SPRAWOZDANIE w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 3/2012 na rok budżetowy 2012, sekcja 3 – Komisja

  25.6.2012 - (11113/2012 – C7‑0147/2012 – 2012/2071(BUD))

  Komisja Budżetowa
  Sprawozdawczyni: Francesca Balzani


  Procedura : 2012/2071(BUD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A7-0206/2012
  Teksty złożone :
  A7-0206/2012
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 3/2012 na rok budżetowy 2012, sekcja 3 – Komisja

  (11113/2012 – C7‑0147/2012 – 2012/2071(BUD))

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 310 i 314 oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

  –   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[1], w szczególności jego art. 15, 37 i 38,

  –   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 1 grudnia 2011 r.[2],

  –   uwzględniając stanowisko Rady dotyczące wniosku o przesunięcie środków DEC 9/2012, przyjęte w dniu 7 czerwca 2012 r.,

  –   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami[3],

  –   uwzględniając projekt budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 3/2012 na rok budżetowy 2012, przedłożony przez Komisję dnia 16 kwietnia 2012 r. (COM(2012)0181),

  –   uwzględniając stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 11 czerwca 2012 r. dotyczące projektu budżetu korygującego nr 3/2012 (11113/2012 – C7-0147/2012),

  –   uwzględniając wniosek Komisji z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reguł finansowych mających zastosowanie do budżetu rocznego Unii (COM(2010)0815),

  –   uwzględniając art. 75b Regulaminu,

  –   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0206/2012),

  A. mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 3/2012 ma na celu wprowadzenie do budżetu na rok 2012 nadwyżki z roku budżetowego 2011 wynoszącej 1 496 968 014 EUR,

  B.  mając na uwadze, że główne składniki tej nadwyżki to niewykorzystane środki po stronie wydatków w wysokości 0,73 mld EUR, dodatni wynik po stronie dochodów wynoszący ponad 0,67 mld EUR oraz dodatnie różnice kursowe w wysokości 0,1 mld EUR,

  C. mając na uwadze, że większość środków po stronie dochodów (0,45 mld EUR z ogólnej kwoty 0,67 mld EUR) pochodzi z grzywien i odsetek z tytułu płatności przeterminowanych,

  D. mając na uwadze, że niewykorzystane środki po stronie wydatków, które dotyczą środków budżetowych na 2011 r. w wysokości 0,56 mld EUR i środków przeniesionych z 2010 r. w wysokości 0,17 mld EUR, nie wynikają z trudności absorpcyjnych ani złego zarządzania, lecz z obowiązujących przepisów dotyczących dostosowania podziału płatności w zależności od potrzeb, zwłaszcza w ostatnich tygodniach roku budżetowego,

  E.  mając na uwadze, że – wręcz przeciwnie – ze wszystkich dostępnych wskaźników wynika, że w roku bieżącym istnieje niedobór płatności w wielu obszarach działań UE, zwłaszcza dlatego, że w 2011 r. po raz drugi z rzędu władza budżetowa obniżyła poziom środków na płatności na rok 2012 r. w budżecie UE o ponad 3 mld EUR w porównaniu ze wstępnymi szacunkami Komisji, w tym również w dziedzinie badań naukowych i polityki spójności,

  F.  mając na uwadze, że w stanowisku dotyczącym wniosku o przesunięcie DEC 9/2012 Rada drastycznie obniżyła środki na płatności przeznaczone na badania naukowe, dziedzinę, w której istnieją pilne potrzeby w zakresie płatności, aby możliwe było wypełnienie zobowiązań, a jednocześnie zostawiła środki na płatności w liniach budżetowych, z których nie można ich wydać,

  G. mając na uwadze, że zgodnie z art. 15 rozporządzenia finansowego wszelkie rozbieżności w stosunku do preliminarza, które należy uwzględnić w budżecie UE, stanowią jedyny przedmiot niniejszego budżetu korygującego,

  1.  przyjmuje do wiadomości projekt budżetu korygującego nr 3/2012 poświęcony wyłącznie uwzględnieniu w budżecie nadwyżki z 2011 r., zgodnie z art. 15 rozporządzenia finansowego; podkreśla, że artykuł ten pozostawia pewną swobodę w zakresie wykorzystania nadwyżki;

  2.  zwraca uwagę, że główne składniki tej nadwyżki to niewykorzystane środki po stronie wydatków w wysokości 0,73 mld EUR, dodatni wynik po stronie dochodów wynoszący ponad 0,67 mld EUR oraz dodatnie różnice kursowe w wysokości 0,1 mld EUR;

  3.  podkreśla, że niewykorzystane środki po stronie wydatków (0,73 mld EUR) nie wynikają z trudności absorpcyjnych ani złego zarządzania, lecz z obowiązujących obecnie przepisów dotyczących dostosowania podziału płatności w zależności od potrzeb; uważa wobec tego, że wymagają one zróżnicowanego traktowania w przeciwieństwie do tej części nadwyżki, która wynika z wahań po stronie dochodów; podkreśla ponadto, że owo niepełne wykorzystanie środków w dużej mierze wynika z decyzji Rady o nieprzyjęciu korekty płac i emerytur przewidzianej w regulaminie pracowniczym;

  4.  ubolewa, że mimo przepisów zawartych w art. 310 ust. 5 TFUE dotyczących należytego zarządzania finansami, a także wspólnego oświadczenia w sprawie środków na płatności, uzgodnionego przez wszystkie trzy instytucje w ramach procedury budżetowej na 2012 r. Rada podjęła decyzję o obniżeniu o dwie trzecie poziomu środków we wniosku o przesunięcie DEC 9/2012 dotyczącym kwoty w wysokości 485 mln EUR z projektów energetycznych charakteryzujących się niepełnym wykorzystaniem środków na pomoc na rzecz naprawy gospodarczej w celu wzmocnienia trzech linii budżetowych w siódmym programie ramowym (program współpracy);

  5.  podkreśla, że doprowadzi to do sztucznego zawyżenia kwoty niewykorzystanych środków w odniesieniu do płatności na rok 2012, powodując tym samym wzrost nadwyżki w 2012 r., kiedy wszystkie dostępne wskaźniki wskazują w roku bieżącym na niedobór płatności w dziedzinie badań naukowych i w innych obszarach działań UE; ponadto podkreśla, że przyjęcie bez zmian wniosku o przesunięcie DEC 9/2012 będącego jedynie przemieszczeniem środków nie miałoby wpływu na stronę dochodów budżetu UE ani w konsekwencji na wysokość wkładów państw członkowskich;

  6.  obniżając wkład państw członkowskich do budżetu UE na rok 2012 o 768 707 073 EUR, wprowadza zmiany do stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2012 w celu zagwarantowania odpowiedniego finansowania siódmego programu ramowego (program współpracy) w związku z niezaspokojonymi potrzebami zidentyfikowanymi przez Komisję (337 578 119 EUR), a także w celu udostępnienia dalszych środków na płatności w ramach polityki spójności (390 682 822 EUR), aby zaspokoić przyszłe roszczenia płatnicze, zgodnie z szacunkami państw członkowskich z końca 2012 r., oraz ograniczyć poziom anulowanych środków pod koniec 2013 r.;

  7.  wobec powyższego podejmuje decyzję o zmianie stanowiska Rady w następujący sposób:

  Dochody

  Tytuł 1 Środki własne, art. 140

  + 728 260 941 EUR

  Tytuł 3 Nadwyżki, salda i korekty, art. 300

  Bez zmian

  Wydatki

  08 02 01 Współpraca – Ochrona zdrowia;

  + 67 000 000 EUR

  08 03 01 Współpraca – Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia

  + 118 000 000 EUR

  08 04 01 – Współpraca – Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne

  + 152 578 119 EUR

  04 02 17 – Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – Konwergencja

  + 57 491 864 EUR

  04 02 19 – Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie

  + 22 633 695 EUR

  13 03 16 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Konwergencja

  + 201 138 541 EUR

  13 03 18 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie

  + 33 202 220 EUR

  13 04 02 – Fundusz Spójności

  + 76 216 502 EUR

  8.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji i parlamentom narodowym.

  • [1]  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
  • [2]  Dz.U. L 56 z 29.2.2012 r.
  • [3]  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

  UZASADNIENIE

  Wniosek Komisji

  W dniu 16 kwietnia Komisja przedstawiła projekt budżetu korygującego nr 3/2012 w sprawie nadwyżki wynikającej z wykonania budżetu na rok 2011.

  Zaproponowano ujęcie nadwyżki w wysokości 1,49 mld EUR w budżecie na rok 2012 oraz jednoczesne obniżenie o taką samą kwotę ogólnego wkładu państw członkowskich do budżetu UE (dla przypomnienia: w budżecie na rok 2011 ujęto nadwyżkę w wysokości 4,54 mld EUR).

