitelező csak akkor bocsátja a hitelt a fogyasztó rendelkezésére, ha a hitelképesség vizsgálatának eredménye kimutatja, hogy a hitelmegállapodásból fakadó kötelezettségeknek a megállapodásban előírt módon történő teljesítése valószínű.

b) A hiteligénylés visszautasítása esetén a hitelező azonnal és díjmentesen tájékoztatja a fogyasztót a visszautasítás okairól.

 

c) A 95/46/EK irányelv 10. cikkének megfelelően a hitelező előzetesen tájékoztatja a fogyasztót arról, hogy szándékában áll egy adatbázist lekérdezni.

c) A 95/46/EK irányelv 10. cikkének megfelelően a hitelező előzetesen tájékoztatja a fogyasztót arról, hogy szándékában áll egy adatbázist lekérdezni.

d) Ha a hiteligénylést egy lekérdezett adatbázisban lévő adatok vagy azok hiánya alapján utasítják vissza, a hitelező azonnal és díjmentesen tájékoztatja a fogyasztót a lekérdezett adatbázis nevéről, valamint annak kezelőjéről, és a fogyasztónak az adott adatbázisban lévő adataihoz való hozzáférési, és szükség esetén helyesbítési jogáról.

d) Ha a hiteligénylést adatbázisban való keresés alapján utasítják vissza, a hitelező azonnal és díjmentesen tájékoztatja a fogyasztót az adatbázisban végzett keresés eredményéről és a szóban forgó adatbázis jellemzőiről.

e) A 95/46/EK irányelv 12. cikkében foglalt általános hozzáférési jog sérelme nélkül, ha a hiteligénylést automatizált döntés vagy például automatizált hitelbírálati minősítési rendszerhez hasonló módszeren alapuló döntés alapján utasítják vissza, a hitelező azonnal és díjmentesen tájékoztatja a fogyasztót, és elmagyarázza a fogyasztónak az automatizált döntés során alkalmazott logikát.

e) A 95/46/EK irányelv 12. cikkében foglalt általános hozzáférési jog sérelme nélkül, ha a hiteligénylést automatizált döntés vagy például automatizált hitelbírálati minősítési rendszerhez hasonló módszeren alapuló döntés alapján utasítják vissza, a hitelező azonnal és díjmentesen tájékoztatja erről a fogyasztót.

f) A fogyasztónak lehetősége van arra, hogy a döntés manuális felülvizsgálatát kérje.

 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy ha a felek a hitelmegállapodás megkötése után mérlegelik a fogyasztónak nyújtott hitel teljes összegének növelését, a hitelezőnél a fogyasztóról rendelkezésre álló pénzügyi információt frissítik, és a fogyasztó hitelképességét újra megvizsgálják, mielőtt a hitel teljes összegének jelentős emelését jóváhagynák.

 

(4) A fogyasztó hitelképességének vizsgálatán túlmenően a tagállamok biztosítják, hogy a hitelezők és hitelközvetítők megszerezzék a fogyasztó személyes és pénzügyi helyzetével, preferenciáival és céljaival kapcsolatos szükséges információkat, és kellően nagy számú hitelmegállapodást vegyenek figyelembe termékválasztékukból annak érdekében, hogy azonosítsák azon termékeket, amelyek a fogyasztó igényeit, pénzügyi helyzetét és személyes körülményeit tekintve nem alkalmatlanok számára. Ezeket a megfontolásokat az adott időpillanatban naprakész információkra, valamint a fogyasztónak a javasolt hitelmegállapodás időtartama alatti helyzetét érintő ésszerű feltételezésekre kell alapozni.

 

(5) A 26. cikknek megfelelően és a 27. és 28. cikkben meghatározott feltételek mellett a Bizottság felhatalmazást kap az e cikk (1) bekezdésében meghatározott hitelképességi vizsgálat elvégzése során, valamint az annak biztosítása során figyelembe veendő kritériumok meghatározására és módosítására, hogy az e cikk (4) bekezdésében meghatározottak szerint a hiteltermékek ne legyenek alkalmatlanok a fogyasztó számára.

 

 

_______________

 

1 a Pénzügyi Stabilitási Tanács elvei a jelzáloghitelre vonatkozó megállapodások helyes megkötésének gyakorlati megoldásai tekintetében, 2012. április, (1.2.).

Módosítás  80

Irányelvre irányuló javaslat

14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

14a. cikk

 

Ingatlanok értékbecslése

 

(1) A tagállamok biztosítják a helyes értékelési gyakorlatoknak a nemzetközi előírásokkal és módszerekkel összhangban álló alkalmazását, valamint az értékbecslőkre vonatkozó megfelelő szabályozás és felügyelet elismerését.

 

(2) A tagállamok előírják, hogy az ilyen értékelést szakmailag hozzáértő, pártatlan és objektív értékmegállapításra képes, megfelelő függetlenséggel rendelkező belső és külső értékbecslők végezzék, a dokumentumokkal alátámasztott értékeléseket tartós adathordozón rögzítsék, és azokat a hitelezők megőrizzék.

Módosítás  81

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A fogyasztót terhelő tájékoztatási kötelezettség

Tájékoztatási kötelezettség és a fogyasztótól származó információk ellenőrzése

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a fogyasztók a hitelkérelmezési folyamat során a hitelezők és adott esetben a hitelközvetítők számára hiánytalan és helyes tájékoztatást nyújtsanak pénzügyi helyzetükről és személyes körülményeikről. Ezt a tájékoztatást szükség esetén függetlenül ellenőrizhető forrásokból származó, írásos bizonyítékkal kell alátámasztani.

(1) A hitelképesség megállapítására irányuló vizsgálatot elégséges, arányos és megfelelően ellenőrzött, a fogyasztó jövedelmére és pénzügyi helyzetére vonatkozó, a hitelező által megbízható belső vagy külső forrásokból szerzett információk alapján kell elvégezni.

(2) A fogyasztó által annak érdekében nyújtandó információk tekintetében, hogy a hitelező alaposan meg tudja vizsgálni a fogyasztó hitelképességét, és el tudja dönteni, hogy jóváhagyja-e a hitelt vagy sem, a tagállamok biztosítják, hogy a hitelezők a szerződéskötést megelőző szakaszban egyértelműen meghatározzák azt az információt – beleértve szükség esetén a függetlenül ellenőrizhető bizonyítékot –, amelyet a fogyasztónak meg kell adnia. A tagállamok azt is biztosítják, hogy a hitelezők megadják a pontos határidőt, ameddig a fogyasztóknak közölniük kell az említett információkat.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a hitelezők egyértelműen és érthető formában meghatározzák, hogy a fogyasztónak milyen szükséges információkat és függetlenül ellenőrizhető bizonyítékokat kell megadnia, és megállapítsák a pontos határidőt, ameddig a fogyasztóknak közölniük kell az információkat. A tagállamok lehetővé teszik, hogy a hitelezők az (1) bekezdésben igényelt tájékoztatás pontosítására szólítsák fel a fogyasztót, amennyiben ez a hitelképességi vizsgálat lefolytatásához szükséges. A tagállamoknak nem szabad megengedniük, hogy valamely információ megadásának elmulasztását a hitelezők a már megkötött hitelmegállapodás befejezésének indokolásául használják fel.

A tagállamok biztosítják, hogy azon esetekben, amikor a fogyasztó úgy dönt, hogy nem adja meg a hitelképességének vizsgálatához szükséges információkat, a hitelező vagy a hitelközvetítő figyelmeztesse a fogyasztót arra, hogy nem képesek elvégezni a hitelképességi vizsgálatot és ezért nem hagyhatják jóvá a hitelt. Az ilyen figyelmeztetés szabványosított formátumban is kiadható.

(3) A tagállamoknak intézkedéseket kell foganatosítaniuk annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók a (2) bekezdéssel összhangban helyes információt szolgáltassanak. Amennyiben a fogyasztó úgy dönt, hogy nem adja meg a hitelképességének ellenőrzéséhez szükséges információkat, a hitelezőnek figyelmeztetnie kell a fogyasztót arra, hogy a hitelképességi vizsgálatot nem lehet lefolytatni, ezért lehetséges, hogy a hitelt sem lehet megadni. Az ilyen figyelmeztetés szabványosított formátumban is kiadható.

(3) Ez a cikk nem érinti a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és különösen annak 6. cikkének alkalmazását.

 

Módosítás  82

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A fogyasztók hitelképességének értékelése, valamint annak megfigyelése céljából, hogy a fogyasztó a hitelmegállapodás futamideje során teljesíti-e hitelkötelezettségeit, minden tagállam megkülönböztetésmentes hozzáférést biztosít minden hitelező számára az adott tagállamban használt adatbázisokhoz. Az ilyen adatbázisokhoz tartoznak a magán hitelirodák vagy hitelinformációs ügynökségek által működtetett adatbázisok, valamint a nyilvános hiteljegyzékek.

(1) A hozzáférési feltételek nem lehetnek megkülönböztető jellegűek.

(2) A 26. cikknek megfelelően és a 27. és 28. cikkben meghatározott feltételek mellett a Bizottság felhatalmazást kap az e cikk (1) bekezdésében említett adatbázisokra alkalmazandó egységes hitel-nyilvántartási kritériumok és adatfeldolgozási feltételek meghatározására.

 

Az ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusok mindenekelőtt meghatározzák az ilyen adatbázisokra alkalmazandó nyilvántartásba-vételi küszöböket, és rendelkeznek az ilyen adatbázisok által használt kulcsfogalmak egyeztetett fogalommeghatározásairól.

 

(3) Az adatbázisokban foglalt információt meg kell adni, kivéve, ha az információ megadását egyéb uniós jogszabály tiltja vagy az ellentétes a közrend és a közbiztonság céljaival.

 

(4) Ez a cikk nem érinti a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazását.

(2) Ez a cikk nem érinti a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazását.

Módosítás  83

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tanácsadásra vonatkozó előírások

A tanácsadási szolgáltatásokra vonatkozó előírások

(1) Ezen irányelv alkalmazásában a „tanácsadás” a hitelnyújtástól elkülönülő szolgáltatásnak minősül. Ezt a szolgáltatást csak akkor lehet tanácsadásként forgalmazni, ha a szolgáltatást nyújtó egyén javadalmazása átlátható a fogyasztó számára.

 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a hitelező vagy a hitelközvetítő tájékoztassa a fogyasztót egy adott ügylet során, hogy tanácsadásra sor kerül vagy került-e. Ez megtehető a szerződéskötést megelőző további tájékoztatás révén. Ha a fogyasztó tanácsadásban részesül, az 5. és a 6. cikkben foglalt követelmények mellett a tagállamok biztosítják, hogy a hitelezők és hitelközvetítők:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a hitelező, a hitelközvetítő vagy a kijelölt képviselő egy tájékoztassa a fogyasztót egy adott ügylet során, hogy a fogyasztó számára nyújtanak-e tanácsadási szolgáltatásokat, illetve hogy erre lehetőség van-e.

 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a tanácsadási szolgáltatások nyújtása előtt, vagy adott esetben a tanácsadási szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés megkötése előtt a hitelező, a hitelközvetítő vagy a kijelölt képviselő tartós adathordozón tájékoztassa a fogyasztót az alábbiakról:

a) kellően nagy számú, piacon elérhető hitelmegállapodást vegyenek figyelembe, hogy lehetővé váljon a fogyasztó igényeinek, pénzügyi helyzetének és személyes körülményeinek leginkább megfelelő hitelmegállapodások ajánlása;

a) az ajánlás alapját kizárólag saját termékkínálatuk képezi-e a (2a) bekezdés b) pontjával összhangban, vagy pedig a piacon jelen levő termékek széles skálája a (2a) bekezdés cb) pontjával összhangban;

b) megszerezzék a fogyasztó személyes és pénzügyi helyzetével, preferenciáival és céljaival kapcsolatos szükséges információkat, hogy lehetővé váljon megfelelő hitelmegállapodások ajánlása. Az ennek megfelelő értékelést az adott időpillanatban naprakész információkra, valamint a fogyasztónak a javasolt hitelmegállapodás időtartama alatti helyzetét érintő ésszerű feltételezésekre kell alapozni.

b) adott esetben a fogyasztó által a tanácsadási szolgáltatásokért fizetendő díj vagy az a módszer, amely alapján ezt a díjat kiszámolják.

 

(2a) Ha a fogyasztó számára tanácsadási szolgáltatásokat nyújtanak, akkor az 5. és a 6. cikkben foglalt követelmények mellett a tagállamok biztosítják, hogy:

 

a) a hitelezők, hitelközvetítők vagy kijelölt képviselők megszerezzék a fogyasztó személyes és pénzügyi helyzetével, preferenciáival és céljaival kapcsolatos szükséges információkat, hogy lehetővé váljon megfelelő hitelmegállapodások ajánlása.

 

b) a hitelezők, a szerződéses hitelközvetítők vagy a szerződéses hitelközvetítők által kijelölt képviselők a termékkínálatukban szereplő hitelmegállapodások megfelelően széles skáláját veszik tekintetbe;

 

c) a nem szerződéses hitelközvetítők vagy a nem szerződéses hitelközvetítők által kijelölt képviselők a piaci kínálatban rendelkezésre álló hitelmegállapodások megfelelően széles skáláját veszik tekintetbe;

 

d) a hitelezők, hitelközvetítők vagy kijelölt képviselők a fogyasztó érdekeit leginkább követve járnak el, olyan hitelmegállapodásokra téve ajánlásokat, amelyek megfelelnek a fogyasztó igényeinek, pénzügyi helyzetének és személyes körülményeinek; továbbá

 

e) a tanácsadási szolgáltatásokat nyújtó hitelezők, hitelközvetítők vagy kijelölt képviselők az általuk nyújtott tanácsot tartós adathordozón rögzítve is a fogyasztó rendelkezésére bocsátják;

 

(2b) A tagállamok csak akkor engedik meg a „független tanácsadás” vagy „független tanácsadó” kifejezések használatát, ha a tanácsadási szolgáltatásokat nyújtó hitelezők, szerződéses hitelközvetítők, hitelközvetítők vagy kijelölt képviselők:

 

– semmilyen javadalmazásban nem részesülnek sem egy, sem több hitelező részéről; vagy

 

– javadalmazásban részesülnek legalább az adott piac többségét képviselő számú hitelező részéről, azzal a feltétellel, hogy e a javadalmazást a fogyasztó tudomására hozzák, és hogy e javadalmazás nem ösztönözheti arra a hitelezőt, hogy a fogyasztók érdekeit leginkább megtestesítő megoldások ellenében lépjen fel.

 

(2c) A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy a hitelezők, hitelközvetítők vagy kijelölt képviselők kötelesek figyelmeztetni a fogyasztót, amennyiben úgy ítélik meg, hogy a fogyasztó pénzügyi helyzetére tekintettel valamely hitelmegállapodás sajátos kockázatokkal jár a fogyasztóra nézve.

 

(2d) A tagállamok biztosítják, hogy a tanácsadási szolgáltatásokat nyújtó minden hitelező vagy hitelközvetítő megfelelő engedéllyel rendelkezzen, és hogy az ezzel foglalkozó személyzet kellő hozzáértéssel rendelkezzen fogyasztó érdekeit a leginkább szolgáló, személyre szabott ajánlások nyújtása tekintetében. A tanácsadási szolgáltatásokat nyújtó kijelölt képviselőket megfelelően nyilvántartásba kell venni.

 

(2e) Ez a cikk nem érinti a tagállamok azon lehetőségét, hogy a fogyasztók számára szolgáltatásokat nyújtsanak, segítve őket annak jobb megértésében, hogy milyen pénzügyi szükségleteik vannak, és hogy valószínűleg milyen típusú termékek felelnek meg ezen szükségleteknek.

Módosítás  84

Irányelvre irányuló javaslat

8 a fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8a. fejezet

 

A hitelmegállapodások megfelelő teljesítése

 

-18a. cikk

 

Devizahitelek és változó kamatozású hitelek

 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben a hitelmegállapodás devizahitelre vonatkozik, a fogyasztónak jogában álljon a hitelt a fogyasztóval a szerződéskötést megelőző tájékoztatásban közölt átlátható módszerrel összhangban más pénznemre átváltani.

 

(2) A (1) bekezdésben említett alternatív pénznem:

 

a) vagy az a pénznem, amelyben a fogyasztó jövedelmét szerzi, vagy amelyben a hitel visszafizetéséhez felhasználandó vagyonát tartja, amint az a hitelmegállapodás megkötése céljából lefolytatott legfrissebb hitelképességi vizsgálat idején megállapításra került; vagy

 

b) vagy a fogyasztó állandó lakhelye szerinti tagállam pénzneme.

 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) bekezdésben említett jog az alábbiakra vonatkozzon:

 

a) a hitelező jogosult a jog gyakorlásával közvetlenül összefüggő lehetséges költségek méltányos és objektívan indokolt kompenzálására;

 

b) az átváltás céljaira használt átváltási árfolyamnak az átváltás iránti kérelem napján alkalmazott piaci árfolyamnak kell lennie, kivéve, ha a felek másképpen állapodnak meg, vagy ha valamely tagállam a hitelmegállapodás megkötése előtt más rendelkezéseket írt elő;

 

c) a hitelező jogosult a kamatláb és a referencia-kamatlábat kiigazítására, amennyiben ezt a jogosultságát a hitelmegállapodás rendelkezései rögzítik.

 

(4) A tagállamok biztosítják, hogy devizahitelek esetében a hitelmegállapodásban rögzíteni kell egy kiváltó esemény (trigger) által generált legmagasabb visszatérítendő összeget vagy a hitel legmagasabb visszafizetendő összegét. Ha a visszafizetendő trigger hitelösszeg vagy a hitel legmagasabb visszafizetendő összege elérésre kerül, a hitelezőnek figyelmeztetnie kell a fogyasztót a visszafizetendő hitelösszeggel kapcsolatos magas kockázatra. Ebben az esetben a fogyasztó számára jogot kell biztosítani arra, hogy a hitelt az (1) bekezdésnek megfelelően más pénznemre váltsa át. Arra az esetre, ha a nemzeti pénznemben elszámolt teljes hitelösszeget az index alakulására vonatkozóan előírt felső értékhatár nem korlátozza, olyan forgatókönyvet kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani, amelynek alapja az a feltételezés, hogy a nemzeti pénznem a hitel devizaneméhez viszonyítva 20%-ot veszít az értékéből.

 

(5) A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben a hitelmegállapodás feltételek nélkül megengedi a kamatlábnak a megállapodás megkötésének időpontjában nem számszerűsíthető és külső tényezők következtében keletkező változásait, úgy a kamatláb kiszámításának alapjául szolgáló adatoknak legalább a megelőző 14 évre vonatkozóan rendelkezésre kell állniuk.

 

A változó kamatozású megállapodások tekintetében a tagállamok biztosítják, hogy a hitelezők, szerződéses hitelközvetítők, hitelközvetítők vagy kijelölt képviselők a szerződés megkötése előtt tájékoztassák a fogyasztót a kamatláb lehetséges ingadozásairól. Azokban az esetekben, amikor a változó kamatlábat az index alakulására vonatkozó felső értékhatár korlátozza, e felső értékhatár alapján a fogyasztóval ismertetni kell az elképzelhető legjobb és legrosszabb forgatókönyvet. Azokban az esetekben, amikor a változó kamatlábat az index alakulására vonatkozó felső értékhatár nem korlátozza, az elképzelhető legjobb és legrosszabb forgatókönyvet a kamatlábnak a megelőző 20 év folyamán – vagy a kamatláb kiszámításához használt adatok rendelkezésére állásától fogva – mért ingadozásaira vonatkozó adatok alapján kell megadni a fogyasztó számára.

 

Módosítás  85

Irányelvre irányuló javaslat

-18 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-18b. cikk

 

Változó kamatozású hitelek, mögöttes indexek és referenciakamatlábak

 

Amennyiben a hitelmegállapodás tárgya változó kamatozású hitel:

 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a hitelkamatláb kiszámításának céljaira használt valamennyi mögöttes index és referenciakamatláb a hitelmegállapodás részes felei és az illetékes hatóságok számára egyértelmű, hozzáférhető, objektív és ellenőrizhető legyen.

 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a hitelkamatláb kiszámításának céljaira használt indexek szolgáltatói megtartsák a nevezett indexek kiszámítására használt dokumentumokat, és azokat időrendben rögzített formában tárolják.

 

(3) A tagállamok indokolt esetben megtilthatják az internetes honlapon nyilvánosan nem hozzáférhető vagy hivatalos lapban nem közzétett indexek szabványosított felhasználását.

 

A tagállamok ugyancsak előírhatják, hogy a hitelkamatláb kiszámításának céljaira használt szabványosított indexek szolgáltatói napi rendszerességgel tájékoztatást tegyenek közzé az átlagos hitelkamatlábról, a legmagasabb hitelkamatlábról és a legalacsonyabb hitelkamatlábról az elmúlt 20 évre visszamenőleg, illetve – amennyiben ilyen adatok nem állnak rendelkezésre – a rendelkezésre álló adatok alapján lehetséges leghosszabb időszakra vonatkozóan. A fentieken túlmenően, a tagállamok előírhatják a hitelezők számára, hogy ezeket az információkat a hitelmegállapodás megkötése előtt, az európai szabványosított információs adatlaphoz mellékelve tudassák a fogyasztóval.

 

(4) A tagállamok rendelkezéseket fogadhatnak el annak biztosítása érdekében, hogy szimmetriát teremtsenek a korlátozásokat létrehozó szerződéses kikötések, például a változó hitelkamatlábak alakulására vonatkozó alsó és felső értékhatárok között.

Módosítás  86

Irányelvre irányuló javaslat

8 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Lejárat előtti visszafizetés

A hitelmegállapodások megfelelő teljesítése

Módosítás  87

Irányelvre irányuló javaslat

18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a fogyasztónak jogszabályban vagy szerződésben biztosított joga legyen a hitelmegállapodás szerinti kötelezettségeinek a megállapodás lejárta előtt történő teljesítésére. Ilyen esetekben a fogyasztó jogosult a hitel teljes költségének csökkentésére, ami a szerződés fennmaradó időtartamára esedékes kamat és költségek csökkentését jelenti.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a fogyasztónak büntetések alkalmazása nélkül – de a hitelező kártalanításának biztosítása mellett – joga legyen a hitelmegállapodás szerinti kötelezettségeinek a megállapodás lejárta előtt történő teljes vagy részleges teljesítésére. Ilyen esetekben a fogyasztó jogosult a hitel teljes költségének a lejárat előtti visszafizetés összegével egyenlő mértékű csökkentésére.

(2) A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az (1) bekezdésben említett jog gyakorlása bizonyos feltételekhez kötött. Az ilyen feltételek közé tartozhatnak a jog gyakorlására vonatkozó időbeli korlátozások, a hitelkamatláb típusától függően eltérő kezelés, vagy korlátozások azon körülmények tekintetében, amelyek között a jog gyakorolható. A tagállamok rendelkezhetnek arról is, hogy a hitelező jogosult legyen a hitel lejárat előtti visszafizetéséhez közvetlenül kapcsolódó költségek méltányos és objektívan indokolt kompenzálására. Minden esetben, ha a lejárat előtti visszafizetés olyan időszakba esik, amelyben a hitelkamatláb rögzített, a jog gyakorlásának feltételéül lehet szabni a fogyasztó részéről különös érdek meglétét.

(2) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a hitelező indokolt esetben jogosult legyen a hitel lejárat előtti visszafizetéséhez esetleg közvetlenül kapcsolódó költségek méltányos és objektívan indokolt kompenzálására. A kompenzáció nem haladhatja meg a hitelnyújtó gazdasági veszteségét. A fogyasztót a szerződés megkötése előtt egyértelműen és maradéktalanul tájékoztatni kell az (1) bekezdésben említett jogról és a kompenzáció mértékéről, valamint a kiszámításának céljaira használt átlátható módszerről.

Ha valamely tagállam ilyen feltételeket állapít meg, ezek nem tehetik a fogyasztó számára túlzottan nehézzé vagy megterhelővé az (1) bekezdésben említett jog gyakorlását.

(2a) A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy amennyiben a lejárat előtti visszafizetés olyan időszakba esik, amelyben a hitelkamatláb rögzített, úgy az (1) bekezdésben említett jog gyakorlása bizonyos feltételekhez kötött, és nem érinti a hitelezőket a (2) bekezdés értelmében megillető jogokat. Ebben az esetben a jog gyakorlásának feltételéül lehet szabni a fogyasztó részéről fennálló jogos érdek meglétét, amelynek természetét a tagállamoknak kell pontosan meghatározniuk.

 

(3a) A tagállamok felső határt szabhatnak a (2) bekezdés rendelkezései szerint fizetendő kompenzáció összegének, illetve azon időszakok időtartamának, amelyek lejártát követően a hitelező már nem tarthat igényt kompenzációra.

Módosítás  88

Irányelvre irányuló javaslat

18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

18a. cikk

 

Rugalmas és megbízható piacok

 

(1) A tagállamok keretet dolgoznak ki annak érdekében, hogy lehetővé tegyék:

 

a) a hitelezők számára, hogy hitelmegállapodásokat vagy hitelmegállapodások portfólióit új jelzálogbejegyzés nélkül új hitelezőkre ruházzák át, kivéve, ha ezt a hitelmegállapodás kifejezetten megtiltja, és feltéve, hogy a hitelnyújtás feltételei a fogyasztó hátrányára nem változnak; továbbá

 

b) a hitelezők és a fogyasztó számára, hogy megállapodjanak egymással a lakásváltoztatásra vonatkozó hitelmegállapodás hordozhatósága tekintetében.

 

(2) Azok a tagállamok, amelyek területükön megengedik a fordított visszavásárlási megállapodásokat, keretet dolgozhatnak ki annak lehetővé tétele érdekében, hogy a hitelezők és a fogyasztók megegyezzenek egymással a hitelmegállapodásnak fordított visszavásárlási megállapodással történő felváltása tekintetében.

 

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy jól működő mechanizmusok álljanak rendelkezésre annak biztosítása érdekében, hogy a hitelfelvevők egyértelmű és jogilag érvényesíthető tulajdonjoggal rendelkezzenek, és hogy biztosított legyen a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások és az ezekkel összefüggő pénzügyi eszközök nyomon követése.

 

(4) Az 1093/2010/EU és 1095/2010/EU rendeletek 54. cikkének megfelelően létrehozott közös bizottság összehangolja az EBH és az EÉPH munkáját, amelynek célja iránymutatások kidolgozása a hitelmegállapodások, biztosítékaik és a kapcsolódó pénzügyi eszközök nyomon követését biztosító módszerek tekintetében.

 

(5) A tagállamok előmozdítják a lakóingatlanokra vonatkozó mutatók alkalmazását annak érdekében, hogy jobb bázis álljon rendelkezésre a lakóingatlanok értékének megállapítása tekintetében kialakuló tendenciák meghatározásához.

Módosítás  89

Irányelvre irányuló javaslat

18 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

18b. cikk

 

Fizetési késedelem és kényszereladás

 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a kényszereladási eljárások megindítása előtt a hitelezők ésszerű türelmet gyakoroljanak, és minden egyéb ésszerű módon megkíséreljék a helyzet rendezését.

 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a nemfizetés következtében keletkezett károk ellenében a fogyasztó által fizetendő bármely kompenzáció arányos legyen a hitelező ténylegesen bekövetkezett veszteségeivel.

 

(3) A tagállamok biztosítják a következőket:

 

a) a hitelezők ésszerű lépéseket tesznek a kényszereladás tárgyát képező ingatlan legjobb áron történő eladása érdekében, figyelembe véve többek között a piaci feltételeket és a fogyasztó adósságának bármely növekedését;

 

b) amennyiben ebben a hitelmegállapodás részes felei kifejezetten megegyeznek, a biztosíték rendelkezésre bocsátása elegendő a tartozás visszafizetéséhez.

 

c) Amennyiben a végrehajtási eljárás lezárult és még továbbra is vannak rendezetlen adósságok, és a hitelezők teljes visszkereseti joggal rendelkeznek egy fogyasztó vagyona felett, úgy a törlesztés rendezésének megkönnyítése érdekében ésszerű intézkedéseket kell hozni, figyelembe véve a fogyasztó érdekeit és gyakorlati körülményeit. Ezek az intézkedések egy minimális jövedelem fenntartása és a háztartás túlzott eladósodásának elkerülése érdekében többek között korlátozhatják a bérek, az öregségi nyugdíj vagy más hasonló juttatások lefoglalását.

Módosítás  90

Irányelvre irányuló javaslat

9 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9. fejezet

9. fejezet

Prudenciális és felügyeleti követelmények

Általános prudenciális és felügyeleti követelmények

Módosítás  91

Irányelvre irányuló javaslat

-19 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-19a. cikk

 

Általános követelmények

 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a hitelmegállapodás aláírásához megfelelő keret álljon rendelkezésre, amely magában foglalja az ezen irányelvben előírt elveket és intézkedéseket a háztartások túlzott eladósodottságának megelőzése érdekében, amit hatékony felügyelet és ellenőrzés alá lehet vonni. Ezek az intézkedések prudens hitelfedezeti rátákat is tartalmazhatnak1.

 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok hatáskörrel rendelkezzenek szigorúbb és arányos szerződéskötési kritériumok tekintetében azokra az esetekre vonatkozóan, amikor a fogyasztó szempontjából nagyobb mögöttes kockázatok állnak fenn.

Ez jelenthet kiegészítő figyelmeztetéseket e kockázatokra, pontosan meghatározva a hitelfedezeti vagy egyéb rátákat és garanciákat, valamint a kockázatok biztosítására vagy ellenfedezetére szolgáló termékeket.

 

 

(3) Az EBH a saját kezdeményezésére vagy az ERKT felkérésére, az 1092/2010/EU rendelet 9. cikkével összhangban és egy tagállam ingatlanpiacán bekövetkező fejlemények megfelelő értékelése alapján figyelmeztetheti az illetékes hatóságokat és ajánlásokat tehet kiegészítő intézkedések meghozatalára.

 

__________________

 

1 A Pénzügyi Stabilitási Tanács konzultációja a jelzáloghitelre vonatkozó megállapodások helyes megkötésének elveiről, 2011 október

Módosítás  92

Irányelvre irányuló javaslat

-19 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-19b. cikk

 

A hitelnyilvántartások felügyelete

 

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az illetékes hatóságok és az adatvédelmi felügyelők megfelelően felügyeljék a területükön működő hitelnyilvántartásokat. Az EBH az 1092/2010/EU rendeletben előírt hatáskörök sérelme nélkül hozzájárul az Unión belül határokon átnyúló módon működő hitelnyilvántartások felügyeletéhez.

Módosítás  93

Irányelvre irányuló javaslat

19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A hitelközvetítők számára a 3. cikk e) pontjában meghatározott tevékenységek végzését székhely szerinti tagállamukban megfelelően engedélyeznie kell a 4. cikkben meghatározott illetékes hatóságnak. Az ilyen engedélyt a hitelközvetítő székhely szerinti tagállamában meghatározott követelmények alapján kell megadni, és annak magában kell foglalnia a 20. cikkben meghatározott szakmai követelmények teljesítését.

(1) A hitelközvetítők számára a 3. cikk e) pontjában meghatározott tevékenységek végzését székhely szerinti tagállamukban megfelelően engedélyeznie kell a 4. cikkben említett illetékes hatóságnak. Az ilyen engedélyt a hitelközvetítő székhely szerinti tagállamában meghatározott követelmények alapján kell megadni, és annak magában kell foglalnia a 20. cikkben meghatározott szakmai követelmények teljesítését.

 

(1a) E cikk alkalmazásakor a 19a. cikknek megfelelően kijelölt képviselők nem tekintendők hitelközvetítőknek.

(2) A székhely szerinti tagállam biztosítja, hogy az engedélyezett hitelközvetítők folyamatosan megfeleljenek az induló engedély feltételeinek.

(2) A székhely szerinti tagállam biztosítja, hogy az engedélyezett hitelközvetítők folyamatosan megfeleljenek az induló engedély feltételeinek.

(3) A székhely szerinti tagállam biztosítja, hogy a hitelközvetítő engedélye visszavonásra kerüljön, ha:

(3) A székhely szerinti tagállam biztosítja, hogy a hitelközvetítő engedélye felfüggesztésre vagy visszavonásra kerüljön, ha:

a) a hitelközvetítő már nem teljesíti azokat a követelményeket, amelyek alapján az engedélyt megadták;

a) a hitelközvetítő már nem teljesíti azokat a követelményeket, amelyek alapján az engedélyt megadták;

b) vagy a hitelközvetítő valótlan nyilatkozatok révén, vagy más szabálytalan eszköz igénybevételével szerezte meg az engedélyt.

b) vagy a hitelközvetítő valótlan nyilatkozatok révén, vagy más szabálytalan eszköz igénybevételével szerezte meg az engedélyt.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az engedélyezett hitelközvetítők folyamatban lévő tevékenységeit a 4. cikkben említett, székhely szerinti illetékes hatóságuk felügyelje.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az engedélyezett hitelközvetítők folyamatban lévő tevékenységeit a 4. és 22. cikkben említett, a székhely szerinti illetékes hatóságuk, és adott esetben a fióktelep telephelye szerinti tagállam illetékes hatósága felügyelje.

 

4a. E cikk rendelkezései nem alkalmazandók sem a hitelintézetekre, sem a hitelközvetítőként fellépő biztosítótársaságokra. Nem alkalmazandók továbbá ezen cikk rendelkezései azokra a hitelfelvevőkre – azzal a feltétellel, hogy az ezen irányelv 9a., 14. és 17. cikkeiben foglalt kötelezettségeiknek eleget tesznek –, akik nem hitelezők vagy hitelközvetítők, és amelyeknek a tagállamok megengedik, hogy egy ingatlan eladásával párhuzamosan díjmentesen és a hitelező beleegyezésével egy hitelmegállapodást átruházzanak.

Módosítás  94

Irányelvre irányuló javaslat

19 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

19a. cikk

 

 

Kijelölt képviselők

 

(1) A tagállamok megengedhetik egy hitelközvetítő számára, hogy képviselőt jelöljenek ki.

 

(2) A tagállamoknak elő kell írniuk, hogy a hitelközvetítő maradéktalanul és feltétel nélkül felelős marad a nevében eljáró kijelölt képviselő minden fellépéséért vagy mulasztásáért.

 

Amennyiben azonban a képviselőt kijelölő hitelközvetítő a 3. cikk f) pontjának megfelelően mindössze egyetlen hitelezőhöz kötődik, úgy a hitelező maradéktalanul és feltétel nélkül felelős marad a hitelközvetítő nevében eljáró kijelölt képviselő minden fellépéséért vagy mulasztásáért.

 

A tagállamoknak elő kell írniuk, hogy a hitelközvetítő gondoskodjon arról, hogy a kijelölt képviselő eleget tesz a 21. cikk (2) bekezdésének a)–c) pontjaiban említett rendelkezéseknek. A székhely szerinti tagállam azonban rendelkezhet úgy, hogy a szakmai felelősségbiztosítást vagy hasonló biztosítékot egy olyan hitelközvetítő nyújthassa, akinek nevében a kijelölt képviselő eljárni jogosult.

 

(3) Azoknak a tagállamoknak, amelyek úgy döntenek, hogy megengedik egy hitelintézet számára képviselő kijelölését, nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartást kell létrehozniuk. A kijelölt képviselőket abban a tagállamban kell a nyilvános jegyzékbe felvenni, ahol állandó lakóhelyük vagy telephelyük található. A nyilvántartást rendszeresen frissíteni kell. Hozzáférhetőnek kell lennie nyilvános betekintésre.

 

Amennyiben az a tagállam, amelyben a kijelölt képviselő fióktelepének telephelye van, az (1) bekezdésnek megfelelően úgy döntött, hogy nem engedi meg az illetékes hatóságai által engedélyezett hitelközvetítők számára képviselő kijelölését, úgy e kijelölt képviselőket azon hitelközvetítő székhelye szerinti illetékes hatóságnál kell nyilvántartásba vetetni, amelynek képviseletében eljárnak.

 

(4) A tagállamok előírják a hitelközvetítők számára, hogy ellenőrizzék kijelölt képviselőik tevékenységeit annak érdekében, hogy biztosítsák az ezen irányelvnek való maradéktalan megfelelést. A hitelközvetítők különösen kötelesek ellenőrizni a kijelölt képviselők és személyzetük szakmai tudására és képességeire vonatkozó rendelkezéseknek való megfelelést.

 

(5) A tagállamok szigoríthatják az e cikkben meghatározott követelményeket vagy további követelményeket írhatnak elő a területükön nyilvántartásba vett szerződéses ügynökök vonatkozásában.

Módosítás  95

Irányelvre irányuló javaslat

20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy létrejöjjön az engedélyezett hitelközvetítők nyilvántartása és azt naprakészen tartsák.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy létrejöjjön az engedélyezett hitelközvetítők nyilvántartása és azt naprakészen tartsák.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy minden engedélyezett hitelközvetítőt, függetlenül attól, hogy az természetes vagy jogi személy, a székhelye szerinti tagállamban nyilvántartásba vegyen a 4. cikkben említett illetékes hatóság.

(2) A tagállamok előírják, hogy:

 

a) valamennyi jogi személy hitelközvetítő központi irodájának ugyanabban a tagállamban kell lennie, mint a létesítő okirat szerinti székhelyének (ha saját nemzeti joga szerint van alapító okirat szerinti székhelye); továbbá

 

b) valamennyi jogi személy hitelközvetítő központi irodájának ugyanabban a tagállamban kell lennie, mint létesítő okirat szerinti székhelyének (ha saját nemzeti joga szerint van alapító okirat szerinti székhelye) és

A jogi személyek tekintetében az (1) bekezdésben említett nyilvántartás külön feltünteti azon személyek nevét, akik a vezetőségen belül a közvetítői tevékenységért felelősek. A tagállamok előírhatják minden olyan természetes személy nyilvántartásba vételét is, akik egy hitelközvetítői tevékenységet folytató vállalkozáson belül az ügyfelekkel érintkeznek.

 

A nyilvántartás feltünteti azon tagállamo(ka)t, ahol a közvetítő a letelepedés szabadságára vagy a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó szabályok szerint tevékenységet kíván folytatni, és erről értesítette székhely szerinti tagállamának illetékes hatóságát.

 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljék a nyilvántartásból azokat a hitelközvetítőket, akiknek az engedélyét visszavonták.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy minden engedélyezett hitelközvetítőt, függetlenül attól, hogy az természetes vagy jogi személy, a székhelye szerinti tagállamban nyilvántartásba vegyen a 4. cikkben említett illetékes hatóság.

 

A jogi személyek tekintetében az (1) bekezdésben említett nyilvántartás külön feltünteti azon személyek nevét, akik a vezetőségen belül a közvetítői tevékenységért felelősek. A tagállamok előírhatják minden olyan természetes személy nyilvántartásba vételét is, akik egy hitelközvetítői tevékenységet folytató vállalkozáson belül az ügyfelekkel érintkeznek.

 

A nyilvántartás feltünteti azon tagállamo(ka)t, ahol a közvetítő a letelepedés szabadságára vagy a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó szabályok szerint tevékenységet kíván folytatni, és erről értesítette a székhely szerinti tagállamának illetékes hatóságát.

 

(3a) A tagállamok biztosítják, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljék a nyilvántartásból azokat a hitelközvetítőket, akiknek az engedélyét visszavonták.

(4) A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy létrejöjjön egy információs pont, amely lehetővé teszi a gyors és könnyű nyilvános hozzáférést a nemzeti nyilvántartásban található információkhoz, amelyeket elektronikus úton kell gyűjteni és folyamatosan frissíteni kell. Ez az információs pont szolgáltatja továbbá minden tagállam vonatkozásában a 4. cikkben említett illetékes hatóságok azonosító adatait.

(4) A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy létrejöjjön egy információs pont, amely lehetővé teszi a gyors és könnyű nyilvános hozzáférést a hitelközvetítőkre vonatkozó nemzeti nyilvántartásban található információkhoz, amelyeket elektronikus úton kell gyűjteni és folyamatosan frissíteni kell. Ez az információs pont szolgáltatja továbbá minden tagállam vonatkozásában a 4. cikkben említett illetékes hatóságok azonosító adatait. A tagállamok hozzáférést biztosítanak az EBH számára az egységes információs ponthoz, az EBH pedig a honlapján hivatkozásokat vagy hiperlinkeket helyez el az információs pontra vonatkozóan.

 

4a. E cikk rendelkezései nem alkalmazandók sem a hitelintézetekre, sem a hitelközvetítőként fellépő biztosítótársaságokra.

Módosítás  96

Irányelvre irányuló javaslat

21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap az (1) bekezdés b) pontjában említett szakmai felelősségbiztosítás vagy hasonló biztosíték minimális monetáris összegének megállapítására szolgáló szabályozástechnikai standardok elfogadására és azok szükség esetén történő módosítására.

törölve

Az első albekezdésben említett szabályozástechnikai standardokat az 1093/2010/EU rendelet 10–14. cikkével összhangban kell elfogadni.

 

Az EBH az (1) bekezdés b) pontjában említett szakmai felelősségbiztosítás vagy hasonló biztosíték minimális monetáris összegének megállapítására szolgáló szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki, amelyeket [a javaslat elfogadásától számított 6 hónapon belül] benyújt a Bizottságnak. Az EBH felülvizsgálja, és szükség esetén kidolgozza az (1) bekezdés b) pontjában említett szakmai felelősségbiztosítás vagy hasonló biztosíték minimális monetáris összegének módosítására szolgáló szabályozástechnikai standardtervezeteket, amelyeket első alkalommal [az irányelv hatálybalépését követően 4 évvel] majd kétévente benyújt a Bizottságnak.

 

Módosítás  97

Irányelvre irányuló javaslat

21 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A tagállamokat fel kell jogosítani arra, hogy korlátozhassák a hitelmegállapodás tényleges megkötése előtt a fogyasztók által a hitelezők és a hitelközvetítők részére teljesített fizetéseket.

Indokolás

Ez a rendelkezés a csalási kísérletek megelőzése érdekében fontos.

Módosítás  98

Irányelvre irányuló javaslat

22 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A hitelközvetítők székhely szerinti tagállamuk által megadott engedélye érvényes az Unió teljes területére, a fogadó tagállam(ok) illetékes hatósága általi további engedélyezés követelménye nélkül.

(1) Egy hitelközvetítő számára a székhelye szerinti tagállam által a 19. cikknek megfelelően kibocsátott engedély az Unió egész területére érvényes, a fogadó tagállam(ok) illetékes hatóságától a szolgáltatás nyújtására további engedélyre nincsen szükség, feltéve, hogy az engedély kiterjed azokra a tevékenységekre, amelyeket a hitelközvetítő a fogadó tagállam(ok)ban kíván folytatni. A hitelközvetítők számára azonban nem szabad megengedni, hogy nem-hitelintézetek részéről hitelmegállapodásokat kínáljanak olyan tagállamban élő fogyasztók számára, amelyben nem-hitelintézetek működése nem megengedett.

 

(1a) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a kijelölt képviselőkre.

(2) Bármely olyan hitelközvetítőnek, aki a szolgáltatásnyújtás szabadsága vagy a letelepedés szabadsága alapján első alkalommal szándékozik üzleti tevékenységet folytatni egy vagy több tagállamban, erről tájékoztatnia kell a székhely szerinti tagállamának illetékes hatóságait.

(2) Bármely olyan engedélyezett hitelközvetítőnek, aki a szolgáltatásnyújtás szabadsága vagy a letelepedés szabadsága alapján első alkalommal szándékozik üzleti tevékenységet folytatni egy vagy több tagállamban, erről tájékoztatnia kell a székhely szerinti tagállamának illetékes hatóságait.

A tájékoztatástól számított egy hónapos időszakon belül az említett illetékes hatóságoknak értesíteniük kell az érintett fogadó tagállam(ok) illetékes hatóságait a hitelközvetítő szándékáról, és ezzel egy időben tájékoztatniuk kell az érintett közvetítőt erről az értesítésről.

A tájékoztatástól számított egy hónapos időszakon belül az említett illetékes hatóságoknak értesíteniük kell az érintett fogadó tagállam(ok) illetékes hatóságait a hitelközvetítő szándékáról, és ezzel egy időben tájékoztatniuk kell az érintett közvetítőt erről az értesítésről. Ugyancsak értesíteniük kell a fogadó tagállam(ok) azon hitelező vagy hitelezők vonatkozásában illetékes hatóságait, amelyekhez a hitelközvetítőt kapcsolatok fűzik, és hogy a hitelező teljes és feltétel nélküli felelősséget visel-e a hitelközvetítő tevékenységeiért. A fogadó tagállamnak a székhely szerinti tagállamtól kapott információt a szükséges információk nyilvántartásba történő bejegyzése céljaira kell felhasználnia.

A hitelközvetítő üzleti tevékenységét egy hónappal azt az időpontot követően kezdheti meg, hogy székhely szerinti tagállamának illetékes hatóságai tájékoztatták őt a második albekezdésben említett értesítésről.

A hitelközvetítő üzleti tevékenységét egy hónappal azt az időpontot követően kezdheti meg, hogy székhely szerinti tagállamának illetékes hatóságai tájékoztatták őt a második albekezdésben említett értesítésről.

(3) Abban az esetben, ha a székhely szerinti tagállam visszavonja a hitelközvetítő engedélyét, a székhely szerinti tagállamnak bármely megfelelő eszközzel a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy hónapon belül értesítenie kell a fogadó tagállamo(ka)t az engedély visszavonásáról.

(3) Mielőtt egy hitelközvetítő megkezdi tevékenységét, vagy a (2) bekezdésben említett tájékoztatás kézhezvételétől számított két hónapon belül a fogadó tagállam illetékes hatóságai a 24. cikkel összhangban előkészítik a hitelközvetítő felügyeletét, és szükség esetén közlik azokat a feltételeket, amelyek mellett az uniós jogszabályok szerint még nem harmonizált területeken az adott tevékenységek a fogadó tagállam területén folytathatók.

A tagállamok illetékes hatóságai együttműködnek egymással minden olyan esetben, amikor ez az ezen irányelv szerinti feladataik ellátásához szükséges, felhasználva hatáskörüket, függetlenül attól, hogy azt ezen irányelv vagy a nemzeti jog határozza meg. Az illetékes hatóság együttműködik a többi tagállam illetékes hatóságaival. Különösen információt cserélnek és együttműködnek minden vizsgálati és felügyeleti tevékenység során.

 

Az illetékes hatóságok bejelenthetik az EBH-nak azokat az eseteket, amelyekben az együttműködés, különösen az információcsere iránti felkérés visszautasításra került, vagy arra a megkeresett hatóságok nem reagáltak ésszerű időn belül, és az 1093/2010/EU rendelet 19. cikkének megfelelően kérhetik a Hatóság segítségét. Az ilyen esetekben az EBA az említett cikkben ráruházott hatáskörnek megfelelően járhat el.

 

(4) Ha a fogadó tagállamnak egyértelmű és bizonyítható alapja van arra a megállapításra, hogy a szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján vagy egy fióktelepén keresztül a területén tevékenykedő valamely hitelközvetítő megszegi az ebben az irányelvben meghatározott kötelezettségeit, ezen megállapításait a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága elé terjeszti, amely meghozza a megfelelő intézkedéseket. Abban az esetben, ha a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága által hozott intézkedések ellenére a hitelközvetítő továbbra is olyan módon jár el, amely egyértelműen sérti a fogadó tagállam fogyasztóinak érdekeit vagy a piacok rendezett működését, a következők alkalmazandók:

(4) A tagállamok biztosítják, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljék a nyilvántartásból azokat a hitelközvetítőket, akiknek az engedélyét visszavonták.

a) A fogadó tagállam illetékes hatósága a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának tájékoztatását követően meghozza a fogyasztók és a piacok megfelelő működésének védelméhez szükséges valamennyi megfelelő intézkedést, többek között annak megakadályozásával, hogy a szabálysértő hitelközvetítő a területükön bármilyen további ügyletet kezdeményezhessen. Az ilyen intézkedésekről a Bizottságot késedelem nélkül tájékoztatni kell.

 

b) Emellett a fogadó tagállam illetékes hatósága az EBH-hoz utalhatja az ügyet és az 1093/2010/EU rendelet 19. cikkével összhangban kérheti annak segítségét. Ebben az esetben az EBH az említett cikkben ráruházott hatáskörnek megfelelően járhat el.

 

Módosítás  99

Irányelvre irányuló javaslat

22 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

22a. cikk

 

Hitelközvetítők és kijelölt képviselők felügyelete

 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a hitelközvetítők folyamatban lévő tevékenységeit a székhely szerinti tagállami illetékes hatóságai felügyeljék.

 

(2) Amennyiben a székhely szerinti tagállam megengedi a 19a. cikkben említett kijelölt képviselők működését, úgy e kijelölt képviselőket vagy közvetlen felügyelet alá kell helyezni, vagy azon hitelközvetítő felügyeletének részeként kell felügyelni, amelynek képviseletében eljárnak.

 

(3) Amennyiben a hitelközvetítőnek a székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban fióktelepe van, a fióktelep helye szerinti tagállam illetékes hatósága viseli a felelősséget annak biztosításáért, hogy a fióktelep által területén belül nyújtott szolgáltatások megfeleljenek az 5. cikk (1) bekezdésében, a 6., 7., 8., 9., 9a., 10., 11., 15., 17. és 25. cikkben és az azoknak megfelelően elfogadott intézkedésekben megállapított kötelezettségeknek.

 

(4) A fióktelep helye szerinti tagállam illetékes hatósága jogosult a fióktelep szabályozásának vizsgálatára és olyan változtatások kérésére, amelyek szigorúan ahhoz szükségesek, hogy az illetékes hatóság érvényesíthesse az 5. cikk (1) bekezdése, a 6., 7., 8., 9., 9a., 10., 11., 15., 17. és 25. cikk alapján fennálló kötelezettségeket és az ezek alapján elfogadott intézkedéseket a fióktelep által a tagállam területén nyújtott szolgáltatások és/vagy végzett tevékenységek vonatkozásában.

 

(5) Amennyiben a fogadó tagállam illetékes hatóságai meggyőződnek arról, hogy a területükön fiókteleppel rendelkező valamely hitelközvetítő megszegi az adott tagállamban az irányelv azon rendelkezései alapján elfogadott jogi vagy szabályozói rendelkezéseket, amelyek a fogadó tagállam illetékes hatóságaira ruháznak jogköröket, ezek a hatóságok felkérik a hitelközvetítőt, hogy vessen véget a szabálytalan helyzetnek.

 

Ha az érintett hitelközvetítő nem teszi meg a szükséges lépéseket, a fogadó tagállam illetékes hatóságai meghozzák az összes szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy az érintett hitelközvetítő vessen véget a jogsértő helyzetnek. Az ilyen intézkedések jellegéről tájékoztatást kell küldeni a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságainak.

 

Ha a fogadó tagállam által meghozott intézkedések ellenére a hitelközvetítő továbbra is megsérti az első albekezdésben említett, a fogadó tagállamban hatályos törvényi vagy rendeleti rendelkezéseket, ez utóbbi a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságainak tájékoztatása után meghozza a szükséges intézkedéseket a további szabálytalanságok megelőzésére vagy megbüntetésére, és amennyiben szükséges, megakadályozza a hitelközvetítőt abban, hogy területén további ügyleteket kezdeményezzen. Az ilyen intézkedésekről a Bizottságot késedelem nélkül tájékoztatni kell.

 

Amennyiben a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága nem ért egyet a fogadó tagállam által foganatosított intézkedésekkel, úgy az EBH-hoz utalhatja az ügyet és az 1093/2010/EU rendelet 19. cikkével összhangban kérheti annak segítségét. Ebben az esetben az EBH az említett cikkben ráruházott hatáskörnek megfelelően járhat el.

 

(6) Abban az esetben, ha a székhely szerinti tagállam visszavonja a hitelközvetítő engedélyét, a székhely szerinti tagállamnak bármely megfelelő eszközzel a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy hónapon belül értesítenie kell a fogadó tagállamo(ka)t és az EBH-t az engedély visszavonásáról.

 

A tagállamok illetékes hatóságai együttműködnek egymással és az EBH-val minden olyan esetben, amikor ez az ezen irányelv szerinti feladataik ellátásához szükséges, felhasználva hatáskörüket, függetlenül attól, hogy azt ezen irányelv, illetve más uniós vagy nemzeti jogszabály határozza meg. Az illetékes hatóság együttműködik a többi tagállam illetékes hatóságaival. Különösen információt cserélnek és együttműködnek minden vizsgálati és felügyeleti tevékenység során.

 

Az illetékes hatóságok bejelenthetik az EBH-nak azokat az eseteket, amelyekben az együttműködés, különösen az információcsere iránti felkérés visszautasításra került, vagy arra a megkeresett hatóságok nem reagáltak ésszerű időn belül, és az 1093/2010/EU rendelet 19. cikkének megfelelően kérhetik a Hatóság segítségét. Az ilyen esetekben az EBA az említett cikkben ráruházott hatáskörnek megfelelően járhat el.

 

7. Ha a fogadó tagállamnak egyértelmű és bizonyítható alapja van arra a megállapításra, hogy a szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján a területén tevékenységet folytató hitelközvetítő megszegi az ebben az irányelvben meghatározott kötelezettségeit, vagy ha a területén fiókteleppel rendelkező hitelközvetítő megszegi azokat a kötelezettségeit, amelyek tekintetében a fogadó tagállam a (3) vagy (4) bekezdésben említett hatáskörökkel nem rendelkezik, úgy ezen megállapításait a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága elé terjeszti, amely meghozza a megfelelő intézkedéseket. Abban az esetben, ha a fogadó tagállam illetékes hatósága a nevezett megállapodások kézhez vételétől számított egy hónapon belül semmilyen intézkedést sem hoz, vagy ha a fogadó tagállam illetékes hatósága által hozott intézkedések ellenére egy hitelközvetítő továbbra is olyan módon jár el, amely egyértelműen sérti a fogadó tagállam fogyasztóinak érdekeit vagy a piacok rendezett működését, a következők alkalmazandók:

 

a) a fogadó tagállam illetékes hatósága a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának tájékoztatását követően meghozza a fogyasztók és a piacok megfelelő működésének védelméhez szükséges valamennyi megfelelő intézkedést, többek között annak megakadályozásával, hogy a szabálysértő hitelközvetítő a területükön bármilyen további ügyletet kezdeményezhessen. Az ilyen intézkedésekről a Bizottságot és az EBH-t késedelem nélkül tájékoztatni kell;

 

b) emellett a fogadó tagállam illetékes hatósága az EBH-hoz utalhatja az ügyet és az 1093/2010/EU rendelet 19. cikkével összhangban kérheti annak segítségét. Ebben az esetben az EBH az említett cikkben ráruházott hatáskörnek megfelelően járhat el.

 

8. Valamennyi tagállam rendelkezik arról, hogy amennyiben egy másik tagállamban engedélyezett hitelközvetítő fióktelepet hoz létre a területén, a hitelközvetítő székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai hatáskörének gyakorlása során, a fogadó tagállam illetékes hatóságainak tájékoztatását követően végezhessen helyszíni vizsgálatokat az adott fióktelepnél.

 

9. A feladatoknak e cikkben meghatározott, a tagállamok között történő megosztása nem érinti a 4. cikk rendelkezéseit és a tagállamoknak az ezen irányelv által nem fedett területekkel kapcsolatos, az uniós jogszabályok által támasztott kötelezettségeikkel összhangban álló hatásköreit.

Módosítás  100

Irányelvre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az engedély visszavonására irányuló eljárások, valamint a tagállamok büntetőjogi szankciók megállapítására irányuló jogának sérelme nélkül a tagállamok nemzeti jogukkal összhangban biztosítják, hogy meg lehessen hozni a szükséges közigazgatási intézkedéseket, illetve közigazgatási szankciókat lehessen kiszabni azon személyekkel szemben, akik felelősek az ezen irányelv végrehajtása során elfogadott rendelkezések be nem tartásáért. A tagállamok biztosítják, hogy ezen intézkedések hatékonyak, arányosak és visszatartó erejűek legyenek.

A tagállamok megállapítják az ezen irányelv alapján elfogadott nemzeti rendelkezések megszegése esetén alkalmazandó szankciókat, és minden szükséges intézkedést meghoznak azok végrehajtásának biztosítására. E szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

Indokolás

Hozzáigazítás a fogyasztói hitelekről szóló irányelv 23. cikkéhez.

Módosítás  101

Irányelvre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Azon konkrét esetekre, amelyekben a fogyasztók tudatosan hiányos vagy helytelen információt szolgáltatnak a pozitív eredményű hitelképességi vizsgálat érdekében, ha a hiánytalan és helyes információk negatív hitelképességi vizsgálatot eredményeztek volna, és ezt követően nem képesek teljesíteni a megállapodás feltételeit, a tagállamok szankciókat írnak elő, és meghoznak minden szükséges intézkedést a szankciók végrehajtásának biztosítására.

törölve

Indokolás

Hozzáigazítás a fogyasztói hitelekről szóló irányelv 23. cikkéhez.

Módosítás  102

Irányelvre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják a hitelezők és fogyasztók, valamint a hitelközvetítők és fogyasztók közötti, az ezen irányelv alapján megállapított jogokat és kötelezettségeket érintő viták peren kívüli rendezésére vonatkozó megfelelő és hatékony panasz- és jogorvoslati eljárások létrehozását, adott esetben létező testületek felhasználásával. A tagállamok ezenkívül biztosítják, hogy az összes hitelező és hitelközvetítő csatlakozzon egy vagy több ilyen, panasz- és jogorvoslati eljárást végrehajtó testülethez.

(1) A tagállamok biztosítják a hitelmegállapodásokkal kapcsolatos fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére vonatkozó megfelelő és hatékony eljárások létrehozását, szükség esetén a meglévő testületek felhasználásával;

Indokolás

Hozzáigazítás a fogyasztói hitelekről szóló irányelv 24. cikkéhez.

Módosítás  103

Irányelvre irányuló javaslat

25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy ezek a testületek aktívan együttműködjenek a határokon átnyúló viták megoldásában.

(2) A tagállamok együttműködésre ösztönzik ezeket a testületeket, hogy rendeződhessenek a határokon átnyúló hitelmegállapodásokkal kapcsolatos viták is.

Indokolás

Hozzáigazítás a fogyasztói hitelekről szóló irányelv 24. cikkéhez.

Módosítás  104

Irányelvre irányuló javaslat

26 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazást kap a 6. cikk (4) bekezdésében, a 8. cikk (4) bekezdésében, a 9. cikk (3) bekezdésében, a 10. cikk (3) bekezdésében a 14. cikk (5) bekezdésében és a 16. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. Ez a felhatalmazás az ezen irányelv hatályba lépését követő határozatlan időtartamra szól.

(1) A Bizottság az e cikkben rögzített feltételek mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

 

(1a) A Bizottság határozatlan időre szóló felhatalmazást kap a 9a. cikk (3) bekezdésében és az 12. cikk (5) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

(2) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 9a. cikk (3) bekezdésében és a 12. cikk (5) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni, és a határozat a Hivatalos Lapban való kihirdetését követő napon vagy a határozatban meghatározott későbbi időpontban lép hatályba. A visszavonásról szóló határozat nem érinti azokat a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, amelyek már hatályba léptek.

(3) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit a 27. és a 28. cikk határozza meg.

(3) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(3a) A 9a. cikk (3) bekezdése és az 12. cikk (5) bekezdése alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az értesítést követő három hónapos időtartam leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, vagy ha az Európai Parlament és a Tanács az időtartam leteltét megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam három hónappal meghosszabbodik.

Módosítás  105

Irányelvre irányuló javaslat

27 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

27. cikk

törölve

A felhatalmazás visszavonása

 

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk (4) bekezdésében, a 8. cikk (4) bekezdésében, a 9. cikk (3) bekezdésében, a 10. cikk (3) bekezdésében, a 14. cikk (5) bekezdésében és a 16. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazást.

 

(2) A felhatalmazás visszavonásával kapcsolatos döntés meghozatala érdekében belső eljárást indító intézmény legkésőbb a végleges határozat meghozatala előtt egy hónappal tájékoztatja a másik jogalkotót és a Bizottságot arról, hogy mely felhatalmazás visszavonásáról és milyen indokok alapján kíván határozni.

 

(3) A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat haladéktalanul, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. A határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

 

Módosítás  106

Irányelvre irányuló javaslat

28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

28. cikk

törölve

Kifogás a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen

 

(1) Az Európai Parlament és a Tanács az értesítés napját követő két hónapos időtartamon belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam egy hónappal meghosszabbodik.

 

(2) Ha az (1) bekezdésben említett időtartam leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, azt ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az a benne megállapított időpontban hatályba lép. Ha az Európai Parlament és a Tanács egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem kíván kifogást emelni, a felhatalmazáson alapuló jogi aktust az időtartam letelte előtt ki lehet hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az az időtartam letelte előtt hatályba léphet.

 

(3) Ha az Európai Parlament vagy a Tanács az (1) bekezdésben említett határidőn belül kifogást emel az elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, az nem lép hatályba. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen kifogást emelő intézmény a kifogást megindokolja.

 

Módosítás  107

Irányelvre irányuló javaslat

29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tagállamok továbbá biztosítják, hogy az általuk ezen irányelv végrehajtása során elfogadott rendelkezések a megállapodások szövegezéséből adódóan ne legyenek megkerülhetők, különösen az ezen irányelv hatálya alá tartozó hitelmegállapodások olyan hitelmegállapodásokba történő integrálásával, amelyek jellege vagy célja lehetővé teszi az irányelv alkalmazásának megkerülését.

törölve

Módosítás  108

Irányelvre irányuló javaslat

29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy egy harmadik ország jogának a hitelmegállapodásra alkalmazandó jogként történő kiválasztásával a fogyasztók ne veszítsék el az ezen irányelvben biztosított védelmet.

(3) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy egy harmadik ország jogának a hitelmegállapodásra alkalmazandó jogként történő kiválasztásával a fogyasztók ne veszítsék el az ezen irányelvben biztosított védelmet, ha a hitelmegállapodás egy vagy több tagállam területéhez szorosan kötődik.

Indokolás

A fogyasztói hitelekről szóló irányelv 22. cikkének (4) bekezdésével való összhang biztosítása.

Módosítás  109

Irányelvre irányuló javaslat

30 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

30a. cikk

 

Átmeneti intézkedések

 

Az irányelvet nem kell alkalmazni azokra a hitelmegállapodásokra, amelyek a nemzeti végrehajtási intézkedések hatálybalépésének időpontjában már léteznek.

Módosítás  110

Irányelvre irányuló javaslat

31 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság ezen irányelv hatálybalépésétől számított öt év elteltével felülvizsgálatot hajt végre. A felülvizsgálat figyelembe veszi a rendelkezések fogyasztókat és belső piacot érintő eredményességét és megfelelőségét.

A Bizottság ezen irányelv hatálybalépésétől számított öt év elteltével felülvizsgálatot hajt végre. A felülvizsgálat figyelembe veszi a rendelkezések fogyasztókat és belső piacot érintő eredményességét és megfelelőségét.

a) a fogyasztók európai szabványosított információs adatlappal való megelégedettségének értékelése;

a) az európai szabványosított információs adatlapnak történő megfelelés és a fogyasztói felhasználás értékelése, ideértve a fogyasztók megelégedettségének felmérését is,

b) a szerződéskötést megelőző egyéb tájékoztatás;

b) a szerződéskötést megelőző egyéb tájékoztatás;

c) a hitelközvetítők és hitelezők által határokon átnyúlóan végzett tevékenységek elemzése;

c) a hitelközvetítők és hitelezők által határokon átnyúlóan végzett tevékenységek elemzése;

d) a lakóingatlanokhoz kapcsolódóan hitelmegállapodást nyújtó nem-hitelintézetek piaca fejlődésének elemzése;

d) a lakóingatlanokhoz kapcsolódóan hitelmegállapodást nyújtó nem-hitelintézetek piaca fejlődésének elemzése;

e) további intézkedések, többek között a lakóingatlanokhoz kapcsolódóan hitelmegállapodást nyújtó nem-hitelintézetek számára kibocsátott útlevél szükségességének értékelése;

e) további intézkedések, többek között a lakóingatlanokhoz kapcsolódóan hitelmegállapodást nyújtó nem-hitelintézetek számára kibocsátott útlevél szükségességének értékelése;

f) a hitelmegállapodások szerződéskötést követő szakasza tekintetében jogok és kötelezettségek bevezetésének szükségességére vonatkozó vizsgálat;

f) a hitelmegállapodások szerződéskötést követő szakaszának működésére vonatkozó vizsgálat;

g) a kisméretű vállalkozásokra való hatálykiterjesztés szükségességének értékelése.

g) ezen irányelv hatályának értékelése új jogszabály szükségessé válásának elkerülése érdekében;

 

ga) az ezen irányelv által a piacon más hitelformákra gyakorolt hatás értékelése, ideértve azokat is, amelyek esetében a hitelezők vagy a fogyasztók az irányelv hatályán belül helyettesíthetőnek tekinthetők;

 

gb) annak értékelése, hogy a lakóingatlan fedezetével biztosított hitelmegállapodások nyomon követéséhez szükség van-e kiegészítő intézkedésekre;

 

gc) az ingatlanárak tendenciózus változásaira vonatkozó adatok átláthatóságának és helytállóságának értékelése.

Módosítás  111

Irányelvre irányuló javaslat

31 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

31a. cikk

 

A felelősségteljes hitelnyújtásra és hitelfelvételre vonatkozó további kezdeményezések

 

A Bizottság ...*-ig átfogó jelentést terjeszt elő, amelyben értékeli a túlságosan eladósodott magánszemélyekkel kapcsolatos legfőbb kihívásokat. A jelentésben azonosítani kell a kapcsolódó piacokat, termékeket és szereplőket a hitelek ellátási láncában, és elemezni kell többek között a problémák különböző megoldási lehetőségeit, ideértve a hitelek alakulásához kapcsolódó makrogazdasági intézkedéseket, a rendszer korlátait és előnyeit, a letéti intézetekben megtakarítók védelme érdekében hozott strukturális intézkedéseket, valamint a magas tőkeáttételű intézményekre, a túlzottan eladósodott háztartásokra és a nehézségekkel küzdő fogyasztókra vonatkozó intézkedéseket és a pénzügyi rendszer magas tőkeáttételből következő sebezhetőségét. A jelentéshez adott esetben jogalkotási javaslatot kell csatolni.

 

________________

 

kérjük a dátum beillesztését: Az ezen irányelv hatálybalépése után 12 hónappal.

Módosítás  112

Irányelvre irányuló javaslat

1 melléklet – I szakasz – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) A számítás eredményét legalább egy tizedesnyi pontossággal kell kifejezni. Ha a következő tizedeshelyen álló számjegy 5-nél nagyobb vagy azzal egyenlő, az adott tizedeshelyen lévő számjegyet eggyel növelni kell.

d) A számítás eredményét legalább egy tizedesnyi pontossággal kell kifejezni. Ha a következő tizedeshelyen álló számjegy 5-nél nagyobb vagy azzal egyenlő, az előző tizedeshelyen lévő számjegyet eggyel növelni kell.

Módosítás  113

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – II szakasz – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j) Olyan hitelmegállapodások esetében, amelyek tekintetében rögzített hitelkamatlábat állapítanak meg a kezdeti időszakra, amely időszak végén új hitelkamatláb kerül meghatározásra, amelyet ezt követően a megállapodás szerinti mutatónak megfelelően, rendszeres időközönként kiigazítanak, a teljeshiteldíj-mutatót azon feltevés alapján kell kiszámítani, hogy a rögzített hitelkamatláb hatálya alá tartozó időszak végén a hitelkamatláb azonos a teljeshiteldíj-mutató – a megállapodás szerinti mutatónak az adott időpontban érvényes értékén alapuló – kiszámításának időpontjában érvényes hitelkamatlábbal.

j) Olyan hitelmegállapodások esetében, amelyek tekintetében rögzített hitelkamatlábat állapítanak meg a kezdeti időszakra, amely időszak végén új hitelkamatláb kerül meghatározásra, amelyet ezt követően a megállapodás szerinti mutatónak megfelelően, rendszeres időközönként kiigazítanak, a teljeshiteldíj-mutatót azon feltevés alapján kell kiszámítani, hogy a rögzített hitelkamatláb hatálya alá tartozó időszak végén a hitelkamatláb azonos a teljeshiteldíj-mutató – a megállapodás szerinti mutatónak az adott időpontban érvényes értékén alapuló – kiszámításának időpontjában érvényes hitelkamatlábbal, de a rögzített hitelkamatlábnál nem alacsonyabb. A legalább ötéves induló időszakra rögzített hitelkamatlábú hitelmegállapodások esetében – különösen, ha a megállapodás folytatásához új rögzített kamatlábat terveznek és változó kamatlábról csak akkor állapodnak meg, ha az új rögzített kamatlábra vonatkozó megállapodás még nem jött létre – csak az induló rögzített kamatlábat kell figyelembe venni.

Módosítás  114

Irányelvre irányuló javaslat

2 melléklet – A rész – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Hitelező

1. Hitelező

[Név]

[Név]

[Postai cím]

 

[Telefonszám]

 

[E-mail cím]

 

[Internetcím]

 

Felügyeleti hatóság: [A felügyeleti hatóság neve és internetcíme]

Felügyeleti hatóság: [A felügyeleti hatóság neve és internetcíme]

Kapcsolattartó: [A kapcsolattartó teljes körű elérhetőségi adatai]

(Opcionális) Kapcsolattartó pont

 

(Adott esetben): Közvetítő: [Név, a nyújtott szolgáltatás szintje („Szükségleteinek értékelése alapján ajánljuk, hogy ezt a jelzáloghitelt vegye igénybe” / „Nem ajánlunk Önnek konkrét jelzáloghitelt. Azonban egyes kérdésekre adott válaszai alapján tájékoztatást adunk erről a jelzáloghitelről, hogy saját maga választhasson”), javadalmazás]

(2) A hitel fő jellemzői

(2) A hitel fő jellemzői

A nyújtott hitel összege és pénzneme: [érték] [pénznem]

A nyújtott hitel összege és pénzneme: [érték] [pénznem]

(Adott esetben)Ez nem egy [nemzeti pénznem] hitel”.

(Adott esetben)Ez nem egy [nemzeti pénznem] hitel”, Az Ön által …-ban/-ben [nemzeti pénzneme] visszafizetendő teljes összeg változhat. Például, abban az esetben, ha a ….. [nemzeti pénznem] értéke a …. hoz-/hez/-höz [a hitel pénzneme] képest 20%-kal változik, úgy Önnek összesen [beillesztendő a nemzeti pénznemben kifejezett összeg]-t kell visszafizetnie. (Adott esetben) „Az Ön által visszafizetendő teljes összeg ennél jóval magasabb lehet.”

 

Ha a hitelösszeg eléri a [beillesztendő a nemzeti pénznemben kifejezett összeg] értéket, Ön figyelmeztetést fog kapni, valamint lehetőséget a feltételek újratárgyalására.

 

(Adott esetben) „Az Ön által visszafizetendő teljes összeg [beillesztendő a nemzeti pénznemben kifejezett összeg] lehet.

A hitel futamideje: [futamidő]

A hitel futamideje: [futamidő]

[A hitel típusa]

[A hitel típusa]

[Az alkalmazandó kamatláb típusa]

[Az alkalmazandó kamatláb típusa]

A visszafizetendő teljes összeg

A visszafizetendő teljes összeg

[A rendelkezésre álló maximális hitelösszeg az ingatlan értékéhez viszonyítva]:

(Adott esetben) az ingatlannak a szemléltetett összeg hitelként történő felvételéhez szükséges legkisebb értéke

(Adott esetben) [Biztosíték]

(Adott esetben) [Biztosíték]

3. Kamatláb

3. Kamatláb

A THM a hitel teljes díja éves százalékban kifejezve. A THM segít a különböző ajánlatok összehasonlításában. Az Ön hitelére érvényes THM [THM]. Az alábbiakat tartalmazza:

A THM a hitel teljes díja éves százalékban kifejezve. A THM segít a különböző ajánlatok összehasonlításában. Az Ön hitelére érvényes THM [THM]. Az alábbiakat tartalmazza:

Kamatláb [százalékos érték]

Kamatláb [százalékos érték]

 

(Adott esetben) Kamatláb [változó kamatlábra vonatkozó legkedvezőbb eshetőség esetén érvényes érték], Kamatláb [változó kamatlábra vonatkozó legkedvezőtlenebb eshetőség esetén érvényes érték],

 

(Adott esetben) Kamatláb [a nemzeti pénznem 20%-os romlása esetén érvényes érték],

 

(Adott esetben) A jelenleg összességében vagy minden [időszak beillesztendő]-ban/ben fizetendő összeg erősen eltérhet a teljeshiteldíj-mutatóban kifejezett számtól; A teljeshiteldíj-mutató kiszámítása ezért bizonyos feltételezésekre alapozott példa csupán.

[A THM egyéb összetevői]

[A THM egyéb összetevői]

4. A részletfizetések gyakorisága és száma

4. A részletfizetések gyakorisága és száma

A részletfizetések gyakorisága: [gyakoriság]

A részletfizetések gyakorisága: [gyakoriság]

A részletfizetések száma: [szám]

A részletfizetések száma: [szám]

5. Az egyes törlesztőrészletek összege

5. Az egyes törlesztőrészletek összege

[összeg] [pénznem]

[összeg] [pénznem]

(Adott esetben) Az Ön [a hitel pénzneme]-ban/-ben teljesített részletfizetéseinek a(z) [nemzeti pénznem]-ra/-re való átváltásához használt árfolyam a(z) [az árfolyamot közzétevő intézmény neve] által [dátum]-án/-én közzétett árfolyam.

(Adott esetben) Az Ön által …-ban/-ben [nemzeti pénznemben] visszafizetendő teljes összeg változhat. Például, abban az esetben, ha a ….. [nemzeti pénznem] értéke a …. hoz-/hez/-höz [a hitel pénzneme] képest 20%-kal változik, úgy Önnek további [összeg beillesztendő]-t kell fizetnie -t kell visszafizetnie minden [időszak beillesztendő]-ban/-ben. Az Ön által visszafizetendő kifizetések ennél jóval magasabbra emelkedhetnek. Az Ön [a hitel pénzneme]-ban/-ben teljesített részletfizetéseinek a(z) [nemzeti pénznem]-ra/-re való átváltásához használt árfolyam a(z) [dátum]-án/-én a [beillesztendő a referenciaérték vagy a kiszámítási módszer] felhasználásával számított árfolyam.

 

(Adott esetben) Mivel a kamatláb a hitel egészére [egy részére] változhat, az Ön törlesztőrészletei is változhatnak. [Figyelmeztetés, hogy a törlesztőrészletek változhatnak, és a kamatlábak alakulásától függően a 18a. cikk (59 bekezdése szerint különböző forgatókönyvek lehetségesek]

 

(Adott esetben) „Az Ön által minden [időszak beillesztendő]-ban/-ben fizetendő legmagasabb összeg [beillesztendő a nemzeti pénznemben kifejezett összeg] lehet.

 

(Adott esetben) [Figyelmeztetés csak a lakóingatlan-fedezetű jelzáloggal vagy hasonló biztosítékkal fedezett hitelekre vonatkozóan, részletek a B Rész 5. szakaszában felsorolt kapcsolt megtakarítási termékekről és halasztott kamatfizetésű hitelekről.]

6. Szemléltető törlesztési táblázat

6. (Adott esetben) Szemléltető törlesztési táblázat

Ez a tábla megmutatja a [gyakoriság] fizetendő összeget.

Ez a tábla megmutatja a [gyakoriság] fizetendő összeget.

A törlesztőrészletek ([vonatkozó szám] oszlop) a kamatfizetések ([vonatkozó szám] oszlop), a kifizetett tőke ([vonatkozó szám] oszlop) és adott esetben egyéb költségek ([vonatkozó szám] oszlop) összegéből állnak. Adott esetben, Az egyéb költségek oszlopban szereplő költségek [költségek felsorolása]-hoz/-hez/-höz kapcsolódnak. A fennmaradó tőke ([vonatkozó szám] oszlop) az egyes törlesztőrészletek után megmaradt visszafizetendő hitelösszeg.

A törlesztőrészletek ([vonatkozó szám] oszlop) a kamatfizetések ([vonatkozó szám] oszlop), adott esetben a kifizetett tőke ([vonatkozó szám] oszlop) és adott esetben egyéb költségek ([vonatkozó szám] oszlop) összegéből állnak. Adott esetben, Az egyéb költségek oszlopban szereplő költségek [költségek felsorolása]-hoz/-hez/-höz kapcsolódnak. A fennmaradó tőke ([vonatkozó szám] oszlop) az egyes törlesztőrészletek után megmaradt visszafizetendő hitelösszeg.

