MIETINTÖ neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2012 varainhoitovuodeksi 2012, pääluokka III – Komissio

25.6.2012 - (11113/2012 – C7‑0147/2012 – 2012/2071(BUD))

Budjettivaliokunta
Esittelijä: Francesca Balzani


Menettely : 2012/2071(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0206/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0206/2012
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2012 varainhoitovuodeksi 2012, pääluokka III – Komissio

(11113/2012 – C7‑0147/2012 – 2012/2071(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 310 ja 314 artiklan sekä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 A artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002[1] (varainhoitoasetus) ja erityisesti sen 15, 37 ja 38 artiklan,

–   ottaa huomioon 1. joulukuuta 2011 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2012[2],

–   ottaa huomioon neuvoston 7. kesäkuuta 2012 vahvistaman kannan määrärahasiirtopyyntöön DEC 9/2012,

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[3],

–   ottaa huomioon komission 16. huhtikuuta 2012 tekemän esityksen lisätalousarvioksi nro 3/2012 (COM(2012)0181),

–   ottaa huomioon neuvoston 11. kesäkuuta 2012 vahvistaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 3/2012 (11113/2012 – C7‑0147/2012),

–   ottaa huomioon 22. joulukuuta 2010 annetun komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin vuotuiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä (COM(2010)0815),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 75 b artiklan,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7‑0206/2012),

A. ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 3/2012 tarkoituksena on sisällyttää vuoden 2012 talousarvioon varainhoitovuoden 2011 ylijäämä, joka on 1 496 968 014 euroa;

B.  ottaa huomioon, että ylijäämä muodostuu pääasiassa menojen vajaakäytöstä (0,73 miljardia euroa), tulojen positiivisesta toteutumasta (yli 0,67 miljardia euroa) ja valuuttakurssimuutosten positiivisesta saldosta (0,1 miljardia euroa);

C. ottaa huomioon, että huomattava osa tuloista (0,45 miljardia euroa kaikkiaan 0,67 miljardista eurosta) on peräisin sakoista ja viivästyskoroista;

D. ottaa huomioon, että menojen vajaakäyttö (vuoden 2011 talousarvion määrärahoista jäi käyttämättä 0,56 miljardia euroa ja vuodelta 2010 siirretyt 0,17 miljardia euroa) ei johdu varojen käyttöön liittyvistä vaikeuksista tai huonosta hallinnosta vaan voimassa olevista säännöistä, joilla maksuosuuksia mukautetaan tarpeisiin erityisesti varainhoitovuoden viimeisten viikkojen aikana,

E.  ottaa huomioon, että kaikki käytettävissä olevat indikaattorit osoittavat, että tänä vuonna monilla unionin toiminnan aloilla, tutkimus ja koheesiopolitiikka mukaan luettuina, maksumäärärahoista on sen sijaan pulaa, erityisesti koska budjettivallan käyttäjä vähensi vuonna 2011 – toisena peräkkäisenä vuonna – talousarvion 2012 maksumäärärahoja yli kolmella miljardilla eurolla komission alkuperäisiin arvioihin nähden,

F.  ottaa huomioon, että kannassaan määrärahasiirtopyyntöön DEC 9/2012 neuvosto leikkasi merkittävästi tutkimuksen toimintalohkoon siirrettyjä maksumäärärahoja, vaikka kyseisellä alalla on todettu kiireellisiä maksutarpeita aikaisempien sitoumusten kattamiseksi, ja jätti maksumäärärahat budjettikohtiin, joissa niitä ei voida käyttää,

G. ottaa huomioon, että varainhoitoasetuksen 15 artiklassa säädetään, että poikkeamat arvioista otetaan unionin talousarvioon ainoastaan niitä koskevassa lisätalousarviossa,

1.  panee merkille lisätalousarvioesityksen nro 3/2012, jossa keskitytään pelkästään ottamaan talousarvioon varainhoitovuoden 2011 ylijäämä varainhoitoasetuksen 15 artiklan mukaisesti; korostaa, että varainhoitoasetus jättää hieman harkinnanvaraa ylijäämän käytölle;

2.  panee merkille, että ylijäämä muodostuu pääasiassa menojen vajaakäytöstä (0,73 miljardia euroa), tulojen positiivisesta toteutumasta (yli 0,67 miljardia euroa) ja valuuttakurssimuutosten positiivisesta saldosta (0,1 miljardia euroa);

3.  korostaa, että menojen vajaakäyttö (0,73 miljardia euroa) ei johdu varojen käyttöön liittyvistä vaikeuksista tai huonosta hallinnosta vaan voimassa olevista säännöistä, jotka koskevat maksuosuuksien mukauttamista tarpeiden perusteella; katsoo, että tätä ylijäämää on näin ollen kohdeltava eri tavalla kuin ylijäämän sitä osuutta, joka on peräisin tulojen vaihtelusta; tähdentää lisäksi, että suuri osa määrärahoista jäi käyttämättä, koska neuvosto päätti olla hyväksymättä palkkoihin ja eläkkeisiin henkilöstösääntöjen mukaisesti tehtäviä mukautuksia;

4.  pitää valitettavana, että huolimatta SEUT-sopimuksen 310 artiklan 5 kohdan moitteetonta varainhoitoa koskevista säännöksistä ja kaikkien kolmen toimielimen vuoden 2012 talousarviomenettelyssä hyväksymästä maksumäärärahoja koskevasta yhteisestä lausumasta neuvosto päätti vähentää kaksi kolmasosaa 485 miljoonan euron määrärahasiirtoesityksestä DEC 9/2012, joka koski talouden elpymistä koskevien energiahankkeiden käyttämättä jääneitä määrärahoja, joilla vahvistettiin seitsemänteen puiteohjelmaan liittyvää yhteistyön toimintalohkoa koskevan kolmen budjettikohdan rahoitusta;

5.  korostaa, että tämän vuoksi vuoden 2012 maksujen käyttämättä jäänyt osuus näennäisesti kasvaa ja samalla vuoden 2012 ylijäämä kasvaa, vaikka kaikki käytettävissä olevat indikaattorit osoittavat jo nyt, että tänä vuonna tutkimusalalla ja unionin muussa toiminnassa on puutetta maksumäärärahoista; korostaa lisäksi, että siirtoesityksen DEC 9/2012 hyväksyminen muutoksetta ei vaikuttaisi mitenkään unionin talousarvion tuloihin eikä näin ollen jäsenvaltioiden maksuosuuksiin, koska kyse on pelkästä uudelleenjärjestelystä;

6.  vähentää jäsenvaltioiden maksuosuutta vuoden 2012 unionin talousarvioon 768 707 073 euroa ja tarkistaa samalla neuvoston kantaa esitykseen lisätalousarvioksi nro 3/2012 varmistaakseen, että tutkimuksen seitsemänteen puiteohjelmaan kuuluvaan yhteistyöohjelmaan osoitetaan riittävä rahoitus komission yksilöimien tyydyttämättömien tarpeiden (337 578 119 euroa) mukaisesti, ja lisäkseen koheesiopolitiikan maksumäärärahoja (390 682 822 euroa), jotta jäsenvaltioiden vuoden 2012 lopussa tekemien arvioiden perusteella esittämiin tuleviin maksupyyntöihin jäisi riittävästi rahaa, sekä rajoittaakseen vuoden 2013 lopussa purettavien maksusitoumusten määrää;

7.  päättää näin ollen tarkistaa neuvoston kantaa seuraavasti:

Tulot

Osasto 1, omat varat, momentti 140

+ 728 260 941 euroa

Osasto 3, ylijäämät, saldot ja mukautukset, momentti 300

ei muutosta

Menot

08 02 01 – Yhteistyö – Terveys

+ 67 000 000 euroa

08 03 01 – Yhteistyö – Elintarvikkeet, maatalous ja kalastus sekä bioteknologia

+ 118 000 000 euroa

08 04 01 – Yhteistyö – Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat

+ 152 578 119 euroa

04 02 17 – Euroopan sosiaalirahasto (ESR) – Lähentyminen

+ 57 491 864 euroa

04 02 19 – Euroopan sosiaalirahasto (ESR) – Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys

+ 22 633 695 euroa

13 03 16 – Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) – Lähentyminen

+ 201 138 541 euroa

13 03 18 – Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) – Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys

+ 33 202 220 euroa

13 04 02 – Koheesiorahasto

+ 76 216 502 euroa

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden parlamenteille.

  • [1]  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [2]  EUVL L 56, 29.2.2012.
  • [3]  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

PERUSTELUT

Komission ehdotus

Komissio antoi 16. huhtikuuta lisätalousarvioesityksen nro 3/2012, joka koski ylijäämää vuoden 2011 talousarvion toteutuksessa.

Esityksessä ehdotettiin, että vuoden 2012 talousarvioon otetaan 1,49 miljardin euron ylijäämä ja vastaavasti pienennetään jäsenvaltioiden yhteistä osuutta unionin talousarvion rahoittamisesta (muistutettakoon, että vuoden 2011 talousarvioon otettiin 4,54 miljardin euron ylijäämä).

Vuoden 2011 talousarvion toteutus vastaa toteutuneiden tulojen, toteutuneiden menojen ja valuuttakurssierojen yhteenlaskettua määrää ja se jakautuu seuraavasti:

–         tulojen toteutuksesta saadaan 0,67 miljardia euroa, joka syntyy pääasiassa (0,45 miljardia euroa) vuonna 2011 kerätyistä ylimääräisistä sakoista ja viivästyskoroista, joita ei otettu talousarvioon vuoden 2011 talousarviota hyväksyttäessä,

–         menoista jäi toteutumatta 0,73 miljardia euroa lähinnä, koska vuodeksi 2011 ehdotettuja palkkamukautuksia ei hyväksytty,

–         valuuttakurssierosta siirretään LTE:ssä 3/2012 yhteensä 97 miljoonaa euroa.

Komission ehdotuksen mukaan bruttokansantuloon perustuvaa jäsenvaltioiden yhteistä maksuosuutta unionin 2011 talousarvioon vähennettäisiin vastaavasti:

Jäsenvaltio

Talousarvio 2012

Lisätalousarvioesitys 3/2012

Uusi määrä

Belgia

2 754 434 486

- 43 988 032

2 710 446 454

Bulgaria

281 064 627

- 4 488 573

276 576 054

Tšekin tasavalta

1 078 504 116

- 17 223 598

1 061 280 518

Tanska

1 815 589 984

- 28 994 783

1 786 595 201

Saksa

19 297 785 791

- 308 183 629

18 989 602 162

Viro

110 748 128

- 1 768 636

108 979 492

Irlanti

920 009 203

- 14 692 451

905 316 752

Kreikka

1 574 518 867

- 25 144 902

1 549 373 965

Espanja

7 751 025 459

- 123 783 068

7 627 242 391

Ranska

15 098 504 384

- 241 121 542

14 857 382 842

Italia

11 597 780 897

- 185 215 352

11 412 565 545

Kypros

132 985 701

- 2 123 767

130 861 934

Latvia

139 606 789

- 2 229 506

137 377 283

Liettua

223 466 520

- 3 568 737

219 897 783

Luxemburg

239 147 968

- 3 819 168

235 328 800

Unkari

783 053 705

- 12 505 286

770 548 419

Malta

45 415 306

- 725 278

44 690 028

Alankomaat

4 544 261 837

- 72 571 388

4 471 690 449

Itävalta

2 171 551 781

- 34 679 455

2 136 872 326

Puola

2 846 632 147

- 45 460 419

2 801 171 728

Portugali

1 165 478 435

- 18 612 569

1 146 865 866

Romania

1 006 329 623

- 16 070 979

990 258 644

Slovenia

269 103 124

- 4 297 549

264 805 575

Slovakia

524 320 167

- 8 373 338

515 946 829

Suomi

1 446 955 676

- 23 107 732

1 423 847 944

Ruotsi

2 938 535 696

- 46 928 109

2 891 607 587

Yhdistynyt kuningaskunta

12 980 057 650

- 207 290 168

12 772 767 482

Yhteensä

93 736 868 067

-1 496 968 014

92 239 900 053

Vuoden 2012 talousarviotilanne

Kaikki käytettävissä olevat indikaattorit osoittavat, että tänä vuonna monilla unionin toiminnan aloilla syntyy maksumäärärahojen vajetta, erityisesti koska budjettivallan käyttäjä vähensi vuonna 2012 jälleen kerran unionin talousarvion maksumäärärahoja komission alkuperäisestä ehdotuksesta (yli kolmella miljardilla eurolla komission alkuperäisestä talousarvioesityksestä).