  Wynik budżetu na rok 2011 stanowi sumę wyniku po stronie dochodów, wyniku po stronie wydatków oraz różnic kursowych, a odpowiednie liczby przedstawiają się następująco:

  - wynik po stronie dochodów: ujmuje się kwotę w wysokości 0,67 mld EUR, która pochodzi głównie (0,45 mld EUR) z dodatkowych grzywien i odsetek z tytułu płatności przeterminowanych, które wpłynęły w 2011 r., ale nie zostały ujęte w budżecie, kiedy przyjmowano budżet na rok 2011;

  - wynik po stronie wydatków: niepełne wykorzystanie środków dające kwotę w wysokości 0,73 mld EUR wynika przede wszystkim z nieprzyjęcia proponowanej korekty wynagrodzeń za rok 2011;

  - różnice kursowe: w projekcie budżetu korygującego nr 3/2012 ujmuje się kwotę w wysokości 97 mln EUR.

  Zgodnie z wnioskiem Komisji całkowity wkład państw członkowskich do budżetu UE na rok 2011, wynikający z DNB, zostałby obniżony jak w poniższej tabeli:

  Państwo członkowskie

  Budżet na rok 2012

  Projekt budżetu korygującego nr 3/2012

  Nowa kwota

  Belgia

  2 754 434 486

  - 43 988 032

  2 710 446 454

  Bułgaria

  281 064 627

  - 4 488 573

  276 576 054

  Republika Czeska

  1 078 504 116

  - 17 223 598

  1 061 280 518

  Dania

  1 815 589 984

  - 28 994 783

  1 786 595 201

  Niemcy

  19 297 785 791

  - 308 183 629

  18 989 602 162

  Estonia

  110 748 128

  - 1 768 636

  108 979 492

  Irlandia

  920 009 203

  - 14 692 451

  905 316 752

  Grecja

  1 574 518 867

  - 25 144 902

  1 549 373 965

  Hiszpania

  7 751 025 459

  - 123 783 068

  7 627 242 391

  Francja

  15 098 504 384

  - 241 121 542

  14 857 382 842

  Włochy

  11 597 780 897

  - 185 215 352

  11 412 565 545

  Cypr

  132 985 701

  - 2 123 767

  130 861 934

  Łotwa

  139 606 789

  - 2 229 506

  137 377 283

  Litwa

  223 466 520

  - 3 568 737

  219 897 783

  Luksemburg

  239 147 968

  - 3 819 168

  235 328 800

  Węgry

  783 053 705

  - 12 505 286

  770 548 419

  Malta

  45 415 306

  - 725 278

  44 690 028

  Niderlandy

  4 544 261 837

  - 72 571 388

  4 471 690 449

  Austria

  2 171 551 781

  - 34 679 455

  2 136 872 326

  Polska

  2 846 632 147

  - 45 460 419

  2 801 171 728

  Portugalia

  1 165 478 435

  - 18 612 569

  1 146 865 866

  Rumunia

  1 006 329 623

  - 16 070 979

  990 258 644

  Słowenia

  269 103 124

  - 4 297 549

  264 805 575

  Słowacja

  524 320 167

  - 8 373 338

  515 946 829

  Finlandia

  1 446 955 676

  - 23 107 732

  1 423 847 944

  Szwecja

  2 938 535 696

  - 46 928 109

  2 891 607 587

  Zjednoczone Królestwo

  12 980 057 650

  - 207 290 168

  12 772 767 482

  Ogółem

  93 736 868 067

  -1 496 968 014

  92 239 900 053

  Budżet na rok 2012 i jego kontekst

  Ze wszystkich dostępnych wskaźników wynika, że w roku bieżącym istnieje niedobór płatności w wielu obszarach działań UE, zwłaszcza dlatego, że po raz kolejny władza budżetowa uzgodniła niższy poziom środków na płatności na rok 2012 r. w porównaniu z poziomem proponowanym przez Komisję Europejską (ponad 3 mld EUR mniej niż przewidywał wstępny projekt budżetu Komisji).