[A hitel összege és pénzneme]

 

[A hitel futamideje]

 

[Kamatláb]

 

[Táblázat]

[Táblázat]

(Adott esetben) [Figyelmeztetés, hogy a törlesztőrészletek változhatnak]

 

7. További kötelezettségek és költségek

7. További kötelezettségek és költségek

A hitelfelvevőnek a következő feltételeket kell teljesítenie, hogy az ebben a dokumentumban ismertetett feltételekkel juthasson hitelhez:

A hitelfelvevőnek a következő feltételeket kell teljesítenie, hogy az ebben a dokumentumban ismertetett feltételekkel juthasson hitelhez:

[Kötelezettségek]

[Kötelezettségek]

(Adott esetben) Kérem, vegye figyelembe, hogy az ebben a dokumentumban ismertetett hitelfeltételek (a kamatlábat is beleértve) változhatnak, ha nem tesz eleget ezeknek a kötelezettségeknek.

(Adott esetben) Kérem, vegye figyelembe, hogy az ebben a dokumentumban ismertetett hitelfeltételek (a kamatlábat is beleértve) változhatnak, ha nem tesz eleget ezeknek a kötelezettségeknek.

A [gyakoriság] törlesztőrészletekbe foglalt költségek mellett ez a hitel a következő költségekkel jár:

A [gyakoriság] törlesztő részletekbe foglalt költségek mellett ez a hitel a következő költségekkel jár:

Egyszer fizetendő költségek

Egyszer fizetendő költségek

Rendszeresen fizetendő költségek

Rendszeresen fizetendő költségek

Kérem, győződjön meg arról, hogy tisztában van az ezzel a hitellel kapcsolatos összes egyéb adóval és költséggel (pl. közjegyzői díj).

Kérem, győződjön meg arról, hogy tisztában van az ezzel a hitellel kapcsolatos összes egyéb adóval és költséggel (pl. közjegyzői díj, bejegyzési díj, értékelési díj [amennyiben a fentiekben már nem került beszámításra] és adók).

8. Lejárat előtti visszafizetés

8. Lejárat előtti visszafizetés

(Adott esetben) Nincs lehetősége visszafizetni ezt a hitelt annak lejárta előtt.

 

(Adott esetben) Lehetősége van teljesen vagy részlegesen visszafizetni ezt a hitelt annak lejárta előtt.

Lehetősége van teljesen vagy részlegesen visszafizetni ezt a hitelt annak lejárta előtt.

(Adott esetben) [Feltételek]

(Adott esetben) [Feltételek]

[Eljárás]

[Eljárás]

(Adott esetben) Kilépési díj:

(Adott esetben) Kilépési díj: [beillesztendő az összeg vagy a kiszámítási módszer]

(Adott esetben) Amennyiben úgy dönt, hogy lejárat előtt visszafizeti ezt a hitelt, kérem vegye fel a kapcsolatot velünk, hogy pontosan megállapítsuk a lejárat előtti visszafizetés időpontjában esedékes kilépési díjat.

(Adott esetben) Önnek joga van ezt a hitelt más hitelezőre átruházni. [Feltételek]

 

(Adott esetben) Nincs lehetősége ezt a hitelt más ingatlanra átvinni.

 

(Adott esetben) Önnek lehetősége van ezt a hitelt más ingatlanra átvinni. [Feltételek]

 

(Adott esetben): Önnek joga van ezt a hitelt [nemzeti pénznem]-ra/-re átváltani. [Feltételek]

(Adott esetben) 9. Elállási jog

(Adott esetben) 9. Elállási jog

A hitelfelvevőnek a hitelmegállapodás aláírását követően [az elállási időtartam hossza] belül joga van elállni a megállapodástól.

A hitelfelvevőnek a hitelmegállapodás aláírását követően [az elállási időtartam hossza] belül joga van elállni a megállapodástól. (Adott esetben): [Feltételek] [Beillesztendő az eljárás]

10. Belső panaszkezelő rendszer

10. Panaszok

[Az érintett részleg neve]

Amennyiben panasza van, kérjük [beillesztendő a kapcsolattartó pont vagy az eljárásra vonatkozó információk lelőhelye]

[Postai cím]

Amennyiben panaszát az Ön megelégedésére nem oldjuk meg, módjában áll felvenni a kapcsolatot [beillesztendő a szervezet neve]

[Telefonszám]

 

[E-mail cím]

 

Kapcsolattartó: [elérhetőségi adatok]

 

11. Külső panaszkezelő szerv

 

Ha a hitelezővel eredménytelen volt a vitás ügyek rendezése, a hitelfelvevőnek lehetősége van panasszal fordulni a következő szervhez:

 

[A panaszkezelő szerv neve

 

[Postai cím]

 

[Telefonszám]

 

[E-mail cím]

 

12. A hitelhez kapcsolódó kötelezettségek nemteljesítése: következmények a hitelfelvevőre nézve

11. A hitelhez kapcsolódó kötelezettségek nemteljesítése: következmények a hitelfelvevőre nézve

[A nemteljesítés típusai]

[A nemteljesítés típusai]

[Pénzügyi és/vagy jogi következmények]

[Pénzügyi és/vagy jogi következmények]

Amennyiben nehézségei támadnak a havi törlesztőrészletek fizetésével kapcsolatosan, kérjük, mielőbb keressen fel minket, hogy megfelelő megoldást találjunk a problémájára.

Amennyiben nehézségei támadnak a havi törlesztőrészletek fizetésével kapcsolatosan, kérjük, mielőbb keressen fel minket, hogy megfelelő megoldást találjunk a problémájára.

(Adott esetben) 13. Távértékesítéssel történő forgalmazás esetén nyújtandó kiegészítő információk

(Adott esetben) 12. Kiegészítő információk

(Adott esetben) Az a jog, amely alapján a hitelszerződés létrejöttét megelőzően a hitelező kapcsolatot teremtett Önnel [alkalmazandó jog].

(Adott esetben) További lehetőségek: [beillesztendő magyarázat a B részben felsorolt további lehetőségekről, és – választható jelleggel – a hitelnyújtó részéről a hitelmegállapodás részeként kínált, a megelőző szakaszokban nem említett egyéb lehetőségekről].

Az információk és a szerződési feltételek [nyelven] kerülnek meghatározásra. A hitelmegállapodás futamideje alatt az Ön hozzájárulásával a [… nyelven / nyelveken] kívánunk Önnel kapcsolatot tartani.

(Amennyiben a kívánt nyelv eltér az európai szabványosított információs adatlap nyelvétől) Az információk és a szerződési feltételek [… nyelven] kerülnek meghatározásra A hitelmegállapodás futamideje alatt az Ön hozzájárulásával a [… nyelven / nyelveken] kívánunk Önnel kapcsolatot tartani.

14. Kockázatok és figyelmeztetések

13. Kockázatok és figyelmeztetések

• Felhívjuk figyelmét a jelzáloghitel felvételével járó kockázatokra.

• Felhívjuk figyelmét a jelzáloghitel felvételével járó kockázatokra.

(Adott esetben) E hitel kamatlába nem marad fix a hitel teljes futamideje alatt.

(Adott esetben) E hitel kamatlába nem marad fix a hitel teljes futamideje alatt.

(Adott esetben) Ez nem egy [nemzeti pénznem] hitel. Felhívjuk figyelmét, hogy az egyes törlesztőrészletek alkalmával Ön által fizetendő [nemzeti pénznem] összeg a [a hitel pénzneme/nemzeti pénznem] árfolyamnak megfelelően változik.

(Adott esetben) Ez nem egy [nemzeti pénznem] hitel. Felhívjuk figyelmét, hogy az egyes törlesztőrészletek alkalmával Ön által fizetendő [nemzeti pénznem] összeg a [a hitel pénzneme/nemzeti pénznem] árfolyamnak megfelelően változik.

(Adott esetben) Ez egy csak kamattörlesztést igénylő hitel. Ez azt jelenti, hogy a hitel futamideje alatt Önnek elegendő tőkét kell felhalmoznia ahhoz, hogy a futamidő lejártakor vissza tudja fizetni a hitelösszeget.

(Adott esetben) Ez egy csak kamattörlesztést igénylő hitel. Ez azt jelenti, hogy a hitel futamideje alatt Önnek elegendő tőkét kell felhalmoznia ahhoz, hogy a futamidő lejártakor vissza tudja fizetni a hitelösszeget.

• Egyéb adókat és költségeket (adott esetben), például közjegyzői díjat is kell fizetnie.

• Egyéb adókat és költségeket (adott esetben), például közjegyzői díjat is kell fizetnie.

• A z Ön jövedelme változhat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha jövedelme csökken, még mindig képes lesz-e kifizetni a [gyakoriság] törlesztőrészleteit.

• A z Ön jövedelme változhat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha jövedelme csökken, még mindig képes lesz-e kifizetni a [gyakoriság] törlesztőrészleteit.

(Adott esetben) Otthonát a hitelező birtokába adhatják, ha nem tudja fizetni a részleteket.

(Adott esetben) Otthonát a hitelező birtokába adhatják, ha nem tudja fizetni a részleteket.

Módosítás  115

Irányelvre irányuló javaslat

2 melléklet – B rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az európai szabványosított információs adatlap kitöltésekor a következő utasításokat kell követni:

Az európai szabványosított információs adatlap kitöltésekor a következő utasításokat kell követni:

„Bevezető szöveg” szakasz

„Bevezető szöveg” szakasz

(1) Az érvényesség dátumát megfelelően ki kell emelni.

(1) Az érvényesség dátumát megfelelően ki kell emelni.

„Bevezető szöveg” szakasz

„Bevezető szöveg” szakasz

(1) Az érvényesség dátumát megfelelően ki kell emelni.

(1) Az érvényesség dátumát megfelelően ki kell emelni.

„1. Hitelező” szakasz

„1. Hitelező” szakasz

(1) A hitelező neve, telefonszáma, postai címe és internetcíme a hitelező székhelyére vonatkozik A hitelnyújtási tevékenység felügyeletéért felelős hatóságot kell feltüntetni.

(1) A hitelnyújtási tevékenység felügyeletéért felelős hatóságot kell feltüntetni.

(2) A kapcsolattartóra vonatkozó adatok opcionálisak.

(2) A hitelnyújtóval való kapcsolatfelvétel módjára vonatkozó tájékoztatás opcionális.

(3) A 2002/65/EK irányelv 3. cikkével összhangban, ha az ügyletet távolból kínálják, a hitelezőnek adott esetben meg kell adnia a hitelfelvevő lakóhelye szerinti tagállamban lévő képviselőjének nevét és postai címét. A hitelnyújtó képviselője telefonszámának, e-mail címének és internetcímének megadása opcionális.

(3) Amennyiben a termékinformációt közvetítő adja meg a fogyasztónak, a közvetítőnek meg kell adnia a nevét és tájékoztatnia kell a fogyasztót, hogy a tanácsadói szolgáltatás részeként nyújtja-e a termékinformációt vagy sem. Egyben elmagyarázza díjazásának módját is. Ha a hitelezőtől kap jutalékot, meg kell adni az összeget és a hitelező nevét.

(4) A 2002/65/EK irányelv 3. cikkével összhangban, ha az ügyletet távolból kínálják, a hitelezőnek meg kell adnia a cégnyilvántartás nevét, ahová a hitelezőt bejegyezték, valamint nyilvántartási számát, vagy a nyilvántartásban való azonosítás ezzel egyenértékű módját.

 

„2. A hitel fő jellemzői” szakasz

„2. A hitel fő jellemzői” szakasz

(1) A hitel időtartamát években vagy hónapokban kell megadni, attól függően, hogy melyik relevánsabb. Ha a hitel időtartama változhat a szerződés futamideje alatt, a hitelezőnek el kell magyaráznia, hogy ez mikor és milyen körülmények között fordulhat elő.

(1) A hitel időtartamát években vagy hónapokban kell megadni, attól függően, hogy melyik relevánsabb. Ha a hitel időtartama változhat a szerződés futamideje alatt, a hitelezőnek el kell magyaráznia, hogy ez mikor és milyen körülmények között fordulhat elő.

A hitel típusának ismertetésénél egyértelműen fel kell tüntetni, hogy a tőkét és a kamatot hogyan kell törleszteni a hitel futamideje alatt (azaz állandó, progresszív vagy regresszív törlesztés).

(2) A hitel típusának ismertetésénél egyértelműen fel kell tüntetni, hogy a tőkét és a kamatot hogyan kell törleszteni a hitel futamideje alatt (azaz állandó, progresszív vagy regresszív törlesztés), és meg kell adnia, hogy a hitelmegállapodás keretében a tőke visszafizetése vagy csak kamatfizetés történik.

(2) Ebben a szakaszban azt is el kell magyarázni, hogy a kamatláb rögzített vagy változó, és adott esetben ismertetni kell az időtartamokat, amelyek során rögzített marad; a későbbi módosítások gyakoriságát és a kamatláb változékonyságára vonatkozó korlátok, például felső vagy alsó határértékek létezését. El kell magyarázni a kamatláb módosításához használt képletet. A hitelezőnek azt is fel kell tüntetnie, hogy hol található további információ a képletben használt mutatókról vagy értékekről. Ha a hitel pénzneme eltér a nemzeti pénznemtől, a hitelezőnek tájékoztatás kell adnia az árfolyam-különbözetek kiszámításához használt képletről és a kiigazítás gyakoriságáról.

(3) Ebben a szakaszban azt is el kell magyarázni, hogy a kamatláb rögzített vagy változó, és adott esetben ismertetni kell az időtartamokat, amelyek során rögzített marad; a későbbi módosítások gyakoriságát és a kamatláb változékonyságára vonatkozó korlátok, például felső vagy alsó határértékek létezését. El kell magyarázni a kamatláb módosításához használt képletet. Ha a hitel pénzneme eltér a nemzeti pénznemtől, a hitelezőnek tájékoztatás kell adnia az árfolyam-különbözetek kiszámításához használt képletről és a kiigazítás gyakoriságáról.

(3) A visszafizetendő teljes összeget a hitelösszeg és a hitel teljes költségének összegeként kell kiszámítani.

(4) A visszafizetendő teljes összeget a hitelösszeg és a hitel teljes költségének összegeként kell kiszámítani.

(4) „A rendelkezésre álló maximális hitelösszeg az ingatlan értékéhez viszonyítva” sorban a hitel/érték arányt kell megadni. Ezt az arányt egy példa kíséri, amely abszolút értékben megadja az egy adott ingatlanérték mellett felvehető maximális összeget.

(5) Adott esetben meg kell állapítani az ingatlannak a szemléltetett összeg hitelként történő felvételéhez szükséges legkisebb értékét.

(5) Ha a hitelt az ingatlanra bejegyzett jelzálog vagy más általánosan használt garancia biztosítja, a hitelező felhívja erre a hitelfelvevő figyelmét.

(6) Ha a hitelt az ingatlanra bejegyzett jelzálog vagy más általánosan használt garancia biztosítja, a hitelező felhívja erre a hitelfelvevő figyelmét.

 

(7) Amennyiben a hitel több részből áll (pl. részben rögzített, részben változó kamatozású), a tájékoztatást a hitel minden részére meg kell adni.

„3. Kamatláb” szakasz

„3. Kamatláb” szakasz

(1) A kamatláb mellett fel kell sorolni a THM által tartalmazott minden egyéb költséget (név és százalékban megadott érték). Ha nem lehetséges vagy nincs értelme minden egyes költség százalékos arányát megadni, a hitelező egy általános százalékos értéket ad meg.

(1) A kamatláb mellett fel kell sorolni a THM által tartalmazott minden egyéb költséget (név és százalékban megadott érték). Ha nem lehetséges vagy nincs értelme minden egyes költség százalékos arányát megadni, a hitelező egy általános százalékos értéket ad meg.

 

(2) Amennyiben a hitel több részből áll (pl. részben rögzített, részben változó kamatozás), a tájékoztatást a hitel minden részére meg kell adni.

 

(3) Ha a kamatláb felülvizsgálat tárgyát képezi, a hitelezőnek meg kell adnia minden olyan referenciaértéket, amelyet az alkalmazandó kamatláb tekintetében végrehajtandó változtatások céljaira felhasznált, és amely magában foglalja: 1: adott esetben az alkalmazandó felső és alsó értékhatárokat; 2: egy példát arról, hogy a törlesztőrészlet összege hogyan változna, ha a kamatláb 1%-kal vagy – ha a kamatláb normál változásainak nagysága miatt az valószerűbb – annál magasabb százalékkal növekedne (ezt a későbbiekben pontosítani kell), kivéve, ha olyan felső értékhatára van, amely ennél a növekedésnél alacsonyabb, és 3. ha van felső értékhatár, a törlesztőrészlet összegét a legrosszabb esetben.

„4. A részletfizetések gyakorisága és száma” szakasz

„4. A részletfizetések gyakorisága és száma” szakasz

(1) Ha a részletfizetéseket rendszeres időközönként kell teljesíteni, meg kell adni a részletfizetések gyakoriságát (például havi). Ha a részletfizetések gyakorisága szabálytalan lesz, ezt egyértelműen el kell magyarázni a hitelfelvevőnek. A részletfizetések feltüntetett számának a hitel teljes időtartamát le kell fednie.

(1) Ha a részletfizetéseket rendszeres időközönként kell teljesíteni, meg kell adni a részletfizetések gyakoriságát (például havi). Ha a részletfizetések gyakorisága szabálytalan lesz, ezt egyértelműen el kell magyarázni a hitelfelvevőnek. A részletfizetések feltüntetett számának a hitel teljes időtartamát le kell fednie.

„5. Az egyes törlesztőrészletek összege” szakasz

„5. Az egyes törlesztőrészletek összege” szakasz

(1) A hitel pénznemét egyértelműen fel kell tüntetni.

(1) A hitel pénznemét egyértelműen fel kell tüntetni.

(2) Ha a törlesztőrészletek összege a hitel futamideje alatt változhat, a hitelezőnek meg kell határoznia azt az időtartamot, amely során a kezdeti törlesztőrészlet érvényes marad, valamit meg kell adnia, hogy később mikor és milyen gyakorisággal változik a törlesztőrészlet.

(2) Ha a törlesztőrészletek összege a hitel futamideje alatt változhat, a hitelezőnek meg kell határoznia azt az időtartamot, amely során a kezdeti törlesztőrészlet érvényes marad, valamit meg kell adnia, hogy később mikor és milyen gyakorisággal változik a törlesztőrészlet.

(3) Ha a hitel pénzneme eltér a hitelfelvevő nemzeti pénznemétől, a hitelező számszerű példákat ad meg, amelyekből egyértelműen kiderül, hogy a vonatkozó árfolyam változása hogyan hathat a törlesztőrészletek összegére. A szemléltetett árfolyamváltozásnak valószerűnek, szimmetrikusnak kell lennie, és legalább annyi kedvezőtlen, mint kedvező esetet kell magában foglalnia.

(3) Devizahitel esetén, és amikor a hitel pénzneme eltér a hitelfelvevő nemzeti pénznemétől, a hitelező számszerű példákat ad meg, amelyekből egyértelműen kiderül, hogy a hitelfelvevő pénzneme értékének 5%-os csökkenése hogyan hathat a törlesztőrészletek összegére, jól kiemelt módon kinyilvánítva, hogy a hitelfelvevő pénznemének árfolyama a szemléltető példához képest nagyobb arányban is megváltozhat.

(4) Ha a törlesztőrészletek kifizetéséhez használt pénznem eltér a hitel pénznemétől, egyértelműen fel kell tüntetni az alkalmazandó átváltási árfolyamot. Az árfolyam feltüntetésének magában kell foglalnia az átváltási árfolyamot közzétevő intézmény nevét és az alkalmazandó árfolyam kiszámításának időpontját.

(4) Ha a törlesztőrészletek kifizetéséhez használt pénznem eltér a hitel pénznemétől, meg kell adni az alkalmazandó árfolyam kiszámításának időpontját és azt, hogy az árfolyam milyen alapon kerül majd kiszámításra.

 

(5) Amennyiben a teljes hitel vagy annak egy része tekintetében csak a kamat fizetendő, minden szakasz végén a következő szöveget kell feltűnően elhelyezni „A jelzáloghitel lejáratakor Ön továbbra is tartozni fog [illessze be a csak kamatfizetéses hitel összegét] összeggel. visszafizetéséről külön kell intézkednie. Az e jelzáloghitelre vonatkozó fizetések törlesztéses jelzáloghitellel való összehasonlításakor ne felejtse el azt az összeget hozzáadni, melyet külön megtakarításként kell elhelyeznie ezen összeg egyösszegű visszafizetése céljából”.

 

(6) Ha a fogyasztó számára a csak kamatfizetéses, jelzáloggal vagy más hasonló biztosítékkal fedezett hitel jelzáloghitel megadásához követelmény valamely kapcsolt megtakarítási termék megkötése, e termék részleteit is meg kell adni az (5) nyilatkozattal, beleértve a fizetések nagyságát és gyakoriságát.

 

(7) Amennyiben a hitel halasztott kamatfizetésű hitel, magyarázatot kell adni arra, hogy hogyan és mikor kerül a halasztott kamat a hitelhez készpénzösszegként hozzáadásra, és milyen hatások jelentkeznek a fogyasztóra nézve a hátralékos hitelösszeg vonatkozásában.

 

(8) Amennyiben a hitel több részből áll (pl. részben rögzített, részben változó kamatozás), a tájékoztatást a hitel minden részére és a teljes hitelre is meg kell adni.

„6. Szemléltető törlesztési táblázat” szakasz

„6. Szemléltető törlesztési táblázat” szakasz

(1) Ha a kamat a hitel futamideje alatt változhat, a hitelezőnek a kamatláb megnevezése után fel kell tüntetnie azt az időtartamot, amely során ez a kezdeti kamatláb érvényes marad

(1) Ez a szakasz beillesztendő, ha a hitel halasztott kamatfizetésű hitel, vagy amennyiben a visszafizetés elvben kezdeti időszakra vonatkozó részletfizetéssel történik.

(2) Az ebbe a szakaszba foglalandó táblázatnak a következő oszlopokból kell állnia: „részletfizetés időpontja”, „törlesztőrészlet összege”, „törlesztőrészletenként fizetendő kamat”, „a törlesztőrészletben foglalt egyéb költségek” (adott estben), „törlesztőrészletenként visszafizetett tőke” és „az egyes törlesztőrészletek után fennmaradó tőke”.

(2) Az ebbe a szakaszba foglalandó táblázatnak a következő oszlopokból kell állnia: „részletfizetés időpontja”, „törlesztőrészlet összege”, „törlesztőrészletenként fizetendő kamat”, „a törlesztőrészletben foglalt egyéb költségek” (adott estben), „törlesztőrészletenként visszafizetett tőke” és „az egyes törlesztőrészletek után fennmaradó tőke”.

(3) A visszafizetés első évére vonatkozóan minden egyes törlesztőrészlet esetében meg kell adni ezeket az információkat, és ezen első év végén minden egyes oszlopnál fel kell tüntetni a részösszeget. A következő évekre vonatkozóan az adatokat meg lehet adni éves alapon. A táblázat végéhez egy „mindösszesen” sort kell fűzni, és minden oszlop esetében meg kell adni a teljes összeget. A hitelfelvevő által fizetett teljes összeget (azaz a „törlesztőrészlet összege” oszlop teljes összegét) világosan ki kell emelni és ekként kell bemutatni.

(3) A visszafizetés első évére vonatkozóan minden egyes törlesztőrészlet esetében meg kell adni ezeket az információkat, és ezen első év végén minden egyes oszlopnál fel kell tüntetni a részösszeget. A következő évekre vonatkozóan az adatokat meg lehet adni éves alapon. A táblázat végéhez egy „mindösszesen” sort kell fűzni, és minden oszlop esetében meg kell adni a teljes összeget. A hitelfelvevő által fizetett teljes összeget (azaz a „törlesztőrészlet összege” oszlop teljes összegét) világosan ki kell emelni és ekként kell bemutatni.

(4) Ha a kamatláb módosul, és a törlesztőrészletek egyes módosításokat követő összege nem ismert, a hitelező a hitel teljes időtartamára vonatkozóan feltüntetheti ugyanazt a törlesztőrészlet-összeget a törlesztési táblázatban. Ilyen esetben a hitelező erre felhívja a hitelfelvevő figyelmét úgy, hogy az ismert összegeket vizuálisan megkülönbözteti a feltételezettektől (például más betűtípus, szegélyek vagy árnyékolás alkalmazásával). Emellett egy világosan olvasható szöveggel el kell magyarázni, hogy a táblázatban feltüntetett összegek mely időszakokban változhatnak és miért. A hitelezőnek továbbá meg kell adnia: 1: adott esetben az alkalmazandó felső és alsó értékhatárokat; 2: egy példát arról, hogy a törlesztőrészlet összege hogyan változna, ha a kamatláb 1%-kal vagy – ha a kamatláb normál változásainak nagysága miatt az valószerűbb – annál magasabb százalékkal növekedne vagy csökkenne, és 3. ha van felső értékhatár, a törlesztőrészlet összegét a legrosszabb esetben.

(4) Ha a kamatláb módosul, és a törlesztőrészletek egyes módosításokat követő összege nem ismert, a hitelező a hitel teljes időtartamára vonatkozóan feltüntetheti ugyanazt a törlesztőrészlet-összeget a törlesztési táblázatban. Ilyen esetben a hitelező erre felhívja a hitelfelvevő figyelmét úgy, hogy az ismert összegeket vizuálisan megkülönbözteti a feltételezettektől (például más betűtípus, szegélyek vagy árnyékolás alkalmazásával). Emellett egy világosan olvasható szöveggel el kell magyarázni, hogy a táblázatban feltüntetett összegek mely időszakokban változhatnak és miért.

„7. További kötelezettségek és költségek” szakasz

„7. További kötelezettségek és költségek” szakasz

(1) A hitelezőnek ebben a szakaszban olyan kötelezettségeket kell feltüntetnie, mint az ingatlan biztosításának, életbiztosítás megkötésének vagy bármely más termék vagy szolgáltatás megvásárlásának a szükségessége. A hitelező minden kötelezettség tekintetében meghatározza, hogy a kötelezettséget ki felé és mikorra kell teljesíteni.

(1) A hitelezőnek ebben a szakaszban olyan kötelezettségeket kell feltüntetnie, mint az ingatlan biztosításának, életbiztosítás megkötésének vagy bármely más termék vagy szolgáltatás megvásárlásának a szükségessége. A hitelező minden kötelezettség tekintetében meghatározza, hogy a kötelezettséget ki felé és mikorra kell teljesíteni.

(2) A hitelező az egyes költségeket kategória szerint is felsorolja, feltüntetve azok összegét, valamint hogy kinek és mikor kell fizetni azokat. Ha az összeg nem ismert, a hitelező megadja a lehetséges tartományt vagy azt, hogy az összeget hogyan számolják ki.

(2) A hitelező az egyes költségeket kategória szerint is felsorolja, feltüntetve azok összegét, valamint hogy kinek és mikor kell fizetni azokat. Itt nem kell feltüntetni a szerződéses kötelezettségek megszegéséért felszámított költségeket. Ha az összeg nem ismert, a hitelező megadja a lehetséges tartományt vagy azt, hogy az összeget hogyan számolják ki.

8. Lejárat előtti visszafizetés” szakasz

„8. Lejárat előtti visszafizetés és rugalmasság” szakasz

(1) Ha a hitel lejárat előtt visszafizethető, a hitelezőnek fel kell tüntetnie, hogy a hitelfelvevő ezt milyen esetleges feltételek mellett teheti meg. A hitelezőnek azt is fel kell tüntetnie, hogy a hitelfelvevőnek milyen lépéseket kell tennie a lejárat előtti visszafizetés kérelmezéséhez.

(1) A hitelezőnek fel kell tüntetnie, hogy a hitelfelvevő milyen esetleges feltételek mellett fizetheti vissza egészben vagy részben a hitelt annak lejárta előtt. A hitelezőnek azt is fel kell tüntetnie, hogy a hitelfelvevőnek milyen lépéseket kell tennie a lejárat előtti visszafizetés kérelmezéséhez.

(2) Ha lejárat előtti visszafizetésre kilépési díjat alkalmaznak, a hitelezőnek fel kell hívnia erre a hitelfelvevő figyelmét, és meg kell adnia a díj összegét. Olyan esetekben, ha a kilépési díj összege különböző tényezők függvénye, mint például a visszafizetett összeg vagy a lejárat előtti visszafizetés időpontjában érvényes kamatláb, a hitelezőnek fel kell tüntetnie, hogy hogyan számítja ki a kilépési díjat. A hitelező ezt követően legalább két szemléltető példával mutatja be a hitelfelvevő számára a kilépési díj szintjét különböző lehetséges forgatókönyvek mellett.

(2) Ha a hitelező kompenzálása és a kárpótlás fenntartása érdekében a lejárat előtti visszafizetésre kilépési díjat alkalmaznak, a hitelezőnek fel kell hívnia erre a hitelfelvevő figyelmét, és meg kell adnia a díj összegét. Olyan esetekben, ha a kilépési díj összege különböző tényezők függvénye, mint például a visszafizetett összeg vagy a lejárat előtti visszafizetés időpontjában érvényes kamatláb, a hitelezőnek fel kell tüntetnie, hogy hogyan számítja ki a kilépési díjat. A hitelező ezt követően adott esetben részletesen megadja a díjak legnagyobb lehetséges összegét.

 

(3) A hitelező adott esetben kifejti azokat a feltételeket, amelyek mellett a hitel másik hitelezőre ruházható át.

 

(4) Amennyiben a fogyasztónak lehetősége van a hitel más ingatlanra való átvitelére, ennek feltételeit meg kell magyarázni.

 

(5) Devizahitel esetén a hitelezőnek fel kell tüntetnie a -18a. cikk (1) bekezdésében említett jogot, valamint a -18a. cikk (2) és (3) bekezdésében az ezen jog gyakorlásához kötött feltételeket. Amennyiben az a jövedelem vagy vagyon, amelyet a fogyasztó a hitel visszafizetéséhez kíván felhasználni, eltér a hitelmegállapodás pénznemétől, vagy ha a hitelmegállapodás pénzneme eltér a nemzeti pénznemtől, akkor a hitelezőnek fel kell tüntetnie, hogy fennáll-e a jog a hitelmegállapodás pénznemének más pénznemre történő átváltására, és ha igen, milyen feltételek mellett.

„9. Elállási jog” szakasz

„9. Elállási jog” szakasz

(1) Ha létezik elállási jog, a hitelező részletezi az erre a jogra vonatkozó feltételeket, az eljárást, amelyet a hitelfelvevőnek e jog gyakorlásához követnie kell, többek között a címet, amelyre az elállásról szóló értesítést küldeni kell, és (adott esetben) a kapcsolódó díjakat.

(1) Ha létezik elállási jog, a hitelező részletezi az erre a jogra vonatkozó feltételeket, az eljárást, amelyet a hitelfelvevőnek e jog gyakorlásához követnie kell, többek között a címet, amelyre az elállásról szóló értesítést küldeni kell, és (adott esetben) a kapcsolódó díjakat.

(2) A 2002/65/EK irányelv 3. cikkével összhangban, ha az ügyletet távolból kínálják, a fogyasztót tájékoztatni kell az elállási jog meglétéről vagy hiányáról.

(2) A 2002/65/EK irányelv 3. cikkével összhangban, ha az ügyletet távolból kínálják, a fogyasztót tájékoztatni kell az elállási jog meglétéről vagy hiányáról.

(3) A 85/577/EGK irányelv 5. cikkével összhangban, ha az ügyletet üzlethelyiségen kívül kínálják, a fogyasztót tájékoztatni kell az elállási jog meglétéről.

(3) A 85/577/EGK irányelv 5. cikkével összhangban, ha az ügyletet üzlethelyiségen kívül kínálják, a fogyasztót tájékoztatni kell az elállási jog meglétéről.

„10. Belső panaszkezelő rendszer” szakasz

„10. Panaszok” szakasz

(1) A kapcsolattartóra vonatkozó adatok opcionálisak.

(1) Beillesztendő, hogy milyen módon lehet felvenni a kapcsolatot a panaszkezelő szervezettel, vagy megadva a panasztételi eljárással kapcsolatos vonatkozó honlapot vagy hasonló információforrást, valamint a bíróságon kívüli panasztétel és vitarendezés tekintetében illetékes külső testület nevét.

„11. Külső panaszkezelő szerv” szakasz

 

(1) A 2002/65/EK irányelv 3. cikkével összhangban, ha az ügyletet távolból kínálják, a hitelező azt is részletezi, hogy létezik-e peren kívüli panasz- és jogorvoslati mechanizmus a hitelfelvevő számára, és ha igen, elmagyarázza a hozzáférés módját.

 

„12. A hitelhez kapcsolódó kötelezettségek nemteljesítése: következmények a hitelfelvevőre nézve” szakasz

„11. A hitelhez kapcsolódó kötelezettségek nemteljesítése: következmények a hitelfelvevőre nézve” szakasz

(1) Ha a hitelfelvevő hitelhez kapcsolódó kötelezettségei bármelyikének be nem tartása pénzügyi vagy jogi következményekkel járhat a hitelfelvevő számára, a hitelező ebben a szakaszban ismerteti a különböző lehetséges eseteket (például késedelmes fizetés/nemteljesítés, a „7. További kötelezettségek és költségek” szakaszban meghatározott kötelezettségek teljesítésének elmulasztása).

(1) Ha a hitelfelvevő hitelhez kapcsolódó kötelezettségei bármelyikének be nem tartása pénzügyi vagy jogi következményekkel járhat a hitelfelvevő számára, a hitelező ebben a szakaszban ismerteti a különböző lehetséges eseteket (például késedelmes fizetés/nemteljesítés, a „7. További kötelezettségek és költségek” szakaszban meghatározott kötelezettségek teljesítésének elmulasztása).

 

(2) A hitelező ezen esetek mindegyike tekintetében egyértelmű, könnyen érthető kifejezésekkel részletezi a szankciókat vagy következményeket, amelyek felmerülhetnek. A súlyos következményekre való hivatkozásokat ki kell emelni.

„13. Távértékesítéssel történő forgalmazás esetén nyújtandó kiegészítő információk” szakasz

„12. Kiegészítő információk” szakasz

(1) Adott esetben ez a szakasz a hitelmegállapodásra alkalmazandó jogra és/vagy az illetékes bíróságra vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

(1) A hitelezőnek fel kell tüntetnie, hogy a hitelnek a rögzített feltételek szerint történő megszerzéséhez kötelező-e a fogyasztó számára bármely járulékos szolgáltatás igénybevétele, és ha igen, akkor a fogyasztó köteles-e ezt a szolgáltatást a hitelező által legmegfelelőbbnek tartott szolgáltatótól venni igénybe. Amennyiben a hitelmegállapodás egyéb termékekkel egy csomagban szerepel, úgy a hitelnek tartalmaznia kell a csomagban szereplő többi termék legfontosabb jellemzőit, és egyértelműen rögzítenie kell, hogy a fogyasztónak joga van-e a hitelmegállapodást és/vagy a csomag egyes elemeit külön-külön lezárni, és ha igen, akkor ennek mik a feltételei és a következményei.

 

(2) (Adott esetben) További lehetőségek: Amennyiben a termék az alábbi (4) pontban felsorolt lehetőségek bármelyikével rendelkezik, ennek a szakasznak fel kell sorolnia e lehetőségeket és rövid magyarázatot kell adni a következőkre: azok a körülmények, amelyek esetén a fogyasztó élhet a lehetőséggel; a lehetőséghez kapcsolódó feltételek; ha a lehetőség úgy képezi jelzáloggal vagy hasonló biztosítékkal biztosított hitel részét, hogy a fogyasztó elveszíti a lehetőséghez egyébként kapcsolódó jogszabályi vagy szerződéses védelmet; a lehetőséget biztosító cég (ha az nem a hitelező).

 

(2) Ha a lehetőség további hitelt tartalmaz, ennek a szakasznak a következőket kell a fogyasztónak elmagyaráznia: a hitel teljes összege (ideértve a jelzáloggal vagy más hasonló biztosítékkal fedezett hitelt is); hogy a további hitel garantált-e vagy sem; a vonatkozó kamatlábak; azt, hogy ez szabályozott-e vagy sem.

 

(3) Ha a lehetőség megtakarítási eszközzel társul, a vonatkozó kamatlábakat meg kell magyarázni.

 

(4) A lehetséges további lehetőségek: „csökkentett fizetés”; „fizetési szünet” „visszakölcsönzés” „ösztönzők” „további kölcsön felvehető külön jóváhagyás nélkül”; „további garantált kölcsönzés” „hitelkártya”; „fedezet nélküli kölcsönzés” „csatolt folyószámla”; és „csatolt megtakarítási számla”.

 

(5) A hitelnyújtó feltüntethet a részéről a hitelmegállapodás részekét kínált, a megelőző szakaszokban nem említett bármely egyéb lehetőséget.

 

(6) Ha a cég a szerződés futamideje alatt a fogyasztóval az ESIS nyelvétől eltérő nyelven kíván kommunikálni, akkor ezt a tényt rögzíteni kell, és meg kell nevezni a kommunikáció céljaira használandó nyelvet.

„14. Kockázatok és figyelmeztetések” szakasz

„14. Kockázatok és figyelmeztetések” szakasz

(1) Minden felsorolt figyelmeztetést ki kell emelni.

(1) Minden felsorolt figyelmeztetést ki kell emelni.

(2) Adott esetben a hitelező ebben a szakaszban megismétli az általános kamatláb-módosítási szabályokat és kvantitatív példát ad meg arról, hogy hogyan növekednének a törlesztőrészletek, ha a hitelkamatláb X %-kal emelkedne (a „Szemléltető törlesztési táblázat” szakaszban elmagyarázottak szerint), és/vagy a legrosszabb esetben (ha felső határ érvényes a kamatláb változására).

(2) Adott esetben a hitelező ebben a szakaszban megismétli az általános kamatláb-módosítási szabályokat, és világosan, röviden fogalmazva felhívja a fogyasztó figyelmét a kamatláb emelkedéséből fakadó kockázatra, kvantitatív példát adva meg arról, hogy hogyan növekednének a törlesztőrészletek, ha a 3. szakasz (3) bekezdésében említett hitelkamatláb X %-kal emelkedne.

