ZPRÁVA o systému eCall: nové službě čísla 112 pro občany

22. 6. 2012 - (2012/2056(INI))

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpravodajové: Olga Sehnalová, Dieter-Lebrecht Koch
(Postup společných schůzí výborů – článek 51 jednacího řádu)

Postup : 2012/2056(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0205/2012

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o systému eCall: nové službě čísla 112 pro občany(2012/2056(INI))

Evropský parlament,

–   s ohledem na doporučení Komise ze dne 8. září 2011 o podpoře služby eCall v sítích elektronických komunikací pro přenos palubních tísňových hovorů na číslo 112 v celé Evropské unii (systém eCall),

–   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy[1],

–   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě)[2],

–   s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise nazvaný „Posouzení dopadu“ přiložený k doporučení Komise o podpoře služby eCall v sítích elektronických komunikací pro přenos palubních tísňových hovorů na číslo 112 v celé Evropské unii („systém eCall“) (SEC(2011)1020),

–   s ohledem na sdělení Komise nazvané „Směrem k evropskému prostoru bezpečnosti silničního provozu: směry politiky v oblasti bezpečnosti silničního provozu v letech 2011–2020“ (COM(2010)0389),

–   s ohledem na sdělení Komise nazvané „Udržitelná budoucnost pro dopravu: vytváření integrovaného dopravního systému řízeného technologiemi a vstřícného k uživatelům“ (COM(2009)0279),

–   s ohledem na sdělení Komise nazvané „Systém eCall: čas jej zavést“ (COM(2009)0434),

–   s ohledem na sdělení Komise nazvané „K celoevropsky bezpečnější, čistší a účinnější mobilitě: první zpráva o iniciativě Inteligentní automobil“ (COM(2007)0541),

–   s ohledem na sdělení Komise nazvané „O iniciativě Inteligentní automobil – Zvyšování povědomí o informačních a komunikačních technologiích pro promyšlenější, bezpečnější a čistší vozidla‘“ (COM(2006)0059),

–   s ohledem na sdělení Komise nazvané „Navrácení systému eCall do správných kolejí – akční plán“ (Třetí sdělení o e-bezpečnosti) (COM(2006)0723),

–   s ohledem na sdělení Komise nazvané „Zpřístupnění systému eCall občanům“ (Druhé sdělení o e-bezpečnosti) (COM(2005)0431),

–   s ohledem na sdělení Komise nazvané „Informační a komunikační technologie pro bezpečná a inteligentní vozidla“ (COM(2003)0542),

–   s ohledem na sdělení Komise nazvané „Evropský akční program pro bezpečnost silničního provozu – snížení počtu obětí dopravních nehod v Evropské unii na polovinu do roku 2010: společná odpovědnost“ (COM (2003)0311),

–   s ohledem na pracovní dokument o ochraně údajů a dopadech na soukromí v souvislosti s iniciativou eCall (pracovní skupina zřízená podle článku 29 – 1609/06/EN, WP 125),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2011 o mobilitě a začlenění osob se zdravotním postižením a o Evropské strategii pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020[3],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 27. září 2011 o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011–2020[4],

–   s ohledem na přijaté písemné prohlášení o potřebě přístupu k tísňovým službám na čísle „112“[5],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2010 o udržitelné budoucnosti pro dopravu[6],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 5. července 2011 o univerzální službě a lince tísňového volání 112[7],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 23. dubna 2009 o akčním plánu pro inteligentní dopravní systémy[8],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 19. června 2008 o první zprávě o iniciativě Inteligentní automobil[9],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 18. ledna 2007 o třetím Evropském akčním programu pro bezpečnost silničního provozu – přezkum v polovině období[10],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 27. dubna 2006 o bezpečnosti silničního provozu: Zpřístupnění systému eCall občanům[11],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 29. září 2005 o Evropském akčním programu pro bezpečnost silničního provozu – snížení počtu obětí dopravních nehod v Evropské unii o polovinu do roku 2010: společná odpovědnost[12],

–   s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

–   s ohledem na společná jednání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro dopravu a cestovní ruch podle článku 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na „Světovou zprávu o předcházení zraněním v silniční dopravě“ vydanou společně Světovou bankou a WHO v roce 2004,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7 0205/2012),

A. vzhledem k tomu, že podle předpovědí Světové banky a WHO je očekáván nárůst počtu obětí dopravních nehod ve všech oblastech světa (jako příčina úmrtí se do roku 2020 posune z devátého na třetí místo), a vyšší úmrtnost ve věkové kategorii 5–14 let je rovněž tvrdou ranou jak pro rodiče, tak pro společnost;

B.  vzhledem k tomu, že podle údajů Evropské unie za rok 2004 zemře každoročně při nehodách více než 40 000 osob a 150 000 osob vyvázne s trvalým zdravotním postižením;

C. vzhledem k tomu, že cílem palubního systému eCall je zajistit v případě vážné nehody automatické uvědomění tísňových služeb, což by mělo snížit počet smrtelných nehod na silnicích a zmírnit závažnost zranění v silničním provozu díky včasnějšímu příjezdu kvalifikované a vybavené pomoci („zásada zlaté hodiny“);

D. vzhledem k tomu, že tísňové volání eCall je aktivováno automaticky prostřednictvím čidel umístěných ve vozidle, která při aktivaci navážou hlasové a datové spojení přímo s příslušnými centry tísňového volání,

E.  vzhledem k tomu, že na základě oficiálních statistických údajů o systému eCall je odhadováno, že plošné zabudování tohoto systému do automobilů v členských státech EU ušetří ročně až 2 500 životů a zároveň omezí závažnost zranění o 10 až 15 %;

F.  vzhledem k tomu, že systém eCall je výhodný pro účastníky silničního provozu cestující ve své vlasti či do zahraničí, kteří nemusí být dostatečně obeznámeni s cestami a se svou přesnou polohou v případě nehody;

G. vzhledem k tomu, že eCall umožňuje uskutečnění tísňových volání bez jazykových obtíží, a to díky digitálním údajům vloženým do zprávy ve formátu minimálního souboru údajů (MSD), což by mělo omezit nedorozumění a stres, a že napomáhá odstranit jazykové překážky mezi posádkou vozidla a operátorem centra tísňového volání, což je v mnohojazyčném evropském prostředí důležité;

H. vzhledem k tomu, že zavedení služby eCall v takové míře, aby byla dostupná ve všech vozidlech a ve všech zemích celé Evropské unie, je hlavní prioritou Unie v oblasti bezpečnosti silničního provozu od roku 2002 a je zahrnuto do Evropského akčního programu pro bezpečnost silničního provozu pro období 2011–2020 jako prostředek, jenž má zvýšit bezpečnost silničního provozu a přispět k dosažení cíle nižšího počtu úmrtí a zranění na silnicích v Evropě;

I.   vzhledem k tomu, že směrnice 2010/40/EU zahrnuje „harmonizované poskytování interoperabilní služby eCall v celé EU“ mezi své prioritní akce a stanoví povinnost Komise přijmout do konce roku 2012 společné specifikace pro modernizaci center tísňového volání;

J.   vzhledem k tomu, že členské státy jsou nadále odpovědné za typ organizace centra tísňového volání přijímajícího volání eCall, ať už se jedná o veřejnou organizaci nebo soukromou organizaci jednající v rámci veřejného zmocnění;

K. vzhledem k tomu, že memorandum o porozumění pro realizaci interoperabilního palubního systému eCall v Evropě dosud podepsalo 22 členských států, 5 přidružených států a více než 100 organizací; vzhledem k tomu, že dva další členské státy vyjádřily podporu povinnému zavedení systému eCall;

L.  vzhledem k tomu, že Parlament mnohokrát vyjádřil svou podporu zavedení služby eCall, včetně toho, že by mělo být povinné, neboť tato iniciativa povede k pocitu větší bezpečnosti pro občany při cestování;

M. vzhledem k tomu, že dobrovolnost v zavádění této služby v EU je politikou Komise již od roku 2003, dosud však nebylo dosaženo významnějšího pokroku;

N. vzhledem k tomu, že Komise ve svém sdělení z roku 2009 nazvaném „Systém eCall: čas jej zavést“ naznačila, že nebude-li do konce roku 2009 dosaženo významnějšího pokroku, pokud jde jak o dostupnost zařízení eCall ve vozidlech, tak o nezbytné investice do infrastruktury center tísňového volání, navrhne regulační opatření;

O. vzhledem k tomu, že podle výsledků veřejných konzultací ohledně realizace systému eCall provedených Komisí v roce 2010 považuje více než 80 % respondentů systém eCall za užitečný a uvítali by jej ve vybavení svého vozidla;

P.  vzhledem k tomu, že motocyklisté jsou skupinou uživatelů, jež mohou mít nejvíce problémů při oznamování své účasti na dopravní nehodě tísňovým službám;

Q. vzhledem k tomu, že zemědělská a průmyslová vozidla, zejména zemědělské traktory, působí často ve vzdálených a izolovaných oblastech, a často tudíž nejsou schopna vyrozumět v případě nehody tísňové služby;

R.  vzhledem k tomu, že v současnosti sice existují soukromé služby palubního tísňového volání a jejich zavádění v Evropě narůstá, ale žádná z nich nenabízí pokrytí v rámci celé EU a jejich průnik na trh dosahuje méně než 0,4 % vozového parku; zároveň byly některé ze zavedených služeb z důvodu selhání trhu zrušeny a zanechaly uživatele během doby životnosti vozidla bez služeb palubního tísňového volání;

S.  vzhledem k tomu, že řada studií a projektů založených na dosud vypracované vědecké metodice ukázala pozitivní dopady systému eCall na bezpečnost;

T.  vzhledem k tomu, že potřebná technologie je připravena k dispozici a společné normy platné pro celou EU byly schváleny a jsou dolaďovány a testovány subjekty v průmyslu a orgány veřejné správy v rámci pilotních projektů;

U. vzhledem k tomu, že Komise v roce 2011 veřejně oznámila, že v prvním čtvrtletí roku 2012 představí nové nařízení, které bude systém eCall zahrnovat jako dodatečný požadavek předpisového rámce pro schvalování typu motorových vozidel;

1.  vítá doporučení Komise ze dne 8. září 2011 a žádá členské státy a operátory mobilní sítě, aby požadovaná opatření obsažená v tomto doporučení a modernizaci provedli nejpozději do konce roku 2014; lituje však, že pouze 18 členských států odpovědělo včas; vyzývá zbývající členské státy, aby tak učinily co nejdříve;