  Ponadto Rada jednogłośnie postanowiła obniżyć o ponad dwie trzecie poziom środków we wniosku o przesunięcie DEC 9/2012 dotyczącym kwoty w wysokości 485 mln EUR, przeznaczonej na badania naukowe, mimo pilnych potrzeb związanych z płatnościami. W konsekwencji ponad 338 mln EUR z przeznaczeniem na płatności znajduje się w liniach budżetowych, z których środków tych nie można wydać. Z definicji wynika, że przesunięcie to było jedynie przemieszczeniem środków niemającym wpływu na wkłady krajowe do budżetu UE na rok 2012. Można zatem zakwestionować zgodność stanowiska Rady zarówno z art. 310 ust. 5 TFUE, który stanowi, że „budżet jest wykonywany zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami”, jak i ze wspólnym oświadczeniem w sprawie środków na płatności, uzgodnionym przez wszystkie trzy instytucje w ramach procedury budżetowej na rok 2012.

  Ramy prawne i propozycja sprawozdawczyni

  Artykuł 15 ust. 1 rozporządzenia finansowego stanowi, że saldo każdego roku budżetowego, niezależnie od tego, czy jest ono pozytywne czy negatywne, ujmuje się po stronie dochodów lub wydatków budżetu na następny rok budżetowy w formie budżetu korygującego. Art. 15 ust. 3 stanowi ponadto, że „wszelkie rozbieżności w stosunku do preliminarza ujmuje się w budżecie na następny rok budżetowy w formie budżetu korygującego poświęconego jedynie tej rozbieżności”.

  Zdaniem sprawozdawczyni przepisy te zaprzeczają możliwości odrzucenia tego projektu budżetu korygującego, ale umożliwiają wprowadzenie doń poprawek, gdyż art. 15 rozporządzenia finansowego pozostawia pewną swobodę co do przeznaczenia nadwyżki. Należy również podkreślić, że każda interpretacja przepisów rozporządzenia finansowego nakładająca na Parlament obowiązek przyjęcia tego budżetu korygującego bez zmian może być sprzeczna z prerogatywami budżetowymi Parlamentu, zapisanymi w traktacie. Sprawozdawczyni pragnie również zwrócić uwagę, że nie ma możliwości podjęcia kroków prawnych w związku z poprawkami Parlamentu do projektu budżetu korygującego nr 3/2012. W razie jego przyjęcia Parlament i Rada musiałyby podjąć negocjacje w celu znalezienia rozwiązania.

  Jako że niepełne wykorzystanie środków po stronie wydatków (0,73 mld EUR) nie wynikało z trudności absorpcyjnych ani złego zarządzania przez Komisję, lecz z obowiązujących przepisów dotyczących dostosowania podziału płatności w zależności od potrzeb w ostatnich tygodniach roku budżetowego, sprawozdawczyni uważa, że uzasadnione jest żądanie, aby kwota ta wróciła do budżetu UE, jak i niektóre przeniesienia dotyczące niewydanych środków.

  Mając na uwadze niezaspokojone potrzeby przedstawione we wniosku DEC 9/2012, a także najnowsze dane liczbowe dotyczące wykonania budżetu, zwłaszcza w dziedzinie polityki spójności, sprawozdawczyni proponuje, aby Komisja Budżetowa przyjęła następujące stanowisko w sprawie tego budżetu korygującego (jedynie płatności):

  – dochody: tytuł 1 – Środki własne:                                        -0,77 mld EUR

  – dochody: tytuł 3 – Nadwyżka:                                            1,50 mld EUR

  – wydatki: linie przeznaczone na badania naukowe:                  0,34 mld EUR

  – wydatki: polityka spójności:                                   0,39 mld EUR

  Oznacza to konieczność następujących zmian w porównaniu ze stanowiskiem Rady:

  Dochody

  Tytuł 1 Środki własne, art. 140

  + 728 260 941 EUR

  Tytuł 3 Nadwyżki, salda i korekty, art. 300

  Bez zmian

  Wydatki

  08 02 01 Współpraca – Ochrona zdrowia;

  + 67 000 000 EUR

  08 03 01 Współpraca – Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia

  + 118 000 000 EUR

  08 04 01 – Współpraca – Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne

  + 152 578 119 EUR

  04 02 17 – Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – Konwergencja

  + 57 491 864 EUR

  04 02 19 – Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie

  + 22 633 695 EUR

  13 03 16 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Konwergencja

  + 201 138 541 EUR

  13 03 18 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie

  + 33 202 220 EUR

  13 04 02 – Fundusz Spójności

  + 76 216 502 EUR

  WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

  Data przyjęcia

  21.6.2012

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  17

  0

  0

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, Helga Trüpel

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Jürgen Klute, Jan Mulder, Paul Rübig