SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Kirgiskiej

  25.6.2012 - (COM(2011)0925 – C7‑0521/2011 – 2011/0458(COD)) - ***I

  Komisja Handlu Międzynarodowego
  Sprawozdawca: Vital Moreira


  Procedura : 2011/0458(COD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A7-0208/2012

  PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Kirgiskiej

  (COM(2011)0925 – C7‑0521/2011 – 2011/0458(COD))

  (Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2011)0925),

  –   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 209 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0521/2011),

  –   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  –   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

  –   uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0208/2012),

  1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

  2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

  3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

  Poprawka  1

  Wniosek dotyczący decyzji

  Punkt 18 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (18) Warunki dotyczące polityki gospodarczej, które mają zostać określone w protokole ustaleń, zostaną załączone do pomocy makrofinansowej Unii. W celu zapewnienia jednolitych warunków wdrażania i ze względu na efektywność Komisja powinna być upoważniona do negocjowania tych warunków z władzami kirgiskimi pod nadzorem Komitetu państw członkowskich, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 182/2011. Fakt, że na pomoc przeznaczono ograniczoną maksymalną kwotę, stanowi odpowiednie uzasadnienie wymagane zgodnie z art. 2 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia (UE) nr 182/2011, by przyjęcie protokołu ustaleń objąć procedurą doradczą.

  (18) Warunki dotyczące polityki gospodarczej, które mają zostać określone w protokole ustaleń, zostaną załączone do pomocy makrofinansowej Unii. W celu zapewnienia jednolitych warunków wdrażania i ze względu na efektywność Komisja powinna być upoważniona do negocjowania tych warunków z władzami kirgiskimi pod nadzorem Komitetu państw członkowskich, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 182/2011.

  PROCEDURA

  Tytuł

  Pomoc makrofinansowa dla Republiki Kirgiskiej

  Odsyłacze

  COM(2011)0925 – C7-0521/2011 – 2011/0458(COD)

  Data przedstawienia w PE

  20.12.2011

   

   

   

  Komisja przedmiotowo właściwa

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

  INTA

  17.1.2012

   

   

   

  Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

  AFET

  17.1.2012

  BUDG

  17.1.2012

   

   

  Opinia niewydana

  Data decyzji

  AFET

  11.1.2012

  BUDG

  18.1.2012

   

   

  Sprawozdawca(y)

  Data powołania

  Vital Moreira

  25.1.2012

   

   

   

  Rozpatrzenie w komisji

  29.5.2012

   

   

   

  Data przyjęcia

  21.6.2012

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  24

  1

  4

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  William (hrabia) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, John Attard-Montalto, Maria Badia i Cutchet, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake, Konrad Szymański

  Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Françoise Castex, Marielle Gallo

  Data złożenia

  25.6.2012