SPRÁVA k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o úverových zmluvách týkajúcich sa obytných nehnuteľností

11.10.2012 - (COM(2011)0142 – C7‑0085/2011 – 2011/0062(COD)) - ***I

Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajca: Antolín Sánchez Presedo
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*):
Kurt Lechner, Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
(*) Postup pridružených výborov – článok 50 rokovacieho poriadku


Postup : 2011/0062(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0202/2012

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o úverových zmluvách týkajúcich sa obytných nehnuteľností

(COM(2011)0142 – C7‑0085/2011 – 2011/0062(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0142),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu (C7‑0085/2011),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 14. júla 2011[1],

–   zo zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 18. augusta 2011,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre právne veci(A7-0202/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Finančná kríza ukázala, že nezodpovedné správanie účastníkov trhu môže podkopať základy finančného systému, čo vedie k nedostatku dôvery medzi všetkými stranami, najmä spotrebiteľmi, a potenciálne môže mať závažné sociálne a ekonomické dôsledky. Mnohí spotrebitelia stratili dôveru vo finančný sektor a pre dlžníkov boli pôžičky stále viac neúnosné, vzrástol počet prípadov nesplácania úverov a zhabania majetku. So zreteľom na problémy, ktoré sa prejavili v čase finančnej krízy, a v rámci úsilia o zabezpečenie efektívneho a konkurencieschopného vnútorného trhu Komisia navrhla opatrenia týkajúce sa úverových zmlúv týkajúcich sa obytných nehnuteľností vrátane spoľahlivého rámca pre sprostredkovanie úverov, a to v rámci zabezpečenia zodpovedných a spoľahlivých budúcich trhov a obnovenia dôvery spotrebiteľov.

(3) Finančná kríza ukázala, že nezodpovedné správanie účastníkov trhu môže podkopať základy finančného systému, čo vedie k nedostatku dôvery medzi všetkými stranami, najmä spotrebiteľmi, a potenciálne môže mať závažné sociálne a ekonomické dôsledky. Mnohí spotrebitelia stratili dôveru vo finančný sektor a pre dlžníkov boli pôžičky stále viac neúnosné, vzrástol počet prípadov nesplácania úverov a zhabania majetku. Výsledkom je, že skupina G20 poverila Radu pre finančnú stabilitu, aby stanovila zásady pre riadne štandardy upisovania v súvislosti s nehnuteľnosťami určenými na bývanie. Hoci niektoré z najzávažnejších problémov krízy vznikli mimo Únie, spotrebitelia v Únii sú značne zadlžení, pričom veľká časť tohto dlhu je sústredená v úveroch súvisiacich s nehnuteľnosťami určenými na bývanie. Je preto vhodné zaručiť, aby bol regulačný rámec Únie v tejto oblasti pevný, v súlade s medzinárodnými zásadami a aby primerane využíval rad dostupných nástrojov vrátane pomerov výšky úveru k hodnote nehnuteľnosti a k výške príjmu, dlhu k príjmu a obdobných pomerov. Je to dôležité v súvislosti so snahou zabezpečiť účinný a konkurencieschopný vnútorný trh, ktorý zaručuje finančnú stabilitu, zodpovedné trhy a dôveru spotrebiteľov v súlade so záväzkom v oznámení Komisie s názvom Akt o jednotnom trhu: Dvanásť hybných síl podnecovania rastu a posilňovania dôvery1.

 

________________

 

1COM(2011)0206, 13.4.2011.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Identifikovalo sa mnoho problémov na hypotekárnych trhoch spojených s nezodpovedným poskytovaním a prijímaním úverov v predzmluvnom štádiu a potenciálny rozsah pre nezodpovedné správanie sprostredkovateľov úveru a neúverových inštitúcií. Niektoré problémy sa týkali pôžičiek denominovaných v cudzej mene, ktoré si spotrebitelia vzali v danej mene, aby využili ponúkanú zvýhodnenú úrokovú sadzbu, ale bez adekvátneho pochopenia kurzového rizika, ktoré s tým súvisí. Tieto problémy sú spôsobené trhovými a regulačnými zlyhaniami a takisto inými faktormi, ako je všeobecné hospodárske prostredie a nízka úroveň finančnej gramotnosti. Medzi iné problémy patria aj neefektívne, nekonzistentné alebo neexistujúce systémy registrácie a autorizácie sprostredkovateľov úveru a neúverové inštitúcie poskytujúce hypotekárne úvery na obytné nehnuteľnosti a dohľad nad nimi. Zistené problémy so sebou nesú potenciálne závažné makroekonomické efekty prelievania, môžu viesť k poškodzovaniu spotrebiteľov, pôsobiť ako ekonomické alebo právne prekážky cezhraničnej činnosti a vytvárať nerovné podmienky medzi jednotlivými subjektmi.

(4) Komisia Identifikovala sa mnoho problémov na hypotekárnych trhoch v rámci Únie spojených s nezodpovedným poskytovaním a prijímaním úverov a potenciálny rozsah pre nezodpovedné správanie účastníkov trhu vrátane sprostredkovateľov úveru a neúverových inštitúcií. Niektoré problémy sa týkali pôžičiek denominovaných v cudzej mene, ktoré si spotrebitelia vzali v danej mene, aby využili ponúkanú zvýhodnenú úrokovú sadzbu, ale bez adekvátnych informácií alebo pochopenia kurzového rizika, ktoré s tým súvisí. Tieto problémy sú spôsobené trhovými a regulačnými zlyhaniami a takisto inými faktormi, ako je všeobecné hospodárske prostredie a nízka úroveň finančnej gramotnosti. Medzi iné problémy patria aj neefektívne, nekonzistentné alebo neexistujúce systémy registrácie a autorizácie sprostredkovateľov úveru a neúverové inštitúcie poskytujúce hypotekárne úvery na nehnuteľnosti určené na bývanie a dohľad nad nimi. Zistené problémy so sebou nesú potenciálne závažné makroekonomické efekty prelievania, môžu viesť k poškodzovaniu spotrebiteľov, pôsobiť ako ekonomické alebo právne prekážky cezhraničnej činnosti a vytvárať nerovné podmienky medzi jednotlivými subjektmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Ak sa má uľahčiť vytvorenie riadne fungujúceho vnútorného trhu s vysokou úrovňou ochrany spotrebiteľov v oblasti úverových zmlúv týkajúcich sa obytných nehnuteľností, je potrebné, aby sa v niekoľkých oblastiach ustanovil harmonizovaný rámec Únie. Ďalej je potrebné zaviesť harmonizované normy s cieľom zabezpečiť, aby spotrebitelia, ktorí sa uchádzajú o úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností, boli schopní takto konať s vedomím, že inštitúcie, s ktorými prichádzajú do styku, k nim pristupujú profesionálnym a zodpovedným spôsobom.

(5) Ak sa má uľahčiť vytvorenie riadne fungujúceho vnútorného trhu s vysokou úrovňou ochrany spotrebiteľov v oblasti úverových zmlúv týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie, je potrebné, aby sa v niekoľkých oblastiach ustanovil primerane harmonizovaný rámec Únie s prihliadnutím na vnútroštátne a regionálne rozdiely na trhu s nehnuteľnosťami určenými na bývanie, a teda aj so súvisiacimi úverovými a podobnými službami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice

Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) Táto smernica by mala preto rozvíjať transparentnejší, účinnejší a konkurencieschopnejší vnútorný trh prostredníctvom súdržných, flexibilných a spravodlivých úverových zmlúv týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie, pričom súčasne by mala podporovať udržateľnosť poskytovania a prijímania úverov a finančné začleňovanie, a tým zabezpečovať vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Touto smernicou by sa mali zlepšiť podmienky pre vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu v oblasti finančných služieb vzájomným približovaním právnych predpisov jednotlivých členských štátov a zavedením noriem kvality na niektoré služby, najmä vzhľadom na distribúciu a poskytovanie úverov prostredníctvom veriteľov a sprostredkovateľov úveru. Zavedenie noriem kvality služieb pre poskytovanie úverov nevyhnutne zahŕňa zavedenie ustanovení týkajúcich sa autorizácie a požiadaviek prudenciálneho podnikania.

(6) Touto smernicou by sa mali zlepšiť podmienky pre vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu v oblasti finančných služieb vzájomným približovaním právnych predpisov jednotlivých členských štátov a zavedením noriem kvality na niektoré služby, najmä vzhľadom na distribúciu a poskytovanie úverov prostredníctvom veriteľov a sprostredkovateľov úveru a podporovanie osvedčených postupov. Zavedenie noriem kvality služieb pre poskytovanie úverov nevyhnutne zahŕňa zavedenie ustanovení týkajúcich sa autorizácie a požiadaviek obozretného podnikania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) V oblastiach, ktoré nie sú zahrnuté v tejto smernici, by mali mať slobodu zachovať alebo zavádzať vnútroštátne právne predpisy členské štáty. Členské štáty by mali mať možnosť zachovať alebo zaviesť vnútroštátne predpisy v oblastiach ako zmluvné právo týkajúce sa platnosti úverových zmlúv, ocenenie nehnuteľnosti, zápis do katastra nehnuteľností, zmluvné informácie, záležitosti po podpise zmluvy a zaobchádzanie s prípadmi nesplácania úverov.

(7) V oblastiach, ktoré nie sú zahrnuté v tejto smernici, by mali mať slobodu zachovať alebo zavádzať vnútroštátne právne predpisy členské štáty. Členské štáty by mali mať najmä možnosť zachovať alebo zaviesť vnútroštátne predpisy v oblastiach ako zmluvné právo týkajúce sa platnosti úverových zmlúv, vlastnícke právo, zápis do katastra nehnuteľností, zmluvné informácie a záležitosti po podpise zmluvy, ktoré na tomto mieste nie sú regulované.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Keďže spotrebitelia a podniky nie sú v rovnakej situácii, nepotrebujú ani rovnakú úroveň ochrany. Aj keď je dôležité zaručiť práva spotrebiteľov ustanoveniami, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť, je rozumné, aby sa podniky a organizácie mohli zmluvne dohodnúť inak. Táto smernica sa preto aplikuje len na úvery poskytované spotrebiteľom. Členské štáty by však mali mať možnosť rozšíriť rozsah pôsobnosti na fyzické alebo právnické osoby, ktoré nie sú spotrebitelia, najmä mikropodniky, ako sú vymedzené v odporúčaní Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o definícii mikropodnikov, malých a stredných podnikov.

(8) Keďže spotrebitelia a podniky nie sú v rovnakej situácii, nepotrebujú ani rovnakú úroveň ochrany. Aj keď je dôležité zaručiť práva spotrebiteľov ustanoveniami, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť, je rozumné, aby sa podniky a organizácie mohli zmluvne dohodnúť inak.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Táto smernica by sa nemala vzťahovať na určité úverové zmluvy, ktoré sa budú nakoniec splácať z výnosov z predaja nehnuteľností a ktorých hlavným cieľom je uľahčiť spotrebu, ako sú bezúčelový úver zabezpečený nehnuteľnosťou alebo iné obdobné špecializované produkty. Tieto úverové zmluvy, majú špecifické vlastnosti, ktoré sú mimo pôsobnosti tejto smernice. Napríklad posúdenie úverovej bonity dlžníka je irelevantné, pretože platby sa vykonávajú od veriteľa k dlžníkovi, nie naopak. Takáto transakcia by takisto okrem iného vyžadovala značne odlišné predzmluvné informácie. Okrem toho existujú ďalšie produkty, ako sú domáce reverzné úvery, ktoré majú porovnateľné funkcie ako reverzná hypotéka alebo celoživotná hypotéka, nezahŕňajú poskytovanie úverov a tak by zostali mimo oblasti pôsobnosti tejto smernice. Táto smernica by sa mala vzťahovať na tie zabezpečené úvery, ktorých hlavným cieľom je uľahčiť nákup nehnuteľného majetku, vrátane tých úverov, ktoré nevyžadujú splatenie základného imania, alebo tých, ktorých účelom je zabezpečiť dočasné financovanie medzi predajom jednej nehnuteľnosti a nákupom inej.

(10) Táto smernica by sa nemala vzťahovať na určité úverové zmluvy, v ktorých veriteľ poskytuje paušálnu sumu, pravidelné platby alebo iné formy vyplácania úveru výmenou za sumu odvodenú z predaja nehnuteľností určených na bývanie a ktorých hlavným cieľom je uľahčiť spotrebu, ako sú bezúčelový úver zabezpečený nehnuteľnosťou alebo iné obdobné špecializované produkty. Tieto úverové zmluvy, majú špecifické vlastnosti, ktoré sú mimo pôsobnosti tejto smernice. Napríklad posúdenie úverovej bonity dlžníka je irelevantné, pretože platby sa vykonávajú od veriteľa k dlžníkovi, nie naopak. Takáto transakcia by takisto okrem iného vyžadovala značne odlišné predzmluvné informácie. Okrem toho existujú ďalšie produkty, ako sú domáce reverzné úvery, ktoré majú porovnateľné funkcie ako reverzná hypotéka alebo celoživotná hypotéka, nezahŕňajú poskytovanie úverov a tak by zostali mimo oblasti pôsobnosti tejto smernice. Táto smernica by sa mala vzťahovať na tie zabezpečené úvery, ktorých hlavným cieľom je uľahčiť nákup nehnuteľného majetku, vrátane tých úverov, ktoré nevyžadujú splatenie základného imania, alebo tých, ktorých účelom je zabezpečiť dočasné financovanie medzi predajom jednej nehnuteľnosti a nákupom inej.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice

Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(10a) Je tiež vhodné umožniť členským štátom za určitých okolností vylúčiť niektoré iné úverové zmluvy, ako napríklad tie, ktoré sa udeľujú obmedzenej skupine verejnosti za zvýhodnených podmienok alebo ktoré sú poskytované úverovými združeniami, s cieľom zaručiť primeranú rovnováhu medzi potrebami finančnej stability a jednotného trhu na jednej strane a finančným začlenením a prístupom k úveru na strane druhej.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Z dôvodov právnej istoty by mal byť rámec Únie v oblasti úverových zmlúv týkajúcich sa obytných nehnuteľností v súlade s ostatnými aktmi Únie dopĺňať ich, najmä v oblasti ochrany spotrebiteľa a dohľadu nad prudenciálnym podnikaním. Základné definície pojmov, ako sú „spotrebiteľ“, „veriteľ“, „sprostredkovateľ úveru“, „zmluva o úvere“ a „trvalý nosič“, rovnako ako kľúčové pojmy používané v štandardných informáciách na označenie finančných charakteristík úveru, ako celkové náklady spotrebiteľa spojené s úverom, celková čiastka, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, ročná percentuálna miera nákladov a úroková sadzba úveru, by mali byť v súlade s definíciami v smernici 2008/48/ES tak, aby sa rovnakou terminológiou označoval rovnaký typ skutočností bez ohľadu na to, či je úver spotrebiteľský úver alebo úver týkajúci sa obytných nehnuteľností. Členské štáty by preto mali pri vykonávaní tejto smernice zabezpečiť, aby bol súlad pri jej uplatňovaní a výklade.

(11) Z dôvodov právnej istoty by mal byť rámec Únie v oblasti úverových zmlúv týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie v súlade s ostatnými aktmi Únie dopĺňať ich, najmä v oblasti ochrany spotrebiteľa a dohľadu nad obozretným podnikaním. Určité základné vymedzenia by mali byť v súlade s definíciami v smernici 2008/48/ES tak, aby sa rovnakou terminológiou označoval rovnaký typ skutočností bez ohľadu na to, či je úver spotrebiteľský úver alebo úver týkajúci sa nehnuteľností určených na bývanie. Členské štáty by preto mali pri transpozícii tejto smernice zabezpečiť primeraný súlad pri jej uplatňovaní a výklade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh smernice

Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

11a. Vymedzenie „sprostredkovateľa úveru“ by nemalo zahŕňať len jednoduché odkázanie spotrebiteľa na sprostredkovateľa úveru alebo veriteľa, ak osoba inak nevykonáva činnosti vymenované vo vymedzení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) S cieľom zabezpečiť spotrebiteľom jednotný rámec v oblasti úverov, ako aj na minimalizáciu administratívnej záťaže pre veriteľov a sprostredkovateľov úveru, jadro rámca tejto smernice by sa malo riadiť štruktúrou smernice 2008/48/ES, najmä predstavami, že spotrebiteľovi by sa mali poskytnúť informácie obsiahnuté v reklame na úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností prostredníctvom reprezentatívneho príkladu, že by sa mu mali dodať podrobné predzmluvné informácie prostredníctvom štandardizovaného informačného formulára, že by mal pred uzatvorením úverovej zmluvy dostať primerané vysvetlenia a že veritelia by mali posúdiť úverovú bonitu spotrebiteľa pred poskytnutím úveru. Podobne by mal byť veriteľom zabezpečený nediskriminačný prístup do príslušných úverových databáz, aby sa dosiahlo rovnakých podmienok s ustanoveniami, ako sú zaručené smernicou 2008/48/ES. Rovnako ako v smernici 2008/48/ES by sa aj v tejto smernici mala zabezpečiť zodpovedajúca autorizácia, registrácia všetkých veriteľov poskytujúcich úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností a dohľad nad nimi, a mali by sa zaviesť požiadavky na zriadenie a prístup k mimosúdnemu riešeniu sporov.

(12) S cieľom zabezpečiť spotrebiteľom jednotný rámec v oblasti úverov, ako aj na minimalizáciu administratívnej záťaže pre veriteľov a sprostredkovateľov úveru, jadro rámca tejto smernice by sa malo čo najviac riadiť štruktúrou smernice 2008/48/ES, najmä predstavami, že spotrebiteľovi by sa mali poskytnúť informácie obsiahnuté v reklame na úverové zmluvy týkajúce sa nehnuteľností určených na bývanie prostredníctvom reprezentatívneho príkladu, že by sa mu mali dodať podrobné predzmluvné informácie prostredníctvom štandardizovaného informačného formulára, že by mal pred uzatvorením úverovej zmluvy dostať primerané vysvetlenia, že základ pre výpočet nákladov spojených s úverom by mal byť harmonizovaný a nemal by zahŕňať notárske poplatky a že veritelia by mali posúdiť úverovú bonitu spotrebiteľa pred poskytnutím úveru. Podobne by mal byť veriteľom zabezpečený nediskriminačný prístup do príslušných úverových databáz, aby sa dosiahlo rovnakých podmienok s ustanoveniami, ako sú zaručené smernicou 2008/48/ES. Rovnako ako v smernici 2008/48/ES by sa aj v tejto smernici mala zabezpečiť zodpovedajúca autorizácia, registrácia všetkých veriteľov poskytujúcich úverové zmluvy týkajúce sa nehnuteľností určených na bývanie a dohľad nad nimi, a mali by sa zaviesť požiadavky na zriadenie a prístup k mimosúdnemu riešeniu sporov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Táto smernica by mala doplniť smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/65/ES z 23. septembra 2002 o poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom na diaľku a o zmene a doplnení smernice Rady 90/619/EHS a smerníc 97/7/ES a 98/27/ES, v ktorých sa vyžaduje, aby bol spotrebiteľ informovaný o existencii alebo neexistencii práva na odstúpenie od zmluvy, a ktorou sa predpokladá právo na odstúpenie od zmluvy. Aj keď sa však v smernici 2002/65/ES predpokladá možnosť, že dodávateľ komunikuje predzmluvné informácie po uzavretí zmluvy, toto ustanovenie je nevhodné pre úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností vzhľadom na významný finančný záväzok pre spotrebiteľa. Okrem toho, ako je uvedené v smernici 85/577/EHS z 20. decembra 1985 na ochranu spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných mimo prevádzkových priestorov (smernica o podomovom predaji), spotrebitelia by mali mať právo odstúpiť od úverových zmlúv týkajúcich sa obytných nehnuteľností uzatvorených mimo priestorov a mali by byť informovaní o existencii tohto práva.

(13) Táto smernica by mala doplniť smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/65/ES z 23. septembra 2002 o poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom na diaľku a o zmene a doplnení smernice Rady 90/619/EHS a smerníc 97/7/ES a 98/27/ES, v ktorých sa vyžaduje, aby bol pri predaj na diaľku spotrebiteľ informovaný o existencii alebo neexistencii práva na odstúpenie od zmluvy, a ktorou sa predpokladá právo na odstúpenie od zmluvy. Aj keď sa však v smernici 2002/65/ES predpokladá možnosť, že dodávateľ komunikuje predzmluvné informácie po uzavretí zmluvy, toto ustanovenie je nevhodné pre úverové zmluvy týkajúce sa nehnuteľností určených na bývanie vzhľadom na významný finančný záväzok pre spotrebiteľa. Okrem toho, na rámec práv vyplývajúcich z tejto smernice, ako je uvedené v smernici 85/577/EHS z 20. decembra 1985 na ochranu spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných mimo prevádzkových priestorov (smernica o podomovom predaji), spotrebitelia by mali mať právo odstúpiť od úverových zmlúv týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie uzatvorených mimo priestorov a mali by byť informovaní o existencii tohto práva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Súčasne je potrebné vziať do úvahy špecifiká úverových zmlúv týkajúcich sa obytných nehnuteľností, ktorými sa odôvodňuje odlišný prístup. Vzhľadom na povahu a možné dôsledky úverovej zmluvy týkajúcej sa obytných nehnuteľností pre spotrebiteľov by mali reklamné materiály a individuálne predzmluvné informácie zahŕňať osobitné varovania pred rizikami, napríklad o povahe a dôsledkoch vypustenia záruky. Nasledujúc už existujúci dobrovoľný prístup sektoru k úverom na bývanie by mali byť popri individuálnych predzmluvných informáciách aj všeobecné predzmluvné informácie vždy prístupné. Okrem toho je odlišný prístup oprávnený, ak sa berie do úvahy poučenie z finančnej krízy, aby sa zabezpečilo, že poskytovanie úverov sa uskutočňuje náležitým spôsobom. V tejto súvislosti by sa mali posilniť ustanovenia o posudzovaní úverovej bonity v porovnaní so spotrebiteľskými úvermi, sprostredkovatelia úveru by mali poskytovať presnejšie informácie o svojom postavení a vzťahoch s veriteľmi, aby sa odhalil potenciálny konflikt záujmov, a všetky subjekty zúčastňujúce sa na vzniku zmlúv o úveroch týkajúcich sa obytných nehnuteľností by mali byť zodpovedajúcim spôsobom autorizované, registrované a pod dohľadom.

(14) Súčasne je potrebné vziať do úvahy špecifiká úverových zmlúv týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie, ktorými sa odôvodňuje odlišný prístup. Vzhľadom na povahu a možné dôsledky úverovej zmluvy týkajúcej sa nehnuteľností určených na bývanie pre spotrebiteľov by mali reklamné materiály a individuálne predzmluvné informácie zahŕňať primerané osobitné varovania pred rizikami, napríklad o povahe a dôsledkoch vypustenia záruky. Nasledujúc už existujúci dobrovoľný prístup sektoru k úverom na bývanie by mali byť popri individuálnych predzmluvných informáciách aj všeobecné predzmluvné informácie vždy prístupné. Okrem toho je odlišný prístup oprávnený, ak sa berie do úvahy poučenie z finančnej krízy, aby sa zabezpečilo, že poskytovanie úverov sa uskutočňuje náležitým spôsobom. V tejto súvislosti by sa mali posilniť ustanovenia o posudzovaní úverovej bonity v porovnaní so spotrebiteľskými úvermi, sprostredkovatelia úveru by mali poskytovať presnejšie informácie o svojom postavení a vzťahoch s veriteľmi, aby sa odhalil potenciálny konflikt záujmov, a všetky subjekty zúčastňujúce sa na vzniku zmlúv o úveroch týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie by mali byť zodpovedajúcim spôsobom autorizované, registrované a pod dohľadom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh smernice

Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(14a) Zároveň je potrebné upraviť predpismi niektoré ďalšie oblasti tak, aby odrážali osobitnú povahu úverov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie. Vzhľadom na význam transakcie je potrebné zabezpečiť, aby spotrebitelia mali dostatočný čas na zváženie skôr, než sa zaviažu vziať si úver. Je tiež dôležité predchádzať postupom, ktoré môžu navádzať spotrebiteľov na uzavretie úverovej zmluvy, ktorá nie je v ich najlepšom záujme, ako napríklad viazanie na iné produkty, bez obmedzenia spájania produktov, ktoré môže byť v prospech spotrebiteľov. Je rovnako dôležité zabezpečiť, aby bola nehnuteľnosť určená na bývanie vhodne ocenená pred uzavretím úverovej zmluvy a, ak sa ocenenie týka reziduálnej povinnosti spotrebiteľa, pri nesplácaní úveru. Je tiež vhodné regulovať vybavovanie nedoplatkov a nesplácanie úveru. Členské štáty by mali mať možnosť zachovať alebo zaviesť požiadavky týkajúce sa postupu, ktorý sa má dodržať v súvislosti s nedoplatkami a zhabaním majetku alebo alternatívnych riešení, ktoré sa musia prijať pred začatím konania vo veci zhabania majetku v súvislosti s nehnuteľnosťou nachádzajúcou sa na ich území.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Sprostredkovatelia sú často zapojení do viacerých činností než len sprostredkovanie úverov, najmä sprostredkovanie poistenia alebo poskytovanie investičných služieb. V tejto smernici by sa mal takisto zaručiť určitý stupeň súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/92/ES zo 9. decembra 2002 o sprostredkovaní poistenia a so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS. Predovšetkým by mali byť požiadavky prudenciálneho podnikania pre sprostredkovateľov všeobecne v súlade so smernicou 2002/92/ES, aby sa tak zjednodušil proces, ktorým sa ustanovujú ako sprostredkovatelia úveru a na základe ktorého pôsobia cez hranice.

(15) Sprostredkovatelia sú často zapojení do viacerých činností než len sprostredkovanie úverov, najmä sprostredkovanie poistenia alebo poskytovanie investičných služieb. V tejto smernici by sa mal takisto zaručiť určitý stupeň súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/92/ES zo 9. decembra 2002 o sprostredkovaní poistenia a so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS. Predovšetkým by úverové inštitúcie sprostredkovatelia poistenia nemali požadovať osobitnú autorizáciu na prevádzkovanie činnosti sprostredkovania úveru, aby sa tak zjednodušil proces, ktorým sa ustanovujú ako sprostredkovatelia úveru a na základe ktorého pôsobia cez hranice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh smernice

Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(15a) V záujme zvýšenia schopnosti spotrebiteľov samostatne prijímať uvážené rozhodnutia týkajúce sa zodpovedného prijímania a riadenia úverov by mali členské štáty spolupracovať so zainteresovanými stranami, aby sa umožnilo a podporilo lepšie vzdelávanie spotrebiteľov v týchto oblastiach. Členské štáty by mali najmä zaistiť, aby bola dostupná pomoc pre zraniteľných a menej skúsených spotrebiteľov, napríklad pre osoby, ktoré sú nadobúdateľom po prvý raz.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Daný právny rámec by mal poskytnúť spotrebiteľom istotu, že veritelia a sprostredkovatelia úveru konajú v najlepšom záujme spotrebiteľa. Kľúčovým aspektom zaistenia tejto dôvery spotrebiteľov je požiadavka na zabezpečenie vysokého stupňa spravodlivosti, poctivosti a profesionality v rámci sektoru. Aj keď by sa v tejto smernici malo vyžadovať potvrdenie príslušných vedomostí a schopností na úrovni inštitúcie, členské štáty by mali mať možnosť zaviesť alebo zachovať tieto požiadavky vzťahujúce sa na jednotlivé fyzické osoby

(16) Daný právny rámec by mal poskytnúť spotrebiteľom istotu, že veritelia a sprostredkovatelia úveru konajú v záujme spotrebiteľa. Kľúčovým aspektom zaistenia tejto dôvery spotrebiteľov je požiadavka na zabezpečenie vysokého stupňa spravodlivosti, poctivosti a profesionality v rámci sektoru, primeraného riadenia konfliktu záujmov vrátane konfliktov záujmov, ktoré vznikajú v dôsledku odmeňovania, a na záväzné poskytnutie poradenstva v najlepšom záujme spotrebiteľa. Aj keď by sa v tejto smernici malo vyžadovať potvrdenie príslušných vedomostí a schopností na úrovni inštitúcie, členské štáty by mali mať možnosť zaviesť alebo zachovať tieto požiadavky vzťahujúce sa na jednotlivé fyzické osoby

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Veritelia a sprostredkovatelia úveru často používajú reklamu a mnohokrát v nej uvádzajú osobitné podmienky, aby prilákali spotrebiteľov na určitý produkt. Spotrebitelia by preto mali byť chránení proti nekalým alebo klamlivým reklamným postupom a mali by mať možnosť porovnávať jednotlivé ponuky. Na porovnávanie rôznych ponúk sú nevyhnutné osobitné ustanovenia o reklame na úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností a zoznam položiek, ktoré majú byť zahrnuté v reklame a marketingových materiáloch pre spotrebiteľov. Tieto predpisy berú do úvahy špecifiká úverových zmlúv týkajúcich sa obytných nehnuteľností, napríklad skutočnosť, že v prípade nesplácania splátok úveru je tu riziko, že spotrebiteľ stratí majetok. Členské štáty by mali mať možnosť zaviesť alebo zachovať vo svojom vnútroštátnom práve požiadavky na poskytovanie informácií v reklame, ktorá neobsahuje informácie o nákladoch spojených s úverom.

(17) Veritelia a sprostredkovatelia úveru často používajú reklamu a mnohokrát v nej uvádzajú osobitné podmienky, aby prilákali spotrebiteľov na určitý produkt. Spotrebitelia by preto mali byť chránení proti nekalým alebo klamlivým reklamným postupom a mali by mať možnosť porovnávať jednotlivé ponuky. Na porovnávanie rôznych ponúk sú nevyhnutné osobitné záverečné ustanovenia o reklame na úverové zmluvy týkajúce sa nehnuteľností určených na bývanie a hypotekárnych úverov a zoznam položiek, ktoré majú byť zahrnuté v reklame a marketingových materiáloch pre spotrebiteľov, ak sa v týchto materiáloch uvádzajú úroky a náklady. Okrem týchto špecifických záverečných ustanovení by mali mať členské štáty možnosť stanoviť informačné požiadavky vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch. Tieto predpisy berú do úvahy špecifiká úverových zmlúv týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Reklama má tendenciu sústrediť sa len na jeden alebo viacero produktov, zatiaľ čo spotrebitelia by mali byť schopní prijímať svoje rozhodnutia na základe dobrej znalosti celého radu ponúkaných úverových produktov. V tejto súvislosti pri výchove spotrebiteľa v oblasti širokej škály produktov a služieb dostupných od daného veriteľa alebo sprostredkovateľa úveru hrajú dôležitú úlohu všeobecné informácie a ich kľúčové prvky. Spotrebitelia by preto mali mať kedykoľvek prístup k všeobecným informáciám o úverových produktoch, ktoré sú im k dispozícii. Takisto by mali včas pred uzavretím úverovej zmluvy dostať individuálne informácie, aby ich mohli porovnať a popremýšľať o vlastnostiach úverových produktov.

Reklama má tendenciu sústrediť sa len na jeden alebo viacero produktov, zatiaľ čo spotrebitelia by mali byť schopní prijímať svoje rozhodnutia na základe dobrej znalosti celého radu ponúkaných úverových produktov. V tejto súvislosti pri výchove spotrebiteľa v oblasti širokej škály produktov a služieb dostupných od daného veriteľa alebo sprostredkovateľa úveru hrajú dôležitú úlohu všeobecné informácie a ich kľúčové prvky. Spotrebitelia by preto mali mať kedykoľvek prístup k všeobecným informáciám o úverových produktoch, ktoré sú im k dispozícii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh smernice

Odôvodnenie 18a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(18a) Spotrebitelia by mali včas pred uzavretím úverovej zmluvy dostať individuálne informácie, aby ich mohli porovnať a popremýšľať o vlastnostiach úverových produktov. V súlade s odporúčaním Komisie 2001/193/ES o predzmluvných informáciách, ktoré majú spotrebiteľom poskytovať veritelia ponúkajúci úvery na bývanie1, Komisia monitorovala európsky štandardizovaný informačný formulár, ktorý dlžníkovi poskytuje individuálne informácie o poskytovanom úvere. Dôkazy, ktoré Komisia získala, zdôraznili potrebu revidovať obsah a prezentáciu európskeho štandardizovaného informačného formulára, aby sa zabezpečilo, že je jasný, zrozumiteľný a obsahuje všetky informácie relevantné pre spotrebiteľa. Obsah a usporiadanie európskeho štandardizovaného informačného formulára by mali zahŕňať potrebné zlepšenia zistené počas testovania spotrebiteľov vo všetkých členských štátoch. Štruktúra formulára (najmä poradie položiek s jednotlivými informáciami) by sa mala revidovať, znenie by malo byť užívateľsky prístupnejšie, zatiaľ čo sekcie ako je „nominálny kurz“ a „ročná percentuálna miera nákladov“ by sa mali zlúčiť a mali by sa pridať nové sekcie, napríklad „riziká a varovania“.

 

_______________

 

1 Ú. v. ES L 69, 10.3.2001, s. 25.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh smernice

Odôvodnenie 18b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(18b) S cieľom umožniť spotrebiteľovi porovnať ponuku s inými ponukami, získať v prípade potreby poradenstvo z tretej strany, posúdiť jej dôsledky a urobiť informované rozhodnutie o tom, či ponuku prijme bez ohľadu na spôsob uzavretia zmluvy, je potrebné spotrebiteľom poskytnúť minimálnu lehotu na rozmyslenie. Ak spotrebitelia uzatvárajú úverovú zmluvu pred uplynutím lehoty na rozmyslenie, malo by sa zaručiť právo na odstúpenie od zmluvy. V záujme zohľadnenia špecifík transakcií s nehnuteľnosťami v členských štátoch a prípadného úzkeho prepojenia medzi úverovou zmluvou a súvisiacou transakciou s nehnuteľnosťou by však členské štáty mali byť schopné umožniť, aby právo na odstúpenie zaniklo, ak spotrebiteľ podnikne kroky, či už prostredníctvom notára alebo inak, ktorých výsledkom v rámci vnútroštátneho práva je prevod vlastníckych práv k nehnuteľnosti, ktorá súvisí s finančnými prostriedkami získanými podľa úverovej zmluvy alebo ktorá tieto prostriedky využíva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh smernice

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) V odporúčaní Komisie 2001/193/ES o predzmluvných informáciách, ktoré majú spotrebiteľom poskytovať veritelia, ktorí ponúkajú úvery na bývanie sa schválil dobrovoľný kódex, ktorý bol dohodnutý v roku 2001 medzi združeniami a zväzmi zastupujúcimi veriteľov a spotrebiteľov a ktorý obsahuje európsky štandardizovaný informačný formulár. V ňom sa dlžníkovi poskytujú individuálne informácie o poskytovanom úvere. Vo svojom odporúčaní sa Komisia zaviazala dohliadať na dodržiavanie kódexu a jeho efektívnosť a zvážiť predloženie záväzných právnych predpisov, ak sa nebudú plne rešpektovať podmienky odporúčania. Dôkazy, ktoré Komisia odvtedy získala, zdôraznili potrebu revidovať obsah a prezentáciu európskeho štandardizovaného informačného formulára, aby sa zabezpečilo, že je jasný, zrozumiteľný a obsahuje všetky informácie relevantné pre spotrebiteľa. Obsah a usporiadanie európskeho štandardizovaného informačného formulára by mali zahŕňať potrebné zlepšenia zistené počas testovania spotrebiteľov vo všetkých členských štátoch. Štruktúra formulára (najmä poradie položiek s jednotlivými informáciami) by sa mala revidovať, znenie by malo byť užívateľsky prístupnejšie, zatiaľ čo sekcie ako je „nominálny kurz“ a „ročná percentuálna miera nákladov“ by sa mali zlúčiť a mali by sa pridať nové sekcie, napríklad „externý orgán pre sťažnosti“ a „riziká a varovania“.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh smernice

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Spotrebiteľ môže potrebovať aj ďalšiu pomoc, aby sa mohol rozhodnúť, ktorá úverová zmluva zo škály ponúkaných produktov najlepšie vyhovuje jeho potrebám a zodpovedá jeho finančnej situácii. Veritelia, a ak je transakcia cez sprostredkovateľa úveru, aj sprostredkovatelia úveru, by im mali takúto pomoc poskytnúť, pokiaľ ide o úverové produkty, ktoré spotrebiteľom ponúkajú. Preto by sa spotrebiteľovi mali individuálne poskytnúť príslušné informácie, ako aj vysvetliť základné vlastnosti ponúkaných produktov, aby mohol pochopiť, aký vplyv by mohli mať na jeho ekonomickú situáciu. Členské štáty by mohli určiť, kedy a v akom rozsahu sa takéto vysvetlenia majú spotrebiteľovi poskytnúť, pričom by sa mali zohľadniť osobitné okolnosti, za ktorých sa úver ponúka, či je potrebné poskytnúť spotrebiteľovi pomoc, ako aj povaha jednotlivých úverových produktov.

(22) Spotrebiteľ môže potrebovať aj ďalšiu pomoc, aby sa mohol rozhodnúť, ktorá úverová zmluva zo škály ponúkaných produktov najlepšie vyhovuje jeho potrebám a zodpovedá jeho finančnej situácii. Veritelia, a ak je transakcia cez sprostredkovateľa úveru, aj sprostredkovatelia úveru, by im mali takúto pomoc poskytnúť, pokiaľ ide o úverové produkty, ktoré spotrebiteľom ponúkajú tým, že spotrebiteľovi individuálne objasnia príslušné informácie vrátane základných vlastností ponúkaných produktov, aby spotrebiteľ mohol pochopiť, aký vplyv by môžu mať na jeho ekonomickú situáciu. Členské štáty by mohli určiť, kedy a v akom rozsahu sa takéto vysvetlenia majú spotrebiteľovi poskytnúť, pričom by sa mali zohľadniť osobitné okolnosti, za ktorých sa úver ponúka, či je potrebné poskytnúť spotrebiteľovi pomoc, ako aj povaha jednotlivých úverových produktov. Takéto vysvetlenie a poskytnutie personalizovaných informácií by nemalo byť nevyhnutne osobným odporúčaním.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh smernice

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) S cieľom pomôcť vytvoreniu a fungovaniu vnútorného trhu a zabezpečiť vysoký stupeň ochrany spotrebiteľov v Únii je potrebné zabezpečiť porovnateľnosť informácií o ročnej percentuálnej miere nákladov v rámci Únie. Celkové náklady spotrebiteľa spojené s úverom by mali zahŕňať všetky náklady, ktoré musí spotrebiteľ zaplatiť v súvislosti s úverovou zmluvou, s výnimkou nákladov na notára. Preto by mali zahŕňať úrok, provízie, dane, poplatky pre sprostredkovateľov úveru a iné poplatky, ako aj náklady na poistenie alebo iné vedľajšie produkty, ktoré sú povinné na získanie úveru za podmienok uvádzaných na trhu. Keďže ročná percentuálna miera nákladov sa dá v predzmluvnom štádiu uviesť len pomocou príkladu, takýto príklad by mal byť reprezentatívny. Mal by preto zodpovedať napríklad priemernej dĺžke trvania a celkovej výške poskytnutého úveru pri príslušnom druhu zvažovanej úverovej zmluvy. Vzhľadom na komplexnosť výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov (napríklad za úvery založené na pohyblivej úrokovej sadzbe alebo na neštandardnej amortizácii) a aby bolo možné prispôsobiť sa inovácii produktov, mali by sa pri zmene použiť technické regulačné normy alebo by sa mala určiť metóda na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov. Definícia a metodika použitá na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov v tejto smernici by mali byť rovnaké ako v smernici 2008/48/ES s cieľom uľahčiť spotrebiteľom porozumenie a porovnanie. Tieto definície a metodiky sa však v budúcnosti môžu líšiť, ak by sa smernica 2008/48/ES neskôr menila. Členské štáty môžu zachovať alebo zaviesť zákaz jednostranných zmien úrokovej sadzby úveru zo strany veriteľa.

(23) S cieľom podporiť vybudovanie a fungovanie vnútorného trhu a zabezpečiť vysoký stupeň ochrany spotrebiteľa v Únii je potrebné zabezpečiť porovnateľnosť informácií o ročnej percentuálnej miere nákladov jednotne v rámci Únie. Celkové náklady spotrebiteľa spojené s úverom by mali zahŕňať všetky náklady, ktoré musí spotrebiteľ zaplatiť v súvislosti s úverovou zmluvou, s výnimkou nákladov na registráciu a nákladov na notára Preto by mali zahŕňať úrok, provízie, dane, poplatky pre sprostredkovateľov úveru a iné poplatky, ako aj náklady na poistenie, ocenenie nehnuteľnosti alebo iné vedľajšie produkty, ktoré sú povinné na získanie úveru za podmienok uvádzaných na trhu. Keďže ročná percentuálna miera nákladov sa dá v predzmluvnom štádiu uviesť len pomocou príkladu, takýto príklad by mal byť reprezentatívny. Mal by preto zodpovedať napríklad priemernej dĺžke trvania a celkovej výške poskytnutého úveru pri príslušnom druhu zvažovanej úverovej zmluvy. Vzhľadom na komplexnosť výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov (napríklad pri úveroch založených na pohyblivej úrokovej sadzbe alebo na neštandardnej amortizácii) a aby bolo možné prispôsobiť sa inovácii produktov, by sa pri zmene a doplnení poznámok alebo aktualizácii predpokladov mohli použiť delegované akty. Definícia a metodika použitá na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov v tejto smernici by mali byť čo najviac podobné tým, ktoré sú v smernici 2008/48/ES, s cieľom uľahčiť spotrebiteľom porozumenie a porovnanie. Tieto definície a metodiky sa však v budúcnosti môžu líšiť, ak by sa smernica 2008/48/ES neskôr menila. Členské štáty môžu zachovať alebo zaviesť zákaz jednostranných zmien úrokovej sadzby úveru zo strany veriteľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh smernice

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) V posúdení úverovej bonity by sa mali brať do úvahy všetky potrebné faktory, ktoré by mohli ovplyvniť schopnosť spotrebiteľa splácať úver po celú dobu jeho trvania vrátane, ale nie výlučne, príjmu spotrebiteľa, jeho pravidelných výdavkov, záznamov o úveroch, úverovej histórie v minulosti, schopnosti znášať úpravy úrokových sadzieb a ďalších existujúcich úverových záväzkov. Dodatočné ustanovenia môžu byť potrebné na ďalšie vypracovanie rôznych prvkov, ktoré sa môžu zobrať do úvahy pri posudzovaní úverovej bonity. Členské štáty môžu vydať usmernenia k spôsobu a kritériám pre posudzovanie úverovej bonity spotrebiteľa, napríklad stanovenie limitov na pomery výšky úveru k hodnote nehnuteľnosti alebo výšky úveru k výške príjmu.

(24) Je kľúčové, aby sa pred uzavretím úverovej zmluvy posúdila a overila schopnosť a tendencia spotrebiteľa splatiť úver. V posúdenie úverovej bonity by sa mali brať do úvahy všetky relevantné faktory, ktoré by mohli ovplyvniť schopnosť spotrebiteľa splácať úver po celú dobu jeho trvania. Schopnosť spotrebiteľa splácať a plne splatiť úver by mala najmä zahŕňať zváženie budúcich platobných potrieb v dôsledku negatívnej amortizácie alebo odložených platieb istiny alebo úroku, nemala by predpokladať žiadne zhodnotenie okrem prípadu, keď je účelom úverovej zmluvy vybudovanie alebo rekonštrukcia nehnuteľného majetku, a mala by sa posúdiť v súvislosti s inými výdavkami a dlhmi, ako aj úsporami a aktívami. Mali by sa tiež zakalkulovať primerané rezervy pre budúce skutočnosti, ako napríklad zníženie príjmu, ak doba splatnosti úveru zasahuje až do času dôchodku, alebo prípadne zvýšenie úrokovej miery alebo negatívna zmena výmenného kurzu. Členské štáty môžu vydať dodatočné usmernenia k týmto alebo dodatočným kritériám a metódam pre posudzovanie úverovej bonity spotrebiteľa, napríklad stanovenie limitov na pomery výšky úveru k hodnote nehnuteľnosti alebo výšky úveru k výške príjmu. Rozhodnutie veriteľa o poskytnutí úveru by malo byť v súlade s výsledkom posúdenia úverovej bonity. Pozitívne posúdenie úverovej bonity by však nemalo predstavovať pre veriteľa povinnosť poskytnúť úver.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh smernice

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Negatívne posúdenie úverovej bonity by malo veriteľovi naznačovať, že spotrebiteľ si úver nemôže dovoliť a v dôsledku toho by mu veriteľ nemal úver poskytnúť. Takýto negatívny výsledok môže byť založený na veľkom počte dôvodov vrátane, ale nie výlučne, vyhľadávania v databáze alebo negatívnych záznamoch o úvere. Pozitívne posúdenie úverovej bonity by nemalo predstavovať pre veriteľa povinnosť poskytnúť úver.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh smernice

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Spotrebitelia by mali s cieľom uľahčiť posudzovanie úverovej bonity poskytnúť veriteľovi alebo sprostredkovateľovi všetky dostupné relevantné informácie o svojej finančnej a osobnej situácii. Spotrebiteľ by však nemal byť penalizovaný, ak nie je schopný poskytnúť určité informácie alebo posúdenia týkajúce sa budúceho vývoja jeho finančnej situácie. V situáciách, keď spotrebitelia vedome poskytujú neúplné alebo nepresné informácie, by členské štáty mali byť schopné stanoviť primerané sankcie.

(26) V súlade s odporúčaniami Rady pre finančnú stabilitu, by veritelia s cieľom uľahčiť posudzovanie úverovej bonity mali od spotrebiteľov požadovať, aby poskytli všetky relevantné informácie o svojej príjmovej a finančnej situácii, pretože neposkytnutie týchto údajov bude mať za následok zamietnutie úveru, o ktorý žiadajú, a veriteľ by mal primerane overiť takéto informácie pred poskytnutím úveru. V situáciách, keď spotrebitelia vedome poskytujú neúplné alebo nepresné informácie, by členské štáty mali byť schopné stanoviť primerané sankcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh smernice

Odôvodnenie 26a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(26a) Rada pre finančnú stabilitu stanovila zásady na zaručenie primeraného ocenenia nehnuteľností určených na bývanie. Členské štáty by mali zaručiť, aby veritelia ocenili nehnuteľnosti v súlade s týmito zásadami alebo inými medzinárodne schválenými normami a aby bol vytvorený zoznam odborne spôsobilých odhadcov. Spravovať tento zoznam by malo mať možnosť príslušné odborné združenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh smernice

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) Nahliadnutie do úverovej databázy je užitočným prvkom pri posudzovaní úverovej bonity. Niektoré členské štáty ukladajú veriteľovi povinnosť posúdiť úverovú bonitu spotrebiteľa na základe nahliadnutia do príslušnej databázy. Veritelia by mali mať takisto možnosť nahliadnuť do databázy úverov po celú dobu trvania pôžičky s cieľom identifikovať a posúdiť možnosť nesplácania úveru. V prípade, že je takáto možnosť zjavná alebo objektívne dokázaná, mal by sa veriteľ obrátiť na spotrebiteľa, aby prebrali rozličné možnosti, ako zabrániť nesplácaniu úveru napríklad zmenou splátkového kalendára pôžičky. V každom prípade by veriteľ nemal zvažovať odňatie úveru bez preskúmania všetkých možných alternatív so spotrebiteľom, aby sa zabránilo nesplácaniu úveru. V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov by mali veritelia informovať spotrebiteľov o nahliadnutí do databázy úverov pred samotným nahliadnutím a mali by mať právo na prístup k informáciám, ktoré sú o nich v takejto databáze úverov zverejnené, aby mohli v prípade potreby osobné údaje o nich spracované opraviť, vymazať alebo zablokovať, ak sú nepresné alebo boli spracované nezákonne.

(27) Nahliadnutie do úverovej databázy je užitočným prvkom pri posudzovaní úverovej bonity. Niektoré členské štáty ukladajú veriteľovi povinnosť posúdiť úverovú bonitu spotrebiteľa na základe nahliadnutia do príslušnej databázy. Veritelia by mali mať takisto možnosť nahliadnuť do databázy úverov po celú dobu trvania pôžičky s cieľom identifikovať a posúdiť možnosť nesplácania úveru. V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov by mali veritelia informovať spotrebiteľov o nahliadnutí do databázy úverov pred samotným nahliadnutím a mali by mať právo na prístup k informáciám, ktoré sú o nich v takejto databáze úverov zverejnené, aby mohli v prípade potreby osobné údaje o nich spracované opraviť, vymazať alebo zablokovať, ak sú nepresné alebo boli spracované nezákonne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh smernice

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Aby sa zabránilo narušeniu hospodárskej súťaže medzi veriteľmi, malo by sa zabezpečiť, aby všetci veritelia (vrátane úverových inštitúcií alebo neúverových inštitúcií poskytujúcich úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností) mali prístup ku všetkým verejným a súkromným úverovým databázam týkajúcich sa spotrebiteľov, a to za nediskriminačných podmienok. Medzi tieto podmienky by teda nepatrila požiadavka mať formu úverovej inštitúcie. Podmienky prístupu, ako sú náklady na prístup alebo požiadavka, aby každá žiadosť o informáciu vychádzala zo žiadosti o úver, by sa naďalej uplatňovali. Členské štáty majú možnosť v rámci svojej jurisdikcie určiť, či môžu mať prístup do týchto databáz aj sprostredkovatelia úveru.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh smernice

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29) Ak sa rozhodnutie, ktorým sa žiadosť o úver zamieta, zakladá na údajoch získaných z nahliadnutia do databázy alebo na nedostatku údajov v databáze, veriteľ by mal informovať spotrebiteľa o tejto skutočnosti, názve databázy, do ktorej nahliadol, ako aj o akýchkoľvek ďalších prvkoch požadovaných podľa smernice 95/46/ES, aby tak spotrebiteľ mohol uplatniť svoje právo na prístup a prípadne opraviť, vymazať alebo zablokovať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a boli o ňom spracované. Ak sa rozhodnutie, ktorým sa zamieta žiadosť o úver, zakladá na automatizovanom rozhodnutí alebo na systematických metódach, ako sú systémy úverového bodovania, veriteľ by mal o tejto skutočnosti spotrebiteľa informovať a vysvetliť logiku, na ktorej je rozhodnutie založené, ako aj opatrenia umožňujúce spotrebiteľovi požadovať manuálne preskúmanie automatizovaného rozhodnutia. Veriteľ by však nemal mať povinnosť poskytovať takéto informácie, ak to zakazujú iné právne predpisy Spoločenstva, napríklad právne predpisy o praní špinavých peňazí alebo financovaní terorizmu. Takéto informácie by sa nemali poskytovať ani vtedy, ak by to bolo v rozpore s verejným poriadkom alebo verejnou bezpečnosťou, ako napríklad predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním alebo stíhaním.

(29) Ak sa rozhodnutie, ktorým sa žiadosť o úver zamieta, zakladá na údajoch získaných z nahliadnutia do databázy alebo na nedostatku údajov v databáze, veriteľ by mal informovať spotrebiteľa o tejto skutočnosti, názve databázy, do ktorej nahliadol, ako aj o akýchkoľvek ďalších prvkoch požadovaných podľa smernice 95/46/ES, aby tak spotrebiteľ mohol uplatniť svoje právo na prístup a prípadne opraviť, vymazať alebo zablokovať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a boli o ňom spracované. Veriteľ by však nemal mať povinnosť poskytovať takéto informácie, ak to zakazujú iné právne predpisy Spoločenstva, napríklad právne predpisy o praní špinavých peňazí alebo financovaní terorizmu. Takéto informácie by sa nemali poskytovať ani vtedy, ak by to bolo v rozpore s verejným poriadkom alebo verejnou bezpečnosťou, ako napríklad predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním alebo stíhaním.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh smernice

Odôvodnenie 30a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(30a) Aby sa zabránilo narušeniu hospodárskej súťaže medzi veriteľmi, malo by sa zabezpečiť, aby všetci veritelia (vrátane úverových inštitúcií alebo neúverových inštitúcií poskytujúcich úverové zmluvy týkajúce sa nehnuteľností určených na bývanie) mali prístup ku všetkým verejným a súkromným úverovým databázam týkajúcich sa spotrebiteľov, a to za nediskriminačných podmienok. Medzi tieto podmienky by teda nepatrila požiadavka mať formu úverovej inštitúcie. Podmienky prístupu, ako sú náklady na prístup alebo požiadavka, aby každá žiadosť o informáciu vychádzala zo žiadosti o úver, by sa naďalej uplatňovali. Členské štáty by mali mať možnosť v rámci svojej jurisdikcie určiť, či môžu mať prístup do týchto databáz aj sprostredkovatelia úveru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh smernice

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31) Aby pochopili podstatu danej služby, mali by byť spotrebitelia upovedomení o tom, čo tvorí individuálne odporúčanie o vhodných úverových zmluvách pre potreby a finančnú situáciu tohto spotrebiteľa („poradenstvo“), kedy sa poskytuje a kedy nie. Poskytovatelia poradenstva by sa mali prispôsobiť všeobecným normám s cieľom zabezpečiť, aby sa spotrebiteľovi predstavil rad produktov vhodných pre jeho potreby a okolnosti. Táto služba by mala byť založená na spravodlivej a dostatočne rozsiahlej analýze produktov dostupných na trhu a na podrobnom preskúmaní finančnej situácie spotrebiteľa, jeho preferencií a cieľov. Toto posúdenie by malo byť založené na aktuálnych informáciách a rozumných predpokladoch týkajúcich sa okolností spotrebiteľa počas doby trvania úveru. Členské štáty môžu objasniť, ako by sa mala posudzovať vhodnosť daného výrobku pre spotrebiteľa v súvislosti s poskytovaním poradenstva.

(31) Poskytovanie poradenstva vo forme individuálneho odporúčania je odlišnou činnosťou, ktorá môže ale nemusí byť spojená s ostatnými aspektmi poskytovania alebo sprostredkovania úveru. Aby pochopili podstatu danej služby, mali by byť spotrebitelia upovedomení o tom, kedy sa poskytuje poradenstvo a kedy nie. Poskytovatelia poradenstva by sa mali prispôsobiť určitým normám s cieľom zabezpečiť, aby sa spotrebiteľovi predstavili produkty vhodné pre jeho potreby a okolnosti. Poradcovia by tiež mali uvádzať, či poskytujú poradenstvo o celom rade produktov z celého trhu alebo iba o vlastnom produktovom rade veriteľa alebo sprostredkovateľa úveru. Poradcovia by mali byť špecializovaní v určitých „okrajových“ produktoch, ako sú napríklad preklenovacie úvery, a poskytovať poradenstvo o širokom rade produktov v rámci tohto špecializovaného segmentu za podmienky, že sa to spotrebiteľovi jasne oznámi. Ak sa poskytuje poradenstvo, malo by byť založené na porozumení finančnej situácie spotrebiteľa, jeho preferencií a cieľov založených na aktuálnych informáciách a rozumných predpokladoch o okolnostiach spotrebiteľa počas doby trvania úveru. Členské štáty môžu objasniť, ako by sa mala posudzovať vhodnosť daného produktu pre spotrebiteľa v súvislosti s poskytovaním poradenských služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh smernice

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) Schopnosť spotrebiteľa splatiť úver pred uplynutím jeho úverovej zmluvy môže hrať dôležitú úlohu pri podpore hospodárskej súťaže v rámci jednotného trhu a voľného pohybu občanov EÚ. Existujú však značné rozdiely medzi vnútroštátnymi zásadami a podmienkami, za ktorých sú spotrebitelia schopní splácať, a podmienkami, za ktorých sa takéto predčasné splatenie môže uskutočniť. Aj keď sa uznáva rozmanitosť mechanizmov financovania hypotekárnych úverov a sortimentu dostupných produktov, je potrebné zabezpečiť určité štandardy na úrovni Únie pokiaľ ide o predčasné splatenie úveru s cieľom dať spotrebiteľom možnosť splniť svoje povinnosti pred uplynutím lehoty stanovenej v úverovej zmluve a dôveru, aby mali možnosť informovaného nákupu najlepších výrobkov na uspokojenie svojich potrieb. Členské štáty by preto mali zabezpečiť, a to buď prostredníctvom právnych predpisov alebo zmluvných ustanovení, že spotrebitelia majú zákonné alebo zmluvné právo na predčasné splatenie úveru, členské štáty by však mali mať možnosť ustanoviť podmienky pre výkon tohto práva. Tieto podmienky môžu zahŕňať časové obmedzenie výkonu práva, rozdielne zaobchádzanie v závislosti od typu úrokovej sadzby úveru, či už pevnej alebo pohyblivej, obmedzenie vzhľadom na okolnosti, za ktorých sa môže toto právo uplatniť. Členské štáty by takisto mohli stanoviť, že veriteľ má nárok na spravodlivé a objektívne odôvodnené odškodnenie možných nákladov priamo spojených s predčasným splatením úveru. V každom prípade, ak predčasné splatenie úveru spadá do obdobia, v ktorom je úroková sadzba úveru fixná, výkon tohto práva môže byť podmienený existenciou osobitného záujmu na strane spotrebiteľa. Takýmto osobitným záujmom môže byť napríklad rozvod alebo nezamestnanosť. Ak sa členský štát rozhodne ustanoviť takéto podmienky, nemali by spôsobovať nadmerne ťažký alebo pre spotrebiteľa nevýhodný výkon práva.

(32) V súlade s odporúčaniami Rady pre finančnú stabilitu je vzhľadom na dlhodobú povahu mnohých úverov súvisiacich s nehnuteľnosťami určenými na bývanie potrebná určitá flexibilita počas dĺžky trvania úverovej zmluvy, aby sa tak veriteľom i spotrebiteľom umožnilo riadenie rizika a zmeny okolností, ktorým sú vystavení počas trvania úveru. Je preto vhodné, aby spotrebitelia mali právo úplne alebo čiastočne predčasne splatiť úverovú zmluvu, pretože to podnecuje zodpovedné požičiavanie, a teda aj finančnú stabilitu i hospodársku súťaž na jednotnom trhu. Veritelia by však mali mať nárok na spravodlivú a objektívne odôvodnenú kompenzáciu za náklady priamo spojené s predčasným splatením úveru aj s prihliadnutím na akékoľvek úspory, ktoré by tak veriteľovi vznikli. Takáto kompenzácia by sa mohla vyúčtovať vo forme osobitného poplatku na pokrytie možných nákladov na spotrebiteľov, ktorí využijú právo predčasného splatenia, alebo by sa mohla vyúčtovať zlúčením nákladov do celkových nákladov úverovej zmluvy. Členské štáty by mali mať možnosť zaručiť, aby odôvodnené náklady neprekročili úroveň zlučiteľnú s efektívnosťou trhu. Ak predčasné splatenie úveru spadá do obdobia, v ktorom je úroková sadzba úveru fixná, výkon tohto práva môže byť podmienený existenciou osobitného záujmu na strane spotrebiteľa, ktorý určí členský štát. Takýmto osobitným záujmom môže byť napríklad rozvod alebo nezamestnanosť. Ak sa členský štát rozhodne ustanoviť takéto podmienky, nemali by spôsobovať nadmerne ťažký alebo pre spotrebiteľa nevýhodný výkon práva. Je preto tiež primerané umožniť flexibilitu za určitých okolností, ak sú úverové zmluvy vedené v cudzej mene za podmienky, že veriteľ je opäť oprávnený na spravodlivú a objektívnu kompenzáciu možných nákladov priamo spojených s výkonom práv spotrebiteľom podľa tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh smernice

Odôvodnenie 32a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(32a) Je tiež dôležité zaručiť dostatočnú transparentnosť v záujme jasnosti povahy záväzkov prijatých v záujme zachovania finančnej stability. Členské štáty by preto mali vytvoriť rámce na umožnenie flexibility, napríklad akceptovaním inej nehnuteľnosti ako rovnocenného kolaterálu za úver. Tieto opatrenia by mali veriteľom umožniť akceptovať ako rovnocenný kolaterál nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza v inom členskom štáte, ak sa považuje za rovnocennú na účely zahrnutia do finančných nástrojov obchodovaných na sekundárnych trhoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh smernice

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) Sprostredkovatelia úveru majú byť zapísaní v zozname príslušného orgánu členského štátu, v ktorom majú svoje sídlo alebo svoje ústredie, za predpokladu, že boli autorizovaní v súlade presne vymedzenými odbornými požiadavkami vo vzťahu k ich kvalifikácii, dobrej povesti a poisteniu zodpovednosti za škodu spôsobenej pri výkone povolania. So zreteľom na podporu dôvery spotrebiteľov v sprostredkovateľov úveru by mali členské štáty zabezpečiť, aby autorizovaní sprostredkovatelia úveru podliehali priebežnému a dôkladnému dohľadu príslušného orgánu svojho domovského členského štátu. Tieto požiadavky by mali platiť aspoň na úrovni inštitúcie, členské štáty môžu však objasniť, či sa tieto požiadavky na autorizáciu a následnú registráciu vzťahujú na jednotlivých zamestnancov v rámci sprostredkovateľa úveru.

(34) Sprostredkovatelia úveru by mali byť autorizovaní a mal by sa nad nimi vykonávať dohľad, aby sa zaručilo, že spĺňajú presne vymedzené odborné požiadavky vo vzťahu k ich kvalifikácii, dobrej povesti a poisteniu zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania. Autorizovaní sprostredkovatelia úveru by mali byť aj registrovaní. Tieto požiadavky by mali platiť aspoň na úrovni inštitúcie, členské štáty môžu však objasniť, či sa tieto požiadavky na autorizáciu a následnú registráciu vzťahujú na jednotlivých zamestnancov v rámci sprostredkovateľa úveru. Je tiež vhodné umožniť sprostredkovateľom úveru, aby vymenovali zástupcov, ktorí by konali v ich mene a na ich zodpovednosť, a aby sa minimálne regulačné požiadavky pre takýchto vymenovaných zástupcov stanovili v tejto smernici.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh smernice

Odôvodnenie 35a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(35a) S cieľom uľahčiť sprostredkovateľom úveru možnosť poskytovať svoje služby na cezhraničnom základe, na účely spolupráce, výmeny informácií a riešenia sporov medzi príslušnými orgánmi, by príslušné orgány zodpovedné za autorizáciu a dohľad nad sprostredkovateľmi úveru mali byť tie, ktoré pôsobia pod záštitou Európskeho orgánu pre bankovníctvo, ako je ustanovené v článku 4 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), alebo iné vnútroštátne orgány, ktorých úlohou je spolupracovať s takýmito príslušnými orgánmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh smernice

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(39) S cieľom zohľadniť vývoj na trhoch s úvermi týkajúcimi sa obytných nehnuteľností alebo rozvoj úverových produktov, ako aj ekonomický vývoj, napríklad infláciu, a s cieľom poskytnúť ďalšie vysvetlenia týkajúce sa riešenia niektorých požiadaviek obsiahnutých v tejto smernici, by mala byť Komisia splnomocnená prijať delegované akty podľa článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená prijať delegované akty na spresnenie detailov týkajúcich sa odborných požiadaviek pre zamestnancov veriteľov a sprostredkovateľov úveru, kritériá pre posudzovanie úverovej bonity spotrebiteľov a zabezpečiť, aby úverové produkty neboli pre spotrebiteľov nevhodné a aby sa na úverové databázy uplatňovala ďalšia harmonizácia kľúčových pojmov (napríklad „nesplácanie úverov“), registračných kritérií a podmienok spracovania dát.

(39) S cieľom zaručiť súdržnú harmonizáciu a zohľadniť vývoj na trhoch s úvermi týkajúcimi sa nehnuteľností určených na bývanie alebo vývoj úverových produktov alebo vývoj hospodárskych podmienok, by Komisia mala mať právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená prijať delegované akty na doplnenie a aktualizáciu obsahu a prezentácie ESIS a zmenu a doplnenie poznámok alebo aktualizáciu predpokladov použitých na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh smernice

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(40) S cieľom zohľadniť vývoj na trhoch s úvermi týkajúcimi sa obytných nehnuteľností, vrátane ponuky produktov by mala byť Komisia splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, aby mohla zmeniť obsah štandardných informácií, ktoré budú zaradené v reklame, obsah a formát európskeho štandardizovaného informačného formulára, obsah informácií uverejňovaných sprostredkovateľmi úveru, vzorec a predpoklady použité na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov a kritériá, ktoré treba zohľadniť pri posudzovaní úverovej bonity spotrebiteľa.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh smernice

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(41) S cieľom zohľadniť hospodársky vývoj, ako je inflácia a vývoj na trhoch s úverovými zmluvami týkajúcimi sa obytných nehnuteľností, by mala byť Komisia oprávnená stanoviť minimálnu peňažnú sumu na poistenie profesijnej zodpovednosti alebo porovnateľnú záruku vzhľadom na sprostredkovateľov úveru prijatím regulačných technických noriem.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh smernice

Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(42) S cieľom uľahčiť sprostredkovateľom úveru možnosť poskytovať svoje služby na cezhraničnom základe, na účely spolupráce, výmeny informácií a riešenia sporov medzi príslušnými orgánmi, by príslušné orgány zodpovedné za autorizáciu a dohľad nad sprostredkovateľmi úveru mali byť tie, ktoré pôsobia pod záštitou Európskeho orgánu pre bankovníctvo, ako je ustanovené v článku 4 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo).

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh smernice

Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(43) Európsky parlament a Rada by mali mať od dátumu oznámenia dva mesiace na vznesenie námietky voči delegovanému aktu. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady by malo byť možné predĺžiť túto lehotu o jeden mesiac v prípadoch, keď ide o obzvlášť dôležité oblasti. Európsky parlament a Rada by takisto mali mať možnosť informovať ostatné inštitúcie o svojom zámere nevzniesť žiadne námietky.

(43) Európsky parlament a Rada by mali mať možnosť vzniesť voči delegovanému aktu námietku do troch mesiacov odo dňa jeho oznámenia. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady by malo byť možné predĺžiť túto lehotu o tri mesiace prípadoch, keď ide o obzvlášť dôležité oblasti. Európsky parlament a Rada by takisto mali mať možnosť informovať ostatné inštitúcie o svojom zámere nevzniesť žiadne námietky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh smernice

Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(44) Bude potrebné preskúmať efektívne fungovanie tejto smernice, rovnako ako pokrok pri vytváraní vnútorného trhu s vysokou úrovňou ochrany spotrebiteľa v prípade úverovej zmluvy týkajúcej sa obytných nehnuteľností. Komisia by preto mala smernicu preskúmať päť rokov po uplynutí lehoty na jej transpozíciu. Preskúmanie by malo zahŕňať okrem iného analýzu vývoja trhu pre neúverové inštitúcie poskytujúce úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností a posúdenie potreby dodatočných opatrení vrátane povolenia pre takéto neúverové inštitúcie, prešetrenie potreby zaviesť práva a povinnosti vzťahujúce sa na štádium po uzavretí úverovej zmluvy a posúdenie toho, či rozšírenie rozsahu pôsobnosti na poskytovanie úverov pre malé podniky je oprávnené.

(44) Bude potrebné preskúmať efektívne fungovanie tejto smernice, rovnako ako pokrok pri vytváraní vnútorného trhu s vysokou úrovňou ochrany spotrebiteľa v prípade úverovej zmluvy týkajúcej sa nehnuteľností určených na bývanie. Komisia by preto mala smernicu preskúmať päť rokov po uplynutí lehoty na jej transpozíciu. Preskúmanie by malo zahŕňať okrem iného posúdenie súladu s touto smernicou a jej dôsledky, analýzu poskytovania úverových zmlúv neúverovými inštitúciami a posúdenie potreby dodatočných opatrení vrátane povolenia pre takéto neúverové inštitúcie, posúdenie toho, či rozsah pôsobnosti ostane primeraný a či sú potrebné dodatočné opatrenia na zaručenie vystopovateľnosti úverových zmlúv zaručených nehnuteľnosťou určenou na bývanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh smernice

Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(46) V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva sa členské štáty vyzývajú, aby pre seba a v záujme Únie vypracovali a zverejnili vlastné tabuľky, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu,

(46) V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva je by členské štáty mali vypracovať a zverejniť tabuľky, ktoré budú vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh smernice

Článok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Účelom tejto smernice je ustanoviť rámec pre určité aspekty právnych, regulačných a administratívnych opatrení členských štátov, ktoré súvisia s úverovými zmluvami týkajúcimi sa obytných nehnuteľností pre spotrebiteľov a niektorými aspektmi požiadaviek prudenciálneho podnikania a dohľadu pre sprostredkovateľov úveru a veriteľov.

1. V tejto smernici sa ustanovuje rámec pre určité aspekty právnych, regulačných a administratívnych opatrení členských štátov, ktoré súvisia s úverovými zmluvami uzavretými so spotrebiteľmi v súvislosti so zmluvami o spotrebiteľskom úvere zaručenými hypotékou alebo inak týkajúcimi sa nehnuteľností určených na bývanie pre spotrebiteľov a pre súvisiace požiadavky obozretnosti a dohľadu.

 

2. Touto smernicou sa stanovuje primeraný harmonizovaný rámec Únie, najmä prostredníctvom súdržnej normy Únie na výpočet ročnej percentuálnej úrokovej sadzby úveru, poskytovania predzmluvných informácií prostredníctvom štandardizovaného informačného formuláru a povinnosti uskutočniť posúdenie úverovej bonity v súvislosti s úverovými zmluvami. V ostatných oblastiach smernice sa stanovuje rámec spoločných minimálnych noriem.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh smernice

Článok 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Táto smernica sa uplatňuje na tieto úverové zmluvy:

1. Táto smernica sa uplatňuje na:

(a) úverové zmluvy, ktoré sú zabezpečené buď hypotékou, alebo inou porovnateľnou zárukou, ktorá sa v členskom štáte bežne používa v prípade obytnej nehnuteľnosti, alebo sú zabezpečené právom týkajúcim sa nehnuteľného majetku;

a) úverové zmluvy, ktoré sú zabezpečené buď hypotékou, alebo inou porovnateľnou zárukou, ktorá sa v členskom štáte bežne používa v prípade nehnuteľnosti určenej na bývanie, alebo sú zabezpečené právom týkajúcim sa nehnuteľného majetku;

(b) úverové zmluvy, cieľom ktorých je nadobudnutie alebo zachovanie vlastníckych práv na pozemok alebo na existujúcu či projektovanú obytnú stavbu;

b) úverové zmluvy, cieľom ktorých je nadobudnutie alebo zachovanie vlastníckych práv na pozemok alebo na existujúcu či projektovanú obytnú stavbu;

(c) úverové zmluvy, cieľom ktorých je rekonštrukcia obytnej nehnuteľnosti, ktorú daná osoba vlastní alebo chce nadobudnúť, na ktoré sa nevzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008.

c) úverové zmluvy, cieľom ktorých je rekonštrukcia nehnuteľnosti určenej na bývanie, ktorú spotrebiteľ vlastní alebo má v úmysle nadobudnúť.

 

1a. Členské štáty, ktoré už plne uplatňujú smernicu 2008/48/ES v rámci rozsahu pôsobnosti písmena c) odseku 1, môžu naďalej na tieto úvery uplatňovať túto smernicu, ak tieto nespadajú do rozsahu pôsobnosti písmena a) odseku 1 počas obdobia piatich rokov po ...*.

 

Členské štáty, ktoré pred ...* prijali informačný formulár, ktorý spĺňa aspoň rovnaké informačné požiadavky, ako tie, ktoré sú stanovené v prílohe II, môžu pokračovať v pich používaní na účely článku 9a o predzmluvných informáciách počas obdobia piatich rokov po ...*.

2. Táto smernica sa nevzťahuje na:

2. Táto smernica sa nevzťahuje na:

(a) úverové zmluvy, ktoré budú časom splatené z výnosov z predaja nehnuteľného majetku;

a) úverové zmluvy, pri ktorých veriteľ poskytuje paušálnu sumu, pravidelné platby alebo iné formy vyplácania úveru výmenou za sumu odvodenú z predaja nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo za právo súvisiace s nehnuteľnosťou určenou na bývanie; a nebude žiadať o splatenie úveru, až kým nenastane jedna alebo viacero špecifikovaných životných udalostí, ako ich vymedzujú členské štáty, za predpokladu, že nedôjde k porušeniu zmluvných povinností, ktoré by veriteľa oprávňovalo ukončiť úverovú zmluvu;

(b) úverové zmluvy, podľa ktorých úver poskytuje zamestnávateľ svojim zamestnancom ako vedľajšiu činnosť, takáto úverová zmluva je poskytovaná bez úrokov alebo s ročnou percentuálnou mierou nákladov nižšou ako je miera, ktorá prevláda na trhu a neponúka sa širokej verejnosti.

b) úverové zmluvy, podľa ktorých úver poskytuje zamestnávateľ svojim zamestnancom ako vedľajšiu činnosť, takáto úverová zmluva je poskytovaná bez úrokov alebo s ročnou percentuálnou mierou nákladov nižšou ako je miera, ktorá prevláda na trhu a neponúka sa širokej verejnosti;

 

ba) úverové zmluvy o odklade splátok pri úverových zmluvách na obdobie neprekračujúce 6 mesiacov, ak úroková sadzba za odklad neprevyšuje zmluvnú úrokovú sadzbu, ak spotrebiteľ súhlasí s tým, aby bol vyňatý z rozsahu platnosti tejto smernice;

 

bb) úverové zmluvy vo forme povoleného prečerpania, ak spotrebiteľ súhlasí s tým, aby bol vyňatý z rozsahu platnosti ustanovení tejto smernice;

 

bc) zmluvy o bezúročnom úvere a bez ďalších poplatkov a zmluvy o úvere splatnom do troch mesiacov, s ktorým súvisia len zanedbateľné poplatky;

 

bd) úverové zmluvy, ktoré sú výsledkom vyrovnania na súde alebo pred iným zákonným orgánom;

 

2a. Členské štáty môžu:

 

a) zrušiť ustanovenia článkov 7 až 9a, článku 11 a prílohy II pre úverové zmluvy s celkovou hodnotou presahujúcou 2 milióny EUR.

 

b) rozhodnúť, že niektoré alebo žiadne články tejto smernice sa nebudú vzťahovať na úverové zmluvy, pri ktorých nehnuteľnosť nemá byť využívaná ako obydlie spotrebiteľa alebo príbuznej osoby, ak spotrebiteľ súhlasí, aby bol vyňatý z rozsahu platnosti ustanovení tejto smernice;

 

c) rozhodnúť, že niektoré alebo žiadne články tejto smernice sa nebudú vzťahovať na úverové zmluvy, pri ktorých sa má úver splatiť do 12 mesiacov, ak spotrebiteľ súhlasí, aby bol vyňatý z rozsahu platnosti ustanovení tejto smernice;

 

d) rozhodnúť, že niektoré alebo všetky články tejto smernice sa nebudú vzťahovať na úverové zmluvy, ktoré sa týkajú odloženej platby existujúceho dlhu bez poplatku, ak spotrebiteľ súhlasí, aby bol vyňatý z rozsahu platnosti ustanovení tejto smernice;

 

2b. Členské štáty môžu za podmienky, že sa uplatňuje rovnocenný rámec na zaručenie toho, aby spotrebitelia dostali včasné a úplné informácie o úverových zmluvách, z rozsahu platnosti tejto smernice vylúčiť:

 

a) úverové zmluvy týkajúce sa úverov poskytnutých obmedzenej skupine verejnosti na základe zákonných ustanovení na účely verejného záujmu bezúročne alebo pri nižších úrokových sadzbách, ako sú tie, ktoré prevládajú na trhu, alebo za iných podmienok, ktoré sú pre spotrebiteľa priaznivejšie než tie, ktoré prevládajú na trhu, a pri úrokových sadzbách, ktoré nie sú vyššie ako tie, ktoré prevládajú na trhu;

 

b) úverové zmluvy, pri ktorých je veriteľ organizáciou v rámci rozsahu platnosti článku 2 ods. 5 smernice 2008/48/ES.

 

______________

 

* Ú. v.: vložte, prosím, dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh smernice

Článok 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

(a) „spotrebiteľ“ je spotrebiteľ vymedzený v článku 3 písm. a) smernice 2008/48/ES;

(a) „spotrebiteľ“ je spotrebiteľ vymedzený v článku 3 písm. a) smernice 2008/48/ES;

(b) „veriteľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje alebo dáva prísľub, že poskytne úver v zmysle článku 2 v rámci svojej obchodnej, podnikateľskej alebo profesijnej činnosti;

(b) „veriteľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje alebo dáva prísľub, že poskytne úver v zmysle článku 2 v rámci svojej obchodnej, podnikateľskej alebo profesijnej činnosti;

(c) „úverová zmluva“ je zmluva, ktorou veriteľ, priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľa úveru, poskytuje alebo dáva prísľub, že poskytne spotrebiteľovi úver v zmysle článku 2 vo forme odloženej platby, úveru či inej podobnej finančnej výpomoci;

(c) „úverová zmluva“ je zmluva, ktorou veriteľ, priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľa úveru, poskytuje alebo dáva prísľub, že poskytne spotrebiteľovi úver v zmysle článku 2 vo forme odloženej platby, úveru či inej podobnej finančnej výpomoci;

(d) „doplnková služba“ je finančná služba poskytovaná spotrebiteľovi veriteľom alebo sprostredkovateľom úveru v súvislosti s úverovou zmluvou;

(d) „doplnková služba“ je služba poskytovaná spotrebiteľovi veriteľom alebo sprostredkovateľom úveru v súvislosti s úverovou zmluvou;

(e) „sprostredkovateľ úveru“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nekoná ako veriteľ a ktorá v rámci svojej obchodnej, podnikateľskej alebo profesijnej činnosti za poplatok v peňažnej alebo inej dohodnutej finančnej podobe:

(e) „sprostredkovateľ úveru“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nekoná ako veriteľ ani notár a ktorá v rámci svojej obchodnej, podnikateľskej alebo profesijnej činnosti za odmenu v peňažnej alebo inej dohodnutej finančnej podobe:

(i) ponúka spotrebiteľom úverové zmluvy v zmysle článku 2;

(i) prezentuje alebo ponúka spotrebiteľom zmluvy o úvere;

(ii) pomáha spotrebiteľom tým, že sa venuje príprave úverových zmlúv v zmysle článku 2 okrem činnosti uvedenej v bode i);

(ii) pomáha spotrebiteľom tým, že sa venuje príprave a/alebo administratívnym činnostiam v súvislosti s uzatváraním úverových zmlúv okrem činnosti uvedenej v bode i);

(iii) uzatvára so spotrebiteľmi v mene veriteľa úverové zmluvy v zmysle článku 2.

(iii) v mene veriteľa uzatvára so spotrebiteľmi úverové zmluvy; alebo

 

(iiia) poskytuje poradenské služby.

(f) „viazaný sprostredkovateľ úveru“ znamená akéhokoľvek sprostredkovateľa úveru, ktorý koná v mene a na plnú zodpovednosť len jedného veriteľa alebo jednej skupiny veriteľov;

(f) „viazaný sprostredkovateľ úveru“ znamená akéhokoľvek sprostredkovateľa úveru, ktorý koná v mene a na plnú zodpovednosť jedného alebo viacerých veriteľov alebo skupín;

(g) „skupina veriteľov“ na účely tejto smernice znamená veriteľov, ktorí sú spojení na účely konsolidovanej účtovnej závierky v zmysle smernice 83/349/EHS;

(g) „skupina veriteľov“ na účely tejto smernice znamená veriteľov, ktorí sú spojení na účely konsolidovanej účtovnej závierky v zmysle smernice 83/349/EHS;

(h) „úverová inštitúcia“ znamená úverovú inštitúciu, ako je vymedzená v článku 4 ods. 1 smernice 2006/48/ES;

(h) „úverová inštitúcia“ znamená úverovú inštitúciu, ako je vymedzená v článku 4 ods. 1 smernice 2006/48/ES;

i) „neúverová inštitúcia“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje alebo dáva prísľub, že poskytne úver v zmysle článku 2 v rámci svojej obchodnej, podnikateľskej alebo profesijnej činnosti, a nie je úverovou inštitúciou;

i) „neúverová inštitúcia“ je akýkoľvek veriteľ, ktorý nie je úverovou inštitúciou;

j) „zamestnanci“ znamenajú akýchkoľvek zamestnancov veriteľa alebo sprostredkovateľa úveru, ktorí sú v kontakte so spotrebiteľmi a sú zapojení do činností, na ktoré sa vzťahuje táto smernica;

j) „zamestnanci“ znamenajú :

 

i) akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá pracuje pre veriteľa, sprostredkovateľa úveru alebo menovaného zástupcu, ktorá je zapojená do činností, na ktoré sa vzťahuje táto smernica alebo ktorá udržiava v rámci týchto činností kontakty so spotrebiteľmi; alebo

 

ii) akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá priamo riadi a/alebo dohliada nad fyzickými osobami uvedenými v bode i).

k) „celkové náklady spotrebiteľa spojené s úverom“ znamenajú celkové náklady spotrebiteľa spojené s úverom, ako sú vymedzené v článku 3 písm. g) smernice 2008/48/ES;

k) „celkové náklady spotrebiteľa spojené s úverom“ znamenajú celkové náklady spotrebiteľa spojené s úverom, ako sú vymedzené v článku 3 písm. g) smernice 2008/48/ES, vrátane ocenenia majetku, ale okrem registračných poplatkov na hypotéku alebo iné porovnateľné zabezpečenie;

l) „celková suma, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť“, znamená celkovú sumu splatnú spotrebiteľom, ako je vymedzená v článku 3 písm. h) smernice 2008/48/ES;

l) „celková suma, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť“, znamená celkovú sumu splatnú spotrebiteľom, ako je vymedzená v článku 3 písm. h) smernice 2008/48/ES;

m) „ročná percentuálna miera nákladov“ znamená celkové náklady spotrebiteľa spojené s úverom vyjadrené ako ročný percentuálny podiel z celkovej výšky úveru, prípadne vrátane nákladov v súlade s článkom 12 ods. 2;

m) „ročná percentuálna miera nákladov“ znamená celkové náklady spotrebiteľa spojené s úverom vyjadrené ako ročný percentuálny podiel z celkovej výšky úveru, prípadne vrátane nákladov v súlade s článkom 12 ods. 2;

n) „úroková sadzba úveru“ je úroková sadzba úveru, ako je vymedzená v článku 3 písm. j) smernice 2008/48/ES;

n) „úroková sadzba úveru“ je úroková sadzba úveru, ako je vymedzená v článku 3 písm. j) smernice 2008/48/ES;

o) „posúdenie úverovej bonity“ znamená vyhodnotenie schopnosti spotrebiteľa splatiť svoje dlhy;

o) „posúdenie úverovej bonity“ znamená vyhodnotenie vyhliadok na splnenie záväzkov vyplývajúcich z úverovej zmluvy;

p) „trvalý nosič“ znamená trvalý nosič, ako je vymedzený v článku 3 písm. m) smernice 2008/48/ES;

p) „trvalý nosič“ znamená trvalý nosič, ako je vymedzený v článku 3 písm. m) smernice 2008/48/ES;

q) „domovský členský štát“ znamená:

q) „domovský členský štát“ znamená:

i) ak je veriteľom alebo sprostredkovateľom úveru fyzická osoba, členský štát, v ktorom sa nachádza jeho bydlisko a v ktorom vykonáva podnikateľskú činnosť;

i) ak je veriteľom alebo sprostredkovateľom úveru fyzická osoba, členský štát, v ktorom sa nachádza jeho ústredie;

ii) ak je veriteľom alebo sprostredkovateľom úveru právnická osoba, členský štát, v ktorom sa nachádza jej sídlo, alebo ak podľa jej vnútroštátneho práva nemá žiadne sídlo, členský štát, v ktorom sa nachádza jej ústredie;

ii) ak je veriteľom alebo sprostredkovateľom úveru právnická osoba, členský štát, v ktorom sa nachádza jej sídlo, ak podľa jeho vnútroštátneho práva sídlo ústredie, miesto, kde sa nachádzajú;

r) „hostiteľský členský štát“ je členský štát, v ktorom má veriteľ alebo sprostredkovateľ úveru obchodné zastúpenie alebo v ktorom poskytuje služby;

r) „hostiteľský členský štát“ je členský štát, v ktorom má veriteľ alebo sprostredkovateľ úveru obchodné zastúpenie alebo v ktorom poskytuje služby;

 

ra) „poradenské služby“ znamenajú poskytovanie osobných odporúčaní danému spotrebiteľovi v súvislosti s jednou alebo viacerými transakciami súvisiacimi s úverovými zmluvami a predstavujú činnosť oddelenú od poskytovania úveru.

 

rb) „nehnuteľnosť určená na bývanie“ je nehnuteľnosť, ktorá je určená prevažne na účely bývania;

 

rc) „odhadca“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá v rámci svojho obchodovania, podnikania alebo výkonu povolania vykonáva oceňovanie nehnuteľností určených na bývanie alebo pozemkov, na ktorých sa takého nehnuteľnosti určené na bývanie nachádzajú alebo by sa mohli nachádzať;

 

rd) „viazaný predaj“ je ponuka jednej doplnkovej služby alebo viacerých doplnkových služieb spoločne s úverovou zmluvou v balíku, kde úverová zmluva nie je spotrebiteľovi samostatne sprístupnená.

 

re) „balíkový predaj “ je ponuka jednej doplnkovej služby alebo viacerých doplnkových služieb spoločne s úverovou zmluvou v balíku, kde je úverová zmluva spotrebiteľovi sprístupnená aj samostatne, nie však nevyhnutne za rovnakých podmienok, ako keď je ponúkaná v balíku s doplnkovými službami.

 

rf) „celková výška úveru“ je horná hranica alebo súčet všetkých súm, ktoré boli poskytnuté na základe úverovej zmluvy, bez ohľadu na to, či sa majú vyplatiť spotrebiteľovi alebo tretej osobe;

 

rg) „úver v cudzej mene“ je úver, ktorý je:

 

i) denominovaný v inej mene než v tej, v ktorej spotrebiteľ dostáva väčšinu príjmov alebo je držiteľom aktív, z ktorých sa má úver splatiť; alebo

 

ii) denominovaný v inej mene než v mene členského štátu, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko.

 

rh) „úver s variabilnou sadzbou“ je úverová zmluva, pri ktorej úroková sadzba úveru pre časť zmluvy alebo pre celú zmluvu nie je určená len pevne stanoveným percentom dohodnutým pri uzatvorení úverovej zmluvy a je zvyčajne založená na pohybe podkladového indexu alebo referenčnej sadzby bez ohľadu na existenciu maximálnych a minimálnych hodnôt v jej vývoji.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh smernice

Článok 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty určia príslušné orgány oprávnené zabezpečiť vykonanie tejto smernice a musia zabezpečiť, aby boli poskytnuté všetky potrebné právomoci na plnenie ich úloh.

1. Členské štáty určia príslušné vnútroštátne orgány oprávnené zabezpečiť vnútroštátne vykonanie a presadzovanie tejto smernice a zabezpečia, aby boli poskytnuté všetky právomoci týkajúce sa vyšetrovania a ukladania sankcií a zdroje potrebné na účinné a efektívne plnenie ich úloh.

Členské štáty zabezpečia, aby orgány určené ako zodpovedné za zabezpečenie vykonávania článkov 18, 19, 20 a 21 tejto smernice, boli jedným z týchto príslušných orgánov uvedených v článku 4 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo).

2. Členské štáty zabezpečia, aby orgány určené ako zodpovedné za zabezpečenie vykonávania článkov 18, 19, 19a, 20, 22, 22a a 23 tejto smernice boli:

 

i) jeden z týchto príslušných orgánov uvedených v článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo); alebo

 

ii) iné vnútroštátne orgány za predpokladu, že vnútroštátne právne predpisy alebo správne predpisy vyžadujú, aby tieto orgány spolupracovali s orgánmi uvedenými v bode i) v prípade potreby za účelom plnenia ich úloh podľa tejto smernice.

Členské štáty informujú Komisiu o určení príslušných orgánov, uvedú prípadné rozdelenie príslušných povinností medzi rôzne príslušné orgány.

3. Členské štáty informujú Komisiu a Európsky orgán pre bankovníctvo o určení príslušných orgánov, uvedú prípadné rozdelenie príslušných povinností medzi rôzne príslušné orgány. Komisia zverejní zoznam príslušných orgánov uvedených v odseku 1 v Úradnom vestníku Európskej únie aspoň raz do roka a neustále ho aktualizuje na svojej internetovej stránke.

2. Ak je na území členského štátu viac ako jeden príslušný orgán, členský štát zabezpečí, aby tieto orgány úzko spolupracovali, aby mohli účinne plniť svoje príslušné povinnosti.

4. Ak je na území členského štátu viac ako jeden príslušný orgán, členský štát zabezpečí, aby tieto orgány úzko spolupracovali medzi sebou navzájom a s Európskym orgánom pre bankovníctvo, aby mohli účinne plniť svoje príslušné povinnosti.

 

5. Členské štáty zavedú postupy zberu a výmeny informácií od týchto orgánov, najmä na účely vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká1 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)č. 1176/2011 z 24. novembra 2011 o prevencii a náprave makroekonomických nerovnováh2.

 

______________

 

1 Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 1.

 

2 Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 25.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh smernice

Kapitola 1a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Kapitola 1a

 

Finančné vzdelávanie

 

Článok 4a

 

Finančné vzdelávanie spotrebiteľov

 

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa uplatňovali opatrenia na podporu vzdelávania spotrebiteľov v súvislosti so zodpovedným prijímaním úverov a riadením dlhu, predovšetkým vo vzťahu k úverovým zmluvám.

 

2. Všetkým osobám, ktoré sú nadobúdateľmi po prvý raz, sa poskytnú jasné informatívne dokumenty, ako aj informácie týkajúce sa ďalšej pomoci zo strany spotrebiteľských organizácií a národných orgánov dohľadu.

 

3. Členské štáty zabezpečia, aby boli všetky zainteresované strany primerane zapojené do navrhovania a vývoja opatrení uvedených v tomto článku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh smernice

Článok 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty vyžadujú, aby pri udeľovaní, sprostredkovaní alebo poradenstve týkajúcom sa úverov a tam, kde je to vhodné, doplnkových služieb pre spotrebiteľov, veriteľ alebo sprostredkovateľ úveru konal čestne, spravodlivo a profesionálne v súlade s najlepšími záujmami spotrebiteľov.

1. Členské štáty vyžadujú, aby pri navrhovaní, udeľovaní či sprostredkovaní úverov alebo poradenstve týkajúcom sa úverov, prípadne pri poskytovaní doplnkových služieb spotrebiteľom, alebo pri plnení úverovej zmluvy veriteľ alebo sprostredkovateľ úveru konal čestne, spravodlivo, transparentne a profesionálne s náležitým zohľadnením práv a záujmov spotrebiteľov. Zahŕňa to prijatie všetkých krokov potrebných na vyhovenie potrebám a okolnostiam spotrebiteľa, so zohľadnením všetkých relevantných informácií týkajúcich sa špecifických okolností spotrebiteľa a akýchkoľvek špecifických požiadaviek, ktoré spotrebiteľ uviedol.

2. Členské štáty zabezpečia, že spôsob, akým veritelia odmeňujú svojich zamestnancov a príslušných sprostredkovateľov úveru a spôsob, akým sprostredkovatelia úveru odmeňujú svojich zamestnancov nebráni splneniu povinnosti konať v súlade s najlepšími záujmami spotrebiteľov, ako je uvedené v odseku 1.

2. Členské štáty zabezpečia, aby spôsob, akým veritelia odmeňujú svojich zamestnancov a sprostredkovateľov úveru, a spôsob, akým sprostredkovatelia úveru odmeňujú svojich zamestnancov a menovaných zástupcov, nebránil plneniu povinnosti konať v súlade s odsekom 1.

 

2a. Členské štáty predovšetkým zabezpečia, aby platy zamestnancov zodpovedných za posudzovanie úverovej bonity boli v súlade s politikou odmeňovania pracovníkov zodpovedných za podstupovanie rizík uvedenou v prílohe V oddiele 11 bode 23a a 23b smernice 2006/48/ES a neboli závislé od počtu alebo podielu prijatých žiadostí;

 

2b. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že veritelia, sprostredkovatelia úveru alebo menovaní zástupcovia poskytujú poradenské služby, štruktúra odmeňovania príslušných pracovníkov nemala vplyv na ich schopnosť poskytovať objektívne odporúčania, a najmä aby výsledok týchto poradenských služieb nebol podmienený výsledkami jednotlivých produktov alebo predajných cieľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh smernice

Článok 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Minimálne požiadavky na kompetenciu

Minimálne požiadavky na znalosti a odbornú spôsobilosť

1. Domovské členské štáty zabezpečia, aby:

1. Členské štáty zabezpečia, aby veritelia a sprostredkovatelia úveru požadovali od svojich zamestnancov príslušnú úroveň znalostí a odbornú spôsobilosť, čo sa týka navrhovania produktu, ponúkania alebo sprostredkovania a udeľovania úverových zmlúv alebo poradenstva v súvislosti s týmito zmluvami. Ak uzavretie úverovej zmluvy zahŕňa doplnkovú službu súvisiacu s ňou, personál musí mať primerané znalosti a odbornú spôsobilosť vo vzťahu k tejto doplnkovej službe vrátane znalostí a spôsobilosti, ktoré požadujú sektorové právne predpisy.

a) zamestnanci veriteľov a sprostredkovateľov úveru mali zodpovedajúcu úroveň znalostí a zručností, čo sa týka ponúkania alebo poskytovania úverových zmlúv v zmysle článku 2 alebo činností sprostredkovania úverov ako je vymedzené v článku 3 písm. e). V prípade, že uzatvorenie úverovej zmluvy zahŕňa doplnkové služby s tým spojené, najmä poistenie alebo investičné služby, musia mať dostatočné znalosti a schopnosti vo vzťahu k doplnkovým službám, aby sa splnili požiadavky ustanovené v článku 19 smernice 2004/39/EC a v článku 4 smernice 2002/92/ES;

 

b) fyzické osoby vo vedení veriteľov a sprostredkovateľov úveru, ktoré sú zodpovedné za sprostredkovanie, poradenstvo alebo schválenie úverovej zmluvy, alebo zastávajú v ich rámci určitú úlohu, majú dostatočné znalosti a schopnosti, čo sa týka úverovej zmluvy;

 

c) veritelia a sprostredkovatelia úveru sú priebežne sledovaní s cieľom posúdiť, či sa dodržiavajú požiadavky uvedené v odseku 1 písm. a) a b).

 

2. Domovské členské štáty zabezpečujú zodpovedajúcu úroveň znalostí a zručností stanovenú na základe uznávaných kvalifikácií alebo skúseností.

2. Členské štáty stanovia požiadavky na minimálnu úroveň znalostí a odbornú spôsobilosť pre veriteľov, sprostredkovateľov úveru a menovaných zástupcov v súlade so zásadami uvedenými v prílohe III.

 

2a. Ak veriteľ alebo sprostredkovateľ úveru poskytuje svoje služby na území jedného členského štátu alebo viacerých ďalších členských štátov:

 

i) prostredníctvom pobočky, hostiteľský členský štát je zodpovedný za stanovenie požiadaviek na minimálnu úroveň znalostí a odbornú spôsobilosť vzťahujúcich sa na zamestnancov pobočky;

 

ii) v rámci slobody poskytovať služby, domovský členský štát je zodpovedný za stanovenie toho, či sa dosiahol súlad s požiadavkami na minimálnu úroveň znalostí a odbornú spôsobilosť vzťahujúcich sa na zamestnancov v súlade s prílohou III, s výnimkou požiadaviek, ktoré sú uvedené v prílohe III bode 1 písm. a), b), c), e), f), h) a v bodoch 2 a 3, ktoré stanoví hostiteľský členský štát.

 

2b. Osoby uvedené v odseku 1 sú povinné sa sústavne odborne vzdelávať, aby boli aktualizované a overené ich znalosti a odborná spôsobilosť.

3. Domovské členské štáty zverejňujú kritériá, ktoré stanovili pre zamestnancov sprostredkovateľov úveru alebo veriteľov na splnenie požiadaviek na odbornú spôsobilosť. Tieto kritériá musia zahŕňať zoznam všetkých uznávaných kvalifikácií.

 

4. V súlade s článkom 26 a za podmienok uvedených v článkoch 27 a 28 sú na Komisiu delegované právomoci špecifikovať požiadavky stanovené v odseku 1 a 2 tohto článku, a najmä potrebné podmienky pre príslušné vedomosti a schopnosti.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Prvý pododsek sa nevzťahuje na prípady, keď vnútroštátne právne predpisy vyžadujú, aby sa v reklame na úverové zmluvy, v ktorej sa neuvádza úroková sadzba ani vyčíslenie nákladov vzniknutých spotrebiteľovi a spojených s úverom v zmysle prvého pododseku, uviedla ročná percentuálna miera nákladov.

Odôvodnenie

Zosúladenie s článkom 4 ods. 1 smernice o spotrebiteľských úveroch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Štandardné informácie pomocou reprezentatívneho príkladu zrozumiteľne, stručne a zreteľne uvádzajú:

2. (Netýka sa slovenskej verzie.)

Odôvodnenie

Zosúladenie s článkom 4 ods. 2 smernice o spotrebiteľských úveroch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) ustanovenie, že propagovaný produkt je úverová zmluva, a prípadne je zabezpečená buď hypotékou alebo inou porovnateľnou zárukou, ktorá sa v členskom štáte bežne používa na nehnuteľný majetok, alebo je zabezpečená právom týkajúcim sa nehnuteľného majetku;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Hypotekárne úvery sa všeobecne nepredávajú priamo na základe reklamy. Prieskumy trhu ukazujú, že spotrebitelia si z reklamy na hypotekárny úver pamätajú veľmi málo informácií, preto je účinnejšie sústrediť sa na niekoľko kľúčových zásad.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) úrokovú sadzbu úveru, ktorá určuje, či ide o fixnú alebo variabilnú sadzbu alebo obe, a to spolu s podrobnosťami o akýchkoľvek poplatkoch zahrnutých v celkových nákladoch spotrebiteľa spojených s úverom;

c) úrokovú sadzbu úveru, ktorá určuje, či ide o fixnú alebo variabilnú sadzbu alebo obe, a to spolu s podrobnosťami o akýchkoľvek poplatkoch zahrnutých v celkových nákladoch spotrebiteľa spojených s úverom; ročná percentuálna miera nákladov by sa mala v reklame uvádzať minimálne tak viditeľne ako iné číselné informácie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) dĺžku trvania úverovej zmluvy

f) prípadne dĺžku trvania úverovej zmluvy;

Odôvodnenie

Prispôsobenie článku 4 ods. 2 písm. f) smernice o spotrebiteľských úveroch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) výšku splátok,

g) prípadne výšku splátok;

Odôvodnenie

Prispôsobenie článku 4 ods. 2 písm. f) smernice o spotrebiteľských úveroch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

h) celkovú sumu, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(i) prípadne aj varovanie, pokiaľ ide o riziko straty nehnuteľného majetku v prípade neplnenia záväzkov spojených s úverovou zmluvou, keď je úver zabezpečený hypotékou alebo inou porovnateľnou zárukou, ktorá sa v členskom štáte bežne používa na nehnuteľný majetok, alebo je zabezpečený právom týkajúcim sa nehnuteľného majetku.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Požadované informácie sú príliš podrobné z hľadiska reklamných materiálov a nezodpovedajú obrazu zodpovedného spotrebiteľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Štandardné informácie musia byť ľahko čitateľné alebo prípadne jasne zrozumiteľné, v závislosti na médiu použitom na reklamné a marketingové účely.

Štandardné informácie musia byť ľahko čitateľné alebo prípadne jasne zrozumiteľné, v závislosti na médiu použitom na reklamné a marketingové účely.

 

Všetky informácie poskytnuté v reklame sú v súlade so zobrazeným reprezentatívnym príkladom.

 

Členské štáty prijmú kritériá na určenie reprezentatívneho príkladu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Na Komisiu sú delegované právomoci v súlade s článkom 26 a za podmienok uvedených v článkoch 27 a 28 s cieľom bližšie ustanoviť zoznam štandardných informácií, ktoré budú zaradené v reklame.

vypúšťa sa

Najmä to, že Komisia pri prijímaní týchto delegovaných aktov v prípade potreby zmení alebo doplní zoznam štandardných informácií uvedených v odsekoch 2 písm. a) až i) tohto článku.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

Návrh smernice

Článok 8a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 8a

 

Viazanie a nekalé obchodné praktiky

 

1. Členské štáty povoľujú balíkový predaj, ale nie viazaný predaj.

 

2. Bez ohľadu na odsek 1 môžu členské štáty povoliť viazaný predaj v prípadoch, keď veritelia vyžadujú otvorenie či vedenie platobného účtu alebo sporiaceho produktu, pokiaľ je plne integrovanou súčasťou úveru alebo ak je jeho jediným účelom nahromadenie kapitálu na splácanie alebo spravovanie úveru alebo uzavretie samostatnej úverovej zmluvy v spojení s úverovou zmluvou s podielom na hodnote nehnuteľnosti. Okrem toho členské štáty umožňujú veriteľom požadovať od spotrebiteľov, aby mali uzavreté príslušné poistenie, a odmietnuť poskytnúť úver, pokiaľ spotrebiteľ neuzavrel poistenie s podobnými vlastnosťami, ako sú tie, ktoré ponúka poisťovňa uprednostňovaná veriteľom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby veritelia alebo prípadne sprostredkovatelia úveru trvale sprístupňovali všeobecné informácie o úverových zmluvách na trvalom nosiči alebo v elektronickej podobe.

Členské štáty zabezpečia, aby veritelia trvale sprístupňovali dostupné a zrozumiteľné všeobecné informácie o úverových zmluvách a aby ich v prípade priameho predaja veritelia alebo sprostredkovatelia úveru poskytli spotrebiteľovi, a to v papierovej forme alebo na inom trvalom nosiči alebo na požiadanie v elektronickej podobe.

Odôvodnenie

Nie je jasné, kto zodpovedá za vypracovanie tohto dokumentu. Sprostredkovatelia nemusia mať prístup ku všetkým relevantným informáciám. Malo by byť preto zodpovednosťou veriteľa poskytnúť tieto informácie sprostredkovateľovi alebo – ak úver poskytuje bezprostredne veriteľ – priamo spotrebiteľovi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     65

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) formy záruk;

c) formy záruk vrátane možnosti, aby sa zábezpeka nachádzala v inom členskom štáte;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     66

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) orientačný príklad celkových nákladov na úver pre spotrebiteľa a ročná percentuálna miera nákladov;

g) reprezentatívny príklad celkových nákladov na úver pre spotrebiteľa a ročná percentuálna miera nákladov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     67

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ga) indikácia možných ďalších nákladov, napr. v súvislosti s registráciou hypoték alebo iných porovnateľných cenných papierov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     68

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) možnosť predčasného splatenia, prípadne opis podmienok spojených s predčasným splatením;

i) opis podmienok spojených s predčasným splatením;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     69

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

k) podrobnosti o tom, ako získať informácie o daňových úľavách na úroky z úveru alebo o iných verejných dotáciách.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Povinnosť poskytovať tieto informácie nezodpovedá obrazu zodpovedného spotrebiteľa a mohla by zároveň vytvárať prekážku na trhu. Zámerom je aj súlad so smernicou o spotrebiteľských úveroch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     70

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno ka (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ka) V prípade úverovej zmluvy, pri ktorej splátky spotrebiteľa nevedú k bezprostrednej amortizácii celkovej výšky úveru, ale v obdobiach a za podmienok ustanovených v úverovej zmluve alebo v doplnkovej zmluve sa použijú na vytvorenie kapitálu, v informáciách poskytnutých pred uzavretím zmluvy podľa odseku 2 sa zrozumiteľne a stručne uvedie, že takáto úverová zmluva nezaručuje splatenie celkovej výšky úveru čerpaného na jej základe, ak sa takáto záruka neposkytne.

Odôvodnenie

Zosúladenie s článkom 5 ods. 5 smernice o spotrebiteľských úveroch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     71

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 2 – pododsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby veriteľ a prípadne sprostredkovateľ úveru, bez zbytočného odkladu po tom, ako spotrebiteľ odovzdal potrebné informácie o svojich potrebách, finančnej situácii a preferenciách v súlade s článkom 14, poskytol spotrebiteľovi individuálne informácie potrebné na to, aby mohol porovnať dostupné úvery na trhu, zhodnotiť ich dôsledky a urobiť kvalifikované rozhodnutie, či zmluvu o spotrebiteľskom úvere uzavrie. Tieto informácie sa písomne alebo na inom trvalom nosiči poskytujú prostredníctvom európskeho štandardizovaného informačného formulára uvedeného v prílohe II.

vypúšťa sa

Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že sa spotrebiteľovi dodá pre veriteľa záväzná ponuka, túto ponuku sprevádzal európsky štandardizovaný informačný formulár. V takých prípadoch členské štáty zabezpečia, aby sa bez ohľadu na spôsob jej uzavretia nemohla úverová zmluva uzavrieť, ak spotrebiteľ nemal dostatok času porovnať ponuky, posúdiť ich dôsledky a urobiť kvalifikované rozhodnutie o tom, či ponuku prijme.

 

Veriteľ a prípadne aj sprostredkovateľ úveru splnil požiadavky na poskytovanie informácií spotrebiteľovi pred uzatvorením zmluvy uzatvorenej na diaľku, ako je uvedené v článku 3 smernice 2002/65/ES, keď dodali európsky štandardizovaný informačný formulár .

 

Akékoľvek dodatočné informácie, ktoré veriteľ alebo prípadne sprostredkovateľ úveru môže poskytnúť spotrebiteľovi musia byť uvedené v samostatnom dokumente, ktorý môže byť pripojený k európskemu štandardizovanému informačnému formuláru.

 

3. V súlade s článkom 26 a za podmienok uvedených v článkoch 27 a 28 sú na Komisiu delegované právomoci zmeniť a doplniť štandardné informácie ustanovené v odseku 1 tohto článku a obsah a formát európskeho štandardizovaného informačného formulára podľa prílohy II.

 

Takéto delegované akty by najmä mali v prípade potreby:

 

a) zmeniť a doplniť zoznam štandardných informácií ustanovených v odseku 1 tohto článku;

 

b) odstrániť akékoľvek informácie ustanovené v prílohe II;

 

c) pridať dodatky k zoznamu informácií ustanovenému v prílohe II;

 

d) zmeniť a doplniť prezentáciu obsahu európskeho štandardizovaného informačného formulára, ako je ustanovené v prílohe II;

 

e) pokračovať vo vypracúvaní usmernení pre dokončenie európskeho štandardizovaného informačného formulára, ako je ustanovené v prílohe II.

 

4. V prípade telefonickej komunikácie, ako je uvedené v článku 3 ods. 3 smernice 2002/65/ES, opis hlavných vlastností finančnej služby, ktoré sa majú poskytnúť podľa druhej zarážky článku 3 ods. 3 písm. b) uvedenej smernice, musí obsahovať prinajmenšom položky uvedené v časti A oddieloch 2, 3, 4 a 5 prílohy II.

 

5. Členské štáty zabezpečia, aby veriteľ alebo sprostredkovateľ úveru na žiadosť spotrebiteľa zdarma poskytol spotrebiteľovi kópiu návrhu úverovej zmluvy. Toto ustanovenie sa neuplatňuje v prípadoch, ak veriteľ v čase podania žiadosti nie je ochotný pristúpiť k uzavretiu úverovej zmluvy so spotrebiteľom.

 

Odôvodnenie

Zosúladenie s článkom 5 ods. 5 smernice o spotrebiteľských úveroch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     72

Návrh smernice

Článok 9a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 9a

 

Predzmluvné informácie

 

1. Členské štáty zabezpečia, aby veriteľ a prípadne sprostredkovateľ úveru alebo menovaný zástupca poskytol spotrebiteľovi individuálne informácie potrebné na to, aby mohol porovnať dostupné úvery na trhu, zhodnotiť ich dôsledky a urobiť kvalifikované rozhodnutie, či zmluvu o spotrebiteľskom úvere uzavrie:

 

a) bez zbytočného odkladu po tom, ako spotrebiteľ odovzdal potrebné informácie o svojich potrebách, finančnej situácii a preferenciách v súlade s článkom 14, a

 

b) v dostatočnom predstihu, skôr než bude spotrebiteľ viazaný akoukoľvek úverovou zmluvou alebo ponukou; tieto informácie sa poskytujú bezplatne v papierovej forme alebo na inom trvalom nosiči prostredníctvom európskeho štandardizovaného informačného formulára (ESIS) uvedeného v prílohe II.

 

Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že sa spotrebiteľovi dodá pre veriteľa záväzná ponuka, túto ponuku sprevádzal európsky štandardizovaný informačný formulár, ak predtým spotrebiteľovi nebol poskytnutý, alebo ak sa vlastnosti ponuky líšia od informácií obsiahnutých v ESIS, ktorý bol poskytnutý predtým.

 

2. Členské štáty zabezpečia, aby spotrebiteľ mal 14 dní na porovnanie ponúk, posúdenie ich dôsledkov a prijatie kvalifikovaného rozhodnutia. Členské štáty zabezpečia, aby táto lehota mohla byť plánovaná buď ako obdobie, počas ktorého ponuka zostáva záväzná pre veriteľa pred podpisom úverovej zmluvy, alebo ako právo na odstúpenie od zmluvy bez ďalších nákladov. Členské štáty zabezpečia, aby spotrebitelia, ktorí si to želajú, mohli prijať ponuku pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Členské štáty môžu stanoviť, že právo na odstúpenie od zmluvy sa obmedzuje alebo prestáva existovať, ak spotrebiteľ uskutoční akékoľvek kroky, ktoré majú podľa vnútroštátneho práva za následok vznik alebo prevod práva na nehnuteľnosť v súvislosti s finančnými prostriedkami získanými v rámci úverovej zmluvy alebo v súvislosti s ich použitím, alebo v prípadoch, keď úverová zmluva je – v súlade s právom členského štátu – vytvorená v rámci systému, do ktorého je zapojená osoba vykonávajúca verejnú funkciu alebo agent, ktorý má zákonnú povinnosť byť nezávislý a nestranný a ktorý poskytnutím individualizovaných a komplexných zmluvných a právnych informácií spotrebiteľovi musí zabezpečiť, aby spotrebiteľ uzavrel zmluvu až po dôkladnom zvážení právnych hľadísk a s vedomím rozsahu ich právnych dôsledkov.

 

Má sa za to, že veriteľ a prípadne aj sprostredkovateľ úveru splnili požiadavky na poskytovanie informácií spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku, ako je uvedené v článku 3 smernice 2002/65/ES, iba vtedy, keď dodali aspoň európsky štandardizovaný informačný formulár .

 

Členské štáty neupravujú európsky štandardizovaný informačný formulár, ale ak členské štáty vyžadujú doplňujúce informácie vrátane zákonného varovania, ktoré majú byť poskytnuté spotrebiteľovi, môžu byť tieto informácie pripojené k európskemu štandardizovanému informačnému formuláru.

 

3. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 26 prijať delegované akty s cieľom zmeniť a doplniť štandardné informácie ustanovené v článku 9 ods. 1 a v súvislosti s európskym štandardizovaným informačným formulárom uvedeným v prílohe II s cieľom:

 

a) zmeniť a doplniť a aktualizovať zoznam informácií ustanovený v prílohe II;

 

b) aktualizovať prezentáciu obsahu európskeho štandardizovaného informačného formulára, ako je ustanovené v prílohe II;

 

c) doplniť a aktualizovať pokyny pre dokončenie európskeho štandardizovaného informačného formulára, ako je ustanovené v prílohe II.

 

4. V prípade telefonickej komunikácie, ako je uvedené v článku 3 ods. 3 smernice 2002/65/ES, opis hlavných vlastností finančnej služby, ktoré sa majú poskytnúť podľa článku 3 ods. 3 písm. b) druhej zarážky uvedenej smernice, obsahuje prinajmenšom položky uvedené v časti A oddieloch 2, 3, 4 a 5 prílohy II.

 

5. Členské štáty zabezpečia, aby veriteľ alebo sprostredkovateľ úveru zdarma poskytol spotrebiteľovi kópiu návrhu úverovej zmluvy na trvalom nosiči. Toto ustanovenie sa neuplatňuje, ak veriteľ v čase podania žiadosti spotrebiteľa nie je ochotný pristúpiť k uzavretiu úverovej zmluvy so spotrebiteľom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     73

Návrh smernice

Článok 9b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 9b

 

Poskytovanie a legalizácia úverových zmlúv

 

Pokiaľ ide o poskytovanie a legalizáciu úverových zmlúv, odhadcovia, spoločnosť odhadcov, notári, právni poradcovia alebo iní poskytovatelia sa zvolia na základe vzájomnej dohody strán.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     74

Návrh smernice

Článok 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pred výkonom niektorej zo služieb uvedených v článku 3 písm. e) poskytne sprostredkovateľ úveru spotrebiteľovi minimálne nasledujúce informácie:

1. Členské štáty zabezpečia, aby pred výkonom niektorej zo služieb uvedených v článku 3 písm. e) sprostredkovateľ úveru bezplatne poskytol spotrebiteľovi v papierovej forme alebo na inom trvalom nosiči minimálne nasledujúce informácie:

a) totožnosť a geografickú adresu sprostredkovateľa úveru;

a) totožnosť a geografickú adresu sprostredkovateľa úveru;

b) register, do ktorého bol zapísaný, a spôsob overenia jeho zápisu;

b) register, do ktorého bol zapísaný, prípadne registračné číslo a spôsob overenia jeho zápisu;

c) ak pôsobí ako viazaný sprostredkovateľ úveru, mal by sa takto identifikovať a na žiadosť spotrebiteľa poskytnúť mená veriteľov, pre ktorých pracuje;

c) ak je viazaný k jednému alebo viacerým veriteľom, takto sa identifikuje a poskytne mená veriteľov, pre ktorých pracuje;

d) či má u daného veriteľa priamu alebo nepriamu účasť väčšiu ako 10 % hlasovacích práv alebo kapitálu;

d) či ponúka poradenskú službu, a ak áno, uvedie, v akých prípadoch je poskytovanie tejto služby povinné v súlade s článkom 17;

e) či má daný veriteľ alebo materský podnik daného veriteľa priamu alebo nepriamu účasť u sprostredkovateľa úveru väčšiu ako 10 % hlasovacích práv alebo kapitálu;

 

f) prípadný poplatok, ktorý má splatiť spotrebiteľ sprostredkovateľovi úveru za jeho služby;

e) prípadný poplatok, ktorý má splatiť spotrebiteľ sprostredkovateľovi úveru alebo veriteľovi za jeho služby alebo základ, podľa ktorého sa poplatok vypočíta;

g) postupy, ktoré umožňujú spotrebiteľom a iným zainteresovaným stranám podávať sťažnosti na sprostredkovateľov úveru, a prípadne prostriedky, ktorými možno hľadať postupy mimosúdneho vybavovania sťažností a nápravy;

f) postupy, ktoré umožňujú spotrebiteľom a iným zainteresovaným stranám interne podávať sťažnosti, a prípadne prostriedky, ktorými možno hľadať postupy mimosúdneho vybavovania sťažností a nápravy;

h) pre tých sprostredkovateľov úveru, ktorí nie sú viazaní, existenciu provízií, prípadne platby veriteľa sprostredkovateľovi úveru za jeho služby.

g) pre tých sprostredkovateľov úveru, ktorí nie sú viazaní, existenciu provízií alebo iných stimulov, prípadne platby veriteľa sprostredkovateľovi úveru za jeho služby.

2. Sprostredkovatelia úveru, ktorí nie sú viazaní, poskytnú na žiadosť spotrebiteľa informácie o kolísaní hladiny splatnej provízie od rôznych veriteľov, ktorí poskytujú úverové zmluvy ponúkané spotrebiteľovi. Spotrebiteľ musí byť informovaný, že má právo žiadať takéto informácie.

2. Sprostredkovatelia úveru, ktorí nie sú viazaní, poskytnú na žiadosť spotrebiteľa informácie o kolísaní hladiny splatnej provízie od rôznych veriteľov, ktorí poskytujú úverové zmluvy ponúkané spotrebiteľovi. Spotrebiteľ musí byť informovaný, že má právo žiadať takéto informácie.

3. Na Komisiu sú v súlade s článkom 26 a za podmienok uvedených v článkoch 27 a 28 delegované právomoci aktualizovať zoznam informácií o sprostredkovateľoch úverov, ktorý sa má poskytnúť spotrebiteľovi, ako je ustanovené v odseku 1 tohto článku.

3. Členské štáty zabezpečia, aby sprostredkovateľ úveru oboznámil veriteľa s prípadnými poplatkami, ktoré má spotrebiteľ zaplatiť sprostredkovateľovi úveru za jeho služby v súvislosti s výpočtom ročnej percentuálnej miery nákladov.

Najmä to, že Komisia pri prijímaní týchto delegovaných aktov v prípade potreby zmení alebo doplní informácie uvedené v odsekoch 1 tohto článku.

3a. Ak sprostredkovateľ úveru účtuje poplatok a zároveň dostane províziu od veriteľa, vysvetlí spotrebiteľovi, či bude provízia plne alebo čiastočne odrátaná od poplatku.

Najmä to, že Komisia pri prijímaní týchto delegovaných aktov v prípade potreby zmení alebo doplní informácie uvedené v odsekoch 1 tohto článku.

3b. Členské štáty vyžadujú, aby sprostredkovatelia úveru okrem zverejnenia požadovaného podľa tohto článku zabezpečili, aby menovaný zástupca pri kontaktovaní akéhokoľvek spotrebiteľa alebo potenciálneho spotrebiteľa alebo pred rokovaním s ním uviedol, že koná ako agent a ktorého sprostredkovateľa úveru zastupuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     75

Návrh smernice

Článok 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby veritelia a prípadne sprostredkovatelia úveru poskytli spotrebiteľovi primerané vysvetlenia týkajúce sa navrhovaných úverových zmlúv a akýchkoľvek doplnkových služieb, aby sa spotrebiteľ dostal do pozície, z ktorej môže posúdiť, či sú navrhované úverové zmluvy prispôsobené jeho potrebám a finančnej situácii. Dostatočné vysvetlenie zahŕňa poskytnutie individuálnych informácií o vlastnostiach ponúkaných úverov, ale bez formulácie akéhokoľvek odporúčania. Veritelia, a prípadne aj sprostredkovatelia úveru musia pomocou akýchkoľvek potrebných prostriedkov presne posúdiť úroveň vedomostí a skúseností spotrebiteľa s úvermi, aby veriteľ alebo sprostredkovateľ mohol určiť úroveň vysvetlenia pre spotrebiteľa a takéto vysvetlenie upraviť zodpovedajúcim spôsobom.

1. Členské štáty zabezpečia, aby veritelia a prípadne sprostredkovatelia úveru alebo ich menovaní zástupcovia poskytli spotrebiteľovi primerané vysvetlenia týkajúce sa navrhovaných úverových zmlúv a akýchkoľvek doplnkových služieb, aby sa spotrebiteľ dostal do pozície, z ktorej môže posúdiť, či sú navrhované úverové zmluvy a doplnkové služby prispôsobené jeho potrebám a finančnej situácii. Toto vysvetlenie zahŕňa predzmluvné informácie vrátane európskeho štandardizovaného informačného formulára, základných vlastností navrhovaných produktov a konkrétneho vplyvu, ktorý môžu mať na spotrebiteľa, vrátane dôsledkov neplnenia zmluvy spotrebiteľom, a ak sú doplnkové služby v balíku spoločne s úverovou zmluvou, či každá zložka môže byť ukončená samostatne a za akých podmienok.

2. Takéto primerané vysvetlenia musia obsahovať vysvetlenie informácií a podmienok zahrnutých v predzmluvných informáciách, ktoré sa majú poskytnúť v súlade s článkami 9 a 10 a vysvetlenie dôsledkov, ktoré uzatvorenie úverovej zmluvy môže mať pre spotrebiteľa, a to i v prípade nesplácania úveru spotrebiteľom.

2. Členské štáty môžu prispôsobiť spôsob a rozsah poskytovania pomoci uvedenej v odseku 1, ako aj to, kto ju poskytuje, konkrétnym okolnostiam situácie, za ktorej sa úverová zmluva ponúka, osobe, ktorej sa ponúka, a charakteru ponúkaného úveru.

Odôvodnenie

Prispôsobenie smernici o spotrebiteľských úveroch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     76

Návrh smernice

Článok 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ročná percentuálna miera nákladov, ktorá sa na ročnom základe rovná súčasnej hodnote všetkých záväzkov (čerpanie, splátky a poplatky), budúcich alebo súčasných, dohodnutých medzi veriteľom a spotrebiteľom, sa vypočíta na základe matematického vzorca uvedeného v prílohe I.

1. Ročná percentuálna miera nákladov, ktorá sa na ročnom základe rovná súčasnej hodnote všetkých záväzkov (čerpanie, splátky a poplatky), budúcich alebo súčasných, dohodnutých medzi veriteľom a spotrebiteľom, sa vypočíta na základe matematického vzorca uvedeného v prílohe I.

2. Na účely výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov sa stanovia celkové náklady spotrebiteľa spojené s úverom bez akýchkoľvek poplatkov, ktoré má spotrebiteľ zaplatiť z dôvodu neplnenia niektorého zo svojich záväzkov ustanovených v úverovej zmluve.

2. Na účely výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov sa stanovia celkové náklady spotrebiteľa spojené s úverom s výnimkou akýchkoľvek poplatkov, ktoré má spotrebiteľ zaplatiť z dôvodu neplnenia niektorého zo svojich záväzkov ustanovených v úverovej zmluve.

V prípade povinného otvorenia účtu za účelom získania úveru sa náklady na vedenie tohto účtu, náklady na používanie platobných prostriedkov na platobné transakcie a čerpanie z tohto účtu a ostatné náklady na platobné transakcie zahrnú do celkových nákladov spotrebiteľa spojených s úverom, pokiaľ náklady na účet neboli zrozumiteľne a samostatne uvedené v úverovej zmluve alebo v akejkoľvek inej zmluve uzavretej so spotrebiteľom.

Náklady na otvorenie a vedenie účtu, na používanie platobných prostriedkov na platobné transakcie týkajúce sa čerpania z tohto účtu a ostatné náklady na transakcie zahrnú do celkových nákladov spotrebiteľa spojených s úverom, ak je otvorenie či vedenie účtu povinné na získanie úveru alebo na jeho získanie za ponúkaných podmienok, pokiaľ náklady na účet neboli zrozumiteľne a samostatne uvedené v zmluve uzavretej so spotrebiteľom.

3. Pri výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov sa vychádza z predpokladu, že zmluva o úvere zostane platná dohodnutý čas a že veriteľ a spotrebiteľ si budú plniť svoje povinnosti za podmienok a v lehotách ustanovených v úverovej zmluve.

3. Pri výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov sa vychádza z predpokladu, že zmluva o úvere zostane platná dohodnutý čas a že veriteľ a spotrebiteľ si budú plniť svoje povinnosti za podmienok a v lehotách ustanovených v úverovej zmluve. Ak je fixná úroková sadzba dohodnutá len na obmedzené obdobie, môže sa jediná ročná percentuálna miera poplatkov vypočítať iba na dobu určitú.

4. V prípade úverových zmlúv s doložkami, ktoré umožňujú zmeny úrokovej sadzby úveru, a v prípade poplatkov zahrnutých v ročnej percentuálnej miere nákladov, ktoré sa však nedajú stanoviť v čase výpočtu, sa pri výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov vychádza z predpokladu, že úroková sadzba úveru a ostatné poplatky sa vypočítajú na úrovni stanovenej v deň podpisu zmluvy.

4. Na obdobia úverových zmlúv, ktoré bezpodmienečne umožňujú upraviteľné úrokové miery založené na vonkajších faktoroch úveru, a v prípade poplatkov zahrnutých v ročnej percentuálnej miere nákladov, ktoré sa však nedajú stanoviť v čase výpočtu, sa pri výpočte ročnej percentuálnej miery poplatkov vychádza z odlišných predpokladov, pričom sa zároveň zamedzuje narušeniu hospodárskej súťaže na trhu:

 

a) raz z predpokladu, že úroková sadzba úveru a ostatné poplatky sa vypočítajú na úrovni stanovenej v deň podpisu zmluvy

 

b) raz na základe najlepšieho scenára vychádzajúceho z údajov o fluktuácii úrokovej sadzby za posledných 20 rokov, alebo ak sú k dispozícii základné údaje pre výpočet úrokovej sadzby;

 

c) raz na základe najhoršieho scenára vychádzajúceho z údajov o rozličnej fluktuácii úrokovej sadzby za posledných 20 rokov, alebo ak sú k dispozícii základné údaje pre výpočet úrokovej sadzby.

5. Právomoci delegované na Komisiu v súlade s článkom 26 a za podmienok uvedených v článkoch 27 a 28 ju oprávňujú zmeniť a doplniť vzorec a predpoklady použité na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov, ako je uvedené v prílohe I.

4a. V prípade, že sa úverová zmluva vzťahuje na úver v cudzej mene, pri výpočte ročnej percentuálnej miery poplatkov sa vychádza z predpokladu, že vzťah medzi menou úveru a národnou menou je na úrovni stanovenej v deň podpisu zmluvy a raz na základe scenára, pri ktorom sa vychádza z predpokladu, že národná mena stratí voči mene úveru 20 % hodnoty.

Komisia pri prijímaní týchto delegovaných aktov v prípade potreby zmení a doplní vzorec alebo predpoklady ustanovené v prílohe I a to najmä v prípade, ak predpoklady uvedené v tomto článku a v prílohe I nestačia na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov jednotným spôsobom alebo ak prestanú zodpovedať obchodnej situácii na trhu.

5. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 26 prijať delegované akty s cieľom zmeniť a doplniť poznámky alebo aktualizovať predpoklady použité pri výpočte ročnej percentuálnej miery poplatkov, ako je stanovené v prílohe I, a to najmä v prípade, ak predpoklady uvedené v tomto článku a v prílohe I nestačia na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov jednotným spôsobom alebo ak prestanú zodpovedať obchodnej situácii na trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     77

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Zmluvné strany sa však môžu v úverovej zmluve dohodnúť, že informácia uvedená v odseku 1 sa má spotrebiteľovi poskytovať pravidelne v prípadoch, keď zmena úrokovej sadzby úveru priamo súvisí so zmenou referenčnej sadzby, nová referenčná sadzba sa vhodným spôsobom sprístupňuje verejnosti a informácia o novej referenčnej sadzbe je k dispozícii aj v priestoroch veriteľa.

2. Zmluvné strany sa však môžu v úverovej zmluve dohodnúť, že informácia uvedená v odseku 1 sa má spotrebiteľovi poskytovať pravidelne v prípadoch, keď zmena úrokovej sadzby úveru priamo súvisí so zmenou referenčnej sadzby, nová referenčná sadzba sa vhodným spôsobom sprístupňuje verejnosti a informácia o novej referenčnej sadzbe je k dispozícii aj v priestoroch veriteľa a oznámi sa osobne spotrebiteľovi spolu so sumou nových mesačných splátok. Veriteľ môže spotrebiteľov naďalej pravidelne informovať o zmenách úrokových sadzieb úverov, keď úroková sadzba úveru nemá priamy súvis so zmenou referenčnej sadzby, ak takéto opatrenia boli zavedené pred ...*.

 

_____________

 

* Ú. v. EÚ: vložte, prosím, dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Odôvodnenie

V niektorých členských štátoch môžu byť spotrebitelia informovaní o zmenách úrokových sadzieb úverov prostredníctvom reklám o zmenách takýchto sadzieb vo vnútroštátnych novinách. Ak takýto postup v členskom štáte existuje a je všeobecne akceptovaný, členský štát by mal mať právo zachovať si tento systém.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     78

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Keď sa zmeny úrokovej sadzby úverov určujú prostredníctvom aukcie na kapitálových trhoch, a preto je nemožné, aby veriteľ informoval spotrebiteľa o akejkoľvek zmene predtým, než táto zmena začne platiť, veriteľ v dostatočnom predstihu pred aukciou písomne informuje spotrebiteľa o nadchádzajúcom postupe a o očakávanej úrovni novej úrokovej sadzby úveru.

Odôvodnenie

Ak sa zmeny úrokovej sadzby úverov určujú prostredníctvom aukcie na kapitálových trhoch, veriteľ nebude poznať presnú novú sadzbu, pokým sa aukcia neuzavrie a dlhopisy nepredajú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     79

Návrh smernice

Článok 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby veriteľ pred uzavretím úverovej zmluvy vykonal dôkladné posúdenie úverovej bonity spotrebiteľa na základe kritérií, medzi ktoré patria: spotrebiteľov príjem, úspory, dlhy a iné finančné záväzky. Toto posúdenie sa vykoná na základe potrebných informácií, získaných veriteľom alebo prípadne sprostredkovateľom úveru od spotrebiteľa a z príslušných interných alebo externých zdrojov, a musí rešpektovať požiadavky nevyhnutnosti a proporcionality, ktoré sú ustanovené v článku 6 smernice 95/46/ES. Členské štáty zabezpečia, aby veritelia zaviedli vhodné postupy na posúdenie úverovej bonity spotrebiteľa. Tieto postupy sa v pravidelných intervaloch revidujú a aktualizované záznamy týchto postupov sa archivujú.

1. Členské štáty zabezpečia, aby veriteľ pred uzavretím úverovej zmluvy posúdil úverovú bonitu spotrebiteľa na základe objektívnych kritérií s cieľom overiť, aké sú spotrebiteľove vyhliadky na splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich z úverovej zmluvy. Informácie, na ktorých sa toto posúdenie zakladá, musia byť doložené a uchovávané1.

 

1a. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že veriteľ nevykonal posúdenie bonity správne tak, ako je popísané v tomto článku, a následne poskytol úverovú zmluvu na základe tohto nesprávne vykonaného posúdenia úverovej bonity, úverová zmluva sa následne nezrušuje ani nemení v neprospech spotrebiteľa.

2. Členské štáty zabezpečia, aby:

2. Členské štáty zabezpečia, aby:

a) v prípade, že posúdenie úverovej bonity spotrebiteľa vyústi do negatívneho výsledku pre jeho schopnosť splácať úver po dobu trvania úverovej zmluvy, veriteľ úver odmietol;

a) veriteľ sprístupnil úver spotrebiteľovi len v prípade, ak výsledok posúdenia úverovej bonity naznačuje, že záväzky vyplývajúce z úverovej zmluvy budú pravdepodobne splnené spôsobom, ktorý vyžaduje úverová zmluva;

b) keď je žiadosť o poskytnutie úveru zamietnutá, veriteľ informoval spotrebiteľa okamžite a bezplatne o dôvodoch zamietnutia;

 

c) v súlade s článkom 10 smernice 95/46/ES veriteľ v predstihu informuje spotrebiteľa o tom, že nahliadne do databázy;

c) v súlade s článkom 10 smernice 95/46/ES veriteľ v predstihu informuje spotrebiteľa o tom, že nahliadne do databázy;

d) ak je žiadosť o úver zamietnutá na základe údajov obsiahnutých v databáze, do ktorej sa nahliadalo, alebo ich nedostatku, veriteľ informoval spotrebiteľa okamžite a bezplatne o názve databázy, do ktorej sa nahliadalo, rovnako ako o mene jej správcu, prístupových právach spotrebiteľa a prípadne o práve na opravu údajov v databáze;

d) ak je žiadosť o úver zamietnutá na základe vyhľadávania v databáze, veriteľ bezodkladne a bezplatne informuje spotrebiteľa o výsledku tohto vyhľadávania a o podrobnostiach súvisiacich s použitou databázou.

e) bez toho, aby bolo dotknuté všeobecné právo na prístup uvedené v článku 12 smernice 95/46/ES, ak je žiadosť zamietnutá na základe automatizovaného rozhodnutia alebo rozhodnutia na základe metódy, ako je automatizované bodové hodnotenie kreditného rizika, veriteľ o tom informoval okamžite a bezplatne spotrebiteľa a vysvetlil mu logiku, ktorou sa riadia automatické rozhodnutia;

e) bez toho, aby bolo dotknuté všeobecné právo na prístup uvedené v článku 12 smernice 95/46/ES, ak je žiadosť zamietnutá na základe automatizovaného rozhodnutia alebo rozhodnutia na základe metódy, ako je automatizované bodové hodnotenie kreditného rizika, veriteľ o tom okamžite a bezplatne informuje spotrebiteľa;

f) spotrebiteľ mal možnosť požiadať o ručné preskúmanie rozhodnutia.

 

3. V prípade keď zúčastnené strany zvažujú zvýšenie celkovej výšky úveru poskytnutého spotrebiteľovi po uzatvorení úverovej zmluvy, členské štáty zabezpečia, aby boli aktualizované finančné informácie, ktoré má veriteľ o spotrebiteľovi k dispozícií, a úverová bonita spotrebiteľa znovu posúdená pred poskytnutím akéhokoľvek výrazného zvýšenia celkovej výšky úveru.

 

4. V nadväznosti na posúdenie úverovej bonity spotrebiteľa, členské štáty zabezpečia, aby veritelia a sprostredkovatelia úveru získali potrebné informácie týkajúce sa osobnej a finančnej situácie spotrebiteľa, jeho preferencií a cieľov a zvážia dostatočne veľký počet úverových zmlúv z ich ponuky s cieľom identifikovať produkty, ktoré nie sú pre spotrebiteľa vhodné vzhľadom na jeho potreby, finančnú a osobnú situáciu. Takéto úvahy sú založené na informáciách, ktoré sú aktuálne v danej chvíli a danom čase a na základe primeraných predpokladov týkajúcich sa situácie spotrebiteľa po dobu trvania navrhovanej úverovej zmluvy.

 

5. Na Komisiu sú v súlade s článkom 26 a za podmienok uvedených v článkoch 27 a 28 delegované právomoci ustanovovať, ako aj meniť a dopĺňať kritériá, ktoré je potrebné zvážiť pri vykonávaní posúdenia úverovej bonity, ako je ustanovené v odseku 1 tohto článku a pri zabezpečovaní, že úverové produkty nie sú vhodné pre spotrebiteľa, ako je ustanovené v odseku 4 tohto článku.

 

 

_______________

 

1 Zásady správneho poskytovania hypoték na nehnuteľnosti určené na bývanie, ktoré vypracovala Rada pre finančnú stabilitu, apríl 2012, (1.2.).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     80

Návrh smernice

Článok 14a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 14a

 

Oceňovanie majetku

 

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa uplatňovali vhodné postupy oceňovania v súlade s medzinárodnými normami a metódami a aby sa uznával význam riadnej regulácie odhadcov a dohľadu nad nimi.

 

2. Členské štáty vyžadujú, aby interní a externí odhadcovia vykonávajúci takéto oceňovanie mali príslušnú odbornú kvalifikáciu a boli dostatočne nezávislí, ak majú vykonávať nestranné a objektívne ocenenie, ktoré má byť zdokumentované na trvalom nosiči, a vyžadujú, aby o ňom veritelia viedli evidenciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     81

Návrh smernice

Článok 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Povinnosť zverejňovania na strane spotrebiteľa

Zverejnenie a overenie informácií o spotrebiteľovi

1. Členské štáty zabezpečia, aby spotrebitelia poskytli veriteľom a prípadne sprostredkovateľom úverov úplné a správne informácie o svojej finančnej a osobnej situácii v rámci procesu žiadosti o úver. Tieto informácie by mali byť prípadne podporené listinnými dôkazmi z nezávisle overiteľných zdrojov.

1. Posúdenie úverovej bonity sa vykoná na základe dostatočného, primeraného a náležite overeného príjmu a finančných informácií, ktoré veriteľ získa z príslušných interných alebo externých zdrojov.

2. Pokiaľ ide o informácie, ktoré sa majú poskytnúť spotrebiteľovi, aby veritelia mohli vykonať dôkladné posúdenie úverovej bonity spotrebiteľa a urobiť rozhodnutie, či mu poskytnúť úver alebo nie, musia členské štáty zabezpečiť, aby veritelia v predzmluvnej fáze jasne stanovili informácie, ktoré spotrebiteľ musí poskytnúť vrátane prípadných nezávisle overiteľných dôkazov. Členské štáty takisto zabezpečia, aby veritelia stanovili presné lehoty, v rámci ktorých sú spotrebitelia povinní tieto informácie poskytnúť.

2. Členské štáty zabezpečia, aby veritelia jasne a zrozumiteľne stanovili potrebné informácie, ktoré spotrebiteľ poskytnúť vrátane prípadných nezávisle overiteľných dôkazov, a aby stanovili lehoty, v rámci ktorých sú spotrebitelia povinní tieto informácie poskytnúť. Členské štáty veriteľom v prípade potreby povolia požadovať vysvetlenie požadovaných informácií v súlade s odsekom 1, aby bolo možné vykonať posúdenie úverovej bonity. Členské štáty veriteľom nepovolia, aby neposkytnutie informácií použili ako dôvod na vypovedanie úverovej zmluvy, ktorá už bola uzavretá.

Členské štáty zabezpečia, aby v prípadoch, keď sa spotrebiteľ rozhodne neposkytnúť informácie potrebné na posúdenie jeho úverovej bonity, veriteľ alebo sprostredkovateľ úveru varoval spotrebiteľa, že nie je schopný vykonať posúdenie úverovej bonity, a preto úver nemusí byť poskytnutý. Toto upozornenie sa môže poskytovať v štandardizovanej forme.

3. Členské štáty majú zavedené opatrenia, prostredníctvom ktorých zabezpečujú, aby spotrebitelia poskytovali správne informácie v súlade s odsekom 2. V prípadoch, keď sa spotrebiteľ rozhodne neposkytnúť informácie či overenie potrebné na posúdenie jeho úverovej bonity, veriteľ varuje spotrebiteľa, že nie je schopný vykonať posúdenie úverovej bonity, a preto úver nemusí byť poskytnutý. Toto upozornenie sa môže poskytovať v štandardizovanej forme.

3. Týmto článkom nie je dotknuté uplatňovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, a najmä jej článku 6.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     82

Návrh smernice

Článok 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Každý členský štát zabezpečí všetkým veriteľom nediskriminačný prístup k databázam používaným v danom členskom štáte, aby mohli posúdiť úverovú bonitu spotrebiteľov a kontrolovali dodržiavanie úverových záväzkov spotrebiteľov po celú dobu trvania úverovej zmluvy. Takéto databázy obsahujú databázy prevádzkované súkromnými úverovými kanceláriami alebo agentúrami úverových referencií a verejné úverové registre.

1. Každý členský štát zabezpečí všetkým veriteľom prístup k databázam používaným v danom členskom štáte, aby mohli posúdiť úverovú bonitu spotrebiteľov a kontrolovali dodržiavanie úverových záväzkov spotrebiteľov po celú dobu trvania úverovej zmluvy. Podmienky prístupu sú nediskriminačné.

2. Na Komisiu sú v súlade s článkom 26 a za podmienok uvedených v článkoch 27 a 28 delegované právomoci definovať jednotné kritériá úverovej registrácie a podmienky spracovania dát, ktorými sa riadia databázy uvedené v odseku 1 tohto článku.

 

Takéto delegované akty vymedzujú najmä maximálne hodnoty registrácie, ktoré sú použité v takýchto databázach, a poskytujú dohodnuté vymedzenia kľúčových pojmov, ktoré sa v takýchto databázach používajú.

 

3. Informácie z databáz sa poskytnú, pokiaľ poskytovanie takýchto informácií nie je zakázané v iných právnych predpisoch Únie alebo pokiaľ to nie je v rozpore s verejným poriadkom alebo verejnou bezpečnosťou.

 

4. Týmto článkom nie je dotknuté uplatňovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov.

2. Týmto článkom nie je dotknuté uplatňovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     83

Návrh smernice

Článok 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Normy pre poradenstvo

Normy pre poradenské služby

1. Pre účely tejto smernice „poradenstvo“ znamená službu oddelenú od poskytovania úveru. Takáto služba môže byť uvedená na trh ako poradenstvo, len ak odmeňovanie jednotlivcov poskytujúcich túto službu je pre spotrebiteľov transparentné.

 

2. Členské štáty zabezpečia, aby veriteľ alebo sprostredkovateľ úveru informoval spotrebiteľa, či v kontexte danej transakcie je alebo bude poskytnuté aj poradenstvo. To možno vykonať prostredníctvom dodatočných predzmluvných informácií. Keď sa spotrebiteľom poskytuje poradenstvo, členské štáty zabezpečia okrem požiadaviek ustanovených v článkoch 5 a 6, aby veritelia a sprostredkovatelia úveru:

1. Členské štáty zabezpečia, aby veriteľ, sprostredkovateľ úveru alebo menovaný zástupca vyslovene informoval spotrebiteľa v kontexte danej transakcie, či sa poskytujú alebo či možno poskytnúť spotrebiteľovi poradenské služby.

 

2. Členské štáty zabezpečia, aby veriteľ, sprostredkovateľ úveru alebo menovaný zástupca pred poskytnutím poradenských služieb alebo prípadne pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí poradenských služieb informoval spotrebiteľa na trvalom nosiči dát:

a) vzali do úvahy dostatočne veľký počet úverových zmlúv dostupných na trhu, aby tak mohli odporučiť najvhodnejšie úverové zmluvy pre potreby spotrebiteľa a jeho finančnú a osobnú situáciu:

a) o tom, či sa odporúčania budú zakladať iba na škále nimi poskytovaných produktov v súlade s odsekom 2a písmenom b) alebo na širokej škále trhom ponúkaných produktov v súlade s odsekom 2a písmenom c);

b) získali potrebné informácie týkajúce sa osobnej a finančnej situácie spotrebiteľa, jeho preferencií a cieľov tak, aby mohli odporučiť vhodné úverové zmluvy. Takéto posúdenie je založené na informáciách, ktoré sú aktuálne v danej chvíli a danom čase, a na základe primeraných predpokladov týkajúcich sa situácie spotrebiteľa po dobu trvania navrhovanej úverovej zmluvy.

b) o prípadných poplatkoch, ktoré má spotrebiteľ za poskytnutie poradenských služieb uhradiť, alebo o metóde ich výpočtu.

 

2a. Ak sú spotrebiteľom poskytované poradenské služby, členské štáty okrem požiadaviek uvedených v článkoch 5 a 7 zabezpečia, aby:

 

a) veritelia, sprostredkovatelia úveru alebo menovaní zástupcovia získali potrebné informácie týkajúce sa osobnej a finančnej situácie spotrebiteľa, jeho preferencií a cieľov tak, aby mohli odporučiť vhodné úverové zmluvy;

 

b) veritelia, viazaní sprostredkovatelia úverov alebo menovaní zástupcovia vymenovaní viazanými sprostredkovateľmi úveru zvážili dostatočne veľký počet úverových zmlúv vo svojej produktovej škále;

 

c) neviazaní sprostredkovatelia úveru alebo menovaní zástupcovia vymenovaní neviazanými sprostredkovateľmi úveru zvážili dostatočne veľký počet úverových zmlúv, ktoré sú na trhu k dispozícii;;

 

d) veritelia, sprostredkovatelia úveru alebo menovaní zástupcovia konali v najlepšom záujme spotrebiteľa tak, že mu odporučia úverové zmluvy, ktoré budú zodpovedať potrebám spotrebiteľa a jeho finančnej a osobnej situácii; a

 

e) veriteľ, sprostredkovateľ úveru alebo menovaný zástupca poskytujúci poradenské služby poskytol spotrebiteľovi svoje odporúčania zaznamenané na stanovenom trvalom nosiči dát;

 

2b. Členské štáty by mali povoliť používanie výrazu „nezávislé poradenstvo“ alebo „nezávislý poradca“ iba v prípade, že veritelia, viazaní sprostredkovatelia úveru alebo sprostredkovatelia úveru alebo ich menovaní zástupcovia, ktorí poskytujú poradenské služby:

 

– nie sú v žiadnom prípade odmeňovaní jedným ani viacerými veriteľmi; alebo

 

– sú odmeňovaní niekoľkými veriteľmi zastupujúcimi aspoň väčšinu trhu, za predpokladu, že spotrebiteľ je o tejto odmene informovaný a táto odmena nemotivuje veriteľa k tomu, aby konal v rozpore so spotrebiteľovými najlepšími záujmami.

 

2c. Členské štáty môžu veriteľom, sprostredkovateľom úveru a ich menovaným zástupcom stanoviť povinnosť upozorniť spotrebiteľa na to, že z úverovej zmluvy môže pre spotrebiteľa vzhľadom na jeho finančnú situáciu vyplývať určité riziko.

 

2d. Členské štáty zabezpečia, aby všetci veritelia alebo sprostredkovatelia úveru poskytujúci poradenské služby boli riadne autorizovaní a aby príslušní pracovníci boli spôsobilí poskytovať individuálne odporúčania, ktoré budú v súlade s najlepšími záujmami spotrebiteľov. Menovaní zástupcovia poskytujúci poradenské služby sú riadne registrovaní.

 

2e. Týmto článkom nie je dotknutá spôsobilosť členských štátov poskytovať spotrebiteľom služby s cieľom pomôcť im porozumieť ich finančným potrebám a tomu, aké produkty môžu pravdepodobne zodpovedať ich potrebám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     84

Návrh smernice

Kapitola 8a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Kapitola 8a

 

Riadne plnenie úverových zmlúv

 

Článok -18a

 

Úvery v cudzej mene a pohyblivá úroková sadzba

 

1. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že úverová zmluva sa vzťahuje na úver v cudzej mene, mal spotrebiteľ právo zmeniť úver na alternatívnu menu podľa transparentnej metódy, o ktorej je spotrebiteľ poučený v rámci informácií poskytnutých pred uzatvorením zmluvy;

 

2. Alternatívna mena uvedená v odseku 1 je:

 

a) mena, v ktorej spotrebiteľ dostáva príjem alebo je držiteľom aktív, z ktorých sa má úver splatiť, ako bolo uvedené v čase vykonania najaktuálnejšieho posúdenia úverovej bonity vo vzťahu k úverovej zmluve; alebo

 

b) mena členského štátu, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko.

 

3. Členské štáty stanovia, že pokiaľ ide o právo uvedené v odseku 1:

 

a) veriteľ má nárok na spravodlivé a objektívne odôvodnené odškodnenie prípadných nákladov priamo spojených s uplatnením tohto práva;

 

b) výmenným kurzom použitým pri prevode je trhový výmenný kurz platný v deň podania žiadosti o prevod, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak alebo ak členský štát pred uzatvorením zmluvy o úvere nestanovil iné opatrenia;

 

c) veriteľ má nárok na úpravu úrokovej sadzby a referenčnej úrokovej sadzby, ak je to v úverovej zmluve ustanovené.

 

4. Členské štáty zabezpečia, aby do úverových zmlúv o poskytnutí úveru v cudzej mene bola zahrnutá aj prahová hodnota splatnej sumy alebo maximálna splatná suma. Ak je dosiahnutá prahová hodnota splatnej sumy alebo maximálna suma, musí veriteľ spotrebiteľa upozorniť na veľký nárast splatnej výšky úveru. Spotrebiteľ má v takomto prípade právo previesť úver na inú menu v súlade s odsekom 1. V prípade, že pre celkovú výšku úveru v národnej mene nie je stanovená žiadna horná hranica, mal by byť spotrebiteľovi poskytnutý scenár, pri ktorom sa vychádza z predpokladu, že národná mena stratí voči mene úveru 20 % hodnoty.

 

5. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, keď úverová zmluva bezpodmienečne umožňuje odchýlky v úrokovej sadzbe, ktoré nebolo možné vyčísliť v čase uzavretia úverovej zmluvy a ktoré sa zakladali na vonkajších faktoroch, boli k dispozícii základné údaje pre výpočet úrokovej miery najmenej 14 rokov.

 

Členské štáty musia v prípade zmlúv o pohyblivých úrokových sadzbách zabezpečiť, aby veritelia, viazaní sprostredkovatelia úveru, sprostredkovatelia úveru alebo menovaní zástupcovia informovali spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy o možnej fluktuácii úrokovej sadzby. V prípadoch, keď je pre pohyblivú úrokovú sadzbu stanovená horná hranica, je spotrebiteľ oboznámený s najlepšími a najhoršími prípadmi, ktoré sú na základe tejto hornej hranice možné. V prípadoch, keď pre pohyblivú úrokovú mieru nie je stanovená horná hranica, spotrebiteľ by mal byť oboznámený s najlepším a najhorším scenárom na základe údajov o fluktuácii úrokovej sadzby za posledných 20 rokov, alebo ak sú k dispozícii základné údaje pre výpočet úrokovej sadzby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     85

Návrh smernice

Článok -18b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok -18b

 

Úvery s variabilnou sadzbou a podkladové indexy alebo referenčné sadzby

 

V prípade, že úverová zmluva predstavuje úver s variabilnou úrokovou sadzbou:

 

1. Členské štáty zabezpečia, aby všetky indexy alebo referenčné sadzby použité na výpočet úrokovej sadzby boli pre strany úverovej zmluvy a príslušné orgány jasné, dostupné, objektívne a overiteľné.

 

2. Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia indexov použitých na výpočet úrokovej sadzby úveru uchovávali dokumenty používané na tieto výpočty a viedli o nich záznamy.

 

3. Členské štáty môžu v riadne odôvodnených prípadoch zakázať štandardizované používanie indexov, ktoré nie sú verejne dostupné na internetovej stránke alebo nie sú uverejnené v úradnom vestníku.

 

Členské štáty môžu tiež požadovať, aby poskytovatelia normalizovaných indexov pre výpočet úrokovej sadzby denne zverejňovali informácie o priemernej úrokovej sadzbe, maximálna úrokovej sadzbe úveru a minimálnej úrokovej sadzbe za posledných 20 rokov alebo ak nie sú tieto údaje k dispozícii, za čo najdlhšie obdobie , pre ktoré sú tieto údaje k dispozícii. Členské štáty môžu navyše požadovať, aby veritelia tieto informácie nachádzajúce sa v prílohe k európskemu štandardizovanému informačnému formuláru (ESIS) oznámili spotrebiteľovi predtým, ako pristúpi k uzavretiu úverovej zmluvy.

 

4. Členské štáty môžu prijať ustanovenia na zabezpečenie rovnováhy medzi zmluvnými ustanoveniami, ktoré stanovujú limity, ako sú maximálne a minimálne hodnoty pre vývoj variabilnej sadzby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     86

Návrh smernice

Kapitola 8 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Predčasné splatenie úveru

Riadne plnenie úverových zmlúv

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     87

Návrh smernice

Článok 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby mal spotrebiteľ zákonné alebo zmluvné právo splniť svoje povinnosti vyplývajúce z úverovej zmluvy pred uplynutím tejto zmluvy. V takých prípadoch má právo na zníženie celkových nákladov spojených s úverom, pričom takéto zníženie tvoria úroky a náklady v rámci zvyšnej doby trvania zmluvy.

1. Členské štáty zabezpečia, aby mal spotrebiteľ právo plne alebo čiastočne splniť svoje povinnosti vyplývajúce z úverovej zmluvy pred uplynutím tejto zmluvy bez toho, aby tým bol penalizovaný, a zaistia veriteľovi právo na odškodnenie.. V takých prípadoch má spotrebiteľ právo na zníženie celkových nákladov spojených s úverom zodpovedajúcich výške predčasne splatenej sumy.

2. Členské štáty môžu ustanoviť, že výkon práva uvedeného v odseku 1 sa uskutočňuje za určitých podmienok. Tieto podmienky môžu zahŕňať časové obmedzenie výkonu práva, rozdielne zaobchádzanie v závislosti od typu úrokovej sadzby úveru, či už pevnej alebo pohyblivej, alebo obmedzenie vzhľadom na okolnosti, za ktorých sa môže právo uplatniť. Členské štáty môžu takisto ustanoviť, že veriteľ má nárok na spravodlivé a objektívne odôvodnené odškodnenie možných nákladov priamo spojených s predčasným splatením úveru. V každom prípade, ak predčasné splatenie úveru spadá do obdobia, v ktorom je úroková sadzba úveru fixná, výkon tohto práva môže byť podmienený existenciou osobitného záujmu na strane spotrebiteľa.

2. Členské štáty stanovia, že veriteľ má nárok na spravodlivé a objektívne odôvodnené odškodnenie možných nákladov priamo spojených s predčasným splatením úveru. Odškodnenie neprevýši hospodársku stratu poskytovateľa úveru. Spotrebiteľ je jednoznačne a plne informovaný o práve uvedenom v odseku 1, o výške odškodnenia alebo o transparentnej metóde jeho výpočtu predtým, ako podpíše zmluvu.

Ak sa členský štát rozhodne stanoviť takéto podmienky, nemali by spôsobovať neprimerane zložitý alebo pre spotrebiteľa nevýhodný výkon práva.

2a. Ak k predčasnému splateniu dôjde v období, v ktorom je úroková sadzba fixovaná, môže členský štát výkon práva uvedeného v odseku 1 podmieniť určitými podmienkami bez toho, aby tým bolo dotknuté právo veriteľov v súlade s odsekom 2. Výkon tohto práva môže byť v takom prípade podmienený existenciou oprávneného záujmu na strane spotrebiteľa, ktorého povahu určia členské štáty.

 

3a. Členské štáty si v prípade odškodnenia vyplácaného podľa odseku 2 môžu zvoliť hornú hranicu alebo maximálnu lehotu, po uplynutí ktorej veriteľ už nemôže ďalej uplatňovať nárok na odškodnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     88

Návrh smernice

Článok 18a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 18a

 

Flexibilné a spoľahlivé trhy

 

1. Členské štáty vytvoria rámec, ktorý:

 

a) veriteľom umožní prevádzať bez registrácie novej zástavnej listiny úverové zmluvy alebo portfóliá úverových zmlúv na iných veriteľov, ak to nie je úverovou zmluvou výslovne zakázané, a to za predpokladu, že podmienky úveru sa nezmenia v neprospech spotrebiteľa; a

 

b) veriteľom a spotrebiteľom umožní dohodnúť sa na prenosnosti úverovej zmluvy v prípade sťahovania.

 

2. Členské štáty, ktoré na svojom území povolia predaj zmlúv o spätných úveroch, môžu vytvoriť rámec, ktorý veriteľom a spotrebiteľom umožní dohodnúť sa na nahradení úverovej zmluvy zmluvou o spätnom úvere.

 

3. Členské štáty zabezpečia zavedenie účinných mechanizmov, ktoré zaistia, aby dlžníci mali zrejmé a právne presaditeľné právo na nehnuteľnosť a vysledovateľnosť úverových zmlúv týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a súvisiacich finančných nástrojov.

 

4. Spoločný výbor zriadený podľa článku 54 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č 1095/2010 koordinuje prácu Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) pri vypracúvaní pokynov týkajúcich sa metodiky na zabezpečenie vysledovateľnosti úverových zmlúv, príslušnej zábezpeky a súvisiacich finančných nástrojov .

 

5. Členské štáty podporujú používanie indexov cien nehnuteľností určených na bývanie s cieľom poskytnúť lepší základ na sledovanie vývoja v oblasti oceňovania nehnuteľností určených na bývanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     89

Návrh smernice

Článok 18b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 18b

 

Nedoplatky a zhabanie majetku

 

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli veritelia v súvislosti s úverovou zmluvou primerane zhovievaví a aby vyvinuli všetko ďalšie primerané úsilie o riešenie predtým, než začnú konať vo veci zhabania majetku.

 

2. Členské štáty zabezpečia, aby všetky poplatky za náhradu škôd z omeškania, ktoré má spotrebiteľ uhradiť, boli úmerné nákladom vynaloženým veriteľom.

 

3. Členské štáty zabezpečia, aby:

 

a) veritelia prijali primerané opatrenia na to, aby za zhabaný majetok získali čo najlepšiu cenu, a to s prihliadnutím na také faktory, ako sú podmienky na trhu a zvýšenie dlžnej čiastky spotrebiteľa;

 

b) v prípade, že sa tak zmluvné strany úverovej zmluvy výslovne dohodli, bol výnos z kolaterálu dostatočný na splatenie úveru;

 

c) Ak majú veritelia plný prístup k majetku spotrebiteľa potom, čo je ukončené konanie vo veci zhabania majetku, a ešte zostáva nesplatený dlh, je rozumné prijať opatrenia na uľahčenie splácania úpravou splátok tak, aby zohľadňovali záujmy a praktické okolnosti spotrebiteľa. Toto by mohlo zahŕňať opatrenia, ktoré umožnia zrážky zo mzdy, starobného dôchodku alebo rovnocenných dávok tak, aby bol zachovaný minimálny príjem a aby sa zabránilo nadmernému zadlžovaniu domácnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     90

Návrh smernice

Kapitola 9 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Kapitola 9

Kapitola 9

Požiadavky prudenciálneho podnikania a dohľadu

Všeobecné požiadavky prudenciálneho podnikania a dohľadu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     91

Návrh smernice

Článok -19a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok -19a

 

Všeobecné požiadavky

 

1. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade úverových zmlúv existoval účinný rámec noriem upisovania, ktorého súčasťou budú zásady stanovené touto smernicou a opatrenia voči nadmernému zadlžovaniu domácnosti, ktoré možno účinne kontrolovať a sledovať. Takéto normy môžu zahŕňať pomery výšky úveru k hodnote nehnuteľnosti1.

 

2. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali právomoc stanoviť prísnejšie a primeranejšie kritériá upisovania v prípadoch, keď sú podkladové riziká pre spotrebiteľov vyššie. Tieto kritériá môžu zahŕňať dodatočné upozornenie na riziká s tým, že určujú pomery výšky úveru k hodnote nehnuteľnosti alebo iné pomery či záruky a produkty na zabezpečenie rizík.

 

3. EBA môže z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť ESRB vydávať v súlade s článkom 9 nariadenia (EÚ) č 1092/2010 varovania dotknutým príslušným orgánom založené na riadnom posúdení vývoja na trhu s nehnuteľnosťami určenými na bývanie v danom členskom štáte a vydávať odporúčania nabádajúce k zavedeniu ďalších opatrení.

 

__________________

 

1 Konzultácia s Radou pre finančnú stabilitu o zásadách správneho poskytovania hypoték na nehnuteľnosti určené na bývanie, október 2012.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     92

Návrh smernice

Článok -19b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok -19b

 

Dohľad nad úverovými registrami

 

Členské štáty zabezpečia, aby boli úverové registre pôsobiace na ich území podliehali náležitému dohľadu príslušných orgánov a úradníkov pre ochranu údajov. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci udelené nariadením (EÚ) č. 1093/2010, by EBA mal prispievať k vykonávaniu dohľadu nad úverovými registrami, ktoré pôsobia cez hranice v rámci Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     93

Návrh smernice

Článok 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Sprostredkovatelia úveru musia byť riadne autorizovaní vykonávať činnosti uvedené v článku 3 písm. e) príslušným orgánom v zmysle článku 4 v ich domovskom členskom štáte. Takáto autorizácia sa udeľuje na základe požiadaviek stanovených v domovskom členskom štáte sprostredkovateľa úveru a musí obsahovať splnenie odborných požiadaviek ustanovených v článku 20.

1. Sprostredkovatelia úveru musia byť riadne autorizovaní vykonávať činnosti uvedené v článku 3 písm. e) príslušným orgánom uvedeným v článku 4 v ich domovskom členskom štáte Takáto autorizácia sa udeľuje na základe požiadaviek stanovených v domovskom členskom štáte sprostredkovateľa úveru a musí obsahovať splnenie odborných požiadaviek ustanovených v článku 20.

 

1a. Vymenovaní zástupcovia, ktorí boli vymenovaní podľa článku 19a, sa na účely tohto článku nepovažujú za sprostredkovateľov úverov.

2. Domovské členské štáty zabezpečia, aby autorizovaní sprostredkovatelia úveru trvale spĺňali podmienky pre prvotnú registráciu.

2. Domovské členské štáty zabezpečia, aby autorizovaní sprostredkovatelia úveru trvale spĺňali podmienky pre prvotnú registráciu.

3. Domovské členské štáty zabezpečia, aby sa autorizácia sprostredkovateľov úveru zrušila, ak:

3. Domovské členské štáty zabezpečia, aby sa autorizácia sprostredkovateľov úveru pozastavila alebo zrušila, ak:

(a) sprostredkovateľ úveru prestal spĺňať podmienky, za ktorých mu bolo udelené povolenie;

(a) sprostredkovateľ úveru prestal spĺňať podmienky, za ktorých mu bolo udelené povolenie;

(b) sprostredkovateľ úveru získal povolenie na základe nepravdivých vyhlásení alebo iným podvodným spôsobom.

(b) sprostredkovateľ úveru získal povolenie na základe nepravdivých vyhlásení alebo iným podvodným spôsobom.

4. Členské štáty zabezpečia, aby boli autorizovaní sprostredkovatelia úveru v rámci svojich prebiehajúcich činností pod dohľadom príslušného domovského orgánu, ako je uvedené v článku 4.

4. Členské štáty zabezpečia, aby boli autorizovaní sprostredkovatelia úveru v rámci svojich prebiehajúcich činností pod dohľadom príslušného domovského orgánu a v prípade potreby pod dohľadom príslušného orgánu členského štátu, v ktorom je zriadená pobočka, ako je uvedené v článkoch 4 a 22.

 

4a. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na úverové inštitúcie ani na poisťovne, ktoré poskytujú sprostredkovanie úverov. Za predpokladu, že sú splnené povinnosti podľa článkov 9a, 14 a 17 tejto smernice, nevzťahujú sa ani na tých dlžníkov, ktorí nie sú veriteľmi ani sprostredkovateľmi úverov a ktorí majú členskými štátmi povolené prevádzať, bezplatne a so súhlasom veriteľa, zmluvu o úvere súbežne s predajom nehnuteľnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     94

Návrh smernice

Článok 19a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 19a

 

Vymenovaní zástupcovia

 

1. Členské štáty môžu rozhodnúť, že povolia sprostredkovateľovi úveru vymenovať zástupcov.

 

2. Členské štáty vyžadujú, aby bol sprostredkovateľ úveru v plnej miere a bezpodmienečne zodpovedný za akékoľvek konanie alebo opomenutie svojho zástupcu, ak koná v mene sprostredkovateľa úveru.

 

Ak však sprostredkovateľ úveru vymenoval svojho zástupcu, ktorý je viazaný iba na jedného veriteľa, ako sa stanovuje v článku 3 písm. f), za akékoľvek konanie alebo opomenutie zo strany vymenovaného zástupcu, ktorý koná v mene sprostredkovateľa úveru, zostáva v plnej miere a bezpodmienečne zodpovedný veriteľ.

 

Členské štáty vyžadujú, aby sprostredkovateľ úveru zabezpečil, aby vymenovaný zástupca spĺňal požiadavky stanovené v článku 21 ods. 2 písm. a) až c). Domovský členský štát však môže stanoviť, že poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone povolania alebo porovnateľnú záruku môže poskytnúť sprostredkovateľ úveru, za ktorého je splnomocnený konať vymenovaný zástupca.

 

3. Členské štáty ktoré rozhodujú o udelení povolenia sprostredkovateľovi úveru vymenovať vymenovaných zástupcov vytvorí verejný register. Vymenovaní zástupcovia sú registrovaní vo verejnom registri v tom členskom štáte, v ktorom sú usadení. Register sa pravidelne aktualizuje. Je verejne prístupný na nahliadnutie.

 

Ak členský štát, v ktorom je vymenovaný zástupca usadený formou pobočky, v súlade s odsekom 1 rozhodol, že sprostredkovateľom úveru, ktorí od príslušných orgánov získali povolenie, nepovolí vymenovať vymenovaného zástupcu, títo vymenovaní zástupcovia sa zaregistrujú u príslušného orgánu domovského členského štátu sprostredkovateľa úveru, v mene ktorého konajú.

 

4. Členské štáty od sprostredkovateľov úveru vyžadujú, aby monitorovali činnosti svojich vymenovaných zástupcov s cieľom zabezpečiť plné dodržiavanie tejto smernice. Konkrétne za monitorovanie toho, či vymenovaní zástupcovia a ich pracovníci dodržiavajú požiadavky na úroveň znalostí a odbornú spôsobilosť, sú zodpovední sprostredkovatelia úverov.

 

5. Členské štáty môžu požiadavky uvedené v tomto článku sprísniť alebo pridať nové požiadavky na menovaných agentov registrovaných v ich jurisdikcii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     95

Návrh smernice

Článok 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa ustanovil a pravidelne aktualizoval register autorizovaných sprostredkovateľov úveru.

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa ustanovil a pravidelne aktualizoval register autorizovaných sprostredkovateľov úveru.

2. Členské štáty zabezpečia, aby všetci autorizovaní sprostredkovateľa úveru, či sú fyzické alebo právnické osoby, boli zaregistrovaní na príslušných úradoch v ich domovskom členskom štáte, ako je uvedené v článku 4.

2. Členské štáty požadujú, aby

 

a) každý sprostredkovateľ úveru, ktorý je právnickou osobou, mal svoje hlavné sídlo v tom istom členskom štáte, kde má svoje registrované sídlo, ak má podľa vnútroštátnych predpisov, ktoré sa na neho vzťahujú, nejaké registrované sídlo; a

 

b) akýkoľvek sprostredkovateľ úveru, ktorý nie je právnickou osobou, alebo ktorý je právnickou osobou, ale podľa svojho vnútroštátneho práva nemá registrované sídlo, mal svoje hlavné sídlo v členskom štáte, v ktorom skutočne podniká.

Čo sa týka právnických osôb, v registri uvedenom v odseku 1 sa uvedú mená osôb vo vedení, ktoré sú zodpovedné za sprostredkovanie obchodu. Členské štáty môžu takisto žiadať registráciu všetkých fyzických osôb, ktorí v podniku plnia funkciu styku s klientom a ktorí vykonávajú činnosť sprostredkovania úverov.

 

V registri sa uvedú členské štáty, v ktorých má sprostredkovateľ v úmysle podnikať na základe pravidiel slobody usadiť sa alebo slobody poskytovať služby, a o ktorých informoval príslušný orgán vo svojom domovskom členskom štáte.

 

3. Členské štáty zabezpečia, aby boli sprostredkovatelia úveru, ktorým bola odobraná autorizácia, bez zbytočného odkladu z registra vymazaní.

3. Členské štáty zabezpečia, aby všetci autorizovaní sprostredkovateľa úveru, či už sú zriadení ako fyzické alebo právnické osoby, boli zaregistrovaní príslušnými orgánmi v ich domovskom členskom štáte, ako je uvedené v článku 4.

 

Čo sa týka právnických osôb, v registri uvedenom v odseku 1 sa uvedú mená osôb vo vedení, ktoré sú zodpovedné za sprostredkovanie obchodu. Členské štáty môžu takisto žiadať registráciu všetkých fyzických osôb, ktorí v podniku plnia funkciu styku s klientom a ktorí vykonávajú činnosť sprostredkovania úverov.

 

V registri sa uvedú členské štáty, v ktorých má sprostredkovateľ v úmysle podnikať na základe pravidiel slobody usadiť sa alebo slobody poskytovať služby, a o ktorých informoval príslušný orgán vo svojom domovskom členskom štáte.

 

3a. Členské štáty zabezpečia, aby boli sprostredkovatelia úveru, ktorým bola odobraná autorizácia, bez zbytočného odkladu z registra vymazaní.

4. Členské štáty zabezpečia, aby bolo zriadené jednotné informačné miesto umožňujúce rýchly a jednoduchý prístup k informáciám z vnútroštátneho registra, v ktorom sa budú informácie zhromažďovať v elektronickej forme a neustále aktualizovať. Toto informačné miesto bude takisto poskytovať identifikačné údaje o príslušných orgánoch každého členského štátu uvedených v článku 4.

4. Členské štáty zabezpečia, aby bolo zriadené jednotné informačné miesto umožňujúce rýchly a jednoduchý prístup k informáciám z vnútroštátneho registra sprostredkovateľov úverov, v ktorom sa budú informácie zhromažďovať v elektronickej forme a neustále aktualizovať. Toto informačné miesto bude takisto poskytovať identifikačné údaje o príslušných orgánoch každého členského štátu uvedených v článku 4. Členské štáty zabezpečia, aby mal EBA prístup k tomuto jednotnému informačnému miestu a orgán EBA zverejní na svojich internetových stránkach odkazy alebo hyperlinky na toto informačné miesto.

 

4a. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na úverové inštitúcie ani na poisťovne, ktoré poskytujú sprostredkovanie úverov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     96

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Na Komisiu sú delegované právomoci, aby prijala a v prípade potreby zmenila regulačné technické normy stanovujúce minimálnu peňažnú sumu na poistenie profesijnej zodpovednosti alebo porovnateľnú záruku uvedenú v odseku 1 písm. b).

vypúšťa sa

Regulačné technické normy uvedené v pododseku 1 sa prijmú v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia EÚ č. 1093/2010.

 

EBA pripraví návrh regulačných technických noriem ustanovujúcich minimálnu peňažnú sumu na poistenie profesijnej zodpovednosti alebo porovnateľnú záruku uvedenú v odseku 1 písm. b) a predloží ho Komisii [do 6 mesiacov odo dňa prijatia tohto návrhu]. EBA posúdi, prípadne vypracuje, návrh regulačných technických noriem na zmenu alebo doplnenie minimálnej peňažnej sumy na poistenie profesijnej zodpovednosti alebo porovnateľnej záruky uvedenej v odseku 1 písm. b) a predloží ho Komisii [4 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice] a potom každé dva roky.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     97

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Členské štáty majú právomoc obmedziť pred uzavretím zmluvy všetky platby spotrebiteľov veriteľom a sprostredkovateľom úveru.

Odôvodnenie

This is a necessary provision to prevent fraud attempts.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     98

Návrh smernice

Článok 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Autorizácia sprostredkovateľov úveru ich domovským členským štátom musí byť účinná na celom území Únie bez požiadavky ďalšej autorizácie príslušnými orgánmi hostiteľského členského štátu (štátov).

1. Autorizácia sprostredkovateľa úveru príslušným orgánom jeho domovského členského štátu, stanovená v článku 19, musí byť účinná na celom území Únie bez toho, aby sa vyžadovala ďalšia autorizácia príslušnými orgánmi hostiteľského členského štátu (štátov) na poskytovanie týchto služieb, ak sa táto autorizácia vzťahuje na činnosti, ktoré sprostredkovateľ úveru plánuje vykonávať v hostiteľskom členskom štáte (štátoch). Sprostredkovateľom úveru sa však nepovoľuje ponúkať spotrebiteľom zmluvy o úvere neúverových inštitúcií v členskom štáte, v ktorom neúverové inštitúcie nemajú povolenie prevádzkovať svoju činnosť.

 

1a. Odsek 1 sa neuplatňuje na vymenovaných zástupcov.

2. Každý sprostredkovateľ úveru, ktorý má v úmysle prvýkrát podnikať v jednom alebo viacerých členských štátoch v rámci slobody poskytovať služby alebo slobody usadiť sa, informuje príslušné orgány svojho domovského členského štátu.

2. Každý autorizovaný sprostredkovateľ úveru, ktorý má v úmysle prvýkrát podnikať v jednom alebo viacerých členských štátoch v rámci slobody poskytovať služby alebo založiť pobočku, informuje príslušné orgány svojho domovského členského štátu.

V priebehu jedného mesiaca po takomto oznámení budú tieto príslušné orgány informovať príslušné orgány dotknutých hostiteľských členských štátov o úmysle sprostredkovateľa úveru a súčasne o tomto oznámení informujú daného sprostredkovateľa úveru.

V priebehu jedného mesiaca po takomto oznámení budú tieto príslušné orgány informovať príslušné orgány dotknutých hostiteľských členských štátov o úmysle sprostredkovateľa úveru a súčasne o tomto oznámení informujú daného sprostredkovateľa úveru. Príslušným orgánom hostiteľského členského štátu (štátov) tiež oznámia veriteľa (veriteľov), ku ktorému (ktorým) je poskytovateľ úveru viazaný, a skutočnosť, či veriteľ prijíma plnú a bezpodmienečnú zodpovednosť za činnosti sprostredkovateľa úveru. Hostiteľský členský štát použije na zapísanie potrebných informácií do registra informácie, ktoré získal od domovského členského štátu.

Sprostredkovateľ úveru môže začať podnikať jeden mesiac po dni, keď bol informovaný príslušnými orgánmi domovského členského štátu o oznámení uvedenom v druhom pododseku.

Sprostredkovateľ úveru môže začať podnikať jeden mesiac po dni, keď bol informovaný príslušnými orgánmi domovského členského štátu o oznámení uvedenom v druhom pododseku.

3. V prípadoch, keď domovský členský štát zruší autorizáciu sprostredkovateľov úveru, tento domovský členský štát informuje hostiteľský členský štát (štáty) o takomto zrušení čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca, a to všetkými príslušnými prostriedkami.

3. Predtým, ako pobočka sprostredkovateľa úveru začne vykonávať svoju činnosť, alebo do dvoch mesiacov od získania informácií podľa odseku 2 sa príslušné orgány hostiteľského členského štátu pripravia na vykonávanie dohľadu nad sprostredkovateľom úveru v súlade s článkom 24, a v prípade potreby oznámia podmienky, za ktorých musí byť táto činnosť vykonávaná v hostiteľskom členskom štáte v oblastiach, ktoré nie sú harmonizované právom Únie.

Príslušné orgány rôznych členských štátov musia navzájom spolupracovať, kedykoľvek je to potrebné na účely plnenia ich úloh podľa tejto smernice na základe svojich právomocí ustanovených buď touto smernicou alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi. Príslušné orgány poskytujú pomoc príslušným orgánom iných členských štátov. Predovšetkým si navzájom vymieňajú informácie a spolupracujú na všetkých vyšetrovaniach alebo činnostiach dohľadu.

 

Príslušné orgány sa môžu v prípadoch, keď bola žiadosť o spoluprácu, najmä žiadosť o výmenu informácií, zamietnutá alebo jej nebolo vyhovené v primeranej lehote, obrátiť na EBA a požiadať o pomoc v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010. V takomto prípade môže EBA konať v súlade s právomocami, ktoré naň boli delegované uvedeným článkom.

 

4. V prípade, že hostiteľský členský štát má jasné a preukázateľné dôvody usudzovať, že sprostredkovateľ úveru konajúci na jeho území v rámci voľného pohybu služieb alebo prostredníctvom pobočky, koná v rozpore s povinnosťami ustanovenými v tejto smernici, oznámi tieto zistenia príslušnému orgánu domovského členského štátu, ktorý prijme príslušné opatrenia. Ak napriek opatreniam, ktoré prijme príslušný orgán domovského členského štátu, sprostredkovateľ úveru naďalej pokračuje v konaní spôsobom, ktorým sa jasne poškodzujú záujmy spotrebiteľov hostiteľského členského štátu alebo riadne fungovanie trhov, uplatňujú sa tieto opatrenia:

4. Členské štáty zabezpečia bezodkladné vymazanie z registra sprostredkovateľov úverov, ktorým bolo odňaté schválenie.

(a) príslušný orgán hostiteľského členského štátu po informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu prijme všetky vhodné opatrenia potrebné na ochranu spotrebiteľov a riadne fungovanie trhov, čo zahŕňa aj možnosť zakázať poškodzujúcim sprostredkovateľom úverov, aby začali ďalšie transakcie na ich územiach. Komisia musí byť bezodkladne informovaná o takýchto opatreniach;

 

(b) Navyše príslušný orgán hostiteľského členského štátu môže postúpiť danú vec EBA a požiadať ho o pomoc v súlade s článkom 19 nariadenia EÚ č. 1093/2010. V takomto prípade môže orgán EBA konať v súlade s právomocami, ktoré naň boli delegované uvedeným článkom.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     99

Návrh smernice

Článok 22a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 22a

 

Dohľad nad sprostredkovateľmi úveru a vymenovanými zástupcami

 

1. Členské štáty zabezpečia, aby prebiehajúce činnosti sprostredkovateľov úveru podliehali dohľadu zo strany príslušných orgánov domovského členského štátu.

 

2. Ak domovský členský štát povolí vymenovaných zástupcov podľa článku 19a, títo vymenovaní zástupcovia podliehajú dohľadu priamo alebo v rámci dohľadu nad sprostredkovateľom úveru, v mene ktorého konajú.

 

3. Ak má sprostredkovateľ úveru pobočku v inom členskom štáte, ako v jeho domovskom členskom štáte, príslušný orgán členského štátu, v ktorom je pobočka umiestnená, zodpovedá za zabezpečenie toho, že služby poskytované pobočkou na jeho území spĺňajú povinnosti stanovené v článku 5 ods. 1 a v článkoch 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 15, 17 a 25 a v opatreniach prijatých na ich základe.

 

4. Príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa pobočka nachádza, má právo preskúmať opatrenia prijaté pobočkou a žiadať také zmeny, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby príslušný orgán mohol vymáhať povinnosti podľa článku 5 ods. 1 a článkov 6, 7, 8, 9 , 9a, 10, 11, 12, 15, 17 a 25 a podľa opatrení prijatých na ich základe týkajúcich sa služieb a/alebo činností poskytovaných pobočkou na jeho území.

 

5. Ak príslušné orgány hostiteľského členského štátu zistia, že sprostredkovateľ úveru, ktorý má pobočku na jeho území, porušuje právne alebo iné predpisy prijaté v tomto členskom štáte podľa tých ustanovení tejto smernice, ktoré priznávajú právomoci príslušným orgánom hostiteľského členského štátu, tieto orgány nariadia príslušnému sprostredkovateľovi úveru, aby ukončil protiprávny stav.

 

Ak príslušný sprostredkovateľ úveru nepodnikne potrebné opatrenia, príslušné orgány hostiteľského členského štátu prijmú všetky príslušné opatrenia na zabezpečenie, aby príslušný sprostredkovateľ úveru ukončil protiprávny stav. Podstata týchto opatrení sa oznámi príslušným orgánom domovského členského štátu.

 

Ak napriek opatreniam prijatým hostiteľským členským štátom sprostredkovateľ úveru naďalej porušuje právne alebo iné regulačné ustanovenia uvedené v prvom pododseku, ktoré sú platné v hostiteľskom členskom štáte, môže hostiteľský členský štát po informovaní príslušných orgánov domovského členského štátu, prijať náležité opatrenia potrebné na to, aby zabránil ďalšiemu porušovaniu alebo za ne uložil sankcie, a ak je to nutné, aby zabránil sprostredkovateľovi úveru začať na jeho území ďalšie transakcie. Komisia musí byť bezodkladne informovaná o takýchto opatreniach;

 

Ak príslušný orgán hostiteľského členského štátu nesúhlasí stakýmito opatreniami prijatými hostiteľským členským štátom, môže postúpiť danú vec EBA a požiadať ho o pomoc v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010. V takomto prípade môže EBA konať v súlade s právomocami, ktoré mu boli udelené uvedeným článkom.

 

6. V prípadoch odňatia povolenia sprostredkovateľom úveru domovským členským štátom musí tento domovský člensý štát bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca o tomto odňatí vhodným spôsobom informovať hostiteľský členský štát (štáty) a EBA.

 

Príslušné orgány rôznych členských štátov spolupracujú medzi sebou a s EBA, kedykoľvek je to potrebné na účely plnenia ich úloh podľa tejto smernice, a využívajú svoje právomoci stanovené v tejto smernici alebo v inom únijnom alebo vnútroštátnom právnom predpise. Príslušné orgány poskytujú pomoc príslušným orgánom iných členských štátov. Predovšetkým si navzájom vymieňajú informácie a spolupracujú na všetkých vyšetrovaniach alebo činnostiach dohľadu.

 

Príslušné orgány sa môžu v prípadoch, keď bola žiadosť o spoluprácu, najmä žiadosť o výmenu informácií, zamietnutá alebo jej nebolo vyhovené v primeranej lehote, obrátiť na EBA a požiadať o pomoc v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010. V takomto prípade môže EBA konať v súlade s právomocami, ktoré naň boli delegované uvedeným článkom.

 

7. Ak má príslušný orgán hostiteľského členského štátu jasné a preukázateľné dôvody dospieť k záveru, že sprostredkovateľ úveru pôsobiaci na jeho území v rámci voľného pohybu služieb porušuje povinnosti stanovené v tejto smernici alebo že sprostredkovateľ úveru, ktorý má pobočku na jeho území, porušuje povinnosti, v prípade ktorých príslušný orgán hostiteľského členského štátu nemá podľa odsekov 3 a 4 právomoci, oznámi tieto zistenia príslušnému orgánu domovského členského štátu, ktorý prijme vhodné opatrenia. Ak príslušný orgán domovského členského štátu do jedného mesiaca od doručenia týchto zistení neprijme žiadne opatrenia alebo ak napriek opatreniam prijatým príslušným orgánom domovského členského štátu koná príslušný sprostredkovateľ úveru naďalej spôsobom, ktorý jasne poškodzuje záujmy spotrebiteľov hostiteľského členského štátu alebo riadne fungovanie trhov, postupuje sa takto:

 

a) príslušný orgán hostiteľského členského štátu po informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu prijme všetky vhodné opatrenia potrebné na ochranu spotrebiteľov a riadne fungovanie trhov, čo zahŕňa aj možnosť zakázať poškodzujúcim sprostredkovateľom úverov, aby začali ďalšie transakcie na ich územiach. Komisia a EBA musia byť bezodkladne informované o takýchto opatreniach;

 

b) Navyše príslušný orgán hostiteľského členského štátu môže postúpiť danú vec EBA a požiadať ho o pomoc v súlade s článkom 19 nariadenia EÚ č.1093/2010. V takomto prípade môže orgán EBA konať v súlade s právomocami, ktoré naň boli delegované uvedeným článkom.

 

8. Každý členský štát zabezpečí, aby v prípade, že sprostredkovateľ úveru s povolením v inom členskom štáte zriadi pobočku na jeho území, mohli príslušné orgány domovského členského štátu sprostredkovateľa úveru pri výkone svojich právomocí a po informovaní príslušných orgánov hostiteľského členského štátu vykonávať kontroly v tejto pobočke priamo na mieste.

 

9. Rozdelením úloh medzi členské štáty uvedené v tomto článku nie je dotknutý článok 4 ani právomoci hostiteľských členských štátov v oblastiach, na ktoré sa nevzťahuje táto smernica, v súlade s ich záväzkami vyplývajúcimi z práva Únie.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     100

Návrh smernice

Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bez toho, aby boli dotknuté postupy na odňatie povolenia alebo právo členských štátov uložiť trestnoprávne sankcie, členské štáty zabezpečia v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi, aby sa mohli prijímať vhodné administratívne opatrenia, alebo aby sa mohli ukladať administratívne sankcie voči zodpovedným osobám, ak neboli dodržané ustanovenia prijaté pri vykonávaní tejto smernice. Členské štáty zabezpečujú, aby boli tieto opatrenia účinné, primerané a odradzujúce.

Členské štáty ukladajú sankcie za porušenie vnútroštátnych predpisov prijatých na základe tejto smernice a prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie ich uplatňovania. Tieto sankcie sú účinné, primerané a odradzujúce.

Odôvodnenie

Zosúladenie s článkom 23 smernice o spotrebiteľských úveroch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     101

Návrh smernice

Článok 24 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty ustanovia sankcie pre konkrétne prípady, keď spotrebitelia vedome poskytujú neúplné alebo nepresné informácie s cieľom získať kladné posúdenie úverovej bonity a keď by úplné a presné informácie mali za následok negatívne posúdenie úverovej bonity, a následne by neboli schopní splniť podmienky zmluvy, a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich uplatňovania.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Zosúladenie s článkom 23 smernice o spotrebiteľských úveroch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     102

Návrh smernice

Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa ustanovili vhodné a účinné postupy vybavovania sťažností a nápravy v rámci mimosúdneho urovnania sporov týkajúcich sa práv a povinností ustanovených podľa tejto smernice medzi veriteľmi a spotrebiteľmi a medzi sprostredkovateľmi úveru a spotrebiteľmi, s prípadným využitím existujúcich orgánov. Členské štáty ďalej zabezpečia, aby všetci veritelia a sprostredkovatelia úveru pridržiavali jedného alebo viacerých takýchto subjektov, ktoré vykonávajú takéto postupy vybavovania sťažností a nápravy.

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli zavedené vhodné a účinné postupy na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov v súvislosti s úverovými zmluvami, prípadne s využitím existujúcich orgánov.

Odôvodnenie

Zosúladenie s článkom 24 smernice o spotrebiteľských úveroch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     103

Návrh smernice

Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty zaistia aktívnu spoluprácu týchto orgánov pri riešení cezhraničných sporov.

2. Členské štáty nabádajú tieto orgány k spolupráci s cieľom umožniť riešenie cezhraničných sporov týkajúcich sa úverových zmlúv.

Odôvodnenie

Zosúladenie s článkom 24 smernice o spotrebiteľských úveroch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     104

Návrh smernice

Článok 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Právomoci prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 4, článku 8 ods. 4, článku 9 ods. 3, článku 10 ods. 3, článku 14 ods. 5 a v článku 16 ods. 2 sa Komisii udeľujú na dobu neurčitú od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

1. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

 

1a. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 9a ods. 3 a v článku 12 ods. 5 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú.

2. Hneď ako Komisia prijme delegovaný akt, oznámi to súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

2. Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomoci uvedené v článku 9a ods. 3 a v článku 12 ods. 5 kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3. Právomoc prijímať delegované akty udelená Komisii podlieha podmienkam ustanoveným v článkoch 27 a 28.

3. Hneď ako Komisia prijme delegovaný akt, oznámi to súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

3a. Delegovaný akt prijatý podľa článku 9a ods. 3 a článku 12 ods. 5 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa uvedená lehota predĺži o tri mesiace.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     105

Návrh smernice

Článok 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 27

vypúšťa sa

Zrušenie delegovania

 

1. Delegovanie právomocí uvedené v článku 6 ods. 4, článku 8 ods. 4, článku 9 ods. 3, článku 10 ods. 3, článku 14 ods. 5 a v článku 16 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať.

 

2. Inštitúcia, ktorá začala vnútorné konanie s cieľom rozhodnúť, či zrušiť delegovanie právomocí, informuje druhého zákonodarcu a Komisiu najneskôr jeden mesiac pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované právomoci, ktoré by mohli byť predmetom zrušenia, a dôvody akéhokoľvek zrušenia.

 

3. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomocí uvedených v danom rozhodnutí. Rozhodnutie nadobúda účinnosť okamžite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom uvedený. Nemá vplyv na platnosť už platných delegovaných aktov. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     106

Návrh smernice

Článok 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 28

vypúšťa sa

Námietky proti delegovaným aktom

 

1. Európsky parlament a Rada môžu vzniesť námietky proti delegovanému aktu do dvoch mesiacov od dátumu oznámenia. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o mesiac.

 

2. Ak do uplynutia lehoty uvedenej v odseku 1 Európsky parlament ani Rada nevzniesli námietku voči delegovanému aktu, tento akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom, ktorý je v ňom ustanovený. Delegovaný akt môže byť uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť pred uplynutím uvedenej lehoty, ak aj Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o svojom zámere nevzniesť námietky.

 

3. Ak Európsky parlament alebo Rada v lehote uvedenej v odseku 1 vznesú proti prijatému delegovanému aktu námietky, akt nenadobudne účinnosť. Inštitúcia, ktorá vznesie námietky proti delegovanému aktu, uvedie dôvody svojho konania.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     107

Návrh smernice

Článok 29 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty ďalej zabezpečia, aby sa ustanovenia, ktoré prijmú na vykonávanie tejto smernice, nedali obísť osobitnou formuláciou zmlúv, a najmä tým, že sa úverové zmluvy, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, zahrnú do úverových zmlúv, ktorých povaha alebo účel by umožnili vyhnúť sa jej uplatňovaniu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     108

Návrh smernice

Článok 29 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že spotrebitelia nestratili ochranu poskytovanú touto smernicou z dôvodu výberu práva tretej krajiny ako rozhodného práva pre úverovú zmluvu.

3. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia , aby zabezpečili, že spotrebitelia nestratili ochranu poskytovanú touto smernicou z dôvodu výberu práva tretej krajiny ako rozhodného práva pre úverovú zmluvu, ak zmluva o úvere úzko súvisí s územím jedného alebo viacerých členských štátov.

Odôvodnenie

Zosúladenie s článkom 22 ods. 4 smernice o spotrebiteľských úveroch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     109

Návrh smernice

Článok 30a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 30a

 

Prechodné opatrenia

 

Smernica sa neuplatňuje na úverové zmluvy existujúce v deň nadobudnutia účinnosti vnútroštátnych vykonávacích opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     110

Návrh smernice

Článok 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia uskutoční preskúmanie päť rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice. V tomto preskúmaní sa vezme do úvahy účinnosť a vhodnosť ustanovení týkajúcich sa spotrebiteľov a vnútorného trhu.

Komisia uskutoční preskúmanie päť rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice. V tomto preskúmaní sa vezme do úvahy účinnosť a vhodnosť ustanovení týkajúcich sa spotrebiteľov a vnútorného trhu.

(a) posúdenie spokojnosti zákazníkov s európskym štandardizovaným informačným formulárom;

(a) posúdenie dodržiavania európskeho štandardizovaného informačného formulára a jeho používania spotrebiteľmi, ako aj jeho zrozumiteľnosti pre spotrebiteľov a spokojnosti spotrebiteľov s európskym štandardizovaným informačným formulárom;

(b) iné údaje zverejnené pred uzatvorením zmluvy;

(b) iné údaje zverejnené pred uzatvorením zmluvy;

(c) analýzu cezhraničného podnikania sprostredkovateľov úveru a veriteľov;

(c) analýzu cezhraničného podnikania sprostredkovateľov úveru a veriteľov;

(d) analýzu vývoja trhu s neúverovými inštitúciami poskytujúcimi úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností;

(d) analýzu vývoja trhu s neúverovými inštitúciami poskytujúcimi úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností;

(e) posúdenie potreby ďalších opatrení vrátane povolenia pre neúverové inštitúcie poskytujúce úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností;

(e) posúdenie potreby ďalších opatrení vrátane povolenia pre neúverové inštitúcie poskytujúce úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností;

(f) prešetrenie potreby zaviesť práva a povinnosti v súvislosti s fázou po uzavretí úverových zmlúv;

(f) posúdenie fungovania fázy po uzavretí zmlúv o úvere;

(g) posúdenie potreby rozšíriť jej rozsah pôsobnosti na malé podniky.

(g) posúdenie rozsahu pôsobnosti tejto smernice s cieľom predísť potrebe novej legislatívy;

 

(ga) posúdenie vplyvu tejto smernice na trh v prípade iných foriem úveru vrátane tých, ktoré veritelia alebo spotrebitelia môžu považovať za zameniteľné s úvermi v pôsobnosti tejto smernice;

 

(gb) posúdenie, či je potrebné prijať ďalšie opatrenia, aby bola zaistená sledovateľnosť úverových zmlúv zaistených nehnuteľnosťami určenými na bývanie;

 

(gc) posúdenie transparentnosti a konzistentnosti údajov o vývoji cien nehnuteľností určených na bývanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     111

Návrh smernice

Článok 31a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 31a

 

Ďalšie iniciatívy v oblasti zodpovedného poskytovania a prijímania úverov

 

Komisia predloží do ...* súhrnnú správu, v ktorej posúdi všeobecnejšie problémy zadlženosti súkromných osôb. Správa identifikuje príslušné trhy, produkty a subjekty v úverovom dodávateľskom reťazci a analyzuje rôzne možnosti, ako tieto problémy riešiť vrátane makroekonomických opatrení spojených s vývojom úverov, ich obmedzenia a použitia, štrukturálnych opatrení na ochranu sporiteľov vo vkladových inštitúciách a opatrení určených pre vysoko špekulatívne inštitúcie, nadmerne zadlžené domácnosti a spotrebiteľov, ktorí sa ocitli v ťažkostiach, a z toho vyplývajúce nedostatky vo finančnom systéme. Podľa potreby bude správa doplnená legislatívnymi návrhmi.

 

________________

 

* Ú. v. EÚ, vložte dátum: 12 mesiacov od nadobudnutia platnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     112

Návrh smernice

Príloha I – Časť I – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) Výsledok výpočtu sa vyjadruje s presnosťou aspoň na jedno desatinné miesto. Ak sa hodnota číslice na nasledujúcom desatinnom mieste rovná alebo je väčšia ako 5, hodnota číslice na danom desatinnom mieste sa zvýši o jeden.

d) Výsledok výpočtu sa vyjadruje s presnosťou aspoň na jedno desatinné miesto. Ak sa hodnota číslice na nasledujúcom desatinnom mieste rovná alebo je väčšia ako 5, hodnota číslice na predchádzajúcom desatinnom mieste sa zvýši o jeden.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     113

Návrh smernice

Príloha I – Časť II – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(j) v prípade úverových zmlúv, pri ktorých sa dohodla fixná úroková sadzba úveru na počiatočné obdobie, na konci ktorého sa určí nová úroková sadzba úveru, ktorá sa bude následne pravidelne upravovať v súlade s dohodnutým ukazovateľom, vychádza výpočet ročnej percentuálnej miery z predpokladu, že na konci obdobia s fixnou úrokovou sadzbou úveru je úroková sadzba úveru rovnaká ako v čase výpočtu ročnej percentuálnej miery na základe hodnoty dohodnutého ukazovateľa v tom čase.

(j) v prípade úverových zmlúv, pri ktorých sa dohodla fixná úroková sadzba úveru na počiatočné obdobie, na konci ktorého sa určí nová úroková sadzba úveru, ktorá sa bude následne pravidelne upravovať v súlade s dohodnutým ukazovateľom, vychádza výpočet ročnej percentuálnej miery z predpokladu, že na konci obdobia s fixnou úrokovou sadzbou úveru je úroková sadzba úveru rovnaká ako v čase výpočtu ročnej percentuálnej miery na základe hodnoty dohodnutého ukazovateľa v tom čase. V prípade úverových zmlúv s fixnou úrokovou sadzbou úveru na počiatočné obdobie v trvaní minimálne piatich rokov, najmä vtedy, keď sa po ukončení tohto obdobia plánuje uplatňovanie novej fixnej úrokovej sadzby a variabilná úroková sadzba je prípustná len vtedy, keď ešte nebola dohodnutá nová fixná úroková sadzba, sa zohľadní len počiatočná fixná úroková sadzba úveru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     114

Návrh smernice

Annex 2 – part A – table

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Veriteľ

1. Veriteľ

[Meno]

[Meno]

[Geografická adresa]

 

[Telefónne číslo]

 

[e-mailová adresa]

 

[Webová adresa]

 

Orgán dohľadu: [Názov a webová adresa orgánu dohľadu]

Orgán dohľadu: [Názov a webová adresa orgánu dohľadu]

Kontaktná osoba: [Úplné kontaktné údaje kontaktnej osoby]

(Voliteľné) Kontaktné miesto:

 

(Prípadne) Sprostredkovateľ: [Meno, úroveň poskytovaných služieb („Odporúčame, aby ste si po posúdení vašich potrieb vzali túto hypotéku“ / „Neodporúčame vám danú hypotéku. Na základe vašich odpovedí na niektoré otázky vám však poskytujeme informácie o tejto hypotéke, aby ste sa mohli sami rozhodnúť“), odmena]

2. Hlavné rysy úveru

2. Hlavné rysy úveru

Suma a mena poskytnutého úveru: [hodnota][mena]

Suma a mena poskytnutého úveru: [hodnota][mena]

(Prípadne) „Táto pôžička nie je v [národnej mene]„

(Prípadne) „Táto pôžička nie je v [národnej mene]“ Celková suma, ktorú budete musieť splatiť v [národná mena] sa môže zmeniť. Napríklad v prípade, že by hodnota [národná mena] v pomere k [mena úveru] klesla o 20 %, museli by ste spolu zaplatiť [vložte sumu v národnej mene]. (Prípadne) „Maximálna suma, ktorú budete musieť zaplatiť, by mohla byť oveľa vyššia.“

 

V prípade, že výška úveru dosiahne [vložte sumu v národnej mene], budete na túto skutočnosť upozornení a budete mať možnosť opätovne vyjednať nové podmienky.

 

 

(Prípadne) „Maximálna suma, ktorú budete musieť zaplatiť, by mohla dosiahnuť [vložte sumu v národnej mene].“

Trvanie úveru: [dĺžka trvania]

Trvanie úveru: [dĺžka trvania]

[druh úveru]

[druh úveru]

[druh príslušnej úrokovej sadzby]

[druh príslušnej úrokovej sadzby]

Celková suma, ktorú treba uhradiť:

Celková suma, ktorú treba uhradiť:

[Maximálna výška úveru k dispozícii v pomere k hodnote majetku]:

(Prípadne) Minimálna požadovaná hodnota majetku vyžadovaná k získaniu pôžičky vo výške doloženej sumy.

(Prípadne)[Záruka]

(Prípadne)[Záruka]

3. Úroková sadzba

3. Úroková sadzba

Ročná percentuálna miera nákladov sú celkové náklady na úver vyjadrené ako ročný percentuálny podiel. Ročná percentuálna miera nákladov sa poskytuje na porovnanie rôznych ponúk. Ročná percentuálna miera nákladov pre váš úver je [ročná percentuálna miera nákladov] Zahŕňa:

Ročná percentuálna miera nákladov sú celkové náklady na úver vyjadrené ako ročný percentuálny podiel. Ročná percentuálna miera nákladov sa poskytuje na porovnanie rôznych ponúk. Ročná percentuálna miera nákladov pre váš úver je [ročná percentuálna miera nákladov] Zahŕňa:

Úrokovú sadzbu [hodnota v percentách]

Úrokovú sadzbu [hodnota v percentách]

 

(Prípadne) Úrokovú sadzbu [hodnota pohyblivej úrokovej sadzby za najlepších okolností] Úrokovú sadzbu [hodnota pohyblivej úrokové sadzby za najhorších okolností]

 

(Prípadne) Úrokovú sadzbu (hodnota pri 20 % poklese národnej meny)

 

(Prípadne) Skutočnú sumu, ktorú budete musieť spolu zaplatiť, alebo každý [vložte obdobie], ktorá sa môže značne líšiť od sumy vyjadrenej ročnou percentuálnou mierou nákladov (RPMN). Preto je RPMN vypočítaná ako príklad vychádzajúci z rôznych predpokladov.

[Ďalšie komponenty ročnej percentuálnej miery nákladov]

[Ďalšie komponenty ročnej percentuálnej miery nákladov]

4. Frekvencia a počet splátok

4. Frekvencia a počet splátok

Frekvencia splátok: [frekvencia]

Frekvencia splátok: [frekvencia]

Počet splátok: [počet]

Počet splátok: [počet]

5. Výška každej splátky:

5. Výška každej splátky:

[Výška][mena]

[Výška][mena]

(Prípadne) Výmenný kurz, ktorým sa prevedú Vaše splátky z [mena] do [národná mena], bude kurz uverejnený [názov inštitúcie, ktorá zverejňuje výmenný kurz] zo dňa [dátum]

(Prípadne) Suma, ktorú musíte zaplatiť v [národná mena], sa môže zmeniť. Napríklad, ak by hodnota [národná mena] v pomere k [mena úveru] klesla o 20 %, museli by ste zaplatiť navyše [vložte sumu v národnej mene] každý [vložte obdobie]. Vaša splátka by sa mohla zvýšiť ešte oveľa viac. Výmenný kurz, ktorým sa prevedú Vaše splátky z [mena] do [národná mena], sa vypočíta ku dňu [dátum] s použitím [vložte názov referenčnej hodnoty alebo metódy výpočtu].

 

(Prípadne) Vzhľadom na skutočnosť, že úroková sadzba [časť] tohto úveru môže kolísať, mohla by sa suma vašich splátok zmeniť. [Upozornenie na premenlivosť splátok a možný vývoj podľa článku 18a ods. 5 ilustrujúci vplyv zmien úrokových sadzieb]

 

(Prípadne) Maximálna suma, ktorú budete musieť zaplatiť [vložte obdobie], by mohla dosiahnuť [vložte sumu v národnej mene].

 

(Prípadne) [Upozornenie na pôžičky len s platením úrokov zabezpečené záložným právom k nehnuteľnosti alebo porovnateľným zabezpečením, podrobné informácie o viazaných sporiacich produktoch, úvery s odloženým úrokom, ako je uvedené v časti B oddielu 5.]

6. Príklad tabuľky splátok

6. (Prípadne) Príklad tabuľky splátok

V tejto tabuľke sú zobrazené sumy, ktoré sa majú zaplatiť každý [Frekvencia].

V tejto tabuľke sú zobrazené sumy, ktoré sa majú zaplatiť každý [Frekvencia].

Splátky (stĺpec [príslušné č.]) sú súčtom zaplatených úrokov (stĺpec [príslušné č.]), splateného kapitálu (stĺpec [príslušné č.]) a prípadne ďalších nákladov (stĺpec [príslušné č.]) Prípadne, náklady v ostatných stĺpcoch nákladov sa týkajú [Zoznam nákladov]. Zvyšný kapitál (Stĺpec [Relevantné č.]) je výška úveru, ktorá zostáva neuhradená po každej splátke.

Splátky (stĺpec [príslušné č.]) sú súčtom zaplatených úrokov (stĺpec [príslušné č.]), prípadne splateného kapitálu (stĺpec [príslušné č.]) a prípadne ďalších nákladov (stĺpec [príslušné č.]). Prípadne, náklady v ostatných stĺpcoch nákladov sa týkajú [Zoznam nákladov]. Zvyšný kapitál (Stĺpec [Relevantné č.]) je výška úveru, ktorá zostáva neuhradená po každej splátke.

[Výška a mena poskytnutého úveru]

 

[Trvanie úveru]

 

[Úroková sadzba]

 

[Tabuľka]

[Tabuľka]

(Prípadne) [Upozornenie na variabilitu splátok]

 

7. Ďalšie povinnosti a náklady

7. Ďalšie povinnosti a náklady

Na to, aby mohol mať prospech z úverovej podmienky uvedenej v tomto dokumente, musí dlžník spĺňať tieto povinnosti.

Na to, aby mohol mať prospech z úverovej podmienky uvedenej v tomto dokumente, musí dlžník spĺňať tieto povinnosti.

[Povinnosti]

[Povinnosti]

(Prípadne) Upozorňujeme, že úverové podmienky opísané v tomto dokumente (vrátane úrokovej sadzby) sa môžu zmeniť, pokiaľ tieto povinnosti nie sú splnené.

(Prípadne) Upozorňujeme, že úverové podmienky opísané v tomto dokumente (vrátane úrokovej sadzby) sa môžu zmeniť, pokiaľ tieto povinnosti nie sú splnené.

Okrem nákladov, ktoré sú už zahrnuté do [frekvencia] splátok, tento úver obsahuje tieto náklady:

Okrem nákladov, ktoré sú už zahrnuté do [frekvencia] splátok, tento úver obsahuje tieto náklady:

Jednorazovo splatné náklady

Jednorazovo splatné náklady

Náklady v opakovaných splátkach

Náklady v opakovaných splátkach

Uistite sa prosím, že ste si vedomí všetkých ostatných daní a nákladov (ako sú napríklad notárske poplatky) spojených s touto pôžičkou.

Uistite sa prosím, že ste si vedomí všetkých ostatných daní a nákladov (ako sú napríklad notárske poplatky, registračné poplatky, poplatky za ohodnotenie [ak už nie sú zahrnuté vyššie] a dane) spojených s touto pôžičkou.

8. Predčasné splatenie úveru

8. Predčasné splatenie úveru

(Prípadne) Nemáte možnosť splatiť tento úver predčasne.

 

(Prípadne) Máte možnosť splatiť tento úver predčasne, buď v plnej sume alebo čiastočne.

Máte možnosť splatiť tento úver predčasne, buď v plnej sume alebo čiastočne.

(Prípadne) [Podmienky]

(Prípadne) [Podmienky]

[Postup]

[Postup]

(Prípadne) Poplatok za predčasné splatenie úveru:

(Prípadne) Poplatok za predčasné splatenie úveru: [vložte sumu alebo metódu výpočtu]

(Prípadne) Ak sa rozhodnete splatiť tento úver predčasne, kontaktujte nás prosím, aby ste sa uistili o presnej výške poplatku za predčasné splatenie úveru v danom okamihu.

(Prípadne) Máte právo previesť tento úver na iného veriteľa. [vložte podmienky]

 

(Prípadne) Nemáte možnosť previesť tento úver na inú nehnuteľnosť.

 

(Prípadne) Máte právo previesť tento úver na inú nehnuteľnosť. [vložte podmienky]

 

(Prípadne): Máte právo previesť tento úver na [národná mena] [vložte podmienky]

(Prípadne) 9. Právo na odstúpenie od zmluvy

(Prípadne) 9. Právo na odstúpenie od zmluvy

Po dobu [dĺžka lehoty na odstúpenie] po podpísaní úverovej zmluvy, môže dlžník uplatniť svoje právo od zmluvy odstúpiť.

Po dobu [dĺžka lehoty na odstúpenie] po podpísaní úverovej zmluvy, môže dlžník uplatniť svoje právo od zmluvy odstúpiť. (Prípadne): [podmienky] [vložte postup]

10. Interný systém sťažností

10. Sťažnosti

[Názov príslušného oddelenia]

V prípade sťažnosti [vložte kontaktné miesto alebo zdroj informácií o postupe]

[Geografická adresa]

Ak sťažnosť nevyriešime k vašej spokojnosti, môžete sa obrátiť na: [uveďte názov organizácie]

[Telefónne číslo]

 

[e-mailová adresa]

 

Kontaktná osoba: [Kontaktné údaje]

 

11. Externý orgán pre sťažnosti

 

V prípade sporu s veriteľom, ktorý zostáva nevyriešený, má dlžník možnosť podať sťažnosť na:

 

[Názov orgánu pre sťažnosti]

 

[Geografická adresa]

 

[Telefónne číslo]

 

[e-mailová adresa]

 

12. Nesplnenie si záväzkov súvisiacich s pôžičkou: dôsledky pre dlžníka

11. Nesplnenie si záväzkov súvisiacich s pôžičkou: dôsledky pre dlžníka

[Druhy nedodržania záväzkov]

[Druhy nedodržania záväzkov]

[Finančné a/alebo právne dôsledky]

[Finančné a/alebo právne dôsledky]

Ak sa stretnete s problémami pri Vašich [frekvencia] splátkach, obráťte sa čo najrýchlejšie na nás, aby sme mohli preskúmať možné riešenia.

Ak sa stretnete s problémami pri Vašich [frekvencia] splátkach, obráťte sa čo najrýchlejšie na nás, aby sme mohli preskúmať možné riešenia.

(Prípadne) 13. Dodatočné informácie v prípade marketingu na diaľku

(Prípadne) 12. Doplňujúce informácie

(Prípadne) Právo, ktoré veriteľ uplatňuje ako rozhodné právo na ustanovenie vzťahov s Vami pred uzavretím úverovej zmluvy je [príslušné právo].

(Prípadne) Ďalšie prvky: [doplňte vysvetlenie ďalších prvkov uvedených v časti B, a prípadne ďalších prvkov, ktoré ponúka veriteľ v zmluve o úvere, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcich oddieloch].

Informácie a zmluvné podmienky sa poskytnú v [jazyk]. S Vaším súhlasom máme v úmysle s Vami počas trvania úverovej zmluvy komunikovať v [jazyk/jazyky].

(Ak sa predpokladaný jazyk líši od jazyka ESIS) Informácie a zmluvné podmienky sa poskytnú v [jazyk]. S Vaším súhlasom máme v úmysle s Vami počas trvania úverovej zmluvy komunikovať v [jazyk/jazyky].

14. Riziká a varovania

13. Riziká a varovania

Chceli by sme Vás upozorniť na riziká spojené s hypotekárnym úverom.

Chceli by sme Vás upozorniť na riziká spojené s úverom.

• (Prípadne) Úroková sadzba tohto úveru nie je fixná po celú dobu trvania úveru.

• (Prípadne) Úroková sadzba tohto úveru nie je fixná po celú dobu trvania úveru.

• (Prípadne) Táto pôžička nie je v [národná mena]. Vezmite prosím na vedomie, že suma v [národná mena], ktorú budete musieť zaplatiť v každej splátke sa bude líšiť v súlade s výmenným kurzom [mena pôžičky/národná mena].

• (Prípadne) Táto pôžička nie je v [národná mena]. Vezmite prosím na vedomie, že suma v [národná mena], ktorú budete musieť zaplatiť v každej splátke sa bude líšiť v súlade s výmenným kurzom [mena pôžičky/národná mena].

• (Prípadne) Toto je úver, keď sa platia len úroky. To znamená, že počas jeho trvania budete musieť vybudovať dostatok kapitálu, aby ste mohli splatiť úver k dátumu splatnosti.

• (Prípadne) Toto je úver, keď sa platia len úroky. To znamená, že počas jeho trvania budete musieť vybudovať dostatok kapitálu, aby ste mohli splatiť úver k dátumu splatnosti.

• Budete tiež musieť uhradiť ďalšie dane a náklady (prípadne), napríklad notárske poplatky.

• Budete tiež musieť uhradiť ďalšie dane a náklady (prípadne), napríklad notárske poplatky.

• Váš príjem sa môže zmeniť. Uistite sa, že ak Váš príjem klesne, stále si budete môcť dovoliť svoje [frekvencia] splátky.

• Váš príjem sa môže zmeniť. Uistite sa, že ak Váš príjem klesne, stále si budete môcť dovoliť svoje [frekvencia] splátky.

• (Prípadne) Váš dom Vám môže byť odňatý, ak nebudete schopní splácať splátky.

• (Prípadne) Váš dom Vám môže byť odňatý, ak nebudete schopní splácať splátky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     115

Návrh smernice

Príloha II – Časť B

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri vypĺňaní európskeho štandardizovaného informačného formulára sa musia dodržiavať tieto pokyny:

Pri vypĺňaní európskeho štandardizovaného informačného formulára sa musia dodržiavať tieto pokyny:

Oddiel „Úvodný text“

Oddiel „Úvodný text“

(1) Dátum platnosti musí byť riadne zvýraznený.

(1) Dátum platnosti musí byť riadne zvýraznený.

Oddiel „Úvodný text“

Oddiel „Úvodný text“

(1) Dátum platnosti musí byť riadne zvýraznený.

(1) Dátum platnosti musí byť riadne zvýraznený.

Oddiel „1. Veriteľ“

Section 1: 'Lender'

(1) Meno, telefónne číslo, adresa a webová adresa poskytovateľa úveru sa vzťahuje na sídlo veriteľa. Príslušný orgán pre dohľad nad úverovou činnosťou musí byť uvedený.

(1) Príslušný orgán pre dohľad nad úverovou činnosťou musí byť uvedený.

(2) Informácie o kontaktnej osobe sú nepovinné.

(2) Informácie o možnostiach kontaktovať poskytovateľa úveru sú nepovinné.

(3) V súlade s článkom 3 smernice 2002/65/ES v prípade transakcií ponúkaných na diaľku musí veriteľ prípadne uviesť meno a adresu svojho zástupcu v členskom štáte bydliska dlžníka. Údaje o telefónnom čísle, e-mailovej adrese a webovej adrese zástupcu poskytovateľa úveru sú voliteľné.

(3) Keď sa informácie o produkte poskytujú spotrebiteľovi cez sprostredkovateľa, tento sprostredkovateľ uvedie svoje meno a informuje spotrebiteľa o tom, či poskytuje informácie o produkte v rámci poradenskej služby alebo nie. Vysvetlí tiež, ako je odmeňovaný. Ak získava províziu od veriteľa, mal by uviesť sumu a meno veriteľa.

(4) V súlade s článkom 3 smernice 2002/65/ES v prípade transakcií ponúkaných na diaľku musí veriteľ uviesť názov obchodného registra, v ktorom je zapísaný, a svoje registračné číslo alebo rovnocenný prostriedok identifikácie v tomto registri.

 

Oddiel „2. Hlavné črty úveru“

Oddiel „2: Hlavné črty úveru“

(1) Doba trvania úveru musí byť uvedená v rokoch alebo mesiacoch, podľa toho, čo sa viac hodí. Ak sa doba trvania úveru môže meniť v priebehu trvania zmluvy, veriteľ vysvetlí, kedy a za akých podmienok k tomu môže dôjsť.

(1) Doba trvania úveru musí byť uvedená v rokoch alebo mesiacoch, podľa toho, čo sa viac hodí. Ak sa doba trvania úveru môže meniť v priebehu trvania zmluvy, veriteľ vysvetlí, kedy a za akých podmienok k tomu môže dôjsť.

V opise typu úveru sa musí jasne uviesť, ako sú kapitál a úroky hradené v priebehu trvania úveru (t.j. konštantné, progresívne alebo regresívne splátky).

(2) V opise typu úveru sa musí jasne uviesť, ako sú kapitál a úroky hradené v priebehu trvania úveru (t. j. konštantné, progresívne alebo regresívne splátky), ako aj to, či je úverová zmluva postavená na splácaní kapitálu alebo len úroku.

(2) V tejto časti sa musí takisto vysvetliť, či je úroková sadzba fixná alebo variabilná, a prípadne obdobie, počas ktorého zostáva fixná; frekvencia následných revízií a existencia limitov variability úrokových sadzieb, ako sú maximálne a minimálne limity. Vzorec použitý pre revíziu úrokových sadzieb musí byť vysvetlený. Veriteľ takisto uvedie, kde možno nájsť ďalšie informácie o indexoch alebo sadzbách použitých vo vzorci. V prípade, že mena úveru je odlišná od národnej meny, veriteľ uvedie informácie o tom, podľa akého vzorca sa stanovuje pásmo výmenného kurzu a frekvencia jeho úprav.

(3) V tejto časti sa musí takisto vysvetliť, či je úroková sadzba fixná alebo variabilná, a prípadne obdobie, počas ktorého zostáva fixná; frekvencia následných revízií a existencia limitov variability úrokových sadzieb, ako sú maximálne a minimálne limity. Vzorec použitý pre revíziu úrokových sadzieb musí byť vysvetlený. V prípade, že mena úveru je odlišná od národnej meny, veriteľ uvedie informácie o tom, podľa akého vzorca sa stanovuje pásmo výmenného kurzu a frekvencia jeho úprav.

(3) „Celková hradená suma“ sa vypočíta ako súčet sumy úveru a celkových nákladov úveru.

(4) „Celková hradená suma“ sa vypočíta ako súčet sumy úveru a celkových nákladov úveru.

(4) „Maximálna výška úveru k dispozícii v pomere k hodnote majetku“ predstavuje pomer úveru k hodnote majetku. Tento pomer sprevádza príklad v absolútnom vyjadrení maximálnej sumy, ktorú možno poskytnúť vzhľadom na danú hodnotu nehnuteľnosti.

(5) Prípadne: mala by sa uviesť minimálna hodnota majetku vyžadovaná k získaniu pôžičky vo výške doloženej sumy.

(5) V prípade, že bude úver zabezpečený záložným právom na nehnuteľnosť alebo inou bežne používanou zárukou, musí veriteľ na toto dlžníka upozorniť.

(6) V prípade, že bude úver zabezpečený záložným právom na nehnuteľnosť alebo inou bežne používanou zárukou, musí veriteľ na toto dlžníka upozorniť.

 

(7) Ak je úver viaczložkový (napr. čiastočne s pevnou úrokovou sadzbou, čiastočne s premenlivou úrokovou sadzbou), informáciesa poskytnú o každej zložke úveru.