2.  lituje dosavadní prodlevy a nedostatečného pokroku při dobrovolném zavádění systému eCall a dále skutečnosti, že tři členské státy nepodepsaly memorandum o porozumění pro rozvoj celoevropské interoperabilní služby eCall v Evropě nebo zavedení služby eCall neohlásili podporu; vyzývá proto tyto členské státy, které tak dosud neučinily, aby memorandum o porozumění pro rozvoj celoevropské interoperabilní služby eCall v Evropě podepsaly, a naléhavě žádá všechny dotčené strany, aby na zavedení této služby pracovaly současně;

3.  zdůrazňuje skutečnost, že fungování evropského čísla tísňového volání 112, o nějž se má systém eCall opírat, vykazuje závažné nedostatky; vyzývá členské státy, aby se těmito nedostatky naléhavě zabývaly, a Komisi, aby posílila dohled v tomto smyslu;

4.  domnívá se, že eCall by se měl stát veřejným systémem tísňového volání v rámci celé EU, měl by být zabudován ve vozidle, využívat linku tísňového volání 112 a opírat se o společné celoevropské normy, aby zajistil technologickou neutralitu a spolehlivou, kvalitní, dostupnou a uživatelsky příznivou službu, která bude hladce a interoperabilně fungovat po celé Evropě ve všech vozidlech bez ohledu na jejich značku, zemi či momentální polohu, a díky tomu bude moci maximalizovat svůj přínos pro všechny řidiče, včetně osob se zdravotním postižením, které mají zvláštní potřeby;

5.  zdůrazňuje pozitivní vliv systému eCall, neboť se podílí na lepším řízení nehod, přispívá k omezování dopravní neprůjezdnosti způsobené nehodami a brání následným nehodám, avšak zejména se podílí na urychlení příjezdu záchranných složek, a tím na snížení počtu úmrtí a zmírnění závažnosti zranění v důsledku dopravních nehod, čímž zvyšuje důvěru Evropanů při cestách do jiných členských států;

6.  domnívá se, že pokud bude zavedení systému eCall ponecháno na tržních silách, budou z něj mít prospěch pouze lidé, kteří si mohou dovolit vozidla vyšší třídy, zatímco povinné zavedení systému zabudovaného do všech vozidel by vedlo k nižším nákladům a všeobecnému zavedení v celé EU;

7.  připomíná, že hodnocení dopadů provedené Komisí ukazuje, že přijetí regulačních opatření za účelem povinného zavedení systému eCall je v současnosti jedinou možností, jak dosáhnout všech pozitivních dopadů;

8.  žádá Komisi, aby v rámci směrnice 2007/46/ES předložila návrh s cílem zajistit do roku 2015 ve všech nových typově schválených vozidlech a ve všech členských státech povinné zavedení veřejného systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112;

9.  domnívá se, že veřejná služba eCall by měla být bezplatná a povinná a měla by být instalována do všech nových vozidel, na něž se vztahuje působnost tohoto návrhu;

10. domnívá se, že veřejná služba eCall musí být jednoduchá, cenově dostupná, provozuschopná a přístupná všem občanům EU, a to bez ohledu na vozidlo a jeho polohu;

11. odmítá myšlenku, že palubní části systému eCall by mohly být zaváděny postupně během delší doby;

12. vyzývá Komisi, aby navrhla jakékoli jiné regulační opatření nezbytné k tomu, aby se zabránilo dalším prodlevám, které by vedly k úmrtím, jimž lze předejít;

13. domnívá se, že přestože metoda analýzy nákladů a přínosů může hrát důležitou roli, pokud jde o získávání dat, na jejichž základě lze činit složitá rozhodnutí týkající se investic a zavádění technologií, její význam může být pochybný, jestliže důležitá část analýzy zahrnuje odhadování hodnoty lidského života;

14. vyzývá Komisi, aby při posuzování dopadu zavedení systému eCall v EU zohlednila nejen investici a provozní náklady, ale také přínos pro společnost, který ze zavedení tohoto systému plyne;

15. vyzývá Komisi, aby stanovila jasná pravidla, co se týče odpovědnosti zúčastněných stran zapojených do systému eCall;

16. vyzývá Komisi, aby zhodnotila možnost falešných poplachů, které by systémy eCall mohly vyvolat, jejich vliv na každodenní práci záchranných složek, nutnost rozlišovat mezi vážnými a méně vážnými nehodami a mezi tísňovými signály a dalšími informacemi vysílanými záchranným složkám, aby se zajistilo jejich efektivní fungování; vyzývá Komisi, aby navrhla konkrétní řešení těchto problémů, pokud bude třeba;

17. vítá vytvoření Evropské platformy pro zavedení systému eCall a vyzývá příslušné zúčastněné strany a zástupce členských států, aby se podíleli na zajištění harmonizovaného zavedení systému eCall;

18. vyzývá Komisi, aby zvážila rozšíření systému eCall tak, aby v blízké budoucnosti zahrnul další vozidla, jako jsou těžká nákladní vozidla, autobusy nebo jednostopá motorová vozidla, a aby zhodnotila, zda by systém měl být rozšířen tak, aby zahrnoval i zemědělské traktory a průmyslová vozidla;

19. domnívá se, že by mělo být povoleno dodatečné zakoupení zařízení systému eCall pro stávající automobily;

Centra tísňového volání: hlediska reakce na mimořádné události

20. konstatuje, že zajištění toho, aby vybavení všech center tísňového volání odpovídalo vysokým standardům, je nezbytné, má-li se dosáhnout jednotné úrovně ochrany všech občanů napříč Evropskou unií, a proto vyzývá Komisi, aby navrhla právní předpisy, které by po členských státech požadovaly, aby zmodernizovaly své infrastruktury složek reakce na mimořádné události a poskytly operátorům náležité zaškolení, díky němuž budou do roku 2015 připraveni pracovat se systémem eCall, a to způsobem, který bude nejlépe přizpůsobený jejich národním strukturám a který je zpřístupní všem;

21. vyzývá Komisi, aby do konce roku 2012 v rámci směrnice o zavádění inteligentních dopravních systémů přijala společné specifikace pro centra tísňového volání a aby navrhla směrnici o zavedení systému eCall;

22. oceňuje ochotu operátorů mobilních sítí vyřizovat volání eCall jako ostatní tísňová volání na linku 112 a navrhuje, aby operátoři společně s členskými státy podávali Komisi každý rok zprávu o pokroku, který zaznamenali, a potížích, se kterými se setkali, zejména co se týče „identifikátoru eCall“ (eCall flag);

23. vítá skutečnost, že zřízení hlasového spojení mezi cestujícími ve vozidle a operátory center tísňového volání přijímajících tato volání, které umožňuje vzájemnou komunikaci, snižuje riziko nepřiměřené reakce i zbytečného nasazení záchranných složek, jako například v případech lehkých nehod;

24. zdůrazňuje, že je stále více zapotřebí společného protokolu pro předávání údajů, kterým by byly příslušné informace postupovány centrům tísňového volání a tísňovým službám, aby se zabránilo riziku omylu či chybného výkladu sdělených údajů; zdůrazňuje, že postupování informací centrům tísňového volání ze strany operátorů mobilních sítí by mělo být upraveno transparentním a nediskriminačním způsobem;

25. připomíná, že uchovávání elektronických údajů v centrech tísňového volání by mohlo mít i další výhody, jako je např. poskytnutí sofistikovaného vodítka členům záchranných služeb, kteří by byli náležitě informováni o nových zdrojích nebezpečí, jimž mohou čelit v důsledku vývoje elektromobilů a dalších nových pohonných systémů;

26. domnívá se, že by bylo vhodné podporovat propojení mezi centry tísňového volání a provozovateli silnic, a to v souladu s doporučeními Evropské platformy pro zavedení systému eCall (EeIP);

27. podporuje intenzivní práci vykonanou v rámci projektu HeERO (harmonizovaný evropský pilot systému eCall), který se týká pilotního přeshraničního ověřování volání eCall; vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily spolupráci mezi vnitrostátními centry tísňového volání a tísňovými službami především na přeshraničních bodech v Evropě a aby za účelem zlepšení účinnosti celého řetězce poskytování tísňových služeb podporovaly společná školení a výměnu osvědčených postupů;

28. vyzývá Komisi, aby zajistila, že systém eCall a jeho napojení na centra tísňového volání budou rovněž kompatibilní se systémy spolupracujícími s infrastrukturou a s inteligentními palubními systémy (jako např. inteligentními svodidly, jež varují před nebezpečím nehody, inteligentními palubními rychlostními systémy atd.);

Soukromé služby tísňového volání

29. domnívá se, že veřejná služba eCall pro celou EU může existovat zároveň se soukromými službami tísňového volání, a to za předpokladu, že budou splněny veškeré normy výkonu ze strany veřejných i soukromých služeb a že – bez ohledu na to, zda se majitelé vozidel rozhodnou pro soukromé řešení – všechna vozidla budou vybavena veřejnou službou eCall, aby byla zajištěna kontinuita služby ve všech členských státech a po celou dobu životnosti vozidla;

30. zdůrazňuje, že systém eCall musí být uživatelsky příznivý, a klade také důraz na to, aby spotřebitelé měli možnost získat reálný přehled o tomto systému, jakož i komplexní a spolehlivé informace ohledně jakýchkoli dalších funkcí či služeb spojených s nabízenými soukromými palubními aplikacemi tísňového nebo asistenčního volání a ohledně úrovně služeb, kterou mohou v případě zakoupení takovýchto aplikací očekávat, a nákladů spojených s těmito službami;

31. požaduje, aby spotřebiteli, který si platí soukromou službu tísňového volání a který se rozhodne tuto službu nadále nevyužívat nebo cestuje do země, kde tato služba není nabízena, byla automaticky dostupná veřejná služba eCall na čísle 112;

32. domnívá se, že soukromí poskytovatelé služby eCall mají rovněž možnost kdykoli přestoupit na celoevropskou službu eCall a nadále přijímat volání za účelem poskytování jiných služeb;

33. vyzývá, aby byly podniky EU zapojeny do vývoje nezbytných aplikací, služeb a infrastruktury systému eCall s cílem podnítit inovace v celé EU;

