Eljárás : 2011/0458(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0208/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0208/2012

Viták :

PV 10/12/2012 - 18
CRE 10/12/2012 - 18

Szavazatok :

PV 11/12/2012 - 8.1
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0466

JELENTÉS     ***I
PDF 391kWORD 192k
25.6.2012
PE 488.020v02-00 A7-0208/2012

a Kirgiz Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2011)0925 – C7‑0521/2011 – 2011/0458(COD))

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Előadó: Vital Moreira

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Kirgiz Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2011)0925 – C7‑0521/2011 – 2011/0458(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0925),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 209. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0521/2011),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A7-0208/2012),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Határozatra irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatáshoz egyetértési megállapodásban megállapított gazdaságpolitikai feltételeknek kell kapcsolódnia. A végrehajtás egységes feltételeinek biztosítása és a hatékonyság érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy e feltételeket a 182/2011/EU rendeletben említett tagállamok bizottságának felügyelete alatt tárgyalja meg a kirgiz hatóságokkal. Lévén, hogy korlátozott maximális összegű támogatásról van szó, ez eleget tesz a 182/2011/EU rendelet 2. cikke (3) bekezdésének második mondata szerinti kellő indoklásnak, miszerint az egyetértési megállapodás elfogadását a tanácsadó bizottsági eljárástól kell függővé tenni.

(18) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatáshoz egyetértési megállapodásban megállapított gazdaságpolitikai feltételeknek kell kapcsolódnia. A végrehajtás egységes feltételeinek biztosítása és a hatékonyság érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy e feltételeket a 182/2011/EU rendeletben említett tagállamok bizottságának felügyelete alatt tárgyalja meg a kirgiz hatóságokkal.


ELJÁRÁS

Cím

A Kirgiz Köztársaságnak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatás

Hivatkozások

COM(2011)0925 – C7-0521/2011 – 2011/0458(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

20.12.2011

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

17.1.2012

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

17.1.2012

BUDG

17.1.2012

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

AFET

11.1.2012

BUDG

18.1.2012

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Vital Moreira

25.1.2012

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

29.5.2012

 

 

 

Az elfogadás dátuma

21.6.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

1

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, John Attard-Montalto, Maria Badia i Cutchet, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake, Konrad Szymański

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Françoise Castex, Marielle Gallo

Benyújtás dátuma

25.6.2012

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat