Menettely : 2011/0458(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0208/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0208/2012

Keskustelut :

PV 10/12/2012 - 18
CRE 10/12/2012 - 18

Äänestykset :

PV 11/12/2012 - 8.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0466

MIETINTÖ     ***I
PDF 242kWORD 183k
25.6.2012
PE 488.020v02-00 A7-0208/2012

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Kirgisian tasavallalle

(COM(2011)0925 – C7‑0521/2011 – 2011/0458(COD))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Esittelijä: Vital Moreira

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Kirgisian tasavallalle

(COM(2011)0925 – C7‑0521/2011 – 2011/0458(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2011)0925),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 209 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0521/2011),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A7-0208/2012),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18) Unionin makrotaloudelliseen rahoitusapuun aiotaan liittää talouspoliittisia ehtoja, jotka vahvistetaan yhteisymmärryspöytäkirjassa. Yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi sekä tehokkuussyistä komissio olisi valtuutettava neuvottelemaan tällaisista ehdoista Kirgisian viranomaisten kanssa asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitetun jäsenvaltioiden edustajista muodostuvan komitean valvonnassa. Se, että tuen enimmäismäärä on rajattu, on asetuksen (EU) N:o 182/2011 2 artiklan 3 kohdan toisessa virkkeessä vaadittu asianmukainen peruste sille, että yhteisymmärryspöytäkirjan hyväksymisen edellytykseksi asetetaan neuvoa-antava menettely.

(18) Unionin makrotaloudelliseen rahoitusapuun aiotaan liittää talouspoliittisia ehtoja, jotka vahvistetaan yhteisymmärryspöytäkirjassa. Yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi sekä tehokkuussyistä komissio olisi valtuutettava neuvottelemaan tällaisista ehdoista Kirgisian viranomaisten kanssa asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitetun jäsenvaltioiden edustajista muodostuvan komitean valvonnassa.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Kirgisian tasavallalle

Viiteasiakirjat

COM(2011)0925 – C7-0521/2011 – 2011/0458(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

20.12.2011

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

17.1.2012

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

17.1.2012

BUDG

17.1.2012

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

AFET

11.1.2012

BUDG

18.1.2012

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Vital Moreira

25.1.2012

 

 

 

Valiokuntakäsittely

29.5.2012

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.6.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

24

1

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, John Attard-Montalto, Maria Badia i Cutchet, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake, Konrad Szymański

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Françoise Castex, Marielle Gallo

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

25.6.2012

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö