ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Κιργισίας

  25.6.2012 - (COM(2011)0925 – C7‑0521/2011 – 2011/0458(COD)) - ***I

  Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
  Εισηγητής: Vital Moreira


  Διαδικασία : 2011/0458(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0208/2012
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0208/2012
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Κιργισίας

  (COM(2011)0925 – C7‑0521/2011 – 2011/0458(COD))

  (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0925),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 209 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0521/2011),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0208/2012),

  1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

  2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

  Τροπολογία  1

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 18

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (18) Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα συνδέεται με όρους οικονομικής πολιτικής που θα καθοριστούν σε μνημόνιο συνεννόησης. Προκειμένου να εξασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής και για λόγους αποτελεσματικότητας, η Επιτροπή πρέπει να έχει την εξουσία να διαπραγματευθεί τους εν λόγω όρους με τις αρχές της Κιργισίας υπό την εποπτεία της επιτροπής των κρατών μελών που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Το γεγονός ότι η συνδρομή έχει περιορισμένο ανώτατο ύψος παρέχει τη δέουσα αιτιολόγηση που απαιτείται από τη δεύτερη πρόταση του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 ώστε η έγκριση του μνημονίου συνεννόησης να υπόκειται στη συμβουλευτική διαδικασία.

  (18) Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα συνδέεται με όρους οικονομικής πολιτικής που θα καθοριστούν σε μνημόνιο συνεννόησης. Προκειμένου να εξασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής και για λόγους αποτελεσματικότητας, η Επιτροπή πρέπει να έχει την εξουσία να διαπραγματευθεί τους εν λόγω όρους με τις αρχές της Κιργισίας υπό την εποπτεία της επιτροπής των κρατών μελών που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Δημοκρατία της Κιργισίας

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2011)0925 – C7-0521/2011 – 2011/0458(COD)

  Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

  20.12.2011

   

   

   

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  INTA

  17.1.2012

   

   

   

  Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  AFET

  17.1.2012

  BUDG

  17.1.2012

   

   

  Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

         Ημερομηνία της απόφασης

  AFET

  11.1.2012

  BUDG

  18.1.2012

   

   

  Εισηγητής(ές)

         Ημερομηνία ορισμού

  Vital Moreira

  25.1.2012

   

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  29.5.2012

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  21.6.2012

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  24

  1

  4

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, John Attard-Montalto, Maria Badia i Cutchet, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski, Метин Казак

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake, Konrad Szymański, Μαρία-Ελένη Κοππά

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Françoise Castex, Marielle Gallo

  Ημερομηνία κατάθεσης

  25.6.2012