JELENTÉS az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó, 3/2012. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról

25.6.2012 - (11113/2012 – C7‑0147/2012 – 2012/2071(BUD))

Költségvetési Bizottság
Előadó: Francesca Balzani


Eljárás : 2012/2071(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0206/2012
Előterjesztett szövegek :
A7-0206/2012
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó, 3/2012. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról

(11113/2012 – C7‑0147/2012 – 2012/2071(BUD))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 310. és 314. cikkére, valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (költségvetési rendelet)[1] és különösen annak 15., 37. és 38. cikkére,

–   tekintettel az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére, amelyet 2011. december 1-jén fogadtak el véglegesen[2],

–   tekintettel a Tanácsnak a DEC 9/2012. átcsoportosítási kérelemről 2012. június 7-én elfogadott álláspontjára,

–   tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra,[3]

–   tekintettel az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló, 3/2012. számú költségvetés-módosítási tervezetére, melyet a Bizottság 2012. április 16-án nyújtott be (COM(2012)0181),

–   tekintettel a 3/2012. sz. költségvetés-módosítási tervezetről 2012. június 11-én elfogadott tanácsi álláspontra (11113/2012 – C7-0147/2012),

–   tekintettel az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló, 2010. december 22-i bizottsági javaslatra (COM(2010)0815),

–   tekintettel eljárási szabályzata 75b. cikkére,

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7-0206/2012),

A. mivel a 3/2012. sz. költségvetés-módosítási tervezet célja a 2011-es pénzügyi év 1 496 968 014 euró összegű többletének a 2012-es költségvetésbe történő bevezetése,

B.  mivel a többlet főbb forrásai a 0,73 milliárd eurós alulköltekezés, a bevételi oldalon jelentkező több mint 0,67 milliárd eurós pozitív bevételi kimutatás, valamint az árfolyamkülönbségek 0,1 milliárd eurós pozitív egyenlege,

C. mivel a bevételi oldal nagy része (0,45 milliárd euró a 0,67 milliárd euróból) bírságokból és késedelmi kamatokból származik,

D. mivel az alulköltekezés, amely 0,56 milliárd eurós összegben 2011-es költségvetési előirányzatokat, 0,17 milliárd eurós összegben pedig 2010-ből átvitt előirányzatokat érint, nem a felvevőképességgel kapcsolatos nehézségek vagy helytelen gazdálkodás eredménye, hanem a kifizetések elosztásának – különösen a pénzügyi év utolsó heteiben – a szükségletek szerint történő kiigazítására vonatkozó hatályos szabályokból ered,

E.  mivel – ezzel ellenkezőleg – ebben az évben az összes rendelkezésre álló mutató azt jelzi, hogy az uniós szerepvállalás számos területén nem áll rendelkezésre elegendő kifizetési előirányzat, mégpedig azért, mert a költségvetési hatóság 2011-ben a Bizottság eredeti tervezetéhez képest – immár az egymást követő második évben – több mint 3 milliárd euróval csökkentette a következő évre vonatkozó kifizetési előirányzatok szintjét, többek között a kutatás és a kohéziós politika tekintetében is,

F.  mivel a DEC 9/2012. átcsoportosítási kérelemről szóló álláspontjában a Tanács drasztikusan csökkentette a kutatás területére átcsoportosított kifizetési előirányzatokat, márpedig e területen a jelentések szerint sürgős kifizetésekre van szükség a korábbi kötelezettségvállalások teljesítése érdekében, ezzel szemben meghagyta a kifizetési előirányzatokat olyan sorokon, amelyeken nem lehet elkölteni azokat,

G. mivel a költségvetési rendelet 15. cikke értelmében e költségvetés-módosítás kizárólag a tervezettől való esetleges eltérések uniós költségvetésébe való beállításával foglalkozik,

1.  tudomásul veszi a 3/2012. sz. költségvetés-módosítási tervezetet, amelynek kizárólagos célja a 2011-es többlet költségvetésbe történő beállítása a költségvetési rendelet 15. cikke értelmében; hangsúlyozza, hogy utóbbi enged némi teret a többlet rendeltetésével kapcsolatos a mérlegelésnek;

2.  tudomásul veszi, hogy a többlet főbb forrásai a 0,73 milliárd eurós alulköltekezés, a bevételi oldalon jelentkező több mint 0,67 milliárd eurós pozitív bevételi kimutatás, valamint az árfolyamkülönbségek 0,1 milliárd eurós pozitív egyenlege;