Módosítás  116

Irányelvre irányuló javaslat

II a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

IIa. melléklet

 

Az ismeretekre és szakértelemre vonatkozó minimumkövetelmények

 

(1) A hitelezők, a hitelközvetítők és a kijelölt képviselők személyzetére vonatkozó minimumkövetelményeknek legalább az alábbiakat magukba kell foglalniuk:

 

a) a lakóingatlan-fedezetű jelzáloggal vagy hasonló biztosítékkal fedezett hiteltermékek és az ilyen termékekkel együtt szokásosan nyújtott járulékos szolgáltatások megfelelő ismerete;

 

b) a fogyasztói hitelmegállapodásokra – többek között a fogyasztóvédelemre – vonatkozó jogszabályok megfelelő ismerete;

 

c) az ingatlanvásárlási folyamat megfelelő ismerete és megértése;

 

d) a biztosíték értékbecslésének megfelelő ismerete;

 

e) az országos ingatlan-nyilvántartás szervezetének és működésének megfelelő ismerete;

 

f) megfelelő szintű pénzügyi és közgazdasági jártasság, valamint a piaci viszonyok ismerete;

 

g) az üzleti etikai előírások szabványok ismerete;

 

h) adott esetben megfelelő hozzáértés a fogyasztók hitelképességének vizsgálata tekintetében, vagy a vizsgálati eljárás ismerete.

 

(2) A tagállamok a tudásra és szakértelemre vonatkozó minimumkövetelmények megállapítása során megkülönböztetést tehetnek a hitelező személyzetére, a hitelközvetítő vagy kijelölt képviselők személyzetére, valamint a hitelközvetítők vagy kijelölt képviselők vezetőségére alkalmazandó követelmények szintjei és típusai között.

 

(3) A tagállamok meghatározzák a megfelelő szintű tudás és szakértelem kimutatásának alapját. Ez lehet szakképesítés vagy alkalmassági vizsga. A vonatkozó szakmai tapasztalat ugyancsak tekintetbe vehető, amennyiben bizonyított, hogy a teljesítmény összhangban áll az előírt szabványokkal. A szakértelem kimutatásának alapja azonban nem lehet kizárólag a hiteltermékek kezdeményezésével, terjesztésével vagy közvetítésével kapcsolatos területeken munkával töltött évek minimálisan előírt száma.

  • [1]  HL C 318., .2011.10.29., 133. o.

INDOKOLÁS

I. AZ EU JELZÁLOGPIACAI

A jelzáloghitel gyakran a családok által vállalt legfontosabb és leghosszabb időtartamú pénzügyi elkötelezettség. E hitelforma alapvető a lakóingatlan tulajdonjogához jutás szempontjából (az EU-ban 70%), és nagy gazdasági jelentőséggel bír. A jelzáloghitelek értéke 2009-ben 6,126 milliárd euró volt, ami az összesített uniós GDP 52.3%-ának felel meg. A piac 1998 és 2009 között csaknem minden tagállamban gyarapodott, jóllehet a válság következtében 2008 óta visszaesés tapasztalható.

A jelzáloghitel uniós kiskereskedelmi piacai széttöredezettek, a határokon átnyúló tevékenység ritka (jóllehet az Európai Központi Bank adatai szerint 1997 és 2008 között számuk a kétszeresére emelkedett), és a koncentráció egyre nő.

A tagállamok közötti jelentős eltérések nem jelentik egyúttal minden tagállam kínálatának sokszínűségét. A különböző termékek pénzügyi integrációra adnak lehetőséget, és az érettebb piacokon kínált szélesebb termékskála jobban megfelel a fogyasztók igényeinek.

A koncentráció szintjei nem homogének (az adatok a piac mérete és a koncentráció közötti negatív kölcsönhatásról tanúskodnak), de a legújabb információk a koncentráció erős növekedését mutatják, olyannyira, hogy az egyes tagállamokban működő 5-5 legnagyobb hitelnyújtó piaci részesedése átlagosan meghaladja a 75%-ot.

A jelzáloghitel árában összesítve jelenik meg a hitelnyújtó haszonkulcsa, a hitelforgalmazás és az ügyintézés költsége, a finanszírozás költsége és a kockázatvállalásból származó költség.

A hitelnyújtók általában hitelintézetek, de legalább 5 tagállamban a nem-hitelintézetek a hitelnyújtók 12%-át teszik ki.

A hitelnyújtók a legtöbb országban saját fiókhálózataikon keresztül közvetlenül forgalmazzák hiteleiket. A közvetett hitelforgalmazás különösen jelentős Magyarországon, Írországban, Hollandiában és az Egyesült Királyságban. A szakértők véleménye szerint a főként letéteken keresztül finanszírozott hitelnyújtók széleskörű közvetlen forgalmazási hálózatokkal rendelkeznek, azok pedig, amelyek hiteleinek finanszírozása tőkepiacokon keresztül történik, csak korlátozott forgalmazási hálózatokat tartanak fenn, és a közvetítőktől való függésük nagyobb.

2002-ben a jelzáloghitelek 61%-át finanszírozták letétekből, 17,5%-át fedezett kötvényekből és 10%-át lakáscélú jelzálogkölcsön alapú kötvényekből. A letéti alapú finanszírozás alternatívái lehetővé teszik a hitel időtartamának összeegyeztetését a finanszírozással, megkönnyítik a portfóliók hordozhatóságát, és szerepük alapvető a másodlagos piacok határokon átnyúló finanszírozásának továbbfejlesztése szempontjából. A válság után a hitelek és a letétek távolodása egymástól erősödött.

A válság gyújtópontja az USA másodlagos jelzálogpiaca volt. A válság az EU-t a derivatíváknak való kitettség, a pénzügyi feltételek romlása és a gazdasági egyensúly felbomlásának erősödése révén érintette. Egyes tagállamokban mindez hozzájárult az úgynevezett „ingatlanléggömb” kipukkadásához, más, jelentős mértékű feltételezett hitelkockázatot külföldi pénznemben nyilvántartó tagállamokban pedig feszültségeket keltett.

A felelősségteljes hitelnyújtás és hitelfelvétel szükségessége a válság óta megnőtt. A Pénzügyi Szolgáltatások Hatósága (FSA) 2010. júliusi, „A jelzáloghitel-piac felülvizsgálata” című dokumentuma elismeri, hogy 2007-ben és 2008-ban a jelzáloghitel céljával benyújtott összes folyamodvány mintegy 50%-át a jövedelem ellenőrzése nélkül kezelték, és hogy „a piac csúcsán, az Egyesült Királyságban a lakóingatlanhoz kapcsolódó valamennyi hitel csaknem 33%-át kizárólag kamattörlesztés alapján nyújtották, és ezek mintegy háromnegyed része esetében nem kötötték ki a visszafizetés módját”.

II. POLITIKAI CÉL

A pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó cselekvési terv (1999) célja az euró létrehozása mellett az volt, hogy korszerű pénzügyi keretet teremtsen, amely a lehető legkisebbre csökkenti a tőke és a pénzügyi közvetítés költségét, továbbá hogy biztosítsa a kiskereskedelmi piacokhoz való hozzáférést és azok biztonságát.

A kiskereskedelmi pénzügyi szolgáltatások piaci integrációja a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó cselekvési terv óta cél, amelyet azonban mindmáig nem sikerült még elérni. E célkitűzés megvalósítása a belső piac által kínált előnyök maradéktalan kihasználásának előfeltétele, és a növekedéshez való fontos hozzájárulás. A Bizottság 2007-es, a jelzáloghitelekről szóló fehér könyve megjegyzi, hogy „a jelzáloghitel-piacok további integrációja alapvető az európai gazdaság számára, valamint a belső piac működése szempontjából.”

Az EU 2020 stratégia fenntartható fejlődésre vonatkozó céljának eléréséhez, valamint a válság tanulságainak a G20-ak útitervével összhangban történő levonásához stabil, rugalmas, hatékony és a verseny előtt nyitott jelzáloghitel-piacra van szükség a belső piacon. Ez egészséges jegyzési gyakorlatokat, a felek közötti szimmetrikus kapcsolatokat és a fogyasztó megfelelő tájékoztatását igényli; ezek a feltételek egyúttal a piaci befogadóképesség előmozdításához, valamint a színvonalas fogyasztóvédelem biztosításához is szükségesek. Ezért elérendő célul a jelzáloghitelek belső piacának megvalósítását és fenntarthatóságának biztosítását kell megjelölnünk.

III. JOBB SZABÁLYOZÁS

Fontos annak biztosítása, hogy az európai szintű szabályozás hozzáadott értéket teremtsen. A már meglévő közösségi vívmányokra kell építenünk, fenntartva az összhangot a fogyasztói hitelekről szóló irányelvvel (amelyet egyes tagállamok a jelzálogra is alkalmaztak), de elismerve egyúttal a jelzáloghitelek hosszú futamidejéből és jelentőségéből fakadó egyedi sajátosságokat is.

A szubszidiaritás és az arányosság elveinek tiszteletben tartása mellett fel kell számolnunk a belső piac akadályait, ugyanakkor a nemzeti szinten megnyilvánuló sokféleséget hasznos eszköznek kell tekintenünk. A már kialakult jogi és kulturális hagyományokból táplálkozó és működő modelleket meg kell őrizni. Szó sincsen teljes harmonizálásról, a legtöbb területen mindössze egy közös alapot kell létrehozni, mozgásteret hagyva a tagállamok számára kiegészítő nemzeti intézkedések meghozatalához. Ritka esetekben küszöbértékek előírása szükségesnek bizonyulhat a piac hatékonyságának biztosítása érdekében, „keretet” teremtve a harmonizáláshoz.

IV. A BIZOTTSÁG JAVASLATA: ÉRTÉKELÉS

Az előadót 2010 októberében jelölték ki, miután (2009-ben) konzultációra került sor, és (2010-ben) a Bizottság elkészítette a felelősségteljes hitelnyújtásról és hitelfelvételről szóló munkadokumentumot. Az előadó annak idején írásban tájékoztatta álláspontjáról Barnier biztost, kiemelve, hogy „a felelőtlen hitelnyújtás és hitelfelvétel a túlzott mértékű eladósodás gócpontja, a pénzügyi válság egyik fő kiváltó oka volt”, és arra kérve a biztost, hogy e téren bármely javaslat hatálya legyen „szélesebb a jelzáloghitel-nyújtás kiskereskedelmi vonatkozásainál”.

Miután a javaslat korlátozott hatálya megerősítést kapott, az ECON bizottság elnöke és az előadó ismét írásban fordult a biztoshoz, kifejtve, hogy „bizonyítékok mutatnak arra, a fő problémák nem a lakóingatlanhoz kapcsolódó hitelek fogyasztóinak hibájából keletkeztek”, és biztosítékot kérve arra, hogy „e javaslat csupán az első lépés lesz a nem megfelelő hitelnyújtói gyakorlatok kezelésére irányuló koherens uniós stratégia felé”. Tekintettel Barnier biztos kötelezettségvállalására, amely szerint a Bizottság „nem fogja elmulasztani a további lépéseket e téren”, az előadó a jelenlegi javaslatra összpontosította figyelmét, és bevezetett egy záradékot „a felelősségteljes hitelnyújtásra és hitelfelvételre vonatkozó további kezdeményezések” tekintetében.

Az előadó – miután számos érintett szereplővel találkozott – úgy véli, hogy a javaslat üdvözlendő, jóllehet bizonyos finombeállításokat és kiegészítéseket igényel.

A javaslat a hitelezőkre, a hitelközvetítőkre és az illetékes hatóságokra alkalmazandó feltételeket, valamint a felügyeletre vonatkozó rendelkezéseket ír elő. Ezeket az új európai felügyeleti szerkezethez igazodó módon meg kell erősíteni. A javaslat továbbá rendelkezéseket tartalmaz a hitelmegállapodás megkötését megelőző tájékoztatás és gyakorlatok, a teljeshiteldíj-mutató, a hitelképességi vizsgálat, az adatbázishoz való hozzáférés, a tanácsadás és a határidő előtti visszafizetés tekintetében is. Ezeknek tükrözniük kell a Pénzügyi Stabilitási Testületet jelzáloghitel-jegyzésre vonatkozó felülvizsgálatában (2010) kifejtett elveket, és figyelembe kell venniük a globális összefüggésrendszer kialakítására törekvő amerikai Dodd–Frank-törvényt is.

A javaslatban más kritikus témákkal is haladéktalanul foglalkozni kell: ilyenek a kockázatalapú megközelítés, a pénzügyi ismeretterjesztés, a megfelelő teljesítés és az átláthatóság. Meghatározást kell adni az egyedi kockázatot jelentő megállapodások kategóriájának, helyesbítve a jogszabály túlzóan általános megközelítését; annak érdekében, hogy a pénzügyi tudatlanságot már a felelőtlen gyakorlatok gyökerénél fel lehessen számolni, hogy a fő problémákat a verseny és a stabilitás jobb egyensúlya révén garantált rugalamsságnak köszönhetően a hitelmegállapodás egész időtartama alatt kezelni lehessen, valamint elő lehessen mozdítani az átlátható, intelligens és rugalmas jelzáloghitel-piacokat.

V. A JELENTÉS FŐ TÉMÁI

A felelősségteljes hitelnyújtásra és hitelfelvételre vonatkozó további kezdeményezések: Miként azt a fentiekben is kifejtettük, a Bizottságot arra kérjük, hogy tegyen jelentést a túlzó tőkeáttétel kezelésének lehetőségeiről, ideértve a hitelek alakulásához kapcsolódó makrogazdasági intézkedéseket, azok korlátait és előnyeit, valamint a megtakarítók védelmével és a magas tőkeáttételű intézményekkel foglalkozó intézkedéseket is annak megállapítása érdekében, hogy milyen egyéb jogalkotási javaslatokra van még szükség.

Egyedi kockázatot jelentő hitelmegállapodások: a megállapodások e típusát meg kell határozni, és a kockázatokat külön intézkedésekkel kell kezelni – ideértve a fogyasztó figyelmeztetését és a szigorúbb prudenciális előírásokat is –, oly módon, hogy a nagyobb kockázatot vállalóknak kelljen viselniük az e kockázatvállalásból fakadó esetleges költségeket is.

Hitelképességi vizsgálat: a fenntartható piac megteremtésének kulcsa. Az irányelvnek eleve tükröznie kell a Pénzügyi Stabilitási Testület által ajánlott minimális előírásokat, még ha azokat később szabályozástechnikai standardokká fejlesztik is tovább. A vizsgálatnak alaposnak kell lennie, de a pénzügyi kizárás elkerülése érdekében szakvéleményt kell felhasználni, megvédve ezáltal a fogyasztót a hitel megtagadását önkényesen és indokolatlanul megállapító határozatokkal szemben.

Gondolkodási idő: a fogyasztóknak időt kell adni az ajánlatok összehasonlítására és tanácsadás kikérésére. A jelentés e tekintetben rugalmas, mert erre a szerződés megkötése előtt, után, illetve a kettő kombinációjában is módot ad.

Tanácsadás: A tanácsadás tekintetében fontos világos standardok meghatározása és rendelkezésre bocsátása, valamint az ilyen (személyre szabott ajánlást is tartalmazó) tanácsadás megkülönböztetése a személyre szabott marketinganyagoktól (amelyek nem tartalmaznak ilyen ajánlást). Ez magában foglalja annak biztosítását is, hogy a javadalmazás ne jelentsen helytelen ösztönzést a tanácsadást nyújtók számára.

Határidő előtti visszafizetés: a fogyasztók számára jogot kell biztosítani ahhoz, hogy a hiteltartozást bizonyos feltételek mellett határidő előtt visszafizethessék. A közös európai keretet a tagállamok jogi hagyományaira kell alapozni, figyelembe véve a különböző jelzáloghitel-finanszírozási szerkezeteket. A keretnek biztosítania kell, hogy a fogyasztókat ne büntessék meg e joguk gyakorlása miatt, és hogy a hitelezők – a Dodd–Frank törvény szellemében – a piachatékonysággal összhangban álló szintű kárpótlásban részesüljenek.

Értékbecslés: Az ingatlan értékének gondos és részrehajlás nélküli felmérése mind a hitelezők, mind a fogyasztók érdeke. A javaslat előírásokat tartalmaz az értékbecslés tekintetében, kényszereladás esetében pedig a tőkekövetelmény-irányelv rendelkezései szerint meghatározott érték biztosítja a koherenciát.

Nyomon követhetőség: A válság rámutatott, hogy fontos biztosítani a lakóingatlannal kapcsolatos jogok nyomon követhetőségét mind a hitelezők, mind pedig az olyan eszközökbe befektetők szempontjából, amelyek esetében a lakóingatlan tulajdonjoga biztosítékul szolgál. Az új hitelmegállapodásokhoz európai jelzálogkulcs-azonosítót kell rendelni, amely biztosítja hitel és az ingatlan közötti kapcsolat azonosíthatóságát az elsődleges és másodlagos piacokon.

Illetékes helyi hatóság: az ingatlan helye szerinti tagállam módjában kell állnia, hogy előírásokat állapítson meg a területén található ingatlanhoz kapcsolódó hitelek tekintetében. Az ilyen előírásokat az illetékes hatóságok közötti együttműködés révén kell alkalmazni. Szükség van európai szintű összehangolásra, különösen a rendszerkockázatok azonosításával és kezelésével kapcsolatban.

VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről (*) (2.2.2012)

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodásokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2011)0142 – C7‑0085/2011 – 2011/0062(COD))

A vélemény előadója(*): Kurt Lechner

A vélemény előadója: Alexandra Thein, Jogi Bizottság

(*)       Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikke

RÖVID INDOKOLÁS

Jelenleg a jelzáloghitelekre vonatkozóan nem létezik uniós jogi szabályozás. Megemlítendő ugyanakkor a 2001. márciusi, a lakáshitelekre vonatkozó önkéntes magatartási kódex (2001/193/EK bizottsági ajánlás). A fogyasztói hitelekről szóló 2008/48/EK irányelv rendelkezéseinek hatálya a jelzáloggal biztosított hitelekre nem terjed ki. A tagállamok ennek ellenére ezen irányelv egyes rendelkezéseit a jelzáloggal biztosított hitelekre is alkalmazzák.

A jelzáloghitel-piacok a belső piacon belül különös jelentőséggel bírnak, ugyanakkor abba kevéssé, sőt egyáltalán nem integrálódtak. Jelzáloghitelek esetében a határokon átnyúló hitel (akár fogyasztói hitel) felvételének útjában álló általános nehézségek – például nyelvi problémák, különböző finanszírozási kultúrák és a regionális környezetben fennálló bizalmi viszonyok – mellett további akadályok is felmerülnek, így különösen az egyes tagállamok telekjoga, az értékbecslési előírások, a telekkönyvi és jelzálogjog vagy a végrehajtási jog közötti jelentős eltérések. Ezen akadályokat az irányelvre irányuló javaslat nem érinti, és ezek középtávon sem háríthatók el. Egyet kell tehát értenünk a Bizottsággal a tekintetben, hogy különösen fogyasztói oldalról igen korlátozottak egy belső piac kialakításának a lehetőségei, így a harmonizációnak visszafogottan kell történnie, és csak bizonyos keretek között kell maradnia. Ezenfelül a pénzügyi válságra való tekintettel a tőkepiaci jogszabályok keretében tett egyéb kezdeményezések a szóban forgó javaslatnál nagyobb jelentőséggel bírnak.

Fogyasztóvédelmi szempontból elöljáróban le kell szögezni, hogy egy ház vásárlása és annak finanszírozása sok polgár számára életének legnagyobb beruházását jelenti, ezért nekik védelemre van szükségük. A polgárok rendszerint tisztában vannak a folyamat terjedelmével, tájékozódnak és tanácsot kérnek. Ehhez képest egy fogyasztói hitel esetében inkább tömeges ügyletről van szó, tipikus, határokon átnyúlóan is értékesíthető termékekkel, amely esetben fennáll a veszély, hogy a tapasztalatlan fogyasztót meglepetés éri. A lakóingatlanokhoz kapcsolódó vagy jelzáloghitelek esetében ezzel szemben nagyobb hangsúlyt kell kapnia a termékválaszték megőrzésének, a tudatos polgárok szerződéskötési szabadságának és a szolgáltatók közötti versenynek.

Túlzott mértékű, európai szintű szabályozás révén nem szabadna behatárolni a fogyasztó azon lehetőségeit, hogy a hitelnyújtóval egyedi szerződéses rendelkezésekben állapodjon meg, mindenkori helyzetének sajátosságait figyelembe véve, adott esetben egy pártatlan tanácsadó bevonásával, annál is inkább, mivel a határokon átnyúló következmények korlátozottak maradnak.

A fogyasztói hitelekről szóló irányelv hatálya alá tartozó ágazat, illetve a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodásokról és a jelzáloghitel-megállapodásokról szóló, a javaslat tárgyát képező irányelv közötti, fent említett eltérések ellenére ügyelni kell arra, hogy ugyan az előírásoknak nem kell megegyezniük, ugyanazon helyzet szabályozása esetén ugyanazon pontokon ne állapítsunk meg különböző szabályokat.

A fogyasztói hitelekről szóló irányelv rendelkezéseit számos tagállam úgy hajtotta végre, hogy azok a jelzáloggal biztosított kölcsönökre is vonatkozznak. Ezt figyelembe kell venni.

A pénzügyi piac stabilitására való tekintettel a fogyasztói hitelekről szóló irányelven túlmutató szigorítások fölöslegesek, mivel a már elfogadott, többek között a bankfelügyeletre, a tőkekövetelményekre és az értékpapírosításra vonatkozó intézkedések szintén hatályosak, és megfelelőbb eszközöknek minősülnek. Az előadó ezzel összefüggésben utal a Bizottság 2011. július 20-i, a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság ajánlásának végrehajtásáról szóló javaslatára (Bázel III.)[1].

Míg a Bizottság a zöld és a fehér könyvben a „jelzáloghitel” kifejezést alkalmazta, a szóban forgó irányelvre irányuló javaslatban a „lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások” kifejezés szerepel. Ez az elnevezés ugyanolyan félrevezető, mint az 1. cikk. Egyfelől a javaslat csak a fogyasztói hitelmegállapodásokra terjed ki – ami nem azonnal látható –, másfelől viszont semmi esetre sem csak a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodásokra, hanem valamennyi olyan fogyasztói hitelmegállapodásra, amelynek biztosítéka valamely ingatlantulajdon jelzáloggal való megterhelése, így olyan esetekre is, amikor a cél pl. nagy üzleti komplexumok finanszírozása vagy személygépkocsi, részvények vásárlása vagy akár folyószámlahitel igénybevétele, ami egyes tagállamokban bevett gyakorlatnak számít.

MÓDOSÍTÁSOK

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

Cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodásokról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodásokról és a jelzáloghitel-megállapodásokról

 

(Ez a módosítás a szöveg egészére alkalmazandó. Elfogadása a megfelelő változtatásoknak a szöveg egészében történő elvégzését teszi szükségessé.)

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) 2003 márciusában a Bizottság a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások belső piaca előtt álló akadályok hatásának azonosítására és értékelésre irányuló folyamatot indított el. 2007-ben elfogadta az EU jelzáloghitel-piacainak integrálásáról szóló fehér könyvet. A fehér könyvben a Bizottság bejelentette azon szándékát, hogy értékelje többek között a szerződéskötést megelőző tájékoztatásra, a hiteladatbázisokra, a hitelképességre, a teljeshiteldíj-mutatóra és a tanácsadásra vonatkozó szakpolitikai lehetőségek hatását. A Bizottság egy hiteltörténettel foglalkozó szakértői csoportot is felállított, hogy segítse a Bizottságot a hiteladatok hozzáférhetőségének, összehasonlíthatóságának és teljességének javítására irányuló intézkedések kidolgozásában. Emellett a hitelközvetítők és a lakóingatlanokhoz kapcsolódóan hitelmegállapodást nyújtó nem-hitelintézetek szerepére és működésére vonatkozó kutatásokat is útnak indítottak.

(1) 2003 márciusában a Bizottság a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások és a jelzáloghitel-megállapodások belső piaca előtt álló akadályok hatásának azonosítására és értékelésre irányuló folyamatot indított el. 2007-ben elfogadta az EU jelzáloghitel-piacainak integrálásáról szóló fehér könyvet. A fehér könyvben a Bizottság bejelentette azon szándékát, hogy értékelje többek között a szerződéskötést megelőző tájékoztatásra, a hiteladatbázisokra, a hitelképességre, a teljeshiteldíj-mutatóra és a tanácsadásra vonatkozó szakpolitikai lehetőségek hatását. A Bizottság egy hiteltörténettel foglalkozó szakértői csoportot is felállított, hogy segítse a Bizottságot a hiteladatok hozzáférhetőségének, összehasonlíthatóságának és teljességének javítására irányuló intézkedések kidolgozásában. Emellett a hitelközvetítők és a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodást és jelzáloghitel-megállapodást nyújtó nem-hitelintézetek szerepére és működésére vonatkozó kutatásokat is útnak indítottak.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A Bizottság az „Egységes piaci intézkedéscsomag – Tizenkét mozgatórugó a növekedés serkentéséhez és a bizalom növeléséhez” című, 2011. április 13-i közleményében1 kötelezettséget vállalt arra, hogy fokozza „a kölcsönfelvevők jelzáloghitel-piaci védelmét”.

 

1 COM(2011)0206.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Szerződés értelmében a belső piac egy olyan, belső határok nélküli térség, amelyben biztosított az áruk és szolgáltatások szabad mozgása és a letelepedés szabadsága. A határokon átnyúló tevékenységek előmozdítása és a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások belső piacának létrehozása érdekében létfontosságú, hogy e térségen belül átláthatóbb és hatékonyabb hitelpiac alakuljon ki. Jelentős eltérések állnak fenn az egyes tagállamok jogszabályai között a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások nyújtásával kapcsolatos ügymenet, valamint a hitelközvetítők és a lakóingatlanokhoz kapcsolódóan hitelmegállapodást nyújtó nem-hitelintézetek szabályozása és felügyelete tekintetében. Az ilyen különbségek a határokon átnyúló tevékenységek szintjét korlátozó akadályokat teremtenek a kínálati és a keresleti oldalon egyaránt, ezáltal csökkentik a piacon a versenyt és a választékot, emelik a szolgáltatók számára történő hitelnyújtás költségeit és akár meg is akadályozhatják utóbbiakat tevékenységük végzésében.

(2) A Szerződés értelmében a belső piac egy olyan, belső határok nélküli térség, amelyben biztosított az áruk és szolgáltatások szabad mozgása és a letelepedés szabadsága. A határokon átnyúló tevékenységek előmozdítása és a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások és a jelzáloghitel-megállapodások belső piacának létrehozása érdekében létfontosságú, hogy e térségen belül átláthatóbb és hatékonyabb hitelpiac alakuljon ki. Jelentős eltérések állnak fenn az egyes tagállamok jogszabályai között a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások és a jelzáloghitel-megállapodások nyújtásával kapcsolatos ügymenet, valamint a hitelközvetítők és a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodást és jelzáloghitel-megállapodást nyújtó nem-hitelintézetek szabályozása és felügyelete tekintetében. Az ilyen különbségek a határokon átnyúló tevékenységek szintjét korlátozó akadályokat teremtenek a kínálati és a keresleti oldalon egyaránt, ezáltal csökkentik a piacon a versenyt és a választékot, emelik a szolgáltatók számára történő hitelnyújtás költségeit és akár meg is akadályozhatják utóbbiakat tevékenységük végzésében.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A pénzügyi válság rámutatott, hogy a piaci szereplők felelőtlen magatartása alááshatja a pénzügyi rendszer alapjait, minden fél, de különösen a fogyasztók részéről bizalomvesztéshez, és potenciálisan súlyos társadalmi és gazdasági következményekhez vezethet. Számos fogyasztó elvesztette a pénzügyi ágazat iránti bizalmát, a hitelfelvevők számára pedig egyre megfizethetetlenebbé váltak a hiteleik, így nőtt a nemteljesítések és a kényszereladások száma. Tekintve a pénzügyi válság által napvilágra hozott problémákat, a hatékony és versenyalapú belső piac biztosítására irányuló erőfeszítések keretében a Bizottság a felelősségteljes és megbízható jövőbeli piacok kialakításának és a fogyasztói bizalom helyreállításának összefüggésében intézkedéseket javasolt a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások vonatkozásában, beleértve a hitelközvetítés megbízható keretét.

(3) A pénzügyi válság rámutatott, hogy a piaci szereplők felelőtlen magatartása alááshatja a pénzügyi rendszer alapjait, minden fél, de különösen a fogyasztók részéről bizalomvesztéshez, és potenciálisan súlyos társadalmi és gazdasági következményekhez vezethet. Számos fogyasztó elvesztette a pénzügyi ágazat iránti bizalmát, a hitelfelvevők számára pedig egyre megfizethetetlenebbé váltak a hiteleik, így nőtt a nemteljesítések és a kényszereladások száma. Tekintve a pénzügyi válság által napvilágra hozott problémákat, a hatékony és versenyalapú, pénzügyi stabilitást és fogyasztóvédelmet biztosító belső piac megteremtésére irányuló erőfeszítések keretében a Bizottság a felelősségteljes és megbízható jövőbeli piacok kialakításának és a fogyasztói bizalom helyreállításának összefüggésében intézkedéseket javasolt a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások vonatkozásában, beleértve a hitelközvetítés megbízható keretét.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az ezen irányelv által le nem fedett területek esetében a tagállamok szabadon fenntarthatnak vagy bevezethetnek nemzeti jogszabályokat. A tagállamok olyan területeken tarthatnak fenn vagy vezethetnek be nemzeti rendelkezéseket, mint a hitelmegállapodások érvényességével kapcsolatos szerződésjog, az ingatlan értékbecslése, ingatlan-nyilvántartás, szerződéses információk, szerződéskötés utáni kérdések, és a nemteljesítések kezelése.

(7) Az ezen irányelv által le nem fedett területek esetében a tagállamok szabadon fenntarthatnak vagy bevezethetnek nemzeti jogszabályokat. A tagállamok különösen olyan területeken tarthatnak fenn vagy vezethetnek be nemzeti rendelkezéseket, mint a hitelmegállapodások érvényességével kapcsolatos szerződésjog, a dologi jog, az ingatlan értékbecslése, ingatlan-nyilvántartás, szerződéses információk, szerződéskötés utáni kérdések, és a nemteljesítések kezelése.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Ezen irányelv célja annak biztosítása, hogy a fogyasztóknak nyújtott minden hitel magas szintű védelmet élvezzen. Ezért alkalmazni kell ingatlanfedezettel biztosított hitelekre, a bizonyos tagállamokban ingatlan vásárlására felhasznált hitelekre és a lakóingatlanok felújítására szánt hitelekre, amelyek nem tartoznak a fogyasztói hitelmegállapodásokat érintően uniós szintű szabályokat meghatározó, a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá. Ez az irányelv nem alkalmazandó továbbá bizonyos olyan típusú hitelmegállapodásokra, amelyeknél a munkaadó nyújt munkavállalóinak hitelt bizonyos körülmények között, ahogyan arról a 2008/48/EK irányelv már rendelkezik.

(9) Ezen irányelv célja annak biztosítása, hogy a fogyasztóknak nyújtott minden hitel magas szintű védelmet élvezzen. Ezért alkalmazni kell a bizonyos tagállamokban jelzáloggal biztosított vagy ingatlan finanszírozását szolgáló hitelmegállapodásokra és a lakóingatlanok felújítására szánt hitelekre, amelyek nem tartoznak a fogyasztói hitelmegállapodásokat érintően uniós szintű szabályokat meghatározó, a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá. Ez az irányelv nem alkalmazandó továbbá bizonyos olyan típusú hitelmegállapodásokra, amelyeknél a munkaadó nyújt munkavállalóinak hitelt bizonyos körülmények között, ahogyan arról a 2008/48/EK irányelv már rendelkezik.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a) Ez az irányelv a 2008/48/EK irányelvvel összhangban nem alkalmazandó azon lakóingatlannal kapcsolatos hitelmegállapodásokra és jelzáloghitel-megállapodásokra, amelyek összege meghaladja a 2 millió eurót. Az irányelv hatálya nem terjed ki továbbá az adósságátütemezési megállapodásokra, a bérleti és lízingmegállapodásokra, a folyószámlahitel formájában fennálló hitelmegállapodásokra, a kamat- és díjmentes hitelmegállapodásokra, az értékpapírcégekkel kötött hitelmegállapodásokra, a valamely ügy rendezésének kövekezményeként létrejött hitelmegállapodásokra, az ingyenes átütemezés tárgyú hitelmegállapodásokra, valamint a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban csak korlátozott ügyfélkör számára nyújtott hitelmegállapodásokra.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) Az alkalmazandó jogi keretnek bizalmat kell teremtenie a fogyasztókban aziránt, hogy a hitelezők és a hitelközvetítők a fogyasztók legfontosabb érdekeit szem előtt tartva járnak el. Az ilyen jellegű fogyasztói bizalom biztosításának kulcseleme az ágazaton belüli magas fokú tisztességesség, becsületesség és professzionalitás biztosítására irányuló követelmény. Jóllehet ennek az irányelvnek az intézmény szintjén kell megkövetelnie a vonatkozó ismeretek és szakértelem bizonyítását, a tagállamok számára azonban lehetővé kell tennie, hogy a különálló természetes személyek vonatkozásában is szabadon bevezessenek vagy fenntartsanak ilyen követelményeket.

(16) Az alkalmazandó jogi keretnek bizalmat kell teremtenie a fogyasztókban aziránt, hogy a hitelezők és a hitelközvetítők a fogyasztók legfontosabb érdekeit szem előtt tartva járnak el. Az ilyen jellegű fogyasztói bizalom biztosításának kulcseleme az ágazaton belüli magas fokú tisztességesség, becsületesség és professzionalitás biztosítására irányuló követelmény. Ennek az irányelvnek az intézmény szintjén, valamint az egyedül tevékenykedő hitelközvetítő esetében a természetes személy szintjén kell megkövetelnie a vonatkozó ismeretek és szakértelem bizonyítását.

Indokolás

A fogyasztók védelme és az egyenlő versenyfeltételek garantálása érdekében fontos, hogy a hitelek értékesítésében vagy hitelközvetítésben közvetlenül részt vevő minden személy igazolja a feladatainak ellátásához szükséges ismereteit és képességét. Ez azokra a közvetítőkre is vonatkozik, akik természetes személyként egyedül tevékenykednek, és nem foglalkoztatnak munkavállalókat.

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a) A tagállamoknak intézkedéseket kell bevezetniük, amelyek megkönnyítik és elősegítik, hogy a fogyasztók megértsék a jelzáloghitel-felvétellel és az adósságkezeléssel – különösen a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodásokkal – kapcsolatos felelősségüket. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az információk minden felhasználó számára elérhetőek legyenek, annak megelőzésére, hogy ennek hiányában kiszolgáltatottá váljanak a rendes körülmények között nem kiszolgáltatott fogyasztók, továbbá szavatolniuk kell mindenekelőtt a körülményeik miatt a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások tekintetében különösen kiszolgáltatott fogyasztók védelmét.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) A hitelezők és hitelközvetítők gyakran használnak (sokszor különleges feltételeket tartalmazó) reklámokat, hogy a fogyasztók számára vonzóvá tegyenek egy adott terméket. A fogyasztókat ezért védeni kell a tisztességtelen vagy megtévesztő reklámozási gyakorlattal szemben, és lehetőséget kell biztosítani számukra a reklámok összehasonlítására. Annak érdekében, hogy a fogyasztók képesek legyenek a különböző ajánlatok összehasonlítására, szükség van a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások reklámozására vonatkozó külön rendelkezésekre, valamint a fogyasztóknak szánt reklámokba és marketinganyagokba foglalandó adatok jegyzékére. Ezek a rendelkezések figyelembe veszik a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások sajátosságait, például azt, hogy ha a fogyasztó nem teljesíti a hiteltörlesztést, az ingatlan elvesztését kockáztatja. A hitelköltségekről szóló információt nem tartalmazó reklámok tekintetében a tagállamok számára biztosítani kell, hogy nemzeti jogszabályaikban továbbra is szabadon bevezethessenek vagy fenntarthassanak a közzétételre vonatkozó követelményeket.

(17) A hitelezők és hitelközvetítők gyakran használnak (sokszor különleges feltételeket tartalmazó) reklámokat, hogy a fogyasztók számára vonzóvá tegyenek egy adott terméket. A fogyasztókat ezért védeni kell a tisztességtelen vagy megtévesztő reklámozási gyakorlattal szemben, és lehetőséget kell biztosítani számukra a reklámok összehasonlítására. Annak érdekében, hogy a fogyasztók képesek legyenek a különböző ajánlatok összehasonlítására, szükség van a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások és a jelzáloghitel-megállapodások reklámozására vonatkozó külön záró rendelkezésekre, valamint a fogyasztóknak szánt reklámokba és marketinganyagokba foglalandó adatok jegyzékére, amennyiben a reklámban megemlítik a kamatokat és költségeket. Egyéb esetben a tagállamoknak továbbra is szabadon kell tudniuk dönteni arról, hogy nemzeti jogszabályaikban milyen tájékoztatási követelményeket írnak elő. Ezek a rendelkezések figyelembe veszik a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások sajátosságait.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22) A fogyasztónak mindezeken túl további segítségre lehet szüksége annak eldöntéséhez, hogy a kínált termékek közül melyik hitelmegállapodás a legmegfelelőbb az igényei és pénzügyi helyzete szempontjából. A hitelezőknek, és ha az ügylet hitelközvetítőn keresztül zajlik, a hitelközvetítőknek biztosítaniuk kell ezt a segítséget az általuk a fogyasztónak kínált hiteltermékekkel kapcsolatban. A fontos információkat, továbbá az ajánlott termékek alapvető jellemzőit ezért személyre szabottan kell a fogyasztónak elmagyarázni, oly módon, hogy a fogyasztó számára érthető legyen, hogy e termékek milyen hatással lehetnek gazdasági helyzetére. A tagállamok meghatározhatják, hogy az ilyen magyarázatot mikor és milyen mértékben kell megadni a fogyasztónak, figyelembe véve a hitelajánlás sajátos körülményeit, a fogyasztó segítség iránti igényét és az egyedi hiteltermékek jellegét.

