POROČILO o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 3/2012 za proračunsko leto 2012, Oddelek III – Komisija

25.6.2012 - (11113/2012 – C7‑0147/2012 – 2012/2071(BUD))

Odbor za proračun
Poročevalka: Francesca Balzani


Postopek : 2012/2071(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0206/2012
Predložena besedila :
A7-0206/2012
Razprave :
Sprejeta besedila :

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 3/2012 za proračunsko leto 2012, Oddelek III – Komisija

(11113/2012 – C7‑0147/2012 – 2012/2071(BUD))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju zlasti členov 310 in 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti[1], zlasti členov 15, 37 in 38 Uredbe,

–   ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, ki je bil dokončno sprejet dne 1. decembra 2011[2],

–   ob upoštevanju stališča Sveta o zahtevku za prenos DEC 9/2012, sprejetem 7. junija 2012,

–   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju[3],

–   ob upoštevanju predloga spremembe proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012 št. 3/2012, ki ga je Komisija predložila dne 16. aprila 2012 (COM(2012)0181),

–   ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 3/2012, ki ga je Svet sprejel dne 11. junija 2012 (11113/2012 – C7–0147/2012),

–   ob upoštevanju predloga Komisije z dne 22. decembra 2010 za Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za letni proračun Unije (COM(2010)0815),

–   ob upoštevanju člena 75b Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0206/2012),

A. ker je cilj predloga spremembe proračuna št. 3/2012, da se v proračun za leto 2012 vključi presežek proračunskega leta 2011, ki znaša 1.496.968.014 EUR,

B.  ker so glavni elementi tega presežka neporabljena sredstva za odhodke v višini 0,73 milijarde EUR, pozitivni rezultat pri prihodkih v višini več kot 0,67 milijarde EUR in pozitivni saldo tečajnih razlik v višini 0,1 milijarde EUR,

C. ker glavni del sredstev na strani prihodkov (0,45 milijarde EUR od 0,67 milijarde EUR) izhaja iz glob in zamudnih obresti,

D. ker neporabljena sredstva za odhodke, ki se nanašajo na proračunska sredstva za leto 2011 v višini 0,56 milijarde EUR in prenose iz leta 2010 v višini 0,17 milijarde EUR, ne izhajajo iz težav s črpanjem ali slabega upravljanja, ampak iz veljavnih pravil za prilagoditev porazdelitve plačil v skladu s potrebami, zlasti v zadnjih tednih proračunskega leta,

E.  ker po drugi strani vsi razpoložljivi kazalniki letos kažejo na pomanjkanje plačil na mnogih področjih posredovanja EU, zlasti zato, ker je leta 2011 proračunski organ že drugo leto zapored v primerjavi s prvotnimi ocenami Komisije za več kot 3 milijarde EUR zmanjšal stopnjo odobritev plačil v proračunu Unije za leto 2012, tudi za raziskave in kohezijsko politiko,

F.  ker je Svet v svojem stališču o zahtevku za prenos DEC 9/2012 znatno zmanjšal odobritve plačil, prenesene na področje raziskav, kjer so za spoštovanje že prevzetih obveznosti nujno potrebna plačila, in ni posegal v odobritve plačil za proračunske vrstice, kjer teh sredstev ni mogoče porabiti,

G. ker člen 15 finančne uredbe določa, da so odstopanja od ocen, ki jih je treba vključiti v proračun Unije, edini predmet te spremembe proračuna,

1.  je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 3/2012, ki je namenjen izključno vnosu presežka iz leta 2011 v proračun v skladu s členom 15 finančne uredbe; poudarja, da ta člen dopušča nekaj svobode pri namembi presežka;

2.  je seznanjen s tem, da so glavni elementi tega presežka neporabljena sredstva za odhodke v višini 0,73 milijarde EUR, pozitivni rezultat pri prihodkih v višini več kot 0,67 milijarde EUR in pozitivni saldo tečajnih razlik v višini 0,1 milijarde EUR;