3.  hangsúlyozza, hogy az alulköltekezés (0,73 milliárd euró) nem a felvevőképességgel kapcsolatos nehézségek vagy a helytelen gazdálkodás eredménye, hanem a kifizetések elosztásának szükségletek szerinti kiigazítására vonatkozó hatályos szabályokból ered, következésképpen úgy véli, hogy ezt a többletnek a bevételek változásaiból származó részéhez képest differenciáltan kell kezelni; rámutat továbbá, hogy az alulköltekezés nagyrészt a Tanács azon határozatának eredménye, amelynek értelmében a Tanács nem fogadta el a bérek és a nyugdíjak személyzeti szabályzatban előírt kiigazítását;

4.  sajnálja, hogy az EUMSZ 310. cikkének (5) bekezdésében foglalt, hatékony és eredményes pénzgazdálkodásra vonatkozó rendelkezések, valamint a három intézmény által a 2012-es költségvetési eljárás keretében megállapított kifizetési előirányzatokról szóló közös nyilatkozat ellenére a Tanács úgy határozott, hogy kétharmadával csökkenti a gazdasági fellendülést segíteni hivatott, a tervezettnél alacsonyabb szinten végrehajtott energetikai projektektől a hetedik keretprogram „Együttműködés” programja alá tartozó három költségvetési sor megerősítése érdekében a DEC 9/2012. átcsoportosítási kérelem szerint átcsoportosítandó 485 millió eurós összeget;

5.  hangsúlyozza, hogy ez mesterségesen növelni fogja az alulköltekezést a 2012-es kifizetések esetében, és ezáltal növelni fogja a 2012. évi többletet, miközben az összes rendelkezésre álló mutató azt jelzi, hogy ebben az évben a kutatás terén és az uniós szerepvállalás egyéb területein nem áll rendelkezésre elegendő kifizetési előirányzat; továbbá hangsúlyozza, hogy – egyszerű átcsoportosítás lévén – a DEC 9/2012. számú átcsoportosítási kérelem módosítások nélküli elfogadása nem érintette volna az uniós költségvetés bevételi oldalát, és ezáltal a nemzeti hozzájárulásokra sem lett volna hatással;

6.  ezért – a Bizottság által feltárt kielégítetlen szükségletekre (337 578 119 euró) tekintettel – a hetedik keretprogram „Együttműködés” programja megfelelő finanszírozásának biztosítása, valamint a kohéziós politika szükséges további kifizetési előirányzatokkal (390 682 822) való megerősítése és ezáltal a tagállamok becslései alapján 2012 végéig várható jövendő kifizetési igények kielégítéséhez való hozzájárulás érdekében módosítja a 3/2012. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot, és korlátozza a 2013 végi visszavont kötelezettségvállalások szintjét, miközben 768 707 073 euróval csökkenti a tagállamok uniós költségvetéshez való hozzájárulását;

7.  mindezek alapján úgy határoz, hogy az alábbiak szerint módosítja a Tanács álláspontját:

Bevételek

1. cím – Saját források – 140. jogcímcsoport

+ 728 260 941 euró

3. cím – Többletek, egyenlegek és kiigazítások – 300. jogcímcsoport

nincs változás

Kiadások

08 02 01 – Együttműködés – Egészségügy

+ 67 000 000 euró

08 03 01 – Együttműködés — Élelmiszer, mezőgazdaság és halászat, valamint biotechnológia

+ 118 000 000 euró

08 04 01 – Együttműködés — Nanotudományok, nanotechnológiák, eszközök és új termelési technológiák

+ 152 578 119 euró

04 02 17 – Európai Szociális Alap (ESZA) – Konvergencia

+ 57 491 864 euró

04 02 19 – Európai Szociális Alap (ESZA) – Regionális versenyképesség és foglalkoztatás

+ 22 633 695 euró

13 03 16 – Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Konvergencia

+ 201 138 541 euró

13 03 18 – Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Regionális versenyképesség és foglalkoztatottság

+ 33 202 220 euró

13 04 02 – Kohéziós Alap

+ 76 216 502 euró

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.

  • [1]  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
  • [2]  HL L 56., 2012.2.29.
  • [3]  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

INDOKOLÁS

A Bizottság javaslata

A Bizottság április 16-án költségvetés-módosítási tervezetet nyújtott be a 2011. évi költségvetés végrehajtásából származó többletre vonatkozóan.

