Διαδικασία : 2012/2071(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0206/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0206/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2012 - 13.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0297

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 167kWORD 140k
25.6.2012
PE 491.219v02-00 A7-0206/2012

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2012 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, Τμήμα III – Επιτροπή

(11113/2012 – C7‑0147/2012 – 2012/2071(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγήτρια: Francesca Balzani

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ.3/2012 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, Τμήμα III – Επιτροπή

(11113/2012 – C7‑0147/2012 – 2012/2071(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1), και ιδίως τα άρθρα 15, 37 και 38,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, που εγκρίθηκε οριστικά την 1η Δεκεμβρίου 2011(2),

–    έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με την αίτηση μεταφοράς DEC 9/2012, που εγκρίθηκε στις 7 Ιουνίου 2012,

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ.3/2012 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, που υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 16 Απριλίου 2012 (COM(2012)0181),

–   έχοντας υπόψη τη θέση σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2012 που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 11 Ιουνίου 2012 (11113/2012 – C7‑0147/2012),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2010 για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης (COM(2010)0815),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 75β του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0206/2012),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2012 αποσκοπεί να εγγράψει στον προϋπολογισμό 2012 το πλεόνασμα του οικονομικού έτους 2011 που ανέρχεται σε 1.496.968.014 ευρώ,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κύρια στοιχεία του πλεονάσματος αυτού είναι ένα μη δαπανηθέν ποσό δαπανών ύψους 0,73 δισ. ευρώ, ένα θετικό αποτέλεσμα στα έσοδα ύψους άνω του 0,67 δισ. ευρώ και μια θετική διαφορά συναλλαγματικών ισοτιμιών ύψους 0,31 δισ. ευρώ,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μείζον μέρος των εσόδων (0,45 δισ. ευρώ από τα 0,67 δισ. ευρώ) προέρχεται από πρόστιμα και τόκους υπερημερίας,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μη δαπανηθέν ποσό δαπανών, που αφορά πιστώσεις του προϋπολογισμού 2011 ύψους 0,56 δισ. ευρώ και μεταφορές από το 2010 ύψους 0,17 δισ. ευρώ, δεν είναι αποτέλεσμα δυσκολιών απορρόφησης ή κακής διαχείρισης αλλά των ισχυόντων κανόνων για την αναπροσαρμογή της κατανομής των πληρωμών με βάση τις ανάγκες, ιδίως κατά τις τελευταίες εβδομάδες του οικονομικού έτους,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντίθετα, όλοι οι διαθέσιμοι δείκτες καταδεικνύουν φέτος έλλειψη πιστώσεων πληρωμών σε πολλούς τομείς παρέμβασης της ΕΕ, κυρίως διότι το 2011, για δεύτερη συνεχή χρονιά, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μείωσε το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2012 κατά 3 δισ. ευρώ και άνω, περιλαμβανομένης της πολιτικής για τη συνοχή, σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις της Επιτροπής,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη θέση του σχετικά με την αίτηση μεταφοράς DEC 9/2012, το Συμβούλιο προέβη σε δραστική περικοπή των πιστώσεων που μεταφέρονταν στον τομέα της έρευνας, ενώ διαπιστώνεται ότι απαιτούνται επειγόντως πιστώσεις πληρωμών για να τηρηθούν προηγούμενες δεσμεύσεις, και άφησε τις πιστώσεις πληρωμών σε κονδύλια του προϋπολογισμού στα οποία δεν μπορούν να δαπανηθούν,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 15 του δημοσιονομικού κανονισμού προβλέπει ότι τυχόν διαφορά ως προς τις εκτιμήσεις, προς εγγραφή στον προϋπολογισμό της Ένωσης, θα είναι το μοναδικό αντικείμενο του παρόντος διορθωτικού προϋπολογισμού,

1.  σημειώνει ότι αποκλειστικός σκοπός του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2012 είναι η εγγραφή στον προϋπολογισμό του πλεονάσματος του έτους 2011, σύμφωνα με το άρθρο 15 του δημοσιονομικού κανονισμού· υπογραμμίζει ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός αφήνει κάποιο περιθώριο διακριτικής ευχέρειας ως προς τον προορισμό του πλεονάσματος·

2.  σημειώνει ότι τα κύρια στοιχεία του πλεονάσματος αυτού είναι ένα μη δαπανηθέν ποσό δαπανών ύψους 0,73 δισ. ευρώ, ένα θετικό αποτέλεσμα στα έσοδα ύψους άνω του 0, 67 δισ. ευρώ και μια θετική διαφορά συναλλαγματικών ισοτιμιών ύψους 0,31 δισ. ευρώ·