Ochrana údajů

34. zdůrazňuje, že systém eCall nesmí za žádných okolností umožňovat sledování cesty vozidla, což znamená, že v souladu s doporučeními pracovní skupiny pro ochranu údajů zřízené podle článku 29 musí být systém nečinný, dokud se nespustí tísňové volání; připomíná, že prvořadým cílem služby eCall je zlepšit řízení pomoci v případě dopravních nehod a že údaje poskytované službou eCall nelze žádným způsobem použít ke sledování a zkoumání pohybu osob nebo k určování jejich polohy, pokud tyto osoby nejsou účastníky dopravní nehody;

35. zdůrazňuje, že by bylo vhodné zahrnout příslušná pravidla pro zpracovávání osobních údajů souvisejících se systémem eCall – a to při respektování transparentnosti –, a učinit by tak měli nejen operátoři mobilní sítě, ale také všechny další zúčastněné subjekty, včetně výrobců vozidel, center tísňového volání a tísňových služeb, aby bylo zajištěno dodržování zásad ochrany soukromí a osobních údajů v souladu s evropskými směrnicemi 95/46/ES a 2002/58/ES a vnitrostátními právními předpisy; zdůrazňuje, že jakékoli budoucí právní předpisy by měly vyjasnit odpovědnost různých subjektů zapojených do systému eCall podle směrnice 95/46/ES a podmínky pro poskytování informací subjektům údajů a pro usnadnění výkonu jejich práv;

36. zdůrazňuje, že soukromé služby eCall musí dodržovat zásady ochrany soukromí a údajů, a to zejména tak, že zajistí informovaný souhlas a možnost odstoupení v souladu s doporučeními pracovní skupiny pro ochranu údajů zřízené podle článku 29; zdůrazňuje, že informovaný souhlas spotřebitelů by měl být založen na úplných informacích o množství shromážděných dat a účelu jejich shromažďování a že spotřebitelé by měli mít možnost vzít svůj souhlas kdykoli zpět;

37. zdůrazňuje, že vlastník vozidla či osoba, která vozidlo používá na leasing, by měli jakožto informovaní spotřebitelé rozhodnout, kdo získá přístup k jejich údajům o soukromých službách eCall registrovaným na vozidlo;

Další související oblasti

38. zdůrazňuje, že systém eCall používá technické složky (družicové lokalizační a komunikační funkce a funkce spojené se zpracováním údajů), které by rovněž mohly poskytnout základ pro řadu dalších palubních aplikací a služeb;

39. domnívá se, že aby byla zajištěna otevřená volba pro zákazníky, palubní systém eCall by měl být dostupný bezplatně a žádná ze zúčastněných stran, jako jsou např. poskytovatelé výrobků a služeb na trhu s náhradními autodíly, dodavatelé komponentů, autodílny a nezávislí poskytovatelé silniční asistenční služby a souvisejících služeb, by neměla být diskriminována; vyzývá Komisi, aby zajistila, aby byl systém eCall založen na interoperabilní platformě s otevřeným přístupem pro možné budoucí palubní aplikace či služby, což by podpořilo inovace a přispělo ke zvýšení konkurenceschopnosti evropského průmyslu informačních technologií na světových trzích; zdůrazňuje, že jakékoli aplikace a služby tohoto druhu by měly zůstat nepovinné;

40. domnívá se, že otevřená volba spotřebitelů a otevřený přístup pro poskytovatele služeb by se měly stát součástí kritérií pro návrh palubní platformy od výrobců původních zařízení a že související palubní rozhraní by měla být standardizována, aby umožnila spravedlivou hospodářskou soutěž a podpořila inovace na evropském telematickém trhu;

41. zdůrazňuje, že jakékoli další služby, které mají být ve vozidle používány (zejména při řízení), budou muset být v souladu s jasnými bezpečnostními normami a normami pro bezpečnost a ochranu údajů a soukromí a že dodržování těchto norem je nutné měřit a kontrolovat;

42. připomíná, že evropská služba pro pokrytí geostacionární navigací (EGNOS) a systém Galileo mohou výrazně přispět k řízení silničního provozu a tísňovým zásahům, což vyžaduje informační kampaň na podporu větší míry využívání příležitostí, jež tento systém nabízí v souvislosti s aplikací eCall;

43. domnívá se, že by členským státům mělo být povoleno zavést systém filtrování volání eCall pro centra tísňového volání, jenž by umožnil rychlé rozpoznání naléhavých volání, čímž by se zabránilo přetěžování těchto center a zvýšila by se efektivita tísňových služeb; domnívá se, že by Komise tyto snahy měla podporovat;

44. vyzývá členské státy, aby ve spolupráci s Komisí vytvořily a provozovaly vnitrostátní pilotní programy na provedení systému automatické reakce vozidla v tísni (eCall) s cílem odhalit možné problémy a připravit cestu povinnému zavedení systému ve všech členských státech v roce 2015;

45. požaduje, aby bylo do všech vozidel instalováno standardní rozhraní eCall, tzv. „tlačítko eCall“, jež bude snadno rozpoznatelné i pro osoby se zdravotním postižením, aby se zabránilo chybnému pochopení a možnému zneužití systému; vyzývá Komisi a evropské normalizační organizace, aby navrhly harmonizovanou normu pro takovýto mechanismus manuálního spouštění;

