RAPORT referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2012 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012, secțiunea III – Comisia

25.6.2012 - (11113/2012 – C7‑0147/2012 – 2012/2071(BUD))

Comisia pentru bugete
Raportoare: Francesca Balzani


Procedură : 2012/2071(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0206/2012
Texte depuse :
A7-0206/2012
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2012 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012, secțiunea III – Comisia

(11113/2012 – C7‑0147/2012 – 2012/2071(BUD))

Parlamentul European,

–   având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 310 și 314, precum și Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene[1] (Regulamentul financiar), în special articolele 15, 37 și 38,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012, adoptat definitiv la 1 decembrie 2011[2],

–   având în vedere poziția Consiliului privind cererea de transfer DEC 9/2012, adoptată la 7 iunie 2012,

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară[3],

–   având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 3/2012 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012 prezentat de Comisie la 16 aprilie 2012 (COM(2012)0181),

–   având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2012 adoptată de Consiliu la 11 iunie 2012 (11113/2012 – C7‑0147/2012),

–   având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului anual al Uniunii, prezentată de Comisie la 22 decembrie 2010 (COM(2010)0815),

–   având în vedere articolul 75b din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7-0206/2012),

A. întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 3/2012 are ca obiectiv înscrierea în bugetul 2012 a excedentului din exercițiul financiar 2011, care se ridică la 1 496 968 014 EUR;

B.  întrucât componentele principale ale excedentului respectiv sunt o subutilizare a cheltuielilor de 0,73 miliarde EUR, un sold pozitiv al veniturilor de peste 0,67 miliarde EUR și un sold pozitiv de 0,1 miliarde EUR rezultat din diferențe de curs valutar;

C. întrucât cea mai mare parte din surplusul de venituri (0,45 miliarde EUR din cele 0,67 miliarde EUR) provine din amenzi și din dobânzi de întârziere la plată;

D. întrucât subutilizarea cheltuielilor, care vizează credite din bugetul 2011 în valoare de 0,56 miliarde EUR și credite reportate din 2010 în valoare de 0,17 miliarde EUR, nu este cauzată de dificultăți de absorbție sau de o gestiune defectuoasă, ci este rezultatul normelor în vigoare privind ajustarea repartizării plăților în funcție de nevoi, în special în ultimele săptămâni ale exercițiului financiar;

E.  întrucât, dimpotrivă, toți indicatorii disponibili indică în acest exercițiu un nivel insuficient al plăților în multe domenii ale intervenției UE, în special deoarece în 2011, pentru al doilea exercițiu la rând, autoritatea bugetară a redus nivelul creditelor de plată din bugetul Uniunii pentru 2012 cu peste 3 miliarde EUR față de estimarea inițială a Comisiei, inclusiv în domeniile cercetării și politicii de coeziune;

F.  întrucât, în poziția sa privind cererea de transfer DEC 9/2012, Consiliul a redus drastic creditele de plată transferate domeniului cercetării, în care se înregistrează nevoi urgente de plăți pentru a onora angajamente anterioare, și a lăsat credite de plată la linii bugetare la care nu pot fi cheltuite;

G. întrucât articolul 15 din Regulamentul financiar prevede că diferențele față de estimările făcute se înregistrează în bugetul Uniunii cu ajutorul unui buget rectificativ consacrat exclusiv acestor diferențe,

1.  ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 3/2012, consacrat exclusiv înscrierii în buget a excedentului din 2011, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul financiar; subliniază că Regulamentul financiar lasă o anumită marjă de manevră privind destinația excedentului;

2.  ia act de componentele principale ale excedentului respectiv, care sunt o subutilizare a cheltuielilor de 0,73 miliarde EUR, un sold pozitiv al veniturilor de peste 0,67 miliarde EUR și un sold pozitiv de 0,1 miliarde EUR rezultat din diferențe de curs valutar;

3.  subliniază că subutilizarea cheltuielilor (0,73 miliarde EUR) nu este cauzată de dificultăți de absorbție sau de o gestiune defectuoasă, ci este rezultatul normelor în vigoare privind ajustarea repartizării plăților în funcție de nevoi; consideră, în consecință, că acest aspect trebuie tratat diferit de componenta excedentului care provine din variații ale veniturilor; subliniază, de asemenea, că această subutilizare este în mare parte rezultatul deciziei Consiliului de a nu adopta măsurile de ajustare a salariilor și a pensiilor prevăzute în Statutul funcționarilor;

4.  regretă faptul că, în pofida dispozițiilor de la articolul 310 alineatul (5) din TFUE privind buna gestiune financiară și a Declarației comune privind creditele de plată convenite de toate cele trei instituții în cadrul procedurii bugetare 2012, Consiliul a decis să reducă cu două treimi cuantumul de 485 de milioane EUR aferent cererii de transfer DEC 9/2012 de la proiecte energetice cu un nivel insuficient de execuție către sprijinirea relansării economice prin consolidarea a trei linii bugetare aferente PC7 - Cooperare;

5.  subliniază că acest lucru va crește în mod artificial subutilizarea plăților în 2012, sporind astfel excedentul aferent exercițiului 2012, în condițiile în care toți indicatorii disponibili semnalează deja pentru acest exercițiu un nivel insuficient al plăților în domeniul cercetării și în alte domenii ale intervenției UE; subliniază, în plus, că, fiind o simplă redistribuire, adoptarea cererii de transfer DEC 9/2012 nemodificate nu ar fi avut niciun efect asupra componentei de venituri a bugetului Uniunii și, așadar, nici asupra contribuțiilor naționale;

6.  prevăzând o reducere cu 768 707 073 EUR a contribuției statelor membre la bugetul Uniunii pentru 2012, modifică, prin urmare, poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2012 pentru a asigura finanțarea corespunzătoare a PC7 – Programul de cooperare – având în vedere nevoile neacoperite identificate de Comisie (337 578 119 EUR), precum și pentru a majora creditele de plată aferente politicii de coeziune (390 682 822 EUR) cu scopul de a contribui la acoperirea cererilor de plată viitoare estimate de statele membre până la sfârșitul exercițiului 2012 și de a limita nivelul creditelor dezangajate la sfârșitul exercițiului 2013;

7.  decide, prin urmare, să modifice poziția Consiliului după cum urmează:

Venituri

Titlul 1 - Resurse proprii - articolul 140

+728 260 941 EUR

Titlul 3 – Excedente, solduri și ajustări - articolul 300

nemodificat

Cheltuieli

08 02 01 Cooperare - Sănătate

+67 000 000 EUR

08 03 01 - Cooperare - Alimentație, agricultură și pescuit și biotehnologie

+118 000 000 EUR

08 04 01 - Cooperare - Nanoștiințe, nanotehnologii, materiale și noi tehnologii de producție

+152 578 119 EUR

04 02 17 - Fondul social european (FSE) - Convergență

+57 491 864 EUR

04 02 19 - Fondul social european (FSE) - Competitivitate regională și ocuparea forței de muncă

+22 633 695 EUR

13 03 16 - Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) - Convergență

+201 138 541 EUR

13 03 18 - Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) - Competitivitate regională și ocuparea forței de muncă

+33 202 220 EUR

13 04 02 - Fondul de coeziune

+76 216 502 EUR

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale.

  • [1]  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
  • [2]  JO L 56, 29.2.2012.
  • [3]  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea Comisiei

La 16 aprilie, Comisia și-a prezentat proiectul de buget rectificativ nr. 3/2012 privind excedentul rezultat în urma execuției bugetului exercițiului financiar 2011.

S-a propus înscrierea în bugetul 2012 a unui excedent de 1,49 miliarde EUR, reducându-se cu aceeași valoare contribuția globală a statelor membre la bugetul UE (reamintim că în bugetul 2011 a fost înscris un excedent de 4,54 miliarde EUR).

Soldul bugetului 2011 este alcătuit din soldul veniturilor, soldul cheltuielilor și diferențele de curs valutar, defalcate după cum urmează:

- în ceea ce privește soldul veniturilor, a fost înscrisă suma de 0,67 miliarde EUR, cea mai mare parte (0,45 miliarde EUR) provenind din amenzi și din dobânzi de întârziere la plată încasate în 2011 și neînscrise în bugetul 2011 la adoptarea acestuia;

- în ceea ce privește soldul cheltuielilor, subutilizarea în valoare de 0,73 miliarde EUR provine în principal din neadoptarea ajustării propuse a salariilor pentru 2011;

- în ceea ce privește diferențele de curs valutar, în PBR 3/2012 este înscrisă suma de 97 de milioane EUR.

Față de propunerea Comisiei, contribuția globală din VNB-ul statelor membre la bugetul UE aferent exercițiului financiar 2011 s-ar reduce cu aceeași sumă:

Stat membru

Buget 2012

Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2012

Suma nouă

Belgia

2 754 434 486

- 43 988 032

2 710 446 454

Bulgaria

281 064 627

- 4 488 573

276 576 054

Republica Cehă

1 078 504 116

- 17 223 598

1 061 280 518

Danemarca

1 815 589 984

- 28 994 783

1 786 595 201

Germania

19 297 785 791

- 308 183 629

18 989 602 162

Estonia

110 748 128

- 1 768 636

108 979 492

Irlanda

920 009 203

- 14 692 451

905 316 752

Grecia

1 574 518 867

- 25 144 902

1 549 373 965

Spania

7 751 025 459

- 123 783 068

7 627 242 391

Franța

15 098 504 384

- 241 121 542

14 857 382 842

Italia

11 597 780 897

- 185 215 352

11 412 565 545

Cipru

132 985 701

- 2 123 767

130 861 934

Letonia

139 606 789

- 2 229 506

137 377 283

Polonia

223 466 520

- 3 568 737

219 897 783

Luxemburg

239 147 968

- 3 819 168

235 328 800

Ungaria

783 053 705

- 12 505 286

770 548 419

Malta

45 415 306

- 725 278

44 690 028

Țările de Jos

4 544 261 837

- 72 571 388

4 471 690 449

Austria

2 171 551 781

- 34 679 455

2 136 872 326

Polonia

2 846 632 147

- 45 460 419

2 801 171 728

Portugalia

1 165 478 435

- 18 612 569

1 146 865 866

România

1 006 329 623

- 16 070 979

990 258 644

Slovenia

269 103 124

- 4 297 549

264 805 575

Slovacia

524 320 167

- 8 373 338

515 946 829

Finlanda

1 446 955 676

- 23 107 732

1 423 847 944

Suedia

2 938 535 696

- 46 928 109

2 891 607 587

Regatul Unit

12 980 057 650

- 207 290 168

12 772 767 482

Total

93 736 868 067

-1 496 968 014

92 239 900 053

Contextul bugetar 2012

Toți indicatorii disponibili semnalează în acest exercițiu un nivel insuficient al plăților în multe domenii ale intervenției UE, în principal deoarece, din nou, autoritatea bugetară a convenit pentru 2012 un nivel al plăților mai mic decât cel propus de Comisie (cu peste 3 miliarde EUR mai puțin decât proiectul de buget inițial al Comisiei).

Mai mult, Consiliul a decis unilateral să reducă cu peste două treimi cuantumul de 485 de milioane EUR aferent cererii de transfer DEC 9/2012 către domeniul cercetării, în pofida existenței unor nevoi urgente de plată. În consecință, credite de plată în valoare de peste 338 de milioane EUR sunt lăsate la linii bugetare la care nu pot fi cheltuite. Prin definiție, acest transfer era o simplă redistribuire, fără niciun efect asupra contribuțiilor naționale din 2012 la bugetul UE. Se poate pune la îndoială conformitatea poziției Consiliului atât cu articolul 310 alineatul (5) din TFUE, la care se prevede că „[b]ugetul […] se execută în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare”, cât și cu Declarația comună privind creditele de plată convenită de toate cele trei instituții în cadrul procedurii bugetare 2012.

