Ziņojums - A7-0208/2012Ziņojums
A7-0208/2012

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par makrofinansiālo palīdzību Kirgizstānas Republikai

25.6.2012 - (COM(2011)0925 – C7‑0521/2011 – 2011/0458(COD)) - ***I

Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Referents: Vital Moreira


Procedūra : 2011/0458(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0208/2012

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par makrofinansiālo palīdzību Kirgizstānas Republikai

(COM(2011)0925 – C7‑0521/2011 – 2011/0458(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2011)0925),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 209. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0521/2011),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A7‑0208/2012),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Lēmuma priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18) Ekonomiskās politikas nosacījumi, kas jāparedz saprašanās memorandā, tiks pievienoti Savienības makrofinansiālajai palīdzībai. Lai nodrošinātu vienotu nosacījumu īstenošanu un panāktu efektivitāti, Komisija būtu jāpilnvaro vest sarunas par šādiem nosacījumiem ar Kirgizstānas iestādēm tādas dalībvalstu komitejas uzraudzībā, kura paredzēta ar Regulu (ES) Nr. 182/2011. Fakts, ka atbalstam ir ierobežots maksimālais apjoms, atbilst pamatojumam, kas pieprasīts Regulas (ES) Nr. 182/2011 2. panta 3. punkta otrajā teikumā — pieņemot saprašanās memorandu, piemērot konsultēšanās procedūru.

(18) Savienība makrofinansiālo palīdzību piešķirs, ja būs izpildīti ekonomikas politikas nosacījumi, kas jāparedz saprašanās memorandā. Lai nodrošinātu vienotu nosacījumu īstenošanu un panāktu efektivitāti, Komisija būtu jāpilnvaro vest sarunas par šādiem nosacījumiem ar Kirgizstānas iestādēm tādas dalībvalstu komitejas uzraudzībā, kura paredzēta ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Makrofinansiālā palīdzība Kirgizstānas Republikai

Atsauces

COM(2011)0925 – C7-0521/2011 – 2011/0458(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

20.12.2011

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

17.1.2012

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

17.1.2012

BUDG

17.1.2012

 

 

Atzinumu nesniedza

       Lēmuma datums

AFET

11.1.2012

BUDG

18.1.2012

 

 

Referents(-i)

       Iecelšanas datums

Vital Moreira

25.1.2012

 

 

 

Izskatīšana komitejā

29.5.2012

 

 

 

Pieņemšanas datums

21.6.2012

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

24

1

4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, John Attard-Montalto, Maria Badia i Cutchet, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake, Konrad Szymański

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Françoise Castex, Marielle Gallo

Iesniegšanas datums

25.6.2012