(22) A szerződéskötést megelőzően biztosítandó tájékoztatáson felül a fogyasztónak még kiegészítő segítségre is szüksége lehet annak eldöntéséhez, hogy a kínált termékek közül melyik hitelmegállapodás a legmegfelelőbb az igényei és pénzügyi helyzete szempontjából. Ezért a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a hitelezők a fogyasztónak kínált hiteltermékek tekintetében megadják ezt a segítséget. Adott esetben a szerződéskötést megelőző fontos információkat, továbbá az ajánlott termékek alapvető jellemzőit személyre szabottan kell a fogyasztó tudomására hozni oly módon, hogy a fogyasztó számára érthető legyen, hogy e termékek milyen hatással lehetnek gazdasági helyzetére. Adott esetben e segítségnyújtási kötelezettséget a hitelközvetítőkre is alkalmazni kell. A tagállamok meghatározhatják, hogy az ilyen magyarázatot mikor és milyen mértékben kell megadni a fogyasztónak, figyelembe véve a hitelajánlás sajátos körülményeit, a fogyasztó segítség iránti igényét és az egyedi hiteltermékek jellegét.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23) A belső piac megteremtésének és működésének előmozdítása, valamint az Unió egész területén a magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása érdekében szükséges az Unió egész területén biztosítani a teljeshiteldíj-mutatóra vonatkozó információk összehasonlíthatóságát. A hitel fogyasztó által viselt teljes költsége minden olyan költséget magában foglal, amelyet a fogyasztónak a hitelmegállapodással kapcsolatosan meg kell fizetnie, a közjegyzői költségeket kivéve. Magában kell tehát foglalnia a kamatot, a jutalékokat, az adókat, a hitelközvetítői díjat és bármely egyéb díjat, valamint a biztosítás vagy egyéb járulékos termékek költségét, ha ezek kötelezőek a hitel meghirdetett feltételek melletti megszerzéséhez. Mivel a teljeshiteldíj-mutató a szerződéskötést megelőző szakaszban csak példával jelezhető, az ilyen példának reprezentatívnak kell lennie. Ezért ennek meg kell felelnie például az adott hitelmegállapodás-típus alapján nyújtott hitel átlagos futamidejének és teljes összegének. Tekintettel a teljeshiteldíj-mutató kiszámításának összetettségére (például a változó kamatlábon vagy nem standard törlesztésen alapuló hitelek esetében), és a termékinnovációval való lépéstartás érdekében technikai szabályozási standardokat lehetne alkalmazni a teljeshiteldíj-mutató kiszámítási módszerének módosítására vagy részletezésére. A fogyasztók általi megértés és összehasonlítás megkönnyítése érdekében a teljeshiteldíj-mutató ezen irányelvben szereplő fogalmának és a kiszámításához használt módszernek egyeznie kell a 2008/48/EK irányelvben lévővel. A 2008/48/EK irányelv egy esetleges későbbi módosítása esetén azonban a fogalommeghatározások és módszerek a jövőben eltérhetnek. A tagállamok szabadon fenntarthatnak vagy bevezethetnek a hitelkamatláb hitelező általi egyoldalú megváltoztatására vonatkozó tilalmat.

(23) A belső piac megteremtésének és működésének előmozdítása, valamint az Unió egész területén a magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása érdekében szükséges az Unió egész területén egységesen biztosítani a teljeshiteldíj-mutatóra vonatkozó információk összehasonlíthatóságát. A hitel fogyasztó által viselt teljes költsége minden olyan költséget magában foglal, amelyet a fogyasztónak a hitelmegállapodással kapcsolatosan meg kell fizetnie, kivéve a hitelnyújtással összefüggő költségeket, például bejegyzési díjakat vagy közjegyzői költségeket. Magában kell tehát foglalnia a kamatot, a jutalékokat, az adókat, a hitelközvetítői díjat és bármely egyéb díjat, valamint a biztosítás vagy egyéb járulékos termékek költségét, ha ezek kötelezőek a hitel meghirdetett feltételek melletti megszerzéséhez. Mivel a teljeshiteldíj-mutató a szerződéskötést megelőző szakaszban csak példával jelezhető, az ilyen példának reprezentatívnak kell lennie. Ezért ennek meg kell felelnie például az adott hitelmegállapodás-típus alapján nyújtott hitel átlagos futamidejének és teljes összegének. Tekintettel a teljeshiteldíj-mutató kiszámításának összetettségére (például a változó kamatlábon vagy nem standard törlesztésen alapuló hitelek esetében), és a termékinnovációval való lépéstartás érdekében technikai szabályozási standardokat lehetne alkalmazni a teljeshiteldíj-mutató kiszámítási módszerének módosítására vagy részletezésére. Az összehasonlíthatóság érdekében törekedni kell a teljeshiteldíj-mutatónak ezen irányelvben és a 2008/48/EK irányelvben való lehető legegységesebb meghatározására és számítási módjára. Ugyanakkor a kezdetben fix kamatozású hitelek esetében a teljeshiteldíj-mutatónak 2008/48/EK irányelv szerinti kiszámítása a fogyasztó számára félreértésekre adhat okot. Ezt javítani kell. A jövőben további eltérések adódhatnak, amennyiben a két irányelvet módosítják. A tagállamok szabadon fenntarthatnak vagy bevezethetnek a hitelkamatláb hitelező általi egyoldalú megváltoztatására vonatkozó tilalmat.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24) A hitelképességi vizsgálatnak minden szükséges tényezőt figyelembe kell vennie, amely befolyásolhatja a fogyasztó azon képességét, hogy a hitel futamideje alatt törlesszen, beleértve, de nem kizárólagosan a fogyasztó jövedelmét, rendszeres kiadásait, hitelpontozását, hiteltörténetét, a kamatláb kiigazítása esetén az alkalmazkodási képességét, és egyéb meglévő hitelkötelezettségeket. Kiegészítő rendelkezésekre lehet szükség a hitelképességi vizsgálat során figyelembe vehető különböző elemek további részletezése céljából. A tagállamok iránymutatást bocsáthatnak ki a fogyasztó hitelképességének vizsgálata során alkalmazandó módszerekről és kritériumokról, például a hitelfedezeti rátára vagy a hitel/jövedelem arányra vonatkozó felső korlátok megállapítása révén.

(24) A hitelképességi vizsgálatnak minden szükséges tényezőt figyelembe kell vennie, amely befolyásolhatja a fogyasztó azon képességét, hogy a hitel futamideje alatt törlesszen, beleértve, de nem kizárólagosan a fogyasztó jövedelmét, rendszeres kiadásait, hitelpontozását, hiteltörténetét, a kamatláb kiigazítása esetén az alkalmazkodási képességét, és egyéb meglévő hitelkötelezettségeket. Kiegészítő rendelkezésekre lehet szükség a hitelképességi vizsgálat során figyelembe vehető különböző elemek további részletezése céljából. A hitelképesség vizsgálata során a hitelező által a hitelkérelem benyújtásakor ismert összes tényezőt figyelembe kell venni.

Indokolás

Ezt a tőkekövetelményről szóló irányelv megfelelőbben tudná kezelni.

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25) A negatív hitelképességi vizsgálatnak azt kell jeleznie a hitelező számára, hogy a fogyasztó nem engedheti meg magának a hitelt és következésképpen a hitelező nem hagyhatja jóvá a hitelt. Az ilyen negatív eredmény számos okból eredhet, beleértve, de nem kizárólag valamely adatbázis lekérdezését vagy a negatív hitelpontozást. A pozitív hitelképességi vizsgálat nem jelent a hitelező számára hitelnyújtási kötelezettséget.

(25) Negatív eredménnyel járó hitelképességi vizsgálat esetén a hitelt csak kivételes esetben szabad jóváhagyni. Ezt a felügyeleti hatóság általi felülvizsgálat céljából dokumentálni kell. Az ilyen negatív eredmény számos okból eredhet, beleértve, de nem kizárólag valamely adatbázis lekérdezését vagy a negatív hitelpontozást. A pozitív hitelképességi vizsgálat nem jelent a hitelező számára hitelnyújtási kötelezettséget.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26) A fogyasztóknak a hitelképességi vizsgálat megkönnyítése érdekében biztosítaniuk kell a hitelező vagy hitelközvetítő számára a pénzügyi helyzetükre és személyes körülményeikre vonatkozó minden rendelkezésre álló lényeges információt. A fogyasztó azonban nem büntethető, ha nincs lehetősége bizonyos információk, vagy a pénzügyi helyzetének jövőbeli alakulására vonatkozó értékelés megadására. Olyan helyzetekben, amikor a fogyasztók tudatosan hiányos vagy helytelen információkat adnak meg, a tagállamoknak lehetőséget kell adni a megfelelő szankciók megállapítására.

(26) A fogyasztóknak a hitelképességi vizsgálat elvégzése érdekében biztosítaniuk kell a hitelező vagy hitelközvetítő számára a pénzügyi helyzetükre és személyes körülményeikre vonatkozó minden rendelkezésre álló lényeges információt, különben a kívánt hitelt adott esetben nem hagyják jóvá a részükre. Olyan helyzetekben, amikor a fogyasztók tudatosan hiányos vagy helytelen információkat adnak meg, a tagállamoknak lehetőséget kell adni a megfelelő szankciók megállapítására.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29) Amennyiben a hiteligénylést adatbázisba való betekintés révén szerzett adatok, vagy az adatok adatbázisbeli hiánya alapján utasítják vissza, a hitelező a fogyasztót tájékoztatja erről, a szóban forgó adatbázis nevéről és minden egyéb, a 95/46/EK irányelv által előírt elemről, annak érdekében, hogy a fogyasztó gyakorolhassa hozzáférési jogát, és szükség esetén helyesbíthesse, törölhesse vagy blokkolhassa a rá vonatkozó, az adatbázisban feldolgozott személyes adatokat. Ha a hiteligénylés visszautasítására vonatkozó döntés automatizált döntésen vagy például pontozásos hitelbírálati rendszerhez hasonló szisztematikus módszeren alapul, a hitelező tájékoztatja erről a fogyasztót és elmagyarázza a döntés során alkalmazott logikát, valamint ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyek alapján a fogyasztó kérheti az automatizált döntés manuális felülvizsgálatát. A hitelező azonban nem kötelezhető ilyen tájékoztatás megadására abban az esetben, ha ezt egyéb, például a pénzmosásról vagy a terrorizmus finanszírozásáról szóló uniós jogszabályok tiltják. Nem adható ilyen tájékoztatás akkor sem, ha ez a közrend vagy a közbiztonság – például bűncselekmények megelőzése, kivizsgálása, felderítése vagy büntetőeljárás lefolytatása – céljaival ellentétesnek bizonyul.

(29) Amennyiben a hiteligénylést adatbázisba való betekintés révén szerzett adatok, vagy az adatok adatbázisbeli hiánya alapján utasítják vissza, a hitelező a fogyasztót tájékoztatja erről, a szóban forgó adatbázis nevéről és minden egyéb, a 95/46/EK irányelv által előírt elemről, annak érdekében, hogy a fogyasztó gyakorolhassa hozzáférési jogát, és szükség esetén helyesbíthesse, törölhesse vagy blokkolhassa a rá vonatkozó, az adatbázisban feldolgozott személyes adatokat. Ha a hiteligénylés visszautasítására vonatkozó döntés automatizált döntésen vagy például pontozásos hitelbírálati rendszerhez hasonló szisztematikus módszeren alapul, a hitelező tájékoztatja erről a fogyasztót, valamint ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyek alapján a fogyasztó kérheti az automatizált döntés manuális felülvizsgálatát. A hitelező azonban nem kötelezhető ilyen tájékoztatás megadására abban az esetben, ha ezt egyéb, például a pénzmosásról vagy a terrorizmus finanszírozásáról szóló uniós jogszabályok tiltják. Nem adható ilyen tájékoztatás akkor sem, ha ez a közrend vagy a közbiztonság – például bűncselekmények megelőzése, kivizsgálása, felderítése vagy büntetőeljárás lefolytatása – céljaival ellentétesnek bizonyul.

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31) Ahhoz, hogy megérthessék a szolgáltatás természetét, fel kell hívni a fogyasztók figyelmét arra, hogy mit jelent az adott fogyasztó igényeinek és pénzügyi helyzetének megfelelő hitelmegállapodásra vonatkozó személyre szabott ajánlás („tanács”), és azt mikor nyújtják és mikor nem. A tanácsadást nyújtóknak általános előírásokat kell betartaniuk annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztó számára az igényeinek és körülményeinek megfelelő termékválasztékot kínáljanak. A szolgáltatásnak a piacon elérhető termékek tisztességes és kellően széles körű elemzésén, valamint a fogyasztó pénzügyi helyzetének, preferenciáinak és céljainak részletes vizsgálatán kell alapulnia. Ezt az értékelést naprakész információkra és a fogyasztónak a hitel futamideje alatti körülményeire vonatkozó ésszerű feltételezésekre kell alapozni. A tagállamok részletezhetik, hogy egy adott termék fogyasztó számára való alkalmasságát hogyan kell felmérni a tanácsadás keretében.

(31) A fogyasztó számára egyértelműnek kell lennie, ha a részére nyújtott tanácsadás a hitelnyújtástól elkülönülő szolgáltatás. Ellenszolgáltatás csak akkor kérhető, ha annak tényéről és kiszámításának módjáról a fogyasztót érthetően és egyértelműen tájékoztatták. A tanácsadást nyújtóknak általános előírásokat kell betartaniuk annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztó számára az igényeinek és körülményeinek megfelelő termékválasztékot kínáljanak. A tanácsadásnak az elérhető termékek tisztességes és kellően széles körű elemzésén, valamint a fogyasztó pénzügyi helyzetének, preferenciáinak és céljainak részletes vizsgálatán kell alapulnia, és azt naprakész információkra és a fogyasztónak a hitel futamideje alatti körülményeire vonatkozó ésszerű feltételezésekre kell alapozni. Amennyiben a tanácsadás csak a szolgáltató saját termékkörére terjed ki, arra a fogyaszó figyelmét fel kell kívni. A tagállamok részletezhetik, hogy egy adott termék fogyasztó számára való alkalmasságát hogyan kell felmérni a tanácsadás keretében.

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32) Az egységes piaci verseny és az uniós polgárok szabad mozgásának előmozdításában fontos szerepet játszhat a fogyasztó azon lehetősége, hogy hitelét a hitelmegállapodás lejárta előtt visszafizesse. Mindazonáltal lényeges eltérések léteznek azon nemzeti elvek és feltételek között, amelyek alapján a fogyasztók képesek a visszafizetésre, és azon feltételek között, amelyek alapján megvalósulhat a lejárat előtti visszafizetés. Elismerve a jelzálog-finanszírozási mechanizmusok sokféleségét és az elérhető termékek választékát, a hitel lejárat előtti visszafizetése tekintetében alapvető szükség van bizonyos uniós szintű előírásokra annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztóknak lehetőségük legyen kötelezettségeik teljesítésére a hitelmegállapodásban egyeztetett időpont előtt, és hogy magabiztosan nézzenek körül az igényeiknek legmegfelelőbb termékek után. A tagállamoknak ezért – jogszabállyal vagy szerződési feltételek révén – biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztóknak jogszabályban vagy szerződésben biztosított joguk legyen a lejárat előtti visszafizetésre; mindazonáltal a tagállamok számára lehetővé kell tenni az ilyen jog gyakorlására vonatkozó feltételek meghatározását. Ezen feltételek közé tartozhatnak a jog gyakorlására vonatkozó időbeli korlátozások, a hitelkamatláb típusától – rögzített vagy változó – függően eltérő kezelés, korlátozások azon körülmények tekintetében, amelyek között a jog gyakorolható. A tagállamok rendelkezhetnek arról is, hogy a hitelező jogosult legyen a hitel lejárat előtti visszafizetéséhez közvetlenül kapcsolódó költségek méltányos és objektívan indokolt kompenzálására. Minden esetben, ha a lejárat előtti visszafizetés olyan időszakba esik, amelyben a hitelkamatláb rögzített, a jog gyakorlásának feltételéül lehet szabni a fogyasztó részéről különös érdek meglétét. Ilyen különös érdek merülhet fel például válás vagy a munkahely elvesztése esetén. Ha valamely tagállam ilyen feltételek megállapítása mellett dönt, ezek nem tehetik a fogyasztó számára túlzottan nehézzé vagy megterhelővé a jog gyakorlását.

(32) Az egységes piaci verseny és az uniós polgárok szabad mozgásának előmozdításában fontos szerepet játszhat a fogyasztó azon lehetősége, hogy hitelét a hitelmegállapodás lejárta előtt visszafizesse. Mindazonáltal lényeges eltérések léteznek azon nemzeti elvek és feltételek között, amelyek alapján a fogyasztók képesek a visszafizetésre, és azon feltételek között, amelyek alapján megvalósulhat a lejárat előtti visszafizetés. Elismerve a jelzálog-finanszírozási mechanizmusok sokféleségét és az elérhető termékek választékát, a hitel lejárat előtti visszafizetése tekintetében alapvető szükség van bizonyos uniós szintű előírásokra annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztóknak lehetőségük legyen kötelezettségeik teljesítésére a hitelmegállapodásban egyeztetett időpont előtt, és hogy magabiztosan nézzenek körül az igényeiknek legmegfelelőbb termékek után. A tagállamoknak ezért – jogszabállyal vagy szerződési feltételek révén – biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztóknak jogszabályban vagy szerződésben biztosított joguk legyen a lejárat előtti visszafizetésre; mindazonáltal a tagállamok számára lehetővé kell tenni az ilyen jog gyakorlására vonatkozó feltételek meghatározását. Ezen feltételek közé tartozhatnak a jog gyakorlására vonatkozó időbeli korlátozások, a hitelkamatláb típusától – rögzített vagy változó – függően eltérő kezelés, korlátozások azon körülmények tekintetében, amelyek között a jog gyakorolható. A tagállamok rendelkezhetnek arról is, hogy a hitelező jogosult legyen a hitel lejárat előtti visszafizetéséhez közvetlenül kapcsolódó költségek méltányos és objektívan indokolt kompenzálására. Minden esetben, ha a lejárat előtti visszafizetés olyan időszakba esik, amelyben a hitelkamatláb rögzített, a jog gyakorlásának feltételéül lehet szabni a fogyasztó részéről jogos érdek meglétét. Ilyen jogos érdek merülhet fel például válás vagy a munkahely elvesztése esetén.

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34) A hitelközvetítőket nyilvántartásba kell venni annak a tagállamnak az illetékes hatóságánál, amelyben lakóhelyük vagy székhelyük található, feltéve hogy a szaktudásra, a jó hírnévre és a szakmai kártérítési fedezetre vonatkozó szigorú szakmai követelményeknek megfelelően engedélyezték őket. A hitelközvetítők iránti fogyasztói bizalom előmozdítása céljából a tagállamok biztosítják, hogy az engedélyezett hitelközvetítők a székhely szerinti tagállamuk illetékes hatóságának folyamatos és alapos felügyelete alatt álljanak. Ezek a követelmények legalább az intézmény szintjén alkalmazandók; a tagállamok azonban rögzíthetik, hogy az ilyen engedélyezési és azt követő nyilvántartásba-vételi követelmények a hitelközvetítőn belüli egyes alkalmazottakra is alkalmazandók-e.

(34) A hitelközvetítőket nyilvántartásba kell venni annak a tagállamnak az illetékes hatóságánál, amelyben lakóhelyük vagy székhelyük található, feltéve hogy a szaktudásra, a jó hírnévre és a szakmai kártérítési fedezetre vonatkozó szigorú szakmai követelményeknek megfelelően engedélyezték őket. A hitelközvetítők iránti fogyasztói bizalom előmozdítása céljából a tagállamok biztosítják, hogy az engedélyezett hitelközvetítők a székhely szerinti tagállamuk illetékes hatóságának folyamatos és alapos felügyelete alatt álljanak. Ezek a követelmények legalább az intézmény szintjén, illetve – egyedül tevékenykedő hitelközvetítő esetén – a természetes személy szintjén alkalmazandók; a tagállamok azonban rögzíthetik, hogy az ilyen engedélyezési és azt követő nyilvántartásba-vételi követelmények a hitelközvetítőn belüli egyes alkalmazottakra is alkalmazandók-e.

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat

39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(39) A lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelpiac fejleményeinek, vagy a hiteltermékek fejlődésének, valamint az olyan gazdasági fejleményeknek, mint az infláció figyelembevétele érdekében, és az ebben az irányelvben foglalt bizonyos követelmények alkalmazásával kapcsolatos további magyarázatok biztosítása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. A Bizottság mindenekelőtt felhatalmazást kap olyan felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására, amelyeknek céljai a következők: a hitelezők személyzetére és a hitelközvetítőkre alkalmazandó szakmai követelmények részletezése, a fogyasztó hitelképességének vizsgálata során, valamint annak biztosítása során felhasználandó kritériumok meghatározása, hogy a hiteltermékek a fogyasztó számára alkalmasak legyenek, és az olyan kulcsfogalmak, mint a „nemteljesítés” további összehangolása, valamint a hiteladatbázisokra alkalmazandó nyilvántartási kritériumok és feldolgozási feltételek meghatározása.

törölve

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat

40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(40) A lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelek piacán a fejlemények – többek között az elérhető termékválaszték – figyelembevétele érdekében a Bizottság felhatalmazást kap az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a következők módosítása céljából: a reklámokba foglalandó szabványos tájékoztatási elemek tartalma, az európai szabványosított információs adatlap tartalma és formátuma, a hitelközvetítők által közzéteendő információk tartalma, a teljeshiteldíj-mutató kiszámításához használt képlet és feltételezések, valamint a fogyasztó hitelképesség-vizsgálata során figyelembe veendő kritériumok.

(40) A lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelek piacán a fejlemények – többek között az elérhető termékválaszték – figyelembevétele érdekében a Bizottság felhatalmazást kap az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására az európai szabványosított információs adatlap tartalma és formátuma, valamint a teljeshiteldíj-mutató kiszámításához használt képlet és feltételezések módosítása céljából.

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat

41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(41) Az olyan gazdasági fejlemények, mint az infláció, valamint a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások piaca fejleményeinek figyelembevétele érdekében a Bizottság felhatalmazást kap a hitelközvetítők tekintetében a szakmai felelősségbiztosítás vagy hasonló biztosíték minimális monetáris összegének szabályozástechnikai standardok elfogadása révén történő megállapítására.

törölve

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat

43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(43) Az Európai Parlament és a Tanács az értesítés dátumát követő két hónapon belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben. A nagy jelentőségű területek tekintetében lehetővé kell tenni ennek az időtartamnak az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére egy hónappal történő meghosszabbítását. Lehetővé kell tenni az Európai Parlament és a Tanács számára, hogy tájékoztassa a többi intézményt arról, ha nem szándékozik kifogást emelni.

(43) Az Európai Parlament és a Tanács számára lehetővé kell tenni, hogy az értesítés dátumát követő három hónapon belül kifogást emelhessen a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben. A nagy jelentőségű területek tekintetében lehetővé kell tenni ennek az időtartamnak az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére két hónappal történő meghosszabbítását. Lehetővé kell tenni az Európai Parlament és a Tanács számára, hogy tájékoztassa a többi intézményt arról, ha nem szándékozik kifogást emelni.

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezen irányelv célja a tagállamok lakóingatlanokkal kapcsolatos fogyasztói hitelmegállapodásokat érintő, valamint a hitelközvetítőkre és hitelezőkre vonatkozó prudenciális és felügyeleti követelmények egyes szempontjait érintő törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek egyes aspektusaira vonatkozó keret létrehozása.

Ezen irányelv célja a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek egyes szempontjaira, valamint a hitelközvetítőkre és hitelezőkre vonatkozó prudenciális és felügyeleti követelmények egyes szempontjaira vonatkozó keret létrehozása, amennyiben azok jelzáloggal biztosított, vagy lakóingatlanok finanszírozására szolgáló fogyasztói hitelmegállapodásokat érintenek.

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Ez az irányelv a következő hitelmegállapodásokra alkalmazandó:

1. Ez az irányelv a következő fogyasztói hitelmegállapodásokra alkalmazandó:

Módosítás  27

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) Olyan hitelmegállapodások, amelyek fedezete lakóingatlan-fedezetű jelzálog vagy a tagállamokban a lakóingatlanokra általánosan alkalmazott más hasonló biztosíték vagy a lakóingatlanokhoz kapcsolódó valamely jog.

a) Olyan hitelmegállapodások, amelyek célja a hitelmegállapodás megkötésének időpontjában telekhez vagy lakóingatlanhoz fűződő tulajdonjogok megszerzése vagy megtartása, és amelyek fedezete lakóingatlan-fedezetű jelzálog vagy a tagállamokban a lakóingatlanokra általánosan alkalmazott más hasonló biztosíték vagy a lakóingatlanokhoz kapcsolódó valamely jog.

Indokolás

Valamennyi tagállam alkalmazná az irányelv szabályait a jelzáloggal vagy hasonló biztosítékkal biztosított lakáshitelekre. A bizottsági javaslat alkalmazási körébe tartozó más hiteleket illetően a tagállamok jogosultak lennének annak eldöntésére, hogy ezekre ezen irányelv vagy a fogyasztói hitelekről szóló irányelv rendelkezéseit alkalmazzák.

Módosítás  28

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) A földterület vagy meglévő vagy tervezett lakóépület tulajdonjogának megszerzését vagy fenntartását célzó hitelmegállapodások.

törölve

Módosítás  29

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) Valamely személy tulajdonában lévő vagy általa megszerezni kívánt lakóingatlan felújítását célzó hitelmegállapodások, amelyek nem tartoznak a 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá.

törölve

Módosítás  30

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) Olyan hitelmegállapodások, amelyeket esetleg egy ingatlan értékesítéséből származó bevételből fizetnek vissza.

a) Olyan hitelmegállapodások, melyek esetében a hitelező

 

i. a hitelt egy összegben, rendszeres részletekben vagy más formában fizeti ki, és ellentételezésként megkapja egy ingatlan eladásából származó bevétel egy részét vagy megszerez egy ingatlanhoz kapcsolódó jogot, valamint

 

ii. csak a tagállamok által meghatározott egy vagy több esemény bekövetkezte után kéri a hitel teljes visszafizetését („lakásért járadék”).

Indokolás

A (10) preambulumbekezdésben ismertetett szándékhoz való hozzáigazítás.

Módosítás  31

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) olyan hitelmegállapodások, amelyek teljes hitelösszege meghaladja a 2 millió eurót;

Módosítás  32

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb) átütemezési megállapodások hat hónapot meg nem haladó időszakra kötött hitelmegállapodások esetén, amennyiben a halasztott visszafizetés hitelkamatlába nem haladja meg a szerződésben meghatározott kamatot;

Módosítás  33

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – b c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bc) olyan hitelmegállapodások, amelyek esetében az ingatlant elsődlegesen nem a fogyasztó használja lakáscéllal.

Indokolás

Az ingatlan befektetési célú megvásárlásához kapcsolódó kereskedelmi hitelek nagyban eltérnek a szabványos lakáscélú hitelektől, és a fogyasztó és a hitelező eltérő információkat és védelmet igényel. Az ilyen hitelezés kockázatai és jellege igen eltérőek az általános lakáscélú hitelek kockázataitól és jellegétől. Például a visszafizetés nem az adott fogyasztó hitelképességéhez, hanem a kapott bérleti díjhoz igazodik.

Módosítás  34

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – b d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bd) bérleti vagy lízingmegállapodások, amelyek esetében sem maga a megállapodás, sem más külön megállapodás nem ír elő a bérlet vagy a lízing tárgyára vonatkozó vásárlási kötelezettséget; a vásárlási kötelezettség fennáll, amennyiben arról a hitelező egyoldalúan határoz;

Indokolás

Összhangban a fogyasztói hitelről szóló irányelv 2. cikke (2) bekezdésének d) pontjával.

Módosítás  35

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – b e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

be) olyan hitelmegállapodások, amelyek esetében a hitelt a hitelmegállapodás megkötését követő 12 hónapon belül vissza kell fizetni, ha és amennyiben ezt egy tagállam ezen irányelv néhány vagy összes rendelkezése tekintetében így kivánja.

Indokolás

Létezik a rövid távú jelzáloghitelek szűk piaci szegmense, amely hitelek rendszerint áthidaló hitelként szolgálnak egy ingatlanokat érintő kapcsolódó ügyletsorozatban. E hitelek ennélfogva lehetővé teszik az új otthon megvásárlását, miközben a meglévő ingatlan értékesítése folyik. Az áthidaló hitel visszafizetése ezután a meglévő ingatlan értékesítésének bevételéből történik. Ezen irányelv előírásai emiatt az ilyen típusú jelzáloghitelre nem megfelelőek.

Módosítás  36

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – b f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bf) hitelmegállapodások folyószámlahitelek formájában;

Indokolás

Összhangban a fogyasztói hitelről szóló irányelv 2. cikke (2) bekezdésének e) pontjával.

Módosítás  37

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – b g pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bg) kamat- és díjmentes hitelmegállapodások, valamint olyan hitelmegállapodások, amelyek értelmében a fogyasztónak három hónapon belül és csak jelentéktelen összegű díjakkal kell a hitelt visszafizetnie;

Indokolás

Összhangban a fogyasztói hitelről szóló irányelv 2. cikk (2) bekezdésének f) pontjával.

Módosítás  38

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – b h pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bh) a 2008/48/EK irányelv 2. cikkének (5) bekezdése szerint meghatározott szervezetek által megkötött hitelmegállapodások, ha és amennyiben ezt egy tagállam ezen irányelv néhány vagy összes rendelkezése tekintetében így kivánja.

Indokolás

A fogyasztói hitelekről szóló irányelvhez való hozzáigazítás a hitelszövetkezetek tekintetében, amelyek fontos szerepet töltenek be azon fogyasztók pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésében, akik számára ez egyébként nem lenne lehetséges.

Módosítás  39

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – b i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bi) olyan hitelmegállapodások, amelyeket a pénzügyi eszközök piacairól szóló, 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott befektetési vállalkozásokkal vagy a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2006. június 14-i 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv2 4. cikkében meghatározott hitelintézetekkel kötnek abból a célból, hogy egy befektető a 2004/39/EK irányelv I. mellékletének C. szakaszában felsorolt egy vagy több eszközhöz kapcsolódó ügyletet végrehajthasson, amennyiben a hitelt nyújtó befektetési vállalkozás vagy hitelintézet érintett az ügyletben;

 

_____________

 

1 HL L 145., 2004.4.30., 1. o.

2 HL L 177., 2006.6.30., 1. o.

 

Indokolás

Összhangban a fogyasztói hitelről szóló irányelv 2. cikke (2) bekezdésének h) pontjával.

Módosítás  40

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – b j pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bj) olyan hitelmegállapodások, amelyek egy ügy bíróság vagy más hatóság előtti rendezésének következményei;

Indokolás

Összhangban a fogyasztói hitelről szóló irányelv 2. cikke (2) bekezdésének i) pontjával.

Módosítás  41

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – b k pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bk) olyan hitelmegállapodások, amelyek meglévő adósság díjmentes, halasztott törlesztésére vonatkoznak;

Indokolás

Összhangban a fogyasztói hitelről szóló irányelv 2. cikke (2) bekezdésének j) pontjával.

Módosítás  42

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – b l pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bl) olyan hitelmegállapodások, amelyek korlátozott ügyfélkörnek és az általános közérdeket szolgáló céllal jogszabályban foglalt kötelezettség szerint, a piacon érvényes kamatlábaknál alacsonyabb kamatlábak mellett vagy kamatmentesen, vagy más, a piacon érvényes feltételekhez képest a fogyasztó számára kedvezőbb feltételek mellett, valamint a piacon érvényes kamatlábaknál nem magasabb kamatlábak mellett nyújtott kölcsönökhöz kapcsolódnak.

Indokolás

A vállalkozásindításhoz nyújtott hitelek gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi célok előmozdítására szolgálnak és jogszabályi követelmény alapján a piacinál kedvezőbb feltételekkel nyújtják őket. Ezért a fogyasztói hitelről szóló irányelv 2. cikke (2) bekezdésének l) pontjával összhangban ki kellene zárni őket ezen irányelv hatálya alól.

Módosítás  43

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) „járulékos szolgáltatás”: a hitelező vagy a hitelközvetítő által a fogyasztónak a hitelmegállapodáshoz kapcsolódóan nyújtott pénzügyi szolgáltatás.

d) „járulékos szolgáltatás”: a hitelező által jogilag vagy ténylegesen, illetve jogszabályban előírt és a hitelező, a hitelközvetítő vagy harmadik személy által a fogyasztónak a hitelmegállapodáshoz kapcsolódóan nyújtott pénzügyi szolgáltatás.

Módosítás  44

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – e pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) „hitelközvetítő”: olyan természetes vagy jogi személy, aki/amely nem hitelezőként jár el, azonban szakmája, üzleti tevékenysége vagy foglalkozása keretében – anyagi vagy egyéb, kölcsönösen elfogadott pénzügyi formát öltő – díj ellenében:

(A magyar változatot nem érinti.)

Indokolás

A magyar változatot nem érinti.

Módosítás  45

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – e pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii. fogyasztók számára a 2. cikk értelmében vett hitelmegállapodások tekintetében az i. alpontban említettektől eltérő előkészítő munkával segítséget nyújt;

ii. fogyasztók számára a 2. cikk értelmében vett hitelmegállapodások megkötéséhez kapcsolódóan az i. alpontban említettektől eltérő előkészítő munkával és/vagy adminisztratív tevékenységgel segítséget nyújt, vagy

Indokolás

A szöveg „vagy" szócskával való kiegészítése egyértelműbbé teszi, hogy a hitelközvetítő nem szükségszerűen látja el az összes tevékenységet. Ez egyben megfelel a fogyasztói hitelekről szóló irányelvben a hitelközvetítőre adott fogalommeghatározás tartalmának is.

Módosítás  46

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k) „a hitel fogyasztó által viselt teljes költsége”: a hitel fogyasztó által viselt teljes költsége a 2008/48/EK irányelv 3. cikkének g) pontjában meghatározottak szerint.

 

k) „a hitel fogyasztó által viselt teljes költsége”: a hitel fogyasztó által viselt teljes költsége a 2008/48/EK irányelv 3. cikkének g) pontjában meghatározottak szerint, a közjegyzői díjak és a jelzálogjog bejegyzéséhez kapcsolódó díjak kivételével;

Módosítás  47

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – l a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

la) „teljes hitelösszeg”: egy hitelmegállapodás értelmében rendelkezésre bocsátott felső összeghatár vagy teljes összeg, függetlenül attól, hogy az a fogyasztónak vagy harmadik személynek kerül kifizetésre;

Indokolás

Mivel a fogalom szerepel a javaslatban (8. cikk (2) bekezdés d) pont), pontosan meg kell határozni a jelentését; összhangban a 2008/48/EK irányelv 3. cikkének l) pontjával.

Módosítás  48

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – n a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

na) „rögzített hitelkamatláb”: a hitelszerződés teljes futamidejére vagy a futamidő egy részére rögzített kizárólagos hitelkamatláb;

Módosítás  49

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – r a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ra) „lakóingatlan”: olyan ingatlan, amelyet elsődlegesen lakáscéllal használnak;

Indokolás

Mivel a fogalom szerepel a javaslatban, pontosan meg kell határozni a jelentését.

Módosítás  50

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok kijelölik az ezen irányelv végrehajtására felhatalmazott illetékes hatóságokat, és biztosítják, hogy a hatóságok rendelkezzenek a feladataik teljesítéséhez szükséges összes hatáskörrel.

A tagállamok kijelölik az ezen irányelvnek a piac és az összes piaci szereplő érdekében való végrehajtására és valamennyi rendelkezésének érvényre juttatására felhatalmazott illetékes hatóságokat. Biztosítják, hogy az érintett hatóságok rendelkezzenek a feladataik teljesítéséhez szükséges megfelelő erőforrásokkal és az összes vizsgálati és szankcionálási hatáskörrel.

 

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az illetékes hatóságok valamennyi helyiségbe beléphessenek, betekintsenek a jelzáloghitel-szerződésekbe, az európai szabványosított információs adatlapokba, a könyvelésbe, a számlákba és minden egyéb munkadokumentumba, és ezekről bármely adathordozón megfelelő módon másolatot kérjenek vagy készítsenek, valamint hogy a szükséges információkat és bizonyítékokat letöltés útján vagy a helyszínen begyűjtsék.

 

A fogadó tagállamban végzett tevékenység esetében a hitelező és a hitelközvetítők folyamatos tevékenységének felügyeletét a fogadó állam illetékes hatósága végzi. A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságainak valamennyi fontos információt a fogadó tagállam illetékes hatóságainak rendelkezésére kell bocsátaniuk. A fogadó tagállam illetékes hatóságai intézkedési jogkörrel rendelkeznek arra az esetre, ha a hitelközvetítők nem tesznek eleget az ebben az irányelvben meghatározott kötelezettségeiknek és feladataiknak. Ezen túlmenően a fogadó tagállam illetékes hatóságai rendelkeznek az engedély megtagadásának jogával is.

Indokolás

Az illetékes hatóságokat fel kell ruházni az ahhoz szükséges hatáskörökkel, hogy a fogyasztók érdekében intézkedjenek.

Módosítás  51

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelv 18., 19., 20. és 21. cikke végrehajtásának biztosítására illetékesnek kijelölt hatóságok az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendelet 4. cikke (2) bekezdésében foglalt illetékes hatóságok közül kerüljenek ki.

A tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelv 18., 19., 20., 21., 22. és 23. cikke végrehajtásának biztosítására illetékesnek kijelölt hatóságok az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendelet 4. cikke (2) bekezdésében foglalt illetékes hatóságok közül kerüljenek ki.

Módosítás  52

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Amennyiben a tagállam területén több illetékes hatóság van, úgy a tagállamok biztosítják ezen hatóságok szoros együttműködését annak érdekében, hogy azok mindegyike hatékonyan tudja végrehajtani saját feladatait.

2. Amennyiben a tagállam területén több illetékes hatóság van, úgy a tagállamok biztosítják e hatóságok szoros együttműködését.

Módosítás  53

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A tagállamok megkövetelik, hogy a hitel, és adott esetben a járulékos szolgáltatások fogyasztóknak történő nyújtásakor, közvetítésekor vagy az azzal kapcsolatos tanácsadás során a hitelező vagy a hitelközvetítő becsületesen, tisztességesen, a szakmai elvárásoknak megfelelően, a fogyasztók legfontosabb érdekeit szem előtt tartva járjon el.

1. A tagállamok előírják, hogy a hitel nyújtásakor, közvetítésekor vagy az azzal kapcsolatos tanácsadás során a hitelezőnek vagy a hitelközvetítőnek becsületesen, tisztességesen, a szakmai elvárásoknak megfelelően kell eljárnia.

Indokolás

Az irányelv szerinti járulékos szolgáltatásokat, így például a biztosításokat már külön szabályozzák. Ezért a lex specialis elvét kellene alkalmazni. Az érdekek összeegyeztethetőek, ezért nem kívánatos a fogyasztó legfontosabb érdekeire való kifejezett utalás.

Módosítás  54

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az a mód, ahogyan a hitelezők javadalmazzák személyzetüket és az érintett hitelközvetítőket, és az a mód, ahogyan a hitelközvetítők javadalmazzák személyzetüket, ne gátolja a fogyasztók legfontosabb érdekeit szem előtt tartó eljárásra vonatkozó, (1) bekezdésben említett kötelezettség teljesítését.

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az a mód, ahogyan a hitelezők javadalmazzák személyzetüket és az érintett hitelközvetítőket, és az a mód, ahogyan a hitelközvetítők javadalmazzák személyzetüket, ne gátolja az (1) bekezdésben említett kötelezettség teljesítését.

Módosítás  55

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) A hitelezők és hitelközvetítők személyzete megfelelő szintű ismeretekkel és szakértelemmel rendelkezik a 2. cikk értelmében vett hitelmegállapodások kínálásával vagy nyújtásával, vagy a 3. cikk e) pontjában meghatározott hitelközvetítési tevékenységgel kapcsolatosan. Ha a hitelmegállapodás megkötéséhez kapcsolódó járulékos szolgáltatás – különösen biztosítási vagy befektetési szolgáltatás – tartozik, akkor ezzel a járulékos szolgáltatással kapcsolatosan is rendelkezniük kell megfelelő ismeretekkel és szakértelemmel, annak érdekében, hogy teljesítsék a 2004/39/EK irányelv 19. cikkében és a 2002/92/EK irányelv 4. cikkében meghatározott követelményeket.

törölve

Indokolás

A fogyasztók védelmére elegendő a vezetőség szakértelmére vonatkozó követelmények szabályozása, amely vezetőség felel azért, hogy a személyzet képes legyen feladatai ellátására. Ez a megoldás a többi uniós jogszabállyal is összhangban állna. A személyzet szakértelmére vonatkozó minimumkövetelmények szabályozása aránytalan mértékű.

Módosítás  56

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) A hitelezők és hitelközvetítők vezetőségéhez tartozó azon természetes személyek, akik felelősséget vagy szerepet vállalnak a közvetítésben, tanácsadásban vagy a hitelmegállapodás jóváhagyásában, megfelelő ismeretekkel és szakértelemmel rendelkeznek a hitelmegállapodásokkal kapcsolatosan.

b) A hitelezők és hitelközvetítők vezetőségéhez tartozó azon természetes személyek, akik felelősséget vagy szerepet vállalnak a közvetítésben, tanácsadásban vagy a hitelmegállapodás jóváhagyásában, megfelelő ismeretekkel és szakértelemmel rendelkeznek a hitelmegállapodásokkal kapcsolatosan.

 

Az (1) bekezdésben meghatározott személyek ismereteik és szakértelmük megszilárdítása érdekében kötelesek magukat szakmailag folyamatosan továbbképezni.

 

A hitelközvetítők vezetőségének biztosítania kell, hogy a személyzet rendelkezzen a feladatainak ellátásához szükséges ismeretekkel és szakértelemmel.

Módosítás  57

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) A hitelezőket és hitelközvetítőket ellenőrzik annak felmérése érdekében, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett követelmények folyamatosan teljesülnek-e.

c) A hitelezőket és hitelközvetítőket az illetékes hatóságok ellenőrzik annak felmérése érdekében, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett követelmények folyamatosan teljesülnek-e

Módosítás  58

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. A tagállamok biztosítják, hogy a szakértelemre vonatkozó, az (1) bekezdésben említett minimumkövetelményeket a IIa. mellékletben foglalt pontokkal összhangban határozzák meg.

Módosítás  59

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. A 26. cikknek megfelelően és a 27. és 28. cikkben meghatározott feltételek mellett a Bizottság felhatalmazást kap az e cikk (1) és (2) bekezdésében előírt követelmények, és különösen a megfelelő ismeretekre és szakértelemre vonatkozóan szükséges követelmények részletes meghatározására.

törölve

Módosítás  60

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ez a kötelezettség nem áll fenn akkor, ha a nemzeti jogszabályok a teljes hiteldíjmutató feltüntetését írják elő az olyan hitelmegállapodásokra vonatkozó reklámokban, amelyek a hitelnek a fogyasztó által viselt költsége vonatkozásában nem jelölnek meg kamatlábat, illetve a hitelnek az első albekezdés értelmében vett egyéb költségére vonatkozó számadatot.

Indokolás

Hozzáigazítás a fogyasztói hitelről szóló irányelv 4. cikkének (1) bekezdéséhez.

Módosítás  61

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A szabványos tájékoztatásnak egyértelmű, világos és jól látható módon, egy reprezentatív példával szemléltetve a következőket kell tartalmaznia:

2. A szabványos tájékoztatásnak az egyes elemeket egyértelmű, világos és szembeötlő módon egy reprezentatív példával szemléltetve kell tartalmaznia:

Indokolás

Hozzáigazítás a fogyasztói hitelről szóló irányelv 4. cikkének (2) bekezdéséhez.

Módosítás  62

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) azt, hogy a reklámozott termék hitelmegállapodás, és – adott esetben – fedezete lakóingatlan-fedezetű jelzálog vagy a tagállamokban a lakóingatlanokra általánosan alkalmazott más hasonló biztosíték vagy a lakóingatlanokhoz kapcsolódó valamely jog;

törölve

Indokolás

A jelzáloghitelek megkötése rendszerint nem közvetlenül, egy hirdetés alapján történik. Piackutatások igazolják, hogy a fogyasztókban igen kevés információ marad meg a jelzáloghitel-hirdetésekből, így hatásosabb néhány kulcselvre összpontosítani.

Módosítás  63

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a hitelkamatlábat, megjelölve, hogy az rögzített vagy változó vagy mindkettő, a hitel fogyasztó által viselt teljes költségében foglalt díjakra vonatkozó részletes tájékoztatással együtt;

c) a hitelkamatlábat, megjelölve, hogy az rögzített vagy változó vagy mindkettő, a hitel fogyasztó által viselt teljes költségében foglalt díjakra vonatkozó részletes tájékoztatással együtt; a THM-nek a hirdetésben optikailag legalább annyira ki kell emelkednie, mint a többi számszaki információnak;

Módosítás  64

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) a hitelmegállapodás időtartamát;

f) adott esetben a hitelmegállapodás időtartamát;

Indokolás

Hozzáigazítás a fogyasztói hitelről szóló irányelv 4. cikk (2) bekezdésének d) pontjához.

Módosítás  65

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) a törlesztőrészletek összegét;

g) adott esetben a törlesztések összegét;

Indokolás

Hozzáigazítás a fogyasztói hitelről szóló irányelv 4. cikk (2) bekezdésének f) pontjához.

Módosítás  66

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h) a fogyasztó által fizetendő teljes összeget;

törölve

Módosítás  67

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i) adott esetben egy figyelmeztetést arról a kockázatról, hogy a hitelmegállapodáshoz kapcsolódó kötelezettségek figyelmen kívül hagyása esetén az ingatlan elveszíthető, ha a hitel fedezete lakóingatlan-fedezetű jelzálog vagy a tagállamokban a lakóingatlanokra általánosan alkalmazott más hasonló biztosíték vagy a lakóingatlanokhoz kapcsolódó valamely jog.

törölve

Indokolás

Túl hosszú a reklám szempontjából és nem felel meg a tudatos fogyasztóról alkotott képnek.

Módosítás  68

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szabványos tájékoztatásnak könnyen olvashatónak vagy adott esetben tisztán hallhatónak kell lennie, a reklámozáshoz és marketinghez használt médiumtól függően.

A szabványos tájékoztatásnak könnyen olvashatónak vagy adott esetben tisztán hallhatónak kell lennie, a reklámozáshoz és marketinghez használt médiumtól függően.

 

A hirdetésben megadott minden információnak a megjelenített reprezentatív példához kell igazodnia.

 

A reprezentatív példa meghatározására vonatkozó kritériumokat a tagállamok fogadják el.

Módosítás  69

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. A 26. cikknek megfelelően és a 27. és 28. cikkben meghatározott feltételek mellett a Bizottság felhatalmazást kap a reklámba foglalandó szabványos tájékoztatási elemek jegyzékének további részletezésére.

törölve

A Bizottság mindenekelőtt az ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása során szükség esetén módosítja az e cikk (2) bekezdésének a)–i) pontjában meghatározott szabványos tájékoztatási elemek jegyzékét.

 

Módosítás  70

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a hitelezők vagy adott esetben a hitelközvetítők a hitelmegállapodásokra vonatkozó általános tájékoztatást tartós adathordozón vagy elektronikus formában mindenkor hozzáférhetővé tegyék.

 

 

 

A tagállamok biztosítják, hogy a hitelezők a hitelmegállapodásokra vonatkozó, elérhető és érthető általános tájékoztatást papíron vagy más tartós adathordozón és/vagy kérésre elektronikus formában mindenkor hozzáférhetővé tegyék, és azt közvetlen eladás esetében maguk a hitelezők, egyéb esetben pedig a hitelközvetítők a fogyasztóhoz eljuttassák.

Indokolás

Nem egyértelmű, hogy e dokumentum elkészítése kinek a felelőssége. A közvetítők nem minden esetben férnek hozzá az összes felsorolt információhoz. Ezért a hitelező felelősségébe kell tartoznia, hogy ezen információkat a közvetítő, illetve – ha a hitelt közvetlenül a hitelező nyújtja – közvetlenül a fogyasztó rendelkezésére bocsássa.

Módosítás  71

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a biztosítékok formája;

c) a biztosítékok formája, beleértve annak kérdését, hogy a biztosítékként szolgáló objektum más tagállamban is lehet-e;

Módosítás  72

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) a hitel fogyasztó által viselt teljes költségét és a teljeshiteldíj-mutatót szemléltető példa;

g) a hitel fogyasztó által viselt teljes költségének és a teljeshiteldíj-mutatónak a reprezentatív példája;

Módosítás  73

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

utalás az esetleges járulékos költségekre, például a jelzálogjog bejegyzésének díjára;

Módosítás  74

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i) az, hogy van-e lehetőség lejárat előtti visszafizetésre, és ha igen, a lejárat előtti visszafizetéshez kapcsolódó feltételek leírása;

i) a lejárat előtti visszafizetéshez kapcsolódó feltételek leírása;

Módosítás  75

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k) arra vonatkozó tájékoztatás, hogy hogyan lehet információhoz jutni a hitelmegállapodás kamatát érintő adókedvezményekről vagy más állami támogatásokról.

törölve

Indokolás

Ezen információ feltüntetésének kötelezettsége nem felel meg a tudatos fogyasztóról alkotott képnek és ezen túl belső piaci akadályt jelenthet. Összhangban a fogyasztói hitelekről szóló irányelvvel.

Módosítás  76

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ka) Olyan hitelmegállapodás esetében, ahol a fogyasztó általi befizetések nem a teljes hitelösszeg azonnali, ennek megfelelő törlesztésére, hanem a hitelmegállapodásban vagy egy ahhoz kapcsolódó kiegészítő megállapodásban megállapított időszakokban és feltételek szerint tőkeképzésre szolgálnak, a (2) bekezdés szerinti, szerződéskötést megelőző tájékoztatásból világosan és egyértelműen ki kell tűnnie, hogy a hitelmegállapodás vagy kiegészítő megállapodás nem tartalmaz garanciát a hitelmegállapodás alapján igénybe vett teljes hitelösszeg visszafizetésére, kivéve, ha ilyen garanciát nyújtanak.

Indokolás

Hozzáigazítás a fogyasztói hitelről szóló irányelv 5. cikkének (5) bekezdéséhez.

Módosítás  77

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A tagállamok biztosítják, hogy a hitelező, és adott esetben a hitelközvetítő, azután, hogy a fogyasztó a 14. cikknek megfelelően megadta igényeiről, pénzügyi helyzetéről és preferenciáiról a szükséges információkat, indokolatlan késedelem nélkül biztosítja a fogyasztó számára azt a személyre szabott információt, amely alapján a fogyasztó össze tudja hasonlítani a piacon elérhető hiteleket, értékelni tudja azok hatását és tájékozott döntést tud hozni arról, hogy kössön-e hitelmegállapodást. Ezeket az információkat nyomtatott formában vagy más tartós adathordozón, a II. mellékletben foglalt európai szabványosított információs adatlap felhasználásával kell rendelkezésre bocsátani.

2. Kellő időben, azt megelőzően, hogy a fogyasztót bármilyen hitelmegállapodás vagy ajánlat kötelezné, a hitelező és adott esetben a hitelközvetítő azután, hogy a fogyasztó a 14. cikknek megfelelően megadta igényeiről, pénzügyi helyzetéről és preferenciáiról a szükséges információkat – a hitelező által felajánlott hitelfeltételek, valamint adott esetben a fogyasztó által kifejezett kívánságok és az általa nyújtott információk alapján a fogyasztó rendelkezésére bocsátja a különböző ajánlatok összehasonlításához szükséges, személyre szabott információkat annak érdekében, hogy a fogyasztó megalapozott döntést hozhasson arról, hogy a hitelmegállapodást megköti-e.

 

A tagállamok biztosítják, hogy a fogyasztót tájékoztassák arról, hogy az európai szabványosított információs adatlaphoz („European Standardised Information Sheet” – ESIS) kötelező erejű hitelajánlat is kapcsolódik-e, az mennyi ideig érvényes, és adott esetben mely részleteiben következhet be változás.

 

 

Ezeket az információkat nyomtatott formában vagy más tartós adathordozón a II. mellékletben szereplő európai szabványosított információs adatlap felhasználásával és ingyenesen kell rendelkezésre bocsátani. A tagállamok úgy is rendelkezhetnek, hogy ezeket az információkat egy másként kialakított információs adatlapon is közzé lehet tenni, amelynek ugyanakkor tartalmaznia kell az ESIS-ben foglalt valamennyi információt.

 

A tagállamok biztosítják, hogy ha a fogyasztónak a hitelezőre nézve kötelező erejű ajánlatot tesznek, azt kísérje európai szabványosított információs adatlap. Ilyen körülmények között a tagállamok biztosítják, hogy a szerződés megkötési módjától függetlenül a hitelmegállapodást ne lehessen megkötni addig, amíg a fogyasztónak volt elegendő ideje összehasonlítani az ajánlatokat, értékelni azok hatását és tájékozott döntést hozni valamely ajánlat elfogadásáról.

A tagállamok úgy rendelkezhetnek, hogy a fogyasztónak ezt az értékelési és mérlegelési lehetőségét azáltal védik, hogy számára a 2008/48/EK irányelv rendelkezéseivel összhangban törvényi vagy szerződéses elállási jogot biztosítanak.

A hitelező és adott esetben a hitelközvetítő esetében úgy kell tekinteni, hogy a 2002/65/EK irányelv 3. cikkében meghatározottak szerint teljesítették a távollevők között kötött szerződés megkötése előtt a fogyasztó tájékoztatására vonatkozó követelményt, amennyiben rendelkezésre bocsátották az európai szabványosított információs adatlapot.

A hitelező és adott esetben a hitelközvetítő esetében úgy kell tekinteni, hogy a 2002/65/EK irányelv 3. cikkében meghatározottak szerint teljesítették a távollevők között kötött szerződés megkötése előtt a fogyasztó tájékoztatására vonatkozó követelményt, amennyiben rendelkezésre bocsátották az európai szabványosított információs adatlapot.

Bármely további olyan tájékoztatást, amelyet a hitelező vagy adott esetben a hitelközvetítő a fogyasztónak nyújthat, külön dokumentumban kell megadni, amely az európai szabványosított információs adatlaphoz mellékelhető.

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy kiegészítő információt kell nyújtani a fogyasztók részére. Ezeket és bármely olyan önként nyújtott kiegészítő tájékoztatást, amelyet a hitelező vagy adott esetben a hitelközvetítő a fogyasztónak nyújthat, külön dokumentumban kell megadni, amely az európai szabványosított információs adatlaphoz mellékelhető.

Indokolás

Összhangban a fogyasztói hitelekről szóló irányelvvel, ezen túl a jelentős országonkénti különbségek a fogyasztóvédelem szempontjából eltérő információ nyújtását tehetik szükségessé.

Módosítás  78

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 26. cikknek megfelelően és a 27. és 28. cikkben meghatározott feltételek mellett a Bizottság felhatalmazást kap az e cikk (1) bekezdésében meghatározott általános tájékoztatási elemek, és a II. mellékletben meghatározott európai szabványosított információs adatlap tartalmának és formátumának módosítására.

A 26. cikknek megfelelően a Bizottság felhatalmazást kap az e cikk (1) bekezdésében meghatározott általános tájékoztatási elemek, és a II. mellékletben meghatározott európai szabványosított információs adatlap tartalmának és formátumának módosítására.

Módosítás  79

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) módosítják az e cikk (1) bekezdésében meghatározott általános tájékoztatási elemek jegyzékét;

törölve

Módosítás  80

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) törölnek a II. mellékletben meghatározott valamely tájékoztatási elemet;

törölve

Módosítás  81

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) kiegészítik a II. mellékletben meghatározott tájékoztatásielem-jegyzéket;

törölve

Módosítás  82

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. A tagállamok biztosítják, hogy a hitelező vagy hitelközvetítő a fogyasztó kérelmére díjmentesen a fogyasztó rendelkezésére bocsássa a hitelmegállapodás-tervezet egy példányát. E rendelkezés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a kérelem benyújtásának időpontjában a hitelező nem kívánja megkötni a fogyasztóval a hitelmegállapodást.

5. A tagállamok biztosítják, hogy a hitelező vagy hitelközvetítő a fogyasztó kérelmére díjmentesen a fogyasztó rendelkezésére bocsássa a hitelmegállapodás-tervezet egy példányát. E rendelkezés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a kérelem benyújtásának időpontjában a hitelező nem kívánja megkötni a fogyasztóval a hitelmegállapodást. Emellett magától értetődő, hogy a hitelezőnek vagy adott esetben a hitelközvetítőnek a szerződéskötést megelőző valamennyi információt ingyenesen kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátania.

Módosítás  83

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A 3. cikk e) pontjában felsorolt szolgáltatások bármelyikének teljesítését megelőzően a hitelközvetítőnek a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátania legalább a következő információkat:

1. A 3. cikk e) pontjában felsorolt szolgáltatások bármelyikének teljesítését megelőzően a hitelközvetítőnek ingyenesen a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátania legalább a következő információkat:

Módosítás  84

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h) nem szerződéses hitelközvetítők esetében a jutalék létezése, amelyet adott esetben a hitelező fizet a hitelközvetítőnek a szolgáltatásaiért.

h) a jutalék vagy más típusú ellenszolgáltatás – köztük a természetbeni ellenszolgáltatás – létezése, amelyet adott esetben a hitelező vagy bármely harmadik hitelközvetítőnek a szolgáltatásaiért.

Módosítás  85

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. A tagállamok biztosítják, hogy adott esetben a fogyasztó által a hitelközvetítőnek a szolgáltatásaiért fizetendő díjról a hitelközvetítőnek tájékoztatnia kell a hitelezőt, a teljeshiteldíj-mutató kiszámítása érdekében.

Indokolás

Összhangban a fogyasztói hitelről szóló irányelv 21. cikke c) pontjával.

Módosítás  86

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A 26. cikknek megfelelően és a 27. és 28. cikkben meghatározott feltételek mellett a Bizottság felhatalmazást kap az e cikk (1) bekezdésében meghatározott, a fogyasztónak a hitelközvetítőkről nyújtandó tájékoztatási elemek jegyzékének frissítésére.

törölve

A Bizottság mindenekelőtt az ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása során szükség esetén módosítja az e cikk (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatási elemek jegyzékét.

 

Módosítás  87

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. Az e cikk (1) bekezdése egységes alkalmazási feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap, hogy szükség esetén meghatározza az e cikk (1) bekezdésében rögzített tájékoztatási elemek szabványosított formátumát és a megjelenítését.

törölve

Módosítás  88

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a hitelezők és adott esetben a hitelközvetítők megfelelő magyarázattal szolgáljanak a fogyasztónak a javasolt hitelmegállapodás(ok)ról és az esetleges járulékos szolgáltatás(ok)ról annak érdekében, hogy a fogyasztó olyan helyzetbe kerüljön, amelyben képes értékelni, hogy a javasolt hitelmegállapodások megfelelőek-e igényei és pénzügyi helyzete szempontjából. A megfelelő magyarázat személyre szabott tájékoztatást tartalmaz a kínált hitelek jellemzőiről, ugyanakkor nem fogalmaz meg ajánlást. A hitelezők és adott esetben a hitelközvetítők minden szükséges eszközzel pontosan felmérik a fogyasztó hitellel kapcsolatos ismereteit és tapasztalatát, hogy a hitelező vagy hitelközvetítő meghatározhassa a fogyasztónak nyújtandó magyarázatok szintjét, és ennek megfelelően módosíthassa a magyarázatokat.

A tagállamok biztosítják, hogy a hitelezők és adott esetben a hitelközvetítők megfelelő magyarázattal szolgáljanak a fogyasztónak, annak érdekében, hogy az értékelhesse, hogy a javasolt hitelmegállapodás megfelelő-e igényei és pénzügyi helyzete szempontjából, adott esetben a szerződéskötést megelőzően nyújtandó információkat, és az európai szabványosított információs adatlapon szereplő információkat, a javasolt termékek fő jellemzőit, valamint e jellemzők fogyasztóra gyakorolt konkrét hatásait – többek között a fogyasztó nemfizetése következményeit – részletesen kifejtvel.

A megfelelő magyarázatok tartalmazzák a 9. és 10. cikkel összhangban a szerződéskötést megelőzően nyújtandó tájékoztatásban foglalt információk és terminológia, valamint azon következmények magyarázatát, amelyeket a hitelmegállapodás megkötése jelenthet a fogyasztó számára, többek között a fogyasztó nemfizetése esetén.

A tagállamok kiigazításokat végezhetnek az ilyen segítségnyújtás módját és mértékét, valamint a segítségnyújtó személyét illetően a hitelmegállapodási ajánlat adott körülményeinek, az ajánlat címzettjének, valamint az ajánlott hitel típusának megfelelően.

Indokolás

Összhangban a fogyasztói hitelekről szóló irányelvvel.

Módosítás  89

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A teljeshiteldíj-mutató kiszámítása céljából meg kell határozni a hitel fogyasztó által viselt teljes költségét azon díjak kivételével, amelyeket a fogyasztónak abban az esetben kell megfizetnie, ha a hitelmegállapodásban meghatározott kötelezettségeinek bármelyikét nem teljesíti.

2. A teljeshiteldíj-mutató kiszámítása céljából meg kell határozni a hitel fogyasztó által viselt teljes költségét azon díjak kivételével, amelyeket a fogyasztónak abban az esetben kell megfizetnie, ha a hitelmegállapodásban meghatározott kötelezettségeinek bármelyikét nem teljesíti.

Ha a hitel megszerzéséhez kötelező számlát nyitni, az ilyen számla fenntartásának költségeit, a számlával kapcsolatos fizetési ügyletek és lehívások céljára egyaránt szolgáló fizetési eszköz használatának költségeit, és a fizetési ügyletekkel kapcsolatos egyéb költségeket bele kell számítani a hitel fogyasztó által viselt teljes költségébe, kivéve, ha költségeket a hitelmegállapodásban vagy a fogyasztóval kötött egyéb megállapodásban egyértelműen és elkülönítve feltüntették.

A fizetési ügyleteket és lehívásokat egyaránt rögzítő számlafenntartási költségeket, a fizetési ügyletek és lehívások céljára egyaránt szolgáló fizetési eszköz használatának költségeit, és a fizetési ügyletekkel kapcsolatos egyéb költségeket bele kell számítani a hitel fogyasztó által viselt teljes költségébe, kivéve, ha a számlanyitás opcionális és a számlával kapcsolatos költségeket a hitelmegállapodásban vagy a fogyasztóval kötött egyéb megállapodásban egyértelműen és külön feltüntették.

Indokolás

Hozzáigazítás a fogyasztói hitelről szóló irányelv 19. cikkének (2) bekezdéséhez.

Módosítás  90

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. Olyan hitelmegállapodások esetében, amelyek a teljeshiteldíj-mutatóban foglalt hitelkamatláb és adott esetben más díjak – a számítás idején nem számszerűsíthető – változását lehetővé tévő rendelkezéseket tartalmaznak, a teljeshiteldíj-mutatót azon feltevés alapján kell kiszámítani, hogy a hitelkamatláb és más díjak kiszámítása a szerződés aláírásakor meghatározott szinten történik.

4. Olyan hitelmegállapodások esetében, amelyek a teljeshiteldíj-mutatóban foglalt hitelkamatláb és adott esetben más díjak – a számítás idején nem számszerűsíthető – változását lehetővé tévő rendelkezéseket tartalmaznak, a teljeshiteldíj-mutatót azon feltevés alapján kell kiszámítani, hogy a hitelkamatláb és más díjak kiszámítása a szerződés aláírásakor meghatározott szinten történik. Amennyiben a kezdeti időszakra rögzített hitelkamatlábat állapítanak meg, a hitelkamatlábat a kezdetben rögzített hitelkamatláb figyelembevételével kell meghatározni.

 

Ha a fogyasztó más járulékos szolgáltatót jelöl meg, a hitelezőnek és a hitelközvetítőnek e járulékos szolgáltatások költségei alapján újra kell számítania a THM-et.

Indokolás

A 2008/48/EK szerinti jelenlegi kalkuláció súlyos félreértésekhez vezethet a felhasználók körében. Adott esetben a 2008/48/EK irányelvet ki kell igazítani.

Módosítás  91

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. A 26. cikknek megfelelően és a 27. és 28. cikkben meghatározott feltételek mellett a Bizottság felhatalmazást kap a teljeshiteldíj-mutató kiszámításához használt, az I. mellékletben meghatározott képlet és feltevések módosítására.

5. A 26. cikknek megfelelően a Bizottság felhatalmazást kap a teljeshiteldíj-mutató kiszámításához használt, az I. mellékletben meghatározott képlet módosítására.

A Bizottság az ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásakor szükség esetén módosítja az I. mellékletben meghatározott képletet vagy feltevéseket, különösen, ha az e cikkben és az I. mellékletben meghatározott feltevések nem elegendők a teljeshiteldíj-mutató egységes módon történő kiszámításához vagy már nem tükrözik a piaci kereskedelmi helyzetet.

A Bizottság az ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásakor szükség esetén módosítja az I. mellékletben meghatározott képletet.

Módosítás  92

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A felek azonban a hitelmegállapodásban megegyezhetnek úgy is, hogy az (1) bekezdésben említett információkról a fogyasztó időszakosan kap tájékoztatást azokban az esetekben, amikor a hitelkamatláb változása közvetlenül összefügg egy referencia-kamatláb változásával, és az új referencia-kamatlábat megfelelő módon nyilvánosságra hozzák, továbbá az új referencia-kamatlábra vonatkozó tájékoztatás a hitelező hivatali helyiségében is hozzáférhető.

2. A felek azonban a hitelmegállapodásban megegyezhetnek úgy is, hogy az (1) bekezdésben említett információkról a fogyasztó időszakosan kap tájékoztatást azokban az esetekben, amikor a hitelkamatláb változása közvetlenül összefügg egy referencia-kamatláb változásával, és az új referencia-kamatlábat megfelelő módon nyilvánosságra hozzák, továbbá az új referencia-kamatlábra vonatkozó tájékoztatás a hitelező hivatali helyiségében is hozzáférhető. és arról a fogyasztó személyes értesítést kap, az új havi törlesztőrészlet összegével együtt. A hitelező továbbra is rendszeresen tájékoztathatja a fogyasztót a hitelkamat változásairól, ha a hitelkamat nem közvetlenül függ össze a referencia-kamatlábbal, amennyiben ilyen rendelkezések az irányelv hatálybalépése előtt is hatályban voltak.

Indokolás

Néhány tagállamban a fogyasztókat a kamatlábak országos napilapokban való meghirdetése útján is tájékoztatni lehet a hitelkamatláb változásáról. Amennyiben ez a gyakorlat az adott tagállamban létezik és széles körben elfogadott, a tagállamnak jogosultnak kell lennie e rendszer fenntartására.

Módosítás  93

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. Amennyiben a hitelkamatláb változását tőkepiaci aukció útján határozzák meg, és emiatt a hitelező a fogyasztót nem tudja a változás hatálybalépése előtt értesíteni, a hitelező az aukció előtt megfelelő idővel írásban tájékoztatja a hitelezőt a közelgő eljárásról és az új hitelkamatláb várható szintjéről.

Indokolás

Amennyiben a hitelkamatláb változásait tőkepiaci aukción határozzák meg, a hitelező csak az aukció lezárultával és a jelzálogkötvények eladása után fogja ismerni a pontos új kamatlábat.

Módosítás  94

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a hitelező a hitelmegállapodás megkötése előtt többek között a fogyasztó jövedelmére, megtakarításaira, adósságaira és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalásaira vonatkozó kritériumok alapján elvégzi a fogyasztó hitelképességének alapos vizsgálatát. A vizsgálatot a hitelező vagy adott esetben a hitelközvetítő által a fogyasztótól és releváns belső vagy külső forrásokból megszerzett szükséges információk alapján kell elvégezni, és annak meg kell felelnie a 95/46/EK irányelv 6. cikkében meghatározott, a szükségességre és arányosságra vonatkozó követelményeknek. A tagállamok biztosítják, hogy a hitelezők megfelelő eljárásokat alakítsanak ki a fogyasztó hitelképességének vizsgálatára. Ezeket az eljárásokat rendszeres időközönként felül kell vizsgálni és az eljárásokról naprakész adatokat kell fenntartani.

1. A tagállamok biztosítják, hogy a hitelező a hitelmegállapodás megkötése előtt adott esetben a fogyasztótól kapott megfelelő információ és szükség esetén a vonatkozó adatbázisban végzett keresés alapján értékelje a fogyasztó hitelképességét. A tagállamok biztosítják, hogy a hitelezők megfelelő eljárásokat alakítsanak ki a fogyasztó hitelképességének vizsgálatára. Ezeket az eljárásokat rendszeres időközönként felül kell vizsgálni és az eljárásokról naprakész adatokat kell fenntartani.

Indokolás

Nincs semmilyen nyomós ok a fogyasztói hitelről szóló irányelvtől való eltérésre ezen a ponton, annál is inkább, mivel e területen más eszközök is léteznek, például a tőkekövetelményről szóló irányelv (2006/0049/EK) és a hitelintézeti tevékenység megkezdésére és folytatására vonatkozó irányelv (Richtlinie 2006/0048/EK).

Módosítás  96

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) A hiteligénylés visszautasítása esetén a hitelező azonnal és díjmentesen tájékoztatja a fogyasztót a visszautasítás okairól.

b) A hiteligénylés visszautasítása esetén a hitelező azonnal és díjmentesen tájékoztatja a fogyasztót.

Indokolás

A visszautasítás indokainak közlése a fogyasztókat arra késztetheti, hogy hamis információk megadásával módosítsák hitelkérelmüket.

Módosítás  97

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) Ha a hiteligénylést egy lekérdezett adatbázisban lévő adatok vagy azok hiánya alapján utasítják vissza, a hitelező azonnal és díjmentesen tájékoztatja a fogyasztót a lekérdezett adatbázis nevéről, valamint annak kezelőjéről, és a fogyasztónak az adott adatbázisban lévő adataihoz való hozzáférési, és szükség esetén helyesbítési jogáról.

d) Ha a hiteligénylést adatbázisban való keresés alapján utasítják vissza, a hitelező azonnal és díjmentesen tájékoztatja a fogyasztót az adatbázisban végzett keresés eredményéről és a szóban forgó adatbázis jellemzőiről.

Indokolás

Összhangban a fogyasztói hitelekről szóló irányelvvel.

Módosítás  98

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) A 95/46/EK irányelv 12. cikkében foglalt általános hozzáférési jog sérelme nélkül, ha a hiteligénylést automatizált döntés vagy például automatizált hitelbírálati minősítési rendszerhez hasonló módszeren alapuló döntés alapján utasítják vissza, a hitelező azonnal és díjmentesen tájékoztatja a fogyasztót, és elmagyarázza a fogyasztónak az automatizált döntés során alkalmazott logikát.

e) A 95/46/EK irányelv 12. cikkében foglalt általános hozzáférési jog sérelme nélkül, ha a hiteligénylést automatizált döntés vagy például automatizált hitelbírálati minősítési rendszerhez hasonló módszeren alapuló döntés alapján utasítják vissza, a hitelező azonnal és díjmentesen tájékoztatja erről a fogyasztót.

Módosítás  99

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) A fogyasztónak lehetősége van arra, hogy a döntés manuális felülvizsgálatát kérje.

törölve

Indokolás

Nem egyértelmű e rendelkezés hozzáadott értéke.

Módosítás  100

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A tagállamok biztosítják, hogy ha a felek a hitelmegállapodás megkötése után mérlegelik a fogyasztónak nyújtott hitel teljes összegének növelését, a hitelezőnél a fogyasztóról rendelkezésre álló pénzügyi információt frissítik, és a fogyasztó hitelképességét újra megvizsgálják, mielőtt a hitel teljes összegének jelentős emelését jóváhagynák.

3. A tagállamok biztosítják, hogy ha a fogyasztó a hitelmegállapodás megkötése után kéri a hitel összegének növelését a hitelezőnél a fogyasztóról rendelkezésre álló pénzügyi információt frissítik, és a fogyasztó hitelképességét újra megvizsgálják, mielőtt a hitel összegének jelentős emelését jóváhagynák.

Indokolás

A változó hitelkamatok következtében a hitel teljes összege nőhet. Egyértelművé kell tenni, hogy a pénzügyi információkat csak akkor kel frissíteni, amikor a fogyasztó további hitelt kér.

Módosítás  101

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. A fogyasztó hitelképességének vizsgálatán túlmenően a tagállamok biztosítják, hogy a hitelezők és hitelközvetítők megszerezzék a fogyasztó személyes és pénzügyi helyzetével, preferenciáival és céljaival kapcsolatos szükséges információkat, és kellően nagy számú hitelmegállapodást vegyenek figyelembe termékválasztékukból annak érdekében, hogy azonosítsák azon termékeket, amelyek a fogyasztó igényeit, pénzügyi helyzetét és személyes körülményeit tekintve nem alkalmatlanok számára. Ezeket a megfontolásokat az adott időpillanatban naprakész információkra, valamint a fogyasztónak a javasolt hitelmegállapodás időtartama alatti helyzetét érintő ésszerű feltételezésekre kell alapozni.

törölve

Indokolás

E bekezdés törlése adatvédelmi indokok miatt szükséges.

Módosítás  102

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. A 26. cikknek megfelelően és a 27. és 28. cikkben meghatározott feltételek mellett a Bizottság felhatalmazást kap az e cikk (1) bekezdésében meghatározott hitelképességi vizsgálat elvégzése során, valamint az annak biztosítása során figyelembe veendő kritériumok meghatározására és módosítására, hogy az e cikk (4) bekezdésében meghatározottak szerint a hiteltermékek ne legyenek alkalmatlanok a fogyasztó számára.

törölve

Módosítás  103

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 1 és 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a fogyasztók a hitelkérelmezési folyamat során a hitelezők és adott esetben a hitelközvetítők számára hiánytalan és helyes tájékoztatást nyújtsanak pénzügyi helyzetükről és személyes körülményeikről. Ezt a tájékoztatást szükség esetén függetlenül ellenőrizhető forrásokból származó, írásos bizonyítékkal kell alátámasztani.

1. A tagállamok biztosítják, hogy a hitelkérelmezési folyamattal összefüggésben a hitelezők és adott esetben a hitelközvetítők minden szükséges információt bekérjenek a fogyasztóktól pénzügyi helyzetükről és személyes körülményeikről.

2. A fogyasztó által annak érdekében nyújtandó információk tekintetében, hogy a hitelező alaposan meg tudja vizsgálni a fogyasztó hitelképességét, és el tudja dönteni, hogy jóváhagyja-e a hitelt vagy sem, a tagállamok biztosítják, hogy a hitelezők a szerződéskötést megelőző szakaszban egyértelműen meghatározzák azt az információt – beleértve szükség esetén a függetlenül ellenőrizhető bizonyítékot –, amelyet a fogyasztónak meg kell adnia. A tagállamok azt is biztosítják, hogy a hitelezők megadják a pontos határidőt, ameddig a fogyasztóknak közölniük kell az említett információkat.

A hitelező vagy a hitelközvetítő időben közli a fogyasztóval, hogy melyek azok az információk – beleértve a függetlenül ellenőrizhető szükséges bizonyítékokat –, amelyekre a hitelezőnek szüksége van, és mikorra kell őket átadni ahhoz, hogy elvégezhessék a hitelfelvevő hitelképességének kért vizsgálatát, és dönthessenek a hitel odaítéléséről vagy a hitelkérelem elutasításáról.

A tagállamok biztosítják, hogy azon esetekben, amikor a fogyasztó úgy dönt, hogy nem adja meg a hitelképességének vizsgálatához szükséges információkat, a hitelező vagy a hitelközvetítő figyelmeztesse a fogyasztót arra, hogy nem képesek elvégezni a hitelképességi vizsgálatot és ezért nem hagyhatják jóvá a hitelt. Az ilyen figyelmeztetés szabványosított formátumban is kiadható.

 

Módosítás  104

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A 26. cikknek megfelelően és a 27. és 28. cikkben meghatározott feltételek mellett a Bizottság felhatalmazást kap az e cikk (1) bekezdésében említett adatbázisokra alkalmazandó egységes hitel-nyilvántartási kritériumok és adatfeldolgozási feltételek meghatározására.

törölve

Az ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusok mindenekelőtt meghatározzák az ilyen adatbázisokra alkalmazandó nyilvántartásba-vételi küszöböket, és rendelkeznek az ilyen adatbázisok által használt kulcsfogalmak egyeztetett fogalommeghatározásairól.

 

Módosítás  105

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Ezen irányelv alkalmazásában a „tanácsadás” a hitelnyújtástól elkülönülő szolgáltatásnak minősül. Ezt a szolgáltatást csak akkor lehet tanácsadásként forgalmazni, ha a szolgáltatást nyújtó egyén javadalmazása átlátható a fogyasztó számára.