3.  poudarja, da neporabljena sredstva za odhodke (0,73 milijarde EUR) ne izhajajo iz težav s črpanjem ali slabega upravljanja, ampak iz veljavnih pravil za prilagoditev porazdelitve plačil v skladu s potrebami; skladno s tem meni, da je potrebna drugačna obravnava kot pri delu presežka, ki izhaja iz sprememb v prejemkih; poleg tega poudarja, da velik del teh neporabljenih sredstev izhaja iz sklepa Sveta, da ne bo uskladil prejemkov in pokojnin, kakor določajo kadrovski predpisi;

4.  obžaluje, da je Svet kljub določbam člena 310(5) PDEU o dobrem finančnem poslovodenju in kljub skupni izjavi o odobritvi plačil, o kateri so se vse tri institucije sporazumele v okviru proračunskega postopka za leto 2012, sklenil za dve tretjini zmanjšati raven zahtevka za prenos DEC 9/2012 v višini 485 milijonov EUR z nedokončanih energetskih projektov na podporo oživitvi gospodarstva za okrepitev treh proračunskih vrstic sedmega okvirnega programa – Sodelovanje;

5.  poudarja, da bo to umetno povečalo neporabljena sredstva plačil za leto 2012 in tako povečalo presežek v letu 2012, pri tem pa vsi razpoložljivi kazalniki za to leto že kažejo na pomanjkanje plačil na področju raziskav in drugih področjih posredovanja EU; poudarja tudi, da sprejetje zahtevka za prenos DEC 9/2012 brez sprememb ne bi vplivalo na stran prihodkov proračuna Unije, zato tudi ne bi vplivalo na nacionalne prispevke, saj gre zgolj za prerazporeditev;

6.  zato ob zagotavljanju zmanjšanja prispevka držav članic k proračunu Unije za leto 2012 v višini 768.707.073 EUR spreminja stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 3/2012, da bi glede na neizpolnjene potrebe, ki jih je ugotovila Komisija (337.578.119 EUR), zagotovili primerno financiranje sedmega okvirnega programa – Sodelovanje ter zagotovili dodatne odobritve plačil v okviru kohezijske politike (390.682.822 EUR), s tem pa prispevali k izpolnjevanju prihodnjih zahtevkov za izplačila, kot so konec leta 2012 ocenile države članice, in omejili raven razveljavitev prevzetih obveznosti ob koncu leta 2013;

7.  je zato sklenil spremeniti stališče Sveta tako:

Prihodki

Naslov 1: Lastna sredstva, člen 140

+ 728.260.941 EUR

Naslov 3: Presežki, neporabljena sredstva in popravki, člen 300

brez sprememb

Odhodki

08 02 01 – Sodelovanje – Zdravje

+ 67.000.000 EUR

08 03 01 – Sodelovanje – Hrana, kmetijstvo in ribištvo ter biotehnologija

+ 118.000.000 EUR

08 04 01 – Sodelovanje – Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije

+ 152.578.119 EUR

04 02 17 – Evropski socialni sklad (ESS) – Konvergenca

+ 57.491.864 EUR

04 02 19 – Evropski socialni sklad (ESS) – Regionalna konkurenčnost in zaposlovanje

+ 22.633.695 EUR

13 03 16 – Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – Konvergenca

+ 201.138.541 EUR

13 03 18 – Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – Regionalna konkurenčnost in zaposlovanje

+ 33.202.220 EUR

13 04 02 – Kohezijski sklad

+ 76.216.502 EUR

8.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

  • [1]  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
  • [2]  UL L 56, 29.2.2012.
  • [3]  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije

Komisija je 16. aprila predstavila predlog spremembe proračuna 3/2012 o presežku, ki izhaja iz izvrševanja proračuna za leto 2011.

Predlagano je bilo, da se presežek v višini 1,49 milijarde EUR vnese v proračun za leto 2012, za isti znesek pa zmanjša splošni prispevek držav članic k proračunu EU (če spomnimo, v proračun za leto 2011 je bil vnesen presežek v višini 4,54 milijarde EUR).

Realizacija proračuna za leto 2011 je seštevek rezultata pri prihodkih, rezultata pri odhodkih in salda tečajnih razlik, ki so porazdeljeni tako:

 za rezultat pri prihodkih je vnesen znesek 0,67 milijarde EUR, ki izhaja predvsem (0,45 milijarde EUR) iz dodatnih glob in zamudnih obresti, prejetih leta 2011, ki niso bile vključene ob sprejetju proračuna za leto 2011,

 pri rezultatu pri odhodkih neporabljena sredstva v višini 0,73 milijarde EUR izhajajo predvsem iz dejstva, da za leto 2011 ni bila sprejeta predlagana prilagoditev plač,

 za saldo tečajnih razlik je v predlog spremembe proračuna 3/2012 vnesen znesek 97 milijonov EUR.

V skladu s predlogom Komisije bi se splošni prispevek držav članic na osnovi BND k proračunu EU za leto 2011 ustrezno zmanjšal:

Država članica

Proračun 2012

Predlog spremembe proračuna št. 3/2012

Novi znesek

Belgija

2.754.434.486

– 43.988.032

2.710.446.454

Bolgarija

281.064.627

– 4.488.573

276.576.054

Češka republika

1.078.504.116

– 17.223.598

1.061.280.518

Danska

1.815.589.984

– 28.994.783

1.786.595.201

Nemčija

19.297.785.791

– 308.183.629

18.989.602.162

Estonija

110.748.128

– 1.768.636

108.979.492

Irska

920.009.203

– 14.692.451

905.316.752

Grčija

1.574.518.867

– 25.144.902

1.549.373.965

Španija

7.751.025.459

– 123.783.068

7.627.242.391

Francija

15.098.504.384

– 241.121.542

14.857.382.842

Italija

11.597.780.897

– 185.215.352

11.412.565.545

Ciper

132.985.701

– 2.123.767

130.861.934

Latvija

139.606.789

– 2.229.506

137.377.283

Litva

223.466.520

– 3.568.737

219.897.783

Luksemburg

239.147.968

– 3.819.168

235.328.800

Madžarska

783.053.705

– 12.505.286

770.548.419

Malta

45.415.306

– 725.278

44.690.028

Nizozemska

4.544.261.837

– 72.571.388

4.471.690.449

Avstrija

2.171.551.781

– 34.679.455

2.136.872.326

Poljska

2.846.632.147

– 45.460.419

2.801.171.728

Portugalska

1.165.478.435

– 18.612.569

1.146.865.866

Romunija

1.006.329.623

– 16.070.979

990.258.644

Slovenija

269.103.124

– 4.297.549

264.805.575

Slovaška

524.320.167

– 8.373.338

515.946.829

Finska

1.446.955.676

– 23.107.732

1.423.847.944

Švedska

2.938.535.696

– 46.928.109

2.891.607.587

Združeno kraljestvo

12.980.057.650

– 207.290.168

12.772.767.482

Skupaj

93.736.868.067

– 1.496.968.014

92.239.900.053

Proračunske okoliščine za leto 2012

Vsi razpoložljivi kazalniki letos kažejo na pomanjkanje plačil na mnogih področjih posredovanja EU, zlasti zato, ker je proračunski organ za leto 2012 sklenil uporabiti nižjo raven plačil v primerjavi s tisto, ki jo je predlagala Komisija (več kot 3 milijarde manj kot v prvotnem osnutku proračuna Komisije).

Svet je tudi enostransko sklenil za več kot dve tretjini znižati raven prenosa sredstev v višini 485 milijonov EUR (DEC 9/2012) k področju raziskav, kljub nujni potrebi po plačilih. Skladno s tem je 338 milijonov EUR plačil ostalo v proračunskih vrsticah, kjer jih ni mogoče porabiti. Ta prenos je že v osnovi zgolj prerazporeditev, ki ne vpliva na nacionalne prispevke k proračunu EU za leto 2012. Vprašljivo je, ali je stališče Sveta skladno s členom 310(5) PDEU, ki pravi, da se „proračun izvršuje v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja“, in s skupno izjavo o odobritvah plačil, o kateri so se vse tri institucije sporazumele v okviru proračunskega postopka za leto 2012.

