Menetlus : 2012/2071(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0206/2012

Esitatud tekstid :

A7-0206/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 05/07/2012 - 13.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0297

RAPORT     
PDF 150kWORD 126k
25.6.2012
PE 491.219v02-00 A7-0206/2012

Nõukogu seisukoht Euroopa Liidu 2012. aasta paranduseelarve projekti nr 3/2012 kohta, III jagu – Komisjon

(11113/2012 – C7‑0147/2012 – 2012/2071(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Francesca Balzani

MUUDATUSED
SELETUSKIRI
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

SELETUSKIRI

Komisjoni ettepanek

16. aprillil esitas komisjon paranduseelarve projekti nr 3/2012, mis puudutab 2011. aasta eelarve täitmise käigus tekkinud ülejääki.

Ettepaneku kohaselt tuleks 2012. aasta eelarvesse kanda 1,49 miljardi euro suurune ülejääk ning samas summas tuleks vähendada ELi eelarvesse tasutavate liikmesriikide maksete summat (meeldetuletuseks olgu öeldud, et 2011. aasta eelarvesse kanti 4,54 miljardi euro suurune ülejääk).

2011. aasta eelarve tulem moodustub laekunud tulude jäägist, tehtud kulutuste jäägist ja vahetuskursi erinevusest, mis jagunevad järgmiselt:

 tulude ülejäägina kantakse eelarvesse 0,67 miljardit eurot, mis saadi peamiselt (0,45 miljardit eurot) 2011. aastal laekunud eritrahvidest ja viivistest, mida 2011. aasta eelarve vastuvõtmisel eelarvesse ei olnud kantud;

 kulude osas on tegemist 0,73 miljardi euro suuruse alatäitmisega, mis tulenes peamiselt sellest, et 2011. aastaks kavandatud töötasude korrigeerimist ei kiidetud heaks;

 vahetuskursi erinevuse arvelt on paranduseelarve projekti nr 3/2012 kantud 97 miljoni euro suurune summa.

Komisjoni ettepaneku kohaselt väheneksid liikmesriikide poolt ELi eelarvesse tasutavad kogurahvatulu põhised maksed järgmiselt:

Liikmesriik

2012. aasta eelarve

Paranduseelarve projekt nr 3/2012

Uus summa

Belgia

2 754 434 486

- 43 988 032

2 710 446 454

Bulgaaria

281 064 627

- 4 488 573

276 576 054

Tšehhi Vabariik

1 078 504 116

- 17 223 598

1 061 280 518

Taani

1 815 589 984

- 28 994 783

1 786 595 201

Saksamaa

19 297 785 791

- 308 183 629

18 989 602 162

Eesti

110 748 128

- 1 768 636

108 979 492

Iirimaa

920 009 203

- 14 692 451

905 316 752

Kreeka

1 574 518 867

- 25 144 902

1 549 373 965

Hispaania

7 751 025 459

- 123 783 068

7 627 242 391

Prantsusmaa

15 098 504 384

- 241 121 542

14 857 382 842

Itaalia

11 597 780 897

- 185 215 352

11 412 565 545

Küpros

132 985 701

- 2 123 767

130 861 934

Läti

139 606 789

- 2 229 506

137 377 283

Leedu

223 466 520

- 3 568 737

219 897 783

Luksemburg

239 147 968

- 3 819 168

235 328 800

Ungari

783 053 705

- 12 505 286

770 548 419

Malta

45 415 306

- 725 278

44 690 028

Holland

4 544 261 837

- 72 571 388

4 471 690 449

Austria

2 171 551 781

- 34 679 455

2 136 872 326

Poola

2 846 632 147

- 45 460 419

2 801 171 728

Portugal

1 165 478 435

- 18 612 569

1 146 865 866

Rumeenia

1 006 329 623

- 16 070 979

990 258 644

Sloveenia

269 103 124

- 4 297 549

264 805 575

Slovakkia

524 320 167

- 8 373 338

515 946 829

Soome

1 446 955 676

- 23 107 732

1 423 847 944

Rootsi

2 938 535 696

- 46 928 109

2 891 607 587

Ühendkuningriik

12 980 057 650

- 207 290 168

12 772 767 482

Kokku

93 736 868 067

-1 496 968 014

92 239 900 053

2012. aasta eelarvega seotud asjaolud

Kõikvõimalikud näitajad osutavad sellele, et käesoleval aastal jääb paljudes ELi sekkumisvaldkondades makseid puudu ja seda eelkõige seetõttu, et eelarvepädevad institutsiooni otsustasid 2012. aasta eelarve makseid komisjoni kavandatud maksetega võrreldes järjekordselt vähendada (üle 3 miljardi euro vähem kui komisjoni esialgne eelarveprojekt).

Peale selle otsustas nõukogu ühepoolselt teadusuuringute valdkonda ümberpaigutatavate assigneeringute (DEC 9/2012) 485 miljoni euro suurust summat vaatamata maksete tungivale vajadusele rohkem kui kahe kolmandiku võrra vähendada. Seoses sellega jäeti üle 338 miljoni euro makseid eelarveridadele, kus neid ei saa kasutada. Ümberpaigutamine oleks tähendanud üksnes vahendite ümberpaigutamist ega oleks mõjutanud ELi 2012. aasta eelarvesse tasutavaid liikmesriikide makseid. Tekib küsimus, kas nõukogu seisukoht on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 310 lõikega 5, milles on sätestatud, et „Eelarvet täidetakse kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõttega”, ja maksete assigneeringuid puudutava ühisavaldusega, mille kõik kolm institutsiooni 2012. aasta eelarve menetlemisel vastu võtsid, kooskõlas.

Õigusraamistik ja raportööri ettepanek

Finantsmääruse artikli 15 lõike 1 kohaselt kantakse iga eelarveaasta jääk, kas ülejääk või puudujääk, paranduseelarve abil tulu või kuluna järgneva eelarveaasta eelarvesse. Artikli 15 lõikes 3 on peale selle sätestatud, et „kõik eelarvestustega võrreldes tekkinud lahknevused [kantakse] järgmise eelarveaasta eelarvesse paranduseelarve abil, mis käsitleb üksnes neid lahknevusi”.

Raportöör on seisukohal, et need sätted ei võimalda paranduseelarvet tagasi lükata, küll aga võimaldavad seda muuta, sest finantsmääruse artiklis 15 on ülejäägi kasutusotstarbe üle otsustamiseks teatav vabadus jäetud. Rõhutada tuleks ka seda, et finantsmääruse sätete tõlgendamine selliselt, et Euroopa Parlament on kohustatud paranduseelarve muutmata kujul vastu võtma, võib olla vastuolus eelarvealase pädevusega, mis aluslepinguga on Euroopa Parlamendile antud. Raportöör soovib rõhutada ka seda, et paranduseelarve projekti nr 3/2012 kohta tehtavate Euroopa Parlamendi muudatusettepanekute suhtes ei saa õiguslikke meetmeid võtta. Kui paranduseelarve vastu võetaks, peaksid Euroopa Parlament ja nõukogu lahenduse leidmiseks läbirääkimisi alustama.

Kuna tulupoolel tekkinud (0,73 miljardi euro suuruse) alatäitmise põhjuseks ei olnud assigneeringute kasutamisel tekkinud probleemid ega komisjonipoolne puudulik haldus, vaid eeskirjad, millega reguleeritakse maksete ümberjagamist vastavalt eelarveaasta viimastel nädalatel tekkivatele vajadustele, on raportöör seisukohal, et see summa tuleks õiguspäraselt ELi eelarvesse tagasi kanda ning seda tuleks käsitleda nagu kasutamata assigneeringute ülekandmist.

Arvestades paranduseelarveprojektis DEC 9/2012 välja toodud täitmata vajadusi ning eelkõige ühtekuuluvuspoliitika valdkonda puudutavaid viimaseid täitmismäärasid, teeb raportöör eelarvekomisjonile ettepaneku võtta paranduseelarve (ainult maksete) suhtes järgmine seisukoht:

Tulud − Jaotis 1 − Omavahendid:                 -0,77 miljardit eurot

− Tulud − Jaotis 3 − Ülejääk:                         1,50 miljardit eurot

− Kulud − Teadusuuringute eelarveread:           0,34 miljardit eurot

− Kulud − Ühtekuuluvuspoliitika:                     0,39 miljardit eurot

Sellega seoses tehakse nõukogu seisukohaga võrreldes järgmised muudatused:

Tulud

Jaotis 1 — Omavahendid — Artikkel 140

+ EUR 728 260 941

Jaotis 3 — Ülejäägid, saldod ja korrigeerimine — Artikkel 300

mitte muuta

Kulud

08 02 01 — Koostöö – Tervis

+ EUR 67 000 000

08 03 01 — Koostöö — Toit, põllumajandus ja kalandus ning biotehnoloogia

+ EUR 118 000 000

08 04 01 — Koostöö — Nanoteadused, nanotehnoloogia, materjalid ja uued tootmistehnoloogiad

+ EUR 152 578 119

04 02 17 — Euroopa Sotsiaalfond (ESF) — Lähenemine

+ EUR 57 491 864

04 02 19 — Euroopa Sotsiaalfond (ESF) — Piirkondlik konkurentsivõime ja tööhõive

+ EUR 22 633 695

13 03 16 — Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) — Lähenemine

+ EUR 201 138 541

13 03 18 — Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) — Piirkondlik konkurentsivõime ja tööhõive

+ EUR 33 202 220

13 04 02 — Ühtekuuluvusfond

+ EUR 76 216 502


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

21.6.2012

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

17

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, Helga Trüpel

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Jürgen Klute, Jan Mulder, Paul Rübig

Õigusteave - Privaatsuspoliitika