Lisäksi neuvosto päätti yksipuolisesti leikata yli kaksi kolmasosaa 485 miljoonan euron siirrosta (DEC 9/2012) tutkimustoimintaan, huolimatta kiireellisistä maksutarpeista. Vastaavasti se jätti yli 338 miljoonaa euroa maksumäärärahoja budjettikohtiin, joissa niitä ei voida käyttää. Pohjimmiltaan tämä siirto oli pelkkä uudelleenjärjestely, joka ei vaikuttanut jäsenvaltioiden vuoden 2012 maksuosuuksiin unionin talousarvioon. Onkin kyseenalaista, vastaako neuvoston kanta SEUT-sopimuksen 310 artiklan 5 kohtaa, jossa määrätään, että "talousarviota toteutetaan moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti", tai kaikkien kolmen toimielimen vuoden 2012 talousarviomenettelyssä hyväksymää yhteistä lausuma maksumäärärahoista.

Oikeuskehys ja esittelijän ehdotus

Varainhoitoasetuksen 15 artiklan 1 kohdan säännösten mukaisesti kunkin varainhoitovuoden ylijäämä otetaan seuraavan varainhoitovuoden talousarvioon tulona ja alijäämä maksumäärärahana lisätalousarvioesityksen muodossa. Varainhoitoasetuksen 15 artiklan 3 kohdassa määrätään lisäksi, että "poikkeamat arvioista otetaan seuraavan varainhoitovuoden talousarvioon ainoastaan niitä koskevassa lisätalousarviossa".

Esittelijän mielestä nämä säännökset eivät oikeuta hylkäämään tätä lisätalousarvioesitystä, mutta kylläkin tarkistamaan sitä, sillä varainhoitoasetuksen 15 artikla jättää jonkin verran harkinnanvaraa ylijäämän käytön suhteen. Lisäksi korostettakoon, että jos varainhoitoasetuksen määräyksiä tulkitaan niin, että parlamentin olisi hyväksyttävä tämä lisätalousarvio ilman muutoksia, se voi olla vastoin parlamentille perussopimuksessa osoitettuja talousarvio-oikeuksia. Esittelijä haluaisi myös painottaa, ettei parlamentin tarkistuksille lisätalousarvioesitykseen nro 3/2012 ole oikeudellisia esteitä. Jos tarkistukset hyväksytään, parlamentin ja neuvoston on käytävä neuvotteluihin ratkaisun löytämiseksi.

Menojen vajaakäyttö (0,73 miljardia euroa) ei johtunut varojen käyttöön liittyvistä vaikeuksista tai komission huonosta hallinnosta vaan voimassa olevista säännöistä maksuosuuksien mukauttamiseksi tarpeisiin varainhoitovuoden viimeisten viikkojen aikana. Näin ollen esittelijä katsoo, että tämä määrä olisi oikeutettua palauttaa unionin talousarvioon käyttämättä jääneitä määrärahoja koskevana siirtona varainhoitovuodelta seuraavalle.

Esittelijä ottaa huomioon DEC 9/2012:ssa esitetyt täyttämättä jääneet tarpeet sekä viimeisimmät täytäntöönpanotiedot, etenkin koheesiopolitiikan alalla, ja ehdottaa näin ollen, että budjettivaliokunta hyväksyy seuraavan kannan lisätalousarvioon (tämä koskee vain maksuja):

– Tulot, osasto 1, omat varat:                          -0,77 miljardia euroa

– Tulot, osasto 3, ylijäämä:                             1,50 miljardia euroa

– Menot, tutkimuksen budjettikohdat:   0,34 miljardia euroa

– Menot, koheesiopolitiikka:                          0,39 miljardia euroa

Näin ollen neuvoston kantaa muutetaan seuraavasti:

Tulot

Osasto 1, omat varat, momentti 140

+ 728 260 941 euroa

Osasto 3, ylijäämät, saldot ja mukautukset, momentti 300

ei muutosta

Menot

08 02 01 – Yhteistyö – Terveys

+ 67 000 000 euroa

08 03 01– Yhteistyö – Elintarvikkeet, maatalous ja kalastus sekä bioteknologia

+ 118 000 000 euroa

08 04 01 – Yhteistyö – Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat

+ 152 578 119 euroa

04 02 17 – Euroopan sosiaalirahasto (ESR) – Lähentyminen

+ 57 491 864 euroa

04 02 19 – Euroopan sosiaalirahasto (ESR) – Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys

+ 22 633 695 euroa

13 03 16 – Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) – Lähentyminen

+ 201 138 541 euroa

13 03 18 – Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) – Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys

+ 33 202 220 euroa

13 04 02 – Koheesiorahasto

+ 76 216 502 euroa

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

21.6.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

17

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, Helga Trüpel

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jürgen Klute, Jan Mulder, Paul Rübig