Oddiel „3. Úroková sadzba“

Oddiel „3. Úroková sadzba“

(1) Okrem úrokovej sadzby musia byť všetky ostatné náklady obsiahnuté v ročnej percentuálnej miere nákladov uvedené (názov a ekvivalent v percentách). Tam, kde nie je možné alebo nedáva zmysel poskytnúť percentuálnu sadzbu pre každý z týchto nákladov, musí veriteľ poskytnúť celkovú percentuálnu sadzbu.

(1) Okrem úrokovej sadzby musia byť všetky ostatné náklady obsiahnuté v ročnej percentuálnej miere nákladov uvedené (názov a ekvivalent v percentách). Tam, kde nie je možné alebo nedáva zmysel poskytnúť percentuálnu sadzbu pre každý z týchto nákladov, musí veriteľ poskytnúť celkovú percentuálnu sadzbu.

 

(2) Ak je úver viaczložkový (napr. čiastočne s pevnou úrokovou sadzbou, čiastočne s premenlivou úrokovou sadzbou), informáciesa poskytnú o každej zložke úveru.

 

(3) Ak úroková sadzba podlieha revízii, veriteľ by mal uviesť referenčnú hodnotu uplatňovanú na určovanie zmien platnej úrokové sadzby a zahrnúť: (1) príslušné prípadné maximálne a minimálne hodnoty úrokových sadzieb; (2) príklad, ako by sa splátka odlišovala v prípade zvýšenia úrokových sadzieb o 1 % alebo vyšší percentuálny podiel, ktorý je možné ďalej spresniť, ak je to realistickejšie vzhľadom na veľkosť normálnej zmeny úrokových sadzieb, ak neexistuje strop úrokovej sadzby, ktorý je nižší ako toto zvýšenie, a 3) ak existuje strop, výšku splátky v najhoršom možnom prípade.

Oddiel „4. Frekvencia a počet splátok“

Oddiel „4. Frekvencia a počet splátok“

(1) Kde je potrebné vykonávať pravidelné platby, uvedie sa frekvencia platieb (napríklad mesačne). Ak je frekvencia splátok nepravidelná, musí sa to dlžníkovi jasne vysvetliť. Počet uvedených platieb by mal zahŕňať celú dobu trvania úveru.

(1) Kde je potrebné vykonávať pravidelné platby, uvedie sa frekvencia platieb (napríklad mesačne). Ak je frekvencia splátok nepravidelná, musí sa to dlžníkovi jasne vysvetliť. Počet uvedených platieb by mal zahŕňať celú dobu trvania úveru.

Oddiel „5. Výška každej splátky:

Oddiel „5. Výška každej splátky:

(1) Mena úveru by mala byť jasne uvedená.

(1) The loan currency shall be clearly indicated

(2) Ak sa výška splátok v priebehu životnosti úveru môže meniť, veriteľ stanoví lehotu, počas ktorej zostanú v platnosti počiatočné splátky, a kedy a ako často sa budú meniť neskôr.

(2) Ak sa výška splátok v priebehu životnosti úveru môže meniť, veriteľ stanoví lehotu, počas ktorej zostanú v platnosti počiatočné splátky, a kedy a ako často sa budú meniť neskôr.

(3) V prípade, že sa mena úveru líši od národnej meny dlžníka, musí veriteľ zahrnúť numerické príklady jasne ukazujúce, ako zmeny príslušných výmenných kurzov môžu ovplyvniť výšku splátok. Znázornené zmeny výmenných kurzov musia byť realistické, symetrické a obsahovať minimálne rovnaký počet nepriaznivých prípadov ako priaznivých prípadov.

(3) V prípade, že je úverová zmluva pôžičkou v cudzej mene a mena úveru sa líši od národnej meny dlžníka, musí veriteľ zahrnúť numerické príklady jasne ukazujúce, ako ako by mohlo 5 %-né zníženie hodnoty národnej meny dlžníka ovplyvniť výšku splátok, a to spolu s vyhlásením, že národná mena dlžníka by sa mohla znížiť o väčšiu sumu, než je suma uvedená v tomto príklade.

(4) Ak sa mena použitá pri úhrade splátok úveru líši od meny úveru, kurz, ktorý sa má použiť, musí byť zreteľne označený. Takéto označenie musí obsahovať názov inštitúcie zverejňujúcej výmenný kurz a okamih, v ktorom sa daný výmenný kurz vypočítava.

(4) Ak sa mena použitá pri úhrade splátok úveru líši od meny úveru, uvedie sa dátum, ku ktorému sa platný výmenný kurz vypočítava, a spôsob, na základe ktorého sa vypočítava.

 

(5) Ak je úver úplne alebo čiastočne úverom, kedy sa platia len úroky, vkladá sa na viditeľné miesto na koniec tohto oddielu toto vyhlásenie: „Po skončení hypotekárneho obdobia vám bude stále zostávať dlh [uveďte sumu úveru, z ktorého sa platia len úroky]. Na splatenie tejto sumy budete musieť prijať osobitné opatrenia. Pri porovnávaní splátok tejto hypotéky so splátkami splátkovej hypotéky, nezabudnite pripočítať sumu, ktorú by ste prípadne potrebovali na vloženie do osobitného sporenia na nasporenie jednorazové sumy na splatenie tejto sumy.“

 

(6) Ak je podmienkou poskytnutia úveru, pri ktorom sa platia len úroky, zabezpečeného hypotékou alebo inou porovnateľnou zárukou, aby si spotrebiteľ vzal viazaný sporiaci produkt, podrobnosti o tomto produkte, vrátane výšky a frekvencie akýchkoľvek splátok, sa musia tiež uviesť vo vyhlásení podľa bodu 5.

 

(7) Ak má úver formu úveru s odloženým úrokom, malo by sa vysvetliť, ako a kedy sa odložený úrok pridá k úveru ako suma v hotovosti, a aké z toho vyplývajú pre spotrebiteľa dôsledky v oblasti jeho zostávajúceho dlhu.

 

(8) Ak je úver viaczložkový (napr. čiastočne s pevnou úrokovou sadzbou, čiastočne s premenlivou úrokovou sadzbou), informácie sa poskytnú o každej zložke úveru a o jeho celku.

Oddiel „6. Príklad tabuľky splátok“

Oddiel „6. Príklad tabuľky splátok

(1) Ak sa úrok môže v priebehu životnosti úveru líšiť, veriteľ za odkaz na úrokovú sadzbu uvedie obdobie, počas ktorého počiatočná úroková sadzba zostane v platnosti.

(1) Tento oddiel sa začlení v prípade úveru s odloženým úrokom alebo ak sa splátka istiny odkladá na počiatočné obdobie.

(2) Tabuľka zahrnutá v tejto časti musí obsahovať tieto stĺpce: „dátum splátok“, „výška splátky“, „úrok za jednotlivé splátky“, „ostatné náklady zahrnuté v splátke“ (prípadne), „kapitál splatený v rámci splátky“ a „zvyšný kapitál po každej splátke“.

(2) Tabuľka zahrnutá v tejto časti musí obsahovať tieto stĺpce: „dátum splátok“, „výška splátky“, „úrok za jednotlivé splátky“, „ostatné náklady zahrnuté v splátke“ (prípadne), „kapitál splatený v rámci splátky“ a „zvyšný kapitál po každej splátke“.

(3) Počas prvého roku splácania sa informácie uvádzajú pre každú splátku a pre každý stĺpec musí byť uvedený na konci tohto prvého roka medzisúčet. Pre nasledujúce roky sa môžu podrobnosti prezentovať na ročnom základe. Celkový súčet riadku sa doplní na koniec tabuľky a poskytne celkové sumy pre každý stĺpec. Celková čiastka, ktorú dlžník zaplatil (t. j. celkový súčet stĺpca „výška splátky“) musia byť jasne zvýraznené a takto prezentované.

(3) Počas prvého roku splácania sa informácie uvádzajú pre každú splátku a pre každý stĺpec musí byť uvedený na konci tohto prvého roka medzisúčet. Pre nasledujúce roky sa môžu podrobnosti prezentovať na ročnom základe. Celkový súčet riadku sa doplní na koniec tabuľky a poskytne celkové sumy pre každý stĺpec. Celková čiastka, ktorú dlžník zaplatil (t. j. celkový súčet stĺpca „výška splátky“) musia byť jasne zvýraznené a takto prezentované.

(4) V prípade, že úroková sadzba je predmetom revízie a výška splátky po každej revízii nie je známa, môže veriteľ uviesť v tabuľke splátok rovnakú výšku splátok po celú dobu úveru. V takom prípade musí veriteľ na túto skutočnosť upozorniť dlžníka tak, že vizuálne odlíši sumy, ktoré sú známe od súm hypotetických (napríklad s použitím iného písma, orámovania alebo podfarbenia). Okrem toho sa v jasne čitateľnom texte vysvetlí, pre ktoré obdobie sa môžu prezentované sumy v tabuľke líšiť a prečo. Veriteľ takisto zahrnie: (1) príslušné prípadné maximálne a minimálne hodnoty úrokových sadzieb; (2) príklad, ako by sa splátka odlišovala v prípade zvýšenia alebo zníženia úrokových sadzieb o 1 % alebo vyšší percentuálny podiel, ak je to realistickejšie vzhľadom na veľkosť normálnej zmeny úrokových sadzieb a 3) pokiaľ existuje horná hranica, výšku splátky v najhoršom prípade.

(4) V prípade, že úroková sadzba je predmetom revízie a výška splátky po každej revízii nie je známa, môže veriteľ uviesť v tabuľke splátok rovnakú výšku splátok po celú dobu úveru. V takom prípade musí veriteľ na túto skutočnosť upozorniť dlžníka tak, že vizuálne odlíši sumy, ktoré sú známe od súm hypotetických (napríklad s použitím iného písma, orámovania alebo podfarbenia). Okrem toho sa v jasne čitateľnom texte vysvetlí, pre ktoré obdobie sa môžu prezentované sumy v tabuľke líšiť a prečo.

Oddiel „7. Ďalšie povinnosti a náklady“

Oddiel „7. Ďalšie povinnosti a náklady“

(1) Veriteľ v tejto časti odkazuje na záväzky, ako je potreba poistiť nehnuteľnosť, nákup životného poistenia alebo nákup akéhokoľvek iného výrobku alebo služby. Pre každý záväzok veriteľ spresní, u koho a dokedy sa musí povinnosť splniť.

(1) Veriteľ v tejto časti odkazuje na záväzky, ako je potreba poistiť nehnuteľnosť, nákup životného poistenia alebo nákup akéhokoľvek iného výrobku alebo služby. Pre každý záväzok veriteľ spresní, u koho a dokedy sa musí povinnosť splniť.

(2) Veriteľ uvedie aj zoznam všetkých nákladov podľa kategórie, s uvedením ich výšky, komu majú byť zaplatené a dokedy. Ak nie je výška známa, musí veriteľ poskytnúť možný rozsah, alebo údaj o tom, ako sa táto suma vypočíta.

(2) Veriteľ poskytne aj zoznam s rozpisom všetkých nákladov podľa kategórie, s uvedením ich výšky, komu majú byť zaplatené a dokedy. To nemusí zahŕňať náklady vyvolané porušením zmluvných povinností. Ak nie je výška známa, musí veriteľ poskytnúť možný rozsah, alebo údaj o tom, ako sa táto suma vypočíta.

Oddiel „8. Predčasné splatenie“

Oddiel „8. Predčasné splatenie a flexibilita

(1) Ak sa môže úver splatiť predčasne, musí veriteľ uviesť, za akých podmienok, ak vôbec, tak môže dlžník urobiť. Veriteľ takisto uvedie kroky, ktoré by mal dlžník podniknúť za účelom žiadosti o predčasné splatenie.

(1) Veriteľ uvedie, za akých podmienok, ak vôbec, môže dlžník v plnej výške alebo čiastočne splatiť úver predčasne. Veriteľ takisto uvedie kroky, ktoré by mal dlžník podniknúť za účelom žiadosti o predčasné splatenie.

(2) Keď sa na predčasné splatenie vzťahuje poplatok za predčasné splatenie úveru, musí veriteľ na tento jav dlžníka upozorniť a uviesť jeho výšku. V prípadoch, keď výška poplatku za predčasné splatenie úveru závisí od rôznych faktorov, ako je splatená suma alebo aktuálne úrokové sadzby v čase predčasného splatenia, musí veriteľ uviesť, ako sa poplatok za predčasné splatenie úveru vypočíta. Veriteľ potom poskytne aspoň dva názorné príklady, aby dlžníkovi znázornil výšku poplatku za predčasné splatenie úveru podľa rôznych možných scenárov.

(2) Keď sa na predčasné splatenie vzťahuje poplatok za predčasné splatenie úveru s cieľom kompenzácie veriteľa alebo náhrady škody, ktorá mu bola spôsobená, musí veriteľ na tento jav dlžníka upozorniť a uviesť jeho výšku. V prípadoch, keď výška poplatku za predčasné splatenie úveru závisí od rôznych faktorov, ako je splatená suma alebo aktuálne úrokové sadzby v čase predčasného splatenia, musí veriteľ uviesť, ako sa poplatok za predčasné splatenie úveru vypočíta. Veriteľ potom prípadne uvedie maximálnu možnú výšku poplatku.

 

(3) Veriteľ prípadne vysvetlí podmienky prevodu úveru na iného veriteľa.

 

(4) Ak má spotrebiteľ možnosť previesť úver na inú nehnuteľnosť, vysvetlia sa podmienky tohto prevodu.

 

(5) Ak je úver v cudzej mene, veriteľ uvedie právo vyplývajúce z článku-18a ods. 1 a podmienky súvisiace s uplatňovaním tohto práva v súlade s článkom -18a ods. 2 a 3. Ak je príjem a majetok, na ktorý sa spotrebiteľ v záujme splatenia úveru spolieha, v inej mene, než v akej sa vedie zmluva o úvere, alebo ak je zmluva o úvere v inej ako národnej mene, veriteľ uvedie, či existuje právo, aby zmluva o úvere mohla byť prevedená na inú menu, a ak tak možno urobiť, uvedie, za akých podmienok.

Oddiel „9. Právo na odstúpenie

Oddiel „9. Právo na odstúpenie

(1) Tam, kde existuje právo na odstúpenie od zmluvy, veriteľ stanoví podmienky, za ktorých sa toto právo uplatňuje, postup, ktorým sa dlžník bude musieť riadiť, aby toto právo mohol uplatniť, inter alia adresu, na ktorú by sa oznámenie o odstúpení od zmluvy malo zaslať a zodpovedajúce poplatky (prípadne).

(1) Tam, kde existuje právo na odstúpenie od zmluvy, veriteľ stanoví podmienky, za ktorých sa toto právo uplatňuje, postup, ktorým sa dlžník bude musieť riadiť, aby toto právo mohol uplatniť, inter alia adresu, na ktorú by sa oznámenie o odstúpení od zmluvy malo zaslať a zodpovedajúce poplatky (prípadne).

(2) V súlade s článkom 3 smernice 2002/65/ES, ak sa transakcia ponúka na diaľku, musí byť spotrebiteľ informovaný o existencii alebo neexistencii práva na odstúpenie od zmluvy.

(2) V súlade s článkom 3 smernice 2002/65/ES, ak sa transakcia ponúka na diaľku, musí byť spotrebiteľ informovaný o existencii alebo neexistencii práva na odstúpenie od zmluvy.

(3) V súlade s článkom 5 smernice 85/577/EHS ak sa transakcia ponúka mimo prevádzkových priestorov, musí byť spotrebiteľ informovaný o existencii práva na odstúpenie od zmluvy.

(3) V súlade s článkom 5 smernice 85/577/EHS ak sa transakcia ponúka mimo prevádzkových priestorov, musí byť spotrebiteľ informovaný o existencii práva na odstúpenie od zmluvy.

Oddiel „10. Interný systém sťažností“

Oddiel „10. Sťažnosti

(1) Informácie o kontaktnej osobe sú nepovinné.

(1) Uveďte spôsob, akým možno organizáciu kontaktovať z dôvodu sťažnosti alebo odkaz na postup podávania sťažností na príslušnej internetovej stránke alebo podobný informačný zdroj, a ďalej uveďte príslušný vonkajší orgán pre mimosúdne riešenie sťažností a zjednanie nápravy.

Oddiel „11. Externý orgán pre sťažnosti“

 

(1) V súlade s článkom 3 smernice 2002/65/ES, ak sa transakcia ponúka na diaľku, musí veriteľ určiť, či sa na dlžníka vzťahuje mechanizmus mimosúdneho vybavovania sťažností a nápravy alebo nie, a ak áno, vysvetlí spôsoby prístupu k nemu.

 

Oddiel „12. Nesplnenie si záväzkov súvisiacich s pôžičkou: dôsledky pre dlžníka

Oddiel „11. Nesplnenie si záväzkov súvisiacich s pôžičkou: dôsledky pre dlžníka“

(1) V prípade, že nedodržiavanie akýchkoľvek povinností spojených s úverom môže mať finančné alebo právne dôsledky pre dlžníka, veriteľ opíše v tejto časti rôzne možné prípady (napríklad oneskorené platby/nesplácanie úveru, nedodržanie povinností ustanovených v paragrafe 7 „Ďalšie povinnosti a náklady“).

(1) V prípade, že nedodržiavanie akýchkoľvek povinností spojených s úverom môže mať finančné alebo právne dôsledky pre dlžníka, veriteľ opíše v tejto časti rôzne možné prípady (napríklad oneskorené platby/nesplácanie úveru, nedodržanie povinností ustanovených v paragrafe 7 „Ďalšie povinnosti a náklady“).

 

(2) Pre každý z týchto prípadov veriteľ jasne stanoví, jednoduchou a zrozumiteľnou formou, sankcie alebo následky, ktoré môžu vzniknúť. Odkaz na vážne následky by mal byť zvýraznený.

Oddiel „13. Dodatočné informácie v prípade marketingu na diaľku“

Oddiel „12. Additional information'

(1) V tomto oddiele sa prípadne uvedie doložka stanovujúca rozhodné právo úverovej zmluvy a/alebo príslušný súd.

(1) Veriteľ na tomto mieste uvedie, či má spotrebiteľ za účelom získania úveru na základe uvedených podmienok povinnosť pristúpiť na niektoré služby súvisiace s úverom, a ak áno, či je spotrebiteľ viazaný povinnosťou zaobstarať tieto služby od veriteľom vybraného dodávateľa. Ak je zmluva o úvere poskytovaná spolu s ďalšími produktmi, veriteľ uvedie hlavné prvky týchto ďalších produktov a jasne stanoví, či má spotrebiteľ právo zmluvu o úvere alebo kombinované produkty zrušiť zvlášť, za akých podmienok a s akými dôsledkami.

 

(2) (Prípadne) Ďalšie prvky: Ak produkt obsahuje ktorýkoľvek z prvkov uvedených v bode 4, v tomto oddiele sa musí uviesť zoznam týchto prvkov a poskytnúť stručné vysvetlenie: okolností, za ktorých môže spotrebiteľ tento prvok využiť; akýchkoľvek podmienok spojených s týmto prvkom; skutočnosti, že ak prvok tvorí súčasť úveru zabezpečeného záložným právom k nehnuteľnosti alebo iným porovnateľným zabezpečením, znamená to, že spotrebiteľ stráca akúkoľvek zákonnú alebo inú ochranu, ktorá je s týmto prvkom obvykle spojená; a firmu, ktorá prvok poskytuje (ak to nie je veriteľ).

 

(2) Ak prvok obsahuje akýkoľvek ďalší úver, musí sa v tomto oddiele spotrebiteľovi vysvetliť: celková výška úveru (vrátane úveru zabezpečeného záložným právom k nehnuteľnosti alebo iným porovnateľným zabezpečením); či je ďalší úver zaistený alebo nie; príslušné úrokové sadzby; a či je úver regulovaný alebo nie.

 

(3) Ak prvok zahŕňa sporiaci nástroj, musí sa vysvetliť príslušná úroková sadzba.

 

(4) Možné ďalšie prvky sú: „Nedoplatky“; „Platobné prázdniny“; „Spätná pôžička“; „Stimuly“; „Ďalšie pôžičky dostupné bez ďalšieho schvaľovania“; „Ďalšie zaistené pôžičky“; „Kreditná karta“; „Nezabezpečené pôžičky“; „Spojený bežný účet“ a „Spojený sporiaci účet“.

 

(5) Veriteľ môže do zmluvy o úvere zahrnúť aj ďalšie ním ponúkané prvky, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcich oddieloch.

 

(6) Ak má podnik v úmysle komunikovať so spotrebiteľom počas platnosti zmluvy v inom jazyku ako v jazyku ESIS, táto skutočnosť a komunikačný jazyk musia byť uvedené v zmluve.

Oddiel „14. Riziká a varovania“

Oddiel „13. Riziká a varovania“

(1) Všetky uvedené varovania musia byť zvýraznené.

(1) Všetky uvedené varovania musia byť zvýraznené.

(2) Veriteľ prípadne zrekapituluje v tejto sekcii všeobecné pravidlá revízie úrokovej sadzby a poskytne kvantitatívny príklad toho, ako by sa splátky zvýšili, ak by sa úroková sadzba úveru zvýšila o X % (ako je uvedené v sekcii „Príklad tabuľky splátok“) a/alebo v najhoršom prípade (ak tam je maximálny limit na variabilitu úrokových sadzieb).

(2) Veriteľ prípadne zrekapituluje v tejto sekcii všeobecné pravidlá revízie úrokovej sadzby a riziko pre spotrebiteľa vyplývajúce zo zvýšenia úrokovej sadzby v jasnom a stručnom vyhlásení, v ktorom použije kvantitatívny príklad toho, ako by sa splátky zvýšili, ak by sa úroková sadzba úveru zvýšila o X %, ako je uvedené v sekcii 3 ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     116

Návrh smernice

Príloha Ila (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Príloha IIa

 

Minimálne požiadavky na znalosti a odbornú spôsobilosť

 

1. Minimálne požiadavky na znalosti a odbornú spôsobilosť pracovníkov veriteľa, sprostredkovateľa úveru a menovaných zástupcov zahŕňajú prinajmenšom:

 

a) primerané vedomosti úverových produktov istených záložným právom k nehnuteľnosti alebo iným porovnateľným zabezpečením a doplnkových služieb, ktoré sa s týmito produktmi bežne ponúkajú;

 

b) primerané znalosti právnych predpisov týkajúcich sa spotrebiteľských zmlúv o úvere a ochrany spotrebiteľov;

 

c) primerané znalosti a vecné porozumenie postupu nákupu nehnuteľností;

 

d) primerané vedomosti o posudzovaní zabezpečenia;

 

e) primerané vedomosti o organizácii a fungovaní katastrov nehnuteľností;

 

f) primeranú úroveň odborných znalostí v oblasti financií a ekonomiky a znalosť trhu;

 

g) primerané znalosti etických štandardov v odvetví;

 

h) primerané vedomosti týkajúce sa posudzovania bonity spotrebiteľa (ak pripadajú do úvahy) alebo znalosti procesu posudzovania.

 

2. Pri stanovovaní minimálnych požiadaviek na vedomosti a odbornú spôsobilosť môžu členské štáty stanoviť rôznu úroveň a druh požiadaviek na pracovníkov veriteľov, pracovníkov sprostredkovateľov úveru alebo menovaných zástupcov a na vedenie sprostredkovateľov úveru alebo vymenovaných zástupcov.

 

3. Členské štáty stanovia na akom základe bude patričná úroveň znalostí a odbornej spôsobilosti preukazovaná. Súčasťou môže byť preukazovanie odbornej kvalifikácie či testy odbornej spôsobilosti. Je možné zohľadniť aj náležitú odbornú prax, ak sa dá preukázať, že výkon tejto praxe je v súlade s požadovanými normami. Preukazovanie odbornej spôsobilosti sa však nemôže zakladať iba na minimálnom počte rokov odpracovaných v oblastiach spojených s vytváraním, distribúciou alebo sprostredkovaním úverových produktov.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 318, 29.10.2011, s. 133.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. HYPOTEKÁRNE TRHY V EÚ

Hypotéky sú často najdôležitejším a najdlhším finančným záväzkom, aký na seba rodina prevezme. Sú rozhodujúce pre prístup k vlastníctvu nehnuteľnosti (takmer 70 % v EÚ) a majú vysoký hospodársky význam. Hypotekárne úvery dosiahli v roku 2009 výšku 6,126 miliard EUR, čiže 52, 3 % HDP. Trh v rokoch 1998 – 2009 narástol takmer vo všetkých členských štátoch, hoci v dôsledku krízy sa od roku 2008 zaznamenáva pokles.

Trhy EÚ s hypotekárnymi úvermi sú roztrieštené, cezhraničná aktivita je zriedkavá, hoci sa podľa Európskej centrálej banky v rokoch 1997 – 2008 zdvojnásobila, a ich koncentrácia sa zvyšuje.

Výrazné rozdiely medzi členskými štátmi sa nepremietli do rozmanitosti v jednotlivých krajinách. Rozmanitosť produktov umožňuje finančné začleňovanie a vyspelejšie trhy ponúkajú širší sortiment, ktorý uspokojuje požiadavky spotrebiteľov.

Miery koncentrácie nie sú jednotné (údaje dokazujú negatívny pomer medzi veľkosťou trhu a koncentráciou), ale podľa najnovších informácií sa koncentrácia zvýšila natoľko, že v priemere je trhový podiel 5 najväčších poskytovateľov úverov v každom členskom štáte vyšší než 75%.

Cena hypotekárneho úveru je súčtom ziskovej marže poskytovateľov úveru, nákladov na distribúciu a správu úverov, nákladov na financovanie a nákladov vyplývajúcich z rizika podnikania.

Poskytovatelia úverov sú vo všeobecnosti úverové inštitúcie, ale prinajmenšom v 5 členských štátoch tvorí podiel neúverových inštitúcií až 12 %.

Vo väčšine krajín veritelia uskutočňujú distribúciu prostredníctvom siete svojich pobočiek. Sprostredkovaná distribúcia je rozšírená predovšetkým v Maďarsku, Írsku, Holandsku a Spojenom kráľovstve. Odborníci zistili, že poskytovatelia úverov financovaní väčšinou prostredníctvom vkladov majú rozsiahle siete priamej distribúcie, kým tí, ktorí získavajú financie z kapitálových trhov, majú obmedzené distribučné siete a väčšmi využívajú sprostredkovateľov.

V roku 2002 bolo 61 % hypoték financovaných z vkladov, 17,5 % krytých dlhopismi a 10 % cennými papiermi krytými hypotekárnymi úvermi. Alternatívy k financovaniu hypoték z vkladov umožňujú zladiť dobu trvania úveru a jeho financovania, umožniť prenosnosť portfólií a zároveň sú rozhodujúce pre rozvoj cezhraničného financovania sekundárnych trhov. Po kríze sa rozšírili rozpätia medzi úvermi a vkladmi.

V epicentre krízy stál trh s úvermi s nižšou bonitou v USA. EÚ zasiahla kríza tým, že bola vystavená derivátom, čo zhoršilo finančné podmienky a prehĺbilo hospodársku nerovnováhu. To prispelo k tomu, že „realitná bublina“ v niektorých členských štátoch praskla a vytvorila napätie v ostatných štátoch, ktoré na seba prevzali významné úverové riziko v cudzej mene.

Od vzniku krízy vrástla potreba zodpovedného poskytovania a prijímania úverov. Úrad FSA (Úradu pre dohľad nad finančným trhom) vo svojej analýze Mortgage market review z júla 2010 konštatuje, že asi 50 % všetkých žiadostí o hypotéku v rokoch 2007 a 2008 bolo spracovaných bez overenia výšky príjmov a že „keď bol trh na vrchole, bolo takmer 33 % všetkých hypotekárnych úverov v Spojenom kráľovstve predaných iba na základe úrokovej sadzby a približne v troch štvrtinách prípadov nebol uvedený žiaden nástroj splácania“.

II. POLICY OBJECTIVE

Akčný plán finančných služieb (1999) mal za cieľ okrem vytvorenia eura poskytnúť moderný finančný rámec, ktorý minimizoval náklady na kapitálové a finančné sprostredkovanie a zabezpečoval prístup k maloobchodným trhom a ich bezpečnosť.

Integrácia trhu s maloobchodnými finančnými službami bola cieľom od vzniku akčného plánu finančných služieb, hoci sa ho doteraz nepodarilo splniť. Je základným predpokladom pre plné čerpanie výhod vnútorného trhu a významným príspevkom k rastu. Komisia vo svojej bielej knihe o hypotekárnych úveroch z roku 2007 uvádza, že „pre európske hospodárstvo, ako aj pre fungovanie vnútorného trhu je nevyhnutná ďalšia integrácia hypotekárnych trhov“.

Na to, aby sa dosiahli ciele stratégie EÚ 2020 zamerané na trvalo udržateľný rast a poučenie sa z krízy v súlade s plánom skupiny G20, je potrebné, aby bol vnútorný trh pre hypotekárne úvery stabilný, elastický, účinný a otvorený konkurencii. Vyžaduje si to rozumné praktiky upisovania, symetrické vzťahy medzi zúčastnenými stranami a dobrú informovanosť spotrebiteľov. Tieto podmienky sú tiež potrebné na podporu finančného začlenenia a zabezpečenie vysokej miery ochrany spotrebiteľov. Naším cieľom by teda malo byť udržateľným spôsobom dosiahnuť vnútorný trh pre hypotéky.

III. BETTER REGULATION

Je dôležité zabezpečiť, aby regulácia na európskej úrovni priniesla pridanú hodnotu. Mali by sme vychádzať z existujúcho acquis a dodržiavať súlad so smernicou o spotrebiteľských úveroch (ktorú niektoré členské štáty aplikovali na hypotéky) a zároveň uznať osobitné vlastnosti vyplývajúce z dĺžky trvania a dôležitosti hypoték.

Za zachovania subsidiarity a proporcionality by sme mali odstrániť prekážky brániace vnútornému trhu, ale mali by sme považovať rozmanitosť na vnútroštátnej úrovni za výhodu. Mali by sa zachovať fungujúce modely a výsledok získaný z právnych a kultúrnych tradícií. Nejde však o prípad plnej harmonizácie a vo väčšine oblastí by sa mal ustanoviť len spoločný základ a prenechať členským štátom priestor na vnútroštátne opatrenia. V niekoľkých prípadoch je možno potrebný strop na zabezpečenie výkonnosti trhu, ktorý zabezpečí „rámcovú“ harmonizáciu.

IV. THE COMMISSION'S PROPOSAL: NAŠE HODNOTENIE

Spravodajca bol menovaný v októbri 2010 po konzultácii v roku 2009 a predložení pracovného dokumentu Komisie v roku 2010 o zodpovednom poskytovaní a prijímaní úverov. Napísal potom komisárovi Barnierovi a uviedol, že nezodpovedné poskytovanie a prijímanie úverov bolo dôvodom nadmernej zadlženosti, jednou z hlavných príčin finančnej krízy, a žiadal, aby bol rozsah pôsobnosti každého návrhu širší než retailové aspekty hypotekárneho úverovania.

Len čo bol potvrdený obmedzený rozsah pôsobnosti tohto návrhu, predsedníčka výboru ECON a spravodajca napísali znovu komisárovi s vysvetlením, že podľa dôkazov hlavné problémy nie sú zapríčinené tým, že by spotrebitelia nesplácali úvery týkajúce sa obytných nehnuteľností, a snažili sa dosiahnuť uistenie, že tento návrh bude len prvým krokom ucelenej stratégie EÚ na riešenie nesprávnej praxe poskytovania úverov. Vzhľadom na prísľub komisára Barniera, že Komisia posunie tieto otázky dopredu, sa spravodajca zameral na súčasný návrh a doplnil ustanovenie „Ďalšie iniciatívy v oblasti zodpovedného poskytovania a prijímania úverov“.

Po stretnutí s viacerými zúčastnenými stranami je spravodajca presvedčený, že návrh je vítaný, aj keď ho ešte treba doladiť a doplniť.

Návrh sa týka podmienok, ktoré sa uplatňujú v prípade veriteľov a sprostredkovateľ úveru, príslušných orgánov a požiadaviek na dohľad. Tie sa musia sprísniť tak, aby boli v súlade s novou európskou štruktúrou dohľadu. Návrh obsahuje aj ustanovenia o informáciách a postupoch pred uzatvorením úverovej zmluvy, o ročnej percentuálnej miere nákladov, o posudzovaní úverovej bonity, o prístupe do databázy, o poradenstve a predčasnom splatení úveru. Ustanovenia musia odrážať zásady preskúmania upisovania v súvislosti s hypotékami (2011), ktoré uskutočnila Rada pre finančnú stabilitu, a v záujme podpory jednotného globálneho prístupu prihliadať na zákon USA, tzv. Dodd-Frank Act (2010).

Návrh by sa mal bezodkladne zaoberať ďalšími zásadnými problémami: prístupom založeným na riziku, finančným vzdelávaním, riadnym plnením úverových zmlúv a transparentnosťou. Je potrebné definovať kategóriu zmlúv s osobitným rizikom, korigovať nadmernú uniformitu regulácie; bojovať proti finančnej negramotnosti, ktorá je príčinou nezodpovedných postupov; to deal with key problems during the life of a credit agreement by guaranteeing flexibility through an enhanced balance of competition and stability; and to promote transparent, smart and reliable mortgage markets.

V. KĽÚČOVÉ OTÁZKY SPRÁVY

Ďalšie iniciatívy v oblasti zodpovedného poskytovania a prijímania úverov: ako je uvedené vyššie, od Komisie sa žiada, aby podala správu o možnostiach riešenia problému nadmerného pákového efektu vrátane makroekonomických opatrení, ktoré sa týkajú vývoja úverov, ich obmedzenia a použitia, opatrení na ochranu sporiteľov a riešenia otázky vysoko špekulatívnych inštitúcií, s cieľom určiť, aké ďalšie legislatívne návrhy sú potrebné.

Zmluvy s osobitným rizikom: tento druh zmlúv je potrebné definovať a riziká zvládať prostredníctvom osobitných opatrení vrátane varovania spotrebiteľov a prísnejších požiadaviek obozretnosti, aby tí, ktorí viac riskujú, znášali aj prípadné náklady spojené s takým rizikom.

Posúdenie úverovej bonity: toto je kľúčový prvok na dosiahnutie udržateľného trhu. Samotná smernica by mala odrážať minimálne normy, ktoré odporúča Rada pre finančnú stabilitu, aj keď tieto normy sa ďalej rozvíjajú prostredníctvom technických noriem. Posúdenie musí byť prísne, ale také, aby sa predišlo finančnému vylúčeniu; rozhodnutie by malo slúžiť na ochranu spotrebiteľa pred svojvoľným alebo neodôvodneným odmietnutím úveru.

Čas na zváženie: spotrebitelia by mali mať čas na porovnanie ponúk a požiadanie o radu. Správa umožňuje flexibilitu, pred uzatvorením zmluvy alebo po ňom, alebo kombináciu oboch.

Poradenstvo: Je dôležité definovať a stanoviť jasné normy pre poradenstvo a odlíšiť poradenstvo, ktoré zahŕňa individuálne odporúčanie, od personalizovaného marketingového materiálu, ktorý takéto odporúčanie neobsahuje. To zahŕňa aj zabezpečenie, aby odmeňovanie nemotivovalo nevhodne tých, ktorí poskytujú poradenstvo.

Predčasné splatenie úveru: spotrebitelia by mali mať za určitých podmienok právo splatiť úver skôr. Spoločný európsky rámec by mal byť založený na právnych tradíciách členských štátov a brať do úvahy odlišné štruktúry financovania hypoték. Rámec by mal zabezpečiť, aby spotrebitelia neboli trestaní za uplatňovanie svojho práva a aby v súlade so zákonom Dodda Franka boli veritelia odškodnení v miere zodpovedajúcej efektívnosti trhu.

Oceňovanie: veritelia aj spotrebitelia dostanú presné a nestranné ocenenie majetku. Sú navrhnuté normy pre oceňovanie a v prípade zhabania majetku je zaistená koherencia s hodnotou určenou podľa smernice o kapitálových požiadavkách.

Sledovateľnosť: kríza ukázala, že je dôležité zabezpečiť sledovateľnosť práv, ktoré sa týkajú obytných nehnuteľností, a to pre veriteľov i pre tých, ktorí investujú do nástrojov, pre ktoré právo na obytnú nehnuteľnosť slúži ako zábezpeka. Novým úverovým zmluvám by mal byť pridelený európsky kľúčový identifikátor hypotéky, ktorý zabezpečí, aby bolo na primárnom a sekundárnom trhu možné zistiť vzťah medzi úverom a majetkom.

Miestne príslušné orgány: členský štát, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza, by mal mať možnosť stanoviť normy platné pre úvery týkajúce sa nehnuteľností na jeho území. Tieto normy by sa mali uplatňovať na základe spolupráce medzi príslušnými orgánmi. Je potrebná koordinácia na európskej úrovni, najmä pokiaľ ide o identifikáciu a riadenie systémových rizík.

STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa(*) (2.2.2012)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o úverových zmluvách týkajúcich sa obytných nehnuteľností
(COM(2011)0142 – C7‑0085/2011 – 2011/0062(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko(*): Kurt Lechner

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Alexandra Thein, Výbor pre právne veci

(*)       Postup pridružených výborov – článok 50 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Dosiaľ neexistujú žiadne právne predpisy EÚ o hypotekárnych úveroch. Za zmienku stojí dobrovoľný kódex správania pri poskytovaní stavebných úverov z marca 2011 (odporúčanie Komisie 2001/193 ES). Ustanovenia smernice o spotrebiteľskom úvere (2008/48) neplatia pre úvery zabezpečené hypotékou. Členské štáty však implementovali aj niekoľko ustanovení tejto smernice, ktoré sa týkajú úverov zabezpečených hypotékou.

Trhy hypotekárnych úverov majú veľký význam pre vnútorný trh, sú však doň málo začlenené alebo vôbec nie. K všeobecným problémom, ktoré stoja v ceste cezhraničnému získavaniu úverov, a to aj spotrebiteľských úverov, patria pri hypotekárnych úveroch okrem jazykových problémov, rôznej kultúry v oblasti financovania a regionálnych vzťahov dôvery ďalšie prekážky, napríklad veľké rozdiely v oblasti pozemkového práva v členských štátoch, v právnych predpisoch týkajúcich sa oceňovania, katastra a hypoték alebo exekučného práva. Týmito prekážkami sa návrh smernice nezaoberá a v strednodobom horizonte nebudú odstránené. Je preto potrebné súhlasiť s Komisiou v tom, že možnosti vybudovať vnútorný trh najmä na strane spotrebiteľov sú veľmi obmedzené, harmonizácia by mala prebiehať opatrne a mala by byť vytýčená len rámcovo. So zreteľom na finančnú krízu sú v každom prípade dôležitejšie iné iniciatívy v oblasti právnej úpravy kapitálových trhov než predložený návrh.

Pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľa, je potrebné vychádzať z toho, že pre mnohých občanov je kúpa domu a jej financovanie najväčšou investíciou ich života, a preto potrebujú ochranu. Spravidla sú si občania vedomí závažnosti tohto procesu, informujú sa a dajú si poradiť. Na rozdiel od toho ide pri spotrebiteľskom úvere o masový obchod s typizovanými produktmi, ktoré môžu mať aj cezhraničný charakter a môžu nečakane zaskočiť neskúsených spotrebiteľov. Pri úveroch na obytné nehnuteľnosti a pri hypotekárnych úveroch je naproti tomu potrebné zdôrazniť hľadisko udržania rôznorodosti produktov, slobody zodpovedných spotrebiteľov pri uzatváraní zmlúv a hospodárskej súťaže medzi poskytovateľmi.

Nadmernými právnymi predpismi na európskej úrovni by sa nemala obmedzovať možnosť spotrebiteľov riešiť svoju konkrétnu situáciu prostredníctvom špecifických zmluvných podmienok s veriteľom, prípadne aj za pomoci nestranného poradcu, najmä keď cezhraničné účinky zostávajú ohraničené.

Napriek rozdielom medzi sektorom, na ktorý sa vzťahuje smernica o spotrebiteľskom úvere, a navrhnutou smernicou o úverových zmluvách týkajúcich sa obytných nehnuteľností a hypotekárnych úverov je potrebné pamätať na to, že i keď tieto dve smernice nemusia byť zhodné, v oblastiach, kde sa upravuje rovnaká podstata, by nemali byť stanovené pre zhodné body dva rozdielne súbory ustanovení.

Veľa členských štátov implementovalo ustanovenia smernice o spotrebiteľskom úvere tak, že sa vzťahujú aj na úvery zabezpečené hypotékou. Je na to potrebné prihliadať.

So zreteľom na stabilitu finančných trhov nie je sprísnenie ustanovení smernice o spotrebiteľskom úvere potrebné, pretože opatrenia, ktoré už boli prijaté, napríklad opatrenia týkajúce sa bankového dohľadu, kapitálových požiadaviek a sekuritizácie sú účinné a predstavujú vhodnejšie nástroje. V tejto súvislosti spravodajca poukazuje na návrh Komisie z 20. júla 2011 o vykonávaní odporúčania Bazilejského výboru pre bankový dohľad (Bazilej III)[1].

Zatiaľ čo vo svojej zelenej a bielej knihe Komisia použila označenie „hypotekárny úver“, v predloženom návrhu smernice sa používa označenie „smernica o úverových zmluvách týkajúcich sa obytných nehnuteľností“. Táto formulácia je rovnako zavádzajúca ako článok 1. I keď to nie je na prvý pohľad zjavné, kým návrh na jednej strane zahŕňa len zmluvy o spotrebiteľskom úvere, na druhej strane sa však neobmedzuje len na úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností, ale týka sa aj všetkých zmlúv o spotrebiteľskom úvere zabezpečených záložným právom na nehnuteľnosť, a to aj vtedy, ak slúžia napríklad na financovanie veľkých komerčných komplexov, na nákup osobného automobilu alebo akcií, alebo ako preklenovací úver, čo je úplne bežné v niektorých členských štátoch.

PozmeňujúcE a doplňujúcE návrhY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice

Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o úverových zmluvách týkajúcich sa obytných nehnuteľností

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o úverových zmluvách týkajúcich sa obytných nehnuteľností a hypotekárnych úverov

 

(Tento PDN sa vzťahuje na celé znenie smernice. Jeho prijatie si bude vyžadovať uskutočnenie príslušných zmien vo zvyšku textu.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) V marci 2003 Komisia začala proces identifikácie a posúdenia vplyvu prekážok vnútorného trhu na zmluvy o úverových zmluvách týkajúcich sa obytných nehnuteľností. V roku 2007 prijala Bielu knihu o integrácii trhov EÚ s hypotekárnymi úvermi. V bielej knihe Komisia oznámila zámer okrem iného posúdiť vplyv možností politiky týkajúcich sa predzmluvných informácií, úverových databáz, dôveryhodnosti, ročnej percentuálnej miery nákladov a poradenstva. Komisia takisto zriadila odbornú skupinu pre úverovú históriu, ktorá má pomôcť Komisii pri príprave opatrení na zlepšenie prístupnosti, porovnateľnosti a úplnosti údajov o úveroch. Takisto sa rozbehli štúdie o úlohe a činnosti sprostredkovateľov úveru a neúverových inštitúcií poskytujúcich úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností.

(1) V marci 2003 Komisia začala proces identifikácie a posúdenia vplyvu prekážok vnútorného trhu na úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností a hypotekárnych úverov. V roku 2007 prijala Bielu knihu o integrácii trhov EÚ s hypotekárnymi úvermi. V bielej knihe Komisia oznámila zámer okrem iného posúdiť vplyv možností politiky týkajúcich sa predzmluvných informácií, úverových databáz, dôveryhodnosti, ročnej percentuálnej miery nákladov a poradenstva. Komisia takisto zriadila odbornú skupinu pre úverovú históriu, ktorá má pomôcť Komisii pri príprave opatrení na zlepšenie prístupnosti, porovnateľnosti a úplnosti údajov o úveroch. Takisto sa rozbehli štúdie o úlohe a činnosti sprostredkovateľov úveru a neúverových inštitúcií poskytujúcich úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností a hypotekárnych úverov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice

Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(1a) Vo svojom oznámení z 13. apríla 2011 s názvom Akt o jednotnom trhu – Dvanásť hybných síl podnecovania rastu a posilňovania dôvery sa Komisia zaviazala naďalej zlepšovať ochranu dlžníkov na trhu s hypotekárnymi úvermi.

 

1 COM(2011)0206.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) V súlade so zmluvou vnútorný trh zahŕňa priestor bez vnútorných hraníc, v ktorom je zaručený voľný pohyb tovaru a služieb a sloboda usadiť sa. Vývoj transparentnejšieho a efektívnejšieho trhu úverov v tejto oblasti je nevyhnutný pre podporu rozvoja cezhraničnej aktivity a vytvorenie vnútorného trhu s úverovými zmluvami týkajúcimi sa obytných nehnuteľností. Existujú značné rozdiely v právnych predpisoch jednotlivých členských štátov, pokiaľ ide o podnikanie v oblasti poskytovania úverových zmlúv týkajúcich sa obytných nehnuteľností a v oblasti regulácie a dohľadu nad sprostredkovateľmi úveru a neúverovými inštitúciami poskytujúcimi úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností. Tieto rozdiely vytvárajú prekážky, ktoré obmedzujú úroveň cezhraničnej činnosti na strane ponuky aj dopytu, čím sa znižuje konkurencia a výber na trhu, zvyšujú sa náklady na úvery pre poskytovateľov a dokonca sa im bráni v podnikaní.

(2) V súlade so zmluvou vnútorný trh zahŕňa priestor bez vnútorných hraníc, v ktorom je zaručený voľný pohyb tovaru a služieb a sloboda usadiť sa. Vývoj transparentnejšieho a efektívnejšieho trhu úverov v tejto oblasti je nevyhnutný pre podporu rozvoja cezhraničnej aktivity a vytvorenie vnútorného trhu s úverovými zmluvami týkajúcimi sa obytných nehnuteľností a hypotekárnych úverov. Existujú značné rozdiely v právnych predpisoch jednotlivých členských štátov, pokiaľ ide o podnikanie v oblasti poskytovania úverových zmlúv týkajúcich sa obytných nehnuteľností a hypotekárnych úverov a v oblasti regulácie a dohľadu nad sprostredkovateľmi úveru a neúverovými inštitúciami poskytujúcimi úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností a hypotekárnych úverov. Tieto rozdiely vytvárajú prekážky, ktoré obmedzujú úroveň cezhraničnej činnosti na strane ponuky aj dopytu, čím sa znižuje konkurencia a výber na trhu, zvyšujú sa náklady na úvery pre poskytovateľov a dokonca sa im bráni v podnikaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Finančná kríza ukázala, že nezodpovedné správanie účastníkov trhu môže podkopať základy finančného systému, čo vedie k nedostatku dôvery medzi všetkými stranami, najmä spotrebiteľmi, a potenciálne môže mať závažné sociálne a ekonomické dôsledky. Mnohí spotrebitelia stratili dôveru vo finančný sektor a pre dlžníkov boli pôžičky stále viac neúnosné, vzrástol počet prípadov nesplácania úverov a zhabania majetku. So zreteľom na problémy, ktoré sa prejavili v čase finančnej krízy, a v rámci úsilia o zabezpečenie efektívneho a konkurencieschopného vnútorného trhu Komisia navrhla opatrenia týkajúce sa úverových zmlúv týkajúcich sa obytných nehnuteľností vrátane spoľahlivého rámca pre sprostredkovanie úverov, a to v rámci zabezpečenia zodpovedných a spoľahlivých budúcich trhov a obnovenia dôvery spotrebiteľov.

(3) Finančná kríza ukázala, že nezodpovedné správanie účastníkov trhu môže podkopať základy finančného systému, čo vedie k nedostatku dôvery medzi všetkými stranami, najmä spotrebiteľmi, a potenciálne môže mať závažné sociálne a ekonomické dôsledky. Mnohí spotrebitelia stratili dôveru vo finančný sektor a pre dlžníkov boli pôžičky stále viac neúnosné, vzrástol počet prípadov nesplácania úverov a zhabania majetku. So zreteľom na problémy, ktoré sa prejavili v čase finančnej krízy, a v rámci úsilia o zabezpečenie efektívneho a konkurencieschopného vnútorného trhu, ktorý zaručí finančnú stabilitu a ochranu spotrebiteľa, Komisia navrhla opatrenia v oblasti úverových zmlúv týkajúcich sa obytných nehnuteľností vrátane spoľahlivého rámca pre sprostredkovanie úverov, a to v rámci zabezpečenia zodpovedných a spoľahlivých budúcich trhov a obnovenia dôvery spotrebiteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) V oblastiach, ktoré nie sú zahrnuté v tejto smernici, by mali mať slobodu zachovať alebo zavádzať vnútroštátne právne predpisy členské štáty. Členské štáty by mali mať možnosť zachovať alebo zaviesť vnútroštátne predpisy v oblastiach ako zmluvné právo týkajúce sa platnosti úverových zmlúv, ocenenie nehnuteľnosti, zápis do katastra nehnuteľností, zmluvné informácie, záležitosti po podpise zmluvy a zaobchádzanie s prípadmi nesplácania úverov.

(7) V oblastiach, ktoré nie sú zahrnuté v tejto smernici, by mali mať slobodu zachovať alebo zavádzať vnútroštátne právne predpisy členské štáty. Členské štáty by mali mať predovšetkým možnosť zachovať alebo zaviesť vnútroštátne predpisy v oblastiach ako zmluvné právo týkajúce sa platnosti úverových zmlúv, vlastnícke právo, ocenenie nehnuteľností, zápis do katastra nehnuteľností, zmluvné informácie, záležitosti po podpise zmluvy a riešenie prípadov nesplácania úverov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Cieľom tejto smernice je zabezpečiť, aby sa na všetky úvery poskytované spotrebiteľom vzťahovala vysoká úroveň ochrany. Mala by sa preto vzťahovať na úvery zabezpečené nehnuteľnosťou, alebo úvery, ktoré sa použijú na nákup nehnuteľnosti v niektorých členských štátoch a na úvery na rekonštrukciu obytných nehnuteľností, na ktoré sa nevzťahuje smernica 2008/48/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS, ktorá stanovuje pravidlá týkajúce sa zmlúv o spotrebiteľskom úvere na úrovni Únie. Okrem toho by sa táto smernica nemala použiť pre určité druhy úverových zmlúv, kde úver poskytuje zamestnávateľ svojim zamestnancom za určitých okolností, ako je stanovené v smernici 2008/48/ES.

(9) Cieľom tejto smernice je zabezpečiť, aby sa na všetky úvery poskytované spotrebiteľom vzťahovala vysoká úroveň ochrany. Mala by sa preto vzťahovať na zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ktoré sú zabezpečené hypotékou alebo slúžia na financovanie nehnuteľností v niektorých členských štátoch, a na úvery na rekonštrukciu obytných nehnuteľností, na ktoré sa nevzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS, ktorá stanovuje pravidlá týkajúce sa zmlúv o spotrebiteľskom úvere na úrovni Únie. Okrem toho by sa táto smernica nemala použiť pre určité druhy úverových zmlúv, kde úver poskytuje zamestnávateľ svojim zamestnancom za určitých okolností, ako je stanovené v smernici 2008/48/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice

Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(9a) Táto smernica by sa v súlade so smernicou 2008/48/ES nemala ďalej uplatňovať na úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností a hypotekárnych úverov, ktoré prekračujú 2 milióny EUR. Z rozsahu pôsobnosti smernice by mali byť ďalej vylúčené dohody o odklade splátok, nájomné alebo lízingové zmluvy, úverové zmluvy vo forme povoleného prečerpania, bezúročné úverové zmluvy alebo zmluvy bez ďalších poplatkov, úverové zmluvy s investičnými spoločnosťami, úverové zmluvy, ktoré sú výsledkom vyrovnania, a úverové zmluvy, ktoré sa uzatvárajú len s obmedzenou skupinou klientov v súlade so zákonnými podmienkami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Daný právny rámec by mal poskytnúť spotrebiteľom istotu, že veritelia a sprostredkovatelia úveru konajú v najlepšom záujme spotrebiteľa. Kľúčovým aspektom zaistenia tejto dôvery spotrebiteľov je požiadavka na zabezpečenie vysokého stupňa spravodlivosti, poctivosti a profesionality v rámci sektoru. Aj keď by sa v tejto smernici malo vyžadovať potvrdenie príslušných vedomostí a schopností na úrovni inštitúcie, členské štáty by mali mať možnosť zaviesť alebo zachovať tieto požiadavky vzťahujúce sa na jednotlivé fyzické osoby

(16) Daný právny rámec by mal poskytnúť spotrebiteľom istotu, že veritelia a sprostredkovatelia úveru konajú v najlepšom záujme spotrebiteľa. Kľúčovým aspektom zaistenia tejto dôvery spotrebiteľov je požiadavka na zabezpečenie vysokého stupňa spravodlivosti, poctivosti a profesionality v rámci sektoru. V tejto smernici by sa malo vyžadovať potvrdenie príslušných vedomostí a schopností na úrovni inštitúcie, ako aj na úrovni fyzickej osoby v prípade sprostredkovateľa úveru, ktorý pracuje samostatne.

Odôvodnenie

V záujme ochrany spotrebiteľa a zaručenia rovnakých podmienok hospodárskej súťaže by každá osoba, ktorá je priamo zapojená do predaja alebo sprostredkovania úverových zmlúv, mala preukázať znalosti a schopnosti potrebné na vykonávanie týchto činností, a to vrátane sprostredkovateľa, ktorý pracuje samostatne ako fyzická osoba a nemá zamestnancov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice

Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(16a) Členské štáty by mali prijať vhodné opatrenia, ktoré zjednodušia a podporia pochopenie zodpovedností pri prijímaní hypotekárneho úveru a riadení dlhu spotrebiteľmi, a to najmä v súvislosti s úverovými zmluvami týkajúcimi sa obytných nehnuteľností. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby boli informácie dostupné všetkým používateľom s cieľom zabrániť tomu, aby sa inak spoľahlivý spotrebiteľ stal zraniteľným, a mali by zaručiť najmä ochranu spotrebiteľov, ktorí sú v dôsledku svojich vlastností mimoriadne zraniteľní v súvislosti s úverovými zmluvami týkajúcimi sa obytných nehnuteľností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Veritelia a sprostredkovatelia úveru často používajú reklamu a mnohokrát v nej uvádzajú osobitné podmienky, aby prilákali spotrebiteľov na určitý produkt. Spotrebitelia by preto mali byť chránení proti nekalým alebo klamlivým reklamným postupom a mali by mať možnosť porovnávať jednotlivé ponuky. Na porovnávanie rôznych ponúk sú nevyhnutné osobitné ustanovenia o reklame na úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností a zoznam položiek, ktoré majú byť zahrnuté v reklame a marketingových materiáloch pre spotrebiteľov. Tieto predpisy berú do úvahy špecifiká úverových zmlúv týkajúcich sa obytných nehnuteľností, napríklad skutočnosť, že v prípade nesplácania splátok úveru je tu riziko, že spotrebiteľ stratí majetok. Členské štáty by mali mať možnosť zaviesť alebo zachovať vo svojom vnútroštátnom práve požiadavky na poskytovanie informácií v reklame, ktorá neobsahuje informácie o nákladoch spojených s úverom.

(17) Veritelia a sprostredkovatelia úveru často používajú reklamu a mnohokrát v nej uvádzajú osobitné podmienky, aby prilákali spotrebiteľov na určitý produkt. Spotrebitelia by preto mali byť chránení proti nekalým alebo klamlivým reklamným postupom a mali by mať možnosť porovnávať jednotlivé ponuky. Na porovnávanie rôznych ponúk sú nevyhnutné osobitné záverečné ustanovenia o reklame na úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností a hypotekárnych úverov a zoznam položiek, ktoré majú byť zahrnuté v reklame a marketingových materiáloch pre spotrebiteľov, ak sa v týchto materiáloch uvádzajú úroky a náklady. Inak by mali mať členské štáty právomoc stanoviť informačné požiadavky vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch. Tieto predpisy berú do úvahy špecifiká úverových zmlúv týkajúcich sa obytných nehnuteľností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh smernice

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Spotrebiteľ môže potrebovať aj ďalšiu pomoc, aby sa mohol rozhodnúť, ktorá úverová zmluva zo škály ponúkaných produktov najlepšie vyhovuje jeho potrebám a zodpovedá jeho finančnej situácii. Veritelia, a ak je transakcia cez sprostredkovateľa úveru, aj sprostredkovatelia úveru, by im mali takúto pomoc poskytnúť, pokiaľ ide o úverové produkty, ktoré spotrebiteľom ponúkajú. Preto by sa spotrebiteľovi mali individuálne poskytnúť príslušné informácie, ako aj vysvetliť základné vlastnosti ponúkaných produktov, aby mohol pochopiť, aký vplyv by mohli mať na jeho ekonomickú situáciu. Členské štáty by mohli určiť, kedy a v akom rozsahu sa takéto vysvetlenia majú spotrebiteľovi poskytnúť, pričom by sa mali zohľadniť osobitné okolnosti, za ktorých sa úver ponúka, či je potrebné poskytnúť spotrebiteľovi pomoc, ako aj povaha jednotlivých úverových produktov.

(22) Hoci sa spotrebiteľovi musia pred uzavretím zmluvy poskytnúť informácie, môže potrebovať aj ďalšiu pomoc, aby sa mohol rozhodnúť, ktorá úverová zmluva zo škály ponúkaných produktov najlepšie vyhovuje jeho potrebám a zodpovedá jeho finančnej situácii. Členské štáty by preto mali zabezpečiť, aby veritelia poskytovali takúto pomoc, pokiaľ ide o úverové produkty, ktoré spotrebiteľom ponúkajú. V prípade potreby by sa spotrebiteľovi mali pred uzavretím zmluvy individuálne poskytnúť príslušné informácie, ako aj vysvetliť základné vlastnosti ponúkaných produktov, aby pochopil, aký vplyv by mohli mať na jeho ekonomickú situáciu. V prípade potreby by táto povinnosť poskytnúť spotrebiteľovi pomoc mala platiť aj pre sprostredkovateľov úverov. Členské štáty by mohli určiť, kedy a v akom rozsahu sa takéto vysvetlenia majú spotrebiteľovi poskytnúť, pričom by sa mali zohľadniť osobitné okolnosti, za ktorých sa úver ponúka, či je potrebné poskytnúť spotrebiteľovi pomoc, ako aj povaha jednotlivých úverových produktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh smernice

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) S cieľom pomôcť vytvoreniu a fungovaniu vnútorného trhu a zabezpečiť vysoký stupeň ochrany spotrebiteľov v Únii je potrebné zabezpečiť porovnateľnosť informácií o ročnej percentuálnej miere nákladov v rámci Únie. Celkové náklady spotrebiteľa spojené s úverom by mali zahŕňať všetky náklady, ktoré musí spotrebiteľ zaplatiť v súvislosti s úverovou zmluvou, s výnimkou nákladov na notára. Preto by mali zahŕňať úrok, provízie, dane, poplatky pre sprostredkovateľov úveru a iné poplatky, ako aj náklady na poistenie alebo iné vedľajšie produkty, ktoré sú povinné na získanie úveru za podmienok uvádzaných na trhu. Keďže ročná percentuálna miera nákladov sa dá v predzmluvnom štádiu uviesť len pomocou príkladu, takýto príklad by mal byť reprezentatívny. Mal by preto zodpovedať napríklad priemernej dĺžke trvania a celkovej výške poskytnutého úveru pri príslušnom druhu zvažovanej úverovej zmluvy. Vzhľadom na komplexnosť výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov (napríklad za úvery založené na pohyblivej úrokovej sadzbe alebo na neštandardnej amortizácii) a aby bolo možné prispôsobiť sa inovácii produktov, mali by sa pri zmene použiť technické regulačné normy alebo by sa mala určiť metóda na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov. Definícia a metodika použitá na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov v tejto smernici by mali byť rovnaké ako v smernici 2008/48/ES s cieľom uľahčiť spotrebiteľom porozumenie a porovnanie. Tieto definície a metodiky sa však v budúcnosti môžu líšiť, ak by sa smernica 2008/48/ES neskôr menila. Členské štáty môžu zachovať alebo zaviesť zákaz jednostranných zmien úrokovej sadzby úveru zo strany veriteľa.

(23) S cieľom podporiť vybudovanie a fungovanie vnútorného trhu a zabezpečiť vysoký stupeň ochrany spotrebiteľa v Únii je potrebné zabezpečiť porovnateľnosť informácií o ročnej percentuálnej miere nákladov jednotne v rámci Únie. Celkové náklady spotrebiteľa spojené s úverom by mali zahŕňať všetky náklady, ktoré musí spotrebiteľ zaplatiť v súvislosti s úverovou zmluvou, s výnimkou nákladov, ktoré sú spojené so zabezpečením úveru, ako sú registračné a notárske poplatky. Preto by mali zahŕňať úrok, provízie, dane, poplatky pre sprostredkovateľov úveru a iné poplatky, ako aj náklady na poistenie alebo iné vedľajšie produkty, ktoré sú povinné na získanie úveru za podmienok uvádzaných na trhu. Keďže ročná percentuálna miera nákladov sa dá v predzmluvnom štádiu uviesť len pomocou príkladu, takýto príklad by mal byť reprezentatívny. Mal by preto zodpovedať napríklad priemernej dĺžke trvania a celkovej výške poskytnutého úveru pri príslušnom druhu zvažovanej úverovej zmluvy. Vzhľadom na komplexnosť výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov (napríklad za úvery založené na pohyblivej úrokovej sadzbe alebo na neštandardnej amortizácii) a aby bolo možné prispôsobiť sa inovácii produktov, mali by sa pri zmene použiť technické regulačné normy alebo by sa mala určiť metóda na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov. V záujme porovnateľnosti je potrebné usilovať sa čo najviac o dosiahnutie jednotného vymedzenia a metodiky výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov v tejto smernici a v smernici 2008/48/ES. Výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov podľa smernice 2008/48/ES môže však viesť pri úveroch s počiatočnou fixnou úrokovou sadzbou k značným nedorozumeniam u spotrebiteľov. Treba to napraviť. V budúcnosti by mohlo dôjsť k ďalšiemu nesúladu, ak by bolo potrebné zmeniť alebo doplniť obe smernice. Členské štáty môžu zachovať alebo zaviesť zákaz jednostranných zmien úrokovej sadzby úveru veriteľom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh smernice

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) V posúdení úverovej bonity by sa mali brať do úvahy všetky potrebné faktory, ktoré by mohli ovplyvniť schopnosť spotrebiteľa splácať úver po celú dobu jeho trvania vrátane, ale nie výlučne, príjmu spotrebiteľa, jeho pravidelných výdavkov, záznamov o úveroch, úverovej histórie v minulosti, schopnosti znášať úpravy úrokových sadzieb a ďalších existujúcich úverových záväzkov. Dodatočné ustanovenia môžu byť potrebné na ďalšie vypracovanie rôznych prvkov, ktoré sa môžu zobrať do úvahy pri posudzovaní úverovej bonity. Členské štáty môžu vydať usmernenia k spôsobu a kritériám pre posudzovanie úverovej bonity spotrebiteľa, napríklad stanovenie limitov na pomery výšky úveru k hodnote nehnuteľnosti alebo výšky úveru k výške príjmu.

(24) V posúdení úverovej bonity by sa mali brať do úvahy všetky potrebné faktory, ktoré by mohli ovplyvniť schopnosť spotrebiteľa splácať úver po celú dobu jeho trvania vrátane, ale nie výlučne, príjmu spotrebiteľa, jeho pravidelných výdavkov, záznamov o úveroch, úverovej histórie v minulosti, schopnosti znášať úpravy úrokových sadzieb a ďalších existujúcich úverových záväzkov. Dodatočné ustanovenia môžu byť potrebné na ďalšie vypracovanie rôznych prvkov, ktoré sa môžu zobrať do úvahy pri posudzovaní úverovej bonity. V posúdení úverovej bonity by sa mali brať do úvahy všetky relevantné faktory, o ktorých existencii veriteľ vie v čase podania žiadosti.

Odôvodnenie

Tento aspekt by lepšie riešila smernica o kapitálových požiadavkách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh smernice

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Negatívne posúdenie úverovej bonity by malo veriteľovi naznačovať, že spotrebiteľ si úver nemôže dovoliť a v dôsledku toho by mu veriteľ nemal úver poskytnúť. Takýto negatívny výsledok môže byť založený na veľkom počte dôvodov vrátane, ale nie výlučne, vyhľadávania v databáze alebo negatívnych záznamoch o úvere. Pozitívne posúdenie úverovej bonity by nemalo predstavovať pre veriteľa povinnosť poskytnúť úver.

(25) V prípade negatívneho posúdenia úverovej bonity by sa mal úver poskytnúť len vo výnimočných prípadoch. Táto skutočnosť by sa mala zdokumentovať pre prípadné preskúmanie orgánom dohľadu. Takýto negatívny výsledok môže byť založený na veľkom počte dôvodov vrátane, ale nie výlučne, vyhľadávania v databáze alebo negatívnych záznamoch o úvere. Pozitívne posúdenie úverovej bonity by nemalo predstavovať pre veriteľa povinnosť poskytnúť úver.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh smernice

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Spotrebitelia by mali s cieľom uľahčiť posudzovanie úverovej bonity poskytnúť veriteľovi alebo sprostredkovateľovi všetky dostupné relevantné informácie o svojej finančnej a osobnej situácii. Spotrebiteľ by však nemal byť penalizovaný, ak nie je schopný poskytnúť určité informácie alebo posúdenia týkajúce sa budúceho vývoja jeho finančnej situácie. V situáciách, keď spotrebitelia vedome poskytujú neúplné alebo nepresné informácie, by členské štáty mali byť schopné stanoviť primerané sankcie.

(26) Spotrebitelia by mali s cieľom uskutočniť posudzovanie úverovej bonity poskytnúť veriteľovi alebo sprostredkovateľovi všetky dostupné relevantné informácie o svojej finančnej a osobnej situácii, pretože v opačnom prípade im úver nemusí byť poskytnutý. V situáciách, keď spotrebitelia vedome poskytujú neúplné alebo nepresné informácie, by členské štáty mali byť schopné stanoviť primerané sankcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh smernice

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29) Ak sa rozhodnutie, ktorým sa žiadosť o úver zamieta, zakladá na údajoch získaných z nahliadnutia do databázy alebo na nedostatku údajov v databáze, veriteľ by mal informovať spotrebiteľa o tejto skutočnosti, názve databázy, do ktorej nahliadol, ako aj o akýchkoľvek ďalších prvkoch požadovaných podľa smernice 95/46/ES, aby tak spotrebiteľ mohol uplatniť svoje právo na prístup a prípadne opraviť, vymazať alebo zablokovať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a boli o ňom spracované. Ak sa rozhodnutie, ktorým sa zamieta žiadosť o úver, zakladá na automatizovanom rozhodnutí alebo na systematických metódach, ako sú systémy úverového bodovania, veriteľ by mal o tejto skutočnosti spotrebiteľa informovať a vysvetliť logiku, na ktorej je rozhodnutie založené, ako aj opatrenia umožňujúce spotrebiteľovi požadovať manuálne preskúmanie automatizovaného rozhodnutia. Veriteľ by však nemal mať povinnosť poskytovať takéto informácie, ak to zakazujú iné právne predpisy Spoločenstva, napríklad právne predpisy o praní špinavých peňazí alebo financovaní terorizmu. Takéto informácie by sa nemali poskytovať ani vtedy, ak by to bolo v rozpore s verejným poriadkom alebo verejnou bezpečnosťou, ako napríklad predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním alebo stíhaním.

(29) Ak sa rozhodnutie, ktorým sa žiadosť o úver zamieta, zakladá na údajoch získaných z nahliadnutia do databázy alebo na nedostatku údajov v databáze, veriteľ by mal informovať spotrebiteľa o tejto skutočnosti, názve databázy, do ktorej nahliadol, ako aj o akýchkoľvek ďalších prvkoch požadovaných podľa smernice 95/46/ES, aby tak spotrebiteľ mohol uplatniť svoje právo na prístup a prípadne opraviť, vymazať alebo zablokovať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a boli o ňom spracované. Ak sa rozhodnutie, ktorým sa zamieta žiadosť o úver, zakladá na automatizovanom rozhodnutí alebo na systematických metódach, ako sú systémy úverového bodovania, veriteľ by mal spotrebiteľa informovať o tejto skutočnosti, ako aj o opatreniach umožňujúcich spotrebiteľovi požadovať manuálne preskúmanie automatizovaného rozhodnutia. Veriteľ by však nemal mať povinnosť poskytovať takéto informácie, ak to zakazujú iné právne predpisy Spoločenstva, napríklad právne predpisy o praní špinavých peňazí alebo financovaní terorizmu. Takéto informácie by sa nemali poskytovať ani vtedy, ak by to bolo v rozpore s verejným poriadkom alebo verejnou bezpečnosťou, ako napríklad predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním alebo stíhaním.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh smernice

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31) Aby pochopili podstatu danej služby, mali by byť spotrebitelia upovedomení o tom, čo tvorí individuálne odporúčanie o vhodných úverových zmluvách pre potreby a finančnú situáciu tohto spotrebiteľa („poradenstvo“), kedy sa poskytuje a kedy nie. Poskytovatelia poradenstva by sa mali prispôsobiť všeobecným normám s cieľom zabezpečiť, aby sa spotrebiteľovi predstavil rad produktov vhodných pre jeho potreby a okolnosti. Táto služba by mala byť založená na spravodlivej a dostatočne rozsiahlej analýze produktov dostupných na trhu a na podrobnom preskúmaní finančnej situácie spotrebiteľa, jeho preferencií a cieľov. Toto posúdenie by malo byť založené na aktuálnych informáciách a rozumných predpokladoch týkajúcich sa okolností spotrebiteľa počas doby trvania úveru. Členské štáty môžu objasniť, ako by sa mala posudzovať vhodnosť daného výrobku pre spotrebiteľa v súvislosti s poskytovaním poradenstva.

(31) Spotrebiteľ by si mal byť jasne vedomý skutočnosti, ak sa mu poskytuje poradenstvo ako služba oddelená od poskytovania úveru. Poplatok sa môže vyžadovať len vtedy, ak o tom, ako aj o metóde jeho výpočtu, bol spotrebiteľ jasne a jednoznačne informovaný. Poskytovatelia poradenstva by sa mali prispôsobiť všeobecným normám s cieľom zabezpečiť, aby sa spotrebiteľovi predstavil rad produktov vhodných pre jeho potreby a okolnosti. Toto poradenstvo by malo byť založené na spravodlivej a dostatočne rozsiahlej analýze produktov dostupných na trhu a na podrobnom preskúmaní finančnej situácie spotrebiteľa, jeho preferencií a cieľov, pričom by malo byť založené na aktuálnych informáciách a rozumných predpokladoch, pokiaľ ide o životné pomery spotrebiteľa počas doby trvania úveru. Ak sa toto poradenstvo vzťahuje len na vlastnú škálu produktov, spotrebiteľ by mal byť na to upozornený. Členské štáty môžu objasniť, ako by sa mala posudzovať vhodnosť daného výrobku pre spotrebiteľa v súvislosti s poskytovaním poradenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh smernice

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) Schopnosť spotrebiteľa splatiť úver pred uplynutím jeho úverovej zmluvy môže hrať dôležitú úlohu pri podpore hospodárskej súťaže v rámci jednotného trhu a voľného pohybu občanov EÚ. Existujú však značné rozdiely medzi vnútroštátnymi zásadami a podmienkami, za ktorých sú spotrebitelia schopní splácať, a podmienkami, za ktorých sa takéto predčasné splatenie môže uskutočniť. Aj keď sa uznáva rozmanitosť mechanizmov financovania hypotekárnych úverov a sortimentu dostupných produktov, je potrebné zabezpečiť určité štandardy na úrovni Únie pokiaľ ide o predčasné splatenie úveru s cieľom dať spotrebiteľom možnosť splniť svoje povinnosti pred uplynutím lehoty stanovenej v úverovej zmluve a dôveru, aby mali možnosť informovaného nákupu najlepších výrobkov na uspokojenie svojich potrieb. Členské štáty by preto mali zabezpečiť, a to buď prostredníctvom právnych predpisov alebo zmluvných ustanovení, že spotrebitelia majú zákonné alebo zmluvné právo na predčasné splatenie úveru, členské štáty by však mali mať možnosť ustanoviť podmienky pre výkon tohto práva. Tieto podmienky môžu zahŕňať časové obmedzenie výkonu práva, rozdielne zaobchádzanie v závislosti od typu úrokovej sadzby úveru, či už pevnej alebo pohyblivej, obmedzenie vzhľadom na okolnosti, za ktorých sa môže toto právo uplatniť. Členské štáty by takisto mohli stanoviť, že veriteľ má nárok na spravodlivé a objektívne odôvodnené odškodnenie možných nákladov priamo spojených s predčasným splatením úveru. V každom prípade, ak predčasné splatenie úveru spadá do obdobia, v ktorom je úroková sadzba úveru fixná, výkon tohto práva môže byť podmienený existenciou osobitného záujmu na strane spotrebiteľa. Takýmto osobitným záujmom môže byť napríklad rozvod alebo nezamestnanosť. Ak sa členský štát rozhodne ustanoviť takéto podmienky, nemali by spôsobovať nadmerne ťažký alebo pre spotrebiteľa nevýhodný výkon práva.

(32) Schopnosť spotrebiteľa splatiť úver pred uplynutím jeho úverovej zmluvy môže hrať dôležitú úlohu pri podpore hospodárskej súťaže v rámci jednotného trhu a voľného pohybu občanov EÚ. Existujú však značné rozdiely medzi vnútroštátnymi zásadami a podmienkami, za ktorých sú spotrebitelia schopní splácať, a podmienkami, za ktorých sa takéto predčasné splatenie môže uskutočniť. Aj keď sa uznáva rozmanitosť mechanizmov financovania hypotekárnych úverov a sortimentu dostupných produktov, je potrebné zabezpečiť určité štandardy na úrovni Únie, pokiaľ ide o predčasné splatenie úveru, s cieľom dať spotrebiteľom možnosť splniť svoje povinnosti pred uplynutím lehoty stanovenej v úverovej zmluve a dôveru, aby mali možnosť informovaného nákupu najlepších výrobkov na uspokojenie svojich potrieb. Členské štáty by preto mali zabezpečiť, a to buď prostredníctvom právnych predpisov alebo zmluvných ustanovení, že spotrebitelia majú zákonné alebo zmluvné právo na predčasné splatenie úveru; členské štáty by však mali mať možnosť ustanoviť podmienky pre výkon tohto práva. Tieto podmienky môžu zahŕňať časové obmedzenie výkonu práva, rozdielne zaobchádzanie v závislosti od typu úrokovej sadzby úveru, či už pevnej alebo pohyblivej, obmedzenie vzhľadom na okolnosti, za ktorých sa môže toto právo uplatniť. Členské štáty by takisto mohli stanoviť, že veriteľ má nárok na spravodlivé a objektívne odôvodnené odškodnenie možných nákladov priamo spojených s predčasným splatením úveru. V každom prípade, ak predčasné splatenie úveru spadá do obdobia, v ktorom je úroková sadzba úveru fixná, výkon tohto práva môže byť podmienený existenciou oprávneného záujmu na strane spotrebiteľa. Takýmto oprávneným záujmom môže byť napríklad rozvod alebo nezamestnanosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh smernice

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) Sprostredkovatelia úveru majú byť zapísaní v zozname príslušného orgánu členského štátu, v ktorom majú svoje sídlo alebo svoje ústredie, za predpokladu, že boli autorizovaní v súlade presne vymedzenými odbornými požiadavkami vo vzťahu k ich kvalifikácii, dobrej povesti a poisteniu zodpovednosti za škodu spôsobenej pri výkone povolania. So zreteľom na podporu dôvery spotrebiteľov v sprostredkovateľov úveru by mali členské štáty zabezpečiť, aby autorizovaní sprostredkovatelia úveru podliehali priebežnému a dôkladnému dohľadu príslušného orgánu svojho domovského členského štátu. Tieto požiadavky by mali platiť aspoň na úrovni inštitúcie, členské štáty môžu však objasniť, či sa tieto požiadavky na autorizáciu a následnú registráciu vzťahujú na jednotlivých zamestnancov v rámci sprostredkovateľa úveru.

(34) Sprostredkovatelia úveru majú byť zapísaní v zozname príslušného orgánu členského štátu, v ktorom majú svoje sídlo alebo svoje ústredie, za predpokladu, že boli autorizovaní v súlade presne vymedzenými odbornými požiadavkami vo vzťahu k ich kvalifikácii, dobrej povesti a poisteniu zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania. So zreteľom na podporu dôvery spotrebiteľov v sprostredkovateľov úveru by mali členské štáty zabezpečiť, aby autorizovaní sprostredkovatelia úveru podliehali priebežnému a dôkladnému dohľadu príslušného orgánu svojho domovského členského štátu. Tieto požiadavky by mali platiť aspoň na úrovni inštitúcie a v prípade sprostredkovateľa úveru, ktorý pracuje samostatne, na úrovni fyzickej osoby, členské štáty môžu však objasniť, či sa tieto požiadavky na autorizáciu a následnú registráciu vzťahujú na jednotlivých zamestnancov v rámci sprostredkovateľa úveru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh smernice

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(39) S cieľom zohľadniť vývoj na trhoch s úvermi týkajúcimi sa obytných nehnuteľností alebo rozvoj úverových produktov, ako aj ekonomický vývoj, napríklad infláciu, a s cieľom poskytnúť ďalšie vysvetlenia týkajúce sa riešenia niektorých požiadaviek obsiahnutých v tejto smernici, by mala byť Komisia splnomocnená prijať delegované akty podľa článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená prijať delegované akty na spresnenie detailov týkajúcich sa odborných požiadaviek pre zamestnancov veriteľov a sprostredkovateľov úveru, kritériá pre posudzovanie úverovej bonity spotrebiteľov a zabezpečiť, aby úverové produkty neboli pre spotrebiteľov nevhodné a aby sa na úverové databázy uplatňovala ďalšia harmonizácia kľúčových pojmov (napríklad „nesplácanie úverov“), registračných kritérií a podmienok spracovania dát.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh smernice

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(40) S cieľom zohľadniť vývoj na trhoch s úvermi týkajúcimi sa obytných nehnuteľností, vrátane ponuky produktov by mala byť Komisia splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, aby mohla zmeniť obsah štandardných informácií, ktoré budú zaradené v reklame, obsah a formát európskeho štandardizovaného informačného formulára, obsah informácií uverejňovaných sprostredkovateľmi úveru, vzorec a predpoklady použité na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov a kritériá, ktoré treba zohľadniť pri posudzovaní úverovej bonity spotrebiteľa.

(40) S cieľom zohľadniť vývoj na trhoch s úvermi týkajúcimi sa obytných nehnuteľností vrátane ponuky produktov by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na zmenu a doplnenie obsahu a formátu prepracovaného európskeho štandardizovaného informačného formulára (ESIS) a na zmenu a doplnenie vzorca a predpokladov použitých na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh smernice

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(41) S cieľom zohľadniť hospodársky vývoj, ako je inflácia a vývoj na trhoch s úverovými zmluvami týkajúcimi sa obytných nehnuteľností, by mala byť Komisia oprávnená stanoviť minimálnu peňažnú sumu na poistenie profesijnej zodpovednosti alebo porovnateľnú záruku vzhľadom na sprostredkovateľov úveru prijatím regulačných technických noriem.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh smernice

Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(43) Európsky parlament a Rada by mali mať od dátumu oznámenia dva mesiace na vznesenie námietky voči delegovanému aktu. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady by malo byť možné predĺžiť túto lehotu o jeden mesiac v prípadoch, keď ide o obzvlášť dôležité oblasti. Európsky parlament a Rada by takisto mali mať možnosť informovať ostatné inštitúcie o svojom zámere nevzniesť žiadne námietky.

(43) Európsky parlament a Rada by mali mať od dátumu oznámenia tri mesiace na vznesenie námietky voči delegovanému aktu. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady by malo byť možné predĺžiť túto lehotu o dva mesiace v prípadoch, keď ide o obzvlášť dôležité oblasti. Európsky parlament a Rada by takisto mali mať možnosť informovať ostatné inštitúcie o svojom zámere nevzniesť žiadne námietky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh smernice

Článok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Účelom tejto smernice je ustanoviť rámec pre určité aspekty právnych, regulačných a administratívnych opatrení členských štátov, ktoré súvisia s úverovými zmluvami týkajúcimi sa obytných nehnuteľností pre spotrebiteľov a niektorými aspektmi požiadaviek prudenciálneho podnikania a dohľadu pre sprostredkovateľov úveru a veriteľov.

Účelom tejto smernice je ustanoviť rámec pre určité aspekty právnych, regulačných a administratívnych opatrení členských štátov a niektoré aspekty požiadaviek prudenciálneho podnikania a dohľadu pre sprostredkovateľov úveru a veriteľov, pokiaľ sa vzťahujú na zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ktoré sú zabezpečené hypotékou alebo slúžia na financovanie obytných nehnuteľností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Táto smernica sa uplatňuje na tieto úverové zmluvy:

1. Táto smernica sa vzťahuje na tieto zmluvy o spotrebiteľskom úvere:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) úverové zmluvy, ktoré sú zabezpečené buď hypotékou, alebo inou porovnateľnou zárukou, ktorá sa v členskom štáte bežne používa v prípade obytnej nehnuteľnosti, alebo sú zabezpečené právom týkajúcim sa nehnuteľného majetku;

a) úverové zmluvy, ktorých účelom je v čase uzavretia úverovej zmluvy nadobudnutie alebo zachovanie vlastníckych práv na pozemok alebo obytnú nehnuteľnosť a ktoré sú zabezpečené buď hypotékou, alebo inou porovnateľnou zárukou, ktorá sa v členskom štáte bežne používa v prípade obytnej nehnuteľnosti, alebo sú zabezpečené právom týkajúcim sa obytného nehnuteľného majetku;

Odôvodnenie

Všetky členské štáty by mali uplatňovať pravidlá smernice na úvery na obytné nehnuteľnosti, ktoré sú zaručené hypotékou alebo podobnou zábezpekou. Pokiaľ ide o ostatné úvery, ktoré patria do pôsobnosti uplatňovania návrhu Komisie, členské štáty by mali mať právo zvoliť si, či budú na takéto úvery uplatňovať pravidlá tejto smernice alebo smernice o spotrebiteľskom úvere.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) úverové zmluvy, cieľom ktorých je nadobudnutie alebo zachovanie vlastníckych práv na pozemok alebo na existujúcu či projektovanú obytnú stavbu;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) úverové zmluvy, cieľom ktorých je rekonštrukcia obytnej nehnuteľnosti, ktorú daná osoba vlastní alebo chce nadobudnúť, na ktoré sa nevzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) úverové zmluvy, ktoré budú časom splatené z výnosov z predaja nehnuteľného majetku;

a) úverové zmluvy, v prípade ktorých veriteľ:

 

i) poskytuje paušálnu sumu, pravidelné platby alebo iné formy vyplácania úveru výmenou za sumu odvodenú z predaja nehnuteľného majetku alebo za právo súvisiace s nehnuteľným majetkom a

 

ii) nebude žiadať o splatenie úveru v plnej výške, až kým nenastane jedna alebo viacero špecifikovaných životných udalostí vymedzených v členských štátoch (bezúčelový úver zabezpečený nehnuteľnosťou);

Odôvodnenie

Zosúladenie so zámerom opísaným v odôvodnení 10.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ba) úverové zmluvy, ktorých celková výška úveru prevyšuje 2 milióny EUR;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno bb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

bb) dohody o odklade splátok pri úverových zmluvách na obdobie neprekračujúce 6 mesiacov, ak úroková sadzba za odklad neprevyšuje zmluvnú úrokovú sadzbu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno bc (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

bc) úverové zmluvy, v prípade ktorých spotrebiteľ nehnuteľnosť nevyužíva prevažne na účely bývania;

Odôvodnenie

Komerčné úvery používané na nákup nehnuteľnosti ako investície sa veľmi líšia od štandardných hypotekárnych úverov na obytné nehnuteľnosti a spotrebiteľ a veriteľ vyžadujú iné informácie a ochranu. Riziká a charakter takýchto úverov sa veľmi líšia od typických úverov na obytné nehnuteľnosti. Splácanie napríklad nesúvisí s úverovou bonitou individuálneho spotrebiteľa, ale so získanými príjmami z prenájmu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno bd (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

bd) zmluvy o nájme alebo lízingové zmluvy, ak samotná zmluva ani iná samostatná zmluva neupravuje povinnosť nadobudnutia predmetu zmluvy; táto povinnosť existuje, ak o jej existencii jednostranne rozhodne veriteľ;

Odôvodnenie

Pozri článok 2 ods. 2 písm. d) smernice o spotrebiteľských úveroch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno be (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

be) úverové zmluvy, v prípade ktorých sa má úver splatiť do 12 mesiacov od uzavretia úverovej zmluvy, ak si to členský štát želá v súvislosti s niektorými alebo všetkými ustanoveniami tejto smernice;

Odôvodnenie

Existuje určitý špecializovaný trh pre krátkodobé hypotekárne financovanie, ktoré zvyčajne funguje na „preklenutie“ medzi viacerými transakciami s nehnuteľnosťou. Takýto úver teda umožňuje nákup nového domova, pričom sa existujúca nehnuteľnosť spotrebiteľa zároveň predáva na trhu. Takýto preklenovací úver sa potom spláca z výnosov z predaja existujúceho domova. Normy tejto smernice preto nie sú pre tento typ hypoték vhodné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno bf (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

bf) úverové zmluvy vo forme povoleného prečerpania;

Odôvodnenie

Pozri článok 2 ods. 2 písm. e) smernice o spotrebiteľských úveroch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno bg (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

bg) zmluvy o bezúročnom úvere a úvere bez ďalších poplatkov a zmluvy o úvere splatnom do troch mesiacov, s ktorým súvisia len zanedbateľné poplatky;

Odôvodnenie

Pozri článok 2 ods. 2 písm. f) smernice o spotrebiteľských úveroch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno bh (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

bh) úverové zmluvy, ktoré uzatvorili organizácie vymedzené v článku 2 ods. 5 smernice 2008/48/ES, ak si to členský štát želá v súvislosti s niektorými alebo všetkými ustanoveniami tejto smernice;

Odôvodnenie

Zosúladenie so smernicou o spotrebiteľskom úvere v súvislosti s úverovými združeniami, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní prístupu k finančným službám pre spotrebiteľov, ktorí by k nim inak nemuseli získať prístup.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno bi (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

bi) úverové zmluvy, ktoré sa uzatvárajú s investičnými spoločnosťami vymedzenými v článku 4 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi1 alebo s úverovými inštitúciami vymedzenými v článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií2, aby sa investorovi umožnilo uskutočniť transakciu týkajúcu sa jedného alebo viacerých nástrojov uvedených v oddiele C prílohy I k smernici 2004/39/ES, ak je táto investičná spoločnosť alebo úverová inštitúcia poskytujúca úver zapojená do takejto transakcie;

 

_____________

 

1Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.

2Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.

 

Odôvodnenie

Pozri článok 2 ods. 2 písm. h) smernice o spotrebiteľských úveroch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno bj (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

bj) úverové zmluvy, ktoré sú výsledkom vyrovnania na súde alebo pred iným zákonným orgánom;

Odôvodnenie

Pozri článok 2 ods. 2 písm. i) smernice o spotrebiteľských úveroch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno bk (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

bk) úverové zmluvy, ktoré sa týkajú odloženej platby existujúceho dlhu bez poplatku;

Odôvodnenie

Pozri článok 2 ods. 2 písm. j) smernice o spotrebiteľských úveroch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno bl (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

bl) úverové zmluvy, ktoré sa týkajú pôžičiek poskytovaných obmedzenému okruhu zákazníkov v rámci zákonných

ustanovení vo verejnom záujme, či už za úrokové sadzby nižšie ako sadzby, ktoré sú bežné na trhu, alebo bezúročne alebo za iných podmienok, ktoré sú pre spotrebiteľa výhodnejšie ako tie, ktoré sú bežné na trhu, a za úrokové sadzby, ktoré nie sú vyššie ako sadzby bežné na trhu;

Odôvodnenie

Úvery určené na podporu hospodárskych, sociálnych a environmentálnych cieľov sa poskytujú za výhodnejších podmienok, než aké sú bežné na trhu, na základe zákonne stanovených požiadaviek. Mali by byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti v súlade s článkom 2 ods. 2 písm. l smernice o spotrebiteľských úveroch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) „doplnková služba“ je finančná služba poskytovaná spotrebiteľovi veriteľom alebo sprostredkovateľom úveru v súvislosti s úverovou zmluvou;

d) „doplnková služba“ je finančná služba požadovaná veriteľom – de iure alebo de facto – alebo zákonom a poskytovaná spotrebiteľovi veriteľom, sprostredkovateľom úveru alebo treťou stranou v súvislosti s úverovou zmluvou;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno e – úvod

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) „sprostredkovateľ úveru“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nekoná ako veriteľ a ktorá v rámci svojej obchodnej, podnikateľskej alebo profesijnej činnosti za poplatok v peňažnej alebo inej dohodnutej finančnej podobe:

(Netýka sa slovenského znenia.)

Odôvodnenie

Netýka sa slovenského znenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno e – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ii) pomáha spotrebiteľom tým, že sa venuje príprave úverových zmlúv v zmysle článku 2 okrem činnosti uvedenej v bode i);

ii) pomáha spotrebiteľom tým, že sa venuje príprave a/alebo administratívnym činnostiam v súvislosti s uzatváraním úverových zmlúv v zmysle článku 2 okrem činnosti uvedenej v bode i); alebo

Odôvodnenie

Pridaním slova „alebo“ sa objasňuje, že sprostredkovateľ úveru nemusí nevyhnutne vykonávať všetky tieto činnosti. Práve to sa uvádza aj vo vymedzení sprostredkovateľa úveru v smernici o spotrebiteľskom úvere.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

k) „celkové náklady spotrebiteľa spojené s úverom“ znamenajú celkové náklady spotrebiteľa spojené s úverom, ako sú vymedzené v článku 3 písm. g) smernice 2008/48/ES;

 

k) „celkové náklady spotrebiteľa spojené s úverom“ znamenajú celkové náklady spotrebiteľa spojené s úverom, ako sú vymedzené v článku 3 písm. g) smernice 2008/48/ES, s výnimkou notárskych poplatkov a poplatkov za registráciu hypotéky;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh smernice

Článok 3 – písmeno la (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

la) „celková výška úveru“ je horná hranica alebo súčet všetkých súm, ktoré boli poskytnuté na základe úverovej zmluvy, bez ohľadu na to, či sa majú vyplatiť spotrebiteľovi alebo tretej osobe;

Odôvodnenie

Pretože sa pojem používa v návrhu (článok 8 ods. 2 písm. d)), mal by byť vymedzený; pozri aj smernicu 2008/48/ES článok 3 písm. l).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno na (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

na) „fixná úroková sadzba“ je jediná fixná úroková sadzba platná pre celú dĺžku trvania alebo časť dĺžky trvania úverovej zmluvy;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh smernice

Článok 3 – písmeno ra (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ra) „obytná nehnuteľnosť“ je nehnuteľnosť, ktorá je určená prevažne na účely bývania;

Odôvodnenie

Pretože sa pojem používa v návrhu, mal by byť vymedzený.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty určia príslušné orgány oprávnené zabezpečiť vykonanie tejto smernice a musia zabezpečiť, aby boli poskytnuté všetky potrebné právomoci na plnenie ich úloh.

Členské štáty určia príslušné orgány oprávnené zabezpečiť vykonanie tejto smernice a uzákonenie všetkých jej ustanovení v záujme trhu a všetkých účastníkov trhu. Musia zabezpečiť, aby týmto orgánom boli poskytnuté dostatočné prostriedky a všetky právomoci týkajúce sa vyšetrovania a ukladania sankcií potrebné na plnenie ich úloh.

 

Členské štáty zaistia, aby príslušné orgány mali prístup do všetkých priestorov a aby mohli požiadať o zmluvy o hypotekárnych úveroch, európsky štandardizovaný informačný formulár, účtovné záznamy, faktúry a všetky ostatné odborné dokumenty a mohli získať a urobiť si ich kópie vhodným spôsobom a na akékoľvek médiá a aby mohli zhromažďovať informácie a dôkazy prostredníctvom predvolaní alebo na mieste.

 

V prípade činnosti v hostiteľskom členskom štáte vykonáva dohľad nad nepretržitými činnosťami veriteľov a sprostredkovateľov úverov príslušný orgán hostiteľského členského štátu. Príslušný orgán domovského členského štátu je povinný poskytnúť príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu všetky dôležité informácie. Príslušné orgány hostiteľského členského štátu sú oprávnené zasiahnuť, ak si sprostredkovatelia úverov neplnia úlohy a povinnosti určené v tejto smernici. Okrem toho majú príslušné orgány hostiteľského členského štátu právo odmietnuť vydanie povolení.

Odôvodnenie

Príslušné orgány by mali mať potrebné právomoci, aby mohli konať v mene spotrebiteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby orgány určené ako zodpovedné za zabezpečenie vykonávania článkov 18, 19, 20 a 21 tejto smernice, boli jedným z týchto príslušných orgánov uvedených v článku 4 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo).

Členské štáty zabezpečia, aby orgány určené ako zodpovedné za zabezpečenie vykonávania článkov 18, 19, 20, 21, 22 a 23 tejto smernice boli jednými z príslušných orgánov uvedených v článku 4 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak je na území členského štátu viac ako jeden príslušný orgán, členský štát zabezpečí, aby tieto orgány úzko spolupracovali, aby mohli účinne plniť svoje príslušné povinnosti.

2. Ak je na území členského štátu viac ako jeden príslušný orgán, členský štát zabezpečí, aby tieto orgány úzko spolupracovali.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty vyžadujú, aby pri udeľovaní, sprostredkovaní alebo poradenstve týkajúcom sa úverov a tam, kde je to vhodné, doplnkových služieb pre spotrebiteľov, veriteľ alebo sprostredkovateľ úveru konal čestne, spravodlivo a profesionálne v súlade s najlepšími záujmami spotrebiteľov.

1. Členské štáty ustanovia, že pri udeľovaní alebo sprostredkovaní úveru alebo poradenstve týkajúcom sa úveru veriteľ alebo sprostredkovateľ úveru musí konať čestne, spravodlivo a profesionálne.

Odôvodnenie

Doplnkové služby v zmysle tejto smernice, ako napríklad poistenie, sú už regulované inými právnymi predpismi, a preto by mala platiť zásada „lex specialis“. Záujmy je možné zladiť, a preto nie je žiaduce výslovne uvádzať najlepšie záujmy spotrebiteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, že spôsob, akým veritelia odmeňujú svojich zamestnancov a príslušných sprostredkovateľov úveru a spôsob, akým sprostredkovatelia úveru odmeňujú svojich zamestnancov nebráni splneniu povinnosti konať v súlade s najlepšími záujmami spotrebiteľov, ako je uvedené v odseku 1.

2. Členské štáty zabezpečia, aby spôsob, akým veritelia odmeňujú svojich zamestnancov a príslušných sprostredkovateľov úveru, a spôsob, akým sprostredkovatelia úveru odmeňujú svojich zamestnancov, nebránil plneniu povinnosti uvedenej v odseku 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) zamestnanci veriteľov a sprostredkovateľov úveru mali zodpovedajúcu úroveň znalostí a zručností, čo sa týka ponúkania alebo poskytovania úverových zmlúv v zmysle článku 2 alebo činností sprostredkovania úverov ako je vymedzené v článku 3 písm. e). V prípade, že uzatvorenie úverovej zmluvy zahŕňa doplnkové služby s tým spojené, najmä poistenie alebo investičné služby, musia mať dostatočné znalosti a schopnosti vo vzťahu k doplnkovým službám, aby sa splnili požiadavky ustanovené v článku 19 smernice 2004/39/EC a v článku 4 smernice 2002/92/ES;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V záujme ochrany spotrebiteľa postačuje upraviť požiadavky týkajúce sa schopností vedenia, ktoré by potom zodpovedalo za to, že zamestnanci budú schopní vykonávať svoje úlohy. Toto riešenie by tiež bolo v súlade s inými právnymi predpismi Únie. Regulovanie minimálnych požiadaviek na schopnosti zamestnancov je nadmerné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) fyzické osoby vo vedení veriteľov a sprostredkovateľov úveru, ktoré sú zodpovedné za sprostredkovanie, poradenstvo alebo schválenie úverovej zmluvy, alebo zastávajú v ich rámci určitú úlohu, majú dostatočné znalosti a schopnosti, čo sa týka úverovej zmluvy;

b) fyzické osoby vo vedení veriteľov a sprostredkovateľov úveru, ktoré sú zodpovedné za sprostredkovanie, poradenstvo alebo schválenie úverovej zmluvy, alebo zastávajú v ich rámci určitú úlohu, majú dostatočné znalosti a schopnosti, čo sa týka úverovej zmluvy.

 

Osoby uvedené v odseku 1 sú povinné sa sústavne odborne vzdelávať s cieľom overiť svoje znalosti a schopnosti.

 

Vedenie sprostredkovateľov úverov zaistí, aby mali ich zamestnanci primeranú úroveň znalostí a schopností na plnenie svojich úloh;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) veritelia a sprostredkovatelia úveru sú priebežne sledovaní s cieľom posúdiť, či sa dodržiavajú požiadavky uvedené v odseku 1 písm. a) a b).

c) veritelia a sprostredkovatelia úveru sú priebežne kontrolovaní príslušnými orgánmi s cieľom posúdiť, či sa sústavne dodržiavajú požiadavky uvedené v odseku 1 písm. a) a b).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Členské štáty zaistia zavedenie minimálnych požiadaviek na schopnosti uvedených v odseku 1 v súlade s bodmi stanovenými v prílohe IIa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Návrh smernice

Článok 6– odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. V súlade s článkom 26 a za podmienok uvedených v článkoch 27 a 28 sú na Komisiu delegované právomoci špecifikovať požiadavky stanovené v odseku 1 a 2 tohto článku, a najmä potrebné podmienky pre príslušné vedomosti a schopnosti.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Táto povinnosť sa nevzťahuje na prípady, keď vnútroštátne právne predpisy vyžadujú, aby sa v reklame na úverové zmluvy, v ktorej sa neuvádza úroková sadzba ani vyčíslenie nákladov vzniknutých spotrebiteľovi a spojených s úverom v zmysle prvého pododseku, uviedla ročná percentuálna miera nákladov.

Odôvodnenie

Prispôsobenie článku 4 ods. 1 smernice o spotrebiteľskom úvere.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Štandardné informácie pomocou reprezentatívneho príkladu zrozumiteľne, stručne a zreteľne uvádzajú:

2. Štandardné informácie uvádzajú pomocou reprezentatívneho príkladu zrozumiteľne, stručne a zreteľne tieto prvky:

Odôvodnenie

Prispôsobenie článku 4 ods. 2 smernice o spotrebiteľskom úvere.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) ustanovenie, že propagovaný produkt je úverová zmluva, a prípadne je zabezpečená buď hypotékou alebo inou porovnateľnou zárukou, ktorá sa v členskom štáte bežne používa na nehnuteľný majetok, alebo je zabezpečená právom týkajúcim sa nehnuteľného majetku;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Hypotekárne úvery sa všeobecne neuzatvárajú priamo na základe reklamy. Prieskumy trhu ukazujú, že spotrebitelia si z reklamy na hypotekárny úver pamätajú veľmi málo informácií, preto je účinnejšie sústrediť sa na niekoľko kľúčových zásad.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) úrokovú sadzbu úveru, ktorá určuje, či ide o fixnú alebo variabilnú sadzbu alebo obe, a to spolu s podrobnosťami o akýchkoľvek poplatkoch zahrnutých v celkových nákladoch spotrebiteľa spojených s úverom;

c) úrokovú sadzbu úveru, ktorá určuje, či ide o fixnú alebo variabilnú sadzbu alebo obe, a to spolu s podrobnosťami o akýchkoľvek poplatkoch zahrnutých v celkových nákladoch spotrebiteľa spojených s úverom; ročná percentuálna miera nákladov by sa mala v reklame uvádzať minimálne tak viditeľne ako iné číselné informácie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) dĺžku trvania úverovej zmluvy

f) v relevantnom prípade dĺžku trvania úverovej zmluvy;

Odôvodnenie

Prispôsobenie článku 4 ods. 2 písm. d) smernice o spotrebiteľských úveroch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     65

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) výšku splátok,

g) prípadne výšku splátok;

Odôvodnenie

Prispôsobenie článku 4 ods. 2 písm. f) smernice o spotrebiteľských úveroch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     66

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

h) celkovú sumu, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     67

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) prípadne aj varovanie, pokiaľ ide o riziko straty nehnuteľného majetku v prípade neplnenia záväzkov spojených s úverovou zmluvou, keď je úver zabezpečený hypotékou alebo inou porovnateľnou zárukou, ktorá sa v členskom štáte bežne používa na nehnuteľný majetok, alebo je zabezpečený právom týkajúcim sa nehnuteľného majetku.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Príliš široké z hľadiska reklamy, čo nezodpovedá obrazu zodpovedného spotrebiteľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     68

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Štandardné informácie musia byť ľahko čitateľné alebo prípadne jasne zrozumiteľné, v závislosti na médiu použitom na reklamné a marketingové účely.

Štandardné informácie musia byť ľahko čitateľné, prípadne – v závislosti od média použitého na reklamné a marketingové účely – jasne počuteľné.

 

Všetky informácie poskytnuté v reklame musia byť v súlade so zobrazeným reprezentatívnym príkladom.

 

Členské štáty prijmú kritériá na určenie reprezentatívneho príkladu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     69

Návrh smernice

Článok 8– odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Na Komisiu sú delegované právomoci v súlade s článkom 26 a za podmienok uvedených v článkoch 27 a 28 s cieľom bližšie ustanoviť zoznam štandardných informácií, ktoré budú zaradené v reklame.

vypúšťa sa

Najmä to, že Komisia pri prijímaní týchto delegovaných aktov v prípade potreby zmení alebo doplní zoznam štandardných informácií uvedených v odsekoch 2 písm. a) až i) tohto článku.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     70

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby veritelia alebo prípadne sprostredkovatelia úveru trvale sprístupňovali všeobecné informácie o úverových zmluvách na trvalom nosiči alebo v elektronickej podobe.

 

 

 

Členské štáty zabezpečia, aby veritelia trvale sprístupňovali dostupné a zrozumiteľné všeobecné informácie o úverových zmluvách a aby ich v prípade priameho predaja veritelia a v iných prípadoch sprostredkovatelia úveru poskytovali spotrebiteľovi, a to písomne alebo na inom trvalom nosiči a/alebo na požiadanie v elektronickej podobe.

Odôvodnenie

Nie je jasné, kto zodpovedá za vypracovanie tohto dokumentu. Sprostredkovatelia nemusia mať prístup ku všetkým informáciám, ktoré sú uvedené. Malo by byť preto zodpovednosťou veriteľa poskytnúť tieto informácie sprostredkovateľovi alebo – ak úver poskytuje bezprostredne veriteľ – priamo spotrebiteľovi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     71

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) formy záruk;

c) formy záruk vrátane možnosti, aby sa zábezpeka nachádzala v inom členskom štáte;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     72

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) orientačný príklad celkových nákladov na úver pre spotrebiteľa a ročná percentuálna miera nákladov;

g) reprezentatívny príklad celkových nákladov na úver pre spotrebiteľa a ročnú percentuálnu mieru nákladov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     73

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ga) indície o možných ďalších nákladoch, napr. v súvislosti s registráciou hypotéky;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     74

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) možnosť predčasného splatenia, prípadne opis podmienok spojených s predčasným splatením;

i) opis podmienok spojených s predčasným splatením;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     75

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

k) podrobnosti o tom, ako získať informácie o daňových úľavách na úroky z úveru alebo o iných verejných dotáciách.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Povinnosť poskytovať tieto informácie nezodpovedá obrazu zodpovedného spotrebiteľa a mohla by zároveň vytvárať prekážku na trhu. Zámerom je aj súlad so smernicou o spotrebiteľských úveroch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     76

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno ka (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ka) v prípade úverovej zmluvy, pri ktorej splátky spotrebiteľa nevedú k bezprostrednej amortizácii celkovej výšky úveru, ale v období a za podmienok ustanovených v úverovej zmluve alebo v doplnkovej zmluve sa použijú na vytvorenie kapitálu, v informáciách poskytnutých pred uzatvorením zmluvy podľa odseku 2 sa zrozumiteľne a stručne uvedie, že takáto úverová zmluva alebo doplnková zmluva nezaručuje splatenie celkovej výšky úveru čerpaného na základe úverovej zmluvy, ak sa takáto záruka neposkytne.

Odôvodnenie

Prispôsobenie článku 5 ods. 5 smernice o spotrebiteľskom úvere.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     77

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby veriteľ a prípadne sprostredkovateľ úveru, bez zbytočného odkladu po tom, ako spotrebiteľ odovzdal potrebné informácie o svojich potrebách, finančnej situácii a preferenciách v súlade s článkom 14, poskytol spotrebiteľovi individuálne informácie potrebné na to, aby mohol porovnať dostupné úvery na trhu, zhodnotiť ich dôsledky a urobiť kvalifikované rozhodnutie, či zmluvu o spotrebiteľskom úvere uzavrie. Tieto informácie sa písomne alebo na inom trvalom nosiči poskytujú prostredníctvom európskeho štandardizovaného informačného formulára uvedeného v prílohe II.

2. V dostatočnom predstihu pred tým, než sa spotrebiteľ zaviaže k úverovej zmluve alebo ponuke, a po tom, ako odovzdal potrebné informácie o svojich potrebách, finančnej situácii a preferenciách v súlade s článkom 14, veriteľ a prípadne sprostredkovateľ úveru poskytnú spotrebiteľovi na základe úverových podmienok, ktoré ponúkol veriteľ, a prípadne preferencií a údajov, ktoré uviedol spotrebiteľ, individuálne informácie

potrebné na to, aby mohol porovnať rôzne ponuky a fundovane sa rozhodnúť, či chce uzatvoriť úverovú zmluvu.

 

Členské štáty zabezpečia, aby bol spotrebiteľ upozornený na to, či sa s európskym štandardizovaným informačným formulárom („European Standardised Information Sheet“, ESIS) spája záväzná ponuka úveru, počas akého obdobia je platná a v ktorých údajoch by prípadne mohlo dôjsť k zmenám.

 

 

Tieto informácie sa písomne alebo na inom trvalom nosiči bezplatne poskytujú prostredníctvom štandardizovaného informačného formulára ustanoveného v prílohe II. Členské štáty môžu ustanoviť, že tieto informácie sa budú poskytovať aj prostredníctvom iného informačného formulára, ktorý však musí obsahovať všetky informácie ustanovené v európskom štandardizovanom informačnom formulári.

 

Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že sa spotrebiteľovi dodá pre veriteľa záväzná ponuka, túto ponuku sprevádzal európsky štandardizovaný informačný formulár. V takých prípadoch členské štáty zabezpečia, aby sa bez ohľadu na spôsob jej uzavretia nemohla úverová zmluva uzavrieť, ak spotrebiteľ nemal dostatok času porovnať ponuky, posúdiť ich dôsledky a urobiť kvalifikované rozhodnutie o tom, či ponuku prijme.

Členské štáty môžu ustanoviť ochranu tejto možnosti spotrebiteľa preskúmať a rozmyslieť si ponuky, a to tak, že mu podľa ustanovení smernice 2008/48/ES priznajú zákonné alebo zmluvné právo na odstúpenie od zmluvy.

Veriteľ a prípadne aj sprostredkovateľ úveru splnil požiadavky na poskytovanie informácií spotrebiteľovi pred uzatvorením zmluvy uzatvorenej na diaľku, ako je uvedené v článku 3 smernice 2002/65/ES, keď dodali európsky štandardizovaný informačný formulár .

Veriteľ a prípadne aj sprostredkovateľ úveru splnil požiadavky na poskytovanie informácií spotrebiteľovi pred uzatvorením zmluvy uzatvorenej na diaľku, ako je uvedené v článku 3 smernice 2002/65/ES, keď dodal európsky štandardizovaný informačný formulár.

Akékoľvek dodatočné informácie, ktoré veriteľ alebo prípadne sprostredkovateľ úveru môže poskytnúť spotrebiteľovi musia byť uvedené v samostatnom dokumente, ktorý môže byť pripojený k európskemu štandardizovanému informačnému formuláru.

Členské štáty môžu ustanoviť, že spotrebiteľovi sa majú poskytnúť ďalšie informácie. Tieto informácie musia byť uvedené podobne ako akékoľvek dodatočné informácie, ktoré veriteľ, prípadne sprostredkovateľ úveru dobrovoľne poskytne spotrebiteľovi, v samostatnom dokumente, ktorý môže byť pripojený k európskemu štandardizovanému informačnému formuláru.

Odôvodnenie

V súlade so smernicou o spotrebiteľských úveroch si veľké rozdiely medzi štátmi zároveň môžu vyžadovať v záujme ochrany spotrebiteľa aj rozdielne informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     78

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V súlade s článkom 26 a za podmienok uvedených v článkoch 27 a 28 sú na Komisiu delegované právomoci zmeniť a doplniť štandardné informácie ustanovené v odseku 1 tohto článku a obsah a formát európskeho štandardizovaného informačného formulára podľa prílohy II.

V súlade s článkom 26 sú na Komisiu delegované právomoci zmeniť a doplniť štandardné informácie ustanovené v odseku 1 tohto článku a obsah a formát európskeho štandardizovaného informačného formulára podľa prílohy II.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     79

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) zmeniť a doplniť zoznam štandardných informácií ustanovených v odseku 1 tohto článku;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     80

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) odstrániť akékoľvek informácie ustanovené v prílohe II;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     81

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) pridať dodatky k zoznamu informácií ustanovenému v prílohe II;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     82

Návrh smernice

Článok 9– odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Členské štáty zabezpečia, aby veriteľ alebo sprostredkovateľ úveru na žiadosť spotrebiteľa zdarma poskytol spotrebiteľovi kópiu návrhu úverovej zmluvy. Toto ustanovenie sa neuplatňuje v prípadoch, ak veriteľ v čase podania žiadosti nie je ochotný pristúpiť k uzavretiu úverovej zmluvy so spotrebiteľom.

5. Členské štáty zabezpečia, aby veriteľ alebo sprostredkovateľ úveru na žiadosť spotrebiteľa zdarma poskytol spotrebiteľovi kópiu návrhu úverovej zmluvy. Toto ustanovenie sa neuplatňuje v prípadoch, ak veriteľ v čase podania žiadosti nie je ochotný pristúpiť k uzavretiu úverovej zmluvy so spotrebiteľom. Okrem toho je samozrejmé, že veriteľ, prípadne sprostredkovateľ úveru musí spotrebiteľovi bezplatne poskytnúť všetky predzmluvné informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     83

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pred výkonom niektorej zo služieb uvedených v článku 3 písm. e) poskytne sprostredkovateľ úveru spotrebiteľovi minimálne nasledujúce informácie:

1. Pred výkonom niektorej zo služieb uvedených v článku 3 písm. e) poskytne sprostredkovateľ úveru spotrebiteľovi bezplatne minimálne tieto informácie:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     84

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

h) pre tých sprostredkovateľov úveru, ktorí nie sú viazaní, existenciu provízií, prípadne platby veriteľa sprostredkovateľovi úveru za jeho služby.

h) existenciu provízií alebo iného druhu poplatkov, a to aj vecnej podoby, ktoré veriteľ alebo tretia strana platí sprostredkovateľovi úveru za jeho služby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     85

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Členské štáty zabezpečia, aby sprostredkovateľ úveru oboznámil veriteľa s prípadnými poplatkami, ktoré má spotrebiteľ zaplatiť sprostredkovateľovi úveru za jeho služby, a to na účely výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov.

Odôvodnenie

Pozri článok 21 písm. c) smernice o spotrebiteľských úveroch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     86

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Na Komisiu sú v súlade s článkom 26 a za podmienok uvedených v článkoch 27 a 28 delegované právomoci aktualizovať zoznam informácií o sprostredkovateľoch úverov, ktorý sa má poskytnúť spotrebiteľovi, ako je ustanovené v odseku 1 tohto článku.

vypúšťa sa

Najmä to, že Komisia pri prijímaní týchto delegovaných aktov v prípade potreby zmení alebo doplní informácie uvedené v odsekoch 1 tohto článku.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     87

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. V záujme zabezpečenia jednotných podmienok uplatňovania odseku 1 tohto článku sú Komisii zverené právomoci, aby v prípade potreby určila štandardizovaný formát a prezentáciu informácií ustanovených v odseku 1 tohto článku.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     88

Návrh smernice

Článok 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby veritelia a prípadne sprostredkovatelia úveru poskytli spotrebiteľovi primerané vysvetlenia týkajúce sa navrhovaných úverových zmlúv a akýchkoľvek doplnkových služieb, aby sa spotrebiteľ dostal do pozície, z ktorej môže posúdiť, či sú navrhované úverové zmluvy prispôsobené jeho potrebám a finančnej situácii. Dostatočné vysvetlenie zahŕňa poskytnutie individuálnych informácií o vlastnostiach ponúkaných úverov, ale bez formulácie akéhokoľvek odporúčania. Veritelia, a prípadne aj sprostredkovatelia úveru musia pomocou akýchkoľvek potrebných prostriedkov presne posúdiť úroveň vedomostí a skúseností spotrebiteľa s úvermi, aby veriteľ alebo sprostredkovateľ mohol určiť úroveň vysvetlenia pre spotrebiteľa a takéto vysvetlenie upraviť zodpovedajúcim spôsobom.

Členské štáty zabezpečia, aby veritelia a prípadne sprostredkovatelia úveru poskytli spotrebiteľovi primerané vysvetlenia, aby mohol posúdiť, či ponúkaná úverová zmluva spĺňa jeho potreby a zodpovedá jeho finančnej situácii, a to aj objasnením informácií, ktoré sa poskytujú pred uzavretím zmluvy, a informácií, ktoré vyplývajú z európskeho štandardizovaného informačného formulára, základných vlastností ponúkaných produktov a konkrétneho vplyvu, ktorý môžu mať na spotrebiteľa, vrátane dôsledkov meškania platieb.

Takéto primerané vysvetlenia musia obsahovať vysvetlenie informácií a podmienok zahrnutých v predzmluvných informáciách, ktoré sa majú poskytnúť v súlade s článkami 9 a 10 a vysvetlenie dôsledkov, ktoré uzatvorenie úverovej zmluvy môže mať pre spotrebiteľa, a to i v prípade nesplácania úveru spotrebiteľom.

Členské štáty môžu prispôsobiť spôsob a rozsah poskytovania tejto pomoci, ako aj to, kto ju poskytuje, konkrétnym okolnostiam, v ktorých sa úverová zmluva ponúka, osobe, ktorej sa ponúka, a druhu ponúkaného úveru.

Odôvodnenie

V súlade so smernicou o spotrebiteľských úveroch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     89

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Na účely výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov sa stanovia celkové náklady spotrebiteľa spojené s úverom bez akýchkoľvek poplatkov, ktoré má spotrebiteľ zaplatiť z dôvodu neplnenia niektorého zo svojich záväzkov ustanovených v úverovej zmluve.

2. Na účely výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov sa stanovia celkové náklady spotrebiteľa spojené s úverom s výnimkou poplatkov, ktoré má spotrebiteľ zaplatiť z dôvodu neplnenia niektorého zo svojich záväzkov ustanovených v úverovej zmluve.

V prípade povinného otvorenia účtu za účelom získania úveru sa náklady na vedenie tohto účtu, náklady na používanie platobných prostriedkov na platobné transakcie a čerpanie z tohto účtu a ostatné náklady na platobné transakcie zahrnú do celkových nákladov spotrebiteľa spojených s úverom, pokiaľ náklady na účet neboli zrozumiteľne a samostatne uvedené v úverovej zmluve alebo v akejkoľvek inej zmluve uzavretej so spotrebiteľom.

Náklady na vedenie účtu, na ktorom sa zaznamenávajú platobné transakcie a čerpanie, náklady na používanie platobných prostriedkov na platobné transakcie v súvislosti s týmto účtom a na čerpanie a ostatné náklady na platobné transakcie sa zahrnú do celkových nákladov spotrebiteľa spojených s úverom, s výnimkou prípadov, keď otvorenie účtu nie je povinné a náklady spojené s účtom sú zrozumiteľne a samostatne uvedené v úverovej zmluve alebo v akejkoľvek inej zmluve uzavretej so spotrebiteľom.

Odôvodnenie

Prispôsobenie článku 19 ods. 2 smernice o spotrebiteľskom úvere.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     90

Návrh smernice

Článok 12– odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. V prípade úverových zmlúv s doložkami, ktoré umožňujú zmeny úrokovej sadzby úveru, a v prípade poplatkov zahrnutých v ročnej percentuálnej miere nákladov, ktoré sa však nedajú stanoviť v čase výpočtu, sa pri výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov vychádza z predpokladu, že úroková sadzba úveru a ostatné poplatky sa vypočítajú na úrovni stanovenej v deň podpisu zmluvy.

4. V prípade úverových zmlúv s doložkami, ktoré umožňujú zmeny úrokovej sadzby úveru, a v prípade poplatkov zahrnutých v ročnej percentuálnej miere nákladov, ktoré sa však nedajú stanoviť v čase výpočtu, sa pri výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov vychádza z predpokladu, že úroková sadzba úveru a ostatné poplatky sa vypočítajú na úrovni stanovenej v deň podpisu zmluvy. Ak sa na počiatočné obdobie dohodne fixná úroková sadzba úveru, za základ úrokovej sadzby úveru sa považuje aspoň počiatočne stanovená fixná úroková sadzba úveru.

 

Ak spotrebiteľ uvedie alternatívnych poskytovateľov doplnkových služieb, veriteľ a sprostredkovateľ úveru prepočítajú ročnú percentuálnu mieru nákladov na základe nákladov na tieto doplnkové služby.

Odôvodnenie

Súčasná metóda výpočtu podľa smernice 2008/48/ES môže viesť u spotrebiteľov k veľkým nedorozumeniam. Smernicu 2008/48/ES bude možno potrebné upraviť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     91

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Právomoci delegované na Komisiu v súlade s článkom 26 a za podmienok uvedených v článkoch 27 a 28 ju oprávňujú zmeniť a doplniť vzorec a predpoklady použité na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov, ako je uvedené v prílohe I.

5. Právomoci delegované na Komisiu v súlade s článkom 26 ju oprávňujú zmeniť a doplniť vzorec na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov, ako je uvedené v prílohe I

Komisia pri prijímaní týchto delegovaných aktov v prípade potreby zmení a doplní vzorec alebo predpoklady ustanovené v prílohe I a to najmä v prípade, ak predpoklady uvedené v tomto článku a v prílohe I nestačia na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov jednotným spôsobom alebo ak prestanú zodpovedať obchodnej situácii na trhu.

Komisia pri prijímaní týchto delegovaných aktov v prípade potreby zmení a doplní vzorec ustanovený v prílohe I.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     92

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Zmluvné strany sa však môžu v úverovej zmluve dohodnúť, že informácia uvedená v odseku 1 sa má spotrebiteľovi poskytovať pravidelne v prípadoch, keď zmena úrokovej sadzby úveru priamo súvisí so zmenou referenčnej sadzby, nová referenčná sadzba sa vhodným spôsobom sprístupňuje verejnosti a informácia o novej referenčnej sadzbe je k dispozícii aj v priestoroch veriteľa.

2. Zmluvné strany sa však môžu v úverovej zmluve dohodnúť, že informácia uvedená v odseku 1 sa má spotrebiteľovi poskytovať pravidelne v prípadoch, keď zmena úrokovej sadzby úveru priamo súvisí so zmenou referenčnej sadzby, nová referenčná sadzba sa vhodným spôsobom sprístupňuje verejnosti a informácia o novej referenčnej sadzbe je k dispozícii aj v priestoroch veriteľa a oznámi sa osobne spotrebiteľovi spolu so sumou nových mesačných splátok. Veriteľ môže spotrebiteľa naďalej pravidelne informovať o zmenách úrokovej sadzby úveru, keď zmena úrokovej sadzby úveru priamo nesúvisí so zmenou referenčnej sadzby, ak takéto ustanovenia boli zavedené pred tým, než táto smernica nadobudla účinnosť.

Odôvodnenie

V niektorých členských štátoch môžu byť spotrebitelia informovaní o zmenách úrokových sadzieb úverov prostredníctvom reklám o zmenách takýchto sadzieb vo vnútroštátnych novinách. Ak takýto postup v členskom štáte existuje a je všeobecne akceptovaný, členský štát by mal mať právo zachovať si tento systém.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     93

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Keď sa zmeny úrokovej sadzby úverov určujú prostredníctvom aukcie na kapitálových trhoch, a preto je nemožné, aby veriteľ informoval spotrebiteľa o akejkoľvek zmene pred tým, než táto zmena nadobudne účinnosť, veriteľ v dostatočnom predstihu pred aukciou písomne informuje spotrebiteľa o nadchádzajúcom postupe a o očakávanej úrovni novej úrokovej sadzby úveru.

Odôvodnenie

Ak sa zmeny úrokovej sadzby úverov určujú prostredníctvom aukcie na kapitálových trhoch, veriteľ nebude poznať presnú sadzbu, až kým sa aukcia neuzavrie a kým sa dlhopisy nepredajú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     94

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby veriteľ pred uzavretím úverovej zmluvy vykonal dôkladné posúdenie úverovej bonity spotrebiteľa na základe kritérií, medzi ktoré patria: spotrebiteľov príjem, úspory, dlhy a iné finančné záväzky. Toto posúdenie sa vykoná na základe potrebných informácií, získaných veriteľom alebo prípadne sprostredkovateľom úveru od spotrebiteľa a z príslušných interných alebo externých zdrojov, a musí rešpektovať požiadavky nevyhnutnosti a proporcionality, ktoré sú ustanovené v článku 6 smernice 95/46/ES. Členské štáty zabezpečia, aby veritelia zaviedli vhodné postupy na posúdenie úverovej bonity spotrebiteľa. Tieto postupy sa v pravidelných intervaloch revidujú a aktualizované záznamy týchto postupov sa archivujú.

1. Členské štáty zabezpečia, aby veriteľ pred uzavretím úverovej zmluvy posúdil úverovú bonitu spotrebiteľa na základe dostatočných informácií, ktoré môže získať od spotrebiteľa a v prípade potreby nahliadnutím do príslušnej databázy. Členské štáty zabezpečia, aby veritelia zaviedli vhodné postupy na posúdenie úverovej bonity spotrebiteľa. Tieto postupy sa v pravidelných intervaloch revidujú a aktualizované záznamy týchto postupov sa archivujú.

Odôvodnenie

Neexistuje žiadny dôvod odkloniť sa od ustanovení smernice, najmä keď existujú iné nástroje v tejto oblasti, predovšetkým smernica o kapitálovej primeranosti (smernica 2006/49/ES) a smernica o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (smernica 2006/48/ES).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     95

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) v prípade, že posúdenie úverovej bonity spotrebiteľa vyústi do negatívneho výsledku pre jeho schopnosť splácať úver po dobu trvania úverovej zmluvy, veriteľ úver odmietol;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     96

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) keď je žiadosť o poskytnutie úveru zamietnutá, veriteľ informoval spotrebiteľa okamžite a bezplatne o dôvodoch zamietnutia;

b) keď je žiadosť o poskytnutie úveru zamietnutá, veriteľ o tom informoval spotrebiteľa okamžite a bezplatne;

Odôvodnenie

Informácie o dôvodoch zamietnutia môžu viesť k tomu, že spotrebitelia podľa nich upravia svoju žiadosť a poskytnú pritom falošné informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     97

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) ak je žiadosť o úver zamietnutá na základe údajov obsiahnutých v databáze, do ktorej sa nahliadalo, alebo ich nedostatku, veriteľ informoval spotrebiteľa okamžite a bezplatne o názve databázy, do ktorej sa nahliadalo, rovnako ako o mene jej správcu, prístupových právach spotrebiteľa a prípadne o práve na opravu údajov v databáze;

d) ak je žiadosť o úver zamietnutá na základe nahliadnutia do databázy, veriteľ okamžite a bezplatne informoval spotrebiteľa o výsledku tohto nahliadnutia a o údajoch v tejto databáze;

Odôvodnenie

V súlade so smernicou o spotrebiteľských úveroch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     98

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) bez toho, aby bolo dotknuté všeobecné právo na prístup uvedené v článku 12 smernice 95/46/ES, ak je žiadosť zamietnutá na základe automatizovaného rozhodnutia alebo rozhodnutia na základe metódy, ako je automatizované bodové hodnotenie kreditného rizika, veriteľ o tom informoval okamžite a bezplatne spotrebiteľa a vysvetlil mu logiku, ktorou sa riadia automatické rozhodnutia;

e) bez toho, aby bolo dotknuté všeobecné právo na prístup uvedené v článku 12 smernice 95/46/ES, ak je žiadosť zamietnutá na základe automatizovaného rozhodnutia alebo rozhodnutia na základe metódy, ako je automatizované bodové hodnotenie kreditného rizika, veriteľ o tom okamžite a bezplatne informoval spotrebiteľa;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     99

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) spotrebiteľ mal možnosť požiadať o ručné preskúmanie rozhodnutia.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pridaná hodnota tohto ustanovenia pre spotrebiteľov je nejasná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     100

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V prípade keď zúčastnené strany zvažujú zvýšenie celkovej výšky úveru poskytnutého spotrebiteľovi po uzatvorení úverovej zmluvy, členské štáty zabezpečia, aby boli aktualizované finančné informácie, ktoré má veriteľ o spotrebiteľovi k dispozícií, a úverová bonita spotrebiteľa znovu posúdená pred poskytnutím akéhokoľvek výrazného zvýšenia celkovej výšky úveru.

3. V prípade, keď spotrebiteľ požiada o zvýšenie úveru po uzatvorení úverovej zmluvy, členské štáty zabezpečia, aby pred poskytnutím akéhokoľvek výrazného zvýšenia úveru boli aktualizované finančné informácie, ktoré má veriteľ o spotrebiteľovi k dispozícii, a aby bola znovu posúdená úverová bonita spotrebiteľa.

Odôvodnenie

Celková výška úveru sa môže zvýšiť aj v dôsledku meniacich sa úrokových sadzieb úveru. Treba jasne uviesť, že finančné informácie by sa mali aktualizovať len vtedy, keď o zvýšenie úveru požiada spotrebiteľ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     101

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. V nadväznosti na posúdenie úverovej bonity spotrebiteľa, členské štáty zabezpečia, aby veritelia a sprostredkovatelia úveru získali potrebné informácie týkajúce sa osobnej a finančnej situácie spotrebiteľa, jeho preferencií a cieľov a zvážia dostatočne veľký počet úverových zmlúv z ich ponuky s cieľom identifikovať produkty, ktoré nie sú pre spotrebiteľa vhodné vzhľadom na jeho potreby, finančnú a osobnú situáciu. Takéto úvahy sú založené na informáciách, ktoré sú aktuálne v danej chvíli a danom čase a na základe primeraných predpokladov týkajúcich sa situácie spotrebiteľa po dobu trvania navrhovanej úverovej zmluvy.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento odsek treba vypustiť z dôvodu ochrany údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     102

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Na Komisiu sú v súlade s článkom 26 a za podmienok uvedených v článkoch 27 a 28 delegované právomoci ustanovovať, ako aj meniť a dopĺňať kritériá, ktoré je potrebné zvážiť pri vykonávaní posúdenia úverovej bonity, ako je ustanovené v odseku 1 tohto článku a pri zabezpečovaní, že úverové produkty nie sú vhodné pre spotrebiteľa, ako je ustanovené v odseku 4 tohto článku.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     103

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 1 a 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby spotrebitelia poskytli veriteľom a prípadne sprostredkovateľom úverov úplné a správne informácie o svojej finančnej a osobnej situácii v rámci procesu žiadosti o úver. Tieto informácie by mali byť prípadne podporené listinnými dôkazmi z nezávisle overiteľných zdrojov.

1. Členské štáty zabezpečia, aby veritelia a prípadne sprostredkovatelia úverov požiadali spotrebiteľov o všetky potrebné informácie o ich finančnej a osobnej situácii v rámci procesu žiadosti o úver.

2. Pokiaľ ide o informácie, ktoré sa majú poskytnúť spotrebiteľovi, aby veritelia mohli vykonať dôkladné posúdenie úverovej bonity spotrebiteľa a urobiť rozhodnutie, či mu poskytnúť úver alebo nie, musia členské štáty zabezpečiť, aby veritelia v predzmluvnej fáze jasne stanovili informácie, ktoré spotrebiteľ musí poskytnúť vrátane prípadných nezávisle overiteľných dôkazov. Členské štáty takisto zabezpečia, aby veritelia stanovili presné lehoty, v rámci ktorých sú spotrebitelia povinní tieto informácie poskytnúť.

Veriteľ alebo sprostredkovateľ úveru informuje včas spotrebiteľa o tom, aké informácie – vrátane prípadných nezávisle overiteľných dôkazov – do akého termínu musí spotrebiteľ poskytnúť, aby veriteľ mohol vykonať požadované posúdenie úverovej bonity spotrebiteľa a rozhodnúť, či mu poskytne úver.

Členské štáty zabezpečia, aby v prípadoch, keď sa spotrebiteľ rozhodne neposkytnúť informácie potrebné na posúdenie jeho úverovej bonity, veriteľ alebo sprostredkovateľ úveru varoval spotrebiteľa, že nie je schopný vykonať posúdenie úverovej bonity, a preto úver nemusí byť poskytnutý. Toto upozornenie sa môže poskytovať v štandardizovanej forme.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     104

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Na Komisiu sú v súlade s článkom 26 a za podmienok uvedených v článkoch 27 a 28 delegované právomoci definovať jednotné kritériá úverovej registrácie a podmienky spracovania dát, ktorými sa riadia databázy uvedené v odseku 1 tohto článku.

vypúšťa sa

Takéto delegované akty vymedzujú najmä maximálne hodnoty registrácie, ktoré sú použité v takýchto databázach, a poskytujú dohodnuté vymedzenia kľúčových pojmov, ktoré sa v takýchto databázach používajú.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     105

Návrh smernice

Článok 17– odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pre účely tejto smernice „poradenstvo“ znamená službu oddelenú od poskytovania úveru. Takáto služba môže byť uvedená na trh ako poradenstvo, len ak odmeňovanie jednotlivcov poskytujúcich túto službu je pre spotrebiteľov transparentné.

1. Na účely tejto smernice „poradenstvo“ znamená službu oddelenú od poskytovania úveru. Za poradenstvo sa môže vyžadovať osobitný poplatok len vtedy, ak je spotrebiteľ oboznámený s povinnosťou zaplatiť poplatok a s jeho výpočtom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     106

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby veriteľ alebo sprostredkovateľ úveru informoval spotrebiteľa, či v kontexte danej transakcie je alebo bude poskytnuté aj poradenstvo. To možno vykonať prostredníctvom dodatočných predzmluvných informácií. Keď sa spotrebiteľom poskytuje poradenstvo, členské štáty zabezpečia okrem požiadaviek ustanovených v článkoch 5 a 6, aby veritelia a sprostredkovatelia úveru:

2. Členské štáty zabezpečia, aby veriteľ alebo sprostredkovateľ úveru informoval spotrebiteľa, či v mu kontexte danej transakcie bude poskytnuté poradenstvo, a aby prípadne uviedol aj poplatok, ktorý má spotrebiteľ zaplatiť za poskytnutie tohto poradenstva. To možno vykonať prostredníctvom dodatočných predzmluvných informácií. Keď sa spotrebiteľom poskytuje poradenstvo, členské štáty zabezpečia okrem splnenia požiadaviek ustanovených v článkoch 5 a 6, aby veritelia a sprostredkovatelia úveru:

Odôvodnenie

Objasnenie znenia s cieľom objasniť rozdiel medzi prípadmi, keď sa neposkytne žiadne poradenstvo, a prípadmi, keď sa poradenstvo poskytne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     107

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) vzali do úvahy dostatočne veľký počet úverových zmlúv dostupných na trhu, aby tak mohli odporučiť najvhodnejšie úverové zmluvy pre potreby spotrebiteľa a jeho finančnú a osobnú situáciu:

a) upozornili spotrebiteľa na rôzne úverové zmluvy, o ktorých uvažujú, aby spotrebiteľ pochopil dôvody odporúčania úverových zmlúv, ktoré sú pre neho vhodné vzhľadom na jeho potreby a jeho finančnú a osobnú situáciu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     108

Návrh smernice

Článok 18– odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby mal spotrebiteľ zákonné alebo zmluvné právo splniť svoje povinnosti vyplývajúce z úverovej zmluvy pred uplynutím tejto zmluvy. V takých prípadoch má právo na zníženie celkových nákladov spojených s úverom, pričom takéto zníženie tvoria úroky a náklady v rámci zvyšnej doby trvania zmluvy.

1. Členské štáty zabezpečia, aby mal spotrebiteľ zákonné alebo zmluvné právo splniť úplne alebo čiastočne svoje povinnosti vyplývajúce z úverovej zmluvy pred uplynutím tejto zmluvy. V takých prípadoch má právo na zníženie celkových nákladov spojených s úverom, pričom takéto zníženie tvoria úroky a náklady v rámci zvyšnej doby trvania zmluvy.

Odôvodnenie

Prispôsobenie článku 16 ods. 1 smernice o spotrebiteľskom úvere. Je dôležité, aby mal spotrebiteľ právo na čiastočne predčasné splatenie úveru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     109

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty môžu ustanoviť, že výkon práva uvedeného v odseku 1 sa uskutočňuje za určitých podmienok. Tieto podmienky môžu zahŕňať časové obmedzenie výkonu práva, rozdielne zaobchádzanie v závislosti od typu úrokovej sadzby úveru, či už pevnej alebo pohyblivej, alebo obmedzenie vzhľadom na okolnosti, za ktorých sa môže právo uplatniť. Členské štáty môžu takisto ustanoviť, že veriteľ má nárok na spravodlivé a objektívne odôvodnené odškodnenie možných nákladov priamo spojených s predčasným splatením úveru. V každom prípade, ak predčasné splatenie úveru spadá do obdobia, v ktorom je úroková sadzba úveru fixná, výkon tohto práva môže byť podmienený existenciou osobitného záujmu na strane spotrebiteľa.

Členské štáty môžu ustanoviť, že veriteľ má nárok na spravodlivé odškodnenie možných nákladov priamo spojených s predčasným splatením úveru, ak je odôvodnené. Takéto odškodnenie by sa malo vypočítať transparentným spôsobom dohodnutým pred podpísaním zmluvy.

 

Spotrebiteľ musí byť jasne informovaný o práve podľa odseku 1, ako aj o výške odškodnenia a o spôsobe jeho výpočtu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     110

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Sprostredkovatelia úveru musia byť riadne autorizovaní vykonávať činnosti uvedené v článku 3 písm. e) príslušným orgánom v zmysle článku 4 v ich domovskom členskom štáte. Takáto autorizácia sa udeľuje na základe požiadaviek stanovených v domovskom členskom štáte sprostredkovateľa úveru a musí obsahovať splnenie odborných požiadaviek ustanovených v článku 20.

1. Sprostredkovatelia úveru musia byť riadne autorizovaní alebo registrovaní príslušným orgánom v zmysle článku 4 vo svojom domovskom členskom štáte, aby mohli vykonávať činnosti uvedené v článku 3 písm. e). Takáto autorizácia alebo registrácia sa udeľuje na základe požiadaviek stanovených v domovskom členskom štáte sprostredkovateľa úveru a jej predpokladom je splnenie požiadaviek ustanovených v článkoch 6 a 21. Skutočnosti ustanovené v ďalšom texte, ktoré sa týkajú autorizácie, sa vzťahujú aj na registráciu.

Odôvodnenie

Z hľadiska ochrany spotrebiteľa je nevyhnutné, aby sprostredkovatelia úverov spĺňali požiadavky stanovené v článkoch 6 a 21. To, či sa proces nazve autorizáciou alebo registráciou, by malo zostať na rozhodnutí členských štátov v závislosti od ich správnych tradícií. V tejto súvislosti je tiež potrebné poznamenať, že v súlade so smernicou 2002/92/ES sa registrácia vyžaduje aj v prípade sprostredkovateľov poistenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     111

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Na Komisiu sú delegované právomoci, aby prijala a v prípade potreby zmenila regulačné technické normy stanovujúce minimálnu peňažnú sumu na poistenie profesijnej zodpovednosti alebo porovnateľnú záruku uvedenú v odseku 1 písm. b).

vypúšťa sa

Regulačné technické normy uvedené v pododseku 1 sa prijmú v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia EÚ č. 1093/2010.

 

EBA pripraví návrh regulačných technických noriem ustanovujúcich minimálnu peňažnú sumu na poistenie profesijnej zodpovednosti alebo porovnateľnú záruku uvedenú v odseku 1 písm. b) a predloží ho Komisii [do 6 mesiacov odo dňa prijatia tohto návrhu]. EBA posúdi, prípadne vypracuje, návrh regulačných technických noriem na zmenu alebo doplnenie minimálnej peňažnej sumy na poistenie profesijnej zodpovednosti alebo porovnateľnej záruky uvedenej v odseku 1 písm. b) a predloží ho Komisii [4 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice] a potom každé dva roky.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     112

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Členské štáty sú oprávnené obmedziť akékoľvek platby, ktoré spotrebitelia vyplácajú veriteľom a sprostredkovateľom úveru pred uzavretím úverovej zmluvy.

Odôvodnenie

Toto ustanovenie je nevyhnutné na zabránenie pokusom o podvod.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     113

Návrh smernice

Článok 22 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. V prípade, že hostiteľský členský štát má jasné a preukázateľné dôvody usudzovať, že sprostredkovateľ úveru konajúci na jeho území v rámci voľného pohybu služieb alebo prostredníctvom pobočky, koná v rozpore s povinnosťami ustanovenými v tejto smernici, oznámi tieto zistenia príslušnému orgánu domovského členského štátu, ktorý prijme príslušné opatrenia. Ak napriek opatreniam, ktoré prijme príslušný orgán domovského členského štátu, sprostredkovateľ úveru naďalej pokračuje v konaní spôsobom, ktorým sa jasne poškodzujú záujmy spotrebiteľov hostiteľského členského štátu alebo riadne fungovanie trhov, uplatňujú sa tieto opatrenia:

4. V prípade, že hostiteľský členský štát má jasné a preukázateľné dôvody usudzovať, že sprostredkovateľ úveru konajúci na jeho území v rámci voľného pohybu služieb alebo prostredníctvom pobočky koná v rozpore s povinnosťami ustanovenými v tejto smernici, ktoré nedávajú právomoci príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu, oznámi tieto zistenia príslušnému orgánu domovského členského štátu, ktorý prijme vhodné opatrenia. Ak napriek opatreniam, ktoré prijme príslušný orgán domovského členského štátu, sprostredkovateľ úveru naďalej pokračuje v konaní spôsobom, ktorým sa jasne poškodzujú záujmy spotrebiteľov hostiteľského členského štátu alebo riadne fungovanie trhov, uplatňujú sa tieto opatrenia:

Odôvodnenie

Vzhľadom na dôsledky v súvislosti s ochranou spotrebiteľa sa zabezpečuje, aby boli príslušné orgány hostiteľského členského štátu schopné regulovať podnikanie na svojom výsostnom území.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     114

Návrh smernice

Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bez toho, aby boli dotknuté postupy na odňatie povolenia alebo právo členských štátov uložiť trestnoprávne sankcie, členské štáty zabezpečia v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi, aby sa mohli prijímať vhodné administratívne opatrenia, alebo aby sa mohli ukladať administratívne sankcie voči zodpovedným osobám, ak neboli dodržané ustanovenia prijaté pri vykonávaní tejto smernice. Členské štáty zabezpečujú, aby boli tieto opatrenia účinné, primerané a odradzujúce.

Členské štáty stanovia sankcie za porušenie vnútroštátnych ustanovení prijatých na základe tejto smernice a prijmú opatrenia potrebné na ich uplatňovanie. Tieto sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Členské štáty ustanovia sankcie pre konkrétne prípady, keď spotrebitelia vedome poskytujú neúplné alebo nepresné informácie s cieľom získať kladné posúdenie úverovej bonity a keď by úplné a presné informácie mali za následok negatívne posúdenie úverovej bonity, a následne by neboli schopní splniť podmienky zmluvy, a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich uplatňovania.

 

Odôvodnenie

Prispôsobenie článku 23 smernice o spotrebiteľských úveroch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     115

Návrh smernice

Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby príslušný orgán zverejňoval informácie o každom opatrení alebo sankcii, ktoré uložil za porušenie ustanovení prijatých pri vykonávaní tejto smernice, pokiaľ by takéto zverejnenie závažne neohrozilo finančné trhy alebo nespôsobilo neprimeranú škodu zúčastneným.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pozri článok 23 smernice o spotrebiteľských úveroch. Cieľom týchto opatrení alebo sankcií by nemalo byť niekoho pranierovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     116

Návrh smernice

Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa ustanovili vhodné a účinné postupy vybavovania sťažností a nápravy v rámci mimosúdneho urovnania sporov týkajúcich sa práv a povinností ustanovených podľa tejto smernice medzi veriteľmi a spotrebiteľmi a medzi sprostredkovateľmi úveru a spotrebiteľmi, s prípadným využitím existujúcich orgánov. Členské štáty ďalej zabezpečia, aby všetci veritelia a sprostredkovatelia úveru pridržiavali jedného alebo viacerých takýchto subjektov, ktoré vykonávajú takéto postupy vybavovania sťažností a nápravy.

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa zaviedli primerané a účinné postupy mimosúdneho urovnania sporov v oblasti spotrebiteľského práva, ktoré sa týkajú úverových zmlúv; pritom je možné využiť existujúce orgány.

Odôvodnenie

Prispôsobenie článku 24 smernice o spotrebiteľských úveroch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     117

Návrh smernice

Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty zaistia aktívnu spoluprácu týchto orgánov pri riešení cezhraničných sporov.

2. Členské štáty nabádajú tieto orgány, aby spolupracovali aj v záujme vyriešenia cezhraničných právnych sporov, ktoré sa týkajú úverových zmlúv.

Odôvodnenie

Prispôsobenie článku 24 smernice o spotrebiteľských úveroch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     118

Návrh smernice

Článok 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Právomoci prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 4, článku 8 ods. 4, článku 9 ods. 3, článku 10 ods. 3, článku 14 ods. 5 a v článku 16 ods. 2 sa Komisii udeľujú na dobu neurčitú od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

1. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2. Hneď ako Komisia prijme delegovaný akt, oznámi to súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 9 ods. 3 písm. d) a e) a článku 12 ods. 5 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od*…

3. Právomoc prijímať delegované akty udelená Komisii podlieha podmienkam ustanoveným v článkoch 27 a 28.

3. Delegovanie právomocí uvedené v článku 9 ods. 3 písm. d) a e) a článku 12 ods. 5 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek zrušiť. Rozhodnutím o zrušení sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

3a. Hneď ako Komisia prijme delegovaný akt, oznámi to súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

3b. Delegovaný akt prijatý podľa článku 9 ods. 3písm. d) a e) a článku 12 ods. 5 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o tom, že nemajú v úmysle vzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

 

_______________

 

* Dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     119

Návrh smernice

Článok 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 27

vypúšťa sa

Zrušenie delegovania

 

1. Delegovanie právomocí uvedené v článku 6 ods. 4, článku 8 ods. 4, článku 9 ods. 3, článku 10 ods. 3, článku 14 ods. 5 a v článku 16 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať.

 

2. Inštitúcia, ktorá začala vnútorné konanie s cieľom rozhodnúť, či zrušiť delegovanie právomocí, informuje druhého zákonodarcu a Komisiu najneskôr jeden mesiac pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované právomoci, ktoré by mohli byť predmetom zrušenia, a dôvody akéhokoľvek zrušenia.

 

3. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomocí uvedených v danom rozhodnutí. Rozhodnutie nadobúda účinnosť okamžite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom uvedený. Nemá vplyv na platnosť už platných delegovaných aktov. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

 

Odôvodnenie

Prispôsobenie už vykonaným vypusteniam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     120

Návrh smernice

Článok 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 28

vypúšťa sa

Námietky proti delegovaným aktom

 

1. Európsky parlament a Rada môžu vzniesť námietky proti delegovanému aktu do dvoch mesiacov od dátumu oznámenia. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o mesiac.

 

2. Ak do uplynutia lehoty uvedenej v odseku 1 Európsky parlament ani Rada nevzniesli námietku voči delegovanému aktu, tento akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom, ktorý je v ňom ustanovený. Delegovaný akt môže byť uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť pred uplynutím uvedenej lehoty, ak aj Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o svojom zámere nevzniesť námietky.

 

3. Ak Európsky parlament alebo Rada v lehote uvedenej v odseku 1 vznesú proti prijatému delegovanému aktu námietky, akt nenadobudne účinnosť. Inštitúcia, ktorá vznesie námietky proti delegovanému aktu, uvedie dôvody svojho konania.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     121

Návrh smernice

Článok 29 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Imperatívny charakter tejto smernice

Harmonizácia a záväzný charakter tejto smernice

Odôvodnenie

Pozri článok 22 smernice o spotrebiteľských úveroch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     122

Návrh smernice

Článok 29 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1. Ak táto smernica obsahuje harmonizované ustanovenia, členské štáty nesmú zachovať ani zaviesť vo svojom vnútroštátnom práve ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od ustanovení tejto smernice.

Odôvodnenie

Prispôsobenie smernici o spotrebiteľských úveroch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     123

Návrh smernice

Článok 29 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že spotrebitelia nestratili ochranu poskytovanú touto smernicou z dôvodu výberu práva tretej krajiny ako rozhodného práva pre úverovú zmluvu.

3. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby spotrebitelia nestratili ochranu, ktorú im poskytuje táto smernica, v dôsledku výberu práva tretej krajiny ako rozhodného práva pre úverovú zmluvu, ak úverová zmluva úzko súvisí s územím jedného alebo viacerých členských štátov.

Odôvodnenie

Prispôsobenie článku 22 ods. 4 smernice o spotrebiteľskom úvere.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     124

Návrh smernice

Článok 30a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Artikel 30a

 

Prechodné opatrenia

 

Táto smernica sa nevzťahuje na úverové zmluvy, ktoré už sú platné v deň nadobudnutia účinnosti vnútroštátnych vykonávacích opatrení.

Odôvodnenie

Prispôsobenie článku 30 smernice o spotrebiteľských úveroch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     125

Návrh smernice

Článok 31 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) posúdenie spokojnosti zákazníkov s európskym štandardizovaným informačným formulárom;

a) posúdenie dodržiavania európskeho štandardizovaného informačného formulára a jeho používania zákazníkmi, ako aj jeho zrozumiteľnosti pre zákazníkov a spokojnosti zákazníkov s európskym štandardizovaným informačným formulárom;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     126

Návrh smernice

Príloha I – odsek II – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

j) v prípade úverových zmlúv, pri ktorých sa dohodla fixná úroková sadzba úveru na počiatočné obdobie, na konci ktorého sa určí nová úroková sadzba úveru, ktorá sa bude následne pravidelne upravovať v súlade s dohodnutým ukazovateľom, vychádza výpočet ročnej percentuálnej miery z predpokladu, že na konci obdobia s fixnou úrokovou sadzbou úveru je úroková sadzba úveru rovnaká ako v čase výpočtu ročnej percentuálnej miery na základe hodnoty dohodnutého ukazovateľa v tom čase.

j) v prípade úverových zmlúv, pri ktorých sa dohodla fixná úroková sadzba úveru na počiatočné obdobie, na konci ktorého sa určí nová úroková sadzba úveru, ktorá sa bude následne pravidelne upravovať v súlade s dohodnutým ukazovateľom, vychádza výpočet ročnej percentuálnej miery z predpokladu, že na konci obdobia s fixnou úrokovou sadzbou úveru je úroková sadzba úveru rovnaká ako v čase výpočtu ročnej percentuálnej miery na základe hodnoty dohodnutého ukazovateľa v tom čase, nie však nižšia ako výška fixnej úrokovej sadzby úveru. V prípade úverových zmlúv s fixnou úrokovou sadzbou úveru na počiatočné obdobie v trvaní minimálne piatich rokov, najmä vtedy, keď sa po ukončení tohto obdobia plánuje nová fixná úroková sadzba a variabilná úroková sadzba je prípustná len vtedy, keď ešte nebola dohodnutá nová fixná úroková sadzba, sa zohľadní len počiatočná fixná úroková sadzba úveru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     127

Návrh smernice

Príloha II – časť A – Európsky štandardizovaný informačný formulár – úvodná časť – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tento dokument bol vytvorený dňa [dátum] v odpovedi na Vašu žiadosť o informácie. Tento dokument pre nás nepredstavuje povinnosť poskytnúť Vám úver.

Tento dokument bol vytvorený dňa [dátum] v odpovedi na Vašu žiadosť o informácie. Tento dokument pre nás nepredstavuje právne záväznú ponuku ani povinnosť poskytnúť Vám úver.

Odôvodnenie

Je potrebné objasniť, že európsky štandardizovaný informačný formulár nie je právne záväzná ponuka pre spotrebiteľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     128

Návrh smernice

Príloha II – časť A – Európsky štandardizovaný informačný formulár – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Veriteľ

1. Veriteľ a (prípadne) sprostredkovateľ úveru

Odôvodnenie

Keďže povinnosť podľa článku 9 ods. 2 predložiť európsky štandardizovaný informačný formulár sa vzťahuje aj na sprostredkovateľa úveru, mal by sa uviesť aj sprostredkovateľ úveru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     129

Návrh smernice

Príloha II – časť A – Európsky štandardizovaný informačný formulár – bod 1 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Orgán dohľadu: [Názov a webová adresa orgánu dohľadu]

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento odkaz nemá žiadnu pridanú informačnú hodnotu a mohol by viesť k nedorozumeniam, pretože veriteľ už poskytuje informácie o vnútornom systéme sťažností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     130

Návrh smernice

Príloha II – časť A – Európsky štandardizovaný informačný formulár – bod 1 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Kontaktná osoba: [Úplné kontaktné údaje kontaktnej osoby]

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Zaradenie informácií o kontaktnej osobe je nadbytočné, pretože meno kontaktnej osoby sa môže počas splácania úveru zmeniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     131

Návrh smernice

Príloha II – časť A – Európsky štandardizovaný informačný formulár – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Úroková sadzba

3. Úroková sadzba

Ročná percentuálna miera nákladov sú celkové náklady na úver vyjadrené ako ročný percentuálny podiel. Ročná percentuálna miera nákladov sa poskytuje na porovnanie rôznych ponúk. Ročná percentuálna miera nákladov pre váš úver je [ročná percentuálna miera nákladov] Zahŕňa:

Ročná percentuálna miera nákladov sú celkové náklady na úver vyjadrené ako ročný percentuálny podiel. Ročná percentuálna miera nákladov sa poskytuje na porovnanie rôznych ponúk. Ročná percentuálna miera nákladov pre Váš úver je [ročná percentuálna miera nákladov] Zahŕňa:

Úrokovú sadzbu [hodnota v percentách]

Úrokovú sadzbu úveru [hodnota v percentách]

[Ďalšie komponenty ročnej percentuálnej miery nákladov]

[Ďalšie komponenty ročnej percentuálnej miery nákladov]

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     132

Návrh smernice

Príloha II – časť A – Európsky štandardizovaný informačný formulár – bod 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Výška každej splátky:

5. Výška každej splátky pri úvere so splácaním:

Odôvodnenie

Na rozdiel od bodu 9 pôvodného európskeho štandardizovaného informačného formulára týkajúceho sa sumy každej splátky neberie tento bod do úvahy hypotéky, pri ktorých sa budú platiť len úroky. Európsky štandardizovaný informačný formulár by mal riešiť nielen hypotéky so splácaním, ale aj hypotéky, pri ktorých sa budú platiť len úroky a ktoré sú dostupné v určitých členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     133

Návrh smernice

Príloha II – časť A – Európsky štandardizovaný informačný formulár – bod 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Príklad tabuľky splátok

vypúšťa sa

V tejto tabuľke sú zobrazené sumy, ktoré sa majú zaplatiť každý [Frekvencia].

 

Splátky (stĺpec [príslušné č.]) sú súčtom zaplatených úrokov (stĺpec [príslušné č.]), splateného kapitálu (stĺpec [príslušné č.]) a prípadne ďalších nákladov (stĺpec [príslušné č.]) Prípadne, náklady v ostatných stĺpcoch nákladov sa týkajú [Zoznam nákladov]. Zvyšný kapitál (Stĺpec [Relevantné č.]) je výška úveru, ktorá zostáva neuhradená po každej splátke.

 

[Výška a mena poskytnutého úveru]

 

[Trvanie úveru]

 

[Úroková sadzba]

 

[Tabuľka]

 

(Prípadne) [Upozornenie na variabilitu splátok]

 

Odôvodnenie

Vzhľadom na veľký objem informácií obsiahnutých v príklade tabuľky splátok sa navrhuje presunúť ju na koniec európskeho štandardizovaného informačného formulára.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     134

Návrh smernice

Príloha II – časť A – Európsky štandardizovaný informačný formulár – bod 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(Prípadne) Nemáte možnosť splatiť tento úver predčasne.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     135

Návrh smernice

Príloha II – časť A – Európsky štandardizovaný informačný formulár – bod 14 – druhá pomlčka

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(Prípadne) Úroková sadzba tohto úveru nie je fixná po celú dobu trvania úveru.

(Prípadne) Úroková sadzba tohto úveru nie je fixná po celú dobu trvania úveru. Po skončení obdobia s fixnou úrokovou sadzbou sa sadzba môže podstatne zvýšiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     136

Návrh smernice

Príloha II – časť A – Európsky štandardizovaný informačný formulár – bod 14 – piata pomlčka

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Budete tiež musieť uhradiť ďalšie dane a náklady (prípadne), napríklad notárske poplatky.

Budete tiež musieť uhradiť ďalšie náklady a poplatky spojené so zabezpečením úveru (prípadne), napríklad registračné a notárske poplatky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     137

Návrh smernice

Príloha II – časť A – Európsky štandardizovaný informačný formulár – bod 14 – ôsma pomlčka (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Ak sa splátky nepoužijú na okamžitú amortizáciu celkovej výšky úveru, ale na vytvorenie kapitálu, treba upozorniť na to, že takáto zmluva o úvere alebo doplnková zmluva nezaručuje splatenie celkovej výšky úveru čerpaného na základe úverovej zmluvy, ak sa takáto záruka neposkytne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     138

Návrh smernice

Príloha II – časť A – Európsky štandardizovaný informačný formulár – bod 14a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

14a. Príklad tabuľky splátok

 

V tejto tabuľke sú zobrazené sumy, ktoré sa majú zaplatiť každý [Frekvencia].

 

Splátky (stĺpec [príslušné č.]) sú súčtom zaplatených úrokov (stĺpec [príslušné č.]), splateného kapitálu (stĺpec [príslušné č.]) a prípadne ďalších nákladov (stĺpec [príslušné č.]). Prípadne, náklady uvedené v stĺpci „Ďalšie náklady“ sa týkajú [Zoznam nákladov]. Zvyšný kapitál (Stĺpec [Relevantné č.]) je výška úveru, ktorá zostáva neuhradená po každej splátke.

 

[Výška a mena poskytnutého úveru]

 

[Trvanie úveru]

 

[Úroková sadzba]

 

[Tabuľka]

 

[Upozornenie na variabilitu splátok]

Odôvodnenie

Vzhľadom na veľký objem informácií obsiahnutých v príklade tabuľky splátok sa navrhuje presunúť ju na koniec európskeho štandardizovaného informačného formulára.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     139

Návrh smernice

Príloha II – časť B – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri vypĺňaní európskeho štandardizovaného informačného formulára sa musia dodržiavať tieto pokyny:

Pri vypĺňaní európskeho štandardizovaného informačného formulára sa musia dodržiavať tieto pokyny a všetky informácie sa musia poskytovať jednoznačne a jasne tak, aby boli zrozumiteľné priemernému spotrebiteľovi:

Odôvodnenie

Európsky štandardizovaný informačný formulár by mal byť pochopiteľný pre priemerného spotrebiteľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     140

Návrh smernice

Príloha II – časť B – oddiel 3 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1) Okrem úrokovej sadzby musia byť všetky ostatné náklady obsiahnuté v ročnej percentuálnej miere nákladov uvedené (názov a ekvivalent v percentách). Tam, kde nie je možné alebo nedáva zmysel poskytnúť percentuálnu sadzbu pre každý z týchto nákladov, musí veriteľ poskytnúť celkovú percentuálnu sadzbu.

1) Okrem úrokovej sadzby úveru musia byť uvedené všetky ostatné náklady obsiahnuté v ročnej percentuálnej miere nákladov (označenie a percentuálny podiel). Tam, kde nie je možné alebo nedáva zmysel poskytnúť percentuálnu sadzbu pre každý z týchto nákladov, musí veriteľ poskytnúť celkovú percentuálnu sadzbu. Ak sa na počiatočné obdobie dohodla fixná úroková sadzba úveru a po jeho skončení sa úroková sadzba úveru upravuje na základe dohodnutého ukazovateľa, treba jasne upozorniť na to, že úroková sadzba úveru a ročná percentuálna miera nákladov môže značne presiahnuť fixnú úrokovú sadzbu úveru a pôvodnú ročnú percentuálnu mieru nákladov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     141

Návrh smernice

Príloha II – časť B – oddiel 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2) Veriteľ uvedie aj zoznam všetkých nákladov podľa kategórie, s uvedením ich výšky, komu majú byť zaplatené a dokedy. Ak nie je výška známa, musí veriteľ poskytnúť možný rozsah, alebo údaj o tom, ako sa táto suma vypočíta.

2) Veriteľ uvedie aj zoznam s rozpisom všetkých nákladov s uvedením ich výšky, ako aj ich príjemcu a termínu ich splatenia. Ak nie je výška nákladov známa, musí veriteľ poskytnúť možný rozsah alebo vysvetlenie, ako sa táto suma vypočíta.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     142

Návrh smernice

Príloha II – časť B – oddiel 7 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a) Veriteľ informuje spotrebiteľa o tom, že si môže slobodne vybrať doplnkové služby od jedného z poskytovateľov podľa svojho výberu.

Odôvodnenie

Spotrebiteľ by mal byť riadne informovaný o tom, že si môže slobodne vybrať poskytovateľa doplnkových služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     143

Návrh smernice

Príloha II – časť B – oddiel 8 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2) Keď sa na predčasné splatenie vzťahuje poplatok za predčasné splatenie úveru, musí veriteľ na tento jav dlžníka upozorniť a uviesť jeho výšku. V prípadoch, keď výška poplatku za predčasné splatenie úveru závisí od rôznych faktorov, ako je splatená suma alebo aktuálne úrokové sadzby v čase predčasného splatenia, musí veriteľ uviesť, ako sa poplatok za predčasné splatenie úveru vypočíta. Veriteľ potom poskytne aspoň dva názorné príklady, aby dlžníkovi znázornil výšku poplatku za predčasné splatenie úveru podľa rôznych možných scenárov.

2) Ak sa pri predčasnom splatení vyžaduje zaplatenie kompenzácie, musí veriteľ na tento jav dlžníka upozorniť a uviesť výšku kompenzácie. V prípadoch, keď výška kompenzácie závisí od rôznych faktorov, ako je splatená suma alebo aktuálne úrokové sadzby v čase predčasného splatenia, musí veriteľ uviesť, ako sa kompenzácia vypočíta. Veriteľ potom poskytne aspoň dva názorné príklady, aby dlžníkovi vysvetlil výšku kompenzácie pri rôznych možných scenároch.

Odôvodnenie

Úprava v súlade s predchádzajúcimi pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     144

Návrh smernice

Príloha Ila (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Príloha IIa

 

Minimálne požiadavky na kompetenciu

 

1. Minimálne kvalifikačné požiadavky na zamestnancov veriteľov a sprostredkovateľov úverov by mali zahŕňať:

 

a) primerané znalosti o hypotekárnych produktoch a doplnkových službách, ktoré sa zvyčajne ponúkajú spolu s hypotekárnymi produktmi;

 

b) primerané znalosti o právnych predpisoch členských štátov, v ktorých sa produkty predávajú;

 

c) primerané znalosti o procese nakupovania nehnuteľného majetku v členskom štáte, v ktorom sa produkt predáva, a chápanie tohto procesu;

 

d) primerané znalosti o oceňovaní zábezpeky;

 

e) primerané znalosti o organizácii a fungovaní katastrov nehnuteľností v členskom štáte, v ktorom sa nachádza zábezpeka;

 

f) primeranú úroveň finančnej a hospodárskej spôsobilosti;

 

g) primerané znalosti etiky;

 

h) schopnosť posúdiť úverovú bonitu spotrebiteľa.

 

2. Primeraná úroveň vedomostí a spôsobilosti sa určuje na základe:

 

a) uznávaných kvalifikácií, napr. diplomov, akademických titulov, odborných školení, testov spôsobilosti; alebo

 

b) odbornej praxe, ktorú je možné stanoviť na základe minimálneho počtu rokov odpracovaných v oblastiach týkajúcich sa poskytovania, distribúcie alebo sprostredkovania úverových produktov.

 

3. Členské štáty môžu rozlišovať medzi úrovňou odborných požiadaviek na zamestnancov veriteľov, zamestnancov sprostredkovateľov úverov a na ich vedenie.

