SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Kirgiskiej

25.6.2012 - (COM(2011)0925 – C7‑0521/2011 – 2011/0458(COD)) - ***I

Komisja Handlu Międzynarodowego
Sprawozdawca: Vital Moreira


Procedura : 2011/0458(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0208/2012

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Kirgiskiej

(COM(2011)0925 – C7‑0521/2011 – 2011/0458(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2011)0925),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 209 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0521/2011),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0208/2012),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Warunki dotyczące polityki gospodarczej, które mają zostać określone w protokole ustaleń, zostaną załączone do pomocy makrofinansowej Unii. W celu zapewnienia jednolitych warunków wdrażania i ze względu na efektywność Komisja powinna być upoważniona do negocjowania tych warunków z władzami kirgiskimi pod nadzorem Komitetu państw członkowskich, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 182/2011. Fakt, że na pomoc przeznaczono ograniczoną maksymalną kwotę, stanowi odpowiednie uzasadnienie wymagane zgodnie z art. 2 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia (UE) nr 182/2011, by przyjęcie protokołu ustaleń objąć procedurą doradczą.

(18) Warunki dotyczące polityki gospodarczej, które mają zostać określone w protokole ustaleń, zostaną załączone do pomocy makrofinansowej Unii. W celu zapewnienia jednolitych warunków wdrażania i ze względu na efektywność Komisja powinna być upoważniona do negocjowania tych warunków z władzami kirgiskimi pod nadzorem Komitetu państw członkowskich, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 182/2011.

PROCEDURA

Tytuł

Pomoc makrofinansowa dla Republiki Kirgiskiej

Odsyłacze

COM(2011)0925 – C7-0521/2011 – 2011/0458(COD)

Data przedstawienia w PE

20.12.2011

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

17.1.2012

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

17.1.2012

BUDG

17.1.2012

 

 

Opinia niewydana

Data decyzji

AFET

11.1.2012

BUDG

18.1.2012

 

 

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Vital Moreira

25.1.2012

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

29.5.2012

 

 

 

Data przyjęcia

21.6.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

1

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (hrabia) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, John Attard-Montalto, Maria Badia i Cutchet, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake, Konrad Szymański

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Françoise Castex, Marielle Gallo

Data złożenia

25.6.2012