Διαδικασία : 2011/0458(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0208/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0208/2012

Συζήτηση :

PV 10/12/2012 - 18
CRE 10/12/2012 - 18

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2012 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0466

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 634kWORD 188k
25.6.2012
PE 488.020v02-00 A7-0208/2012

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Κιργισίας

(COM(2011)0925 – C7‑0521/2011 – 2011/0458(COD))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγητής: Vital Moreira

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Κιργισίας

(COM(2011)0925 – C7‑0521/2011 – 2011/0458(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0925),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 209 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0521/2011),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0208/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα συνδέεται με όρους οικονομικής πολιτικής που θα καθοριστούν σε μνημόνιο συνεννόησης. Προκειμένου να εξασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής και για λόγους αποτελεσματικότητας, η Επιτροπή πρέπει να έχει την εξουσία να διαπραγματευθεί τους εν λόγω όρους με τις αρχές της Κιργισίας υπό την εποπτεία της επιτροπής των κρατών μελών που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Το γεγονός ότι η συνδρομή έχει περιορισμένο ανώτατο ύψος παρέχει τη δέουσα αιτιολόγηση που απαιτείται από τη δεύτερη πρόταση του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 ώστε η έγκριση του μνημονίου συνεννόησης να υπόκειται στη συμβουλευτική διαδικασία.

(18) Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα συνδέεται με όρους οικονομικής πολιτικής που θα καθοριστούν σε μνημόνιο συνεννόησης. Προκειμένου να εξασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής και για λόγους αποτελεσματικότητας, η Επιτροπή πρέπει να έχει την εξουσία να διαπραγματευθεί τους εν λόγω όρους με τις αρχές της Κιργισίας υπό την εποπτεία της επιτροπής των κρατών μελών που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Δημοκρατία της Κιργισίας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0925 – C7-0521/2011 – 2011/0458(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

20.12.2011

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

17.1.2012

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

17.1.2012

BUDG

17.1.2012

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

AFET

11.1.2012

BUDG

18.1.2012

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Vital Moreira

25.1.2012

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

29.5.2012

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.6.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

1

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, John Attard-Montalto, Maria Badia i Cutchet, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski, Метин Казак

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake, Konrad Szymański, Μαρία-Ελένη Κοππά

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Françoise Castex, Marielle Gallo

Ημερομηνία κατάθεσης

25.6.2012

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου