Procedură : 2011/0458(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0208/2012

Texte depuse :

A7-0208/2012

Dezbateri :

PV 10/12/2012 - 18
CRE 10/12/2012 - 18

Voturi :

PV 11/12/2012 - 8.1
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0466

RAPORT     ***I
PDF 472kWORD 192k
25.6.2012
PE 488.020v02-00 A7-0208/2012

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Kârgâzstan

(COM(2011)0925 – C7‑0521/2011 – 2011/0458(COD))

Comisia pentru comerț internațional

Raportor: Vital Moreira

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Kârgâzstan

(COM(2011)0925 – C7‑0521/2011 – 2011/0458(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2011)0925),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 209 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0521/2011),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A7-0208/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de decizie

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Asistența macrofinanciară a Uniunii va fi însoțită de condiții de politică economică ce urmează a fi consemnate în memorandumul de înțelegere, vor fi atașate asistenței macrofinanciare a Uniunii. Pentru a se asigura condiții uniforme de punere în aplicare și din motive de eficiență, Comisia trebuie să fie abilitată să negocieze astfel de condiții cu autoritățile kârgâze sub supravegherea Comitetul statelor membre prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 182/2011. Faptul că asistența are o valoare maximă limitată constituie justificarea adecvată prevăzută la cea de-a doua teză de la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 pentru a supune adoptarea Memorandumului de înțelegere unei proceduri de consultare.

(18) Asistența macrofinanciară a Uniunii va fi însoțită de condiții de politică economică ce urmează a fi consemnate în memorandumul de înțelegere, vor fi atașate asistenței macrofinanciare a Uniunii. Pentru a se asigura condiții uniforme de punere în aplicare și din motive de eficiență, Comisia trebuie să fie abilitată să negocieze astfel de condiții cu autoritățile kârgâze sub supravegherea Comitetul statelor membre prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 182/2011.


PROCEDURĂ

Titlu

Asistență macrofinanciară pentru Republica Kârgâzstan

Referințe

COM(2011)0925 – C7-0521/2011 – 2011/0458(COD)

Data prezentării la PE

20.12.2011

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

INTA

17.1.2012

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

AFET

17.1.2012

BUDG

17.1.2012

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

AFET

11.1.2012

BUDG

18.1.2012

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Vital Moreira

25.1.2012

 

 

 

Examinare în comisie

29.5.2012

 

 

 

Data adoptării

21.6.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

1

4

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, John Attard-Montalto, Maria Badia i Cutchet, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski

Membri supleanți prezenți la votul final

Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaș, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake, Konrad Szymański

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Françoise Castex, Marielle Gallo

Data depunerii

25.6.2012

Aviz juridic - Politica de confidențialitate