3.  τονίζει ότι το μη δαπανηθέν ποσό δαπανών (0,73 δισ. ευρώ ) δεν είναι αποτέλεσμα δυσκολιών απορρόφησης ή κακής διαχείρισης αλλά των ισχυόντων κανόνων για την αναπροσαρμογή της κατανομής των πληρωμών με βάση τις ανάγκες· θεωρεί, κατά συνέπεια, ότι επιτάσσει διαφορετικό χειρισμό σε σύγκριση με το τμήμα του πλεονάσματος που απορρέει από διακυμάνσεις των εσόδων· υπογραμμίζει επιπλέον ότι ένα μεγάλο μέρος της υποεκτέλεσης οφείλεται στην απόφαση του Συμβουλίου να μην εγκρίνει την αναπροσαρμογή μισθών και συντάξεων που προβλέπεται από τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων·

4.  καταδικάζει το γεγονός ότι, παρά τις διατάξεις του άρθρου 310, παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ σχετικά με τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την κοινή δήλωση σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών που συμφωνήθηκε και από τα τρία θεσμικά όργανα στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού 2012, το Συμβούλιο αποφάσισε να μειώσει κατά τα δύο τρία το επίπεδο της αίτησης μεταφοράς DEC 9/2012 ύψους 485 εκατ. ευρώ από ενεργειακά έργα που παρουσίαζαν υποεκτέλεση για την ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης, για να ενισχύσει τρία κονδύλια του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ – Συνεργασία·

5.  υπογραμμίζει ότι με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει τεχνητή αύξηση της υποεκτέλεσης στις πιστώσεις πληρωμών του 2012 και, κατά συνέπεια, αύξηση του πλεονάσματος του 2012, ενώ όλοι οι διαθέσιμοι δείκτες καταδεικνύουν φέτος έλλειψη πιστώσεων πληρωμών στον τομέα της έρευνας και σε άλλους τομείς παρέμβασης της ΕΕ· τονίζει επίσης ότι, δεδομένου ότι η έγκριση της αίτησης μεταφοράς DEC 9/2012 χωρίς τροποποιήσεις αποτελεί απλώς αναδιάταξη, δεν επρόκειτο να έχει επίπτωση στην πλευρά των εσόδων του προϋπολογισμού της Ένωσης και, κατά συνέπεια, ούτε στις εθνικές συνεισφορές·

6.  δεδομένου ότι προβλέπει μείωση της συνεισφοράς των κρατών μελών στον προϋπολογισμό του 2012 κατά 768.707.073 ευρώ, τροποποιεί τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 3/2012 για να διασφαλίσει την κατάλληλη χρηματοδότηση του ΠΠ7 – Πρόγραμμα συνεργασίας, λόγω των μη ικανοποιηθεισών αναγκών που επισήμανε η Επιτροπή (337.578.119 ευρώ), καθώς και για να παράσχει περισσότερες πιστώσεις πληρωμών στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή (390.682.822 ευρώ) προκειμένου να συμβάλει στην κάλυψη των απαιτήσεων πληρωμών, όπως υπολογίζονται από τα κράτη μέλη έως τα τέλη του 2012, και να περιορίσει το επίπεδο των αποδεσμεύσεων στα τέλη του 2013·

7.  αποφασίζει, ως εκ τούτου, να τροποποιήσει την πρόταση του Συμβουλίου ως εξής:

Έσοδα

Τίτλος 1 Ίδιοι πόροι , Άρθρο 140

+ EUR 728.260.941

Τίτλος 3 Πλεονάσματα, υπόλοιπα και αναπροσαρμογές, Άρθρο 300

χωρίς τροποποίηση

Δαπάνες

08 02 01 - Συνεργασία -Υγεία

+ EUR 67.000.000

08 03 01 - Συνεργασία - Τρόφιμα, γεωργία και αλιεία, και βιοτεχνολογία

+ EUR 118.000.000

08 04 01 - Συνεργασία - Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής

+ EUR 152.578.119

04 02 17 - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) - Σύγκλιση

+ EUR 57.491.864

04 02 19 - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) - Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση

+ EUR 22.633.695

13 03 16 - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) - Σύγκλιση

+ EUR 201.138.541

13 03 18 - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) - Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση

+ EUR 33.202.220

13 04 02 - Ταμείο Συνοχής

+ EUR 76.216.502

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 56, 29.2.2012, σ. 0.

(3)

ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής

Στις 16 Απριλίου 2012 η Επιτροπή υπέβαλε το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού της αριθ. 3/2012 σχετικά με το πλεόνασμα από την εκτέλεση του οικονομικού έτους 2011.

Προτάθηκε να εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2012 πλεόνασμα 1.49 δισ. ευρώ και να μειωθεί κατά το αυτό ποσό η συνολική συνεισφορά των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ (να υπενθυμίσουμε ότι στον προϋπολογισμό 2011 εγγράφηκε πλεόνασμα 4.54 δισ. ευρώ).

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού 2011 είναι το σύνολο της εκτέλεσης των εσόδων, της εκτέλεσης των δαπανών και η διαφορά συναλλαγματικών ισοτιμιών, με την ακόλουθη κατανομή:

- όσον αφορά την εκτέλεση των εσόδων, εγγράφεται ποσό 0.67 δισ. ευρώ, που προέρχεται κυρίως (0.45 δισ. ευρώ ) από επιπλέον πρόστιμα και τόκους υπερημερίας που ελήφθησαν το 2011 και δεν εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 2011,

- όσον αφορά την εκτέλεση των δαπανών, η υποεκτέλεση κατά 0.73 δισ. ευρώ προκύπτει από τη μη έγκριση της προταθείσας μισθολογικής αναπροσαρμογής για το 2011,

- όσον αφορά τη διαφορά συναλλαγματικών ισοτιμιών, ποσό 97 εκατ. ευρώ εγγράφεται στο ΣΔΠ 3/2012.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, η συνολική συνεισφορά ΑΕΕ των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2011 θα πρέπει να μειωθεί αναλόγως:

Κράτος Μέλος

Προϋπολογισμός 2012

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2012

Νέο ποσό

Βέλγιο

2 754 434 486

- 43 988 032

2 710 446 454

Βουλγαρία

281 064 627

- 4 488 573

276 576 054

Τσεχική Δημοκρατία

1 078 504 116

- 17 223 598

1 061 280 518

Δανία

1 815 589 984

- 28 994 783

1 786 595 201

Γερμανία

19 297 785 791

- 308 183 629

18 989 602 162

Εσθονία

110 748 128

- 1 768 636

108 979 492

Ιρλανδία

920 009 203

- 14 692 451

905 316 752

Ελλάδα

1 574 518 867

- 25 144 902

1 549 373 965

Ισπανία

7 751 025 459

- 123 783 068

7 627 242 391

Γαλλία

15 098 504 384

- 241 121 542

14 857 382 842

Ιταλία

11 597 780 897

- 185 215 352

11 412 565 545

Κύπρος

132 985 701

- 2 123 767

130 861 934

Λετονία

139 606 789

- 2 229 506

137 377 283

Λιθουανία

223 466 520

- 3 568 737

219 897 783

Λουξεμβούργο

239 147 968

- 3 819 168

235 328 800

Ουγγαρία

783 053 705

- 12 505 286

770 548 419

Μάλτα

45 415 306

- 725 278

44 690 028

Κάτω Χώρες

4 544 261 837

- 72 571 388

4 471 690 449

Αυστρία

2 171 551 781

- 34 679 455

2 136 872 326

Πολωνία

2 846 632 147

- 45 460 419

2 801 171 728

Πορτογαλία

1 165 478 435

- 18 612 569

1 146 865 866

Ρουμανία

1 006 329 623

- 16 070 979

990 258 644

Σλοβενία

269 103 124

- 4 297 549

264 805 575

Σλοβακία

524 320 167

- 8 373 338

515 946 829

Φινλανδία

1 446 955 676

- 23 107 732

1 423 847 944

Σουηδία

2 938 535 696

- 46 928 109

2 891 607 587

Ηνωμένο Βασίλειο

12 980 057 650

- 207 290 168

12 772 767 482

Σύνολο

93 736 868 067

-1 496 968 014

92 239 900 053

Το δημοσιονομικό πλαίσιο 2012

Όλοι οι διαθέσιμοι δείκτες καταδεικνύουν φέτος έλλειψη πιστώσεων πληρωμών σε πολλούς τομείς παρέμβασης της ΕΕ, κυρίως διότι, για μία ακόμη φορά, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή συμφώνησε σε χαμηλότερο επίπεδο πιστώσεων πληρωμών για το 2012 σε σχέση με αυτό που προτάθηκε από την Επιτροπή (περισσότερο από 3 δισ. ευρώ λιγότερα σε σχέση με το αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής).

Επιπλέον, το Συμβούλιο αποφάσισε μονομερώς να μειώσει κατά περισσότερο από δύο τρίτα το επίπεδο της μεταφοράς των 485 εκατ. ευρώ (DEC 9/2012) στον τομέα της έρευνας, παρά τις επείγουσες ανάγκες σε πιστώσεις πληρωμών. Τούτο σημαίνει ότι περισσότερα από 338 εκατ. πιστώσεων πληρωμών στα κονδύλια του προϋπολογισμού παραμένουν σε θέσεις στις οποίες δεν μπορούν να δαπανηθούν. Η μεταφορά αυτή ήταν εξ ορισμού μια απλή αναδιάταξη, η οποία δεν είχε αντίκτυπο στις εθνικές συνεισφορές στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2012. Τίθεται το ερώτημα κατά πόσον η θέση του Συμβουλίου είναι σύμφωνη αφενός με το άρθρο 310, παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ που ορίζει ότι «ο προϋπολογισμός εκτελείται σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης» και αφετέρου με την κοινή δήλωση σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών που συμφωνήθηκε και από τα τρία θεσμικά όργανα στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού 2012.

Το νομικό πλαίσιο της πρότασης της εισηγήτριας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15, παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, το υπόλοιπο κάθε οικονομικού έτους εγγράφεται, ανάλογα με το εάν πρόκειται για πλεόνασμα ή για έλλειμμα, στα έσοδα ή στις δαπάνες στον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους μέσω διορθωτικού προϋπολογισμού. Το άρθρο 15, παράγραφος 3 αναφέρει επιπλέον ότι «τυχόν διαφορά ως προς τις εκτιμήσεις εγγράφεται στον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους μέσω διορθωτικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 37, του οποίου αποτελεί το μοναδικό αντικείμενο».

Κατά την άποψη της εισηγήτριας, οι εν λόγω διατάξεις είναι ασυμβίβαστες με την απόρριψη του παρόντος σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού, αλλά όχι με την τροποποίησή του, δεδομένου ότι το άρθρο 15 του δημοσιονομικού κανονισμού αφήνει κάποιο περιθώριο διακριτικής ευχέρειας ως προς τον προορισμό του πλεονάσματος. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι οιαδήποτε ερμηνεία των διατάξεων του δημοσιονομικού κανονισμού που θα συνίστατο στην υποχρέωση του Κοινοβουλίου να εγκρίνει τον παρόντα διορθωτικό προϋπολογισμό χωρίς τροποποίηση ενδέχεται να αντίκειται στα προνόμια του Κοινοβουλίου από πλευράς προϋπολογισμού όπως προβλέπονται στη Συνθήκη. Η εισηγήτρια επιθυμεί επίσης να τονίσει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα νομικής δράσης κατά των τροπολογιών του ΕΚ στο ΣΔΠ 3/2012. Εφόσον εγκριθεί, το ΕΚ και το Συμβούλιο θα πρέπει να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την εξεύρεση λύσης.

Δεδομένου ότι, από πλευράς δαπανών (0,73 εκατ. ευρώ) η υποεκτέλεση δεν είναι αποτέλεσμα δυσκολιών απορρόφησης ή κακής διαχείρισης της Επιτροπής αλλά των ισχυόντων κανόνων για την αναπροσαρμογή της κατανομής των πληρωμών με βάση τις ανάγκες κατά τις τελευταίες εβδομάδες του οικονομικού έτους, η εισηγήτρια εκτιμά ότι είναι θεμιτό το ποσό αυτό να επιστραφεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ, υπό τύπον μεταφοράς μη δαπανηθεισών πιστώσεων.

Έχοντας κατά νου τις μη ικανοποιηθείσες ανάγκες που υποβλήθηκαν στην αίτηση DEC 9/2012, καθώς και τα τελευταία στοιχεία όσον αφορά την εκτέλεση, ιδίως στον τομέα της πολιτικής για τη συνοχή, η εισηγήτρια προτείνει να εγκρίνει η επιτροπή BUDG την κατωτέρω θέση όσον αφορά τον παρόντα διορθωτικό προϋπολογισμό (μόνο πληρωμές):

- Έσοδα – Τίτλος 1 - Ίδιοι πόροι                  -0.77 δισ.

- Έσοδα – Τίτλος 3 - Πλεόνασμα                 1.50 δισ.

- Δαπάνες – Κονδύλια για την έρευνα           0.34 δισ.

- Δαπάνες – Πολιτική συνοχής                     0.39 δισ.

Τούτο συνεπάγεται τις ακόλουθες αλλαγές σε σχέση με τη θέση του Συμβουλίου:

Έσοδα

Τίτλος 1 Ίδιοι πόροι , Άρθρο 140

+ EUR 728.260.941

Τίτλος 3 Πλεονάσματα, υπόλοιπα και αναπροσαρμογές, Άρθρο 300

χωρίς τροποποίηση

Δαπάνες

08 02 01 - Συνεργασία -Υγεία

+ EUR 67.000.000

08 03 01 - Συνεργασία - Τρόφιμα, γεωργία και αλιεία, και βιοτεχνολογία

+ EUR 118.000.000

08 04 01 - Συνεργασία - Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής

+ EUR 152.578.119

04 02 17 - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) - Σύγκλιση

+ EUR 57.491.864

04 02 19 - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) - Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση

+ EUR 22.633.695

13 03 16 - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) - Σύγκλιση

+ EUR 201.138.541

13 03 18 - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) - Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση

+ EUR 33.202.220

13 04 02 - Ταμείο Συνοχής

+ EUR 76.216.502


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

21.6.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, Helga Trüpel

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jürgen Klute, Jan Mulder, Paul Rübig

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου