Betänkande - A7-0206/2012Betänkande
A7-0206/2012

BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2012 för budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen

25.6.2012 - (11113/2012 – C7‑0147/2012 – 2012/2071(BUD))

Budgetutskottet
Föredragande: Francesca Balzani


Förfarande : 2012/2071(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0206/2012
Ingivna texter :
A7-0206/2012
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2012/2012 för budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen

(11113/2012 – C7‑0147/2012 – 2012/2071(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artiklarna 310 och 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[1], särskilt artiklarna 15, 37 och 38,

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, slutgiltigt antagen den 1 december 2011[2],

–   med beaktande av rådets ståndpunkt angående begäran om överföring DEC 9/2012, antagen den 7 juni 2012,

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[3],

–   med beaktande av det förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2012 för budgetåret 2012 som kommissionen lade fram den 16 april 2012 (COM(2012)0181),

–   med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 3/2012 som rådet antog den 11 juni 2012 (11113/2012 – C7‑0147/2012),

–   med beaktande av kommissionens förslag av den 22 december 2010 om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella bestämmelser för unionens årliga budget (COM(2010)0815),

–   med beaktande av artikel 75b i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7-0206/2012), och av följande skäl:

A. Förslaget till ändringsbudget nr 3/2012 syftar till att i budgeten för 2012 införa överskottet från budgetåret 2011, vilket uppgår till 1 496 968 014 EUR.

B.  Detta överskott utgörs i huvudsak av lägre utgifter än förutsett på 0,73 miljarder EUR, ett positivt inkomstutfall på över 0,67 miljarder EUR samt en positiv växelkursskillnad på 0,1 miljarder EUR.

C. Den största delen av inkomsterna (0,45 miljarder EUR av 0,67 miljarder EUR) kommer från bötesbelopp och dröjsmålsräntor.

D. Underutnyttjandet av utgifterna som avser budgetanslag för 2011 till ett belopp av 0,56 miljarder EUR och överföringar från 2010 till ett belopp av 0,17 miljarder EUR beror inte på svårigheter att utnyttja medlen eller på dålig förvaltning, utan på gällande regler för anpassning av fördelningen av betalningsbemyndigandena i linje med behoven, särskilt under budgetårets sista veckor.

E.  Tvärtom pekar alla indikatorer som finns i år på en brist på betalningsbemyndiganden på många av de områden som får EU-stöd. Detta beror särskilt på att budgetmyndigheten 2011, för andra året i följd, minskade 2012 års nivå för betalningsbemyndigandena i unionens budget med mer än 3 miljarder EUR, bland annat för forsknings- och sammanhållningspolitiken, jämfört med kommissionens ursprungliga beräkningar.

F.  I sin ståndpunkt angående begäran om överföring DEC 9/2012 gjorde rådet en drastisk nedskärning av de betalningsbemyndiganden som fördes över till forskningsområdet, där ett akut behov av betalningar har rapporterats för att uppfylla tidigare åtaganden, och lämnade betalningsbemyndiganden under budgetposter där de inte kan utnyttjas.

G. Enligt artikel 15 i budgetförordningen ska eventuella avvikelser från beräkningarna tas upp i unionens budget för nästföljande budgetår i en ändringsbudget, där de ska vara det enda syftet.

1.  Europaparlamentet noterar förslaget till ändringsbudget nr 3/2012 som uteslutande handlar om införandet i budgeten av överskottet för 2011, i enlighet med artikel 15 i budgetförordningen. Parlamentet understryker att det i den sistnämnda lämnas ett visst handlingsutrymme med avseende på överskottets användning.

2.  Europaparlamentet noterar att detta överskott i huvudsak utgörs av ett underutnyttjande av utgifter på 0,73 miljarder EUR, ett positivt inkomstutfall på över 0,67 miljarder EUR samt en positiv växelkursskillnad på 0,1 miljarder EUR.

