ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Киргизката република

25.6.2012 - (COM(2011)0925 – C7‑0521/2011 – 2011/0458(COD)) - ***I

Комисия по международна търговия
Докладчик: Vital Moreira


Процедура : 2011/0458(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0208/2012
Внесени текстове :
A7-0208/2012
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Киргизката република

(COM(2011)0925 – C7‑0521/2011 – 2011/0458(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2011)0925),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 209 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла в Парламента предложението (C7-0521/2011),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A7-0208/2012),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за решение

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Макрофинансовата помощ от Съюза ще бъде обвързана с условия на икономическата политика, които ще бъдат определени в Меморандума за разбирателство. За да се осигурят еднакви условия на изпълнение, както и за по-голяма ефикасност, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да договори такива условия с киргизките органи под надзора на Комитета на държавите членки, предвиден в Регламент (ЕС) № 182/2011. Фактът, че помощта има ограничен максимален размер, осигурява надлежната обосновка, изисквана в член 2, параграф 3, второто изречение от Регламент (ЕС) № 182/2011, за да се приложи процедурата по консултиране към приемането на Меморандума за разбирателство.

(18) Макрофинансовата помощ от Съюза ще бъде обвързана с условия на икономическата политика, които ще бъдат определени в Меморандума за разбирателство. За да се осигурят еднакви условия на изпълнение, както и за по-голяма ефикасност, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да договори такива условия с киргизките органи под надзора на Комитета на държавите членки, предвиден в Регламент (ЕС) № 182/2011.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Предоставяне на макрофинансова помощ на Киргизката република

Позовавания

COM(2011)0925 – C7-0521/2011 – 2011/0458(COD)

Дата на представяне на ЕП

20.12.2011 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

17.1.2012 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

AFET

17.1.2012 г.

BUDG

17.1.2012 г.

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

AFET

11.1.2012 г.

BUDG

18.1.2012 г.

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Vital Moreira

25.1.2012 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

29.5.2012 г.

 

 

 

Дата на приемане

21.6.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

1

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, John Attard-Montalto, Maria Badia i Cutchet, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Метин Казак, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake, Konrad Szymański

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Françoise Castex, Marielle Gallo

Дата на внасяне

25.6.2012 г.