Pravni okvir in predlog poročevalke

Člen 15(1) finančne uredbe določa, da se presežek vsakega proračunskega leta, ki je lahko presežek ali primanjkljaj, s spremembo proračuna vnese v proračun za naslednje proračunsko leto kot prihodek ali odhodek. Člen 15(3) določa tudi, da „se vsa odstopanja od ocen vključijo v proračun za naslednje proračunsko leto s spremembo proračuna, ki se pripravi samo zaradi te razlike“.

Po mnenju poročevalke so te določbe neskladne z zavrnitvijo predloga spremembe proračuna, ne pa tudi z njegovo spremembo, saj člen 15 finančne uredbe dopušča nekaj svobode pri namembi presežka. Poudariti je treba tudi, da bi lahko bila razlaga določb finančne uredbe, ki bi pomenila obvezo za Parlament, da svojo spremembo proračuna sprejme brez popravkov, v nasprotju s proračunskimi pooblastili Parlamenta, ki jih zagotavlja Pogodba. Poročevalka želi izpostaviti tudi, da ne obstaja možnost pravnega ukrepanja proti spremembam, ki jih EP predlaga glede predloga spremembe proračuna 3/2012. Če bodo predlogi sprejeti, bosta morala EP in Svet začeti pogajanja, da bi prišla do rešitve.

Ker neporabljena sredstva na strani odhodkov (0,73 milijarde EUR) ne izhajajo iz težav s črpanjem ali slabega upravljanja Komisije, ampak iz veljavnih pravil za prilagoditev porazdelitve plačil v skladu s potrebami v zadnjih tednih proračunskega leta, poročevalka meni, da bi bilo legitimno ta znesek vrniti v proračun EU kot prenos neporabljenih sredstev.

Ob upoštevanju neizpolnjenih potreb, predstavljenih v zahtevku DEC 9/2012, ter najnovejših zneskov v zvezi z izvrševanjem, zlasti na področju kohezijske politike, predlaga, naj odbor BUDG o tej spremembi proračuna sprejme naslednje stališče (samo plačila):

– Prihodki – Naslov 1 – Lastna sredstva:  – 0,77 milijarde

– Prihodki – Naslov 3 – Presežek:              1,50 milijarde

– Odhodki – vrstice za raziskave:               0,34 milijarde

– Odhodki – Kohezijska politika:                0,39 milijarde

To pomeni naslednje spremembe v primerjavi s stališčem Sveta:

Prihodki

Naslov 1: Lastna sredstva, člen 140

+ 728.260.941 EUR

Naslov 3: Presežki, neporabljena sredstva in popravki, člen 300

brez sprememb

Odhodki

08 02 01 – Sodelovanje – Zdravje

+ 67.000.000 EUR

08 03 01 – Sodelovanje – Hrana, kmetijstvo in ribištvo ter biotehnologija

+ 118.000.000 EUR

08 04 01 – Sodelovanje – Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije

+ 152.578.119 EUR

04 02 17 – Evropski socialni sklad (ESS) – Konvergenca

+ 57.491.864 EUR

04 02 19 – Evropski socialni sklad (ESS) – Regionalna konkurenčnost in zaposlovanje

+ 22.633.695 EUR

13 03 16 – Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – Konvergenca

+ 201.138.541 EUR

13 03 18 – Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – Regionalna konkurenčnost in zaposlovanje

+ 33.202.220 EUR

13 04 02 – Kohezijski sklad

+ 76.216.502 EUR

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

21.6.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

17

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, Helga Trüpel

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jürgen Klute, Jan Mulder, Paul Rübig