3.  Europaparlamentet betonar att underutnyttjandet av utgifter (0,73 miljarder EUR) inte beror på svårigheter att utnyttja medlen eller på dålig förvaltning, utan på gällande regler för anpassning av fördelningen av betalningarna i linje med behoven. Parlamentet anser därför att detta överskott måste behandlas på annat sätt än den del av överskottet som härrör från variationer i inkomsterna. Parlamentet understryker dessutom att en stor del av detta underutnyttjande är ett resultat av rådets beslut att inte anta den löne- och pensionsjustering som föreskrivs i tjänsteföreskrifterna.

4.  Europaparlamentet beklagar att rådet, trots bestämmelserna i artikel 310.5 i EUF-fördraget om sund ekonomisk förvaltning och det gemensamma uttalandet om betalningsbemyndiganden som alla tre institutionerna kom överens om inom ramen för 2012 års budgetförfarande, har beslutat att minska nivån på den begärda överföringen DEC 9/2012 på 485 miljoner EUR med två tredjedelar från underutnyttjade projekt på energiområdet till stöd för ekonomisk återhämtning för att i stället förstärka anslagen under tre budgetposter under sjunde ramprogrammet – Samarbete.

5.  Europaparlamentet understryker att detta på ett konstlat sätt kommer att öka underutnyttjandet av 2012 års betalningar och därmed öka 2012 års överskott, när alla indikatorer som finns redan pekar på en brist på betalningar i år på forskningsområdet och på andra områden som får EU-stöd. Parlamentet betonar att eftersom begäran om överföring DEC 9/2012 endast innebar en omfördelning av anslag skulle antagandet av denna överföring inte inneburit några konsekvenser för inkomstsidan i unionens budget, och inte heller för de nationella bidragen.

6.  Medlemsstaternas bidrag till unionens budget för 2012 ska minska med 768 707 073 EUR. Europaparlamentet ändrar därför rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 3/2012 för att se till att programmet Samarbete under det sjunde ramprogrammet har tillräcklig finansiering med tanke på de icke tillgodosedda behov som kommissionen konstaterat (337 578 119 EUR), samt för att förse sammanhållningspolitiken med ytterligare betalningsbemyndiganden (390 682 822 EUR), för att bidra till att kommande betalningskrav kan fullgöras, enligt medlemsstaternas beräkningar i slutet av 2012, och begränsa nivån på åtaganden som dras tillbaka i slutet av 2013.

7.  Europaparlamentet beslutar därför att ändra rådets ståndpunkt enligt följande:

Inkomster

Avdelning 1 Egna medel, artikel 140

+ 728 260 941 EUR

Avdelning 3 Överskott, saldon och justeringar, artikel 300

ingen ändring

Utgifter

08 02 01 Samarbete — Hälsa

+ 67 000 000 EUR

08 03 01 Samarbete – Livsmedel, jordbruk och fiske samt bioteknik

+ 118 000 000 EUR

08 04 01 – Samarbete – Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik

+ 152 578 119 EUR

04 02 17 – Europeiska socialfonden (ESF) – Konvergens

+ 57 491 864 EUR

04 02 19 – Europeiska socialfonden (ESF) – Regional konkurrenskraft och sysselsättning

+ 22 633 695 EUR

13 03 16 – Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Konvergens

+ 201 138 541 EUR

13 03 18 – Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Regional konkurrenskraft och sysselsättning

+ 33 202 220 EUR

13 04 02 – Sammanhållningsfonden

+ 76 216 502 EUR

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till de nationella parlamenten.

  • [1]  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [2]  EUT L 56, 29.2.2012.
  • [3]  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

MOTIVERING

Kommissionens förslag

Den 16 april lade kommissionen fram sitt förslag till ändringsbudget nr 3/2012 om överskottet från genomförandet av budgeten för 2011.

