BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand til Den Kirgisiske Republik

25.6.2012 - (COM(2011)0925 – C7‑0521/2011 – 2011/0458(COD)) - ***I

Udvalget om International Handel
Ordfører: Vital Moreira


Procedure : 2011/0458(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0208/2012
Indgivne tekster :
A7-0208/2012
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand til Den Kirgisiske Republik

(COM(2011)0925 – C7‑0521/2011 – 2011/0458(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0925),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 209 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0521/2011),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A7-0208/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til afgørelse

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Til Unionens makrofinansielle bistand knyttes økonomisk-politiske betingelser, som nedfældes i et aftalememorandum. For at sikre ens gennemførelsesbetingelser, samt af effektivitetshensyn, bør Kommissionen gives bemyndigelse til at forhandle disse betingelser med de kirgisiske myndigheder under tilsyn af et udvalg sammensat af medlemsstaterne i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. Den kendsgerning, at støtten er begrænset af et maksimumbeløb, udgør et behørigt begrundet tilfælde, som der kræves i artikel 2, stk. 3, andet punktum, i forordning (EU) nr. 182/2011, for at anvende rådgivningsproceduren i forbindelse med vedtagelsen af aftalememorandummet.

(18) Til Unionens makrofinansielle bistand knyttes økonomisk-politiske betingelser, som nedfældes i et aftalememorandum. For at sikre ens gennemførelsesbetingelser, samt af effektivitetshensyn, bør Kommissionen gives bemyndigelse til at forhandle disse betingelser med de kirgisiske myndigheder under tilsyn af et udvalg sammensat af medlemsstaterne i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011.

PROCEDURE

Titel

Makrofinansiel bistand til Den Kirgisiske Republik

Referencer

COM(2011)0925 – C7-0521/2011 – 2011/0458(COD)

Dato for høring af EP

20.12.2011

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

17.1.2012

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

17.1.2012

BUDG

17.1.2012

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

AFET

11.1.2012

BUDG

18.1.2012

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Vital Moreira

25.1.2012

 

 

 

Behandling i udvalg

29.5.2012

 

 

 

Dato for vedtagelse

21.6.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

1

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, John Attard-Montalto, Maria Badia i Cutchet, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake, Konrad Szymański

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Françoise Castex, Marielle Gallo

Dato for indgivelse

25.6.2012