Cadrul juridic și poziția raportoarei

La articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul financiar se prevede că soldul fiecărui exercițiu financiar se înscrie, printr-un buget rectificativ, în bugetul exercițiului următor ca venit, în cazul unui excedent, sau drept credit de plată, în cazul unui deficit. La articolul 15 alineatul (3) se precizează, de asemenea, că „diferențele față de estimările făcute se înregistrează în bugetul exercițiului următor cu ajutorul unui buget rectificativ consacrat exclusiv acestor diferențe”.

După părerea raportoarei, aceste dispoziții nu permit respingerea proiectului de buget rectificativ, dar permit modificarea lui, deoarece la articolul 15 din Regulamentul financiar se lasă o anumită marjă de manevră privind destinația excedentului. Ar trebui subliniat și faptul că orice interpretare a dispozițiilor Regulamentului financiar în sensul obligației Parlamentului de a adopta acest buget rectificativ fără nicio modificare poate contraveni competențelor Parlamentului în materie bugetară prevăzute în tratat. Raportoarea ar dori totodată să evidențieze faptul că nu există nicio cale de atac legală împotriva modificărilor aduse de PE proiectului de buget rectificativ nr. 3/2012. În cazul adoptării, PE și Consiliul vor trebui să negocieze pentru a găsi o soluție.

Având în vedere că, în ceea ce privește cheltuielile (0,73 miliarde EUR), subutilizarea nu este cauzată de dificultăți de absorbție sau de o gestiune defectuoasă de către Comisie, ci este rezultatul normelor în vigoare privind ajustarea repartizării plăților în funcție de nevoile din ultimele săptămâni ale exercițiului financiar, raportoarea consideră că această sumă ar trebui în mod legitim să revină tot bugetului UE, drept reportare a unor credite necheltuite.

Având în vedere nevoile neacoperite prezentate în cererea de transfer DEC 9/2012, precum și ultimele date privind rata de execuție, îndeosebi în domeniul politicii de coeziune, raportoarea propune Comisiei BUDG să adopte următoarea poziție privind acest buget rectificativ (numai în privința creditelor de plată):

- Venituri - Titlul 1 - Resurse proprii:                           -0,77 miliarde EUR

- Venituri - Titlul 3 - Excedente:                                 1,50 miliarde EUR

- Cheltuieli - liniile bugetare aferente cercetării:  0,34 miliarde EUR

- Cheltuieli - politica de coeziune:                               0,39 miliarde EUR

Acest lucru implică modificarea poziției Consiliului după cum urmează:

Venituri

Titlul 1 - Resurse proprii - articolul 140

+728 260 941 EUR

Titlul 3 – Excedente, solduri și ajustări - articolul 300

nemodificat

Cheltuieli

08 02 01 Cooperare - Sănătate

+ 67 000 000 EUR

08 03 01 - Cooperare - Alimentație, agricultură și pescuit și biotehnologie

+118 000 000 EUR

08 04 01 - Cooperare - Nanoștiințe, nanotehnologii, materiale și noi tehnologii de producție

+152 578 119 EUR

04 02 17 - Fondul social european (FSE) - Convergență

+57 491 864 EUR

04 02 19 - Fondul social european (FSE) - Competitivitate regională și ocuparea forței de muncă

+ EUR 22 633 695

13 03 16 - Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) - Convergență

+201 138 541 EUR

13 03 18 - Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) - Competitivitate regională și ocuparea forței de muncă

+33 202 220 EUR

13 04 02 - Fondul de coeziune

+76 216 502 EUR

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

21.6.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

17

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, Helga Trüpel

Membri supleanți prezenți la votul final

Jürgen Klute, Jan Mulder, Paul Rübig