A javaslat szerint az 1,49 milliárd eurós többletet felveszik a 2012. évi költségvetésbe, ugyanilyen mértékben csökkentve a tagállamok uniós költségvetéshez való globális hozzájárulását (emlékeztetőül: a 2011-es költségvetésbe 4,54 milliárd eurós többlet került felvételre).

A 2011. évi költségvetés eredménye a bevételi oldal eredményének, a kiadási oldal eredményének és az árfolyam-különbségeknek az összege, az alábbi megoszlásban:

- a bevételi oldal eredményét tekintve a költségvetésbe bekerülő 0,67 milliárd euró nagy része (0,45 milliárd euró) a 2011-ben beszedett és a 2011-es költségvetés elfogadásakor a költségvetésbe be nem állított késedelmi kamatokból és pénzbírságokból származik,

- a kiadási oldal eredményét tekintve a 0,73 milliárd eurós fel nem használt előirányzat elsősorban a 2011-re javasolt bérkiigazítás el nem fogadásából származott,

- az árfolyam-különbségek tekintetében 97 milliós összeget vettek fel a 3/2012. számú költségvetés-módosítási tervezetbe.

A Bizottság javaslata szerint a tagállamok 2011-es uniós költségvetéshez való globális GNI-hozzájárulása ennek megfelelően csökken:

Tagállam

2012. évi költségvetés

3/2012. sz. költségvetés-módosítási tervezet

Új összeg

Belgium

2 754 434 486

- 43 988 032

2 710 446 454

Bulgária

281 064 627

- 4 488 573

276 576 054

Cseh Köztársaság

1 078 504 116

- 17 223 598

1 061 280 518

Dánia

1 815 589 984

- 28 994 783

1 786 595 201

Németország

19 297 785 791

- 308 183 629

18 989 602 162

Észtország

110 748 128

- 1 768 636

108 979 492

Írország

920 009 203

- 14 692 451

905 316 752

Görögország

1 574 518 867

- 25 144 902

1 549 373 965

Spanyolország

7 751 025 459

- 123 783 068

7 627 242 391

Franciaország

15 098 504 384

- 241 121 542

14 857 382 842

Olaszország

11 597 780 897

- 185 215 352

11 412 565 545

Ciprus

132 985 701

- 2 123 767

130 861 934

Lettország

139 606 789

- 2 229 506

137 377 283

Litvánia

223 466 520

- 3 568 737

219 897 783

Luxemburg

239 147 968

- 3 819 168

235 328 800

Magyarország

783 053 705

- 12 505 286

770 548 419

Málta

45 415 306

- 725 278

44 690 028

Hollandia

4 544 261 837

- 72 571 388

4 471 690 449

Ausztria

2 171 551 781

- 34 679 455

2 136 872 326

Lengyelország

2 846 632 147

- 45 460 419

2 801 171 728

Portugália

1 165 478 435

- 18 612 569

1 146 865 866

Románia

1 006 329 623

- 16 070 979

990 258 644

Szlovénia

269 103 124

- 4 297 549

264 805 575

Szlovákia

524 320 167

- 8 373 338

515 946 829

Finnország

1 446 955 676

- 23 107 732

1 423 847 944

Svédország

2 938 535 696

- 46 928 109

2 891 607 587

Egyesült Királyság

12 980 057 650

- 207 290 168

12 772 767 482

Összesen

93 736 868 067

-1 496 968 014

92 239 900 053

A 2012. évi költségvetés kontextusa

Az idei évre az összes rendelkezésre álló mutató azt jelzi, hogy az uniós szerepvállalás számos területén nem áll rendelkezésre elegendő kifizetési előirányzat, mégpedig azért, mert a költségvetési hatóság 2012-re vonatkozóan az Európai Bizottság eredeti tervezetéhez képest ismét csökkentette a kifizetési előirányzatok szintjét (a Bizottság eredeti költségvetési tervezetéhez képest több mint 3 milliárd euróval).

Emellett a Tanács egyoldalúan úgy határozott, hogy – a kifizetésekkel kapcsolatos sürgős szükségletek ellenére – több mint kétharmadával csökkenti a kutatás területére átcsoportosított, 485 millió eurós előirányzatokat (DEC 9/2012). Következésképpen több mint 338 millió euró kifizetési előirányzat maradt olyan költségvetési sorokon, amelyekről nem lehetséges a kifizetés. Ez az átcsoportosítás a meghatározás szerint az előirányzatok puszta átcsoportosítását jelenti, ami nem érinti az uniós költségvetéshez való 2012-es nemzeti hozzájárulásokat. Kétségbe vonható, hogy a Tanács álláspontja összhangban van az EUMSZ 310. cikkének (5) bekezdésével, amely szerint „a költségvetést a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveinek tiszteletben tartásával kell végrehajtani”, valamint a három intézmény által a 2012-es költségvetési eljárás keretében megállapított kifizetési előirányzatokról szóló közös nyilatkozattal.