1. Ezen irányelv alkalmazásában a „tanácsadás” a hitelnyújtástól elkülönülő szolgáltatásnak minősül. A tanácsadásért csak abban az esetben kérhető külön díjazás, ha a fogyasztót tájékoztatják a díjfizetési kötelezettségről és az összeg kiszámításának módszeréről.

Módosítás  106

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A tagállamok biztosítják, hogy a hitelező vagy a hitelközvetítő tájékoztassa a fogyasztót egy adott ügylet során, hogy tanácsadásra sor kerül vagy került-e. Ez megtehető a szerződéskötést megelőző további tájékoztatás révén. Ha a fogyasztó tanácsadásban részesül, az 5. és a 6. cikkben foglalt követelmények mellett a tagállamok biztosítják, hogy a hitelezők és hitelközvetítők:

2. A tagállamok biztosítják, hogy a hitelező vagy a hitelközvetítő tájékoztassa a fogyasztót egy adott ügylet során, hogy számára tanácsadásra sor kerül-e, és ha igen, megadja a fogyasztó által a tanácsadásért fizetendő díjat. Ez megtehető a szerződéskötést megelőző további tájékoztatás révén. Ha a fogyasztó tanácsadásban részesül, az 5. és a 6. cikkben foglalt követelmények mellett a tagállamok biztosítják, hogy a hitelezők és hitelközvetítők:

Indokolás

A megfogalmazás pontosítása annak érdekében, hogy egyértelműen meg lehessen különböztetni azokat az eseteket, amikor tanácsadás nem történik, azoktól, amikor igen.

Módosítás  107

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) kellően nagy számú, piacon elérhető hitelmegállapodást vegyenek figyelembe, hogy lehetővé váljon a fogyasztó igényeinek, pénzügyi helyzetének és személyes körülményeinek leginkább megfelelő hitelmegállapodások ajánlása;

a) a fogyasztónak az általuk megvizsgált hitelmegállapodások körét ajánlják ki, hogy a fogyasztó megértse az igényeinek, pénzügyi helyzetének és személyes körülményeinek megfelelő hitelmegállapodások ajánlásának alapját;

Módosítás  108

Irányelvre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a fogyasztónak jogszabályban vagy szerződésben biztosított joga legyen a hitelmegállapodás szerinti kötelezettségeinek a megállapodás lejárta előtt történő teljesítésére. Ilyen esetekben a fogyasztó jogosult a hitel teljes költségének csökkentésére, ami a szerződés fennmaradó időtartamára esedékes kamat és költségek csökkentését jelenti.

1. A tagállamok biztosítják, hogy a fogyasztónak jogszabályban vagy szerződésben biztosított joga legyen a hitelmegállapodás szerinti kötelezettségeinek a megállapodás lejárta előtt teljes egészében vagy részlegesen történő teljesítésére. Ilyen esetekben a fogyasztó jogosult a hitel teljes költségének csökkentésére, ami a szerződés fennmaradó időtartamára esedékes kamat és költségek csökkentését jelenti.

Indokolás

Hozzáigazítás a fogyasztói hitelről szóló irányelv 16. cikkének (1) bekezdéséhez. Fontos, hogy a fogyasztó jogosult legyen a kölcsön részleges korábbi visszafizetésére.

Módosítás  109

Irányelvre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az (1) bekezdésben említett jog gyakorlása bizonyos feltételekhez kötött. Az ilyen feltételek közé tartozhatnak a jog gyakorlására vonatkozó időbeli korlátozások, a hitelkamatláb típusától függően eltérő kezelés, vagy korlátozások azon körülmények tekintetében, amelyek között a jog gyakorolható. A tagállamok rendelkezhetnek arról is, hogy a hitelező jogosult legyen a hitel lejárat előtti visszafizetéséhez közvetlenül kapcsolódó költségek méltányos és objektívan indokolt kompenzálására. Minden esetben, ha a lejárat előtti visszafizetés olyan időszakba esik, amelyben a hitelkamatláb rögzített, a jog gyakorlásának feltételéül lehet szabni a fogyasztó részéről különös érdek meglétét.

A tagállamok rendelkezhetnek arról, hogy a hitelező indokolt esetben jogosult legyen a hitel lejárat előtti visszafizetéséhez közvetlenül kapcsolódó költségek méltányos kompenzálására. Ezt a kompenzációt átlátható módszer szerint kell kiszámítani, amelyről még gállapodás megkötése előtt megállapodtak.

 

A fogyasztót egyértelműen tájékoztatni kell az (1) bekezdésben említett jogról, valamint a kompenzációs támogatás mértékéről és kiszámításának módszeréről.

Módosítás  110

Irányelvre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A hitelközvetítők számára a 3. cikk e) pontjában meghatározott tevékenységek végzését székhely szerinti tagállamukban megfelelően engedélyeznie kell a 4. cikkben meghatározott illetékes hatóságnak. Az ilyen engedélyt a hitelközvetítő székhely szerinti tagállamában meghatározott követelmények alapján kell megadni, és annak magában kell foglalnia a 20. cikkben meghatározott szakmai követelmények teljesítését.

1. A hitelközvetítőket annak érdekében, hogy a 3. cikk e) pontjában meghatározott tevékenységeket végezhessék, a székhely szerinti tagállamukban a 4. cikkben meghatározott illetékes hatóságnak engedélyeznie kell vagy nyilvántartásba kell vennie. Az ilyen engedélyt vagy nyilvántartásba vételt a hitelközvetítő székhely szerinti tagállamában meghatározott követelmények alapján kell megadni, és annak magában kell foglalnia a 6. és a 21. cikkben meghatározott követelmények teljesítését. A későbbiekben az engedélyre vonatkozó előírások a nyilvántartásba vételre is vonatkoznak.

Indokolás

A fogyasztóvédelem szempontjából alapvető dolog, hogy a hitelközvetítőket kötelezettség terhelje a 6 és 21. cikkben megállapított követelmények teljesítésére. A tagállamokra kell hagyni annak eldöntését, hogy közigazgatási hagyományaiknak megfelelően az eljárást engedélyezésnek vagy nyilvántartásba vételnek nevezik-e. Ezzel összefüggésben megjegyzendő az is, hogy a 2002/92/EK irányelv szerint a nyilvántartásba vétel a biztosításközvetítők számára előírás.

Módosítás  111

Irányelvre irányuló javaslat

21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A Bizottság felhatalmazást kap az (1) bekezdés b) pontjában említett szakmai felelősségbiztosítás vagy hasonló biztosíték minimális monetáris összegének megállapítására szolgáló szabályozástechnikai standardok elfogadására és azok szükség esetén történő módosítására.

törölve

Az első albekezdésben említett szabályozástechnikai standardokat az 1093/2010/EU rendelet 10–14. cikkével összhangban kell elfogadni.

 

Az EBH az (1) bekezdés b) pontjában említett szakmai felelősségbiztosítás vagy hasonló biztosíték minimális monetáris összegének megállapítására szolgáló szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki, amelyeket [a javaslat elfogadásától számított 6 hónapon belül] benyújt a Bizottságnak. Az EBH felülvizsgálja, és szükség esetén kidolgozza az (1) bekezdés b) pontjában említett szakmai felelősségbiztosítás vagy hasonló biztosíték minimális monetáris összegének módosítására szolgáló szabályozástechnikai standardtervezeteket, amelyeket első alkalommal [az irányelv hatálybalépését követően 4 évvel] majd kétévente benyújt a Bizottságnak.

 

Módosítás  112

Irányelvre irányuló javaslat

21 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. A tagállamoknak jogukban áll, hogy korlátozzák a fogyasztó által a hitelmegállapodás megkötése előtt a hitelezőnek és hitelközvetítőnek teljesítendő fizetéseket.

Indokolás

Ez a rendelkezés a csalási kísérletek megelőzése érdekében fontos.

Módosítás  113

Irányelvre irányuló javaslat

22 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. Ha a fogadó tagállamnak egyértelmű és bizonyítható alapja van arra a megállapításra, hogy a szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján vagy egy fióktelepén keresztül a területén tevékenykedő valamely hitelközvetítő megszegi az ebben az irányelvben meghatározott kötelezettségeit, ezen megállapításait a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága elé terjeszti, amely meghozza a megfelelő intézkedéseket. Abban az esetben, ha a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága által hozott intézkedések ellenére a hitelközvetítő továbbra is olyan módon jár el, amely egyértelműen sérti a fogadó tagállam fogyasztóinak érdekeit vagy a piacok rendezett működését, a következők alkalmazandók:

4. Ha a fogadó tagállamnak egyértelmű és bizonyítható alapja van arra a megállapításra, hogy a szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján vagy egy fióktelepén keresztül a területén tevékenykedő valamely hitelközvetítő megszegi az ebben az irányelvben meghatározott kötelezettségeit – amelyek nem ruháznak hatásköröket a fogadó tagállam illetékes hatóságára –, ezen megállapításait a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága elé terjeszti, amely meghozza a megfelelő intézkedéseket. Abban az esetben, ha a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága által hozott intézkedések ellenére a hitelközvetítő továbbra is olyan módon jár el, amely egyértelműen sérti a fogadó tagállam fogyasztóinak érdekeit vagy a piacok rendezett működését, a következők alkalmazandók:

Indokolás

A rendelkezés biztosítja, hogy a fogadó tagállam illetékes hatóságai képesek legyenek a területükön folyó üzleti tevékenység szabályozására, tekintve annak a fogyasztóvédelemre gyakorolt hatását.

Módosítás  114

Irányelvre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Az engedély visszavonására irányuló eljárások, valamint a tagállamok büntetőjogi szankciók megállapítására irányuló jogának sérelme nélkül a tagállamok nemzeti jogukkal összhangban biztosítják, hogy meg lehessen hozni a szükséges közigazgatási intézkedéseket, illetve közigazgatási szankciókat lehessen kiszabni azon személyekkel szemben, akik felelősek az ezen irányelv végrehajtása során elfogadott rendelkezések be nem tartásáért. A tagállamok biztosítják, hogy ezen intézkedések hatékonyak, arányosak és visszatartó erejűek legyenek.

A tagállamok megállapítják az ezen irányelv alapján elfogadott nemzeti rendelkezések megszegése esetén alkalmazandó szankciókat, és minden szükséges intézkedést meghoznak azok végrehajtásának biztosítására. E szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

Azon konkrét esetekre, amelyekben a fogyasztók tudatosan hiányos vagy helytelen információt szolgáltatnak a pozitív eredményű hitelképességi vizsgálat érdekében, ha a hiánytalan és helyes információk negatív hitelképességi vizsgálatot eredményeztek volna, és ezt követően nem képesek teljesíteni a megállapodás feltételeit, a tagállamok szankciókat írnak elő, és meghoznak minden szükséges intézkedést a szankciók végrehajtásának biztosítására.

 

Indokolás

Hozzáigazítás a fogyasztói hitelről szóló irányelv 23. cikkéhez.

Módosítás  115

Irányelvre irányuló javaslat

24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóság nyilvánosságra hozzon minden olyan intézkedést vagy szankciót, amelyet az ezen irányelv végrehajtása során elfogadott rendelkezések megsértése miatt kiró, kivéve, ha az ilyen közzététel súlyosan veszélyeztetné a pénzügyi piacokat, vagy aránytalan kárt okozna az érintett feleknek.

törölve

Indokolás

Összhangban a fogyasztói hitelről szóló irányelv 23. cikkével. A fenti intézkedések vagy szankciók célja nem lehet az, hogy valakit pellengérre állítsanak

Módosítás  116

Irányelvre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A tagállamok biztosítják a hitelezők és fogyasztók, valamint a hitelközvetítők és fogyasztók közötti, az ezen irányelv alapján megállapított jogokat és kötelezettségeket érintő viták peren kívüli rendezésére vonatkozó megfelelő és hatékony panasz- és jogorvoslati eljárások létrehozását, adott esetben létező testületek felhasználásával. A tagállamok ezenkívül biztosítják, hogy az összes hitelező és hitelközvetítő csatlakozzon egy vagy több ilyen, panasz- és jogorvoslati eljárást végrehajtó testülethez.

1. A tagállamok biztosítják a hitelmegállapodásokkal kapcsolatos fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére vonatkozó megfelelő és hatékony eljárások létrehozását; ennek során adott esetben a létező testületeket fel lehet használni.

Indokolás

Hozzáigazítás a fogyasztói hitelről szóló irányelv 24. cikkéhez.

Módosítás  117

Irányelvre irányuló javaslat

25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A tagállamok biztosítják, hogy ezek a testületek aktívan együttműködjenek a határokon átnyúló viták megoldásában.

2. A tagállamok együttműködésre ösztönzik ezeket a testületeket, hogy rendeződhessenek a határokon átnyúló hitelmegállapodásokkal kapcsolatos viták is.

Indokolás

Hozzáigazítás a fogyasztói hitelről szóló irányelv 24. cikkéhez.

Módosítás  118

Irányelvre irányuló javaslat

26 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A Bizottság felhatalmazást kap a 6. cikk (4) bekezdésében, a 8. cikk (4) bekezdésében, a 9. cikk (3) bekezdésében, a 10. cikk (3) bekezdésében a 14. cikk (5) bekezdésében és a 16. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. Ez a felhatalmazás az ezen irányelv hatályba lépését követő határozatlan időtartamra szól.

1. A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

2. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

2. A Bizottság …-tól* határozatlan időre felhatalmazást kap az 9. cikk (3) bekezdésének d)és e) pontja, valamint a 12. cikk (5) bekezdése szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

3. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit a 27. és a 28. cikk határozza meg.

3. Az Európai Parlament vagy a Tanács a 9. cikk (3) bekezdésének d) és e) pontja és a 12. cikk (5) bekezdése szerinti felhatalmazást bármikor visszavonhatja. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

 

3a. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

3b. A 9. cikk (3) bekezdése d) és e) pontja és a 12. cikk (5) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő 3 hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emel ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatja a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbítható.

 

_______________

 

* Ezen irányelv hatálybalépésének időpontja.

Módosítás  119

Irányelvre irányuló javaslat

27 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

27. cikk

törölve

A felhatalmazás visszavonása

 

1. Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk (4) bekezdésében, a 8. cikk (4) bekezdésében, a 9. cikk (3) bekezdésében, a 10. cikk (3) bekezdésében, a 14. cikk (5) bekezdésében és a 16. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazást.

 

2. A felhatalmazás visszavonásával kapcsolatos döntés meghozatala érdekében belső eljárást indító intézmény legkésőbb a végleges határozat meghozatala előtt egy hónappal tájékoztatja a másik jogalkotót és a Bizottságot arról, hogy mely felhatalmazás visszavonásáról és milyen indokok alapján kíván határozni.

 

3. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat haladéktalanul, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. A határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

 

Indokolás

Hozzáigazítás az előző törléshez

Módosítás  120

Irányelvre irányuló javaslat

28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

28. cikk

törölve

Kifogás a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen

 

1. Az Európai Parlament és a Tanács az értesítés napját követő két hónapos időtartamon belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam egy hónappal meghosszabbodik.

 

2. Ha az (1) bekezdésben említett időtartam leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, azt ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az a benne megállapított időpontban hatályba lép. Ha az Európai Parlament és a Tanács egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem kíván kifogást emelni, a felhatalmazáson alapuló jogi aktust az időtartam letelte előtt ki lehet hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az az időtartam letelte előtt hatályba léphet.

 

3. Ha az Európai Parlament vagy a Tanács az (1) bekezdésben említett határidőn belül kifogást emel az elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, az nem lép hatályba. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen kifogást emelő intézmény a kifogást megindokolja.

 

Módosítás  121

Irányelvre irányuló javaslat

29 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az irányelv kötelező jellege

Harmonizáció és az irányelv kötelező jellege

Indokolás

Összhangban a fogyasztói hitelről szóló irányelv 22. cikkével.

Módosítás  122

Irányelvre irányuló javaslat

29 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1. Amennyiben ez az irányelv harmonizált rendelkezéseket tartalmaz, a tagállamok nem tarthatnak fenn vagy a nemzeti jogukba nem vezethetnek be az ebben az irányelvben meghatározottaktól eltérő rendelkezéseket.

Indokolás

Hozzáigazítás a fogyasztói hitelről szóló irányelvhez.

Módosítás  123

Irányelvre irányuló javaslat

29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy egy harmadik ország jogának a hitelmegállapodásra alkalmazandó jogként történő kiválasztásával a fogyasztók ne veszítsék el az ezen irányelvben biztosított védelmet.

3. A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy egy harmadik ország jogának a hitelmegállapodásra alkalmazandó jogként történő kiválasztásával a fogyasztók ne veszítsék el az ezen irányelvben biztosított védelmet, ha a hitelmegállapodás egy vagy több tagállam területéhez szorosan kötődik.

Indokolás

Hozzáigazítás a fogyasztói hitelről szóló irányelv 22. cikkének (4) bekezdéséhez.

Módosítás  124

Irányelvre irányuló javaslat

30 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

30a. cikk

 

Átmeneti intézkedések

 

Ezt az irányelvet nem kell alkalmazni azokra a hitelmegállapodásokra, amelyek a nemzeti végrehajtási intézkedések hatálybalépésének időpontjában már léteznek.

Indokolás

Hozzáigazítás a fogyasztói hitelről szóló irányelv 30. cikkéhez.

Módosítás  125

Irányelvre irányuló javaslat

31 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a fogyasztók európai szabványosított információs adatlappal való megelégedettségének értékelése;

a) az európai szabványosított információs adatlapnak való megfelelésnek, az adatlap fogyasztók részéről történő felhasználásának, valamint a fogyasztók ismereteinek és megelégedettségének értékelése,

Módosítás  126

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j) Olyan hitelmegállapodások esetében, amelyek tekintetében rögzített hitelkamatlábat állapítanak meg a kezdeti időszakra, amely időszak végén új hitelkamatláb kerül meghatározásra, amelyet ezt követően a megállapodás szerinti mutatónak megfelelően, rendszeres időközönként kiigazítanak, a teljeshiteldíj-mutatót azon feltevés alapján kell kiszámítani, hogy a rögzített hitelkamatláb hatálya alá tartozó időszak végén a hitelkamatláb azonos a teljeshiteldíj-mutató – a megállapodás szerinti mutatónak az adott időpontban érvényes értékén alapuló – kiszámításának időpontjában érvényes hitelkamatlábbal.

j) Olyan hitelmegállapodások esetében, amelyek tekintetében rögzített hitelkamatlábat állapítanak meg a kezdeti időszakra, amely időszak végén új hitelkamatláb kerül meghatározásra, amelyet ezt követően a megállapodás szerinti mutatónak megfelelően, rendszeres időközönként kiigazítanak, a teljeshiteldíj-mutatót azon feltevés alapján kell kiszámítani, hogy a rögzített hitelkamatláb hatálya alá tartozó időszak végén a hitelkamatláb azonos a teljeshiteldíj-mutató – a megállapodás szerinti mutatónak az adott időpontban érvényes értékén alapuló – kiszámításának időpontjában érvényes hitelkamatlábbal, de a rögzített hitelkamatlábnál nem alacsonyabb. A legalább ötéves induló időszakra rögzített hitelkamatlábú hitelmegállapodások esetében – különösen, ha a megállapodás folytatásához új rögzített kamatlábat terveznek és változó kamatlábról csak akkor állapodnak meg, ha az új rögzített kamatlábra vonatkozó megállapodás még nem jött létre – csak az induló rögzített kamatlábat kell figyelembe venni.

Módosítás  127

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – Az európai szabványosított információs adatlap mintája – bevezető rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a dokumentum [aktuális dátum]-án/-én készült válaszul az Ön tájékoztatás iránti kérelmére. Ez a dokumentum nem kötelezi a hitelezőt a hitel jóváhagyására.

Ez a dokumentum [aktuális dátum]-án/-én készült válaszul az Ön tájékoztatás iránti kérelmére. Ez a dokumentum nem képez a hitel jóváhagyására jogilag kötelező ajánlatot, illetve nem kötelezi a hitelezőt a hitel jóváhagyására.

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az európai szabványosított információs adatlap nem a fogyasztónak szóló, jogilag kötelező erővel bíró ajánlat.

Módosítás  128

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – Az európai szabványosított információs adatlap mintája – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Hitelező

1. Hitelező és (adott esetben) hitelközvetítő

Indokolás

Mivel a 9. cikk (2) bekezdése szerint az európai szabványosított információs adatlap kiállítására vonatkozó kötelezettség a hitelközvetítőt is terheli. A hitelközvetítőt ezért be kell illeszteni a szövegbe.

Módosítás  129

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – Az európai szabványosított információs adatlap mintája – 1 pont – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Felügyeleti hatóság: [A felügyeleti hatóság neve és internetcíme]

törölve

Indokolás

Ez a hivatkozás többletértéket nem képvisel és félreértést okozhat, mivel a hitelező már megadja a belső panaszkezelő rendszerre vonatkozó tájékoztatást.

Módosítás  130

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – Az európai szabványosított információs adatlap mintája – 1 pont – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Kapcsolattartó: [A kapcsolattartó teljes körű elérhetőségi adatai]

törölve

Indokolás

Az ügyintézőre vonatkozó adatok felvétele túlzó, mivel az ő személye a hitel visszafizetése során változhat.

Módosítás  131

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – Az európai szabványosított információs adatlap mintája – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Kamatláb

3. Kamatláb

A THM a hitel teljes díja éves százalékban kifejezve. A THM segít a különböző ajánlatok összehasonlításában. Az Ön hitelére érvényes THM [THM]. Az alábbiakat tartalmazza:

A THM a hitel teljes díja éves százalékban kifejezve. A THM segít a különböző ajánlatok összehasonlításában. Az Ön hitelére érvényes THM [THM]. Az alábbiakat tartalmazza:

Kamatláb [százalékos érték]

Hitelkamatláb [százalékos érték]

[A THM egyéb összetevői]

[A THM egyéb összetevői]

Módosítás  132

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – Az európai szabványosított információs adatlap mintája – 5 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. Az egyes törlesztőrészletek összege

5. Az egyes törlesztőrészletek összege törlesztéses hitel esetében

Indokolás

Ez a pont nem veszi figyelembe a csak kamatfizetéses jelzáloghiteleket, szemben az eredeti európai szabványosított információs adatlap „egyes törlesztőrészletek összegére” vonatkozó 9. pontjával. Az európai szabványosított információs adatlapnak képesnek kell lennie nemcsak a visszafizetéses jelzáloghitelek, hanem az egyes uniós tagállamokban elérhető csak kamatfizetéses jelzáloghitelek kezelésére is.

Módosítás  133

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – Az európai szabványosított információs adatlap mintája – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. Szemléltető törlesztési táblázat

törölve

Ez a tábla megmutatja a [gyakoriság] fizetendő összeget.

 

A törlesztőrészletek ([vonatkozó szám] oszlop) a kamatfizetések ([vonatkozó szám] oszlop), a kifizetett tőke ([vonatkozó szám] oszlop) és adott esetben egyéb költségek ([vonatkozó szám] oszlop) összegéből állnak. Adott esetben, Az egyéb költségek oszlopban szereplő költségek [költségek felsorolása]-hoz/-hez/-höz kapcsolódnak. A fennmaradó tőke ([vonatkozó szám] oszlop) az egyes törlesztőrészletek után megmaradt visszafizetendő hitelösszeg.

 

[A hitel összege és pénzneme]

 

[A hitel futamideje]

 

[Kamatláb]

 

[Táblázat]

 

(Adott esetben) [Figyelmeztetés, hogy a törlesztőrészletek változhatnak]

 

Indokolás

Tekintve a szemléltető törlesztési táblázatban levő jelentős információmennyiséget, javasoljuk annak az európai szabványosított információs adatlap végére történő áthelyezését.

Módosítás  134

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – Az európai szabványosított információs adatlap mintája – 8 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(Adott esetben) Nincs lehetősége visszafizetni ezt a hitelt annak lejárta előtt.

törölve

Módosítás  135

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – Az európai szabványosított információs adatlap mintája – 14 pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(Adott esetben) E hitel kamatlába nem marad fix a hitel teljes futamideje alatt.

(Adott esetben) E hitel kamatlába nem marad fix a hitel teljes futamideje alatt. Jelentősen megnőhet a rögzített kamatláb lejártát követően.

Módosítás  136

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – Az európai szabványosított információs adatlap mintája – 14 pont – 5 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Egyéb adókat és költségeket (adott esetben), például közjegyzői díjat is kell fizetnie.

Egyéb, a hitelbiztosítással kapcsolatos adókat és költségeket (adott esetben), például nyilvántartási díjat, közjegyzői díjat is kell fizetnie.

Módosítás  137

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – Az európai szabványosított információs adatlap mintája – 14 pont – 8 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Amennyiben a fizetések nem vezetnek a teljes hitelösszeg azonnali, megfelelő törlesztéséhez, hanem azokat tőkeképzésre használják, fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a hitelmegállapodás vagy a járulékos megállapodás nem ír elő garanciát a hitelmegállapodás alapján igénybe vett teljes hitelösszeg visszafizetésére, kivéve, ha ilyen garanciát nyújtanak.

Módosítás  138

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – Az európai szabványosított információs adatlap mintája – 14 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

14a. Szemléltető törlesztési táblázat

 

Ez a tábla megmutatja a [gyakoriság] fizetendő összeget.

 

A törlesztőrészletek ([vonatkozó szám] oszlop) a kamatfizetések ([vonatkozó szám] oszlop), a kifizetett tőke ([vonatkozó szám] oszlop) és adott esetben egyéb költségek ([vonatkozó szám] oszlop) összegéből állnak. Falls zutreffend, betreffen die in der Spalte „Sonstige Kosten“ angegebenen Kosten [Aufzählung der Kosten]. A fennmaradó tőke ([vonatkozó szám] oszlop) az egyes törlesztőrészletek után megmaradt visszafizetendő hitelösszeg.

 

[A hitel összege és pénzneme]

 

[A hitel futamideje]

 

[Kamatláb]

 

[Táblázat]

 

[Figyelmeztetés, hogy a törlesztőrészletek változhatnak]

Indokolás

Tekintve a szemléltető törlesztési táblázatban levő jelentős információmennyiséget, javasoljuk annak az európai szabványosított információs adatlap végére történő áthelyezését.

Módosítás  139

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – B rész – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az európai szabványosított információs adatlap kitöltésekor a következő utasításokat kell követni:

Az európai szabványosított információs adatlap kitöltésekor a következő utasításokat kell követni, és az információkat egyszerűen és egyértelműen, az átlagos fogyasztó számára érthetően kell megfogalmazni:

Indokolás

Az európai szabványosított információs adatlapnak az átlagos fogyasztó számára érthetőnek kell lennie.

Módosítás  140

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – B rész – 3 szakasz – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A kamatláb mellett fel kell sorolni a THM által tartalmazott minden egyéb költséget (név és százalékban megadott érték). Ha nem lehetséges vagy nincs értelme minden egyes költség százalékos arányát megadni, a hitelező egy általános százalékos értéket ad meg.

(1) A hitelkamatláb mellett fel kell sorolni a THM által tartalmazott minden egyéb költséget (név és százalékban megadott érték). Ha nem lehetséges vagy nincs értelme minden egyes költség százalékos arányát megadni, a hitelező egy általános százalékos értéket ad meg. Amennyiben rögzített hitelkamatlábat határoznak meg a kezdeti időszakra, amelynek lejártát követően a hitelkamatlábat egy megállapodás szerinti mutatónak megfelelően kiigazítják, egyértelműen közölni kell, hogy a hitelkamatláb és a THM a rögzített hitelkamatlábat és az eredeti THM-et adott esetben jelentősen meghaladhatja.

Módosítás  141

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – B rész – 7 szakasz – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A hitelező az egyes költségeket kategória szerint is felsorolja, feltüntetve azok összegét, valamint hogy kinek és mikor kell fizetni azokat. Ha az összeg nem ismert, a hitelező megadja a lehetséges tartományt vagy azt, hogy az összeget hogyan számolják ki.

(2) A hitelező egy listát is rendelkezésre bocsát, amelyen minden egyes költséget külön bontásban szerepeltet, feltüntetve azok összegét, valamint hogy kinek és mikor kell fizetni azokat. Ha az összeg nem ismert, a hitelező megadja a lehetséges tartományt vagy azt, hogy az összeget hogyan számolják ki.

Módosítás  142

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – B rész – 7 szakasz – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A hitelező tájékoztatja a fogyasztót arról a lehetőségéről, hogy a fogyasztó a járulékos szolgáltatásokat a választása szerinti szolgáltatótól veheti igénybe.

Indokolás

A fogyasztót megfelelően tájékoztatni kell a járulékos szolgáltatások szolgáltatója szabad megválasztásának lehetőségéről.

Módosítás  143

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – B rész – 8 szakasz – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ha lejárat előtti visszafizetésre kilépési díjat alkalmaznak, a hitelezőnek fel kell hívnia erre a hitelfelvevő figyelmét, és meg kell adnia a díj összegét. Olyan esetekben, ha a kilépési díj összege különböző tényezők függvénye, mint például a visszafizetett összeg vagy a lejárat előtti visszafizetés időpontjában érvényes kamatláb, a hitelezőnek fel kell tüntetnie, hogy hogyan számítja ki a kilépési díjat. A hitelező ezt követően legalább két szemléltető példával mutatja be a hitelfelvevő számára a kilépési díj szintjét különböző lehetséges forgatókönyvek mellett.

(2) Ha lejárat előtti visszafizetésre kártérítést alkalmaznak, a hitelezőnek fel kell hívnia erre a hitelfelvevő figyelmét, és meg kell adnia a kártérítés összegét. Olyan esetekben, ha a kártérítés összege különböző tényezők függvénye, mint például a visszafizetett összeg vagy a lejárat előtti visszafizetés időpontjában érvényes kamatláb, a hitelezőnek fel kell tüntetnie, hogy hogyan számítja ki a kártérítés öszegét. A hitelező ezt követően legalább két szemléltető példával mutatja be a hitelfelvevő számára a kártérítés összegének szintjét különböző lehetséges forgatókönyvek mellett.

Indokolás

Hozzáigazítása az előző módosításokhoz.

Módosítás  144

Irányelvre irányuló javaslat

II a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

IIa. melléklet

 

A szakértelemre vonatkozó minimális követelmények

 

1. A hitelezők és hitelközvetítők szakértelmére vonatkozó minimumkövetelmények körébe kell tartozniuk az alábbiaknak:

 

a) a jelzáloghitel termékek és a jelzáloghitel termékekkel rendszerint együttesen kínált járulékos szolgáltatások megfelelő ismerete;

 

b) a termék eladásának helye szerinti tagállamok jogának megfelelő ismerete;

 

c) a termék eladásának helye szerinti tagállamban az ingatlanvásárlási folyamat megfelelő ismerete és megértése;

 

d) a biztosíték értékbecslésének megfelelő ismerete;

 

e) a biztosíték helye szerinti tagállam ingatlannyilvántartása szervezetének és működésének megfelelő ismerete;

 

f) megfelelő szintű pénzügyi és közgazdasági jártasság;

 

g) megfelelő etikai ismeretek;

 

h) a fogyasztó hitelképességének értékelésére vonatkozó képesség.

 

2. Az ismeretek és a szakértelem megfelelő szintjét a következők alapján kell meghatározni.

 

a) elismert szakképesítés, pl. diploma, oklevél, szakképzés, alkalmassági vizsga; vagy

 

b) szakmai tapasztalat, amely meghatározható a hiteltermékek kezdeményezésével, terjesztésével vagy közvetítésével kapcsolatos területeken munkával töltött évek adott számával.

 

3. A tagállamok különbséget tehetnek a szakmai követelmények szintje tekintetében a hitelezők személyzete, a hitelközvetítők személyzete és ezek vezetősége között.

ELJÁRÁS

Cím

A lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások

Hivatkozások

COM(2011)0142 – C7-0085/2011 – 2011/0062(COD)

Illetékes bizottság

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

10.5.2011

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

10.5.2011

 

 

 

Társbizottság(ok) - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

29.9.2011

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

24.5.2011

12.7.2011

5.10.2011

22.11.2011

Az elfogadás dátuma

25.1.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

33

3

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Mario Borghezio, Frank Engel, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, María Irigoyen Pérez, Emma McClarkin, Kyriacos Triantaphyllides

VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről (18.10.2011)

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodásokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2011)0142 – C7‑0085/2011 – 2011/0062(COD))

A vélemény előadója: Alexandra Thein

RÖVID INDOKOLÁS

A vélemény előadójának súlyos kételyei vannak a tekintetben, hogy a Bizottság állításával összhangban e javaslat a pénzügyi válság elleni küzdelem egyik hatékony eszköze lenne. Ugyancsak kérdéses a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelek belső piacának megvalósíthatósága. Mindenekelőtt a kereskedelmi ingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások belső piacát kellene létrehozni. A lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások tekintetében a piac erősen helyi kötődésű, ezért helyi szintű tanácsadásra van szükség. Ez kiemelten igaz azokra, akik először szereznek tulajdont, például az olyan családokra, akik első saját otthonukat teremtik meg, és ezért jelentős védelemre szorulnak. A határokon átnyúló kereslet ez esetben csekély. Ennek okai elsősorban a nyelvi akadályokban keresendők; de ugyancsak problémát okoznak a tagállamok jogrendszerei között tapasztalható számottevő eltérések különösen a tulajdonjoggal, a fizetésképtelenséggel és az adózással kapcsolatos jogszabályok tekintetében.

A vélemény előadója ezért kételkedik abban, hogy szükség van-e ennyire részletes szabályozásra, illetve a javasolt intézkedések valóban elérik-e céljukat, azaz a pénzügyi válság elleni küzdelmet.

A Bizottság javaslata egyébként jelentős átalakításra szorul.

A legellentmondásosabb elemek a következők:

– a fogyasztói hitelekről szóló irányelvvel való párhuzamok és az attól való eltérések: sok tagállam olyan rendelkezéseket hozott, amelyek túlmennek a fogyasztói hitelekről szóló irányelv hatályán, és az itt javasolt irányelv hatálya alá esnek. Ezért a javaslat rendelkezései csak akkor térhetnek el a fogyasztói hitelekről szóló irányelv előírásaitól, ha a rendelkezések tárgya ezt feltétlenül szükségessé teszi. Minden egyéb megközelítés hatalmas, indokolatlan bürokratikus terhet eredményezne. A fogyasztót nem lenne szabad kiegészítő információkkal sem túlterhelni.

Az európai jogalkotó nem avatkozhat indokolatlanul a meglévő nemzeti közigazgatási struktúrákba. Nem világos például, hogy miért kellene a hitelközvetítőket egy olyan hatóságnak felügyelnie, amely az Európai Bankfelügyeleti Hatóság létrehozásáról szóló rendeletben szereplő illetékes hatóságok között szerepel.

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok: a jogalkotói hatáskör átruházásának a Bizottság javaslatában szereplő mértéke túllép az EUMSZ 290. cikkében meghatározott kereten, és ezért – a fogyasztói hitelekről szóló irányelvnek megfelelően – a hatáskör átruházását a teljeshiteldíj-mutató területére kell korlátozni.

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

Cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodásokról

Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a lakóingatlanokhoz kapcsolódó, fogyasztókkal kötött hitelmegállapodásokról

Indokolás

Fontos, hogy – a fogyasztói hitelekről szóló irányelv címének megfelelően – egyértelmű legyen, hogy az irányelv a fogyasztókkal kötött megállapodásokra vonatkozik.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Szerződés értelmében a belső piac egy olyan, belső határok nélküli térség, amelyben biztosított az áruk és szolgáltatások szabad mozgása és a letelepedés szabadsága. A határokon átnyúló tevékenységek előmozdítása és a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások belső piacának létrehozása érdekében létfontosságú, hogy e térségen belül átláthatóbb és hatékonyabb hitelpiac alakuljon ki. Jelentős eltérések állnak fenn az egyes tagállamok jogszabályai között a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások nyújtásával kapcsolatos ügymenet, valamint a hitelközvetítők és a lakóingatlanokhoz kapcsolódóan hitelmegállapodást nyújtó nem-hitelintézetek szabályozása és felügyelete tekintetében. Az ilyen különbségek a határokon átnyúló tevékenységek szintjét korlátozó akadályokat teremtenek a kínálati és a keresleti oldalon egyaránt, ezáltal csökkentik a piacon a versenyt és a választékot, emelik a szolgáltatók számára történő hitelnyújtás költségeit és akár meg is akadályozhatják utóbbiakat tevékenységük végzésében.

(2) A Szerződés értelmében a belső piac egy olyan, belső határok nélküli térség, amelyben biztosított az áruk és szolgáltatások szabad mozgása és a letelepedés szabadsága. A határokon átnyúló tevékenységek előmozdítása érdekében létfontosságú, hogy e térségen belül átláthatóbb és hatékonyabb hitelpiac alakuljon ki. Jelentős eltérések állnak fenn az egyes tagállamok jogszabályai között a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások nyújtásával kapcsolatos ügymenet, valamint a hitelközvetítők és a lakóingatlanokhoz kapcsolódóan hitelmegállapodást nyújtó nem-hitelintézetek szabályozása és felügyelete tekintetében. Az ilyen különbségek a határokon átnyúló tevékenységek szintjét korlátozó akadályokat teremtenek a kínálati és a keresleti oldalon egyaránt, ezáltal csökkentik a piacon a versenyt és a választékot.

Indokolás

A lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelpiac erősen helyi kötődésű. Különösen azok szorulnak segítségre, akik először szereznek tulajdont, és ők elsősorban helyben fordulnak majd tanácsért.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A pénzügyi válság rámutatott, hogy a piaci szereplők felelőtlen magatartása alááshatja a pénzügyi rendszer alapjait, minden fél, de különösen a fogyasztók részéről bizalomvesztéshez, és potenciálisan súlyos társadalmi és gazdasági következményekhez vezethet. Számos fogyasztó elvesztette a pénzügyi ágazat iránti bizalmát, a hitelfelvevők számára pedig egyre megfizethetetlenebbé váltak a hiteleik, így nőtt a nemteljesítések és a kényszereladások száma. Tekintve a pénzügyi válság által napvilágra hozott problémákat, a hatékony és versenyalapú belső piac biztosítására irányuló erőfeszítések keretében a Bizottság a felelősségteljes és megbízható jövőbeli piacok kialakításának és a fogyasztói bizalom helyreállításának összefüggésében intézkedéseket javasolt a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások vonatkozásában, beleértve a hitelközvetítés megbízható keretét.

törölve

Indokolás

A pénzügyi válság elleni küzdelem és a jövőbeli válságok megelőzése elsődleges cél. Ugyanakkor ennek az irányelvtervezettel való összefüggése az időzítés szempontjából korántsem egyértelmű (a zöld könyvet 2005-ben adták ki, míg a pénzügyi válság 2008 végén tört ki).