46. žádá Komisi, aby posoudila možný dopad systému eCall na výdaje systémů veřejného zdravotnictví; v tomto ohledu žádá členské státy, aby se dohodly na harmonizované definici vážného zranění;

47. vyzývá Komisi a členské státy, aby zintenzivnily svou činnost, pokud jde o poskytování četných praktických informací prostřednictvím rozvoje cílené a dalekosáhlé komunikační strategie a vedením koordinovaných kampaní s cílem zvýšit povědomí o systému eCall a jeho výhodách, užití a funkcích, i co se týče bezpečnosti občanů EU, a to za účelem posílení porozumění těmto tísňovým službám za strany veřejnosti, posílení poptávky po těchto službách a snížení rizika jejich zneužívání či nepochopení;

48. doporučuje, aby se Komise zasadila o to, aby byla služba eCall interoperabilní s ostatními podobnými palubními tísňovými službami podporovanými v sousedních regionech, jako je služba ERA-GLONASS;

49. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

 • [1]  Úř. věst. L 207, 6.8.2010, s. 1.
 • [2]  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 51.
 • [3]  Přijaté texty: P7_TA(2011)0453.
 • [4]  Přijaté texty: P7_TA(2011)0408.
 • [5]  Přijaté texty: P7_TA(2011)0519.
 • [6]  Úř. věst. C 351E, 2.12.2011, s. 13.
 • [7]  Přijaté texty, P7_TA(2011)0306.
 • [8]  Úř. věst. C 184E, 8.7.2010, s. 50.
 • [9]  Úř. věst. C 286E, 27.11.2009, s. 45.
 • [10]  Úř. věst. C 244E, 18.1.2007, s. 220.
 • [11]  Úř. věst. C 296E, 6.12.2006, s. 268.
 • [12]  Úř. věst. C 227E, 21.9.2006, s. 609.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Co je eCall?

V případě vážné dopravní nehody vozidlo vybavené systémem eCall automaticky aktivuje tísňové volání. I v případě, že pasažér není schopen mluvit, eCall naváže hlasové spojení s nejbližším centrem tísňového volání a vyšle tísňovou zprávu označovanou jako minimální soubor údajů, včetně klíčových informací o nehodě (získaných na základě přesných družicových údajů), jako jsou čas, přesná poloha a směr jízdy, spolu s popisem vozidla. Služba eCall může být aktivována i manuálně.

Systém eCall nezabraňuje nehodám, ale zlepšuje účinnost tísňových služeb. Jsou-li tísňové služby ihned informovány a znají místo nehody, mohou přijet rychle a snížit tak riziko úmrtí a závažnost zranění („zásada zlaté hodiny“).

Jak to funguje?

Operátor mobilní sítě rozpozná volání na linku 112 jako eCall díky „identifikátoru eCall“ (eCall flag), připojenému prostřednictvím komunikačního modulu vozidla. Operátor mobilní sítě naloží s voláním eCall stejně jako s jiným voláním na linku 112 a přesměruje volání na nejvhodnější tísňovou službu (centrum tísňového volání), kterou určí orgány veřejné správy.

Operátor centra tísňového volání přijme hlasový hovor i minimální soubor údajů. Informace poskytnuté prostřednictvím minimálního souboru údajů se dekódují a zobrazí na monitoru operátora centra tísňového volání. Polohu a směr jízdy vozidla lze zobrazit v geografickém informačním systému. Operátor bude současně moci slyšet, co se ve vozidle děje, případně s posádkou vozu komunikovat. To mu pomůže zjistit, jaké tísňové služby jsou na místě nehody zapotřebí (zdravotnická záchranná služba, hasičský záchranný sbor, policie), a díky tomu bude moci potřebnou službu rychle kontaktovat a předat jí všechny nezbytné informace.

Operátor centra tísňového volání bude dále schopen ihned informovat střediska řízení silničního provozu o tom, že na určitém místě došlo k nehodě, a tyto informace se tak snáze dostanou k dalším účastníkům silničního provozu, což zabrání následným dopravním nehodám, umožní uvolnit vozovku a snížit dopravní neprůjezdnost.

Co je k zavedení systému eCall potřeba?

 Výrobci vozidel a vybavení by měli do výbavy vozů zařadit palubní systém schopný aktivovat službu eCall a shromažďovat a spojovat minimální soubory údajů.

 Operátoři mobilní sítě by měli přesměrovat volání eCall (hlasové a datové) na službu pro tísňové volání.

 Členské státy by měly zmodernizovat svá centra tísňového volání, aby byla schopna vyřizovat volání eCall (hlasová a datová).

Co bylo doposud vykonáno?

Zavedení celoevropské služby eCall dostupné ve všech vozidlech a ve všech zemích bylo jednou z hlavních priorit stanovených v roce 2002 pracovní skupinou odborníků na bezpečnost silničního provozu.

V roce 2003 Komise zahrnula zavedení harmonizované celoevropské služby eCall mezi priority iniciativy e-bezpečnosti a podpořila vytvoření řídící skupiny pro eCall, v níž se měli sejít zástupci všech zúčastněných stran a která měla přesně vymezit požadavky dané služby.

Tato skupina v roce 2004 vypracovala memorandum o porozumění s cílem rozvinout v Evropě celoevropskou interoperabilní službu eCall a navrhla plán, podle nějž se měl systém eCall začít dobrovolně zavádět jako standardní volba do všech vozidel v Evropě do konce roku 2009. Tento dokument byl dobrovolný a měl odrážet závazek signatářů podporovat včasné zavedení systému eCall. Pouze čtyři členské státy memorandum o porozumění nepodepsaly.

Systém eCall byl rovněž jednou z priorit iniciativy Inteligentní automobil, zahájené v roce 2006, a akčního plánu pro inteligentní dopravní systémy. Směrnice o inteligentních dopravních systémech zahrnuje „harmonizované poskytování interoperabilní služby eCall v celé EU“ mezi prioritní opatření v rámci prioritní oblasti s názvem „aplikace pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami“.

V roce 2009 přineslo sdělení nazvané „eCall: čas jej zavést” návrh řady opatření na podporu dobrovolného zavedení služby eCall do všech nových silničních vozidel v Evropě. Sdělení naznačilo, že nedojde-li do konce roku 2009 k významnějšímu pokroku, pokud jde o dostupnost zařízení eCall ve vozidlech a o nezbytné investice do infrastruktury center tísňového volání, navrhne Komise regulační opatření.

Povinné zavedení systému eCall

V souladu s tímto sdělením se Komise v roce 2011 rozhodla přistoupit k legislativnímu opatření a zavést systém eCall jako povinný. Tento regulační přístup zahrnuje tři opatření:

1. - Doporučení Komise přijaté minulé září, v němž jsou členské státy vyzvány, aby přesně vymezily svou infrastrukturu tísňových volání pro přijímání hovorů eCall; operátoři mobilní sítě jsou vyzváni, aby do svých sítí do konce roku 2014 zavedli „identifikátor eCall“, díky němuž budou moci s voláními eCall zacházet jako s ostatními voláními na linku 112 (ta jsou zdarma a mají v síti přednost).

Po doporučení by měly následovat:

2.- Akt v přenesené pravomoci, který má být přijat do konce roku 2012 v souladu se směrnicí o zavádění inteligentních dopravních systémů stanovující společné specifikace pro modernizaci infrastruktury center tísňového volání.

3.- Návrh nařízení v souladu s právními předpisy pro schvalování typu vozidel ohledně povinného zavedení palubní části služby eCall do nových typově schválených vozidel v Evropě.

Názor zpravodajů

eCall: veřejná služba ve prospěch všech Evropanů

Vaši zpravodajové se domnívají, že povinné zavedení veřejné služby eCall by se nemělo zakládat na existenci kladného obchodního scénáře pro samostatnou službu eCall nebo jím být podmíněno, neboť je třeba zvážit jeho přínos pro společnost jako celek.

Systém eCall by se měl stát veřejnou službou tísňového volání, která bude poskytována zdarma a ku prospěchu všech řidičů v Evropě bez ohledu na značku jejich vozidla.

Soukromé služby tísňového volání

Soukromé služby palubního tísňového volání začaly být v Evropě zaváděny na konci 90. let. Patentované služby palubního tísňového volání dnes v Evropě i ve světě nabízejí různé automobilové společnosti a poskytovatelé služeb (např. Volvo, PSA, Fiat, BMW). Obvykle bývají spojeny s dalšími službami, např. asistenční službou v případě poruchy, mobilní telefonní službou, dynamickou navigací atd.

Tísňová volání jsou přijímána soukromými telefonními centry, která v naléhavých případech přesměrují volání a předají údaje o nehodě do centra tísňového volání. Každý výrobce musí zvlášť uzavřít dohodu s orgány jednotlivých center tísňového volání, a to v každé zemi, v níž chce službu zavést.

Ačkoli tyto služby, zavedené před více než 10 lety, již prokázaly svou užitečnost, jejich průnik na evropský trh je stále nedostatečný (méně než 0,4 % vozového parku). Tato služba je běžně nabízena pouze u luxusních vozů a jen v těch zemích, kde existuje jasný obchodní scénář.

Soukromé služby tísňového volání nepokrývají všechny země v Evropě, cestuje-li tedy vozidlo do země, kde služba není soukromým subjektem poskytována, dojde k jejímu pozastavení. Některé ze služeb zavedených v minulosti byly navíc zrušeny z důvodu selhání trhu a zanechaly tak uživatele během doby životnosti vozidla bez služeb palubního tísňového volání.

Vaši zpravodajové jsou přesvědčeni, že veřejná služba eCall pro celou EU, jež se bude opírat o linku tísňového volání 112, může existovat spolu se soukromými službami tísňového volání, ovšem pouze za předpokladu, že budou přijata opatření, která zákazníkům zajistí kontinuitu jejich poskytování.

Veřejné a soukromé služby s přidanou hodnotou

Po zavedení celoevropské veřejné služby eCall budou nová vozidla vybavena základní palubní telematickou platformou, která propojí technické prvky (bezdrátovou komunikaci, technologii přesné lokalizace a spojení se systémy řízení vozu a systémy čidel), což by se mohlo stát základem pro řadu palubních aplikací.

Pro uživatele vozidel i pro automobilový průmysl a odvětví telekomunikací by poskytování nových služeb založených na přítomnosti telematické platformy eCall a její přidružená schopnost sbírat dodatečné údaje a předávat je vozidlům mohly znamenat přínos.

Je tedy možné, že se k palubnímu systému původně navrženému pro veřejnou evropskou službu eCall připojí další služby či aplikace s přidanou hodnotou, ať už poskytované zdarma nebo zpoplatněné.

Vaši zpravodajové jsou přesvědčeni, že začlenění všech těchto případných aplikací do jednotného otevřeného systému by mohlo zvýšit jeho účinnost a využitelnost, snížit náklady, zlepšit možnosti rozšíření a do budoucna umožnit integraci nových nebo modernizovaných aplikací. Definice pojmu „otevřená palubní platforma“ je součástí akčního plánu pro ITS.

Otevřené palubní systémy, které spotřebitelům poskytují možnost volby a zajišťují přístup nejen poskytovatelům služeb určeným výrobci vozidel, oživí celý evropský telematický trh a podpoří rozmanitost a inovaci výrobků za přijatelné ceny.

Otevřená volba spotřebitelů a otevřený přístup pro poskytovatele služeb by se proto měly stát součástí kritérií pro návrh palubní platformy od výrobců původních zařízení. Přístup k infrastruktuře vozidla lze zajistit prostřednictvím vhodných standardizovaných rozhraní.

Jakékoli dodatečné služby by navíc měly být povoleny jen v případě, že nejsou v rozporu s bezpečností řízení a jsou v souladu se schválenými normami.

Ochrana údajů

Jakékoli přidané palubní aplikace založené na telematické platformě eCall by měly být plně v souladu s příslušnými nařízeními o ochraně údajů a soukromí. Zejména:

1. Účel, za jakým mohou být údaje použity, bude jasně a podrobně vysvětlen v jednotlivých smlouvách. Smlouvy by rovněž měly jasně stanovit, že poskytovatel služeb, který je třetí stranou, je správcem příslušných údajů a je zavázán veškerými povinnostmi ohledně ochrany údajů a soukromí, jež správci údajů přísluší podle směrnice o ochraně údajů i podle vnitrostátních právních předpisů.

2. Přenášeny mohou být pouze ty údaje, které jsou „nezbytné“ a „příslušné“ pro konkrétní účel, tzn. je třeba zajistit, aby každý poskytovatel, který je třetí stranou, obdržel jen ty údaje, jež jsou požadovány pro účely příslušné smlouvy.

Použití přenosných zařízení jako eCall

Ačkoli použití přenosných řešení (např. mobilních telefonů) by mohlo systému eCall do určité míry zajistit funkčnost, vaši zpravodajové se staví velmi kriticky k jejich povinnému zavádění do nových typově schválených vozidel, neboť tato přenosná zařízení lze odstranit nebo je zkrátka zapomenout aktivovat.

Přínos systému eCall

Hlavním přínosem systému eCall bude snížení počtu smrtelných nehod a zmírnění závažnosti zranění způsobených dopravními nehodami, a to díky rychlejšímu příjezdu tísňových služeb na místo nehody.

Zkrácení doby reakce na nehodu (rychlejší příjezd záchranných jednotek, policie a odtahových firem) umožní rychleji uvolnit místo nehody, čímž eCall přispěje ke zkrácení doby dopravní neprůjezdnosti, efektivnosti silniční dopravy v Evropě a ke snížení vnějších nákladů.

Co se týče přínosu systému eCall pro orgány veřejné správy, ukazuje se, že půjde většinou o omezení a) zdravotních následků havárií, b) rizika dalších nehod na místě, c) důsledků nehody pro dopravu.

Povinné zavedení veřejné služby eCall pro celou EU ve všech nových typově schválených vozidlech otevře automobilovému průmyslu nové příležitosti k zavedení dodatečných služeb s přidanou hodnotou, jež budou využívat telematickou platformu systému eCall.

Řada ekonomických analýz důsledků zavedení systému eCall v Evropě v této souvislosti představila veřejnou službu eCall jako „předpoklad“ pro rozmach mnoha dalších komerčních služeb, které jsou sice ke vstupu na trh připraveny, potřebují však, aby úspěch zaznamenala klíčová prvotní aplikace. Systém eCall by proto mohl podpořit dodatečné veřejné nebo soukromé telematické služby a stát se přínosem pro bezpečnost i hospodářství.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

19.6.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

58

4

8

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Adam Bielan, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Cristian Silviu Buşoi, Antonio Cancian, Jorgo Chatzimarkakis, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Cornelis de Jong, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Christian Engström, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Vicente Miguel Garcés Ramón, Louis Grech, Mathieu Grosch, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Iliana Ivanova, Sandra Kalniete, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Hans-Peter Mayer, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Laurence J.A.J. Stassen, Keith Taylor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Bernadette Vergnaud, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Raffaele Baldassarre, Phil Bennion, Jürgen Creutzmann, Spyros Danellis, Ashley Fox, Zita Gurmai, Anna Hedh, María Irigoyen Pérez, Gilles Pargneaux, Alfreds Rubiks, Marc Tarabella, Salvatore Tatarella, Kyriacos Triantaphyllides, Kerstin Westphal