A jogi keret és az előadó javaslata

A költségvetési rendelet 15. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy az egyes pénzügyi évek egyenlegét a következő pénzügyi év költségvetésében költségvetés-módosítás révén bevételként vagy kiadásként kell szerepeltetni attól függően, hogy többletről vagy hiányról van-e szó. Emellett a 15. cikk (3) bekezdése értelmében „a becslésektől való bármely eltérésnek a következő pénzügyi év költségvetésében kell szerepelnie egy kizárólag az érintett eltérésre vonatkozó költségvetés-módosítás útján”.

Az előadó véleménye szerint ezek a rendelkezések nem egyeztethetőek össze a szóban forgó költségvetés-módosítási tervezet elutasításával, de összeegyeztethetőek annak módosításával, mivel a költségvetési rendelet 15. cikke enged némi teret a többlet rendeltetésével kapcsolatos a mérlegelésnek. Hangsúlyozni kell továbbá, hogy a költségvetési rendelet előírásainak minden olyan értelmezése, amely szerint a Parlamentnek kötelessége lenne módosítás nélkül elfogadni ezt a költségvetés-módosítást, szemben állhat a Parlament Szerződés által biztosított költségvetési előjogaival. Az előadó emellett rá kíván mutatni arra, hogy a 3/2012. számú költségvetés-módosítási tervezet Parlament általi módosításaival kapcsolatban nincs helye jogi lépéseknek. Elfogadás esetén a Parlamentnek és a Tanácsnak tárgyalásokat kell kezdenie a megoldás érdekében.

Mivel a kiadási oldalon (0,73 milliárd euró) az alulköltekezés nem a felvevőképességgel kapcsolatos nehézségek vagy a Bizottság általi helytelen gazdálkodás eredménye, hanem a kifizetések elosztásának a pénzügyi év utolsó heteiben felmerülő szükségletek szerinti kiigazítására vonatkozó hatályos szabályokból ered, az előadó véleménye szerint ezt az összeget – mintegy el nem költött, átvitt előirányzatokként – jogosan vissza kell vezetni az uniós költségvetésbe.

Szem előtt tartva a DEC 9/2012. átcsoportosítási kérelemben bemutatott, ki nem elégített szükségleteket, valamint a – különösen a kohéziós politikával kapcsolatos – végrehajtásra vonatkozó legfrissebb számadatokat, az előadó javasolja, hogy a Költségvetési Bizottság az alábbi álláspontot fogadja el ezzel a költségvetés-módosítással kapcsolatban (csak kifizetések):

– Bevételek – 1. cím – Saját források:             -0,77 milliárd

– Bevételek – 3. cím – Többlet:                      1,50 milliárd

– Kiadások – Kutatással kapcsolatos sorok:    0,34 milliárd

– Kiadások – Kohéziós politika:                     0,39 milliárd

Ez a Tanács álláspontjához képest az alábbi változásokat vonja maga után:

Bevételek

1. cím – Saját források – 140. jogcímcsoport

+ 728 260 941 euró

3. cím – Többletek, egyenlegek és kiigazítások – 300. jogcímcsoport

nincs változás

Kiadások

08 02 01 – Együttműködés – Egészségügy

+ 67 000 000 euró

08 03 01 – Együttműködés — Élelmiszer, mezőgazdaság és halászat, valamint biotechnológia

+ 118 000 000 euró

08 04 01 – Együttműködés — Nanotudományok, nanotechnológiák, eszközök és új termelési technológiák

+ 152 578 119 euró

04 02 17 – Európai Szociális Alap (ESZA) – Konvergencia

+ 57 491 864 euró

04 02 19 – Európai Szociális Alap (ESZA) – Regionális versenyképesség és foglalkoztatás

+ 22 633 695 euró

13 03 16 – Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Konvergencia

+ 201 138 541 euró

13 03 18 – Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Regionális versenyképesség és foglalkoztatottság

+ 33 202 220 euró

13 04 02 – Kohéziós Alap

+ 76 216 502 euró

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

21.6.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

17

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, Helga Trüpel

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Jürgen Klute, Jan Mulder, Paul Rübig