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az EU jelzálogpiacain számos, a szerződéskötést megelőző szakaszban a felelőtlen hitelnyújtással és hitelfelvétellel kapcsolatos probléma került azonosításra, valamint meghatározták a hitelközvetítők és nem-hitelintézetek felelőtlen magatartásának lehetséges kiterjedését. Néhány probléma a devizaalapú hiteleket érintette, amelyeket a fogyasztók az adott pénznemben vettek fel, hogy kihasználják a kínált kamatláb előnyeit, anélkül, hogy megfelelően tájékozottak lettek volna a kapcsolódó devizakockázatról. Ezeket a problémákat a piaci és szabályozási hiányosságok, valamint olyan egyéb tényezők szülik, mint az általános gazdasági helyzet és az alacsony szintű pénzügyi jártasság. További problémát jelentenek a hitelközvetítőkre és lakóingatlanokhoz hitelt nyújtó nem-hitelintézetekre vonatkozó, nem hatékony, következetlen vagy nem létező nyilvántartásba vételi, engedélyezési és felügyeleti rendszerek. A megállapított problémáknak potenciálisan jelentős továbbgyűrűző makrogazdasági hatása van, a fogyasztók megkárosításához vezethetnek, gazdasági vagy jogi akadályt emelhetnek a határokon átnyúló tevékenységek elé és a szereplők számára egyenlőtlen versenyfeltételeket teremthetnek.

(4) Az EU jelzálogpiacain a Bizottság számos, a szerződéskötést megelőző szakaszban a felelőtlen hitelnyújtással és hitelfelvétellel kapcsolatos problémát azonosított, valamint meghatározta a hitelközvetítők és nem-hitelintézetek felelőtlen magatartásának lehetséges kiterjedését. Néhány probléma a devizaalapú hiteleket érintette, amelyeket a fogyasztók az adott pénznemben vettek fel, hogy kihasználják a kínált kamatláb előnyeit, anélkül, hogy megfelelően tájékozottak lettek volna a kapcsolódó devizakockázatról. Ezeket a problémákat a piaci és szabályozási hiányosságok, valamint olyan egyéb tényezők szülik, mint az általános gazdasági helyzet és az alacsony szintű pénzügyi jártasság. A Bizottság további problémának tekinti a hitelközvetítőkre és lakóingatlanokhoz hitelt nyújtó nem-hitelintézetekre vonatkozó, nem hatékony, következetlen vagy nem létező nyilvántartásba vételi, engedélyezési és felügyeleti rendszereket.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Annak elősegítése érdekében, hogy a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások területén magas szintű fogyasztóvédelmet biztosító, zökkenőmentesen működő belső piac alakulhasson ki, számos területen összehangolt uniós keretet kell létrehozni. Ezen túlmenően harmonizált standardokat kell létrehozni annak biztosítása érdekében, hogy a lakóingatlanhoz kapcsolódó hitelmegállapodást kereső fogyasztók annak biztos tudatában tehessék ezt meg, hogy az általuk felkeresett intézmények professzionálisan és felelősségteljesen járnak el.

(5) A lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások területén magas szintű fogyasztóvédelmet biztosító, zökkenőmentesen működő belső piac lehetőségeinek felmérése érdekében számos területen hasznosnak bizonyulhat összehangolt uniós keret létrehozása. Ugyanakkor ezen túlmenően ajánlatos lehet harmonizált standardok létrehozása annak biztosítása érdekében, hogy a lakóingatlanhoz kapcsolódó hitelmegállapodást kereső fogyasztók annak biztos tudatában tehessék ezt meg, hogy az általuk felkeresett intézmények professzionálisan és felelősségteljesen járnak el. E tekintetben nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelek piaca erősen helyi kötődésű. A fogyasztóknak éppen e területen van nagy szükségük a helyi tanácsadásra.

Indokolás

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelpiac erősen helyi kötődésű. Különösen azok szorulnak segítségre, akik először szereznek tulajdont, és ők elsősorban helyben fordulnak majd tanácsért.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Ezen irányelv célja annak biztosítása, hogy a fogyasztóknak nyújtott minden hitel magas szintű védelmet élvezzen. Ezért alkalmazni kell ingatlanfedezettel biztosított hitelekre, a bizonyos tagállamokban ingatlan vásárlására felhasznált hitelekre és a lakóingatlanok felújítására szánt hitelekre, amelyek nem tartoznak a fogyasztói hitelmegállapodásokat érintően uniós szintű szabályokat meghatározó, a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá. Ez az irányelv nem alkalmazandó továbbá bizonyos olyan típusú hitelmegállapodásokra, amelyeknél a munkaadó nyújt munkavállalóinak hitelt bizonyos körülmények között, ahogyan arról a 2008/48/EK irányelv már rendelkezik.

(9) Ezen irányelv célja annak biztosítása, hogy a fogyasztóknak nyújtott minden hitel magas szintű védelmet élvezzen. Ezért alkalmazni kell ingatlanfedezettel biztosított hitelekre, a bizonyos tagállamokban ingatlan vásárlására felhasznált hitelekre és a lakóingatlanok felújítására szánt hitelekre, amelyek nem tartoznak a fogyasztói hitelmegállapodásokat érintően uniós szintű szabályokat meghatározó, a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá. Ez az irányelv nem alkalmazandó továbbá bizonyos olyan típusú hitelmegállapodásokra, amelyeknél a munkaadó nyújt munkavállalóinak hitelt bizonyos körülmények között, ahogyan arról a 2008/48/EK irányelv már rendelkezik. A 2008/48/EK irányelvhez hasonlóan ez az irányelv sem alkalmazható a vállalkozásindításhoz nyújtott hitelek esetében.

Indokolás

Vállalkozásindításhoz nyújtott hiteleket tagállami nemzeti támogatási programok keretében nyújtanak, ezért ezekre különleges feltételek vonatkoznak és egyébként is az állami felügyelet hatálya alá tartoznak.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a) „fogyasztó”: ezen irányelv alkalmazásában, a 2008/48/EK irányelvnek megfelelően olyan természetes személy, aki az ezen irányelv hatálya alá tartozó ügyletek keretében olyan célból jár el, amely kívül esik saját szakmája, üzleti tevékenysége vagy foglalkozása körén. E tekintetben nem élvezik az ezen irányelv által biztosított védelmet azok a tevékenységek, amelyek egyenértékűek a lakóingatlanok kereskedelmi jellegű bérbeadásával, például olyan esetekben, amikor a bérbeadás biztosítja a megélhetést.

Indokolás

Egyértelműen ki kell mondani, hogy azok a személyek, akik bérbeadás céljából több lakóingatlant is vásárolnak, és ennek érdekében hitelt vesznek fel, nem szorulnak a fogyasztókéval azonos védelemre, és ezért nem eshetnek a javasolt irányelv hatálya alá.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat

11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11b) Az átfogó és hatásos fogyasztóvédelem érdekében a hitel, és adott esetben a járulékos szolgáltatások fogyasztóknak történő nyújtásakor, közvetítésekor vagy az azzal kapcsolatos tanácsadás során a hitelezőnek vagy a hitelközvetítőnek becsületesen, tisztességesen, a szakmai elvárásoknak megfelelően, a fogyasztók legfontosabb érdekeit szem előtt tartva kell eljárnia.

Indokolás

E preambulumbekezdés alapját a bizottsági javaslat 5. cikkének (1) bekezdése adja. A végrehajtást jelentősen megnehezítené, ha e rendelkezés az irányelv rendelkező részében szerepelne. Az átfogó fogyasztóvédelem érdekében azonban a rendelkezés tartalmát be kell illeszteni egy preambulumbekezdésbe.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(40) A lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelek piacán a fejlemények – többek között az elérhető termékválaszték – figyelembevétele érdekében a Bizottság felhatalmazást kap az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a következők módosítása céljából: a reklámokba foglalandó szabványos tájékoztatási elemek tartalma, az európai szabványosított információs adatlap tartalma és formátuma, a hitelközvetítők által közzéteendő információk tartalma, a teljeshiteldíj-mutató kiszámításához használt képlet és feltételezések, valamint a fogyasztó hitelképesség-vizsgálata során figyelembe veendő kritériumok.

(40) A lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelek piacán a fejlemények – többek között az elérhető termékválaszték – figyelembevétele érdekében a Bizottság felhatalmazást kap az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására, hogy módosítsa a teljeshiteldíj-mutató kiszámításához használt képletet és feltételezéseket. Különösen fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során – többek között szakértői szinten – megfelelő konzultációkat folytasson, és a szakértők véleményének megfogalmazására elegendő időt hagyjon. A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása során biztosítania kell a vonatkozó dokumentumok egyidejű, kellő időben történő és megfelelő átadását az Európai Parlament és a Tanács részére. Alapvető fontosságú továbbá, hogy a Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatálybalépéséig kellően hosszú határidőt szabjon.

Indokolás

A Bizottságnak az EUMSZ 290. cikke szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása túlságosan széles körű. A preambulumbekezdés a rendelkező részben végrehajtott törléseket tükrözi. A preambulumbekezdés továbbá kiigazításra került a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról szóló, intézmények közötti egyetértési megállapodásnak megfelelően.

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk

 

(A magyar változatot nem érinti.)

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a javaslat csak a fogyasztókkal kötött hitelmegállapodásokat érinti.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) A földterület vagy meglévő vagy tervezett lakóépület tulajdonjogának megszerzését vagy fenntartását célzó hitelmegállapodások.

b) A megállapodás megkötésének pillanatában a földterület vagy meglévő vagy tervezett lakóépület tulajdonjogának megszerzését vagy fenntartását célzó hitelmegállapodások.

Indokolás

A szabályozás egyértelműsége érdekében világossá kell tenni, hogy a hitelmegállapodás megkötésének pillanatában rögzített célról van szó.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) Olyan hitelmegállapodások, amelyek korlátozott közönségnek és az általános közérdeket szolgáló céllal jogszabályban foglalt kötelezettség szerint, a piacon érvényes kamatlábaknál alacsonyabb kamatlábak mellett vagy kamatmentesen, vagy más, a piacon érvényes feltételekhez képest a fogyasztó számára kedvezőbb feltételek mellett, valamint a piacon érvényes kamatlábaknál nem magasabb kamatlábak mellett nyújtott kölcsönökhöz kapcsolódnak.

Indokolás

A 2008/48/EK irányelv 2. cikke (2) bekezdésének l) pontjával összhangban az úgynevezett vállalkozásindításhoz nyújtott hitelek nem tartoznak a javasolt irányelv hatálya alá.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – m a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ma) „reprezentatív példa”: olyan példa, amely tartalmazza a teljeshiteldíj-mutató kiszámításához felhasznált összes feltételezést, és megfelel bizonyos típusú hitelmegállapodások egy speciális piacon belüli gyakoriságának.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – r a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ra) „lakóingatlan”: olyan ingatlan, amelyet elsődlegesen lakáscéllal használnak;

Indokolás

A „lakóingatlan” meghatározása segíti az egyértelműséget és a jogbiztonságot.

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok kijelölik az ezen irányelv végrehajtására felhatalmazott illetékes hatóságokat, és biztosítják, hogy a hatóságok rendelkezzenek a feladataik teljesítéséhez szükséges összes hatáskörrel.

(1) A tagállamok kijelölik az ezen irányelv végrehajtására felhatalmazott illetékes hatóságokat, és biztosítják, hogy a hatóságok rendelkezzenek a feladataik teljesítéséhez szükséges összes hatáskörrel. Amennyiben a tagállamok nemzeti jogukban olyan előírások révén hajtják végre ezen irányelv rendelkezéseit, amelyek nem tartoznak hatósági ellenőrzés hatálya alá, úgy e tagállamoknak nem kell illetékes hatóságot kijelölniük, illetve az így kijelölt hatóság számára hatáskört biztosítaniuk.

Indokolás

Amennyiben a tagállamok nemzeti jogukban olyan előírások révén hajtják végre ezen irányelv rendelkezéseit, amelyek nem tartoznak hatósági ellenőrzés hatálya alá, például polgári jogi rendelkezések révén, nem kell az ezen irányelv értelmében illetékes hatóságot kijelölniük.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelv 18., 19., 20. és 21. cikke végrehajtásának biztosítására illetékesnek kijelölt hatóságok az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendelet 4. cikke (2) bekezdésében foglalt illetékes hatóságok közül kerüljenek ki.

Amennyiben hatóságokat kell kijelölni és ezeket hatáskörrel kell felruházni, a tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelv 18., 19., 20. és 21. cikke végrehajtásának biztosítására illetékesnek kijelölt hatóságok az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendelet 4. cikke (2) bekezdésében foglalt illetékes hatóságok közül kerüljenek ki.

 

Ettől eltérve a tagállamok az 1093/2010/EU rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében felsorolt illetékes hatóságok között nem szereplő hatóságot is kijelölhetnek, amennyiben biztosítják, hogy az említett rendelet ezen irányelv 18., 19., 20. és 21. cikkének végrehajtására vonatkozó rendelkezései e hatóságra is megfelelően alkalmazásra kerüljenek.

Indokolás

Az európai jogalkotó nem avatkozhat indokolatlanul a meglévő nemzeti közigazgatási struktúrákba. Nem világos például, hogy miért kellene a hitelközvetítőket egy olyan hatóságnak felügyelnie, amely az Európai Bankfelügyeleti Hatóság létrehozásáról szóló rendeletben szereplő illetékes hatóságok között szerepel.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Amennyiben a tagállam területén több illetékes hatóság van, úgy a tagállamok biztosítják ezen hatóságok szoros együttműködését annak érdekében, hogy azok mindegyike hatékonyan tudja végrehajtani saját feladatait.

(2) Amennyiben a tagállam területén több illetékes hatóság van, úgy a tagállamok biztosítják ezen hatóságok együttműködését.

Indokolás

Az európai jogalkotó nem avatkozhat indokolatlanul a meglévő nemzeti közigazgatási struktúrákba. Nem világos például, hogy miért kellene a hitelközvetítőket egy olyan hatóságnak felügyelnie, amely az Európai Bankfelügyeleti Hatóság létrehozásáról szóló rendeletben szereplő illetékes hatóságok között szerepel.

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok megkövetelik, hogy a hitel, és adott esetben a járulékos szolgáltatások fogyasztóknak történő nyújtásakor, közvetítésekor vagy az azzal kapcsolatos tanácsadás során a hitelező vagy a hitelközvetítő becsületesen, tisztességesen, a szakmai elvárásoknak megfelelően, a fogyasztók legfontosabb érdekeit szem előtt tartva járjon el.

törölve

Indokolás

A bizottsági javaslat 5. cikkének (1) bekezdése súlyos problémákat okozhat a végrehajtás és a felelősség tekintetében. Az átfogó fogyasztóvédelem érdekében azonban tartalmát be kell illeszteni egy preambulumbekezdésbe.

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az a mód, ahogyan a hitelezők javadalmazzák személyzetüket és az érintett hitelközvetítőket, és az a mód, ahogyan a hitelközvetítők javadalmazzák személyzetüket, ne gátolja a fogyasztók legfontosabb érdekeit szem előtt tartó eljárásra vonatkozó, (1) bekezdésben említett kötelezettség teljesítését.

törölve

Indokolás

E rendelkezés nem egyértelmű, ezért törölni kell.

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) A hitelezőket és hitelközvetítőket ellenőrzik annak felmérése érdekében, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett követelmények folyamatosan teljesülnek-e.

törölve

Indokolás

A rendelkezés aránytalan terhet ró a hitelezőkre és hitelközvetítőkre, ezért törölni kell.

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A 26. cikknek megfelelően és a 27. és 28. cikkben meghatározott feltételek mellett a Bizottság felhatalmazást kap az e cikk (1) és (2) bekezdésében előírt követelmények, és különösen a megfelelő ismeretekre és szakértelemre vonatkozóan szükséges követelmények részletes meghatározására.

törölve

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat

-7 cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-7 cikk

 

A fogyasztó ingyenes tájékoztatása

 

A tagállamok biztosítják, hogy a fogyasztók ingyenesen jussanak hozzá az ezen irányelvben megállapított követelmények értelmében nyújtott információkhoz.

Indokolás

A hitelezők vagy hitelközvetítők nem számlázhatnak ki díjakat a fogyasztónak az általuk teljesítendő jogi kötelezettségekért.

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ez a kötelezettség nem áll fenn akkor, ha a nemzeti jogszabályok a teljeshiteldíj-mutató feltüntetését írják elő az olyan hitelmegállapodásokra vonatkozó reklámokban, amelyek a hitelnek a fogyasztó által viselt költsége vonatkozásában nem jelölnek meg kamatlábat, illetve a hitelnek az első albekezdés értelmében vett egyéb költségére vonatkozó számadatot.

Indokolás

A fogyasztói hitelekről szóló irányelv 4. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében foglalt eltérést itt is alkalmazni kell.

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A szabványos tájékoztatásnak egyértelmű, világos és jól látható módon, egy reprezentatív példával szemléltetve a következőket kell tartalmaznia:

A magyar változatot nem érinti.

Indokolás

A fogyasztói hitelekről szóló irányelv 4. cikkének (2) bekezdéséhez való hozzáigazítás.

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) a hitelmegállapodás időtartamát;

f) adott esetben a hitelmegállapodás időtartamát;

Indokolás

A fogyasztói hitelekről szóló irányelv 4. cikke (2) bekezdésének d) pontjához való hozzáigazítás.

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) a törlesztőrészletek összegét;

g) adott esetben a törlesztések összegét;

Indokolás

A fogyasztói hitelekről szóló irányelv 4. cikke (2) bekezdésének f) pontjához való hozzáigazítás.

Módosítás  27

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h) a fogyasztó által fizetendő teljes összeget;

h) adott esetben a fogyasztó által fizetendő teljes összeget;

Indokolás

A fogyasztói hitelekről szóló irányelv 4. cikke (2) bekezdésének f) pontjához való hozzáigazítás.

Módosítás  28

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i) adott esetben egy figyelmeztetést arról a kockázatról, hogy a hitelmegállapodáshoz kapcsolódó kötelezettségek figyelmen kívül hagyása esetén az ingatlan elveszíthető, ha a hitel fedezete lakóingatlan-fedezetű jelzálog vagy a tagállamokban a lakóingatlanokra általánosan alkalmazott más hasonló biztosíték vagy a lakóingatlanokhoz kapcsolódó valamely jog.

törölve

Indokolás

Magától értetődő dolgoknak nem kell a reklámokba foglalandó szabványos tájékoztatás részét képezniük, annál is inkább, mert a reklámokban a hely és az idő a mindenkori adathordozótól függően korlátozva van.

Módosítás  29

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A 26. cikknek megfelelően és a 27. és 28. cikkben meghatározott feltételek mellett a Bizottság felhatalmazást kap a reklámba foglalandó szabványos tájékoztatási elemek jegyzékének további részletezésére.

törölve

A Bizottság mindenekelőtt az ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása során szükség esetén módosítja az e cikk (2) bekezdésének a)–i) pontjában meghatározott szabványos tájékoztatási elemek jegyzékét.

 

Indokolás

Nem az EUMSZ 290. cikkének (1) bekezdése szerinti nem alapvető rendelkezések kiegészítéséről vagy módosításáról van szó. Ezért a Bizottságot nem lehet felruházni felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásának jogával.

Módosítás  30

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Szerződéskötést megelőző tájékoztatás

Általános és szerződéskötést megelőző tájékoztatás

Indokolás

Nyelvi pontosítás: a 9. cikk nem csak a szerződéskötést megelőző tájékoztatást szabályozza.

Módosítás  31

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) a hitel fogyasztó által viselt teljes költségét és a teljeshiteldíj-mutatót szemléltető példa;

g) a hitel fogyasztó által viselt teljes költségét és a teljeshiteldíj-mutatót szemléltető reprezentatív példa; ha a fogyasztó tájékoztatta a hitelezőt az általa előnyben részesített hitel egy vagy több alkotóeleméről – például a hitelmegállapodás időtartamáról és a teljes hitelösszegről – a hitelezőnek ezeket az alkotóelemeket figyelembe kell vennie;

Indokolás

Pontosítás a 8. cikk (2) bekezdésével összhangban.

Módosítás  32

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy ha a fogyasztónak a hitelezőre nézve kötelező erejű ajánlatot tesznek, azt kísérje európai szabványosított információs adatlap. Ilyen körülmények között a tagállamok biztosítják, hogy a szerződés megkötési módjától függetlenül a hitelmegállapodást ne lehessen megkötni addig, amíg a fogyasztónak volt elegendő ideje összehasonlítani az ajánlatokat, értékelni azok hatását és tájékozott döntést hozni valamely ajánlat elfogadásáról.

A tagállamok biztosítják, hogy ha a fogyasztónak a hitelezőre nézve kötelező erejű ajánlatot tesznek, azt kísérje európai szabványosított információs adatlap. Ilyen körülmények között a tagállamok biztosítják, hogy a szerződés megkötési módjától függetlenül a fogyasztónak legyen elegendő ideje összehasonlítani az ajánlatokat, értékelni azok hatását és tájékozott döntést hozni valamely ajánlat elfogadásáról. Amennyiben a fogyasztót a hitelmegállapodás vonatkozásában elállási jog illeti meg, ez az elegendő idő már ezáltal biztosítva van a fogyasztó számára.

Indokolás

Nem egyértelmű, hogy mit jelent az, hogy „a hitelmegállapodást ne lehessen megkötni”. Amennyiben a hitelmegállapodás érvényességéről vagy semmisségéről lenne szó, amelyet egyébként a (7) preambulumbekezdés értelmében a tagállamok szabályoznak, annak jelentős jogbizonytalanság lenne a következménye. Semmi esetre sem lenne szabad további gondolkodási időt biztosítani a fogyasztók részére, akiket már egyébként is elállási jog illet meg.

Módosítás  33

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – 4 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Olyan hitelmegállapodás esetében, ahol a fogyasztó általi fizetések nem vezetnek a teljes hitelösszeg azonnali, ennek megfelelő törlesztéséhez, hanem azokat tőkeképzésre használják a hitelmegállapodásban vagy egy járulékos megállapodásban megállapított időszakokban és feltételek szerint, a hitelező további, szerződéskötést megelőző információkat bocsát rendelkezésre, amelyekből kiderül, hogy az ilyen hitelmegállapodások nem írnak elő a hitelmegállapodás szerinti teljes összeg lehívására visszafizetési garanciát, kivéve, ha ilyen garanciát nyújtanak.

Indokolás

A fogyasztói hitelekről szóló irányelv 5. cikke (5) bekezdésének megfelelően. Kifejezetten a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások esetén rendkívül fontos egy ilyen rendelkezés a fogyasztók védelme érdekében.

Módosítás  34

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A 26. cikknek megfelelően és a 27. és 28. cikkben meghatározott feltételek mellett a Bizottság felhatalmazást kap az e cikk (1) bekezdésében meghatározott általános tájékoztatási elemek, és a II. mellékletben meghatározott európai szabványosított információs adatlap tartalmának és formátumának módosítására.

törölve

Ezek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok szükség esetén:

 

a) módosítják az e cikk (1) bekezdésében meghatározott általános tájékoztatási elemek jegyzékét;

 

b) törölnek a II. mellékletben meghatározott valamely tájékoztatási elemet;

 

c) kiegészítik a II. mellékletben meghatározott tájékoztatásielem-jegyzéket;

 

d) módosítják a II. mellékletben meghatározott európai szabványosított információs adatlap tartalmának megjelenítését;

 

e) részletes útmutatást adnak a II. mellékletben meghatározott európai szabványosított információs adatlap kitöltéséhez.

 

Indokolás

Nem az EUMSZ 290. cikkének (1) bekezdése szerinti nem alapvető rendelkezések kiegészítéséről vagy módosításáról van szó. Ezért a Bizottságot nem lehet felruházni felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásának jogával.

Módosítás  35

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy adott esetben a fogyasztó által a hitelközvetítőnek fizetendő díjról a hitelközvetítőnek tájékoztatnia kell a hitelezőt, a teljeshiteldíj-mutató kalkulálása érdekében.

Indokolás

A fogyasztói hitelekről szóló irányelv 21. cikke c) pontjának megfelelően.

Módosítás  36

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A nem szerződéses hitelközvetítők a fogyasztó kérésére tájékoztatást adnak a fogyasztónak kínált hitelmegállapodásokat nyújtó különböző hitelezők által fizetendő jutalékok szintjében mutatkozó eltérésekről. A fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy jogában áll ilyen információt kérni.

(2) A nem szerződéses hitelközvetítők tájékoztatják a fogyasztót a fogyasztónak kínált hitelmegállapodásokat nyújtó különböző hitelezők által fizetendő jutalékok szintjében mutatkozó eltérésekről.

Módosítás  37

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A 26. cikknek megfelelően és a 27. és 28. cikkben meghatározott feltételek mellett a Bizottság felhatalmazást kap az e cikk (1) bekezdésében meghatározott, a fogyasztónak a hitelközvetítőkről nyújtandó tájékoztatási elemek jegyzékének frissítésére.

törölve

A Bizottság mindenekelőtt az ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása során szükség esetén módosítja az e cikk (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatási elemek jegyzékét.

 

Indokolás

Nem az EUMSZ 290. cikkének (1) bekezdése szerinti nem alapvető rendelkezések kiegészítéséről vagy módosításáról van szó. Ezért a Bizottságot nem lehet felruházni felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásának jogával.

Módosítás  38

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az e cikk (1) bekezdése egységes alkalmazási feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap, hogy szükség esetén meghatározza az e cikk (1) bekezdésében rögzített tájékoztatási elemek szabványosított formátumát és a megjelenítését.

törölve

Indokolás

Nem az EUMSZ 290. cikkének (1) bekezdése szerinti nem alapvető rendelkezések kiegészítéséről vagy módosításáról van szó. Ezért a Bizottságot nem lehet felruházni felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásának jogával.

Módosítás  39

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a hitelezők és adott esetben a hitelközvetítők megfelelő magyarázattal szolgáljanak a fogyasztónak a javasolt hitelmegállapodás(ok)ról és az esetleges járulékos szolgáltatás(ok)ról annak érdekében, hogy a fogyasztó olyan helyzetbe kerüljön, amelyben képes értékelni, hogy a javasolt hitelmegállapodások megfelelőek-e igényei és pénzügyi helyzete szempontjából. A megfelelő magyarázat személyre szabott tájékoztatást tartalmaz a kínált hitelek jellemzőiről, ugyanakkor nem fogalmaz meg ajánlást. A hitelezők és adott esetben a hitelközvetítők minden szükséges eszközzel pontosan felmérik a fogyasztó hitellel kapcsolatos ismereteit és tapasztalatát, hogy a hitelező vagy hitelközvetítő meghatározhassa a fogyasztónak nyújtandó magyarázatok szintjét, és ennek megfelelően módosíthassa a magyarázatokat.

A tagállamok biztosítják, hogy a hitelezők és adott esetben a hitelközvetítők megfelelő magyarázattal szolgáljanak a fogyasztónak a javasolt hitelmegállapodás(ok)hoz és az esetleges járulékos szolgáltatásokhoz annak érdekében, hogy a fogyasztó értékelhesse, hogy a javasolt hitelmegállapodás megfelelő-e igényei és pénzügyi helyzete szempontjából, adott esetben a 9. cikk (2) bekezdésével összhangban a szerződéskötést megelőzően nyújtandó információknak, a javasolt termékek fő jellemzőinek, valamint e jellemzők fogyasztóra gyakorolt konkrét hatásainak –– többek között a fogyasztó nemfizetése következményeinek –– magyarázatával.

Indokolás

A fogyasztói hitelekről szóló irányelv 5. cikke (6) bekezdésének megfelelően. Egyébként nem szabályozható jogszabályban az, hogy a hitelező, illetve a hitelközvetítő hogyan tudja megítélni, hogy a fogyasztó részére magyarázatot kell-e még nyújtani.

Módosítás  40

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok kiigazításokat végezhetnek az ilyen segítségnyújtás módját és mértékét, valamint a segítségnyújtó személyét illetően a hitelmegállapodási ajánlat adott körülményeinek, az ajánlat címzettjének, valamint az ajánlott hitel típusának megfelelően.

Indokolás

A fogyasztói hitelekről szóló irányelv 5. cikkének (6) bekezdéséhez való hozzáigazítás.

Módosítás  41

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a hitel megszerzéséhez kötelező számlát nyitni, az ilyen számla fenntartásának költségeit, a számlával kapcsolatos fizetési ügyletek és lehívások céljára egyaránt szolgáló fizetési eszköz használatának költségeit, és a fizetési ügyletekkel kapcsolatos egyéb költségeket bele kell számítani a hitel fogyasztó által viselt teljes költségébe, kivéve, ha költségeket a hitelmegállapodásban vagy a fogyasztóval kötött egyéb megállapodásban egyértelműen és elkülönítve feltüntették.

A fizetési ügyleteket és lehívásokat egyaránt rögzítő számlafenntartási költségeket, a fizetési ügyletek és lehívások céljára egyaránt szolgáló fizetési eszköz használatának költségeit, és a fizetési ügyletekkel kapcsolatos egyéb költségeket bele kell számítani a hitel fogyasztó által viselt teljes költségébe, kivéve, ha a számlanyitás opcionális és a számlával kapcsolatos költségeket a hitelmegállapodásban vagy a fogyasztóval kötött egyéb megállapodásban egyértelműen és külön feltüntették.

Indokolás

A fogyasztói hitelekről szóló irányelv 19. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően.

Módosítás  42

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A 26. cikknek megfelelően és a 27. és 28. cikkben meghatározott feltételek mellett a Bizottság felhatalmazást kap a teljeshiteldíj-mutató kiszámításához használt, az I. mellékletben meghatározott képlet és feltevések módosítására.

(5) A Bizottság felhatalmazást kap a 26. cikknek megfelelően a teljeshiteldíj-mutató kiszámításához használt, az I. mellékletben meghatározott képlet és feltevések módosítása vonatkozásában felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására.

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról szóló közös megállapodás szerinti kiigazítás.

Módosítás  43

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a hitelező a hitelmegállapodás megkötése előtt többek között a fogyasztó jövedelmére, megtakarításaira, adósságaira és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalásaira vonatkozó kritériumok alapján elvégzi a fogyasztó hitelképességének alapos vizsgálatát. A vizsgálatot a hitelező vagy adott esetben a hitelközvetítő által a fogyasztótól és releváns belső vagy külső forrásokból megszerzett szükséges információk alapján kell elvégezni, és annak meg kell felelnie a 95/46/EK irányelv 6. cikkében meghatározott, a szükségességre és arányosságra vonatkozó követelményeknek. A tagállamok biztosítják, hogy a hitelezők megfelelő eljárásokat alakítsanak ki a fogyasztó hitelképességének vizsgálatára. Ezeket az eljárásokat rendszeres időközönként felül kell vizsgálni és az eljárásokról naprakész adatokat kell fenntartani.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a hitelező a hitelmegállapodás megkötése előtt többek között a fogyasztó jövedelmére, vagyonára, adósságaira és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalásaira vonatkozó kritériumok alapján elvégzi a fogyasztó hitelképességének alapos vizsgálatát. A vizsgálatot a hitelező vagy adott esetben a hitelközvetítő által a fogyasztótól és releváns belső vagy adott esetben külső forrásokból megszerzett szükséges információk alapján kell elvégezni, és annak meg kell felelnie a 95/46/EK irányelv 6. cikkében meghatározott, a szükségességre és arányosságra vonatkozó követelményeknek.

Indokolás

A „megtakarítások” túl szűk értelmű, ezért a „vagyon” kifejezéssel kell felváltani. Továbbá nem egyértelmű, hogy mit jelent a „megfelelő eljárások [...] a fogyasztó hitelképességének vizsgálatára”. Éppen ez azonban nem különbözhet túlzott mértékben a tagállamok között. Amennyiben a tagállamok előírják a megfelelő eljárásokat, amelyek aztán a tapasztalatok szerint különbözni fognak, az inkább alá fogja ásni a jogszabály célját.

Módosítás  44

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) Ha a fogyasztó hitelképességének vizsgálata alapján negatívak a kilátások arra nézve, hogy képes lesz a hitelt a hitelmegállapodás időtartama alatt visszafizetni, a hitelező visszautasítja a hitelnyújtást.

a) Ha a fogyasztó hitelképességének vizsgálata alapján negatívak a kilátások arra nézve, hogy képes lesz eleget tenni a tartozásból eredő jövőbeli kötelezettségeinek, a hitelező visszautasítja a hitelnyújtást.

Indokolás

A javasolt meghatározás túl korlátozó. Éppen a lakóingatlanhoz kapcsolódó hiteleknél nem lehet mindig kiindulni abból, hogy a fogyasztó a hitelt a hitelmegállapodás futamideje alatt vissza tudja fizetni. A megfogalmazás felhasználja a „hitelképesség” 3. cikk o) pontjában szereplő meghatározását.

Módosítás  45

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) A hiteligénylés visszautasítása esetén a hitelező azonnal és díjmentesen tájékoztatja a fogyasztót a visszautasítás okairól.

b) A hitelnyújtás azon okból történő megtagadása esetén, hogy a hitelképességi vizsgálatnál negatívak a kilátások arra nézve, hogy a fogyasztó képes lesz eleget tenni a tartozásból eredő jövőbeli kötelezettségeinek, a hitelező azonnal és díjmentesen tájékoztatja a fogyasztót ennek okairól.

Indokolás

Az előírás túl széles körű: csak azokra az esetekre kellene vonatkoznia, amelyekben a hitelképességi vizsgálat negatív eredményt hozott.

Módosítás  46

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A fogyasztó hitelképességének vizsgálatán túlmenően a tagállamok biztosítják, hogy a hitelezők és hitelközvetítők megszerezzék a fogyasztó személyes és pénzügyi helyzetével, preferenciáival és céljaival kapcsolatos szükséges információkat, és kellően nagy számú hitelmegállapodást vegyenek figyelembe termékválasztékukból annak érdekében, hogy azonosítsák azon termékeket, amelyek a fogyasztó igényeit, pénzügyi helyzetét és személyes körülményeit tekintve nem alkalmatlanok számára. Ezeket a megfontolásokat az adott időpillanatban naprakész információkra, valamint a fogyasztónak a javasolt hitelmegállapodás időtartama alatti helyzetét érintő ésszerű feltételezésekre kell alapozni.

törölve

Indokolás

Ez az előírás nem szerepel a fogyasztói hitelekről szóló irányelvben. Mind a fogyasztókat, mind a hitelezőket és a hitelközvetítőket jelentősen hátrányosan érinti. Különösen a fogyasztót nem lehet kötelezni arra, hogy részleteket közöljön személyes helyzetével kapcsolatosan, amennyiben ez nem szükséges hitelképessége megítéléséhez. Ezért ezt az előírást törölni kell.

Módosítás  47

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A 26. cikknek megfelelően és a 27. és 28. cikkben meghatározott feltételek mellett a Bizottság felhatalmazást kap az e cikk (1) bekezdésében meghatározott hitelképességi vizsgálat elvégzése során, valamint az annak biztosítása során figyelembe veendő kritériumok meghatározására és módosítására, hogy az e cikk (4) bekezdésében meghatározottak szerint a hiteltermékek ne legyenek alkalmatlanok a fogyasztó számára.

törölve

Indokolás

Nem az EUMSZ 290. cikkének (1) bekezdése szerinti nem alapvető rendelkezések kiegészítéséről vagy módosításáról van szó. Ezért a Bizottságot nem lehet felruházni felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásának jogával.

Módosítás  48

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a fogyasztók a hitelkérelmezési folyamat során a hitelezők és adott esetben a hitelközvetítők számára hiánytalan és helyes tájékoztatást nyújtsanak pénzügyi helyzetükről és személyes körülményeikről. Ezt a tájékoztatást szükség esetén függetlenül ellenőrizhető forrásokból származó, írásos bizonyítékkal kell alátámasztani.

törölve

Indokolás

Az előírás nem egyértelmű: a fogyasztót nem lehet arra kötelezni, hogy olyan tájékoztatást adjon, amely a hitelképességi vizsgálathoz nem szükséges. A fogyasztó az általános alapelvek értelmében már köteles hiánytalan és pontos tájékoztatást nyújtani.

Módosítás  49

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A fogyasztók hitelképességének értékelése, valamint annak megfigyelése céljából, hogy a fogyasztó a hitelmegállapodás futamideje során teljesíti-e hitelkötelezettségeit, minden tagállam megkülönböztetésmentes hozzáférést biztosít minden hitelező számára az adott tagállamban használt adatbázisokhoz. Az ilyen adatbázisokhoz tartoznak a magán hitelirodák vagy hitelinformációs ügynökségek által működtetett adatbázisok, valamint a nyilvános hiteljegyzékek.

(1) A fogyasztók hitelképességének értékelése céljából minden tagállam megkülönböztetésmentes hozzáférést biztosít minden hitelező számára az adott tagállamban használt adatbázisokhoz, hogy továbbra is értékelni tudják a hitelképességet abban az esetben, amikor a fogyasztó első alkalommal megszegi a törlesztőrészletek fizetésével kapcsolatos kötelezettségét. Az ilyen adatbázisokhoz tartoznak a magán hitelirodák vagy hitelinformációs ügynökségek által működtetett adatbázisok, valamint a nyilvános hiteljegyzékek.

Indokolás

Amennyiben a fogyasztó teljesíti szerződéses kötelezettségeit, nincs szükség a hitelképesség állandó felülvizsgálatára, illetve ellenőrzésére – az adatok indokolatlan lekérdezése szükségtelen.

Módosítás  50

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A 26. cikknek megfelelően és a 27. és 28. cikkben meghatározott feltételek mellett a Bizottság felhatalmazást kap az e cikk (1) bekezdésében említett adatbázisokra alkalmazandó egységes hitel-nyilvántartási kritériumok és adatfeldolgozási feltételek meghatározására.

törölve

Az ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusok mindenekelőtt meghatározzák az ilyen adatbázisokra alkalmazandó nyilvántartásba-vételi küszöböket, és rendelkeznek az ilyen adatbázisok által használt kulcsfogalmak egyeztetett fogalommeghatározásairól.