POSTUP

Názov

Úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností

Referenčné čísla

COM(2011)0142 – C7-0085/2011 – 2011/0062(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

10.5.2011

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

10.5.2011

 

 

 

Pridružený výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

29.9.2011

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

24.5.2011

12.7.2011

5.10.2011

22.11.2011

Dátum prijatia

25.1.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

3

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mario Borghezio, Frank Engel, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, María Irigoyen Pérez, Emma McClarkin, Kyriacos Triantaphyllides

STANOVISKO Výboru pre právne veci (18.10.2011)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o úverových zmluvách týkajúcich sa obytných nehnuteľností
(KOM(2011)0142 – C7‑0085/2011 – 2011/0062(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Alexandra Thein

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko vyjadruje značné pochybnosti o tom, či možno návrh smernice zaradiť medzi účinné nástroje na boj proti finančnej kríze, ako tvrdí Komisia. Takisto sa zdá otázne, či možno dosiahnuť vytvorenie vnútorného trhu s úvermi na obytné nehnuteľnosti. Pozornosť by sa mala najskôr venovať vytvoreniu vnútorného trhu s úvermi na nehnuteľnosti na komerčné účely. V prípade úverov na obytné nehnuteľnosti sú trhy výrazne ovplyvnené miestnymi pomermi a existuje potreba poradenstva na mieste. Platí to najmä pre nadobúdateľov, napríklad rodinu, ktorí kupujú svoje prvé vlastné bývanie, a teda zvlášť potrebujú právnu ochranu. Cezhraničný dopyt je preto veľmi nízky. Existujú predovšetkým jazykové bariéry; ťažkosti vyplývajú aj z výrazných rozdielov medzi právnymi poriadkami členských štátov, najmä pokiaľ ide o vecné právo, ale aj právo pre prípady insolvencie a daňové právo.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko má preto pochybnosti o tom, či existuje potreba takejto podrobnej regulácie a či možno stanovený cieľ, ktorým je boj proti finančnej kríze, skutočne dosiahnuť prostredníctvom navrhovaných opatrení.

Navyše návrh Komisie je podľa všetkého potrebné vo výraznej miere prepracovať.

Hlavné body kritiky sú tieto:

- vymedzenie vo vzťahu k smernici o spotrebiteľskom úvere, resp. súbežnosť s ňou: viaceré členské štáty do značnej miery transponovali smernicu o spotrebiteľskom úvere a už prijali predpisy, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Už z tohto dôvodu by sa mali ustanovenia odchyľovať od smernice o spotrebiteľskom úvere tam, kde je to bezpodmienečne potrebné vzhľadom na predmet. V opačnom prípade vzniknú dva systémy, ktoré bude treba od seba jasne oddeliť. To si vyžiada značné neopodstatnené byrokratické náklady. Takisto by spotrebiteľ nemal byť zahrnutý dodatočnými informáciami, pokiaľ to nie je potrebné na základe predmetu ustanovení.

Európsky zákonodarca by nemal zbytočne zasahovať do existujúcich vnútroštátnych štruktúr orgánov. Nie je jasné, prečo by napríklad dohľad nad sprostredkovateľmi úverov mali vykonávať orgány, ktoré patria k príslušným orgánom uvedeným v nariadení, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre bankovníctvo.

Delegované akty: rozsah delegovania legislatívnych právomocí v návrhu Komisie presahuje rámec stanovený v článku 290 ZFEÚ, a preto podľa smernice o spotrebiteľskom úvere by sa mal obmedziť na oblasť ročnej percentuálnej miery nákladov.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice

Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Smernica Európskeho parlamentu a Rady o úverových zmluvách týkajúcich sa obytných nehnuteľností

Smernica Európskeho parlamentu a Rady o úverových zmluvách týkajúcich sa obytných nehnuteľností pre spotrebiteľov

Odôvodnenie

V súlade s názvom smernice o spotrebiteľskom úvere treba jasne uviesť, že smernica sa vzťahuje na spotrebiteľské zmluvy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) V súlade so zmluvou vnútorný trh zahŕňa priestor bez vnútorných hraníc, v ktorom je zaručený voľný pohyb tovaru a služieb a sloboda usadiť sa. Vývoj transparentnejšieho a efektívnejšieho trhu úverov v tejto oblasti je nevyhnutný pre podporu rozvoja cezhraničnej aktivity a vytvorenie vnútorného trhu s úverovými zmluvami týkajúcimi sa obytných nehnuteľností. Existujú značné rozdiely v právnych predpisoch jednotlivých členských štátov, pokiaľ ide o podnikanie v oblasti poskytovania úverových zmlúv týkajúcich sa obytných nehnuteľností a v oblasti regulácie a dohľadu nad sprostredkovateľmi úveru a neúverovými inštitúciami poskytujúcimi úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností. Tieto rozdiely vytvárajú prekážky, ktoré obmedzujú úroveň cezhraničnej činnosti na strane ponuky aj dopytu, čím sa znižuje konkurencia a výber na trhu, zvyšujú sa náklady na úvery pre poskytovateľov a dokonca sa im bráni v podnikaní.

(2) V súlade so zmluvou vnútorný trh zahŕňa priestor bez vnútorných hraníc, v ktorom je zaručený voľný pohyb tovaru a služieb a sloboda usadiť sa. Vývoj transparentnejšieho a efektívnejšieho trhu úverov v tejto oblasti je nevyhnutný pre podporu rozvoja cezhraničnej aktivity. Existujú značné rozdiely v právnych predpisoch jednotlivých členských štátov, pokiaľ ide o podnikanie v oblasti poskytovania úverových zmlúv týkajúcich sa obytných nehnuteľností a v oblasti regulácie a dohľadu nad sprostredkovateľmi úveru a neúverovými inštitúciami poskytujúcimi úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností. Tieto rozdiely vytvárajú prekážky, ktoré obmedzujú úroveň cezhraničnej činnosti na strane ponuky aj dopytu, čím sa znižuje konkurencia a výber na trhu.

Odôvodnenie

Trh s úvermi na obytné nehnuteľnosti výrazne ovplyvňujú miestne pomery. Osoby, ktoré sú nadobúdateľmi po prvý raz, potrebujú poradenstvo obzvlášť a budú ho hľadať najmä v miestnom prostredí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Finančná kríza ukázala, že nezodpovedné správanie účastníkov trhu môže podkopať základy finančného systému, čo vedie k nedostatku dôvery medzi všetkými stranami, najmä spotrebiteľmi, a potenciálne môže mať závažné sociálne a ekonomické dôsledky. Mnohí spotrebitelia stratili dôveru vo finančný sektor a pre dlžníkov boli pôžičky stále viac neúnosné, vzrástol počet prípadov nesplácania úverov a zhabania majetku. So zreteľom na problémy, ktoré sa prejavili v čase finančnej krízy, a v rámci úsilia o zabezpečenie efektívneho a konkurencieschopného vnútorného trhu Komisia navrhla opatrenia týkajúce sa úverových zmlúv týkajúcich sa obytných nehnuteľností vrátane spoľahlivého rámca pre sprostredkovanie úverov, a to v rámci zabezpečenia zodpovedných a spoľahlivých budúcich trhov a obnovenia dôvery spotrebiteľov.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vyrovnávanie sa s finančnou krízou a predchádzanie budúcim krízam je skutočne prvoradým cieľom. Súvislosť s predloženým návrhom smernice však už z časového hľadiska (zelená kniha 2005, vznik finančnej krízy koncom roka 2008) nie je zjavná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Identifikovalo sa mnoho problémov na hypotekárnych trhoch EÚ spojených s nezodpovedným poskytovaním a prijímaním úverov v predzmluvnom štádiu a potenciálny rozsah pre nezodpovedné správanie sprostredkovateľov úveru a neúverových inštitúcií. Niektoré problémy sa týkali pôžičiek denominovaných v cudzej mene, ktoré si spotrebitelia vzali v danej mene, aby využili ponúkanú zvýhodnenú úrokovú sadzbu, ale bez adekvátneho pochopenia kurzového rizika, ktoré s tým súvisí. Tieto problémy sú spôsobené trhovými a regulačnými zlyhaniami a takisto inými faktormi, ako je všeobecné hospodárske prostredie a nízka úroveň finančnej gramotnosti. Medzi iné problémy patria aj neefektívne, nekonzistentné alebo neexistujúce systémy registrácie a autorizácie sprostredkovateľov úveru a neúverové inštitúcie poskytujúce hypotekárne úvery na obytné nehnuteľnosti a dohľad nad nimi. Zistené problémy so sebou nesú potenciálne závažné makroekonomické efekty prelievania, môžu viesť k poškodzovaniu spotrebiteľov, pôsobiť ako ekonomické alebo právne prekážky cezhraničnej činnosti a vytvárať nerovné podmienky medzi jednotlivými subjektmi.

(4) Komisia identifikovala mnoho problémov na hypotekárnych trhoch EÚ spojených s nezodpovedným poskytovaním a prijímaním úverov v predzmluvnom štádiu a potenciálny rozsah pre nezodpovedné správanie sprostredkovateľov úveru a neúverových inštitúcií. Niektoré problémy sa týkali pôžičiek denominovaných v cudzej mene, ktoré si spotrebitelia vzali v danej mene, aby využili ponúkanú zvýhodnenú úrokovú sadzbu, ale bez adekvátneho pochopenia kurzového rizika, ktoré s tým súvisí. Tieto problémy sú spôsobené trhovými a regulačnými zlyhaniami a takisto inými faktormi, ako je všeobecné hospodárske prostredie a nízka úroveň finančnej gramotnosti. Ako ďalšie problémy Komisia identifikovala neefektívne, nekonzistentné alebo neexistujúce systémy registrácie, autorizácie a dohľadu pre sprostredkovateľov úveru a neúverové inštitúcie poskytujúce hypotekárne úvery na obytné nehnuteľnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Ak sa má uľahčiť vytvorenie riadne fungujúceho vnútorného trhu s vysokou úrovňou ochrany spotrebiteľov v oblasti úverových zmlúv týkajúcich sa obytných nehnuteľností, je potrebné, aby sa v niekoľkých oblastiach ustanovil harmonizovaný rámec Únie. Ďalej je potrebné zaviesť harmonizované normy s cieľom zabezpečiť, aby spotrebitelia, ktorí sa uchádzajú o úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností, boli schopní takto konať s vedomím, že inštitúcie, s ktorými prichádzajú do styku, k nim pristupujú profesionálnym a zodpovedným spôsobom.

(5) Ak sa majú preveriť možnosti vytvorenia riadne fungujúceho vnútorného trhu s vysokou úrovňou ochrany spotrebiteľov v oblasti úverových zmlúv týkajúcich sa obytných nehnuteľností, v niektorých oblastiach by sa ako užitočný mohol ukázať harmonizovaný rámec Únie. Zároveň by sa mohli stanoviť harmonizované normy s cieľom zabezpečiť, aby spotrebitelia, ktorí sa uchádzajú o úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností, boli schopní takto konať s vedomím, že inštitúcie, s ktorými prichádzajú do styku, k nim pristupujú profesionálnym a zodpovedným spôsobom. Pritom nemožno opomenúť miestnymi pomermi výrazne ovplyvnený charakter trhu s úverovými zmluvami týkajúcimi sa obytných nehnuteľností; spotrebitelia majú práve v tejto oblasti vysokú potrebu miestneho poradenstva.

Odôvodnenie

Dôležité je poukázať na to, že trh s úvermi na obytné nehnuteľnosti je výrazne ovplyvnený miestnymi pomermi Osoby, ktoré sú nadobúdateľmi po prvý raz, potrebujú poradenstvo obzvlášť a budú ho hľadať najmä v miestnom prostredí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Cieľom tejto smernice je zabezpečiť, aby sa na všetky úvery poskytované spotrebiteľom vzťahovala vysoká úroveň ochrany. Mala by sa preto vzťahovať na úvery zabezpečené nehnuteľnosťou, alebo úvery, ktoré sa použijú na nákup nehnuteľnosti v niektorých členských štátoch a na úvery na rekonštrukciu obytných nehnuteľností, na ktoré sa nevzťahuje smernica 2008/48/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS, ktorá stanovuje pravidlá týkajúce sa zmlúv o spotrebiteľskom úvere na úrovni Únie. Okrem toho by sa táto smernica nemala použiť pre určité druhy úverových zmlúv, kde úver poskytuje zamestnávateľ svojim zamestnancom za určitých okolností, ako je stanovené v smernici 2008/48/ES.

(9) Cieľom tejto smernice je zabezpečiť, aby sa na všetky úvery poskytované spotrebiteľom vzťahovala vysoká úroveň ochrany. Mala by sa preto vzťahovať na úvery zabezpečené nehnuteľnosťou, alebo úvery, ktoré sa použijú na nákup nehnuteľnosti v niektorých členských štátoch a na úvery na rekonštrukciu obytných nehnuteľností, na ktoré sa nevzťahuje smernica 2008/48/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS, ktorá stanovuje pravidlá týkajúce sa zmlúv o spotrebiteľskom úvere na úrovni Únie. Okrem toho by sa táto smernica nemala použiť pre určité druhy úverových zmlúv, kde úver poskytuje zamestnávateľ svojim zamestnancom za určitých okolností, ako je stanovené v smernici 2008/48/ES. Podobne ako smernica 2008/48/ES by sa ani táto smernica nemala uplatňovať na takzvané podporné úvery.

Odôvodnenie

Podporné úvery sa udeľujú v rámci vnútroštátnych verejno-právnych podporných programov, a preto podliehajú osobitným podmienkam a vnútroštátnemu dohľadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice

Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(11a) „Spotrebiteľ“ v zmysle smernice 2008/48/ES by na účely tejto smernice mala byť fyzická osoba, ktorá v prípade transakcií, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, koná s cieľom, ktorý nesúvisí s jej obchodnou, podnikateľskou ani profesijnou činnosťou. V tejto súvislosti by činnosti, ktoré zodpovedajú prenájmu obytných nehnuteľností na obchodné účely, napríklad v prípadoch, keď je prenájom prostriedkom na zabezpečenie živobytia, nemali spadať pod ochranu poskytovanú prostredníctvom tejto smernice.

Odôvodnenie

Treba jasne uviesť, že osoby, ktoré vo veľkom rozsahu nadobúdajú obytné nehnuteľnosti na prenájom a vezmú si na tento účel úver, nemôžu využívať rovnakú právnu ochranu ako spotrebitelia, a preto by nemali patriť do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice

Odôvodnenie 11b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(11b) V záujme rozsiahlej a vysokej ochrany spotrebiteľa by veritelia alebo sprostredkovatelia úverov mali pri udeľovaní alebo sprostredkúvaní úverov alebo prípadne ďalších doplnkových služieb pre spotrebiteľov alebo pri poradenstve týkajúcom sa úverov konať čestne, poctivo a profesionálne v najlepšom záujme spotrebiteľa.

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie nadväzuje na článok 5 ods. 1 návrhu Komisie. Úprava v normatívnych ustanoveniach spôsobuje značné ťažkosti s transpozíciou. V záujme rozsiahlej ochrany spotrebiteľa by sa však obsah mal zapracovať do odôvodnení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(40) S cieľom zohľadniť vývoj na trhoch s úvermi týkajúcimi sa obytných nehnuteľností, vrátane ponuky produktov by mala byť Komisia splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, aby mohla zmeniť obsah štandardných informácií, ktoré budú zaradené v reklame, obsah a formát európskeho štandardizovaného informačného formulára, obsah informácií uverejňovaných sprostredkovateľmi úveru, vzorec a predpoklady použité na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov a kritériá, ktoré treba zohľadniť pri posudzovaní úverovej bonity spotrebiteľa.

(40) S cieľom zohľadniť vývoj na trhoch s úvermi týkajúcimi sa obytných nehnuteľností, vrátane ponuky produktov by mala byť Komisia splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, aby mohla zmeniť vzorec a predpoklady použité na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni, a aby expertom poskytla dostatok času na zaujatie stanoviska. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade. Ďalej je nevyhnutné, aby Komisia vždy stanovila dostatočnú lehotu na nadobudnutie účinnosti delegovaných aktov.

Odôvodnenie

Právomoci na prijatie delegovaných aktov udelené Komisii podľa článku 290 sú príliš rozsiahle. Odôvodnenie odráža vypustenia v normatívnych ustanoveniach. Navyše bolo zladené so spoločnou dohodou o delegovaných aktoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice

Článok 1

 

(Netýka sa slovenského znenia.)

Odôvodnenie

Netýka sa slovenského znenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) úverové zmluvy, cieľom ktorých je nadobudnutie alebo zachovanie vlastníckych práv na pozemok alebo na existujúcu či projektovanú obytnú stavbu;

b) úverové zmluvy, cieľom ktorých je v čase ich uzavretia nadobudnutie alebo zachovanie vlastníckych práv na pozemok alebo na existujúcu či projektovanú obytnú stavbu;

Odôvodnenie

V záujme zrozumiteľnosti úpravy treba jasne uviesť, že dôležité je určenie účelu v čase uzavretia úverovej zmluvy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ba) zmluvy o úveroch, ktoré sa týkajú pôžičiek poskytovaných obmedzenému okruhu zákazníkov v rámci zákonných ustanovení vo verejnom záujme, či už za úrokové sadzby nižšie ako sadzby, ktoré sú bežné na trhu, alebo bezúročne alebo za iných podmienok, ktoré sú pre spotrebiteľa výhodnejšie ako tie, ktoré sú bežné na trhu, a za úrokové sadzby, ktoré nie sú vyššie ako sadzby bežné na trhu.

Odôvodnenie

Podľa článku 2 ods. 2 písm. l) smernice 2008/48/ES je potrebné vyňať takzvané podporné úvery z rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh smernice

Článok 3 – písmeno ma (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ma) „reprezentatívny príklad“ je príklad, v ktorom sú uvedené všetky predpoklady použité na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov a ktorý zodpovedá početnosti určitých typov úverových zmlúv na konkrétnom trhu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh smernice

Článok 3 – písmeno ra (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ra) „obytná nehnuteľnosť“ je nehnuteľnosť, ktorá je určená prevažne na účely bývania;

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu „obytná nehnuteľnosť“ slúži na objasnenie a prispieva k právnej istote.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty určia príslušné orgány oprávnené zabezpečiť vykonanie tejto smernice a musia zabezpečiť, aby boli poskytnuté všetky potrebné právomoci na plnenie ich úloh.

1. Členské štáty určia príslušné orgány oprávnené zabezpečiť vykonanie tejto smernice a musia zabezpečiť, aby boli poskytnuté všetky potrebné právomoci na plnenie ich úloh. Pokiaľ členské štáty transponujú ustanovenia tejto smernice prostredníctvom právnych predpisov, ktoré podľa ich vnútroštátneho práva nepodliehajú kontrole orgánov, nemusia tieto členské štáty takéto orgány stanoviť, resp. stanoveným orgánom udeliť právomoci.

Odôvodnenie

Pokiaľ členské štáty transponujú ustanovenia tejto smernice prostredníctvom predpisov, ktoré podľa ich vnútroštátneho práva nepodliehajú kontrole orgánov, napríklad prostredníctvom občianskoprávnych predpisov, nemali by tieto členské štáty podliehať úradnému systému podľa tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby orgány určené ako zodpovedné za zabezpečenie vykonávania článkov 18, 19, 20 a 21 tejto smernice, boli jedným z týchto príslušných orgánov uvedených v článku 4 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo).

Pokiaľ je potrebné stanoviť orgány a udeliť im právomoci, členské štáty zabezpečia, aby orgány určené ako zodpovedné za zabezpečenie vykonávania článkov 18, 19, 20 a 21 tejto smernice, boli jedným z týchto príslušných orgánov uvedených v článku 4 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo).

 

Odchylne od toho môžu členské štáty vymenovať aj orgány, ktoré zatiaľ nepatria k príslušným orgánom v článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, pokiaľ zabezpečia, aby sa primerane uplatňovali príslušné ustanovenia uvedeného nariadenia týkajúce sa vykonávania článkov 18, 19, 20 a 21 tejto smernice.

Odôvodnenie

Európsky zákonodarca by nemal zbytočne zasahovať do existujúcich vnútroštátnych štruktúr orgánov. Nie je jasné, prečo by napríklad dohľad nad sprostredkovateľmi úverov mali vykonávať orgány, ktoré patria k príslušným orgánom uvedeným v nariadení, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre bankovníctvo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak je na území členského štátu viac ako jeden príslušný orgán, členský štát zabezpečí, aby tieto orgány úzko spolupracovali, aby mohli účinne plniť svoje príslušné povinnosti.

2. Ak je na území členského štátu viac ako jeden príslušný orgán, členský štát zabezpečí, aby tieto orgány spolupracovali.

Odôvodnenie

Európsky zákonodarca by nemal zbytočne zasahovať do existujúcich vnútroštátnych štruktúr orgánov. Nie je jasné, prečo by napríklad dohľad nad sprostredkovateľmi úverov mali vykonávať orgány, ktoré patria k príslušným orgánom uvedeným v nariadení, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre bankovníctvo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty vyžadujú, aby pri udeľovaní, sprostredkovaní alebo poradenstve týkajúcom sa úverov a tam, kde je to vhodné, doplnkových služieb pre spotrebiteľov, veriteľ alebo sprostredkovateľ úveru konal čestne, spravodlivo a profesionálne v súlade s najlepšími záujmami spotrebiteľov.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Článok 5 ods. 1 návrhu Komisie spôsobuje značné ťažkosti v oblasti transpozície a zodpovednosti. V záujme spotrebiteľa by sa však obsah mal zapracovať do odôvodnenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, že spôsob, akým veritelia odmeňujú svojich zamestnancov a príslušných sprostredkovateľov úveru a spôsob, akým sprostredkovatelia úveru odmeňujú svojich zamestnancov nebráni splneniu povinnosti konať v súlade s najlepšími záujmami spotrebiteľov, ako je uvedené v odseku 1.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento predpis je nejasný a mal by sa vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) veritelia a sprostredkovatelia úveru sú priebežne sledovaní s cieľom posúdiť, či sa dodržiavajú požiadavky uvedené v odseku 1 písm. a) a b).

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento predpis neprimerane zaťažuje veriteľov a sprostredkovateľov úverov a mal by sa vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. V súlade s článkom 26 a za podmienok uvedených v článkoch 27 a 28 sú na Komisiu delegované právomoci špecifikovať požiadavky stanovené v odseku 1 a 2 tohto článku, a najmä potrebné podmienky pre príslušné vedomosti a schopnosti.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh smernice

Článok -7 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok -7

 

Bezplatné poskytovanie informácií spotrebiteľovi

 

Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že sa spotrebiteľom poskytujú informácie v súlade s požiadavkami stanovenými s tejto smernici, boli tieto informácie poskytované spotrebiteľom bezplatne.

Odôvodnenie

Veriteľom a sprostredkovateľom úveru by sa nemalo povoliť, aby spotrebiteľovi účtovali poplatky za plnenie svojich zákonných povinností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Táto povinnosť sa nevzťahuje na prípady, keď si vnútroštátne právne predpisy vyžadujú, aby sa v reklame na úverové zmluvy, v ktorej sa neuvádza úroková sadzba ani žiadne číselné údaje týkajúce sa nákladov vzniknutých spotrebiteľovi a spojených s úverom v zmysle prvého pododseku, uviedla ročná percentuálna miera nákladov.

Odôvodnenie

Aj tu by mala platiť výnimka stanovená v článku 4 ods. 1 druhom pododseku smernice o spotrebiteľskom úvere.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Štandardné informácie pomocou reprezentatívneho príkladu zrozumiteľne, stručne a zreteľne uvádzajú:

2. (Netýka sa slovenského znenia.)

Odôvodnenie

Netýka sa slovenského znenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) dĺžku trvania úverovej zmluvy

f) prípadne dĺžku trvania úverovej zmluvy;

Odôvodnenie

Zosúladenie s článkom 4 ods. 2 písm. d) smernice o spotrebiteľskom úvere.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) výšku splátok,

g) prípadne výšku splátok;

Odôvodnenie

Zosúladenie s článkom 4 ods. 2 písm. f) smernice o spotrebiteľskom úvere.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

h) celkovú sumu, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť;

h) prípadne celkovú sumu, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť;

Odôvodnenie

Zosúladenie s článkom 4 ods. 2 písm. f) smernice o spotrebiteľskom úvere.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) prípadne aj varovanie, pokiaľ ide o riziko straty nehnuteľného majetku v prípade neplnenia záväzkov spojených s úverovou zmluvou, keď je úver zabezpečený hypotékou alebo inou porovnateľnou zárukou, ktorá sa v členskom štáte bežne používa na nehnuteľný majetok, alebo je zabezpečený právom týkajúcim sa nehnuteľného majetku.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Samozrejmé skutočnosti by nemali byť zákonom stanovenou súčasťou štandardných informácií v reklame, najmä ak sú miesto a čas v reklame obmedzené v závislosti od príslušného média.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Na Komisiu sú delegované právomoci v súlade s článkom 26 a za podmienok uvedených v článkoch 27 a 28 s cieľom bližšie ustanoviť zoznam štandardných informácií, ktoré budú zaradené v reklame.

vypúšťa sa

Najmä to, že Komisia pri prijímaní týchto delegovaných aktov v prípade potreby zmení alebo doplní zoznam štandardných informácií uvedených v odsekoch 2 písm. a) až i) tohto článku.

 

Odôvodnenie

Nejde o doplnenie ani zmenu nepodstatných prvkov smernice v zmysle článku 290 ods. 1 ZFEÚ. Komisii by sa preto nemala udeliť žiadna právomoc prijímať delegované akty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh smernice

Článok 9 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Predzmluvné informácie

Všeobecné a predzmluvné informácie

Odôvodnenie

Jazykové objasnenie: v článku 9 sa neupravujú len predzmluvné informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) orientačný príklad celkových nákladov na úver pre spotrebiteľa a ročná percentuálna miera nákladov;

g) orientačný reprezentatívny príklad celkových nákladov na úver pre spotrebiteľa a ročná percentuálna miera nákladov; ak spotrebiteľ oznámil veriteľovi jeden alebo viac prvkov svojho preferovaného úveru, ako napríklad dĺžku trvania zmluvy o úvere a celkovú výšku úveru, veriteľ tieto prvky zohľadní;

Odôvodnenie

Objasnenie: súlad s článkom 8 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že sa spotrebiteľovi dodá pre veriteľa záväzná ponuka, túto ponuku sprevádzal európsky štandardizovaný informačný formulár. V takých prípadoch členské štáty zabezpečia, aby sa bez ohľadu na spôsob jej uzavretia nemohla úverová zmluva uzavrieť, ak spotrebiteľ nemal dostatok času porovnať ponuky, posúdiť ich dôsledky a urobiť kvalifikované rozhodnutie o tom, či ponuku prijme.

Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že sa spotrebiteľovi dodá pre veriteľa záväzná ponuka, túto ponuku sprevádzal európsky štandardizovaný informačný formulár. V takých prípadoch členské štáty zabezpečia, aby mal spotrebiteľ bez ohľadu na spôsob uzavretia zmluvy dostatok času porovnať ponuky, posúdiť ich dôsledky a urobiť kvalifikované rozhodnutie o tom, či ponuku prijme. Pokiaľ má spotrebiteľ právo na odstúpenie od úverovej zmluvy, považuje sa to za poskytnutie dostatočného času na to, aby sa spotrebiteľ rozhodol.

Odôvodnenie

Nie je jasné, čo znamená, že úverovú zmluvu nemožno uzavrieť. Ak by tu mala byť spochybnená platnosť alebo neplatnosť úverovej zmluvy, čo je otázka, ktorú mimochodom upravujú členské štáty podľa odôvodnenia 7, dôsledkom by bola značná právna neistota. V každom prípade by sa spotrebiteľovi, ktorý má už beztak právo na odstúpenie od zmluvy, nemala poskytnúť žiadna dodatočná lehota na rozmyslenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 2 – pododsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Ak v prípade úverovej zmluvy nevedú splátky spotrebiteľa k okamžitej amortizácii jeho dlhu v pomere k celkovej výške úveru, ale v období a za podmienok stanovených v úverovej zmluve alebo v doplnkovej zmluve sa použijú na vytvorenie kapitálu, veriteľ poskytne dodatočné predzmluvné informácie o tom, že úverová zmluva alebo doplnková zmluva nezahŕňajú žiadnu záruku splatenia celkovej sumy čerpanej na základe úverovej zmluvy, iba ak sa takáto záruka poskytne.

Odôvodnenie

Obdoba k článku 5 ods. 5 smernice o spotrebiteľskom úvere. Takéto ustanovenie je obzvlášť dôležité na ochranu spotrebiteľov uzatvárajúcich úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V súlade s článkom 26 a za podmienok uvedených v článkoch 27 a 28 sú na Komisiu delegované právomoci zmeniť a doplniť štandardné informácie ustanovené v odseku 1 tohto článku a obsah a formát európskeho štandardizovaného informačného formulára podľa prílohy II.

vypúšťa sa

Takéto delegované akty by najmä mali v prípade potreby:

 

a) zmeniť a doplniť zoznam štandardných informácií ustanovených v odseku 1 tohto článku;

 

b) odstrániť akékoľvek informácie ustanovené v prílohe II;

 

c) pridať dodatky k zoznamu informácií ustanovenému v prílohe II;

 

d) zmeniť a doplniť prezentáciu obsahu európskeho štandardizovaného informačného formulára, ako je ustanovené v prílohe II;

 

e) pokračovať vo vypracúvaní usmernení pre dokončenie európskeho štandardizovaného informačného formulára, ako je ustanovené v prílohe II.

 

Odôvodnenie

Nejde o doplnenie ani zmenu nepodstatných prvkov smernice v zmysle článku 290 ods. 1 ZFEÚ. Komisii by sa preto nemala udeliť žiadna právomoc prijímať delegované akty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Členské štáty zabezpečia, aby sprostredkovateľ úveru oboznámil veriteľa s prípadnými poplatkami, ktoré má spotrebiteľ zaplatiť sprostredkovateľovi úveru za jeho služby, na účel výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov.

Odôvodnenie

Obdoba k článku 21 písm. c) smernice o spotrebiteľskom úvere.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Sprostredkovatelia úveru, ktorí nie sú viazaní, poskytnú na žiadosť spotrebiteľa informácie o kolísaní hladiny splatnej provízie od rôznych veriteľov, ktorí poskytujú úverové zmluvy ponúkané spotrebiteľovi. Spotrebiteľ musí byť informovaný, že má právo žiadať takéto informácie.

2. Sprostredkovatelia úveru, ktorí nie sú viazaní, poskytnú spotrebiteľovi informácie o kolísaní hladiny splatnej provízie od rôznych veriteľov, ktorí poskytujú úverové zmluvy ponúkané spotrebiteľovi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Na Komisiu sú v súlade s článkom 26 a za podmienok uvedených v článkoch 27 a 28 delegované právomoci aktualizovať zoznam informácií o sprostredkovateľoch úverov, ktorý sa má poskytnúť spotrebiteľovi, ako je ustanovené v odseku 1 tohto článku.

vypúšťa sa

Najmä to, že Komisia pri prijímaní týchto delegovaných aktov v prípade potreby zmení alebo doplní informácie uvedené v odsekoch 1 tohto článku.

 

Odôvodnenie

Nejde o doplnenie ani zmenu nepodstatných prvkov smernice v zmysle článku 290 ods. 1 ZFEÚ. Komisii by sa preto nemala udeliť žiadna právomoc prijímať delegované akty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. V záujme zabezpečenia jednotných podmienok uplatňovania odseku 1 tohto článku sú Komisii zverené právomoci, aby v prípade potreby určila štandardizovaný formát a prezentáciu informácií ustanovených v odseku 1 tohto článku.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nejde o doplnenie ani zmenu nepodstatných prvkov smernice v zmysle článku 290 ods. 1 ZFEÚ. Komisii by sa preto nemala udeliť žiadna právomoc prijímať delegované akty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby veritelia a prípadne sprostredkovatelia úveru poskytli spotrebiteľovi primerané vysvetlenia týkajúce sa navrhovaných úverových zmlúv a akýchkoľvek doplnkových služieb, aby sa spotrebiteľ dostal do pozície, z ktorej môže posúdiť, či sú navrhované úverové zmluvy prispôsobené jeho potrebám a finančnej situácii. Dostatočné vysvetlenie zahŕňa poskytnutie individuálnych informácií o vlastnostiach ponúkaných úverov, ale bez formulácie akéhokoľvek odporúčania. Veritelia, a prípadne aj sprostredkovatelia úveru musia pomocou akýchkoľvek potrebných prostriedkov presne posúdiť úroveň vedomostí a skúseností spotrebiteľa s úvermi, aby veriteľ alebo sprostredkovateľ mohol určiť úroveň vysvetlenia pre spotrebiteľa a takéto vysvetlenie upraviť zodpovedajúcim spôsobom.

Členské štáty zabezpečia, aby veritelia a prípadne sprostredkovatelia úveru poskytli spotrebiteľovi primerané vysvetlenia, a to prípadne objasnením predzmluvných informácií podľa článku 9 ods. 2, hlavných znakov ponúkaných produktov a ich možných konkrétnych účinkov na spotrebiteľa vrátane dôsledkov v prípade oneskorenia platieb spotrebiteľa, aby sa spotrebiteľ dostal do pozície, z ktorej môže posúdiť, či sú navrhované úverové zmluvy prispôsobené jeho potrebám a finančnej situácii.

Odôvodnenie

Obdoba k článku 5 ods. 6 smernice o spotrebiteľskom úvere. Zákonom navyše nemožno stanoviť, ako majú veritelia a sprostredkovatelia úveru posúdiť, či spotrebitelia potrebujú ďalšie vysvetlenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Členské štáty môžu prispôsobiť spôsob a rozsah poskytovania tejto pomoci, ako aj to, kto ju poskytuje, konkrétnym okolnostiam, v ktorých sa úverová zmluva ponúka, osobe, ktorej sa ponúka, a druhu ponúkaného úveru.

Odôvodnenie

Obdoba k článku 5 ods. 6 smernice o spotrebiteľskom úvere.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V prípade povinného otvorenia účtu za účelom získania úveru sa náklady na vedenie tohto účtu, náklady na používanie platobných prostriedkov na platobné transakcie a čerpanie z tohto účtu a ostatné náklady na platobné transakcie zahrnú do celkových nákladov spotrebiteľa spojených s úverom, pokiaľ náklady na účet neboli zrozumiteľne a samostatne uvedené v úverovej zmluve alebo v akejkoľvek inej zmluve uzavretej so spotrebiteľom.

Náklady na vedenie účtu, na ktorom sa zaznamenávajú platobné transakcie a čerpanie, náklady na používanie platobných prostriedkov na platobné transakcie a čerpanie a ostatné náklady na platobné transakcie sa zahrnú do celkových nákladov spotrebiteľa spojených s úverom, pokiaľ otvorenie účtu nie je dobrovoľné a náklady na účet neboli zrozumiteľne a samostatne uvedené v úverovej zmluve alebo v akejkoľvek inej zmluve uzavretej so spotrebiteľom.

Odôvodnenie

Obdoba k článku 19 ods. 2 druhému pododseku smernice o spotrebiteľskom úvere.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Právomoci delegované na Komisiu v súlade s článkom 26 a za podmienok uvedených v článkoch 27 a 28 ju oprávňujú zmeniť a doplniť vzorec a predpoklady použité na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov, ako je uvedené v prílohe I.

5. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 26 so zreteľom na zmenu a doplnenie vzorca a predpokladov použitých na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov, ako je uvedené v prílohe I.

Odôvodnenie

Prispôsobenie spoločnej dohode o delegovaných aktoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby veriteľ pred uzavretím úverovej zmluvy vykonal dôkladné posúdenie úverovej bonity spotrebiteľa na základe kritérií, medzi ktoré patria: spotrebiteľov príjem, úspory, dlhy a iné finančné záväzky. Toto posúdenie sa vykoná na základe potrebných informácií, získaných veriteľom alebo prípadne sprostredkovateľom úveru od spotrebiteľa a z príslušných interných alebo externých zdrojov, a musí rešpekovať požiadavky nevyhnutnosti a proporcionality, ktoré sú ustanovené v článku 6 smernice 95/46/ES. Členské štáty zabezpečia, aby veritelia zaviedli vhodné postupy na posúdenie úverovej bonity spotrebiteľa. Tieto postupy sa v pravidelných intervaloch revidujú a aktualizované záznamy týchto postupov sa archivujú.

1. Členské štáty zabezpečia, aby veriteľ pred uzavretím úverovej zmluvy vykonal dôkladné posúdenie úverovej bonity spotrebiteľa na základe kritérií, medzi ktoré patria: spotrebiteľov príjem, majetok, dlhy a iné finančné záväzky. Toto posúdenie sa vykoná na základe potrebných informácií, získaných veriteľom alebo prípadne sprostredkovateľom úveru od spotrebiteľa a z príslušných interných alebo prípadne externých zdrojov, a musí rešpektovať požiadavky nevyhnutnosti a proporcionality, ktoré sú ustanovené v článku 6 smernice 95/46/ES.

Odôvodnenie

Pojem „úspory“ je príliš úzky a mal by sa nahradiť pojmom „majetok“. Okrem toho nie je jasné, čo sú „vhodné postupy na posúdenie úverovej bonity“. Práve tie by sa však medzi členskými štátmi nemali veľmi líšiť. Pokiaľ členské štáty stanovia zodpovedajúce postupy, ktoré sa potom na základe skúseností líšia, zákon skôr stratí svoj účel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) v prípade, že posúdenie úverovej bonity spotrebiteľa vyústi do negatívneho výsledku pre jeho schopnosť splácať úver po dobu trvania úverovej zmluvy, veriteľ úver odmietol;

a) v prípade, že posúdenie úverovej bonity spotrebiteľa vyústi do negatívneho výsledku, pokiaľ ide o jeho schopnosť plniť dlhové záväzky, veriteľ úver odmietol;

Odôvodnenie

Navrhovaná formulácia je príliš úzka. Práve v prípade úverov na obytné nehnuteľnosti nemožno vždy vychádzať z toho, že spotrebiteľ je schopný splatiť úver počas dĺžky trvania úverovej zmluvy. Formulácia nadväzuje na vymedzenie pojmu „úverová bonita“ v článku 3 písm. o).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) keď je žiadosť o poskytnutie úveru zamietnutá, veriteľ informoval spotrebiteľa okamžite a bezplatne o dôvodoch zamietnutia;

b) v prípade, že poskytnutie úveru je zamietnuté, pretože pri posúdení úverovej bonity bola schopnosť spotrebiteľa plniť svoje dlhové záväzky ohodnotená negatívne, veriteľ informoval spotrebiteľa okamžite a bezplatne o dôvodoch takéhoto zamietnutia;

Odôvodnenie

Príliš široká formulácia predpisu. Predpis by mal platiť len pre prípady, v ktorých posúdenie úverovej bonity prinieslo negatívny výsledok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. V nadväznosti na posúdenie úverovej bonity spotrebiteľa, členské štáty zabezpečia, aby veritelia a sprostredkovatelia úveru získali potrebné informácie týkajúce sa osobnej a finančnej situácie spotrebiteľa, jeho preferencií a cieľov a zvážia dostatočne veľký počet úverových zmlúv z ich ponuky s cieľom identifikovať produkty, ktoré nie sú pre spotrebiteľa vhodné vzhľadom na jeho potreby, finančnú a osobnú situáciu. Takéto úvahy sú založené na informáciách, ktoré sú aktuálne v danej chvíli a danom čase a na základe primeraných predpokladov týkajúcich sa situácie spotrebiteľa po dobu trvania navrhovanej úverovej zmluvy.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento predpis nie je obsiahnutý v smernici o spotrebiteľskom úvere a značne zaťažuje spotrebiteľov, ako aj veriteľov a sprostredkovateľov úveru. Predovšetkým by spotrebiteľ nemal byť povinný vysvetľovať podrobnosti svojej životnej situácie, pokiaľ to nie je potrebné na posúdenie jeho úverovej bonity. Tento predpis by sa mal preto vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Na Komisiu sú v súlade s článkom 26 a za podmienok uvedených v článkoch 27 a 28 delegované právomoci ustanovovať, ako aj meniť a dopĺňať kritériá, ktoré je potrebné zvážiť pri vykonávaní posúdenia úverovej bonity, ako je ustanovené v odseku 1 tohto článku a pri zabezpečovaní, že úverové produkty nie sú vhodné pre spotrebiteľa, ako je ustanovené v odseku 4 tohto článku.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nejde o doplnenie ani zmenu nepodstatných prvkov smernice v zmysle článku 290 ods. 1 ZFEÚ. Komisii by sa preto nemala udeliť žiadna právomoc prijímať delegované akty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby spotrebitelia poskytli veriteľom a prípadne sprostredkovateľom úverov úplné a správne informácie o svojej finančnej a osobnej situácii v rámci procesu žiadosti o úver. Tieto informácie by mali byť prípadne podporené listinnými dôkazmi z nezávisle overiteľných zdrojov.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Predpis je nejasný. Spotrebiteľ by nemal byť povinný poskytovať informácie, ktoré nie sú nevyhnutné na posúdenie úverovej bonity. Spotrebiteľ má už na základe všeobecných zásad povinnosť poskytovať úplné a správne informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Každý členský štát zabezpečí všetkým veriteľom nediskriminačný prístup k databázam používaným v danom členskom štáte, aby mohli posúdiť úverovú bonitu spotrebiteľov a kontrolovali dodržiavanie úverových záväzkov spotrebiteľov po celú dobu trvania úverovej zmluvy. Takéto databázy obsahujú databázy prevádzkované súkromnými úverovými kanceláriami alebo agentúrami úverových referencií a verejné úverové registre.

1. Každý členský štát zabezpečí všetkým veriteľom nediskriminačný prístup k databázam používaným v danom členskom štáte na účel posúdenia úverovej bonity spotrebiteľov, aby mohli pokračovať v jej posudzovaní v prípade, že spotrebiteľ po prvýkrát nesplní svoju povinnosť platiť splátky. Takéto databázy obsahujú databázy prevádzkované súkromnými úverovými kanceláriami alebo agentúrami úverových referencií a verejné úverové registre.

Odôvodnenie

Ak spotrebiteľ plní svoje zmluvné povinnosti, neexistuje potreba neustáleho posudzovania a kontrolovania jeho úverovej bonity. Neopodstatnené vyžadovanie informácií nie je potrebné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Na Komisiu sú v súlade s článkom 26 a za podmienok uvedených v článkoch 27 a 28 delegované právomoci definovať jednotné kritériá úverovej registrácie a podmienky spracovania dát, ktorými sa riadia databázy uvedené v odseku 1 tohto článku.

vypúšťa sa

Takéto delegované akty vymedzujú najmä maximálne hodnoty registrácie, ktoré sú použité v takýchto databázach, a poskytujú dohodnuté vymedzenia kľúčových pojmov, ktoré sa v takýchto databázach používajú.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty môžu ustanoviť, že výkon práva uvedeného v odseku 1 sa uskutočňuje za určitých podmienok. Tieto podmienky môžu zahŕňať časové obmedzenie výkonu práva, rozdielne zaobchádzanie v závislosti od typu úrokovej sadzby úveru, či už pevnej alebo pohyblivej, alebo obmedzenie vzhľadom na okolnosti, za ktorých sa môže právo uplatniť. Členské štáty môžu takisto ustanoviť, že veriteľ má nárok na spravodlivé a objektívne odôvodnené odškodnenie možných nákladov priamo spojených s predčasným splatením úveru. V každom prípade, ak predčasné splatenie úveru spadá do obdobia, v ktorom je úroková sadzba úveru fixná, výkon tohto práva môže byť podmienený existenciou osobitného záujmu na strane spotrebiteľa.

2. Členské štáty môžu ustanoviť, že výkon práva uvedeného v odseku 1 sa uskutočňuje za určitých podmienok. Tieto podmienky môžu zahŕňať časové obmedzenie výkonu práva, rozdielne zaobchádzanie v závislosti od typu úrokovej sadzby úveru, či už pevnej alebo pohyblivej, alebo obmedzenie vzhľadom na okolnosti, za ktorých sa môže právo uplatniť. Ak sa členský štát rozhodne stanoviť takéto podmienky, nemali by spôsobovať neprimerane zložitý alebo pre spotrebiteľa nevýhodný výkon práva.

Ak sa členský štát rozhodne stanoviť takéto podmienky, nemali by spôsobovať neprimerane zložitý alebo pre spotrebiteľa nevýhodný výkon práva.

Členské štáty môžu takisto ustanoviť, že veriteľ má nárok na spravodlivé a objektívne odôvodnené odškodnenie možných nákladov priamo spojených s predčasným splatením úveru. V každom prípade, ak predčasné splatenie úveru spadá do obdobia, v ktorom je úroková sadzba úveru fixná, výkon tohto práva môže byť podmienený existenciou osobitného záujmu na strane spotrebiteľa.

Odôvodnenie

„Spravodlivé a objektívne odôvodnené odškodnenie možných nákladov“ nemôže v zmysle pasáže navrhovanej v poslednom pododseku spotrebiteľovi nadmerne sťažovať a komplikovať vykonávanie práva. Účelom premiestnenia tejto vety je preto jasne uviesť, že hodnotenie členských štátov neplatí pre tento prípad.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Na Komisiu sú delegované právomoci, aby prijala a v prípade potreby zmenila regulačné technické normy stanovujúce minimálnu peňažnú sumu na poistenie profesijnej zodpovednosti alebo porovnateľnú záruku uvedenú v odseku 1 písm. b).

vypúšťa sa

Regulačné technické normy uvedené v pododseku 1 sa prijmú v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia EÚ č. 1093/2010.

 

EBA pripraví návrh regulačných technických noriem ustanovujúcich minimálnu peňažnú sumu na poistenie profesijnej zodpovednosti alebo porovnateľnú záruku uvedenú v odseku 1 písm. b) a predloží ho Komisii [do 6 mesiacov odo dňa prijatia tohto návrhu]. EBA posúdi, prípadne vypracuje, návrh regulačných technických noriem na zmenu alebo doplnenie minimálnej peňažnej sumy na poistenie profesijnej zodpovednosti alebo porovnateľnej záruky uvedenej v odseku 1 písm. b) a predloží ho Komisii [4 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice] a potom každé dva roky.

 

Odôvodnenie

Nejde o doplnenie ani zmenu nepodstatných prvkov smernice v zmysle článku 290 ods. 1 ZFEÚ. Komisii by sa preto nemala udeliť žiadna právomoc prijímať delegované akty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh smernice

Článok 24 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bez toho, aby boli dotknuté postupy na odňatie povolenia alebo právo členských štátov uložiť trestnoprávne sankcie, členské štáty zabezpečia v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi, aby sa mohli prijímať vhodné administratívne opatrenia, alebo aby sa mohli ukladať administratívne sankcie voči zodpovedným osobám, ak neboli dodržané ustanovenia prijaté pri vykonávaní tejto smernice. Členské štáty zabezpečujú, aby boli tieto opatrenia účinné, primerané a odradzujúce.

1. Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenie vnútroštátnych ustanovení prijatých na základe tejto smernice a prijmú všetky opatrenia potrebné na ich uplatňovanie. Tieto sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Odôvodnenie

Obdoba k článku 23 smernice o spotrebiteľskom úvere.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh smernice

Článok 24 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty ustanovia sankcie pre konkrétne prípady, keď spotrebitelia vedome poskytujú neúplné alebo nepresné informácie s cieľom získať kladné posúdenie úverovej bonity a keď by úplné a presné informácie mali za následok negatívne posúdenie úverovej bonity, a následne by neboli schopní splniť podmienky zmluvy, a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich uplatňovania.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Obdoba k článku 23 smernice o spotrebiteľskom úvere.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh smernice

Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa ustanovili vhodné a účinné postupy vybavovania sťažností a nápravy v rámci mimosúdneho urovnania sporov týkajúcich sa práv a povinností ustanovených podľa tejto smernice medzi veriteľmi a spotrebiteľmi a medzi sprostredkovateľmi úveru a spotrebiteľmi, s prípadným využitím existujúcich orgánov. Členské štáty ďalej zabezpečia, aby všetci veritelia a sprostredkovatelia úveru pridržiavali jedného alebo viacerých takýchto subjektov, ktoré vykonávajú takéto postupy vybavovania sťažností a nápravy.

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa zaviedli primerané a účinné postupy pre mimosúdne riešenie sporov na urovnanie spotrebiteľských sporov, ktoré sa týkajú úverových zmlúv, podľa potreby prostredníctvom existujúcich orgánov.

Odôvodnenie

Obdoba k článku 24 smernice o spotrebiteľskom úvere.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh smernice

Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty zaistia aktívnu spoluprácu týchto orgánov pri riešení cezhraničných sporov.

2. Členské štáty nabádajú tieto orgány, aby spolupracovali, a to aj s cieľom riešiť cezhraničné spory, ktoré sa týkajú úverových zmlúv.

Odôvodnenie

Obdoba k článku 24 smernice o spotrebiteľskom úvere.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh smernice

Článok 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Právomoci prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 4, článku 8 ods. 4, článku 9 ods. 3, článku 10 ods. 3, článku 14 ods. 5 a v článku 16 ods. 2 sa Komisii udeľujú na dobu neurčitú od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

1. Právomoc prijímať delegované akty podľa článku 12 ods. 5 sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2. Hneď ako Komisia prijme delegovaný akt, oznámi to súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

2. Právomoc uvedená v článku 12 ods. 5 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

3. Právomoc prijímať delegované akty udelená Komisii podlieha podmienkam ustanoveným v článkoch 27 a 28.

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 12 ods. 5 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

3a. Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

 

3b. Delegovaný akt prijatý podľa článku 12 ods. 5 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Odôvodnenie

Prispôsobenie vypusteniam týkajúcim sa delegovaných aktov, ako aj spoločnej dohode o delegovaných aktoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Návrh smernice

Článok 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 27

vypúšťa sa

Zrušenie delegovania

 

1. Delegovanie právomocí uvedené v článku 6 ods. 4, článku 8 ods. 4, článku 9 ods. 3, článku 10 ods. 3, článku 14 ods. 5 a v článku 16 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať.

 

2. Inštitúcia, ktorá začala vnútorné konanie s cieľom rozhodnúť, či zrušiť delegovanie právomocí, informuje druhého zákonodarcu a Komisiu najneskôr jeden mesiac pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované právomoci, ktoré by mohli byť predmetom zrušenia, a dôvody akéhokoľvek zrušenia.

 

3. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomocí uvedených v danom rozhodnutí. Rozhodnutie nadobúda účinnosť okamžite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom uvedený. Nemá vplyv na platnosť už platných delegovaných aktov. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

 

Odôvodnenie

Prispôsobenie vypusteniam týkajúcim sa delegovaných aktov, ako aj spoločnej dohode o delegovaných aktoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Návrh smernice

Článok 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 28

vypúšťa sa

Námietky proti delegovaným aktom

 

1. Európsky parlament a Rada môžu vzniesť námietky proti delegovanému aktu do dvoch mesiacov od dátumu oznámenia. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o mesiac.

 

2. Ak do uplynutia lehoty uvedenej v odseku 1 Európsky parlament ani Rada nevzniesli námietku voči delegovanému aktu, tento akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom, ktorý je v ňom ustanovený. Delegovaný akt môže byť uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť pred uplynutím uvedenej lehoty, ak aj Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o svojom zámere nevzniesť námietky.

 

3. Ak Európsky parlament alebo Rada v lehote uvedenej v odseku 1 vznesú proti prijatému delegovanému aktu námietky, akt nenadobudne účinnosť. Inštitúcia, ktorá vznesie námietky proti delegovanému aktu, uvedie dôvody svojho konania.

 

Odôvodnenie

Prispôsobenie spoločnej dohode o delegovaných aktoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Návrh smernice

Článok 30a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 30a

 

Prechodné opatrenia

 

Táto smernica sa nevzťahuje na úverové zmluvy, ktoré už sú platné v deň nadobudnutia účinnosti vnútroštátnych vykonávacích opatrení.

Odôvodnenie

Obdoba k článku 30 ods. 1 smernice o spotrebiteľskom úvere.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Návrh smernice

Príloha I – Oddiel I – písmeno d

(Netýka sa slovenského znenia.)

 

Odôvodnenie

Netýka sa slovenského znenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Návrh smernice

Príloha II – časť A – Oddiel „Úvodný text“ – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tento dokument bol vytvorený na základe informácií, ktoré ste nám doteraz poskytli a na základe aktuálnych podmienok na finančnom trhu. Nižšie uvedené informácie zostávajú v platnosti až do [dátum platnosti]. Po tomto dátume sa môžu zmeniť v súlade s podmienkami na trhu.

Tento dokument bol vytvorený na základe informácií, ktoré ste nám doteraz poskytli a na základe aktuálnych podmienok na finančnom trhu. Tento dokument, ako aj nižšie uvedené informácie zostávajú v platnosti až do [dátum platnosti]. Po tomto dátume sa môžu zmeniť v súlade s podmienkami na trhu. Tento dokument predstavuje záväznú/nezáväznú ponuku. (Nehodiace sa prečiarknite.)

POSTUP

Názov

Úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností

Referenčné čísla

COM(2011)0142 – C7-0085/2011 – 2011/0062(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

10.5.2011

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

10.5.2011

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Alexandra Thein

24.5.2011

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

21.6.2011

12.7.2011

 

 

Dátum prijatia

11.10.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Toine Manders

Náhradník (čl. 187 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Giuseppe Gargani

POSTUP

Názov

Úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností

Referenčné čísla

COM(2011)0142 – C7-0085/2011 – 2011/0062(COD)

Dátum predloženia v EP

31.3.2011

 

 

 

Gestorský výbor

  dátum oznámenia na schôdzi

ECON

10.5.2011

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

  dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

10.5.2011

JURI

10.5.2011

 

 

Pridružený výbor

  dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

29.9.2011

 

 

 

Spravodajca

  dátum vymenovania

Antolín Sánchez Presedo

21.9.2010

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

13.4.2011

31.8.2011

24.10.2011

 

Dátum prijatia

7.6.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

35

3

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

David Casa, Philippe De Backer, Vicky Ford, Robert Goebbels, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Mario Mauro, Gianni Pittella, Andreas Schwab, Theodoros Skylakakis, Emilie Turunen

Dátum predloženia

11.10.2012