Kommissionen föreslog att ett överskott på 1,49 miljarder EUR skulle överföras till 2012 års budget och att medlemsstaternas totala bidrag till EU-budgeten samtidigt skulle minska med samma belopp (ett överskott på 4,54 biljarder EUR fördes in i budgeten för 2011).

Utfallet av 2011 års budget är en summa av inkomstutfallet, utgiftsutfallet och växelkursskillnader enligt följande fördelning:

- När det gäller inkomstutfallet fördes ett belopp på 0,67 miljarder EUR in, vilket främst 0,45 miljarder EUR) härrör från extra bötesbelopp och dröjsmålsräntor som inkommit 2011 och som inte budgeterats när 2011 års budget antogs.

- När det gäller utgiftsutfallet beror underytnyttjandet på 0,73 miljarder EUR främst på att föreslagna lönejusteringen för 2011 inte antogs.

- När det gäller växelkursskillnader har ett belopp på 97 miljoner EUR forts in förslaget till ändringsbudget nr 3/2012.

Enligt kommissionens förslag skulle de totala BNI-baserade bidragen från medlemsstaterna till EU:s budget för 2011 minskas enligt följande:

Medlemsstat

Budget 2012

Förslag till ändringsbudget nr 3/2012

Nytt belopp

Belgien

2 754 434 486

- 43 988 032

2 710 446 454

Bulgarien

281 064 627

- 4 488 573

276 576 054

Tjeckien

1 078 504 116

- 17 223 598

1 061 280 518

Danmark

1 815 589 984

- 28 994 783

1 786 595 201

Tyskland

19 297 785 791

- 308 183 629

18 989 602 162

Estland

110 748 128

- 1 768 636

108 979 492

Irland

920 009 203

- 14 692 451

905 316 752

Grekland

1 574 518 867

- 25 144 902

1 549 373 965

Spanien

7 751 025 459

- 123 783 068

7 627 242 391

Frankrike

15 098 504 384

- 241 121 542

14 857 382 842

Italien

11 597 780 897

- 185 215 352

11 412 565 545

Cypern

132 985 701

- 2 123 767

130 861 934

Lettland

139 606 789

- 2 229 506

137 377 283

Litauen

223 466 520

- 3 568 737

219 897 783

Luxemburg

239 147 968

- 3 819 168

235 328 800

Ungern

783 053 705

- 12 505 286

770 548 419

Malta

45 415 306

- 725 278

44 690 028

Nederländerna

4 544 261 837

- 72 571 388

4 471 690 449

Österrike

2 171 551 781

- 34 679 455

2 136 872 326

Polen

2 846 632 147

- 45 460 419

2 801 171 728

Portugal

1 165 478 435

- 18 612 569

1 146 865 866

Rumänien

1 006 329 623

- 16 070 979

990 258 644

Slovenien

269 103 124

- 4 297 549

264 805 575

Slovakien

524 320 167

- 8 373 338

515 946 829

Finland

1 446 955 676

- 23 107 732

1 423 847 944

Sverige

2 938 535 696

- 46 928 109

2 891 607 587

Förenade kungariket

12 980 057 650

- 207 290 168

12 772 767 482

Totalt

93 736 868 067

-1 496 968 014

92 239 900 053

Budgetläget 2012

Alla indikatorer som finns pekar i år på en brist på betalningar på många av de områden som får EU-stöd. Detta beror särskilt på att budgetmyndigheten återigen kom överens om en lägre nivå för betalningsbemyndigandena för 2012 jämfört med den nivå som föreslagits av kommissionen (mer än 3 miljarder EUR mindre än kommissionens ursprungliga förslag till budget).

Dessutom beslutade rådet enhälligt att minska nivån på överföringen på 485 miljoner EUR (DEC 9/2012) med mer än två tredjedelar till forskningsområdet, trots akuta behov av betalningar. Detta innebär att mer än 338 miljoner EUR finns under budgetposter där de inte kan användas. Definitionsmässigt var denna överföring endast en omfördelning av anslag som inte påverkade 2012 års nationella bidrag till EU-budgeten. Det kan ifrågasättas om rådets ståndpunkt är i linje med både artikel 310.5 i EUF-fördraget enligt vilken ”budgeten ska genomföras i överensstämmelse med principen om en sund ekonomisk förvaltning” och det gemensamma uttalandet om betalningsbemyndiganden som alla tre institutionerna kom överens om inom ramen för 2012 års budgetförfarande.

Rättslig ram och föredragandens förslag

Enligt bestämmelserna i artikel 15.1 i budgetförordningen ska saldot för varje budgetår, oavsett om det är fråga om överskott eller underskott, föras upp som inkomst eller utgift i budgeten för det påföljande budgetåret genom en ändringsbudget. I artikel 15.3 anges dessutom att eventuella avvikelser från beräkningarna ska tas upp i budgeten för nästföljande budgetår i en ändringsbudget, där de skall vara det enda syftet.

Föredraganden anser att sådana bestämmelser inte är förenliga med avvisandet av detta förslag till ändringsbudget, men förenliga med förslaget till ändring av denna eftersom det i artikel 15 i budgetförordningen lämnas ett visst handlingsutrymme med avseende på överskottets användning. Det bör också betonas att varje tolkning av bestämmelserna i budgetförordningen som innebär att parlamentet har en skyldighet att anta denna ändringsbudget utan några ändringar kan strida mot parlamentets budgetbefogenheter i enlighet med fördraget. Föredraganden vill också framhålla att det inte är möjligt att vidta någon rättslig åtgärd mot parlamentets förslag till ändringar av ändringsbudget nr 3/2012. Om detta förslag antas måste parlamentet och rådet inleda förhandlingar för att nå fram till en lösning.

Eftersom underutnyttjandet på utgiftssidan (0,73 miljarder EUR) inte beror på svårigheter att utnyttja medlen eller på dålig förvaltning från kommissionens sida, utan på gällande regler för anpassning av fördelningen av betalningarna i linje med behoven under budgetårets sista veckor, anser föredraganden att detta belopp rättmätigt bör gå tillbaka till EU-budgeten på samma sätt som en del överföringar av outnyttjade anslag.

Med hänsyn till de icke tillgodosedda behov som framfördes i DEC 9/2012 samt de senaste genomförandesiffrorna, särskilt när det gäller sammanhållningspolitiken, föreslår föredraganden att BUDG antar följande ståndpunkt om denna ändringsbudget (endast betalningarna):

- Inkomster – Avdelning 1 – Egna medel:                    -0,77 miljarder

- Inkomster – Avdelning 3 – Överskott:                      1,50 miljarder

- Utgifter – budgetposter för forskning:            0,34 miljarder

- Utgifter – Sammanhållningspolitiken:             0,39 miljarder

Detta innebär följande ändringar i förhållande till rådets ståndpunkt:

Inkomster

Avdelning 1 Egna medel, artikel 140

+ 728 260 941 EUR

Avdelning 3 Överskott, saldon och justeringar, artikel 300

ingen ändring

Utgifter

08 02 01 Samarbete — Hälsa

+ 67 000 000 EUR

08 03 01 Samarbete – Livsmedel, jordbruk och fiske samt bioteknik

+ 118 000 000 EUR

08 04 01 – Samarbete – Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik

+ 152 578 119 EUR

04 02 17 – Europeiska socialfonden (ESF) – Konvergens

+ EUR 57 491 864

04 02 19 – Europeiska socialfonden (ESF) – Regional konkurrenskraft och sysselsättning

+ EUR 22 633 695

13 03 16 – Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Konvergens

+ EUR 201 138 541

13 03 18 – Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Regional konkurrenskraft och sysselsättning

+ EUR 33 202 220

13 04 02 – Sammanhållningsfonden

+ EUR 76 216 502

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

21.6.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

17

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, Helga Trüpel

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jürgen Klute, Jan Mulder, Paul Rübig